1. godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam"

Transkript

1 Arende

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 547 Dm 331/2010 Kod 058 Medlemskap i kommunförbundet ITSAM - godkänna avtal Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam 2. finansiering sker inom budget för kommunstyrelsen, ansvar 101, verksamhet 0811 (IT-sam anslag, referenskod ). Sammanfattning Vimmerby kommun har genom beslut i fullmäktige ansökt om medlemskap i kommunalförbundet IT-sam. För närvarande är Kinda, Boxhoim, Y dre, Ödeshög och Atvidaberg medlemmar i IT-sam. De fem kommunerna har samverkat sedan 2000 och bildade det gemensamma kommunalförbundet IT-sam:s huvudsakliga uppgift är att sköta IT-verksamheten i medlemskommunerna. Exempel på områden där ITSAM är verksamt är infrastruktur, t.ex. bredband på landsbygden och e-förvaltning. För att en ny medlem skall upptas krävs att fullmäktigeförsamlingarna i varje kommun godkänner detta. Ursprungsplanen var att Vimmerby kommun skulle gå med i IT-sam , men på grund av sjukdom har processen kring medlemskap försenats. Samtidigt deltar Vimmerby kommun i flera utvecklingsprojekt tillsammans med IT-sam och IT-personalen går över till IT-sam vid årsskiftet 2011/2012. För att Vimmerby kommun ej skall stå utan IT-drift behöver Vimmerby kommun köpa tjänst av!t-sam fram till dess att frågan om medlemskap är slutförd. Synnerliga skäl för direktupphandling föreligger. Enligt reglementet för kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsen för IT-frågorna inom kommunen. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Ärendet Ansökan om medlemskap Vimmerby kommun har genom beslut i fullmäktige ansökt om medlemskap i kommunalförbundet IT-sam. Beslutet baserades på den utredning som kommunchef Carolina Leijonram fått i uppdrag att genomföra. MBL-förhandlingar ägde rum Samtlig personal kommer från och med ha övergått till IT-sams regi. För att få bli medlemmar krävs ett beslut från respektive fullmäktige i medlemskommunerna. Det ursprungliga målet var att dessa beslut skulle ha tagits under hösten 2011 och därmed skulle inträdet i kommunalförbundet, från Vimmerby kommuns sida, kunnat ske från den l januari Den tidsplanen har inte kunnat följas och målsättningen är nu ett inträde från l juli Behov av att köpa tjänst från JT-sam Under perioden 1 januari 2012 till 30 juni 2012 kommer Vimmerby kommun inte har någon egen IT-verksamhet. Detta är en konsekvens av beslutet som fullmäktige tog att söka medlemskap i kommunalförbundet IT-sam. En process startade för att på ett så enkelt och smidigt sätt som möj ligt implementera kommunens verksamhet i kommunalförbundets verksamhet, detta har skett gradvis och i olika steg. Personalen har tidigt varit informerade och deltagit på ett aktivt sett i processen. Från och med l januari 2012 byter samtlig personal arbetsgivare och är då anställda i kommunalförbundet. För Vimmerby s del innebär detta att vi står utan personal och verksamhet från den l januari 2012, vilket gör att behov finns att köpa tjänsten så länge frågan om medlemskap ej är slutförd. Köp av tjänst kan ske direkt från kommunalförbundet IT-sam då Vimmerby kommun och IT-sam redan har långtgående samarbete och vi båda räknas som offentliga myndigheter. Kontraktsvärdet för sexmånadersperioden bedöms till 1,7 mnla. En direktupphandling av IT-tjänster föreslås göras från kommunalförbundet IT-sam då förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap 5-9 LOU är uppfyllda samt att synnerliga skäl enligt 15 kap 3 LOU föreligger. Punkt två i 4 kap 5 LOU är tillämplig av flera anledningar. Det är av tekniska skäl olämpligt att driften sköts av någon annan än av kommunalförbundet IT-sam. Vimmerby kommun har under 2011 omfattats av ett flertal projekt inom IT-sams regi. Dessa är: Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(4) Kommunstyrelsen Printproduktion Upphandling av verksamhets system för socialtjänst samt Vård och Omsorg HR-konsolidering IDHA (informations och dokumenthanteringssystem) Dessa projekt är påbörjade och i vissa fall i implementeringsfasen. Vidare har sammanslagningen påbörjats inom flera områden där fysisk och logisk nätstruktur, skal skydd och användarkatalog (AD) kan nämnas. Skulle en tredje part anlitas, som saknar kunskap om de båda parternas miljö, skulle arbetet kunna försenas i stor grad. Vidare är punkt tre i 4 kap 5 LOU också tillämplig. Det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet därför att Vimmerby kommun annars står utan IT-drift från 1 januari Denna brådska är orsakad av sjukdom hos medarbete hos IT-sam som inte kunde förutses av Vimmerby kommun. Sjukdomen har medfört att Vimmerby kommun inte kan bli medlem i kommunalförbundet från 1 januari Denna synnerliga brådska gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid ett öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering. Bedömningen är att den korta avtalsperiod som avses samt det förhållandet att introduktion aven annan leverantör för den korta tid som avses skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk (system som ligger nere, utebliven support) utgör synnerliga skäl för direktupphandling enligt 15 kap 3 LOD. Kostnaderna för ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande står i orimlig proportion till den korta avtalsperiod som är i fråga och det är ytterligare en grund för att synnerliga skäl enligt samma bestämmelse föreligger. Beslutsnivå Enligt reglementet för kommunstyrelsen är det en del av kommunstyrelsens ledningsfunktion att leda och samordna utvecklingen av informationssystem, leda och samordna IT och kommunikationsfrågorna. Fullmäktige har genom beslut ansökt om medlemskap i kommunen och därigenom tagit steget mot att bli medlem i kommunalförbundet IT -sam. Processen angående medlemskap har blivit försenad och kommunstyrelsen behöver se till att kommunen inte står utan IT-drift från januari Därfår föreslås att avtalet om köp av IT-tjänst godkänns på kommunstyrelsenivå. Ny förbunds ordning och nytt reglemente för kommunalförbundet samt ITSAM-avtal skall däremot godkännas av fullmäktige. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(4) Kommunstyrelsen Finansiering För 2012 finns anslag till IT-sam och köp av IT-tjänst från kommunalförbundet IT-sam finansieras inom ramen för lagd budget Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Carolina Leijomam inklusive bilagor samt förslag till avtal. Kommunchefen redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöterna diskuterar om beslutet om avtalet ska fattas av kommunstyrelsen som föreslaget eller om det ska fattas av kommunfullmäktige. Leif Carlson (m) och PerAke Svensson (c) föreslår att kommunfullmäktige fattar beslutet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 219, Rapport - förutsättning och konsekvens avseende medlemskap i IT-sam, Id Beslutsunderlag avseende IT-sam, Id Beslutsunderlag angående IT-sams rörliga avgifter, Id Arbetsmilj ökonsekvens beskrivning avseende verksamhetsövergång, Id Kommunstyrelsens beslut KS 259, Kommunstyrelsens beslut KS 337, Kommunfullmäktiges beslut KF 156, (ansökan om medlemskap). Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

6 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Carolina Leijonram TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: /058 Löpnr: (3) Kommunstyrelsen Köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT-sam Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal om köp av IT-tjänst av kommunalförbundet IT -sam och att finansiering sker inom budget för kommunstyrelsen, ansvar 101, verksamhet 0811 (IT-sam anslag, referenskod ). Sammanfattning Vimmerby kommun har genom beslut i fullmäktige ansökt om medlemskap i kommunalförbundet IT-sam. För närvarande är Kinda, Boxholm, Ydre, Ödeshög och Atvidaberg medlemmar i IT -sam. De fem kommunerna har samverkat sedan 2000 och bildade det gemensamma kommunalförbundet IT-sam:s huvudsakliga uppgift är att sköta IT-verksamheten i medlemskommunerna. Exempel på områden där ITSAM är verksamt är infrastruktur, t.ex. bredband på landsbygden och e-förvaltning. För att en ny medlem skall upptas krävs att fullmäktigeförsamlingarna i varje kommun godkänner detta. Ursprungsplanen var att Vimmerby kommun skulle gå med i IT-sam , men på grund av sjukdom har processen kring medlemskap försenats. Samtidigt deltar Vimmerby kommun i flera utvecklingsprojekt tillsammans med IT-sam och IT-personalen går över till IT-sam vid årsskiftet För att Vimmerby kommun ej skall stå utan IT-drift behöver Vimmerby kommun köpa tjänst av ITsam fram till dess att frågan om medlemskap är slutförd. Synnerliga skäl för direktupphandling föreligger. Enligt reglementet för kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsen för IT -frågorna inom kommunen. Ärendet Ansökan om medlemskap Vimmerby kommun har genom beslut i fullmäktige ansökt om medlemskap i kommunalförbundet IT -sam. Beslutet baserades på den utredning som kommunchef Carolina Leijonram fått i uppdrag att genomföra. MBL-förhandlingar ägde rum Samtlig personal kommer från och med ha övergått till IT -sams regi. För att få bli medlemmar krävs ett beslut från respektive fullmäktige i medlemskommunerna. Det ursprungliga målet var att dessa beslut skulle ha tagits under hösten 2011 och därmed skulle inträdet i kommunalförbundet, från Vimmerby kommuns sida, kunnat ske från den 1 januari Den tidsplanen har inte kunnat följas och målsättningen är nu ett inträde från 1 juli Postadress Stadshuset VIMMERBY Telefon Hemsida: Telefax Bankgiro E-post: Plusgiro O

7 Behov av att köpa tjänstfi'ån IT-sam Under perioden 1 januari 2012 till 30 juni 2012 kommer Vimmerby kommun inte har någon egen IT-verksamhet. Detta är en konsekvens av beslutet som fullmäktige tog att söka medlemskap i kommunalförbundet IT -sam. En process startade för att på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt implementera kommunens verksamhet i kommunalförbundets verksamhet, detta har skett gradvis och i olika steg. Personalen har tidigt varit informerade och deltagit på ett aktivt sett i processen. Från och med 1 januari 2012 byter samtlig personal arbetsgivare och är då anställda i kommunalförbundet. För Vimmerbys del innebär detta att vi står utan personal och verksamhet från den 1 januari 2012, vilket gör att behov finns att köpa tjänsten så länge frågan om medlemskap ej är slutförd. Köp av tjänst kan ske direkt från kommunalförbundet IT -sam då Vimmerby kommun och IT-sam redan har långtgående samarbete och vi båda räknas som offentliga myndigheter. Kontraktsvärdet för sexmånadersperioden bedöms till 1,7 mnkr. En direktupphandling av IT-tjänster föreslås göras från kommunalförbundet IT-sam då förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap 5-9 LOU är uppfyllda samt att synnerliga skäl enligt 15 kap 3 LOU föreligger. Punkt två i 4 kap 5 LOU är tillämplig av flera anledningar. Det är av tekniska skäl olämpligt att driften sköts av någon annan än av kommunalförbundet IT -sam. Vimmerby kommun har under 2011 omfattats av ett flertal projekt inom IT-sams regi. Dessa är; Printproduktion (bilaga 1) Upphandling av verksamhetssystem för socialtjänst samt Vård och Omsorg (bilaga 2) HR-konsolidiering (bilaga 3) IDHA (informations och dokumenthanteringssystem) (bilaga 4 a och b) Dessa projekt är påbörjade och i vissa fall i implementeringsfasen. Vidare har sammanslagningen påbörjats inom flera områden där fysisk och logisk nät struktur, skalskydd och användarkatalog (AD) kan nämnas. Skulle en tredje part anlitas, som saknar kunskap om de båda parternas miljö, skulle arbetet kunna försenas i stor grad. Vidare är punkt tre i 4 kap 5 LOU också tillämplig. Det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet därför att Vimmerby kommun annars står utan IT -drift från 1 januari Denna brådska är orsakad av sjukdom hos medarbete hos IT-sam som inte kunde förutses av Vimmerby kommun. Sjukdomen har medfört att Vimmerby kommun inte kan bli medlem i kommunalförbundet från 1 januari Denna synnerliga brådska gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid ett öppet, selektivt eller f6rhandlat förfarande med föregående annonsering. 2

8 3 Bedömningen är att den korta avtalsperiod som avses samt det förhållandet att introduktion aven annan leverantör för den korta tid som avses skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk (system som ligger nere, utebliven support) utgör synnerliga skäl för direktupphandling enligt 15 kap 3 LOV. Kostnaderna för ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande står i orimlig proportion till den korta avtalsperiod som är i fråga och det är ytterligare en grund för att synnerliga skäl enligt samma bestämmelse föreligger. Beslutsnivå Enligt reglementet för kommunstyrelsen är det en del av kommunstyrelsens ledningsfunktion att leda och samordna utvecklingen av informationssystem, leda och samordna IT och kommunikationsfrågorna. Fullmäktige har genom beslut ansökt om medlemskap i kommunen och därigenom tagit steget mot att bli medlem i kommunalförbundet IT -sam. Processen angående medlemskap har blivit försenad och kommunstyrelsen behöver se till att kommunen inte står utan IT-drift från januari Därför fåreslås att avtalet om köp av IT-tjänst godkänns på kommunstyrelsenivå. Ny förbunds ordning och nytt reglemente för kommunalförbundet samt ITSAM-avtal skall däremot godkännas av fullmäktige. Finansiering För 2012 finns anslag till IT-sam och köp av IT-tjänst från kommunalförbundet ITsam finansieras inom ramen för lagd budget Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 219, Rapport - förutsättning och konsekvens avseende medlemskap i IT -sam, Id Beslutsunderlag avseende IT-sam, Id Beslutsunderlag angående IT -sams rörliga avgifter, Id Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning avseende verksamhets övergång, Id Kommunstyrelsens beslut KS 259, Kommunstyrelsens beslut KS 337, Kommunfullmäktiges beslut KF 156, (ansökan om medlemskap) fl '} VIMME~Y KOMMUN KO!.. r~n~st. relseförvaltningen. l' I ~ /~.. C arohna LJ L" ljonram Kommunchef

9 1(2) ~ Jj'~!l1P ()6f. c1ij /1 J~ ~( " Avtal mellan Vimmerby kommun och kommunalförbundet IT-sam Detta avtal är tecknat mellan Vimmerby kommun org. nr , nedan kallad beställaren och kommunalförbundet IT-sam org. nr , nedan kallad leverantören. 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Avta lets syfte Avtalets syfte och mål är att Leverantören på ett yrkesmässigt, effektivt och förtroendefullt sätt skall tillhandahålla IT-tjänster på ett kvalitativt samt ekonomiskt fördelaktigt sätt för beställaren. Avtalet omfattar tillhandahållande av personal för drift och support av Beställarens IT-miljö. 1.2 Avtalsperiod Avtalet gäller från till Uppdraget 2. /1 Uppdragets utförande Leverantören skall vid uppdragets genomförande visa den skicklighet och den omsorg som förutsätts vid avtalets ingående vilket bl.a. innebär att denne skall kunna leverera rätt kompetens beroende på uppdragets art. Vidare visa den kunskap och noggrannhet som krävs och i övrigt biträda Beställaren med lojalitet och bästa förmåga. Leverantören garanterar en stor kännedom och förståelse för beställarens organisation och dess funktioner. Detta genom väl inarbetade rutiner och beprövade arbetsmetoder. 2.2 Personal Leverantören skall tillhandahålla bemanning av det antalet att drift och support fungerar tillfredställande, samt att kontinuitet i verksamheten säkerställs under övergångsperioden till dess att beställaren är medlem i kommunalförbundet. Tidigare anställda hos beställaren ingår från och med som anställda hos leverantören vilket garanterar en hög kännedom.

10 2(2) 3 Pris Priset är för avtalsperioden fast, (SEK) exklusive moms och avser en totallösning där allt ingår i samma pris för angiven tjänst. 4 Kommersiella villkor 1 Ikor 8: Fakturor för tjänsten adresseras till: Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box Malmö Referenskod Fakturan skall innehålla uppgifter om leverantörens registreringsnummer för moms, beställarens namn, adress och referenskod. Tjänsten faktureras månatligen och betalas 30 dagar efter det att den godkänts. av Detta avtal upphör utifall att beställaren ingår som medlem i leverantören under avtalsperiodens löptid. Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt. Vimmerby För Vimmerby kommun Kisa För IT-sam Micael Glennfalk Kommunstyrelsens ordf Carolina Leijonram Kommunchef Alberto Necovski VD

11 Version 1.1 ITSFlm j~bi//. ~~ ProJektdlrektlv cjtl//;l5d6 Printproduktion Conny Forsberg Kommunalförbundet ITSAM Storgatan 36 A, Kisa Organisationsnummer Tel: Fax:

12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Översikt... 3 Uppdrag/ Mål... 4 Omfattning... 4 Påverkan på organisationen... 5 Beräknade kostnader och tidsåtgång... 5 Risker... 5 Projektorganisation... 6 Styrgrupp... 6 Projektledare... 6 Projektgrupper... 6 Förvaltningsansvaret... 6

13 Sammanfattning Projektet går ut på att upphandla och implementera en gemensam printproduktionslösning för alla i ITSAM ingående kommuner. Målet är en lösning baserad på "klickpris", man får en enkel och översiktlig kontroll på de utskriftskostnader man har. Utöver det ska en "follow-print" ingå vilket leder till att utskrifter kan tas ut vid valfri utskriftsstation med hjälp av smarta kort eller lösenord. Säkerhetsmässigt den enda lösning värd namnet då ingen kan plocka ut någon annans utskrift. Minskar eller närapå eliminerar behovet av dyra (driftsmässigt och utskriftsmässigt) personliga skrivare. Bortglömda utskrifter "autoraderas" efter en rimlig tid. Fördelar: CD Säkra utskrifter (ingen kan ta ut någon annans utskrift) CD Möjlighet att hämta ut sina utskrifter på valfri skrivare/kopiator Automatisk radering av bortglömda utskrifter (automatiskt efter stipulerad tid) Utskriftsstatistik ända ned på individnivå kan levereras (månadsvis eller enligt önskemål). Ett antagande baserat på tidigare lösningar av ovanstående modell är en besparing första året på mellan 20 och 50% av utskriftskostnaderna. Varefter personliga skrivare avvecklas kommer besparingarnas rätta potential till sin rätt. De risker vi hittills identifierat är bl. a: Ovilja från personal att avveckla sina personliga skrivare (ledningsfråga) Att någon eller flera av våra kommuner ej vill ingå i ett avtal baserat på denna modell Initial ekonomisk ansträngning för stor Beräknade kostnader är Tidplanen sträcker sig från hösten 2011 till implementationsstart halvårsskiftet 2012 Projektorganisationen består fn av Styrgrupp (Kommunchefer, Projektledare samt ITSAMs VD), Projektgrupp (Projektledare, systemtekniker samt upphandlingsansvariga i respektive ingående kommun). Översikt Inom ITSAM-kommunerna finns idag ett stort antal olika avtal med olika leverantörer och med olika förfallodatum. De flesta avtal förlängs idag månatligen eller kvartalsvis. För att effektivisera administrationen av den hårdvara som idag börjar bli gammal och är mycket diversifierad måste ett helhetsgrepp tas. Sedan de gamla avtalen tecknades har utvecklingen gått framåt med stora steg och mjukvarusystem för effektivisering, besparing och säkerhetsförbättring kommit på marknaden. Dessa system är idag beprövade och har den största besparingspotentialen i ekonomiska termer av alla IT-baserade system. Den gemensamma upphandling som ska göras har som syfte att med vinnande leverantör teckna avtal som leder till ovanstående samt en tydlig och översiktlig bild av varje deltagande kommuns utskriftskostnader ända ner på individnivå.

14 Uppdrag/ Mål Uppdraget är att upphandla och implementera en kostnadseffektiv, harmonierad och administrativt välfungerande utskrifts- och kopieringsfunktion i alla tillitsam hörande kommuner. Projektet innefattar flera stora del mål nedan kallade etapper. Huvudmålet är att uppdraget ska slutföras enligt föregående. Det kan beskrivas som att ITSAM gemensamt med kommunerna tar fram ett väldefinierat upphandlingsunderlag samt leveransavtal och SLA (Service Level Agreement) för ITSAMS leverans av utskriftsfunktion till kommunerna. ITSAM genomför upphandlingen, skriver avtal med leverantör och tillsammans med vald leverantör implementerar lösningen och utbildar kommunal personal. I projektet ingår följande delmål: cd Etapp 1 Ta fram upphandlingsunderlag cd Etapp 2 Upphandling Avtalstecknande med leverantör Leveransavtal med prisestimat och SLA tas fram i projektgruppen cd Etapp 3 Avtalstecknande mellan ITSAM och kommunerna avseende utskrijtsfunktion Implementation, Utbildning cd Etapp 4 Avveckling av personliga skrivare Prioriteringsordning (ska fördelas enligt procentsats) 1. Resultat (funktion) 2. Tidsåtgång (implementation) 3. Kostnader Äterrapportering av projektet skall ske från projektledare till styrgrupp, projektgrupp samt teknikgrupp. Styrgruppen ansvarar för att fortlöpande information sker till respektive verksamhet/kommun. Omfattning Projektet omfattar allt från upphandling till implementation och utbildning. I projektet ingår: Framtagande av upphandlingsunderlag och alla till upphandlingen tillhörande dokument. Publicering av upphandlingen. Mottagande av anbud. Utvärdering av anbud. Tilldelningsbeslut. Avtalstecknande med leverantör. Avtalstecknande mellan ITSAM och kommunerna. Implementation av systemet. Utbildning. Leveransgodkännande.

15 Avveckling av personliga skrivare. I projektet ingår inte: Den "lobbyverksamhet" / informationskampanj som krävs inför avvecklingen av personliga skrivare. Att detta blir gjort är dock av yttersta vikt om man ska få del av den höga ekonomiska besparingseffekt system bytet kan ge. Ej heller ingår utfärdande och leverans av smarta kort för förenklade och tvåfaktorssäkrade utskrifter. Upphandling av kopieringspapper. (Varje kommuns ansvar) Påverkan på organisationen Projektledare (Projektchef, utsedd projektledare) Drift (systemtekniker, driftchef, support och logistikchef) Kommunchefer + ITSAM VD eller annan utsedd ledningsperson (Styrgrupp) Kommunernas upphandlingsansvariga (projektgrupp) Upphandlingscenter (Konsulttjänst från Linköping/Norrköpings upphandlingsenhet) Kommunernas ledningsgrupper (information och synpunkter) Beräknade kostnader och tidsåtgång Beräknade kostnader Ingen budget upprättad Beräknad tidsåtgång Augusti 2011 till 1 juli 2012 Antaganden Här finns återigen den " Iobbyverksamhet"/informationskampanj som krävs för att generera förståelse när det gäller avvecklingen av de personliga skrivare som bär en stor del av de onödiga kostnader kommunernas printproduktion bär. Om avvecklingen av dessa fördröjs eller i värsta fall inte kommer till stånd kommer en stor del av besparingspotentialen aldrig att kunna utnyttjas. Viktigt! Meningen med att ta bort de personliga skrivarna är att så långt det är möjligt avveckla ALLA skrivare kopplade till en lokal dator/arbetsplats. Viktigt att detta förankras i respektive kommun och dess verksamheter. Risker Kända risker som identifierats till detta projekt är: Att den initiala ekonomiska- / resursbördan anses för stor ingen på kommunnivå vill/törs/orkar ta tag i avvecklingen av personliga skrivare upphandlingsunderlaget blir otydligt

16 tidsaspekten är för snäv Projektorganisation Styrgrupp Består av Kommunchefer samt ledningsperson från ITSAM Projektledare Tillsatt av ITSAM. För närvarande Conny Forsberg. Projektgrupper Upphandlingsgrupp bestående av projektledaren, kommunernas upphandlingsansvariga samt Arne Storm, professionell upphandlare från Upphandlingscenter i Linköping/Norrköping som deltar under själva upphandlingsfasen. Teknisk grupp med deltagare från ITSAMs driftorganisation. Förslagsvis, driftchef samt en systemtekniker. Förvaltningsansvaret Förvaltningsansvaret kommer att ligga på kommunalförbundet ITSAM. Alla avtal med leverantören tecknas av ITSAM och kommunerna i sin tur tecknar avtal med ITSAM i egenskap av upphandlande part. Kommunerna betalar endast för sin förbrukning. Möjlighet att faktureras ner på avdelningsnivå finns.

17 ~ 8 (ITSFlm;' AN BUDS FÖRFRÅGAN Upphandling av dokumentproduktionsfunktion (copv/ print) inklusive säkra utskrifter. o Bakgrund Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner har idag avtal med flera olika leverantörer av maskiner för vår dokumentproduktion (kopiatorer/skrivare). Den totala volymen är idag cirka 12 miljoner kopior/utskrifter per år fördelat på ca 85% svartvitt och 15% färg. För närvarande har vi ca 100 maskiner. Vi gör nu en ny upphandling inom detta område. Utrustning finns/kommer att placeras på ett stort antal platser i kommunernas verksamhet såväl i centralorterna såväl som i övriga orter i kommunerna. Upphandlingen avser printfunktion till samtliga i kommunerna förekommande verksamheter (central förvaltning, förskolor, skolor, gruppboenden etc). Vi avser att skriva avtal för funktionsleverans på det för oss mest fördelaktiga sättet antingen via egen finansiär eller via utsedd leverantör. Funktion och klickpris definieras under punkt 2.2 Pris. Kommuner som ingår i denna upphandling är: Kinda kommun, Ödeshögs kommun, Boxholms kommun, Ydre kommun, Ätvidabergs kommun samt Vimmerby kommun, avtalspart är Kommunalförbundet ITSAM. 1 Allmänna föreskrifter 1.1 Inbjudan Ni inbjuds att lämna anbud på utrustning med funktionalitet enligt bifogad anbudsförfrågan. I anbudsförfrågan benämns ITSAM som beställaren och anbudsgivaren som leverantör. Kommunalförbundet ITSAM Storgatan 36A, Kisa Organisationsnummer Tel: Fax:

18 1.2 Kontaktpersoner Kontaktpersoner för upphandlingen Kommersiella frågor Alberto Necovski, VD ITSAM, tfn Övriga frågor teknisk karaktär: Conny Forsberg, Projektsamordnare tfn (070-2s1 9111) eller Mathias Näsström, systemtekniker tfn Sista anbudsdag Anbud ska lämnas skriftligt i slutet kuvert, tydligt märkt "Anbud dokumenthantering" och vara Upphandlingscenter adress bia bl a tillhanda senast den Datum. 1.4 Giltighetstid Leverantörer är bunden av sitt anbud till och med datum här. 1.5 Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som öppen EU upphandling enligt LOU. Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Beställaren får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan särbehandling eller konkurrensbegränsning. I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud.

19 1.6 Omfattning Förfrågan avser beställarens behov av maskiner för kopiering/utskrift med tillhörande funktionalitet. Vår nuvarande volym framgår av pkt O. I bifogad kravspecifikation, (bilaga 1) framgår de tre olika maskintyper som kommer att ingå i utvärderingen av lämnade anbud. Dessa maskiner skall finnas tillgängliga för leverans minst fram till 2013-??-?? Beställaren förbinder sig inte att avropa viss bestämd kvantitet av varje maskintyp. 1 undantagsfall kan även annan ma skintyp än offererad komma att bestä lla s från leverantören (7?? 7) j Kommentar [CFl]: Ska denna mening va r3 med'? Antagen leverantör är skyldig att leverera beställarens verkliga behov. Volymer och övriga förutsättningar kan komma att förändras under avtalstiden på grund av förändringar i verksamheten. Vid förändringar av leverantörens produkter och tillhörande tjänster, produktens eller tjänstens egenskaper eller annat som kan ha betydelse för beställaren skall detta skriftligt meddelas till den för avtalet ansvarige hos beställaren för godkännande av kommunen. Leverantören skall utse en särskild kontaktperson. Leverantören har informationsansvaret till beställaren i samband med avtalsstart och vid förändringar såsom byte av transportör, omläggning av beställningsrutiner, strukturförändringar inom företaget o d. Informationen skall ske i god tid före ikraftträdandet. 1.7 Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras ej, utrustning som offereras skall minst vara i enlighet med kravspecifikationen bilaga Delbart anbud Endast en leverantör kommer att antas. 1.9 Kompetens och resurser Leverantören skall redovisa dokumenterade resurser och kompetens att utföra uppdraget samt ange sin serviceorganisation. Referenskund(er) skall redovisas. Bilaga 2.

20 1.10 Erfarenhet Leverantören skall redovisa erfarenhet från liknande uppdrag. Bilaga Garanti Garanti och dess omfattning skall beskrivas. Bilaga Effektiv, säker och rationell utskriftshantering Kommunens strävan är att med denna upphandling få maskiner och funktionalitet som ger effektiv, säker och rationell hantering av utskrifter och kopiering. I detta ingår bland annat att vi avser att i stor omfattning utnyttja möjligheterna för IJfollow melj-funktion (kunna hämta ut utskrift vid valfri maskin). Kostnadseffektivitet är viktig. Maskinernas möjlighet att Själv rapportera in servicebehov, avläsningar, förebyggande underhåll mm ingår också i denna punkt. Vi eftersträvar att våra utskrifts/kopieringsvolymer ska minska och att utskrifter/kopiering ska ske på de maskiner som är mest lämpade för jobbets storlek. MÖjligheter till uttag av detaljerad statistik och uppföljning skall finnas. Vi vill uppnå mätbara resultat inom ovanstående områden. Leverantören skall i bilaga 7 lämna beskrivning på den föreslagna lösningen för ovanstående. I lämnat svar beskriv de tekniska lösningar som används eller krävs och mjukvarors funktionalitet och licensieringsformer. Häri ingår till exempel beskrivning av olika möjligheter för användaridentifikation. Kostnader för IJfollow melj-lösningen inklusive installation och eventuella tredjepartsprogram skall ingå i anbudet (klickpriset) Miljö Vi eftersträvar en miljömässigt god hantering i anslutning till vår utskrifts/kopieringshantering. I detta ingår bland annat utrustningens energiförbrukning, ljudvolym, hantering/distribution av tonerpatroner (nya och förbrukade), planering av resor för serviceorganisationen mm. Leverantören skall i bilaga 6 beskriva produkternas/företagets fakta och ambitioner i dessa avseenden. Har produkterna miljöklassning (t ex Svanenmärkning, EnergyStar-märkning) anges detta i bilagan.

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av vindkraftverk

Upphandling av vindkraftverk ANBUDSFÖRFRÅGAN Ärendebeteckning 2012-29 Handläggare Datum Per-Gunnar Fransson 12 2012-06-26 0480-45 05 56 Upphandling av vindkraftverk Allmänna föreskrifter Inbjudan Ni inbjuds inkomma med anbud på vindkraftverk

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sidan 1 av 6 Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 Typ Elenergi Volym C:a 1775 MWh Sista anbudsdag

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Upphandlingens omfattning och förutsättningar Den totala omsättningen under avtalsperioden + eventuell optionstid beräknas vara totalt 42.500 euro.

Upphandlingens omfattning och förutsättningar Den totala omsättningen under avtalsperioden + eventuell optionstid beräknas vara totalt 42.500 euro. Anbudsbegäran På Ålands hälso- och sjukvårds vägnar anhålls härmed om anbud på leverans av ögonoperationstillbehör, för den egna verksamheten, med en avtalstid på två år med en eventuell option om ett

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation.

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Anbudsförfrågan Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Ronneby kommun inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad upphandling, med omfattning

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA

SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA ANBUDSFÖRFRÅGAN 1.6.2012 SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA VAROR/ÖVRIGT 1.9.2012 31.12.2014 Upphandlande enhet Bakgrund Företrädare för upphandlingsenheten Adress Svenska Österbottens

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8 sidan 1 av 8 Sid Innehållsförteckning 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 3 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 4 1.5 Rättelse och

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Anbudsförfrågan 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Korsholms kommun förnyar sin webbplats samt sitt intranät för personalen och extranät för förtroendevalda

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer