Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor 1. Allmän orientering 1.1. Bakgrund Halmstads kommun inbjuder er att inkomma med anbud samhällsorientering på interkommunal nivå Omfattning Upphandlingen omfattar samhällsorientering för att underlätta och påskynda etableringen i det svenska arbets- och samhällslivet samt främja en ökad samhällsdelaktighet bland nykomna invandrare. Föregående års volym var ca 80 uppdrag kan ses som en indikation på kommande volym. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning på två år. Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för successiva avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Viss verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten Samhällsorienteringens syfte Den samhällsorientering som de halländska kommunerna har för avsikt att upphandla tillsammans skall i enlighet med lagens intentioner utgå från de åtta obligatoriska utbildningsområdena och ska präglas av de konstitutionella grundvalarna som samhället vilar på samt principer och aspekter om välfärdsstat och det praktiska livet i Sverige: o Att komma till Sverige o Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utskrivet: :57 Sida 1 av 17

2 o Individens rättigheter och skyldigheter o Att bilda familj och leva med barn i Sverige o Att påverka i Sverige o Att vårda sin hälsa i Sverige o Att åldras i Sverige 1.4. Innehåll Samhällsorientering är en del av etableringsreformen och denna ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet. Kommunen bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas: * minst 60 timmars samhällsorientering ska erbjudas av kommunen så snart som möjligt efter uppehållstillstånd och avslutas inom ett år. * Innehållet ska bestå av minst 8 fastlagda temaområden och behandla de tre aspekterna värden (konstitutionella grundvalar), välfärdsstat (offentliga institutioner) och vardagsliv, kommunen bestämmer emellertid själv i vilken ordningsföljd de fastlagda områdena behandlas. * Samhällsorienteringen ska ges på det egna modersmålet, i undantagsfall genom tolk. De 60 timmarna ska ses som en gemensam bas som kompletteras genom andra insatser från kommunen själv, landstinget, statliga myndigheter och det civila samhällets aktörer. Ett exempel på en insats som kompletterar samhällsorienteringen är den individuella information och handledning som den nyanlände får vid mottagandet och under den fortsatta etableringen, till exempel av SFI -lärare och etableringslots. Samhällsorienteringen bör organiseras på ett sätt så att deltagandet går att kombinera med bl.a. arbete och andra aktiviter i etableringsprocessen Upphandlande myndigheter Halmstads kommun (orgnr ) Övriga kommuner som ingår i upphandlingen är: Laholms kommun (org nr ) Falkenbergs kommun (org nr ) Hylte kommun (org nr ) Varbergs kommun (org nr ). De upphandlande myndigheterna benämns "kommunen" nedan. 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091, förenklat förfarande. Förfarandet medger förhandling, men anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Kommunen ersätter ej anbudsgivare för upprättande av anbud Helt eller delat anbud Anbud kan bara lämnas på hela upphandlingen. Utskrivet: :57 Sida 2 av 17

3 2.3. Reservationer Anbud får inte innehålla reservationer utan alla krav måste accepteras i sin helhet Avtal/ramavtal En leverantör kommer att antas Anbudets form Kommunen strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget TendSign. Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på Vid svårigheter att orientera sig i systemet finns support: alternativt telefon Observera att det företag som registrerats som anbudslämnare skall vara samma företag som tecknar eventuellt avtal. Ombud kan alltså inte lämna anbud. Anbudet förkastas om inte samtliga obligatoriska krav som anges i förfrågningsunderlaget uppfylls. Anbudsgivaren skall besvara fritextsvar direkt i förfrågningsunderlaget, hänvisning till bilagor där så ej särskilt efterfrågas godtages inte och svar som enbart finns i bilagor medför att anbudet förkastas. Sidoanbud eller alternativa utföranden kommer ej tas upp till prövning. Anbudsspråk skall vara svenska. Uppfylls kraven på anbudets form? (/Nej svar) Nej Har frågor besvarats på avsedd plats och inte enbart som bilagor? (/Nej svar) Nej 2.6. Frågor om upphandlingen Förfrågningsunderlaget har framställts för att klart och tydligt beskriva de förutsättningar som råder och de krav som kommunen ställer på uppdraget och på den leverantör som skall utföra uppdraget. Det är angeläget att anbudsgivaren kontaktar kommunen om något är oklart. Detta sker via tendsign.com, funktionen "frågor och svar". Kommunen är skyldig att lämna svar senast sex dagar före sista anbudsdag, varför frågor måste komma in i så god tid att de hinner bearbetas. Kommunen kommer att publicera eventuella förtydliganden. Anbudsgivare underrättas om dessa via systemet. Sista dag att ställa frågor är: Inlämnande av anbud Anbud skall lämnas elektroniskt via Anbud tas ej emot på annat sätt Sista anbudsdag Utskrivet: :57 Sida 3 av 17

4 Sista dag för inlämnande av anbud är Förtydliganden och kompletteringar av anbud Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. Kommunen får begära att anbudet förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Det kan innebära att uppgifter begärs för att sk nollställning skall kunna göras. Det innebär att anbuden behandlas så att de blir jämförbara Anbudets giltighet Anbudet skall vara giltigt sex månader efter sista anbudsdag. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning skall anbuden vara giltiga två veckor efter det att dom vunnit laga kraft Prövning av anbudsgivare och anbud Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal krav både avseende anbudsgivare och efterfrågad produkt. Obligatoriska krav, s.k. skall-krav, måste uppfyllas. Se vidare punkt 3 Kravspecifikation, punkt 4 Kontroll av leverantörers lämplighet, punkt 5 Tilldelning av kontrakt och punkt 6 Avtalsvillkor nedan Avbrytande av upphandling Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta Sekretess Inkomna anbud är som regel allmän handling. Anbudsgivare skall i anbudet ange om någon del i anbudet anses omfattas av sekretess. Detta görs lämpligen på avsedd plats i punkt 4.4 nedan. Anbudsgivaren skall i sådana fall motivera på vilka grunder specifik del anses omfattas av sekretess. I de fall som anbudsgivaren ej anger något kommer kommunen att tolka det som att anbudsgivaren inte anser att någon information i anbudet omfattas av sekretess. Observera att ett angivande av att delar av anbudet skall omfattas av sekretess i sig inte innebär att det kommer att omfattas av sekretess. Kommunen kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess Tilldelningsbesked Efter avslutad anbudsutvärdering fattas så kallat tilldelningsbeslut som visar resultatet av upphandlingen. Meddelande om detta, så kallat tilldelningsbesked, skickas ut till samtliga anbudsgivare per e-post till den adress som anges i systemet. Anbudsgivare uppmanas kontrollera att rätt epostadress är angiven och tillse att denna epostadress bevakas löpande. Avtal tecknas tidigast tio dagar från den dag då informationen har nått anbudsgivaren, det vill säga då tiden för överprövning/avtalsspärr gått ut. Utskrivet: :57 Sida 4 av 17

5 Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättat skriftligt kontrakt. 3. Kravspecifikation 3.1. Målgrupp Målgruppen för samhällsorientering definieras genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Denna lag gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Lagen gäller också en nyanländ som är 18 eller 19 år när uppehållstillstånd beviljats, förutsatt att han eller hon saknar föräldrar i Sverige. Reformen omfattar även anhöriga till flyktingar som ansökt om uppehållstillstånd på anknytning inom två år från det att anknytningspersonen togs emot i en kommun. Till kategorin nyanlända som omfattas av reformen räknas: flyktingar och andra skyddsbehövande personer som beviljats uppehållstillstånd på grund: av synnerligen ömmande omständigheter, hinder mot verkställighet i vissa fall och Sveriges internationella åtaganden personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd tribunalvittnen och deras anhöriga De grupper som undantas från reformen är invandrare som beviljats uppehållstillstånd av andra skäl än som skyddsbehövande och deras anhöriga, till exempel arbetskraftsinvandrare samt personer som har anknytning till infödda svenskar och invandrare som har bott länge i Sverige. En utökning av målgruppen för samhällsorientering har dock föreslagits såsom att målgruppen utökas med övriga vuxna nyanlända invandrare med uppehållstillstånd på minst ett år, med undantag för gäststuderande. Denna utökning av kommunens skyldighet föreslås träda i kraft våren Pedagogik Pedagogiken skall utgå ifrån deltagarnas behov och förutsättningar och ska ha som mål deltagarnas delaktighet och inflyttande präglad av dialog och reflektion. Samhällsorientering ska bidra till en större förståelse för hur det svenska samhället fungerar såsom det eftersträvas i den aktuella lagstiftningen. Uppfylls kraven på pedagogik? (/Nej svar) Nej 3.3. Samhällskommunikatörer (utbildare) Samhällskommunikatören är nyckeln till en framgångsrik samhällsorientering. Det ställs ganska höga krav på samhällskommunikatörens kompetens i den aktuella lagstiftningen. Samhällskommunikatörer skall ha lämplig pedagogisk erfarenhet och omvärldskunskap samt väl behärska såväl svenska som det språk som utbildningen bedrivs på. Bakgrund såsom sfi-lärare, modersmålslärare eller liknande betraktas som lämplig pedagogisk erfarenhet. Samhällskommunikatörer med mångfald inom utbildning, omvärldskunskap och pedagogisk erfarenhet betraktas som positivt. Uppfylls kraven gällande samhällskommunikatörer? (/Nej svar) Utskrivet: :57 Sida 5 av 17

6 Nej Redovisa erbjudna resurser som samhällskommunikatörer med utbildning, omvärldskunskap, lokal/regional kännedom och erfarenhet. Kriteriet utvärderas och en samlad bedömning görs med ledning av de svar anbudsgivaren lämnar i anbudet enligt nedanstående poängskala. (Fritextsvar) Kommunens poäng (Fasta svarsalternativ) % 50, p 89 9 p 78 8 p 67 7 p 56 6 p 44 5 p 33 4 p 22 3 p 11 2 p 0 1 p 3.4. Språkkrav Samhällsorientering ska innehålla 60 timmar utbildning och skall i möjligaste mån ges på individens modersmål. I dagsläget finns behov av utbildning på albanska, arabiska, somaliska, persiska samt tigrinja, vilket ska kunna erbjudas vid avtalsstart. I små språkgrupper kan tolk användas eller beroende på deltagarens kunskaper i svenska även erbjuda utbildning på lätt svenska eller på engelska. Uppfylls språkkraven? (/Nej svar) Nej På vilka språk utöver ovan angivna kan utbildning erbjudas? Observera, ingår i utvärderingen.1 poäng ges per språk, dock max 10 poäng.svenska, norska, danska samt engelska ger inga poäng. (Fasta svarsalternativ) eller flera % 20, Upplägg av utbildningen Utbildningen som omfattar 60 timmar bör ske under ca veckor, två gånger per vecka och varje träff är i tre timmar, allt detta med löpande intag av deltagare och med hänsyn tagen till röda dagar. Det får skäligen även ta längre tid än veckor men dock inte längre tid än vad som står föreskrivet i den gällande förordningen. Utskrivet: :57 Sida 6 av 17

7 Utbidlningen bör bedrivas i dialogform. Nyanlända ska erbjudas samma möjligheter till samhällsorientering oavsett i vilken av länets kommuner de bor i. Det är främst samhällsinformatörer som förflyttar sig mellan kommunerna. Finns det en tillräckligt stor grupp i en kommun bildas en grupp där, i det fall där det inte finns tillräckligt antal deltagare i en kommun (rimligen under 5 deltagare) kan anordnaren bilda gruppen genom att samla deltagare från respektive kommun. Detta kan vara mest aktuellt i frågan om sällan förekommande språk, men i övrigt i mångt och mycket styrt även av det omfång på flyktingmottagandet som finns i länet. Ambitionen är att den gemensamma samhällsorienteringen i länet i möjligaste mån ska erbjudas i den kommun som deltagarna är bosatta i eller så nära boendeplatsen som möjligt. Om det är mer organisatoriskt fördelaktigt för leverantören, samt om antalet deltagare understiger 5 st, får deltagarna skickas till en annan kommun förutsatt att leverantören står för resekostnader. Hur kommer kraven på upplägg av uppfyllas? Beskriv hur administration och utbildning inom respektive kommun kommer att bedrivas. Flexibilitet och mobilitet betraktas som positivt. Kriteriet utvärderas och en samlad bedömning görs med ledning av de svar anbudsgivaren lämnar i anbudet enligt nedanstående poängskala. (Fritextsvar) Kommunens poäng (Fasta svarsalternativ) % 30, Utbildningslokaler Utbildningslokaler bör anskaffas vid olika knytpunkter i länet där det är lämpligt för deltagarna. Utgångspunkten är att deltagarnas vardag ska fungera och att resvägar inte får vara orimligt långa då den enskilde deltagaren ska kunna ta sig till en annan aktivitet (t.ex. SFI eller praktik) under dagen. Leverantören skall vid behov tillhandahålla utbildningslokal för samhällsorientering inom respektive kommun. Om anordnaren inte har möjlighet att erbjuda sin egen lokal ska kommuner och den aktuella anordnaren i en enskild överenskommelse bestämma villkor för kommunens upplåtelse av lokaler. Ange tilltänkta utbildningslokalers belägenhet (Fritextsvar) 4. Kontroll av leverantörers lämplighet 4.1. Registreringar mm Anbudsgivare skall ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet, om företaget är registrerat i annat land, enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, skall även detta företag uppfylla dessa krav. Utskrivet: :57 Sida 7 av 17

8 Kommunen samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta. Utländsk anbudsgivare skall på begäran kunna visa motsvarande dokumentation. Uppfylls kravet på registrering? (/Nej svar) Nej 4.2. Ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk bas. Kommunen kommer att begära in uppgifter om anbudsgivaren från kreditupplysningsföretag. Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. I fall lägre rating visas, skall anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnar sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Samma kvalificeringskrav tillämpas för nystartade företag och utländska anbudsgivare. Uppfylls kravet på ekonomisk ställning? (/Nej svar) Nej Eventuell beskrivning: (Fritextsvar) 4.3. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivare skall inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta skall framgå av anbudet som skall innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget. Anbudsgivaren skall ha rutiner för kvalitetssäkring som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Beskrivning av hur detta krav tillgodoses skall lämnas i anbudet. Anbudsgivaren skall ha erfarenhet från tidigare utförda uppdrag av liknande art och omfattning utförda under de senaste tre åren. Detta skall styrkas med till anbudet bifogade kundreferenser (2 st) med kontaktperson och telefonnummer samt en kort beskrivning av det genomförda uppdraget. Med liknande art räknas tex utbildning inom studieförbund eller likvärdigt. Kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget: (Fritextsvar) Beskrivning av rutiner för kvalitetsäkring: (Fritextsvar) Referens 1 med kontaktperson, telefonnummer och kort beskrivning av uppdraget: (Fritextsvar) Referens 2 med kontaktperson, telefonnummer och kort beskrivning av uppdraget: (Fritextsvar) Anser kommunen att anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven? (/Nej svar) Nej 4.4. Företags- och kontaktuppgifter Utskrivet: :57 Sida 8 av 17

9 Fyll i följande uppgifter: Företagsnamn, adress, telefonnummer, webbplats (Fritextsvar) Kontaktperson för anbudet med e-postadress och telefonnummer (Fritextsvar) Kontaktperson för avtalet med e-postadress och telefonnummer (Fritextsvar) Kontaktperson för avrop med e-postadress och telefonnummer (Fritextsvar) Avtalstecknare med namn, titel och postadress (ej e-postadress!) (Fritextsvar) Ev. begäran om sekretess (Fritextsvar) 4.5. Elektroniska beställningar Flera av kommunerna arbetar med att införa ett elektroniskt system för beställningar. Leverantören är därför skyldig att inom tre månader från anmodan kunna ta emot kommunens elektroniska beställningar. Två olika alternativ för elektroniska beställningar finns: -E-handel enligt SFTI Leverantören och kommunen utväxlar EDIFACT-meddelande enligt SFTI scenario 6, version 2.5 eller senare. Leverantören skickar minst pricat, ordererkännande/orderbekräftelse och faktura och kan ta emot order enligt SFTI. Kommunikation sker via VAN-operatör. -Enkel e-handel Leverantören förser kommunen med en excelprislista och kommunen förser leverantören med en mall för hur denna skall utformas. Kommunens inköpsorder sker via PDF-order som skickas till leverantören via e-post. Leverantören skall i första hand skicka SVE-faktura enligt SFTI-standard med hänvisning till inköpsordernummer. Separat EDI-avtal kan komma att tecknas. Vilket alternativ för elektroniska beställningar erbjuds? E-handel enligt SFTI eller Enkel e-handel? (Fritextsvar) 4.6. Elektroniska fakturor Målsättningen hos flera av kommunerna är att all fakturering skall ske elektroniskt och kommunen önskar att fakturering sker enligt Svefaktura- eller Fulltextfakturastandard. För det fall leverantören använder pappersfaktura kan kommunen under avtalstiden anmoda leverantören att gå över till elektronisk faktura. Leverantören är skyldig att inom tre månader från anmodan endast använda sig av elektroniska fakturor. För Halmstads kommun gäller: Leverantören kan registrera fakturor gratis på Vilket alternativ för elektroniska fakturor erbjuds? Svefaktura, Fulltextfaktura eller Fakturaportalen? (Fritextsvar) 5. Tilldelning av kontrakt 5.1. Grund för tilldelning av kontrakt Utvärderingen kommer att göras med ledning av de svar anbudsgivaren lämnar i anbudet. Utskrivet: :57 Sida 9 av 17

10 Det är viktigt att anbudsgivare besvarar ställda frågor tydligt. Vid prövning av anbuden kommer det anbud att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till kvalitet. Med kvalitet avses: samhällskommunikatörer, språk och upplägg av utbildningen. Se mera i kapitel 3. Anbud med högst sammanlagd poäng vinner. Sammanlagd poäng räknas ut enligt följande: erhållen poäng per punkt 3.3, 3.4 och 3.5 multiplicerad med viktning som därefter summeras, vilket ger en sammanlag poäng. Aktuell viktning anges vid varje punkt När två eller flera anbud är lika Om utvärderingen resulterar i att två eller flera anbud hamnar på samma poäng kommer utvärderingskriteriet samhällskommunikatör att vara utslagsgivande. 6. Avtalsvillkor 6.1. Allmänt Efter avslutad upphandling kommer avtal med nedanstående innehåll att skapas. Samtliga avtalsvillkor skall godkännas av anbudsgivaren. Accepteras samtliga avtalsvillkor? (/Nej svar) Nej Avtalsparter Halmstads kommun, nedan kallad kommunen och Leverantörens namn, nedan kallad leverantören. Avropsberättigade är förutom Halmstads kommun: Laholms kommun (org nr ) Falkenbergs kommun (org nr ) Hylte kommun (org nr ) Varbergs kommun (org nr ) 6.2. Uppdragets omfattning Avtalsperiod Avtalet omfattar perioden (snarast) (två år). Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning Rätt till förlängning av avtalet Kommunen har rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet med oförändrade villkor under högst två år. Avser kommunen att förlänga avtalet skall kommunen skriftligen meddela leverantören detta senast sex (6) månader före det datum som avtalet annars upphör att gälla Avtalets upphörande Utskrivet: :57 Sida 10 av 17

11 Vid avtalets upphörande skall leverantören slutföra pågående uppdrag. Under slutförandet gäller detta avtal i tillämpliga delar. Uppdrag som sträcker sig efter avtalsperiodens slut skall avslutas senast tre månader efter att avtalsperioden enligt detta avtal upphört. Leverantören är skyldig att medverka vid en eventuell övergång av verksamheten till ny leverantör så att övergången blir så smidig som möjligt Avtalshandlingar För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i handlingarna motstridiga uppgifter gäller de i sinsemellan följande ordning: 1. Skriftliga tillägg och ändringar i avtalet 2. Avtalet med tillhörande bilagor 3. Förfrågningsunderlag inklusive förtydligande och kompletteringar 4. Leverantörens anbud inklusive förtydligande och kompletteringar daterat ÅÅMMDD Om leverantören har och/eller tillämpar Allmänna villkor eller motsvarande för sin verksamhet skall dessa inte tillämpas på detta avtal och därtill hörande avrop Uppdragsbeskrivning Kravspecifikation Avtalsmarkerade delar ur förfrågningsunderlaget med respektive anbudssvar kommer att läggas in här Utbildningsmaterial Länsstyrelsen har tillsammans med SKL producerat utbildningsmaterial som utan kostnad ska användas vid genomförande av samhällsorienteringen. Utbildningsmaterialet kan hämtas från Även utbildningsmaterial i form av bild som producerats av projektet VaMed anses vara högt användbart oavsett vilken utbildningsnivå den enskilde deltagaren befinner sig på. Det är också viktigt att samhällsorienteringen inkluderar samverkan med myndigheter och andra aktörer som målgruppen behöver få information av. Gästföreläsningar och studiebesök kan också vara en bra och effektiv metod för kunskapsinhämtandet. I den mån det finns utbildningsmaterial på modersmål ska deltagarna erhålla ett sådant. I fall utbildningsmaterial inte finns översatt på ett specifikt modersmål ska deltagarna erhålla utbildningsmaterialet på lätt svenska Lokal prägel Innehållet i de åtta obligatoriska blocken ska ges en regional prägel för att skapa en lokal kännedom hos deltagarna som kan bidra bland annat till ökande rörligheten på arbetsmarknaden i regionen hos de nyanlända. Genom att lyfta den lokala kunskapen synliggörs till exempel det lokala förenings- och politiskalivet som ur ett medborgarperspektiv är väldigt viktiga Intyg Enligt förordningen ska kommunen till varje deltagare utfärda ett intyg efter avslutad samhällsorientering där omfattningen och innehållet framgår. Intyg till deltagare ska skrivas av anordnaren med kontroll och tillsyn av referensgruppen. Utskrivet: :57 Sida 11 av 17

12 Kopia på intyget förmedlas till kommunerna i samband med faktureringen. I intyget som ska ha samma formalia i hela länet ska det framgå omfattning och innehåll på genomgången utbildning. Kommunerna och anordnaren kommer överens om en lägsta nivå på genomgången utbildning som kvalificerar till intyg Avrop Kvantitet Avtalet innehåller inte några utfästelser om att avropa en viss volym under avtalsperioden. Avrop av tjänster från detta avtal görs utifrån kommunens behov. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet Anmälan av deltagare Handläggaren på Arbetsförmedlingen som har ansvar för den enskildes etableringsprocess gör en anmälan direkt till leverantören. Anmälan kan även göras av respektive kommuns kontaktperson. Leverantören meddelar kommunen när en deltagare påbörjar sin utbildning. Leverantören rapporterar närvaro/frånvaro direkt till Arbetsförmedlingen Avsteg från avtalet Kommunen får göra avsteg från avtalet om: - Leverantörens tjänst är uppenbart opassande för det ändamål den skall användas till i det enskilda fallet. Kommunens kontaktperson skall konsulteras i varje enskilt fall innan avsteg enligt denna punkt får göras Priser och fakturering Priser Kommunen ersätter leverantören med 6000 SEK exkl. mervärdesskatt per person och utbildning. Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande avgifter godkänns ej. Anbudspriserna skall omfatta samtliga kostnader förenade med uppdraget såsom resor, eventuell logikostnad, restid, reseersättning och traktamente. Samtliga kostnader förenade med uppdraget ingår i priset Prisjustering Fast pris gäller första avtalsåret. Justering av pris sker enligt följande: Prisändringstillfällen är 1 oktober varje år med början 1 oktober Priset höjs med 200 SEK exkl moms varje år, gäller även vid ev förlängning. Inga andra prisjusteringar får ske Betalningsvillkor Faktura skall märkas med beställarens ansvarskod. Om ingen anmärkning föreligger mot Utskrivet: :57 Sida 12 av 17

13 fakturan, erläggs betalning inom 30 dagar, räknat från fakturans ankomstdag. Faktureringsavgift eller motsvarande får inte debiteras kommunen. Vid försenad betalning har leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt svensk lag på fakturerat ostridigt belopp. Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott för godkänd prestation. Kommunen kan betala dellikvid för redovisade och av kommunen godkända kostnader, dock inte oftare än en gång varje månad Faktureringsadresser Halmstads kommun: Om elektronisk faktura inte kan skickas skall pappersfaktura skickas till Addici, Luleå för skanning: Halmstad kommun, aktuell förvaltning c/o Addici förvaltningskod Luleå ********* Varbergs kommun: Varbergs kommun VBG Box Varberg ********* Falkenbergs kommun: Falkenbergs kommun Box Falkenberg ********* Laholms kommun: Laholms kommun Box Laholm Aktuell faktureringsadress för Hylte kommun kommer att läggas in här Bestridande av faktura Om kommunen helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig enligt fakturan får kommunen innehålla det omstridda beloppet. Om parterna endast är oense om en viss del av det fakturerade beloppet skall kommunen betala det ostridiga beloppet inom den ovan angivna tiden. Bestridande av faktura skall ske inom femton dagar från fakturans ankomstdag till kommunen Betalningsmottagare/factoringbolag Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/factoringbolag utan skriftligt medgivande från kommunen Slutavräkning Utskrivet: :57 Sida 13 av 17

14 Slutavräkning skall ske vid avtalets upphörande. Leverantören skall inom tre (3) månader efter det att uppdraget slutförts översända faktura som upptar återstående fordringar avseende uppdraget till kommunen Leverantörens åtagande Lagar och regelverk Leverantören skall utföra uppdrag enligt detta avtal fackmannamässigt och med omsorg. Leverantören skall vid utförande av uppdrag enligt detta avtal följa alla lagar, förordningar och föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk samt kommunens egna föreskrifter och riktlinjer som från tid till annan är tillämpliga på uppdraget eller som på annat sätt berör leverantören vid utförande av uppdraget Leverantörens tillgänglighet Leverantören skall finnas tillgänglig för kontakt per telefon, mobiltelefon och e-post under normal kontorstid (dvs ). Leverantören skall, om det är nödvändigt, vara beredd att hålla möten med distansöverbryggande teknik, så som telefonkonferens eller webbkameramöte alternativt videokonferens Reklam Leverantören får ej använda kommunens namn eller varumärke i syfte att marknadsföra sig själv utan kommunens skriftliga medgivande Otillbörlig påverkan Leverantören får ej utöva någon form av otillbörlig påverkan på personal involverad i uppdraget Underleverantör Under förutsättning att kommunen i förhand givit sitt skriftliga godkännande får leverantören anlita underleverantör för att genomföra delar av uppdraget. Kommunen skall i varje enskilt fall och i alla led godkänna eventuella underleverantörer. Dessa underleverantörer omfattas av samma krav och villkor som leverantören. Om underleverantör anlitas svarar leverantören alltid gentemot kommunen för underleverantören som för leverantörens egen del enligt detta avtal. Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan underleverantör som kommunen anser saknar erforderlig kompetens, som anses vara jävig eller av andra skäl bedöms olämplig för uppdraget. Åtgärden skall alltid föregås av överläggning mellan parterna. Byte av underleverantör berättigar inte leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor Leverantörens personal Leverantören ansvarar för att erforderlig kompetens och kapacitet finns hos leverantören under hela avtalsperioden avseende samtliga de tjänster som omfattas av detta avtal. Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdrag använda personal enligt anbudet. Leverantören får byta ut personer som arbetar med uppdraget endast efter skriftligt medgivande från kommunen. Utskrivet: :57 Sida 14 av 17

15 Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal som kommunen anser saknar erforderlig kompetens, som anses vara jäviga eller med vilken kommunen anser sig ha samarbetssvårigheter. För personal som tillkommer under avtalsperioden skall leverantören till kommunen skriftligen översända information som redovisar att personens kompetens och erfarenhet överensstämmer med krav i förfrågningsunderlag. Parterna förbinder sig att inte aktivt rekrytera varandras personal i pågående projekt. Detta förbud gäller inte om personal på eget initiativ söker en av part utannonserad befattning. Parterna är dock skyldiga att alltid iaktta vad som är bäst för uppdraget Tystnadsplikt Leverantören skall se till att all personal undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt. Leverantören är skyldig att informera alla berörda om offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser och tillse att tystnadsplikten efterlevs Arbetsmiljöansvar Leverantören ansvarar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Leverantören skall ha metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö och kontinuerligt utveckla denna. Samtliga arbetsskador och tillbud skall dokumenteras på ett sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten Information, uppföljning och statistik Information Parterna är skyldiga att fortlöpande via respektive kontaktperson informera varandra om förhållanden i sina respektive verksamheter som kan vara av betydelse för motparten. Informationsskyldigheten innebär bland annat att parterna ska hålla varandra underrättade om aktuella adresser, telefonnummer, e-postadresser samt ev namnbyten. För fullgörande av detta avtal behöver kommunen endast försöka nå leverantören på den adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress som angivits i detta avtal eller på de ändrade adresser kommunen fått del av Uppföljning Leverantören och kommunen skall träffas minst två gånger per år vid ett uppföljningsmöte för att se över hur samarbetet mellan parterna fungerar. Bland annat skall parterna följa upp utförda tjänster och tjänster som pågår som ännu inte är avslutade. Leverantören är sammankallande. Vid uppföljningarna läggs stor vikt vid att utvärdera och följa upp deltagarnas upplevda nytta av utbildningarna. Kvalitetssäkringen innebär att det ska finnas rutiner som syftar till att säkra och förbättra verkasamhetens kvalitet. Kvalitetssäkringsarbetet ska utgå ifrån samma värden och perspektiv som de integrationspolitiska målen. Det innebär bland annat att verksamheten ska ha ett demokratiskt synsätt, mångfaldsperspektiv, jämställdhetsaspekter och alltid referera till alla människors lika rättigheter och värde Ansvar och avhjälpande Garanti Leverantören garanterar att Utskrivet: :57 Sida 15 av 17

16 - samtliga skallkrav i kommunens förfrågningsunderlag är uppfyllda - samtliga av leverantören uppfyllda krav enligt leverantörens anbud är uppfyllda - att leverantören har gällande försäkringar i enlighet med detta avtal Vite Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta fel och brister i sin verksamhet. kommunen har rätt till vite om leverantören inte rättar till fel och brister omedelbart, det vill säga senast två (2) veckor från att fel eller brister uppmärksammats. Fel och brister är då leverantören inte uppfyller det den garanterar enligt detta avtal. Vite ska utgå med belopp motsvarande, vid var tid gällande, SEK enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring per påbörjad vecka som rättelse inte har skett. Vitesbeloppet kan dock högst uppgå till SEK. Utöver vite skall leverantören ersätta kommunen för alla kommunens verifierade merkostnader för fel och brister Hävning Part får häva avtalet med omedelbar verkan om motparten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet. Part äger vidare rätt att med omedelbar verkan häva avrop om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot vad som överenskommits om visst avrop. För att häva avtalet eller det aktuella avropet krävs ett skriftligt meddelande från den missnöjde parten. Kommunen får förutom vad som sägs ovan häva avtalet och/eller avrop från detta avtal om Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av detta avtal. Leverantören väsentligt misskött sina åtaganden Leverantören brutit mot avtalet Leverantören inleder ackordförfarande, försätts i likvidation eller konkurs eller annars kan antas vara på obestånd Väsentlig förändring vidtagits eller kommer att vidtas avseende kommunens organisation (budget) Ny lagstiftning tillkommit som väsentligen påverkat förutsättningarna för detta avtal. Leverantören vid ett flertal tillfällen uppvisat fel och brister i sin verksamhet oavsett om vite utlösts eller ej Har kommunen hävt avtalet skall leverantören redovisa resultatet av allt utfört arbete enligt avtalet i en slutrapport till kommunen. Vidare skall leverantören, om kommunen så begär, till kommunen överlämna kopia av samtliga i anledning av avtalet framtagna handlingar senast när kommunen fullgjort sin betalningsskyldighet Skadestånd Utöver vite skall leverantören ansvara för skada som denne genom bristande fackmannamässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet förorsakar kommunen eller tredje man vid genomförande av uppdraget. Har kommunen hävt avtalet har kommunen även rätt till skadestånd motsvarande alla kommunens kostnader för att avveckla avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader och övrig skada. Har leverantören hävt avtalet på grund av att kommunen i väsentligt hänseende brutit mot avtalet har leverantören rätt till skadestånd för liden skada högst uppgående till det negativa kontraktsintresset. Krav på skadestånd skall ha meddelats kommunen inom ett (1) år från Utskrivet: :57 Sida 16 av 17

17 att avtalet upphört att gälla annars får leverantören inte längre göra gällande några krav på skadestånd hänförligt till avtalet Force Majeure Om en parts fullgörande av förpliktelse enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför partens kontroll befrias parten från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det krävs med hänsyn till omständigheterna. Omständigheter som befriar part från fullgörande av åtagande enligt detta avtal skall bland annat vara krig eller krigsfara, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, terrorism, exceptionella väderleksförhållanden, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt där part inte själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna. Om så är fallet är parten inte skyldig att utge skadestånd eller vite enligt detta avtal. För att vara befriad från påföljd måste parten vars fullgörande hindras omedelbart skriftligen meddela den andra parten om hindret. Förhindrad part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av hindret samt återuppta fullgörandet av åtagande(n) som förhindrats så snart detta praktiskt kan ske. Om förhindret pågått i mer än trettio (30) dagar får den part vars åtagande(n) inte varit förhindrade omedelbart skriftligen häva avtalet helt eller till de delar vars fullgörande varit förhindrade med en (1) månads uppsägningstid Tvist Tvist mellan kommunen och leverantören skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt Ändringar och tillägg Under löpande avtalsperiod äger endera parten rätt att, skriftligen, begära omförhandling av detta avtal om det under avtalsperioden inträffar omständigheter som väsentligen förändrar endera partens förutsättningar att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av för respektive part behörig(a) person(er) Avtalets upphörande Leverantören skall i händelse av att uppdraget vid avtalstidens slut övergår till ny leverantör medverka till att övergången till ny leverantör sker utan olägenheter för kommunen Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas på tredje part utan kommunens skriftliga godkännande. Utskrivet: :57 Sida 17 av 17

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Grön Rehabilitering. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän orientering 2013-07-08. Malin Hafström SFHFH 2013/0114

Grön Rehabilitering. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän orientering 2013-07-08. Malin Hafström SFHFH 2013/0114 Förfrågningsunderlag 2013-07-08 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Grön Rehabilitering Malin Hafström SFHFH 2013/0114 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan 1 (10) RAMAVTAL KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer