Årsredovisning Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan Lidköping Göliska IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800. Göliska IT"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Fiskaregatan Lidköping

2 Innehållsförteckning Några ord från VD..1 Organisation s uppdrag 3 Tjänsteutbudet..4 Miljöperspektivet 5 Förvaltningsberättelse.6 Viktiga händelser under Mål 2012 och målanalys.8 Målarbete Framtid och trendspaning.10 Statistik från året som gått..11 Redovisning och analyser Periodens resultat..12 Drift och resultatanalys..13 Investeringsredovisning..14 Investeringsanalys..14 Volymer i verksamheten 15 Personalstatistik..16 Resultaträkning 17 Balansräkning 17, 18 Noter 18, 19, 20 Finansieringsanalys...21 Nyckeltal 21 Ägarandelar 21

3 N ågra ord från Vd:n Det finns mycket spännande att säga om året som gått, inte minst när man som jag har förmånen att från ett helikopterperspektiv följa mina duktiga medarbetare i sina strävanden efter maximal kundnöjdhet är året då vår ärendehantering verkligen presterade på topp vad gäller nöjda kunder, förbättrad återkoppling och professionellt bemötande. Flera företag ville boka studiebesök hos oss för att ta del av hur dessa fina resultat har uppnåtts. Hemligheten kan jag avslöja för Er är hög kompetens i kombination med en ständig vilja och nyfikenhet i att utveckla sig själv och sina arbetsmetoder. Dessa egenskaper kan man inte nog värdesätta som arbetsgivare, TACK säger jag och bugar mig för mina medarbetare som bidrar med detta är året då våra förtroendevalda på bred front blev digitaliserade. Detta i form av surfplattor och en tjänst framtagen för att distribuera och hantera politiska nämndshandlingar. En lyckad kombination av produkt och tjänst visade det sig och vid dags datum har våra duktiga utbildare lärt upp drygt 200 politiker för tjänsten och kön ringlar ännu lång innan alla är med på tåget är också året då vi äntligen och med start i Skara, kan ta del av en automatiserad identitetshantering som kommer att spara mycket tid både för verksamheterna och för oss på IT. Att säkerheten genom detta förbättras gör ju heller inte saken sämre är året då uttrycket BYOD fick en innebörd inom IT-värden. Denna förkortning betyder Bring Your Own Device och syftar till det ökande inflödet av personliga och privata IT-produkter på arbetsplatsen. Hos har vi sett detta i form av elever och anställd personal som önskar koppla upp sina smartphones, surfplattor och privata pc i kommunens nätverk. Man kan också vända på begreppet och se en trend i att anställda inom kommunerna önskar ett bredare produktutbud, ett utbud som ligger närmare konsument och hemmamarknaden inom elektronikbranschen. Den enkelhet i IT-användande som man upplever privat vill man gärna ta med till arbetet och ur den aspekten är detta en sund och välkommen trend som vi inom tar till oss. Resultatet 2012 Det ekonomiska resultatet visar att samarbetet bidrar till att hålla nere på ITkostnaderna. Hur man väljer att använda upparbetat kapital är en fråga för ägarkommunerna. Anders Thörn, VD [fikalanskapet och entrén vid Fiskaregatan 4 i Lidköping] 1

4 O rganisationen 2012 Förändringar som skett under 2012 är att de personer som arbetar utanför den direkta tekniken samlats i en enhet som leds av GöLiSka ITs ekonom Helena Ljunggren. Huvuduppgifterna för denna Serviceenhet är ekonomisk redovisning, kund och orderhantering samt en controllerfunktion för kvaliteten i tjänstekatalogen. Syftet med controllerfunktionen är att tillsammans med våra kunder säkerställa att levererar rätt kvalité till rätt kostnad inom tjänstekatalogen. Under året har två medarbetare valt att gå vidare till andra arbetsgivare och utmaningar. Dessa tjänster har ersatts genom externa rekryteringar. Kommunerna har under året ökat sina inköp av tjänster inom IT-avtalet och för att svara upp mot detta behov har under 2012 växt med 2 medarbetare [personalmöte] 632år = s samlade yrkeserfarenhet av IT-branschen [möte i referensgruppen] Organisationsstruktur Ledningsstrukturer har en ledningsgrupp bestående av 3 avdelningschefer samt Vd. Utöver detta finns en Referensgrupp som representeras av samtliga verksamheter inom. Ledningsgruppen beslutar och fördelar rambudgeten och Referensgruppen omsätter medlen till effektiv IT-drift 2

5 G öliska ITs uppdrag Att förse ägarkommunerna med en kostnadseffektiv IT-drift och support samt driftsäkra kommunikationslösningar. ITinfrastrukturen byggs på standardlösningar som Gemensamma system, exempel skapar förutsättningar för drift av gemensamma verksamhetssystem och därigenom effektiviserar drift och underhåll av dessa. I nuläget finns det ett flertal större verksamhetssystem som körs gemensamt i de fyra ägarkommunerna. Bibliotekssystem Personal, lön och ekonomisystem Externweb och intranät Kartsystem System för vård-omsorg och socialtjänst Vid användarsupport kan idag fjärrstyra samtliga klientdatorer som finns inom konceptet Standardarbetsplats. Detta underlättar och effektiviserar supporten åt kunderna som slipper vänta på att tekniker [koordinator Emelie] skall åka ut och lösa problemen på plats. Med denna teknik undviker man också mycket bilåkande och minskar därmed negativ miljöpåverkan. F A K T A = kundkontakter via Service Desk under = e-post till Service Desk under = inkommande e-post till våra kunder varje månad 98 % = av alla inkommande mail är SPAM 3

6 T jänsteutbudet tillhandahåller en tjänstekatalog innehållande en mängd IT-tjänster som skall underlätta för kunden i sitt dagliga arbete. Till varje tjänst finns en beskrivning där det framgår vad som ingår i tjänsten samt vilka krav man som kund kan ställa på funktionalitet och Exempel på tjänster: support. Priser på alla tjänster finns i bilaga 6 till det gemensamma IT-avtalet som är undertecknat av och de fyra ägarkommunerna. Tjänsterna faktureras kvartalsvis utefter de volymer som kunderna köper. Applikationsdrift Lagring och backup E-post Trådlöst nätverk Arbetsplats Utskriftstjänst Digital dokumenthantering politiker Hur en ny tjänst kommer till När kunden får behov av en funktion som inte finns i tjänsteutbudet kontaktas denna av och ett möte bokas upp där man gemensamt går igenom en behovsanalys för att skapa en så klar bild över behovet som möjligt. Efter detta tar s Utvecklingsavdelning över ärendet och tjänsten tas fram genom ett projekt eller uppdragsförfarande. När önskad funktionalitet uppnåtts driftsätts tjänsten och en tjänstebeskrivning och tillhörande prissättning tas fram som sedan kommuniceras till berörda kunder och IT-strateger. Tjänsten tas över av s Driftavdelning som ansvarar för support, underhåll och förvaltning. F A K T A 19 % = ökning av tjänsten Arbetsplats sedan % = ökning av tjänsten Lagring sedan = antalet politiker som utbildats i tjänsten Digital dokumenthantering 1000 = antal trådlösa accesspunkter i våra fyra kommuner 4

7 M iljöperspektivet arbetar aktivt med att ta in miljöperspektivet i beslut, val av arbetsmetoder, framtagning av tjänster och investeringar. Nedan listas de åtgärder som anses bidra till minskad negativ miljöpåverkan inom s verksamhetsområde. IT-utrustning levereras oemballerad Leverantör av IT-utrustning är miljöcertifierad Hårdvara såsom pc, skrivare och bildskärmar är miljöcertifierade Uttjänt IT-utrustning skrotas genom en miljöcertifierad metod Medveten satsning på virtuella servrar som bidrar till mindre hårdvara/strömförbrukning Kompetensutbildning bedrivs mestadels i s lokaler för att minska resandet Leasingbilar drivs med fordonsgas Frikyleanläggning kyler datahallen genom att utnyttja uteluft Service Desk avhjälper fel genom att fjärrstyra kundens pc vilket minskar bilåkandet = [besiktning av frikylan] antalet KWh som sparas per år vid användande av frikyla för datahallen 5

8 F örvaltningsberättelse Året som gått har för s del i huvudsak präglats av två spår. Det ena är finslipning av det interna organisationsarbetet och det andra är driftsättning av en rad nya tjänster och funktioner. Organisationsarbetet har bedrivits i syfte att få ett snabbare flöde från kundens önskemål om ny funktion till dess att denna är framtagen och i drift. En annan del i organisationsarbetet är att den nya enheten Service tillsammans med kunden bevakar att IT-tjänsterna levererar det som utlovats och till rätt prissättning. Under året driftsattes anläggningen som skulle förse datahallen med så kallad frikyla. När temperaturen understiger plus 8 grader skiftar systemet om från att kyla luft till att istället utnyttja den kalla uteluften. Detta är en bra investering som gynnar både elkostnader och miljö. Systemet är i full drift sedan i slutet på oktober. Projektarbete och tjänster Att digitalisera politiker har varit en tidskrävande och trevlig arbetsuppgift under året. tog fram tjänsten Digital dokumenthantering politiker under året. Denna tjänst fungerade väl vilket resulterade i att behovet snabbt växte och utbildningsinsatserna ökade. Under 2012 utbildades drygt 200 politiker i våra 4 samarbetskommuner och ytterligare ca 200 återstår innan alla är med. Projektet med Samordnad identitetshantering som senare döptes till SamID har bedrivits framgångsrikt under året. Under december implementerades funktionen för automatiserad hantering av identiteter och konton och först ut var Skara kommun som nu använder funktionen i skarp drift. Kortfattat innebär detta att när en person anställs i kommunen och skrivs in i personalsystemet skapas med automatik nätverkskonto, epostkonto och så vidare utan manuell handpåläggning. Samma flöde när personal slutar att konto för nätverk, epost mm automatiskt upphör. Detta minskar manuellt arbete och ökar datasäkerheten inom både verksamheterna och. En annan stor och viktig händelse under året var upphandlingen av nytt vård/omsorg och socialtjänstsystem. En mycket kompetent grupp av verksamhetsfolk tillsammans med upphandlingsenheten i Vara genomförde projektet framgångsrikt och nu är avtal undertecknat mellan extern leverantör och som blir systemägare. Nöjda kunder Under året som gått har arbetet målinriktat med att höja kundnöjdheten och som en del i detta arbete används en enkät som slumpvis skickas ut till kunden när dennes ärende blir avslutat. Enkäten består av fem frågor som handlar om bemötande, återkoppling och lösning av kundens problem. Enkäten går ut till var 5:e avslutat ärende och svaren från kund är mycket positiva för, dock arbetas det på att höja svarsfrekvensen för att öka tillförlitligheten i undersökningen. Redovisning av detta under avsnitt Målarbete. 6

9 V iktiga händelser under 2012 En kortfattad sammanställning av aktiviteter som har haft påverkan på både kund och ITverksamheten under det gångna året Utökad utskriftstjänst -möjlighet att skriva ut från enheter som inte är inloggade i kommunnäten samt erbjuder utskriftskvotering för de som önskar Driftsättning av frikyleanläggning för datahallen -denna investering innebär att man vid utetemperaturer understigande 8 plusgrader använder uteluft för att kyla datahallen. Investeringen beräknas spara ca KWh/år och är dessutom en miljöfrämjande åtgärd Digital dokumenthantering för politiker -via ipad som många av kommunernas nämnder använder synkroniseras handlingar från intranätet direkt in i surfplattan. Denna lösning minskar kommunernas pappersförbrukning och effektiviserar arbetet i de politiska nämnderna Automatiserad identitetshantering -denna funktion möjliggör att nätverkskonton och epost automatiskt skapas när kommunens anställa finns med i personalsystemen. Motsvarande konton tas bort med automatik när personal slutar sin anställning. Minskar arbetsbelastning, tillför verksamhetsnytta och ökar säkerheten Portal för säker åtkomst (del av projektet Samordnad identitetshantering ) -webbportal med säker inloggning där viktiga verksamhetssystem nås via Internet. Denna lösning möjliggör mobilitet och flexibilitet samt ökar säkerheten vid distansarbete Gemensam upphandling Upphandling av nytt vård & omsorg och socialtjänstsystem gemensamt för alla 4 ägarkommunerna Kundfokus (del av målarbetet) Ett strukturerat internt arbete som resulterat i ett ökat kundfokus bland s personal 7

10 M ål 2012 Mycket arbete har lagts ner på att identifiera inom vilka områden organisationen skall bedriva ett strukturerat och mätbart förbättringsarbete. Efter analyser och prioriteringar som genomförts under våren kom GöLiSka ITs Referensgrupp fram till följande områden: Kvalitén på IT-leveranser (ärenden, ordrar, projekt och tjänster) -beredning av leveranser -hålla utlovade tidplaner -uppföljning av leveranser Interna processer -proaktivitet, övervakning av tjänster -förbättringsarbete inom tjänsteområdena (tjänstekatalogen) -fortsatt arbete att minska antalet incidenter Attityd -ökat kundfokus och alla medarbetare skall agera kundansvarig -snabbare feedback och tydligare leveranskrav/förväntningar -ökad närvaro hos kund samt bättre verksamhetskännedom De mätningar som aktiverats startade under oktober månad och handlar i huvudsak om kundnöjdhet inom ärenden det vill säga incidenter, inköp/order, leveranser, konto och behörighetshantering osv. Dessa mätningar kommer att fortsätta under hela Minst 95 % av s kunder skall vara nöjda med IT-leveranser, drift och support Resultatet redovisas i procentandel av inkomna svar Oktober till december Bemötande i Service Desk Bemötande av ansvarig tekniker Nöjd med återkoppling Nöjd med lösning av ärendet Helhetsupplevels en av ärendet Mycket bra 69, ,1 47,1 59,1 Bra 29, ,9 37,9 Dåligt 0,5 0,6 9,5 4 2,1 Mycket dåligt 0 0,4 1,3 0,9 0,9 Total andel bra eller mycket bra 99, ,1 95,1 97 Målanalys Det övergripande målet är att minst 95 % av s kunder skall vara nöjda med samtliga IT-leveranser. De mätningar som hittills aktiverats visar goda resultat vad gäller ärendehantering. Det finns en del kvar att förbättra inom delen återkoppling som historiskt sett varit den svagaste länken i ärendehanteringen. Nästan 90 % av de svarande är nöjda med den återkoppling de får men arbetet fortskrider för att förbättra detta ytterligare under

11 M ålarbete 2013 Under 2013 kommer organisationen fortsätta på det inslagna spåret där målet är att minst 95 % av kunderna skall vara nöjda med s samtliga leveranser av tjänster. Fler mätbara områden skall tas fram som löpande kommer att redovisas på direktionsmöten och delårsrapport. För att uppfylla målet innebär det även ett fortsatt internt arbete med att finslipa processer och rutiner för att bli effektivare gentemot våra kunders behov och önskemål. Alla delar i målarbetet kommer inte att kunna mätas och redovisas i siffror. kommer i allt större utsträckning att ta dialoger med våra kunder för på så sätt få reda på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras och utvecklas. En ökad verksamhetskännedom kommer att utmynna i leverans av ökad verksamhetsnytta med hjälp av IT. Under 2013 kommer s direktion att involveras mer i vad målarbetet skall inriktas och resultera i de kommande åren. Mål Kvalitet på ITleveranser Interna processer Attityder Nöjda kunder skapas genom ett strukturerat och uthålligt förbättringsarbete. Målet byggs underifrån genom medarbetare som har kundfokus och hög servicekänsla. Viljan att hjälpa tillsammans med kompetens att kunna hjälpa är en bidragande framgångsfaktor för s medarbetare 9

12 F ramtid och trendspaning Det finns flera tydliga trender inom s verksamhetsområde. Dessa kan man utläsa och tolka både genom omvärldsbevakning, men även genom närvärldsbevakning. Nedan listas dessa trender och hur skall försöka möta upp för att skapa verksamhetsnytta åt våra kunder och ägare genom att vara en lyhörd och flexibel leverantör. Arbeta blir mer en aktivitet, inte plats eller kontor -kraven på att kunna arbeta var som helst ifrån ökar och mobilitet är i nuläget en efterfrågad funktion. tar fram både produkter och nya tjänster som så långt som möjligt uppfyller våra kunders behov IT-avdelningens roll blir mer mäklare -lösningar och system blir alltmer komplexa. När en extern leverantör kan erbjuda en funktion som kunden efterfrågar ligger fokus på att paketera och förvalta tjänsten. skall inte lägga tid på att utveckla något som redan finns utan i sådana lägen med vara en länk mellan externa leverantörer och kommunernas verksamheter Produkter med peksärmar kommer ställa nya krav på gränssnitten i våra system -verksamhetssystem, webbsidor och andra informationskanaler och tjänster måste kunna hanteras på olika produkter som använder pekgränssnitt Samverkan blir än mer aktuellt, lokalt, regionalt och nationellt -när kraven på e-samhället ökar, kommer även behovet av ökad samverkan. Samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och olika myndigheter. Data och identiteter skall kunna flöda och synkroniseras mellan olika intressenter och då blir samverkan och samarbete en framgångsfaktor. har en standardiserad infrastruktur och en automatiserad identitetshantering som stöder detta behov. En viktig del som återstår är kvalitetssäkring av personuppgifter som blir ett fortsättningsarbete när identitetsprojektet är klart Nationella e-krav kommer vara vägledande i den fortsatta ITutvecklingen -nationell e-strategi för vård och omsorg, e-samhälle, e-tjänster samt andra krav och behov som drivs på nationell nivå kommer att kräva stora resurser av kommunerna i form av ITutveckling inom olika områden. Ett nybildat IT-råd startas upp i Skaraborg med syfte att prioritera och agera i dessa frågor. Förutsättningar skall förtydligas så att kommunerna vet vad som krävs av dem för att kunna delta och samverka inom alla e- områden. har en representant i detta IT-råd och kommer aktivt att bidra till att våra samarbetskommuner är med på tåget Säkerhetsfrågorna kommer att ta en allt större plats -så gott som alla ovanstående behov och trender ställer ökade krav på informationssäkerhet. Mobilitet, flexibilitet, molntjänster och e- samhälle kräver en öppnare infrastruktur och kommande utmaning ligger i att hitta balans mellan öppenhet och säkerhet. har infört möjligheter till säker inloggning till verksamhetssystem via Internet men detta löser bara en del av de nya behoven. Nya funktioner och ITtjänster kommer att kräva nya säkerhetslösningar men återigen kommer rätt balans mellan funktionalitet och säkerhet vara nyckeln till framgång 10

13 S tatistik från året som gått Hämtad från ärendesystemet Nilex som används av för registrering av alla inkommande ärenden. Ordförklaring: Ärende = samlingsnamn för incident, begäran om serviceåtgärd, inköpsorder, lösenordshantering eller annan önskan om IT-tjänst från kund Incident = störning för kund som är relaterad till någon av de IT-tjänster som levereras av Antal registrerade ärenden i respektive kategori 10 11

14 R edovisning och analyser GöLiSka IT är ett kommunalförbund med direktion. Regelverket för redovisning är exakt samma som för vanliga kommuner. Styrande dokument är således kommunallagen, kommunal redovisningslag, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, samt god redovisningssed för kommuner. Nedan beskrivs hur GöLiSka IT tillämpar Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Nr 11 Nr 13 Nr 17 Redovisning av materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Redovisas som not till balansräkningen Redovisning av leasingavtal GöLiSka IT har enbart operationella leasingavtal (avtalstiden överstiger inte 3 år) och kostnaderna för dessa belastar resultatet löpande Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser GöLiSka IT gör inga avsättningar för pensionsförpliktelser i balansräkningen, utan har via en försäkringslösning kostnader som redovisas i resultatet Periodens resultat Mkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Delårsbokslut Bokslut Årets resultat 1,3 2,5 4,3 6,4 Drift och resultatanalys Resultatet för 2012 ligger på 6,4 Mkr i överskott. Den utan jämförelse viktigaste förklaringen är en ökad försäljning av tjänster. I resultatet ligger också några andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till: Kostnaderna för Officelicenser ligger på 0,5 Mkr jämfört med budgeterade 2,5 Mkr. Officelicenserna har finansierats genom avbetalningar fördelat på 3 år där sista perioden var första kvartalet Inköp av nya Officelicenser kommer kostnadsmässigt att hamna på 2013 vilket gör att resultatet för 2012 påverkas positivt med 2,0 Mkr. I takt med skärpta regler för sjukförsäkringen har kostnaderna för avtalsförsäkringar minskat har AFA med anledning av detta återbetalat premier för åren 2007 och För uppgår detta till 0,4 Mkr. Liknande återbetalningar har skett till kommuner och landsting i hela landet. Ett flertal år med positiva resultat, och positivt kassaflöde, har gjort att budgeterade räntekostnader i stället gett ränteintäkter på 150 tkr, vilket är 0,3 Mkr bättre än budget. Sänkta kostnader för licenser till Microsoft inom Enterprise Agreement-avtalet har i samförstånd med ägarkommunernas representanter inte fått genomslag i prissättningen utan reserveras för licensieringskostnader inom SamID-projektet. Denna post uppgår till ca 0,5 Mkr. De licenskostnader denna post ska täcka faller ut under

15 Drift och resultatanalys, forts.. Med hänsyn till ovanstående faktorer kan man säga att det resultat som kärnverksamheten genererat är ett överskott på 3,2 Mkr. Försäljning till nätbolagen (stadsnäten och Fastbit) ligger på samma nivå som tidigare år. Ökningen av intäkterna från ägarkommunerna inom huvudavtalet ligger på ca 7 % jämfört med föregående år. En del av intäktsökningarna, omkring 0,5 Mkr, beror på indexuppräkning av priserna inom tjänstekatalogen till kommunerna. Utlåning av personal till ägarkommunerna och intäkter för tjänsten Digital dokumenthantering har gett 0,5 Mkr respektive 0,1 Mkr i intäkter. Resterande ökning på 2,1 Mkr kommer från försäljning av de vanliga volymtjänsterna såsom till exempel arbetsplats och lagring. Kostnaderna ligger 1,0 Mkr under budgeterat belopp. Egen personal, inhyrd personal och konsultinsatser ligger sammantaget på den nivå som angivits i budget, trots att det under året varit 1 tjänst utlånad till ägarkommunerna. Att ersätta den egna personalen vid frånvaro är inte någon lätt uppgift, och utfallet för inhyrd personal hade kunnat vara högre om det hade varit möjligt att rekrytera rätt kompetenser via bemanningsföretag. Avtal och licenser innehåller en del avvikelser mot budget. Förutom ovan nämnda inköp av Office licenser har inköp till tjänsten trådlöst nät förändrats mot tidigare år. I stället för att köpa med leasingfinansiering har inköpen gjorts direkt mot leverantören. Detta innebär att främst accesspunkter som tidigare kostnadsförts under en treårig leasingperiod i stället belastar resultatet innevarande år. För 2012 gör det att kostnaderna för tjänsten trådlöst nät blir ca 0,4 Mkr högre än med den tidigare inköpsmodellen. Ett samlingsavtal för SQL-licenser (EAP-avtal) har tecknats med Microsoft motsvarande 0,3 Mkr. Detta avtal sänker kostnaderna för licenser för SQL-databaser som tidigare köptes in direkt av ägarkommunerna där det krävdes för drift av olika verksamhetssystem. Övriga kostnader överstiger budget med sammantaget 0,7 Mkr. Här ligger kostnader för personalens datorer, bildskärmar, telefoner och övrig teknisk utrustning. 75 % av personalens datorer har bytts ut under hösten i enlighet med tecknade leasingavtal. Här ligger också inköp av ipad till bland annat Service Desk för utbildning av personalen för att ge support till kunder med ipad. Även viss IT-utrustning till servrar ligger här därför att de är av för lågt värde för att klassas som investeringar. 13

16 I nvesteringsredovisning Den volym av IT-produkter och anpassade lokaler som krävs för s uppdrag medför i nuläget en beräknad årlig investeringstakt på ca 3 Milj kr. Utfall totalt, Tkr 465 [avbrottsfri el med dieselmotor Bokslut Budget Avvikelse Investeringsanalys Investeringarna i datahall har till övervägande del handlat om att införa så kallad frikyla. Det innebär att man under stora delar av året kan använda sig av uteluft för att kyla hallen, och på så sätt minska elförbrukning och spara miljö och pengar. Efter att ha tittat på två olika lösningar valdes den något dyrare som kan använda uteluft vid högre utomhustemperaturer och på så sätt minskar elförbrukningen ytterligare. Återbetalningstiden på investeringen är beräknad till 4-5 år. Bland investeringarna under rubriken Utvecklingsmedel kan nämnas en utveckling av befintlig skrivartjänst som ger användarna stora möjligheter att skriva ut oavsett utrustning och plats. Föregående års investering i lagringslösning (XIV) har ytterligare utökats för att möta behovet av lagring. Fördelning av investering Tkr Utrustning till Trådlöst nät Server och system Datahall Utvecklings medel Lokaler Totalt Bokslut Budget Avvikelse

17 Volymer i verksamheten Inom s verksamhetsområde finns det en stor mängd IT-utrustning som supporteras och hanteras. Servrar, lagringslösningar, kommunikationsutrustning och inte minst alla Pcarbetsplatser/surfplattor och smartphones. På server och lagringslösningarna finns det installerat ett stort antal verksamhetssystem. Vissa av dessa system är mycket kritiska för kommunernas olika interna verksamheter men också för service gentemot kommunmedborgarna. Här följer en kort sammanställning vad produkterna används till och en ungefärlig volym. Vad Användningsområde, ex Antal ca Verksamhetssystem Kommunernas hemsidor Kommunernas intranät Socialtjänst Vård & Omsorg Lås o larmsystem Kartsystem Lönesystem Personaladministration Elevregister Vatten o avlopp Elnät och fakturering Diariesystem Kommunernas bibliotekssystem 200 st Applikationer Dataprogram för kommunernas 400 st samtliga verksamheter Servrar Drift av verksamhetssystem och 250 st applikationer Switchar Kommunikationsutrustning 1500 st Fördelning av nätverk Accesspunkter Trådlösa nätverk 1000 st Pc Arbetsplatser 6000 st Smartphones Arbetsplatser, mobila 700 st Surfplattor Arbetsplatser, mobila 2500 st Mac datorer Arbetsplatser 15

18 P ersonalstatistik Antalet personal har under året utökats för att möta en ökad efterfrågan på tjänster. Göliska IT har också lånat ut personal motsvarande 1 årsarbetare till Skara och Lidköping. I Skara fortsätter uppdraget även Medellönen är beräknad som ett enkelt genomsnitt av gällande månadslöner för respektive år, efter lönerevision för detta år. I uppgifterna för årsskiftet är en utlånad till Skara kommun, och en föräldraledig. Detta innebär en personalökning med 1 tjänst. Personalstatistik Antal personal 43 st 42 st 45 st Varav - Tillsvidareanställda 42 st 40 st 42 st - Vikarier med månadslön 1st 2 st 3 st - Inhyrd personal 0 st 1 st 0 st - Heltid 98 % 98 % 98 % - Deltid 2 % 2 % 2 % - Kvinnor 28 % 29 % 29 % - Män 72 % 71 % 71 % - Medelålder 41,2 år 43,8 år 42,4 år Månadsavlönad personal Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 100 % 99 % 99 % Medellön totalt kr kr Kvinnor kr kr Män kr kr Sjukfrånvaro baserat på ålder och kön Sjukfrånvaro Totalt Andel > 60 dagar Totalt Andel > 60 dagar Sjukfrånvaro i 1,4 5,4 1,5 0,0 % av ordinarie arbetstid - Kvinnor 1,4 15,3 1,5 0,0 - Män 1,5 2,0 1,5 0,0 Sjukfrånvaro Totalt Andel > 60 dagar Totalt Andel > 60 dagar -29 år 1,4 0 1,7 0, år 2,0 6,4 1,6 0,0 50- år 0,4 0 1,3 0,0 16

19 Resultaträkning Resultaträkning, Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader 2 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader 4 Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter/kostnader Årets resultat B alansräkning Balansräkning i Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar - maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar - förråd kortfristiga fordringar likvida medel Summa omsättningstillgångar

20 Balansräkning i Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 10 - balanserat eget kapital ägaruttag årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder - långfristiga skulder - kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser N oter Tkr Not 1 Not 2 Verksamhetens intäkter Avgift kommunerna , , ,8 Avgift nätbolagen 3 431, , ,6 Övriga intäkter 1 806, , ,7 Jämförelsestörande post 414,1 Summa , , ,2 Jämförelsestörande post avser återbetalning av premier AFA avseende åren 2007 och 2008 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , , ,7 Licenser , , ,0 Lokalkostnader , , ,9 Konsultkostnad -391,4-455, ,6 Service och underhållsavtal , , ,8 Tillbehör datahall -16,0-12,3 0,0 Övriga kostnader , , ,9 Summa , , ,9 18

21 Not 3 Not 4 Tkr Finansiella intäkter Ränteintäkter checkkonto 5,5 59,6 161,7 Ränteintäkt Skatteverket 0,0 1,1 Ränteintäkt kundfordringar 0,1-0,1 Summa 5,6 60,6 161,7 Finansiella kostnader Räntekostnader checkkonto -33,5-51,0 0,0 Räntekostnader skatteverket -1,2-0,2 0,0 Räntekostnader -3,3-0,0-1,1 leverantörsskulder Bankkostnader -13,4-10,0-9,8 Summa -51,4-61,2-10,9 Tkr Not 5 Årets resultat 1 300, , ,2 Reavinst/reaförlust 0,0 0,0 0,0 Balanskravsresultat 1 300, , ,2 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Inventarier Ingående värde 9 167, , ,9 Årets investeringar 3 781, , ,0 Avskrivningar , , ,8 Avyttring inventarier -165,0 0 0 Utgående värde 9 288, , ,1 Förråd Bokfört värde 74,3 32,9 180,4 Fordringar Kundfordringar 344, , ,7 Skattekonto 0 14,4 29,3 Momsfordran 1 251,5 0 0,0 Förutbetalda kostnader 3 582, , ,8 Lönefordran Respons 0 0 3,0 Upplupna intäkter 20,4 0 0 Interimsfordringar ftb -359, ,6 Summa 4 839, , ,4 Bank Checkkonto, outnyttjad kredit 6 477, , ,0 Checkkonto, tillgodohavande , ,3 Summa 6 477, , ,3 Eget kapital Ingående eget kapital 5 369, , ,8 Årets resultat 1 300, , ,2 Ägaruttag ,0 0,0 Summa 6 570, ,1 Intern fördelning eget kapital It-utvecklingsmedel 60 % 4 842, ,4 Kvarstående medel 40 % 3 228, ,6 19

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 GÖLISKA IT KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR IT SAMVERKAN Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Vd har ordet:... 4 Våra avdelningschefer om året som gått:... 5 IT samverkan... 6 Lokal

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer