Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012"

Transkript

1 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 januari 2012

2 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING Arbetsperspektivet Låginkomstperspektivet Våld i nära relationer Barnperspektivet ALLMÄNT OM UPPDRAGET Hjälp till självförsörjning Krav för att få försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Riksnorm Övrigt försörjningsstöd i förekommande fall och till skälig kostnad Boende Övriga boendeformer Försörjningsstöd vid vistelse på institution Nödprövning och akut tillstånd Beslut som löper över flera månader Utlandsvistelse Försörjningsstöd när personen har vissa tillångar BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT Barnomsorg Begravningskostnad Diskmaskin Flyttkostnader Glasögon eller kontaktlinser Egna medel Hemtjänstavgift... 17

3 3 4.7 Hemutrustning Identifikationshandlingar Juridiska kostnader och stämpelavgifter Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet Läkarvård och medicinkostnad Magasineringskostnad Psykoterapikostnad m.m Resor Reparationskostnader Skulder Spädbarnsutrustning Tandvård Telefonabonnemang Tvättmaskin SÄRSKILDA GRUPPER AV SÖKANDE Arbetslösa Sjukskrivna Personer med missbruksproblem Företagare eller personer med fria yrken Inskrivna för kriminalvård, rättspsykiatrisk vård, etc Personer med Intensivövervakning med elektronisk kontroll- s.k. fotboja Inskrivna för vård eller behandling Studerande Utländska medborgare Värnpliktiga Personer 65 år eller äldre Bostadslösa OM ANSVARSFÖRDELNING MELLAN KOMMUNER... 35

4 4 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas lika när det gäller bidragsnivå, förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd och även insatser som erbjudas från socialtjänstens sida. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras. Om sakliga skäl föreligger motiverar detta till avsteg från riktlinjerna. Vem som får göra vilka avsteg regleras av delegationsordningen. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet, men ska inte tolkas som absoluta regler. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för arbetet. Utgångspunkten vid den individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation. Även de krav som ställs på den biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och förutsättningar. Rättsliga utslag i domstol kommer kontinuerligt att inarbetas i riktlinjerna och måste fortlöpande beaktas. 1.1 Arbetsperspektivet Reglerna i socialtjänstlagen innebär att i första hand är varje person skyldig att själv försöka tillgodose sina behov och att det ekonomiska biståndet ska vara bara en tillfällig hjälp. Grunden är därför att den enskilde ska klara sin försörjning på egen hand genom lönearbete och inte genom ekonomiskt bistånd. Genom arbete blir den enskilde delaktig i samhället och det gör att individen bidrar till samhället vilket stärker självkänslan. Den som är arbetslös och eller delvis sjukskriven och söker bidrag ska därför få en kartläggning av arbetsförmåga och stöd i att söka arbete för att på så sätt uppnå egen försörjning. Det är detta som menas med att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. 1.2 Låginkomstperspektivet Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I förarbeten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Med låginkomsttagare menas i Sverige en person som har en inkomst 50 procent lägre än den normala förvärvsmedianinkomsten. Se bilaga 1:1. Vad som är skäliga kostnader vad gäller de dagliga levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen. Även vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och i dessa riktlinjer. Detta gäller såväl kostnader inom försörjningsstödets ram som ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. Bidrag utöver norm ska utges restriktivt. 1.3 Våld i nära relationer Enligt Nacka kommuns Plan för samverkan och ansvarsfördelning mellan myndigheter och frivilliga organisationer avseende våld i nära relationer ska de som utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i nära relationer erbjudas stöd och hjälp från Socialtjänsten. I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma det behov av hjälp som kan finnas i hushållet i samband med våld i nära relationer och i samband med hedersrelaterat våld. Skyddat boende är en insats som kan beviljas om bedömningen görs att det föreligger ett skyddsbehov på grund av Våld i nära relationer. Begreppet omfattar alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. Alla kan bli offer för våld kvinnor, män och barn inom såväl särkönade som samkönade förhållanden.

5 5 Vid bedömningen av rätten till bistånd är det inte lämpligt att hänvisa till make/makas försörjningsskyldighet i det akuta skedet. Det kan även vara nödvändigt att göra en mer generös bedömning. Skyddat boende är en insats som beviljas om bedömningen görs att det föreligger ett skyddsbehov och i samband med detta görs ingen prövning av rätten till försörjningsstöd utan initialt görs bara en bedömning om kostnaden kan betalas med egna inkomster. 1.4 Barnperspektivet Barn och ungdomars sällning har stärkts genom att Socialtjänstlagen kompletterats med ett barnperspektiv. Socialtjänstlagen s.k. portalparagraf 1 har kompletterats med en bestämmelse om att barns bästa ska beaktas. Barnperspektiv grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter som antogs av generalförsamlingen 20 november I Sverige omfattas konventionen alla barn och ungdomar under 18 år. När beslut rör barn, ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. I ärenden där det finns barn i familjen, ska konsekvenserna för barnen alltid övervägas av det beslut man avser att fatta. Vid avslagsbeslut ska det dokumenteras att detta har skett. Fokusering på barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd d v s 10 månader eller mer är nödvändig och vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov. Riksnormen är beräknad utifrån ett kortvarigt behov. 2. ALLMÄNT OM UPPDRAGET Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett uppdrag som har följande syften: Hjälpa människor att bli självförsörjande Pröva rätten till ekonomiskt bistånd under den tiden 2.1 Hjälp till självförsörjning Fokus ska sättas på individens förmågor och inte på oförmåga. Utgångspunkten ska vara arbetslinjen d v s att alla vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Genom aktiva insatser, motivations- och förändringsarbete skapas förutsättningarna för den enskilde individen att ta detta ansvar. Den som inte kan arbete helt eller delvis ska erbjudas arbetsrehabilitering till lämpligt arbete eller motiveras att söka tidbegränsad sjukersättning. Ingen kan välja att leva på bidrag framför att ta ett arbete. Krav på deltagande i en aktivitet ska alltid föregås av en individuell bedömning av individens behov och förmåga som görs av arbetslinjen, psykiatriker m fl. Verksamma insatser ska tillhandhållas både för att rehabilitera de som inte är arbetsföra som för att stärka personer till anställningsbarhet och/eller återinträde på arbetsmarknaden. I planeringen vars syfte är att undanröja försörjningshindret och hitta den snabbaste vägen till egen försörjning ska individen vara delaktig och ha inflytande. Snabbaste vägen kan innebära att individen kan vara tvungen att välja ett enkelt arbete och välja bort en attraktiv insats. 2.2 Krav för att få försörjningsstöd De flesta som ansöker om försörjningsstöd saknar ett arbete och de flesta av dem är i sin tur också helt arbetsföra och skulle kunna börja arbeta direkt. Dessa personer ska remitteras snarast (max1-2 dagar) till Arbetslinjen för kartläggning av arbetsförmåga om denna inte redan är gjord. Huvudregeln är att alla som är helt eller delvis arbetsföra måste vara inskriven på arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete samt vid behov delta i insatser enligt upprättad genomförandeplan. För att ställa

6 6 andra krav än de som ställs på de som är arbetslösa måste den sökande ha en problematik som både är allvarlig och omfattande. Exempel på sådana skäl är allvarligt missbruk och svårare psykisk ohälsa. Om personer av sociala eller medicinska skäl inte kan arbeta har de oftast behov av andra insatser från andra enheter inom socialtjänsten eller från landstinget. 3. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 SoL och består av två delar, riksnorm och övrigt försörjningsstöd. 3.1 Riksnorm Den del av försörjningsstödet som utgör den s.k. riksnormen omfattar sex budgetposter för vuxna och sju budgetposter för barn och ungdomar. Riksnormen publiceras i december året innan den gäller och grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Följande poster ingår i riksnormen vid beräkningarna: Livsmedel Utgångspunkt är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förutsätts att all mat tillreds hemma. För ensamhushåll beräknas en något högre kostnad med hänsyn till att det kan bli dyrare med små förpackningar. Ingen sänkning av beloppen görs i Nacka för att barn äter lunch i förskola eller skola. Kläder och skor Kostnadsberäkningen täcker det vardagliga klädbehovet för hela året samt skoreparationer och tillbehör som väska, klocka och paraply. Ryggsäckar för barn och skolungdomar ingår. Lek och fritid Avser aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteter gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att till exempel gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, eller besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker spel, pussel, böcker, biobesök m.m. I posten ingår också cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor. För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. Barn och ungdomsförsäkring Denna post ingår bara i normen för barn och ungdomar Förbrukningsvaror Här ingår kostnader för rengöring, skötsel och vård av bostaden samt klädvård m.m. som t ex disk- och tvättmedel, glödlampor, skokräm och damsugarpåsar. Hälsa och hygien Avser kostnader för den personliga hygienen, till exempel tvål, tandkräm, blöjor, mensskydd och hårklippning m.m. Även produkter som till exempel plåster och solskyddskräm ingår. Kostnad för preventivmedel ingår inte. Dagstidning, telefon, TV-avgift Här ingår kostnaden för helårsprenumeration på en daglig tidning, abonnemangs- och/eller samtalsavgifter för telefon eller kostnad för mobiltelefon och mobilsamtal. Kostnader för dator och Internetabonnemang ingår inte. TV-avgiften (inte kabel-tv) samt vissa kostnader för brevpapper, kort och frimärken ingår också.

7 7 Att dessa poster är medtagna betyder inte att man måste köpa t. ex en dagstidning, man avgör själv vad man använder pengarna till. Däremot kan man inte beviljas extra för ansökan av något som ingår i posterna för riksnormen Förhöjning av normen Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som handikappsersättning eller vårdbidrag. Förhöjda kostnader kan bero på t.ex. behov av särskild kost på grund av allergier extra stort behov av telefon eller tidningar till personer som på grund av funktionshinder eller andra skäl har svårigheter att upprätthålla kontakten med andra eller delta i samhällslivet, som inte täcks av annat stöd avgifter finns för skolmat, att det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter, att det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt med sitt barn i rimlig omfattning och därför har extra utgifter för t ex lek och fritid samt telefon, ett tillfälligt behov av att köpa kläder eller/ och skor, då den enskilde har tillfälligt höga kostnader för att hon eller han blivit utsatt får våld eller annat brott har högre kostnader på en post eftersom den är inräknad i en avgift t ex mat i vårdkostnaden på sjukhus Merkostnader för särskild kost vid vissa sjukdomar Orsaken till ett behov av särskild kost ska alltid styrkas med läkarintyg. Av intyget ska framgå hur länge läkarens bedömning gäller. Tillägg för fördyrad kost görs enligt Konsumentverkets beräkningar av förhöjda matkostnader vid olika sjukdomar (sök på specialkost). Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader, ska möjligheten till handikappersättning undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat och inte innebär någon merkostnad Merkostnader för umgänge med barn Avser kostnader för barn som i samband med umgänge med förälder tillfälligt är medlemmar i hushållet. Tillägget beviljas maximalt för sex dagar per månad och omfattar normposterna livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien och förbrukningsvaror. Kostnader för umgängesperioder som överstiger fem sammanhängande dygn eller totalt sex dygn under en månad ska i första hand regleras mellan föräldrarna eller via att försäkringskassan meddelas för reglering av underhållsstödet. Rätten till umgänge ska kontrolleras och omfattningen ska framgå av en dom, avtal eller intyg från bo föräldern. Om umgänget varje månad är mer omfattande än sex dagar eller om vårdnaden är gemensam ska den ekonomiska uppgörelsen mellan föräldrarna kontrolleras innan beslut fattas. Vid gemensam vårdnad när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska normalt inkomster och utgifter som rör barnet delas lika mellan föräldrarna och halvt barnbidrag och halv månadsnorm för barnet räknas in i den biståndssökande förälderns normberäkning. Beträffande resor i samband med umgänge med barn, se avsnittet om Resor under del 4.14 Bistånd till livsföring i övrigt Merkostnader vid sjukvård Se avsnittet Avgift vid sjukvård.

8 Minskning av normen Kostnaderna kan beräknas till en lägre nivå om personen behöver akut hjälp för att reda upp en nödsituation, stannar en kortare tid i kommunen eller inte har kostnaderna för vissa poster som ingår i riksnormen t ex under vistelsen i heldygnsvård 3.2 Övrigt försörjningsstöd i förekommande fall och till skälig kostnad Vid behov ska skälig kostnad för nedanstående budgetposter ingå i försörjningsstödet. Med undantag av boendekostnaden ska vid tillfälligt behov av försörjningsstöd den sökandes tidigare och väntade inkomster beaktas vid behovsprövning av dessa budgetposter Hushållsel Bistånd ska beviljas till skälig kostnad. Den enskilde har rätt till den faktiska kostnaden om den är rimlig. Vid bedömning av vad som är skälig kostnad utöver den fasta kostnaden ska utgångspunkten vara Konsumentverkets beräkningar. Se bilaga1:2 Då elpriserna varierar är det den beräknade medelförbrukningen av hushållsel plus 10 % för olika hushållsstorlekar enligt nedan som är vägledande. Se under hushållets kostnader. I tabellen redovisas medelförbrukningen i Sverige för olika hushållsstorlekar i flerfamiljshus. Tvättmaskin, torktumlare, redskap för trädgårdsarbete m.m. ingår därför inte. När vuxna, som inte är gifta/sambos, delar lägenhet ska en anpassning göras. Observera att fasta avgifter såsom skatter och moms inte ingår i tabellen ovan utan de ersättas med faktiska kostnader så länge de är skäliga eller då den som ansöker inte kan påverka kostnaderna t. ex för att den som hyr i första hand har valt en dyr elleverantör. Den fasta avgiften för abonnemanget ska alltid lägenhetsinnehavaren stå för. Övriga i hushållet kan beviljas bidrag till sin del av förbrukningen om de begär det. Kostnaden för förbrukningen delas då på antal personer (inkl. barn) i hushållet Hemförsäkring Bistånd ska beviljas till faktiskt kostnad till grundförsäkring som omfattar rättsskydd, ansvar, överfall och egendomsskydd. Egendomsskydd beviljas maximalt för ett lösöresbelopp på kronor. Extra försäkringar så som allrisk-, oturs - och hemplusförsäkring ingår inte i vad som betraktas som grundskydd. I de fall den sökande har års- eller halvårsinbetalningar ska han uppmanas begära månads- eller kvartalsinbetalningar. Alla som är folkbokförda på en adress och har någon form av hushållsgemenskap täcks av lägenhetsinnehavarens hemförsäkring t.ex. unga vuxna som bor kvar hemma hos föräldrarna eller syskon eller kamrater som delar lägenhet. Inneboende är ett undantag och ska uppmanas skaffa en egen hemförsäkring. Se under hushållet kostnader. Se bilaga Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa ska bevilja med det belopp som gäller för den organisation den sökande tillhör. Den sökande uppmanas dock att undersöka möjligheten till reducerad avgift Arbetsresor Bistånd till SL-resor beviljas inom ramen för försörjningsstödet om behov av resor finns för att kunna arbeta eller för att kunna delta i regelbundna aktiviteter för att komma i arbete. Personer som arbetar eller deltar i arbetssökande verksamhet inom gångavstånd (ca 3 km kan tjäna som en utgångspunkt)

9 9 från bostaden har inte rätt till bistånd för arbetsresor. Om behov av regelbundna resor finns av andra skäl än arbetsrelaterade och det är styrkt av t ex läkare eller annan behandlande eller rehabiliterande personal, kan beslut fattas om övrigt ekonomiskt bistånd. Kostnaden för nödvändigt antal förköpsremsor ska jämföras med kostnaden för månadskort och det billigaste alternativet ska väljas. 3.3 Boende Generellt Vid bedömningen av ett längre behov av försörjningsstöd (mer än tre månader) och med oskäligt hög boendekostnad, ska den sökande uppmanas söka en bostad med lägre kostnader. Nämnden bör undvika beslut som medför att den enskilde tvingas flytta från Storstockholm. Innan ett hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas: Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal. Sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både barnfamiljer och ensamstående vuxna med sociala problem. För barnfamiljer måste en helhetsbedömning göras där man tittar på konsekvenserna för t ex. skolgång, barnomsorg, och det sociala nätverket men även på vilka konsekvenser det blir om familjen blir fortsatt bidragsberoende. Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara en flyttning. Sökandens möjlighet att bli godkänd som hyresgäst vid byte p.g.a. exempelvis arbetslöshet och betalningsanmärkningar. Bostadens bytesvärde. Sökandens möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara den höga hyran. Har den sökande möjligheten att lösa sin situation genom att hyra ut del av bostaden Om socialtjänsten efter ovanstående överväganden kommer fram till att sökanden ska uppmanas ändra sin bostadssituation, ska skäligt rådrum ges för att genomföra flyttning eller på annat sätt förbilliga boendekostnaden. Skäligt rådrum är minst 4 månader som kan förlängas om sökanden under denna tid påbörjat byte av bostaden eller försöker minska hyreskostnaden på annat sätt. Socialtjänsten ska, om sökanden önskar det, vara behjälplig med att diskutera förslag på lösningar. Om sökanden har oskäligt hög boendekostnad och bedöms kunna flytta, men avstår från försök att sänka sin boendekostnad, ska bistånd till hyran nedsättas i nivå med vad som ovan sägs om vägledande hyreskostnad. Se försäkringskassans föreskrifter om genomsnittliga i storstockholmsregionen och högsta godtagbara bostadskostnad. Se bilaga 1:4 Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. I Nacka ska Försäkringskassans norm för genomsnittshyra vara vägledande, men får inte ses som ett tak. Möjlighet till individuella bedömningar finns. Den högsta godtagbara hyresnivån enligt normen får bara överskridas då det finns synnerliga skäl för det. Ett sådant undantag kan vara att den enskilde har en lägenhet som i storlek och utrustning är anpassad till ett funktionshinder. Vid bedömningen av skälig boendekostnad bör även hänsyn tas till barns behov av utrymme hos förälder där barn vistas under umgängelsetiden. Om någon, som har försörjningsstöd, anser sig behöva byta bostad under pågående biståndsperiod och detta medför ökad boendekostnad ska detta ske i samråd med socialtjänsten. I normalfallet får man inte fördyra sina kostnader under tiden man har försörjningsstöd. Om den sökande flyttar till dyrare boende utan att samråda med socialtjänsten ska den tidigare lägre hyran beviljas. Om ett dyrare boende är nödvändigt för att ge en skälig levnadsnivå ska det beviljas. Det kan t ex gälla om det finns medicinska eller starka sociala skäl som styrker behovet av flyttning det finns starka personliga motsättningar mellan hushållsmedlemmarna nuvarande standard inte skälig

10 10 Har den sökande haft hyresskuld ska den sökande som regel styrka att föregående månads hyra är betald. Detta krav ställs för att förebygga uppkomsten av ny hyresskuld och för att rätt inkomst- och uppgiftsberäkning ska göras för kommande månad. Tillsammans med boendekostnaden ska det även prövas om storleken på bostaden är skälig. Vägledande boendestandard, köket oräknat, är ett rum per person, vuxen eller barn. Vid fler än ett barn ska en individuell bedömning ske. Det kan vara stor åldersskillnad mellan barnen och barns behov av avskildhet ökar oftast med stigande ålder. Detta ovan gäller generellt oavsett om det är hyresrätt, bostadsrätt, villa, boende i andra hand eller delat boende Hyresrätt Avgift för medlemskap i hyresgästföreningen godtas inte. Hyrestillägg för lägenhetsunderhåll som beställts under den period då den sökande har bistånd godtas inte. Kostnader för tillval godtas bara om den som söker inte kunnat styra tillvalet. Utgifter för parkeringsplats eller garage kan bara godtas om det är obligatoriska avgifter Bostadsrätt eller villa Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd SOSFS 2009:23 bör nämnden bör undvika beslut som medför att den enskilde tvingas flytta från den tätort eller den del av kommunen där han eller hon bott under flera år. Innan ett hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas: Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal. Sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både barnfamiljer och ensamstående vuxna med sociala problem. För barnfamiljer måste en helhetsbedömning göras där man tittar på konsekvenserna för t ex. skolgång, barnomsorg, och det sociala nätverket men även på vilka konsekvenser det blir om familjen blir fortsatt bidragsberoende. Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara en flyttning. Sökandens möjlighet att bli godkänd som hyresgäst vid byte p.g.a. exempelvis arbetslöshet och betalningsanmärkningar. En bostadsrätt eller en villa kan vara en realiserbar tillgång som genom försäljning kan ge inkomster till försörjningen. Om biståndsbehovet väntas bli kortvarigt (högst 3 månader) eller om bostadsrätten eller villan är belånad på sådant sätt att det inte kan bli något överskott vid en försäljning och månadskostnaden är rimlig, ska krav på försäljning inte ställas. Endast om det blir ett överskott som kan användas till försörjningen är en försäljning meningsfull. Genom att göra en värdering av bostadsrättens/villans värde ombeds den sökande att kontakta mäklare för värdering. De flesta mäklarföretagen gör detta utan krav på försäljning. Genom att jämföra detta pris och belåning kan man få fram troligheten i att det ska finnas något överskott vid försäljning. I avvaktan försäljning av bostad ska biståndet beviljas med krav på återbetalning om försäljningen ger ett överskott. Som boendekostnad för bostadsrätt räknas månadsavgiften till bostadsrättsföreningen plus räntan på lån för lägenheten. I boendekostnad för villa ingår tillsammans med ränta eventuella kostnader för vatten, uppvärmning, sophämtning, försäkring och tomträttsavgäld. Under förutsättning att den sökande har möjlighet att göra skatteavdrag räknas 70 % av räntan som kostnader. Sökande med lån på bostad ska alltid uppmanas söka skattejämkning för räntekostnaden.

11 11 Endast ränta på lån som tagits för förvärvet av bostaden ska inräknas. Har bostaden belånats i syfte att förvärva andra kapitaltillgångar som t.ex. bil eller båt, räknas räntekostnaden för dessa lån inte in i boendekostnaden. Inte i något fall ska amortering på lån räknas in i boendekostnaden då den utgör kapitalbildning Andrahandsboende För andrahandsboende gäller samma regler beträffande skälig standard och kostnad samt krav på flyttning som vid förstahandskontrakt. Ett andrahandskontrakt som är godkänt av fastighetsägaren eftersträvas alltid, men kan inte krävas. Ett skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen måste alltid visas upp. Detta bör innehålla överenskommelse om hyrestidens längd, ömsesidig uppsägningstid, hyrans storlek, vad som ingår i hyran samt lägenhetens adress och lägenhetsnummer enligt lantmäteriets lägenhetsregister. Förstahandskontrakt och hyresspecifikation begäras in, men kan inte ställas som krav för rätt till försörjningsstöd. Om andrahandskontraktet inte är godkänt av fastighetsägaren ska man som huvudregel göra hembesök för att kontrollera kontraktets riktighet, att lägenheten existerar, att antalet angivna boende i bostaden stämmer och att personen kan anses vistas i kommunen. Den sökande ska uppmanas att folkbokföra sig på adressen, då man enligt folkbokföringslagen ska vara skriven där man bor och vistas. Huvudregeln är att boendekostnaden delas mellan de vuxna som är skrivna på adressen. Ett påslag på hyran med max 15 % kan godkännas när lägenheten hyrs ut möblerad Inneboenderum Vad som sägs i detta avsnitt gäller inte inneboende hos nära släkting eller delad bostad med någon typ av hushållsgemenskap. Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal med hyresvärden. Den faktiska hyran ska beviljas om den inte är oskälig. Hembesök ska som huvudregel göras för att kontrollera kontraktets riktighet, att rummet existerar, antal boende i bostaden och att personen vistas i kommunen. Den sökande bör vara folkbokförd på adressen Delad lägenhet När syskon eller kamrater delar lägenhet förutsätts hushållsgemenskap om inget talar emot det. Med hushållsgemenskap menas att man mer eller mindre delar på kostnaderna i hushållet. Om hushållsgemenskap inte finns, gäller reglerna vid inneboenderum. Vid prövning av försörjningsstöd när sökanden delar lägenhet ska nettohyran delas på antal boende i lägenheten Vuxet hemmaboende barn eller förälder boende hos barn Ungdom som avslutat skolgång men inte tidigare har betalat hyresdel till föräldrarna Huvudregeln är att bistånd för den unges hyresdel inte beviljas. Undantag ska göras om en familj får behov av försörjningsstöd med anledning av att den unge inte kan betala sin del av hyran som i fallet nedan: Hushåll med endast barn över 18 år Inkomst av bostadsbidrag upphör när den unge fyller 18 år eller avslutar gymnasiet. Hyresdel för den unge kan i vissa fall beviljas med samma summa som det tidigare bostadsbidraget till föräldrarna. Hushåll som har barn både under och över 18 år

12 12 När föräldrarna söker bostadsbidrag som barnfamilj räknar försäkringskassan ut en hyresdel som det vuxna barnet ska betala vilket minskar föräldrarnas hyra och bostadsbidrag. Bistånd till hyra kan beviljas med den summa som försäkringskassan fastställt som hyresdel. Ungdom/vuxet barn som tidigare betalat del av hyran till föräldrarna. Del av hyran ska beviljas om den sökande tidigare en period själv betalat hyra. Perioden ska inte ligga mer än tre månader bakåt i tiden och hyra har betalts i minst tre månaders. Hyran räknas ut enligt det beräkningssätt som försäkringskassan använder: Köket läggs till antalet övriga rum multiplicerat med två. Hyresdelen fås när dubbla hyreskostnaden delas med t.ex. denna summa: Lägenheten är på 4 r.o.k. med kronor i månadshyra. Kök plus 2x4 rum = 9. Dubbel hyreskostnad = kronor. Hyresdel: 8 400: 9 = 934 kronor. Förälder boende hos barn Endast om bostaden införskaffas för att föräldern ska få plats och boendekostnaden därmed ökat ska bistånd till hyresdel beviljas. Den beräknas då som försäkringskassan gör ovan för vuxet barn Ungdom under 21 år utan egna inkomster som tecknat hyresavtal Huvudregeln är att bistånd till boendekostnad inte ska beviljas om hyresavtalet tecknas under period då den sökande saknar inkomst och möjlighet att själv betala hyran. Undantag från huvudregeln kan göras om det föreligger starka sociala skäl till flyttningen. 3.4 Övriga boendeformer Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, boende på camping, hyra av stuga, husvagn eller båt, inneboende hos kamrat som bor i andrahand, hotell etc. Bistånd till boendekostnader i dessa fall prövas restriktivt och beviljas endast om den sökande har svårigheter att få annat boende och Socialtjänsten inte vid ansökan kunnat erbjuda något alternativ. 3.5 Försörjningsstöd vid vistelse på institution Om man inte har tillräckiga inkomster kan försörjningsstöd beviljas vid vistelse på institution eller familjehem. Institutionsnormen inkluderar klädnorm, fickpengar samt eventuella avgifter till fackförening, a-kassa och arbetsresor. I vissa fall kan även kostnader för egen bostad under placeringstiden ingå. Beroende på vilken typ av placering som är beslutad kan egenavgift för kost och logi ingå Fickpengar Fickpengar beviljas vid vistelse på exempelvis behandlingshem eller sjukhus om behovet inte kan tillgodoses med egen inkomst. Aktuellt månadsbelopp fås genom att summera normposterna lek och fritid, hälsa och hygien samt dagstidningar, telefon och tv avgift ingår. Fickpengar till barn beviljas inte om föräldern får barnbidraget Kläder och skor Biståndet till inköp av kläder och skor bör motsvara posten i riksnormen. Det kan vara lämpligt att göra en överenskommelse med sökande att biståndet lämnas för ett par månader i taget beroende på behovet och årstiden Egenavgift vid vård och behandling Egenavgiften vid placering för vård och behandling av vuxna missbrukare i HVB är detsamma som vid sjukvård. Har personen inte tillräckligt med egna inkomster att betala avgiften med, ska avgiften

13 13 nedsättas eller efterges i samband med placeringsbeslutet. Försörjningsstöd ska inte beviljas till egenavgift vid placering för vård och behandling Egenavgift vid stöd-/omvårdnadsboende När det gäller olika former av korttidsboenden såsom inackorderingshem, arbetskooperativ, skyddat boende för misshandlade kvinnor, familjehem samt härbergen kan stöd utgå för att betala egenavgiften för mat och logi med försörjningsstöd om den placerade saknar egna inkomster. Kostnader utöver egenavgiften ska betalas via konton för vårdkostnader. Inkomstprövning ska alltid göras, men det kan ibland avseenden härbärgen finnas sociala skäl till att betala avgiften. Observera att den del av egenavgiften som utgör boendekostnad kan ge rätt till bostadsbidrag Avgift vid sjukvård Patientens egenavgift vid sjukhusvård utgör avgift för kost och logi och ryms delvis inom försörjningsstödets kostnadspost för mat. Mellanskillnaden, patientavgiften reducerad med matpengar för samma antal dagar, beviljas i form av förhöjd norm Kostnader i samband med egen bostad Under placeringstiden kan personen ha kvar sina kostnader knutna till bostaden. Dessa kostnader är hyra, hemförsäkring, TV avgift och abonnemangsavgifter för telefon och el. Bistånd kan utgå efter sedvanlig ekonomisk prövning. Om vistelsen på sjukhus eller behandlingshem är kortare tid än två månader betalas tv-avgiften. Vid längre vistelse kan den sökande begära avgiftsbefrielse. 3.6 Nödprövning och akut tillstånd Nödprövning ska alltid göras om den sökande hävdar att det föreligger en nödsituation. Ekonomiskt bistånd kan bara beviljas efter en individuell prövning och efter sedvanliga kontroller. Vid nödprövning ska alltid den sökande uppvisa aktuella kontoutdrag och kontoöversikter från de tre senaste månaderna. När bedömningen görs ska även hänsyn till om det finns barn i hushållet. Barnens situation beaktas alltid särskilt Vid helt eller delvis avslag om försörjningsstöd I vissa fall kan det räcka med ett reducerat försörjningsstöd för att tillgodose de basala behoven som mat och hyra för att den sökande ska kunna reda upp sin situation Sökande har haft tillräckliga inkomster Det kan uppstå situationer när inkomster/försörjningsstöd man har haft till egen försörjning är borta. Man kan ha använt dem till annat, tappat dem eller blivit bestulen. I det enskilda fallet kan efter bedömning ett extra bidrag tillfälligt beviljas. Det beviljas bara till de nödvändiga behoven så som t e x mat och boende för att ge den sökande möjligheten att reda upp den akuta situationen. I möjligaste mån utreds även akut bistånd. Kontoöversikter och kontoutdrag för de tre senaste månaderna ska uppvisas. Om tiden är knapp beaktas följande faktorer: Är det en akut nödsituation?

14 14 Finns barn i familjen? Har den sökande någon sjukdom som kan förvärras om ingen ekonomisk hjälp utgår? Har den sökande sådana problem att det medför svårigheter att ta ett eget ansvar? Finns det någon underhållskyldig till sökande som kan ge hjälp? Återkommer behovet av ekonomisk hjälp trots egen försörjning? Om en person som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivån ansöker om akut bistånd bör man vara restriktiv med att bevilja detta. Det kan ges för att avvärja en akut nödsituation eller när den sökande har bedömts att inte kunnat ta ansvar för sin ekonomi. Om det finns barn i familjen och behovet av akut försörjningsstöd upprepas bör deras situation beakta. Det kan vara ett tecken på att man bör oro sig för deras hälsa och utveckling. När man tappat sin plånbok vänder man sig i första hand till försäkringsbolaget. En polisanmälan ska ha gjorts och en kopia av denna tillsammans med aktuella kontoutdrag och kontoöversikter ska redovisas. Ansökan kan avslås vid upprepad stöld eller förlust eller om det är uppenbart att fakta inte är trovärdiga runt den beskrivna situationen. 3.7 Beslut som löper över flera månader Ibland är det nödvändigt att fatta beslut som sträcker sig över flera månader, exempelvis vid en omfattande tandvårdsbehandling. Rätten till ekonomiskt bistånd prövas månad för månad och när beslut fattas som gäller flera månader måste en omprövningsklausul ingå. Beslutet kan annars inte omprövas under perioden, t.ex. om omständigheterna som beslutet grundar sig på ändras. En sådan ändring skulle innebära att myndigheten ändrar ett för det enskilde gynnande beslut till hans eller hennes nackdel, vilket inte är tillåtet enligt förvaltningslagen (FL 27 ). Följande omprövningsklausul ska läggas till alla beslut som sträcker sig över mer än en månad: Vid väsentligt ändrade förhållanden av biståndsbehovet kan beslutet komma att omprövas. Beslutet ska tidsbegränsas. 3.8 Utlandsvistelse Huvudprincipen är att försörjningsstöd bara i undantagsfall beviljas vid utlandsvistelse. I helhetsbedömningen måste även beaktas hur resan betalats och om den sökande genom sin resa frånhäver sig möjlighet till försörjning eller möjlighet att i framtiden få försörjning i Sverige. Blir en person bjuden av släktingar på en resa och resan inte försämrar möjligheten till egen försörjning i Sverige, finns inte självklart någon laglig grund för att säga att rätten till försörjningsstöd upphört under restiden eller vid återkomsten. 3.9 Försörjningsstöd när personen har vissa tillångar Vid ersättning för sveda och värk Skadeståndsrätten skiljer mellan ekonomiskt och ideellt skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet är till för att kompensera ekonomiska förluster, medan det ideella skadeståndet avser att ersätta bl. a fysiskt och psykiskt lidande vid personskador och kränkning av den personliga integriteten. Det ekonomiska skadeståndet ska betraktas som inkomster vid beräkningen av ekonomiskt bistånd om det är ersättning för inkomstförlust, dock inte om det är kompensation för andra ekonomiska förluster. Enligt en dom i Regeringsrätten ska ideella skadestånd beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Detta med bakgrund av att bidragets funktion är det yttersta skyddsnätet för människors försörjning. En individuell bedömning måste dock göras i varje enskilt fall. Endast till-

15 15 gångar som den enskilde fått för att täcka klart förutsägbara kostnader av skadan kan undantas t ex rehabiliteringskostnader med anledning av skada När barn i hushållet har tillgångar När barn har tillgångar måste först och främst slås fast att barn aldrig är underhållsskyldiga emot sina föräldrar. Förekomsten av tillgångar hos barn kan dock innebära att det påverkar barnets del av försörjningsstödet. Även om tillgångarna är satta under s. k förmyndarspärr utgör det inget hinder. Ett barn bör alltid få disponera en del av sina inkomster för egen räkning utan att det påverkar föräldrarnas rätt tillekonomiskt bistånd. Detta gäller särskilt inkomster från feriearbeten. Hur stor del måste bestämmas från fall till fall och utifrån barnets behov. Det bör dock aldrig överskrida ¼ av prisbasbeloppet under ett år Ålderspensionärer Ålderspensionärer får ha sparade medel avsedda till begravningskostnaderna med ett halvt basbelopp utan att det räknas som inkomst i försörjningsstödet 4. BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT I detta avsnitt ges riktlinjer för ändamål som det enligt erfarenheten är vanligt att ansökan om ekonomiskt bistånd gäller. Ändamålen står i bokstavsordning. Vissa av ändamålen ingår vanligtvis i en skälig levnadsnivå om kostnaden är skälig och sökanden i övrigt uppfyller förutsättningarna för försörjningsstöd. Det gäller löpande kostnader för läkarvård, medicin, barnomsorg och färdtjänst. När det gäller rätten till bistånd till övriga ändamål krävs särskilda förutsättningar. Utgångspunkten för bedömningen är vad en låginkomsttagare i allmänhet kan kosta på sig. En prövning ska ske av om behovet kan tillgodoses på annat sätt eller till lägre kostnad. Den sökandes tidigare och väntade möjligheter att själv tillgodose behovet ska alltid beaktas vid prövningen. 4.1 Barnomsorg Alla föräldrar betalar avgift till Nacka kommun oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Nacka kommun tillämpar maxtaxan, det vill säga, hushållets inkomster styr hur stor avgiften för barnomsorgen blir. Familjer med låg inkomst eller stor försörjningsbörda hänvisas till att söka reducerad barnomsorgsavgift. Den reducerade avgiften beräknas utifrån familjens disponibla inkomster minskat med vissa utgifter enligt Socialstyrelsens norm för försörjningsstöd. Den reducerade avgiften ingår i en skälig levnadsnivå och medtas i beräkningen av försörjningsstödet. 4.2 Begravningskostnad Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångar i dödsboet eller genom försörjningsskyldigas, d v s föräldrars eller efterlevande makars/registrerade partners inkomster eller tillångar. Vid bedömning av dödsboets betalningsförmåga ska begravningskostnader gå före betalning av skulder för hyra, hushållsel, telefon etc. Hänsyn ska tas till tillgångar i form av t.ex. försäkringar. Alla kända tillgångar som finns på dagen för dödsfallet avräknas direkt vid ansökan om begravningskostnad, även eventuell kommande skatteåterbäring. Som huvudregel ska kända innestående inkomster inte förskotteras utan sökanden får begära avbetalning hos begravningsbyrån. Återkrav enligt SoL 9 kap 2 ska upprättas mot tillgångar som kan visa sig senare. Bistånd beviljas inte för kostnader som tillgodoses inom ramen för begravningsavgiften, dvs. förvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltningen, lokal med eller utan religiösa symboler för begravningsceremoni, kremering, gravöppning, gravplats för kista eller urna under 25 år, gravsättning, alternativt

16 16 spridning eller nedgrävning av aska i minneslund, samt transport av kista från begravningsceremonin. Rätten till bistånd omfattar kostnader som är nödvändiga för att begrava den avlidne på bostadsorten. Merkostnader för att begrava den avlidne utanför Sverige ingår inte i rätten till bistånd. För begravning beviljas maximalt 50 % av gällande prisbasbelopp för skäliga faktiska kostnader som ska styrkas och att inga aspekter läggs på de olika delarna av kostnader som består av: Kista, Askurna, blomsterdekoration till kista, sveparbete, blomförteckning, transport inom kommunen, begravningsbyråns kostnader, dödsannons och gravsten. Kostnader för hemtransport vid dödsfall utomlands beviljas inte. Om en svensk resenär avlider på utlandsresan är det antingen personens hem- eller reseförsäkring, eller de anhöriga, som får betala kostnaden för transport av den avlidna till Sverige. Om försäkring saknas och anhöriga inte har ekonomisk möjlighet att betala för hemtransport, hjälper ambassaden till med att ordna en enkel och värdig begravning utomlands. Begravningskostnader för asylsökande är inte Migrationsverkets ansvar. Frågan om ersättning har avgjorts genom prövning i Regeringsrätten (2009 id.nr ). Socialtjänsten kan inte återsöka utbetald ersättning eftersom det saknas förutsättningar inom ramen för rådande regelverk. Beviljar en kommun en ersättning är det beviljat till personens dödsbo och inte personen själv. Man kan inte återsöka ersättningar som getts till dödsboet. 4.3 Diskmaskin Bistånd till diskmaskin beviljas endast om det finns ett medicinskt behov som är styrkt med läkarintyg och behovet inte kan tillgodoses genom exempelvis handikappersättning eller annan boende i hushållet. 4.4 Flyttkostnader Bistånd kan beviljas till sökande som har försörjningsstöd eller inkomster i nivå med riksnormen om behov av att flytta är motiverat av hälsoskäl, sociala omständigheter, att sökandes möjligheter att bli självförsörjande genom flytten ökar eller att flytten medför att sökandes boendekostnader minskar. Vid flytt till annan ort av arbetsmarknadsskäl ska även utredas om behovet kan tillgodoses genom bidrag från Arbetsförmedlingen. Det beviljade biståndet ska i första hand gälla hyra av flyttbil inklusive kostnader för bensin och försäkring mot uppvisande av kvitto. Endast om särskilda skäl finns godtas anlitande av flyttfirma. I de fall den sökande av medicinska skäl inte kan praktiskt flytta får han/hon inhämta minst två skriftliga kostnadsförslag från flyttfirmor. Läkarintyg måste styrka de medicinska skälen. Bistånd till kostnad för flyttning utanför Norden beviljas inte. Bistånd kan även vid behov beviljas till kostnader för flyttning av telefonabonnemang. I samband med att bistånd till flyttkostnaderna beviljas ska den sökande styrka att den gamla bostaden sagts upp. 4.5 Glasögon eller kontaktlinser Den sökande ska uppvisa intyg och kostnadsförslag som styrker behovet av glasögon och vad som ingår i begärt pris. Skälig kostnad för glasögon är de paketpris som de flesta optiker erbjuder. Bistånd till vanliga läsglasögon som är avsedda för personer över år med avtagande synskärpa s.k. ålderssynhet beviljas inte. Behovet kan tillgodoses inom ramen för riksnormens post för hälsa och hygien. Bistånd till specialslipade eller specialbehandlade glas, såsom färgade eller extra tunna glas, beviljas inte, om behovet inte är styrkt av läkarordination. Den extra kostnaden ska godtas om speciell slipning eller behandling är det enda alternativet för att korrigera sökandens synfel. Kostnad för

17 17 ögonlinser ska godtas om det är det enda alternativet för sökanden och behovet är styrkt med läkarintyg. 4.6 Egna medel Om den enskildes hjälpbehov är begränsat bara till ekonomi ska egna medel/ förmedlingsmedel tillämpas. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska nämnden anmäla till överförmyndaren respektive tingsrätten att den enskilde behöver en godman. Tingsrätten är beslutande om att anordna godmanskap för personen. Nämnden har inga befogenheter att företräda den enskilde i dessa fall. Detta betyder att hjälpbehoven måste vara stora för att beslut om godman kan fattas av överförmyndaren. Anses förmedlingsmedel/egnamedel vara en lämplig insats ska social- och äldrenämnden erbjuda detta. Godmanskap bör inte heller övervägas som ett alternativ till egna medel/försörjningsmedel då den enskilde inte vill ha en godman. Godman fungerar inte utan reellt samtycke. 4.6 Hemtjänstavgift Ekonomiskt bistånd beviljas inte till kostnaden för hemtjänstavgift. Vid debitering av hemtjänstavgift görs beräkning från äldreomsorgen så att den enskilde alltid har ett skäligt belopp kvar till sina utgifter efter det att hyra och hemtjänstavgift betalats, s.k. förbehållsbelopp. Om en person som betalar hemtjänstavgift ansöker om bistånd till glasögon eller tandvård ska de i första hand uppmanas att ansöka om nedsättning av hemtjänstavgiften. Görs beräkning för bedömning av bistånd till annan utgift som ingår i begreppet skälig levnadsnivå utgör hemtjänstavgiften en godkänd kostnad i den ekonomiska beräkningen. Även personer som vårdas på särskilt boende och betalar vårdkostnader och endast har kvar den ekonomiska grundgarantin för personliga kostnader kan få nedsättning av avgiften om de har stora kostnader för glasögon eller tandvård. 4.7 Hemutrustning Komplettering Bistånd till löpande komplettering och reparation av befintlig hemutrustning kan vid behov beviljas till sökande med mer än sex månaders behov av försörjningsstöd. Prövning av behovet ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Som normal utrustning i hem räknas radio och i barnfamiljer även platteve Grundutrustning Bistånd till grundutrustning ska bedömas mer restriktivt och beviljas endast om det finns särskilda skäl eller om behovet är akut och inte kan tillgodoses på annat sätt. För att kunna bedöma behovet är det oftast nödvändigt att göra hembesök. Följande ska övervägas: Är behovet akut och nödvändigt för att sökanden med kort varsel ska kunna flytta in i en anvisad bostad?

18 18 Kommer sökanden att inom rimlig tid själv kunna skaffa sig, eller komplettera en hemutrustning? Vilka möjligheter har sökanden haft att spara till eller planera för boende och hemutrustning? Om behovet av bistånd är föranlett av en orsak som täcks av hemförsäkring ska detta alltid prövas i första hand. Vilken hjälp kan den sökande få av nätverket När det gäller barnfamiljer ska beaktas om särskilda behov finns hos barnen Unga människor som flyttar hemifrån ska normalt inte kunna få bistånd av samhället till grundutrustning. Flyktingar eller utländska medborgare som fått uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till flykting, ska hänvisas att ansöka om hemutrustningslån hos CSN. Prisnivån hos ett möbelvaruhus i Stockholm har använts som riktmärke vid fastställande av procentsatserna nedan. Stockholmsområdets utbud av andrahandsaffärer kan rekommenderas som ett alternativ för den sökande, som då kan få en mer omfattande utrustning för det beviljade beloppet. För barnfamiljer kan det även bli aktuellt med bistånd till möbler i vardagsrum. Biståndet avser i så fall sittplatser, bord, gardiner och matta och kan beviljas med 10 % av basbeloppet. I samband med grundutrustning beviljas normalt bistånd till radio. Barnfamiljer beviljas också bistånd till TV. Även ensamstående med långvarigt biståndsbehov (minst 6 månader) kan av sociala skäl beviljas bistånd till TV. För barnfamiljer med behov av försörjningsstöd (minst 6 månader) beviljas bistånd till dammsugare. Begränsad grundutrustning ska vid behov beviljas personer som har tillfälligt behov av försörjningsstöd men inte kan vänta med inköp tills de har egen inkomst. Biståndet syftar till att den sökande ska kunna flytta in i en lägenhet och innefattar möbler i kök och sovrum samt husgeråd. Godkända belopp för hemutrustning framgår i bilaga 1:5. Helgrundutrustning avser en mer omfattande grundutrustning som ska användas under lång tid. Denna grundutrustning ska bara beviljas till personer som inte inom överskådlig tid kommer att kunna förbättra sina inkomster och själva bekosta en grundutrustning t.ex. personer med mycket svåra psykosociala problem eller äldre med låg pension. Beviljade belopp framgår av bilaga 1:6 4.8 Identifikationshandlingar Kostnad för identitetshandlingar kan efter särskild prövning beviljas, det vill säga att ändamålet är nödvändigt för den sökande och att behovet av ekonomiskt bistånd är att betrakta som inte tillfälligt. 4.9 Juridiska kostnader och stämpelavgifter Advokatkostnader I första hand ska den sökande utnyttja det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. Detta rättsskydd gäller t.ex. för tvister angående vårdnad och underhåll, men inte för tvister som rör äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller bodelning. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som tillkommer sökanden vid statlig rättshjälp om målet gäller t.ex. familjerättsliga ärenden. Bistånd i övrigt till advokatkostnader ska endast beviljas om det finns särskilda skäl, t.ex. att det av sociala skäl är mycket viktigt att en person får behålla sin bostad.

19 Stämpelavgifter Huvudregeln är att bistånd till stämpelavgifter inte beviljas. Undantag kan göras för enskilda fall, exempelvis då det är viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs. De avgifter som Migrationsverket infört för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd, ska som huvudregel inte beviljas eftersom skyddsbehövande och sökande av humanitära skäl inte behöver betala för det. För asylsökande i Sverige och för maka, make eller sambo, samt barn under 18 år som vill återförenas med en utlänning som har fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller av humanitära skäl tas ingen avgift ut. Flera stora medborgargrupper och vissa studerande är också undantagna från avgift. Kostnader i samband med ansökan om svenskt medborgarskap eller pass beviljas inte Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet Kläder och skor ingår i riksnormen. Därför beviljas i normalfallet inte extra bidrag till detta. Vid akut behov av klädutrustning kan sökanden få bistånd till kläder och skor inom försörjningsstödets ram utbetalt i en klumpsumma för 2-4 månader framåt. Avdrag görs sedan vid beräkning kommande månader. Ansökan om engångskostnader för specialbeställda kläder eller skor som inte täcks av handikappersättning ska prövas utifrån detta och eventuellt bistånd ges endast till merkostnader. Fördyrade kostnader vid behov av ortopediska skor beviljas. Mellanskillnaden beviljas för skor enligt riksnorm och den faktiska kostnaden för ortopediska skor Läkarvård och medicinkostnad Avgift vid läkarbesök och läkarföreskriven medicin och behandling som ingår i högkostnadsskyddet ersätts. Biståndet kan omfatta t.ex. besök hos distriktssköterska, sjukgymnast, psykolog eller annan öppenvårdsbehandling. Undantag är mammografi och cellprovsundersökningar där de sökande beviljas den fasta kostnaden eftersom den inte ingår i högkostnadsskyddet. Endast kostnader för av staten rabatterade läkemedel ska godkännas. Kostnader för naprapat behandling kan beviljas om behovet av naprapat är ordinerat av läkare och behovet inte kan tillgodoses med annan behandling som omfattas av högkostnadsskyddet. Kostnaderna godkänns för maximalt sju behandlingar per år Magasineringskostnad Bistånd till kostnad för magasinering av bohag ska beviljas den som har löpande försörjningsstöd om den sökande inom överskådlig tid förväntas kunna få ny bostad. Vad som är överskådlig tid måste avgöras från fall till fall. Besluten ska tidsbegränsas och omprövas vid behov. Det är den enskilde som ska stå för kontraktet gentemot magasineringsfirman. Vid bedömningen ska också följande beaktas: Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning. Bohagets innehåll och skick. Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget Psykoterapikostnad m.m. Psykoterapi är sjukvårdens ansvar. Huvudprincipen är därför att bistånd till kostnad för psykoterapi inte ska beviljas. Den som söker sådant bistånd ska hänvisas till vårdcentral eller närmaste öppenpsykiatriska mottagning. Undantag kan göras för den som i en krissituation har behov av terapeutiska samtal och inte omedelbart kan erbjudas detta genom landstinget. Bedöm-

20 20 ning ska göras om behovet är akut och att det kan få svåra konsekvenser för den enskilde om det inte tillgodoses. Dessa förhållanden ska vara styrkta med läkarintyg ifrån landstinget. Bistånd kan i dessa fall beviljas i form av ett begränsat antal behandlingar hos legitimerad psykoterapeut tills dess att landstinget kan överta ansvaret för behandlingen. Besked ska hämtas in från landstinget om när övertagande kan ske, varvid även kostnadsfrågan tas upp. Kommunen har skyldigheter när det gäller åtgärder mot missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel, d.v.s. missbruk av kemiska preparat. Det är landstingets ansvar att vårda sådana yttringar av psykiskt ohälsa som kan ge upphov till olika former av beroenden och missbruk som inte avser alkohol eller drogmissbruk såsom exempelvis spelmissbruk, matmissbruk, köpmissbruk och sexmissbruk. En ansökan om bistånd för behandling av spelmissbruk utreds och prövas inom ramen för rätten till ekonomiskt bistånd. Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd till denna kostnad inte beviljas, eftersom behovet kan tillgodoses genom Beroendemottagningen i Nacka eller mottagningar i Stockholm som erbjuder behandling, även för icke svensktalande spelberoende personer Resor Rekreationsresor Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte ska beviljas. Resor inom landet kan i undantagsfall beviljas enligt följande: För ensamstående vuxna ska biståndet prövas mycket restriktivt och endast ges när det finns starka sociala eller medicinska skäl för en resa till anhörig eller annan närstående i rehabiliterande syfte. Undantag kan göras för barnfamiljer som haft behov av bistånd i tre år, som inte beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid. Behovet ska prövas utifrån barnets behov av miljöombyte och extra stödinsats. Bedömning av barnets behov ska göras av socialsekreterare som har god kännedom om familjen. Bistånd beviljas till skälig kostnad för hyra av stuga, resa till släkting e.d. Kostnaden ska vara rimlig i förhållande till vad barnfamiljer med låga inkomster i allmänhet har råd till Resa till begravning Bistånd kan beviljas för resa inom Sverige om den avlidne är nära anhörig, eller annan närstående. Med nära anhörig menas make/maka eller motsvarande, förälder, barn, syskon, mor- farförälder och barnbarn. Med annan närstående menas person som, utan att vara nära anhörig, stått den sökande mycket nära. Kostnaden ska vara i nivå med vad en låginkomsttagare har råd till Resa med färdtjänst Faktisk avgift för färdtjänst beviljas i stället för SL-kort. Bistånd till avgift för riksfärdstjänst utgår i normalfallet inte Återföreningsresor Bistånd till denna typ av resor beviljas inte utan synnerliga skäl och då endast avseende återförening av förälder och minderårigt barn utan vårdnadshavare. När Röda Korset beviljat hjälp till resekostnaden för barn som ska förenas med föräldrarna i Sverige kan bistånd beviljas till egenavgiften Återvandringsresor Kostnad för återvandringsresor beviljas inte. Utländska medborgare som kommit till Sverige som flyktingar kan söka återvandringsbidrag hos Migrationsverket. Bidraget ges dels i form av resekostnad, dels som en allmän schablon per person. I de fall en person fått statligt återvandringsbidrag ska kommunen inte ge bistånd.

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juni 2009 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet... 4 1.3

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING!

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING! 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juli 2013 DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING! 2 Innehåll Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Rapport 2007-04-02 1(63)...Bilaga 1 FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. INLEDNING... 5 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 5 Utgångspunkter för arbetet... 5 Barnperspektiv...

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 oktober 2011

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 oktober 2011 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 oktober 2011 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet...

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Innehåll Inledning... 4 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 4 1. Principer och ledord... 4 1.1 Helhetssyn... 4 1.2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Staben RIKTLINJER ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE S O C I A L T J Ä N S T F Ö R V A L T N I N G E N 2007-10-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. INLEDNING... 5 Riktlinjernas syfte och tillämpning...

Läs mer

Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1[51] 20141105 Dnr SN/2011:105 Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagna av kommunfullmäktige 2015-03-26, 28 BOTKYRKA KOMMUN 2[51] Innehållsförteckning Allmänt om ekonomiskt bistånd...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Fastställd av social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 Social & Arbetsmarknad 2013-06-19 Innehåll 1 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013 54, 25 september 2013 71 samt 30 september 2015 91. RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun. www.alingsas.s

Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun. www.alingsas.s Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun www.alingsas.s 1 1. INLEDNING 6 Riktlinjernas syfte och tillämpning 6 Utgångspunkter för arbetet 6 Barnperspektiv

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (64 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Antagna av Socialnämnden att tillämpas från 2015-06-01 1 Innehåll 1. Inledning... 10 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 Utgångspunkter för arbetet... 10 Lagstiftning

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT 2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT 1 Innehåll 1. Riktlinjernas syfte och tillämpning...5 1.1 Barnperspektiv vid handläggning

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun

Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun 1www.alingsas.s 1. INLEDNING 6 Riktlinjernas syfte och tillämpning 6 Utgångspunkter för arbetet 6 Barnperspektiv

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Fastställd och godkänd av Socialnämnden 2009-12-15 164 EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer, Töreboda kommun. Senast uppdaterad 2009-12-09

Fastställd och godkänd av Socialnämnden 2009-12-15 164 EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer, Töreboda kommun. Senast uppdaterad 2009-12-09 Fastställd och godkänd av Socialnämnden 2009-12-15 164 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer, Töreboda kommun Senast uppdaterad 2009-12-09 EKONOMISKT BISTÅND INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND...

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd 1(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/84-72 2(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Socialnämnden. Föredragningslista. Tid: måndagen den 2 mars 2015 kl. 16.00. Plats:

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Socialnämnden. Föredragningslista. Tid: måndagen den 2 mars 2015 kl. 16.00. Plats: 1 Datum 2015-02-19 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden Tid: måndagen den 2 mars 2015 kl. 16.00 Plats: Åbrogården, sammansträdesrum Strykjärnet, Storgatan 55, Vingåker med studiebesök på Individ- och familjeomsorgen.

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Bilaga 12:8 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 10 PM 2003 RVII (Dnr 325-1603/2003) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen RIKTLINJER ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIG E 2007-10-01 S T A D S Ö V E R G R I P A N D E S O C I A L A F R Å G O R FÖRSLAG TILL REVIDERING 2009-10-20 RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling eller stöd- och omvårdnadsboende

Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling eller stöd- och omvårdnadsboende RIKTLINJE Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling eller stöd- och Dokumentets syfte Vägledning för beräkning av egenavgift vid vård Dokumentet gäller för Vuxna personer som erhåller vård. Personal

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer