Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande Sivert Hugosson, ersättare (kd) Håkan Anderberg, servicechef, 90 Mats Larsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 99 Jonas Algotsson, samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande, 99 Ulf Ohlsson, exploateringschef, 99 Jessica Dahl, exploateringssamordnare, 99 Kerstin Ivansson, planarkitekt, 99 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, delvis Fredrik Forsander, va-ingenjör, delvis Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Stig-Roland Fagergård, personalchef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Mariann Karlsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Inger Rydbrink Mariann Karlsson Paragrafer Bevis Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\Kommunstyrelsens arbetsutskott\2010\ Protokoll från arbetsutskottet.doc

2 Sammanträdesdatum 157 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 85 Aktuella arbetsgivarfrågor. 86 Aktuella kommundirektörsfrågor och uppdragsredovisning. 87 Nybro kommuns krisledningsorganisation. 88 Information om pågående arbete angående ägarförhållande för Kalmar Läns Trafik AB. 89 Aktuellt från utvecklingen av kommunens fastigheter i Orrefors. 90 Antagande/förlängning av anbud för upphandling av vissa livsmedel. 91 Åtgärdsplan sfi svenskundervisning för invandrare. 92 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder. 93 Uppdrag om framtagande av anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt. 94 Aktuella frågor. 95 Bildande av kommunal Vattengrupp. 96 Utvärdering av införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse. 97 Byte av ärendehanteringssystem. 98 Rapport uppdrag Medborgarkontor. 99 Mark- och exploateringsfrågor.

3 Sammanträdesdatum Dnr 10/0002 Aktuella arbetsgivarfrågor Vid sammanträdet redovisar personalchefen Stig-Roland Fagergård aktuella arbetsgivarfrågor: Löneöversyn Löneöversynen 2010 är nu avslutad. Genomsnittligt utfall redovisas vid sammanträdet. Skrivelse från Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro har i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott yrkat på att Nybro kommun, som en god arbetsgivare, använder sig av möjligheten att gå från tidsbegränsad sjukersättning till en lönebidragsanställning. Detta ska gälla tillsvidareanställda, där den tidsbegränsade sjukersättning upphör. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2010, 74, att ge personalchefen i uppdrag att utreda konsekvenser av ett genomförande enligt Kommunals yrkande. Personalchefens utredning och konsekvenser Det är helt riktigt att Staten, genom Arbetsförmedlingen, har gett arbetsgivaren möjlighet att erbjuda möjligheten till lönebidrag för den som kan återgå till sin anställning om den anställde haft hel tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. Reglerna för lönebidrag är utformade så att Arbetsförmedlingen ska med arbetsgivaren förhandla om lönebidragets storlek varje år. Som mest kan arbetsgivare få 80 procent av en heltidslön på kronor (semesterersättningen är ej bidragsgrundande). I särskilda fall kan lönebidraget dock bli större än 80 procent. Lönebidraget betalas ut i max 4 år. Efter särskild prövning kan dock bidragstiden förlängas. Detta innebär att för arbetsgivaren uppstår en inte oväsentlig kostnad, att inrätta en form av personliga tjänster med lönebidrag då arbetsgivaren dessutom får betala 100 procent på den delen av lönen som överstiger kronor.

4 Sammanträdesdatum (forts) De personer som Kommunal åsyftar med hel tidsbegränsad sjukersättning har erhållit detta genom att arbetsgivaren, tillsammans med sjukvården och Försäkringskassan, kommit fram till att individen inte klarar av sitt arbete eller något annat likvärdigt arbete samt inte har kompetens för andra arbetsuppgifter inom Nybro kommun. Allt detta har prövats genom arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar. Då återstår frågan om Nybro kommun som arbetsgivare ska inrätta så kallade personliga tjänster, där man skräddarsyr arbetsuppgifter utöver vad ordinarie personal inte gör. Denna fråga har vid flera tidigare tillfällen under åren varit uppe till behandling i kommunens personalorgan och avslagits. Det är mycket tveksamt om Nybro kommun som arbetsgivare generellt ska utvidga sitt arbetsgivaransvar på detta sätt på grund av att staten förändrat sin arbetsmarknads- och försäkringspolitik. Däremot bör Nybro kommun som god arbetsgivare kunna pröva möjligheten till en anställning med lönebidrag om individen kan återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter med viss begränsning. Godkännande av kollektivavtal Med anledning av centralt träffade uppgörelser föreslås att lokala kollektivavtal tecknas med berörda parter. För närvarande finns följande avtal som ska undertecknas: Lokalt kollektivavtal om BEA. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 10. Uppvaktningar av 50- och 60 åringar enligt uppvaktningsreglemente I nuvarande regler för uppvaktningar av förtroendevalda och arbetstagare hos Nybro kommun anges i punkterna 3.1 och 3.2 följande: 3.1 Förtroendevald, som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige eller förvaltningsorgan inom Nybro kommun uppvaktas av kommunen med blommor när vederbörande fyller 50 respektive 60 år.

5 Sammanträdesdatum (forts) 3.2 Av Nybro kommun anställda uppvaktas av kommunen med blommor när vederbörande fyller 50 respektive 60 år. PA-enheten får ofta frågor om till vilket belopp blomuppvaktningen ska ske. För att ha enhetlighet i dessa inköp föreslås att blomsteruppvaktning görs till en kostnad, som motsvarar 1,0 procent av prisbasbeloppet det år uppvaktningen sker. Starta eget Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2009, 104, att ställa sig positiv till förslag om Stimulanspaket - Starta Eget. Beslutet innebar bland annat: Fast anställd i förvaltning eller bolag, som vill starta eget, erbjuds av AB Nybro Brunn kostnadsfri rådgivning/utvecklingssamtal på arbetstid. AB Nybro Brunn bedömer därefter vilka affärsidéer som är utvecklingsbara. Den som har en affärsidé, som bedömts vara tillräckligt hållbar, erbjuds tjänstledighet i sex månader med 80 procent av grundlönen. Därefter kan tjänstledighet utan lön beviljas ytterligare sex månader. Den anställde erbjuds utbildning och vid behov lokaler av AB Nybro Brunn ( kuvös ). Den anställde ska vara mantalsskriven i Nybro kommun och det planerade företaget ska nyetableras i Nybro kommun. Kommunstyrelsen beslutade vidare att projektet ej ska omfatta anställda som vill starta eget inom kommunal kärnverksamhet. En anställd i kommunalt bolag har för avsikt att starta eget med inriktning mot att utveckla internet- och smartphonebaserade produkter och tjänster. Affärsplanen och finansiering är under framtagande. att ha förståelse för att Kommunal, som facklig organisation, värnar om sina medlemmar genom detta yrkande, men

6 Sammanträdesdatum (forts) att avslå Kommunals framställan att generellt anställa de, som genom Försäkringskassan riskerar att förlora sin hela tidbegränsade sjukersättning, med lönebidrag, men att som god arbetsgivare göra en individuell bedömning vid varje tillfälle om lönebidrag kan vara en möjlig väg för att återgå i ordinarie arbetsuppgifter med viss begränsning, att godkänna och skriva på redovisade kollektivavtal, att fastställa att blomsteruppvaktningar i samband med uppvaktning vid 50- eller 60 årsdag enligt kommunens regler för uppvaktningar får uppgå till 1,0 procent av prisbasbeloppet det år uppvaktningen sker, att godkänna ansökan om Starta eget för fortsatt handläggning utifrån projektets förutsättningar samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Kommunal Kalmar län, sektion 5, Nybro PA-enheten Stig-Roland Fagergård, personalchef

7 Sammanträdesdatum Dnr 10/0001 Aktuella kommundirektörsfrågor och uppdragsredovisning Vid sammanträdet redovisar tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist aktuella kommundirektörsfrågor och aktuella uppdrag: Översyn av reglemente och delegationsordningar Arbete har påbörjats med syfte att inför nya mandatperioden göra en avstämning och revidering av nu gällande reglementen och delegationsordningar. Ansvar för samordning av detta arbete vilar på kommunstyrelseförvaltningen. Organisationsfrågor inom kommunstyrelseförvaltningen Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist informerar om pågående översyn av organisation inom kommunstyrelseförvaltningen. Översynen är delvis föranledd av att få en ökad fokus mot upphandlingsfrågor, men också för att säkerställa säkerhetsarbetet. Inom utvecklingsenheten har EU-samordnaren slutat sin anställning och utvecklingschefen har beviljats tjänstledighet fyra månader från den 1 september 2010 för prövande av annan tjänst. att notera informationen till protokollet. Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör

8 Sammanträdesdatum Dnr 10/0017 Nybro kommuns krisledningsorganisation Mellan 2 februari och 1 april 2011 kommer Kalmar län att delta i en nationell storövning, kallad SAMÖ/KKÖ (Samverkansövning/Kärnkraftsövning). Övningen initieras med en akut fas de första två dygnen. Den kommer att fokusera på kärnteknisk olycka, men är exempel på en extraordinär händelse med både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Deltagare i övningen är bland andra nationella, regionala och lokala myndigheter. Inför denna storövning har en Krisberedskapsdag genomförts. Vid detta tillfälle upprättades förslag till Nybro kommuns krisledningsorganisation. Förslaget återfinns i bilaga. I anteckningar från mötet redovisas även ett antal åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas för det fortsatta arbetet med krisledning. att godkänna förslag till Nybro kommuns krisledningsorganisation, att ge informatören i uppdrag att tillsammans med säkerhetssamordningsrådet revidera Ledningsplan för krisledningsnämnden samt Informationsplan vid olyckor och extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, att uppdra till säkerhetssamordnaren att planera för uppföljning av genomförd krisberedskapsdag för kommunstyrelsens arbetsutskott efter årsskiftet 2010/2011 samt att notera informationen till protokollet. Räddningstjänsten Peter Tinnert, informatör Håkan Anderberg, säkerhetssamordnare Anders Jegeman, handläggare

9 Sammanträdesdatum Dnr 10/0141 Information om pågående arbete angående ägarförhållande för Kalmar Läns Trafik AB Arbete bedrivs inom Regionförbundet och landstinget angående ägarförhållandena om huvudmannaskapet för Kalmar Läns Trafik AB (KLT). Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2010 informerade Anders Henriksson från landstinget samt Harald Hjalmarsson och Bruno Nilsson från kommunsidan om det pågående arbetet. Arbetet har bland annat som inriktning att få en gemensam huvudman för KLT. Meningen är att landstinget ska vara huvudman är i full gång. Tanken är att all trafik ska ingå i förändringen, det vill säga skolresor, närtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. För att genomföra förändringen är det tänkt att skatteväxling ska ske mellan kommunerna och landstinget. Målet är att göra förändringen från och med den 1 januari Telefonmöte har genomförts den 22 juni 2010 då representanter från länets kommuner, landstinget och Regionförbundet gjorde en avstämning av vad som framförts vid kommunöverläggningar som genomförts. Vid telefonmötet påtalades vikten av att material tas fram, som redovisar de skattemässiga effekterna för varje enskild kommun och landstinget. Materialet ska också beskriva den skattemässiga effekten för varje enskild beståndsdel av de samhällsbetalda resorna. I det underlag som kommunen överlämnat till arbetsgruppen framgår att kommunens totala kostnader för den samhällsbetalda trafiken, som berörs av utredningen, uppgår till kronor. att notera informationen till protokollet.

10 Sammanträdesdatum Dnr 08/0227 Aktuellt från utvecklingen av kommunens fastigheter i Orrefors Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2009, 147, med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2009, 139, om köp av vissa fastigheter av Orrefors Kosta Boda AB i Orrefors, att uppdra åt VD i AB Nybro Brunn, Håkan Dahlgren, Nils-Erik Gustafsson och representant från tekniska förvaltningen att redovisa förslag på användning och utveckling av fastigheter samt att förslaget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 30 november Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2009, 221, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få information om processens utveckling varannan månad. Senaste rapporten lämnades den 12 maj Vid arbetsutskottets sammanträde redovisar Nils-Erik Gustafsson aktuell utveckling av Orrefors-fastigheterna från sommaren 2010: Projekt Småländska delikatesser började med försäljning den 10 juli Bra försäljning rapporteras. Synpunkter finns om att det skulle vara positivt om någon kunde öppna caféverksamhet. Leader-projekt för Hammarsmedjan och utveckling av sportfisket har beviljats. Värdshuset har öppnats. Verksamhet med permanent öppethållande upphör den 22 augusti 2010, därefter öppet för bokningar och särskilda evenemang. Glasrikets skatter har haft försäljningen öppen. Styrelsemöte den 31 augusti 2010 då rapport över försäljning m m kommer att lämnas. Andelsägarmöte är planerat till den 25 september Arbetet med tillskapande av vandringsleden har skapat positiva reaktioner. Förslag finns om att invigning av vandringsleden blir den 9 oktober Form- och designbutik har öppnats. Fastighetsrelationer mellan Orrefors Kosta Boda AB och Nybro kommun kommer att stämmas av vid möte den 26 augusti Tankar och förslag finns till genomförande av Midvinterblod den 11 december Nils-Erik Gustafsson redovisar även från Pukebergs-området att:

11 Sammanträdesdatum (forts) Söktrycket till befintliga utbildningsprogram varit stort. Ombyggnadsarbeten av sliperiet (klart) och av Klockmagasinet pågår. Sommarens utställning i konsthallen har haft cirka 100 besökare varje dag. Projekt Andelshyttan har startat. Möte med Linnéuniversitetets fastighetsansvarig har genomförts. Nils-Erik Gustafsson informerar om och förmedlar även fråga om möjlighet till kommunalt engagemang i 2011 års planerade visning av Molnsiden. att utse tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist att vara kontaktperson för frågor om kommunalt engagemang i 2011 års visning av Molnsiden samt att notera informationen till protokollet. Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Nils-Erik Gustafsson, handläggare

12 Sammanträdesdatum Dnr 10/0112 Dnr 10/0111 Antagande/förlängning av anbud för upphandling av vissa livsmedel Vid sammanträdet redovisar och kommenterar servicechefen Håkan Anderberg sammanställning och resultat av upphandling och utvärdering av anbud för vissa livsmedel. Kött och chark Två anbud har erhållits. Båda anbuden är kompletta utifrån Skall-krav och begärda handlingar. Anbudsvärdering och prisutvärdering innebär att Gunnar Dafgård AB förordas som leverantör avseende kött och chark. Potatis Ett anbud har erhållits. Anbudet är från Potatisförädling på Öland AB. Anbudet är komplett och uppfyller Skall-kraven. att utse Gunnar Dafgård AB till leverantör av kött och chark till Nybro kommun för perioden 1 september mars 2011 med möjlighet till 2 års förlängning, att utse Potatisförädling på Öland AB som leverantör av potatis till Nybro kommun för perioden 1 september mars 2011 med möjlighet till 2 års förlängning, att avtal tecknas under förutsättning av att ingen överprövning görs samt att notera informationen till protokollet. Håkan Anderberg, servicechef Respektive akter

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/0171 Åtgärdsplan sfi - Svenskundervisning för invandrare Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av sfi:n - Svenskundervisning för invandrare. Utifrån kvalitetsgranskningen har förslag till åtgärdsplan tagits fram. Åtgärdsplanen redovisas i bilaga. att godkänna åtgärdsplanen samt att redovisa åtgärdsplanen till Skolinspektionen. AB Nybro Brunn

14 Sammanträdesdatum Dnr 10/0003 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder Vid sammanträdet redovisas aktuell arbetsmarknadsstatistik avseende olika åtgärder (anställningsstöd, lönebidrag, arbetsplatspraktik m m). Totalt antalet arbetslösa i Nybro i åldrarna år under juli 2010 uppgår till 422 personer, vilket är 92 färre än motsvarande period förra året. Sökande i program med aktivitetsstöd var 316 personer, vilket är 117 fler än motsvarande period förra året. I procent uppgår antalet arbetslösa i åldrarna år till 3,5, vilket är lägre än riket (4,0 procent), men högre än genomsnittet för länet (3,3 procent). Av ungdomar i åldern år var 89 ungdomar arbetslösa, vilket var en mer än motsvarande period förra året. Sökande i program med aktivitetsstöd var 107 personer, vilket är två fler än motsvarande period förra året. Mer statistik återfinns via Arbetsförmedlingens hemsida. Personalchef Stig-Roland Fagergård redovisar att i ungdomsprojektet, som bedrivs i Bonaren, fanns endast nio-tio personer i verksamhet efter sommaren. Totalt har cirka 50 ungdomar deltagit i projektet. Utifrån den arbetsmarknadsstatistik som redovisas görs bedömning om att fler ungdomar borde delta i projektet. Orsaker till nuvarande deltagarantal ska undersökas. att notera informationen till protokollet samt att bjuda in arbetsförmedlingschefen Lars Häggbring, Arbetsförmedlingen, till information om arbetsmarknaden i Nybro till arbetsutskottets sammanträde den 15 september Lars Häggbring, arbetsförmedlingschef PA-enheten

15 Sammanträdesdatum Dnr 10/0070 Uppdrag om framtagande av anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt I samband med beslut om vissa investeringar råder ibland osäkerhet om vilka övriga ekonomiska konsekvenser ett investeringsbeslut innebär utöver själva investeringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2010, 34, att ge ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram förslag på anvisningar för redovisning av förslag till investeringsprojekt. Vid samma sammanträde gavs också ett annat uppdrag till utvecklingsenheten att i samråd med förvaltningschefsgruppen revidera och utvärdera den av kommunfullmäktige fastställda projektmodellen. Detta uppdrag hanteras numera av tillförordnade kommundirektören och kommer att återrapporteras under hösten Ekonomichefen och tekniska förvaltningens chef föreslår att investeringsprojekten fortsättningsvis ska följa den beslutade projektmodellen. När sedan det andra uppdraget om projektmodellen blir slutfört ska förhoppningsvis arbetssättet bli tydligare. att investeringsprojekt som föreslås ska redovisas enligt Nybro kommuns projektmodell. Bengt-Eve Petersson, teknisk chef Anette Arbman, ekonomichef

16 Sammanträdesdatum Dnr 10/0004 Aktuella frågor Spridning av foton via räddningstjänsten Ordföranden Inger Rydbrink (s) redovisar synpunkt som framförts om räddningstjänstens spridning av foton från olyckor. Facebook Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist informerar om att Nybro kommun från och med den 16 augusti 2010 finns på Facebook. Tillgänglighet via webben Kaj Göransson (s) framför att webben ofta ligger nere under helgerna. Detta innebär problem om man söker information. Personalchefen Stig-Roland Fagergård redovisar att önskemål om bemanning framförts från IT-enheten. Kostnaden för en lösning har beräknats till cirka kronor per helg. Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist redovisar att diskussioner förs med andra kommuner om möjligheten till samverkan över kommungränserna för IT-verksamheten. Beredskap vid telefonavbrott Sivert Hugosson (kd) frågar om kommunens beredskap vid teleavbrott med anledning av information i lokaltidning om teleavbrott i Kalmar. Redovisning lämnas att Nybro kommun har viss beredskap för sådan händelse. att rekommendera räddningstjänsten att ej sprida fotodokumentation från olyckor samt att notera informationen till protokollet. Räddningstjänsten

17 Sammanträdesdatum Dnr 10/0093 Bildande av kommunal Vattengrupp I december 2000 tog EU beslut om ett ramdirektiv för vatten i syfte att skydda och förvalta vattnen på bästa sätt för kommande generationer. Alla medlemsländer ska fram till år 2015 ha uppnått god status i berörda vatten. I EU:s direktiv (2000/60/EG, punkt 14) poängterar man vikten av samarbete och samverkan på alla nivåer. Avsikten i Vattenförvaltningsförordningen (svensk implementering av vattendirektivet) är att få till stånd en aktiv samverkan mellan alla vattenintressenter under hela den 6-åriga förvaltningscykeln. Det finns också krav på information till allmänheten och på formella samråd inför större beslut. Samråd innebär en obligatorisk process till skillnad från samverkan som är frivillig. En form av lokal samverkan är bildande av vattenråd. Ett vattenråd är en frivillig sammanslutning av intressenter, som vill delta aktivt i arbetet med vattenförvaltningen inom ett geografiskt område, avrinningsområde. Vattenrådet har ingen formell beslutsrätt, men kan genom sitt samarbete i vattenrådet och i dialog med länsstyrelserna och Vattenmyndigheten få betydande inflytande på arbetet i vattenförvaltningen, t ex vid prioriteringar av åtgärder och utformningen av förvaltningsplaner. Ett vattenråd fungerar som samverkansorgan inom avrinningsområdet och blir en kanal mellan ansvariga myndigheter, berörda aktörer och allmänhet. Det finns nu cirka 22 bildade vattenråd i Södra Östersjöns vattendistrikt och fler är på gång. Vattenråden med aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde ska på regional/lokal nivå gemensamt verka för ett helhetsperspektiv inom området, bättre beslut, ökad tillgång på lokal kunskap, främja lokala initiativ och öka medvetenheten kring vattenfrågorna. De kan också bidra med kunskapsfakta, men även ha synpunkter på underlag för prioriteringar av mål och åtgärder samt samhälleliga och ekonomiska intressen av olika åtgärder. Åtgärder som kan bekostas av olika nationella och internationella vattenvårdsprojekt. De vattenråd som berör Nybro kommun är: Alsteråns vattenråd (bildades 2008). Snärjebäckens vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår. Ljungbyåns vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår. Hagbyåns/Halltorpsåns vattenråd, interrimsstyrelse är bildad, där Nybro kommun ingår.

18 Sammanträdesdatum (forts) Nybro kommun kommer att ha en plats i varje styrelse, men vilken person/befattning/verksamhet är ännu inte beslutat, förutom för Alsteråns vattenråd. Kommunernas medlemskap beror av kommunernas roll inom t ex vattenplanering, prövning och tillsyn, badplatsansvar, allmän vattenvård samt som huvudmän för va-verksamheten. De kommunala representanterna i ett vattenråd har ett mycket viktigt ansvar att föra frågor tillbaka till den egna kommunala organisationen, till de olika verksamheterna, de politiska nivåerna samt till invånarna. Att utveckla samarbetet samt fördela arbetet inom kommunen är viktigt. Det finns många exempel på kommuner som bildat vattengrupper för att öka samarbetet mellan t ex samhällsbyggnad (inklusive miljö, planering), teknisk förvaltning (inklusive va, fastigheter) och kommunledning/-styrelse (inklusive kultur och fritid) i vattenfrågor. Det är också viktigt att man samlas kring vattenfrågor både på tjänstemannanivå och på politisk nivå. Vid möte den 1 juli 2010, där representanter från olika nämnder och förvaltningar träffades för avstämning inför det fortsatta arbetet med bildande av vattenråd, föreslogs att en kommunal Vattengrupp bildas. Gruppen bör bestå av representanter från både förtroendemannaorganisationen och tjänstemän från berörda förvaltningar. Genom samverkan ökar olika intressenter den egna kunskapen om andra kompetensområden och intressen till förmån för helhetssynen. Målet är att alla vatten ska uppnå god status till år 2015, där det är rimligt. Vattnen som berörs är ytvatten, kustvatten och grundvatten. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bilda en kommunal Vattengrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden inklusive va och kommunstyrelsen samt att notera informationen till protokollet. Samhällsbyggnadsförvaltningen

19 Sammanträdesdatum Dnr 09/0204 Utvärdering av införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 14 oktober 2009, 103, om införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse och protokoll. Beslutet innebar att den fastställda mallen för tjänsteskrivelse och protokoll skulle användas med senast genomförande från och med 1 januari Vid samma beslutstillfälle fick den administrativa chefen i uppdrag att efter sex månader göra en utvärdering av att reglerna följs. Beträffande protokollen skriver alla nämnder, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden, dessa i typsnitt Times New Roman, vilket gör att dessa blir enhetliga. Alla nämnder och samverkansråd använder idag samma protokollsmall med undantag för Ungdomsrådet. Gemensamma mallen för tjänsteskrivelsen innehöll dessutom en uppställning, som ska underlätta både vid skrift, men också för läsaren och beslutsfattare. Tjänsteskrivelsen utgår ifrån att viss information ska finnas och dessutom i viss ordning, enligt följande: Sammanfattning Ärendets beredning Konsekvensbeskrivning Bakgrund Förvaltningens synpunkter/ståndpunkt Förslag till beslut K o n s e k v e n s b e s k r i v n i n g a r - Ekonomi - Miljö och klimat - Måluppfyllelse - Jämställdhet - Barnperspektiv - Tillgänglighetsaspekter - Riktlinjer och handlingsprogram - Kulturaspekter - Bilagor

20 Sammanträdesdatum (forts) Vid genomgång av protokollstexter, inklusive kommunstyrelsens egna, kan konstateras att följsamheten mot anvisningarna ej är speciellt stor. Visserligen passar inte mallen för alla ärenden, men exempelvis redovisning av konsekvensbeskrivningar hör till undantagen. Konsekvensen av att ej följa mallarna i den utsträckning som är möjligt utifrån aktuellt ärende, blir bristfälliga beslutsunderlag. Utifrån en översiktlig bedömning upplevs protokollen för barnoch utbildningsnämnden mesta stämma med föreslagen mall. Vidare kan noteras att samtliga nämnder, med undantag för samhällsbyggnadsnämnden, använder att-satser i beslutet. att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortlöpande informera berörda förvaltningar om beslut om införande av gemensam mall för tjänsteskrivelse, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram lathund, som kan användas som påminnelse för förtroendevald i samband med olika beslut samt att notera informationen till protokollet. Mats Arnér, administrativ chef Peter Tinnert, informatör

21 Sammanträdesdatum Dnr 10/0172 Byte av ärendehanteringssystem Nybro kommun har sedan många år använt ett ärendehanteringssystem som heter ÄHS för diarieföring av ärenden. Ingen utveckling av systemet har skett de senaste åren. I investeringsplanen har under flera år medel funnits avsatta för byte/uppgradering till nytt system. På grund av flera olika orsaker har inget byte genomförts. Nuvarande produktansvarigt företag för ÄHS, FormPipe erbjuder uppgradering till nytt system benämnt W3D3. W3D3 innehåller moduler för ärendehantering, dokumenthantering och e-tjänster. Det nya programmet ger möjlighet till successiv administrativ utveckling inom flera områden. Inledningsvis kommer diarium på webben att finnas tillgängligt. Visningar har genomförts av programmet lokalt. Studiebesök har genomförts hos kommun som nyttjar programmet. W3D3 kan antingen installeras lokalt eller via webben. Förslaget innebär att Nybro kommun kommer att använda W3D3 On Demand, vilket innebär att kommunen hyr licenser till leverantörens systemprodukt inklusive drift och underhåll. Lemontree är den partner till FormPipe som kommer att svara för installation, grundkonfiguration och migrering av ÄHS. att godkänna övergång till ärende- och dokumenthanteringssystem W3D3 On Demand, att kommunstyrelseförvaltningen får ansvar för implementering samt att notera informationen till protokollet. Mats Arnér, administrativ chef Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten

22 Sammanträdesdatum Dnr 10/0173 Rapport uppdrag Medborgarkontor Uppdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 april 2010, 50, att ge administrativa chefen i uppdrag att i samråd med förvaltningschefsgruppen ta fram förslag till uppdrag för att utreda förutsättningarna för skapande av ett Medborgarkontor i förvaltningshuset. Bakgrund Medborgarkontor eller Medborgarservice som flera kommuner använder som benämning, har funnits i många kommuner sedan slutet av 1980-talet. Inriktningen har varit och är att den kommunala verksamheten alltid kan bli bättre. Med bättre avses ur ett medborgarperspektiv. Detta innebär att förändringar kan ske över tiden, inte minst utifrån utvecklingen av ny teknik, men vilket också är viktigt att notera är att alla inte har tillgång till tekniken och kanske också föredrar det personliga mötet när man söker information eller vill uträtta ett ärende. Ett viktigt komplement kan då vara att utveckla även den personliga medborgardialogen, exempelvis genom skapandet av ett Medborgarkontor. Medborgarkontoren kan ha olika lokaliseringar, men vanligt är att de förläggs till lokaler där det är naturligt att vistas och som har en hög grad av tillgänglighet. Med tillgänglighet menas inte enbart fysisk tillgänglighet utan också att kontoren är bemannade när medborgarna har möjlighet att komma. Ett medborgarkontor är oftast bemannat med samhällsvägledare med olika inriktning. Här kan man som medborgare få hjälp med information/upplysningar, vägledning/rådgivning, göra tidsbokningar, rutinmässig handläggning. Arbetsuppgifter och funktioner i en Medborgarservice Under 2006 påbörjades en organisationsöversyn, som bland annat inkluderade att se förutsättningar för gemensam reception. Vid detta tillfälle gjordes en inventering hos kommunens olika förvaltningar av vanligt förekommande rutinarbetsuppgifter som skulle kunna utföras via en gemensam reception. Denna inventering visade på att det fanns många uppgifter, som borde kunna utföras från en gemensam reception/medborgarkontor. Fördelarna med en gemensam reception/medborgarkontor är att kommuninvånarna vet vart de ska kunna vända sig för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna få svar på sina frågor eller i övrigt kunna uträtta många ärenden. Inriktningen blir En väg in.

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S) Sammanträdesdatum 112 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.00-11.15 Beslutande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Vetlanda, Hultaby kl. 13.15 16.00 ande Börje Wilsborn (C) Håkan Johansson (M) Marie Johansson (KD) Lennart Lööw (S) Nils-Erik Johansson (S) Ersättare Nils-Erik Olofsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12 ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.30-16.45 ande hristina Davidson, ordförande () Mikael vanström, vice ordförande () Lars-Gunnar Hellström () Bodil Johansson ()

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-13 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl. 14.00-16.00 Lars-Peter Hållstrand (S) ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Per Bergsten (M) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD) Bengt Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 36 Plats och tid Glass Factory, Boda Glasbruk, klockan 15.00-17.10 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter Lilja (M) Martina Aronsson (S)

Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter Lilja (M) Martina Aronsson (S) Sammanträdesdatum 79 Plats och tid Södra Wood, Orrefors samt Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.00-11.50 ande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 15.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef 1(6) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 13.30-14.00 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset Kommunstyrelsen 2016-12-14 1 Tid och plats Klockan 17.00-17:15, Huangshan, Kommunhuset Beslutande Fredrik Nelander (S) Ordf. Carl-Uno Olsson (S) tjg ers. Alexandra Gustafsson (S) Fredrik Pettersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (6) Paragrafer 284-286 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, onsdag kl 13.30-16.55 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer