Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över God ekonomisk hushållning 9 Balanserad styrning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Folkhälsa Miljö 25 Intern kontroll 26 Sandvikens Kommun och Kommunkoncern Finansiell analys Redovisningsmodell 36 Sammanställd redovisning 37 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bygg- och miljönämnd Arbetsmarknad- och trafiknämnd Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam finansiering Bolagen i kommunkoncernen Revisionsberättelse

3 Inledning 3 Kommunens vision Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande I Sandviken världen alltid närvarande Här kännerärvi oss hemma och gör varandra bättre Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

4 4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför är arbetet med medborgarservice viktigt. Meningen med funktionen är att den ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud och den beräknas starta till sommaren Vi ser en fortsatt befolkningsökning under år Kommunens invånarantal ökade med hela 581 personer. Antalet invånare uppgick den 31 december 2014 till En ökande befolkning är också en utmaning. Det behövs och kommer att behövas såväl lägenheter som ytterligare lokaler för förskola och skola. Sandvikens kommun redovisar för perioden ett resultat på 15,3 mkr. Några av nämnderna har under år 2014 haft problem, och jobbar hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. De flesta har lyckats. Totalt redovisar nämnderna ett överskott på 24,3 mkr. Hela kommunkoncernen redovisar ett resultat för år 2014, efter finansiella poster, på 89,2 mkr. Under år 2012 tillsatte fullmäktige en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över den politiska nämndsorganisationen. Under 2014 fastställdes den organisation som gäller från och med 1 januari Den nya organisationen innebär i korthet att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet. Därtill byter arbetsmarknads- och trafiknämnden namn till arbetslivsnämnden och bygg- och miljönämnden till samhällsbyggnadsnämnden och ett antal verksamheter flyttar mellan nämnderna. Från och med den 1 januari 2014 inrättades en gemensam nämnd för verksamhetsstöd, med Gävle som hemvist. Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner avser att samverka inom olika områden i större utsträckning än idag. Genom att samverka kan kommunerna använda resurser mer kostnadseffektivt. Från och med den 1 januari 2015 finns en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Här samverkar Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner, med Sandviken som värdkommun. Även här är ambitionen att tillsammans bedriva en för medborgarna effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet. Vi diskuterar nu också en gemensam nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Den är tänkt att starta den 1 januari 2016 och blir i så fall ett samarbete mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, med Sandvikens kommun som värdkommun. Syfte med samverkan är att skapa en organisation som säkerställer en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och näringsliv. Glädjeämnen under år 2014 är att det första trygghetsboendet växer fram i Sandviken. I augusti 2013 ställde sig kommunstyrelsen positiv till att bevilja bidrag till trygghetsboende Kanalgården. Riktlinjerna för denna boendeform fastställdes av kommunfullmäktige under hösten Vi är övertygade om att denna typ av boende för äldre fyller en stor funktion och ser redan idag efterfrågan efter lägenheterna. Det är Kanalkyrkan i Sandviken som bygger det första trygghetsboendet inom Sandvikens kommun. I samband med detta arbete gjordes också en inventering av fysisk tillgänglighet i flerbostadshusbeståndet. Rapporten har godkänts av kommunstyrelsen och ska ligga till grund för att bedöma framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer. Tillgång på tillgängliga bostäder ger enligt forskning minskade kostnader för äldreomsorg, både i form av hemtjänst och vid flytt till särskilt boende. Ett samarbete med olika fastighetsägare är därför av stor vikt! Det vi också kan konstatera är att alla elever och lärare nu har tillgång till egen dator. De sista datorerna levererades under höstterminen 2014, och nu finns cirka datorer inom utbildningsverksamheten. Ett av uppdragen som skolan har är att utjämna skillnader mellan elever i detta avseende är målet uppnått. Det ska bli spännande att följa nästa steg med nästa generations lärande. Antalet användare av kommunens e-tjänster ökar. Totalt har under året drygt inloggningar gjorts. Mest används idag e-tjänsterna inom skola- och barnomsorg, men även e-tjänsten för vigsel är populär. Vi arbetar vidare för att möta efterfrågan på e-tjänster för att underlätta för våra medborgare att den vägen ha kontakt med kommunen. Här kommer även medborgarservice att vara ett viktigt verktyg när vi under år 2015 kan starta den verksamheten på allvar. Satsningen på centrumutveckling som vi beslutat om är viktig. En levande stadskärna är en förutsättning för hela kommunens attraktionskraft. Många människor i centrum genererar omsättning och tillväxt. Vi startade under hösten 2014 projektet Plussa Centrum. Målet är att skapa ett

5 Inledning Kommunstyrelsens ordförande 5 centrum där människor trivs. När vi nu ska rusta centrum vill vi veta vad Sandvikens invånare tycker skulle plussa centrum. Vi har nu startat dialogen och ber om idéer. Arbetslösheten i Sandviken är fortsatt hög och förväntas fortsätta ligga på en hög nivå även under Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över arbetslösheten bland ungdomar och kostnaderna för försörjningsstöd. Kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration måste fortsätta fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt kunna möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Detta gäller såväl internt inom kommunen som mot arbetsförmedlingen. Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat. Under 2014 trädde en lagändring i kraft som bland annat innebär utökat mottagande för alla kommuner. Detta arbete är nu påbörjat och den 1 april öppnar vi ett nytt boende för att på ett bra sätt kunna ta emot dessa barn och ungdomar. Det nya serviceboendet vid Ängsbacken fortskrider. Arbetet ligger sju veckor före tidsplan, och boendet ska därmed kunna tas i bruk vid årsskiftet 2015/2016. Under året beslutade vi att avsätta medel för ytterligare förskoleavdelningar. Vi beslutade bygga om tomställda lokaler i Hammarskolan till två förskoleavdelningar. Ombyggnationen är i klar, och verksamheten har startat i början av De nya avdelningar ligger i anslutning till Flygande drakens förskola som därmed inrymmer sju avdelningar. Vi beslutade också att bygga om tomställda lokaler i Norrsätraskolan till två nya förskoleavdelningar. Även dessa har tagits i bruk i början av När det gäller Drottningen så har en utredning avseende ombyggnationen i samarbete med hyresgästen pågått under Området kring Drottningen har gestaltats och presentation av förslaget kommer att ske under För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB, med koncerner, Sandvikens Stadshus AB och Sandviken Specialfastigheter AB, är nu bolagsordningar fastställda. För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB har dessutom avkastningskrav fastställts. Arbetet med att ta fram ägardirektiv och bolagsordningar för resterande bolag fortsätter under Sandviken Energi AB med dotterbolag kan för fjärrvärmeverksamheten under 2014 konstatera relativt ogynnsamma klimatförhållandena. Året var varmare än normalt vilket minskat energiförsäljningen. Under året har kampanjer utförts för Fiber Till Hemmetanslutningar i nya samt inom befintliga områden. Vi konstaterar med tillfredsställelse att ytterligare områden erbjudits anslutning. Beslut har tagits att lägga ner reningsverket i Kungsberg och istället pumpa det orenade spillvattnet till Järbo där ett nytt verk ska byggas. Arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt genom ett ökat grundvattenuttag har också fortsatt under året. Genom ökat grundvattenuttag i Rökebo och Årsunda kommer vi, vid normalförbrukning, förhoppningsvis att kunna leverara grundvatten till hela Sandviken behov av dricksvatten. Detta medför sänkta produktionskostnader och en betydligt ökad leveranssäkerhet. Sandvikenhus har färdigställt kvarteret Dalslänningen under år Barrsätragatan 31 är numera påbyggd med två våningar vilket skapat 30 nya lägenheter i centrala Sandviken. Sandvikenhus planerar att under de närmaste åren att nyproducera lägenheter per år. Det är glädjande eftersom bolaget har en viktig roll i att skapa boendeförutsättningar för den inflyttning som sker till kommunen och som vi ser kommer att fortsätta inom de kommande åren. Vi kan också konstatera att uthyrningsgraden inom Sandvikenhus ökat markant under perioden som en följd av inflyttningen till kommunen. Sandvikenhus redovisar en genomsnittlig uthyrningsgrad på 98,5 %. Högbo Bruk AB fortsätter det lyckosamma samarbetet med kommunen inom arbetsmarknadsområdet. Idag är så mycket som 100 personer sysselsatta inom bruket, utöver fast anställd personal. Högbo Bruk AB har också under året sålt ett antal tomter i Rossnäs till kommunen. Vi vill med detta samla lediga tomter på ett och samma ställe inom koncernen, för att underlätta för intresserade köpare. Det är också glädjande att bolaget kan redovisa ett ökat antal besökare till de olika arrangemangen som arrangeras. Också Pay & Ski-spåret, som öppnade i slutet av november, kunde konstatera rekord i antalet besökare. Evenemang på Göransson Arena fortsätter. Under året har bland annat Landsbygdsriksdagen, Worldcup i bandy, Göransson Cup, konsert med Deep Purple, Trollkaren från Oz och Jesus Christ Super Star genomförts. Arbetet med att fylla arenan med ett varierat innehåll visar sig i form av en välfylld arenakalender för Detta är viktigt, då vi ser en allt hårdare konkurrens på arenamarknaden. Det är också viktigt att utveckla vidare en modell för hur riskexponeringen ska minska. Specialfastigheter redovisar ett stort negativt resultat för år Det beror på att vi, efter flera års diskussion gjort en nedskrivning av grundinvesteringen i bygganden, eller gåvan som vi fick av Göranssonska stiftelserna. Peter Kärnström / Kommunstyrelsens ordförande

6 6 Organisation Inledning Organisation Kommunen Överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Arbetsmarknadsoch trafiknämnd Omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Bygg-och miljöförvaltning Arbetsmarknadsoch trafikförvaltning Omsorgsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Kunskapsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Personalkontoret Kommunledningskontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% Kommunfullmäktige 100% Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri Gästrike Återvinnare 24% 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Mekkab AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB

7 Inledning Femårsöversikt Femårsöversikt 7 Kommunen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,3 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) Årets resultat (mkr) 15,3 40,4 21,3 5,7 14,2 Årets resultat/invånare (kr) Bruttoinvesteringsvolym (mkr) 152,7 99,0 169,7 120,0 87,5 Total pensionsskuld (mkr) 1 130, , , ,6 933,5 Soliditet (%) 46,3 44,9 41,7 42,9 46,6 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -1,4-4,3-3,3-4,5 1,1 Skatteintäkter Skattesats till kommun (kr) 21,61 21,61 21,39 21,65 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 33,12 33,12 32,82 32,82 32,82 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 843, , , , ,5 Skatteintäkter per invånare (kr) Personal Antal årsarbetare Antal anställda Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 324, , , , ,0 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 6,9 6,6 5,6 5,0 5,3 Befolkning Antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-17 år varav år varav år varav år varav varav Kommunkoncernen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,2 Årets resultat (mkr) 77,4 47,3 39,5 4,7 51,6 Investeringsvolym (mkr) 502,7 312,0 454,6 299,1 234,1 Soliditet (%) 33,8 32,1 32,1 33,2 34,4 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 9,8 6,6 7,2 6,6 10,0

8 8 Översikt över 2014 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 Under år 2014 ökade antalet invånare med 581 stycken. Invånarantalet uppgår den 31 december 2014 till stycken. Antalet invånare är en viktig faktor i det skatteutjämningssystem som gäller för Sveriges kommuner och påverkar kommunens intäktssida positivt. Varje ny invånare genererar knappt kr per år i ökade skatteintäkter. Arbetslösheten är fortsatt hög i kommunen. I december 2014 var personer arbetslösa. I andel av arbetskraften uppgår arbetslösheten i Sandviken till 13,2 procent medan procentsatsen för Gävleborgs län ligger på 11,8 procent och för riket på 8,1 procent. Räntenivåerna i Sverige är fortsatt låga. Kommunen lånar till räntenivåer som är historiskt mycket låga. Ökade räntenivåer förutspås först under år Kommunfullmäktige tillsatte i början av år 2012 en parlamentarisk kommitté för att se över nämndsorganisationen. Ny nämndsorganisationen gäller från och med den 1 januari Den nya organisationen innebär att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet samt att arbetsmarknads- och trafiknämnden bytt namn till arbetslivsnämnden och byggoch miljönämnden bytt till samhällsbyggnadsnämnden och att ett antal verksamheter flyttat mellan nämnderna. Till detta kommer samverkan med olika kommuner från 1 januari 2014, i gemensam nämnd för verksamhetsstöd och från den 1 januari 2015, gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Dessutom planeras från halvårsskiftet 2015 gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU-Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgsläns landsting och kommunerna i länet. Inför nästa år, 1 januari 2016, planeras en gemensam nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Antalet gemensamma nämnder ökar snabbt. Arbetet med att införa medborgarservice inom Sandvikens kommun fortgår. Verksamheten startas upp under sommaren Syftet med medborgarservice är att förstärka kommunens kundperspektiv. De förväntade effekterna är ett ännu bättre bemötande, effektivare ärendehantering och utveckling av den kommunala verksamheten. Försörjningsstödskostnaderna ligger på en fortsatt hög nivå under 2014, även om beloppet för utbetalt försörjningsstöd inte ökat ytterligare sedan föregående år. Många försörjningsstödstagare är långtidsberoende och behöver mycket stöd och vägledning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan mellan individ- och familjeomsorgsnämnden, arbetsmarknads- och trafiknämnden och arbetsförmedlingen har dock lett till fler insatser för arbetslösa, som helt eller delvis fått annan försörjning. Denna samverkan fortsätter. Införandet av digitala trygghetslarm har skett i ett samarbete mellan kommunen och Sandvikenhus AB. Tekniska kontoret har dessutom tillsammans med omsorgsnämnden kartlagt tillgängligheten av bostäder i Sandviken. Utredningen ger underlag för vilka insatser som bör göras i olika bostadsområden för att höja tillgängligheten och ger förslag till enklare åtgärder som kan undanröja hinder. Inom utbildningsverksamheten pågår anpassningen till den verklighet som råder i kommunen. Antalet elever har ökat kraftigt under året, framförallt inom grundskolan och förskolan. Detta har medfört behov av ytterligare förskoleavdelningar, och andra utbildningslokaler. Datoriseringen inom skolan har fortsatt och alla lärare samt elever inom grund- och gymnasieskolan har nu tillgång till egen dator. Den långsiktiga satsningen på IT-stöd för lärande ger möjlighet till nya lärmiljöer, alternativa pedagogiska material och metoder samt förbättrad kommunikation mellan hem och skola. Inom Sandvikens kulturcentrum invigdes under året; Trampolinen, Sveriges första litteraturhus för barn och unga. I samverkan mellan kommunen och Folkets Hus skapas successivt nya mötesplatser för invånarna. Förutom investeringar i en tillbyggnad av Ängsbackens äldreboende, som står klart till årsskiftet 2015/2016, och ytterligare fem nya förskoleavdelningar har arbete pågått under året med en utredning om Drottningen. I samarbete med tilltänkt hyresgäst har ombyggnationen planerats. Området kring Drottningen har gestaltats och en presentation kommer att ske under Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 15,3 mkr. I jämförelse med år 2013 är det en minskning, men likväl över det budgeterade resultatet för året, på 7 mkr. Noteras bör att en återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingick i 2013 års resultat. Under år 2014 skedde ingen återbetalning av AFApremier. Det som påverkat 2014 års resultat är att kommunkoncernen, i enlighet med nya redovisningsregler, övergått till komponentavskrivning. För Sandvikens kommuns del har det inneburit lägre kostnader för avskrivningar på fastigheter motsvarande omkring 10 mkr. Nämnderna och kommunstyrelsen har, tillsammans med sina förvaltningar, jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar under Viss justering skedde under året av kunskapsnämndens ram, med anledning av den stora ökningen av antalet elever under året. Dessutom justerades internhyran för berörda nämnder, på grund av effekterna av komponentavskrivningen.

9 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning 9 Kommunen Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för verksamheten anges verksamhetsmål. Finansiella mål Inför år 2014 har fullmäktige angivit att resultatet för året ska budgeteras till 7 mkr. De definitiva ekonomiska ramarna för respektive nämnd har fastställts liksom en investeringsplan för kommunen totalt på 144,4 mkr. Investeringsplanen har senare justerats av fullmäktige i beslut dels den 14 april 2014, 48, till 185,9 mkr och dels i beslut den 17 november 2014, 164, till 203,2 mkr. Sandvikens kommuns resultat för år 2014 uppgår till 15,3 mkr. Målet är därmed uppfyllt. Under året har kommunen ändrat avskrivningsreglerna för sina fastigheter. Nu används komponentavskrivning. Detta har påverkat resultatet positivt, med cirka 10 mkr. Den budgeterade bufferten uppgår totalt till 0,3 procent av kommunbidraget år Målet är därmed inte uppfyllt till fullo för året. Det tredje och sista målet är att den kommunägda totala lokalytan skall minskas samtidigt som antalet kvadratmeter i externt hyrda lokaler minskas. Under året har den kommunägda lokalytan minskat med totalt kvadratmeter och uppgår den 31 december till kvadratmeter. Det medför en minskning på med 4 procent av ytan i förhållande till 2013, och 12 procent av ytan, i förhållande till Antalet kvadratmeter i externt hyrda lokaler är oförändrat mellan år 2013 och 2014, och ligger kvar på omkring kvadratmeter. Målet anses vara uppfyllt, framför allt med tanke på att invånarantalet ökat under året och behovet av lokaler för såväl boende som utbildning ökat. Det andra målet som anges är att respektive nämnd ska bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar. Totalt för nämnderna uppfylls målet, då nämnderna tillsammans redovisar ett resultat på 24,3 mkr. Två enskilda nämnder redovisar dock mindre underskott, individ och familjeomsorgsnämnden -4,3 mkr och bygg- och miljönämnden -1,9 mkr. Mål två är därmed inte uppfyllt på nämndsnivå, men uppfylls totalt för nämnderna. Nämnder och förvaltningar har under hösten 2014 arbetat aktivt för att försöka klara att redovisa plusresultat, vilket inte lyckades fullt ut. Investeringsvolymen för året uppgår till 151,8 mkr. Beloppet ligger under ramen för vad fullmäktige beslutat. Målet måste därför anses vara uppfyllt. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande inom nämndernas verksamheter. Tre mål har fastställts. Det första målet är att kommunen ska ha en ekonomi i balans år Resultatet för året ska vara positivt. Det andra målet är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska ha en beredskap för oförutsedda händelser, genom att avsätta en buffert inom sina egna ekonomiska ramar. Det tredje, och sista målet är att den kommunägda totala lokalytan ska minskas samtidigt som antalet kvadratmeter i externt hyrda lokaler minskas. Sandvikens kommun redovisar för året ett positivt resultat, på 15,3 mkr. Målet är därmed uppfyllt. När det gäller att avsätta till buffert inom nämndernas ramar så har fem av sju nämnder budgeterat för en buffert år 2014.

10 10 Balanserad styrning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Balanserad styrning måluppföljning För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Perspektiv MEDBORGARE Övergripande målsättning: Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål U Mått Analys Medborgarna i Sandviken upplever att verksamheterna har god kvalité. Målnivå: NMI index 55 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar- Index, NMI. Värde 2013: NMI 51 Värde 2012: NMI 52 Värde 2011: NMI 53 Värde 2010: NMI 51 Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter ökade i årets enkät jämförelse med tidigare år till ett NMI-värde på 56. Detta är lika som genomsnittsindex för deltagande kommuner. Förvaltningarnas egna brukar-/ kundundersökningar visar fortfarande på en mer positiv uppfattning av verksamheterna. Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. Målnivå: NII index 43 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Inflytande - Index, NII. Värde 2013: NII 37 Värde 2012: NII 38 Värde 2011: NII 41 Värde 2010: NII 37 Även medborgarnas bedömning av inflytande och påverkan, NII, ökade till 41. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en uppföljande granskning bland landets kommuners webbplatser. Sandvikens kommun placerade sig på en sjunde plats. Allmänhetens frågor till kommunfullmäktige uppgick till fyra stycken. Antalet inkomna synpunkter inom kommunstyrelseförvaltningen uppgick till 132 stycken. Alla nämnder för dialog med medborgarna om kommunens verksamheter. Målnivå: Antal dialoger ökar årligen. Mätmetod: Antalet dialoger. Värde 2013: Tre nämnder har genomfört medborgardialoger. Värde 2012: Fem nämnder har genomfört medborgardialoger. Antalet dialoger bedöms ha ökat. Politiker och tjänstemän har tillsammans och var för sig mött medborgarna och brukare i ett stort antal frågor som rör den egna verksamheten. Fyra nämnder har genomfört medborgardialoger, bland annat spontanidrott, Plussa centrum, samråd med företagare/fastighetsägare och matråd med skolelever. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Trots att full måluppfyllelse inte har uppnåtts är bedömningen att Sandvikens kommuns medborgare är nöjda med den kommunala servicen. Dessutom har de möjlighet till delaktighet och inflytande, som i sin tur visar att vi tillsammans skapar ett öppet och demokratiskt samhälle. De mål som inte har uppnåtts går att åtgärda med mer information, kommunikation och dialog om vad verksamheterna har för kvalité och tjänster att erbjuda. Ett led i informationsspridandet är de servicedeklarationer som finns på kommunens webbplats. Vid brukarundersökningarna fortsätter bedömningarna att vara än

11 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 11 mer positiva. Nämndernas målmedvetna arbete med att utveckla verksamheterna med fokus på brukarinflytande och kvalité har gett resultat. Brukarundersökningar inom förskola, fritidshem, grundskolan och gymnasieskola har ett varierande resultat, men slutsatsen är att en hög andel brukare är nöjda med inflytandet och är nöjda med verksamheterna. Resultatet, 96 %, från individ- och familjeomsorgsverksamheternas brukarundersökningar är ett resultat som visar på en minskad nöjdhet jämfört med föregående år. Bygg- och miljönämndens enkät gällande handläggning och beslut visar att 98 % är nöjda. Skillnaden mellan de medborgare som har svarat på SCB:s attitydundersökning och de personer som svarat på brukarenkäterna i verksamheterna är stor. Perspektiv MEDARBETARE Övergripande målsättning: Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål U Mått Analys Chefer upplever ledarskapet tydligt och utvecklingsinriktat. Målnivå: Förbättring utifrån index Medarbetare upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Målnivå: Förbättring utifrån index Mätmetod: Medarbetarundersökning Värde 2013: MMI 74 Värde 2012: MMI 73 Mätmetod: Medarbetarundersökning Värde 2013: MMI 70 Värde 2012: MMI 67 Resultatet från Motiverad-medarbetar-index, MMI, för ledare blev 74, vilket är samma resultat som Resultatet innebär att tre av fyra chefer är nöjda med sin arbetssituation. Motiverad-medarbetar-index för medarbetarna blev 69, en minskning jämfört med föregående år. Även om index sjunkit något ligger på en hög nivå. Området Arbetsuppgifter får även i år högst andel positivt svar, där 93 % anger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Mångfald och jämställdhet förbättras i verksamheterna. Målnivå: Öka andelen av det underrepresenterade könet i kommunens organisation. Mätmetod: Mäta antalet av det underrepresenterade könet i kommunen. Värde 2013: Andelen män utgör 15 % av totala antalet anställda. Värde 2012: Andelen män utgör 14 % av totala antalet anställda. Värde 2011: Andelen män utgör 15 % av totala antalet anställda. Mångfald och jämställdhetsarbete är ett pågående arbete i verksamheterna. Andelen män i kommunen är oförändrad jämfört med föregående år, 15 %. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Då samtliga mål har uppfyllts bidrar det till att Sandvikens kommun har nöjda medarbetare och är en attraktiv arbetsgivare. Även det målmedvetna arbetet för god arbetsmiljö bidrar till att uppfylla den övergripande målsättningen. Resultatet av medarbetarenkäten blev något sämre jämfört med 2013, men fortfarande bättre än 2012 och det ligger på en hög nivå. Ledarenkätens resultat är oförändrat jämfört med Varje enhet får återkoppling på enkäten avseende förbättringsområden, och upprättar handlingsplaner utifrån detta. Handlingsplanerna är värdefulla verktyg i förbättringsarbetet av arbetsmiljö. Nämnder och förvaltningar behöver fortsätta sitt arbete med förbättring av mångfald och jämställdhet.

12 12 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Övergripande målsättning: Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Mål U Mått Analys Medborgarna upplever Sandviken som en trygg kommun att bo och leva i. Målnivå: NRI index 54 Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, Nöjd- Region-Index (NRI), för faktorn Trygghet. Värde 2013: 52 Värde 2012: 51 Värde 2010: 49 NRI för delfaktorn trygghet har stadigt ökat sedan För år 2014 redovisas ett NRI på 55. Det ligger fortfarande något lägre än genomsnittskommunen där index är 61. Män fortsätter att känna att de är mer trygga än kvinnor, gruppen år är mest trygga medan grupperna och år är mest otrygga. Kommunen och polisen har upprättat en gemensam överenskommelse om samverkan kring trygghetsfrågor. Polismyndigheten beställde en trygghetsmätning som skickades ut till ett urval hushåll i Sandviken. Resultatet av mätningen visar på att 68 % känner sig trygga att vistas ensamma utomhus på kvällarna. Det är fortsatt låg brottslighet i kommunen och särskilt gäller detta för våld på offentliga miljöer. Även om index för trygghet har ökat behöver arbetet fortsätta framförallt för äldre ensamma kvinnor och ungdomar. Trygghetsarbetet kommer att utgå ifrån tio medborgarlöften, bland annat tryggare Resecentrum och Stadspark. Medborgarna i Sandviken upplever att de har en god fysisk, psykisk och social hälsa. Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån Nationella folkhälsoenkäten. Mätmetod: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät. Värde 2010: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät Vid mätningen som gjordes 2010 hade män i Sandviken statistiskt sett sämre hälsa jämfört med riket. Årets mätning visar på en stor förbättring för både kvinnor och män. Resultatet av den nationella folkhälsoenkäten 2014 är ett självrapporterat allmänt hälsotillstånd. Den upplevda goda fysiska, psykiska och sociala hälsan för män 71 % och kvinnor 70 % är en klar förbättring jämfört med föregående folkhälsoenkät. (2010: män 66 %; kvinnor 65 %).

13 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 13 Energieffektiviseringar och användningen av förnyelsebara energislag ökar. Målnivå: Energiförbrukning per kw/ m 2 minskar med 2 % årligen. Målnivå: Andelen miljöbilar ökar. Målnivå: Miljöledningssystem infört till år Mätmetod: Statistik över energiförbrukning i kwh/ m 2 i form av fjärrvärme och elförbrukning. Värde 2013: 223 kwh/m 2 Värde 2012: 237 kwh/m 2 Värde 2011: 226 kwh/m 2 Värde 2010: 230 kwh/m 2 Mätmetod: Statistik över kommunens miljöbilar. Värde 2013: 41 % miljöbilar. Värde 2011: 52 % miljöbilar. Värde 2011: 52 % miljöbilar. Mätmetod: Inventera genomförda aktiviteter vid införandet av miljöledningssystemet. År 2014 förbrukades totalt 213 kwh/m 2. Den totala energiförbrukningen minskade med 10 kwh/m 2 motsvarande 4,5 % år 2014 jämfört med Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 5,83 % och elförbrukningen minskade med 1,56 %. Arbetet pågår att minska energiförbrukningen ytterligare i kommunens lokaler. 45 % av det totala fordonsinnehavet är klassat som miljöbilar. Av klassningsbara fordon i bilpoolen är 60 % miljöklassade. I februari beslutades det att projektet Miljöledningssystem skulle avslutas eftersom effektmålen uppnåtts. Fem av sju nämnder har formulerat ett specifikt miljömål inom ramen för balanserad styrning. Inom skolan ingår det i uppdraget att arbeta med miljöfrågor tillsammans med eleverna. Omsorgen har arbetat med att minska miljöbelastningen vad gäller transporter, ÅNYO arbetar med miljöarbete genom att finnas på plats vid återvinningsstationer. Integrationsenheten samarbetar med Gästrike återvinnares miljöpedagoger för att informera nyanlända. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Då samtliga mål har uppfyllts bidrar det till att Sandvikens kommun verkar för hållbar utveckling och på sikt även komma närmare VISION Dessutom är Sandviken en trygg kommun att bo och vistas i, med låg förekomst av kriminalitet i offentliga miljöer. Upplevelsen av otrygghet är dock större än för jämförbara kommuner. Särskilt kvinnor och äldre personer upplever otrygghet. Under sommaren 2014 sommarjobbade fem Sandvikenungdomar som kommunutvecklare. De arbetade med frågor om hur Sandviken ska bli en bättre kommun för unga. Deras rapport Vi är nu! innehåller 33 förslag på hur ungas röst ska stärkas. Energiförbrukningen i kommunens lokaler, per kwh/m2, har minskat under året. Miljöledningssystemet har satt fokus på miljöfrågorna och flera utbildningar har höjt medvetenheten om miljöaspekterna. Andelen miljöbilar ökar successivt, men arbetet måste fortsätta dels för att miljöbilsdefinitionen förändras och dels för att användandet behöver effektiviseras.

14 14 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning: Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Mål U Mått Analys Sandvikens kommun har en ekonomi i balans. Målnivå: Ett positivt resultat vid kommunens bokslut. Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. Värde 2013: Positivt resultat Värde 2012: Positivt resultat har uppnåtts för åren 2007 till Sandvikens kommun redovisade ett positivt resultat för 2014, 15,3 mkr. Alla nämnder, förutom individ- och familjeomsorgs- samt bygg- och miljönämnden, redovisar positiva resultat. Samtliga nämnder rapporterar månatligen ekonomisk uppföljning och prognos till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får ks-rapporter för kännedom och rapport via delårsrapport och årsredovisning. Alla nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Målnivå: 1,0 % av kommunbidraget. Mätmetod: Budgeterad buffert. Värde 2013: 0,55 % Värde 2012: 0,23 %. Fem av sju nämnder har budgeterat en buffert, varav fyra har uppnått 1,0 %. Detta ger ett resultat på 0,3 % av kommunbidraget för år Effektiv användning av den kommunägda lokalytan. Målnivå: Minskning med 2 % av lokalytan. Minska antalet kvm i externt hyrda lokaler. Mätmetod: Totala lokalytan samt externt hyrda lokaler. Värde 2013: Lokalytan är m2. Värde 2012: Lokalytan är m2. Värde 2011: Lokalytan är m2. Värde 2010: Lokalytan är m2. Värde 2012: Externt hyrda lokaler är kvm. Värde 2011: Externt hyrda lokaler är kvm. Sandvikens kommuns lokalinnehav den 31 december var m 2. Det är en minskning med m 2, 4 % av ytan. I förhållande till 2010 har lokalytan minskat med 12 %. Sandvikens kommun hyr in lokaler om ca m 2 från Sandvikenhus och privata aktörer. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Trots att full måluppfyllelse inte har uppnåtts anses kommunen ha tagit ett steg mot en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat på 15,3 mkr. Alla nämnder utom individ- och familjeomsorgs- samt bygg och miljönämnden redovisar ett positivt resultat. Den kommunägda lokalytan har minskat.

15 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 15 Perspektiv OMVÄRLD Övergripande målsättning: Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företag. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Mål U Mått Analys Genom regionalt - nationellt och internationellt utbyte fördjupar och stärker verksamheter och individer sin kunskap och kompetens. Målnivå: Antal utvärderade projekt ska öka. Mätmetod: Antalet pågående projekt tillgängliga på Intranätet. Värde 2011: Saknas. Bedömningen är att antalet utvärderade projekt är oförändrade. Vid utgången av 2014 finns det 15 tillgängliga projekt. Projekten är av varierande omfattning och är både interna och externa. Dessa projekt pågår under varierande tidsperioder. Temadagar, föreläsningar, utbyten med andra kommuner och studiebesök är andra sätt som bidrar till att öka kunskaperna i hela kommunen. Bred mångkulturell kunskap i kommunen. Målnivå: Öka antalet informationsinsatser. Mätmetod: Antalet dokumenterade insatser. Värde 2011: Saknas. Bedömningen är att antalet informationsinsatser ökat. Inom skolans område pågår ett arbete med att öka den mångkulturella kunskapen som en del i undervisningen. Biblioteket erbjuder en språkcirkel med utgångspunkt från lättlästa böcker. Föreningsenheten har tillsammans med studieförbunden arrangerat kurser i föreningskunskap för invandrarföreningar. Individ- och familjeomsorgsnämnden har satsat på utbildningar om bland annat hederskultur, hedersrelaterat våld, kultur och tradition, integrationsfrågor samt asylprocessen. Språkpraktikplatser finns i verksamheterna. Målnivå: Minst 40 språkpraktikplatser i kommunen. Mätmetod: Mäta antalet språkpraktikplatser. Värde 2011: Saknas. Resultatet per sista december visar att 55 språkpraktikplatser var tillsatta varav 34 stycken inom kommunen och 21 stycken inom privata näringslivet. Totalt under året har många fler personer haft språkpraktikplatser, omfattning i tid ser dock olika ut. På så vis går det bedöma att antalet språkpraktikplatser ha ökat. Det finns fler lediga språkpraktikplatser än de som är tillsatta. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Då målen delvis har uppfyllts anses det bidra till att Sandvikens kommun lär av många kulturer och på så vis utvecklar verksamheterna och dess medarbetare. Betydligt fler personer fick under år 2014 språkpraktik inom kommunen än tidigare, dock inte inom alla nämnder. Tillsammans deltar nämnder och förvaltningar i olika nätverk och projekt. Kontinuerligt genomförs olika utbildningsinsatser. Antalet aktiviteter har totalt ökat under året. Arbetet fortsätter för att lära av många kulturer och trots att mycket arbete återstår måste kommunen anses ha tagit ett steg närmare de internationella relationer och den samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen.

16 16 Driftsredovisning Förvaltningsberättelse Driftsredovisning Kommunen mkr Kommunfullmäktige 0,7 0,1 0,5 Kommunstyrelse 0,7 0,7 0,7 Summa Politik 1,4 0,8 1,2 Kunskapsnämnd 0,1 0,1 0,1 Förskola 2,8 3,8-1,0 Grundskola -2,0-6,2-17,6 Grund- och gymnasiesärskola 2,2 2,6 5,5 Gymnasieskola 3,8 5,3-7,7 Vuxenutbildning 0,9 0,2-1,9 Övrig verksamhet 1,8 0,4 0,6 Summa Kunskapsnämnd 9,6 6,2-22,1 Omsorgsnämnd 0,1 0,1 - Administration och ledning 1,4 0,2 - Ordinärt boende ÄO 0,7-0,5 - Vård- och omsorgsboende ÄO 0,4 3,1 - Dagl o öppen verksamhet ÄO -0,2 0,0 - Hemsjukvård 0,1 0,0 - Ordinärt boende HO 3,2 1,0 - Vård- och omsorgsboende HO -2,9-0,7 - Dagl o öppen verksamhet HO 0,4 0,9 - Personlig assistans -3,2-3,1 - Övriga insatser enl LSS 4,5 0,6 - Summa Omsorgsnämnd 4,5 1,6 - * Äldreomsorgsnämnd - - 0,1 Vård- och omsorgsboende ,4 Ordinärt boende - - 9,5 Dagverksamhet ,4 Övrig verksamhet - - 1,0 Summa Äldreomsorgsnämnd - * - * 5,9 Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,1 0,2 0,2 Missbruksvård för vuxna -7,9-4,0-4,0 Barn- och ungdomsvård -1,1 1,5-3,5 Försörjningsstöd 4,8 1,4-3,1 Övrig verksamhet -0,2 1,9 2,2 Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -4,3 1,0-8,3

17 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 17 Handikappomsorgsnämnd - - 0,1 LSS, LASS ,7 Summa Handikappomsorgsnämnd - * - * -1,6 Kultur- och fritidsnämnd -0,1-0,1-0,0 Kulturverksamhet 0,1 0,4 0,3 Fritidsverksamhet 1,1 0,6 0,7 Övrig verksamhet 0,8 0,8 0,2 Summa Kultur- och fritidsnämnd 1,9 1,7 1,1 Bygg- och miljönämnd 0,1 0,1 0,1 Miljö- och hälsoskydd 1,1 0,3-0,1 Fysisk planering -0,4 - ** - ** Bostadsanpassning -1,7 - ** - ** Övrig verksamhet -1,0-0,5 0,0 Summa Bygg- och miljönämnd -1,9-0,1 0,0 Arbetsmarknads- o trafiknämnd 0,1 0,1 0,1 Kommunikation 0,1 0,9 1,3 Kompetensförsörjning 1,6 0,3 0,7 Utveckling/EU - -0,3 0,3 Övrig verksamhet 0,3-0,1 0,3 Summa Arbetsmarknads- o trafiknämnd 2,1 0,9 2,7 Kommunledningsverksamhet 4,0 4,6 3,2 Teknisk verksamhet 7,0 8,7-8,8 Summa Kommunstyrelsens förvaltning 11,0 13,3-5,6 Summa nämnder 24,3 25,4-26,7 Skatter -10,4 12,1 4,3 Finansiell verksamhet 1,6-3,1 8,1 Pensioner -10,5-11,7-2,5 Övrigt 10,3 17,7 38,1 Summa Gemensam finansiering -9,0 15,0 48,0 Totalt 15,3 40,4 21,3 * Från och med 2013 har äldre- och handkappomsorgsnämnderna slagits ihop till nya omsorgsnämnden. ** 2012 och 2013 ingick fysisk planering och bostadsanspassning i verksamhetsområdet för övrig verksamhet.

18 18 Investeringsredovisning Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Kommunen Investeringvolym (mkr) Kunskapsverksamhet 13,5 6,2 2,6 Omsorgsverksamhet 11,2 2,5 2,6 Individ- och familjeomsorgsverksamhet - 0,3 0,0 Kultur- och fritidsverksamhet 2,1 1,8 2,8 Bygg- och miljöverksamhet 0,0 0,1 0,5 Arbetsmarknad- och trafikverksamhet 0,1-0,1 Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 125,8 88,1 161,1 Bruttoinvesteringsutgift 152,7 99,0 169,7 Investeringsinkomster -0,9-2,9-10,5 Summa 151,8 96,1 159,2 Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 7 och 8) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 15). Investeringsredovisning - kommunen Nettoinvesteringarna för 2014 uppgick till 151,8 mkr. I investeringsplanen för 2014 var nettoinvesteringarna efter höstjusteringen 203,2 mkr, att jämföra med 144,4 mkr när planen togs i december Ökningen beror på dels flytt av ej förbrukade investeringsanslag från 2013 på 10,2 mkr och dels en utökning med 48,7 mkr. Utökningen inrymmer bland annat ombyggnation av lokaler till fyra nya förskoleavdelningar, 22 mkr, samt ytterligare medel till Utveckling centrum som nu även inrymmer en ombyggnation av Drottningen. Kommunen har fått investeringsbidrag under året på 0,9 mkr. Komponentavskrivning har införts på byggnader från och med Detta innebär att en byggnad delas upp i olika komponenter. Fördelning är möjlig på upp till åtta olika komponenter av byggnadens värde på olika beståndsdelar, till exempel stomme eller tak/fasad. Planerat underhåll ska från och med 2014 redovisas som en investering och inte som en driftskostnad. Tillbyggnad Ängsbackens servicehus (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2014 för investeringsprojektet Vår/höstrevidering investeringsplan 2014 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2014 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall Tillbyggnad Ängsbackens servicehus I projektet sker en tillbyggnad av en flygel med 44 rum för vårdtagare. Projektet bedrivs som ett partneringsamarbete. Markberedning och byggnation startade våren I dagsläget är i princip allt klart på byggnaden utvändigt. Färdigställande av inomhusmiljön pågår med bland annat installationer. Målningsarbeten planeras till mars Förberedelser pågår inför installation av solfångare på taket till befintlig huskropp. Projektet ligger 7 veckor före tidplanen. Projektet följer budget och hittills har 42,9 mkr förbrukats. Den totala investeringen beräknas uppgå till 85 mkr.

19 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning 19 2 nya förskoleavdelningar, Hammarskolan (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2014 för investeringsprojektet - Vår/höstrevidering investeringsplan 2014 för investeringsprojektet (efter justering) 2 nya förskoleavdelningar Hammarskolan I vårjusteringen av investeringsplanen för 2014 avsattes medel för att bygga om tomställda lokaler i Hammarskolan till 2 förskoleavdelningar. Ombyggnationen är i princip klar. Arbete pågår med vissa inredningsdetaljer och den nya trapphissen. Inflyttning är planerad till början på Dessa nya avdelningar ligger i anslutning till Flygande drakens förskola och totalt kommer förskolan att inrymma 7 avdelningar när projektet är klart. Investeringsplanen är på 8 mkr och hittills har 4,8 mkr förbrukats. 2 nya förskoleavdelningar, Norrsätraskolan (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2014 för investeringsprojektet - Vår/höstrevidering investeringsplan 2014 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2014 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall hittills Utfall 2014 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall hittills Utveckling centrum inkl Drottningen (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2014 för investeringsprojektet - Vår/höstrevidering investeringsplan 2014 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2014 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall hittills Utveckling centrum inkl Drottningen I samband med att va- och fjärrvärmeledningar byts i gågatorna i centrala Sandviken gör kommunen en satsning på att utveckla centrum. Kommunen har medverkat vid företagarforum i Göranssons arena med information angående projektet samt haft workshops med butiksägare och fastighetsägare under Vid Stora träffen 2014 skedde ett informationsutbyte där man pratade med invånarna och tog emot deras åsikter. Under september till oktober har Plussa centrum bedrivits där allmänheten beretts tillfälle att lämna sina åsikter. I januari 2015 genomfördes en workshop med politiker, tjänstemän och deltagare från näringslivet. Dessa synpunkter ska sammanställas och bli en gestaltning av utformningen av projektet. När det gäller Drottningen så har en utredning gällande ombyggnationen i samarbete med hyresgästen pågått och upphandling påbörjats genom att förfrågningsunderlag har gått ut under december och anbud ska vara lämnat i slutet av januari Området kring Drottningen har gestaltats och presentation kommer att ske under nya förskoleavdelningar Norrsätraskolan I vårjusteringen av investeringsplanen för 2014 avsattes medel till att bygga om tomställda lokaler i Norrsätraskolan till 2 förskoleavdelningar. Ombyggnationen är nästan klar och inflyttning planeras i januari Investeringen beräknas totalt uppgå till 14 mkr och hittills har 10,4 mkr förbrukats.

20 Förvaltningsberättelse 20 Personalredovisning Personalredovisning Kommunen Personal Personalstruktur tillsvidareanställda Sandvikens kommun är en stor arbetsgivare med personalintensiva verksamheter. Personalen har mycket skiftande yrkesroller och arbetsuppgifter. För att möta förändringar och nya behov måste ett förändringsbenäget synsätt och ett kvalitetsmedvetande prägla kommunens personal. Åldersgruppen 40 år och äldre uppgick till 80 procent vilket är lika som föregående år. Medelåldern var 49 år, vilket är detsamma som året innan. Andelen kvinnor var 86 procent i jämförelse med förra året där den var 85 procent. Antal medarbetare Redovisning av personal efter anställningstyp syftar till att visa med vilken sammansättning och bemanning arbetet utförs. Det synliggör bemanningens stabilitet och långsiktighet. Redovisat antal utgör fysiska personer. Begreppet årsanställningar är däremot ett ekonomiskt och administrativt redovisningsmått av fysiska personer. Antalet personer med tillsvidareanställning uppgick vid årets slut till 2 811och externa visstidsanställningar till 219. Antalet timavlönade personer varierar under året. Den faktiskt arbetade tiden för timavlönad personal omräknad till årsanställningar uppgick till 186. Samtliga anställningstyper motsvarar årsanställningar Antal tillsvidareanställda inom olika åldersintervall Ålder Antal tillsvidareanställningar Bygg- och miljö Arbetsmarkn- o trafik Kultur- och fritid Nämnder Kvinnor; 2405 Könsfördelning Individ- och familjeomsorg Kommunstyrelse Kunskap Omsorg Män; 406

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8.30 11.00 Ordförande Suppleanter Robert Sten Birgitta Johansson Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson Elisabeth Karlsson Lena

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2011 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2015 8-9 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2015

Delårsrapport Januari - augusti 2015 Delårsrapport Januari - augusti 2015 Innehållsförteckning Övergripande information Kommunens vision 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser och framtid 5-7 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Målnivåer och indikatorer

Målnivåer och indikatorer Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer