Att köpa sig fri från böter och körkortsingripanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att köpa sig fri från böter och körkortsingripanden"

Transkript

1 Polismyndigheten i Stockholms län Utvecklingsavdelning Forsknings- och Utvecklingsenheten Stefan Holgersson En rapport om: Att köpa sig fri från böter och körkortsingripanden

2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND, PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE MED RAPPORTEN TEKNIKEN LASERSTÖRARE RADARVARNARE FÖRBUD MOT VISSA RADAR- OCH LASERINSTRUMENT FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE (FÖRSÄLJNING) FÖRBUD MOT INNEHAV PROBLEMETS OMFATTNING LÖSNINGSFÖRSLAG REFERENSER KÄLLMATERIAL ÖVRIGA KÄLLOR BILAGA 1 - LASERTECH BILAGA 2 - BLINDER BILAGA 3 K BILAGA 4 RADARVARNARE Stefan Holgersson Forsknings- och Utvecklingsenheten

3 1. Bakgrund, problemområde och syfte med rapporten Under 2000 dödades 600 personer i trafiken, drygt 4000 skadades allvarligt (Vägverket, 2001) Det finns ett mål att minska antal döda och skadade i trafiken och ett viktigt medel för att uppnå denna målsättning är att få ner medelhastigheten, där hastighetsövervakning fyller en viktig funktion. För hög hastighet är den vanligaste orsaken till dödsfall i trafiken (Vägverket, 2002). Hastighetsövervakning bedrivs till största delen genom användande av laserinstrument, dessutom har man börjat använda sig av fast monterade kameror. Dessa använder sig av radar för att mäta hastigheten. Effekten av automatisk hastighetsövervakning har visat sig god (Vägverket, 2000). Användandet av radarvarnare och laserstörare minskar dock möjligheten att få ner medelhastigheten. Enligt trafikpoliser har man återigen börjat anträffa radarvarnare i fordon, vilka minskar effekten av den automatiska hastighetsövervakningen. Med en fungerade laserstörare går det inte att mäta hastigheten med ett laserinstrument. Man kan genom att använda sig av radarvarnare och laserstörare därigenom köpa sig fri från böter och körkortsingripanden för hastighetsöverträdelser. Nuvarande lagstiftning beträffande radarvarnare och laserstörare är otillräcklig och denna rapport kommer att exemplifiera problemet och presentera lösningsförslag. 3

4 2. Tekniken En laserstörare innehåller normalt 8-10 lysdioder som sänder ut ett infrarött ljus. Ljuset stör ut laserinstrument och förhindrar att bilens hastighet och avstånd kan mätas upp. Ljuset kan inte uppfattas av det mänskliga ögat. Samtidigt med störningen brukar en ljudsignal uppmärksamma föraren på att hans bil belyses av ett laserinstrument (Polismyndigheten Stockholms län, 2001). En radarvarnare är konstruerad för att ta emot och behandla elektromagnetiska vågor från radarhastighetsmätare för vägtrafik. En ljud- eller ljussignal gör föraren uppmärksam på radarhastighetsmätare (Polismyndigheten i Stockholms län, 2002)). 2.1 Laserstörare På den svenska marknaden förekommer främst tre olika fabrikat: Lasertech, Blinder och K Lasertech är en mycket enkel konstruktion, den såldes på bilmässor och bl.a. Svenska Rallyt Priset varierar från 1500 till 3500 kronor. Laserstörare av fabrikat Lasertech 4

5 - Blinder är en helkapslad metallkonstruktion som är försedd med en lins. Blinders äldre medell heter M-06. Deras senaste modell heter M-10 och är invändigt försedd med två fotoceller som tänder det infraröda ljuset när den belyses med ett laserinstrument. Blinder levererar sina störare parvis. Fabriken rekommenderar att man moterar bägge störarna framtill för att få bäst effekt. Blinder kostar cirka 3500 kronor. Laserstörare av fabrikat Blinder - K 40 består av en lång plastkonstruktion som ska placeras under eller över registreringsskylten. Konstruktionen skall se ut att ingå som en del av skyltens ram. Plastkonstruktionen är förberedd för att sågas av till lämplig bredd. Även K 40 har de senaste åren försett sina störare med fotoceller för att spara på lysdiodernas effekt. K 40 kostar cirka 3500 kronor. 5

6 Laserstörare av fabrikat K Radarvarnare Enligt trafikpoliser har radarvarnare varit borta från svenska vägar under flera år, sannolikt på grund av att den svenska polisen i liten utsträckning har använt sig av radar de senaste åren. Den senaste tiden har dock radarvarnare åter börjat påträffas i fordon, förmodligen beroende på de nya kameraskåpen, som använder sig av elektromagnetiska vågor. Radarvarnare (Cobra) som tagits i beslag i december

7 3. Förbud mot vissa radar- och laserinstrument Ur Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument: 2 Radarvarnare, laservarnare eller laserstörare får inte tillverkas, innehas, överlåtas eller användas. Ej heller får annan anordning som är så konstruerad att den kan ta emot elektromagnetiska vågor från en radarhastighetsmätare eller en laserhastighetsmätare eller sända elektromagnetiska vågor till en laserhastighetsmätare användas i ett fordon för detta ändamål. Lag (1998:1622) 3 Den som uppsåtligen bryter mot 2 skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1622) 4 En radarvarnare, en laservarnare, en laserstörare eller annan anordning som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad. Lag (1998:1622) 3.1 Förbud mot överlåtelse (försäljning) Det är förbjudet att sälja laserstörare. Trots detta marknadsförs produkter som stör funktionen hos laserhastighetsmätare för vägtrafik. Ett sätt är att göra reklam för produkten, med tillägget att den inte får säljas i Sverige. (Alfakom, 2002) Ett annat sätt är att marknadsföra produkten som garageöppnare med tillägget: OBS! Får inte användas för att störa ut polisens laserpistol Det finns vanligtvis en tydlig instruktion att produkten bör monteras så nära nummerskylten som möjligt för bästa möjliga funktion och att sändare och mottagare säljs separat. 7

8 För att komma åt ovanstående information (Vanman, 2002) är det produktens funktion som laserstörare som fokuseras: LASERTECH 2002 Laserstörare info 8

9 3.2 Förbud mot innehav Det är inte ovanligt att förare/bilägare när polisen påträffat en laserstörare uppger att det är en garageöppnare och att man inte kände till dess funktion: att den skickar ut elektromagnetiska vågor som stör funktionen hos en laserhastighetsmätare. I samband med att laserstörarna förbjöds skickade en leverantör ut information till kunder att man klarar sig från böter om man uppger att man inte känner till att anordningen skickar ut elektromagnetiska vågor som kunde störa funktionen hos laserhastighetsmätare. På internet (Trafikjuristen, 2002) framgår på ett tydligt sätt att det måste vara bevisat att bilisten avsiktligt innehaft och använt anordningen som laserstörare. Enligt 3 i Lagen om förbud mot vissa radar- och laserinstrument är brottet uppsåtligt och åklagaren måste bevisa att ett uppsåt föreligger, vilket i vissa fall varit problematiskt. I ett ärende i Göteborg (2000) uppgav bilförare att han inte kände till att anordningen var att betrakta som en laserstörare. Han hade använt den som garageöppnare. Tingsrätten ogillade åtalet och framförde i domskälen: Det får anses utrett att två i beslag tagna anordningar, som funnits anbringade på fronten till bilen ifråga, stört polisens laser när bilen passerade polisens hastighetskontroll med laserhastighetsmätare på Andréegatan. Det är således fråga om en anordning som är konstruerad så att den med elektromagnetiska vågor stör funktionen hos en laserhastighetsmätare för vägtrafik. Vissa av NN:s uppgifter är sådana att sanningshalten måste ifrågasättas. Tingsrätten finner emellertid genom den av åklagaren åberopade bevisningen inte styrkt att NN uppsåtligen innehaft och använt de på bilen anbringade anordningarna som laserstörare. Åtalet skall därför lämnas utan bifall.. Motala Tingsrätt (1999) fann i ett mål att: Det är i och för sig tillåtet att ha en garageöppnare av aktuellt slag monterat på ett fordon även om anordningen kan störa en laserhastighetsmätare. Den av åklagaren åberopade bestämmelsen förbjuder en sådan störande anordning endast under förutsättning att anordningen användes i fordonet just för ändamålet att störa en laserhastighetsmätare. I förevarande fall är inte styrkt att garageöppnaren används i fordonet för detta ändamål. Ägaren av fordonet som stoppades i närheten av Motala blev ett år senare stoppad i Örebro. Han berättade att han monterat instrumenten någon gång under Avsikten var att använda dem som garageöppnare i sitt hem. I början av 1999 lånade en av hans anställda bilen och stannades av polis i närheten av Motala. Han fick därmed kännedom om att instrumenten kan störa polisens hastighetskontroller med laser. Det väcktes dock inget åtal mot honom och instrumenten blev inte förverkade. Han antog därför att han hade rätt att även fortsättningsvis använda instrumenten. Örebro tingsrätt (2001) fann att: Innehav av laserstörare är förbjudet endast under förutsättning att anordningen användes i fordonet just för ändamålet att störa en laserhastighetsmätare. I målet är inte styrkt att anordningen använts för detta ändamål. Åtalet skall därför ogillas. 9

10 Handens Tingsrätt (2000) gjorde följande bedömning i ett annat ärende: I ärenden framgår att NN:s sambo under hösten 1999 talat om för NN att han skulle montera en garageöppnare på bilen. Hon vet inte om han gjorde det. När hon fick veta att bilen stoppats frågade hon sin sambo vad det var frågan om. Han svarade då att det inte var en laserstörare utan en garageöppnare samt att den inte fungerade.... Av den tekniska utredningen framgår till en början att det aktuella föremålet är en laserstörare i lagens mening. Ansvar för innehav av laserstörare förutsätter att NN har haft uppsåt till innehavet... Mot NN:s förnekande anser följaktligen inte tingsrätten att det är styrkt att hon uppsåtligen har innehaft laserstöraren. Åtalet skall därför ogillas. SKL (2001) tar i ett sakkunnigutlåtande upp frågan om garageöppnare som fungerar som laserstörare: Vissa laserstörare påstås ibland utgöra garageportsöppnare eller liknande. De skulle i princip gå att använda som mycket enkla garageportsöppnare om passande mottagare funnes. De passar dock inte bra till detta ändamål eftersom det infraröda ljuset de sänder ut inte är kodat, som det är i vanliga infraröda fjärrkontroller. Detta medför att alla föremål som sänder ut infrarött ljus, exempelvis tevefjärrkontroller, sannolikt skulle kunna öppna en sådan garageport. Dessutom är laserstörarna normalt inkopplade så att de sänder ut ett kontinuerligt ljus så länge bilens tändning är på. Eftersom laserstörarna dessutom inte gör någon skillnad på stänga eller öppna skulle en eventuellt styrd garageport därför troligen öppna och stänga okontrollerbart så länge bilens tändning är på. Det finns garageöppnare vars syfte just är att öppna garageportar, se t.ex. Crawford (2002). Dessa garageöppnare har en knapp för att kontrollera stängning och öppning av dörr och en individuell kod som gör att vem som helst med en fjärrkontroll inte kan öppna dörren till garaget. En sådan garageöppnare förvaras vanligtvis löst inne i bilen eller på t.ex. en nyckelring och inte i anslutning till registreringsskylten, som är fallet med laserstörararna. En normal garageöppnare som kan öppna och stänga garagedörrar med hjälp av en individuell kod, utan att omöjliggöra polisens hastighetsmätningar med laserhastighetsmätare. 10

11 3.3 Problemets omfattning Polisen i Södertörn uppskattar att det finns tusentals bilar på de svenska vägarna med laserstörare (Polismyndigheten i Stockholms län, 2001). Till grund för denna uppskattning ligger att ett fåtal yttre tjänstgörande personal i Södertörn har tagit ett åttiotal laserstörare. Det finns ett flertal företag som säljer laserstörare. Ett av dessa företag, ett norskt företag, uppger på sin hemsida att man de senaste åren sålt närmare 500 laserstörare (Topgear, 2002). År 2001 skickades 51 1 misstänkta laserstörare till SKL för analys. En och samma polis hade hittat 47 av dessa, d.v.s. över 90% av de totala antalet laserstörare i Sverige som skickats till SKL för analys (Övriga: Trafikpolisen i Solna två, polisen i Örebro en och polisen i Halmstad en). Straffet för att inneha laserstörare är lågt, vilket kan vara en av orsakerna att polispersonal inte fäster någon större vikt vid att upptäcka laserstörare. Straffet att inneha laserstörare, 1200 kronor, är ej direkt avskräckande jämfört med böter för en hastighetsöverträdelse. Utrustningen kan dock beslagtas och förverkas, men är enligt den polis som tagit drygt 90% av laserstörarna i Sverige under 2001 som skickats till SKL, inte något som avskräcker. Det beror dels på att vissa företag gärna betalar för att försäljare m.fl. skall få behålla körkort, dels att privatpersoner med god ekonomi ser det som ett enkelt sätt att köpa sig fri från körkortsingripanden. 1 Av SKL angivet antal inkomna begäranden om analyser. Ett fåtal polismyndigheter tog enstaka laserstörare under 2001 som inte skickades till SKL. 11

12 4.0 Lösningsförslag Följande lagförändringar föreslås: I Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument: 3 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1622). I Körkortslag (Ändring 1999:878): Återkallelse av körkort 3 3. om körkortshavaren brutit mot lagen (SFS 1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument och tidigare gjort sig skyldig till brott enligt den lagen eller om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn, 12

13 Referenser Källmaterial Alfakom (2002), Crawford (2002), Göteborgs Tingsrätt (2000), Mål nummer B Handens Tingsrätt (2000), Mål nr B Motala Tingsrätt (1999), Mål nummer B Polismyndighet i Stockholms län (2001), Trafikgruppen 7OTR, Södertörn, Information till trafikgrupperna i Stockholm län. Laserstörare, ett sätt att köpa sig fri från böter och körkortsingripande, januari 2001 Polismyndigheten i Stockholms län (2002), Ärende 0201-K SFS (1998:1622) Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument. SKL (2001), Sakkunnighetsutlåtande, Diarienummer K Topgear (2002), Trafikjuristen (2002), Vanman (2002), Vägverket (2000), Ett ögonblick.., Pressmeddelande , Vägverket Vägverket (2001), Fakta om vägverket, vägar och trafik, Publikation 2001:32, Vägverket Vägverket (2002), Nollvision Från idé till handling, nollvisionen.pdf, Örebro tingsrätt, Mål nummer B Övriga källor Bengt Lind, Trafikpolisen, Södertörn, Polismyndigheten Stockholms län, Åke Henriksson, Trafikpolisen, Södertörn, Polismyndigheten i Stockholms län, ett flertal ggr från Tomas Eriksson, SKL, Linköping,

14 Göran Gustavsson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Östergötlands län, Jörgen Ingårda, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Södermanlands län, Bertil Karlsson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Kalmar län, Hans Benediktusson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Hallands län, Bernt Larsson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Örebro län, Bert Hag, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Dalarna, Rolf Andersson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Blekinge län, Lars-Göran Nilsson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Gävleborgs län, Stig Alstäde, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Gotlands län, Arvid Karlsson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Jämtlands län, Conny, Stenfeldt, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Jönköpings län, Lars-Olof Johansson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Kronobergs län, Göran Broström, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Norrbottens län, Christer Larsson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Skåne, Göran Nordqvist, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Värmlands län, Stig Norén, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Västerbottens län, Christer Åhrman, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Uppsala län, Sven-Olof Näslund, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Västmanlands län, Reine Alexandersson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Västernorrlands län, Lars Tonneman, Rättssekretariatet, Rikspolisstyrelsen, Carolina Olsson, kammaråklagare, 7:e åklagarkammaren, Huddinge, Martin Carlsson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Västra Götaland, Tomas Pettersson, Trafikpolisen, Polismyndigheten i Stockholms län,

15 BILAGA 1 - LASERTECH Lasertech, närbild Lasertech monterad på fordon 15

16 BILAGA 2 - BLINDER Blinder, närbild Blinder, monterad på fordon 16

17 BILAGA 3 K40 K40, närbild K40, monterad på fordon 17

18 BILAGA 4 RADARVARNARE Radarvarnare, närbild Radarvarnare i fordon 18

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012 Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor RPS rapport 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: RA-572-987/10 Produktion: Informationsenheten RPS/PVS Tryck: RPS Tryckeri,

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning Dnr AA-169-43154-2002 Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning En rapport av fil. lic. Stefan Holgersson Linköpings universitet/

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar Rikspolisstyrelsen Innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Bemanning...4 IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m...4 Utredningsverksamhet...5

Läs mer

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC Nationell lägesbild Bedrägerier Nationellt bedrägericenter / NBC 3 INNEHÅLL INLEDING OCH BAKGRUND 1 1 METOD 2 BEDRÄGERI- 3 BROTTSLIGHETENS KARAKTÄR OCH UTVECKLING RESULTAT ENKÄTSTUDIE SLUTSATS BILAGA 3

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLÄMPNINGAR OCH VERKNINGAR Utredare: Ina Blind Projektledare: Bengt Turner Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet 2006 Utvärdering beställd och

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011 Avdelningen för interna utredningars årsrapport 2011 Innehåll Inledning och sammanfattning 3 Bakgrund 4 Bemanning 4 Internutredningens verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m. 5 Internutredningsavdelningens

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning Ett nytt arbetssätt utredning av förverkande m.m. Handledning RättsPM 2012:10 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 Innehållsförteckning 1 Utredning av förverkande ett nytt arbetssätt... 3 1.1 Utbyte

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:17 2004-06-30 Dnr C 4/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:17 2004-06-30 Dnr C 4/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:17 2004-06-30 Dnr C 4/03 KÄRANDE STOP, Scandinavian TV Organisations against Piracy Sweden AB, Skårs led 3 B, 412 63 GÖTEBORG Ombud: advokaten Thomas Carlén-Wendels, Advokatfirman

Läs mer

Länsmannen. Tema: Trafikpolisen

Länsmannen. Tema: Trafikpolisen Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 4 december 2010 årgång 16 polismyndigheten i västra götaland nr 3 oktober 2010 årgång 16 Den första och viktiga nyckeln till att få någon att berätta sin

Läs mer

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. 2006-09-25 Dnr 331/2004 1 (30) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. Konkurrensverket får härmed utveckla grunderna för överklagandet.

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 14 Mål nr B 5501-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-03-18 Rättelse, 2015-03-18 Beslutat av: hovrättslagmannen Åke Thimfors Det totala ersättningbelopp som Edip Samuelsson

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Samordning av häktningsverksamhet

Samordning av häktningsverksamhet Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress 551 81 Jönköping Kyrkogatan 34 036-15 53 00 036-16 57 21 www.dom.se domstolsverket@dom.se

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott B-uppsats LIU-ITN-B--04/002--SE Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott Anna Bartels och Shahla Shenavar 2004-04-06 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer