Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2"

Transkript

1 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5 Kap 3 Dokument och ärenderegistrering*...6 Kap 4 Beredning*...8 Kap 5 Facklig samverkan...8 Kap 6 Beslutsprocesser...9 Kap 7 Uppställning av beslutsunderlag*...10 Kap 8 Sammanträde och beslut...13 Kap 9 Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser...15 Kap 10 Arkivering*...15 Ordlista och förklaringar...16 Anteckningar...19 De sista sidorna i ärendehandboken innehåller en ordlista och förklaringar. När ett ord, som finns med i ordlistan, skrivs första gången i löpande text markeras ordet med en *. Förklarade ord i rubriker markeras alltid med en *. 2 Ärendehandbok Rev 2011:2

3 Ärendehantering i Landstinget Dalarna Varför en ärendehandbok? Ärendehandboken innehåller regler och rutiner för hur tjänstemannaorganisationen handlägger ärenden i den politiska ärendegången. Den ger en översikt och knyter samman olika riktlinjer och styrdokument samt säkerställer ärende- och dokumenthantering. Syftet med ärendehandboken är att främst handläggare* och sekreterare ska få hjälp och stöd i arbetet med ärenden. Beskrivningen är ibland övergripande, ibland finns en hänvisnings- eller fördjupningstext. I ärendehandboken finns också en ordlista och förklaringar till ord och uttryck. Hela ärendegången, från postöppning till arkivering*, blir effektivare genom ärendehandboken, t.ex. genom: Bättre överblick över ärendeflödet som leder till bättre framförhållning och mindre dubbelarbete. Bättre sökbarhet och versionshantering av dokument. Stöd för automatisk textuppställning i dokumentmallar inom nämndsadministration (beslutsunderlag, dagordning*, protokoll* och protokollsutdrag*). Kansliavdelningen ansvarar för skrivregler och dokumentmallar. Formgivningen följer Landstinget Dalarnas grafiska profil. Hör gärna av dig med idéer och synpunkter till Kansliavdelningen, Landstingshuset, Falun. Innehåll: Jens Beronius, chef Administrativa enheten, Central förvaltning Sammanställning: Jan Lindwall Form: Michael Marklund Foto: Marie Eriksson Ärendehandbok Rev 2011:2 3

4 Kap 1 Inledning Landstinget Dalarna ska ha: Fastställda och bra rutiner för ärende- och dokumenthantering Medarbetare med kunskap om betydelsen av säker hantering av ärenden och dokument Medarbetare som skriver tydliga och relevanta beslutsunderlag i god tid inför beslut Utifrån följande krav: Allmänhetens krav på insyn och kontroll av verksamheten Samhällets krav på offentlighet och sekretess enligt lag Förtroendevaldas krav på tydliga och relevanta beslutsunderlag Verksamheters krav på struktur i ärendegången profil. Dokument som är uppställda på ett strukturerat och standardiserat sätt, gör att de blir enkla att läsa och administrera. Målgrupp Ärendehandboken riktar sig till handläggare och sekreterare* som bereder ärenden men även till politiker och andra intressenter i beslutsgången. Ärenden beslutas i en politisk instans eller inom tjänstemannaorganisationen. Ansvar Respektive chef ansvarar för att innehållet i ärendehandboken följs. Nämndsekreterarena har rätt att skicka tillbaka beslutsförslag till handläggare om dokumenten inte följer ärendehandbokens regler och rutiner. Kansliavdelningen ansvarar för skrivregler, dokumentmallar och instruktioner. Officiella dokument ska ha ett enhetligt utseende som stämmer överens med Landstinget Dalarnas grafiska 4 Ärendehandbok Rev 2011:2

5 Kap 2 Organisation Landstingets organisation Den politiska organisationen är indelad i beslutsinstanser, utskott, beredningar och råd. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ och beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga frågor. Fullmäktige utser landstingsråd, revisorer*, patientnämnd och landstingsstyrelse och övriga nämnder. Befogenheter Kortfattat kan arbetsfördelningen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen beskrivas så här: Förtroendevalda beslutar vad som ska göras Tjänstemännen hur det ska göras I arbetsordning och reglementen beskrivs ansvar och befogenheter för de politiska organen. Delegering För att de politiska organen och tjänstemannaledningen ska kunna koncentrera sig på sina ledande och strategiska uppgifter, krävs att beslut kan fattas på lägre nivåer i organisationen. Detta beskrivs i delegeringsbestämmelserna. Styrelsen delegerar beslutsrätten i ett ärende eller en grupp av ärenden till ett utskott, en ledamot/ ersättare eller en anställd. I respektive nämnds delegeringsbestämmelser står vilka beslut som delegeras och till vem/vilka. Landstingsdirektören har det övergripande ansvaret för verksamheterna. Riktlinjer och regler ska följas i organisationen och resultaten rapporteras till landstingsstyrelsen. Landstinget Dalarnas organisation Handikapp rådet Folkrörelseberedning Pensionärsrådet Landstingsfullmäktige Revisorskollegium Patientnämnd Revisionschef Kansli Landstingsstyrelse Landstingsstyrelsens arbetsutskott (AU) Lokala hälso- och sjukvårdsberedningar HvB hälsovalsberedning Norra Landstingsdirektör Kultur- och bildningsnämnd Kultur- och bildningsförvaltning Nedansiljan Falun Central förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fastighetsnämnd Servicenämnd Fastighetsförvaltning Landstingsservice Borlänge Västerbergslagen Bolag och stiftelser Tandvårdsnämnd Tandvårdsförvaltning Södra Beställarenhet för tandvård Bilden ovan visar tjänstemannaorganisationens förvaltningar och ledning samt den politiska organisationen Ärendehandbok Rev 2011:2 5

6 Kap 3 Dokument och ärenderegistrering* Ett ärende börjar med att en handling*, kommer in till, eller upprättas hos myndigheten Landstinget Dalarna. Handlingen registreras i diariet* av registrator*. Upprättad* handling ska alltid få ett diarienummer, innan den skickas vidare till handläggare. Det är handläggarens ansvar att se till att inkomna eller upprättade handlingar i ett ärende registreras. Originalhandlingar ska samlas hos registrator. På så sätt finns handlingar i ärenden alltid tillgängliga. Varför registrera? Enligt offentlighets- och sekretesslagen har Landstinget Dalarna skyldighet att föra register över allmänna handlingar. För att kunna möta kraven på insyn som bl. a. tryckfrihetsförordningen ställer på våra myndigheter, krävs att registrering och arkivering av ärenden sköts så att det går att söka och hitta handlingar snabbt Ett diarium används för att hålla reda på vilka ärenden som handläggs, handläggarens namn, beslut som fattats och till sist när ärendet har arkiverats. Man kan säga att ett diarium tjänar två syften: Garantera offentlighet och allmänhetens rätt till insyn. Underlättar och effektiviserar verksamhetens eget arbete En god ärenderegistrering och posthantering har även stor praktisk betydelse för att ärendehanteringen ska fungera effektivt. En god ordning på de allmänna handlingarna går hand i hand med en välskött och effektiv administration. För att hålla diariet aktuellt ska allt som händer i ett ärende anmälas fortlöpande till diariet. Vad registreras? Det som registreras är bland annat: Ärendemening Datum när handlingen kom in eller upprättades Vem handlingen kom från eller vem den skickades till Diarienummer Planeringsansvarig* Inkommen* handling Varje verksamhet ansvarar för att inkommande post öppnas, ankomststämplas och diarieförs enligt fastställda rutiner. Se foldern Allmän information om post- och diariehantering inom Landstinget Dalarna. Handlingar i påbörjade ärenden Handläggaren ansvarar för att kontinuerligt registrera handlingar och uppgifter i pågående ärenden. Utgående post till andra myndigheter, företag, organisationer och allmänhet ska också registreras. Tänk på att fax, e-post och sms också är post Fördelning av ärenden, ansvar för beredning Beroende på typ av ärende fördelas de till chef/ planeringsansvarig som beslutar vem som ska handlägga ärendet. Handläggare och byte av handläggare för ärendet registreras i diariet. Rubrik på ärenden och dokument Det är viktigt att ärendet redan från början får en tydlig och rättvisande rubrik som beskriver vad ärendet handlar om. Registratorer, handläggare och nämndsekreterare bör samråda om rubriceringen så tidigt som möjligt. För att hitta politiska beslutsärenden på webben kan sökning göras med hjälp av en sökmotor. Rubriker på ärenden bör därför vara så karaktäristiska som möjligt. Undvik ord som angående och beträffande i rubriker, eftersom de är meningslösa som sökord. Undvik även förkortningar. 6 Ärendehandbok Rev 2011:2

7 Felaktigt fördelade ärenden En handläggare som upptäcker att ett ärende fördelats felaktigt, ska omedelbart kontakta sin chef eller planeringsansvarig så att felet rättas till. Språk Språket i en skrivelse ska vara lätt att förstå. Ett enkelt och begripligt språk gör inte ärendet mindre viktigt. En bra och läsvärd hjälp för hur man skriver finns på Språkrådets hemsida Schematisk beskrivning av ärendehantering Chef kan bifoga dokument eller annan information som inte är diariefört på ärendet, till exempel arbetsmaterial. När ärendet är avslutat kan arbetsmaterialet tas bort eller diarieföras. Behöriga kan när som helst ta del av vad som händer i ärendet. Planeringen kan ändras under handläggningstiden. Efter handläggning går ärendet vidare för beslut enligt vald beslutsväg vid planeringen. Ärende Ärendet går till en handläggande förvaltning eller enhet. Ansvarig avd Planering Typ av beslut Inom enheten sker en planering där beslutsväg anges och val av planeringsprocess vilket innebär att man redan i detta skede planerar in beslutinstanser ärendet ska passera. Handläggning Delegeringsärende Nämndärende Verkställighetsärende Chef vidarebefordrar ärendet tillsammans med eventuella anvisningar till aktuell handläggare. Ärendehandbok Rev 2011:2 7

8 Kap 4 Beredning* Ordföranden* ansvarar för planering och upplägg inför varje sammanträde. Stoppdatum Det är ett intensivt arbete att samla in material inför aktiviteter i planeringsprocessen, som till exempel tjänstemannaberedning, politisk beredning och samverkan* med arbetstagarföreträdare. Ärenden måste gå genom dessa led innan materialet kan tryckas, skickas ut med post och publiceras på webben inför fullmäktiges, styrelsens och övriga nämnders sammanträden. Det är därför viktigt att handläggarna respekterar angivna stoppdatum och därmed bidrar till ett effektivt ärendeflöde. Om beslutsunderlag kommer för sent blir konsekvensen att ärendet inte kan behandlas vid det planerade mötet. Nämndsekreteraren sammanställer ärenden som bedöms vara klara för beslut. Kap 5 Facklig samverkan Arbetsgivaren är enligt medbestämmandelagen (MBL) skyldig att samverka med de fackliga organisationerna om förslag som rör viktiga förändringar i verksamheten. Landstinget Dalarna har tecknat kollektivavtal om formerna för samverkan (information och förhandling) med de fackliga organisationerna. Central facklig samverkan är begränsad till landstingsövergripande frågor som gäller mer än en förvaltning och/eller som ska beslutas i landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige. Övriga beslutsinstanser sköter sin egen lokala samverkan (MBA). Ärendebalans Förteckning över inplanerade ärendens rubrik, handläggare och beslutsinstansens planerade datum visas på Navet, landstingets intranät. Tjänstemannaberedning Inom varje förvaltning kvalitetssäkras ärenden och texter inför beslut. Politisk beredning Resultatet från tjänstemannaberedningen presenteras vid en politisk beredning. Ordföranden fastställer då förslag till beslut innan ärendet går vidare till en politisk beslutsinstans. Ärenden som behandlats i utskott och som kräver beslut överförs till landstingsstyrelsen. Förslag från beredande organ överförs till respektive beslutsinstans för beslut. Sändlista och publicering Kallelse till fullmäktigesammanträden annonseras i lokala dagspressen och anslås på landstingets officiella anslagstavla i Landstingshuset samt skickas till ledamöter och ersättare. Kallelser och handlingar till fullmäktige, styrelser och nämnder, publiceras i sin helhet på Landstinget Dalarnas webbplats Efter justering publiceras även protokollen. 8 Ärendehandbok Rev 2011:2

9 Kap 6 Beslutsprocesser Flödesschema: Hur olika typer av ärenden hanteras. Verkställighetsärende Mötesplanering Agenda Beslut Protokoll Delegeringar Beslut Diarie, avslut Publicering Delegeringsärende Nämndärende Beslut Nämndärenden Nämndärenden följer alltid en särskild mötesplanering. Mötesplanering är en administrativ arbetsuppgift. Det är för det mesta nämndsekreteraren som sköter mötesplaneringen på uppdrag av ordföranden i nämnd och förvaltningschef Ärenden som ska vidare till mötesplanering sätts upp på en dagordning. Till varje punkt på dagordningen bifogas valda diarieförda och relaterade dokument. Efter varje sammanträde skrivs ett protokoll. Rubrikerna i protokollet är samma som på dagordningen. Det färdiga protokollet justeras och anslås på landstingets anslagstavla. Se Kap 8 Tillkännagivande. Protokollet diarieförs och ärendena expedieras och avslutas. I diariet finns det möjlighet att följa upp ärenden via ett bevakningsdatum och en bevakningsorsak. När ärendet avslutas rensar* handläggaren onödigt material. Det färdiga protokollet publiceras på Landstinget Dalarnas webbplats Delegeringsärenden Beslut som sker på delegering från en beslutsinstans, ska återrapporteras till den som utfärdat delegeringen. Verkställighetsärenden Många ärenden är av verkställande karaktär och kan beslutas utan att passera politiska beslutsinstanser. Beslutsfattare kan själv registrera beslut i ärende eller planera en tid för genomgång och beslut. Beslut som hör ihop med ett ärende ska diarieföras. Ärendehandbok Rev 2011:2 9

10 Kap 7 Uppställning av beslutsunderlag* Gränsen mellan politik och verksamhet Det är viktigt att såväl tjänstemän som politiker har möjlighet att se vem som ansvarar för innehållet i beslutsunderlaget. Tjänstemän ansvarar för beslutsunderlagen och politiker för besluten. För nämndärenden har politikerna möjlighet att ändra tjänstemännens förslag till beslut och göra en annan bedömning. Beslutspunkter och sammanfattning kan bara vara text. Inga tabeller, bilder eller diagram får förekomma. Nämndärende Delegeringsärende Verkställighetsärende Ordförandens förslag Delegationsbeslut Verkställighetsbeslut Sammanfattning Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget Samverkan med fackliga organisationer Ordförandens förslag Ordföranden ansvarar för förslagen till beslut enligt kommunallagen. En avstämning ska göras med respektive ordförande. Exempel Skriv: Nya lokaler till Landstinget Dalarna länsarkiv. 1. Lokaler på fastighet Diamanten 2:123 hyrs from , 2000 m2 arkivyta samt 220 m2 administrativ yta. 2. För finansiering av driftkostnader 2012 tillförs arkivet ytterligare 4 Mkr, medel tillförs från kostnadsställe 950 XX 3. Befintliga lokaler disponeras av Håksberg Gruv AB from För finansiering av driftkostnader från 2013 tillförs arkivet ytterligare kr, medel tillförs från kostnadsställe 950 XX 5. Nya lokaler i drift from Uppföljning Ett underlag för beslut ska innehålla följande punkter: Om någon del i mallen till beslutsunderlag saknar betydelse för ärendet ska det stå Inte relevant under respektive rubrik. Gemensamt för beslutspunkter Beslutspunkterna ska formuleras så tydligt att det inte råder någon tveksamhet om beslutets innebörd. Varje beslutspunkt ska vara så självständig som möjlig. Punkten ska vara begriplig även om den rycks ur sitt sammanhang och förstås utan hänvisning till bilagor. Beslutspunkter ska skrivas som fullständiga meningar. Varje punkt kan innehålla flera meningar om det är nödvändigt. Beslutspunkter numreras även om det bara är en punkt. Undvik så långt möjligt passiv form eftersom det då blir oklart vem som ska göra vad. Skriv inte: 1. Hyra av nya lokaler för Landstinget Dalarnas länsarkiv från 2012 enligt föreliggande förslag. 2. Befintliga lokaler sägs upp. Delegeringsbeslut Under denna rubrik ska ett fullständigt delegeringsbeslut redovisas. Den som mottar delegeringen ansvarar för att delegeringsbeslutet återrapporteras till beslutsnivån som utfärdat delegeringen. I delegeringsbeslutet ska det stå vilken beslutsinstans som utfärdat delegeringen. Dessutom ska beslutsparagraf som innehåller delegeringen samt tillämplig punkt i delegeringsbestämmelserna anges. Exempel: Enligt landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelse /11 Punkt Dnr LD11/ Landstingsdirektören ger fullmakt till landstingsjuristen att föra landstingets talan i förvaltningsdomstol. 10 Ärendehandbok Rev 2011:2

11 Verkställighetsbeslut* Verksställighetsbeslut fattas av verksamhetsansvarig med preciserat ansvar och befogenhet. Skillnaden mellan verkställighetsbeslut och delegeringsbeslut finns beskrivet i landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Exempel Skriv: Anpassning av Landstingshusets reception för enklare kontroll av besökare. Ärende nummer LD11/01234 Återrapporteras senast Anskaffning av bevakningskamera 2. Kostnad kr, belastas kostnadsställe 950 XX Exempel Skriv inte: Anpassning av Landstingshusets reception för enklare kontroll av besökare. Ärende nummer LD11/12345 Återrapporteras senast Bevakningskamera anskaffas. Sammanfattning Då ordförande lägger förslag som avviker från tjänstemannaförslaget, bör skälen till den samlade bedömningen framgå som inledande i sammanfattningen. En sammanfattning kan bara vara text. Det får inte finnas några tabeller, bilder eller diagram. Vissa ärenden, till exempel budgetärenden, är svåra att sammanfatta på några rader. Det är å andra sidan just i denna typ av ärenden som det är viktigt att kortfattat redovisa grunduppgifter som läsaren behöver för att få en uppfattning om ärendet. När det gäller budget kan det till exempel handla om skattesats, nämndernas ekonomi, skuldsättning, stora investeringar eller besparingar. Det är handläggaren som bäst känner till innehållet i ärendet och normalt bör handläggaren därför vara den som sammanfattar förslag till beslut. Tidigare beslut i ärendet redovisas med hänvisning till beslutsinstanser, datum och paragraf. Samma beslutspunkter och sammanfattningar från förslagen till beslut används sedan (i den mån de inte ändras under resans gång) i både dagordning och protokoll från sammanträden. På så sätt minskar dubbelarbetet. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget (med eventuella bilagor) Beskrivningen av ärendet ska ge läsaren en bättre uppfattning om vad saken gäller. Den bör ringa in de frågor som ska bedömas i ärendet och ge en bakgrund till beslutet. Tidigare beslut i ett ärende ska skildras korrekt. Man behöver inte redovisa mer än det som prövas. För de flesta beslut ska dessutom en motivering finnas med. Använd underrubriker om inte texten är mycket kort. I arbetet att handlägga ärenden ingår att stämma av och relatera förslaget mot för ärendet, relevanta policys och beslut. Om det behövs mer dokumentation kan den bifogas beskrivningen av ärendet och skälen till förslaget. Det gäller även om dokumentation hämtas från externa källor. Ett beslutsunderlag är en del av det slutliga protokollet och ska där fungera som historiebeskrivning. Det är därför viktigt att beskrivningen är korrekt och saklig. Undvik en beskrivning som kräver kompletterande information. Konsekvenser av förslaget till beslut ska beskrivas. Följande aspekter ska alltid beaktas: Patientperspektiv Finansiering och ekonomiska konsekvenser Miljö Jämställdhet och mångfald Barnkonsekvens Juridik Folkhälsa Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Även i enkla ärenden som inte ger några direkta följder, ska det framgå att en bedömning av konsekvenser har gjorts. Utlåtande kan hämtas från berörda verksamheter/ professioner för att ge ärendet ytterligare information. Då utlåtande inhämtats ska det anges vilka som yttrat sig och de synpunkter som kommit in. Särskilda tjänsteutlåtanden kan bifogas och ska då registreras i ärendet. Ärendehandbok Rev 2011:2 11

12 Samverkan med fackliga organisationer Planeringsansvarig ansvarar för att förhandling/ information genomförs med de fackliga organisationerna. Resultatet ska redovisas i förslaget till beslut, alternativt att information är genomförd/eller att samverkan inte behövs. Uppföljning En viktig avslutande punkt är hur ett ärende ska följas upp. En återrapportering ska göras till den beslutsinstans som utfärdat beslutet på det sätt som beslutsinstansen själv bestämmer. Om uppföljning krävs ska en särskild beslutspunkt skrivas in under ordförandes förslag till beslut. I beslutspunkten ska det framgå hur och när ärendet ska följas upp, vilken förvaltning som ansvarar för uppföljningen och kostnader för genomförandet. 12 Ärendehandbok Rev 2011:2

13 Kap 8 Sammanträde och beslut Det är de förtroendevalda som beslutar i alla politiska organ. Underlag för beslut kan vara både muntliga och skriftliga. Se Muntlig föredragning nedan. Protokoll Efter varje sammanträde skriver nämndsekreteraren ett protokoll med en paragraf för varje ärende. Paragrafer numreras löpande under året. Protokollen är beslutsprotokoll där besluten ska anges tydligt och innehålla en sammanfattning av ärendet. Protokollet skrivs på ordförandens ansvar och justeras av ordföranden och en eller två justeringsmän. Protokollet ska redovisa: Beslutande Närvarande men inte tjänstgörande ersättare Närvarande tjänstemän Vilka ärenden som har handlagts/behandlats För varje ärende ska vidare redovisas: Förslag och yrkanden* som inte tagits tillbaka I vilken ordning ordföranden har tagit fram förslag till beslut Genomförda omröstningar med resultat Besluten Ledamöter som har deltagit vid beslutet och hur de har röstat vid öppna omröstningar Ledamöter som inte har deltagit vid beslutet på grund av jäv Reservationer* som har anmälts mot besluten Särskilda yttranden För fullmäktige gäller även att protokollet ska ange vilka interpellationer och frågor som ställts och besvarats. Jäv* En förtroendevald eller anställd är skyldig att genast anmäla till politiska beslutsinstansen om det föreligger någon omständighet som kan tänkas utgöra jäv mot honom. Huvudregeln är då att inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. I kommunallagens förarbeten har man utgått från att den förtroendevalde själv frivilligt ska avstå från att delta i ärenden vid sådana intressekollisioner framför att ådra sig misstanken att handla i eget eller annans*. Med handläggning avses såväl överläggning som beslut. Anmälan om jäv samt det förhållandet att någon lämnar lokalen ska antecknas i protokollet. En ledamot som är jävig i en nämnd måste lämna lokalen. I fullmäktige räcker det med att inte delta i överläggning och beslut, vilket då ska antecknas till protokollet. Omedelbar justering* Ärenden kan i brådskande fall justeras redan vid sammanträdet. Detta bör anmälas till nämndsekreteraren i god tid före sammanträdet. Att paragrafen är omedelbart justerad skrivs in under beslutsmeningen. Vid omedelbar justering av en paragraf får denna justering en egen första sida som visar vilka som deltagit i beslutet. Sidan innehåller underskrifter för aktuell paragraf och bevis som anslås direkt efter mötet. Tillkännagivande Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. Senast andra dagen efter justeringen ska detta tillkännages på Landstinget Dalarnas officiella anslagstavla, som finns i Landstingshuset. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före den tid som gäller för överklagande enligt kommunallagen, vilket är tre veckor från dagen då protokollet anslagits. Nämndsekreteraren ansvarar för att protokollet anslås korrekt. Expediering* av beslut Sekreteraren i nämnden expedierar besluten i form av protokollsutdrag. Berörda handläggare och planeringsansvariga får på så sätt information om de politiska besluten. Den eller de verksamheter som direkt berörs av ett beslut får ett protokollsutdrag. Landstingsdirektören/förvaltningschef formulerar, när detta behövs, skriftliga riktade uppdrag omedelbart efter sammanträdet. Skrivelser från myndigheten Landstinget Dalarna ska undertecknas av styrelsens ordförande och kontrasigneras* av landstingsdirektören. Överklagande Överklagade beslut ska ha kommit till länsrätten inom tre veckor från den dag då beviset om justering tillkännagavs på anslagstavlan. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden för att vinna laga kraft. Det gäller även delegeringsbeslut. Ärendehandbok Rev 2011:2 13

14 Att verkställa de fattade besluten Alla beslut ska verkställas på det sätt som står i besluten. Respektive förvaltningschef är ansvarig för genomförandet. Hur återrapportering ska göras bestäms för varje ärende. Genom återrapporteringen blir det en internkontroll av politiska beslut. Muntlig föredragning Innehållet i en muntlig föredragning redovisas inte i protokollet utan är ett stöd för närvarande att lättare förstå ärendet. Att-tänka-på-lista Det är bra om du följer följande struktur vid en föredragning. Presentera vad du heter och var du arbetar. Lyft fram huvudtema, syfte och disposition. Börja med huvudfrågan kortfattat och tydligt. Gör klart vilket syfte föredragningen har. Beskriv bakgrunden övergripande för att sedan på ett kortfattat och tydligt sätt styra åhörarna till rätt nivå för frågan. Fördjupning Överväganden Alternativ. Först nu bör du mer i detalj utveckla frågeställningen. Hur har den initierats? Vilka svåra frågor finns? Vilken utredning har gjorts? Redogör för eventuella synpunkter från remissinstanser* Redogör för tjänsteutlåtanden Hur förhåller sig frågan till övergripande beslut? Finns alternativa beslutsförslag? För- och nackdelar med dessa? Redogör för förslag till beslut och skälen till förslaget. Facklig samverkan: Redogör för samverkan som genomförts samt eventuellt resultaten. Uppföljning: Gör klart hur beslutet ska följas upp och vem som ansvarar för den. 14 Ärendehandbok Rev 2011:2

15 Kap 9 Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser Nedan följer en förkortad text. Den fullständiga texten finns att läsa på landstingets webbplats Delegering och verkställighet Det finns, förenklat uttryckt, två sätt att fördela ansvar och rätten att fatta beslut från de politiska beslutsinstanserna till verksamheten. Delegeringsbestämmelse som används för formella beslutsprocesser Fördelning av verkställighetsansvar med åtföljande befogenheter Delegering Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från beslutsinstansen till delegaten* som får rätt att besluta i visst ärende. Beslut som fattats med stöd av delegeringsbestämmelse ska protokollföras och rapporteras till den nämnd/styrelse som delegeringsbestämmelsen utgått från. Vidaredelegering betyder att nämnden kan överlåta till förvaltningschef att i sin tur ge annan anställd inom landstinget i uppdrag fatta beslut. Den som får besluta genom vidaredelegering har däremot ingen rätt att i sin tur vidaredelegera. Verkställighet Fullmäktiges beslut om budget och landstingsplaner går att se som ett verkställighetsuppdrag till landstingsstyrelsen och nämnderna. Varje verksamhet i organisationen får på så sätt ett preciserat ansvar och befogenheter för sin del av det verkställighetsuppdrag som kommit från fullmäktige. I uppdraget ingår att, på den nivå man finns i organisationen, fatta de beslut som behövs för att utföra uppdraget. Det vill säga skaffa resurser, leda verksamheten, rapportera, attestera utgifter m.m. Verkställighetsbeslut fattas genom tillämpning av tidigare beslut, regler i lag eller avtal eller med hänvisning till instruktion eller befattningsbeskrivning. Sådana beslut behöver inte anmälas till styrelsen. Kap 10 Arkivering* Det är viktigt att handlingar från landstingets verksamhet sparas på ett säkert och riktigt sätt för framtiden. Våra handläggare behöver kunna gå tillbaka till tidigare avgjorda ärenden för att läsa handlingar och beslut. Allmänheten har genom tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar och för forskningen är det viktigt att dokumentationen från landstingets verksamhet bevaras för framtiden. Arkivlagen och landstingets arkivreglemente innehåller allmänna regler för landstingets arkivverksamhet. En grundregel är att allmänna handlingar ska bevaras. Alla handlingar som finns hos en myndighet är dock inte allmänna. I samband med att ett ärende avslutas kan vissa handlingar i akten rensas eller gallras bort. Exempel på sådana handlingar är anteckningar av tillfällig betydelse och som inte tillfört ärendet sakuppgift, utkast, kladdar, övertaliga kopior och dubbletter m.m. Till hjälp för rensning och gallring finns dokumenthanteringsplaner. När ett ärende är avslutat antecknar registrator detta i diariet och arkivlägger akten* i närarkivet*. De arkiverade akterna överförs efter en tid till länsarkivet. Länsarkiv för Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen är arkivmyndighet för Landstinget Dalarna. Landstingets arkivchef ansvarar för verksamheten vid länsarkivet samt biträder arkivmyndigheten i dess tillsynsverksamhet. Länsarkivet finns i Håksberg, Ludvika kommun. Länsarkivet Håksberg Ludvika Ärendehandbok Rev 2011:2 15

16 Ordlista och förklaringar Akt Samlade originalhandlingar i ett diariefört ärende Arkivera Arkivreglemente Beredning Beslutsunderlag Dagordning Delegat Delegering Delegeringsbeslut Diarium Dokumenthanteringsplan Expediering Gallring Iordningställa handlingar i en på förhand bestämd ordning för långtidsförvaring under stabila förhållanden i syfte att spara handlingarna och kunna återfinna dem vid behov. Landstingsfullmäktige, 189/06, har i anslutning till arkivlagen och arkivförordningen fastställt Arkivreglemente för Landstinget Dalarna med bestämmelser om hur handlingar ska arkiveras i Landstinget Dalarna. Arkivreglementet återfinns i landstingets reglementshäfte. De åtgärder som krävs innan ett ärende kan föreläggas en beslutande instans för beslut. I ärendehandboken avses den bakgrund som krävs för att beslut ska kunna fattas. Underlaget kan bestå av en redogörelse om vad som förevarit, faktauppgifter, prognoser och bedömning. Förteckning över de ärenden som ska tas upp vid ett möte. I en dagordning kan finnas formalia-, informations-, diskussions- och beslutspunkter. Någon som fått självständig beslutsrätt överlåten till sig. I ärendehandboken avses överlämnande av rätten att fatta beslut. För delegering måste det finnas beslut från den som överlämnar beslutsrätten där det står vilka typer av beslut den/de som fått delegering kan fatta på egen hand.. Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till den som gett delegeringen. Den personen har fullt ansvar för fattade beslut och kan normalt inte ta tillbaka eller ändra enskilda beslut. Delegeringen kan dock dras in om man är missnöjd med besluten. Det är förbjudet att delegera vissa typer av beslut. Enligt kommunallagen får styrelsen och övriga nämnder uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens eller nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. (3 kap 10 samt i 6 kap ) och 10 i nämndernas reglementen). Sådana beslut kallas delegeringsbeslut. I respektive nämnds delegeringsbestämmelser står det vilka beslut som delegeras och till vem/vilka. Förteckning eller register, där inkommande och upprättade handlingar registreras. Varje myndighet/verksamhet ansvarar för dokumenthanterings-planer som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa sköts. Kravet grundas på bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagstiftningen och landstingets arkivreglemente. Dokumenthanteringsplanen innehåller även myndighetens regler om gallring och hur allmänna handlingar ska sparas. Överlämnande av handling till mottagare utanför myndigheten t ex per post, e-post eller genom fysiskt överlämnande. En aktiv och definitiv åtgärd som innebär att uppgifter förstörs och aldrig går att få tillbaka. Till gallring hör att ta bort meddelanden och att föra över uppgifter till annan form av lagring. Handlingar av tillfällig eller liten betydelse får gallras. Det förutsätter dock att myndigheten fattar beslut om vilka handlingar som får gallras. 16 Ärendehandbok Rev 2011:2

17 Handling Handläggare Justera Jäv Kontrasignera Motion Närarkiv Ordförande Planeringsansvarig Presidium Promemoria (PM) Protokoll Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling betecknas som allmän, om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En handling är inkommen när den nått fram till myndigheten eller när tjänsteman, som representerar myndigheten har tagit emot den. Det är inget krav att mottagande tjänsteman finns i myndighetens lokaler. Handlingar anses upprättade när de expedierats eller, för handlingar som inte expedieras, när de slutbehandlats, färdigställts eller tas om hand för arkivering. När en handling skickas till någon utanför myndigheten, anses den expedierad. Några exempel är när en handling publiceras på internet, skickas som post, e-post eller fax eller personligen lämnas över till en extern mottagare. En allmän handling, som inte är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen, är offentlig. Inom landstinget avses en tjänsteman som ansvarar för att ett ärende färdigställs för beslut. Den huvudsakliga uppgiften för en handläggare är att inhämta underlag, redovisa detta och skriva förslag till beslut. I ärendehandboken avses en eller flera särskilt utsedda personer som efter ett möte intygar att det som sekreteraren skrivit stämmer överens med vad som faktiskt sades och beslutades på mötet. Utgör hinder för handläggning eller beslut på grund av personlig anknytning till ärendet eller berörda personer. En ledamot som är jävig i en nämnd måste gå ut från sammanträdesrummet när det ärendet behandlas och får inte delta i beslutet. I fullmäktige räcker det med att inte delta i beslutet. Underteckna ett dokument tillsammans med någon annan, som har huvudansvaret för dokumentet, i syfte att säkerställa kontroll av dokumentets riktighet. Den initiativrätt som tillkommer ledamöter i fullmäktige genom kommunallagens möjlighet att framställa förslag. För att en motion ska kunna behandlas krävs att den är egenhändigt undertecknad av motionären. Motioner ska behandlas inom ett år. Arkiverade handlingar som förvaras i ett därför avsett utrymme i anslutning till den verksamhet där de upprättats. I ärendehandboken avses en förtroendevald som ansvarar för och representerar den verksamhet ordförandeskapet avser. I uppgiften ingår att leda den grupp som tillsammans ansvarar för verksamheten. Ordföranden leder de politiska mötena och ansvarar för att skapa ordning i mötena. Ordförande bestämmer t ex turordningen för dem som vill tala och sammanfattar tydliga förslag till beslut efter diskussioner före omröstning. Det är också ordförandens uppgift att se till att dagordningen följs och att beslut fattas enligt deltagarnas vilja. Till sin hjälp har ordföranden en sekreterare. Av förvaltningschef utsedd tjänsteman som planerar och fördelar ärenden. I Landstinget Dalarna utgör ordföranden, vice ordföranden och 2:e vice ordföranden presidium. De representerar gruppen och bereder gruppens möten. En promemoria (PM), latin för minnet, är ett kort dokument med minnesanteckningar eller en redogörelse för ett visst ämne. PM är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, yttranden, m.m. I ärendehandboken avses en dokumentation av ett sammanträde i ett politiskt organ. Protokollet skrivs av en sekreterare men det är ordföranden som ansvarar för innehållet. Protokollet skrivs under av sekreteraren, ordföranden samt justeras av en eller två ledamöter. Enligt kommunallagen ska protokollet innehålla uppgifter om ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och ärenden som tagits upp. För varje ärende ska redovisas förslag och yrkanden som lagts fram och inte tagits tillbaka, i vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut, omröstningar och resultat, beslut som fattats, ledamöter som deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, samt reservationer som anmälts mot besluten. Ärendehandbok Rev 2011:2 17

18 Protokollsutdrag Registrator Remissinstans Rensa Reservation Revisor Sakfråga Sekreterare Särskilt yttrande Verkställighetsbeslut Yrkande Återremiss Ärende Ärenderegistrering Utskrift av en paragraf från ett justerat protokoll, vars överensstämmelse med originalet intygats av en tjänsteman. Tjänsteman som har till uppgift att registrera handlingar och uppgifter i ett diarium. Myndigheter, organisationer eller särskilt sakkunniga varifrån yttrande inhämtas, som ska utgöra underlag innan beslut fattas. I ärendehandboken avses att ur en akt ta bort onödiga kopior, utkast och liknande arbetsmaterial som bara varit en del i processen i ärendet och som inte behövs för att förstå handläggning eller beslutet. Handläggaren ansvarar för att akten är rensad när ärendet är avslutat och överlämnas för arkivering. Anteckningar i ett ärende som inte tillför ärendet några upplysningar i sakfrågan är inte allmänna handlingar, så länge ärendet pågår. Anteckningar som finns kvar i ärendet efter arkiveringen blir dock allmänna handlingar. Ett sätt för ledamot att visa sitt missnöje med ett beslut och anmäla sin mening i en styrelse eller annat beslutande organ. Ledamot som reserverar sig anmäler det efter beslutet men senast innan sammanträdet är slut. Den som vill kan tala om att han/hon stödjer ett annat förslag, och kan också lämna en skriftlig reservation. En reservation är i politisk mening en starkare markering än ett särskilt yttrande eller att inte delta i beslutet. I offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha stött beslutet om man inte reserverar sig. Landstingets fem revisorer väljs av fullmäktige och har till uppgift att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Gäller organisationens egentliga verksamhet, till skillnad från en ordningsfråga, som handlar om hur sammanträdet går till. Skriver protokoll vid ett möte, oavsett om personen ingår i styrelsen eller inte. Vid beslutande möten i landstinget är sekreteraren i regel inte med i styrelsen eller nämnden. Sekreterare i denna betydelse kallas också mötessekreterare, nämndsekreterare eller protokollförare. En ledamot i en beslutande församling och i nämnderna även ersättare har möjlighet att markera sin åsikt genom att lägga till en text som blir bilaga till aktuell paragraf i protokollet. En sådan protokollsanteckning anses vara en svagare markering än reservation och benämns i fullmäktiges arbetsordning särskilt yttrande. Beslut som fattas efter direktiv från beslutande organ. Direktiv preciseras i lag, fullmäktiges eller nämndernas beslut, reglemente och arbetsordningar, policys, attestreglemente, riktlinjer, instruktioner eller uppdragsbeskrivningar. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till politiska organ till skillnad från delegeringsbeslut. Ledamöters förslag till beslut. Yrkanden delas i allmänhet in i två kategorier: Formella yrkanden, t.ex. bordläggning och återremiss samt yrkanden som handlar om ärendet s.k. sakyrkanden. Återförvisning av ett ärende från en beslutande församling till beredande organ för ny behandling. I ärendehandboken avses såväl de handlingar som dokumenterar de olika stegen i en process från initiativ till slutligt beslut som själva processen med handläggningsåtgärder och besluts-fattande. Originalhandlingarna i ett ärende ska hållas samman i en gemensam akt som arkiveras efter att ärendet har avslutats. Beroende på om ett ärende är färdigbehandlat eller inte skiljer man på avslutade och öppna eller pågående ärenden. Förtecknande av ärende i ett diarium. 18 Ärendehandbok Rev 2011:2

19 Anteckningar

20 Landstinget Dalarna, Vasagatan 27, Box 712, Falun Fax

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LS Dnr LD16/00585 Rev. 2016:1

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LS Dnr LD16/00585 Rev. 2016:1 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LS 2016-04-11 Dnr LD16/00585 Rev. 2016:1 Innehåll Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna...1 Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved Rapport Beslut och återrapportering 2006-09-15 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess RIKTLINJER Datum 2013-11-12 Reviderad datum 1(19) Sekretariatet Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess 2(19) Dokument- och ärendehantering Inledning En effektiv ärendehantering förutsätter

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

HJÄLPREDA. introduktion för nyvalda politiker mandatperioden

HJÄLPREDA. introduktion för nyvalda politiker mandatperioden HJÄLPREDA introduktion för nyvalda politiker mandatperioden 2014-2018 Välkommen i uppdraget! Som förtroendevald i Landstinget Dalarna har du fått ett viktigt ledningsuppdrag. Landstingets uppgifter är

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Protokollskrivningen 2011

Protokollskrivningen 2011 Revisionsrapport Protokollskrivningen 2011 Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström 1. Uppdrag Landstingets revisorer har givit i uppdrag att granska styrelse och nämnders protokoll ur formell synpunkt.

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Mjölby kommun Augusti 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning och metod... 2 2 Protokoll...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3096 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Sune Lindh Beslutsdatum:

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer