Årsredovisning Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan Lidköping Göliska IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Göliska IT. Göliska IT. Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 0510-771800. Göliska IT"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Fiskaregatan Lidköping

2 Innehållsförteckning Några ord från VD..1 Organisation s uppdrag 3 Tjänsteutbudet..4 Miljöperspektivet 5 Förvaltningsberättelse.6 Viktiga händelser under Mål 2012 och målanalys.8 Målarbete Framtid och trendspaning.10 Statistik från året som gått..11 Redovisning och analyser Periodens resultat..12 Drift och resultatanalys..13 Investeringsredovisning..14 Investeringsanalys..14 Volymer i verksamheten 15 Personalstatistik..16 Resultaträkning 17 Balansräkning 17, 18 Noter 18, 19, 20 Finansieringsanalys...21 Nyckeltal 21 Ägarandelar 21

3 N ågra ord från Vd:n Det finns mycket spännande att säga om året som gått, inte minst när man som jag har förmånen att från ett helikopterperspektiv följa mina duktiga medarbetare i sina strävanden efter maximal kundnöjdhet är året då vår ärendehantering verkligen presterade på topp vad gäller nöjda kunder, förbättrad återkoppling och professionellt bemötande. Flera företag ville boka studiebesök hos oss för att ta del av hur dessa fina resultat har uppnåtts. Hemligheten kan jag avslöja för Er är hög kompetens i kombination med en ständig vilja och nyfikenhet i att utveckla sig själv och sina arbetsmetoder. Dessa egenskaper kan man inte nog värdesätta som arbetsgivare, TACK säger jag och bugar mig för mina medarbetare som bidrar med detta är året då våra förtroendevalda på bred front blev digitaliserade. Detta i form av surfplattor och en tjänst framtagen för att distribuera och hantera politiska nämndshandlingar. En lyckad kombination av produkt och tjänst visade det sig och vid dags datum har våra duktiga utbildare lärt upp drygt 200 politiker för tjänsten och kön ringlar ännu lång innan alla är med på tåget är också året då vi äntligen och med start i Skara, kan ta del av en automatiserad identitetshantering som kommer att spara mycket tid både för verksamheterna och för oss på IT. Att säkerheten genom detta förbättras gör ju heller inte saken sämre är året då uttrycket BYOD fick en innebörd inom IT-värden. Denna förkortning betyder Bring Your Own Device och syftar till det ökande inflödet av personliga och privata IT-produkter på arbetsplatsen. Hos har vi sett detta i form av elever och anställd personal som önskar koppla upp sina smartphones, surfplattor och privata pc i kommunens nätverk. Man kan också vända på begreppet och se en trend i att anställda inom kommunerna önskar ett bredare produktutbud, ett utbud som ligger närmare konsument och hemmamarknaden inom elektronikbranschen. Den enkelhet i IT-användande som man upplever privat vill man gärna ta med till arbetet och ur den aspekten är detta en sund och välkommen trend som vi inom tar till oss. Resultatet 2012 Det ekonomiska resultatet visar att samarbetet bidrar till att hålla nere på ITkostnaderna. Hur man väljer att använda upparbetat kapital är en fråga för ägarkommunerna. Anders Thörn, VD [fikalanskapet och entrén vid Fiskaregatan 4 i Lidköping] 1

4 O rganisationen 2012 Förändringar som skett under 2012 är att de personer som arbetar utanför den direkta tekniken samlats i en enhet som leds av GöLiSka ITs ekonom Helena Ljunggren. Huvuduppgifterna för denna Serviceenhet är ekonomisk redovisning, kund och orderhantering samt en controllerfunktion för kvaliteten i tjänstekatalogen. Syftet med controllerfunktionen är att tillsammans med våra kunder säkerställa att levererar rätt kvalité till rätt kostnad inom tjänstekatalogen. Under året har två medarbetare valt att gå vidare till andra arbetsgivare och utmaningar. Dessa tjänster har ersatts genom externa rekryteringar. Kommunerna har under året ökat sina inköp av tjänster inom IT-avtalet och för att svara upp mot detta behov har under 2012 växt med 2 medarbetare [personalmöte] 632år = s samlade yrkeserfarenhet av IT-branschen [möte i referensgruppen] Organisationsstruktur Ledningsstrukturer har en ledningsgrupp bestående av 3 avdelningschefer samt Vd. Utöver detta finns en Referensgrupp som representeras av samtliga verksamheter inom. Ledningsgruppen beslutar och fördelar rambudgeten och Referensgruppen omsätter medlen till effektiv IT-drift 2

5 G öliska ITs uppdrag Att förse ägarkommunerna med en kostnadseffektiv IT-drift och support samt driftsäkra kommunikationslösningar. ITinfrastrukturen byggs på standardlösningar som Gemensamma system, exempel skapar förutsättningar för drift av gemensamma verksamhetssystem och därigenom effektiviserar drift och underhåll av dessa. I nuläget finns det ett flertal större verksamhetssystem som körs gemensamt i de fyra ägarkommunerna. Bibliotekssystem Personal, lön och ekonomisystem Externweb och intranät Kartsystem System för vård-omsorg och socialtjänst Vid användarsupport kan idag fjärrstyra samtliga klientdatorer som finns inom konceptet Standardarbetsplats. Detta underlättar och effektiviserar supporten åt kunderna som slipper vänta på att tekniker [koordinator Emelie] skall åka ut och lösa problemen på plats. Med denna teknik undviker man också mycket bilåkande och minskar därmed negativ miljöpåverkan. F A K T A = kundkontakter via Service Desk under = e-post till Service Desk under = inkommande e-post till våra kunder varje månad 98 % = av alla inkommande mail är SPAM 3

6 T jänsteutbudet tillhandahåller en tjänstekatalog innehållande en mängd IT-tjänster som skall underlätta för kunden i sitt dagliga arbete. Till varje tjänst finns en beskrivning där det framgår vad som ingår i tjänsten samt vilka krav man som kund kan ställa på funktionalitet och Exempel på tjänster: support. Priser på alla tjänster finns i bilaga 6 till det gemensamma IT-avtalet som är undertecknat av och de fyra ägarkommunerna. Tjänsterna faktureras kvartalsvis utefter de volymer som kunderna köper. Applikationsdrift Lagring och backup E-post Trådlöst nätverk Arbetsplats Utskriftstjänst Digital dokumenthantering politiker Hur en ny tjänst kommer till När kunden får behov av en funktion som inte finns i tjänsteutbudet kontaktas denna av och ett möte bokas upp där man gemensamt går igenom en behovsanalys för att skapa en så klar bild över behovet som möjligt. Efter detta tar s Utvecklingsavdelning över ärendet och tjänsten tas fram genom ett projekt eller uppdragsförfarande. När önskad funktionalitet uppnåtts driftsätts tjänsten och en tjänstebeskrivning och tillhörande prissättning tas fram som sedan kommuniceras till berörda kunder och IT-strateger. Tjänsten tas över av s Driftavdelning som ansvarar för support, underhåll och förvaltning. F A K T A 19 % = ökning av tjänsten Arbetsplats sedan % = ökning av tjänsten Lagring sedan = antalet politiker som utbildats i tjänsten Digital dokumenthantering 1000 = antal trådlösa accesspunkter i våra fyra kommuner 4

7 M iljöperspektivet arbetar aktivt med att ta in miljöperspektivet i beslut, val av arbetsmetoder, framtagning av tjänster och investeringar. Nedan listas de åtgärder som anses bidra till minskad negativ miljöpåverkan inom s verksamhetsområde. IT-utrustning levereras oemballerad Leverantör av IT-utrustning är miljöcertifierad Hårdvara såsom pc, skrivare och bildskärmar är miljöcertifierade Uttjänt IT-utrustning skrotas genom en miljöcertifierad metod Medveten satsning på virtuella servrar som bidrar till mindre hårdvara/strömförbrukning Kompetensutbildning bedrivs mestadels i s lokaler för att minska resandet Leasingbilar drivs med fordonsgas Frikyleanläggning kyler datahallen genom att utnyttja uteluft Service Desk avhjälper fel genom att fjärrstyra kundens pc vilket minskar bilåkandet = [besiktning av frikylan] antalet KWh som sparas per år vid användande av frikyla för datahallen 5

8 F örvaltningsberättelse Året som gått har för s del i huvudsak präglats av två spår. Det ena är finslipning av det interna organisationsarbetet och det andra är driftsättning av en rad nya tjänster och funktioner. Organisationsarbetet har bedrivits i syfte att få ett snabbare flöde från kundens önskemål om ny funktion till dess att denna är framtagen och i drift. En annan del i organisationsarbetet är att den nya enheten Service tillsammans med kunden bevakar att IT-tjänsterna levererar det som utlovats och till rätt prissättning. Under året driftsattes anläggningen som skulle förse datahallen med så kallad frikyla. När temperaturen understiger plus 8 grader skiftar systemet om från att kyla luft till att istället utnyttja den kalla uteluften. Detta är en bra investering som gynnar både elkostnader och miljö. Systemet är i full drift sedan i slutet på oktober. Projektarbete och tjänster Att digitalisera politiker har varit en tidskrävande och trevlig arbetsuppgift under året. tog fram tjänsten Digital dokumenthantering politiker under året. Denna tjänst fungerade väl vilket resulterade i att behovet snabbt växte och utbildningsinsatserna ökade. Under 2012 utbildades drygt 200 politiker i våra 4 samarbetskommuner och ytterligare ca 200 återstår innan alla är med. Projektet med Samordnad identitetshantering som senare döptes till SamID har bedrivits framgångsrikt under året. Under december implementerades funktionen för automatiserad hantering av identiteter och konton och först ut var Skara kommun som nu använder funktionen i skarp drift. Kortfattat innebär detta att när en person anställs i kommunen och skrivs in i personalsystemet skapas med automatik nätverkskonto, epostkonto och så vidare utan manuell handpåläggning. Samma flöde när personal slutar att konto för nätverk, epost mm automatiskt upphör. Detta minskar manuellt arbete och ökar datasäkerheten inom både verksamheterna och. En annan stor och viktig händelse under året var upphandlingen av nytt vård/omsorg och socialtjänstsystem. En mycket kompetent grupp av verksamhetsfolk tillsammans med upphandlingsenheten i Vara genomförde projektet framgångsrikt och nu är avtal undertecknat mellan extern leverantör och som blir systemägare. Nöjda kunder Under året som gått har arbetet målinriktat med att höja kundnöjdheten och som en del i detta arbete används en enkät som slumpvis skickas ut till kunden när dennes ärende blir avslutat. Enkäten består av fem frågor som handlar om bemötande, återkoppling och lösning av kundens problem. Enkäten går ut till var 5:e avslutat ärende och svaren från kund är mycket positiva för, dock arbetas det på att höja svarsfrekvensen för att öka tillförlitligheten i undersökningen. Redovisning av detta under avsnitt Målarbete. 6

9 V iktiga händelser under 2012 En kortfattad sammanställning av aktiviteter som har haft påverkan på både kund och ITverksamheten under det gångna året Utökad utskriftstjänst -möjlighet att skriva ut från enheter som inte är inloggade i kommunnäten samt erbjuder utskriftskvotering för de som önskar Driftsättning av frikyleanläggning för datahallen -denna investering innebär att man vid utetemperaturer understigande 8 plusgrader använder uteluft för att kyla datahallen. Investeringen beräknas spara ca KWh/år och är dessutom en miljöfrämjande åtgärd Digital dokumenthantering för politiker -via ipad som många av kommunernas nämnder använder synkroniseras handlingar från intranätet direkt in i surfplattan. Denna lösning minskar kommunernas pappersförbrukning och effektiviserar arbetet i de politiska nämnderna Automatiserad identitetshantering -denna funktion möjliggör att nätverkskonton och epost automatiskt skapas när kommunens anställa finns med i personalsystemen. Motsvarande konton tas bort med automatik när personal slutar sin anställning. Minskar arbetsbelastning, tillför verksamhetsnytta och ökar säkerheten Portal för säker åtkomst (del av projektet Samordnad identitetshantering ) -webbportal med säker inloggning där viktiga verksamhetssystem nås via Internet. Denna lösning möjliggör mobilitet och flexibilitet samt ökar säkerheten vid distansarbete Gemensam upphandling Upphandling av nytt vård & omsorg och socialtjänstsystem gemensamt för alla 4 ägarkommunerna Kundfokus (del av målarbetet) Ett strukturerat internt arbete som resulterat i ett ökat kundfokus bland s personal 7

10 M ål 2012 Mycket arbete har lagts ner på att identifiera inom vilka områden organisationen skall bedriva ett strukturerat och mätbart förbättringsarbete. Efter analyser och prioriteringar som genomförts under våren kom GöLiSka ITs Referensgrupp fram till följande områden: Kvalitén på IT-leveranser (ärenden, ordrar, projekt och tjänster) -beredning av leveranser -hålla utlovade tidplaner -uppföljning av leveranser Interna processer -proaktivitet, övervakning av tjänster -förbättringsarbete inom tjänsteområdena (tjänstekatalogen) -fortsatt arbete att minska antalet incidenter Attityd -ökat kundfokus och alla medarbetare skall agera kundansvarig -snabbare feedback och tydligare leveranskrav/förväntningar -ökad närvaro hos kund samt bättre verksamhetskännedom De mätningar som aktiverats startade under oktober månad och handlar i huvudsak om kundnöjdhet inom ärenden det vill säga incidenter, inköp/order, leveranser, konto och behörighetshantering osv. Dessa mätningar kommer att fortsätta under hela Minst 95 % av s kunder skall vara nöjda med IT-leveranser, drift och support Resultatet redovisas i procentandel av inkomna svar Oktober till december Bemötande i Service Desk Bemötande av ansvarig tekniker Nöjd med återkoppling Nöjd med lösning av ärendet Helhetsupplevels en av ärendet Mycket bra 69, ,1 47,1 59,1 Bra 29, ,9 37,9 Dåligt 0,5 0,6 9,5 4 2,1 Mycket dåligt 0 0,4 1,3 0,9 0,9 Total andel bra eller mycket bra 99, ,1 95,1 97 Målanalys Det övergripande målet är att minst 95 % av s kunder skall vara nöjda med samtliga IT-leveranser. De mätningar som hittills aktiverats visar goda resultat vad gäller ärendehantering. Det finns en del kvar att förbättra inom delen återkoppling som historiskt sett varit den svagaste länken i ärendehanteringen. Nästan 90 % av de svarande är nöjda med den återkoppling de får men arbetet fortskrider för att förbättra detta ytterligare under

11 M ålarbete 2013 Under 2013 kommer organisationen fortsätta på det inslagna spåret där målet är att minst 95 % av kunderna skall vara nöjda med s samtliga leveranser av tjänster. Fler mätbara områden skall tas fram som löpande kommer att redovisas på direktionsmöten och delårsrapport. För att uppfylla målet innebär det även ett fortsatt internt arbete med att finslipa processer och rutiner för att bli effektivare gentemot våra kunders behov och önskemål. Alla delar i målarbetet kommer inte att kunna mätas och redovisas i siffror. kommer i allt större utsträckning att ta dialoger med våra kunder för på så sätt få reda på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras och utvecklas. En ökad verksamhetskännedom kommer att utmynna i leverans av ökad verksamhetsnytta med hjälp av IT. Under 2013 kommer s direktion att involveras mer i vad målarbetet skall inriktas och resultera i de kommande åren. Mål Kvalitet på ITleveranser Interna processer Attityder Nöjda kunder skapas genom ett strukturerat och uthålligt förbättringsarbete. Målet byggs underifrån genom medarbetare som har kundfokus och hög servicekänsla. Viljan att hjälpa tillsammans med kompetens att kunna hjälpa är en bidragande framgångsfaktor för s medarbetare 9

12 F ramtid och trendspaning Det finns flera tydliga trender inom s verksamhetsområde. Dessa kan man utläsa och tolka både genom omvärldsbevakning, men även genom närvärldsbevakning. Nedan listas dessa trender och hur skall försöka möta upp för att skapa verksamhetsnytta åt våra kunder och ägare genom att vara en lyhörd och flexibel leverantör. Arbeta blir mer en aktivitet, inte plats eller kontor -kraven på att kunna arbeta var som helst ifrån ökar och mobilitet är i nuläget en efterfrågad funktion. tar fram både produkter och nya tjänster som så långt som möjligt uppfyller våra kunders behov IT-avdelningens roll blir mer mäklare -lösningar och system blir alltmer komplexa. När en extern leverantör kan erbjuda en funktion som kunden efterfrågar ligger fokus på att paketera och förvalta tjänsten. skall inte lägga tid på att utveckla något som redan finns utan i sådana lägen med vara en länk mellan externa leverantörer och kommunernas verksamheter Produkter med peksärmar kommer ställa nya krav på gränssnitten i våra system -verksamhetssystem, webbsidor och andra informationskanaler och tjänster måste kunna hanteras på olika produkter som använder pekgränssnitt Samverkan blir än mer aktuellt, lokalt, regionalt och nationellt -när kraven på e-samhället ökar, kommer även behovet av ökad samverkan. Samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och olika myndigheter. Data och identiteter skall kunna flöda och synkroniseras mellan olika intressenter och då blir samverkan och samarbete en framgångsfaktor. har en standardiserad infrastruktur och en automatiserad identitetshantering som stöder detta behov. En viktig del som återstår är kvalitetssäkring av personuppgifter som blir ett fortsättningsarbete när identitetsprojektet är klart Nationella e-krav kommer vara vägledande i den fortsatta ITutvecklingen -nationell e-strategi för vård och omsorg, e-samhälle, e-tjänster samt andra krav och behov som drivs på nationell nivå kommer att kräva stora resurser av kommunerna i form av ITutveckling inom olika områden. Ett nybildat IT-råd startas upp i Skaraborg med syfte att prioritera och agera i dessa frågor. Förutsättningar skall förtydligas så att kommunerna vet vad som krävs av dem för att kunna delta och samverka inom alla e- områden. har en representant i detta IT-råd och kommer aktivt att bidra till att våra samarbetskommuner är med på tåget Säkerhetsfrågorna kommer att ta en allt större plats -så gott som alla ovanstående behov och trender ställer ökade krav på informationssäkerhet. Mobilitet, flexibilitet, molntjänster och e- samhälle kräver en öppnare infrastruktur och kommande utmaning ligger i att hitta balans mellan öppenhet och säkerhet. har infört möjligheter till säker inloggning till verksamhetssystem via Internet men detta löser bara en del av de nya behoven. Nya funktioner och ITtjänster kommer att kräva nya säkerhetslösningar men återigen kommer rätt balans mellan funktionalitet och säkerhet vara nyckeln till framgång 10

13 S tatistik från året som gått Hämtad från ärendesystemet Nilex som används av för registrering av alla inkommande ärenden. Ordförklaring: Ärende = samlingsnamn för incident, begäran om serviceåtgärd, inköpsorder, lösenordshantering eller annan önskan om IT-tjänst från kund Incident = störning för kund som är relaterad till någon av de IT-tjänster som levereras av Antal registrerade ärenden i respektive kategori 10 11

14 R edovisning och analyser GöLiSka IT är ett kommunalförbund med direktion. Regelverket för redovisning är exakt samma som för vanliga kommuner. Styrande dokument är således kommunallagen, kommunal redovisningslag, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, samt god redovisningssed för kommuner. Nedan beskrivs hur GöLiSka IT tillämpar Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Nr 11 Nr 13 Nr 17 Redovisning av materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Redovisas som not till balansräkningen Redovisning av leasingavtal GöLiSka IT har enbart operationella leasingavtal (avtalstiden överstiger inte 3 år) och kostnaderna för dessa belastar resultatet löpande Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser GöLiSka IT gör inga avsättningar för pensionsförpliktelser i balansräkningen, utan har via en försäkringslösning kostnader som redovisas i resultatet Periodens resultat Mkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Delårsbokslut Bokslut Årets resultat 1,3 2,5 4,3 6,4 Drift och resultatanalys Resultatet för 2012 ligger på 6,4 Mkr i överskott. Den utan jämförelse viktigaste förklaringen är en ökad försäljning av tjänster. I resultatet ligger också några andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till: Kostnaderna för Officelicenser ligger på 0,5 Mkr jämfört med budgeterade 2,5 Mkr. Officelicenserna har finansierats genom avbetalningar fördelat på 3 år där sista perioden var första kvartalet Inköp av nya Officelicenser kommer kostnadsmässigt att hamna på 2013 vilket gör att resultatet för 2012 påverkas positivt med 2,0 Mkr. I takt med skärpta regler för sjukförsäkringen har kostnaderna för avtalsförsäkringar minskat har AFA med anledning av detta återbetalat premier för åren 2007 och För uppgår detta till 0,4 Mkr. Liknande återbetalningar har skett till kommuner och landsting i hela landet. Ett flertal år med positiva resultat, och positivt kassaflöde, har gjort att budgeterade räntekostnader i stället gett ränteintäkter på 150 tkr, vilket är 0,3 Mkr bättre än budget. Sänkta kostnader för licenser till Microsoft inom Enterprise Agreement-avtalet har i samförstånd med ägarkommunernas representanter inte fått genomslag i prissättningen utan reserveras för licensieringskostnader inom SamID-projektet. Denna post uppgår till ca 0,5 Mkr. De licenskostnader denna post ska täcka faller ut under

15 Drift och resultatanalys, forts.. Med hänsyn till ovanstående faktorer kan man säga att det resultat som kärnverksamheten genererat är ett överskott på 3,2 Mkr. Försäljning till nätbolagen (stadsnäten och Fastbit) ligger på samma nivå som tidigare år. Ökningen av intäkterna från ägarkommunerna inom huvudavtalet ligger på ca 7 % jämfört med föregående år. En del av intäktsökningarna, omkring 0,5 Mkr, beror på indexuppräkning av priserna inom tjänstekatalogen till kommunerna. Utlåning av personal till ägarkommunerna och intäkter för tjänsten Digital dokumenthantering har gett 0,5 Mkr respektive 0,1 Mkr i intäkter. Resterande ökning på 2,1 Mkr kommer från försäljning av de vanliga volymtjänsterna såsom till exempel arbetsplats och lagring. Kostnaderna ligger 1,0 Mkr under budgeterat belopp. Egen personal, inhyrd personal och konsultinsatser ligger sammantaget på den nivå som angivits i budget, trots att det under året varit 1 tjänst utlånad till ägarkommunerna. Att ersätta den egna personalen vid frånvaro är inte någon lätt uppgift, och utfallet för inhyrd personal hade kunnat vara högre om det hade varit möjligt att rekrytera rätt kompetenser via bemanningsföretag. Avtal och licenser innehåller en del avvikelser mot budget. Förutom ovan nämnda inköp av Office licenser har inköp till tjänsten trådlöst nät förändrats mot tidigare år. I stället för att köpa med leasingfinansiering har inköpen gjorts direkt mot leverantören. Detta innebär att främst accesspunkter som tidigare kostnadsförts under en treårig leasingperiod i stället belastar resultatet innevarande år. För 2012 gör det att kostnaderna för tjänsten trådlöst nät blir ca 0,4 Mkr högre än med den tidigare inköpsmodellen. Ett samlingsavtal för SQL-licenser (EAP-avtal) har tecknats med Microsoft motsvarande 0,3 Mkr. Detta avtal sänker kostnaderna för licenser för SQL-databaser som tidigare köptes in direkt av ägarkommunerna där det krävdes för drift av olika verksamhetssystem. Övriga kostnader överstiger budget med sammantaget 0,7 Mkr. Här ligger kostnader för personalens datorer, bildskärmar, telefoner och övrig teknisk utrustning. 75 % av personalens datorer har bytts ut under hösten i enlighet med tecknade leasingavtal. Här ligger också inköp av ipad till bland annat Service Desk för utbildning av personalen för att ge support till kunder med ipad. Även viss IT-utrustning till servrar ligger här därför att de är av för lågt värde för att klassas som investeringar. 13

16 I nvesteringsredovisning Den volym av IT-produkter och anpassade lokaler som krävs för s uppdrag medför i nuläget en beräknad årlig investeringstakt på ca 3 Milj kr. Utfall totalt, Tkr 465 [avbrottsfri el med dieselmotor Bokslut Budget Avvikelse Investeringsanalys Investeringarna i datahall har till övervägande del handlat om att införa så kallad frikyla. Det innebär att man under stora delar av året kan använda sig av uteluft för att kyla hallen, och på så sätt minska elförbrukning och spara miljö och pengar. Efter att ha tittat på två olika lösningar valdes den något dyrare som kan använda uteluft vid högre utomhustemperaturer och på så sätt minskar elförbrukningen ytterligare. Återbetalningstiden på investeringen är beräknad till 4-5 år. Bland investeringarna under rubriken Utvecklingsmedel kan nämnas en utveckling av befintlig skrivartjänst som ger användarna stora möjligheter att skriva ut oavsett utrustning och plats. Föregående års investering i lagringslösning (XIV) har ytterligare utökats för att möta behovet av lagring. Fördelning av investering Tkr Utrustning till Trådlöst nät Server och system Datahall Utvecklings medel Lokaler Totalt Bokslut Budget Avvikelse

17 Volymer i verksamheten Inom s verksamhetsområde finns det en stor mängd IT-utrustning som supporteras och hanteras. Servrar, lagringslösningar, kommunikationsutrustning och inte minst alla Pcarbetsplatser/surfplattor och smartphones. På server och lagringslösningarna finns det installerat ett stort antal verksamhetssystem. Vissa av dessa system är mycket kritiska för kommunernas olika interna verksamheter men också för service gentemot kommunmedborgarna. Här följer en kort sammanställning vad produkterna används till och en ungefärlig volym. Vad Användningsområde, ex Antal ca Verksamhetssystem Kommunernas hemsidor Kommunernas intranät Socialtjänst Vård & Omsorg Lås o larmsystem Kartsystem Lönesystem Personaladministration Elevregister Vatten o avlopp Elnät och fakturering Diariesystem Kommunernas bibliotekssystem 200 st Applikationer Dataprogram för kommunernas 400 st samtliga verksamheter Servrar Drift av verksamhetssystem och 250 st applikationer Switchar Kommunikationsutrustning 1500 st Fördelning av nätverk Accesspunkter Trådlösa nätverk 1000 st Pc Arbetsplatser 6000 st Smartphones Arbetsplatser, mobila 700 st Surfplattor Arbetsplatser, mobila 2500 st Mac datorer Arbetsplatser 15

18 P ersonalstatistik Antalet personal har under året utökats för att möta en ökad efterfrågan på tjänster. Göliska IT har också lånat ut personal motsvarande 1 årsarbetare till Skara och Lidköping. I Skara fortsätter uppdraget även Medellönen är beräknad som ett enkelt genomsnitt av gällande månadslöner för respektive år, efter lönerevision för detta år. I uppgifterna för årsskiftet är en utlånad till Skara kommun, och en föräldraledig. Detta innebär en personalökning med 1 tjänst. Personalstatistik Antal personal 43 st 42 st 45 st Varav - Tillsvidareanställda 42 st 40 st 42 st - Vikarier med månadslön 1st 2 st 3 st - Inhyrd personal 0 st 1 st 0 st - Heltid 98 % 98 % 98 % - Deltid 2 % 2 % 2 % - Kvinnor 28 % 29 % 29 % - Män 72 % 71 % 71 % - Medelålder 41,2 år 43,8 år 42,4 år Månadsavlönad personal Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 100 % 99 % 99 % Medellön totalt kr kr Kvinnor kr kr Män kr kr Sjukfrånvaro baserat på ålder och kön Sjukfrånvaro Totalt Andel > 60 dagar Totalt Andel > 60 dagar Sjukfrånvaro i 1,4 5,4 1,5 0,0 % av ordinarie arbetstid - Kvinnor 1,4 15,3 1,5 0,0 - Män 1,5 2,0 1,5 0,0 Sjukfrånvaro Totalt Andel > 60 dagar Totalt Andel > 60 dagar -29 år 1,4 0 1,7 0, år 2,0 6,4 1,6 0,0 50- år 0,4 0 1,3 0,0 16

19 Resultaträkning Resultaträkning, Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader 2 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader 4 Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter/kostnader Årets resultat B alansräkning Balansräkning i Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar - maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar - förråd kortfristiga fordringar likvida medel Summa omsättningstillgångar

20 Balansräkning i Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 10 - balanserat eget kapital ägaruttag årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder - långfristiga skulder - kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser N oter Tkr Not 1 Not 2 Verksamhetens intäkter Avgift kommunerna , , ,8 Avgift nätbolagen 3 431, , ,6 Övriga intäkter 1 806, , ,7 Jämförelsestörande post 414,1 Summa , , ,2 Jämförelsestörande post avser återbetalning av premier AFA avseende åren 2007 och 2008 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , , ,7 Licenser , , ,0 Lokalkostnader , , ,9 Konsultkostnad -391,4-455, ,6 Service och underhållsavtal , , ,8 Tillbehör datahall -16,0-12,3 0,0 Övriga kostnader , , ,9 Summa , , ,9 18

21 Not 3 Not 4 Tkr Finansiella intäkter Ränteintäkter checkkonto 5,5 59,6 161,7 Ränteintäkt Skatteverket 0,0 1,1 Ränteintäkt kundfordringar 0,1-0,1 Summa 5,6 60,6 161,7 Finansiella kostnader Räntekostnader checkkonto -33,5-51,0 0,0 Räntekostnader skatteverket -1,2-0,2 0,0 Räntekostnader -3,3-0,0-1,1 leverantörsskulder Bankkostnader -13,4-10,0-9,8 Summa -51,4-61,2-10,9 Tkr Not 5 Årets resultat 1 300, , ,2 Reavinst/reaförlust 0,0 0,0 0,0 Balanskravsresultat 1 300, , ,2 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Inventarier Ingående värde 9 167, , ,9 Årets investeringar 3 781, , ,0 Avskrivningar , , ,8 Avyttring inventarier -165,0 0 0 Utgående värde 9 288, , ,1 Förråd Bokfört värde 74,3 32,9 180,4 Fordringar Kundfordringar 344, , ,7 Skattekonto 0 14,4 29,3 Momsfordran 1 251,5 0 0,0 Förutbetalda kostnader 3 582, , ,8 Lönefordran Respons 0 0 3,0 Upplupna intäkter 20,4 0 0 Interimsfordringar ftb -359, ,6 Summa 4 839, , ,4 Bank Checkkonto, outnyttjad kredit 6 477, , ,0 Checkkonto, tillgodohavande , ,3 Summa 6 477, , ,3 Eget kapital Ingående eget kapital 5 369, , ,8 Årets resultat 1 300, , ,2 Ägaruttag ,0 0,0 Summa 6 570, ,1 Intern fördelning eget kapital It-utvecklingsmedel 60 % 4 842, ,4 Kvarstående medel 40 % 3 228, ,6 19

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Från tunnelhus till museum!

Från tunnelhus till museum! Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer