PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober :e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober /05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE Förenade kungarikets inrikesminister PRESS Rue de la Loi 175 B 1048 BRYSSEL Tfn: +32 (0) / 6319 Fax: +32 (0) /05 (Presse 247) 1

2 De viktigaste resultaten från rådet Rådet enades om slutsatser om bevarande av kommunikationsuppgifter i syfte att komma fram till en överenskommelse före årets utgång. Rådet godkände även slutsatser om regionala skyddsprogram. Rådet antog slutsatser om underrättelseledd polisverksamhet och hotbilder avseende den organiserade brottsligheten /05 (Presse 247) 2

3 INNEHÅLL 1 DELTAGARE 5 PUNKTER SOM DISKUTERADES EUROPEISKT BETALNINGSFÖRELÄGGANDE 7 BEVARANDE AV UPPGIFTER 8 REGIONALA SKYDDSPROGRAM rådets slutsatser 8 UNDERRÄTTELSELEDD POLIERKSAMHET OCH HOTBILDER AVSEENDE DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN rådets slutsatser 11 EUROPEISKT BEVISUPPTAGNINGSBESLUT 13 FÖRFARANDEN VID ÖVERLÄMNANDE/UTLÄMNING MED NORGE OCH ISLAND 13 ÖVRIGA FRÅGOR 14 Situationen i de spanska autonoma städerna Ceuta och Melilla 14 Artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 14 Domstolens dom om miljöbrott 14 Tillämpning av principen om tillgänglighet 14 I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE 14 Gemensam kommitté 14 Det ständiga partnerskapsrådet EU Ryssland 14 ANDRA GODKÄNDA PUNKTER RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR Inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som skall bedriva forskning i EU* 16 Frivilligt återvändande rådets slutsatser 16 Eurojust 19 Tredje årsrapporten från Eurojust (kalenderåret 2004) rådets slutsatser 19 Organiserad brottslighet Årsrapport för Nya funktioner för Schengens informationssystem 21 Europol /05 (Presse 247) 3

4 DELTAGARE Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer: Belgien: Laurette ONKELINX Tjeckien: Pavel NĔMEC František BUBLAN Danmark: Lene ESPERSEN Rikke HVILSHØJ Tyskland: Otto SCHILY Brigitte ZYPRIES Estland: Kalle LAANET Rein LANG Grekland: Anastasis PAPALIGOURAS Spanien: Juan Fernando LÓPEZ AGULAR Frankrike: Pascal CLÉMENT Christian ESTROSI Irland: Michael McDOWELL Italien: Roberto CASTELLI Cypern: Doros THEODOROU Lettland: Ēriks JĒKABSONS Solvita ĀBOLTIŅA Litauen: Gintaras FURMANAVIČIUS Gintautas BUŽINSKAS Luxemburg: Nicolas SCHMIT Ungern: Miklós HANKÓ FARAGÓ Krizstina BERTA Malta: Tonio BORG Nederländerna: Piet Hein DONNER Rita VERDONK Österrike: Liese PROKOP Karin GASTINGER Vice premiärminister och justitieminister Vice ministerpresident samt justitieminister Inrikesminister Minister för flyktingar, invandrare och integration Förbundsinrikesminister Förbundsjustitieminister Inrikesminister Sigillbevarare och justitieminister Biträdande minister med ansvar för fysisk planering och minister för jämställdhet och lagstiftningsrevision med ansvar för allmän ordning Inrikesminister Inrikesminister Minister med ansvar för utrikesfrågor och invandring Politisk statssekreterare vid justitieministeriet Understatssekreterare vid inrikesministeriet Vice premiärminister samt justitie- och inrikesminister Minister för utlännings- och integrationsfrågor Förbundsinrikesminister Förbundsjustitieminister 12645/05 (Presse 247) 4

5 Polen: Sylweriusz KRÓLAK Portugal: António COSTA Alberto COSTA Slovenien: Lovro ŠTURM Slovakien: Daniel LIPŠIC Finland: Kari RAJAMÄKI Leena LUHTANEN Sverige: Thomas BODSTRÖM Storbritannien: Charles CLARKE Baroness ASHTON of UPHOLLAND Understatssekreterare vid justitieministeriet Vice premiärminister, inrikesminister Vice ministerpresident samt justitieminister Inrikesminister Inrikesminister Statssekreterare vid ministeriet för konstitutionella frågor Kommissionen: Franco FRATTINI Vice ordförande De anslutande staternas regeringar företräddes enligt följande: Bulgarien: Rumen PETKOV Georgi PETKANOV Rumänien: Vasile BLAGA Monica MACOVEI Inrikesminister Minister för förvaltning och inrikesfrågor 12645/05 (Presse 247) 5

6 PUNKTER SOM DISKUTERADES EUROPEISKT BETALNINGSFÖRELÄGGANDE Rådet noterade att en mycket stor majoritet av delegationerna kunde enas om en enhetlig metod för framläggande och prövning av bevisning i samband med förhandlingarna om en förordning om införande av ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande. Tillsammans med en förklaring av de omständigheter som leder till fordran kommer det att krävas att sökanden på ansökningsformuläret beskriver den bevisning som kan användas (sökanden kan till exempel hänvisa till en faktura som svaranden är skyldig att betala). Sökanden kommer emellertid inte att behöva lägga fram bevisning för detta. För att hjälpa sökanden med att fylla i formuläret på detta sätt bör ansökningsformuläret 1 innehålla en så uttömmande förteckning som möjligt över exempel på de typer av bevisning som vanligen läggs fram, även om det blir möjligt för sökanden att hänvisa till varje bevis som förefaller relevant. För att främja att ansökningsformuläret fylls i i god tro kommer formuläret att innehålla ett tydligt meddelande om att de lämnade uppgifterna så vitt sökanden vet och tror är sanna och att han förstår att varje avsiktligt felaktig uppgift kan leda till en lämplig brottspåföljd eller annan påföljd enligt gällande nationell lagstiftning. Domstolen kommer att pröva ansökan på grundval av uppgifterna som lämnats i formuläret, inklusive beskrivningen av bevisningen. Detta möjliggör för domstolen att prima facie pröva det motiverade i fordran och utesluta en klart ogrundad eller oacceptabel fordran. En sådan lösning möjliggör en automatisk handläggning av fordringar och minskar kostnaderna för förfarandet genom att man undviker kostnaderna för att översätta bevisningen. Det kommer att leda till ett enhetligt, enkelt och effektivt förfarande samtidigt som ett lämpligt skydd för svaranden säkerställs. Snabb indrivning av utestående, obestridda fordringar är av största betydelse för de ekonomiska aktörerna i Europeiska unionen och för en väl fungerande inre marknad. I väntan på Europaparlamentets yttrande kommer ordförandeskapet att arbeta vidare för att nå en politisk överenskommelse i ärendet före 2005 års slut. Det bör noteras att kommissionen i mars 2004 lade fram ett förslag till förordning om införande av ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande. Som angavs vid det informella RIF-rådet i september 2005 i Newcastle kommer det att begränsas till frågor med gränsöverskridande verkningar med tanke på att de medlemsstater som så önskar kan tillämpa ett liknande förfarande på inhemska fall. Antagandet av en förordning om införande av ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande är upptaget som ett prioriterat ärende för 2006 i handlingsplanen för genomförande av Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i EU. 1 Enligt formuläret kommer det att krävas att sökanden anger vilken eller vilka typer av bevis som finns som stöd för fordran, antingen från förteckningen på formuläret (t.ex. en faktura, ett kvitto på en varuleverans osv.) eller i en ruta för "övriga" typer av bevisning som inte finns förtecknade. Sökanden kan ange mer än en punkt i förteckningen och använda såväl förteckningen som rutan för "övrigt" om han så önskar. Enligt formuläret skulle det också kunna krävas att borgenären anger typen av fordran, till exempel utebliven betalning för varuleverans eller för utförda tjänster. Andra uppgifter kan också ingå, under förutsättning att dessa kan anpassas till alla de typer av handläggning av ansökningar som medlemsstaterna kan tänkas besluta om /05 (Presse 247) 6

7 BEVARANDE AV UPPGIFTER Rådet höll en diskussion på grundval av ett dokument från ordförandeskapet. Ett stort antal delegationer kunde godta de inslag som anges i ordförandeskapets dokument som grund för ytterligare arbete, under förutsättning att undantaget i artikel 15.1 i telekommunikationsdirektivet från 2002 behålls och att dess framtida tillämpningsområde klargörs. I nästa steg kommer rambeslutet att kvarstå som ett alternativ som ett stort antal delegationer föredrar. En majoritet av delegationerna var emellertid också öppna för möjligheten att anta ett direktiv. Det förelåg stor enighet om att alla åtgärder måste återspegla de inslag som nämns i ordförandeskapets dokument, särskilt när det gäller bestämmelserna om bevarandetider, tillämpningsområde och kostnader. Rådet enades om att arbetet skulle föras framåt i snabb takt. Det uppmanade Coreper att nå slutlig enighet om alla kvarstående frågor så snart som möjligt och enades om att informella kontakter med Europaparlamentet skulle fortsätta för att rådet och parlamentet skulle få så stor gemensam grundsyn som möjligt när det gäller sakfrågor samtidigt som man respekterar rådets ståndpunkt enligt ovan. Rådet beslutade att återkomma till denna fråga vid nästa möte inför ett slutligt beslut före årets slut. * * * Det bör noteras att ett förslag om bevarande av uppgifter lades fram i april 2004 av Frankrike, Irland, Sverige och Storbritannien på grundval av artiklarna 31 och 34 i fördraget om Europeiska unionen inom den så kallade "tredje pelaren". För att ett sådant förslag skall kunna antas krävs det enhällighet i rådet. Kommissionen anser emellertid att de kategorier uppgifter som skall bevaras och den tidsperiod som de skall bevaras omfattas av EG:s behörighet ("första pelaren") och bör antas av rådet enligt medbeslutandeförfarandet med Europaparlamentet på grundval av ett kommissionsförslag till direktiv. Den 21 september 2005 antog kommissionen ett sådant förslag till direktiv om bevarande av kommunikationsuppgifter. REGIONALA SKYDDSPROGRAM rådets slutsatser Vid lunchen diskuterade ministrarna de regionala skyddsprogrammen med António Guterres, FN:s flyktingkommissarie. Rådet antog därefter följande slutsatser: "RÅDET erinrar om slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors den oktober, i vilka behovet av en övergripande migrationsstrategi framhölls och i vilka unionen och medlemsstaterna därför uppmanades att bidra till bättre samstämmighet när det gäller unionens interna och externa politik. Där framhölls också att partnerskap med berörda tredje länder kommer att vara en nyckelfaktor för att en sådan politik skall lyckas, erinrar om rådets slutsatser om kommissionens meddelande 'Att integrera invandringsfrågor i Europeiska unionens förbindelser med tredje länder' från maj 2003, i vilka det framhålls att migrationspolitik är en strategisk prioritering för Europeiska unionen och kommissionen uppmanas att bland annat ta fram konkreta förslag på hur mer stöd kan riktas till hjälp till flyktingar i regionen och minska fattigdomen i mottagarländerna, 12645/05 (Presse 247) 7

8 erinrar om slutsatserna från Europeiska rådet i Thessaloniki den juni 2003, i vilka kommissionen uppmanas att utforska alla parametrar för att säkerställa en mer reglerad och styrd inresa till EU för personer i behov av internationellt skydd och att undersöka sätt att öka ursprungsregioners skyddskapacitet, med syftet att före juni 2004 förelägga rådet en övergripande rapport med förslag till åtgärder, inklusive rättsliga konsekvenser, erinrar om rådets slutsatser 'Styrd inresa i EU för personer i behov av internationellt skydd och förbättrad skyddskapacitet i ursprungsregionerna' "'Förbättrad tillgång till långsiktiga lösningar'" av den 2 november 2004, i vilka rådet uppmanade kommissionen att senast i juli 2005 förelägga rådet en handlingsplan för ett eller flera program för regionalt skydd som bör vara situationsspecifika, inriktade på skydd och komplettera vidareutvecklingen av ett gemensamt europeiskt asylsystem, erinrar om Haagprogrammet av den 4 5 november 2004, i vilket kommissionens meddelande om 'förbättrad tillgång till långsiktiga lösningar' välkomnades och kommissionen uppmanades att utarbeta regionala EU-skyddsprogram i partnerskap med de berörda tredjeländerna och i nära samråd och samarbete med UNHCR och där det angavs att dessa program borde bygga på de erfarenheter som har gjorts av de pilotprogram för skydd som skall inledas före slutet av Programmen skulle omfatta ett antal relevanta instrument, som i första hand är inriktade på kapacitetsbyggande, och inkludera ett gemensamt program för vidarebosättning för de medlemsstater som är beredda att delta i ett sådant program, erinrar om att man i Haagprogrammet upprepade behovet av en övergripande migrationsstrategi och uppmanade rådet, medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta samordnade, starka och effektiva arbetsförbindelser mellan dem som ansvarar för migrations- och asylpolitiken och dem som ansvarar för annan politik som är av betydelse för dessa områden. RÅDET ANTAR FÖLJANDE SLUTSATSER 1. Rådet stöder den strategi som föreslås i kommissionens meddelande av den 1 september 2005 'om regionala skyddsprogram' och erkänner att sådana program utgör ett första steg på vägen mot förbättrad tillgång till skydd och långsiktiga lösningar för dem som är i behov av internationellt skydd så snabbt och så nära deras egna hem som möjligt. 2. Rådet upprepar vikten av att vid utarbetandet av regionala skyddsprogram verka i nära partnerskap och samarbete med tredjeländerna i ursprungs- och transiteringsregionerna. Rådet erkänner även nödvändigheten av en övergripande och regional strategi som är situationsspecifik och inriktad på skydd, som inbegriper verksamhet som skulle kunna förbättra tillgången till långsiktiga lösningar för återsändande, lokal integration och återanpassning, och som fokuseras på skyddsinriktad verksamhet för de regionala pilotprogrammen för skydd inom ett bredare partnerskap med ursprungsländer och -regioner. Verksamhet inom ramen för de regionala skyddsprogrammen bör, när det är lämpligt, omfatta projekt som gagnar den lokalbefolkning som tagit emot flyktingar, t.ex. genom att behandla allmännare frågor som gäller både flyktingarna och deras mottagare. I vidareutvecklandet av detta arbete noterar rådet vidare betydelsen av fortsatt nära samarbete med UNHCR och, i tillämpliga fall, andra internationella organisationer och av att också lära av erfarenheterna från kapacitetsuppbyggnad inom EU där detta är tillämpligt. De regionala skyddsprogrammen bör genom ett samordnat tillvägagångssätt överensstämma med det allmänna stödet till utveckling och humanitärt bistånd /05 (Presse 247) 8

9 3. Rådet stöder förslaget om att regionala pilotprogram för skydd bör övervägas för de västra nya oberoende staterna (Ukraina, Moldavien och Vitryssland) och länderna söder om Sahara (särskilt de runt de stora sjöarna och i Östafrika). 4. Rådet uppmanar kommissionen att, i enlighet med dess meddelande 'Förbättrad tillgång till långsiktiga lösningar', intensifiera samarbetet med berörda partner och att senast i slutet av november 2005 informera rådet om detaljerade program för genomförande av de föreslagna pilotprogrammen. Rådet ser fram mot att så snart som möjligt 2007 få ta emot en utvärdering av pilotprogrammen. Rådet understryker i detta sammanhang vikten av att utnyttja erfarenheterna från de regionala pilotprogrammen för skydd i dessa och andra transiterings- och ursprungsregioner, t.ex. Nordafrika, Afrikas horn, Afghanistan-regionen och västra Balkan. 5. Rådet framhåller nödvändigheten av att garantera lämplig och hållbar finansiering av pågående och framtida initiativ inom ramen för de regionala skyddsprogrammen och även i fråga om arbetet med den framtida finansieringen av EU-politik. Med beaktande av den målinriktade och strategiska användningen av återanpassning noterar rådet kommissionens avsikt att så snart som möjligt ta fram ett förslag till ändring av rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden, såsom anges i meddelandet." Den 27 juni 2004 förelade kommissionen rådet och Europaparlamentet ett meddelande om styrd inresa i EU för personer i behov av internationellt skydd och förbättrad skyddskapacitet i ursprungsregionerna "Förbättrad tillgång till långsiktiga lösningar". Rådet behandlade meddelandet och antog slutsatser i denna fråga den 2 november I sina slutsatser uppmanade rådet kommissionen att lägga fram en handlingsplan för ett eller flera regionala pilotprogram för skydd som är situationsanpassade och skyddsinriktade. Pilotprogram bör utvecklas i nära partnerskap med de berörda tredjeländerna och vara resultatet av en dialog med dem. Dessa principer upprepades i Haagprogrammet. Den 5 september 2005 överlämnade kommissionen sitt meddelande om regionala skyddsprogram till rådet och Europaparlamentet. I meddelandet ges rekommendationer för geografisk tillämpning: det första pilotprogrammet bör genomföras i en transiteringsregion dvs. i de västra nya oberoende staterna (Ukraina, Moldavien och Vitryssland). Kommissionen kommer också att inleda en dialog med länder i en ursprungsregion (länderna i Afrika söder om Sahara, särskilt de runt de stora sjöarna och i Östafrika) för att fastställa områden där det andra pilotprogrammet bör genomföras. Syftet är att dessa program skall komma flyktingarna till godo på ett direkt sätt och bidra till förbättring av skyddet och människorättssituationen i värdlandet. Flera åtgärder kommer att planeras inom varje program inbegripet registrering, utbildning, infrastrukturbyggande, tillhandahållande av utrustning etc. Ett gemensamt vidarebosättningsprogram, som skall genomföras av medlemsstaterna på frivillig basis, planeras också /05 (Presse 247) 9

10 UNDERRÄTTELSELEDD POLIERKSAMHET OCH HOTBILDER AVSEENDE DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN rådets slutsatser Rådet antog följande slutsatser: "Med beaktande av Haagprogrammet, och särskilt avsnitt 2.3 i detta, där Europol uppmanas att från och med den 1 januari 2006 ersätta sina lägesrapporter om brottslighet med hotbilder avseende allvarliga former av organiserad brottslighet, med utgångspunkt i det arbete som särskilt under det luxemburgska ordförandeskapet, men även mer allmänt, har utförts för att utröna på vilket sätt man kan förbättra strukturen på EU:s rapport om den organiserade brottsligheten och responsen på denna, samt med beaktande av handlingsplanen för genomförande av Haagprogrammet, vilken den 3 juni 2005 godkändes av RIF-rådet, konstaterar rådet följande: 1. Från och med den 1 januari 2006 skall Europol ta fram en hotbild avseende den organiserade brottsligheten ("Organised Crime Threat Assessment", Octa) i stället för den årliga lägesrapporten om organiserad brottslighet. Denna skall tjäna som stöd när Europol och medlemsstaterna vidare utarbetar en gemensam underrättelsemodell. Europol skall tillsammans med cheferna för Europols nationella enheter fortsätta att mer ingående ta upp frågan. 2. För att Octa skall bli framgångsrikt är rådet enigt om vikten av att Europol i god tid tillställer medlemsstaterna en begäran om underrättelser som ger dem en tydlig anvisning om vilken information och vilka kriminalunderrättelser som Europol behöver. Denna begäran skall godkännas av Europols styrelse. Begäran om underrättelser skall lämnas via cheferna för Europols nationella enheter. De nationella experter som tidigare medverkat vid framtagningen av rapporten om organiserad brottslighet bör anlitas för att underlätta och inleda överlämnandet av information och underrättelser i enlighet med begäran om underrättelser för Octa. 3. Medlemsstaterna bör tillgodose denna begäran om underrättelser. De bör sända ett strukturerat svar till Europol inom en tidsfrist som Europol i samråd med rådet skall fastställa. Dessutom bör medlemsstaterna i möjligaste mån till Europol sända kriminalunderrättelser som motsvarar denna begäran i fråga om enskilda fall, när sådan information föreligger. 4. Europol skall även översända begäran om underrättelser till EU:s byråer och organ samt till tredjeländer och organ med vilka Europol har samarbetsavtal. Rådet anmodar samtliga dessa byråer och organ, i synnerhet EU:s egna, att ge ett positivt gensvar på denna begäran samt att stödja Europol. 5. Europol skall därpå ta fram Octa med utnyttjande av information och kriminalunderrättelser från medlemsstaterna, EU:s byråer och organ, särskilt Eurojust, från tredjeländer och organ med vilka Europol har samarbetsavtal och med utgångspunkt i information och analyser från sitt arbetsregister för analysändamål samt all annan information som Europol har tillgång till och som är relevant och kan vara en hjälp vid identifiering av hot från organiserad brottslighet mot Europeiska unionens medlemsstater. Europol skall så långt det är möjligt använda relevant jämförbar nationell statistisk vid utarbetandet av Octa /05 (Presse 247) 10

11 6. Europol skall före den 1 januari 2006 ändra sina interna förfaranden för att under våren 2006 kunna ta fram en fungerande Octa. Europols styrelse skall sörja för att de förändringar som kan bli nödvändiga görs inom Europol. 7. Med utgångspunkt i detta ramverk skall Europol tillsammans med medlemstaterna utarbeta detaljerna i sina förslag till framställning av Octa samt utformningen av det strukturerade svaret och innehållet i begäran om underrättelser. Metoden för hur detta skall ske kommer att fogas till dessa slutsatser från rådet men kommer om så behövs att anpassas, revideras och förbättras. 8. a) Cheferna för Europols nationella enheter skall med stöd av nationella experter bistå Europol så att framställningen av Octa blir korrekt. b) De konstateranden som förs fram i Octa skall vara och förbli Europols oberoende bedömning av arten av hoten från den organiserade brottsligheten mot unionen. Europol bör lägga fram Octa för rådet. c) Berörda arbetsgrupper (i synnerhet den sektorsövergripande arbetsgruppen mot organiserad brottslighet) skall utarbeta rekommendationer om strategiska prioriteringar i kampen mot organiserad brottslighet med beaktande av råd från Eurojust angående prioriteringarna. Rådet skall därefter med utgångspunkt i Octa anta strategiska prioriteringar. d) Octa och de strategiska prioriteringar som rådet antar skall användas av Europol som vägledning vid fastställandet av Europols arbetsprogram och den strategiska planeringen för Europol. Rådet skall även använda Octa som ett redskap för att anta de strategiska prioriteringar som andra berörda byråer och organ på EU-nivå engagerade i brottsbekämpning (...), särskilt EU:s operativa specialgrupp med polischefer, skall arbeta vidare med. Vid behov kan Octa också informera rådets verksamhet i vidare mening om kampen mot terrorism, särskilt kopplingarna mellan organiserad brottslighet och terrorism. 9. Octa och de strategiska prioriteringar som rådet antar skall utgöra vägledning för EU:s operativa specialgrupp med polischefer som hjälp i planeringen av dess prioriteringar och operativa verksamhet för det övergripande operativa strategiska planeringsarbetet för polisen (Cospol) eller varje annan operativ strategi som specialgruppen kan komma att utarbeta. Medlemsstaterna bör, tillsammans med andra nationella hänsyn, beakta Octa och de strategiska prioriteringar som rådet antar när de planerar sina enskilda eller gemensamma svar på de hot från den organiserade brottsligheten som de ställs inför. 10. Medlemsstaterna bör årligen översända sina strukturerade svar till Europol senast i slutet av oktober så att Europol under våren (i mars, eller om möjligt tidigare) påföljande år kan ta fram hotbilden avseende den organiserade brottsligheten och rådet mot slutet av våren (i maj, eller om möjligt tidigare) kan anta de strategiska prioriteringarna i kampen mot organiserad brottslighet. Den övergripande tidsplanen för framtagning av Octa kommer att ses över regelbundet för att förbättra förfarandet kommer dock tidsfristen för insändande av strukturerade svar till Europol undantagsvis att utsträckas till den 30 november på grund av att den nya processen införs. Europol kommer att ta fram den första hotbilden avseende den organiserade brottsligheten senast i april 2006 (eller om möjligt tidigare) och rådet kommer senast i juni 2006 att anta slutsatser där de strategiska prioriteringarna anges. 11. Detta förfarande torde bidra till målet att upprätta och tillämpa en metod för underrättelseledd brottsbekämpning på EU-nivå /05 (Presse 247) 11

12 12. Medlemsstaterna skall för varje enskild hotbild avseende den organiserade brottsligheten hjälpa till med att utforma begäran om underrättelser och bidra till att fastställa Europols behov av kompletterande information och kriminalunderrättelser. Detta kommer att ge Europol möjlighet att anpassa begäran om underrättelser därefter. 13. Målet att upprätta och tillämpa en gemensam och vida använd metod för underrättelseledd brottsbekämpning på EU-nivå måste stärkas ytterligare genom gemensamma och samordnade insatser av alla de organ och byråer i Europeiska unionen som är engagerade i detta arbete, samt av medlemsstaterna, och ansträngningarna måste pågå under lång tid. Rådet noterar och välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram förslag som utarbetats i samarbete med berörda organ och byråer samt medlemsstaterna för ytterligare verksamhet på området under Det angivna förfarandet skall liksom Octa fortlöpande utvärderas i syfte att förbättra Octas kvalitet samt dess värde för medlemsstaterna." EUROPEISKT BEVISUPPTAGNINGSBESLUT Rådet nådde bred enighet om vissa principer som skall gälla när ett europeiskt bevisupptagningsbeslut utfärdas och verkställs. Debatten inriktades på de villkor enligt vilka skyldigheten att bistå en medlemsstat skall uppstå och de fall då en stat kan vägra att verkställa beslutet. Det europeiska bevisupptagningsbeslutet är ett rättsligt avgörande med syfte att förbättra nuvarande samarbetsarrangemang vid utbyte av bevismaterial över gränserna (föremål, handlingar eller uppgifter) i straffrättsliga förfaranden. Detta underlättar nationella utredningar och lagföringar. Ett europeiskt bevisupptagningsbeslut kan utfärdas när bevismaterial krävs för straffrättsliga förfaranden, förutsatt att det eftersökta bevismaterialet skulle kunna ha erhållits enligt den utfärdande statens lagstiftning. Rambeslutet om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut är en åtgärd för ömsesidigt erkännande som måste vara slutfört före 2005 års utgång. Enhällighet krävs vid antagandet av rambeslutet. FÖRFARANDEN VID ÖVERLÄMNANDE/UTLÄMNING MED NORGE OCH ISLAND Med förbehåll för några parlaments- och granskningsreservationer enades rådet om ett utkast till avtal med Norge och Island om överlämnandeförfarandet. Texten kommer att överlämnas till Norge och Island för slutbearbetning. Rådet bemyndigade 2001 ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Norge och Island för att utvidga de bestämmelser i 1996 års EU-konvention om utlämning som inte rör Schengenregelverket till att omfatta även dessa länder. Mandatet uppdaterades 2002 efter det att överenskommelse nåtts om att utlämning inom EU skall ersättas med överlämnandeförfaranden enligt den europeiska arresteringsordern. Fastän det beslutades att den europeiska arresteringsordern inte rör Schengenregelverket var rådet överens om att det skulle vara förmånligt att tillämpa modellen med överlämnandeförfarande på Schengenländerna mot bakgrund av deras privilegierade partnerskap med EU-medlemsstaterna /05 (Presse 247) 12

13 ÖVRIGA FRÅGOR Följande frågor diskuterades under denna punkt: Situationen i de spanska autonoma städerna Ceuta och Melilla Kommissionens vice ordförande Franco Frattini och den spanske justitieministern Juan Fernando López Aguilar tog upp frågan om situationen i Ceuta och Melilla, där stora grupper av tredjelandsmedborgare från Marocko har gjort flera försök att illegalt ta sig in i de två spanska autonoma städerna. Franco Frattini lämnade preliminära upplysningar om det av kommissionen anordnade tekniska uppdraget som ägde rum den 7 10 oktober 2005 samt föreslog ytterligare konkreta åtgärder på kort och medellång sikt. Artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna Ordförandeskapet informerade rådet om Storbritanniens och Nederländernas ståndpunkter beträffande möjligheten för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att på nytt ta upp ett tidigare domslut i Chahal-fallet från Domstolens dom om miljöbrott Rådet diskuterade följderna av domstolens dom av den 13 september 2005 om miljöbrott (mål C-176/03) och beslutade att diskutera frågan ingående vid det informella ministermötet i Wien i januari I domen ogiltigförklarade domstolen rådets rambeslut 2003/80/RIF av den 27 januari 2003 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Tillämpning av principen om tillgänglighet Kommissionens vice ordförande Franco Frattini presenterade kommissionens förslag som antogs i dag. I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE Gemensam kommitté Den gemensamma kommittén diskuterade räckvidden för utkastet till rambeslut om förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i medlemsstaterna. Rådet kommer att behandla frågan på nytt vid mötet i december för att nå en överenskommelse om hela texten före årets slut. Det ständiga partnerskapsrådet EU Ryssland Ett ministermöte inom det ständiga partnerskapsrådet EU Ryssland hölls den oktober 2005 på området för rättsliga och inrikes frågor. Följande frågor diskuterades: Förenklad visering och avtal om återtagande. Genomförande av färdplanen för det gemensamma området med frihet, säkerhet och rättvisa: gränsfrågor; migration, inklusive asylfrågor; dokumentsäkerhet; terrorism; organiserad brottslighet, särskilt IT-brottslighet och samarbete i brottsbekämpning; utarbetande av ett rättsligt samarbete. Man beslutade att anordna följande seminarier/konferenser, som skulle kunna samla experter och praktiserande jurister, bland annat vid behov G8, om följande frågor: 12645/05 (Presse 247) 13

14 Kamp mot terrorism: Skydd för viktig infrastruktur, beredskap (bland annat utbildning av specialenheter), beredskapsplanering och informationsutbyte Det kommer också att finnas en särskild inriktning på åtgärder för att bekämpa finansiering av terrorism IT-brottslighet: Högteknologiska brott och användning av Internet i brottsligt syfte, inklusive barnpornografi och terrorism. 2005/2006 Dokumentsäkerhet: Bland annat stegvis införande av flera biometriska kännetecken i ett antal id-handlingar samt åtgärder för att förhindra användning av förlorade eller stulna pass. 2005/2006 Rättsligt samarbete på det civilrättsliga och det straffrättsliga området, bland annat i narkotikafrågor Gränsfrågor: Utvecklat samarbete mellan Europeiska gränsförvaltningsbyrån och Rysslands federala gränsbevakningstjänst. Detta bör vara genomfört senast i slutet av Lägesrapporter kommer att framläggas vid RIF-ministrarnas möten i det ständiga partnerskapsrådet. Deltagarna i detta möte var följande: Ordförandeskapet: Charles Clarke, inrikesminister, och Baroness Ashton of Upholland, statssekreterare vid ministeriet för konstitutionella frågor. Rådssekretariatet: Ivan Bizjak, generaldirektör. Kommissionen: Franco Frattini, vice ordförande. Österrike: Liese Prokop, förbundsinrikesminister, och Karin Gastinger, förbundsjustitieminister. Ryssland: Viktor Ivanov, rådgivare till Ryska federationens president, Rasjid Nurgalijev, inrikesminister, och Jurij Tjajka, justitieminister /05 (Presse 247) 14

15 ANDRA GODKÄNDA PUNKTER RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR Inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som skall bedriva forskning i EU* Rådet antog ett direktiv om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (9288/05 + COR 1, 10510/05) och en rekommendation om underlättande av inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som skall bedriva forskning i EU (9290/05 + COR 2 + COR 3). I direktivet fastställs villkoren för inresa till och vistelse i en medlemsstat för forskare från ett tredjeland för att under mer än tre månader bedriva forskning enligt ett mottagningsavtal med en forskningsorganisation. Syftet med direktivet är att främja inresa och rörlighet i forskningssyfte för tredjelandsmedborgare för att göra EU mer öppet för forskare från hela världen och förbättra unionens ställning som ett internationellt forskningscentrum. I avvaktan på medlemsstaternas genomförande av direktivet rekommenderas medlemsstaterna att redan nu underlätta inresa och vistelse för sådana personer. Rekommendationen omfattar fyra områden inom vilka medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder för att underlätta inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare: inresa och vistelse för forskning, utfärdande av uppehållstillstånd, familjeåterförening och operativt samarbete. Direktivet och rekommendationen kompletteras med en tredje text, nämligen en rekommendation om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till forskare från tredjeländer, vilken antogs av rådet den 18 juli 2005 (3621/1/05, se pressmeddelande 10817/05). Frivilligt återvändande rådets slutsatser Rådet antog följande slutsatser: "RÅDET ERINRAR OM FÖLJANDE. 1. Europeiska rådet framhöll vid sitt särskilda möte i Tammerfors den oktober 1999 behovet av att migrationsströmmarna hanteras effektivare i alla skeden. 2. I den övergripande strategin mot olaglig invandring och människohandel i Europeiska unionen, som antogs av rådet den 28 februari 2002 på grundval av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 15 november 2001 om en gemensam politik om olaglig invandring, förklaras det att politiken för återtagande och återsändande utgör en integrerad och avgörande del i kampen mot olaglig invandring. 3. Vid sitt möte i Sevilla den juni 2002 framhävde Europeiska rådet behovet av att bekämpa olaglig invandring och absolut prioritet gavs bland annat politiken för återvändande. 4. I handlingsprogrammet för återvändande, som godkändes av rådet den 28 november 2002 och som grundar sig på kommissionens meddelande av den 14 oktober 2002 om en gemenskapspolitik för återvändande av personer som vistas olagligt, erkändes vikten av frivilligt återvändande /05 (Presse 247) 15

16 5. I rådets slutsatser av den 8 juni 2004 om vissa förberedande insatser för ett finansiellt instrument för hanteringen av återvändande på migrationsområdet talas det om gemenskapsstöd för integrerade återvändandeplaner, bland annat frivilligt återvändande. 6. I Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, som godkändes av Europeiska rådet vid mötet den 5 november 2004, fastställs det i linje med artikel 23 i Schengenavtalet att migranter som inte har eller inte längre har rätt att lagligen vistas i EU måste återvända frivilligt eller, om det är nödvändigt, med tvång. 7. Rådets slutsatser av den 2 december 2004 om bästa praxis för återsändande till specifika länder av medborgare i tredjeländer som vistas olagligt på medlemsstaternas territorium inbegrep i den vägledande förteckningen över bästa praxis främjande av befintliga program för bistånd till frivilligt återvändande samt rådgivning så tidigt som möjligt om återvändande och tydlig information om möjligheten till frivilligt återvändande. 8. Hanteringen av återvändande bör genomföras med vederbörlig respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, särskilt för europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 4 november 1950, FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av den 10 december 1984, Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 samt New York-protokollet till denna av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning, konventionen om barnets rättigheter av den 20 november 1989 och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 18 december 2000, när dessa är tillämpliga. RÅDET ANSER FÖLJANDE. 1. Hanteringen av återvändande är en väsentlig del av en övergripande strategi för en effektiv hantering av migrationsströmmar. Dessutom kan den inom den bredare ramen för en konsekvent migrationspolitik vara till nytta för värdlandet, återvändandelandet och de berörda personerna. Frivilligt återvändande utgör en viktig beståndsdel i en balanserad, effektiv och hållbar strategi för återvändande och i förekommande fall återanpassning av asylsökande som fått avslag, personer som för närvarande omfattas av asylsystemet eller det internationella skyddssystemet men som vill återvända och andra migranter. En sådan balanserad strategi måste vid behov inbegripa möjligheten till påtvingat återvändande. 2. Mer allmänt kan effektiv invandrings- och asylpolitik som är förenlig med och kompletterar tillämpliga program för kapacitetsbyggnad och utvecklingsbistånd i återvändandeländerna bidra till att stärka hållbarheten hos de frivilliga återvändanden som genomförs av medlemsstaterna. Dessutom kan ett förstärkt samarbete mellan värdlandet och återvändandelandet samt relevanta internationella organisationer och icke-statliga organisationer, när detta anses lämpligt av medlemsstaterna, avsevärt bidra till framgången för programmen för frivilligt återvändande. 3. Frivilligt återvändande, genomfört i enlighet med de förpliktelser som följer av de tillämpliga internationella instrumenten, innebär återresa med stöd eller på egen hand till återvändande, enligt den återvändandes fria vilja och välgrundade beslut att återvända. 4. Frivilligt återvändande kan bli mest effektivt när det omfattar ett stort urval tredjelandsmedborgare som önskar återvända hem. Dessa kan, om inte annat följer av tillämpliga bestämmelser i nationell lagstiftning, inbegripa asylsökande som fått avslag eller som väntar på ett slutgiltigt beslut, personer med tillfällig skyddsstatus och i förekommande fall tredjelandsmedborgare som olagligen vistas i landet och/eller lagliga migranter /05 (Presse 247) 16

17 5. Utöver allmänna program för frivilligt återvändande kan det finnas ett avsevärt mervärde i att inrätta skräddarsydda program för särskilda personkategoriers omständigheter och behov, särskilt personer som betraktas som särskilt utsatta eller som har andra särskilda behov. Skräddarsydda program skulle också kunna övervägas för vissa bestämmelseländer. Program som bistår vid frivilligt återvändande av kvalificerade och yrkesutbildade personer samt program som inbegriper arbetsmarknadsorienterad utbildning för icke yrkesutbildade personer omedelbart efter återvändandet kan bidra till ländernas utveckling och återuppbyggnad. 6. Information om möjligheten till frivilligt återvändande bör göras lättillgänglig i ett så tidigt skede som möjligt. För att hållbara frivilliga återvändanden skall underlättas, kan detta inbegripa tillhandahållande av information och rådgivning före återvändandet, t.ex. om förhållanden och omständigheter i återvändandelandet. Innovativa medlemstatsstrategier, t.ex. sådana som höjer medvetenheten hos personer som kan tänkas återvända om förhållandena i återvändandelandet, kan också vara nyttiga i detta hänseende. 7. Program för bistånd till frivilligt återvändande, som innebär ett mer omfattande stöd från värdlandet, kan också bidra till det allmänna målet hållbara frivilliga återvändanden. I förekommande fall kan sådana program t.ex. inbegripa bistånd på någon av eller alla nedanstående punkter: i) Researrangemang (vilket kan omfatta kostnader, resehandlingar, transitarrangemang, transport av tillhörigheter). ii) Medicinskt bistånd i tillämpliga fall. iii) Mottagande vid ankomsten till återvändandelandet och hänvisning till de relevanta lokala organen/byråerna. iv) Vidaretransport till den slutliga bestämmelseorten i landet. v) Adekvat tillfällig inkvartering de första dagarna efter ankomsten. vi) Väsentliga första utgifter efter återvändandet. vii) Relevant yrkesutbildning, inbegripet arbetsmarknadsinriktad utbildning, och hjälp med att finna arbete. viii) Begränsad starthjälp för ekonomisk verksamhet, t.ex. mikrokreditsystem. ix) Bistånd och rådgivning efter återvändandet. 8. Genomförandet av programmen för frivilligt återvändande bör övervakas och utvärderas, för att de skall kunna utnyttjas för framtida politik och program samt utbyte av god praxis mellan medlemsstaterna underlättas. 9. Med hänsyn till hur viktiga dessa frågor är för genomförande av en effektiv återvändandepolitik på nationell nivå och EU-nivå samt för invandring och asyl i allmänhet, uppmanar rådet de behöriga organen att ytterligare behandla dessa frågor, i synnerhet i syfte att underlätta utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, inbegripet främjande och effektivt genomförande av program för frivilligt återvändande som ett lämpligt alternativ till påtvingat återvändande, 12645/05 (Presse 247) 17

18 identifiera möjligheter att förstärka det praktiska samarbetet mellan medlemsstater och relevanta tredjeländer, internationella organisationer och icke-statliga organisationer, när medlemsstaterna finner detta lämpligt, bland annat genom gemensamma projekt och gemensam forskning och utvärdering, och maximalt utnyttja de möjligheter som erbjuds enligt gemenskapens relevanta finansieringsprogram till stöd för ovan nämnda åtgärder." Eurojust Rådet godkände återvalet av Michael Kennedy som ordförande för Eurojusts kollegium (12095/05). Tredje årsrapporten från Eurojust (kalenderåret 2004) rådets slutsatser Rådet antog följande slutsatser: "Rådet 1. välkomnar den tredje årsrapporten från Eurojust (kalenderåret 2004) 1 och noterar med tillfredsställelse att de flesta av målen i årsrapporten för 2003 uppnåddes under 2004, 2. noterar med uppskattning framför allt antagandet av avtalet mellan Eurojust och Europol och ingåendet av avtalet med Norge, båda godkända av rådet 2004 respektive i början på 2005, antagandet av regler för behandling och skydd av personuppgifter, godkända av rådet den 24 februari 2005, införandet av det ärendehanteringssystem som varit operativt sedan den 15 oktober 2004, 3. understryker vikten av Eurojusts roll när det gäller att förbättra det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt i kampen mot organiserad grov brottslighet och terrorism, och välkomnar de siffror som ges i rapporten och som visar att antalet operativa ärenden som Eurojust behandlat har ökat avsevärt och särskilt att terroristrelaterade ärenden och multilaterala ärenden med medverkan från mer än tre länder har mer än fördubblats; samtidigt noteras att det fortfarande är 2,5 gånger färre multilaterala än bilaterala ärenden, 3a. uppmanar Eurojust att fortsätta att arbeta tätt tillsammans med det europeiska rättsliga nätverket, så att behöriga nationella myndigheter får reda på hur de på bästa sätt väljer de rätta kanalerna för stöd i bilaterala och multilaterala ärenden och välkomnar att det privilegierade partnerskapet med det europeiska rättsliga nätverket har fördjupats och att Eurojusts arbete på infrastrukturområdet utförs i syfte att införa ett nätverk som kopplar samman det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpunkter, 4. noterar att det, trots positiva tendenser i arbetet med fallen, fortfarande finns betydande skillnader mellan medlemsstaterna i användningen av Eurojust och att Eurojusts kapacitet att hantera grov gränsöverskridande brottslighet och terrorismrelaterade fall ännu inte utnyttjas fullt ut av medlemsstaternas myndigheter; rådet uppmanar därför alla medlemsstater att i största möjliga utsträckning utnyttja Eurojusts potential att stödja medlemsstaterna, främst i multilaterala ärenden och vid behov i andra ärenden, nämligen genom att hänskjuta fall till Eurojust i ett tidigt skede i utredningarna; rådet anmodar också Eurojust att överväga statistikfrågan i syfte att ge budgetmyndigheten och de politiskt ansvariga mer detaljerade uppgifter om den fulla utsträckning i vilken de nationella medlemmarna medverkar i det rättsliga samarbetet i Europa, 1 Dok. 9522/05 EUROJUST /05 (Presse 247) 18

19 5. föreslår att Eurojust koncentrerar sig på komplicerade ärenden som kräver samordning och periodvis gör interna bedömningar av remitterade ärenden från varje land och av kvaliteten på de ärenden som behandlas i syfte att förbättra det fallanknutna arbetets värde samt uppmanar Eurojust att i erforderliga fall rapportera om sådana bedömningar till rådet, 6. anmodar de medlemsstater som omnämns i Eurojusts årsrapport för 2004 och som ännu inte har genomfört Eurojusts beslut att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att följa beslutet, så att alla nationella medlemmar har de befogenheter och de medel som behövs för att effektivt fullgöra sina uppgifter; rådet noterar i detta avseende rapporten från Eurojust om de rättsliga befogenheterna för Eurojusts nationella medlemmar 1 samt uppmanar alla medlemsstater att säkerställa en regelbunden representation, om möjligt på heltid, i Eurojusts kollegium, 7. noterar att alla medlemsstater har utsett nationella kontaktpersoner till Eurojust för frågor som rör terrorism i enlighet med rådets beslut 2003/48/RIF och noterar de riktlinjer som Eurojust rekommenderar beträffande de arrangemang som skall införas för att möjliggöra för nationella kontaktpersoner och nationella myndigheter att förmedla lämplig information till Eurojust; rådet uppmanar medlemsstaterna att ta alla nödvändiga initiativ för att säkerställa ett effektivt genomförande av rådets beslut, särskilt genom att vidta alla arrangemang som behövs för att ge de nationella kontaktpersonerna snabb tillgång till relevant information om terrorism för att därefter vidarebefordra den till Eurojust, 8. ber Eurojust att bedöma framstegen och analysera de brottstendenser som framkommit som ett resultat av Eurojusts verksamhet i kampen mot terrorism och rapportera till rådet i mån av behov och minst en gång om året; i rapporterna bör det fastställas vilka åtgärder som är nödvändiga i kampen mot terrorism, i erforderliga fall inbegripet prioriteringar, strukturer, mål och tidsfrister, 9. anmodar Eurojust att utforska alla eventuella samarbetsområden enligt avtalet med Europol och att förstärka partnerskapet i syfte att bygga upp en övergripande strategi för kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism, 10. understryker att Eurojust i så stor utsträckning som möjligt bör medverka i de gemensamma utredningsgruppernas arbete; rådet välkomnar därför Eurojusts och Europols erbjudande att anordna ett möte inom expertnätverket för de gemensamma utredningsgrupper som skall utses i enlighet med Haagprogrammet, 11. uppmanar Eurojust och Olaf att förbättra sitt samarbete och noterar med tillfredsställelse att Olaf och Eurojust nyligen har börjat arbeta tillsammans i syfte att samverka inom sina respektive behörighetsområden i utredningar och lagföring rörande skydd av gemenskapernas finansiella intressen samt uppmanar Eurojust och kommissionen (Olaf) att undersöka rättsliga krav för att möjliggöra snabba åtgärder för utbyte av personuppgifter, 12. välkomnar utvecklingen av yttre förbindelser mellan Eurojust och tredjeländer, både genom att kontaktpunkter utses och avtal ingås; rådet rekommenderar Eurojust att fortsätta förhandlingarna om ingående av avtal med USA, Ryssland, Schweiz och Ukraina och att förbereda ytterligare avtal med nyckelpartner, 1 Dok /05 EUROJUST /05 (Presse 247) 19

20 13. noterar Eurojusts oro över den osäkerhet som råder genom att det varken har ingåtts ett avtal om säte eller ett hyresavtal med värdlandet; rådet uppmanar därför alla berörda parter att slutföra de pågående förhandlingarna snarast möjligt och att finna lämpliga lösningar för definitiva lokaler; i detta sammanhang bör en eventuell omlokalisering tillsammans med Europol övervägas, 14. ber medlemsstaternas myndigheter att noga studera årsrapporten i syfte att ytterligare stärka Eurojusts uppdrag att förbättra samarbetet och samordningen mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och spela en roll när det gäller att fastställa brottstendenser, prioriteringar och de mål som skall nås genom ett sådant samarbete." Organiserad brottslighet Årsrapport för 2004 Rådet stödde årsrapporten för 2004 från Europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet och beslutade att överlämna den till Europaparlamentet. Nya funktioner för Schengens informationssystem Rådet antog ett beslut om fastställande av datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i beslut 2005/211/RIF om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism (12578/05, 12579/05 och 12580/05). Europol Rådet godkände Europols dokument om utarbetande av en EU-strategi för västra Balkan /05 (Presse 247) 20

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 mars 2012 (6.3) (OR. en) 7010/12 ASILE 36 CODEC 505 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Det gemensamma europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

15378/16 ADD 1 adj/lym/np 1 GIP 1B

15378/16 ADD 1 adj/lym/np 1 GIP 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2016 (OR. en) 15378/16 ADD 1 PV/CONS 67 JAI 1072 COMIX 814 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3508:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor)

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Europeiska unionens råd Generalsekretariatet Bryssel den 27 september 2017 CM 4232/17 OJ CONS JAI COMIX MEDDELANDE KALLELSE OCH PRELIMINÄR DAGORDNING Kontakt: Christine ROGER dgd.jai-oj-crp-conseil@consilium.europa.eu

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: 3433:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (rättsliga och inrikes frågor) Datum:

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning C 18/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION OM ETT MODELLAVTAL OM INRÄTTANDE AV EN GEMENSAM UTREDNINGSGRUPP

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2016 (OR. en) 10005/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 9 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 8946/16, 9455/16 FREMP 108 JAI 551

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Inrikesminister Anne Holmlund

Inrikesminister Anne Holmlund Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets beslut (samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheternas specialenheter) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0235 (NLE) 13132/16 SCH-EVAL 173 FRONT 379 COMIX 660 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Gemensamt uttalande från

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

10007/16 adj/ss 1 DG D 2B

10007/16 adj/ss 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2016 (OR. en) 10007/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 9 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 9579/16 + COR 1 Ärende: JAI 552 COPEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

7023/16 ADD 1 1 DPG. Europeiska unionens råd Bryssel den 13 april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Europeiska unionens råd Bryssel den 13 april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Europeiska unionens råd Bryssel den 13 april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455:e mötet i Europeiska unionens råd (RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53. Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53. Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Justitiedepartementet 2017-01-12 Dokumentbeteckning KOM (2016) 790 COMMUNICATION FROM

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 6/2013 (Finlands författningssamlings nr 64/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

I. MIGRATION. Den yttre dimensionen

I. MIGRATION. Den yttre dimensionen Europeiska rådet Bryssel den 15 december 2016 SN 97/16 Europeiska rådets slutsatser om migration, Cypern och Ukraina (15 december 2016) I. MIGRATION Den yttre dimensionen 1. Europeiska rådet erinrar om

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

13608/16 ul/son/ab 1 DG G 2B

13608/16 ul/son/ab 1 DG G 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 28 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd SCHENGEN Din inkörsport till fri rörlighet i Europa Europeiska unionens råd Meddelande Denna publikation har tagits fram av rådets generalsekretariat i informationssyfte. Den medför inte något ansvar för

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 131/7

Europeiska unionens officiella tidning L 131/7 21.5.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 131/7 RÅDETS BESLUT av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk (2008/381/EG) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 27.6.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 189/93 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

PUBLIC LIMITE SV. Bryssel den 1 augusti 2012 (4.9) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 11280/12 LIMITE PV/CONS 33 JAI 419 COMIX 377

PUBLIC LIMITE SV. Bryssel den 1 augusti 2012 (4.9) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 11280/12 LIMITE PV/CONS 33 JAI 419 COMIX 377 Conseil UE EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 augusti 2012 (4.9) (OR. en) 11280/12 LIMITE PUBLIC PV/CONS 33 JAI 419 COMIX 377 UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 3172:a mötet i Europeiska unionens råd (RÄTTSLIGA

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk Europeiska unionens råd Bryssel den 11 november 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 REV 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer