Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden"

Transkript

1 Mattias Gjein & Victor Rönning Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden Konsekvenser av nya regler Real estate agent s view of pricing in the housing market Consequences of new rules Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Martin Behre

2

3 1. Förord Vi vill tacka alla mäklare som har ställt upp och besvarat vår enkät trots att vi utfört vår undersökning i en period då mäklarna har som mest att göra. Vi vill på grund av detta även visa vår förståelse för de mäklare som har avböjt eller i efterhand inte haft tid att besvara vår enkät. Vi vill även tacka vår handledare Martin Behre för de tips och den hjälp som vi har fått under uppsatsens gång. Tack! Karlstad, juni 2012 Mattias Gjein Victor Rönning 3

4 2. Sammanfattning Denna uppsats undersöker hur mäklaren upplever att prissättning och försäljningsutfall har förändrats på bostadsmarknaden i både Stockholm och Karlstad under de senaste åren. Problem inom prissättning har inneburit stora konflikter inom mäklarbranschen och framför allt i Sveriges tre största städer. Det största problemet har varit lockpriser som gör att ovana spekulanter har svårt att anpassa sig till situationen och kan luras in i en budgivning som går över deras budget. Problemet har uppmärksammats mycket i media och från augusti 2011 gick flera av Stockholms mäklare ihop med Fastighetsmäklarnämnden och införde accepterat pris, som innebär att säljaren skall kunna acceptera det pris som mäklaren marknadsför om en budgivning inte inträffar. Detta har genom vår undersökning visat sig leda till en förändring av mäklarens prissättning. Vår undersökning bestod av en enkät som besvarades av mäklare från Stockholm och Karlstad där bl.a. frågor gällande prissättning, auktionsform/budgivning, lockpriser och försäljningsutfall behandlades. Denna undersökning visar att lockpriser på bostadsmarknaden i Stockholm har minskat drastiskt, men även att lockpriser inte har varit ett stort problem i den medelstora staden Karlstad. 4

5 Innehåll 1. Förord Sammanfattning Inledning Begrepp och definitioner Syfte Problemställning Metod Referensram Auktion/Budgivning Dutch auction English auction Swedeauction Sealed First Price Auctions Sealed Second Price Auctions Problem i budgivningsprocessen Lockpriser Prissättningsstrategier Penetration Pricing Value-based pricing Psychological pricing Premium pricing Mäklarens inflytande Empiri inledning Empiri Karlstad Lockpris Accepterat pris Budgivning/Prissättning Empiri Stockholm Lockpriser Accepterat pris Budgivning/Prissättning Analys

6 12.1. Lockpris Accepterat pris Budgivning/Prissättning Slutsats Vidare forskning Källförteckning Bilaga

7 3. Inledning Under flera sekel har försäljning av varor skett via någon slags auktionsform. Det spekuleras om att redan på medeltiden användes den holländska budgivningsmetoden. (Schill 1977). På senare tid har den engelska auktionsformen kommit att vara den mest populära formen vid försäljning av varor (Mcafee & Mcmillan 1987). Det är även denna auktionsform som förekommer mest vid försäljning av bostäder. Vissa prissättningsstrategier kan även kopplas till hur fastighetsmäklaren sätter ett pris på en bostad. Penetration pricing är en strategisk prissättningsmetod som är jämförbar med lockpriser och den används då säljaren eller i detta fall mäklaren vill att flera spekulanter skall bli intresserade av samma objekt (penetrationpricing.net 2011). En annan vanlig prissättningsmetod som används av mäklare är psychological pricing. Syftet med denna metod är att få varan att verka billig utan att egentligen sänka priset. Till exempel att marknadsföra en lägenhet med priset kr istället för kr (The New York Times 2007). Lockpriser är det mäklaren fått mest kritik och uppmärksamhet för i media på senare tid. Problemet är mest utbrett i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anmälningar gällande lockpriser till Fastighetsmäklarnämnden har fördubblats från 2009 till Från tjugofem anmälningar 2009 till femtiotre anmälningar 2010 (Fastighetsmäklarnämnden 2011). Problemet kan således tolkas som mycket stort då användandet av lockpriser strider mot fastighetsmäklarlagens 8 där det står Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Sätter mäklaren medvetet ett lockpris för att driva upp slutpriset på en bostad strider detta mot god fastighetsmäklarsed och är således en lagöverträdelse (SFS 2011:666). I en budgivningsprocess finns de olika slags spekulanter, vissa är förstagångsköpare och andra är mer rutinerade. Detta gör att de spekulanter som har mest information kan dra fördelar i processen (Wilhelmsson 2008). Det största problemet på marknaden är att potentiella köpare luras in i en budgivning med hjälp av lockpriser, detta gör att den slutliga boendekostnaden kommer bli avsevärt högre beräknat på slutpriset. I bostadsannonsen anges ett pris som låter rimligt för köparen men som sedan skjuter i höjden i en budgivning (SvD 2011). Lockpriser har gjort det svårt för bostadsköpare att få 7

8 en bra överblick över marknaden då utgångspriset är avsevärt lägre än marknadsvärde (SvD 2011). I vissa fall skiljer det upp till % mellan utgångspris och marknadspris (SvD 2009). På senare tid har Stockholms mäklare försökt att införa olika förändringar i mäklarens försäljningsprocess för att hjälpa köpare och säljare i sitt bostadsköp eller förhindra att lockpriser används. De förändringar som vi uppmärksammat har bland annat varit jämförelsepriser och accepterat pris. Accepterat pris är den metod som senast infördes i Stockholmsområdet, augusti 2011 (Mäklarsamfundet 2012). Då vi båda har planerat att arbeta som mäklare efter avslutad utbildning tycker vi att ämnet i allra högsta grad är aktuellt för oss. Vi vill undersöka grunden till dessa prissättningsproblem och varför det blivit utbrett i de större städerna Begrepp och definitioner Lockpriser har varit mycket vanligt förekommande i Sverige och speciellt i Stockholm under de senaste åren. Detta begrepp avser de försäljningar där det slutliga priset för en bostad överstiger utgångspriset avsevärt. Priset på en bostad kan i enskilda fall skilja avsevärt från utgångspriset utan att det är frågan om ett lockpris. Bostaden kan vara unik i sitt slag eller att två eller fler spekulanter har fattat extra gott tycke för objektet (Mäklarsamfundet 2012). Benämningen lockpris används dock inte i mäklarnas marknadsföring. Utgångspris skall vara ett av mäklaren bedömt marknadspris som säljare kan tänka sig att acceptera vid en eventuell försäljning om en budgivning inte skulle inträffa (Mäklarsamfundet 2012). Definitionen av ett utgångspris kan kännas snarlik med definitionen av accepterat pris. Detta beror på att vissa mäklare som arbetar till exempel i Karlstad marknadsför sina bostäder med ett utgångspris som säljaren är villig att acceptera. I Stockholm förknippas detta istället ofta med lockpriser som har varit vanligt förekommande. Accepterat pris är ett pris som säljare och mäklare kommit överens om baserat på mäklarens värdering. Säljaren skall vara villig att acceptera detta pris som slutpris om ingen budgivning uppstår. Dock utesluter inte accepterat pris en budgivning om det finns flera intressenter. Accepterat pris infördes hos många mäklarbyråer i Stockholm den 1 augusti 2011, detta för att branschen vill motverka lockpriserna (Bovision 2011). 8

9 3.2. Syfte Uppsatsens syfte är att ta reda på om fastighetsmäklaren upplever att de nya regler som infördes under 2011 påverkat prissättning och försäljningsutfall på bostadsmarknaden i Stockholm och Karlstad under den senaste tiden Problemställning Hur ställer sig fastighetsmäklaren till användandet av lockpriser? Har införandet av Accepterat pris förändrat marknaden i aktuell stad? Kan fastighetsmäklaren se någon förändring av prissättning? Kan fastighetsmäklaren se någon förändring av auktionsform eller i budgivningsprocessen? 9

10 4. Metod I vår uppsats används primär och sekundärdata för att samla information. Primärdata i form av en enkät som redovisas i empirin. För att vara pålästa och ha en stor kännedom använder vi oss av sekundärdata i vår teoridel. Detta gör att vi får en bra grund att stå på i vår uppsats samtidigt som vår undersökning har som mål att tillföra ny kunskap inom ämnet (Jacobsen 2002). För att hitta sekundärdata har vi sökt efter veteskapliga artiklar genom databassökning i Business source premier. Vi har även sökt efter tidningsartiklar på till exempel Svenska dagbladets hemsida. Detta kan kopplas till en deduktiv data insamling, som innebär att vi först skaffar oss kunskap i tidigare forskning och artiklar om de problem som finns inom vårt ämne, därefter samlar vi in empiri för att se om den tidigare informationen stämmer överrens med vår undersökning. Detta brukar också kallas från teori till empiri (Jacobsen 2002). I vår empiri har vi valt att samla in data genom kvalitativ metod. Detta i form av ett frågeformulär med öppna frågor. Genom att använda sig av en kvalitativ metod kan vi komma ifrån vissa av de nackdelarna med en rent kvantitativ metod. En av de större nackdelarna med kvantitativ metod är att undersökningen kan bli ytlig och detta på grund av okomplicerade frågor (Jacobsen 2002). I vår studie använder vi oss av en e-postenkät som till största delen består av öppna frågor som skickas ut till olika mäklare. Inga personliga eller telefonintervjuer användes då detta skulle bli för tidskrävande. Vi väljer därför att använda oss av främst öppna frågor i vår enkät då de kan fånga upp oväntade synpunkter men även fungera som en slags säkerhetsventil för mäklaren som svarar, detta är även fördelen med en kvalitativ metod. Även slutna frågor används till mindre prioriterade områden. Vi gör det även möjligt för deltagarna att vara anonyma i vår uppsats, detta för att vi vill ha en empiri som är ärlig och rättvisande. En statistisk undersökning hade inte heller passat då det inte ger oss bra formuleringar på förbättringar eller problem. Nackdelar med öppna frågor är att vi står med en mängd skiftliga utsagor som inte går att föra in statistiskt (Jacobsen 2002). Vi samlar deltagare från Stockholm och Karlstad till vår undersökning genom att gå in på hemsidan hemnet.se där alla aktiva mäklare är samlade. Stockholm symboliserar en svensk storstad och Karlstad en medelstor stad. Vi väljer 10

11 därefter slumpmässigt ut kvinnor och män från de mäklarbyråer som fanns registrerade, till dessa skickar vi ut en intresseanmälan via e-post där vi beskriver vad vår undersökning skall behandla samt en förfrågan om de vill vara delaktiga. Totalt skickar vi förfrågningar till 40st mäklare fördelat på Stockholms innerstad och Karlstad. Antalet förfrågningar beror på Karlstads sämre utbud av mäklare jämfört med Stockholm. Mer än 40st förfrågningar hade även inneburit en för hög tidspress i arbetet. Förfrågningarna gav oss totalt 13st svar. De enkäterna som sedan besvaras av deltagarna läser vi igenom och sammanställer i vår empiri, dock kommer inte allas enkäter att redovisas i uppsatsen då vi har fokuserat oss på de som gav fullständiga svar. Detta analyseras sedan och kopplas till teorin i vår analysdel, för att kunna besvara vår frågeställning på ett trovärdigt sätt. När vi är nöjda med vår referensram sammanställer vi informationen från enkäterna i empiriavsnittet. Detta för att ge läsaren en bra bild av hur mäklarna svarade på våra frågor. 11

12 5. Referensram 5.1. Auktion/Budgivning Ordet auktion kommer från det latinska ordet augere vilket betyder att öka. En auktion är en marknadsinstitution med ett regelverk som bestämmer hur en försäljning skall gå till, priserna bestäms genom de bud som inkommer från marknadsdeltagarna. De varor som säljs via auktion är många: konstverk, böcker, antikviteter och inte minst fastigheter. Ett svar till varför auktioner används är att de föremål som säljs inte har ett standardvärde som fungerar från dag till dag. Vissa varors pris varierar beroende på efterfrågan och utbud på marknaden vid en speciell tidpunkt, därför kan det vara svårt att sätta ett fast värde (McAfee & McMillan 1987). I Australien och Nya Zeeland ses en auktion av en fast egendom som ett önskvärt alternativ att använda sig av. Både köpare och säljare är villiga deltagare och de kan överblicka fastighetsmarknaden på ett bra sätt. Därför ger auktionsprocessen och förutsättningarna runt den ett bra marknadsvärde (Dotzour et al. 1998). Det finns fyra olika typer av grundläggande auktionsformer som används när en unik vara skall säljas eller köpas: engelsk auktion (också kallad stigande auktion), holländsk auktion (också kallad fallande auktion), första pris auktion med förseglade bud och andra pris auktion med förseglade bud (McAfee & McMillan 1987). På senare tid har nyare budgivningsmetoder tagits fram, bland annat swedeauction som uppfanns av Carl Lagercrantz i Sverige år 1982 (Högskolemäklarna 2012) Dutch auction Den holländska budgivningsmetoden har funnits i flera hundra år och är en motsats till den engelska auktionen (McAfee & McMillan 1987). Det har tidigare spekulerats i om denna metod härstammar från medeltiden då handelsmän använde sig av den. Denna metod är en fallande budgivning, där sätts ett högt utgångspris och sedan sänks det allt eftersom tills någon väljer att lägga ett bud. Ursprungligen sattes utgångspriset på dag ett för att sedan sänka priset för var dag som går till dess att en köpare väljer att acceptera ett pris. Varan blir alltså såld till den person som först lägger ett bud i den fallande auktionen (Schill 1977). 12

13 Tidigare användes metoden i Holland för att sälja blommor, numera använder sig bl.a. fiskförsäljare och kreditinstitut av denna modell (Epiq Technologies 2010). De budgivare som är delaktiga i en fallande auktion måste uppskatta de andra deltagarnas intresse för varan i fråga. Budgivaren måste bestämma sig om han skall lägga ett bud då priset sjunkit mycket lågt men då riskera att en annan deltagare bjuder före. Eller om han skall lägga ett bud tidigt med låg risk av att bli överbjuden men varan kommer då köpas till ett högre pris som ligger närmre utgångspriset (Schill 1977). Det kan verka som att säljaren kan förlora pengar via försäljning i en holländsk budgivningsmetod, men i verkligheten tjänar de generellt mer än vad de skulle vid en traditionell budgivning där utgångspriset är lågt och priset stiger allt eftersom buden läggs. I en holländsk budgivning har budgivarna ingen aning om när varan kommer att säljas, detta gör att den måste agera snabbt för att vara säker på att vinna budgivningen. Även om priset sjunker istället för att öka som i en traditionell budgivning, kommer budgivarna slutligen betala varans värde eller till och med högre (Epiq Technologies 2010). Beroende på vad säljarna har för vara att sälja och hur mycket pengar de hoppas tjäna som resultat av en lyckad budgivning kan en holländsk budgivning vara ett mycket bra alternativ till de mer traditionella metoderna. Den fallande prisstrukturen gör att dessa budgivningsprocesser ökar konkurrensen mellan anbudsgivarna och gör som tidigare sagt att de måste agera snabbt (Epiq Technologies 2010) English auction Den engelska budgivningsmetoden härstammar från den klassiska öppna auktionen där budgivarna börjar på ett lågt utgångspris för att sedan bjuda över varandra. Priset höjs ända fram till dess att det endast är en budgivare kvar. Denna budgivare vinner sedan objektet till det pris där den bästa konkurrenten valde att hoppa av (Janssen 2004). Den engelska budgivningsmetoden är den auktionsform som används mest när det kommer till att sälja varor. Denna metod kan antingen utföras genom att en auktionsman ger ut priser, eller genom att budgivarna lämnar in buden själva. I vissa fall sätts det även in ett reservationspris som måste uppnås för att varan skall säljas (McAfee & McMillan 1987). 13

14 Den engelska budgivningsmetoden kan leda till auktionsfeber som i vissa fall leder till överbjudning. Auktionsfebern är ett känslomässigt tillstånd som uppstår vid press i samband med en budgivning/auktion. Detta har visat sig leda till högre slutpriser på försäljningsobjekten (Dodonova & Khoroshilov 2011). I en artikel säger Dodonova och Khoroshilov (2011) att en säljare som önskar att dra nytta av budgivarnas tendens att överbjuda bör sätta ett lågt utgångspris för att få deltagare att delta i budgivningen. Ibland kan detta utgångspris vara lägre än vad säljaren kan vara beredd att hålla med om. När deltagarna sedan börjar buda tenderar de att överbjuda och denna överbjudning kan kompensera säljaren för de förluster som uppstår på grund av ett lågt utgångspris i form av ett högt slutpris Swedeauction Swedeauction är en auktionsmetod som har uppfunnits och utvecklats av Carl Lagercrantz. Carl Lagercrantz är utbildad civilingenjör på KTH och fastighetsmäklare HMF och har utvecklat swedeauction sedan 1982 (Högskolemäklarna 2012). Några som använder swedeauction är Högskolemäklarna, de säger följande. Att köpa en egen bostad, är den största och viktigaste investeringen i livet för de allra flesta människor. Vårt mål är att sälja bostäder till ett så realistiskt marknadspris som möjligt. Swedeauction är den bästa och mest pålitliga metoden för att komma fram till ett marknadsmässigt pris (Högskolemäklarna 2012). Swedeauction lämpar sig bäst för prissättning av fast egendom och bostadsrätter, själva auktionen är indelad i två etapper. Innan den första etappen fastställer mäklaren ett utropspris, sedan lämnar minst tjugo spekulanter in slutna öppningsbud, detta pågår i ca fyra timmar. Den andra etappen brukar pågå i ca tio dagar eller tills budgivningen har avstannat, detta för att budgivarna inte skall känna sig stressade av att behöva lägga ett bud för hastigt för att sedan ångra sig. Denna etapp innehåller öppen budgivning där buden läggs i stigande ordning till motsatt från holländsk auktion. Efter att budgivningen är avklarat skrivs normalt köpekontraktet inom 24 timmar med den högstbjudande. Skulle mot förmodan den högstbjudande ångra sig kommer kontraktet att skrivas med den som lagt det näst högsta budet som brukar ligga på ca 0,2 procent under det högsta budet. För att säljaren och köpare skall veta att budgivningen har gått rätt till skickar mäklaren ut en lista 14

15 på de fem högsta buden med namn och information om de spekulanterna. Genom att använda swedeauction fastställs slutpriset med en exakthet som ingen annan auktionsmetod kan erbjuda (Högskolemäklarna 2012). Enligt Carl Lagercrantz (2006) är förståelsen av parabelekvationen av vital betydelse för alla seriösa mäklare. Parabelekvationen är ett viktigt verktyg som visar vad det relativa slutpriset blir vid ett visst antal budgivare. För varje ny budgivare höjs procentsatsen som läggs in i ekvationen och visar då det troliga slutpriset. Oseriösa mäklare brukar lämna tomma löften utan garantier om att hitta en köpare, medan seriösa mäklare säger att de skall hitta rätt köpare. För att kunna uppfylla detta behövs enligt författaren minst 20 budgivare men helst uppemot 50 st. Med hjälp av parabelekvationen visar författaren ett exempel på en bostad i Stockholm som har sålts med ett såkallat utropspris på kr, slutpriset hamnade på kr. Skulle mäklaren istället använda sig av swedeauction metoden genom att lägga ett utropspris på kr och genom det få fler spekulanter, i detta exempel 40 budgivare. Då skulle det riktiga slutpriset hamna på kr vilket är en betydligt större slutsumma Sealed First Price Auctions I en första pris auktion eller budgivning är buden förseglade. De potentiella köparna lämnar in sina förseglade bud och den högsta budgivaren vinner varan för det pris han angav. Den största skillnaden mellan en engelsk budgivning och en förstapris budgivning är att vid en engelsk auktion är alla budgivare alltid medvetna om de bud som finns och har lagts. Budgivarna har chans att observera och analysera sina motståndares bud för att få övertag i budgivningen. Men med förseglade bud kan varje budgivare endast lämna in ett bud, denna budgivningsmetod används ofta i USA för att förmedla rättigheter till mineralrika marker. Men de förekommer även vid försäljningar av konst och fastigheter (McAfee & McMillan 1987) Sealed Second Price Auctions I en förseglad andra pris auktion eller budgivning lämnar budgivarna förseglade bud med vetskapen om att det högsta budet vinner varan men betalar priset av det näst högsta budet. Denna metod används sällan i praktiken (McAfee & McMillan 1987). 15

16 6. Problem i budgivningsprocessen I en budgivningsprocess finns de olika slags spekulanter, vissa är förstagångsköpare och andra är mer rutinerade. Detta kan göra att vissa spekulanter agerar annorlunda i budgivningsprocessen (Wilhelmsson 2008). I en studie av Wilhelmsson (2008) undersöker han om vissa av spekulanterna tenderar att köpa bostäder i Stockholm till ett högre pris. För höginkomsttagare visar det sig att försäljningspriset ökar mer än snittet. Men oavsett om spekulanten har en högre utbildning eller inte, visar undersökningen att de inte har någon betydande roll i hur budgivningsprocessen utvecklas. Även för förstagångs spekulanter visar det sig att de inte missgynnas i utfallet av budgivning trots att de är mindre rutinerade. Undersökningen visade också att snittet för antal visningar en spekulant går på innan den köper en bostad är ca 10-15st och att erfarna köpare behöver mindre tid på sig att hitta en bostad än en förstagångsköpare som letade betydligt längre på marknaden innan den hittade en bostad. Fastighetsmarknaden brukar alltid förknippas med säljarens eller köparens marknad. I dessa olika marknadsfaser ser budgivningsprocessen annorlunda ut beroende på om utgångspriset är satt för högt eller för lågt och om det blir budgivning. Vissa tendenser visar att höginkomsttagare har en större förhandlingsstyrka sett till låginkomsttagare vid en säljares marknad (Wilhelmsson 2008). Som Wilhelmsson (2008) beskrev är alla spekulanter olika erfarna i bostadsprocessen. Detta gör att de spekulanter som har mest information kan dra fördelar i processen. Mäklaren är oftast den person som har mest information och kan då anpassa situationen ur mer tänkbara synvinklar. En mäklare vill helst övertyga säljarna att sälja snabbt och då kanske till ett lägre pris (Levitt, Syverson 2008). Dessa författare gjorde en studie om värdet av information vid en bostadsförsäljning, de kom fram till att information är en viktigt bit i processen. Som ett exempel tog de och jämförde försäljningar av mäklarnas privata bostäder med de vanliga klienternas. Detta eftersom mäklare är de som vanligtvis har mest information. De såg att mäklarnas bostäder blev sålda för 3,7 % mer än klienternas och var ute på försäljning i snitt 9,5 dagar längre. Författarna ansåg att de fanns tre huvudorsaker som låg bakom detta (Levitt, Syverson 2008). 16

17 Skillnader mellan mäklarens hus och klientens: mäklaren har som roll att kunna den specifika marknaden den befinner sig på. Detta gör att personen i fråga vet väldigt mycket om vad som efterfrågas, och kan då piffa upp sitt hus inför försäljningen. De gör att mäklarens hus kan sticka ut mer på marknaden vilket troligtvis leder till ett högre slutpris. Risker: Mäklarna vet hur marknaden fungerar och vet vilka risker som finns och kan då hålla sig lugnare när budgivning går igång och har lättare att vänta ut rätt bud. Uthålliga: mäklarna är mer tålmodiga och låter marknaden arbete för att få upp priset (Levitt, Syverson 2008). Beroende på vilken auktionsform som används såg författaren att det är annorlunda om spekulanterna är hög- eller låginkomsttagare. Vid en budgivning där de budar nedåt som till exempel en holländsk budgivning skulle höginkomsttagare ge betydligt mer för samma bostad jämfört med låginkomsttagaren. Men vid en budgivning där buden stiger utifrån utgångspriset, kallad engelsk budgivning är skillnaden mellan hög och låginkomsttagare i omvänd ordning (Wilhelmsson 2008) Lockpriser Budgivning vid bostadsförsäljning gör att mäklaren hoppas kunna pressa upp priset på den aktuella bostaden. För att en mäklare skall få ut de mesta ut av en budgivning är det viktigt med fler budgivare, ju fler budgivare desto mer sannolikhet att slutpriset kommer bli högre (Carl Lagercrantz 2006). Detta gör att vissa mäklare använder sig av lockpriser när de sätter utgångspriset, bara för att kunna locka dit fler spekulanter. Lockpriser är ett av problemen som har uppstått tack vare budgivningsprocessen och drabbar främst konsumenterna som dras in i felaktiga budgivningar där de egentligen inte har råd att medverka (Fastighetsmäklarnämnden 2011). Om en mäklare använder sig av ett lockpris vid marknadsföringen av objektet kan det leda till att intressanta kunder vilseleds. Mäklaren har alltid en omsorgsplikt att följa samt skall mäklaren använda sig av god mäklarsed vilket menas med att både säljarens och köparens intresse skall prioriteras vilket blir omöjligt om ett felaktigt utgångspris används (Fastighetsmäklarnämnden 2010). Med lockpriser anses utgångspriser som är lägre än 20 procent av slutpriset. Detta är väldigt svårt att avgöra då visa objekt kan stiga mer än 20 procent även om det inte har förekommit lockpris (Carl Lagercrantz 2006). Bara för att en mäklare har använt sig av s.k. lockpris vid en försäljning räcker det inte för att fälla mäklaren, utan denna bedömning avgörs från fall till fall. Detta gör att 17

18 Fastighetsmäklarnämnden då kan granska mäklaren och se om den kontinuerligt har använt sig av låga utgångspris(lockpriser) (Fastighetsmäklarnämnden 2009). Lockpriser används av mäklaren för att göra objekten mer attraktiva och därigenom kunna locka mer spekulanter till visningen. Detta kan ses som att mäklaren sätter ett rabatterat pris på objektet bara för att spekulanter skall bli intresserade. Detta kan kopplas till alla marknader där det förekommer rabatterade erbjudanden för att företagen skall locka till sig mer kunder och därigenom kunna sälja mer varor. Effekten och attityden till rabatterade priser kan skilja sig från olika konsumenter. Vissa konsumenter som gillar att pruta och är engagerande har lättare att falla för en vara som är på rea. Medan andra konsumenter är mer avvaktande till rabatterande varor. En stor inverkan på hur konsumenten skall se på rabatten är hur den presenteras eller erbjuds. Detta har störst inverkan på om konsumenten skall falla för erbjudandet (Soo ong 2008). För att motverka Stockholms utbredda problem med lockpriser infördes i april 2011 ett såkallat jämförelsepris i objektbeskrivningarna. Detta var en branschöverenskommelse som fastighetsmäklarbranschen kom fram till och gällde bostadsrätter i Stockholms innerstad, denna metod hade en prövotid fram till december Jämförelsepriset bygger på ett statistiskt marknadsvärde som baseras på en analys av tidigare bostadsöverlåtelser med schablonvärden för de lokala delmarknaderna. Tanken med jämförelsepris var att ge bostadsköparna en verklig prisindikation för vad liknande bostäder sålts för tidigare. Slutpriset kan dock skilja sig från jämförelsepriset både upp och ner då alla bostäder har olika parametrar att ta i beaktande, till exempel skick, balkong med mera (Mäklarsamfundet 2011). Syftet och målsättningen med jämförelsepriser var att skapa en balans mellan utgångspris och försäljningspris samt att köparna inte skall utföra förhastade handlingar. Branschen ville visa att de tog avstånd från de lockpriser som fanns på bostadsmarknaden i Stockholm. Alla objekt innehöll dock inte jämförelsepriser på grund av för unika objekt som gör att det inte finns liknande bostäder att ta med i beräkningen. Jämförelsepriser fanns tillgängliga på mäklarnas webbsidor samt vid alla visningar (Mäklarsamfundet 2011). I augusti 2011 infördes en modell som kallas accepterat pris hos majoriteten av de aktiva mäklarna i Stockholms innerstad. Accepterat pris innebär att det pris som finns med i mäklarnas annonser och annan marknadsföring skall kunna 18

19 accepteras av säljaren som slutpris i de fall då en budgivning inte uppkommer. I de fall där flera bud förekommer kan dock en normal budgivning förekomma och priset stiga till högre nivåer. Tanken är att säljare och mäklaren gemensamt skall komma fram till vart det accepterade priset skall ligga, detta på grund av att det accepterade priset även skall ligga inom ramen för mäklarens värdering. En säljare får alltid välja om bostaden i fråga ska säljas, även till det pris som är erbjudet och till vem som bostaden skall säljas till (Mäklarsamfundet 2011). Accepterat pris har gett ett tydligt resultat i form av högre utgångspriser i mäklarnas försäljningsannonser och marknadsföring. På grund av denna positiva påverkan av marknaden sedan införandet av accepterat pris den 1 augusti 2011 har nu flera mäklarfirmor valt att utvidga metoden till ett större geografiskt område. Metoden har tidigare enbart använts i Stockholms innerstad men nu omfattas även bostäder utanför Stockholms innerstad av accepterat pris. Detta infördes utanför Stockolms innerstad den 1 januari 2012 (Mäklarsamfundet 2011). 19

20 7. Prissättningsstrategier Företag kämpar för att ha fördelar gentemot sina konkurrenter, det många glömmer är att det finns en kraftfull fördel som är tillgänglig för alla, detta är prisövertaget. Att sätta rätt pris för varor och tjänster är ett av det mest fundamentala i försäljningsbranschen, varje produkt och tjänst som någonsin har sålts har haft ett pris. Att sätta rätt pris på en vara är bland det viktigaste och mest vinstkänsliga beslutet företag gör. Detta på grund av att ett rätt pris gör det mycket effektivt och snabbare att göra förtjänst på sina varor (Marn et al. 2010) Penetration Pricing Penetration pricing är en strategisk prissättningsmetod där en vara introduceras på marknaden med ett mycket lågt pris jämfört med liknande varor på marknaden. Ett av de viktigaste målen för denna strategi är att attrahera många konsumenter som är intresserade av varan, det ökar alltså efterfrågan. Penetration pricing används ofta av företag som siktar på att öka försäljningsvolymen samt för att få en högre marknadsandel. Denna strategi är därigenom en mycket populär metod då den snabbt inbringar stora försäljningsintäkter. Tanken med denna prissättningsstrategi är att konsumenter kommer att bli intresserade av varor med attraktiva priser om varan i fråga även håller en hög kvalitet. Genom att använda denna strategi kommer efterfrågan på varan att öka, detta gör sedan att produkten kan stiga i pris. Nackdelar med denna strategi är att den lätt smittar av sig till andra företag inom samma bransch vilket kan leda till låga priser på marknaden, samt att ett lågt pris kan leda till en brist på förtroende för produkternas kvalitet (penetrationpricing 2011) Value-based pricing Value-based pricing innebär att företagen prissätter sina produkter baserat på det värde det skapar för företagens konsumenter. För att förstå vad konsumenterna letar efter i sina produkter behöver företaget titta närmare på kundpreferenser, produktfördelar, produktkvalitet, företagets image samt alternativa produkter för att sätta värdet på företagets egen produkt. Med denna strategi försöker företagen att prissätta sina produkter med hjälp av konsumenterna. Med ett pris som de är villiga att acceptera (Pasura & Ryals 2005). 20

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Fastighetsmäklarens sidotjänster

Fastighetsmäklarens sidotjänster Malin Andersson Sara Gunnarsson Fastighetsmäklarens sidotjänster Sidotjänsternas påverkan på kundernas val av fastighetsmäklare Real estate agent ancillary services Ancillary services impact on the customer

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:162 Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Författare: Viktoria Nordensved Stockholm 2008 Handledare:

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2014, 15 hp Handledare: David Sörhammar 2 juni 2014 När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Kurspoäng: Kursnivå: Handledare: Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare Diana Hillberg 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Tommy Gerdemark Examensarbete

Läs mer

Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem

Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem En bransch i förändring Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats i ekonomistyrning, HT 2008 Handledare: Christian Ax Författare: Henrik

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Överensstämmer säljarens och mäklarens kriterier vid en fastighetsförsäljning?

Överensstämmer säljarens och mäklarens kriterier vid en fastighetsförsäljning? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Helena Arvidsson & Marika Torstensson Överensstämmer säljarens och mäklarens kriterier vid en fastighetsförsäljning? Do the seller s and the estate agent s

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Belöningssystem, motivation och trygghet

Belöningssystem, motivation och trygghet Belöningssystem, motivation och trygghet En fallstudie av Svensk Fastighetsförmedling Qsema Kandidatuppsats i Företagsekonomi inriktning Ekonomistyrning VT 2011 Handledare: Olov Olson Författare: Ellinor

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling Institutionen för ekonomi Titel: Val av fastighetsmäklare - en jämförelse småstad/storstad Författare: Petra Jonsson och Lena Rönn Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer