Sida (69) Rådhuset, kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50"

Transkript

1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl , Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Martin Fransson, kommunjurist Eva Ferlinger, planarkitekt, 125, Maria Engberg, planarkitekt, 125 Bengt Bengtsson, kommunekolog, 126, 131 Peter Andersson, ekonomichef, , 155 Jan Lundmark, hamnchef, 124 Bo Erixon, IT-strateg, 135 Jeanette Lindroth, controller, , 155 Einar Nilsson, administrativ ledare, 158, 159 Ingvar Bengtsson, enhetschef plan- och exploateringsenheten, 127 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Martin Fransson Ordförande Anders Johnsson Justerande Karl-Erik Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Dnr 2011/19 Resultatenheter inom barn- och utbildningsnämnden Inom Simrishamns kommun finns inga generella regler om att verksamheten får överföra överrespektive underskott gentemot budgeten mellan åren. Följande verksamheter betraktas dock som resultatenheter eller dylikt vilket innebär att ackumulerade resultat hanteras som eget kapital: - Samhällsbyggnadsnämnden; vatten- och avloppsverksamheten (utifrån självkostnadsprincipen). - Socialnämnden; två intraprenader inom äldreomsorgen. - Barn- och utbildningsnämnden; tre grundskoleenheter och en gymnasieenhet. Kommunledningskontoret har i skrivelse konstaterat att det kan utifrån av barn- och utbildningsnämnden inlämnad budgetuppföljning under år 2010 råda betydande ekonomisk obalans inom vissa av nämndens resultatenheter. Kommunledningskontoret har redovisat det ingående egna kapitalet inför budgetåret 2010, prognos upprättad efter sista november samt en prognos för utgående eget kapital vid årsskiftet 2010/2011. Tanken med resultatenheter är att balansera resultat mellan budgetåren, d.v.s. visst överskott ett år ska kunna användas nästkommande år och på motsvarande sätt ska uppkomna underskott återställas de kommande åren. Utifrån kommunledningskontoret prognos är det knappast rimligt att anta att samtliga resultatenheter ska kunna återställa kapitalet inom de närmaste åren. Kommunstyrelsens beslutade den 19 januari att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att före utgången av mars 2011 redovisa sin syn på om det även fortsättningsvis bör finnas resultatenheter i nuvarande form inom nämndens ansvarsområde. Vid detta sammanträde deltog barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson, 1:e vice ordförande Fredrik Strömberg och barn- och utbildningschef Erik Lenne. Någon redovisning har efter detta inte inkommit. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens s beslut forts.

3 forts. Dnr 2011/19 ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Uppdra åt barn- och utbildningsnämndens presidium att vid kommunstyrelsens den 27 april 2011 redovisa nämndens syn på om det även fortsättningsvis bör finnas resultatenheter i nuvarande form inom nämndens ansvarsområde. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens

4 Dnr 2011/82 Planering inför 20-års jubileum med Palanga som vänort Simrishamns kommun tecknade ett vänortsavtal med Palanga i maj Ett nytt vänortsavtal tecknades sedan år Överläggningar Hamnchef Jan Lundmark och kommundirektör Staffan Tellman lämnar information om kommande 20-års jubileum. Den maj kommer et tillsammans med berörda tjänstemän delta i firandet av 20-årsjubileet i Palanga. Representanter från Palanga kommer till Simrishamns kommun senare i år, under äppelmarknaden, för att på motsvarande sätt fira jubileet här hos oss. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

5 Dnr 2011/132 Områdesbestämmelser för Norrekås-Örnahusen med omnejd Planarbetet påbörjades 2003 med syfte att ta fram riktlinjer för områdets bebyggelseutveckling. Planen avsågs ersätta gällande fördjupad översiktsplan för området från Plankonsult är SWECO FFNS. Planprogram för fördjupad översiktsplan har upprättats Planprogrammet har varit utställt för samråd Planhandlingar har bearbetats och förslag till fördjupad översiktsplan har upprättats Fördjupad översiktsplan har åter varit utställt för samråd Samrådsredogörelse har sammanställts Planhandlingarna har bearbetats och utställningshandlingar har upprättats Fördjupad översiktsplan har varit utställd Utlåtande har sammanställts ( ). Antagandehandling har upprättats ( ). Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att godkänna och överlämna antagandehandlingen till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens s beslutsförslag till Kommunstyrelsen var att Kommunfullmäktige skulle anta föreliggande förslag. Kommunstyrelsen beslöt att ärendet skulle återremitteras till Samhällsbyggnadsnämnden för att se över möjligheten till ytterligare exploatering. Plan- och bygglovsavdelningen har i samarbete med plankonsulten inventerat området på nytt och reviderat förslag till Fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen. forts.

6 forts. 2011/132 Nya utställningshandlingar med utökad exploatering har upprättats. Planen har varit utställd Med stöd i PBL 1 kap 8 har Länsstyrelsen varit på tillsynsbesök i Simrishamns Kommun. Tillsynen avsåg främst kommunens ärendehantering, avseende givna bygglov och positiva förhandsbesked inom områden av riksintresse. Av mötesprotokollet framgår att Länsstyrelsen uppmanar kommunen att snarast slutföra översiktsplanearbetena. Utställningsutlåtande har upprättats. Antagandehandlingar har upprättats, mindre redaktionella förändringar hade gjorts i texten. Markanvändningskartan har förtydligats och korrigerats: de i utställningshandlingen föreslagna fem byggrätterna på Hoby 35:1 och 91:1 längs norra delen av Hävdavägen har utgått, då bedömningen varit att det större sammanhängande skogsområdet borde förbli oexploaterat. Två föreslagna byggrätter på Hoby 3:9 har utgått, då de bedömdes strida mot strategierna i planen. Området längst i norr har föreslagits detaljplanläggas. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt godkänna och överlämna antagandehandlingen till Kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens utskott beslöt att anta förslaget till översiktsplan med tillägget att en byggrätt läggs till på fastigheten Hoby 28:16. Vid förfrågan hos Länsstyrelsen om denna ändring skulle anses som så betydande att planen måste ställas ut igen, svarade Länsstyrelsen med att området nu måste detaljplanläggas för att skydda riksintressena från skada. Kommunstyrelsen beslöt att ny Områdesbestämmelse för Norrekås och Örnahusen ska upprättas. Ny områdesbestämmelse har upprättats. Områdesbestämmelsen kan inte ge någon byggrätt, inte heller kan områdesbestämmelsen föreskriva byggnadsförbud, men kartan i områdesbestämmelsen framvisar tydligt vilka områden inom vilka det kan vara möjligt att pröva ny bebyggelse som komplettering till befintlig bebyggelse, och vilka områden där ny bebyggelse ej är lämplig med hänsyn till riksintressena. Områdesbestämmelsen bedöms kunna vara ett tydligt planeringsunderlag för efterföljande prövning av förhandsbesked och bygglov. Områdesbestämmelsen eller del av den kan fördjupas till detaljplan när så bedöms vara nödvändigt. forts.

7 forts. 2011/132 Överläggningar Maria Engberg, planarkitekt, redovisar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar förslaget till områdesbestämmelser. Det diskuteras särskilt om var kommunen ska sätta gränserna för byggrätt vad gäller vissa fastigheter. Länsstyrelsen kommer på besök i Simrishamn den 6 april för att diskutera områdesbestämmelserna och ets ledamöter är välkomna till denna träff. Byggnadsnämnden , 230. Byggnadsnämnden , 166. Kommunstyrelsens beslut , 164. Kommunstyrelsens beslut , 42. Byggnadsnämndens beslut , 311. Byggnadsnämndens beslut , 477. Byggnadsnämndens beslut , 519. Samhällsbyggnadsnämnden beslut, , 32. Kommunstyrelsens s beslut , 233. Kommunstyrelsens beslut , 118. Utställningshandling daterad Förvaltningens redogörelse av ärendet Kommunstyrelsens beslut , 118. Länsstyrelsens protokoll från tillsynsbesök daterat Utställningsutlåtande och antagandehandling daterade Förvaltningens redogörelse av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 160. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 474 Kommunstyrelsens beslut , 290 Områdesbestämmelse daterad Samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse Yrkanden Anders Johnsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen tills diskussion med länsstyrelsen den 6 april är avslutad. Karl-Erik Olsson (S) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. forts.

8 forts. 2011/132 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons (S) yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och Anders Johnssons (M) yrkande om återremiss och finner att et beslutat i enlighet med Anders Johnssons (M) yrkande. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för redovisning av de diskussioner som förs med Länsstyrelsen den 6 april. Reservation Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens

9 Dnr 2010/320 Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - Ejlertslunds Grus & Betong Ejlertslunds Grus & Betong AB har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet avseende ändringstillstånd för gällande täktverksamhet på fastigheterna Vemmerlöv 88:1 och 88:2 i Simrishamn. Länsstyrelsen har hos bl.a. Simrishamns kommun anhållit om besked huruvida ansökningshandlingarna i något avseende behöver kompletteras av sökanden. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att någon begäran om komplettering inte behöver inlämnas eftersom ansökan gäller en mindre ändring av verksamhetsområdet. Detta berör inga kommunala planer eller intressen. Förtydliganden och kompletteringar av ansökan har av Ejlertslunds Grus & Betong AB lämnats in till länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över dessa kompletteringar. Länsstyrelsens remiss Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Utskottets beslut Remiss från Länsstyrelsen, ansökan om ändring/komplettering, Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun har inget att invända angående ansökan. Expedieras till: Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

10 Dnr 2010/135 Byggnation på Jonebergsområdet i Simrishamn - trygghetsboende Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 december 2008, 196, beslutat att avyttra Jonebergsskolan, exkl sporthall/matsal, till en extern intressent som förbinder sig att i enlighet med arbetsgruppens programförklaring utveckla, bygga och förvalta lokaler för service och centrumfunktioner samt utveckla resterande delar av kvarteret med bostäder och lokaler för mindre verksamheter, med hyres-, bostads- eller äganderätt. En arbetsgrupp bestående av presidierna i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden samt berörda tjänstemän från samhällsbyggnads- och socialförvaltningarna har under 2008 arbetat med en programförklaring för den föreslagna framtida verksamheten i kvarteret med Jonebergsskolan. Arbetsgruppens programförklaring är en fördjupning av intentionerna i Strategi för Simrishamns stad, och har arbetats fram i dialog med planarbetet som har påbörjats för kvarteret. Kommunfullmäktige gav också samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inhämta intresseanmälningar och att återkomma med redovisning och förslag till beslut om försäljningen. Anbudsupphandlingen över Joneberg, omfattande rivning av befintliga byggnader (inklusive skyddsrum), återställande av mark samt uppförande och förvaltning av trygghetsboende och övriga bostäder, har avbrutits, sedan kommunen inte funnit något anbud som motsvarat förväntningarna. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Jonebergsområdet delas upp i flera fastigheter och att det upprättas separata förfrågningsunderlag på vart och ett av dess. Den del som enligt förslag till detaljplan för området omfattar trygghetsboendet behandlas först och snarast. Kommunen ombesörjer rivning och återställning av mark inför försäljning. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2010, 67, beslutat Jonebergsområdet delas upp i flera fastigheter och att man upprättar separata förfrågningsunderlag på vart och ett av dessa. Den del som enligt förslag till detaljplan för området omfattar trygghetsboende, behandlas först och snarast. forts.

11 forts. Dnr 2010/135 Kommunen ombesörjer rivning och återställning av mark inför försäljning. Samhällsbyggnadsnämnden får återkomma med behov av finansiering efter anbudsupphandling av rivning och återställning. Enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin informerar utskottet om att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer, genom att anlita en sakkunnig expertis, gå igenom de miljökrav som ställs innan rivning kan ske. Detta kommer att dokumenteras i anbudsförfrågan. Om c:a 2 månader skickas förfrågningsunderlaget ut och efter avslutad upphandling kan rivning börja ske. Överläggningar Enhetschef plan- och exploateringsenheten Ingvar Bengtsson redogör för ärendet. Kostnaden för projektet kommer att rymmas inom exploateringsområdet varför några extra medel enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut inte kommer att behövas. Kommunfullmäktiges beslut, Samhällsbyggnadsnämndens beslut, , jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut, Kommunstyrelsens beslut, Kommunfullmäktiges beslut, Kommunstyrelsens utskotts beslut, ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

12 Dnr 2011/130 Ge kommunens anställda rätt till tjänstledigt för att driva eget företag Anders Johnsson (M) har inkommit med en skrivelse till kommunen i vilken det föreslås att alla anställda i kommunen ska ha rätt till tjänstledighet under sex månader för att driva eget företag. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Vid diskussionerna framkommer också att kommunens anställda skulle kunna få rätt att vara tjänstlediga för att prova annan sysselsättning under 6 månader. Skrivelse från Anders Johnsson (M), ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Överlämna ärendet till förvaltningschefsgruppen för yttrande. Beslutet expedieras till: Förvaltningschefsgruppen Kommunstyrelsens

13 Dnr 2011/117 Skrivelse om att Simrishamnbostäder AB ska sälja ut sina fastigheter Orion och Lugnet i Skillinge Skrivelse har inkomit från Leif Lexert m.fl. angående Simrishamnsbostäders utförsäljning av hyresrätter i Skillinge. Simrishamnsbostäder har yttrat sig över skrivelsen. Skrivelse från Leif Lexert m.fl., Skrivelse från Simrishamnsbostäder AB, ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Överlämna Simrishamnsbostäder AB:s yttrande som svar på Leif Lexerts m.fl. skrivelse. Beslutet expedieras till: Leif Lexert m.fl.

14 Dnr 2010/286 Fastställande av ett ungdomspolitiskt program Kommunfullmäktige beslutade i mars 2010 att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för att det tas fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. För att skapa en bredare förankring i kommunen har Samrådsgruppen till stöd för Barn och Familj blivit styrgrupp för arbetet med att ta fram programmet. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från alla förvaltningar har fått i uppdrag att beskriva hur den vill arbeta för att skapa ett betydelsefullt handlingsprogram som Kommunfullmäktige tar ställning till i september Överläggningar Kommundirektör Staffan Tellman informerar om det pågående arbetet med det ungdomspolitiska programmet. Skrivelse från kommunledningskontoret, ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

15 Dnr 2010/367 Miljödepartementets remiss beträffande "Havsplaneringsutredningens betänkande Planering på djupet - fysisk planering i havet" (SOU 2010:91). Regeringen beslutade den 19 november 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå ett system för fysisk planering av territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon samt föreslå nödvändiga författningar. Utredningen antog namnet Havsplaneringsutredningen. Remiss beträffande Havsplaneringsutredningens betänkande "Planering på djupet - fysisk planering i havet" har tillsänts Simrishamns kommun, som därigenom beretts til1fälle att lämna sina synpunkter. Överläggningar Bengt Bengtsson, kommunekolog, redovisar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar gränserna för det kommunala planmonopolet. Remiss från Miljödepartementet, Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsnämndens beslut ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun ser positivt på utredningens förslag till havsplanering, men motsättter sig att en havsplan i vissa avseenden kan inskränka kommunens planmonopol. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande daterat 14 januari 2011 får utgöra kommunens svar på Miljödepartementets remiss. Informera kommunstyrelsen om beslutet. forts.

16 forts. Dnr 2010/367 Kommundirektör Staffan Tellman ges i uppdrag att till Miljödepartementet bifoga skrivelse om att Simrishamns kommun gärna deltar aktivt i arbetet med miljön i havet och att kommunen gärna ser en etablering av en del av havs- och vattenmyndigheten i Simrishamns kommun. Beslutet expedieras till: Miljödepartementet Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen (information)

17 Dnr 2011/17 Kommunstyrelsens budget för 2012 Kommunstyrelsens budgetberedning ska vid budgetmötet den april erhålla samtliga nämnders budgetmaterial. Därtill ska förvaltningchefsgruppen avrapportera uppdraget att ta fram åtgärdsförslag för en budget i balans år Kommunledningskontoret har redovisat kommunstyrelsens budgetförslag för Överläggningar Jeanette Lindroth, controller och Peter Andersson, ekonomichef och Staffan Tellman, kommundirektör redovisar ärendet. Skrivelse från kommunledningskontoret inklusive bilagor, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Informationen läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (information)

18 Dnr 2011/107 Uppföljning av intern kontroll 2010 för kommunstyrelsen samt övriga kommunens nämnder Enligt kommunens övergripande reglemente för intern kontroll (antaget av kommunfullmäktige september 2001, 126) ska nämnderna fastställa en särskild plan för uppföljning av kontrollen. Nämnderna ska rapportera uppföljningen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. I nu föreliggande ärende redovisas samtliga nämnders uppföljning av den interna kontrollen under år Överläggningar Jeanette Lindroth, controller och Peter Andersson, ekonomichef redovisar ärendet. Intern kontroll kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämndens beslut Myndighetsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens beslut Socialnämndens beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Informationen läggs till handlingarna Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (information)

19 Dnr 2011/127 Pensionsmedelsförvaltning - uppföljning gentemot etiska riktlinjer - Agenta I den fastställda placeringspolicyn avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF 139/08) ingår ett avsnitt om etiska ritlinjer. Kommunledningskontoret har ett avtal med företaget Agenta om rådgivning och kapitalförvaltningstjänster. I detta avtal ingår att Agenta halvårsvis ska sammanställa en etisk screening av kommunens innehav. Agenta har nu överlämnat en etisk screening avseende 31 december I uppföljningen används begreppet renhetsgrad, vilket utgör den andel av placeringarna som inte faller under de negativa kriterier som screeningen sker mot. Överläggningar Jeanette Lindroth, controller och Peter Andersson, ekonomichef redovisar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar renhetsgraden i fonderna och uppmärksammar att en av fonderna ligger under gränsen som är satt för renhet. Skrivelse från kommunledningskontoret inklusive screening från Agenta, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen uppmärksammar att en av fonderna ligger under gränsen för vad som är godtagbart avseende renhet. Detta skall särskilt beaktas vid nästa uppföljning Uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

20 Dnr 2011/113 Kommunförbundet Skånes skrivelse om IT-samverkan mellan kommunerna i Skåne Behovet av en It-samverkansorganisation har blivit mycket aktuellt genom olika nationella målsättningar och regionala samarbetsprojekt. Flera undersökningar har visat att mindre och medelstora kommuner kommer att få såväl ekonomiska som andra resursrelaterade problem att erbjuda e-tjänster om inte samarbete/samverkan sker för att uppnå volymer som kan bära utveckling och förvaltning av e- tjänsterna.dessutom finns det stark politisk ambition i kommunerna att kunna erbjudas e- tjänster till medborgare,näringliv och organistioner Inom Kommunförbuindet Skånes ram bildas en resultatenhet from den 1 juli 2011 med huvuduppdrag att omsätta den nationella It-strategin i ett regionalt arbete som med hjälp av ändamålsenlig It-teknik främjar en verksamhetsutveckling i kommuner i Skåne med hög kvalitet och goda möjlighter till kommunikation med medborgare och andra myndigheter. Skrivelse från Kommunförbundet Skåne, Skrivelse från kommunledningskontoret, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun deltar i IT-samverkan mellan kommunerna i Skåne. Godkänna förslaget till samverkansavtal. Finansiering sker genom att ianspråkta kronor för år 2011 ur anslaget för IT (verksamhet 90610). Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 Dnr 2011/63 Kommunstyrelsens uppföljning av likabehandling Anders Johnsson (M) m fl har i skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen avsätter en dag per termin för att utöva sin tillsynsplikt och stärka arbetet så att diskrimineringslagen följd (kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet och sexuell läggning). Lämpligen kan dessa sammanträden inledas med ett kompetenshöjande föredrag Första gången kan t ex Region Skånes likabehandlingsstrateg bjudas in. Skrivelse från Anders Johnsson (M) m fl ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Anordna temadagar som ska samordnas i enlighet med den ansökan om utvecklingsmedel som beviljats från Sveriges Kommuner och Landsting för utbildning av politiker inom nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Dnr 2011/89 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ystads kommun läsåret 2012/13 Drottning Blankas Gymnasieskola AB har ansökt om att få starta en ny fristående gymnasieskola i Ystad kommun med programmen: DBGY Stylist, DBGY Kultur, DBGY Träning, samt DBGY Hudvård med start 2012/08. Vid fullt utbyggd verksamhet kommer det att totalt finnas plats för totalt 219 elever år Drottning Blankas Gymnasieskola AB bedriver idag gymnasiala utbildningar på andra platser i Sverige. Simrishamns kommun erbjuder idag inget av ovanstående utbildningar. Elevunderlaget i Simrishamns kommun beräknas att minska till 180 elever år 2014 för att sedan öka aningen till 192 elever år Remiss från skolinspektionen, Barn- och utbildningsnämndens beslut , jämte förvaltningens yttrande. Yrkanden Karl-Erik Olsson (S) yrkar att et föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan. Anders Johnsson (M) yrkar att et föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons (M) resp. Karl-Erik Olssons (S) yrkande och finner att et beslutat i enlighet med Anders Johnssons (M) yrkande. Omrösting Omröstning begärs och et godkänner följande propositionsordning: JA för Anders Johnssons (M) yrkande. NEJ för Karl-Erik Olssons (S) yrkande. Med 3 JA-röster, Christer Vigren (ÖP), Margareta Nilsson (C) och Anders Johnsson (M) mot 2 NEJ-röster, Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) beslutar et enligt Anders Johnssons (M) yrkande. forts.

23 forts. 2011/89 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun tillstyrker ansökan. Reservation Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

24 Dnr 2011/88 Ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun läsåret 2012/13 Karlsson Åkersberga Bygg AB ansöker om att starta en ny fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun. Programmet kommer vara Bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad samt Mark och Anläggning med start fr.o.m 2012/08. Vid fullt utbyggd verksamhet kommer det att finnas plats för totalt 198 elever år Simrishamns kommun erbjuder idag ingen av ovanstående utbildningar. Elevunderlaget i Simrishamns kommun beräknas att minska till 180 elever år 2014 för att sedan öka aningen till 192 elever år Remiss från skolinspektionen, Barn- och utbildningsnämndens beslut , jämte förvaltningens yttrande. Yrkanden Karl-Erik Olsson (S) yrkar att et föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan. Anders Johnsson (M) yrkar att et föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons (M) resp. Karl-Erik Olssons (S) yrkande och finner att et beslutat i enlighet med Anders Johnssons (M) yrkande. Omrösting Omröstning begärs och et godkänner följande propositionsordning: JA för Anders Johnssons (M) yrkande. NEJ för Karl-Erik Olssons (S) yrkande. Med 3 JA-röster, Christer Vigren (ÖP), Margareta Nilsson (C) och Anders Johnsson (M) mot 2 NEJ-röster, Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) beslutar et enligt Anders Johnssons (M) yrkande. forts.

25 forts. 2011/88 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun tillstyrker ansökan. Reservation Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

26 Dnr 2011/87 Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun läsåret 2012/13 Plusgymnasiet AB har sökt om utökning av nuvarande fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun med utbildningarna Reklam och webb, Resor, Hotell och Konferens, Journalist, jurist och lärare samt Bygg och anläggning med start 2012/08. Vid fullt utbyggd verksamhet kommer det att totalt finnas plats för totalt 576 elever år Simrishamns kommun erbjuder idag Hotell- och konferens programmet på Österlengymnasiet av ovanstående utbildningar. Elevunderlaget i Simrishamns kommun beräknas att minska till 180 elever år 2014 för att sedan öka aningen till 192 elever år Remiss från skolinspektionen, Barn- och utbildningsnämndens beslut , jämte förvaltningens yttrande. Yrkanden Karl-Erik Olsson (S) yrkar att et föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan. Anders Johnsson (M) yrkar att et föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons (M) resp. Karl-Erik Olssons (S) yrkande och finner att et beslutat i enlighet med Anders Johnssons (M) yrkande. Omrösting Omröstning begärs och et godkänner följande propositionsordning: JA för Anders Johnssons (M) yrkande. NEJ för Karl-Erik Olssons (S) yrkande. Med 3 JA-röster, Christer Vigren (ÖP), Margareta Nilsson (C) och Anders Johnsson (M) mot 2 NEJ-röster, Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) beslutar et enligt Anders Johnssons (M) yrkande. forts.

27 forts. 2011/87 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun tillstyrker ansökan. Reservation Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

28 Dnr 2011/86 Ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ystads kommun läsåret 2012/13 Drivkraft Värend AB ansöker om att få utöka nuvarande fristående gymnasieskola i ystads kommun med programmen Teknikprogrammet, Hotell- och Turismprogrammet samt Hantverksprogrammet med start fr.o.m. 2012/08. Vid fullt utbyggd verksamhet kommer det att totalt finnas plats för totalt 150 elever år Simrishamns kommun erbjuder idag Teknikprogrammet och Hotell- & Restaurangprogrammet vid Österlengymnasiet av de ovanstående utbildningarna. Elevunderlaget i Simrishamns kommun beräknas att minska till 180 elever år 2014 för att sedan öka aningen till 192 elever år Remiss från skolinspektionen, Barn- och utbildningsnämndens beslut , jämte förvaltningens yttrande. Yrkanden Karl-Erik Olsson (S) yrkar att et föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan. Anders Johnsson (M) yrkar att et föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons (M) resp. Karl-Erik Olssons (S) yrkande och finner att et beslutat i enlighet med Anders Johnssons (M) yrkande. Omrösting Omröstning begärs och et godkänner följande propositionsordning: JA för Anders Johnssons (M) yrkande. NEJ för Karl-Erik Olssons (S) yrkande. Med 3 JA-röster, Christer Vigren (ÖP), Margareta Nilsson (C) och Anders Johnsson (M) mot 2 NEJ-röster, Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) beslutar et enligt Anders Johnssons (M) yrkande. forts.

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer