Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över God ekonomisk hushållning 9 Balanserad styrning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Folkhälsa Miljö 25 Intern kontroll 26 Sandvikens Kommun och Kommunkoncern Finansiell analys Redovisningsmodell 36 Sammanställd redovisning 37 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bygg- och miljönämnd Arbetsmarknad- och trafiknämnd Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam finansiering Bolagen i kommunkoncernen Revisionsberättelse

3 Inledning 3 Kommunens vision Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande I Sandviken världen alltid närvarande Här kännerärvi oss hemma och gör varandra bättre Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

4 4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför är arbetet med medborgarservice viktigt. Meningen med funktionen är att den ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud och den beräknas starta till sommaren Vi ser en fortsatt befolkningsökning under år Kommunens invånarantal ökade med hela 581 personer. Antalet invånare uppgick den 31 december 2014 till En ökande befolkning är också en utmaning. Det behövs och kommer att behövas såväl lägenheter som ytterligare lokaler för förskola och skola. Sandvikens kommun redovisar för perioden ett resultat på 15,3 mkr. Några av nämnderna har under år 2014 haft problem, och jobbar hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. De flesta har lyckats. Totalt redovisar nämnderna ett överskott på 24,3 mkr. Hela kommunkoncernen redovisar ett resultat för år 2014, efter finansiella poster, på 89,2 mkr. Under år 2012 tillsatte fullmäktige en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över den politiska nämndsorganisationen. Under 2014 fastställdes den organisation som gäller från och med 1 januari Den nya organisationen innebär i korthet att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet. Därtill byter arbetsmarknads- och trafiknämnden namn till arbetslivsnämnden och bygg- och miljönämnden till samhällsbyggnadsnämnden och ett antal verksamheter flyttar mellan nämnderna. Från och med den 1 januari 2014 inrättades en gemensam nämnd för verksamhetsstöd, med Gävle som hemvist. Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner avser att samverka inom olika områden i större utsträckning än idag. Genom att samverka kan kommunerna använda resurser mer kostnadseffektivt. Från och med den 1 januari 2015 finns en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Här samverkar Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner, med Sandviken som värdkommun. Även här är ambitionen att tillsammans bedriva en för medborgarna effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet. Vi diskuterar nu också en gemensam nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Den är tänkt att starta den 1 januari 2016 och blir i så fall ett samarbete mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, med Sandvikens kommun som värdkommun. Syfte med samverkan är att skapa en organisation som säkerställer en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och näringsliv. Glädjeämnen under år 2014 är att det första trygghetsboendet växer fram i Sandviken. I augusti 2013 ställde sig kommunstyrelsen positiv till att bevilja bidrag till trygghetsboende Kanalgården. Riktlinjerna för denna boendeform fastställdes av kommunfullmäktige under hösten Vi är övertygade om att denna typ av boende för äldre fyller en stor funktion och ser redan idag efterfrågan efter lägenheterna. Det är Kanalkyrkan i Sandviken som bygger det första trygghetsboendet inom Sandvikens kommun. I samband med detta arbete gjordes också en inventering av fysisk tillgänglighet i flerbostadshusbeståndet. Rapporten har godkänts av kommunstyrelsen och ska ligga till grund för att bedöma framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer. Tillgång på tillgängliga bostäder ger enligt forskning minskade kostnader för äldreomsorg, både i form av hemtjänst och vid flytt till särskilt boende. Ett samarbete med olika fastighetsägare är därför av stor vikt! Det vi också kan konstatera är att alla elever och lärare nu har tillgång till egen dator. De sista datorerna levererades under höstterminen 2014, och nu finns cirka datorer inom utbildningsverksamheten. Ett av uppdragen som skolan har är att utjämna skillnader mellan elever i detta avseende är målet uppnått. Det ska bli spännande att följa nästa steg med nästa generations lärande. Antalet användare av kommunens e-tjänster ökar. Totalt har under året drygt inloggningar gjorts. Mest används idag e-tjänsterna inom skola- och barnomsorg, men även e-tjänsten för vigsel är populär. Vi arbetar vidare för att möta efterfrågan på e-tjänster för att underlätta för våra medborgare att den vägen ha kontakt med kommunen. Här kommer även medborgarservice att vara ett viktigt verktyg när vi under år 2015 kan starta den verksamheten på allvar. Satsningen på centrumutveckling som vi beslutat om är viktig. En levande stadskärna är en förutsättning för hela kommunens attraktionskraft. Många människor i centrum genererar omsättning och tillväxt. Vi startade under hösten 2014 projektet Plussa Centrum. Målet är att skapa ett

5 Inledning Kommunstyrelsens ordförande 5 centrum där människor trivs. När vi nu ska rusta centrum vill vi veta vad Sandvikens invånare tycker skulle plussa centrum. Vi har nu startat dialogen och ber om idéer. Arbetslösheten i Sandviken är fortsatt hög och förväntas fortsätta ligga på en hög nivå även under Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över arbetslösheten bland ungdomar och kostnaderna för försörjningsstöd. Kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration måste fortsätta fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt kunna möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Detta gäller såväl internt inom kommunen som mot arbetsförmedlingen. Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat. Under 2014 trädde en lagändring i kraft som bland annat innebär utökat mottagande för alla kommuner. Detta arbete är nu påbörjat och den 1 april öppnar vi ett nytt boende för att på ett bra sätt kunna ta emot dessa barn och ungdomar. Det nya serviceboendet vid Ängsbacken fortskrider. Arbetet ligger sju veckor före tidsplan, och boendet ska därmed kunna tas i bruk vid årsskiftet 2015/2016. Under året beslutade vi att avsätta medel för ytterligare förskoleavdelningar. Vi beslutade bygga om tomställda lokaler i Hammarskolan till två förskoleavdelningar. Ombyggnationen är i klar, och verksamheten har startat i början av De nya avdelningar ligger i anslutning till Flygande drakens förskola som därmed inrymmer sju avdelningar. Vi beslutade också att bygga om tomställda lokaler i Norrsätraskolan till två nya förskoleavdelningar. Även dessa har tagits i bruk i början av När det gäller Drottningen så har en utredning avseende ombyggnationen i samarbete med hyresgästen pågått under Området kring Drottningen har gestaltats och presentation av förslaget kommer att ske under För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB, med koncerner, Sandvikens Stadshus AB och Sandviken Specialfastigheter AB, är nu bolagsordningar fastställda. För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB har dessutom avkastningskrav fastställts. Arbetet med att ta fram ägardirektiv och bolagsordningar för resterande bolag fortsätter under Sandviken Energi AB med dotterbolag kan för fjärrvärmeverksamheten under 2014 konstatera relativt ogynnsamma klimatförhållandena. Året var varmare än normalt vilket minskat energiförsäljningen. Under året har kampanjer utförts för Fiber Till Hemmetanslutningar i nya samt inom befintliga områden. Vi konstaterar med tillfredsställelse att ytterligare områden erbjudits anslutning. Beslut har tagits att lägga ner reningsverket i Kungsberg och istället pumpa det orenade spillvattnet till Järbo där ett nytt verk ska byggas. Arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt genom ett ökat grundvattenuttag har också fortsatt under året. Genom ökat grundvattenuttag i Rökebo och Årsunda kommer vi, vid normalförbrukning, förhoppningsvis att kunna leverara grundvatten till hela Sandviken behov av dricksvatten. Detta medför sänkta produktionskostnader och en betydligt ökad leveranssäkerhet. Sandvikenhus har färdigställt kvarteret Dalslänningen under år Barrsätragatan 31 är numera påbyggd med två våningar vilket skapat 30 nya lägenheter i centrala Sandviken. Sandvikenhus planerar att under de närmaste åren att nyproducera lägenheter per år. Det är glädjande eftersom bolaget har en viktig roll i att skapa boendeförutsättningar för den inflyttning som sker till kommunen och som vi ser kommer att fortsätta inom de kommande åren. Vi kan också konstatera att uthyrningsgraden inom Sandvikenhus ökat markant under perioden som en följd av inflyttningen till kommunen. Sandvikenhus redovisar en genomsnittlig uthyrningsgrad på 98,5 %. Högbo Bruk AB fortsätter det lyckosamma samarbetet med kommunen inom arbetsmarknadsområdet. Idag är så mycket som 100 personer sysselsatta inom bruket, utöver fast anställd personal. Högbo Bruk AB har också under året sålt ett antal tomter i Rossnäs till kommunen. Vi vill med detta samla lediga tomter på ett och samma ställe inom koncernen, för att underlätta för intresserade köpare. Det är också glädjande att bolaget kan redovisa ett ökat antal besökare till de olika arrangemangen som arrangeras. Också Pay & Ski-spåret, som öppnade i slutet av november, kunde konstatera rekord i antalet besökare. Evenemang på Göransson Arena fortsätter. Under året har bland annat Landsbygdsriksdagen, Worldcup i bandy, Göransson Cup, konsert med Deep Purple, Trollkaren från Oz och Jesus Christ Super Star genomförts. Arbetet med att fylla arenan med ett varierat innehåll visar sig i form av en välfylld arenakalender för Detta är viktigt, då vi ser en allt hårdare konkurrens på arenamarknaden. Det är också viktigt att utveckla vidare en modell för hur riskexponeringen ska minska. Specialfastigheter redovisar ett stort negativt resultat för år Det beror på att vi, efter flera års diskussion gjort en nedskrivning av grundinvesteringen i bygganden, eller gåvan som vi fick av Göranssonska stiftelserna. Peter Kärnström / Kommunstyrelsens ordförande

6 6 Organisation Inledning Organisation Kommunen Överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Arbetsmarknadsoch trafiknämnd Omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Bygg-och miljöförvaltning Arbetsmarknadsoch trafikförvaltning Omsorgsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Kunskapsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Personalkontoret Kommunledningskontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% Kommunfullmäktige 100% Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri Gästrike Återvinnare 24% 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Mekkab AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB

7 Inledning Femårsöversikt Femårsöversikt 7 Kommunen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,3 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) Årets resultat (mkr) 15,3 40,4 21,3 5,7 14,2 Årets resultat/invånare (kr) Bruttoinvesteringsvolym (mkr) 152,7 99,0 169,7 120,0 87,5 Total pensionsskuld (mkr) 1 130, , , ,6 933,5 Soliditet (%) 46,3 44,9 41,7 42,9 46,6 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -1,4-4,3-3,3-4,5 1,1 Skatteintäkter Skattesats till kommun (kr) 21,61 21,61 21,39 21,65 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 33,12 33,12 32,82 32,82 32,82 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 843, , , , ,5 Skatteintäkter per invånare (kr) Personal Antal årsarbetare Antal anställda Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 324, , , , ,0 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 6,9 6,6 5,6 5,0 5,3 Befolkning Antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-17 år varav år varav år varav år varav varav Kommunkoncernen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,2 Årets resultat (mkr) 77,4 47,3 39,5 4,7 51,6 Investeringsvolym (mkr) 502,7 312,0 454,6 299,1 234,1 Soliditet (%) 33,8 32,1 32,1 33,2 34,4 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 9,8 6,6 7,2 6,6 10,0

8 8 Översikt över 2014 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 Under år 2014 ökade antalet invånare med 581 stycken. Invånarantalet uppgår den 31 december 2014 till stycken. Antalet invånare är en viktig faktor i det skatteutjämningssystem som gäller för Sveriges kommuner och påverkar kommunens intäktssida positivt. Varje ny invånare genererar knappt kr per år i ökade skatteintäkter. Arbetslösheten är fortsatt hög i kommunen. I december 2014 var personer arbetslösa. I andel av arbetskraften uppgår arbetslösheten i Sandviken till 13,2 procent medan procentsatsen för Gävleborgs län ligger på 11,8 procent och för riket på 8,1 procent. Räntenivåerna i Sverige är fortsatt låga. Kommunen lånar till räntenivåer som är historiskt mycket låga. Ökade räntenivåer förutspås först under år Kommunfullmäktige tillsatte i början av år 2012 en parlamentarisk kommitté för att se över nämndsorganisationen. Ny nämndsorganisationen gäller från och med den 1 januari Den nya organisationen innebär att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet samt att arbetsmarknads- och trafiknämnden bytt namn till arbetslivsnämnden och byggoch miljönämnden bytt till samhällsbyggnadsnämnden och att ett antal verksamheter flyttat mellan nämnderna. Till detta kommer samverkan med olika kommuner från 1 januari 2014, i gemensam nämnd för verksamhetsstöd och från den 1 januari 2015, gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Dessutom planeras från halvårsskiftet 2015 gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU-Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgsläns landsting och kommunerna i länet. Inför nästa år, 1 januari 2016, planeras en gemensam nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Antalet gemensamma nämnder ökar snabbt. Arbetet med att införa medborgarservice inom Sandvikens kommun fortgår. Verksamheten startas upp under sommaren Syftet med medborgarservice är att förstärka kommunens kundperspektiv. De förväntade effekterna är ett ännu bättre bemötande, effektivare ärendehantering och utveckling av den kommunala verksamheten. Försörjningsstödskostnaderna ligger på en fortsatt hög nivå under 2014, även om beloppet för utbetalt försörjningsstöd inte ökat ytterligare sedan föregående år. Många försörjningsstödstagare är långtidsberoende och behöver mycket stöd och vägledning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan mellan individ- och familjeomsorgsnämnden, arbetsmarknads- och trafiknämnden och arbetsförmedlingen har dock lett till fler insatser för arbetslösa, som helt eller delvis fått annan försörjning. Denna samverkan fortsätter. Införandet av digitala trygghetslarm har skett i ett samarbete mellan kommunen och Sandvikenhus AB. Tekniska kontoret har dessutom tillsammans med omsorgsnämnden kartlagt tillgängligheten av bostäder i Sandviken. Utredningen ger underlag för vilka insatser som bör göras i olika bostadsområden för att höja tillgängligheten och ger förslag till enklare åtgärder som kan undanröja hinder. Inom utbildningsverksamheten pågår anpassningen till den verklighet som råder i kommunen. Antalet elever har ökat kraftigt under året, framförallt inom grundskolan och förskolan. Detta har medfört behov av ytterligare förskoleavdelningar, och andra utbildningslokaler. Datoriseringen inom skolan har fortsatt och alla lärare samt elever inom grund- och gymnasieskolan har nu tillgång till egen dator. Den långsiktiga satsningen på IT-stöd för lärande ger möjlighet till nya lärmiljöer, alternativa pedagogiska material och metoder samt förbättrad kommunikation mellan hem och skola. Inom Sandvikens kulturcentrum invigdes under året; Trampolinen, Sveriges första litteraturhus för barn och unga. I samverkan mellan kommunen och Folkets Hus skapas successivt nya mötesplatser för invånarna. Förutom investeringar i en tillbyggnad av Ängsbackens äldreboende, som står klart till årsskiftet 2015/2016, och ytterligare fem nya förskoleavdelningar har arbete pågått under året med en utredning om Drottningen. I samarbete med tilltänkt hyresgäst har ombyggnationen planerats. Området kring Drottningen har gestaltats och en presentation kommer att ske under Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 15,3 mkr. I jämförelse med år 2013 är det en minskning, men likväl över det budgeterade resultatet för året, på 7 mkr. Noteras bör att en återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingick i 2013 års resultat. Under år 2014 skedde ingen återbetalning av AFApremier. Det som påverkat 2014 års resultat är att kommunkoncernen, i enlighet med nya redovisningsregler, övergått till komponentavskrivning. För Sandvikens kommuns del har det inneburit lägre kostnader för avskrivningar på fastigheter motsvarande omkring 10 mkr. Nämnderna och kommunstyrelsen har, tillsammans med sina förvaltningar, jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar under Viss justering skedde under året av kunskapsnämndens ram, med anledning av den stora ökningen av antalet elever under året. Dessutom justerades internhyran för berörda nämnder, på grund av effekterna av komponentavskrivningen.

9 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning 9 Kommunen Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för verksamheten anges verksamhetsmål. Finansiella mål Inför år 2014 har fullmäktige angivit att resultatet för året ska budgeteras till 7 mkr. De definitiva ekonomiska ramarna för respektive nämnd har fastställts liksom en investeringsplan för kommunen totalt på 144,4 mkr. Investeringsplanen har senare justerats av fullmäktige i beslut dels den 14 april 2014, 48, till 185,9 mkr och dels i beslut den 17 november 2014, 164, till 203,2 mkr. Sandvikens kommuns resultat för år 2014 uppgår till 15,3 mkr. Målet är därmed uppfyllt. Under året har kommunen ändrat avskrivningsreglerna för sina fastigheter. Nu används komponentavskrivning. Detta har påverkat resultatet positivt, med cirka 10 mkr. Den budgeterade bufferten uppgår totalt till 0,3 procent av kommunbidraget år Målet är därmed inte uppfyllt till fullo för året. Det tredje och sista målet är att den kommunägda totala lokalytan skall minskas samtidigt som antalet kvadratmeter i externt hyrda lokaler minskas. Under året har den kommunägda lokalytan minskat med totalt kvadratmeter och uppgår den 31 december till kvadratmeter. Det medför en minskning på med 4 procent av ytan i förhållande till 2013, och 12 procent av ytan, i förhållande till Antalet kvadratmeter i externt hyrda lokaler är oförändrat mellan år 2013 och 2014, och ligger kvar på omkring kvadratmeter. Målet anses vara uppfyllt, framför allt med tanke på att invånarantalet ökat under året och behovet av lokaler för såväl boende som utbildning ökat. Det andra målet som anges är att respektive nämnd ska bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar. Totalt för nämnderna uppfylls målet, då nämnderna tillsammans redovisar ett resultat på 24,3 mkr. Två enskilda nämnder redovisar dock mindre underskott, individ och familjeomsorgsnämnden -4,3 mkr och bygg- och miljönämnden -1,9 mkr. Mål två är därmed inte uppfyllt på nämndsnivå, men uppfylls totalt för nämnderna. Nämnder och förvaltningar har under hösten 2014 arbetat aktivt för att försöka klara att redovisa plusresultat, vilket inte lyckades fullt ut. Investeringsvolymen för året uppgår till 151,8 mkr. Beloppet ligger under ramen för vad fullmäktige beslutat. Målet måste därför anses vara uppfyllt. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande inom nämndernas verksamheter. Tre mål har fastställts. Det första målet är att kommunen ska ha en ekonomi i balans år Resultatet för året ska vara positivt. Det andra målet är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska ha en beredskap för oförutsedda händelser, genom att avsätta en buffert inom sina egna ekonomiska ramar. Det tredje, och sista målet är att den kommunägda totala lokalytan ska minskas samtidigt som antalet kvadratmeter i externt hyrda lokaler minskas. Sandvikens kommun redovisar för året ett positivt resultat, på 15,3 mkr. Målet är därmed uppfyllt. När det gäller att avsätta till buffert inom nämndernas ramar så har fem av sju nämnder budgeterat för en buffert år 2014.

10 10 Balanserad styrning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Balanserad styrning måluppföljning För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Perspektiv MEDBORGARE Övergripande målsättning: Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål U Mått Analys Medborgarna i Sandviken upplever att verksamheterna har god kvalité. Målnivå: NMI index 55 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar- Index, NMI. Värde 2013: NMI 51 Värde 2012: NMI 52 Värde 2011: NMI 53 Värde 2010: NMI 51 Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter ökade i årets enkät jämförelse med tidigare år till ett NMI-värde på 56. Detta är lika som genomsnittsindex för deltagande kommuner. Förvaltningarnas egna brukar-/ kundundersökningar visar fortfarande på en mer positiv uppfattning av verksamheterna. Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. Målnivå: NII index 43 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Inflytande - Index, NII. Värde 2013: NII 37 Värde 2012: NII 38 Värde 2011: NII 41 Värde 2010: NII 37 Även medborgarnas bedömning av inflytande och påverkan, NII, ökade till 41. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en uppföljande granskning bland landets kommuners webbplatser. Sandvikens kommun placerade sig på en sjunde plats. Allmänhetens frågor till kommunfullmäktige uppgick till fyra stycken. Antalet inkomna synpunkter inom kommunstyrelseförvaltningen uppgick till 132 stycken. Alla nämnder för dialog med medborgarna om kommunens verksamheter. Målnivå: Antal dialoger ökar årligen. Mätmetod: Antalet dialoger. Värde 2013: Tre nämnder har genomfört medborgardialoger. Värde 2012: Fem nämnder har genomfört medborgardialoger. Antalet dialoger bedöms ha ökat. Politiker och tjänstemän har tillsammans och var för sig mött medborgarna och brukare i ett stort antal frågor som rör den egna verksamheten. Fyra nämnder har genomfört medborgardialoger, bland annat spontanidrott, Plussa centrum, samråd med företagare/fastighetsägare och matråd med skolelever. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Trots att full måluppfyllelse inte har uppnåtts är bedömningen att Sandvikens kommuns medborgare är nöjda med den kommunala servicen. Dessutom har de möjlighet till delaktighet och inflytande, som i sin tur visar att vi tillsammans skapar ett öppet och demokratiskt samhälle. De mål som inte har uppnåtts går att åtgärda med mer information, kommunikation och dialog om vad verksamheterna har för kvalité och tjänster att erbjuda. Ett led i informationsspridandet är de servicedeklarationer som finns på kommunens webbplats. Vid brukarundersökningarna fortsätter bedömningarna att vara än

11 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 11 mer positiva. Nämndernas målmedvetna arbete med att utveckla verksamheterna med fokus på brukarinflytande och kvalité har gett resultat. Brukarundersökningar inom förskola, fritidshem, grundskolan och gymnasieskola har ett varierande resultat, men slutsatsen är att en hög andel brukare är nöjda med inflytandet och är nöjda med verksamheterna. Resultatet, 96 %, från individ- och familjeomsorgsverksamheternas brukarundersökningar är ett resultat som visar på en minskad nöjdhet jämfört med föregående år. Bygg- och miljönämndens enkät gällande handläggning och beslut visar att 98 % är nöjda. Skillnaden mellan de medborgare som har svarat på SCB:s attitydundersökning och de personer som svarat på brukarenkäterna i verksamheterna är stor. Perspektiv MEDARBETARE Övergripande målsättning: Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål U Mått Analys Chefer upplever ledarskapet tydligt och utvecklingsinriktat. Målnivå: Förbättring utifrån index Medarbetare upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Målnivå: Förbättring utifrån index Mätmetod: Medarbetarundersökning Värde 2013: MMI 74 Värde 2012: MMI 73 Mätmetod: Medarbetarundersökning Värde 2013: MMI 70 Värde 2012: MMI 67 Resultatet från Motiverad-medarbetar-index, MMI, för ledare blev 74, vilket är samma resultat som Resultatet innebär att tre av fyra chefer är nöjda med sin arbetssituation. Motiverad-medarbetar-index för medarbetarna blev 69, en minskning jämfört med föregående år. Även om index sjunkit något ligger på en hög nivå. Området Arbetsuppgifter får även i år högst andel positivt svar, där 93 % anger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Mångfald och jämställdhet förbättras i verksamheterna. Målnivå: Öka andelen av det underrepresenterade könet i kommunens organisation. Mätmetod: Mäta antalet av det underrepresenterade könet i kommunen. Värde 2013: Andelen män utgör 15 % av totala antalet anställda. Värde 2012: Andelen män utgör 14 % av totala antalet anställda. Värde 2011: Andelen män utgör 15 % av totala antalet anställda. Mångfald och jämställdhetsarbete är ett pågående arbete i verksamheterna. Andelen män i kommunen är oförändrad jämfört med föregående år, 15 %. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Då samtliga mål har uppfyllts bidrar det till att Sandvikens kommun har nöjda medarbetare och är en attraktiv arbetsgivare. Även det målmedvetna arbetet för god arbetsmiljö bidrar till att uppfylla den övergripande målsättningen. Resultatet av medarbetarenkäten blev något sämre jämfört med 2013, men fortfarande bättre än 2012 och det ligger på en hög nivå. Ledarenkätens resultat är oförändrat jämfört med Varje enhet får återkoppling på enkäten avseende förbättringsområden, och upprättar handlingsplaner utifrån detta. Handlingsplanerna är värdefulla verktyg i förbättringsarbetet av arbetsmiljö. Nämnder och förvaltningar behöver fortsätta sitt arbete med förbättring av mångfald och jämställdhet.

12 12 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Övergripande målsättning: Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Mål U Mått Analys Medborgarna upplever Sandviken som en trygg kommun att bo och leva i. Målnivå: NRI index 54 Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, Nöjd- Region-Index (NRI), för faktorn Trygghet. Värde 2013: 52 Värde 2012: 51 Värde 2010: 49 NRI för delfaktorn trygghet har stadigt ökat sedan För år 2014 redovisas ett NRI på 55. Det ligger fortfarande något lägre än genomsnittskommunen där index är 61. Män fortsätter att känna att de är mer trygga än kvinnor, gruppen år är mest trygga medan grupperna och år är mest otrygga. Kommunen och polisen har upprättat en gemensam överenskommelse om samverkan kring trygghetsfrågor. Polismyndigheten beställde en trygghetsmätning som skickades ut till ett urval hushåll i Sandviken. Resultatet av mätningen visar på att 68 % känner sig trygga att vistas ensamma utomhus på kvällarna. Det är fortsatt låg brottslighet i kommunen och särskilt gäller detta för våld på offentliga miljöer. Även om index för trygghet har ökat behöver arbetet fortsätta framförallt för äldre ensamma kvinnor och ungdomar. Trygghetsarbetet kommer att utgå ifrån tio medborgarlöften, bland annat tryggare Resecentrum och Stadspark. Medborgarna i Sandviken upplever att de har en god fysisk, psykisk och social hälsa. Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån Nationella folkhälsoenkäten. Mätmetod: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät. Värde 2010: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät Vid mätningen som gjordes 2010 hade män i Sandviken statistiskt sett sämre hälsa jämfört med riket. Årets mätning visar på en stor förbättring för både kvinnor och män. Resultatet av den nationella folkhälsoenkäten 2014 är ett självrapporterat allmänt hälsotillstånd. Den upplevda goda fysiska, psykiska och sociala hälsan för män 71 % och kvinnor 70 % är en klar förbättring jämfört med föregående folkhälsoenkät. (2010: män 66 %; kvinnor 65 %).

13 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 13 Energieffektiviseringar och användningen av förnyelsebara energislag ökar. Målnivå: Energiförbrukning per kw/ m 2 minskar med 2 % årligen. Målnivå: Andelen miljöbilar ökar. Målnivå: Miljöledningssystem infört till år Mätmetod: Statistik över energiförbrukning i kwh/ m 2 i form av fjärrvärme och elförbrukning. Värde 2013: 223 kwh/m 2 Värde 2012: 237 kwh/m 2 Värde 2011: 226 kwh/m 2 Värde 2010: 230 kwh/m 2 Mätmetod: Statistik över kommunens miljöbilar. Värde 2013: 41 % miljöbilar. Värde 2011: 52 % miljöbilar. Värde 2011: 52 % miljöbilar. Mätmetod: Inventera genomförda aktiviteter vid införandet av miljöledningssystemet. År 2014 förbrukades totalt 213 kwh/m 2. Den totala energiförbrukningen minskade med 10 kwh/m 2 motsvarande 4,5 % år 2014 jämfört med Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 5,83 % och elförbrukningen minskade med 1,56 %. Arbetet pågår att minska energiförbrukningen ytterligare i kommunens lokaler. 45 % av det totala fordonsinnehavet är klassat som miljöbilar. Av klassningsbara fordon i bilpoolen är 60 % miljöklassade. I februari beslutades det att projektet Miljöledningssystem skulle avslutas eftersom effektmålen uppnåtts. Fem av sju nämnder har formulerat ett specifikt miljömål inom ramen för balanserad styrning. Inom skolan ingår det i uppdraget att arbeta med miljöfrågor tillsammans med eleverna. Omsorgen har arbetat med att minska miljöbelastningen vad gäller transporter, ÅNYO arbetar med miljöarbete genom att finnas på plats vid återvinningsstationer. Integrationsenheten samarbetar med Gästrike återvinnares miljöpedagoger för att informera nyanlända. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Då samtliga mål har uppfyllts bidrar det till att Sandvikens kommun verkar för hållbar utveckling och på sikt även komma närmare VISION Dessutom är Sandviken en trygg kommun att bo och vistas i, med låg förekomst av kriminalitet i offentliga miljöer. Upplevelsen av otrygghet är dock större än för jämförbara kommuner. Särskilt kvinnor och äldre personer upplever otrygghet. Under sommaren 2014 sommarjobbade fem Sandvikenungdomar som kommunutvecklare. De arbetade med frågor om hur Sandviken ska bli en bättre kommun för unga. Deras rapport Vi är nu! innehåller 33 förslag på hur ungas röst ska stärkas. Energiförbrukningen i kommunens lokaler, per kwh/m2, har minskat under året. Miljöledningssystemet har satt fokus på miljöfrågorna och flera utbildningar har höjt medvetenheten om miljöaspekterna. Andelen miljöbilar ökar successivt, men arbetet måste fortsätta dels för att miljöbilsdefinitionen förändras och dels för att användandet behöver effektiviseras.

14 14 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning: Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Mål U Mått Analys Sandvikens kommun har en ekonomi i balans. Målnivå: Ett positivt resultat vid kommunens bokslut. Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. Värde 2013: Positivt resultat Värde 2012: Positivt resultat har uppnåtts för åren 2007 till Sandvikens kommun redovisade ett positivt resultat för 2014, 15,3 mkr. Alla nämnder, förutom individ- och familjeomsorgs- samt bygg- och miljönämnden, redovisar positiva resultat. Samtliga nämnder rapporterar månatligen ekonomisk uppföljning och prognos till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får ks-rapporter för kännedom och rapport via delårsrapport och årsredovisning. Alla nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Målnivå: 1,0 % av kommunbidraget. Mätmetod: Budgeterad buffert. Värde 2013: 0,55 % Värde 2012: 0,23 %. Fem av sju nämnder har budgeterat en buffert, varav fyra har uppnått 1,0 %. Detta ger ett resultat på 0,3 % av kommunbidraget för år Effektiv användning av den kommunägda lokalytan. Målnivå: Minskning med 2 % av lokalytan. Minska antalet kvm i externt hyrda lokaler. Mätmetod: Totala lokalytan samt externt hyrda lokaler. Värde 2013: Lokalytan är m2. Värde 2012: Lokalytan är m2. Värde 2011: Lokalytan är m2. Värde 2010: Lokalytan är m2. Värde 2012: Externt hyrda lokaler är kvm. Värde 2011: Externt hyrda lokaler är kvm. Sandvikens kommuns lokalinnehav den 31 december var m 2. Det är en minskning med m 2, 4 % av ytan. I förhållande till 2010 har lokalytan minskat med 12 %. Sandvikens kommun hyr in lokaler om ca m 2 från Sandvikenhus och privata aktörer. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Trots att full måluppfyllelse inte har uppnåtts anses kommunen ha tagit ett steg mot en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat på 15,3 mkr. Alla nämnder utom individ- och familjeomsorgs- samt bygg och miljönämnden redovisar ett positivt resultat. Den kommunägda lokalytan har minskat.

15 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 15 Perspektiv OMVÄRLD Övergripande målsättning: Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företag. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Mål U Mått Analys Genom regionalt - nationellt och internationellt utbyte fördjupar och stärker verksamheter och individer sin kunskap och kompetens. Målnivå: Antal utvärderade projekt ska öka. Mätmetod: Antalet pågående projekt tillgängliga på Intranätet. Värde 2011: Saknas. Bedömningen är att antalet utvärderade projekt är oförändrade. Vid utgången av 2014 finns det 15 tillgängliga projekt. Projekten är av varierande omfattning och är både interna och externa. Dessa projekt pågår under varierande tidsperioder. Temadagar, föreläsningar, utbyten med andra kommuner och studiebesök är andra sätt som bidrar till att öka kunskaperna i hela kommunen. Bred mångkulturell kunskap i kommunen. Målnivå: Öka antalet informationsinsatser. Mätmetod: Antalet dokumenterade insatser. Värde 2011: Saknas. Bedömningen är att antalet informationsinsatser ökat. Inom skolans område pågår ett arbete med att öka den mångkulturella kunskapen som en del i undervisningen. Biblioteket erbjuder en språkcirkel med utgångspunkt från lättlästa böcker. Föreningsenheten har tillsammans med studieförbunden arrangerat kurser i föreningskunskap för invandrarföreningar. Individ- och familjeomsorgsnämnden har satsat på utbildningar om bland annat hederskultur, hedersrelaterat våld, kultur och tradition, integrationsfrågor samt asylprocessen. Språkpraktikplatser finns i verksamheterna. Målnivå: Minst 40 språkpraktikplatser i kommunen. Mätmetod: Mäta antalet språkpraktikplatser. Värde 2011: Saknas. Resultatet per sista december visar att 55 språkpraktikplatser var tillsatta varav 34 stycken inom kommunen och 21 stycken inom privata näringslivet. Totalt under året har många fler personer haft språkpraktikplatser, omfattning i tid ser dock olika ut. På så vis går det bedöma att antalet språkpraktikplatser ha ökat. Det finns fler lediga språkpraktikplatser än de som är tillsatta. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Då målen delvis har uppfyllts anses det bidra till att Sandvikens kommun lär av många kulturer och på så vis utvecklar verksamheterna och dess medarbetare. Betydligt fler personer fick under år 2014 språkpraktik inom kommunen än tidigare, dock inte inom alla nämnder. Tillsammans deltar nämnder och förvaltningar i olika nätverk och projekt. Kontinuerligt genomförs olika utbildningsinsatser. Antalet aktiviteter har totalt ökat under året. Arbetet fortsätter för att lära av många kulturer och trots att mycket arbete återstår måste kommunen anses ha tagit ett steg närmare de internationella relationer och den samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen.

16 16 Driftsredovisning Förvaltningsberättelse Driftsredovisning Kommunen mkr Kommunfullmäktige 0,7 0,1 0,5 Kommunstyrelse 0,7 0,7 0,7 Summa Politik 1,4 0,8 1,2 Kunskapsnämnd 0,1 0,1 0,1 Förskola 2,8 3,8-1,0 Grundskola -2,0-6,2-17,6 Grund- och gymnasiesärskola 2,2 2,6 5,5 Gymnasieskola 3,8 5,3-7,7 Vuxenutbildning 0,9 0,2-1,9 Övrig verksamhet 1,8 0,4 0,6 Summa Kunskapsnämnd 9,6 6,2-22,1 Omsorgsnämnd 0,1 0,1 - Administration och ledning 1,4 0,2 - Ordinärt boende ÄO 0,7-0,5 - Vård- och omsorgsboende ÄO 0,4 3,1 - Dagl o öppen verksamhet ÄO -0,2 0,0 - Hemsjukvård 0,1 0,0 - Ordinärt boende HO 3,2 1,0 - Vård- och omsorgsboende HO -2,9-0,7 - Dagl o öppen verksamhet HO 0,4 0,9 - Personlig assistans -3,2-3,1 - Övriga insatser enl LSS 4,5 0,6 - Summa Omsorgsnämnd 4,5 1,6 - * Äldreomsorgsnämnd - - 0,1 Vård- och omsorgsboende ,4 Ordinärt boende - - 9,5 Dagverksamhet ,4 Övrig verksamhet - - 1,0 Summa Äldreomsorgsnämnd - * - * 5,9 Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,1 0,2 0,2 Missbruksvård för vuxna -7,9-4,0-4,0 Barn- och ungdomsvård -1,1 1,5-3,5 Försörjningsstöd 4,8 1,4-3,1 Övrig verksamhet -0,2 1,9 2,2 Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -4,3 1,0-8,3

17 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 17 Handikappomsorgsnämnd - - 0,1 LSS, LASS ,7 Summa Handikappomsorgsnämnd - * - * -1,6 Kultur- och fritidsnämnd -0,1-0,1-0,0 Kulturverksamhet 0,1 0,4 0,3 Fritidsverksamhet 1,1 0,6 0,7 Övrig verksamhet 0,8 0,8 0,2 Summa Kultur- och fritidsnämnd 1,9 1,7 1,1 Bygg- och miljönämnd 0,1 0,1 0,1 Miljö- och hälsoskydd 1,1 0,3-0,1 Fysisk planering -0,4 - ** - ** Bostadsanpassning -1,7 - ** - ** Övrig verksamhet -1,0-0,5 0,0 Summa Bygg- och miljönämnd -1,9-0,1 0,0 Arbetsmarknads- o trafiknämnd 0,1 0,1 0,1 Kommunikation 0,1 0,9 1,3 Kompetensförsörjning 1,6 0,3 0,7 Utveckling/EU - -0,3 0,3 Övrig verksamhet 0,3-0,1 0,3 Summa Arbetsmarknads- o trafiknämnd 2,1 0,9 2,7 Kommunledningsverksamhet 4,0 4,6 3,2 Teknisk verksamhet 7,0 8,7-8,8 Summa Kommunstyrelsens förvaltning 11,0 13,3-5,6 Summa nämnder 24,3 25,4-26,7 Skatter -10,4 12,1 4,3 Finansiell verksamhet 1,6-3,1 8,1 Pensioner -10,5-11,7-2,5 Övrigt 10,3 17,7 38,1 Summa Gemensam finansiering -9,0 15,0 48,0 Totalt 15,3 40,4 21,3 * Från och med 2013 har äldre- och handkappomsorgsnämnderna slagits ihop till nya omsorgsnämnden. ** 2012 och 2013 ingick fysisk planering och bostadsanspassning i verksamhetsområdet för övrig verksamhet.

18 18 Investeringsredovisning Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Kommunen Investeringvolym (mkr) Kunskapsverksamhet 13,5 6,2 2,6 Omsorgsverksamhet 11,2 2,5 2,6 Individ- och familjeomsorgsverksamhet - 0,3 0,0 Kultur- och fritidsverksamhet 2,1 1,8 2,8 Bygg- och miljöverksamhet 0,0 0,1 0,5 Arbetsmarknad- och trafikverksamhet 0,1-0,1 Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 125,8 88,1 161,1 Bruttoinvesteringsutgift 152,7 99,0 169,7 Investeringsinkomster -0,9-2,9-10,5 Summa 151,8 96,1 159,2 Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 7 och 8) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 15). Investeringsredovisning - kommunen Nettoinvesteringarna för 2014 uppgick till 151,8 mkr. I investeringsplanen för 2014 var nettoinvesteringarna efter höstjusteringen 203,2 mkr, att jämföra med 144,4 mkr när planen togs i december Ökningen beror på dels flytt av ej förbrukade investeringsanslag från 2013 på 10,2 mkr och dels en utökning med 48,7 mkr. Utökningen inrymmer bland annat ombyggnation av lokaler till fyra nya förskoleavdelningar, 22 mkr, samt ytterligare medel till Utveckling centrum som nu även inrymmer en ombyggnation av Drottningen. Kommunen har fått investeringsbidrag under året på 0,9 mkr. Komponentavskrivning har införts på byggnader från och med Detta innebär att en byggnad delas upp i olika komponenter. Fördelning är möjlig på upp till åtta olika komponenter av byggnadens värde på olika beståndsdelar, till exempel stomme eller tak/fasad. Planerat underhåll ska från och med 2014 redovisas som en investering och inte som en driftskostnad. Tillbyggnad Ängsbackens servicehus (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2014 för investeringsprojektet Vår/höstrevidering investeringsplan 2014 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2014 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall Tillbyggnad Ängsbackens servicehus I projektet sker en tillbyggnad av en flygel med 44 rum för vårdtagare. Projektet bedrivs som ett partneringsamarbete. Markberedning och byggnation startade våren I dagsläget är i princip allt klart på byggnaden utvändigt. Färdigställande av inomhusmiljön pågår med bland annat installationer. Målningsarbeten planeras till mars Förberedelser pågår inför installation av solfångare på taket till befintlig huskropp. Projektet ligger 7 veckor före tidplanen. Projektet följer budget och hittills har 42,9 mkr förbrukats. Den totala investeringen beräknas uppgå till 85 mkr.

19 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning 19 2 nya förskoleavdelningar, Hammarskolan (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2014 för investeringsprojektet - Vår/höstrevidering investeringsplan 2014 för investeringsprojektet (efter justering) 2 nya förskoleavdelningar Hammarskolan I vårjusteringen av investeringsplanen för 2014 avsattes medel för att bygga om tomställda lokaler i Hammarskolan till 2 förskoleavdelningar. Ombyggnationen är i princip klar. Arbete pågår med vissa inredningsdetaljer och den nya trapphissen. Inflyttning är planerad till början på Dessa nya avdelningar ligger i anslutning till Flygande drakens förskola och totalt kommer förskolan att inrymma 7 avdelningar när projektet är klart. Investeringsplanen är på 8 mkr och hittills har 4,8 mkr förbrukats. 2 nya förskoleavdelningar, Norrsätraskolan (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2014 för investeringsprojektet - Vår/höstrevidering investeringsplan 2014 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2014 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall hittills Utfall 2014 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall hittills Utveckling centrum inkl Drottningen (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2014 för investeringsprojektet - Vår/höstrevidering investeringsplan 2014 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2014 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall hittills Utveckling centrum inkl Drottningen I samband med att va- och fjärrvärmeledningar byts i gågatorna i centrala Sandviken gör kommunen en satsning på att utveckla centrum. Kommunen har medverkat vid företagarforum i Göranssons arena med information angående projektet samt haft workshops med butiksägare och fastighetsägare under Vid Stora träffen 2014 skedde ett informationsutbyte där man pratade med invånarna och tog emot deras åsikter. Under september till oktober har Plussa centrum bedrivits där allmänheten beretts tillfälle att lämna sina åsikter. I januari 2015 genomfördes en workshop med politiker, tjänstemän och deltagare från näringslivet. Dessa synpunkter ska sammanställas och bli en gestaltning av utformningen av projektet. När det gäller Drottningen så har en utredning gällande ombyggnationen i samarbete med hyresgästen pågått och upphandling påbörjats genom att förfrågningsunderlag har gått ut under december och anbud ska vara lämnat i slutet av januari Området kring Drottningen har gestaltats och presentation kommer att ske under nya förskoleavdelningar Norrsätraskolan I vårjusteringen av investeringsplanen för 2014 avsattes medel till att bygga om tomställda lokaler i Norrsätraskolan till 2 förskoleavdelningar. Ombyggnationen är nästan klar och inflyttning planeras i januari Investeringen beräknas totalt uppgå till 14 mkr och hittills har 10,4 mkr förbrukats.

20 Förvaltningsberättelse 20 Personalredovisning Personalredovisning Kommunen Personal Personalstruktur tillsvidareanställda Sandvikens kommun är en stor arbetsgivare med personalintensiva verksamheter. Personalen har mycket skiftande yrkesroller och arbetsuppgifter. För att möta förändringar och nya behov måste ett förändringsbenäget synsätt och ett kvalitetsmedvetande prägla kommunens personal. Åldersgruppen 40 år och äldre uppgick till 80 procent vilket är lika som föregående år. Medelåldern var 49 år, vilket är detsamma som året innan. Andelen kvinnor var 86 procent i jämförelse med förra året där den var 85 procent. Antal medarbetare Redovisning av personal efter anställningstyp syftar till att visa med vilken sammansättning och bemanning arbetet utförs. Det synliggör bemanningens stabilitet och långsiktighet. Redovisat antal utgör fysiska personer. Begreppet årsanställningar är däremot ett ekonomiskt och administrativt redovisningsmått av fysiska personer. Antalet personer med tillsvidareanställning uppgick vid årets slut till 2 811och externa visstidsanställningar till 219. Antalet timavlönade personer varierar under året. Den faktiskt arbetade tiden för timavlönad personal omräknad till årsanställningar uppgick till 186. Samtliga anställningstyper motsvarar årsanställningar Antal tillsvidareanställda inom olika åldersintervall Ålder Antal tillsvidareanställningar Bygg- och miljö Arbetsmarkn- o trafik Kultur- och fritid Nämnder Kvinnor; 2405 Könsfördelning Individ- och familjeomsorg Kommunstyrelse Kunskap Omsorg Män; 406

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer