Sammanfattning av beslutade besparingar samt idéer på ytterligare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av beslutade besparingar samt idéer på ytterligare"

Transkript

1 Bilaga 3 Distriktsnämndens kansli Annelie Gustavsson Datum rev. Sammanfattning av beslutade besparingar samt idéer på ytterligare 1. Besparingar 2003 DN beslutade i febr (CSK, PVSNO samt Övrigt) samt föreslås besluta i april (Hhlm-org) enligt nedan (något förkortat): Besparingsåtgärder 2003 PVS NO - 4 Mkr 1. Stor återhållsamhet avs budgetering av omkostnader 2. Omförhandling av hyresavtal, som löper ut under 03. Konsekvens: spareffekt ca 0.4 mkr 3. Besparing även inom PVS avs administration och övergripande centrala resurser 4. Omstruktureringen av läkemedelsadministration, avseende KVH:s patienter. Spareffekt ca 0,5 mkr på helårsbas (=> 0,3 mkr för 03). 5. Ett minskat köp av företagshälsovårdstid från 1,5 tim/anställd till 1.0 timme (obs avtal på regionnivå). Spareffekt ca 0,25 mkr för Stor restriktivitet vid anställningar, även efter pensionsavgångar och andra sk återanställningar 7. En minskning av 0,5 inhyrningsläkare kan genomföras. Spareffekt ca 1 mkr på helårsbas. 8. En striktare medicinsk prioritering, enl den statliga prioriteringusutredningen, ger besparingseffekt. Underlättar läkemedelshanteringen för KVH. Minskning med ca 1400 läkarbesök Minskning av uppdraget minskar ej patienttillströmningen. Konsekvens: lägre tillgänglighet för befolkningen och risk för övervältringseffekter till högre vårdnivåer. Besparingsåtgärder 2003 Hhlm:s sjukhusorganisation - 8,7 Mkr 1. Minskade övertids- och vikariatskostnader inom allmänservice -1 mkr Schematekniska förändringar. MBL-förhandlat lokalt 2002 och successivt verkställt (avser lokalvårdare) 2. Schemaförändringar för läkare inom internmedicin 1 mkr har kunnat genomföras då fler personer nu finns tillgängliga P g a förändringar i städområdena har effekten på arbetsmiljön och städkvaliteten kunnat minimeras. Övertidsuttaget kan minskas och läkarna kan beredas bättre förutsättningar för ledighet efter jour- och beredskap. Åtgärden bedöms förbättra arbetsmiljön samt ge än bättre vård. C:\Documents and Settings\bengtf\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLKBF\Nordöstbil3.doc e-post: Postadress: Kristianstad Besöksadress: Axel Kleimers väg 2 Telefon: Fax:

2 Besparingsåtgärder 2003 Hhlm forts. 3. Vårdplatsreduktion inom geriatrik och geropsykiatri - 2 mkr i enlighet med reducerat uppdrag. Avser helårseffekt 2003 av reduktion verkställd successivt under Minskade personalkostnader p g a rehabiliteringsinsatser 2 mkr En partssammansatt projektorganisation har skapats. Insatser stödda av ESF-rådet (Växt-kraft mål 3) för kompetensutveckling för medarbetarna beräknas också i närtid ( ) ge positiva effekter inom detta område. 5. Allmänna vardagsrationaliseringar 2,7 mkr P g a omdisposition av lokaler under 2002 har kostnaderna för IT, möbler och konsultarvode varit större än normalt. Detta samt ökad återhållsamhet under 2003 beräknas reducera kostnadsmassan. 2 Mer lika vård för invånarna i de olika kommunerna Få fler medarbetare att återgå till ordinarie verksamhet samt att minska ohälsotalet Marginella effekter för arbetsmiljö och vård. Besparingsåtgärder 2003 CSK 12,1 Mkr 1. Utbildning 2,2 Mkr Anslag för grundutbildning, vidareutbildning, uppdragsutbildning undersköterskor (-1,2 mkr). Anslag klinik/enhet inkl resor och konferenser (- 1,0 mkr) 2. Röntgenfilm - 1,7 mkr Reducering av kostnader till följd av digitalisering 3. Möbler, sängar, datorer m m - 2,2 mkr Temporär reducering av anslag. 4. Inhyrning av personal, röntgen - 2,6 mkr Till följd av att nyrekrytering skett och bemanningsläget för sjuksköterskor förbättrats kan tidigare kostnader för inhyrning av personal reduceras 5. Företagshälsovård 0,5 mkr Minskat köp av företagshälsovårdstid per anställd och år från 1,5 timme till 1,0 timme. Förändringen genomförs fr o m enligt nytt avtal i Region Skåne 6. Rehabilitering av personal - 2,1 mkr Fortf. högre nivå på anslaget 2002 än Ändrad läkemedelshantering mottagningar - 0,8 mkr Rekvisition till sjukhusets mottagningar i stället för receptförskrivning av läkemedel som administreras (injiceras, infunderas eller inhaleras) på mottagningen medför en besparing genom att: Apotekspriset är lägre vid rekvisition Större förpackningar kan utnyttjas Speciella framförhandlade rabatter kan utnyttjas Kassationen minskar Sämre personalpolitik, sämre möjlighet att tillgodose verksamhetens behov av t ex vidareutbildade sjuksköterskor. Försämrade möjligheter till kompetensutveckling för patientmiljö och arbetsmiljö Innebär försämrade möjligheter till omplacering av personal ev. försämrad arbetsmiljö.

3 3 Besparingsåtgärder Övrigt ,5 Mkr 1.Vård i andra landsting 6 Mkr En ökning av invånarnas vård i andra landsting och i övriga Skåne har skett mellan 2002 och Tillsammans med CSK och Hh-org analysera av patientströmmarna och hitta rutiner för att styra dessa och behålla mer vård i nordost. 2. Privat vård 2 Mkr Rekommenderad reduktion från regionalt håll. Översyn av avtal som går ut. Restriktivitet i upphandlingar. 3. Sjukresor 1,5 Mkr Belopp för 2001 som redovisats 2002 återkommer ej för Läkemedel 12 Mkr Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen. Pilotprojektet Bromölla, Knislinge, Broby utvärderas och ev. implementering i hela primärvården. Ett lokalt projekt inom Nationella handlingsplanen som innebär genomgång av läkemedlen för enskilda på särskilda boenden pågår också. 5. Övrigt. Gemensamt arbete för att patienterna ska få sin vård så nära som möjligt. 2. Ytterligare besparingar 2003 samt förberedelser för Prognos för 2003, efter 2 månader, ligger på 12 Mkr för läkemedel och 12 mkr för övrigt (framförallt privata vårdgivare). Det innebär att ytterligare besparingsförslag behöver tas fram för Dessutom kommer nya, större sparbeting 2004 och PVS NO Koncentration av primärvårdens verksamhet till färre anläggningar. Många läkarvakanser finns på vårdcentralerna. I den nu rådande situationen har befolkningen en förväntan på ett utbud och därmed kopplad tillgänglighet som vi inte kan leva upp till. En arbetsgrupp har därför tillsatts för att utreda förutsättningarna för en koncentration av distriktssköterske- och vårdcentralsverksamheterna Utgångspunkterna är: behov av närhet, tillgänglighet, utbud och förändrat arbetssätt med beaktande av de möjligheter som den kommande närsjukvårdsutvecklingen möjliggör. Längre geografiskt avstånd för vårdsökande. Detta bedömes dock ej, på något sätt, negativt påverka den medicinska säkerheten. Spareffekten är relaterad till antalet enheter samt även kopplat till gällande hyreskontrakt mm Hhlm:s sjukhusorganisation Etablering av vårdplatser för särskilt vårdkrävande patienter (SVK) inom psykiatri med en besparingseffekt för Region Skåne årligen omfattande: 10 mkr Innebär ett ökat uppdrag inom organisationens profilområden där med stor säkerhet vården blir minst lika bra eller bättre för de aktuella patientgrupperna samt att vissa s k marginalkostnadseffekter uppstår.

4 Hhlm forts. Hemtagning av koncernextern verksamhet (operation av höft- och knäleder inom ramen för Kirurgi Österlen) med en besparingseffekt för Region Skåne årligen omfattande: 6 mkr Se Särskilt vårdkrävande ovan CSK Konsulttimmar för kataraktoperationer - 1,6 mkr Årsproduktionen av kataraktoperationer har beräknats till ca Beroende på antalet vana kataraktkirurger på ögonkliniken kompletteras verksamheten med konsultläkare. För 2003 beräknas ca 800 patienter opereras med egna kirurger och 400 med hjälp av konsultläkare. Köerna beräknas under 2003 vara oförändrade jämfört med Behovet av kataraktoperationer beräknas till 0,9 % av befolkningen. För Nordöstra Skåne skulle det innebära minst 1500 kataraktoperationer/år. För 2004 kan, om nämnden så beslutar, antalet kataraktoperationer minska. Den egna produktionen beräknas kunna öka Vi kommer att ha fler egna färdigutbildade kataraktkirurger. Rörliga kostnader är ca 2400 kronor/patient för operationsmaterial (lins, engångsmaterial etc). Används konsultläkare som operatör tillkommer en kostnad på ca 2100 kronor/patient. Hörselvård hörapparatutprovning (prioriteringsgrupp 2) - 4 mkr Den beslutade utökningen av verksamheten 2002 reduceras och att köerna till utprovning av hörapparat ökar med 1 månad per månad. Kostnadsökningen 2002 uppgick till 1 mkr då satsningen inte hade helårseffekt. Verksamhetsreducering prioriteringsgrupp 3 Prioriteringsarbete är komplext och måste ske utifrån en sammanhållen idé. Såväl akuta som kroniska sjukdomar kan variera i svårighetsgrad från tid till annan hos samma patient. Vården kan därför under olika stadier hamna i olika prioriteringsgrupper. Patienter tillhörande prioritet tre och fyra utgör stora patientgrupper. Detta är också rörliga grupper vilket innebär att om åtgärder vidtas måste dessa ske Skånegemensamt. Vårdplatserna vid CSK upptas till allra största delen av patienter som söker akut eller som lider av kroniska eller maligna sjukdomar och alltså tillhör prioritetsgrupp 1. De största patientgrupperna tillhörande prioritetsgrupp 3 är patienter som är föremål för operation för gallstenssjukdom, prostataförstoring, bråck, Förlängda väntetider innebär, att operationerna kan bli mer komplicerade. Det är en fördel medicinskt om operation av båda ögonen sker med så kort mellanrum som möjligt. Då krävs endast en förundersökning. Vi har nyligen investerat i en ny apparat för att så säkert som möjligt kunna beräkna styrkan på den lins som ska opereras in. Om patienterna opereras först då linsen grumlats kraftigt pga tilltagande katarakt kan vi inte använda denna apparat utan får använda en annan mindre tillförlitlig mätmetod. Sammanfattningsvis kräver modern kataraktkirurgi avancerad och tillförlitlig apparatur pre- och peroperativt. För patienten innebär förändringen självklart sämre hörsel och påverkan på livssituationen under väntetiden. Väntetiden kommer upp till 2 år, varför ett alternativ förslag baserat på förändrade taxor mm har lämnats av CSK, se bilaga 4. Att minska antalet operationer inom beskrivna grupper skulle endast marginellt påverka sjukhusets vårdplatsbehov men snabbt påverka väntetiderna med risk för komplikationer och inte minst ge ett ökat lidande/försämrad livskvalitet för patienterna. T ex skulle vissa bråck hinna bli inklämda och då kräva akuta, betydligt mera omfattande operativa ingrepp med ökad komplikationsrisk och att förlänga väntetiden till gallstensoperation skulle öka risken för komplikationer som t ex bukspottskörtelinflammation som i enstaka fall kan ha letal utgång. Att inte operera prostataförstoring skulle medföra långvarigt kateterbehov för vissa män med risk för infektioner och betydligt försämrad livskvalitet. För urininkonti-nenta kvinnor som inte får komma till operation innebär det ett svårt psykosocialt handikapp. Nämnda allmänkirurgiska operationer utföres till stor del vid Hässleholms sjukhus inom ramen för

5 inkontinens och framfall. Totalt utnyttjade dessa patientgrupper 550 vårdtillfällen/ 1937 vårddagar (motsvarande mindre än en ¼ vårdavdelning) under år I dessa siffror är inkluderat de patienter som opererades akut (t ex inklämda bråck och akuta galloperationer) och fall där man på förhand inte kunde utesluta cancersjukdom. CSK s åtagande. Operationerna utgör drygt hälften av de allmänkirurgiska operationerna i Hässleholm och ca 2/3 av de inneliggande patienterna i Hässleholm kan hänföras till gruppen Övrigt Rehabiliteringsvistelser inom och utom landet Möjligheten att få finansierad rehabiliteringsvistelse upphör. 3. Regiongemensamma utredningar Utdrag ur skrivelse fr Regiondirektörens stab : 4. Resursfördelningsmodellen, FoUU, principer för ekonomistyrning, AT/ST finansiering 6a Utvärdering av nuvarande patientgarantierna 6b Kompletteringar av familjeläkarmodellen, ändr i ersättningssystem, teamarbete mm 6c Sjukvårdsupplysning, bättre funktionalitet 6c Arbete med att stärka patientens ställning, införande av flödesmodellen för att få bra redovisning av väntetider 7 Regiongemensam syn på operations- och behandlingsindikationer. Adm av väntelistorna på samma sätt. Styrning av remisser. Riktlinjer och metodanvisningar för hur vertikala prioriteringar ska ske. 8 Analyser för att bryta kostnadsutvecklingen 8a Översyn av avtal med privata vårdgivare 8b Incitament för att bryta kostnadsutvecklingen för läkemedel 8c Digitalisering av räntgen 8d Samordning av lokala driftfunktioner 8e Samordningsvinster försörjningsfunktioner 8f Samordning laboratorieservice 8g Samordnad upphandling av medicinteknisk utrustning 8h Översyn av koncerngemensamma funktioner 9 Ny hyresmodell, självkostnadsbaserad 10 Regelverk för leasing och funktionsupphandling 11 Hemsidor utvecklas och blir mer interaktiva 12 Forskningspolicyn. Integrering, hur stärka hälso- och sjukvårdsutvecklingen mm 14 Konkretisering av Skånsk Livskraft vård och hälsa Personal- och lönepolicies. Framtida bemanning. 23 Se över nuvarande taxor och tillhörande regelsystem inom hälso- och sjukvården. (A:s kommentar: här ligger väl tidigare idéer om avgifter för tekniska hjälpmedel, vaccinationer, barn) 26 Kostnadstäckning för sjukvård till asylsökanden 27 Särskilt vårdkrävande psykiatri 28 IVF 29 Interna jämförelser av sjukvården i Region Skåne. Saknas nedanstående som också diskuterades inför budgetbeslutet: Sjukresor regiongemensamt

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 mars 2002 39 61 Ronny Liljeholm (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m) Rune Grankvist

Läs mer

Granskning av Primärvården 2014

Granskning av Primärvården 2014 Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (3) Dnr REV/7/2014 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Primärvården 2014 Landstingets revisionskontor

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer