PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober :e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober /05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE Förenade kungarikets inrikesminister PRESS Rue de la Loi 175 B 1048 BRYSSEL Tfn: +32 (0) / 6319 Fax: +32 (0) /05 (Presse 247) 1

2 De viktigaste resultaten från rådet Rådet enades om slutsatser om bevarande av kommunikationsuppgifter i syfte att komma fram till en överenskommelse före årets utgång. Rådet godkände även slutsatser om regionala skyddsprogram. Rådet antog slutsatser om underrättelseledd polisverksamhet och hotbilder avseende den organiserade brottsligheten /05 (Presse 247) 2

3 INNEHÅLL 1 DELTAGARE 5 PUNKTER SOM DISKUTERADES EUROPEISKT BETALNINGSFÖRELÄGGANDE 7 BEVARANDE AV UPPGIFTER 8 REGIONALA SKYDDSPROGRAM rådets slutsatser 8 UNDERRÄTTELSELEDD POLIERKSAMHET OCH HOTBILDER AVSEENDE DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN rådets slutsatser 11 EUROPEISKT BEVISUPPTAGNINGSBESLUT 13 FÖRFARANDEN VID ÖVERLÄMNANDE/UTLÄMNING MED NORGE OCH ISLAND 13 ÖVRIGA FRÅGOR 14 Situationen i de spanska autonoma städerna Ceuta och Melilla 14 Artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 14 Domstolens dom om miljöbrott 14 Tillämpning av principen om tillgänglighet 14 I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE 14 Gemensam kommitté 14 Det ständiga partnerskapsrådet EU Ryssland 14 ANDRA GODKÄNDA PUNKTER RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR Inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som skall bedriva forskning i EU* 16 Frivilligt återvändande rådets slutsatser 16 Eurojust 19 Tredje årsrapporten från Eurojust (kalenderåret 2004) rådets slutsatser 19 Organiserad brottslighet Årsrapport för Nya funktioner för Schengens informationssystem 21 Europol /05 (Presse 247) 3

4 DELTAGARE Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer: Belgien: Laurette ONKELINX Tjeckien: Pavel NĔMEC František BUBLAN Danmark: Lene ESPERSEN Rikke HVILSHØJ Tyskland: Otto SCHILY Brigitte ZYPRIES Estland: Kalle LAANET Rein LANG Grekland: Anastasis PAPALIGOURAS Spanien: Juan Fernando LÓPEZ AGULAR Frankrike: Pascal CLÉMENT Christian ESTROSI Irland: Michael McDOWELL Italien: Roberto CASTELLI Cypern: Doros THEODOROU Lettland: Ēriks JĒKABSONS Solvita ĀBOLTIŅA Litauen: Gintaras FURMANAVIČIUS Gintautas BUŽINSKAS Luxemburg: Nicolas SCHMIT Ungern: Miklós HANKÓ FARAGÓ Krizstina BERTA Malta: Tonio BORG Nederländerna: Piet Hein DONNER Rita VERDONK Österrike: Liese PROKOP Karin GASTINGER Vice premiärminister och justitieminister Vice ministerpresident samt justitieminister Inrikesminister Minister för flyktingar, invandrare och integration Förbundsinrikesminister Förbundsjustitieminister Inrikesminister Sigillbevarare och justitieminister Biträdande minister med ansvar för fysisk planering och minister för jämställdhet och lagstiftningsrevision med ansvar för allmän ordning Inrikesminister Inrikesminister Minister med ansvar för utrikesfrågor och invandring Politisk statssekreterare vid justitieministeriet Understatssekreterare vid inrikesministeriet Vice premiärminister samt justitie- och inrikesminister Minister för utlännings- och integrationsfrågor Förbundsinrikesminister Förbundsjustitieminister 12645/05 (Presse 247) 4

5 Polen: Sylweriusz KRÓLAK Portugal: António COSTA Alberto COSTA Slovenien: Lovro ŠTURM Slovakien: Daniel LIPŠIC Finland: Kari RAJAMÄKI Leena LUHTANEN Sverige: Thomas BODSTRÖM Storbritannien: Charles CLARKE Baroness ASHTON of UPHOLLAND Understatssekreterare vid justitieministeriet Vice premiärminister, inrikesminister Vice ministerpresident samt justitieminister Inrikesminister Inrikesminister Statssekreterare vid ministeriet för konstitutionella frågor Kommissionen: Franco FRATTINI Vice ordförande De anslutande staternas regeringar företräddes enligt följande: Bulgarien: Rumen PETKOV Georgi PETKANOV Rumänien: Vasile BLAGA Monica MACOVEI Inrikesminister Minister för förvaltning och inrikesfrågor 12645/05 (Presse 247) 5

6 PUNKTER SOM DISKUTERADES EUROPEISKT BETALNINGSFÖRELÄGGANDE Rådet noterade att en mycket stor majoritet av delegationerna kunde enas om en enhetlig metod för framläggande och prövning av bevisning i samband med förhandlingarna om en förordning om införande av ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande. Tillsammans med en förklaring av de omständigheter som leder till fordran kommer det att krävas att sökanden på ansökningsformuläret beskriver den bevisning som kan användas (sökanden kan till exempel hänvisa till en faktura som svaranden är skyldig att betala). Sökanden kommer emellertid inte att behöva lägga fram bevisning för detta. För att hjälpa sökanden med att fylla i formuläret på detta sätt bör ansökningsformuläret 1 innehålla en så uttömmande förteckning som möjligt över exempel på de typer av bevisning som vanligen läggs fram, även om det blir möjligt för sökanden att hänvisa till varje bevis som förefaller relevant. För att främja att ansökningsformuläret fylls i i god tro kommer formuläret att innehålla ett tydligt meddelande om att de lämnade uppgifterna så vitt sökanden vet och tror är sanna och att han förstår att varje avsiktligt felaktig uppgift kan leda till en lämplig brottspåföljd eller annan påföljd enligt gällande nationell lagstiftning. Domstolen kommer att pröva ansökan på grundval av uppgifterna som lämnats i formuläret, inklusive beskrivningen av bevisningen. Detta möjliggör för domstolen att prima facie pröva det motiverade i fordran och utesluta en klart ogrundad eller oacceptabel fordran. En sådan lösning möjliggör en automatisk handläggning av fordringar och minskar kostnaderna för förfarandet genom att man undviker kostnaderna för att översätta bevisningen. Det kommer att leda till ett enhetligt, enkelt och effektivt förfarande samtidigt som ett lämpligt skydd för svaranden säkerställs. Snabb indrivning av utestående, obestridda fordringar är av största betydelse för de ekonomiska aktörerna i Europeiska unionen och för en väl fungerande inre marknad. I väntan på Europaparlamentets yttrande kommer ordförandeskapet att arbeta vidare för att nå en politisk överenskommelse i ärendet före 2005 års slut. Det bör noteras att kommissionen i mars 2004 lade fram ett förslag till förordning om införande av ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande. Som angavs vid det informella RIF-rådet i september 2005 i Newcastle kommer det att begränsas till frågor med gränsöverskridande verkningar med tanke på att de medlemsstater som så önskar kan tillämpa ett liknande förfarande på inhemska fall. Antagandet av en förordning om införande av ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande är upptaget som ett prioriterat ärende för 2006 i handlingsplanen för genomförande av Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i EU. 1 Enligt formuläret kommer det att krävas att sökanden anger vilken eller vilka typer av bevis som finns som stöd för fordran, antingen från förteckningen på formuläret (t.ex. en faktura, ett kvitto på en varuleverans osv.) eller i en ruta för "övriga" typer av bevisning som inte finns förtecknade. Sökanden kan ange mer än en punkt i förteckningen och använda såväl förteckningen som rutan för "övrigt" om han så önskar. Enligt formuläret skulle det också kunna krävas att borgenären anger typen av fordran, till exempel utebliven betalning för varuleverans eller för utförda tjänster. Andra uppgifter kan också ingå, under förutsättning att dessa kan anpassas till alla de typer av handläggning av ansökningar som medlemsstaterna kan tänkas besluta om /05 (Presse 247) 6

7 BEVARANDE AV UPPGIFTER Rådet höll en diskussion på grundval av ett dokument från ordförandeskapet. Ett stort antal delegationer kunde godta de inslag som anges i ordförandeskapets dokument som grund för ytterligare arbete, under förutsättning att undantaget i artikel 15.1 i telekommunikationsdirektivet från 2002 behålls och att dess framtida tillämpningsområde klargörs. I nästa steg kommer rambeslutet att kvarstå som ett alternativ som ett stort antal delegationer föredrar. En majoritet av delegationerna var emellertid också öppna för möjligheten att anta ett direktiv. Det förelåg stor enighet om att alla åtgärder måste återspegla de inslag som nämns i ordförandeskapets dokument, särskilt när det gäller bestämmelserna om bevarandetider, tillämpningsområde och kostnader. Rådet enades om att arbetet skulle föras framåt i snabb takt. Det uppmanade Coreper att nå slutlig enighet om alla kvarstående frågor så snart som möjligt och enades om att informella kontakter med Europaparlamentet skulle fortsätta för att rådet och parlamentet skulle få så stor gemensam grundsyn som möjligt när det gäller sakfrågor samtidigt som man respekterar rådets ståndpunkt enligt ovan. Rådet beslutade att återkomma till denna fråga vid nästa möte inför ett slutligt beslut före årets slut. * * * Det bör noteras att ett förslag om bevarande av uppgifter lades fram i april 2004 av Frankrike, Irland, Sverige och Storbritannien på grundval av artiklarna 31 och 34 i fördraget om Europeiska unionen inom den så kallade "tredje pelaren". För att ett sådant förslag skall kunna antas krävs det enhällighet i rådet. Kommissionen anser emellertid att de kategorier uppgifter som skall bevaras och den tidsperiod som de skall bevaras omfattas av EG:s behörighet ("första pelaren") och bör antas av rådet enligt medbeslutandeförfarandet med Europaparlamentet på grundval av ett kommissionsförslag till direktiv. Den 21 september 2005 antog kommissionen ett sådant förslag till direktiv om bevarande av kommunikationsuppgifter. REGIONALA SKYDDSPROGRAM rådets slutsatser Vid lunchen diskuterade ministrarna de regionala skyddsprogrammen med António Guterres, FN:s flyktingkommissarie. Rådet antog därefter följande slutsatser: "RÅDET erinrar om slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors den oktober, i vilka behovet av en övergripande migrationsstrategi framhölls och i vilka unionen och medlemsstaterna därför uppmanades att bidra till bättre samstämmighet när det gäller unionens interna och externa politik. Där framhölls också att partnerskap med berörda tredje länder kommer att vara en nyckelfaktor för att en sådan politik skall lyckas, erinrar om rådets slutsatser om kommissionens meddelande 'Att integrera invandringsfrågor i Europeiska unionens förbindelser med tredje länder' från maj 2003, i vilka det framhålls att migrationspolitik är en strategisk prioritering för Europeiska unionen och kommissionen uppmanas att bland annat ta fram konkreta förslag på hur mer stöd kan riktas till hjälp till flyktingar i regionen och minska fattigdomen i mottagarländerna, 12645/05 (Presse 247) 7

8 erinrar om slutsatserna från Europeiska rådet i Thessaloniki den juni 2003, i vilka kommissionen uppmanas att utforska alla parametrar för att säkerställa en mer reglerad och styrd inresa till EU för personer i behov av internationellt skydd och att undersöka sätt att öka ursprungsregioners skyddskapacitet, med syftet att före juni 2004 förelägga rådet en övergripande rapport med förslag till åtgärder, inklusive rättsliga konsekvenser, erinrar om rådets slutsatser 'Styrd inresa i EU för personer i behov av internationellt skydd och förbättrad skyddskapacitet i ursprungsregionerna' "'Förbättrad tillgång till långsiktiga lösningar'" av den 2 november 2004, i vilka rådet uppmanade kommissionen att senast i juli 2005 förelägga rådet en handlingsplan för ett eller flera program för regionalt skydd som bör vara situationsspecifika, inriktade på skydd och komplettera vidareutvecklingen av ett gemensamt europeiskt asylsystem, erinrar om Haagprogrammet av den 4 5 november 2004, i vilket kommissionens meddelande om 'förbättrad tillgång till långsiktiga lösningar' välkomnades och kommissionen uppmanades att utarbeta regionala EU-skyddsprogram i partnerskap med de berörda tredjeländerna och i nära samråd och samarbete med UNHCR och där det angavs att dessa program borde bygga på de erfarenheter som har gjorts av de pilotprogram för skydd som skall inledas före slutet av Programmen skulle omfatta ett antal relevanta instrument, som i första hand är inriktade på kapacitetsbyggande, och inkludera ett gemensamt program för vidarebosättning för de medlemsstater som är beredda att delta i ett sådant program, erinrar om att man i Haagprogrammet upprepade behovet av en övergripande migrationsstrategi och uppmanade rådet, medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta samordnade, starka och effektiva arbetsförbindelser mellan dem som ansvarar för migrations- och asylpolitiken och dem som ansvarar för annan politik som är av betydelse för dessa områden. RÅDET ANTAR FÖLJANDE SLUTSATSER 1. Rådet stöder den strategi som föreslås i kommissionens meddelande av den 1 september 2005 'om regionala skyddsprogram' och erkänner att sådana program utgör ett första steg på vägen mot förbättrad tillgång till skydd och långsiktiga lösningar för dem som är i behov av internationellt skydd så snabbt och så nära deras egna hem som möjligt. 2. Rådet upprepar vikten av att vid utarbetandet av regionala skyddsprogram verka i nära partnerskap och samarbete med tredjeländerna i ursprungs- och transiteringsregionerna. Rådet erkänner även nödvändigheten av en övergripande och regional strategi som är situationsspecifik och inriktad på skydd, som inbegriper verksamhet som skulle kunna förbättra tillgången till långsiktiga lösningar för återsändande, lokal integration och återanpassning, och som fokuseras på skyddsinriktad verksamhet för de regionala pilotprogrammen för skydd inom ett bredare partnerskap med ursprungsländer och -regioner. Verksamhet inom ramen för de regionala skyddsprogrammen bör, när det är lämpligt, omfatta projekt som gagnar den lokalbefolkning som tagit emot flyktingar, t.ex. genom att behandla allmännare frågor som gäller både flyktingarna och deras mottagare. I vidareutvecklandet av detta arbete noterar rådet vidare betydelsen av fortsatt nära samarbete med UNHCR och, i tillämpliga fall, andra internationella organisationer och av att också lära av erfarenheterna från kapacitetsuppbyggnad inom EU där detta är tillämpligt. De regionala skyddsprogrammen bör genom ett samordnat tillvägagångssätt överensstämma med det allmänna stödet till utveckling och humanitärt bistånd /05 (Presse 247) 8

9 3. Rådet stöder förslaget om att regionala pilotprogram för skydd bör övervägas för de västra nya oberoende staterna (Ukraina, Moldavien och Vitryssland) och länderna söder om Sahara (särskilt de runt de stora sjöarna och i Östafrika). 4. Rådet uppmanar kommissionen att, i enlighet med dess meddelande 'Förbättrad tillgång till långsiktiga lösningar', intensifiera samarbetet med berörda partner och att senast i slutet av november 2005 informera rådet om detaljerade program för genomförande av de föreslagna pilotprogrammen. Rådet ser fram mot att så snart som möjligt 2007 få ta emot en utvärdering av pilotprogrammen. Rådet understryker i detta sammanhang vikten av att utnyttja erfarenheterna från de regionala pilotprogrammen för skydd i dessa och andra transiterings- och ursprungsregioner, t.ex. Nordafrika, Afrikas horn, Afghanistan-regionen och västra Balkan. 5. Rådet framhåller nödvändigheten av att garantera lämplig och hållbar finansiering av pågående och framtida initiativ inom ramen för de regionala skyddsprogrammen och även i fråga om arbetet med den framtida finansieringen av EU-politik. Med beaktande av den målinriktade och strategiska användningen av återanpassning noterar rådet kommissionens avsikt att så snart som möjligt ta fram ett förslag till ändring av rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden, såsom anges i meddelandet." Den 27 juni 2004 förelade kommissionen rådet och Europaparlamentet ett meddelande om styrd inresa i EU för personer i behov av internationellt skydd och förbättrad skyddskapacitet i ursprungsregionerna "Förbättrad tillgång till långsiktiga lösningar". Rådet behandlade meddelandet och antog slutsatser i denna fråga den 2 november I sina slutsatser uppmanade rådet kommissionen att lägga fram en handlingsplan för ett eller flera regionala pilotprogram för skydd som är situationsanpassade och skyddsinriktade. Pilotprogram bör utvecklas i nära partnerskap med de berörda tredjeländerna och vara resultatet av en dialog med dem. Dessa principer upprepades i Haagprogrammet. Den 5 september 2005 överlämnade kommissionen sitt meddelande om regionala skyddsprogram till rådet och Europaparlamentet. I meddelandet ges rekommendationer för geografisk tillämpning: det första pilotprogrammet bör genomföras i en transiteringsregion dvs. i de västra nya oberoende staterna (Ukraina, Moldavien och Vitryssland). Kommissionen kommer också att inleda en dialog med länder i en ursprungsregion (länderna i Afrika söder om Sahara, särskilt de runt de stora sjöarna och i Östafrika) för att fastställa områden där det andra pilotprogrammet bör genomföras. Syftet är att dessa program skall komma flyktingarna till godo på ett direkt sätt och bidra till förbättring av skyddet och människorättssituationen i värdlandet. Flera åtgärder kommer att planeras inom varje program inbegripet registrering, utbildning, infrastrukturbyggande, tillhandahållande av utrustning etc. Ett gemensamt vidarebosättningsprogram, som skall genomföras av medlemsstaterna på frivillig basis, planeras också /05 (Presse 247) 9

10 UNDERRÄTTELSELEDD POLIERKSAMHET OCH HOTBILDER AVSEENDE DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN rådets slutsatser Rådet antog följande slutsatser: "Med beaktande av Haagprogrammet, och särskilt avsnitt 2.3 i detta, där Europol uppmanas att från och med den 1 januari 2006 ersätta sina lägesrapporter om brottslighet med hotbilder avseende allvarliga former av organiserad brottslighet, med utgångspunkt i det arbete som särskilt under det luxemburgska ordförandeskapet, men även mer allmänt, har utförts för att utröna på vilket sätt man kan förbättra strukturen på EU:s rapport om den organiserade brottsligheten och responsen på denna, samt med beaktande av handlingsplanen för genomförande av Haagprogrammet, vilken den 3 juni 2005 godkändes av RIF-rådet, konstaterar rådet följande: 1. Från och med den 1 januari 2006 skall Europol ta fram en hotbild avseende den organiserade brottsligheten ("Organised Crime Threat Assessment", Octa) i stället för den årliga lägesrapporten om organiserad brottslighet. Denna skall tjäna som stöd när Europol och medlemsstaterna vidare utarbetar en gemensam underrättelsemodell. Europol skall tillsammans med cheferna för Europols nationella enheter fortsätta att mer ingående ta upp frågan. 2. För att Octa skall bli framgångsrikt är rådet enigt om vikten av att Europol i god tid tillställer medlemsstaterna en begäran om underrättelser som ger dem en tydlig anvisning om vilken information och vilka kriminalunderrättelser som Europol behöver. Denna begäran skall godkännas av Europols styrelse. Begäran om underrättelser skall lämnas via cheferna för Europols nationella enheter. De nationella experter som tidigare medverkat vid framtagningen av rapporten om organiserad brottslighet bör anlitas för att underlätta och inleda överlämnandet av information och underrättelser i enlighet med begäran om underrättelser för Octa. 3. Medlemsstaterna bör tillgodose denna begäran om underrättelser. De bör sända ett strukturerat svar till Europol inom en tidsfrist som Europol i samråd med rådet skall fastställa. Dessutom bör medlemsstaterna i möjligaste mån till Europol sända kriminalunderrättelser som motsvarar denna begäran i fråga om enskilda fall, när sådan information föreligger. 4. Europol skall även översända begäran om underrättelser till EU:s byråer och organ samt till tredjeländer och organ med vilka Europol har samarbetsavtal. Rådet anmodar samtliga dessa byråer och organ, i synnerhet EU:s egna, att ge ett positivt gensvar på denna begäran samt att stödja Europol. 5. Europol skall därpå ta fram Octa med utnyttjande av information och kriminalunderrättelser från medlemsstaterna, EU:s byråer och organ, särskilt Eurojust, från tredjeländer och organ med vilka Europol har samarbetsavtal och med utgångspunkt i information och analyser från sitt arbetsregister för analysändamål samt all annan information som Europol har tillgång till och som är relevant och kan vara en hjälp vid identifiering av hot från organiserad brottslighet mot Europeiska unionens medlemsstater. Europol skall så långt det är möjligt använda relevant jämförbar nationell statistisk vid utarbetandet av Octa /05 (Presse 247) 10

11 6. Europol skall före den 1 januari 2006 ändra sina interna förfaranden för att under våren 2006 kunna ta fram en fungerande Octa. Europols styrelse skall sörja för att de förändringar som kan bli nödvändiga görs inom Europol. 7. Med utgångspunkt i detta ramverk skall Europol tillsammans med medlemstaterna utarbeta detaljerna i sina förslag till framställning av Octa samt utformningen av det strukturerade svaret och innehållet i begäran om underrättelser. Metoden för hur detta skall ske kommer att fogas till dessa slutsatser från rådet men kommer om så behövs att anpassas, revideras och förbättras. 8. a) Cheferna för Europols nationella enheter skall med stöd av nationella experter bistå Europol så att framställningen av Octa blir korrekt. b) De konstateranden som förs fram i Octa skall vara och förbli Europols oberoende bedömning av arten av hoten från den organiserade brottsligheten mot unionen. Europol bör lägga fram Octa för rådet. c) Berörda arbetsgrupper (i synnerhet den sektorsövergripande arbetsgruppen mot organiserad brottslighet) skall utarbeta rekommendationer om strategiska prioriteringar i kampen mot organiserad brottslighet med beaktande av råd från Eurojust angående prioriteringarna. Rådet skall därefter med utgångspunkt i Octa anta strategiska prioriteringar. d) Octa och de strategiska prioriteringar som rådet antar skall användas av Europol som vägledning vid fastställandet av Europols arbetsprogram och den strategiska planeringen för Europol. Rådet skall även använda Octa som ett redskap för att anta de strategiska prioriteringar som andra berörda byråer och organ på EU-nivå engagerade i brottsbekämpning (...), särskilt EU:s operativa specialgrupp med polischefer, skall arbeta vidare med. Vid behov kan Octa också informera rådets verksamhet i vidare mening om kampen mot terrorism, särskilt kopplingarna mellan organiserad brottslighet och terrorism. 9. Octa och de strategiska prioriteringar som rådet antar skall utgöra vägledning för EU:s operativa specialgrupp med polischefer som hjälp i planeringen av dess prioriteringar och operativa verksamhet för det övergripande operativa strategiska planeringsarbetet för polisen (Cospol) eller varje annan operativ strategi som specialgruppen kan komma att utarbeta. Medlemsstaterna bör, tillsammans med andra nationella hänsyn, beakta Octa och de strategiska prioriteringar som rådet antar när de planerar sina enskilda eller gemensamma svar på de hot från den organiserade brottsligheten som de ställs inför. 10. Medlemsstaterna bör årligen översända sina strukturerade svar till Europol senast i slutet av oktober så att Europol under våren (i mars, eller om möjligt tidigare) påföljande år kan ta fram hotbilden avseende den organiserade brottsligheten och rådet mot slutet av våren (i maj, eller om möjligt tidigare) kan anta de strategiska prioriteringarna i kampen mot organiserad brottslighet. Den övergripande tidsplanen för framtagning av Octa kommer att ses över regelbundet för att förbättra förfarandet kommer dock tidsfristen för insändande av strukturerade svar till Europol undantagsvis att utsträckas till den 30 november på grund av att den nya processen införs. Europol kommer att ta fram den första hotbilden avseende den organiserade brottsligheten senast i april 2006 (eller om möjligt tidigare) och rådet kommer senast i juni 2006 att anta slutsatser där de strategiska prioriteringarna anges. 11. Detta förfarande torde bidra till målet att upprätta och tillämpa en metod för underrättelseledd brottsbekämpning på EU-nivå /05 (Presse 247) 11

12 12. Medlemsstaterna skall för varje enskild hotbild avseende den organiserade brottsligheten hjälpa till med att utforma begäran om underrättelser och bidra till att fastställa Europols behov av kompletterande information och kriminalunderrättelser. Detta kommer att ge Europol möjlighet att anpassa begäran om underrättelser därefter. 13. Målet att upprätta och tillämpa en gemensam och vida använd metod för underrättelseledd brottsbekämpning på EU-nivå måste stärkas ytterligare genom gemensamma och samordnade insatser av alla de organ och byråer i Europeiska unionen som är engagerade i detta arbete, samt av medlemsstaterna, och ansträngningarna måste pågå under lång tid. Rådet noterar och välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram förslag som utarbetats i samarbete med berörda organ och byråer samt medlemsstaterna för ytterligare verksamhet på området under Det angivna förfarandet skall liksom Octa fortlöpande utvärderas i syfte att förbättra Octas kvalitet samt dess värde för medlemsstaterna." EUROPEISKT BEVISUPPTAGNINGSBESLUT Rådet nådde bred enighet om vissa principer som skall gälla när ett europeiskt bevisupptagningsbeslut utfärdas och verkställs. Debatten inriktades på de villkor enligt vilka skyldigheten att bistå en medlemsstat skall uppstå och de fall då en stat kan vägra att verkställa beslutet. Det europeiska bevisupptagningsbeslutet är ett rättsligt avgörande med syfte att förbättra nuvarande samarbetsarrangemang vid utbyte av bevismaterial över gränserna (föremål, handlingar eller uppgifter) i straffrättsliga förfaranden. Detta underlättar nationella utredningar och lagföringar. Ett europeiskt bevisupptagningsbeslut kan utfärdas när bevismaterial krävs för straffrättsliga förfaranden, förutsatt att det eftersökta bevismaterialet skulle kunna ha erhållits enligt den utfärdande statens lagstiftning. Rambeslutet om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut är en åtgärd för ömsesidigt erkännande som måste vara slutfört före 2005 års utgång. Enhällighet krävs vid antagandet av rambeslutet. FÖRFARANDEN VID ÖVERLÄMNANDE/UTLÄMNING MED NORGE OCH ISLAND Med förbehåll för några parlaments- och granskningsreservationer enades rådet om ett utkast till avtal med Norge och Island om överlämnandeförfarandet. Texten kommer att överlämnas till Norge och Island för slutbearbetning. Rådet bemyndigade 2001 ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Norge och Island för att utvidga de bestämmelser i 1996 års EU-konvention om utlämning som inte rör Schengenregelverket till att omfatta även dessa länder. Mandatet uppdaterades 2002 efter det att överenskommelse nåtts om att utlämning inom EU skall ersättas med överlämnandeförfaranden enligt den europeiska arresteringsordern. Fastän det beslutades att den europeiska arresteringsordern inte rör Schengenregelverket var rådet överens om att det skulle vara förmånligt att tillämpa modellen med överlämnandeförfarande på Schengenländerna mot bakgrund av deras privilegierade partnerskap med EU-medlemsstaterna /05 (Presse 247) 12

13 ÖVRIGA FRÅGOR Följande frågor diskuterades under denna punkt: Situationen i de spanska autonoma städerna Ceuta och Melilla Kommissionens vice ordförande Franco Frattini och den spanske justitieministern Juan Fernando López Aguilar tog upp frågan om situationen i Ceuta och Melilla, där stora grupper av tredjelandsmedborgare från Marocko har gjort flera försök att illegalt ta sig in i de två spanska autonoma städerna. Franco Frattini lämnade preliminära upplysningar om det av kommissionen anordnade tekniska uppdraget som ägde rum den 7 10 oktober 2005 samt föreslog ytterligare konkreta åtgärder på kort och medellång sikt. Artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna Ordförandeskapet informerade rådet om Storbritanniens och Nederländernas ståndpunkter beträffande möjligheten för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att på nytt ta upp ett tidigare domslut i Chahal-fallet från Domstolens dom om miljöbrott Rådet diskuterade följderna av domstolens dom av den 13 september 2005 om miljöbrott (mål C-176/03) och beslutade att diskutera frågan ingående vid det informella ministermötet i Wien i januari I domen ogiltigförklarade domstolen rådets rambeslut 2003/80/RIF av den 27 januari 2003 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Tillämpning av principen om tillgänglighet Kommissionens vice ordförande Franco Frattini presenterade kommissionens förslag som antogs i dag. I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE Gemensam kommitté Den gemensamma kommittén diskuterade räckvidden för utkastet till rambeslut om förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i medlemsstaterna. Rådet kommer att behandla frågan på nytt vid mötet i december för att nå en överenskommelse om hela texten före årets slut. Det ständiga partnerskapsrådet EU Ryssland Ett ministermöte inom det ständiga partnerskapsrådet EU Ryssland hölls den oktober 2005 på området för rättsliga och inrikes frågor. Följande frågor diskuterades: Förenklad visering och avtal om återtagande. Genomförande av färdplanen för det gemensamma området med frihet, säkerhet och rättvisa: gränsfrågor; migration, inklusive asylfrågor; dokumentsäkerhet; terrorism; organiserad brottslighet, särskilt IT-brottslighet och samarbete i brottsbekämpning; utarbetande av ett rättsligt samarbete. Man beslutade att anordna följande seminarier/konferenser, som skulle kunna samla experter och praktiserande jurister, bland annat vid behov G8, om följande frågor: 12645/05 (Presse 247) 13

14 Kamp mot terrorism: Skydd för viktig infrastruktur, beredskap (bland annat utbildning av specialenheter), beredskapsplanering och informationsutbyte Det kommer också att finnas en särskild inriktning på åtgärder för att bekämpa finansiering av terrorism IT-brottslighet: Högteknologiska brott och användning av Internet i brottsligt syfte, inklusive barnpornografi och terrorism. 2005/2006 Dokumentsäkerhet: Bland annat stegvis införande av flera biometriska kännetecken i ett antal id-handlingar samt åtgärder för att förhindra användning av förlorade eller stulna pass. 2005/2006 Rättsligt samarbete på det civilrättsliga och det straffrättsliga området, bland annat i narkotikafrågor Gränsfrågor: Utvecklat samarbete mellan Europeiska gränsförvaltningsbyrån och Rysslands federala gränsbevakningstjänst. Detta bör vara genomfört senast i slutet av Lägesrapporter kommer att framläggas vid RIF-ministrarnas möten i det ständiga partnerskapsrådet. Deltagarna i detta möte var följande: Ordförandeskapet: Charles Clarke, inrikesminister, och Baroness Ashton of Upholland, statssekreterare vid ministeriet för konstitutionella frågor. Rådssekretariatet: Ivan Bizjak, generaldirektör. Kommissionen: Franco Frattini, vice ordförande. Österrike: Liese Prokop, förbundsinrikesminister, och Karin Gastinger, förbundsjustitieminister. Ryssland: Viktor Ivanov, rådgivare till Ryska federationens president, Rasjid Nurgalijev, inrikesminister, och Jurij Tjajka, justitieminister /05 (Presse 247) 14

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Handbok om integration

Handbok om integration Andra utgåvan Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Europeiska kommissionen Handbok om integration

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Juli december 2009 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europeiska ekonomiska och sociala kommittén:

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer