Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden"

Transkript

1 Mattias Gjein & Victor Rönning Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden Konsekvenser av nya regler Real estate agent s view of pricing in the housing market Consequences of new rules Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Martin Behre

2

3 1. Förord Vi vill tacka alla mäklare som har ställt upp och besvarat vår enkät trots att vi utfört vår undersökning i en period då mäklarna har som mest att göra. Vi vill på grund av detta även visa vår förståelse för de mäklare som har avböjt eller i efterhand inte haft tid att besvara vår enkät. Vi vill även tacka vår handledare Martin Behre för de tips och den hjälp som vi har fått under uppsatsens gång. Tack! Karlstad, juni 2012 Mattias Gjein Victor Rönning 3

4 2. Sammanfattning Denna uppsats undersöker hur mäklaren upplever att prissättning och försäljningsutfall har förändrats på bostadsmarknaden i både Stockholm och Karlstad under de senaste åren. Problem inom prissättning har inneburit stora konflikter inom mäklarbranschen och framför allt i Sveriges tre största städer. Det största problemet har varit lockpriser som gör att ovana spekulanter har svårt att anpassa sig till situationen och kan luras in i en budgivning som går över deras budget. Problemet har uppmärksammats mycket i media och från augusti 2011 gick flera av Stockholms mäklare ihop med Fastighetsmäklarnämnden och införde accepterat pris, som innebär att säljaren skall kunna acceptera det pris som mäklaren marknadsför om en budgivning inte inträffar. Detta har genom vår undersökning visat sig leda till en förändring av mäklarens prissättning. Vår undersökning bestod av en enkät som besvarades av mäklare från Stockholm och Karlstad där bl.a. frågor gällande prissättning, auktionsform/budgivning, lockpriser och försäljningsutfall behandlades. Denna undersökning visar att lockpriser på bostadsmarknaden i Stockholm har minskat drastiskt, men även att lockpriser inte har varit ett stort problem i den medelstora staden Karlstad. 4

5 Innehåll 1. Förord Sammanfattning Inledning Begrepp och definitioner Syfte Problemställning Metod Referensram Auktion/Budgivning Dutch auction English auction Swedeauction Sealed First Price Auctions Sealed Second Price Auctions Problem i budgivningsprocessen Lockpriser Prissättningsstrategier Penetration Pricing Value-based pricing Psychological pricing Premium pricing Mäklarens inflytande Empiri inledning Empiri Karlstad Lockpris Accepterat pris Budgivning/Prissättning Empiri Stockholm Lockpriser Accepterat pris Budgivning/Prissättning Analys

6 12.1. Lockpris Accepterat pris Budgivning/Prissättning Slutsats Vidare forskning Källförteckning Bilaga

7 3. Inledning Under flera sekel har försäljning av varor skett via någon slags auktionsform. Det spekuleras om att redan på medeltiden användes den holländska budgivningsmetoden. (Schill 1977). På senare tid har den engelska auktionsformen kommit att vara den mest populära formen vid försäljning av varor (Mcafee & Mcmillan 1987). Det är även denna auktionsform som förekommer mest vid försäljning av bostäder. Vissa prissättningsstrategier kan även kopplas till hur fastighetsmäklaren sätter ett pris på en bostad. Penetration pricing är en strategisk prissättningsmetod som är jämförbar med lockpriser och den används då säljaren eller i detta fall mäklaren vill att flera spekulanter skall bli intresserade av samma objekt (penetrationpricing.net 2011). En annan vanlig prissättningsmetod som används av mäklare är psychological pricing. Syftet med denna metod är att få varan att verka billig utan att egentligen sänka priset. Till exempel att marknadsföra en lägenhet med priset kr istället för kr (The New York Times 2007). Lockpriser är det mäklaren fått mest kritik och uppmärksamhet för i media på senare tid. Problemet är mest utbrett i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anmälningar gällande lockpriser till Fastighetsmäklarnämnden har fördubblats från 2009 till Från tjugofem anmälningar 2009 till femtiotre anmälningar 2010 (Fastighetsmäklarnämnden 2011). Problemet kan således tolkas som mycket stort då användandet av lockpriser strider mot fastighetsmäklarlagens 8 där det står Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Sätter mäklaren medvetet ett lockpris för att driva upp slutpriset på en bostad strider detta mot god fastighetsmäklarsed och är således en lagöverträdelse (SFS 2011:666). I en budgivningsprocess finns de olika slags spekulanter, vissa är förstagångsköpare och andra är mer rutinerade. Detta gör att de spekulanter som har mest information kan dra fördelar i processen (Wilhelmsson 2008). Det största problemet på marknaden är att potentiella köpare luras in i en budgivning med hjälp av lockpriser, detta gör att den slutliga boendekostnaden kommer bli avsevärt högre beräknat på slutpriset. I bostadsannonsen anges ett pris som låter rimligt för köparen men som sedan skjuter i höjden i en budgivning (SvD 2011). Lockpriser har gjort det svårt för bostadsköpare att få 7

8 en bra överblick över marknaden då utgångspriset är avsevärt lägre än marknadsvärde (SvD 2011). I vissa fall skiljer det upp till % mellan utgångspris och marknadspris (SvD 2009). På senare tid har Stockholms mäklare försökt att införa olika förändringar i mäklarens försäljningsprocess för att hjälpa köpare och säljare i sitt bostadsköp eller förhindra att lockpriser används. De förändringar som vi uppmärksammat har bland annat varit jämförelsepriser och accepterat pris. Accepterat pris är den metod som senast infördes i Stockholmsområdet, augusti 2011 (Mäklarsamfundet 2012). Då vi båda har planerat att arbeta som mäklare efter avslutad utbildning tycker vi att ämnet i allra högsta grad är aktuellt för oss. Vi vill undersöka grunden till dessa prissättningsproblem och varför det blivit utbrett i de större städerna Begrepp och definitioner Lockpriser har varit mycket vanligt förekommande i Sverige och speciellt i Stockholm under de senaste åren. Detta begrepp avser de försäljningar där det slutliga priset för en bostad överstiger utgångspriset avsevärt. Priset på en bostad kan i enskilda fall skilja avsevärt från utgångspriset utan att det är frågan om ett lockpris. Bostaden kan vara unik i sitt slag eller att två eller fler spekulanter har fattat extra gott tycke för objektet (Mäklarsamfundet 2012). Benämningen lockpris används dock inte i mäklarnas marknadsföring. Utgångspris skall vara ett av mäklaren bedömt marknadspris som säljare kan tänka sig att acceptera vid en eventuell försäljning om en budgivning inte skulle inträffa (Mäklarsamfundet 2012). Definitionen av ett utgångspris kan kännas snarlik med definitionen av accepterat pris. Detta beror på att vissa mäklare som arbetar till exempel i Karlstad marknadsför sina bostäder med ett utgångspris som säljaren är villig att acceptera. I Stockholm förknippas detta istället ofta med lockpriser som har varit vanligt förekommande. Accepterat pris är ett pris som säljare och mäklare kommit överens om baserat på mäklarens värdering. Säljaren skall vara villig att acceptera detta pris som slutpris om ingen budgivning uppstår. Dock utesluter inte accepterat pris en budgivning om det finns flera intressenter. Accepterat pris infördes hos många mäklarbyråer i Stockholm den 1 augusti 2011, detta för att branschen vill motverka lockpriserna (Bovision 2011). 8

9 3.2. Syfte Uppsatsens syfte är att ta reda på om fastighetsmäklaren upplever att de nya regler som infördes under 2011 påverkat prissättning och försäljningsutfall på bostadsmarknaden i Stockholm och Karlstad under den senaste tiden Problemställning Hur ställer sig fastighetsmäklaren till användandet av lockpriser? Har införandet av Accepterat pris förändrat marknaden i aktuell stad? Kan fastighetsmäklaren se någon förändring av prissättning? Kan fastighetsmäklaren se någon förändring av auktionsform eller i budgivningsprocessen? 9

10 4. Metod I vår uppsats används primär och sekundärdata för att samla information. Primärdata i form av en enkät som redovisas i empirin. För att vara pålästa och ha en stor kännedom använder vi oss av sekundärdata i vår teoridel. Detta gör att vi får en bra grund att stå på i vår uppsats samtidigt som vår undersökning har som mål att tillföra ny kunskap inom ämnet (Jacobsen 2002). För att hitta sekundärdata har vi sökt efter veteskapliga artiklar genom databassökning i Business source premier. Vi har även sökt efter tidningsartiklar på till exempel Svenska dagbladets hemsida. Detta kan kopplas till en deduktiv data insamling, som innebär att vi först skaffar oss kunskap i tidigare forskning och artiklar om de problem som finns inom vårt ämne, därefter samlar vi in empiri för att se om den tidigare informationen stämmer överrens med vår undersökning. Detta brukar också kallas från teori till empiri (Jacobsen 2002). I vår empiri har vi valt att samla in data genom kvalitativ metod. Detta i form av ett frågeformulär med öppna frågor. Genom att använda sig av en kvalitativ metod kan vi komma ifrån vissa av de nackdelarna med en rent kvantitativ metod. En av de större nackdelarna med kvantitativ metod är att undersökningen kan bli ytlig och detta på grund av okomplicerade frågor (Jacobsen 2002). I vår studie använder vi oss av en e-postenkät som till största delen består av öppna frågor som skickas ut till olika mäklare. Inga personliga eller telefonintervjuer användes då detta skulle bli för tidskrävande. Vi väljer därför att använda oss av främst öppna frågor i vår enkät då de kan fånga upp oväntade synpunkter men även fungera som en slags säkerhetsventil för mäklaren som svarar, detta är även fördelen med en kvalitativ metod. Även slutna frågor används till mindre prioriterade områden. Vi gör det även möjligt för deltagarna att vara anonyma i vår uppsats, detta för att vi vill ha en empiri som är ärlig och rättvisande. En statistisk undersökning hade inte heller passat då det inte ger oss bra formuleringar på förbättringar eller problem. Nackdelar med öppna frågor är att vi står med en mängd skiftliga utsagor som inte går att föra in statistiskt (Jacobsen 2002). Vi samlar deltagare från Stockholm och Karlstad till vår undersökning genom att gå in på hemsidan hemnet.se där alla aktiva mäklare är samlade. Stockholm symboliserar en svensk storstad och Karlstad en medelstor stad. Vi väljer 10

11 därefter slumpmässigt ut kvinnor och män från de mäklarbyråer som fanns registrerade, till dessa skickar vi ut en intresseanmälan via e-post där vi beskriver vad vår undersökning skall behandla samt en förfrågan om de vill vara delaktiga. Totalt skickar vi förfrågningar till 40st mäklare fördelat på Stockholms innerstad och Karlstad. Antalet förfrågningar beror på Karlstads sämre utbud av mäklare jämfört med Stockholm. Mer än 40st förfrågningar hade även inneburit en för hög tidspress i arbetet. Förfrågningarna gav oss totalt 13st svar. De enkäterna som sedan besvaras av deltagarna läser vi igenom och sammanställer i vår empiri, dock kommer inte allas enkäter att redovisas i uppsatsen då vi har fokuserat oss på de som gav fullständiga svar. Detta analyseras sedan och kopplas till teorin i vår analysdel, för att kunna besvara vår frågeställning på ett trovärdigt sätt. När vi är nöjda med vår referensram sammanställer vi informationen från enkäterna i empiriavsnittet. Detta för att ge läsaren en bra bild av hur mäklarna svarade på våra frågor. 11

12 5. Referensram 5.1. Auktion/Budgivning Ordet auktion kommer från det latinska ordet augere vilket betyder att öka. En auktion är en marknadsinstitution med ett regelverk som bestämmer hur en försäljning skall gå till, priserna bestäms genom de bud som inkommer från marknadsdeltagarna. De varor som säljs via auktion är många: konstverk, böcker, antikviteter och inte minst fastigheter. Ett svar till varför auktioner används är att de föremål som säljs inte har ett standardvärde som fungerar från dag till dag. Vissa varors pris varierar beroende på efterfrågan och utbud på marknaden vid en speciell tidpunkt, därför kan det vara svårt att sätta ett fast värde (McAfee & McMillan 1987). I Australien och Nya Zeeland ses en auktion av en fast egendom som ett önskvärt alternativ att använda sig av. Både köpare och säljare är villiga deltagare och de kan överblicka fastighetsmarknaden på ett bra sätt. Därför ger auktionsprocessen och förutsättningarna runt den ett bra marknadsvärde (Dotzour et al. 1998). Det finns fyra olika typer av grundläggande auktionsformer som används när en unik vara skall säljas eller köpas: engelsk auktion (också kallad stigande auktion), holländsk auktion (också kallad fallande auktion), första pris auktion med förseglade bud och andra pris auktion med förseglade bud (McAfee & McMillan 1987). På senare tid har nyare budgivningsmetoder tagits fram, bland annat swedeauction som uppfanns av Carl Lagercrantz i Sverige år 1982 (Högskolemäklarna 2012) Dutch auction Den holländska budgivningsmetoden har funnits i flera hundra år och är en motsats till den engelska auktionen (McAfee & McMillan 1987). Det har tidigare spekulerats i om denna metod härstammar från medeltiden då handelsmän använde sig av den. Denna metod är en fallande budgivning, där sätts ett högt utgångspris och sedan sänks det allt eftersom tills någon väljer att lägga ett bud. Ursprungligen sattes utgångspriset på dag ett för att sedan sänka priset för var dag som går till dess att en köpare väljer att acceptera ett pris. Varan blir alltså såld till den person som först lägger ett bud i den fallande auktionen (Schill 1977). 12

13 Tidigare användes metoden i Holland för att sälja blommor, numera använder sig bl.a. fiskförsäljare och kreditinstitut av denna modell (Epiq Technologies 2010). De budgivare som är delaktiga i en fallande auktion måste uppskatta de andra deltagarnas intresse för varan i fråga. Budgivaren måste bestämma sig om han skall lägga ett bud då priset sjunkit mycket lågt men då riskera att en annan deltagare bjuder före. Eller om han skall lägga ett bud tidigt med låg risk av att bli överbjuden men varan kommer då köpas till ett högre pris som ligger närmre utgångspriset (Schill 1977). Det kan verka som att säljaren kan förlora pengar via försäljning i en holländsk budgivningsmetod, men i verkligheten tjänar de generellt mer än vad de skulle vid en traditionell budgivning där utgångspriset är lågt och priset stiger allt eftersom buden läggs. I en holländsk budgivning har budgivarna ingen aning om när varan kommer att säljas, detta gör att den måste agera snabbt för att vara säker på att vinna budgivningen. Även om priset sjunker istället för att öka som i en traditionell budgivning, kommer budgivarna slutligen betala varans värde eller till och med högre (Epiq Technologies 2010). Beroende på vad säljarna har för vara att sälja och hur mycket pengar de hoppas tjäna som resultat av en lyckad budgivning kan en holländsk budgivning vara ett mycket bra alternativ till de mer traditionella metoderna. Den fallande prisstrukturen gör att dessa budgivningsprocesser ökar konkurrensen mellan anbudsgivarna och gör som tidigare sagt att de måste agera snabbt (Epiq Technologies 2010) English auction Den engelska budgivningsmetoden härstammar från den klassiska öppna auktionen där budgivarna börjar på ett lågt utgångspris för att sedan bjuda över varandra. Priset höjs ända fram till dess att det endast är en budgivare kvar. Denna budgivare vinner sedan objektet till det pris där den bästa konkurrenten valde att hoppa av (Janssen 2004). Den engelska budgivningsmetoden är den auktionsform som används mest när det kommer till att sälja varor. Denna metod kan antingen utföras genom att en auktionsman ger ut priser, eller genom att budgivarna lämnar in buden själva. I vissa fall sätts det även in ett reservationspris som måste uppnås för att varan skall säljas (McAfee & McMillan 1987). 13

14 Den engelska budgivningsmetoden kan leda till auktionsfeber som i vissa fall leder till överbjudning. Auktionsfebern är ett känslomässigt tillstånd som uppstår vid press i samband med en budgivning/auktion. Detta har visat sig leda till högre slutpriser på försäljningsobjekten (Dodonova & Khoroshilov 2011). I en artikel säger Dodonova och Khoroshilov (2011) att en säljare som önskar att dra nytta av budgivarnas tendens att överbjuda bör sätta ett lågt utgångspris för att få deltagare att delta i budgivningen. Ibland kan detta utgångspris vara lägre än vad säljaren kan vara beredd att hålla med om. När deltagarna sedan börjar buda tenderar de att överbjuda och denna överbjudning kan kompensera säljaren för de förluster som uppstår på grund av ett lågt utgångspris i form av ett högt slutpris Swedeauction Swedeauction är en auktionsmetod som har uppfunnits och utvecklats av Carl Lagercrantz. Carl Lagercrantz är utbildad civilingenjör på KTH och fastighetsmäklare HMF och har utvecklat swedeauction sedan 1982 (Högskolemäklarna 2012). Några som använder swedeauction är Högskolemäklarna, de säger följande. Att köpa en egen bostad, är den största och viktigaste investeringen i livet för de allra flesta människor. Vårt mål är att sälja bostäder till ett så realistiskt marknadspris som möjligt. Swedeauction är den bästa och mest pålitliga metoden för att komma fram till ett marknadsmässigt pris (Högskolemäklarna 2012). Swedeauction lämpar sig bäst för prissättning av fast egendom och bostadsrätter, själva auktionen är indelad i två etapper. Innan den första etappen fastställer mäklaren ett utropspris, sedan lämnar minst tjugo spekulanter in slutna öppningsbud, detta pågår i ca fyra timmar. Den andra etappen brukar pågå i ca tio dagar eller tills budgivningen har avstannat, detta för att budgivarna inte skall känna sig stressade av att behöva lägga ett bud för hastigt för att sedan ångra sig. Denna etapp innehåller öppen budgivning där buden läggs i stigande ordning till motsatt från holländsk auktion. Efter att budgivningen är avklarat skrivs normalt köpekontraktet inom 24 timmar med den högstbjudande. Skulle mot förmodan den högstbjudande ångra sig kommer kontraktet att skrivas med den som lagt det näst högsta budet som brukar ligga på ca 0,2 procent under det högsta budet. För att säljaren och köpare skall veta att budgivningen har gått rätt till skickar mäklaren ut en lista 14

15 på de fem högsta buden med namn och information om de spekulanterna. Genom att använda swedeauction fastställs slutpriset med en exakthet som ingen annan auktionsmetod kan erbjuda (Högskolemäklarna 2012). Enligt Carl Lagercrantz (2006) är förståelsen av parabelekvationen av vital betydelse för alla seriösa mäklare. Parabelekvationen är ett viktigt verktyg som visar vad det relativa slutpriset blir vid ett visst antal budgivare. För varje ny budgivare höjs procentsatsen som läggs in i ekvationen och visar då det troliga slutpriset. Oseriösa mäklare brukar lämna tomma löften utan garantier om att hitta en köpare, medan seriösa mäklare säger att de skall hitta rätt köpare. För att kunna uppfylla detta behövs enligt författaren minst 20 budgivare men helst uppemot 50 st. Med hjälp av parabelekvationen visar författaren ett exempel på en bostad i Stockholm som har sålts med ett såkallat utropspris på kr, slutpriset hamnade på kr. Skulle mäklaren istället använda sig av swedeauction metoden genom att lägga ett utropspris på kr och genom det få fler spekulanter, i detta exempel 40 budgivare. Då skulle det riktiga slutpriset hamna på kr vilket är en betydligt större slutsumma Sealed First Price Auctions I en första pris auktion eller budgivning är buden förseglade. De potentiella köparna lämnar in sina förseglade bud och den högsta budgivaren vinner varan för det pris han angav. Den största skillnaden mellan en engelsk budgivning och en förstapris budgivning är att vid en engelsk auktion är alla budgivare alltid medvetna om de bud som finns och har lagts. Budgivarna har chans att observera och analysera sina motståndares bud för att få övertag i budgivningen. Men med förseglade bud kan varje budgivare endast lämna in ett bud, denna budgivningsmetod används ofta i USA för att förmedla rättigheter till mineralrika marker. Men de förekommer även vid försäljningar av konst och fastigheter (McAfee & McMillan 1987) Sealed Second Price Auctions I en förseglad andra pris auktion eller budgivning lämnar budgivarna förseglade bud med vetskapen om att det högsta budet vinner varan men betalar priset av det näst högsta budet. Denna metod används sällan i praktiken (McAfee & McMillan 1987). 15

16 6. Problem i budgivningsprocessen I en budgivningsprocess finns de olika slags spekulanter, vissa är förstagångsköpare och andra är mer rutinerade. Detta kan göra att vissa spekulanter agerar annorlunda i budgivningsprocessen (Wilhelmsson 2008). I en studie av Wilhelmsson (2008) undersöker han om vissa av spekulanterna tenderar att köpa bostäder i Stockholm till ett högre pris. För höginkomsttagare visar det sig att försäljningspriset ökar mer än snittet. Men oavsett om spekulanten har en högre utbildning eller inte, visar undersökningen att de inte har någon betydande roll i hur budgivningsprocessen utvecklas. Även för förstagångs spekulanter visar det sig att de inte missgynnas i utfallet av budgivning trots att de är mindre rutinerade. Undersökningen visade också att snittet för antal visningar en spekulant går på innan den köper en bostad är ca 10-15st och att erfarna köpare behöver mindre tid på sig att hitta en bostad än en förstagångsköpare som letade betydligt längre på marknaden innan den hittade en bostad. Fastighetsmarknaden brukar alltid förknippas med säljarens eller köparens marknad. I dessa olika marknadsfaser ser budgivningsprocessen annorlunda ut beroende på om utgångspriset är satt för högt eller för lågt och om det blir budgivning. Vissa tendenser visar att höginkomsttagare har en större förhandlingsstyrka sett till låginkomsttagare vid en säljares marknad (Wilhelmsson 2008). Som Wilhelmsson (2008) beskrev är alla spekulanter olika erfarna i bostadsprocessen. Detta gör att de spekulanter som har mest information kan dra fördelar i processen. Mäklaren är oftast den person som har mest information och kan då anpassa situationen ur mer tänkbara synvinklar. En mäklare vill helst övertyga säljarna att sälja snabbt och då kanske till ett lägre pris (Levitt, Syverson 2008). Dessa författare gjorde en studie om värdet av information vid en bostadsförsäljning, de kom fram till att information är en viktigt bit i processen. Som ett exempel tog de och jämförde försäljningar av mäklarnas privata bostäder med de vanliga klienternas. Detta eftersom mäklare är de som vanligtvis har mest information. De såg att mäklarnas bostäder blev sålda för 3,7 % mer än klienternas och var ute på försäljning i snitt 9,5 dagar längre. Författarna ansåg att de fanns tre huvudorsaker som låg bakom detta (Levitt, Syverson 2008). 16

17 Skillnader mellan mäklarens hus och klientens: mäklaren har som roll att kunna den specifika marknaden den befinner sig på. Detta gör att personen i fråga vet väldigt mycket om vad som efterfrågas, och kan då piffa upp sitt hus inför försäljningen. De gör att mäklarens hus kan sticka ut mer på marknaden vilket troligtvis leder till ett högre slutpris. Risker: Mäklarna vet hur marknaden fungerar och vet vilka risker som finns och kan då hålla sig lugnare när budgivning går igång och har lättare att vänta ut rätt bud. Uthålliga: mäklarna är mer tålmodiga och låter marknaden arbete för att få upp priset (Levitt, Syverson 2008). Beroende på vilken auktionsform som används såg författaren att det är annorlunda om spekulanterna är hög- eller låginkomsttagare. Vid en budgivning där de budar nedåt som till exempel en holländsk budgivning skulle höginkomsttagare ge betydligt mer för samma bostad jämfört med låginkomsttagaren. Men vid en budgivning där buden stiger utifrån utgångspriset, kallad engelsk budgivning är skillnaden mellan hög och låginkomsttagare i omvänd ordning (Wilhelmsson 2008) Lockpriser Budgivning vid bostadsförsäljning gör att mäklaren hoppas kunna pressa upp priset på den aktuella bostaden. För att en mäklare skall få ut de mesta ut av en budgivning är det viktigt med fler budgivare, ju fler budgivare desto mer sannolikhet att slutpriset kommer bli högre (Carl Lagercrantz 2006). Detta gör att vissa mäklare använder sig av lockpriser när de sätter utgångspriset, bara för att kunna locka dit fler spekulanter. Lockpriser är ett av problemen som har uppstått tack vare budgivningsprocessen och drabbar främst konsumenterna som dras in i felaktiga budgivningar där de egentligen inte har råd att medverka (Fastighetsmäklarnämnden 2011). Om en mäklare använder sig av ett lockpris vid marknadsföringen av objektet kan det leda till att intressanta kunder vilseleds. Mäklaren har alltid en omsorgsplikt att följa samt skall mäklaren använda sig av god mäklarsed vilket menas med att både säljarens och köparens intresse skall prioriteras vilket blir omöjligt om ett felaktigt utgångspris används (Fastighetsmäklarnämnden 2010). Med lockpriser anses utgångspriser som är lägre än 20 procent av slutpriset. Detta är väldigt svårt att avgöra då visa objekt kan stiga mer än 20 procent även om det inte har förekommit lockpris (Carl Lagercrantz 2006). Bara för att en mäklare har använt sig av s.k. lockpris vid en försäljning räcker det inte för att fälla mäklaren, utan denna bedömning avgörs från fall till fall. Detta gör att 17

18 Fastighetsmäklarnämnden då kan granska mäklaren och se om den kontinuerligt har använt sig av låga utgångspris(lockpriser) (Fastighetsmäklarnämnden 2009). Lockpriser används av mäklaren för att göra objekten mer attraktiva och därigenom kunna locka mer spekulanter till visningen. Detta kan ses som att mäklaren sätter ett rabatterat pris på objektet bara för att spekulanter skall bli intresserade. Detta kan kopplas till alla marknader där det förekommer rabatterade erbjudanden för att företagen skall locka till sig mer kunder och därigenom kunna sälja mer varor. Effekten och attityden till rabatterade priser kan skilja sig från olika konsumenter. Vissa konsumenter som gillar att pruta och är engagerande har lättare att falla för en vara som är på rea. Medan andra konsumenter är mer avvaktande till rabatterande varor. En stor inverkan på hur konsumenten skall se på rabatten är hur den presenteras eller erbjuds. Detta har störst inverkan på om konsumenten skall falla för erbjudandet (Soo ong 2008). För att motverka Stockholms utbredda problem med lockpriser infördes i april 2011 ett såkallat jämförelsepris i objektbeskrivningarna. Detta var en branschöverenskommelse som fastighetsmäklarbranschen kom fram till och gällde bostadsrätter i Stockholms innerstad, denna metod hade en prövotid fram till december Jämförelsepriset bygger på ett statistiskt marknadsvärde som baseras på en analys av tidigare bostadsöverlåtelser med schablonvärden för de lokala delmarknaderna. Tanken med jämförelsepris var att ge bostadsköparna en verklig prisindikation för vad liknande bostäder sålts för tidigare. Slutpriset kan dock skilja sig från jämförelsepriset både upp och ner då alla bostäder har olika parametrar att ta i beaktande, till exempel skick, balkong med mera (Mäklarsamfundet 2011). Syftet och målsättningen med jämförelsepriser var att skapa en balans mellan utgångspris och försäljningspris samt att köparna inte skall utföra förhastade handlingar. Branschen ville visa att de tog avstånd från de lockpriser som fanns på bostadsmarknaden i Stockholm. Alla objekt innehöll dock inte jämförelsepriser på grund av för unika objekt som gör att det inte finns liknande bostäder att ta med i beräkningen. Jämförelsepriser fanns tillgängliga på mäklarnas webbsidor samt vid alla visningar (Mäklarsamfundet 2011). I augusti 2011 infördes en modell som kallas accepterat pris hos majoriteten av de aktiva mäklarna i Stockholms innerstad. Accepterat pris innebär att det pris som finns med i mäklarnas annonser och annan marknadsföring skall kunna 18

19 accepteras av säljaren som slutpris i de fall då en budgivning inte uppkommer. I de fall där flera bud förekommer kan dock en normal budgivning förekomma och priset stiga till högre nivåer. Tanken är att säljare och mäklaren gemensamt skall komma fram till vart det accepterade priset skall ligga, detta på grund av att det accepterade priset även skall ligga inom ramen för mäklarens värdering. En säljare får alltid välja om bostaden i fråga ska säljas, även till det pris som är erbjudet och till vem som bostaden skall säljas till (Mäklarsamfundet 2011). Accepterat pris har gett ett tydligt resultat i form av högre utgångspriser i mäklarnas försäljningsannonser och marknadsföring. På grund av denna positiva påverkan av marknaden sedan införandet av accepterat pris den 1 augusti 2011 har nu flera mäklarfirmor valt att utvidga metoden till ett större geografiskt område. Metoden har tidigare enbart använts i Stockholms innerstad men nu omfattas även bostäder utanför Stockholms innerstad av accepterat pris. Detta infördes utanför Stockolms innerstad den 1 januari 2012 (Mäklarsamfundet 2011). 19

20 7. Prissättningsstrategier Företag kämpar för att ha fördelar gentemot sina konkurrenter, det många glömmer är att det finns en kraftfull fördel som är tillgänglig för alla, detta är prisövertaget. Att sätta rätt pris för varor och tjänster är ett av det mest fundamentala i försäljningsbranschen, varje produkt och tjänst som någonsin har sålts har haft ett pris. Att sätta rätt pris på en vara är bland det viktigaste och mest vinstkänsliga beslutet företag gör. Detta på grund av att ett rätt pris gör det mycket effektivt och snabbare att göra förtjänst på sina varor (Marn et al. 2010) Penetration Pricing Penetration pricing är en strategisk prissättningsmetod där en vara introduceras på marknaden med ett mycket lågt pris jämfört med liknande varor på marknaden. Ett av de viktigaste målen för denna strategi är att attrahera många konsumenter som är intresserade av varan, det ökar alltså efterfrågan. Penetration pricing används ofta av företag som siktar på att öka försäljningsvolymen samt för att få en högre marknadsandel. Denna strategi är därigenom en mycket populär metod då den snabbt inbringar stora försäljningsintäkter. Tanken med denna prissättningsstrategi är att konsumenter kommer att bli intresserade av varor med attraktiva priser om varan i fråga även håller en hög kvalitet. Genom att använda denna strategi kommer efterfrågan på varan att öka, detta gör sedan att produkten kan stiga i pris. Nackdelar med denna strategi är att den lätt smittar av sig till andra företag inom samma bransch vilket kan leda till låga priser på marknaden, samt att ett lågt pris kan leda till en brist på förtroende för produkternas kvalitet (penetrationpricing 2011) Value-based pricing Value-based pricing innebär att företagen prissätter sina produkter baserat på det värde det skapar för företagens konsumenter. För att förstå vad konsumenterna letar efter i sina produkter behöver företaget titta närmare på kundpreferenser, produktfördelar, produktkvalitet, företagets image samt alternativa produkter för att sätta värdet på företagets egen produkt. Med denna strategi försöker företagen att prissätta sina produkter med hjälp av konsumenterna. Med ett pris som de är villiga att acceptera (Pasura & Ryals 2005). 20

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Acceptpriser: Hur det har påverkat köpare, säljare och mäklarföretag

Acceptpriser: Hur det har påverkat köpare, säljare och mäklarföretag Acceptpriser: Hur det har påverkat köpare, säljare och mäklarföretag Patrik Granlund Lukas Sjöberg Juni - 2012 Uppsats, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi Examensarbete inriktning fastighetsförmedling

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 25 Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Författare: Handledare Sofia Törnqvist

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter

Utgångspris och slutpris: En studie av lockpriser vid försäljning av bostadsrätter Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter av Rosane Hungria Gunnelin och Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

- En studie kring faktorer som av erfarna fastighetsmäklare upplevs leda till högre provision.

- En studie kring faktorer som av erfarna fastighetsmäklare upplevs leda till högre provision. Institutionen för Fastigheter och Byggande Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Examensarbete nr.324 Kandidatnivå, 15 hp - En studie kring faktorer som av erfarna fastighetsmäklare upplevs leda

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Innehåll Allmänt om budgivningen på spotmarknaden Konkurrensen på den nordiska spotmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Budgivning vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter

Budgivning vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Budgivning vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter - Varför används budgivning inte i större utsträckning

Läs mer

Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag?

Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 191 Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Kandidatnivå, 15 hp Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2 Objektbeskrivning 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift Boarea: 87,5 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 2 774 kr 849 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2012 Ö 4595-11 KLAGANDE BJ MOTPART HL SAKEN Lägsta pris enligt 9 lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Bostadsrättsinnehavares val av fastighetsmäklare

Bostadsrättsinnehavares val av fastighetsmäklare Eleonor Sandberg Robin Bohlin Bostadsrättsinnehavares val av fastighetsmäklare Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vårtermin 2010 Lars Haglund Sammanfattning Inledning Bakgrunden till uppsatsen

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Provision Den framtida prissättningsmetoden för fastighetsmäklare?

Provision Den framtida prissättningsmetoden för fastighetsmäklare? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Kandidatuppsats i Företagsekonomi 15 hp Examinationsdatum 2009-06-05 Provision Den framtida prissättningsmetoden för fastighetsmäklare? Författare

Läs mer

Fastighetsförmedling som profession

Fastighetsförmedling som profession Fastighetsförmedling som profession Fastighetsmäklaren är en utpräglad mellanman som har en roll i en överlåtelseprocess. Mervärdet för säljare att anlita mäklare kan vara en kombination av högre pris

Läs mer

Ersättningsmodeller i fastighetsmäklarbranschen

Ersättningsmodeller i fastighetsmäklarbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 215 Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling Kandidatnivå, 15 hp Fastighetsförmedling Ersättningsmodeller i fastighetsmäklarbranschen Författare:

Läs mer

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Fakulteten for ekonomi, kommunikation och IT Företagsekonomi Josefine Borwell & Linda Garpheden Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Effekter av en ny fastighetsmäklarlag

Läs mer

Transaktioner i flerbostadshus, Stockholm New York - Hur köparens och säljarens ekonomiska intressen bevaras i transaktionsprocessen

Transaktioner i flerbostadshus, Stockholm New York - Hur köparens och säljarens ekonomiska intressen bevaras i transaktionsprocessen Författare: Per Edenström Handledare: Henry Gonza Muyingo Stockholm 2011 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Sidan 3 Överträffade förväntningar Sidan 6 Toppnoteringar för indikatorerna Sidan 7 Rykande het marknad i Stockholm Sidan 9 Bra drag i Göteborg Från vänster: Tor

Läs mer

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind Fastigheter och byggande, KTH Ett betydande kommunalt markägande Boverket,

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Författare: Viktoria Nordensved Stockholm 2008 Handledare:

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Bygg varumärket i media - med hjälp av webbanalys. Daniel Axelsson / 21 Oktober 2014

Bygg varumärket i media - med hjälp av webbanalys. Daniel Axelsson / 21 Oktober 2014 Bygg varumärket i media - med hjälp av webbanalys Daniel Axelsson / 21 Oktober 2014 00:00# 00:20# 00:40# 01:00# 01:20# 01:40# 02:00# 02:20# 02:40# 03:00# 03:20# 03:40# 04:00# 04:20# 04:40# 05:00# 05:20#

Läs mer

Södercentrum 72 kvm 3 r o k. Gavel med inglasat uterum i attraktivt område. 975 000 kr.

Södercentrum 72 kvm 3 r o k. Gavel med inglasat uterum i attraktivt område. 975 000 kr. Södercentrum 72 kvm 3 r o k Gavel med inglasat uterum i attraktivt område. 975 000 kr. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem.

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Visningsmaterial Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Boarea: 54 m2 Avgift: 3 032 kr Pris: 1 450 000 kr Acceptpris Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Klientinflytande vid fastighetsvärdering

Klientinflytande vid fastighetsvärdering Emelie Johansson Sofie Vintfjärd Klientinflytande vid fastighetsvärdering Client Influence on property valuation Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Tommy Bergquist Förord

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS Tomt vid Vita Bandet ca 200 m till badstrand!!! Unikt tillfälle att förvärva en tomt på havssidan i Söndrum!!! Här får du möjlighet att bygga ditt

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi Vanliga frågor (FAQ) ALLMÄNT När har ni öppet? Hur tar jag mig enklast till er? Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi utökade tider för utlämning fram

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan:

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Central 1: i Lund 40 kvm

Central 1: i Lund 40 kvm Objektbeskrivning Central 1: i Lund 40 kvm Flormansgatan 8, Lund Boarea: 40 m 2 Avgift: Utgångspris: 1911 kr inkl värme 855 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 525. Använd länken i annonsen. Ansvarig

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

Södercentrum 72 kvm 3 r o k. Bottenvåning på gaveln med inglasat uterum

Södercentrum 72 kvm 3 r o k. Bottenvåning på gaveln med inglasat uterum Södercentrum 72 kvm 3 r o k Bottenvåning på gaveln med inglasat uterum Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att du

Läs mer

Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6)

Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning I Fastighetsmäklarutredningens slutbetänkande Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) ges förslag till en ny fastighetsmäklarlag. Syftet

Läs mer

Föreningsmäklare. Läs vidare om hur det går till! Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval

Föreningsmäklare. Läs vidare om hur det går till! Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval Föreningsmäklare Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval Tänk om det vore en självklarhet att man tänkte på dig när det var dags att sälja sin lägenhet? Tänk om du kunde få gå på fler intag och få

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer