Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 Dnr: Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden , 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc

2 2

3 Miljö- och byggnadsnämnden Inledning Miljö- och byggnadsnämnden ska långsiktigt arbeta för att människor i Västerviks kommun ska kunna bo och leva i en attraktiv bygd med ren miljö. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsuppgifter är till största del myndighetsfrågor inom följande område: Plan- och bygglagen PBL, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen och annan speciallagstiftning och tillhörande föreskrifter, men även speciallagstiftning som lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om byggfelsförsäkring m.fl. Nämndens uppgift är att säkerställa syftet med lagarna och de föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av dessa. Organisation Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadschef Stab Miljö- och byggnadschef, Miljöchef, Bygglovchef, Jurist och Nämndsekretare Miljö Miljöchef och medarbetare Bygg Bygglovschef och medarbetare 3

4 Miljö- och byggnadsnämnd Nämndens viktigaste uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning. Verksamhetsutövare och kommuninnevånare ska uppleva att tillsyn och lov- och tillståndsgivning sker korrekt och kompetent och att den är förenad med en god information som är lätt att förstå. All verksamhet bygger på att handlingar och ansökningar är så kompletta som möjligt, varför en betydande del av verksamheten består av att ge information om aktuell lagstiftning i lov - och tillståndsansökningar. För nämndens olika uppdragsområden finns arbetsplaner och detaljbudgetar fastlagda som kontinuerligt följs upp av miljö- och byggnadsnämnden. Stab Staben svarar för styrningen och ledningen av verksamheten på miljö- och byggnadskontoret. Staben består av miljö- och byggnadschef, miljöchef, bygglovchef, juridisk resurs samt nämndsekreterare. Miljöenheten Miljöenheten ska säkerställa syftet med miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av nämnda lagstiftningar. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan/ansökan kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Enheten ska dessutom genom rådgivning, information och liknande verksamhet skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Byggenheten Byggenhetens arbetsuppgifter inom byggområdet styrs i första hand av plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen (PBF) och tillhörande föreskrifter, men även speciallagstiftning som lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om byggfelsförsäkring m.fl. Nämndens uppgift är att säkerställa syftet med lagarna och de föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av dessa. Byggnadsnämnden ska genom sin verksamhet verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som även ska vara estetiskt tilltalande, samt samråd med stadsarkitekt och gestaltningsrådet i dessa frågor. Alkohol Alkoholhandläggaren har att säkerställa syftet med alkohollagstiftningen samt utreda och bedöma om serveringstillstånd ska ges. Därtill ska tillsyn på anläggningar med serveringstillstånd utföras. 4

5 Utdrag från kommunens Budget 2014 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser, fastställd av kommunfullmäktige Nämnden har med fet stil markerat de delar som nämnden avser att arbeta mer prioriterat med. Vision 2025 Kommunens vision kan sammanfattas enligt följande: Västervik växer med stolthet och äkthet och har utvecklats till en hållbar kommun Vi har jobb, känner oss friska och är trygga Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid Vår skärgård och våra naturområden är öppen för alla Det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Västerviks kommun Kommunens prioriterade inriktningsområden De prioriterade inriktningsområdena är styrande för samtliga nämnder och bolag. För respektive inriktningsområde formuleras mål och uppdrag som respektive nämnd och bolag skall konkretisera, utveckla och anpassa till sina respektive verksamheter. För varje uppdrag skall det finnas en samordningsansvarig funktion i kommunen. De prioriterade inriktningsområdena är följande: Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Kommunövergripande mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena De prioriterade områdena gäller generellt för samtliga nämnder och bolag och ska vara styrande för de beslut som fattas. Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande MÅL Positivt flyttningsnetto Andelen som uttrycker sig positivt om företagsklimatet skall öka i jämförelse med senaste mätning (maj 2013) Arbetslösheten skall minska Antalet besökare skall öka Restiderna till och från våra grannkommuner och viktiga regioncentra skall minska 5

6 UPPDRAG Hållbarhetsarbete i framkant Utveckla och förbättra bemötande och service Kommunen skall uppfattas som säker och trygg att bo i Utveckla och förbättra information och kommunikation med invånare och företag Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi MÅL Begränsa nettokostnaderna till högst 98 % av skatteintäkter och kommunal utjämning Självfinansiera (årets resultat + avskrivningar) investeringar till hundra procent över en rullande treårsperiod I kvalitetsjämförelser ska kommunen i 80 % av mätresultaten (respektive nämnd och bolag tar fram 3-5 viktiga jämförelsemått) ligga över snittet för jämförbara kommuner eller ha förbättrat sig i förhållande till föregående års mätning UPPDRAG Det är i mötet med brukaren/kunden som kvaliteten uppstår. Kommunens verksamhet består till största delen av tjänster, där kundens upplevelse av kvalitet är lika viktig som objektivt uppmätt kvalitet. Hög processkvalitet uppnås med bra arbetsmetoder och rutiner. Vi jämför oss med jämförbara kommuner, riksgenomsnitt och med oss själva. Under 2014 ska vårt beslutsstödsystem Hypergene vara i full drift med samtliga moduler, ekonomi, personal, verksamhetsuppföljning, budget och prognosmodul. Exempel på olika typer av kvalitetsmått: NKI (nöjd-kund-index) och enkäter fångar brukarens subjektiva upplevelse Statistiska jämförelser (ex andel elever med betyg i 16 ämnen är ett objektivt resultat) Processkvalitet (ex väntetider, reklamationer) Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun MÅL Hållbart medarbetarengagemang (HME-index) på minst 78 Sjukfrånvaro på högst 4,5 % 6

7 UPPDRAG Tydliggör och utveckla ledarskapet Tydliggör och utveckla medarbetarskapet Välinformerade medarbetare Fördjupade uppdrag inom prioriterade inriktningsområden Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Utveckla demokratiarbetet och medborgardialogen (ks/kf) Utveckla kommunfullmäktiges arbete med beredningar i viktiga framtidsfrågor (kf) Fokuserade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten (Jobbkommissionen) (ks) Regionförstoring genom stärkt infrastruktur och förbättrade kommunikationer (ks) Utökat utbud av eftergymnasiala utbildningar (ks) Utveckla samverkan mellan skola och näringsliv (bun) Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Kundfokuserad hemsida (samtliga, ks samordnar) Utvecklad samverkan med andra kommuner (samtliga, ks samordnar) Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Successiv förbättring av lärarlönerna (bun) Beakta personalens önskemål om full sysselsättningsgrad (samtliga, ks samordnar) Samtliga nämnder ska, utifrån redovisad lönekartläggning, säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer (samtliga, ks samordnar) Uppdrag för Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsens förvaltning Kartlägga bygglovsansökningar som inte ryms inom befintliga detaljplaner och med detta som underlag får kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att analysera och föreslå behov av vilka eventuella revideringar av detaljplaner som behövs. 7

8 Miljö- och byggnadsnämnden Särskilt uppdrag för Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsens förvaltning: Kartlägga bygglovsansökningar som inte ryms inom befintliga detaljplaner och med detta som underlag får kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att analysera och föreslå behov av vilka eventuella revideringar av detaljplaner som behövs. Uppdrag Medverka till förbättrad service och ett förbättrat näringslivsklimat som del av tillväxten i Västerviks kommun. Att agera servicemyndighet för säkerställande av hållbara och attraktiva livs- och etableringsmiljöer över tid i Västerviks kommun för människor och miljön. Verka för ett processinriktat och lösningsinriktat arbetssätt. Öka informationstillfällena. Investeringar För 2014 finns i budget kronor för investering i kontorsutrustning. Sedan tidigare finns kronor avsatta att investeras i ett nytt ärendehanteringssystem för miljöenheten. Detta har inte kunnat genomföras under 2013 utan medlen kommer att användas först under 2014 och/eller Medlen förutsätts kunna överföras mellan åren. Budgetförutsättningar Miljö- och byggnadsnämnden Budget ,2 9,2 9,2 9,2 Löneökning 2,5 % 0,4 0,8 1,2 Tilläggsbudget 0,9 0,9 0,9 Ram ,2 10,5 10,9 11,3 Driftsbudget Miljö- och byggnadsnämnden sammanfattad 2014 Intäkter Kostnad Budget Nämnd Stab Miljö Bygg Ram

9 Nämnd Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Nämnd 0 0,8 0,8 Summa: 0 0,8 0,8 Beskrivning verksamhet Verksamhetsplanen för miljö- och byggnadsnämnden redovisar nämndens bedömning av hur uppdraget ska prioriteras med utgångspunkt från dels de resurser som kommunfullmäktige anvisar nämnden, Budget 2014 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser dels de avgifter som nämnden enligt fullmäktiges beslut ska ta ut, aktuella styrdokument såsom och kommunens övriga styrdokument, exempelvis energi- och klimatstrategin. Nämnden ska utföra den prövning och tillsyn som är föreskriven på ett sådant sätt att riksdagens mål och intentioner kan nås. I övrigt styrs arbetet enligt nämndens reglemente, senast uppdaterad

10 Stab Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Stab 3,6 Summa: 0 0,0 3,6 Beskrivning verksamhet Rådgivning, informations- och upplysningsverksamhet är en naturlig del i det dagliga arbetet. I syfte att underlätta för personalen och för kunderna vill miljö- och byggnadsnämnden fortsätta att utveckla hemsidan och dess möjligheter. Informationen ska vara lättillgänglig och det ska vara enkelt att förstå vad som förväntas av både medborgaren och förvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden vill stärka förutsättningen för ett gott värdskap och bemötande gentemot näringsliv och medborgare. Detta görs genom ett tydliggörande av kommunorganisationens funktioner och roller hos medarbetarna samt att fortsätta utveckla lokala kundtjänstfunktioner och digitala tjänster och rutiner. Det långsiktiga arbetet med att ta fram rutiner för att kvalitetssäkra förvaltningens arbete fortsätter. Uppdrag/Mål Förvaltningsövergripande Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Fördubbla andelen digitala ansökningar i förhållande till Tillgängliggöra och publicera samtliga egenproducerade projektrapporter på webben för transparens och synliggörande av resultat. Verka för att vara aktiv del av kommunens lotsfunktion. Utbildningsinsats/information för nämndledamöterna i delegationsordningen. Ta fram ett underlag för förnyelse av planer samt lämna förslag till prioritering enligt särskilt uppdrag för nämnden. Granskning och ändamålsenlig ändring av nämndens två vanligaste beslutstyper med målsättningen att göra innehållet enklare att läsa och förstå. Vara drivande part i samarbetet och samverkan med enheten för samhällsbyggnad genom bland annat framtagande av rutiner för samarbetet, avseende bland annat tidig dialog i planarbetet. Nämnden ska ta initiativ till utbildningsinsats för nämndledamöter och tjänstemän avseende ny översiktsplan med tematiska tillägg samt kring den förväntat ändrade planoch bygglagen. 10

11 I samband med årsdebiteringen eller annat utskick, sprida informationsblad om avgifter för kommunens miljöskydd-, hälsoskydd-, och livsmedelstillsyn. Publicera förvaltningens organisationsschema på hemsidan. Informationsinsats telefonsamtalsmottagare, om kontorets ansvarsområden och handläggars roller, i syfte att minimera antalet vidarekopplingar och stärka bemötandet vid inkommande samtal till kommunen. Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Intern kundenkät: Fortsatt utveckling och förändring av rutiner och arbetssätt utifrån analyser av enkätresultat. Undersöka minst en ny metodik för handläggning med avsikten att utveckla nämndens resursanvändning. Hitta samarbetsformer i miljöstrategiska frågor. Upprättande av internkontrollplan senast andra tertialet samt genomföra kontroll utefter densamma innan årets slut. Undersöka möjligheter och begränsningar i direktfakturering från ärendehanteringssystemet (ecos) senast första tertialet. Framräkning av timtaxan från grunden för behandling i kommunfullmäktige senast årsskiftet 2014/2015. Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun 2,0 % sjukfrånvaro aktivt samarbete med samverkansgrupp, skyddsombud och företagshälsovård. Genomföra utvecklingsinsats med team-utveckling som syfte. Upprättande av kompetensförsörjningsplan senast tredje tertialet. Upprättande av arbetsmiljöplan senast tredje tertialet. 11

12 Uppdrag/Mål Serveringstillstånd Handläggning av serveringstillstånd innebär information och utredningar inför serveringstillstånd. I kommunen finns drygt 90 anläggningar med serveringstillstånd. Tillsynen på området görs genom inre tillsyn såsom granskande av handlingar från exempelvis skatteverket och polisen. Den yttre tillsynen görs genom oannonserade besök på serveringsställen. Alkoholhandläggaren fungerar även som samordnare för tillfällig tillståndsverksamhet samt som juridisk resurs för förvaltningen. Minst 100 tillsynsbesök per år på verksamheter med serveringstillstånd. Genomföra minst tre informationsmöten per år med referensgruppen (referensgruppen består av de serveringsställen som omsätter mest alkohol eller har inriktning mot ungdomar). Genomföra informationsmöte där alla restaurangägare är inbjudna. Genomföra utbildning en gång per år av ny personal inför sommaren. Genomföra en utbildning i ansvarsfull alkoholservering och värdskapets betydelse. Att löpande informera tillståndshavare om alkohollagen, via nyhetsbrev 2 gånger per år. Delta i det nationella nätverket Krogar Mot Knark. Genomföra en utbildning för restaurangpersonal i arbetet Krogar Mot Knark. 12

13 Miljö Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Miljö 3,8 Summa: 0 0,0 3,8 Beskrivning verksamhet Miljö- och byggnadsnämndens ansvar inom området miljö är att säkerställa syftet med miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och tillhörande föreskrifter, men även viss annan speciallagstiftning som exempelvis tobakslagen och lagstiftning kring handel med receptfria läkemedel. Planerad tillsyn sker främst utefter riskbaserad modell. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Utöver tillsyn bistår nämnden allmänheten med rådgivning. Kommentar budget Utöver budgeterade medel ska sek reserveras för investering för framtida införande av förnyat ärendehanteringssystem. Uppdrag/Mål LIVSMEDEL, TOBAK, FOLKÖL OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL En satsning på dricksvatten kommer att göras i kontrollen genom kompetensutveckling och tillsynsinsats där bred samverkan inom länet kommer att vara en positiv faktor. I övrigt kommer projektinriktad tillsyn att fortgå. Livsmedelsobjekt med olika kontrolltid ska få besök utefter arbetsplanens fastställda frekvens. Försäljningsställen för folköl, tobak och receptfria läkemedel med olika kontrolltid ska få besök utefter arbetsplanens fastställda frekvens. Projektinriktad kontroll ska ske genom minst 3 olika projekt vilka ska redovisas genom projektrapport. En informationsinsats ordnas inriktad mot ny informationsförordning. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för handläggning i syfte att ge verksamhetsutövare översikt och processkännedom. MILJÖSKYDD INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Det fleråriga arbetet med MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) har inneburit en mer omfattande insats än först förväntat. Under 2014 kommer arbetet att fortsätta med nästa fas. Fortsatt arbetsinsats kommer att behöva läggas på förorenade områden i allmänhet. Tillsyn på små verksamheter efter en länsgemensam modell kommer att slutföras i början av året. 13

14 Tillsynsobjekt som betalar årlig avgift ska få besök enligt frekvens som fastställs utifrån riskklassificeringen. MIFO - Förelägga om MIFO fas 2 vid alla nedlagda deponier med riskklass 2. Gäller både kommunala och industrideponier. Innefattar ett omfattande första steg, ansvarsutredningar. - Riskklassa minst 4 pågående verksamheter i MIFO fas 1. Tillsyn över avloppsreningsverk med prioritering utefter recipientens känslighet och antagen VA-plan. En informationsinsats för verksamheter med årlig avgift genomförs. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. Förebyggande informationsinsats under våren till fritidsbåtsintressenter angående latrintömning med anledning av utsläppsförbud för toalettavfall från april Inkluderar informationsträff, spridning av broschyr samt pressmeddelande. MILJÖSKYDD JORDBRUK Under 2014 får området en ny handläggare. Arbetet kommer att inriktas på branschkännedom och kunskapsuppbyggnad. Tillsynsbesök ska ske på samtliga tillståndspliktiga jordbruk. Tillsynsbesök ska ske på 50 % av alla anmälningspliktiga jord- och vattenbruk. Tillsynsbesök ska ske på 30 % av alla jordbruk med mer än 30 och färre än 100 djurenheter. En informationsinsats för verksamheter med årlig avgift genomförs. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. HÄLSOSKYDD SAMT VATTEN OCH AVLOPP Ärendemängden på området har ökat. Det gäller främst avlopp i takt med att allt fler inventeringar genomförts. Ärenden kopplade till kommunens renhållningsordning bidrar till ökningen. Vidare har ärendegrupp om borrning av dricksvatten tillkommit. Inventering av enskilda avlopp har enligt planerat ökat något Nämnden behöver även 2014 hålla tempo och fokus så att andelen åtgärdade avlopp i kommunen kan öka i nödvändig takt. Två informationsinsatser anordnas, en kring inventering av enskilda avlopp och en med viss bransch som målgrupp. 500 avlopp (hus) inventeras enligt nämndens tillsynsplan. Tillsynsprojekt på skolor med avseende på inomhusmiljö. Samordning ska ske med Socialstyrelsens nationella projekt om inomhusmiljö i skolor. Arbetet ska resultera i en lokal projektrapport. Upprättande av riktlinje för buller från musik- och underhållningsevenemang senast första tertialet. 14

15 Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. STRANDSKYDD, MILJÖÖVERVAKNING OCH NATURVÅRD Handläggningstiden för strandskyddsdispensärendena ska vara högst åtta veckor, räknat från komplett ansökan. Aktiv part i upprättande av tillsynsplan för Skärgården. Samtliga detaljplaner skall genomgå en miljöbedömning som underlag till behovsbedömning enligt PBL. Informationsträff riktas särskilt till berörda intressenter/professionella rådgivare inom den areella näringen. Pressmeddelande ska sändas till berörda lokaltidningar inför mötena. Allmän information internt inom kommunen om naturvärdesbedömningar. Tillsyn av Gränsö, Blankaholm och Möckelkullen naturreservat avseende i första hand skötsel. Luftkvalitetsmätningar enligt URBAN-programmet ska genomföras i samarbete med Kalmar läns luftvårdsförbund. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. 15

16 Bygg Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Bygg 2,3 Summa: 0 0,0 2,3 Beskrivning verksamhet Miljö- och byggnadsnämndens huvudsakliga arbetsuppgifter inom byggområdet bestäms i första hand av inkommande ansökningar om bygglov, anmälningspliktiga byggärenden och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska handlägga klagomålsärenden rörande olovligt utförda åtgärder samt tomter och byggnader i ovårdat skick. I nämndens arbetsuppgifter ingår även tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar och vissa andra motordrivna anordningar samt enkelt avhjälpta hinder. En stor del av nämndens dagliga verksamhet består av rådgivning till allmänhet, näringsidkare, intresseorganisationer och övrig kommunal verksamhet i bygglovfrågor ur lokaliserings-, byggnadsteknisk-, gestaltnings- och plansynpunkt. Miljö- och byggnadsnämndens ansvar inom byggområdet styrs i första hand av plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen med tillhörande föreskrifter. Byggverksamhetens handläggning styrs även av en stor mängd speciallagstiftning som lag om viten, lagen om byggfelsförsäkring, väglag, lag om kulturminnen, lag om skydd mot olyckor mfl. Från 1 januari till 31 oktober 2013 har nämnden mottagit ca 600 bygglovsansökningar och anmälningspliktiga byggärenden. Jämfört med samma period under 2012 har antalet ärenden ökat med sammanlagt ca 30 %. Ca registrerade ventilationssystem omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i Västerviks kommun. I dagsläget finns ca 600 system som saknar protokoll över utförd besiktning. Nämndens pågående inventering av hissar visar att tillsynen just nu omfattar 332 hissar. Nämnden har ännu inte något register över andra tillsynspliktiga motordrivna anordningar såsom exv. rulltrappa, travers, linbana, motordriven port. Sammanlagda antalet ärenden med tillstånd för brandfarlig och explosiva varor är ca 200. Under det senaste året har ca 40 nya ärenden hanterats. Den nya plan och bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011 har inneburit ett förändrat arbetssätt och utökade arbetsuppgifter. Under 2013 har nämnden erhållit medel för extra resurser och två tjänster som teknisk granskningsingenjör/bygglovhandläggare kommer att tillsättas under senast En eventuellt reviderad plan- och bygglag under 2014 kan innebära ytterligare förändringar och nya arbetssätt. Den äldre plan- och bygglagen gäller för ärenden påbörjade före 2 maj 2011 varför nämnden har att hantera dubbla lagstiftningar under flera år. 16

17 Kommentar budget Den förväntade ärendemängden bedöms inte förändras under 2014 i förhållande till tidigare år. Fler ärenden enligt den nya lagstiftningen och därmed enligt till denna avhängiga taxa kommer att hanteras under 2014 än under Då den nya taxan generellt har en högre kostnadstäckning kommer intäkterna att öka. Å andra sidan krävs mer personal för att utföra arbetsuppgifterna. För att minska den äldre oavslutade ärendemängden har förvaltningen erhållit en resursförstärkning under En handläggare är dedikerad för arbetsuppgiften. Med anledning av rådande arbetssituation har nämnden antagit en riktlinje för prioritering av byggavdelningens verksamhet från , 257. Uppdrag/Mål Bygglov inom åtta veckor från fullständig handling. Lagstiftningen anger tio veckor. Minst två informationsträffar med byggherrar och intresseorganisationer, varav en träff riktas särskilt till berörda intressenter/professionella rådgivare inom den areella näringen. Pressmeddelande ska sändas till berörda lokaltidningar inför mötena. Information om och förtydligande av MittBygge på hemsidan och till personal för att öka antalet digitala ansökningar. Utbildning för kontorets personal inom området ska ske under Påbörja inskanning av ansökningshandlingar. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. Anpassa organisationens rutiner efter en eventuellt reviderad plan- och bygglag. Skapa nya effektiva rutiner och checklista för ärendegenomgång av nya ärenden. Avslut av 75 % av ärenden äldre än 5 år. Upprätta tillsynsplan för del av skärgården. Handlägga ärenden om brandfarliga och explosiva varor inom 3 månader 50 % av tidigare lämnade tillstånd gällande brandfarliga och explosiva varor, ska bli avsynade. Slutföra inventering av hissar och motordrivna anordningar i hela kommunen. Enkelt avhjälpta hinder Avslut och rapport av inventering av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i Västerviks centrum under Inventering, avslut och rapport av enkelt avhjälpta hinder i övriga delar av kommunen under perioden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Dnr: MN 14/29 Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Postadress Nyköpings kommun Nämndansvarig tjänsteman 611 83

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Västerviks kommun. Revisionsrapport. Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. www.pwc.

Västerviks kommun. Revisionsrapport. Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. www.pwc. www.pwc.com/se Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Pär Sturesson Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll Certifierade kommunala revisorer September

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Behovsutredning 2016-2018

Behovsutredning 2016-2018 Styrdokument, plan Miljö- och hälsoskyddskontoret 2015-03-19 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:29 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Behovsutredning 2016-2018 Nivå:

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Verksamhetens plan 2015

Verksamhetens plan 2015 Grästorps kommun Verksamhetens plan 2015 Miljö- och byggnämnd Fastställd av.. 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Vision 2020... 3 2 Nuläge och framtid... 3 3 Prioriterade mål... 4 3.1 Kund/medborgare...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin Vadstena kommun Ärendehantering bygg och miljö t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Syfte...3 2.2. Revisionsfrågor...3 2.3. Metod...3 2.4. Revisionsbevis...3

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011 Bygg och miljökontoret Verksamhetsplan 2011 Redovisad i Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2011-02-23, 34/2011 Verksamhetsplanen sammanställd av Lily Grey, informatör, bygg och miljökontoret, 011-15 14 94

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer