Granskning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten"

Transkript

1 Granskning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Gemensamt regeringsuppdrag för Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ÅM-A 2013/0556 POA /12

2

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Arbetets bedrivande Regeringsuppdraget Genomförande Centralt samverkansforum Direktiv Projektplan/urval/arbetsmetod Projektorganisation centralt projekt Tidsåtgång Urvalet för granskning Avgränsning av projektet Granskningsmallarna Arbetsgången och tidsplanen i projektet Iakttagelser vid granskningen Allmän bakgrund hos projektansvariga, projektledare och medgranskare Närmare om statistiken i projekten Något om kvalitetsskillnaden mellan åklagarledda och polisledda förundersökningar Sammanfattning, iakttagelser och slutsatser vid tillsynsrapport för bostadsinbrott (tillsynsrapport 2012:1) Sammanfattning, iakttagelser och slutsatser av tillsynsrapport för barnpornografi (Tillsynsrapport 2012:2) Sammanfattning, iakttagelser och slutsatser av tillsynsrapport för misshandel av obekant (Tillsynsrapport 2012:3) Sammanfattning av tillsynsrapport för våldtäkt av vuxen (Tillsynsrapport 2012:4) Sammanfattning av tillsynsrapport för misshandel av barn under 15 år (Tillsynsrapport 2012:5) Sammanfattning av tillsynsrapport för rån mot barn under 18 år (Tillsynsrapport 2012:6) Sammanfattning av tillsynsrapport för fakturabedrägerier (Tillsynsrapport 2012:7) Iakttagelser och samlad bedömning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Utgångspunkt för kvalitetsbedömningen av den brottsutredande verksamheten Totalbedömningen av förundersökningarnas kvalitet Faktorer som påverkar kvalitetsbedömningar och jämförelser mellan de olika tillsynsrapporterna... 31

4 3 4.4 Förklaring av frågeställningarna i granskningsmallen Har relevanta utredningsåtgärder vidtagits? Bedrivs förundersökningen snabbt? Har brottsofferperspektivet beaktats? Var det avslutande beslutet korrekt? Iakttagelser rörande kvalitetsbrister som konstaterats i två eller flera tillsynsrapporter Kan PKC-anmälningarna leda till lägre kvalitet? Kontroll av förekomst av övervakningskameror Förbättrad skadedokumentation och inhämtande av rättsintyg Förbättrad samordning och analys av uppgifter från förundersökningar Dokumentationsbrister Dokumentation av direktiv Målsägandeförhör och målsägandebiträde vid brott med unga brottsoffer samt vid våldtäkt Polisens beslutsmotiveringar för avskrivningsbeslut Felkodningar och felregistreringar i Cåbra Analys, slutsatser och förslag till åtgärder rörande kvalitetsbrister som konstaterats i två eller flera tillsynsrapporter PKC-anmälningarna bör utredas Kontrollen av förekomst av övervakningskameror bör förbättras Förbättrad skadedokumentation Förbättrad samordning och analys av uppgifter från förundersökningar Förbättrande av polisens dokumentation av utredningsåtgärder Förbättrad dokumentation av direktiv Målsägandeförhör och förordnande a målsägandebiträde vid unga brottsoffer samt vid våldtäkt Skapande av enhetlighet i polisens beslutsmotiveringar Felkodningar och felregistreringar i Cåbra Bilaga 1 Granskningsmall Bilaga 2 Sammanfattande kvalitetsvärdering rapport för rapport Bilaga 3 Sammanställning kvalitetsvärderingar Bilaga 4 Tillsynsrapport Bostadsinbrott Bilaga 5 Tillsynsrapport Barnpornografibrott Bilaga 6 Tillsynsrapport Misshandel av obekant Bilaga 7 Tillsynsrapport Våldtäkt mot vuxen Bilaga 8 Tillsynsrapport Misshandel av barn under 15 år Bilaga 9 Tillsynsrapport Rån mot barn Bilaga 10 Tillsynsrapport Fakturabedrägerier

5 4 1 Sammanfattning Inom ramen för regeringsuppdraget Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har tillsyn skett av sju brottstyper. Tillsynen har ägt rum vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentra (UC) i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsynen har utmynnat i att sju stycken tillsynsrapporter färdigställts. Brottstyperna som granskats är bostadsinbrott (Tillsynsrapport 2012:1, UC Stockholm), barnpornografi (Tillsynsrapport 2012:2, UC Malmö), misshandel av obekant (Tillsynsrapport 2012:3, UC Göteborg), våldtäkt mot vuxen (Tillsynsrapport 2012:4, UC Göteborg), misshandel av barn under 15 år (Tillsynsrapport 2012:5, UC Göteborg), rån mot barn under 18 år (Tillsynsrapport 2012:6, UC Stockholm) och fakturabedrägeri (Tillsynsrapport 2012:7, UC Stockholm). Inom ramen för tillsynen har sammanlagt förundersökningar granskats, av vilka varit polisärenden och misstankar som lottats in på åklagare. Vid urvalet av ärenden har endast förundersökningar som lagts ned eller inte inletts med beslutsgrunder som haft med bevisläget att göra valts ut. Förundersökningar som lett till lagföring har inte granskats. Skälet är dels att direktiven från regeringen var att lägga särskild fokus på de förundersökningar som inte lett till lagföring, dels att tillsynen inte skulle bli för omfattande. Granskningarna har gjorts med utgångspunkten att undersöka om utredningsåtgärderna varit tillräckliga i nedlagda ärenden och brottsmisstankar. Granskningen har utgått ifrån följande huvudfrågeställningar: - Har relevanta förundersökningsåtgärder vidtagits? - Har förundersökningen bedrivits snabbt? - Har brottsofferperspektivet beaktats? - Var det avslutande beslutet korrekt? Dessa frågeställningar har delats upp i tolv underfrågeställningar. Förundersökningarna har åsatts en kvalitetsvärdering avseende dels dessa frågeställningar, dels avseende totalbedömningen. Kvalitetsvärderingen är något av uttrycken god kvalitet, tillfredsställande kvalitet och bristande kvalitet. Bedömningen bristande kvalitet av en enskild frågeställning innebär att det i tillsynen har noterats att det finns en förbättringspotential rörande en viss utredningsåtgärd och att en förbättring skulle kunna påverka möjligheterna till lagföring. Vid totalbedömningen innebär bristande kvalitet att brister konstaterats som bedömts kunna påverka möjligheterna till lagföring. Om en frågeställning inte varit aktuell att granska markeras detta med ej aktuell. I tillsynen rörande bostadsinbrott, barnpornografi, våldtäkt av vuxen, misshandel av obekant och misshandel av barn har de granskade polis- och åklagarledda förundersökningarna bedömts hålla tillfredsställande kvalitet. De åklagarledda förundersökningarna rörande rån mot barn har bedömts hålla tillfredsställande kvalitet, även om vissa förbättringsområden finns. I tillsynen rörande fakturabedrägerier och rån mot barn har konstaterats brister i de polisledda förundersökningarna som bedömts kunna påverka möjligheterna till lagföring. Dessa förundersökningar bedöms hålla bristande kvalitet.

6 5 I tillsynen rörande fakturabedrägerier har som huvudsakliga brister konstaterats - att förundersökning i många fall inte har inletts trots att så borde ha skett, - att i de ärenden där förundersökning inletts har relevanta förundersökningsåtgärder inte vidtagits i den utsträckning som kan krävas och - att det finns såväl strukturella som andra brister i samordningen. Tillsynen rörande rån mot barn har konstaterat att bättre och fler adekvata utredningsåtgärder måste vidtas i ett tidigt skede av förundersökningarna. I samtliga tillsynsrapporter redogörs för ett antal iakttagelser rörande kvalitetsbrister i förundersökningarna. Detta gäller alltså även de rapporter där helhetsbilden av kvaliteten bedöms vara tillfredsställande. I samtliga rapporter föreslås åtgärder för att förbättra kvaliteten vid förundersökningar, företrädesvis inom de frågeställningar som åsatts bristande kvalitet. Följande två tabeller visar en sammanställning av kvalitetsvärderingarna: Polisledda förundersökningar Bostadsinbrott Barnpornografibrott Misshandel av obekant Våldtäkt mot vuxen Misshandel av barn under 15 år Rån mot barn Fakturabedrägeri = God = Tillfredställande = Bristande = Ej aktuell Inledande utredningsåtgärder Vittnes- och målsägandeförhör Skadedokumentation Brottsplats/teknisk undersökning Förhör misstäkt/offentlig försvarare Dokumentation Samordning/analys Bedrivs förundersökningen snabbt? Förordnande av målsägandebiträde Skadestånd/underrättelse till målsägande Beslutsmotivering avslutande beslut Borde förundersökning inletts?

7 6 Åklagarledda förundersökningar Bostadsinbrott Barnpornografibrott Misshandel av obekant Våldtäkt mot vuxen Misshandel av barn under 15 år Rån mot barn Fakturabedrägeri = God = Tillfredställande = Bristande = Ej aktuell Inledande utredningsåtgärder Vittnes- och målsägandeförhör Skadedokumentation Brottsplats/teknisk undersökning Förhör misstäkt/offentlig försvarare Dokumentation Samordning/analys Bedrivs förundersökningen snabbt? Förordnande av målsägandebiträde Skadestånd/underrättelse till målsägande Beslutsmotivering avslutande beslut Borde förundersökning inletts? Den sammanfattande bedömningen av de granskade förundersökningarnas kvalitet har gjorts fristående från kvalitetsvärderingarna avseende de enskilda frågeställningarna. De frågeställningar rörande förundersökningskvaliteten som påverkar lagföringsmöjligheterna mest är kvaliteten på de inledande utredningsåtgärderna, vittnes- och målsägandeförhören, skadedokumentationen, brottsplatsundersökning/teknisk undersökning och förhör med skäligen misstänkt/förordnande av offentlig försvarare. De granskade polis- och åklagarledda förundersökningarna avseende bostadsinbrott, barnpornografibrott, misshandel av obekant, våldtäkt mot vuxen och misshandel av barn under 15 år samt de åklagarledda förundersökningarna rörande rån mot barn har avseende dessa frågeställningar i hög utsträckning åsatts god eller tillfredsställande kvalitet.

8 7 De åklagarledda förundersökningarna har generellt åsatts bättre kvalitetsvärdering än de polisledda. Skillnaden synes i hög utsträckning bero på att ärendena har hunnit längre. En åklagare tar i de allra flesta fall över förundersökningsledarskapet först när det finns en eller flera personer som är skäligen misstänkt. Flera inledande förundersökningsåtgärder har alltså redan gjorts när åklagaren tar över ärendet. Det är därför naturligt att de åklagarledda förundersökningarna är mer fylliga än de polisledda och att de har nått en viss kvalitet. Av samma anledning är det troligt att tillsynen hade visat på en högre kvalitet i den brottsutredande verksamheten om den omfattat även förundersökningar som lett till lagföring. Sådana förundersökningar hade nämligen sannolikt varit mer omfattande än de förundersökningar som nu granskats. I flera av tillsynsrapporterna tas likartade iakttagelser upp rörande bristande kvalitet av enskilda utredningsåtgärder som bedöms vara av betydelse för en framgångsrik förundersökning. De återkommande brister som bedöms vara av störst vikt framgår av rutan nedan. Brister av återkommande karaktär som kunnat konstateras i två eller flera tillsynsrapporter - att anmälningar som skett till polisens kontaktcenter (PKC) kan vara bristfälliga, - att polisen alltför sällan kontrollerar förekomsten av övervakningskameror vid brottsplatsen eller dess närhet, - att polisens skadedokumentation kan förbättras, - att polisens samordning och analys av utredningsuppgifter från förundersökningar inte är tillfredsställande, - att polisens dokumentation av utförda utredningsåtgärder varit bristfällig, - att såväl åklagare som polis bör förbättra dokumentationen av givna direktiv, - att kvaliteten på målsägandeförhören med unga brottsoffer och våldtäktsoffer kan bli bättre, - att ett andra målsägandeförhör hålls för sällan med unga brottsoffer, - att målsägandebiträde förordnas för sällan för unga brottsoffer och våldtäktsoffer, - att polisens beslutsmotiveringar för avskrivningsbeslut inte är utformade på ett enhetligt sätt, - att brottsmisstankar alltför ofta har felregistrerats eller felkodats i Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem Cåbra. För att åtgärda de kvalitetsbrister som konstaterats i flera tillsynsrapporter och öka kvaliteten i förundersökningar föreslås i slutrapporten ett antal åtgärder. Åtgärderna framgår i rutan nedan. Utöver dessa förslag föreslås som anförts ett antal kvalitetshöjande åtgärder i de enskilda tillsynsrapporterna.

9 8 För att öka kvaliteten i brottsutredningar kan generellt följande åtgärder vidtas: - Rikspolisstyrelsen och PKC-myndigheterna bör närmare utreda kvaliteten på de anmälningar som tas upp via PKC och hur ärendena hanteras därefter. - Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten bör verka för att polisiära förundersökningsledare och åklagare i ökad utsträckning ger tydliga anvisningar i direktiv rörande kontroll och dokumentation av förekomsten av övervakningskameror. - Den metodik som beskrivs i polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott rörande övervakningskameror bör tillämpas även vid utredning av misshandel av obekant och personrån. - Åklagarmyndigheten och polismyndigheterna bör tillse att skadedokumentationen vid våldsbrott och vid våldtäkt förbättras. - Rikspolisstyrelsen bör verka för att det utvecklingsarbete som pågår rörande förbättrad samordning och analys av utredningsuppgifter fortsätter. - Polisen bör utarbeta generella rutiner för dokumentation av utförda förundersökningsåtgärder. Detta bör ske inom ramen för utvecklingen av polisens nya utredningsstöd Pust. - Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten bör verka för att direktiv i högre utsträckning än vad som nu sker dokumenteras. - Åklagarmyndigheten och polismyndigheterna bör verka för att målsägandebiträde ska förordnas tidigt vid utredningar om misshandel av barn, rån mot barn och våldtäkt i enlighet med riktlinjerna i Utvecklingscentrum Göteborgs rapport Metodutveckling av arbetet med våldsoch sexualbrott i nära relation och mot barn. - Polismyndigheterna bör eftersträva att det första förhöret som hålls med ett barn som målsägande innefattar alla relevanta detaljer. Om förundersökningsledare bedömer det nödvändigt ska ett andra förhör hållas, och då vanligtvis med målsägandebiträde närvarande. - Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten bör verka för att kvaliteten på genomförda barnförhör vid våldsbrott granskas och utvärderas på ett mer djupgående sätt än som varit möjligt vid denna tillsyn. - Polismyndigheterna bör fortsätta de utbildningsinsatser som görs rörande införandet av Åklagarmyndighetens beslutsmotiveringar för avslutande beslut.

10 9 2 Arbetets bedrivande 2.1 Regeringsuppdraget I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Åklagarmyndigheten beslutade regeringen att Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen utifrån respektive myndighets ansvars- och kompetensområde skulle granska kvaliteten i handläggningen i den brottsutredande verksamheten. Uppdraget innebar följande: Särskild uppmärksamhet skulle riktas mot ärenden som inte lett till lagföring, inklusive ärenden där förundersökning inte inletts. Granskningen skulle, när det gäller åklagares handläggning och beslut, genomföras inom ramen för Åklagarmyndighetens rättsliga tillsynsverksamhet. Granskningen skulle avse ett urval av brottstyper, både av enkel och komplicerad beskaffenhet. Brottstyperna sexualbrott, brott mot barn och bostadsinbrott skulle ingå i granskningen. Myndigheterna skulle göra en samlad bedömning av om de utredningsåtgärder och andra åtgärder som vidtagits har varit enhetliga och ändamålsenliga ur ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv. Även frågan om ytterligare åtgärder hade varit motiverade skulle bedömas. Om myndigheterna uppmärksammade systematiska brister i den brottsutredande verksamheten ingick också i uppdraget att redovisa vilka åtgärder som behövde vidtas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) i en gemensam rapport senast den 30 mars Genomförande Centralt samverkansforum Den 3 februari 2012 hölls ett centralt samverkansforum mellan Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen. Vid detta forum fastställdes de övergripande formerna för uppdragets genomförande Direktiv Riksåklagaren beslutade att uppdra åt överåklagare Thomas Häggström att ansvara för samordningen och redovisningen av regeringsuppdraget. I direktivet anfördes att en projektplan skulle utarbetas och avstämmas med Rikspolisstyrelsen och övriga tillsynsansvariga överåklagare. Under arbetet skulle en rapport utarbetas som var avstämd med de tillsynsansvariga överåklagarna och därefter skulle den slutliga rapporten utformas tillsammans med Rikspolisstyrelsen Projektplan/urval/arbetsmetod 1 Överåklagare Thomas Häggström och avdelningschefen vid Rikspolisstyrelsen Ulrika Herbst beslutade en projektplan för det fortsatta projektet. Det fastslogs att ett urval av akter, avslutade under 2011, skulle göras med hjälp av statistiker vid Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen. Såväl polis- som åklagarakter skulle granskas utifrån framtagna granskningsmallar med avse- 1 Avsnittet baseras på innehållet i den projektplan för regeringsuppdraget som fastställdes den 15 mars 2012.

11 10 ende på utredningsåtgärderna i respektive ärenden. Urvalet av akterna skulle begränsas på så sätt att endast förundersökningar som lagts ned eller inte inletts skulle vara en del av underlaget för urvalet. Detta urval låg i linje med regeringens uppdrag, enligt vilket särskild fokus skulle vara utredningar som inte lett till lagföring. Åklagares handläggning och beslut skulle granskas inom ramen för Åklagarmyndighetens rättsliga tillsynsverksamhet. Granskningen skulle ske på Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentra i Stockholm, Göteborg och Malmö. Även polisens handläggning i ärenden där åklagare inte varit förundersökningsledare eller beslutande skulle granskas vid respektive utvecklingscentrum. Rikspolisstyrelsen skulle delta i granskningen såvitt den avsåg de polisiära arbetsmetoderna i de ärenden där åklagare inte varit inkopplade som förundersökningsledare eller slutlig beslutsfattare. Cheferna för respektive utvecklingscentrum ansvarade för granskningen av de brottstyper som låg inom utvecklingscentrumens ansvarsområde. För varje brottstyp skulle en projektplan och en tillsynsrapport upprättas. De olika rapporterna skulle sedan ligga till grund för ett mellan Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen gemensamt analysarbete, där generella slutsatser av granskningarna skulle dras och förslag på eventuella åtgärder skulle tas fram. I projektplanen fastslogs att granskningen skulle avse följande brottstyper: Brottstyper av komplicerad beskaffenhet Brottskoder Ansvarigt UC Våldtäkt mot vuxna Göteborg Misshandel av barn under 15 år Göteborg Barnpornografibrott Malmö Rån mot barn under 18 år Stockholm Brottstyper av enkel beskaffenhet Brottskoder Ansvarigt UC Bostadsinbrott Stockholm Bedrägeri med hjälp av faktura 0912 Stockholm Misshandel av obekant 0355, 0357, Göteborg 0365, Projektorganisation centralt projekt Överåklagare Thomas Häggström har varit projektledare, och ansvarat för redovisningen av Åklagarmyndighetens del av regeringsuppdraget. Enhetschef Per Blomqvist, avdelningschefen Ulrika Herbst (fram till och med den 2 maj 2012) och avdelningschefen Anders Hall (från och med den 2 maj 2012) har varit projektansvariga hos Rikspolisstyrelsen. Kammaråklagaren Sara Malmhester har varit projektsekreterare fram till och med den 30 april 2012 och kammaråklagaren Jerker Asplund för tiden därefter. Riksåklagarens planeringsavdelning och Ekonomiavdelningen, Enheten för resultatstyrning på Rikspolisstyrelsen har deltagit i arbetet med frågor rörande urvalet av ärenden för granskning. Arbetet har rört såväl storleken av urvalet som det praktiska urvalet och framtagande av olika statistiska underlag. Den

12 11 statistiska bearbetningen av materialet har gjorts av Riksåklagarens planeringsavdelning Tidsåtgång Sammanlagt har sjutton åklagare och tio polisutredare deltagit i granskning och rapportskrivning. Under själva granskningen har samtliga åklagare och poliser arbetat nästintill heltid med granskningen. För granskning och rapportskrivning bedöms grovt att sammanlagt 440 arbetsdagar eller 21 månaders arbete för åklagarna i projektet åtgått. Polisernas arbetstid beräknas grovt till 150 arbetsdagar, eller sju månaders arbete. Till detta kommer merarbetet för kanslipersonal. Utöver detta har planeringsavdelningen vid Riksåklagarens kansli arbetat med projektet sammanlagt 55 arbetsdagar. Arbetstiden för projektsekreteraren har sedan den 2 maj 2012 uppskattningsvis varit hälften av dennes arbetstid vid UC Stockholm. Slutligen tillkommer arbetstid för två statistiker på Rikspolisstyrelsen samt arbetstiden för aktframtagning hos polisen och på åklagarkamrarna Urvalet för granskning Projektets statistiker arbetade fram urval utifrån kriterier och önskemål från projektledningen. Stor vikt lades vid att arbetsbördan för de som skulle aktgranska inte skulle bli alltför stor. Kravet var samtidigt att vedertagna statistiska metoder skulle användas. De sju brottsområden som skulle kvalitetsutredas förutsattes vara fristående från varandra och urvalen behövde därmed ske separat per brottstyp. Det bedömdes dock vara viktigt att urvalsmetoderna metodmässigt skulle vara likartade. Som anförts i avsnitt beslutades redan vid utarbetandet av projektplanen att en granskning av hela den brottsutredande verksamheten för de områden som ingår i projektet skulle innebära en för hög arbetsbelastning för granskarna. En avgränsning gjordes därför så att granskningar skulle göras med utgångspunkten att undersöka om utredningsåtgärderna varit tillräckliga i nedlagda ärenden och brottsmisstankar. En ytterligare avgränsning gjordes genom att ta bort de beslutsgrunder som inte haft med utredningens bevisläge att göra, som exempelvis preskription, förundersökningsbegränsning och att den misstänkte avlidit. De slutliga kriterierna för avgränsning blev därför: - Granska nedlagda ärenden och brottsmisstankar med vissa beslutsgrunder. - Statistisk felmarginal om 15 procent. - Obundet slumpmässigt urval. Urvalsmetoden var inledningsvis densamma för samtliga sju brottsområden. För två brottsområden valde delprojekten däremot att frångå detta. Tillsynsprojektet för brottsområdet för barnpornografibrott valde att göra en totalundersökning. Tillsynsprojektet för brottstypen bedrägeri med hjälp av faktura frångick urvalsmetoden efter att man i delprojektet upptäckt att i stort sett hela urvalet avseende Åklagarmyndighetens brottsmisstankar kom från en och

13 12 samma bedrägerihärva. För att en stor härva inte skulle avgöra kvaliteten för hela brottsområdet valdes därför att en totalundersökning skulle göras rörande de åklagarledda förundersökningarna på de brottsmisstankar som inte ingick i härvan. I nedanstående tabell återfinns urvalsstorlek, bortfallsvolym samt antal analyserade akter för de sju brottsområden som ingick i projektet. Analyserade Brottsområde Urval Bortfall akter Barnpornografibrott 1) Rån mot barn Bostadsinbrott Bedrägeri med hjälp av faktura 2) Våldtäkt mot vuxna Misshandel mot barn 3) Misshandel av obekant 3) TOTALT ) Inget urval genomfördes, utan en totalundersökning avseende 249 akter gjordes. 2) Det initiala urvalet (394 akter) användes inte, p.g.a. att en bedrägerihärva upptäktes vid granskningen. 253 akter ingick istället i urvalet. 3) Ärenden som i urvalet ingick i brottstypen "Misshandel mot barn" har registrerats i brottstypen "Misshandel av obekant" då man vid inmatningen noterat att aktuell person varit över 15 år Avgränsning av projektet I föregående avsnitt redogörs för att urvalet av ärenden som tagits ut för tillsyn har begränsats till ärenden och brottsmisstankar som avslutats med besluten att inte inleda förundersökning, förundersökning nedläggs och åtal väcks inte. Beslutsgrunder för nedläggning som inte har med bevisläget att göra, som exempelvis preskription och förundersökningsbegränsning, har inte tagits med. Detta innebär att tillsynsprojektet inte granskat kvaliteten i hela den brottsutredande verksamheten. Utgångspunkten är istället att kvaliteten granskats utifrån frågeställningen om någon ytterligare utredningsåtgärd hade kunnat göras i de nedlagda förundersökningarna för att öka möjligheterna till lagföring Granskningsmallarna I projektet har varje delgranskning använt sig av en granskningsmall. Grunden till granskningsmallen togs fram på UC Stockholm. Utgångspunkten för granskningsmallen var att den skulle kunna användas vid granskning av samtliga sju brottstyper. Syftet var att den skulle kunna utgå från fyra huvudfrågeställningar som allmänt sett kan anses visa kvalitet i en förundersökning. Dessa är att förundersökningen bedrivits snabbt, att relevanta utredningsåtgärder vidtagits, att brottsofferperspektivet har beaktats och att det avslutande beslutet fattats på korrekt grund. Dessa frågeställningar har delats upp i ett antal ytterligare frågeställningar rörande exempelvis inledande utredningsåtgärder och vittnes- och målsägandeförhör. Under tillsynen har kvalitetsbrister på områden som inte täckts av granskningsmallen konstaterats, framförallt rörande bristande dokumentation av utredningsåtgärder och samordning/analys. Granskningsmallen finns bifogad denna slutrapport som bilaga 1.

14 13 Alla tillsynsprojekt utom det för bostadsinbrott har kompletterat granskningsmallen med tillsynsspecifika frågor. Respektive tillsynsrapport har den egna undergranskningsmallen som bilaga Arbetsgången och tidsplanen i projektet Projektet har, i förhållande till sin omfattning, arbetat med en relativt snäv tidsplan under 2012 och En sammanfattning av arbetets gång följer nedan: - Den 15 mars antogs projektplanen. - Den 18 april hölls ett inledande planeringsmöte med alla inblandade i projektet. - Den 18 april skickades information till samtliga polismyndigheter om den kommande aktkopieringen och behov av personella resurser från utvalda polismyndigheter. - Den 26 april hade statistikerna på planeringsavdelningen tagit fram riktlinjer för urvalet. - Den 27 april gick en begäran ut från Rikspolisstyrelsen om att erfarna polisiära förundersökningsledare skulle utses för att bistå granskningen. - Den 2 maj begärdes de utvalda brottsmisstankarna ut av de olika polismyndigheterna och av Åklagarkamrarna. - Den 8 maj skickades resurshemställan till de utvalda polismyndigheterna. - Den 28 maj var de fem granskningsmallar som användes i projekten framtagna och kvalitetsgranskade. Direkt efter detta påbörjades kvalitetsgranskningen i de sju tillsynsgrupperna. Granskningen av akterna pågick sedan under juni till augusti. - Mellan den 5 och den 14 juni pågick upphandling av personal från bemanningsföretag. - Mellan den 25 juni och den 6 juli samt mellan den 6 och den 17 augusti skedde inmatning av granskningsmallar. - Mellan den 20 och den 31 augusti bearbetade statistikerna på Riksåklagarens planeringsavdelning det inmatade materialet. Den 31 augusti redovisades resultatet av inmatningarna i tabellform till de sju tillsynsgrupperna. - Under augusti till november författade de sju tillsynsgrupperna sin respektive tillsynsrapport. Samtliga rapporter färdigställdes den 21 november. Under september gjorde statistikerna på Riksåklagarens planeringsavdelning ytterligare bearbetning av det statistiska materialet. - Parallellt med arbetet med tillsynsrapporterna påbörjades arbetet med slutrapporten. Under december 2012 till mars 2013 färdigställdes slutrapporten.

15 14 3 Iakttagelser vid granskningen 3.1 Allmän bakgrund hos projektansvariga, projektledare och medgranskare Samtliga granskare har stor åklagar- eller poliserfarenhet av respektive brottstyp. De iakttagelser och slutsatser som dras i tillsynsrapporterna och i slutrapporten grundar sig delvis på av projektledarna och granskarna kända faktorer, som erfarenhetsmässigt leder till framgång vid förundersökningar i de aktuella brottstyperna. 3.2 Närmare om statistiken i projekten Samtliga iakttagelser utgår från den statistiska bearbetningen av granskningsmallarna. Olika tillsynsprojekt har begärt olika kompletterande bearbetningar av det statistiska materialet. All statistik rörande respektive tillsyn är diarieförd i respektive tillsynsprojekts diarienummer. I denna slutrapport och i de sju tillsynsrapporterna har redovisats de statistiska resultat som bedömts vara mest intressanta. En kvalitetsvärdering har gjorts över bedömningen av förundersökningarnas kvalitet avseende tolv olika frågeställningar (se närmare avsnitt 4). Några kriterier över vilken procentuell fördelning av svaren i granskningsmallarna som krävs för en viss kvalitetsvärdering har inte ställts upp. Vilken kvalitetsvärdering som åsatts har gjorts utifrån det helhetsintryck av granskningen som de ansvariga granskarna i respektive tillsynsprojekt har haft. 3.3 Något om kvalitetsskillnaden mellan åklagarledda och polisledda förundersökningar I alla tillsynsprojekt har fastslagits ett antal iakttagelser rörande bristande kvalitet. Åtgärder har föreslagits för att förbättra kvaliteten vid förundersökningar av den aktuella brottstypen. Den bristande kvaliteten har i de flesta fallen rört utredningsåtgärder som inte utförts av polisen, eller utredningsåtgärder som har utförts men på ett otillräckligt sätt. I flera av dessa fall har ansvaret delvis legat på åklagaren, eftersom åklagare har varit förundersökningsledare och inte har gett direktiv om att utföra åtgärderna. I de flesta fallen har de åklagarledda förundersökningarna bedömts hålla högre kvalitet än de polisledda förundersökningarna. Skillnaden synes i hög utsträckning bero på att ärendena har hunnit längre. Ett åklagarinträde sker i de allra flesta fall när det finns en person som är skäligen misstänkt. Flera inledande förundersökningsåtgärder har alltså redan gjorts när åklagaren tar över ärendet. Det är därför naturligt att de åklagarledda förundersökningarna är mer fylliga än de polisledda och att de har nått en viss kvalitet. Det bör här även nämnas att motsvarande resonemang hade gått att föra om tillsynen även omfattat förundersökningar som lett till lagföring. Dessa förundersökningar hade sannolikt varit mer omfattande än de förundersökningar som nu granskats. Det är därför troligt att tillsynen hade visat på en högre kvalitet i den brottsutredande verksamheten om även dessa förundersökningar tagits med i urvalet.

16 Sammanfattning, iakttagelser och slutsatser vid tillsynsrapport för bostadsinbrott (tillsynsrapport 2012:1) Överåklagaren Thomas Häggström har varit projektansvarig för granskningen. Kammaråklagaren Roger Waldenström har varit projektledare. Kammaråklagaren Lucas Eriksson och inspektör Tony Martin har varit medgranskare. Inom ramen för tillsynen av bostadsinbrott togs 205 polisärenden och 161 brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten ut för granskning. Granskningen kom slutligen att avse 200 ärenden vid polismyndighet och 140 brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten. Tillsynsprojektet använde den granskningsmall som tagits fram för hela kvalitetsprojektet och tog inte fram någon egen undergranskningsmall. Som framgångsfaktorer tas följande utredningsåtgärder upp som viktiga vid utredning av stöld genom inbrott i bostad: - Direkt utskickande av polispatrull till plats och omedelbara utredningsåtgärder. - Detaljerad polisanmälan. - Hundspårning vid färsk gärning. - Målsägandeförhör så snart som möjligt rörande om iakttagelser gjorts som kan bidra till att brottet klaras upp. - Dörrknackning för kontroll av grannars iakttagelser. - Brottsplatsundersökning av tekniskt kunnig personal. Iakttagelser vid tillsynen Kvaliteten i förundersökningarna har i huvudsak bedömts som god. Mot bakgrund av att endast fyra procent av de polisanmälda bostadsinbrotten klarades upp under 2011 enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, anförs i tillsynsrapporten att det finns anledning att utveckla förundersökningsmetodiken. De viktigaste iakttagelserna har varit följande: - Förundersökning har inletts i så gott som samtliga fall. - Teknisk undersökning har utförts i mycket stor utsträckning och i nära anslutning till att brotten har anmälts. Det har dock i många fall inte gått att utläsa om de som utfört undersökningarna har haft för ändamålet tillräcklig utbildning/kompetens. - De tekniska spår som säkrats har vid behov analyserats. - Beträffande målsägandeförhör har det i en fjärdedel av ärendena inte hållits förhör i den omfattning det varit befogat. - Vittnen, när det noterats att sådana funnits, har överlag hörts i tillräcklig omfattning. - Få ärenden har skrivits av i omedelbar anslutning till brotten och det är även få ärenden som har haft en orimligt lång handläggningstid. - De avslutande besluten har huvudsakligen varit korrekta. - Brister i dokumentation finns bl.a. av brottsanalys, forensisk analys, godsspårning och rörande vilka åtgärder som vidtagits för att hitta eventuella

17 16 vittnen. Det är möjligt att åtgärder i dessa hänseenden har vidtagits men det har genomgående, även om undantag finns, saknats dokumentation därom. Slutsatser och förslag till åtgärder Eftersökning av vittnen, förhör med målsägande och brottsplatsundersökningar bör ske oftare än vad som görs idag. Förhören med målsägande bör vara mer inriktade på att ställa frågan varför en målsägande utsatts för inbrott (har han eller hon varit borta och skrivit det på facebook eller liknande). Detta kan vara uppgifter som, sett i ett större sammanhang och tillsammans med bättre samordning, kan hjälpa polisen att klara upp fler inbrott än idag. Dokumentationen i polisärendena måste förbättras. Det har ofta inte framgått av akten om exempelvis dörrknackning eller godsspaning har gjorts. Det är viktigt att samtliga åtgärder i ett ärende dokumenteras och kvalitetssäkras av polisen vid avrapportering och överlämnande för fortsatt utredning. Kvaliteten på brottsplatsundersökningar skulle öka om samtliga kriminaltekniska undersökningar genomförs av särskilt utbildad personal. Rikspolisstyrelsen har genomfört en inspektion av hur polismyndigheterna använder sig av lokala brottsplatsundersökare 2. I rapporten lämnas flera förslag på åtgärder, och de brister som konstateras rörande vilken personal som genomför brottsplatsundersökningar anses omhändertagen genom rapporten. Uppgifterna om samordning och analys av de uppgifter som framkommer i förundersökningarna är sparsamma. I en stor del av de uppklarade bostadsinbrotten kan den misstänkte knytas till brottsplatsen genom spår eller vittnesiakttagelser. Det kan ofta vara fråga om en indiciekedja med uppgifter som leder fram till att en hel serie av bostadsinbrott kan klaras upp. I tillsynen bedöms att samordning och analys av uppgifter i förundersökningarna kan förbättras, för att seriebrottslighet skall kunna utredas på ett bättre sätt. Det ska dock nämnas att i polisens pågående satsning mot mängd- och seriebrottslighet har, i brottssamordningssyfte, nationell tillgång till polisens anmälningssystem RAR skapats under Sammanfattning, iakttagelser och slutsatser av tillsynsrapport för barnpornografi (Tillsynsrapport 2012:2) Överåklagaren Jörgen Lindberg har varit projektansvarig för granskningen. Projektledare har varit kammaråklagaren Ulla Karlbrink. Chefsåklagaren Ingela Sörgård och kammaråklagaren Hans Åkesson har biträtt i granskningsarbetet av de åklagarledda ärendena. Kriminalkommissarien Thomas Bull vid Polismyndigheten i Skåne har granskat de ärenden som avslutats utan att åklagare varit inkopplad som förundersökningsledare eller slutlig beslutsfattare. 2 Rikspolisstyrelsens inspektionsrapport 2011:8 Inspektion av polismyndigheternas hantering av lokala brottsplatsundersökare. Den i rapporten föreslagna centrala utbildningen för lokala brottsplatsundersökare bedrivs sedan hösten 2012.

18 17 Inom ramen för tillsynen av barnpornografibrott granskades samtliga ärenden med brottsmisstankar om barnpornografi. Skälet var att antalet ärenden var så litet att något urval inte var nödvändigt. 184 brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten som inte avslutats med lagföring och 62 ärenden hos polismyndigheten som avslutats med beslut om att inte inleda förundersökning eller att förundersökningen lades ned granskades inom ramen för tillsynen. I tillsynsprojektet togs en egen granskningsmall fram, där ytterligare frågor lades till. De tillagda frågorna har i huvudsak rört behov av att göra teknisk undersökning av beslagtagna hårddiskar eller mobiltelefoner m.m. Iakttagelser vid tillsynen Utredningarna håller överlag god kvalitet. Givna direktiv och genomförda utredningsåtgärder har varit adekvata och oftast vidtagna i anslutning till anmälningsupptagningarna. Avslutande beslut har också till övervägande del bedömts korrekta utifrån föreliggande utredningsmaterial. Däremot har handläggningstiderna, dvs. tiden från anmälan till avslutande beslut, i en del fall varit anmärkningsvärt långa. De långa handläggningstiderna har oftast berott på att det varit stora ärendebalanser på den enhet där den tekniska undersökningen av hårddiskar, mobiltelefoner och andra datamedier genomförts. Vidare har det misstänkta barnpornografiska materialet varit väldigt omfattande, vilket har inneburit att granskningen av materialet har tagit lång tid. Slutsatser och förslag till åtgärder Den huvudsakliga utredningsåtgärden vid barnpornografibrott är tekniska undersökningar av hårddiskar, mobiltelefoner och andra datamedier. Tillgången till bra datateknik, tillräckliga resurser för att inom rimlig tid genomföra tekniska undersökningar samt tillräckliga resurser för granskning och bedömning av barnpornografi är direkt avgörande för hur väl en förundersökning kan genomföras. Det bör säkerställas att tillräcklig kompetens rörande IT-forensiker och polisiära fingranskare finns, för att minska handläggningstiden i förundersökningarna. Samverkan mellan de brottsutredande myndigheterna har visat sig vara betydelsefull vid utredningar om barnpornografibrott. Ett nära samarbete mellan IT-forensiker, fingranskare, utredare och åklagare har visat sig vara en framgångsfaktor, både vad gäller kvaliteten och handläggningstiderna i utredningarna. Sådant samarbete bör utvecklas. 3.6 Sammanfattning, iakttagelser och slutsatser av tillsynsrapport för misshandel av obekant (Tillsynsrapport 2012:3) Vice överåklagaren Mikael Björk har varit projektansvarig för granskningen. Chefsåklagaren Magnus Bolin och kammaråklagaren Elena Severin har varit projektledare. Vid granskningen av de åklagarledda förundersökningarna har projektledarna biträtts av chefsåklagaren Ingela Sörgård och kammaråklagaren Johan Bülow vid Utvecklingscentrum Malmö. Projektledarna har vid granskningen av de polisledda förundersökningarna biträtts av kommissarie Agneta Alkner. Därutöver har den projektansvarige och överåklagaren Marianne Ny i viss mån deltagit i granskningsarbetet.

19 18 Inom ramen för tillsynen av misshandel av obekant avsåg slutligen granskningen 190 brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten och 247 ärenden hos polisen. Granskningsgrupperna för misshandel av obekant, misshandel av barn och våldtäkt av vuxen tog fram en gemensam granskningsmall. Denna bestod av den ursprungliga granskningsmallen, kompletterad av specifika frågeställningar för de tre brottskategorierna som granskades av Utvecklingscentrum Göteborg. Dessa frågeställningar rör i huvudsak skadedokumentationen och kontroll huruvida övervakningskameror och liknande har dokumenterats. Granskningsgruppen har som utgångspunkt tagit Åklagarmyndighetens handböcker Kriminalteknik en handbok för åklagare, Bemötande av brottsoffer och Handläggningen av ärenden rörande övergrepp mot barn samt rapporterna Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn samt Metodutveckling av arbetet med vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. En utredningsåtgärd av särskild vikt är enligt granskningsgruppen att kontrollera om det på brottsplatsen finns övervakningskameror och säkra eventuellt bildmaterial. Iakttagelser vid tillsynen I tillsynsrapporten konstateras att kvaliteten på förundersökningarna i stort har varit i vart fall tillfredsställande. Den övergripande slutsatsen vid granskningen av såväl de polisledda som de åklagarledda förundersökningarna har varit att det i de nedlagda förundersökningarna inte varit möjligt att genom ytterligare utredningsåtgärder (förhör, användning av personella tvångsmedelsåtgärder eller läkarundersökning av misstänkts skador) öka möjligheterna till lagföring. Inledande åtgärder samt vittnes- och målsägandeförhör har hållits i tillräcklig omfattning. En genomgående brist i de polisledda och de åklagarledda förundersökningarna är att det inte framgår av utredningarna om det funnits övervakningskameror och om de kontrollerats. Skadedokumentationen har genomgående dokumenterats genom en kort beskrivning i anmälan eller i förhör. Fotografier har varit sällsynta. Rättsintyg har sällan inhämtats, oftast pga. att målsäganden inte uppsökt sjukhus. Skadedokumentationen har dock i stor utsträckning bedömts vara tillräcklig. I hälften av de granskade polisledda ärendena har det saknats dokumentation om direktiv. Detta kan ha berott på dokumentationsbrist eller på att direktiv inte getts. I fyra femtedelar av de åklagarledda förundersökningarna har inledande direktiv dokumenterats. I en fjärdedel av de polisledda förundersökningarna har beslutsmotiveringarna för avslutande beslut inte varit korrekta. Beslutsmotiveringen annat har ofta fyllts i tillsammans med en egenformulerad beslutsformulering. I vissa ärenden har brottsmisstankarna i Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem Cåbra varit felregistrerade när beslut fattats. Det vanligaste är att endast en misstanke registrerats när det varit fråga om flera misstankar.

20 19 Slutsatser och förslag till åtgärder - Polismyndigheterna bör verka för att det i högre utsträckning kontrolleras och dokumenteras om övervakningskameror funnits på eller i nära anslutning till brottsplatsen. - Åklagarmyndigheten bör verka för att det i direktiv ges tydligare anvisningar om kontroll och dokumentation av förekomsten av övervakningskameror. - Polismyndigheterna bör verka för att beslutsmotiveringar vid polisens nedläggningsbeslut är enhetligt utformade och att de beslutsmotiveringar som finns används i de fall där de är tillämpliga. Alternativet annat bör användas endast när inget av de tidigare alternativen är tillämpliga. 3 - Polismyndigheterna bör verka för att polisens förundersökningsledare använder en korrekt beslutsmotivering vid nedläggningsbesluten. - Polismyndigheterna bör verka för att polisen underrättar målsäganden om nedläggningsbeslutet och att underrättelsen dokumenteras. - Polismyndigheterna bör verka för att samtliga poliser som varit med vid ett ingripande var och en dokumenterar sina iakttagelser från brottsplatsen. - Åklagarmyndigheten och polismyndigheterna bör verka för att direktiv givna under förundersökningen dokumenteras och diarieförs på ett enkelt och kontrollerbart sätt av både polisiära förundersökningsledare och åklagare. - Åklagarmyndigheten och polismyndigheterna bör verka för att vittnesförhör i så stor utsträckning som möjligt hålls vid ett personligt sammanträffande och inte på telefon. 3.7 Sammanfattning av tillsynsrapport för våldtäkt av vuxen (Tillsynsrapport 2012:4) Vice överåklagaren Mikael Björk har varit projektansvarig för granskningen. Chefsåklagaren Magnus Bolin och kammaråklagaren Elena Severin har varit projektledare. Vid granskningen av de åklagarledda förundersökningarna har projektledarna biträtts av chefsåklagaren Ingela Sörgård och kammaråklagaren Johan Bülow vid Utvecklingscentrum Malmö. Kommissarien Lars Johansson har biträtt i arbetet såvitt avser de polisledda förundersökningarna. Därutöver har den projektansvarige och överåklagaren Marianne Ny i viss mån deltagit i granskningsarbetet. Inom ramen för tillsynen av våldtäkt av vuxen avsåg slutligen granskningen 177 brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten och 142 ärenden vid polisen. Granskningen ägde rum på Utvecklingscentrum Göteborg och på Utvecklingscentrum Malmö. 3 En ny gemensam beslutsstruktur mellan polis och åklagare har införts under I den nya gemensamma beslutsstrukturen finns numera inga fritextfält för ifyllande av skäl (däremot finns det på den underliggande nivån). Detta torde förbättra enhetligheten i beslutsstrukturen.

Tillsynsrapport Våldtäkt mot vuxen

Tillsynsrapport Våldtäkt mot vuxen 1 Tillsynsrapport Våldtäkt mot vuxen Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:4 Utvecklingscentrum Göteborg 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0821 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Rapport

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Rapport Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och Rapport Utvecklingscentrum Göteborg Februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning... 9

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (5) Kammaråklagare Charlotta Tanner Datum Dnr 2009-09-28 ÅM-A 2009/0589 RIKSPOLISSTYRELSEN Ert datum Dnr Kriminalkommissarie Thomas Eriksson RKP A -102-963/09 Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Gemensam inspektion Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Polismyndigheten i Västernorrlands län Åklagarkammaren i Sundsvall Polismyndigheten

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Gemensam inspektion Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Polismyndigheten i Västernorrlands län Åklagarkammaren i Sundsvall Polismyndigheten

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 2014-05-22 Dnr 891-2014 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 2013-09-30 RättsPM 2015:3 Utvecklingscentrum Göteborg Juni 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Hanteringen av mängdbrott

Hanteringen av mängdbrott RiR 2010:10 Hanteringen av mängdbrott en kärnuppgift för polis och åklagare ISBN 978 91 786 218 2 RiR 2010:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Justitiedepartementet Datum: 2010-05-20

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT BESLUT Diarienr 2012-12-12 1668-2012 Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (2010:361) avseende publicering av bilder på

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Handbok Arbetsmaterial2008-05-07.doc BROTT I NÄRA RELATIONER 1

Handbok Arbetsmaterial2008-05-07.doc BROTT I NÄRA RELATIONER 1 2009 Handbok Arbetsmaterial2008-05-07.doc BROTT I NÄRA RELATIONER 1 Brott i nära relationer Brott i nära relationer Handbok 2009 ISBN 13-978-91-89475-72-4 Webbversionen av handboken revideras löpande

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 Advokat Lena Feuk Box 19102 10432 Stockholm lena@feuk.se 08-612 82 60 (vxl) 08-612 82 90 (fax) 1 När har barn en egen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2009

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2009 AKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (13) RIKSPOLISSTYRELSEN Datum 20100614 AMA 2010/0217 RKP A102196/10 Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid

Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid BESLUT Sida 1 (8) Kammaråklagare Ellen Aule Ert datum Er beteckning Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid Sammanfattning En man som avlidit i samband med ett polisingripande

Läs mer

Polisens nationella brottsoffer undersökning

Polisens nationella brottsoffer undersökning Polisens nationella brottsoffer undersökning En attitydundersökning av hur brottsoffer upplever sina kontakter med polisen Rapport 2010:3 Rikspolisstyrelsen Juni 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2014 Reviderad 2015-04-30 1 1 Uppgift om antalet misstänkta personer för stöld ur och från motordrivet fordon har korrigerats. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Centrala samverkansgruppen Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande misstanke om brott mot arbetsmiljölagstiftningen m.m. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Tillsynsrapport. Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och. särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott

Tillsynsrapport. Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och. särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott Tillsynsrapport Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott Tillsynsrapport 2014:2 Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2014 (dnr ÅM-A 2013/0039) Innehållsförteckning

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Brott mot vuxna går före. Polis- och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2009

Brott mot vuxna går före. Polis- och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2009 Brott mot vuxna går före Polis- och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2009 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Då barn kommer i kontakt med rättsväsendet måste särskild hänsyn tas till deras speciella behov och förutsättningar.

Då barn kommer i kontakt med rättsväsendet måste särskild hänsyn tas till deras speciella behov och förutsättningar. 11. RÄTTSVÄSENDET Regeringen har (skrivelse, 2007/08:39), definierat delar av rättsväsendets ansvar gällande bekämpandet av mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Förvar och kvarstad. En handledning för åklagare. RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012

Förvar och kvarstad. En handledning för åklagare. RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 1 Förvar och kvarstad En handledning för åklagare RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 När kan förvar och kvarstad användas?... 3 1.2 Skillnader

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sida 1 (20) Kammaråklagare Maria Sterup Ert datum Er beteckning Ju2008/7403/PO Till regeringen Justitiedepartementet och Utbildningsdepartementet Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan

Läs mer

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 1 (55) Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 2 (55) INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL... 2 1 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Kvinnofridsprogrammet i Malmö 1 Grundvärderingar Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Helhetssyn - insatser behövs för alla parter - kvinnor, barn och män

Läs mer

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin Datum 2010-05-21 Dnr 5353-2008 Sid 1 (12) Uttalanden om offentlig försvarares rätt att närvara vid en rekonstruktion och om lämpligheten av en polismans SMSkommunikation

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd.

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. BESLUT Datum 2009-04-09 8684-07-40 SVENSKT MEDBORGARSKAP Justitiekanslerns beslut Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. Ärendet Bakgrund Anspråk tilläggsprotokoll. Postadress

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Våld mot kvinnor. En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige PM 2013-11-25

Våld mot kvinnor. En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige PM 2013-11-25 Våld mot kvinnor En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet PM 2013-11-25 Stiftelsen Tryggare Sverige Våld mot kvinnor En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet Adress: Stiftelsen

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 1 UPPDRAGET Den 22 december 2011 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer