1. godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam"

Transkript

1 Arende

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 547 Dm 331/2010 Kod 058 Medlemskap i kommunförbundet ITSAM - godkänna avtal Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam 2. finansiering sker inom budget för kommunstyrelsen, ansvar 101, verksamhet 0811 (IT-sam anslag, referenskod ). Sammanfattning Vimmerby kommun har genom beslut i fullmäktige ansökt om medlemskap i kommunalförbundet IT-sam. För närvarande är Kinda, Boxhoim, Y dre, Ödeshög och Atvidaberg medlemmar i IT-sam. De fem kommunerna har samverkat sedan 2000 och bildade det gemensamma kommunalförbundet IT-sam:s huvudsakliga uppgift är att sköta IT-verksamheten i medlemskommunerna. Exempel på områden där ITSAM är verksamt är infrastruktur, t.ex. bredband på landsbygden och e-förvaltning. För att en ny medlem skall upptas krävs att fullmäktigeförsamlingarna i varje kommun godkänner detta. Ursprungsplanen var att Vimmerby kommun skulle gå med i IT-sam , men på grund av sjukdom har processen kring medlemskap försenats. Samtidigt deltar Vimmerby kommun i flera utvecklingsprojekt tillsammans med IT-sam och IT-personalen går över till IT-sam vid årsskiftet 2011/2012. För att Vimmerby kommun ej skall stå utan IT-drift behöver Vimmerby kommun köpa tjänst av!t-sam fram till dess att frågan om medlemskap är slutförd. Synnerliga skäl för direktupphandling föreligger. Enligt reglementet för kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsen för IT-frågorna inom kommunen. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Ärendet Ansökan om medlemskap Vimmerby kommun har genom beslut i fullmäktige ansökt om medlemskap i kommunalförbundet IT-sam. Beslutet baserades på den utredning som kommunchef Carolina Leijonram fått i uppdrag att genomföra. MBL-förhandlingar ägde rum Samtlig personal kommer från och med ha övergått till IT-sams regi. För att få bli medlemmar krävs ett beslut från respektive fullmäktige i medlemskommunerna. Det ursprungliga målet var att dessa beslut skulle ha tagits under hösten 2011 och därmed skulle inträdet i kommunalförbundet, från Vimmerby kommuns sida, kunnat ske från den l januari Den tidsplanen har inte kunnat följas och målsättningen är nu ett inträde från l juli Behov av att köpa tjänst från JT-sam Under perioden 1 januari 2012 till 30 juni 2012 kommer Vimmerby kommun inte har någon egen IT-verksamhet. Detta är en konsekvens av beslutet som fullmäktige tog att söka medlemskap i kommunalförbundet IT-sam. En process startade för att på ett så enkelt och smidigt sätt som möj ligt implementera kommunens verksamhet i kommunalförbundets verksamhet, detta har skett gradvis och i olika steg. Personalen har tidigt varit informerade och deltagit på ett aktivt sett i processen. Från och med l januari 2012 byter samtlig personal arbetsgivare och är då anställda i kommunalförbundet. För Vimmerby s del innebär detta att vi står utan personal och verksamhet från den l januari 2012, vilket gör att behov finns att köpa tjänsten så länge frågan om medlemskap ej är slutförd. Köp av tjänst kan ske direkt från kommunalförbundet IT-sam då Vimmerby kommun och IT-sam redan har långtgående samarbete och vi båda räknas som offentliga myndigheter. Kontraktsvärdet för sexmånadersperioden bedöms till 1,7 mnla. En direktupphandling av IT-tjänster föreslås göras från kommunalförbundet IT-sam då förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap 5-9 LOU är uppfyllda samt att synnerliga skäl enligt 15 kap 3 LOU föreligger. Punkt två i 4 kap 5 LOU är tillämplig av flera anledningar. Det är av tekniska skäl olämpligt att driften sköts av någon annan än av kommunalförbundet IT-sam. Vimmerby kommun har under 2011 omfattats av ett flertal projekt inom IT-sams regi. Dessa är: Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(4) Kommunstyrelsen Printproduktion Upphandling av verksamhets system för socialtjänst samt Vård och Omsorg HR-konsolidering IDHA (informations och dokumenthanteringssystem) Dessa projekt är påbörjade och i vissa fall i implementeringsfasen. Vidare har sammanslagningen påbörjats inom flera områden där fysisk och logisk nätstruktur, skal skydd och användarkatalog (AD) kan nämnas. Skulle en tredje part anlitas, som saknar kunskap om de båda parternas miljö, skulle arbetet kunna försenas i stor grad. Vidare är punkt tre i 4 kap 5 LOU också tillämplig. Det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet därför att Vimmerby kommun annars står utan IT-drift från 1 januari Denna brådska är orsakad av sjukdom hos medarbete hos IT-sam som inte kunde förutses av Vimmerby kommun. Sjukdomen har medfört att Vimmerby kommun inte kan bli medlem i kommunalförbundet från 1 januari Denna synnerliga brådska gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid ett öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering. Bedömningen är att den korta avtalsperiod som avses samt det förhållandet att introduktion aven annan leverantör för den korta tid som avses skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk (system som ligger nere, utebliven support) utgör synnerliga skäl för direktupphandling enligt 15 kap 3 LOD. Kostnaderna för ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande står i orimlig proportion till den korta avtalsperiod som är i fråga och det är ytterligare en grund för att synnerliga skäl enligt samma bestämmelse föreligger. Beslutsnivå Enligt reglementet för kommunstyrelsen är det en del av kommunstyrelsens ledningsfunktion att leda och samordna utvecklingen av informationssystem, leda och samordna IT och kommunikationsfrågorna. Fullmäktige har genom beslut ansökt om medlemskap i kommunen och därigenom tagit steget mot att bli medlem i kommunalförbundet IT -sam. Processen angående medlemskap har blivit försenad och kommunstyrelsen behöver se till att kommunen inte står utan IT-drift från januari Därfår föreslås att avtalet om köp av IT-tjänst godkänns på kommunstyrelsenivå. Ny förbunds ordning och nytt reglemente för kommunalförbundet samt ITSAM-avtal skall däremot godkännas av fullmäktige. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(4) Kommunstyrelsen Finansiering För 2012 finns anslag till IT-sam och köp av IT-tjänst från kommunalförbundet IT-sam finansieras inom ramen för lagd budget Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Carolina Leijomam inklusive bilagor samt förslag till avtal. Kommunchefen redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöterna diskuterar om beslutet om avtalet ska fattas av kommunstyrelsen som föreslaget eller om det ska fattas av kommunfullmäktige. Leif Carlson (m) och PerAke Svensson (c) föreslår att kommunfullmäktige fattar beslutet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 219, Rapport - förutsättning och konsekvens avseende medlemskap i IT-sam, Id Beslutsunderlag avseende IT-sam, Id Beslutsunderlag angående IT-sams rörliga avgifter, Id Arbetsmilj ökonsekvens beskrivning avseende verksamhetsövergång, Id Kommunstyrelsens beslut KS 259, Kommunstyrelsens beslut KS 337, Kommunfullmäktiges beslut KF 156, (ansökan om medlemskap). Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

6 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Carolina Leijonram TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: /058 Löpnr: (3) Kommunstyrelsen Köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT -sam och att finansiering sker inom budget för kommunstyrelsen, ansvar 101, verksamhet 0811 (IT-sam anslag, referenskod ). Sammanfattning Vimmerby kommun har genom beslut i fullmäktige ansökt om medlemskap i kommunalförbundet IT-sam. För närvarande är Kinda, Boxholm, Ydre, Ödeshög och Atvidaberg medlemmar i IT -sam. De fem kommunerna har samverkat sedan 2000 och bildade det gemensamma kommunalförbundet IT-sam:s huvudsakliga uppgift är att sköta IT-verksamheten i medlemskommunerna. Exempel på områden där ITSAM är verksamt är infrastruktur, t.ex. bredband på landsbygden och e-förvaltning. För att en ny medlem skall upptas krävs att fullmäktigeförsamlingarna i varje kommun godkänner detta. Ursprungsplanen var att Vimmerby kommun skulle gå med i IT-sam , men på grund av sjukdom har processen kring medlemskap försenats. Samtidigt deltar Vimmerby kommun i flera utvecklingsprojekt tillsammans med IT-sam och IT-personalen går över till IT-sam vid årsskiftet För att Vimmerby kommun ej skall stå utan IT-drift behöver Vimmerby kommun köpa tjänst av ITsam fram till dess att frågan om medlemskap är slutförd. Synnerliga skäl för direktupphandling föreligger. Enligt reglementet för kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsen för IT -frågorna inom kommunen. Ärendet Ansökan om medlemskap Vimmerby kommun har genom beslut i fullmäktige ansökt om medlemskap i kommunalförbundet IT -sam. Beslutet baserades på den utredning som kommunchef Carolina Leijonram fått i uppdrag att genomföra. MBL-förhandlingar ägde rum Samtlig personal kommer från och med ha övergått till IT -sams regi. För att få bli medlemmar krävs ett beslut från respektive fullmäktige i medlemskommunerna. Det ursprungliga målet var att dessa beslut skulle ha tagits under hösten 2011 och därmed skulle inträdet i kommunalförbundet, från Vimmerby kommuns sida, kunnat ske från den 1 januari Den tidsplanen har inte kunnat följas och målsättningen är nu ett inträde från 1 juli Postadress Stadshuset VIMMERBY Telefon Hemsida: Telefax Bankgiro E-post: Plusgiro O

7 Behov av att köpa tjänstfi'ån IT-sam Under perioden 1 januari 2012 till 30 juni 2012 kommer Vimmerby kommun inte har någon egen IT-verksamhet. Detta är en konsekvens av beslutet som fullmäktige tog att söka medlemskap i kommunalförbundet IT -sam. En process startade för att på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt implementera kommunens verksamhet i kommunalförbundets verksamhet, detta har skett gradvis och i olika steg. Personalen har tidigt varit informerade och deltagit på ett aktivt sett i processen. Från och med 1 januari 2012 byter samtlig personal arbetsgivare och är då anställda i kommunalförbundet. För Vimmerbys del innebär detta att vi står utan personal och verksamhet från den 1 januari 2012, vilket gör att behov finns att köpa tjänsten så länge frågan om medlemskap ej är slutförd. Köp av tjänst kan ske direkt från kommunalförbundet IT -sam då Vimmerby kommun och IT-sam redan har långtgående samarbete och vi båda räknas som offentliga myndigheter. Kontraktsvärdet för sexmånadersperioden bedöms till 1,7 mnkr. En direktupphandling av IT-tjänster föreslås göras från kommunalförbundet IT-sam då förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap 5-9 LOU är uppfyllda samt att synnerliga skäl enligt 15 kap 3 LOU föreligger. Punkt två i 4 kap 5 LOU är tillämplig av flera anledningar. Det är av tekniska skäl olämpligt att driften sköts av någon annan än av kommunalförbundet IT -sam. Vimmerby kommun har under 2011 omfattats av ett flertal projekt inom IT-sams regi. Dessa är; Printproduktion (bilaga 1) Upphandling av verksamhetssystem för socialtjänst samt Vård och Omsorg (bilaga 2) HR-konsolidiering (bilaga 3) IDHA (informations och dokumenthanteringssystem) (bilaga 4 a och b) Dessa projekt är påbörjade och i vissa fall i implementeringsfasen. Vidare har sammanslagningen påbörjats inom flera områden där fysisk och logisk nät struktur, skalskydd och användarkatalog (AD) kan nämnas. Skulle en tredje part anlitas, som saknar kunskap om de båda parternas miljö, skulle arbetet kunna försenas i stor grad. Vidare är punkt tre i 4 kap 5 LOU också tillämplig. Det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet därför att Vimmerby kommun annars står utan IT -drift från 1 januari Denna brådska är orsakad av sjukdom hos medarbete hos IT-sam som inte kunde förutses av Vimmerby kommun. Sjukdomen har medfört att Vimmerby kommun inte kan bli medlem i kommunalförbundet från 1 januari Denna synnerliga brådska gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid ett öppet, selektivt eller f6rhandlat förfarande med föregående annonsering. 2

8 3 Bedömningen är att den korta avtalsperiod som avses samt det förhållandet att introduktion aven annan leverantör för den korta tid som avses skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk (system som ligger nere, utebliven support) utgör synnerliga skäl för direktupphandling enligt 15 kap 3 LOV. Kostnaderna för ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande står i orimlig proportion till den korta avtalsperiod som är i fråga och det är ytterligare en grund för att synnerliga skäl enligt samma bestämmelse föreligger. Beslutsnivå Enligt reglementet för kommunstyrelsen är det en del av kommunstyrelsens ledningsfunktion att leda och samordna utvecklingen av informationssystem, leda och samordna IT och kommunikationsfrågorna. Fullmäktige har genom beslut ansökt om medlemskap i kommunen och därigenom tagit steget mot att bli medlem i kommunalförbundet IT -sam. Processen angående medlemskap har blivit försenad och kommunstyrelsen behöver se till att kommunen inte står utan IT-drift från januari Därför fåreslås att avtalet om köp av IT-tjänst godkänns på kommunstyrelsenivå. Ny förbunds ordning och nytt reglemente för kommunalförbundet samt ITSAM-avtal skall däremot godkännas av fullmäktige. Finansiering För 2012 finns anslag till IT-sam och köp av IT-tjänst från kommunalförbundet ITsam finansieras inom ramen för lagd budget Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 219, Rapport - förutsättning och konsekvens avseende medlemskap i IT -sam, Id Beslutsunderlag avseende IT-sam, Id Beslutsunderlag angående IT -sams rörliga avgifter, Id Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning avseende verksamhets övergång, Id Kommunstyrelsens beslut KS 259, Kommunstyrelsens beslut KS 337, Kommunfullmäktiges beslut KF 156, (ansökan om medlemskap) fl '} VIMME~Y KOMMUN KO!.. r~n~st. relseförvaltningen. l' I ~ /~.. C arohna LJ L" ljonram Kommunchef

9 1(2) ~ Jj'~!l1P ()6f. c1ij /1 J~ ~( " Avtal mellan Vimmerby kommun och kommunalförbundet IT-sam Detta avtal är tecknat mellan Vimmerby kommun org. nr , nedan kallad beställaren och kommunalförbundet IT-sam org. nr , nedan kallad leverantören. 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Avta lets syfte Avtalets syfte och mål är att Leverantören på ett yrkesmässigt, effektivt och förtroendefullt sätt skall tillhandahålla IT-tjänster på ett kvalitativt samt ekonomiskt fördelaktigt sätt för beställaren. Avtalet omfattar tillhandahållande av personal för drift och support av Beställarens IT-miljö. 1.2 Avtalsperiod Avtalet gäller från till Uppdraget 2. /1 Uppdragets utförande Leverantören skall vid uppdragets genomförande visa den skicklighet och den omsorg som förutsätts vid avtalets ingående vilket bl.a. innebär att denne skall kunna leverera rätt kompetens beroende på uppdragets art. Vidare visa den kunskap och noggrannhet som krävs och i övrigt biträda Beställaren med lojalitet och bästa förmåga. Leverantören garanterar en stor kännedom och förståelse för beställarens organisation och dess funktioner. Detta genom väl inarbetade rutiner och beprövade arbetsmetoder. 2.2 Personal Leverantören skall tillhandahålla bemanning av det antalet att drift och support fungerar tillfredställande, samt att kontinuitet i verksamheten säkerställs under övergångsperioden till dess att beställaren är medlem i kommunalförbundet. Tidigare anställda hos beställaren ingår från och med som anställda hos leverantören vilket garanterar en hög kännedom.

10 2(2) 3 Pris Priset är för avtalsperioden fast, (SEK) exklusive moms och avser en totallösning där allt ingår i samma pris för angiven tjänst. 4 Kommersiella villkor 1 Ikor 8: Fakturor för tjänsten adresseras till: Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box Malmö Referenskod Fakturan skall innehålla uppgifter om leverantörens registreringsnummer för moms, beställarens namn, adress och referenskod. Tjänsten faktureras månatligen och betalas 30 dagar efter det att den godkänts. av Detta avtal upphör utifall att beställaren ingår som medlem i leverantören under avtalsperiodens löptid. Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt. Vimmerby För Vimmerby kommun Kisa För IT-sam Micael Glennfalk Kommunstyrelsens ordf Carolina Leijonram Kommunchef Alberto Necovski VD

11 Version 1.1 ITSFlm j~bi//. ~~ ProJektdlrektlv cjtl//;l5d6 Printproduktion Conny Forsberg Kommunalförbundet ITSAM Storgatan 36 A, Kisa Organisationsnummer Tel: Fax:

12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Översikt... 3 Uppdrag/ Mål... 4 Omfattning... 4 Påverkan på organisationen... 5 Beräknade kostnader och tidsåtgång... 5 Risker... 5 Projektorganisation... 6 Styrgrupp... 6 Projektledare... 6 Projektgrupper... 6 Förvaltningsansvaret... 6

13 Sammanfattning Projektet går ut på att upphandla och implementera en gemensam printproduktionslösning för alla i ITSAM ingående kommuner. Målet är en lösning baserad på "klickpris", man får en enkel och översiktlig kontroll på de utskriftskostnader man har. Utöver det ska en "follow-print" ingå vilket leder till att utskrifter kan tas ut vid valfri utskriftsstation med hjälp av smarta kort eller lösenord. Säkerhetsmässigt den enda lösning värd namnet då ingen kan plocka ut någon annans utskrift. Minskar eller närapå eliminerar behovet av dyra (driftsmässigt och utskriftsmässigt) personliga skrivare. Bortglömda utskrifter "autoraderas" efter en rimlig tid. Fördelar: CD Säkra utskrifter (ingen kan ta ut någon annans utskrift) CD Möjlighet att hämta ut sina utskrifter på valfri skrivare/kopiator Automatisk radering av bortglömda utskrifter (automatiskt efter stipulerad tid) Utskriftsstatistik ända ned på individnivå kan levereras (månadsvis eller enligt önskemål). Ett antagande baserat på tidigare lösningar av ovanstående modell är en besparing första året på mellan 20 och 50% av utskriftskostnaderna. Varefter personliga skrivare avvecklas kommer besparingarnas rätta potential till sin rätt. De risker vi hittills identifierat är bl. a: Ovilja från personal att avveckla sina personliga skrivare (ledningsfråga) Att någon eller flera av våra kommuner ej vill ingå i ett avtal baserat på denna modell Initial ekonomisk ansträngning för stor Beräknade kostnader är Tidplanen sträcker sig från hösten 2011 till implementationsstart halvårsskiftet 2012 Projektorganisationen består fn av Styrgrupp (Kommunchefer, Projektledare samt ITSAMs VD), Projektgrupp (Projektledare, systemtekniker samt upphandlingsansvariga i respektive ingående kommun). Översikt Inom ITSAM-kommunerna finns idag ett stort antal olika avtal med olika leverantörer och med olika förfallodatum. De flesta avtal förlängs idag månatligen eller kvartalsvis. För att effektivisera administrationen av den hårdvara som idag börjar bli gammal och är mycket diversifierad måste ett helhetsgrepp tas. Sedan de gamla avtalen tecknades har utvecklingen gått framåt med stora steg och mjukvarusystem för effektivisering, besparing och säkerhetsförbättring kommit på marknaden. Dessa system är idag beprövade och har den största besparingspotentialen i ekonomiska termer av alla IT-baserade system. Den gemensamma upphandling som ska göras har som syfte att med vinnande leverantör teckna avtal som leder till ovanstående samt en tydlig och översiktlig bild av varje deltagande kommuns utskriftskostnader ända ner på individnivå.

14 Uppdrag/ Mål Uppdraget är att upphandla och implementera en kostnadseffektiv, harmonierad och administrativt välfungerande utskrifts- och kopieringsfunktion i alla tillitsam hörande kommuner. Projektet innefattar flera stora del mål nedan kallade etapper. Huvudmålet är att uppdraget ska slutföras enligt föregående. Det kan beskrivas som att ITSAM gemensamt med kommunerna tar fram ett väldefinierat upphandlingsunderlag samt leveransavtal och SLA (Service Level Agreement) för ITSAMS leverans av utskriftsfunktion till kommunerna. ITSAM genomför upphandlingen, skriver avtal med leverantör och tillsammans med vald leverantör implementerar lösningen och utbildar kommunal personal. I projektet ingår följande delmål: cd Etapp 1 Ta fram upphandlingsunderlag cd Etapp 2 Upphandling Avtalstecknande med leverantör Leveransavtal med prisestimat och SLA tas fram i projektgruppen cd Etapp 3 Avtalstecknande mellan ITSAM och kommunerna avseende utskrijtsfunktion Implementation, Utbildning cd Etapp 4 Avveckling av personliga skrivare Prioriteringsordning (ska fördelas enligt procentsats) 1. Resultat (funktion) 2. Tidsåtgång (implementation) 3. Kostnader Äterrapportering av projektet skall ske från projektledare till styrgrupp, projektgrupp samt teknikgrupp. Styrgruppen ansvarar för att fortlöpande information sker till respektive verksamhet/kommun. Omfattning Projektet omfattar allt från upphandling till implementation och utbildning. I projektet ingår: Framtagande av upphandlingsunderlag och alla till upphandlingen tillhörande dokument. Publicering av upphandlingen. Mottagande av anbud. Utvärdering av anbud. Tilldelningsbeslut. Avtalstecknande med leverantör. Avtalstecknande mellan ITSAM och kommunerna. Implementation av systemet. Utbildning. Leveransgodkännande.

15 Avveckling av personliga skrivare. I projektet ingår inte: Den "lobbyverksamhet" / informationskampanj som krävs inför avvecklingen av personliga skrivare. Att detta blir gjort är dock av yttersta vikt om man ska få del av den höga ekonomiska besparingseffekt system bytet kan ge. Ej heller ingår utfärdande och leverans av smarta kort för förenklade och tvåfaktorssäkrade utskrifter. Upphandling av kopieringspapper. (Varje kommuns ansvar) Påverkan på organisationen Projektledare (Projektchef, utsedd projektledare) Drift (systemtekniker, driftchef, support och logistikchef) Kommunchefer + ITSAM VD eller annan utsedd ledningsperson (Styrgrupp) Kommunernas upphandlingsansvariga (projektgrupp) Upphandlingscenter (Konsulttjänst från Linköping/Norrköpings upphandlingsenhet) Kommunernas ledningsgrupper (information och synpunkter) Beräknade kostnader och tidsåtgång Beräknade kostnader Ingen budget upprättad Beräknad tidsåtgång Augusti 2011 till 1 juli 2012 Antaganden Här finns återigen den " Iobbyverksamhet"/informationskampanj som krävs för att generera förståelse när det gäller avvecklingen av de personliga skrivare som bär en stor del av de onödiga kostnader kommunernas printproduktion bär. Om avvecklingen av dessa fördröjs eller i värsta fall inte kommer till stånd kommer en stor del av besparingspotentialen aldrig att kunna utnyttjas. Viktigt! Meningen med att ta bort de personliga skrivarna är att så långt det är möjligt avveckla ALLA skrivare kopplade till en lokal dator/arbetsplats. Viktigt att detta förankras i respektive kommun och dess verksamheter. Risker Kända risker som identifierats till detta projekt är: Att den initiala ekonomiska- / resursbördan anses för stor ingen på kommunnivå vill/törs/orkar ta tag i avvecklingen av personliga skrivare upphandlingsunderlaget blir otydligt

16 tidsaspekten är för snäv Projektorganisation Styrgrupp Består av Kommunchefer samt ledningsperson från ITSAM Projektledare Tillsatt av ITSAM. För närvarande Conny Forsberg. Projektgrupper Upphandlingsgrupp bestående av projektledaren, kommunernas upphandlingsansvariga samt Arne Storm, professionell upphandlare från Upphandlingscenter i Linköping/Norrköping som deltar under själva upphandlingsfasen. Teknisk grupp med deltagare från ITSAMs driftorganisation. Förslagsvis, driftchef samt en systemtekniker. Förvaltningsansvaret Förvaltningsansvaret kommer att ligga på kommunalförbundet ITSAM. Alla avtal med leverantören tecknas av ITSAM och kommunerna i sin tur tecknar avtal med ITSAM i egenskap av upphandlande part. Kommunerna betalar endast för sin förbrukning. Möjlighet att faktureras ner på avdelningsnivå finns.

17 ~ 8 (ITSFlm;' AN BUDS FÖRFRÅGAN Upphandling av dokumentproduktionsfunktion (copv/ print) inklusive säkra utskrifter. o Bakgrund Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner har idag avtal med flera olika leverantörer av maskiner för vår dokumentproduktion (kopiatorer/skrivare). Den totala volymen är idag cirka 12 miljoner kopior/utskrifter per år fördelat på ca 85% svartvitt och 15% färg. För närvarande har vi ca 100 maskiner. Vi gör nu en ny upphandling inom detta område. Utrustning finns/kommer att placeras på ett stort antal platser i kommunernas verksamhet såväl i centralorterna såväl som i övriga orter i kommunerna. Upphandlingen avser printfunktion till samtliga i kommunerna förekommande verksamheter (central förvaltning, förskolor, skolor, gruppboenden etc). Vi avser att skriva avtal för funktionsleverans på det för oss mest fördelaktiga sättet antingen via egen finansiär eller via utsedd leverantör. Funktion och klickpris definieras under punkt 2.2 Pris. Kommuner som ingår i denna upphandling är: Kinda kommun, Ödeshögs kommun, Boxholms kommun, Ydre kommun, Ätvidabergs kommun samt Vimmerby kommun, avtalspart är Kommunalförbundet ITSAM. 1 Allmänna föreskrifter 1.1 Inbjudan Ni inbjuds att lämna anbud på utrustning med funktionalitet enligt bifogad anbudsförfrågan. I anbudsförfrågan benämns ITSAM som beställaren och anbudsgivaren som leverantör. Kommunalförbundet ITSAM Storgatan 36A, Kisa Organisationsnummer Tel: Fax:

18 1.2 Kontaktpersoner Kontaktpersoner för upphandlingen Kommersiella frågor Alberto Necovski, VD ITSAM, tfn Övriga frågor teknisk karaktär: Conny Forsberg, Projektsamordnare tfn (070-2s1 9111) eller Mathias Näsström, systemtekniker tfn Sista anbudsdag Anbud ska lämnas skriftligt i slutet kuvert, tydligt märkt "Anbud dokumenthantering" och vara Upphandlingscenter adress bia bl a tillhanda senast den Datum. 1.4 Giltighetstid Leverantörer är bunden av sitt anbud till och med datum här. 1.5 Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som öppen EU upphandling enligt LOU. Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Beställaren får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan särbehandling eller konkurrensbegränsning. I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud.

19 1.6 Omfattning Förfrågan avser beställarens behov av maskiner för kopiering/utskrift med tillhörande funktionalitet. Vår nuvarande volym framgår av pkt O. I bifogad kravspecifikation, (bilaga 1) framgår de tre olika maskintyper som kommer att ingå i utvärderingen av lämnade anbud. Dessa maskiner skall finnas tillgängliga för leverans minst fram till 2013-??-?? Beställaren förbinder sig inte att avropa viss bestämd kvantitet av varje maskintyp. 1 undantagsfall kan även annan ma skintyp än offererad komma att bestä lla s från leverantören (7?? 7) j Kommentar [CFl]: Ska denna mening va r3 med'? Antagen leverantör är skyldig att leverera beställarens verkliga behov. Volymer och övriga förutsättningar kan komma att förändras under avtalstiden på grund av förändringar i verksamheten. Vid förändringar av leverantörens produkter och tillhörande tjänster, produktens eller tjänstens egenskaper eller annat som kan ha betydelse för beställaren skall detta skriftligt meddelas till den för avtalet ansvarige hos beställaren för godkännande av kommunen. Leverantören skall utse en särskild kontaktperson. Leverantören har informationsansvaret till beställaren i samband med avtalsstart och vid förändringar såsom byte av transportör, omläggning av beställningsrutiner, strukturförändringar inom företaget o d. Informationen skall ske i god tid före ikraftträdandet. 1.7 Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras ej, utrustning som offereras skall minst vara i enlighet med kravspecifikationen bilaga Delbart anbud Endast en leverantör kommer att antas. 1.9 Kompetens och resurser Leverantören skall redovisa dokumenterade resurser och kompetens att utföra uppdraget samt ange sin serviceorganisation. Referenskund(er) skall redovisas. Bilaga 2.

20 1.10 Erfarenhet Leverantören skall redovisa erfarenhet från liknande uppdrag. Bilaga Garanti Garanti och dess omfattning skall beskrivas. Bilaga Effektiv, säker och rationell utskriftshantering Kommunens strävan är att med denna upphandling få maskiner och funktionalitet som ger effektiv, säker och rationell hantering av utskrifter och kopiering. I detta ingår bland annat att vi avser att i stor omfattning utnyttja möjligheterna för IJfollow melj-funktion (kunna hämta ut utskrift vid valfri maskin). Kostnadseffektivitet är viktig. Maskinernas möjlighet att Själv rapportera in servicebehov, avläsningar, förebyggande underhåll mm ingår också i denna punkt. Vi eftersträvar att våra utskrifts/kopieringsvolymer ska minska och att utskrifter/kopiering ska ske på de maskiner som är mest lämpade för jobbets storlek. MÖjligheter till uttag av detaljerad statistik och uppföljning skall finnas. Vi vill uppnå mätbara resultat inom ovanstående områden. Leverantören skall i bilaga 7 lämna beskrivning på den föreslagna lösningen för ovanstående. I lämnat svar beskriv de tekniska lösningar som används eller krävs och mjukvarors funktionalitet och licensieringsformer. Häri ingår till exempel beskrivning av olika möjligheter för användaridentifikation. Kostnader för IJfollow melj-lösningen inklusive installation och eventuella tredjepartsprogram skall ingå i anbudet (klickpriset) Miljö Vi eftersträvar en miljömässigt god hantering i anslutning till vår utskrifts/kopieringshantering. I detta ingår bland annat utrustningens energiförbrukning, ljudvolym, hantering/distribution av tonerpatroner (nya och förbrukade), planering av resor för serviceorganisationen mm. Leverantören skall i bilaga 6 beskriva produkternas/företagets fakta och ambitioner i dessa avseenden. Har produkterna miljöklassning (t ex Svanenmärkning, EnergyStar-märkning) anges detta i bilagan.

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt 2012-02-20 Dnr: 2011-3030028. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Utsikt &

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter.

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Välkommen att lämna anbud i ovanstående upphandling avseende lastbilstransporter. Anbud skall ha lämnats senast måndagen den 9 januari 2012. Märk anbudet

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av vindkraftverk

Upphandling av vindkraftverk ANBUDSFÖRFRÅGAN Ärendebeteckning 2012-29 Handläggare Datum Per-Gunnar Fransson 12 2012-06-26 0480-45 05 56 Upphandling av vindkraftverk Allmänna föreskrifter Inbjudan Ni inbjuds inkomma med anbud på vindkraftverk

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Allmänna uppgifter upphandlar - -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1.1 Upphandlande myndighet och enheter Örnsköldsviks kommun, 212000-2445 Nygatan 16 891 88 Örnsköldsvik Handläggare:

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer