Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande Sivert Hugosson, ersättare (kd) Håkan Anderberg, servicechef, 90 Mats Larsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 99 Jonas Algotsson, samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande, 99 Ulf Ohlsson, exploateringschef, 99 Jessica Dahl, exploateringssamordnare, 99 Kerstin Ivansson, planarkitekt, 99 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, delvis Fredrik Forsander, va-ingenjör, delvis Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Stig-Roland Fagergård, personalchef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Mariann Karlsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Inger Rydbrink Mariann Karlsson Paragrafer Bevis Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\Kommunstyrelsens arbetsutskott\2010\ Protokoll från arbetsutskottet.doc

2 Sammanträdesdatum 157 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 85 Aktuella arbetsgivarfrågor. 86 Aktuella kommundirektörsfrågor och uppdragsredovisning. 87 Nybro kommuns krisledningsorganisation. 88 Information om pågående arbete angående ägarförhållande för Kalmar Läns Trafik AB. 89 Aktuellt från utvecklingen av kommunens fastigheter i Orrefors. 90 Antagande/förlängning av anbud för upphandling av vissa livsmedel. 91 Åtgärdsplan sfi svenskundervisning för invandrare. 92 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder. 93 Uppdrag om framtagande av anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt. 94 Aktuella frågor. 95 Bildande av kommunal Vattengrupp. 96 Utvärdering av införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse. 97 Byte av ärendehanteringssystem. 98 Rapport uppdrag Medborgarkontor. 99 Mark- och exploateringsfrågor.

3 Sammanträdesdatum Dnr 10/0002 Aktuella arbetsgivarfrågor Vid sammanträdet redovisar personalchefen Stig-Roland Fagergård aktuella arbetsgivarfrågor: Löneöversyn Löneöversynen 2010 är nu avslutad. Genomsnittligt utfall redovisas vid sammanträdet. Skrivelse från Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro har i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott yrkat på att Nybro kommun, som en god arbetsgivare, använder sig av möjligheten att gå från tidsbegränsad sjukersättning till en lönebidragsanställning. Detta ska gälla tillsvidareanställda, där den tidsbegränsade sjukersättning upphör. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2010, 74, att ge personalchefen i uppdrag att utreda konsekvenser av ett genomförande enligt Kommunals yrkande. Personalchefens utredning och konsekvenser Det är helt riktigt att Staten, genom Arbetsförmedlingen, har gett arbetsgivaren möjlighet att erbjuda möjligheten till lönebidrag för den som kan återgå till sin anställning om den anställde haft hel tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. Reglerna för lönebidrag är utformade så att Arbetsförmedlingen ska med arbetsgivaren förhandla om lönebidragets storlek varje år. Som mest kan arbetsgivare få 80 procent av en heltidslön på kronor (semesterersättningen är ej bidragsgrundande). I särskilda fall kan lönebidraget dock bli större än 80 procent. Lönebidraget betalas ut i max 4 år. Efter särskild prövning kan dock bidragstiden förlängas. Detta innebär att för arbetsgivaren uppstår en inte oväsentlig kostnad, att inrätta en form av personliga tjänster med lönebidrag då arbetsgivaren dessutom får betala 100 procent på den delen av lönen som överstiger kronor.

4 Sammanträdesdatum (forts) De personer som Kommunal åsyftar med hel tidsbegränsad sjukersättning har erhållit detta genom att arbetsgivaren, tillsammans med sjukvården och Försäkringskassan, kommit fram till att individen inte klarar av sitt arbete eller något annat likvärdigt arbete samt inte har kompetens för andra arbetsuppgifter inom Nybro kommun. Allt detta har prövats genom arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar. Då återstår frågan om Nybro kommun som arbetsgivare ska inrätta så kallade personliga tjänster, där man skräddarsyr arbetsuppgifter utöver vad ordinarie personal inte gör. Denna fråga har vid flera tidigare tillfällen under åren varit uppe till behandling i kommunens personalorgan och avslagits. Det är mycket tveksamt om Nybro kommun som arbetsgivare generellt ska utvidga sitt arbetsgivaransvar på detta sätt på grund av att staten förändrat sin arbetsmarknads- och försäkringspolitik. Däremot bör Nybro kommun som god arbetsgivare kunna pröva möjligheten till en anställning med lönebidrag om individen kan återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter med viss begränsning. Godkännande av kollektivavtal Med anledning av centralt träffade uppgörelser föreslås att lokala kollektivavtal tecknas med berörda parter. För närvarande finns följande avtal som ska undertecknas: Lokalt kollektivavtal om BEA. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 10. Uppvaktningar av 50- och 60 åringar enligt uppvaktningsreglemente I nuvarande regler för uppvaktningar av förtroendevalda och arbetstagare hos Nybro kommun anges i punkterna 3.1 och 3.2 följande: 3.1 Förtroendevald, som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige eller förvaltningsorgan inom Nybro kommun uppvaktas av kommunen med blommor när vederbörande fyller 50 respektive 60 år.

5 Sammanträdesdatum (forts) 3.2 Av Nybro kommun anställda uppvaktas av kommunen med blommor när vederbörande fyller 50 respektive 60 år. PA-enheten får ofta frågor om till vilket belopp blomuppvaktningen ska ske. För att ha enhetlighet i dessa inköp föreslås att blomsteruppvaktning görs till en kostnad, som motsvarar 1,0 procent av prisbasbeloppet det år uppvaktningen sker. Starta eget Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2009, 104, att ställa sig positiv till förslag om Stimulanspaket - Starta Eget. Beslutet innebar bland annat: Fast anställd i förvaltning eller bolag, som vill starta eget, erbjuds av AB Nybro Brunn kostnadsfri rådgivning/utvecklingssamtal på arbetstid. AB Nybro Brunn bedömer därefter vilka affärsidéer som är utvecklingsbara. Den som har en affärsidé, som bedömts vara tillräckligt hållbar, erbjuds tjänstledighet i sex månader med 80 procent av grundlönen. Därefter kan tjänstledighet utan lön beviljas ytterligare sex månader. Den anställde erbjuds utbildning och vid behov lokaler av AB Nybro Brunn ( kuvös ). Den anställde ska vara mantalsskriven i Nybro kommun och det planerade företaget ska nyetableras i Nybro kommun. Kommunstyrelsen beslutade vidare att projektet ej ska omfatta anställda som vill starta eget inom kommunal kärnverksamhet. En anställd i kommunalt bolag har för avsikt att starta eget med inriktning mot att utveckla internet- och smartphonebaserade produkter och tjänster. Affärsplanen och finansiering är under framtagande. att ha förståelse för att Kommunal, som facklig organisation, värnar om sina medlemmar genom detta yrkande, men

6 Sammanträdesdatum (forts) att avslå Kommunals framställan att generellt anställa de, som genom Försäkringskassan riskerar att förlora sin hela tidbegränsade sjukersättning, med lönebidrag, men att som god arbetsgivare göra en individuell bedömning vid varje tillfälle om lönebidrag kan vara en möjlig väg för att återgå i ordinarie arbetsuppgifter med viss begränsning, att godkänna och skriva på redovisade kollektivavtal, att fastställa att blomsteruppvaktningar i samband med uppvaktning vid 50- eller 60 årsdag enligt kommunens regler för uppvaktningar får uppgå till 1,0 procent av prisbasbeloppet det år uppvaktningen sker, att godkänna ansökan om Starta eget för fortsatt handläggning utifrån projektets förutsättningar samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro PA-enheten Stig-Roland Fagergård, personalchef

7 Sammanträdesdatum Dnr 10/0001 Aktuella kommundirektörsfrågor och uppdragsredovisning Vid sammanträdet redovisar tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist aktuella kommundirektörsfrågor och aktuella uppdrag: Översyn av reglemente och delegationsordningar Arbete har påbörjats med syfte att inför nya mandatperioden göra en avstämning och revidering av nu gällande reglementen och delegationsordningar. Ansvar för samordning av detta arbete vilar på kommunstyrelseförvaltningen. Organisationsfrågor inom kommunstyrelseförvaltningen Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist informerar om pågående översyn av organisation inom kommunstyrelseförvaltningen. Översynen är delvis föranledd av att få en ökad fokus mot upphandlingsfrågor, men också för att säkerställa säkerhetsarbetet. Inom utvecklingsenheten har EU-samordnaren slutat sin anställning och utvecklingschefen har beviljats tjänstledighet fyra månader från den 1 september 2010 för prövande av annan tjänst. att notera informationen till protokollet. Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör

8 Sammanträdesdatum Dnr 10/0017 Nybro kommuns krisledningsorganisation Mellan 2 februari och 1 april 2011 kommer Kalmar län att delta i en nationell storövning, kallad SAMÖ/KKÖ (Samverkansövning/Kärnkraftsövning). Övningen initieras med en akut fas de första två dygnen. Den kommer att fokusera på kärnteknisk olycka, men är exempel på en extraordinär händelse med både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Deltagare i övningen är bland andra nationella, regionala och lokala myndigheter. Inför denna storövning har en Krisberedskapsdag genomförts. Vid detta tillfälle upprättades förslag till Nybro kommuns krisledningsorganisation. Förslaget återfinns i bilaga. I anteckningar från mötet redovisas även ett antal åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas för det fortsatta arbetet med krisledning. att godkänna förslag till Nybro kommuns krisledningsorganisation, att ge informatören i uppdrag att tillsammans med säkerhetssamordningsrådet revidera Ledningsplan för krisledningsnämnden samt Informationsplan vid olyckor och extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, att uppdra till säkerhetssamordnaren att planera för uppföljning av genomförd krisberedskapsdag för kommunstyrelsens arbetsutskott efter årsskiftet 2010/2011 samt att notera informationen till protokollet. Räddningstjänsten Peter Tinnert, informatör Håkan Anderberg, säkerhetssamordnare Anders Jegeman, handläggare

9 Sammanträdesdatum Dnr 10/0141 Information om pågående arbete angående ägarförhållande för Kalmar Läns Trafik AB Arbete bedrivs inom Regionförbundet och landstinget angående ägarförhållandena om huvudmannaskapet för Kalmar Läns Trafik AB (KLT). Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2010 informerade Anders Henriksson från landstinget samt Harald Hjalmarsson och Bruno Nilsson från kommunsidan om det pågående arbetet. Arbetet har bland annat som inriktning att få en gemensam huvudman för KLT. Meningen är att landstinget ska vara huvudman är i full gång. Tanken är att all trafik ska ingå i förändringen, det vill säga skolresor, närtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. För att genomföra förändringen är det tänkt att skatteväxling ska ske mellan kommunerna och landstinget. Målet är att göra förändringen från och med den 1 januari Telefonmöte har genomförts den 22 juni 2010 då representanter från länets kommuner, landstinget och Regionförbundet gjorde en avstämning av vad som framförts vid kommunöverläggningar som genomförts. Vid telefonmötet påtalades vikten av att material tas fram, som redovisar de skattemässiga effekterna för varje enskild kommun och landstinget. Materialet ska också beskriva den skattemässiga effekten för varje enskild beståndsdel av de samhällsbetalda resorna. I det underlag som kommunen överlämnat till arbetsgruppen framgår att kommunens totala kostnader för den samhällsbetalda trafiken, som berörs av utredningen, uppgår till kronor. att notera informationen till protokollet.

10 Sammanträdesdatum Dnr 08/0227 Aktuellt från utvecklingen av kommunens fastigheter i Orrefors Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2009, 147, med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2009, 139, om köp av vissa fastigheter av Orrefors Kosta Boda AB i Orrefors, att uppdra åt VD i AB Nybro Brunn, Håkan Dahlgren, Nils-Erik Gustafsson och representant från tekniska förvaltningen att redovisa förslag på användning och utveckling av fastigheter samt att förslaget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 30 november Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2009, 221, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få information om processens utveckling varannan månad. Senaste rapporten lämnades den 12 maj Vid arbetsutskottets sammanträde redovisar Nils-Erik Gustafsson aktuell utveckling av Orrefors-fastigheterna från sommaren 2010: Projekt Småländska delikatesser började med försäljning den 10 juli Bra försäljning rapporteras. Synpunkter finns om att det skulle vara positivt om någon kunde öppna caféverksamhet. Leader-projekt för Hammarsmedjan och utveckling av sportfisket har beviljats. Värdshuset har öppnats. Verksamhet med permanent öppethållande upphör den 22 augusti 2010, därefter öppet för bokningar och särskilda evenemang. Glasrikets skatter har haft försäljningen öppen. Styrelsemöte den 31 augusti 2010 då rapport över försäljning m m kommer att lämnas. Andelsägarmöte är planerat till den 25 september Arbetet med tillskapande av vandringsleden har skapat positiva reaktioner. Förslag finns om att invigning av vandringsleden blir den 9 oktober Form- och designbutik har öppnats. Fastighetsrelationer mellan Orrefors Kosta Boda AB och Nybro kommun kommer att stämmas av vid möte den 26 augusti Tankar och förslag finns till genomförande av Midvinterblod den 11 december Nils-Erik Gustafsson redovisar även från Pukebergs-området att:

11 Sammanträdesdatum (forts) Söktrycket till befintliga utbildningsprogram varit stort. Ombyggnadsarbeten av sliperiet (klart) och av Klockmagasinet pågår. Sommarens utställning i konsthallen har haft cirka 100 besökare varje dag. Projekt Andelshyttan har startat. Möte med Linnéuniversitetets fastighetsansvarig har genomförts. Nils-Erik Gustafsson informerar om och förmedlar även fråga om möjlighet till kommunalt engagemang i 2011 års planerade visning av Molnsiden. att utse tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist att vara kontaktperson för frågor om kommunalt engagemang i 2011 års visning av Molnsiden samt att notera informationen till protokollet. Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Nils-Erik Gustafsson, handläggare

12 Sammanträdesdatum Dnr 10/0112 Dnr 10/0111 Antagande/förlängning av anbud för upphandling av vissa livsmedel Vid sammanträdet redovisar och kommenterar servicechefen Håkan Anderberg sammanställning och resultat av upphandling och utvärdering av anbud för vissa livsmedel. Kött och chark Två anbud har erhållits. Båda anbuden är kompletta utifrån Skall-krav och begärda handlingar. Anbudsvärdering och prisutvärdering innebär att Gunnar Dafgård AB förordas som leverantör avseende kött och chark. Potatis Ett anbud har erhållits. Anbudet är från Potatisförädling på Öland AB. Anbudet är komplett och uppfyller Skall-kraven. att utse Gunnar Dafgård AB till leverantör av kött och chark till Nybro kommun för perioden 1 september mars 2011 med möjlighet till 2 års förlängning, att utse Potatisförädling på Öland AB som leverantör av potatis till Nybro kommun för perioden 1 september mars 2011 med möjlighet till 2 års förlängning, att avtal tecknas under förutsättning av att ingen överprövning görs samt att notera informationen till protokollet. Håkan Anderberg, servicechef Respektive akter

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/0171 Åtgärdsplan sfi - Svenskundervisning för invandrare Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av sfi:n - Svenskundervisning för invandrare. Utifrån kvalitetsgranskningen har förslag till åtgärdsplan tagits fram. Åtgärdsplanen redovisas i bilaga. att godkänna åtgärdsplanen samt att redovisa åtgärdsplanen till Skolinspektionen. AB Nybro Brunn

14 Sammanträdesdatum Dnr 10/0003 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder Vid sammanträdet redovisas aktuell arbetsmarknadsstatistik avseende olika åtgärder (anställningsstöd, lönebidrag, arbetsplatspraktik m m). Totalt antalet arbetslösa i Nybro i åldrarna år under juli 2010 uppgår till 422 personer, vilket är 92 färre än motsvarande period förra året. Sökande i program med aktivitetsstöd var 316 personer, vilket är 117 fler än motsvarande period förra året. I procent uppgår antalet arbetslösa i åldrarna år till 3,5, vilket är lägre än riket (4,0 procent), men högre än genomsnittet för länet (3,3 procent). Av ungdomar i åldern år var 89 ungdomar arbetslösa, vilket var en mer än motsvarande period förra året. Sökande i program med aktivitetsstöd var 107 personer, vilket är två fler än motsvarande period förra året. Mer statistik återfinns via Arbetsförmedlingens hemsida. Personalchef Stig-Roland Fagergård redovisar att i ungdomsprojektet, som bedrivs i Bonaren, fanns endast nio-tio personer i verksamhet efter sommaren. Totalt har cirka 50 ungdomar deltagit i projektet. Utifrån den arbetsmarknadsstatistik som redovisas görs bedömning om att fler ungdomar borde delta i projektet. Orsaker till nuvarande deltagarantal ska undersökas. att notera informationen till protokollet samt att bjuda in arbetsförmedlingschefen Lars Häggbring, Arbetsförmedlingen, till information om arbetsmarknaden i Nybro till arbetsutskottets sammanträde den 15 september Lars Häggbring, arbetsförmedlingschef PA-enheten

15 Sammanträdesdatum Dnr 10/0070 Uppdrag om framtagande av anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt I samband med beslut om vissa investeringar råder ibland osäkerhet om vilka övriga ekonomiska konsekvenser ett investeringsbeslut innebär utöver själva investeringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2010, 34, att ge ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram förslag på anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt. Vid samma sammanträde gavs också ett annat uppdrag till utvecklingsenheten att i samråd med förvaltningschefsgruppen revidera och utvärdera den av kommunfullmäktige fastställda projektmodellen. Detta uppdrag hanteras numera av tillförordnade kommundirektören och kommer att återrapporteras under hösten Ekonomichefen och tekniska förvaltningens chef föreslår att investeringsprojekten fortsättningsvis ska följa den beslutade projektmodellen. När sedan det andra uppdraget om projektmodellen blir slutfört ska förhoppningsvis arbetssättet bli tydligare. att investeringsprojekt som föreslås ska redovisas enligt Nybro kommuns projektmodell. Bengt-Eve Petersson, teknisk chef Anette Arbman, ekonomichef

16 Sammanträdesdatum Dnr 10/0004 Aktuella frågor Spridning av foton via räddningstjänsten Ordföranden Inger Rydbrink (s) redovisar synpunkt som framförts om räddningstjänstens spridning av foton från olyckor. Facebook Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist informerar om att Nybro kommun från och med den 16 augusti 2010 finns på Facebook. Tillgänglighet via webben Kaj Göransson (s) framför att webben ofta ligger nere under helgerna. Detta innebär problem om man söker information. Personalchefen Stig-Roland Fagergård redovisar att önskemål om bemanning framförts från IT-enheten. Kostnaden för en lösning har beräknats till cirka kronor per helg. Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist redovisar att diskussioner förs med andra kommuner om möjligheten till samverkan över kommungränserna för IT-verksamheten. Beredskap vid telefonavbrott Sivert Hugosson (kd) frågar om kommunens beredskap vid teleavbrott med anledning av information i lokaltidning om teleavbrott i Kalmar. Redovisning lämnas att Nybro kommun har viss beredskap för sådan händelse. att rekommendera räddningstjänsten att ej sprida fotodokumentation från olyckor samt att notera informationen till protokollet. Räddningstjänsten

17 Sammanträdesdatum Dnr 10/0093 Bildande av kommunal Vattengrupp I december 2000 tog EU beslut om ett ramdirektiv för vatten i syfte att skydda och förvalta vattnen på bästa sätt för kommande generationer. Alla medlemsländer ska fram till år 2015 ha uppnått god status i berörda vatten. I EU:s direktiv (2000/60/EG, punkt 14) poängterar man vikten av samarbete och samverkan på alla nivåer. Avsikten i Vattenförvaltningsförordningen (svensk implementering av vattendirektivet) är att få till stånd en aktiv samverkan mellan alla vattenintressenter under hela den 6-åriga förvaltningscykeln. Det finns också krav på information till allmänheten och på formella samråd inför större beslut. Samråd innebär en obligatorisk process till skillnad från samverkan som är frivillig. En form av lokal samverkan är bildande av vattenråd. Ett vattenråd är en frivillig sammanslutning av intressenter, som vill delta aktivt i arbetet med vattenförvaltningen inom ett geografiskt område, avrinningsområde. Vattenrådet har ingen formell beslutsrätt, men kan genom sitt samarbete i vattenrådet och i dialog med länsstyrelserna och Vattenmyndigheten få betydande inflytande på arbetet i vattenförvaltningen, t ex vid prioriteringar av åtgärder och utformningen av förvaltningsplaner. Ett vattenråd fungerar som samverkansorgan inom avrinningsområdet och blir en kanal mellan ansvariga myndigheter, berörda aktörer och allmänhet. Det finns nu cirka 22 bildade vattenråd i Södra Östersjöns vattendistrikt och fler är på gång. Vattenråden med aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde ska på regional/lokal nivå gemensamt verka för ett helhetsperspektiv inom området, bättre beslut, ökad tillgång på lokal kunskap, främja lokala initiativ och öka medvetenheten kring vattenfrågorna. De kan också bidra med kunskapsfakta, men även ha synpunkter på underlag för prioriteringar av mål och åtgärder samt samhälleliga och ekonomiska intressen av olika åtgärder. Åtgärder som kan bekostas av olika nationella och internationella vattenvårdsprojekt. De vattenråd som berör Nybro kommun är: Alsteråns vattenråd (bildades 2008). Snärjebäckens vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår. Ljungbyåns vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår. Hagbyåns/Halltorpsåns vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår.

18 Sammanträdesdatum (forts) Nybro kommun kommer att ha en plats i varje styrelse, men vilken person/befattning/verksamhet är ännu inte beslutat, förutom för Alsteråns vattenråd. Kommunernas medlemskap beror av kommunernas roll inom t ex vattenplanering, prövning och tillsyn, badplatsansvar, allmän vattenvård samt som huvudmän för va-verksamheten. De kommunala representanterna i ett vattenråd har ett mycket viktigt ansvar att föra frågor tillbaka till den egna kommunala organisationen, till de olika verksamheterna, de politiska nivåerna samt till invånarna. Att utveckla samarbetet samt fördela arbetet inom kommunen är viktigt. Det finns många exempel på kommuner som bildat vattengrupper för att öka samarbetet mellan t ex samhällsbyggnad (inklusive miljö, planering), teknisk förvaltning (inklusive va, fastigheter) och kommunledning/-styrelse (inklusive kultur och fritid) i vattenfrågor. Det är också viktigt att man samlas kring vattenfrågor både på tjänstemannanivå och på politisk nivå. Vid möte den 1 juli 2010, där representanter från olika nämnder och förvaltningar träffades för avstämning inför det fortsatta arbetet med bildande av vattenråd, föreslogs att en kommunal Vattengrupp bildas. Gruppen bör bestå av representanter från både förtroendemannaorganisationen och tjänstemän från berörda förvaltningar. Genom samverkan ökar olika intressenter den egna kunskapen om andra kompetensområden och intressen till förmån för helhetssynen. Målet är att alla vatten ska uppnå god status till år 2015, där det är rimligt. Vattnen som berörs är ytvatten, kustvatten och grundvatten. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bilda en kommunal Vattengrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden inklusive va och kommunstyrelsen samt att notera informationen till protokollet. Samhällsbyggnadsförvaltningen

19 Sammanträdesdatum Dnr 09/0204 Utvärdering av införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 14 oktober 2009, 103, om införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse och protokoll. Beslutet innebar att den fastställda mallen för tjänsteskrivelse och protokoll skulle användas med senast genomförande från och med 1 januari Vid samma beslutstillfälle fick den administrativa chefen i uppdrag att efter sex månader göra en utvärdering av att reglerna följs. Beträffande protokollen skriver alla nämnder, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden, dessa i typsnitt Times New Roman, vilket gör att dessa blir enhetliga. Alla nämnder och samverkansråd använder idag samma protokollsmall med undantag för Ungdomsrådet. Gemensamma mallen för tjänsteskrivelsen innehöll dessutom en uppställning, som ska underlätta både vid skrift, men också för läsaren och beslutsfattare. Tjänsteskrivelsen utgår ifrån att viss information ska finnas och dessutom i viss ordning, enligt följande: Sammanfattning Ärendets beredning Konsekvensbeskrivning Bakgrund Förvaltningens synpunkter/ståndpunkt Förslag till beslut K o n s e k v e n s b e s k r i v n i n g a r - Ekonomi - Miljö och klimat - Måluppfyllelse - Jämställdhet - Barnperspektiv - Tillgänglighetsaspekter - Riktlinjer och handlingsprogram - Kulturaspekter - Bilagor

20 Sammanträdesdatum (forts) Vid genomgång av protokollstexter, inklusive kommunstyrelsens egna, kan konstateras att följsamheten mot anvisningarna ej är speciellt stor. Visserligen passar inte mallen för alla ärenden, men exempelvis redovisning av konsekvensbeskrivningar hör till undantagen. Konsekvensen av att ej följa mallarna i den utsträckning som är möjligt utifrån aktuellt ärende, blir bristfälliga beslutsunderlag. Utifrån en översiktlig bedömning upplevs protokollen för barnoch utbildningsnämnden mesta stämma med föreslagen mall. Vidare kan noteras att samtliga nämnder, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden, använder att-satser i beslutet. att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortlöpande informera berörda förvaltningar om beslut om införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram lathund, som kan användas som påminnelse för förtroendevald i samband med olika beslut samt att notera informationen till protokollet. Mats Arnér, administrativ chef Peter Tinnert, informatör

21 Sammanträdesdatum Dnr 10/0172 Byte av ärendehanteringssystem Nybro kommun har sedan många år använt ett ärendehanteringssystem som heter ÄHS för diarieföring av ärenden. Ingen utveckling av systemet har skett de senaste åren. I investeringsplanen har under flera år medel funnits avsatta för byte/uppgradering till nytt system. På grund av flera olika orsaker har inget byte genomförts. Nuvarande produktansvarigt företag för ÄHS, FormPipe erbjuder uppgradering till nytt system benämnt W3D3. W3D3 innehåller moduler för ärendehantering, dokumenthantering och e-tjänster. Det nya programmet ger möjlighet till successiv administrativ utveckling inom flera områden. Inledningsvis kommer diarium på webben att finnas tillgängligt. Visningar har genomförts av programmet lokalt. Studiebesök har genomförts hos kommun som nyttjar programmet. W3D3 kan antingen installeras lokalt eller via webben. Förslaget innebär att Nybro kommun kommer att använda W3D3 On Demand, vilket innebär att kommunen hyr licenser till leverantörens systemprodukt inklusive drift och underhåll. Lemontree är den partner till FormPipe som kommer att svara för installation, grundkonfiguration och migrering av ÄHS. att godkänna övergång till ärende- och dokumenthanteringssystem W3D3 On Demand, att kommunstyrelseförvaltningen får ansvar för implementering samt att notera informationen till protokollet. Mats Arnér, administrativ chef Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten

22 Sammanträdesdatum Dnr 10/0173 Rapport uppdrag Medborgarkontor Uppdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 april 2010, 50, att ge administrativa chefen i uppdrag att i samråd med förvaltningschefsgruppen ta fram förslag till uppdrag för att utreda förutsättningarna för skapande av ett Medborgarkontor i förvaltningshuset. Bakgrund Medborgarkontor eller Medborgarservice som flera kommuner använder som benämning, har funnits i många kommuner sedan slutet av 1980-talet. Inriktningen har varit och är att den kommunala verksamheten alltid kan bli bättre. Med bättre avses ur ett medborgarperspektiv. Detta innebär att förändringar kan ske över tiden, inte minst utifrån utvecklingen av ny teknik, men vilket också är viktigt att notera är att alla inte har tillgång till tekniken och kanske också föredrar det personliga mötet när man söker information eller vill uträtta ett ärende. Ett viktigt komplement kan då vara att utveckla även den personliga medborgardialogen, exempelvis genom skapandet av ett Medborgarkontor. Medborgarkontoren kan ha olika lokaliseringar, men vanligt är att de förläggs till lokaler där det är naturligt att vistas och som har en hög grad av tillgänglighet. Med tillgänglighet menas inte enbart fysisk tillgänglighet utan också att kontoren är bemannade när medborgarna har möjlighet att komma. Ett medborgarkontor är oftast bemannat med samhällsvägledare med olika inriktning. Här kan man som medborgare få hjälp med information/upplysningar, vägledning/rådgivning, göra tidsbokningar, rutinmässig handläggning. Arbetsuppgifter och funktioner i en Medborgarservice Under 2006 påbörjades en organisationsöversyn, som bland annat inkluderade att se förutsättningar för gemensam reception. Vid detta tillfälle gjordes en inventering hos kommunens olika förvaltningar av vanligt förekommande rutinarbetsuppgifter som skulle kunna utföras via en gemensam reception. Denna inventering visade på att det fanns många uppgifter, som borde kunna utföras från en gemensam reception/medborgarkontor. Fördelarna med en gemensam reception/medborgarkontor är att kommuninvånarna vet vart de ska kunna vända sig för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna få svar på sina frågor eller i övrigt kunna uträtta många ärenden. Inriktningen blir En väg in.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer