LÄGESÖVERSIKT OCH NÖDVÄNDIGA RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGESÖVERSIKT OCH NÖDVÄNDIGA RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe)"

Transkript

1 Promemoria VM038:00/2009 Finanspolitiska ministerutskottet Bilaga Offentlig LÄGESÖVERSIKT OCH NÖDVÄNDIGA RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 1. Bakgrund Den 6 mars 2009 godkände regeringens finanspolitiska ministerutskott regeringens ställningstagande till åtgärder för att skynda på elektronisk ärendehantering och informationssamhällsutvecklingen. Utifrån detta tillsatte finansministeriet den 14 april 2009 ett program för elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) för tiden den 14 april februari Vidare bestämde finanspolitiska ministerutskottet den 16 juni 2009 om riktlinjerna för hur programmet ska genomföras. I ledningsgruppen ingår företrädare för alla ministerier, FPA, Finlands Kommunförbund och kommunerna, Sitra och Tekes. Dataombudsmannen är ständig expert i styrgruppen. Den 1 januari 2010 ändrades förordningen om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen så att nu ingår i delegationens (JUHTA) uppgifter att vara ledningsgrupp för SADe. En ny delegation har tillsatts för treårsperioden den 1 januari december Därmed kan överlappande beredningar och möten undvikas. För varje servicehelhet inrättas det klustergrupper med bred representation för de myndigheter som ordnar respektive tjänster. FM svarar för ledningsgruppen, medan respektive fackministerier leder klustergrupperna. 2. Servicehelheter Finanspolitiska ministergruppen har bestämt att servicehelheter ska ingå enligt följande: programmet ska ha uppskattningsvis servicehelheterna som väljs ut med särskild hänsyn till att de ska medverka till att öka produktiviteten i kommunerna. Dessutom ska de nödvändiga stödtjänster för elektronisk ärendehantering som nämns i projektuppdraget och övriga stödtjänster ingå. Våren 2009 startade förberedelserna för pilotprojekten för respektive serviceblock. För övriga programblock i den första fasen i oktober 2009 och för programblocken i den andra fasen i februari Förberedelserna görs i etapper: 1. Bedömning. 2. Förberedelser. 3. Förstudie. 4. Genomförande. 5. Pilotprojekt och förberedelser för introduktion. 6. Avslutning. Beslutet att starta en servicehelhet fattas först när förstudien är klar eftersom man då har information (bl.a. kostnads/nytto-analyser) för att i detalj kunna besluta hur servicehelheten ska genomföras, till exempel hur tjänster ska prioriteras. I det följande presenteras servicehelheterna i korthet. En preliminär servicekarta för varje helhet ingår i en bilaga. Det bör observeras att servicekartorna är tidiga utkast med kartläggningar och att de kommer att förändras under beredningens gång. I den fortsatta beredningen kommer antalet tjänster och deras innehåll att optimeras. Finansministeriet Tfn eller (växeln) Snellmansgatan 1 A, Helsingfors Fax PB 28, Statsrådet FO-nummer

2 2 (21) 2.1 Servicehelhet Lärande Förberedande fas: Servicehelheten har godkänts för förstudie. Förstudien blir klar den 31 oktober Mål och innehåll: Målet med projektdelen webbtjänster för lärande är att ge allmänheten ett projekt som innehåller webbtjänster som stöder studier och ansökan till studier samt lärande och karriärplanering enligt principen om livslångt lärande. De som anlitar tjänsten kan vara sökande till utbildning, studerande, elever, familjer som planerar eller ska byta karriär, en annan läroanstalt eller en leverantör av utbildningstjänster, företag och andra organisationer inom arbetslivet, offentlig förvaltning eller aktörer i det civila samhället. I den första fasen av webbtjänsterna tas det fram elektroniska tjänster för ansökan till studier (information om studieplatser och söktjänst för studier) och för uppföljning under studiernas gång (personlig studieplan, studieuppföljning och kursval) som de studerande (kunder, medborgare) kan anlita. Parallellt med tjänsterna för de studerande tas det fram tjänster för utbildningsanordnarna. Där ska det ingå tjänster för genomförande och administration av information om de studerande, studieplanering, scheman, examens- och kursbedömning, samverkan mellan skola och hem. Tack vare dessa tjänster kan serviceprocessen administreras bättre och bli elektronisk. Nytta: Tack vare att tjänsterna och tjänsteprocesserna blir elektroniska (automatiseras) skapas det förutsättningar för undervisnings- och utbildningsanordnarna att spara in cirka 260 miljoner euro, i synnerhet genom att vissa produktionsfaktorer (bl.a. personal, inkompatibla och överlappande datasystem) kan reduceras. Den ekonomiska nyttan har beräknats dels som produktivitetseffekter av den nya modellen för prestationerna inom undervisning och utbildning, dels som besparingar i kostnaderna för utveckling av andra utbildningstjänster (direkt ekonomisk vinning). Utöver de ekonomiska fördelarna beräknas servicehelheternas generera kvalitativa vinster i serviceorganisationerna (strategi- och processvinster) och i kundernas ärendehanteringsprocesser (kund- och effektvinster). Kostnadsbesparingarna för kunderna beräknas uppgå till cirka 207 miljoner euro. Kostnader: Utvecklingskostnaderna för genomförandet beräknas uppgå till cirka euro perioden Merparten av kostnaderna går ett register för dokumentation av det gemensamma nationella lärandekapitalet som hänför sig till sök- och informationstjänsterna för studier och krävs för datasystemen för studieadministrationen och automatiseringen av processerna (än så länge har ingen tagit ställning till om registret logiskt eller fysiskt hör till de basala databankerna i samhället). I utvecklingskostnaderna ingår dels direkta upphandlings- och investeringskostnader, dels kostnader för expertarbete bland undervisnings- och utbildningsanordnarna. Där ingår också kostnaderna för pilotprojekt och introduktion av dem under utvecklingsfasen. Kostnaderna är tänkta att säkerställa fungerande tjänster i kombination med stödfunktioner och stödtjänster som behövs för introduktionen.

3 3 (21) Kostnader (ej hela livscykeln) Utveckling Introduktion Drift Totalt mn mn mn mn Kostnader 14,8 37,4 9,8 62,1 Nytta (ej hela livscykeln) Myndighet Kund Totalt mn mn mn Nytta 257,0 207,4 464,5 Introduktions- och driftskostnaderna och nyttan har beräknats för utifrån en introduktionsgrad på cirka 40 % (den beräknade utnyttjande graden fördelad enligt följande: grundläggande utbildning och gymnasium ca 60 %, läroanstalter för yrkesutbildning ca 90 %, yrkeshögskolor ca 70 %, universitet ca 90 % och anordnare av vuxenutbildning ca 25 %). Kostnaderna för hela livscykeln (utveckling, introduktion, drift och avveckling) beräknas inom ramen för förstudien när tjänsterna och modellerna för dem har tagit form. Servicehelheten Lärande har kopplingar till partnerskapsprojektet med tjänster för barnfamiljer i KommunIT. De kommer att tillsammans möjliggöra informationsöverföring och kunna nyttiggöras under olika livsskeden i barns och ungas liv. 2.2 Servicehelhet Deltagningsmiljö Förberedande fas: Servicehelheten har godkänts för förstudie för perioden den 1 januari 31 augusti Förstudien blir klar i september Mål och innehåll: Med hjälp informations- och kommunikationsteknik ska servicehelheten deltagningsmiljö förbättra medborgarnas möjligheter till deltagande med medverkan och ge förvaltningen elektroniska verktyg för att genomföra många olika former för samråd med allmänheten, samverkan och gemensam beredning via nätet. Servicehelheten innehåller tjänster för deltagare, tjänster för att ordna deltagande och databanker. Preliminärt är det tänkt att det i den första fasen ska ingå tjänster för elektroniskt hörande, yttranden och kommentarer, elektroniska enkäter, debatt och feedback och allmänna initiativ och upprop. Förstudien tar hänsyn till de tjänster som redan finns och de som ingår i andra utvecklingsprojekt, om de kan kombineras med deltagandemiljön. Servicehelheten är inte bara tillfördel för demokratin, utan det har också en avsevärd produktivitetspotential och en rad andra betydande vinster. De hänger i första hand samman med att arbetssätt och verksamhetsmodeller kan samordnas och effektiviseras och att de alternativa kostnaderna för överlappande utvecklingsarbete i olika organisationer minskar. Nytta: Den kalkylerade totala nyttan beräknas vara cirka 37 miljoner euro. En avsevärd del av beloppet beror på kostnadsbesparingar tack vare effektiviserat yttrandeförfarande i stat och kommuner och på minskade alternativa kostnader för överlappande utvecklingsarbete. Det är särskilt medborgarna och förvaltningsorganisationerna som vinner på detta. Medborgarna får mer diversifierade möjligheter att delta och påverka, medan förvaltningen vinner på att verksamheten effektiviseras, förvaltningsbördan minskar och kostnader därmed sparas in. En stor nyttopotential finns också i att beredningen håller högre standard när kunskapsunderlaget förbättras.

4 4 (21) Kostnader: De totala kostnaderna för deltagningsmiljön beräknas vara cirka 3,4 miljoner euro perioden I kalkylen ingår hela servicehelheten inklusive drift. Där ingår däremot inte en eventuell elektronisk röstning vid val. Eventuella pilotprojekt inom det området genomförs fristående, men de beaktas i planeringen av servicehelheten. 2.3 Servicehelhet Egen hälsa Förberedande fas: Servicehelheten har godkänts för förstudie. Målet är att förslaget ska preciseras och utvärderas, planen för förstudien beskrivas, beredningsansvariga aktörer läggas fast, klustergruppen tillsättas och resurserna planeras. Den förberedande fasen pågår i januari-augusti 2010 och går sannolikt in i förstudiefasen hösten Mål och innehåll: Målet med tjänsterna i mappen välfärd och hälsa är att främja medborgarnas hälsa, förebygga sjukdomar och backa upp vård patientnära vård genom att utnyttja dels de uppgifter om person, hälsa, arbetsförmåga, sjukdomar och behandling som personerna för in i mappen, dels den elektroniska information om hälsa, sjukdomar och behandling som fackfolk förmedlar till allmänheten. Via arkivet KanTa kan yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården föra in patientuppgifter i mappen för allmänheten, bland annat sammanfattning av diagnoser, medicinering, behandlingsplaner och undersökningsresultat inklusive tolkningar som beslutsstöd för medborgare och fackfolk. Enskilda ska kunna bemyndiga yrkesutbildad personal att ta del av de uppgifter som de fört in i mapparna för att underlätta uppföljningen av kroniska sjukdomar. Nytta: Systemet med personliga sjukskötare har förbättrat sjukdomskontrollen och patienternas engagemang i vården samt minskat besöken och sjukhusdagarna i en omfattning som är statistiskt signifikant. När patienterna själva får gå in och titta på uppgifterna om sig själva, förbättras informationsutbytet mellan dem och läkaren. Samtidigt blir det lättare att vara exakt med uppgifterna. Att döma av litteraturen kan systemen minska besöken på hälsovårdscentral och poliklinik och besöken inom socialvården med upp till 20 % eller mer. Tack vare informationen i mapparna kan en del av de traditionella besöken på mottagningarna ersättas med elektronisk konsultation. En del av besöken hos läkare kan ersättas med besök hos sjukskötare och en del med patientens egna åtgärder. Effektkedjan består av många faser. En preliminär, litteraturbaserad bedömning ger vid handen att besparingar kan förväntas i synnerhet inom kroniska sjukdomar som diabetes, hypertoni, det metabola syndromet och astma där besöken kommer att minska. Nyttokalkylen preciseras i förstudiefasen. Kostnader: Kostnaderna utreds i den förberedande fasen och i förstudien. För genomförandet är det viktigt att man samtidigt säkerställer att den gemensamma infrastrukturen för den offentliga förvaltningen och KanTa-tjänsterna inom hälso- och sjukvården (earkisto/earkiv, eresepti/erecept och ekatselu/evisning) kan införas. 2.4 Servicehelhet Byggd miljö och boende Förberedande fas: Servicehelheten har godkänts för förstudie för perioden den 1 mars 31 november Mål och innehåll: Servicehelheten tar fram och möjliggör tjänster för elektronisk ärendehantering, rådgivning och gränssnitt mellan boende och byggande. Via e-tjänsterna kan allmänheten, bostadsaktiebolag, anställda och företag kommunicera med myndigheterna, engagera sig i planeringen och anläggningen av den byggda miljön och anlita publika databanker. Tack vare stöd- och rådgivningstjänster hittar allmänheten och företagen lättare information och e-tjänster om byggd miljö och boende. Genom gränssnittstjänsterna kan myndigheter och företag koppla publika tjänster och databanker till sina egna tillämpningar och webbtjänster och vice versa.

5 5 (21) Vilka tjänster som ska ingå i den första fasen blir klart i förstudien. Preliminärt är det tänkt att den första fasen ska innefatta sök- och bytestjänst för bostäder, feedbackkanal och elektronisk servicehandbok för allmänheten och företag. Bland myndighetstjänsterna ingår tillstånd och behandling av ansökningar och feedback. Av de gemensamma tjänsterna och av databankerna kommer kartgränssnittet och en samlingsportal att införas. Förstudien delas upp på flera mindre projekt. Dessutom kommer under förstudien att bestämmas vilka tjänster som ska tillhandahållas av myndigheter och vilka tjänster den privata sektorn kommer att stå för. Nytta: I princip är det en så kallade aktiva befolkningen (18 65 år) som anlitar tjänsterna, en grupp på uppskattningsvis 4 miljoner användare. Årligen lämnas det in cirka anhållan om bygglov. Via olika kanaler kontaktar medborgarna myndigheter inom den tekniska sektorn ungefär gånger per år. Kunderna (allmänheten, företag) sparar tid och får bättre kundservice. E-tjänsterna för bygglov och boendeansökningar minskar medborgarnas administrativa börda. Av Finlands nationalförmögenhet på 560 miljarder euro stod bostadshusen för 174 miljarder År 2007 var bostadsaktiebolagens kostnader för reparationer miljoner euro och aravahyreshusens kostnader för reparationer 309 miljoner euro. Ett väl underhållet och effektivt bostadshusbestånd hjälper oss att tackla klimatförändringen. De nya e-tjänsterna ger nya möjligheter för medborgarna att påverka och förbättra sin livsmiljö och omgivning. En effektiv byggd miljö ger Finlands samhällsekonomi bättre chanser att stå sig i den internationella konkurrensen. De publika informationstjänsterna och databankerna minskar överlappande informationsinsamling på myndigheterna. E-tjänsterna för byggd miljö och boende minskar den rutinmässiga kundtjänsten och frisätter resurser för större satsningar på tjänster som kräver specialkompetens. Den kalkylerade totala nyttan perioden beräknas till cirka 60 miljoner euro. Av beloppet står myndigheternas tidskostnadsbesparingar för 45 % och kundernas tidskostnadsbesparingar för 55 %. Kostnader: Under förstudien uppgår de totala kostnaderna till uppskattningsvis euro. De totala kostnaderna för servicehelheten beräknas vara cirka 12 miljoner euro I beloppet ingår tjänster som tillhandhålls av utomstående plus eget arbete. 2.5 Servicehelhet Arbetsgivare Förberedande fas: Servicehelheten godkändes för fortsatt beredning efter att ledningsgruppen hade tillstyrkt projektet den 27 oktober Förstudien skjuts fram till våren Mål och innehåll: Målet är att arbetsgivarna 2014 ska ha tillgång till mer diversifierade och lätthanterliga webbtjänster för att fullfölja sina arbetsgivarförpliktelser. Tjänsterna underlättar i synnerhet för mindre arbetsgivare (t.ex. hushåll och mindre företag). Servicehelheten bygger delvis på den nuvarande tjänsten Palkka.fi som är ett integrerat löneräkningssystem och har tagits fram för arbetsgivarna under ledning av Skatteförvaltningen. Palkka.fi ska utvecklas till en heltäckande tjänst för arbetsgivarförpliktelser. Bland annat kommer innehållet och e-betalmöjligheterna att breddas, webbsidan bli mer användarvänlig och tjänsten integreras bättre i andra informationssystem, bland annat företagsdatasystemet. Tjänsten lämpar sig för alla arbetsgivare som inte har egna system för ändamålet. Dessutom får servicehelheten informations-, rådgivnings- och ärendehanteringstjänster, bland annat för att planera sysselsättningen, rekrytera arbetskraft, starta anställningar, hantera förändringar i anställningsförhållanden och göra ärenden inom företagshälsovård och arbetarskydd.

6 6 (21) Nytta: Företagens administrativa börda minskar när de kan ordna sina arbetsgivarärenden i en process smidigt och effektivt med myndigheterna och tjänsten är lätt och enkel att hitta. Det i sin tur öppnar för större intresse för företagande och sysselsättning. Vidare gynnas näringsverksamheten i kommunerna när också deras företagstjänster finns i rätt sammanhang. Arbetsgivarrollen och de anknytande förpliktelserna är en stor administrativ börda, särskilt för mindre arbetsgivare och hushåll. Försummelser och fel i arbetsgivarförpliktelserna ställer till mycket arbete och med för stora kostnader för myndigheterna och arbetsgivarna själva. De som anlitar Palkka.fi kan bli mycket fler när förbättringarna har införts. Målgruppen består av cirka företag och omkring hushåll. För att vissa av tjänsterna i servicehelheterna ska kunna bli elektroniska utan större problem krävs det att företagsdatasystemet (FODS) delvis revideras. I dagsläget har inga resurser avsatts för ändamålet. Kostnader: Kostnaderna för servicehelheten utreds i den förberedande fasen och i förstudien. 2.6 Servicehelhet Planering av välfärdstjänster för medborgarna Förberedande fas: Servicehelheten godkändes för den förberedande fasen i februari Målet är att helheten ska preciseras och bedömas, planen för förstudien beskrivas, de beredningsansvariga aktörerna läggas fast, klustergruppen tillsättas och resurserna planeras. Servicehelheten går sannolikt in i förstudiefasen hösten Mål och innehåll: Målet är att processen för välfärdstjänster till kunderna ska kunna planeras och styras effektivare. Servicehelheten bygger upp och inför elektroniska verktyg som medverkar till att tjänster och resurser kan utnyttjas bättre (rätt tjänst vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp) och kontinuiteten i vården förbättras. Ett annat mål är att förvaltningen ska rationaliseras och traditionellt expertarbete ersättas med e-tjänster där det är lämpligt. Planeringen av välfärdstjänster gör medborgarna mer jämlika när de anlitar tjänster, tillåter smidigare ärendehantering och förbättrar deras möjligheter att vara med och planera och genomföra vård. Med hjälp av tjänsterna kan medborgarna söka, jämföra och välja tjänsteleverantörer. Tjänster för att välja tjänsteleverantör innehåller ett register över tjänster och serviceställen inklusive geodata och den bygger på serviceklassificeringen och organisationsregistret i kodservern. Vidare har den beskrivningar av tjänsterna på olika ställen, kontaktinformation till tjänsteproducenterna, bokningsvillkor (personen på eget initiativ, krav på remiss etc.) och söktjänst. I fortsättningen kommer man också att kunna få information om köer till och jämförelser av tjänsteleverantörerna och länkar till tidsbokningen. Klienterna ska kunna anhålla om social- och hälsovårdstjänster (t.ex. utkomststöd) elektroniskt så att nödvändiga personuppgifter och uppgifter ur andra databanker (bl.a. FPA-förmåner, arbetspensionsuppgifter, skatteinformation och förmåner från andra offentliga organisationer) fylls i automatiskt i ansökan och information om besluten uppdateras i mappen. Klienterna ska kunna skicka icke skyndsamma frågor och få svar elektroniskt och bokat tid till bland annat tandvård, kontroller på rådgivningscentralen, screeningar och besök som ingår i serviceplaner. Dessutom kommer klienterna att i sina egna kalendrar kunna ta uppgifter om vård- och serviceplaner ur KanTa-arkivet. De kan ha elektronisk kontakt med personalen, bland annat genom att tillåta visning av uppgifter i uppföljningsmappen. De ska också kunna fatta beslut om sin hälsa och sin behandling

7 7 (21) tillsammans med personalen och då kunna utnyttja resultaten i hälsomappen och av undersökningar som personalen har gjort. Nytta: Medborgarna bli mer jämlika när de söker tjänster och processen blir effektivare, om det finns samordnade och adekvata bakgrundsfakta för att kunna bedöma klientens servicebehov och slussa klienten vidare till behandling. Tjänsteleverantörerna kan samarbeta bättre och tjänsterna planeras effektiver, när de nödvändiga uppgifterna om klienterna finns tillgängliga i realtid. Dessutom kan resurserna användas optimalt samtidigt som man säkerställer att kontinuiteten i servicen och vården är garanterad. Om till exempel besöken på grund av utkomststöd delvis ersätts med elektronisk rådgivning och självbedömning av den ekonomiska situationen kan det enligt vissa beräkningar ge kostnadsbesparingar på % bara i behandlingen av ansökningar (årligen beviljas cirka 500 miljoner euro i utkomststöd och kostnaderna för vårdprocessen är omkring 50 miljoner euro). Servicekatalogen underlättar för klienterna att hitta rätt och minskar de onödiga kontakterna. Det kan hända att servicen ökar konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna, och därmed förbättrar kvaliteten. I undersökningar har elektronisk tidsbokning oberoende av system konstaterats förkorta tiden för att få vård med upp till 39 % och minska kötiden med hela 52 %. När klienterna får vård- och serviceplaner är det lättare för dem att vara med och planera vården och komma överens om vårdåtgärder. De engagerar sig mer i vården och därmed minskar riskbeteende, de får bättre hälsa och mindre behov av tjänster. Med distansvård kan en del av de traditionella besöken på mottagningarna reduceras med elektroniska konsultationer individuellt eller i grupp. En del av besöken hos läkare kan ersättas med dels besök hos sjukskötare, dels patientens egna åtgärder. För att generera nytta krävs det att socialoch hälsovården ställer om sin verksamhet (intensivt samarbete med bl.a. projektet Fungerande hälsovårdscentral). Kostnader: Kostnaderna för servicehelheten blir klara under den förberedande fasen och i förstudien. I kostnaderna ingår preciseringar av de nationella behoven och kostnadsnyttan, analys av de befintliga lösningarna och tillhörande preciseringar, uppbyggnad av ett nationellt system och modell som ingår i definitionerna utifrån principen om användarcentrerad planering, fastläggning av ägaransvar, administrationsansvar och driftsansvar plus pilotprojekt, utvärdering och projektadministration. Servicehelheten baserar sig på de nationella elektroniska klientinformationssystemen (KanTa-tjänster och senare KanSa-tjänster inom socialvården). Med tillstånd från klienterna får vårdgivarna relevant information om vård och tjänster och olika tjänsteleverantörers vård- och serviceplaner kan fogas ihop till fungerande informationspaket. För servicehelheten är det viktigt att man samtidigt ser till att en infrastruktur för elektronisk ärendehantering inom den offentliga förvaltningen och KanTa-tjänsterna inom hälso- och sjukvården (earkisto/earkiv, eresepti/erecept och ekatselu/evisning) blir av. 2.7 Servicehelhet Starta eget Förberedande fas: Starten för servicehelheten läggs fast efter att ledningsgruppen för SADe har behandlat frågan i februari Mål och innehåll: Det nationella målet att öka företagandet kan stöttas genom elektroniska tjänster för blivande företagare och företagare i hela landet. Grundtanken i servicehelheten är att all service för att starta företag samlas på ett ställe och blir elektronisk i den omfattning det är möjligt. Informationen om att starta eget integreras i de tjänster och system som behövs för att starta företag. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av största vikt att nya företag etableras och företagsverksamheter kommer i gång.

8 8 (21) I servicehelheten ska enligt planerna ingå följande elektroniska tjänster: planer på att starta eget, hur man bildar företag och startar eget, ansökan om startbidrag hos arbets- och näringscentralerna, ansökan om lån och säkerhet från Finnvera och integrering i de vanligaste anmälningarna i företagsdatasystemet FODS. Under den förberedande fasen kartläggs också möjligheterna att starta ett pilotprojekt eller delar av ett pilotprojekt tillsammans med den kommunala företagsrådgivaren eller företagsserviceaktören och nyföretagarcentrum. Nytta: Nyttan av servicehelheten blir klara under den förberedande fasen och i förstudien. I dagsläget kan man räkna med både kvalitativ och ekonomisk nytta, med andra kommer kvaliteten att förbättras, kunderna och den offentliga förvaltningen att kunna utnyttja sin tid effektivare och felaktiga funktioner att undvikas. Tröskeln att etablera ny företagsverksamhet och starta eget sjunker betydligt när det administrativt sett har gjorts enkelt att starta företag. Servicehelheten har en funktion för planering av företagsverksamhet och den ska hjälpa potentiella företagare att gradvis lägga upp en realistisk och livsduglig plan. En genomförbar plan för företagsverksamheten är en av de viktigaste faktorerna för att ny företagsverksamhet ska lyckas. Med servicehelheten kan man garantera att alla nödvändiga anmälningar till myndigheter görs samtidigt och att någon anmälan inte av misstag eller på grund av okunskap uteblir. Också anhållan om startbidrag och annat kan göras på samma gång. Nytta för förvaltningen: Myndigheterna får fullständiga uppgifter i rätt format och de går till alla myndigheter i samma form. Då behöver inte mottagaren behandla uppgifter som företaget har uppgett på olika sätt på olika ställen och undviker därmed fel. Kommunerna får kostnadsnytta genom att servicetillfällena minskar eftersom den som startar eget inte behöver söka uppgifter och blanketter flera gånger om hos olika myndigheter. Därmed kan både de nyetablerade företagarna och kommunen spara tid och förbättra tjänsteproduktiviteten. För att vissa av tjänsterna i servicehelheten ska kunna bli elektroniska utan större problem krävs det att företagsdatasystemet (FODS) delvis revideras. I dagsläget har inga resurser avsatts för ändamålet. Kostnader: Kostnaderna för servicehelheten utreds i den förberedande fasen och i förstudien. 2.8 Eventuella strategiförslag till servicehelheter Till skillnad från riktlinjerna den 16 juni 2009 har ledningsgruppen i dagsläget ansett det lämpligt att programmet ska gå vidare med de sju servicehelheter som alla är relativt omfattande. Tjänsterna i helheterna ska bilda ett sinsemellan interoperativt och kundorienterat nätverk som lätt kan kombineras med e-tjänster som inte ingår i programmet. På så sätt ska målet att erbjuda medborgarna och företagen heltäckande e-tjänster bli verklighet. 3. Stödtjänster för elektroniska tjänster Allmänt Regeringens ställningstagande från den 6 mars 2009 och finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer från den 16 juni 2009 innehåller en rad stödtjänster som samordnar medborgargränssnittet för elektronisk ärendehantering och andra stödtjänster för e-tjänsterna. De stödtjänster som behövs för respektive servicehelheter kommer att identifieras och specificeras. Stödtjänsterna ska genomföras, upphandlas och administreras så att de kan anlitas och vara kostnadseffektiva i så stor utsträckning som möjligt inom ramen för alla servicehelheter och även i övrigt i hela den offentliga förvaltningen. I detta sammanhang måste åtminstone tekniska krav, licensieringsmodeller, anbudsförfarande, upphandlade enhet och avtal beaktas. Beträffande

9 9 (21) stödtjänsterna är det viktigt att de kan byggas ut och spridas, och detta måste säkerställas med avseende på den optimala nyttan. För närvarande innehåller programmet sex stödtjänster som backar upp alla servicehelheter. I takt med att planeringen avancerar kan det hända att det behövs ytterligare en del stödtjänster. 3.1 Medborgarkonto I regeringens ställningstagande från den 6 mars 2009 ingick åtgärder för att införa medborgarkonton. Ett medborgarkonto är ett interaktivt kommunikationsverktyg för ärendehantering mellan myndigheterna och medborgarna. Via kontot ska e-tjänster inom den offentliga förvaltningen vara åtkomliga. Det är ett samordnat kundgränssnitt mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna. Medborgarkontot produceras av Statskontoret som kommer att tillhandahålla tjänsten för hela den offentliga förvaltningen. Statskontoret har ordnat ett anbudsförfarande och har ingått upphandlingskontrakt. Genomförandeetappen pågår för närvarande. Medborgarkontot byggs upp 2010 och de första tjänsterna för samarbetspartner kan införas vid årsskiftet 2010/2011. Under utvecklingsfasen samarbetar Statskontoret med bland andra arbets- och näringsministeriet, Folkpensionsanstalten, Befolkningsregistercentralen, magistraterna, Uleåborgs stad, Vandar stad och Finlands Kommunförbund. Alla utom FPA har kapacitet att starta pilotprojekt för en del av tjänsterna med medborgarkonto i dess introduktionsfas. 3.2 Portalen Suomi.fi Ett av de viktigaste målen med projektet för att utveckla portalen Suomi.fi (2009 och 2010) är att se över den yttre profilen och att göra om innehållet mer i riktning mot ärendehantering. Dessutom ska alla offentliga tjänster få bättre synlighet. Samtidigt ska portalen få en stabil tjänstemiljö. Användargränssnitten och söktjänsterna får mer karaktären av e-tjänster för medborgarna. Portalen får också länkar till kommunala webbsidor och e-tjänster. Dessutom ska det ingå en kattjänst för offentliga tjänster. Nytt innehåll är bland annat information om tjänster till äldre. Inom januari 2010 är projektet klart med ett nytt helhet, en ny struktur och modeller för användargränssnitt för portalen. Största delen av sidorna har tagits fram i testmiljö. Testversionen testades på 300 användare och experter på användbarhet i december 2009 och utifrån resultaten har användargränssnitten och söktjänsten setts över. Texterna bearbetas tillsammans med samarbetsnätverket Suomi.fi. I februari 2010 börjar kommunala tjänster föras in och kommunerna har blivit informerade. Dessutom har kommunerna ombetts utse kontaktpersoner för nätverket Suomi.fi. Karttjänsten för den offentliga servicen kommer sannolikt att redan i den första fasen ha lägesdata för serviceenheterna vid ett flertal ämbetsverk. De företrädare för den offentliga förvaltningen som har intervjuats anser att karttjänsten är mycket nödvändig och att Suomi.fi lämpar sig väl för tjänsten. Under 2010 får portalen kommunala e-tjänster samtidigt som den yttre profilen och texterna ses över och kartan över serviceställen färdigställs. Portalen ska testas av användare och av experter på användbarhet och tillgänglighet. Medborgarkontot får en länk till portalen. Servicemiljön blir stabil för att kunna ta emot fler användare än nu. Under året planeras också introduktionen och marknadsföringen av den nya portalen. Med den nya versionen av portalen Suomi.fi får medborgarna tillgång till offentliga tjänster enligt principen om en enda kontaktpunkt. Det underlättar deras administrativa börda och minskar myndigheternas arbete med att ge vägledning och rådgivning. Projektet kan bevakas på adressen: ke_ /index.html

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Bättre service - effektivare förvaltning

Bättre service - effektivare förvaltning Bättre service - effektivare förvaltning Utredning till förvaltningsutskottet om läget inom personalpolitiken, åtgärderna, resultaten och utvecklingsbehoven inom central-, regional- och lokalförvaltningen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

För ett tillgängligt informationssamhälle. Åtgärdsprogram 2011 2015

För ett tillgängligt informationssamhälle. Åtgärdsprogram 2011 2015 För ett tillgängligt informationssamhälle Åtgärdsprogram 2011 2015 Program och strategier 2/2011 För ett tillgängligt informationssamhälle Åtgärdsprogram 2011 2015 Kommunkationsministeriet Program och

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015

Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015 Undervisningsministeriets publikationer 2007:20 Strategi för dataadministrationen

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster.

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster. Kvalitetskriterier för webbtjänster - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster 4b/2012 ICT-verksamhet 2 Kvalitetskriterier för webbtjänster Ett hjälpmedel för att utveckla och

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer