Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande Sivert Hugosson, ersättare (kd) Håkan Anderberg, servicechef, 90 Mats Larsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 99 Jonas Algotsson, samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande, 99 Ulf Ohlsson, exploateringschef, 99 Jessica Dahl, exploateringssamordnare, 99 Kerstin Ivansson, planarkitekt, 99 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, delvis Fredrik Forsander, va-ingenjör, delvis Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Stig-Roland Fagergård, personalchef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Mariann Karlsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Inger Rydbrink Mariann Karlsson Paragrafer Bevis Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\Kommunstyrelsens arbetsutskott\2010\ Protokoll från arbetsutskottet.doc

2 Sammanträdesdatum 157 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 85 Aktuella arbetsgivarfrågor. 86 Aktuella kommundirektörsfrågor och uppdragsredovisning. 87 Nybro kommuns krisledningsorganisation. 88 Information om pågående arbete angående ägarförhållande för Kalmar Läns Trafik AB. 89 Aktuellt från utvecklingen av kommunens fastigheter i Orrefors. 90 Antagande/förlängning av anbud för upphandling av vissa livsmedel. 91 Åtgärdsplan sfi svenskundervisning för invandrare. 92 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder. 93 Uppdrag om framtagande av anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt. 94 Aktuella frågor. 95 Bildande av kommunal Vattengrupp. 96 Utvärdering av införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse. 97 Byte av ärendehanteringssystem. 98 Rapport uppdrag Medborgarkontor. 99 Mark- och exploateringsfrågor.

3 Sammanträdesdatum Dnr 10/0002 Aktuella arbetsgivarfrågor Vid sammanträdet redovisar personalchefen Stig-Roland Fagergård aktuella arbetsgivarfrågor: Löneöversyn Löneöversynen 2010 är nu avslutad. Genomsnittligt utfall redovisas vid sammanträdet. Skrivelse från Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro har i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott yrkat på att Nybro kommun, som en god arbetsgivare, använder sig av möjligheten att gå från tidsbegränsad sjukersättning till en lönebidragsanställning. Detta ska gälla tillsvidareanställda, där den tidsbegränsade sjukersättning upphör. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2010, 74, att ge personalchefen i uppdrag att utreda konsekvenser av ett genomförande enligt Kommunals yrkande. Personalchefens utredning och konsekvenser Det är helt riktigt att Staten, genom Arbetsförmedlingen, har gett arbetsgivaren möjlighet att erbjuda möjligheten till lönebidrag för den som kan återgå till sin anställning om den anställde haft hel tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. Reglerna för lönebidrag är utformade så att Arbetsförmedlingen ska med arbetsgivaren förhandla om lönebidragets storlek varje år. Som mest kan arbetsgivare få 80 procent av en heltidslön på kronor (semesterersättningen är ej bidragsgrundande). I särskilda fall kan lönebidraget dock bli större än 80 procent. Lönebidraget betalas ut i max 4 år. Efter särskild prövning kan dock bidragstiden förlängas. Detta innebär att för arbetsgivaren uppstår en inte oväsentlig kostnad, att inrätta en form av personliga tjänster med lönebidrag då arbetsgivaren dessutom får betala 100 procent på den delen av lönen som överstiger kronor.

4 Sammanträdesdatum (forts) De personer som Kommunal åsyftar med hel tidsbegränsad sjukersättning har erhållit detta genom att arbetsgivaren, tillsammans med sjukvården och Försäkringskassan, kommit fram till att individen inte klarar av sitt arbete eller något annat likvärdigt arbete samt inte har kompetens för andra arbetsuppgifter inom Nybro kommun. Allt detta har prövats genom arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar. Då återstår frågan om Nybro kommun som arbetsgivare ska inrätta så kallade personliga tjänster, där man skräddarsyr arbetsuppgifter utöver vad ordinarie personal inte gör. Denna fråga har vid flera tidigare tillfällen under åren varit uppe till behandling i kommunens personalorgan och avslagits. Det är mycket tveksamt om Nybro kommun som arbetsgivare generellt ska utvidga sitt arbetsgivaransvar på detta sätt på grund av att staten förändrat sin arbetsmarknads- och försäkringspolitik. Däremot bör Nybro kommun som god arbetsgivare kunna pröva möjligheten till en anställning med lönebidrag om individen kan återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter med viss begränsning. Godkännande av kollektivavtal Med anledning av centralt träffade uppgörelser föreslås att lokala kollektivavtal tecknas med berörda parter. För närvarande finns följande avtal som ska undertecknas: Lokalt kollektivavtal om BEA. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 10. Uppvaktningar av 50- och 60 åringar enligt uppvaktningsreglemente I nuvarande regler för uppvaktningar av förtroendevalda och arbetstagare hos Nybro kommun anges i punkterna 3.1 och 3.2 följande: 3.1 Förtroendevald, som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige eller förvaltningsorgan inom Nybro kommun uppvaktas av kommunen med blommor när vederbörande fyller 50 respektive 60 år.

5 Sammanträdesdatum (forts) 3.2 Av Nybro kommun anställda uppvaktas av kommunen med blommor när vederbörande fyller 50 respektive 60 år. PA-enheten får ofta frågor om till vilket belopp blomuppvaktningen ska ske. För att ha enhetlighet i dessa inköp föreslås att blomsteruppvaktning görs till en kostnad, som motsvarar 1,0 procent av prisbasbeloppet det år uppvaktningen sker. Starta eget Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2009, 104, att ställa sig positiv till förslag om Stimulanspaket - Starta Eget. Beslutet innebar bland annat: Fast anställd i förvaltning eller bolag, som vill starta eget, erbjuds av AB Nybro Brunn kostnadsfri rådgivning/utvecklingssamtal på arbetstid. AB Nybro Brunn bedömer därefter vilka affärsidéer som är utvecklingsbara. Den som har en affärsidé, som bedömts vara tillräckligt hållbar, erbjuds tjänstledighet i sex månader med 80 procent av grundlönen. Därefter kan tjänstledighet utan lön beviljas ytterligare sex månader. Den anställde erbjuds utbildning och vid behov lokaler av AB Nybro Brunn ( kuvös ). Den anställde ska vara mantalsskriven i Nybro kommun och det planerade företaget ska nyetableras i Nybro kommun. Kommunstyrelsen beslutade vidare att projektet ej ska omfatta anställda som vill starta eget inom kommunal kärnverksamhet. En anställd i kommunalt bolag har för avsikt att starta eget med inriktning mot att utveckla internet- och smartphonebaserade produkter och tjänster. Affärsplanen och finansiering är under framtagande. att ha förståelse för att Kommunal, som facklig organisation, värnar om sina medlemmar genom detta yrkande, men

6 Sammanträdesdatum (forts) att avslå Kommunals framställan att generellt anställa de, som genom Försäkringskassan riskerar att förlora sin hela tidbegränsade sjukersättning, med lönebidrag, men att som god arbetsgivare göra en individuell bedömning vid varje tillfälle om lönebidrag kan vara en möjlig väg för att återgå i ordinarie arbetsuppgifter med viss begränsning, att godkänna och skriva på redovisade kollektivavtal, att fastställa att blomsteruppvaktningar i samband med uppvaktning vid 50- eller 60 årsdag enligt kommunens regler för uppvaktningar får uppgå till 1,0 procent av prisbasbeloppet det år uppvaktningen sker, att godkänna ansökan om Starta eget för fortsatt handläggning utifrån projektets förutsättningar samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro PA-enheten Stig-Roland Fagergård, personalchef

7 Sammanträdesdatum Dnr 10/0001 Aktuella kommundirektörsfrågor och uppdragsredovisning Vid sammanträdet redovisar tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist aktuella kommundirektörsfrågor och aktuella uppdrag: Översyn av reglemente och delegationsordningar Arbete har påbörjats med syfte att inför nya mandatperioden göra en avstämning och revidering av nu gällande reglementen och delegationsordningar. Ansvar för samordning av detta arbete vilar på kommunstyrelseförvaltningen. Organisationsfrågor inom kommunstyrelseförvaltningen Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist informerar om pågående översyn av organisation inom kommunstyrelseförvaltningen. Översynen är delvis föranledd av att få en ökad fokus mot upphandlingsfrågor, men också för att säkerställa säkerhetsarbetet. Inom utvecklingsenheten har EU-samordnaren slutat sin anställning och utvecklingschefen har beviljats tjänstledighet fyra månader från den 1 september 2010 för prövande av annan tjänst. att notera informationen till protokollet. Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör

8 Sammanträdesdatum Dnr 10/0017 Nybro kommuns krisledningsorganisation Mellan 2 februari och 1 april 2011 kommer Kalmar län att delta i en nationell storövning, kallad SAMÖ/KKÖ (Samverkansövning/Kärnkraftsövning). Övningen initieras med en akut fas de första två dygnen. Den kommer att fokusera på kärnteknisk olycka, men är exempel på en extraordinär händelse med både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Deltagare i övningen är bland andra nationella, regionala och lokala myndigheter. Inför denna storövning har en Krisberedskapsdag genomförts. Vid detta tillfälle upprättades förslag till Nybro kommuns krisledningsorganisation. Förslaget återfinns i bilaga. I anteckningar från mötet redovisas även ett antal åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas för det fortsatta arbetet med krisledning. att godkänna förslag till Nybro kommuns krisledningsorganisation, att ge informatören i uppdrag att tillsammans med säkerhetssamordningsrådet revidera Ledningsplan för krisledningsnämnden samt Informationsplan vid olyckor och extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, att uppdra till säkerhetssamordnaren att planera för uppföljning av genomförd krisberedskapsdag för kommunstyrelsens arbetsutskott efter årsskiftet 2010/2011 samt att notera informationen till protokollet. Räddningstjänsten Peter Tinnert, informatör Håkan Anderberg, säkerhetssamordnare Anders Jegeman, handläggare

9 Sammanträdesdatum Dnr 10/0141 Information om pågående arbete angående ägarförhållande för Kalmar Läns Trafik AB Arbete bedrivs inom Regionförbundet och landstinget angående ägarförhållandena om huvudmannaskapet för Kalmar Läns Trafik AB (KLT). Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2010 informerade Anders Henriksson från landstinget samt Harald Hjalmarsson och Bruno Nilsson från kommunsidan om det pågående arbetet. Arbetet har bland annat som inriktning att få en gemensam huvudman för KLT. Meningen är att landstinget ska vara huvudman är i full gång. Tanken är att all trafik ska ingå i förändringen, det vill säga skolresor, närtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. För att genomföra förändringen är det tänkt att skatteväxling ska ske mellan kommunerna och landstinget. Målet är att göra förändringen från och med den 1 januari Telefonmöte har genomförts den 22 juni 2010 då representanter från länets kommuner, landstinget och Regionförbundet gjorde en avstämning av vad som framförts vid kommunöverläggningar som genomförts. Vid telefonmötet påtalades vikten av att material tas fram, som redovisar de skattemässiga effekterna för varje enskild kommun och landstinget. Materialet ska också beskriva den skattemässiga effekten för varje enskild beståndsdel av de samhällsbetalda resorna. I det underlag som kommunen överlämnat till arbetsgruppen framgår att kommunens totala kostnader för den samhällsbetalda trafiken, som berörs av utredningen, uppgår till kronor. att notera informationen till protokollet.

10 Sammanträdesdatum Dnr 08/0227 Aktuellt från utvecklingen av kommunens fastigheter i Orrefors Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2009, 147, med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2009, 139, om köp av vissa fastigheter av Orrefors Kosta Boda AB i Orrefors, att uppdra åt VD i AB Nybro Brunn, Håkan Dahlgren, Nils-Erik Gustafsson och representant från tekniska förvaltningen att redovisa förslag på användning och utveckling av fastigheter samt att förslaget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 30 november Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2009, 221, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få information om processens utveckling varannan månad. Senaste rapporten lämnades den 12 maj Vid arbetsutskottets sammanträde redovisar Nils-Erik Gustafsson aktuell utveckling av Orrefors-fastigheterna från sommaren 2010: Projekt Småländska delikatesser började med försäljning den 10 juli Bra försäljning rapporteras. Synpunkter finns om att det skulle vara positivt om någon kunde öppna caféverksamhet. Leader-projekt för Hammarsmedjan och utveckling av sportfisket har beviljats. Värdshuset har öppnats. Verksamhet med permanent öppethållande upphör den 22 augusti 2010, därefter öppet för bokningar och särskilda evenemang. Glasrikets skatter har haft försäljningen öppen. Styrelsemöte den 31 augusti 2010 då rapport över försäljning m m kommer att lämnas. Andelsägarmöte är planerat till den 25 september Arbetet med tillskapande av vandringsleden har skapat positiva reaktioner. Förslag finns om att invigning av vandringsleden blir den 9 oktober Form- och designbutik har öppnats. Fastighetsrelationer mellan Orrefors Kosta Boda AB och Nybro kommun kommer att stämmas av vid möte den 26 augusti Tankar och förslag finns till genomförande av Midvinterblod den 11 december Nils-Erik Gustafsson redovisar även från Pukebergs-området att:

11 Sammanträdesdatum (forts) Söktrycket till befintliga utbildningsprogram varit stort. Ombyggnadsarbeten av sliperiet (klart) och av Klockmagasinet pågår. Sommarens utställning i konsthallen har haft cirka 100 besökare varje dag. Projekt Andelshyttan har startat. Möte med Linnéuniversitetets fastighetsansvarig har genomförts. Nils-Erik Gustafsson informerar om och förmedlar även fråga om möjlighet till kommunalt engagemang i 2011 års planerade visning av Molnsiden. att utse tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist att vara kontaktperson för frågor om kommunalt engagemang i 2011 års visning av Molnsiden samt att notera informationen till protokollet. Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Nils-Erik Gustafsson, handläggare

12 Sammanträdesdatum Dnr 10/0112 Dnr 10/0111 Antagande/förlängning av anbud för upphandling av vissa livsmedel Vid sammanträdet redovisar och kommenterar servicechefen Håkan Anderberg sammanställning och resultat av upphandling och utvärdering av anbud för vissa livsmedel. Kött och chark Två anbud har erhållits. Båda anbuden är kompletta utifrån Skall-krav och begärda handlingar. Anbudsvärdering och prisutvärdering innebär att Gunnar Dafgård AB förordas som leverantör avseende kött och chark. Potatis Ett anbud har erhållits. Anbudet är från Potatisförädling på Öland AB. Anbudet är komplett och uppfyller Skall-kraven. att utse Gunnar Dafgård AB till leverantör av kött och chark till Nybro kommun för perioden 1 september mars 2011 med möjlighet till 2 års förlängning, att utse Potatisförädling på Öland AB som leverantör av potatis till Nybro kommun för perioden 1 september mars 2011 med möjlighet till 2 års förlängning, att avtal tecknas under förutsättning av att ingen överprövning görs samt att notera informationen till protokollet. Håkan Anderberg, servicechef Respektive akter

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/0171 Åtgärdsplan sfi - Svenskundervisning för invandrare Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av sfi:n - Svenskundervisning för invandrare. Utifrån kvalitetsgranskningen har förslag till åtgärdsplan tagits fram. Åtgärdsplanen redovisas i bilaga. att godkänna åtgärdsplanen samt att redovisa åtgärdsplanen till Skolinspektionen. AB Nybro Brunn

14 Sammanträdesdatum Dnr 10/0003 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder Vid sammanträdet redovisas aktuell arbetsmarknadsstatistik avseende olika åtgärder (anställningsstöd, lönebidrag, arbetsplatspraktik m m). Totalt antalet arbetslösa i Nybro i åldrarna år under juli 2010 uppgår till 422 personer, vilket är 92 färre än motsvarande period förra året. Sökande i program med aktivitetsstöd var 316 personer, vilket är 117 fler än motsvarande period förra året. I procent uppgår antalet arbetslösa i åldrarna år till 3,5, vilket är lägre än riket (4,0 procent), men högre än genomsnittet för länet (3,3 procent). Av ungdomar i åldern år var 89 ungdomar arbetslösa, vilket var en mer än motsvarande period förra året. Sökande i program med aktivitetsstöd var 107 personer, vilket är två fler än motsvarande period förra året. Mer statistik återfinns via Arbetsförmedlingens hemsida. Personalchef Stig-Roland Fagergård redovisar att i ungdomsprojektet, som bedrivs i Bonaren, fanns endast nio-tio personer i verksamhet efter sommaren. Totalt har cirka 50 ungdomar deltagit i projektet. Utifrån den arbetsmarknadsstatistik som redovisas görs bedömning om att fler ungdomar borde delta i projektet. Orsaker till nuvarande deltagarantal ska undersökas. att notera informationen till protokollet samt att bjuda in arbetsförmedlingschefen Lars Häggbring, Arbetsförmedlingen, till information om arbetsmarknaden i Nybro till arbetsutskottets sammanträde den 15 september Lars Häggbring, arbetsförmedlingschef PA-enheten

15 Sammanträdesdatum Dnr 10/0070 Uppdrag om framtagande av anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt I samband med beslut om vissa investeringar råder ibland osäkerhet om vilka övriga ekonomiska konsekvenser ett investeringsbeslut innebär utöver själva investeringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2010, 34, att ge ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram förslag på anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt. Vid samma sammanträde gavs också ett annat uppdrag till utvecklingsenheten att i samråd med förvaltningschefsgruppen revidera och utvärdera den av kommunfullmäktige fastställda projektmodellen. Detta uppdrag hanteras numera av tillförordnade kommundirektören och kommer att återrapporteras under hösten Ekonomichefen och tekniska förvaltningens chef föreslår att investeringsprojekten fortsättningsvis ska följa den beslutade projektmodellen. När sedan det andra uppdraget om projektmodellen blir slutfört ska förhoppningsvis arbetssättet bli tydligare. att investeringsprojekt som föreslås ska redovisas enligt Nybro kommuns projektmodell. Bengt-Eve Petersson, teknisk chef Anette Arbman, ekonomichef

16 Sammanträdesdatum Dnr 10/0004 Aktuella frågor Spridning av foton via räddningstjänsten Ordföranden Inger Rydbrink (s) redovisar synpunkt som framförts om räddningstjänstens spridning av foton från olyckor. Facebook Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist informerar om att Nybro kommun från och med den 16 augusti 2010 finns på Facebook. Tillgänglighet via webben Kaj Göransson (s) framför att webben ofta ligger nere under helgerna. Detta innebär problem om man söker information. Personalchefen Stig-Roland Fagergård redovisar att önskemål om bemanning framförts från IT-enheten. Kostnaden för en lösning har beräknats till cirka kronor per helg. Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist redovisar att diskussioner förs med andra kommuner om möjligheten till samverkan över kommungränserna för IT-verksamheten. Beredskap vid telefonavbrott Sivert Hugosson (kd) frågar om kommunens beredskap vid teleavbrott med anledning av information i lokaltidning om teleavbrott i Kalmar. Redovisning lämnas att Nybro kommun har viss beredskap för sådan händelse. att rekommendera räddningstjänsten att ej sprida fotodokumentation från olyckor samt att notera informationen till protokollet. Räddningstjänsten

17 Sammanträdesdatum Dnr 10/0093 Bildande av kommunal Vattengrupp I december 2000 tog EU beslut om ett ramdirektiv för vatten i syfte att skydda och förvalta vattnen på bästa sätt för kommande generationer. Alla medlemsländer ska fram till år 2015 ha uppnått god status i berörda vatten. I EU:s direktiv (2000/60/EG, punkt 14) poängterar man vikten av samarbete och samverkan på alla nivåer. Avsikten i Vattenförvaltningsförordningen (svensk implementering av vattendirektivet) är att få till stånd en aktiv samverkan mellan alla vattenintressenter under hela den 6-åriga förvaltningscykeln. Det finns också krav på information till allmänheten och på formella samråd inför större beslut. Samråd innebär en obligatorisk process till skillnad från samverkan som är frivillig. En form av lokal samverkan är bildande av vattenråd. Ett vattenråd är en frivillig sammanslutning av intressenter, som vill delta aktivt i arbetet med vattenförvaltningen inom ett geografiskt område, avrinningsområde. Vattenrådet har ingen formell beslutsrätt, men kan genom sitt samarbete i vattenrådet och i dialog med länsstyrelserna och Vattenmyndigheten få betydande inflytande på arbetet i vattenförvaltningen, t ex vid prioriteringar av åtgärder och utformningen av förvaltningsplaner. Ett vattenråd fungerar som samverkansorgan inom avrinningsområdet och blir en kanal mellan ansvariga myndigheter, berörda aktörer och allmänhet. Det finns nu cirka 22 bildade vattenråd i Södra Östersjöns vattendistrikt och fler är på gång. Vattenråden med aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde ska på regional/lokal nivå gemensamt verka för ett helhetsperspektiv inom området, bättre beslut, ökad tillgång på lokal kunskap, främja lokala initiativ och öka medvetenheten kring vattenfrågorna. De kan också bidra med kunskapsfakta, men även ha synpunkter på underlag för prioriteringar av mål och åtgärder samt samhälleliga och ekonomiska intressen av olika åtgärder. Åtgärder som kan bekostas av olika nationella och internationella vattenvårdsprojekt. De vattenråd som berör Nybro kommun är: Alsteråns vattenråd (bildades 2008). Snärjebäckens vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår. Ljungbyåns vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår. Hagbyåns/Halltorpsåns vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår.

18 Sammanträdesdatum (forts) Nybro kommun kommer att ha en plats i varje styrelse, men vilken person/befattning/verksamhet är ännu inte beslutat, förutom för Alsteråns vattenråd. Kommunernas medlemskap beror av kommunernas roll inom t ex vattenplanering, prövning och tillsyn, badplatsansvar, allmän vattenvård samt som huvudmän för va-verksamheten. De kommunala representanterna i ett vattenråd har ett mycket viktigt ansvar att föra frågor tillbaka till den egna kommunala organisationen, till de olika verksamheterna, de politiska nivåerna samt till invånarna. Att utveckla samarbetet samt fördela arbetet inom kommunen är viktigt. Det finns många exempel på kommuner som bildat vattengrupper för att öka samarbetet mellan t ex samhällsbyggnad (inklusive miljö, planering), teknisk förvaltning (inklusive va, fastigheter) och kommunledning/-styrelse (inklusive kultur och fritid) i vattenfrågor. Det är också viktigt att man samlas kring vattenfrågor både på tjänstemannanivå och på politisk nivå. Vid möte den 1 juli 2010, där representanter från olika nämnder och förvaltningar träffades för avstämning inför det fortsatta arbetet med bildande av vattenråd, föreslogs att en kommunal Vattengrupp bildas. Gruppen bör bestå av representanter från både förtroendemannaorganisationen och tjänstemän från berörda förvaltningar. Genom samverkan ökar olika intressenter den egna kunskapen om andra kompetensområden och intressen till förmån för helhetssynen. Målet är att alla vatten ska uppnå god status till år 2015, där det är rimligt. Vattnen som berörs är ytvatten, kustvatten och grundvatten. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bilda en kommunal Vattengrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden inklusive va och kommunstyrelsen samt att notera informationen till protokollet. Samhällsbyggnadsförvaltningen

19 Sammanträdesdatum Dnr 09/0204 Utvärdering av införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 14 oktober 2009, 103, om införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse och protokoll. Beslutet innebar att den fastställda mallen för tjänsteskrivelse och protokoll skulle användas med senast genomförande från och med 1 januari Vid samma beslutstillfälle fick den administrativa chefen i uppdrag att efter sex månader göra en utvärdering av att reglerna följs. Beträffande protokollen skriver alla nämnder, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden, dessa i typsnitt Times New Roman, vilket gör att dessa blir enhetliga. Alla nämnder och samverkansråd använder idag samma protokollsmall med undantag för Ungdomsrådet. Gemensamma mallen för tjänsteskrivelsen innehöll dessutom en uppställning, som ska underlätta både vid skrift, men också för läsaren och beslutsfattare. Tjänsteskrivelsen utgår ifrån att viss information ska finnas och dessutom i viss ordning, enligt följande: Sammanfattning Ärendets beredning Konsekvensbeskrivning Bakgrund Förvaltningens synpunkter/ståndpunkt Förslag till beslut K o n s e k v e n s b e s k r i v n i n g a r - Ekonomi - Miljö och klimat - Måluppfyllelse - Jämställdhet - Barnperspektiv - Tillgänglighetsaspekter - Riktlinjer och handlingsprogram - Kulturaspekter - Bilagor

20 Sammanträdesdatum (forts) Vid genomgång av protokollstexter, inklusive kommunstyrelsens egna, kan konstateras att följsamheten mot anvisningarna ej är speciellt stor. Visserligen passar inte mallen för alla ärenden, men exempelvis redovisning av konsekvensbeskrivningar hör till undantagen. Konsekvensen av att ej följa mallarna i den utsträckning som är möjligt utifrån aktuellt ärende, blir bristfälliga beslutsunderlag. Utifrån en översiktlig bedömning upplevs protokollen för barnoch utbildningsnämnden mesta stämma med föreslagen mall. Vidare kan noteras att samtliga nämnder, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden, använder att-satser i beslutet. att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortlöpande informera berörda förvaltningar om beslut om införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram lathund, som kan användas som påminnelse för förtroendevald i samband med olika beslut samt att notera informationen till protokollet. Mats Arnér, administrativ chef Peter Tinnert, informatör

21 Sammanträdesdatum Dnr 10/0172 Byte av ärendehanteringssystem Nybro kommun har sedan många år använt ett ärendehanteringssystem som heter ÄHS för diarieföring av ärenden. Ingen utveckling av systemet har skett de senaste åren. I investeringsplanen har under flera år medel funnits avsatta för byte/uppgradering till nytt system. På grund av flera olika orsaker har inget byte genomförts. Nuvarande produktansvarigt företag för ÄHS, FormPipe erbjuder uppgradering till nytt system benämnt W3D3. W3D3 innehåller moduler för ärendehantering, dokumenthantering och e-tjänster. Det nya programmet ger möjlighet till successiv administrativ utveckling inom flera områden. Inledningsvis kommer diarium på webben att finnas tillgängligt. Visningar har genomförts av programmet lokalt. Studiebesök har genomförts hos kommun som nyttjar programmet. W3D3 kan antingen installeras lokalt eller via webben. Förslaget innebär att Nybro kommun kommer att använda W3D3 On Demand, vilket innebär att kommunen hyr licenser till leverantörens systemprodukt inklusive drift och underhåll. Lemontree är den partner till FormPipe som kommer att svara för installation, grundkonfiguration och migrering av ÄHS. att godkänna övergång till ärende- och dokumenthanteringssystem W3D3 On Demand, att kommunstyrelseförvaltningen får ansvar för implementering samt att notera informationen till protokollet. Mats Arnér, administrativ chef Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten

22 Sammanträdesdatum Dnr 10/0173 Rapport uppdrag Medborgarkontor Uppdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 april 2010, 50, att ge administrativa chefen i uppdrag att i samråd med förvaltningschefsgruppen ta fram förslag till uppdrag för att utreda förutsättningarna för skapande av ett Medborgarkontor i förvaltningshuset. Bakgrund Medborgarkontor eller Medborgarservice som flera kommuner använder som benämning, har funnits i många kommuner sedan slutet av 1980-talet. Inriktningen har varit och är att den kommunala verksamheten alltid kan bli bättre. Med bättre avses ur ett medborgarperspektiv. Detta innebär att förändringar kan ske över tiden, inte minst utifrån utvecklingen av ny teknik, men vilket också är viktigt att notera är att alla inte har tillgång till tekniken och kanske också föredrar det personliga mötet när man söker information eller vill uträtta ett ärende. Ett viktigt komplement kan då vara att utveckla även den personliga medborgardialogen, exempelvis genom skapandet av ett Medborgarkontor. Medborgarkontoren kan ha olika lokaliseringar, men vanligt är att de förläggs till lokaler där det är naturligt att vistas och som har en hög grad av tillgänglighet. Med tillgänglighet menas inte enbart fysisk tillgänglighet utan också att kontoren är bemannade när medborgarna har möjlighet att komma. Ett medborgarkontor är oftast bemannat med samhällsvägledare med olika inriktning. Här kan man som medborgare få hjälp med information/upplysningar, vägledning/rådgivning, göra tidsbokningar, rutinmässig handläggning. Arbetsuppgifter och funktioner i en Medborgarservice Under 2006 påbörjades en organisationsöversyn, som bland annat inkluderade att se förutsättningar för gemensam reception. Vid detta tillfälle gjordes en inventering hos kommunens olika förvaltningar av vanligt förekommande rutinarbetsuppgifter som skulle kunna utföras via en gemensam reception. Denna inventering visade på att det fanns många uppgifter, som borde kunna utföras från en gemensam reception/medborgarkontor. Fördelarna med en gemensam reception/medborgarkontor är att kommuninvånarna vet vart de ska kunna vända sig för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna få svar på sina frågor eller i övrigt kunna uträtta många ärenden. Inriktningen blir En väg in.

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-06-14 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-06-14 1 (20) Kommunledningsutskottet 2012-06-14 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.15 Beslutande Övriga deltagande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Eva Folkesdotter-Paradis

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer