PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434"

Transkript

1 LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

2 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10). (Nya PBL) Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011 och görs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). Enkelt planförfarande Detaljplanearbetet genomförs med enkelt planförfarande enligt PBL (Plan- och Bygglagen) kap 5 7, vilket innebär att planen inte kommer att ställas ut för granskning till allmänheten. Enkelt planförfarande kan användas i de fall då en föreslagen detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och om den överensstämmer med översiktsplanen samt länsstyrelsens granskningsyttrande. Den enkla planprocessen kommer även ha som mål att genomföras med sk. sammanslagna skeden. Om samtliga sakägare ger sitt skriftliga godkännande av planändringen under samrådstiden kan förslaget därefter gå direkt vidare till antagandeprövning, dvs granskningstiden uteblir. Beslut om ändring genom tillägg till detaljplan tas av Bergslagens Miljö- och Byggnämnd. TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Handlingar Planändringen ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan, stadsplan FI_A36 (1885- P85/6) Frövifors. Handlingarna utgörs av: - Detta tillägg till planbeskrivning med genomförandefrågor - Tillägg till plankarta med planbestämmelser (kartbilaga). - Fastighetsförteckning Planändringens syfte och huvuddrag Bakgrund Frövifors Bruk eller Korsnäs Frövi AB, som det numera heter, är en modern processindustri för avancerad kartong- och pappersproduktion i stora volymer. Bruket har anor från 1500-talet. Efter en lång järnbruksperiod började pappersframställningen kring Inom industriområdet finns ett pappersbruksmuseum som anses ha en av Sveriges bäst bevarade miljöer från tidigt 1900-tal och den då blomstrande pappersindustrin. Den nu gällande detaljplanen vann laga kraft och omfattar hela Frövifors Bruks industrianläggning inklusive skyddsområden. Några behov att ändra gällande plan avseende användning, utnyttjandegrad, infrastruktur, utformning, osv. föreligger inte i detta skede. I en modern industrianläggning som denna finns ofta behov av att anpassa verksamheten för att uppnå optimal drift och förnya system och processer. För det mesta är det fråga om mindre 1(7)

3 ändringar i byggnader och installationer. Det kan vara fråga om projekt som i förhållande till sin storlek kräver onödigt utdragen och komplicerad ärendehantering. Förfrågan Inom företaget finns en väl utarbetad policy för att uppfylla kraven inom områdena miljö, skydd, kvalitet och energi (MSKE), både när det gäller den löpande verksamheten och projekt- och förändringsarbeten. Företagsledningen har därför hos kommunen ansökt om att genom en planändring införa bygglovbefrielse för vissa åtgärder inom en del av industriområdet där företaget själv har tillräcklig kompetens. Syfte Planändringens syfte är att underlätta bygglovhantering genom att införa bygglovbefrielse för vissa utvalda, nedan beskrivna, åtgärder inom industriområdet. LÄGE Planområdet är beläget nordväst om Frövi tätort. Genom planområdet rinner Arbogaån. Del av gällande plan där tillägg till planbestämmelse införs Ungefärlig utbredning av planområdet inom streckad linje 2(7)

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I översiktsplanen för Lindesbergs kommun, antagen , nämns inget särskilt om planområdet. Fördjupad översiktsplan I Frövi områdesplan, antagen nämns inget särskilt om området förutom en utpekad buffertzon på grund av att det kan förekomma störningar i form av buller från verksamheten. Detaljplaner För området gäller detaljplan Förslag till stadsplan Frövifors FI_A36 (1885-P85/6), Lagakraftvunnen FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Markägoförhållanden All mark som berörs av tillägget ägs av Korsnäs AB. Beslut enligt miljöbalken Enligt 4 kap. 34 i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. I ett tidigt skede ska en bedömning göras huruvida detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen av mark och vatten samt andra resurser och därmed om en MKB ska genomföras eller inte. Planändringen berör endast administrativa frågor och medför ingen förändring avseende verksamhetens miljöpåverkan eller övrigt som regleras enligt miljöbalken (enligt verksamhetens tillstånd) därav har ingen behovsbedömning upprättats. Rivnings- Mark- och Bygglovsbefrielse Det är i vissa fall möjligt att i detaljplan föra in bestämmelser som minskar eller ökar den generella lovplikten inom hela eller delar av planområdet (PBL 9 kap 7-8 ). Under förutsättning att en lovprövning inte är nödvändig för att tillvarata grannars eller allmänna intressen kan kommunen i detaljplan bestämma att lov inte krävs om åtgärderna utförs på ett visst sätt och under en begränsad tid. Om en åtgärd undantas från lovplikt ska åtgärden ändå inte strida mot detaljplanens övriga bestämmelser. Avsvaret för att kontrollera om åtgärden överensstämmer med planen läggs då på byggherren. Detaljplaneändringen Ändringsområdet utgörs i huvudsak av det centrala industriområdet med planbeteckning J på båda sidor om Arbogaån. Även kontorsområdet Jk och pappersbruksmuseet Jq omfattas av ändringen. Området framgår av gränslinje på kartbilagan. Planändringen innebär ett administrativt tillägg till planbestämmelserna avseende ändrad lovplikt. 3(7)

5 Miljöfrågor koncession Företaget har egna väl utarbetade rutiner avseende Miljö, Skydd, Kvalitet och Energi (MSKE). För varje projekt upprättas en konsekvensbedömning enl. en särskild mall som utgör stöd och vägledning i projekt- och förändringsarbetet. Syftet med konsekvensbedömningen är att genom ett systematiskt förebyggande arbetssätt både inom den löpande verksamheten och projektverksamheten, minimera risken för negativa avvikelser inom ovan nämnda områden. Samtliga koncessioner avseende utsläpp, buller, avfall, transporter mm finns redovisade i företagets miljörapport. Planändringen påverkar inte dessa. GENOMFÖRANDE Handläggning och tidplan Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt lagstiftningen i Plan och bygglagen (2010:900). Samråd kring planförslaget pågår mellan 20 december 2013 till och med den 31 januari Planen avses genomföras med s.k. sammanslagna skeden. Följande innebär det att om samtliga sakägare godkänner planförslaget under samrådet, går förslaget direkt vidare till antagandeprövning, dvs. granskningsskedet uteblir. Antagande Ändringen av detaljplan antas av Bergslagens Miljö- och Byggnämnd. Ekonomiska frågor För plankostnaden, handläggning och genomförande svarar Korsnäs AB som är beställare av detaljplanen. Konsekvenser av detaljplaneändringen Detaljplaneförslaget anses inte medföra några konsekvenser för miljön. Ändrad lovplikt Bestämmelsen innebär att bygglov inte behöver sökas för om- och tillbyggnader, nybyggnad och ändring av vissa anläggningar samt mark- och rivningsarbeten. Åtgärderna måste dock vara förenliga med bestämmelserna i underliggande plan. Bygglov krävs fortfarande för nybyggnad av fristående byggnader för nya verksamheter. Det bör påpekas att bygglovbefrielsen inte upphäver skyldigheten att söka tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Bygglovsbefrielsen undantar inte skyldighet att anmäla byggnation och rivningsarbete till tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken. 4(7)

6 Fastighetsrättsliga konsekvenser Inom fastigheten Frövi 1:46, vilken omfattas av ändringen, behöver inte bygglov sökas för om- och tillbyggnader, nybyggnad och ändring av vissa anläggningar samt mark- och rivningsarbeten. De rättigheter (servitut) som ligger på fastigheten påverkas inte av den föreslagna planändringen. Anmälan Anmälan om byggnation samt rivningsarbete ska göras till tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken. Meddelande om färdig byggnation Meddelande om färdig byggnation inklusive relationsritning ska skickas till Mätningskontoret på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning senast fyra veckor efter färdigställande, för ajourhållning av grundkarta samt registrering i byggnadsregistret. Teknisk försörjning Vatten Kommunalt vatten finns i området. Processvatten till industrin tas från Arbogaån enl. särskild koncession. Avlopp Industrin har egen avloppsreningsanläggning för processavlopp och sanitärt avloppsvatten. Reningen sker i flera steg i sedimenteringsdammar och via biologisk rening. El Elleverantör och nätägare är Vattenfall Eldistribution AB. För närvarande planeras två nya 130 Kv-ledningar med matning från norr på kvartersmark (skyddsområde Jps) fram till en ny transformatorstation intill befintlig station (Es) norr om föreslagen gräns för området som denna ändring avser. Detta påverkar inte denna planändring. 5(7)

7 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Tillägg till planbestämmelser ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft Bygglovbefrielse Bygglov krävs inte för att bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader. uppföra, bygga till eller ändra komplementbyggnader. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar. anordna upplag eller materialgårdar. uppföra murar, plank, skyltar eller ljusanläggningar. Marklov eller rivningslov krävs inte. Planhandlingarna tillhörande gällande detaljplan fortsätter att gälla tillsammans med de bestämmelser som ändras genom detta tillägg och detaljplanen ska således läsas tillsammans med detta dokument. Genomförandetid Underliggande plan saknar genomförandetid. Då planändringen reglerar frågor som avses att genomföras kontinuerligt och under lång tid föreslås en genomförandetid på 15 år från den dag planändringen vinner laga kraft. Genomförandetiden för övriga bestämmelser inom detaljplanen förändras inte (PBL 4:22). MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planarbetet har utförts av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i samarbete med extern konsult. Per Granlund Stadsarkitekt Detaljplanen antogs av Bergslagens Miljö- och Byggnämnd den 20 februari Beslutet vann laga kraft den 25 mars (7)

8 KARTBILAGA TILLÄGG TILL PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER Underliggande detaljplan gäller jämsides Utsnitt ur gällande detaljplan (FI_A36) lagakraftvunnen med inritat område inom vilket bestämmelserna ändras i och med detta tillägg GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för område där planen ska ändras ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft Bygglovbefrielse Bygglov krävs inte för att bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader. uppföra, bygga till eller ändra komplementbyggnader. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar. anordna upplag eller materialgårdar. uppföra murar, plank, skyltar eller ljusanläggningar. Marklov eller rivningslov krävs inte. Ändring av detaljplan (FI_A 36) för FRÖVIFORS (Korsnäs Frövi AB) Lindesbergs kommun, Örebro län 7(7)

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer