2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6"

Transkript

1

2 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning Bolagsverkets serviceåtagande Verksamhetsdel Företagsregistrering Kostnader per prestationstyp Ärenden registrerade inom sju arbetsdagar Andelen nybildningsärende aktiebolag inom fem arbetsdagar Förseningsavgifter Inkomna räkenskapshandlingar Övrig information kring verksamhetsdel Företagsregistrering Kötid för registreringsärenden Näringsförbud och personliga konkurser Telefonförfrågningar Kvalitet Kvalitetshöjande arbeten Undersökning av kundnöjdhet Synpunkter och klagomål Avregistrering av overksamma företag Verksamhetsdel Företagsinteckning Kvalitet Verksamhetsdel Kungörelser Kvalitet Verksamhetsdel Finansiering av likvidatorer Övertagande av ärenden från länsstyrelserna Kvalitet Verksamhetsdel Försäljning Kvalitet 29 3 Kompetensförsörjning Mål och återrapporteringskrav Bolagsverkets målbild Sjukfrånvaro Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen 36 4 Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Underskrift Sammanställning över väsentliga uppgifter... 57

3 Bolagsverkets årsredovisning (57) Generaldirektören har ordet Bolagsverkets vision är Tillsammans för ett enkelt företagande! Vår roll är att granska, registrera och informera för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Dessutom samverkar och utvecklar vi effektiva tjänster för företag och företagande. För att utveckla Bolagsverkets verksamhet har vi tagit fram en ny vision, en ny målbild för 2020 och en ny verksamhetsstrategi. Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans, både internt och externt, med utgångpunkt i våra kunders behov. Upplevelsen ska vara att det är enkelt att ha kontakt med oss, det ska vara lätt att göra rätt och vi ska ha rätt kvalitet i vår ärendehantering, information och service. Vi finns till för den enskilda företagaren, men också för företagandet i stort. Vi ska bidra till att minska den administrativa bördan för företag och företagande. Under 2014 har vi haft fokus på att hålla våra handläggningstider korta. I juli ändrades vårt regleringsbrev så att kravet nu är att ett nybildat aktiebolag ska vara registrerat inom fem arbetsdagar. Under hösten har vi lyckats hålla handläggningstiderna för registreringsärenden på en mycket bra nivå. Vi har fått flera regeringsuppdrag helt i linje med vår vision, att tillsammans förenkla för företag och företagande. Ett uppdrag är att vidareutveckla verksamt.se med ett system för företagens uppgiftslämnade, vilket innebär bättre funktionalitet för företagaren. Det andra uppdraget är en förutsättning för detta och innebär att upphandla en teknisk lösning för systemet för företagarens uppgiftslämnande. Den 15 december lämnade vi in regeringsrapporten om Bolagsverkets förutsättningar att förvalta, driva och utveckla den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (AD 1487/2014). Bolagsverket har den 30 december även lämnat en rapport där vi redovisar Bolagsverkets uppdrag att upphandla en teknisk lösning för företagens uppgiftslämnande (AD 1374/2014). Utvecklingen av en första version av den sammansatta bastjänsten och uppgiftskravstjänsten har påbörjats med leverans planerad till den 31 mars Samtidigt startade arbetet med att ta fram och analysera de underlag som krävs för utvecklingen av nästa version med leverans till den 30 juni Bolagsverket har under 2011 till 2013 haft ett regeringsuppdrag att vara utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom sektorn företag och företagande. Det formella uppdraget avslutades vid årsskiftet 2013, men under 2014 har vi fortsatt att jobba för att i samverkan med andra aktörer skapa en enklare vardag för företag och företagande. Tillsammans med övriga utvecklingsmyndigheter har Bolagsverket den 31 december 2014, lämnat en slutredovisning av uppdraget till regeringen (AD 340/2011). I augusti gav regeringen uppdrag åt Statens servicecenter att i samverkan med Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Tjänsten ska underlätta att information kan vidareutnyttjas och att möjligheter till insyn och delaktighet kan öka i de verksamheter som använder tjänsten. Regeringen gav samtidigt Bolagsverket i uppdrag att använda e- arkivtjänsten, för delar av eller hela verksamheten, när den finns tillgänglig. I februari förväntas Bolagsverket ha skrivit under en avsiktsförklaring med Statens servicecenter om användningen av tjänsten alternativt om myndigheten bedömer att det finns skäl för att inte använda tjänsten redovisa detta till Regeringskansliet.

4 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Vi fortsätter även att bidra i flera internationella arbeten för att kunna påverka och bidra till en effektivare e-förvaltning i Sverige och ett förenklat företagande genom gemensamma regelverk och gemensam infrastruktur. Det som är mindre glädjande är att kvaliteten på de inlämnade årsredovisningarna är fortsatt sämre än tidigare år för de aktiebolag som inte har en revisor. Den försämrade kvaliteten och en ökande mängd årsredovisningar har inneburit att vi har fått lägga mer arbete på vår registrering av årsredovisningar och dessutom skickat fler meddelanden om komplettering. Vi fortsätter också vårt arbete med att internt effektivisera och modernisera vår verksamhet, bland annat genom att starta arbetet med att byta vårt ärendehanteringssystem. Ett annat viktigt område är Bolagsverkets arbete mot ekonomisk brottslighet och identitetstölder. Vi fortsätter och utökar bland annat vår samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Kronofogden, Tullverket och länsstyrelserna inom detta område. Vi kan också med glädje konstatera att våra kunder är mycket nöjda med vår service och verksamhet. Vi mätte detta i en övergripande kundundersökning (Nöjd kund-index) under hösten. Resultatet är mycket bra och visar att kunderna har ett väldigt högt förtroende för oss. Även våra medarbetare visar, i en mindre medarbetarundersökning som genomförts under året, att de är fortsatt nöjda med oss som arbetsgivare. Eftersom de är basen för vår verksamhet så är det mycket glädjande. Vi har under året gjort en benchmark med tillhörande analys av delar av Bolagsverkets itinfrastruktur. Resultatet visar både att produktiviteten är högre och att kostnaderna är lägre än jämförelsegruppens medelvärde. Jämförelsen visar att vi sköter våra områden på ett väldigt effektiv och kontrollerat sätt och att vi har hög tillgänglighet i våra e-tjänster. Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket

5 Bolagsverkets årsredovisning (57) 1 Verksamhetsresultat 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Verksamhetsresultat för varje verksamhetsdel Belopp i tkr Offentligrättslig verksamhet Drift (disp.) Uppbörd Drift Uppbörd Drift (ej disp.) (disp.) (ej disp.) (disp.) Uppbö (ej dis Verksamhetsdel Företagsregistrering Registreringsverksamheten Intäkter Kostnader Förseningsavgifter Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsdel Företagsinteckningar Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsdel Kungörelser Intäkter Kostnader Resultat Uppdragsverksamhet Verksamhetsdel Försäljning Intäkter Kostnader Resultat Resultat avgiftsbelagd verksamhet

6 4 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Belopp i tkr Drift (disp.) Uppbörd Drift Uppbörd Drift (ej disp.) (disp.) (ej disp.) (disp.) Uppbörd (ej disp.) Anslag och bidrag Verksamhetsdel finansiering av likvidatorer Intäkter anslag Kostnader Resultat Verksamhetsdel gemensamt e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsdel minskat och förenklat uppgifts - lämnande Intäkter bidrag Kostnader Resultat Verksamhetsdel Näringslivsutveckling 1 Intäkter anslag 741 Kostnader 741 Resultat 0 Bolagsverket totalt 2 Intäkter Kostnader Resultat Ackumulerat resultat Bolagsverket redovisar ett positivt resultat på tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten för Alla verksamhetsdelar förutom Företagsinteckningar redovisar ett postitivt resultat. En orsak till det är att intäkterna fortsatt legat kvar på en hög nivå inom registreringsverksamheten och försäljningen. Totalt har Bolagsverkets kostnader ökat med 1 Totalt anslagsavräknat 2014 är tkr. Mellanskillnaden är kostnader som bokats upp mot balansräkningen då en del av arbetet ska bokas som en anläggningstillgång som finansieras av anslaget. 2 I den totala summan ingår intäkter och kostnader för Patentombudsnämnden men inte intäkter och kostnaderna för Bolagsverkets egna kungörelser.

7 Bolagsverkets årsredovisning (57) tkr jämfört med Kostnadsökningen beror främst på ökade it-kostnader och då främst utökade personalkostnader inom it-verksamheten. De indirekta kostnaderna 3 har däremot totalt sett minskat. De kommande åren genomförs flera stora utvecklingsprojekt i syfte att förbättra funktionaliteten i Bolagsverkets e-tjänster och effektivisera Bolagsverkets registreringsprocess vilket innebär att it-kostnaderna successivt kommer att öka. Bolagsverkets största verksamhetsdel till omfattning är Företagsregistrering. Verksamhetsdelen visar ett positivt resultat på tkr. Det beror bland annat på att ärendevolymen legat på en fortsatt hög nivå. Den stora ärendevolymen har lett till fortsatt höga intäkter, framförallt vad gäller registreringsavgifter för aktiebolag, men även registreringsavgifter för föreningar. De administrativa kostnaderna för förseningsavgifterna har ökat med tkr jämfört med Orsaken är att vi lagt ner mer tid på ärendena då de har sämre kvalitet, vilket bland annat lett till mer arbete med att skicka meddelanden om komplettering och fler telefonsamtal. Med anledning av det avvaktade vi med utskicket av beslut om förseningsavgifter i slutet av augusti. Det gjorde att beslut 3 gick ut i januari 2015 istället för i december, en förskjutning i beslut och intäkter (uppbörd). Bolagsverkets verksamhetsdel Företagsinteckningar visar ett negativt resultat. Intäkterna för 2014 ligger något under utfallet 2013 då vi haft färre ärenden. Färre ärenden har gjort att vi även haft lägre personalkostnader. Verksamhetsdelen Kungörelser visar ett fortsatt positivt resultat. Trots att vi har betydligt fler ärenden är intäkterna lägre jämfört med Det beror på att vi sänkte avgifterna för e- inlämnade kungörelser under Värt att notera är att volymökningen inte innebar någon ökning av personalkostnader då de flesta ärenden som lämnas in handläggs elektroniskt. Även verksamhetsdelen Försäljning visar ett fortsatt positivt resultat. Försäljningen av transaktioner i Näringslivsregistret har gått bättre än förväntat. Det ser Bolagsverket som mycket positivt eftersom det visar att vår företagsinformation är intressant för näringslivet. Trots ökade volymer har vi inte haft någon större ökning av personalkostnader då kunderna väljer att använda våra e-tjänster mer och mer. Verksamhetsdelen Finansiering av likvidatorer har under verksamhetsåret fortsatt höga kostnader. Antalet beslut om likvidatorsersättningar har ökat jämfört med Inför 2014 fick Bolagsverket ett utökat anslag på tkr. Det beror bland annat på att vi har ökade volymer ersättningar till likvidatorer och med anledning av de nya ärendena, handläggning av associationsrättsliga ärenden, som Bolagsverket tog över den 1 november 2013 från länsstyrelsen. Bolagsverket har utnyttjat hela anslaget gällande Gemensamt e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse. Anslaget avser uppdraget som utvecklingsmyndighet samt vidareutvecklingen av den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. Verksamhetsdelen Näringslivsutveckling visar intäkter och kostnader för arbetet med framtagandet av en teknisk infrastruktur för ett uppgiftslämnarregister och den sammansatta bastjänsten. 3 Indirekta kostnader är kostnader som inte direkt kan kopplas till Bolagsverkets verksamhetsområden. De indirekta kostnaderna avser dels it-kostnader och centrala kostnader som är gemensamma för hela myndigheten.

8 6 (57) Bolagsverkets årsredovisning Bolagsverkets organisation Under året har inga större förändringar skett i organisationen. Den 1 februari tillträdde Peter Källenfors tjänsten som Bolagsverkets chefsjurist.

9 Bolagsverkets årsredovisning (57) 2 Resultatredovisning I detta kapitel redovisar och kommenterar Bolagsverket verksamhetens resultat i förhållande till vår instruktion och vad som står i regleringsbrevet för verksamhetsåret Bolagsverkets serviceåtagande Enligt regleringsbrevet ska Bolagsverket, i ett serviceåtagande, lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service. Serviceåtagandet ska publiceras på Bolagsverkets webbplats och redovisa de mål, i form av leveranstider, för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Regeringen tog i augusti ett beslut om förändring i Bolagsverkets regleringsbrev vilket har inneburit en förändring i Bolagsverkets serviceåtagande när det gäller handläggningstiden för att registrera ett nybildat aktiebolag. Serviceåtagandet lyder: Oavsett på vilket sätt du väljer att kontakta oss ska du uppleva att det går snabbt, är enkelt, att det blir rätt och att det känns tryggt. Vi lovar dig som kund att vi ska vara vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade vara professionella och kompetenta i vår handläggning av alla ärenden ge tydliga och begripliga besked lyssna till och ta vara på synpunkter på våra tjänster och vår myndighetsutövning svara snabbt på synpunkter och klagomål Mål för våra handläggningstider: Våra mål är att registrera ett nybildat aktiebolag inom fem arbetsdagar, om ärendet är komplett registrera övriga företagsformer inom sju arbetsdagar, om ärendet är komplett registrera företagsinteckningar senast nästa arbetsdag handlägga ett ärende om ersättning till likvidatorer inom fjorton arbetsdagar Med ett komplett ärende menas att avgiften är betald alla handlingar i ärendet är bifogade. alla handlingar är korrekta handlingarna är undertecknade företagsnamnet kan godkännas utan att vi behöver skicka ett föreläggande. Handläggningen kan gå snabbare än vad målen säger, men ibland behöver vi mer tid för att utreda ditt ärende eller få in mer information. Om det finns brister i inskickade ärenden ska Bolagsverket skicka ett meddelande inom fem arbetsdagar när det gäller ett nybildat aktiebolag och inom sju arbetsdagar för övriga ärenden.

10 8 (57) Bolagsverkets årsredovisning Verksamhetsdel Företagsregistrering Kostnader per prestationstyp Bolagsverket definierar prestationerna inom verksamhetsdelen Företagsregistrering som antalet avslutade ärenden. Prestationerna redovisas utifrån volymer och kostnader för Bolagsverkets tre största register. Beräkningen av kostnaderna för avslutade ärenden inom aktiebolags-, handels- och föreningsregistret utgår från kostnaderna för verksamhetsdelen Företagsregistrering. Bolagsverket har grupperat ärendena inom registren per prestationstyp, det vill säga ärenden av likartad karaktär. De prestationstyper som vi har valt är: Nybildning när kunden lämnar in en nyregistrering av ett företag. Ändring när kunden vill ändra sina registrerade uppgifter i ett företag. Årsredovisning Bolagsverkets arbete med att registrera årsredovisningar 4. Kostnader per prestationstyp Prestationstyp Aktiebolagsregistret Antal avslutade ärenden Antal Kostnad/ Antal Kostnad/ Kostnad Kostnad avslutad Kostnad prestations avslutade prestatio tkr tkr e tkr typ ärenden ns typ ärenden Kostnad/ Prestations typ Nybildningar Ändringar Årsredovisningar Summa Handelsregistret Nybildningar Ändringar Årsredovisningar Summa Föreningsregistret Nybildningar Ändringar Årsredovisningar Summa ändrades teminologin från att godkänna årsredovisningar till att registrera årsredovisningar för att tydliggöra att det är företagens ansvar att upprätta en korrekt årsredovisning. Bolagsverket kontrollerar vissa formalia i årsredovisningen innan den registreras.

11 Bolagsverkets årsredovisning (57) De totala kostnaderna för verksamhetsdelen Företagsregistrering har ökat något (1 371tkr) jämfört med Från och med 2013 fokuserar Bolagsverket på utvecklingsprojekt i syfte att förbättra funktionaliteten i Bolagsverkets e-tjänster och effektivisera Bolagsverkets registreringsprocess. Det har medfört högre kostnader och kommer även att innebära större framtida investeringar. Tidredovisning, ledtid 5 och antalet avslutade ärenden är parametrar som styr kostnadsfördelningen enligt Bolagsverkets beräkningsmodell. Variationen i dessa parametrar medför att kostnaden inom prestationstyperna varierar mellan åren. Antalet avslutade nybildningsärenden har ökat inom aktiebolagsregistret och föreningsregistret. Kostnaden för prestationstypen har ökat mest inom föreningsregistret då dessa ärenden har haft högre ledtid under Inom handelsregistret har antalet avslutade ärenden minskat främst för prestationstypen nybildning. Fler väljer att starta aktiebolag i stället för att starta enskilda firmor och handelsbolag. Nybildningsärenden inom aktiebolagsregistret har också under året prioriterats med anledning av Bolagsverkets nya krav på att registrera ett nybildat aktiebolag inom fem arbetsdagar. Det har påverkat ledtiden negativt för övriga register. Antalet avslutade ärenden har ökat för prestationstypen ändringar inom aktiebolagsregistret och föreningsregistret. Det är främst styrelse- och revisorsändringar som ökat mest inom aktiebolagsregistret samt företrädarärenden och stadgar som ökat inom föreningsregistret om vi jämför med Då antalet ökat och ledtiden minskat inom aktiebolagsregistret kan vi se att kostnaden för prestationstypen ändring minskat. Inom föreningsregistret har antalet ökat men även ledtiden vilket gör att kostnaden för prestationstypen ökat. Det beror på att vi under en tid på året hade mindre resurser på grund av att Bolagsverket förlorade kompetens inom detta område. Kostnaden för prestationstypen årsredovisningar har minskat, förutom inom aktiebolagsregistret. Årsredovisningarna tar längre tid att handlägga då vi har större andel med bristande kvalitet än tidigare år. Det innebär att Bolagsverket måste begära in kompletteringar i betydligt större omfattning än tidigare vilket påverkar tidsåtgången. Ledtiden har därmed generellt ökat för denna prestationstyp. 5 Ledtiden är den tid det tar från att ett ärende diarieförs till att det registreras (avslutas). Defekttiden, den tid då handläggaren avvaktar svar från kund, är inte medräknad.

12 10 (57) Bolagsverkets årsredovisning Ärenden registrerade inom sju arbetsdagar Mål enligt serviceåtagandet: Registrera ett nybildat aktiebolag inom fem arbetsdagar, om ärendet är komplett. Registrera övriga företagsformer inom sju arbetsdagar, om ärendet är komplett. Målen i serviceåtagandet ovan baseras på att kunden skickar in ett komplett ärende och ett företagsnamn som Bolagsverket kan godkänna. Om ärendet inte är komplett måste Bolagsverket be kunden att komplettera ärendet. Idag godkänner vi endast 63 procent av kundernas förstahandsval av företagsnamn och i de övriga fallen ber vi kunden om fler namnförslag. Kunden väljer i många fall att skicka in ett ärende som inte är komplett för att det ska komma in till Bolagsverket så snabbt som möjligt. Anledningen till detta är att förändringen i exempelvis styrelsesammansättningen inte börjar gälla förrän den dag då ärendet kommer in till Bolagsverket. Bolagsverket har inte möjlighet att påverka tiden från det att vi skickar ett meddelande om komplettering av ärendet tills kunden återkommer. Därför redovisar Bolagsverket i tabellen på nästa sida den andel ärenden som vi registrerat inom sju arbetsdagar eller där vi skickat ett meddelande om komplettering inom samma tid. Nybildade aktiebolag som registrerats inom fem arbetsdagar redovisas separat i nästa avsnitt. Ett ärende kan innehålla flera ändringar eftersom ärendet rubriceras utifrån de ändringar som kunden vill göra. Vid redovisningen av antalet avslutade ärenden (vilket likställs med myndighetens prestation) har Bolagsverket valt att gruppera efter den ändring som innebär mest arbete att handlägga. I tabellen på nästa sida redovisas antalet avslutade ärenden inom sju arbetsdagar vilka i sin tur kan innebära flera ändringar av uppgifterna i registren. Måluppfyllelsen inom varje ärendegruppering redovisas i tabellen på nästa sida. En jämförelse finns också för de två sista åren. Måluppfyllelsen inom aktiebolagsregistret har förbättrats för samtliga ärendegrupperingar under 2014 jämfört med Under 2014 registrerades eller skickades meddelande om komplettering inom 7 arbetsdagar i 75 procent av fallen, vilket var 4 procentenheter bättre än under Måluppfyllelsen har dock försämrats inom både handels- och föreningsregistret jämfört med Ett stort antal ärenden kom in i slutet av Det innebar längre handläggningstider i inledningen av Detta påverkar måluppfyllelsen avsevärt på årsbasis. Under andra halvåret hölls våra handläggningstider på en bra nivå. Antalet registreringsärenden inom aktiebolagsregistret och föreningsregistret var fler än under Inom aktiebolagsregistret har ett fokus varit att hålla det nya kravet i regleringsbrevet för handläggningstid för nybildningar. Detta har tidvis inneburit en något längre handläggningstid för andra ärendetyper.

13 Bolagsverkets årsredovisning (57) Andelen avslutade ärenden eller där meddelande skickats till kund inom sju arbetsdagar jmf 2014 med Ärendegrupp Aktiebolagsregistret Antal avslut 7 dagar, procent Avslut, procent 7 dagar, procent Antal avslut 7 dagar, procent Antal avslut 7 dagar, procent Nybildningsärenden Firmaärenden Bolagsordningsärenden Styrelse- och revisorsärenden Kapitalökningsärenden Fusionsärenden Konkursärenden Likvidationsärenden Tillståndsärenden Övriga ärenden Summa Handelsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Föreningsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Filialregistret Summa Bank- och försäkringsregistret Summa Registret över försäkringsförmedlare Summa Europabolagsregistret Summa Total summa Innan 2012 var målet att avsluta ärenden inom sju arbetsdagar. Målet är numera förändrat till att kunden ska få ett meddelande om komplettering inom sju arbetsdagar.

14 12 (57) Bolagsverkets årsredovisning Andelen nybildningsärende aktiebolag inom fem arbetsdagar Regeringen beslutade i augusti om en ändring i Bolagsverkets regleringsbrev vilket inneburit en förändring i Bolagsverkets serviceåtagande när det gäller handläggningstiden för att registrera ett nybildat aktiebolag. Ett nybildat aktiebolag ska registreras inom fem arbetsdagar om ärendet är komplett. Definitionen av ett komplett ärende är att avgiften kommit in till Bolagsverket och att alla handlingar i ärendet är bifogade, korrekta och undertecknade samt att företagsnamnet kan godkännas utan att vi behöver skicka ett meddelande om komplettering. Det som redovisas här är således inom den tid som vi återkommer till kunden antingen med en registrering av ärendet eller med en begäran om en komplettering inom fem arbetsdagar. Från den 1 september, då det nya kravet på handläggningstid för nybildning aktiebolag infördes, har måluppfyllelsen legat mellan 99 och 100 procent. Det finns vissa fall där kunden överklagar. Då är den tekniska lösningen att lägga upp ett nytt ärende med samma ankomstdatum som ursprungsärendet, vilket innebär att det fram till avslut tar mer än fem arbetsdagar. Dessa fall är sällsynta men påverkar måluppfyllelsen något. Bolagsverket har efter beslutet om förändring i regleringsbrevet genomfört åtgärder för att uppnå det nya kravet på handläggningstid. Dels har vi skapat en särskild ärendekö för nybildningar för aktiebolag i syfte att få full kontroll över ärendetillströmning och produktion, dels har nybildningar av aktiebolag prioriterats från och med vecka 35. Bolagsverket informerar löpande på webbplatsen om handläggningstiden för ett nybildat aktiebolag.

15 Bolagsverkets årsredovisning (57) 2.5 Förseningsavgifter Aktiebolag som inte skickar in sina fullständiga årsredovisningshandlingar till Bolagsverket i tid måste betala en förseningsavgift. Avgiften är olika beroende på om aktiebolaget är privat eller publikt och den blir högre ju längre förseningen varar. Privata aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisningen inom sju månader efter räkenskapsårets utgång måste betala en avgift på kronor (beslut 1). Om de inte har lämnat in årsredovisningen efter ytterligare två månader beslutar Bolagsverket om en andra avgift på kronor (beslut 2). Efter ytterligare två månader beslutar verket om en tredje avgift på kronor (beslut 3). För publika aktiebolag är dessa avgifter dubbelt så höga. Tabellen nedan visar antalet beslut för de olika förseningsavgifterna jmf med 2013, procent Beslut Beslut Beslut Summa Antalet beslut om förseningsavgifter är färre än Detta beror till stor del på att vi hade långa handläggningstider för årsredovisningar och att andelen årsredovisningar som väntade på registrering därmed var högre sommaren 2014 jämfört med tidigare år. Vi avvaktade därför med utskicket av förseningsavgifterna i slutet av augusti vilket i sin tur innebar att beslut nummer 3 skickades i januari 2015 istället för i december. Att lämna en ofullständig årsredovisning leder också till en förseningsavgift. En större andel av årsredovisningarna har bristande kvalitet än tidigare. Efter införandet av de nya reglerna om slopande av revisorsplikt har fler aktiebolag skickat in årsredovisningar utan revisionsberättelse, jämfört med tidigare år. Det innebär att Bolagsverket måste begära in kompletteringar i betydligt större omfattning än tidigare år. Tabellen ovan visar att det är fler som får beslut om den första förseningsavgiften, och som får komplettera årsredovisningen, än tidigare år.

16 14 (57) Bolagsverkets årsredovisning Inkomna räkenskapshandlingar Alla aktiebolag ska skicka in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket. Vi tar även emot delårsrapporter och räkenskapshandlingar för andra företagsformer. I tabellen nedan visas antalet räkenskapshandlingar som skickats in. Inkomna räkenskapshandlingar 7 Register Inkomna handlingar Via Lämna årsredovisning Aktiebolagsregistret Handelsregistret Föreningsregistret Filialregistret Bank- och försäkringsregistret Europabolagsregistret Summa Årsredovisningarna innehåller viktig information till näringslivet och skannas för att enkelt kunna hämtas elektroniskt. Bolagsverket registrerade räkenskapshandlingar under Alla inkomna årsredovisningar kontrolleras av Bolagsverket, som har som internt mål att registrera 9 dem inom två arbetsdagar 10. Under 2014 handlade vi 33 procent av alla inlämnade årsredovisningar inom målet. Detta är en sämre måluppfyllelse än för Bolagsverket har under 2014 fått in fler årsredovisningar än tidigare år. En stor andel av dem har bristande kvalitet. Detta innebär att Bolagsverket måste begära in kompletteringar i betydligt större omfattning än tidigare år. Sedan de nya reglerna gjorde det möjligt att välja bort revisorn i aktiebolag har Bolagsverket fått in ett stort antal ärenden där äldre aktiebolag tar bort sina revisorer. Bland nyregistrerade aktiebolag väljer 76 procent att inte ha en revisor. Bolagsverket kan konstatera en sämre kvalitet på de inlämnade årsredovisningarna som saknar revisionsberättelser. Detta bekräftar den oro som fanns redan när lättnaderna i regelverket infördes. 7 Begreppet räkenskapshandlingar omfattar både årsredovisningar och delårsrapporter. 8 I e-tjänsten Lämna årsredovisning har det tidigare funnits möjlighet att lämna in årsredovisningar till Bolagsverket i xbrl-format (en internationell xml-standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information). Nya regler om frivillig revision samt några andra justeringar har inneburit att tjänsten är stängd då taxonomin har förändrats. 9 Terminologin ändrades 2013 från att godkänna årsredovisningar till att registrera årsredovisningar för att tydliggöra att det är företagens ansvar att upprätta en korrekt årsredovisning. Bolagsverket kontrollerar vissa formalia i årsredovisningen innan den registreras. 10 Bolagsverket ska enligt det internt uppsatta målet handlägga 80 procent av inkomna årsredovisningshandlingar inom två arbetsdagar, med undantag för perioden en vecka före och efter sista inlämningsdag för de fyra räkenskapsperioderna, då de ska handläggas inom fyra arbetsdagar.

17 Bolagsverkets årsredovisning (57) Den försämrade kvaliteten och den ökade mängden årsredovisningar har haft inverkan på tidsåtgången för Bolagsverkets kontroll av årsredovisningar och har bidragit till den försämrade måluppfyllelsen. Detta är den största förklaringen till att måluppfyllelsen är så låg jämfört med tidigare år. Under året har en ny praxis införts för att förbättra och kvalitetssäkra Bolagsverkets granskning av vissa formalia i årsredovisningshandlingarna innan registrering. Vissa delar i förändringen innebar inledningsvis att mer tid las i granskningsprocessen Övrig information kring verksamhetsdel Företagsregistrering Andelen elektroniskt inlämnade ärenden har ökat i jämförelse med föregående år. Att Bolagsverket fortsätter arbetet med att öka allmänhetens kännedom om e-tjänsterna tror vi har en positiv inverkan på andelen elektroniskt inlämnande ärenden. Att avgiften är lägre om man lämnar in sitt ärende via Bolagsverkets e-tjänster, är en faktor som också spelar roll för den ökande elektroniska inlämningen. I tabellen på nästa sida redovisas totalt inkomna ärenden och den andel som skickades in elektroniskt.

18 16 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Elektroniskt inlämnade ärenden Ärendegrupp Antal ärenden 2014 E-inl., procent 2014 jmf med Ärenden, E-inl., E-inl., Antal E-inl., Antal proc- procenendeenden proc- ären- proc- ärenentenhet Aktiebolagsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Bolagsordningsärenden Styrelse- och revisorsärenden Kapitalökningsärenden Fusionsärenden Konkursärenden Likvidationsärenden Tillståndsärenden Övriga ärenden Summa Handelsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Föreningsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Filialregistret Summa Bank- och försäkringsregistret Summa Registret över försäkringsförmedlar e Summa Europabolagsregistret Summa Total summa Alla ärenden är inte möjliga att lämna in elektroniskt. I tabellen anges andelen ärenden som har lämnats in elektroniskt av vad som är möjligt att lämna in elektroniskt. Den största andelen elektroniskt inlämnade ärenden fanns bland nybildningsärendena, 72 procent för 11 Andelen e-inlämnade ärenden för lagerbolag är 98 procent och för övriga nybildningsärenden 54 procent inom aktiebolagsregistret (Jämför 2013: 98 procent och 50 procent, samt 2012: 98 procent och 45 procent ).

19 Bolagsverkets årsredovisning (57) samtliga register sammanvägt. Av det totala antalet inkomna ärenden kom 28 procent in via Bolagsverkets e-tjänster under 2014, att jämföra med 26 procent Av de som är möjliga att lämna in elektroniskt är andelen 38 procent, mot 34 procent för Allt fler ombud använder e-tjänsten Företagsärenden för ombud, vid ombildning av lagerbolag och för andra förändringar. Det förklarar att det inte är någon enskild ärendetyp som står för den ökade andelen elektroniskt inlämnade ärenden utan alla typer av ärenden har ökat andelen som lämnas in elektroniskt i någon grad. Ärendetypen bolagsordningar inom aktiebolagsregistret ökade markant i antalet ärenden under 2011 och 2012 som en effekt av de nya reglerna om slopad revisionsplikt. Under dessa år fanns det en pappersblankett för att ta bort revisorn och ändra bolagsordningen som blev mycket populär. Blanketten togs bort vid årsskiftet 2012/2013, vilket är en trolig förklaring till att den elektroniska inlämningen ökade efterföljande år när det gäller bolagsordningsärenden. Bolagsverket fortsätter arbetet för att ytterligare öka allmänhetens kännedom om våra e- tjänster samt att förenkla e-tjänsterna. E-tjänsternas utveckling utgår ifrån kundernas behov och kundnyttan. En handlingsplan har tagits fram för Bolagsverkets e-tjänster som utgår från en inventering av hur våra e-tjänster används idag. Behovsbilden har kompletterats med input från de som idag inte använder e-tjänsterna och resultatet kommer att användas till att förbättra e-tjänsterna. Vi har också genomfört djupintervjuer med några kunder angående design och paketering av våra e-tjänster, vilket visar att informationen på webben och i våra e-tjänster hela tiden jämförs med vår telefonservice. Ett arbete har genomförts för att förbättra användbarheten i e-tjänsterna Registrera företag hos Bolagsverket och Företagsärenden för ombud. Syftet var att skapa förutsättningar för att fler ärenden ska lämnas in elektroniskt. Utvecklingsinsatserna utgick från vad som ger kundnytta och utifrån kundernas behov. För kunderna blir det nya sättet att lämna in ändringar en stor förbättring. I Företagsärenden för ombud har vi öppnat upp för fler sätt att betala och det är efterfrågat. Utökade kontroller och styrning av valmöjligheter, exempelvis för firmateckningen, gör att vi också tjänar mycket på förändringarna internt. I Registrera företag hos Bolagsverket har vi tagit fram en enklare anmälan där vi redan fyllt i de uppgifter som vi vet att många upplever som svåra, baserat på den statistik över val som är vanligast för aktiebolagen. Under 2014 har drygt kunder använt den enkla anmälan. Vi har även genomfört ett antal andra förbättringar som gör det enklare att anmäla nya uppgifter i Registrera företag hos Bolagsverket. Utifrån kundernas behov har vi även ändrat layout, navigering och hjälptexter. Förhoppningen är att det ska gå snabbare och enklare att anmäla ändringar i e-tjänsten och att det gör e-tjänsten mer attraktiv för kunderna. Att arbeta för mer e-hantering är ett fokusområde i Bolagsverkets långsiktiga strategier. Att kunden hanterar sina ärenden elektroniskt ger oss en effektivare verksamhet, det blir enklare för kunden att göra rätt och ger en ökad spårbarhet. Genom att kunden använder någon av Bolagsverkets e-tjänster tar ärendet en kortare väg genom registreringsprocessen. Vissa moment förkortas, andra moment hanteras maskinellt, och det gör att handläggningen av ärendet startar tidigare och går snabbare. Elektronisk inlämning ger god kvalitet i registren genom automatiserade kontroller i e-tjänsterna. Dessa kontroller leder också till att Bolagsverket skickar färre meddelanden i ärenden som är inlämnade via en e-tjänst än på papper.

20 18 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Grundprincipen är att Bolagsverket ska styra kunderna till e-mötet, det elektroniska kundmötet, som är vår viktigaste kanal för service och kommunikation med kunderna. Befintliga e-tjänster och nya e-tjänster ska utvecklas i samverkan med andra intressenter och utifrån kundens behov och krav på användarvänlighet Kötid för registreringsärenden Bolagsverkets övergripande mål är att inte ha några kötider för registreringsärenden. Diagrammet nedan visar hur kötiderna har varierat under året. Kötiden är den tid som kunden får vänta innan vi börjar handlägga. Den tid som krävs för att handlägga registreringsärendet är normalt relativt kort, men i de fall kunden måste komplettera ärendet kan det ta längre tid. Under 2014 har Bolagsverket inledningsvis haft kötider som överstigit vårt serviceåtagande. Anledningen till det var en stor mängd inkomna ärenden. Även sommarperioden innebar längre kötider. Olika former av insatser, såsom god planering av produktionen och övertid, har gjort att vi under hösten har haft korta kötider. Den europeiska kommissionen har beslutat om ett direktiv om sammankoppling av de europeiska företagsregistren för att förenkla ett utbyte av elektronisk företagsinformation mellan medlemsstaterna. Direktivet kommer bland annat att innebära ett krav på ett reglerat antal arbetsdagar i handläggningstid för komplett och korrekt inlämnade ärenden. Det kommer i sin tur ställa stora krav på att Bolagsverket kan hålla jämna kötider över året.

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

AD 190/2014. Årsredovisning 2013

AD 190/2014. Årsredovisning 2013 AD 190/2014 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 4

1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 4 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat...1 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 1 1.2 Bolagsverkets organisation 4 2 Resultatredovisning...5 2.1 Bolagsverkets serviceåtagande 5 2.2 Verksamhetsdel

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

AD 20/2017. Årsredovisning Tillsammans för ett enkelt företagande!

AD 20/2017. Årsredovisning Tillsammans för ett enkelt företagande! AD 20/2017 Årsredovisning 2016 Tillsammans för ett enkelt företagande! Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat...1 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 1 1.2 Utfall jämfört med budget i regleringsbrevet

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut -06-12 N/3938/MK Näringsdepartementet Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Tillsammans för ett enkelt företagande!

Tillsammans för ett enkelt företagande! Tillsammans för ett enkelt företagande! Förenklar Samverkar Utvecklar Granskar och Granskar och registrerar registrerar Mary Norell Martin Bestdahl Michael Hultberg Information om företag Informerar Förenklar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD /2009. Årsredovisning 2009

Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD /2009. Årsredovisning 2009 Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD12-1809/2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Inledning...1 Inteckningsbrevsregistret 1 Penningtvättsregistret 1 Registret över europeiska

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Företagsärenden för ombud

Företagsärenden för ombud Företagsärenden för ombud Bli mer effektiv med Företagsärenden för ombud Den här tjänsten är utvecklad för dig som hjälper andra att registrera företag och som skickar in många aktiebolagsärenden till

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21)

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21) Regeringsbeslut Näringsdepartementet 2006-12-21 N2006/11674/NL N2006/11945/BS(delvis) N2006/7621/NL m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket Badhusparken 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning 10 maj 2017 7A Centralen I samarbete med och alla intressenter! Företagare och ombud Programvaruföretag Bransch- och företagarorganisationer

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016 Informations- och dialogdagar om digital inlämning av årsredovisningar 28-29 november 2016 Standard Business Reporting (SBR) Film SBR 2016-12-05 2 Regeringsuppdraget I juli 2016 fattade regeringen beslut

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Bolagsverket. Årsredovisning 2007

Bolagsverket. Årsredovisning 2007 Bolagsverket Årsredovisning 2007 AD12-171/2008 2(42) BOLAGSVERKET ÅRSREDOVISNING 2007 4 1. INLEDNING 4 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION 6 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datum Diarienr 2014-10-02 2148-2014 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Minskad handläggningstid med digitalisering?

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Att lämna in ärenden elektroniskt

Att lämna in ärenden elektroniskt Att lämna in ärenden elektroniskt ombudens möjligheter och ansvar En genomlysning av de juridiska aspekterna, genomförd av Per Furberg, Setterwalls, advokat och specialist på it-rättsliga frågor. E-tjänster

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Användningstest i praktiken

Användningstest i praktiken Användningstest i praktiken Sofia Johansson Bolagsverket Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Finns i Sundsvall 535 anställda Post och inrikes tidningar Företagsinteckningsmyndighet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2)

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) YTTRANDE AD 41-230/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-11 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer