Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 Dnr: Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden , 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc

2 2

3 Miljö- och byggnadsnämnden Inledning Miljö- och byggnadsnämnden ska långsiktigt arbeta för att människor i Västerviks kommun ska kunna bo och leva i en attraktiv bygd med ren miljö. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsuppgifter är till största del myndighetsfrågor inom följande område: Plan- och bygglagen PBL, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen och annan speciallagstiftning och tillhörande föreskrifter, men även speciallagstiftning som lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om byggfelsförsäkring m.fl. Nämndens uppgift är att säkerställa syftet med lagarna och de föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av dessa. Organisation Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadschef Stab Miljö- och byggnadschef, Miljöchef, Bygglovchef, Jurist och Nämndsekretare Miljö Miljöchef och medarbetare Bygg Bygglovschef och medarbetare 3

4 Miljö- och byggnadsnämnd Nämndens viktigaste uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning. Verksamhetsutövare och kommuninnevånare ska uppleva att tillsyn och lov- och tillståndsgivning sker korrekt och kompetent och att den är förenad med en god information som är lätt att förstå. All verksamhet bygger på att handlingar och ansökningar är så kompletta som möjligt, varför en betydande del av verksamheten består av att ge information om aktuell lagstiftning i lov - och tillståndsansökningar. För nämndens olika uppdragsområden finns arbetsplaner och detaljbudgetar fastlagda som kontinuerligt följs upp av miljö- och byggnadsnämnden. Stab Staben svarar för styrningen och ledningen av verksamheten på miljö- och byggnadskontoret. Staben består av miljö- och byggnadschef, miljöchef, bygglovchef, juridisk resurs samt nämndsekreterare. Miljöenheten Miljöenheten ska säkerställa syftet med miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av nämnda lagstiftningar. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan/ansökan kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Enheten ska dessutom genom rådgivning, information och liknande verksamhet skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Byggenheten Byggenhetens arbetsuppgifter inom byggområdet styrs i första hand av plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen (PBF) och tillhörande föreskrifter, men även speciallagstiftning som lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om byggfelsförsäkring m.fl. Nämndens uppgift är att säkerställa syftet med lagarna och de föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av dessa. Byggnadsnämnden ska genom sin verksamhet verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som även ska vara estetiskt tilltalande, samt samråd med stadsarkitekt och gestaltningsrådet i dessa frågor. Alkohol Alkoholhandläggaren har att säkerställa syftet med alkohollagstiftningen samt utreda och bedöma om serveringstillstånd ska ges. Därtill ska tillsyn på anläggningar med serveringstillstånd utföras. 4

5 Utdrag från kommunens Budget 2014 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser, fastställd av kommunfullmäktige Nämnden har med fet stil markerat de delar som nämnden avser att arbeta mer prioriterat med. Vision 2025 Kommunens vision kan sammanfattas enligt följande: Västervik växer med stolthet och äkthet och har utvecklats till en hållbar kommun Vi har jobb, känner oss friska och är trygga Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid Vår skärgård och våra naturområden är öppen för alla Det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Västerviks kommun Kommunens prioriterade inriktningsområden De prioriterade inriktningsområdena är styrande för samtliga nämnder och bolag. För respektive inriktningsområde formuleras mål och uppdrag som respektive nämnd och bolag skall konkretisera, utveckla och anpassa till sina respektive verksamheter. För varje uppdrag skall det finnas en samordningsansvarig funktion i kommunen. De prioriterade inriktningsområdena är följande: Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Kommunövergripande mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena De prioriterade områdena gäller generellt för samtliga nämnder och bolag och ska vara styrande för de beslut som fattas. Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande MÅL Positivt flyttningsnetto Andelen som uttrycker sig positivt om företagsklimatet skall öka i jämförelse med senaste mätning (maj 2013) Arbetslösheten skall minska Antalet besökare skall öka Restiderna till och från våra grannkommuner och viktiga regioncentra skall minska 5

6 UPPDRAG Hållbarhetsarbete i framkant Utveckla och förbättra bemötande och service Kommunen skall uppfattas som säker och trygg att bo i Utveckla och förbättra information och kommunikation med invånare och företag Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi MÅL Begränsa nettokostnaderna till högst 98 % av skatteintäkter och kommunal utjämning Självfinansiera (årets resultat + avskrivningar) investeringar till hundra procent över en rullande treårsperiod I kvalitetsjämförelser ska kommunen i 80 % av mätresultaten (respektive nämnd och bolag tar fram 3-5 viktiga jämförelsemått) ligga över snittet för jämförbara kommuner eller ha förbättrat sig i förhållande till föregående års mätning UPPDRAG Det är i mötet med brukaren/kunden som kvaliteten uppstår. Kommunens verksamhet består till största delen av tjänster, där kundens upplevelse av kvalitet är lika viktig som objektivt uppmätt kvalitet. Hög processkvalitet uppnås med bra arbetsmetoder och rutiner. Vi jämför oss med jämförbara kommuner, riksgenomsnitt och med oss själva. Under 2014 ska vårt beslutsstödsystem Hypergene vara i full drift med samtliga moduler, ekonomi, personal, verksamhetsuppföljning, budget och prognosmodul. Exempel på olika typer av kvalitetsmått: NKI (nöjd-kund-index) och enkäter fångar brukarens subjektiva upplevelse Statistiska jämförelser (ex andel elever med betyg i 16 ämnen är ett objektivt resultat) Processkvalitet (ex väntetider, reklamationer) Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun MÅL Hållbart medarbetarengagemang (HME-index) på minst 78 Sjukfrånvaro på högst 4,5 % 6

7 UPPDRAG Tydliggör och utveckla ledarskapet Tydliggör och utveckla medarbetarskapet Välinformerade medarbetare Fördjupade uppdrag inom prioriterade inriktningsområden Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Utveckla demokratiarbetet och medborgardialogen (ks/kf) Utveckla kommunfullmäktiges arbete med beredningar i viktiga framtidsfrågor (kf) Fokuserade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten (Jobbkommissionen) (ks) Regionförstoring genom stärkt infrastruktur och förbättrade kommunikationer (ks) Utökat utbud av eftergymnasiala utbildningar (ks) Utveckla samverkan mellan skola och näringsliv (bun) Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Kundfokuserad hemsida (samtliga, ks samordnar) Utvecklad samverkan med andra kommuner (samtliga, ks samordnar) Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Successiv förbättring av lärarlönerna (bun) Beakta personalens önskemål om full sysselsättningsgrad (samtliga, ks samordnar) Samtliga nämnder ska, utifrån redovisad lönekartläggning, säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer (samtliga, ks samordnar) Uppdrag för Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsens förvaltning Kartlägga bygglovsansökningar som inte ryms inom befintliga detaljplaner och med detta som underlag får kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att analysera och föreslå behov av vilka eventuella revideringar av detaljplaner som behövs. 7

8 Miljö- och byggnadsnämnden Särskilt uppdrag för Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsens förvaltning: Kartlägga bygglovsansökningar som inte ryms inom befintliga detaljplaner och med detta som underlag får kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att analysera och föreslå behov av vilka eventuella revideringar av detaljplaner som behövs. Uppdrag Medverka till förbättrad service och ett förbättrat näringslivsklimat som del av tillväxten i Västerviks kommun. Att agera servicemyndighet för säkerställande av hållbara och attraktiva livs- och etableringsmiljöer över tid i Västerviks kommun för människor och miljön. Verka för ett processinriktat och lösningsinriktat arbetssätt. Öka informationstillfällena. Investeringar För 2014 finns i budget kronor för investering i kontorsutrustning. Sedan tidigare finns kronor avsatta att investeras i ett nytt ärendehanteringssystem för miljöenheten. Detta har inte kunnat genomföras under 2013 utan medlen kommer att användas först under 2014 och/eller Medlen förutsätts kunna överföras mellan åren. Budgetförutsättningar Miljö- och byggnadsnämnden Budget ,2 9,2 9,2 9,2 Löneökning 2,5 % 0,4 0,8 1,2 Tilläggsbudget 0,9 0,9 0,9 Ram ,2 10,5 10,9 11,3 Driftsbudget Miljö- och byggnadsnämnden sammanfattad 2014 Intäkter Kostnad Budget Nämnd Stab Miljö Bygg Ram

9 Nämnd Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Nämnd 0 0,8 0,8 Summa: 0 0,8 0,8 Beskrivning verksamhet Verksamhetsplanen för miljö- och byggnadsnämnden redovisar nämndens bedömning av hur uppdraget ska prioriteras med utgångspunkt från dels de resurser som kommunfullmäktige anvisar nämnden, Budget 2014 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser dels de avgifter som nämnden enligt fullmäktiges beslut ska ta ut, aktuella styrdokument såsom och kommunens övriga styrdokument, exempelvis energi- och klimatstrategin. Nämnden ska utföra den prövning och tillsyn som är föreskriven på ett sådant sätt att riksdagens mål och intentioner kan nås. I övrigt styrs arbetet enligt nämndens reglemente, senast uppdaterad

10 Stab Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Stab 3,6 Summa: 0 0,0 3,6 Beskrivning verksamhet Rådgivning, informations- och upplysningsverksamhet är en naturlig del i det dagliga arbetet. I syfte att underlätta för personalen och för kunderna vill miljö- och byggnadsnämnden fortsätta att utveckla hemsidan och dess möjligheter. Informationen ska vara lättillgänglig och det ska vara enkelt att förstå vad som förväntas av både medborgaren och förvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden vill stärka förutsättningen för ett gott värdskap och bemötande gentemot näringsliv och medborgare. Detta görs genom ett tydliggörande av kommunorganisationens funktioner och roller hos medarbetarna samt att fortsätta utveckla lokala kundtjänstfunktioner och digitala tjänster och rutiner. Det långsiktiga arbetet med att ta fram rutiner för att kvalitetssäkra förvaltningens arbete fortsätter. Uppdrag/Mål Förvaltningsövergripande Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Fördubbla andelen digitala ansökningar i förhållande till Tillgängliggöra och publicera samtliga egenproducerade projektrapporter på webben för transparens och synliggörande av resultat. Verka för att vara aktiv del av kommunens lotsfunktion. Utbildningsinsats/information för nämndledamöterna i delegationsordningen. Ta fram ett underlag för förnyelse av planer samt lämna förslag till prioritering enligt särskilt uppdrag för nämnden. Granskning och ändamålsenlig ändring av nämndens två vanligaste beslutstyper med målsättningen att göra innehållet enklare att läsa och förstå. Vara drivande part i samarbetet och samverkan med enheten för samhällsbyggnad genom bland annat framtagande av rutiner för samarbetet, avseende bland annat tidig dialog i planarbetet. Nämnden ska ta initiativ till utbildningsinsats för nämndledamöter och tjänstemän avseende ny översiktsplan med tematiska tillägg samt kring den förväntat ändrade planoch bygglagen. 10

11 I samband med årsdebiteringen eller annat utskick, sprida informationsblad om avgifter för kommunens miljöskydd-, hälsoskydd-, och livsmedelstillsyn. Publicera förvaltningens organisationsschema på hemsidan. Informationsinsats telefonsamtalsmottagare, om kontorets ansvarsområden och handläggars roller, i syfte att minimera antalet vidarekopplingar och stärka bemötandet vid inkommande samtal till kommunen. Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Intern kundenkät: Fortsatt utveckling och förändring av rutiner och arbetssätt utifrån analyser av enkätresultat. Undersöka minst en ny metodik för handläggning med avsikten att utveckla nämndens resursanvändning. Hitta samarbetsformer i miljöstrategiska frågor. Upprättande av internkontrollplan senast andra tertialet samt genomföra kontroll utefter densamma innan årets slut. Undersöka möjligheter och begränsningar i direktfakturering från ärendehanteringssystemet (ecos) senast första tertialet. Framräkning av timtaxan från grunden för behandling i kommunfullmäktige senast årsskiftet 2014/2015. Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun 2,0 % sjukfrånvaro aktivt samarbete med samverkansgrupp, skyddsombud och företagshälsovård. Genomföra utvecklingsinsats med team-utveckling som syfte. Upprättande av kompetensförsörjningsplan senast tredje tertialet. Upprättande av arbetsmiljöplan senast tredje tertialet. 11

12 Uppdrag/Mål Serveringstillstånd Handläggning av serveringstillstånd innebär information och utredningar inför serveringstillstånd. I kommunen finns drygt 90 anläggningar med serveringstillstånd. Tillsynen på området görs genom inre tillsyn såsom granskande av handlingar från exempelvis skatteverket och polisen. Den yttre tillsynen görs genom oannonserade besök på serveringsställen. Alkoholhandläggaren fungerar även som samordnare för tillfällig tillståndsverksamhet samt som juridisk resurs för förvaltningen. Minst 100 tillsynsbesök per år på verksamheter med serveringstillstånd. Genomföra minst tre informationsmöten per år med referensgruppen (referensgruppen består av de serveringsställen som omsätter mest alkohol eller har inriktning mot ungdomar). Genomföra informationsmöte där alla restaurangägare är inbjudna. Genomföra utbildning en gång per år av ny personal inför sommaren. Genomföra en utbildning i ansvarsfull alkoholservering och värdskapets betydelse. Att löpande informera tillståndshavare om alkohollagen, via nyhetsbrev 2 gånger per år. Delta i det nationella nätverket Krogar Mot Knark. Genomföra en utbildning för restaurangpersonal i arbetet Krogar Mot Knark. 12

13 Miljö Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Miljö 3,8 Summa: 0 0,0 3,8 Beskrivning verksamhet Miljö- och byggnadsnämndens ansvar inom området miljö är att säkerställa syftet med miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och tillhörande föreskrifter, men även viss annan speciallagstiftning som exempelvis tobakslagen och lagstiftning kring handel med receptfria läkemedel. Planerad tillsyn sker främst utefter riskbaserad modell. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Utöver tillsyn bistår nämnden allmänheten med rådgivning. Kommentar budget Utöver budgeterade medel ska sek reserveras för investering för framtida införande av förnyat ärendehanteringssystem. Uppdrag/Mål LIVSMEDEL, TOBAK, FOLKÖL OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL En satsning på dricksvatten kommer att göras i kontrollen genom kompetensutveckling och tillsynsinsats där bred samverkan inom länet kommer att vara en positiv faktor. I övrigt kommer projektinriktad tillsyn att fortgå. Livsmedelsobjekt med olika kontrolltid ska få besök utefter arbetsplanens fastställda frekvens. Försäljningsställen för folköl, tobak och receptfria läkemedel med olika kontrolltid ska få besök utefter arbetsplanens fastställda frekvens. Projektinriktad kontroll ska ske genom minst 3 olika projekt vilka ska redovisas genom projektrapport. En informationsinsats ordnas inriktad mot ny informationsförordning. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för handläggning i syfte att ge verksamhetsutövare översikt och processkännedom. MILJÖSKYDD INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Det fleråriga arbetet med MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) har inneburit en mer omfattande insats än först förväntat. Under 2014 kommer arbetet att fortsätta med nästa fas. Fortsatt arbetsinsats kommer att behöva läggas på förorenade områden i allmänhet. Tillsyn på små verksamheter efter en länsgemensam modell kommer att slutföras i början av året. 13

14 Tillsynsobjekt som betalar årlig avgift ska få besök enligt frekvens som fastställs utifrån riskklassificeringen. MIFO - Förelägga om MIFO fas 2 vid alla nedlagda deponier med riskklass 2. Gäller både kommunala och industrideponier. Innefattar ett omfattande första steg, ansvarsutredningar. - Riskklassa minst 4 pågående verksamheter i MIFO fas 1. Tillsyn över avloppsreningsverk med prioritering utefter recipientens känslighet och antagen VA-plan. En informationsinsats för verksamheter med årlig avgift genomförs. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. Förebyggande informationsinsats under våren till fritidsbåtsintressenter angående latrintömning med anledning av utsläppsförbud för toalettavfall från april Inkluderar informationsträff, spridning av broschyr samt pressmeddelande. MILJÖSKYDD JORDBRUK Under 2014 får området en ny handläggare. Arbetet kommer att inriktas på branschkännedom och kunskapsuppbyggnad. Tillsynsbesök ska ske på samtliga tillståndspliktiga jordbruk. Tillsynsbesök ska ske på 50 % av alla anmälningspliktiga jord- och vattenbruk. Tillsynsbesök ska ske på 30 % av alla jordbruk med mer än 30 och färre än 100 djurenheter. En informationsinsats för verksamheter med årlig avgift genomförs. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. HÄLSOSKYDD SAMT VATTEN OCH AVLOPP Ärendemängden på området har ökat. Det gäller främst avlopp i takt med att allt fler inventeringar genomförts. Ärenden kopplade till kommunens renhållningsordning bidrar till ökningen. Vidare har ärendegrupp om borrning av dricksvatten tillkommit. Inventering av enskilda avlopp har enligt planerat ökat något Nämnden behöver även 2014 hålla tempo och fokus så att andelen åtgärdade avlopp i kommunen kan öka i nödvändig takt. Två informationsinsatser anordnas, en kring inventering av enskilda avlopp och en med viss bransch som målgrupp. 500 avlopp (hus) inventeras enligt nämndens tillsynsplan. Tillsynsprojekt på skolor med avseende på inomhusmiljö. Samordning ska ske med Socialstyrelsens nationella projekt om inomhusmiljö i skolor. Arbetet ska resultera i en lokal projektrapport. Upprättande av riktlinje för buller från musik- och underhållningsevenemang senast första tertialet. 14

15 Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. STRANDSKYDD, MILJÖÖVERVAKNING OCH NATURVÅRD Handläggningstiden för strandskyddsdispensärendena ska vara högst åtta veckor, räknat från komplett ansökan. Aktiv part i upprättande av tillsynsplan för Skärgården. Samtliga detaljplaner skall genomgå en miljöbedömning som underlag till behovsbedömning enligt PBL. Informationsträff riktas särskilt till berörda intressenter/professionella rådgivare inom den areella näringen. Pressmeddelande ska sändas till berörda lokaltidningar inför mötena. Allmän information internt inom kommunen om naturvärdesbedömningar. Tillsyn av Gränsö, Blankaholm och Möckelkullen naturreservat avseende i första hand skötsel. Luftkvalitetsmätningar enligt URBAN-programmet ska genomföras i samarbete med Kalmar läns luftvårdsförbund. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. 15

16 Bygg Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Bygg 2,3 Summa: 0 0,0 2,3 Beskrivning verksamhet Miljö- och byggnadsnämndens huvudsakliga arbetsuppgifter inom byggområdet bestäms i första hand av inkommande ansökningar om bygglov, anmälningspliktiga byggärenden och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska handlägga klagomålsärenden rörande olovligt utförda åtgärder samt tomter och byggnader i ovårdat skick. I nämndens arbetsuppgifter ingår även tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar och vissa andra motordrivna anordningar samt enkelt avhjälpta hinder. En stor del av nämndens dagliga verksamhet består av rådgivning till allmänhet, näringsidkare, intresseorganisationer och övrig kommunal verksamhet i bygglovfrågor ur lokaliserings-, byggnadsteknisk-, gestaltnings- och plansynpunkt. Miljö- och byggnadsnämndens ansvar inom byggområdet styrs i första hand av plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen med tillhörande föreskrifter. Byggverksamhetens handläggning styrs även av en stor mängd speciallagstiftning som lag om viten, lagen om byggfelsförsäkring, väglag, lag om kulturminnen, lag om skydd mot olyckor mfl. Från 1 januari till 31 oktober 2013 har nämnden mottagit ca 600 bygglovsansökningar och anmälningspliktiga byggärenden. Jämfört med samma period under 2012 har antalet ärenden ökat med sammanlagt ca 30 %. Ca registrerade ventilationssystem omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i Västerviks kommun. I dagsläget finns ca 600 system som saknar protokoll över utförd besiktning. Nämndens pågående inventering av hissar visar att tillsynen just nu omfattar 332 hissar. Nämnden har ännu inte något register över andra tillsynspliktiga motordrivna anordningar såsom exv. rulltrappa, travers, linbana, motordriven port. Sammanlagda antalet ärenden med tillstånd för brandfarlig och explosiva varor är ca 200. Under det senaste året har ca 40 nya ärenden hanterats. Den nya plan och bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011 har inneburit ett förändrat arbetssätt och utökade arbetsuppgifter. Under 2013 har nämnden erhållit medel för extra resurser och två tjänster som teknisk granskningsingenjör/bygglovhandläggare kommer att tillsättas under senast En eventuellt reviderad plan- och bygglag under 2014 kan innebära ytterligare förändringar och nya arbetssätt. Den äldre plan- och bygglagen gäller för ärenden påbörjade före 2 maj 2011 varför nämnden har att hantera dubbla lagstiftningar under flera år. 16

17 Kommentar budget Den förväntade ärendemängden bedöms inte förändras under 2014 i förhållande till tidigare år. Fler ärenden enligt den nya lagstiftningen och därmed enligt till denna avhängiga taxa kommer att hanteras under 2014 än under Då den nya taxan generellt har en högre kostnadstäckning kommer intäkterna att öka. Å andra sidan krävs mer personal för att utföra arbetsuppgifterna. För att minska den äldre oavslutade ärendemängden har förvaltningen erhållit en resursförstärkning under En handläggare är dedikerad för arbetsuppgiften. Med anledning av rådande arbetssituation har nämnden antagit en riktlinje för prioritering av byggavdelningens verksamhet från , 257. Uppdrag/Mål Bygglov inom åtta veckor från fullständig handling. Lagstiftningen anger tio veckor. Minst två informationsträffar med byggherrar och intresseorganisationer, varav en träff riktas särskilt till berörda intressenter/professionella rådgivare inom den areella näringen. Pressmeddelande ska sändas till berörda lokaltidningar inför mötena. Information om och förtydligande av MittBygge på hemsidan och till personal för att öka antalet digitala ansökningar. Utbildning för kontorets personal inom området ska ske under Påbörja inskanning av ansökningshandlingar. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. Anpassa organisationens rutiner efter en eventuellt reviderad plan- och bygglag. Skapa nya effektiva rutiner och checklista för ärendegenomgång av nya ärenden. Avslut av 75 % av ärenden äldre än 5 år. Upprätta tillsynsplan för del av skärgården. Handlägga ärenden om brandfarliga och explosiva varor inom 3 månader 50 % av tidigare lämnade tillstånd gällande brandfarliga och explosiva varor, ska bli avsynade. Slutföra inventering av hissar och motordrivna anordningar i hela kommunen. Enkelt avhjälpta hinder Avslut och rapport av inventering av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i Västerviks centrum under Inventering, avslut och rapport av enkelt avhjälpta hinder i övriga delar av kommunen under perioden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för avgifter

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Aktiviteter (Bygglov)

Aktiviteter (Bygglov) Aktiviteter (Bygglov) 0 0 17 1 1 av 19 Aktiviteter Kommunfullmäktiges All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Personer med funktionshinder ska ha möjlighet till ett självständigt liv

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075 Verksamhetsplan 2017-02-09 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/0075 2 (5) INLEDNING Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Miljökontoret 2016-08-30 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr MN/2016:69 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015-04-22 1(7) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-01 Ks-KcS.2014.2 101 2015-04-22 2(7) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Taxor för miljö- och samhällsnämnden. Förslag till beslut

Taxor för miljö- och samhällsnämnden. Förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 2016-08-26 Referens Dnr: 2016 0649 TAXOR 2017 1(5) Miljö- och samhällsnämnden Lycksele kommun Taxor för miljö- och samhällsnämnden Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Gemensamma nämnden har tagit del av verksamhetsplan och antar densamma.

Gemensamma nämnden har tagit del av verksamhetsplan och antar densamma. FrfLUN Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, Tobak och receptfria läkemedel Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-09-28 1(1) 47 Verksamhetsplan 2017-2019 Diarienummer ATL0004/16-041 PS KOMMUN

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO (5)

Bilaga till Dnr: VoO (5) Bilaga till Dnr: VoO.2014.0051 1 (5) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Uppföljning av Tillsynsplan 2013 Alkoholservering I Eslövs kommun fanns, vid årsskiftet 2012/2013, 30 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll sid 2(8)

Innehåll sid 2(8) Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014 2013-04-17 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget , 275 Giltighetstid: Gäller tills vidare

Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget , 275 Giltighetstid: Gäller tills vidare Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2014-08-19, 275 Giltighetstid: Gäller tills vidare 2 KS 2014-373 Diarienummer: Dokumentansvarig: Administrativa direktören Adresserat

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer