Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 Dnr: Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden , 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc

2 2

3 Miljö- och byggnadsnämnden Inledning Miljö- och byggnadsnämnden ska långsiktigt arbeta för att människor i Västerviks kommun ska kunna bo och leva i en attraktiv bygd med ren miljö. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsuppgifter är till största del myndighetsfrågor inom följande område: Plan- och bygglagen PBL, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen och annan speciallagstiftning och tillhörande föreskrifter, men även speciallagstiftning som lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om byggfelsförsäkring m.fl. Nämndens uppgift är att säkerställa syftet med lagarna och de föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av dessa. Organisation Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadschef Stab Miljö- och byggnadschef, Miljöchef, Bygglovchef, Jurist och Nämndsekretare Miljö Miljöchef och medarbetare Bygg Bygglovschef och medarbetare 3

4 Miljö- och byggnadsnämnd Nämndens viktigaste uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning. Verksamhetsutövare och kommuninnevånare ska uppleva att tillsyn och lov- och tillståndsgivning sker korrekt och kompetent och att den är förenad med en god information som är lätt att förstå. All verksamhet bygger på att handlingar och ansökningar är så kompletta som möjligt, varför en betydande del av verksamheten består av att ge information om aktuell lagstiftning i lov - och tillståndsansökningar. För nämndens olika uppdragsområden finns arbetsplaner och detaljbudgetar fastlagda som kontinuerligt följs upp av miljö- och byggnadsnämnden. Stab Staben svarar för styrningen och ledningen av verksamheten på miljö- och byggnadskontoret. Staben består av miljö- och byggnadschef, miljöchef, bygglovchef, juridisk resurs samt nämndsekreterare. Miljöenheten Miljöenheten ska säkerställa syftet med miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av nämnda lagstiftningar. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan/ansökan kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Enheten ska dessutom genom rådgivning, information och liknande verksamhet skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Byggenheten Byggenhetens arbetsuppgifter inom byggområdet styrs i första hand av plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen (PBF) och tillhörande föreskrifter, men även speciallagstiftning som lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om byggfelsförsäkring m.fl. Nämndens uppgift är att säkerställa syftet med lagarna och de föreskrifter och förordningar som har meddelats med stöd av dessa. Byggnadsnämnden ska genom sin verksamhet verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som även ska vara estetiskt tilltalande, samt samråd med stadsarkitekt och gestaltningsrådet i dessa frågor. Alkohol Alkoholhandläggaren har att säkerställa syftet med alkohollagstiftningen samt utreda och bedöma om serveringstillstånd ska ges. Därtill ska tillsyn på anläggningar med serveringstillstånd utföras. 4

5 Utdrag från kommunens Budget 2014 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser, fastställd av kommunfullmäktige Nämnden har med fet stil markerat de delar som nämnden avser att arbeta mer prioriterat med. Vision 2025 Kommunens vision kan sammanfattas enligt följande: Västervik växer med stolthet och äkthet och har utvecklats till en hållbar kommun Vi har jobb, känner oss friska och är trygga Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid Vår skärgård och våra naturområden är öppen för alla Det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Västerviks kommun Kommunens prioriterade inriktningsområden De prioriterade inriktningsområdena är styrande för samtliga nämnder och bolag. För respektive inriktningsområde formuleras mål och uppdrag som respektive nämnd och bolag skall konkretisera, utveckla och anpassa till sina respektive verksamheter. För varje uppdrag skall det finnas en samordningsansvarig funktion i kommunen. De prioriterade inriktningsområdena är följande: Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Kommunövergripande mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena De prioriterade områdena gäller generellt för samtliga nämnder och bolag och ska vara styrande för de beslut som fattas. Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande MÅL Positivt flyttningsnetto Andelen som uttrycker sig positivt om företagsklimatet skall öka i jämförelse med senaste mätning (maj 2013) Arbetslösheten skall minska Antalet besökare skall öka Restiderna till och från våra grannkommuner och viktiga regioncentra skall minska 5

6 UPPDRAG Hållbarhetsarbete i framkant Utveckla och förbättra bemötande och service Kommunen skall uppfattas som säker och trygg att bo i Utveckla och förbättra information och kommunikation med invånare och företag Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi MÅL Begränsa nettokostnaderna till högst 98 % av skatteintäkter och kommunal utjämning Självfinansiera (årets resultat + avskrivningar) investeringar till hundra procent över en rullande treårsperiod I kvalitetsjämförelser ska kommunen i 80 % av mätresultaten (respektive nämnd och bolag tar fram 3-5 viktiga jämförelsemått) ligga över snittet för jämförbara kommuner eller ha förbättrat sig i förhållande till föregående års mätning UPPDRAG Det är i mötet med brukaren/kunden som kvaliteten uppstår. Kommunens verksamhet består till största delen av tjänster, där kundens upplevelse av kvalitet är lika viktig som objektivt uppmätt kvalitet. Hög processkvalitet uppnås med bra arbetsmetoder och rutiner. Vi jämför oss med jämförbara kommuner, riksgenomsnitt och med oss själva. Under 2014 ska vårt beslutsstödsystem Hypergene vara i full drift med samtliga moduler, ekonomi, personal, verksamhetsuppföljning, budget och prognosmodul. Exempel på olika typer av kvalitetsmått: NKI (nöjd-kund-index) och enkäter fångar brukarens subjektiva upplevelse Statistiska jämförelser (ex andel elever med betyg i 16 ämnen är ett objektivt resultat) Processkvalitet (ex väntetider, reklamationer) Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun MÅL Hållbart medarbetarengagemang (HME-index) på minst 78 Sjukfrånvaro på högst 4,5 % 6

7 UPPDRAG Tydliggör och utveckla ledarskapet Tydliggör och utveckla medarbetarskapet Välinformerade medarbetare Fördjupade uppdrag inom prioriterade inriktningsområden Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Utveckla demokratiarbetet och medborgardialogen (ks/kf) Utveckla kommunfullmäktiges arbete med beredningar i viktiga framtidsfrågor (kf) Fokuserade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten (Jobbkommissionen) (ks) Regionförstoring genom stärkt infrastruktur och förbättrade kommunikationer (ks) Utökat utbud av eftergymnasiala utbildningar (ks) Utveckla samverkan mellan skola och näringsliv (bun) Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Kundfokuserad hemsida (samtliga, ks samordnar) Utvecklad samverkan med andra kommuner (samtliga, ks samordnar) Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Successiv förbättring av lärarlönerna (bun) Beakta personalens önskemål om full sysselsättningsgrad (samtliga, ks samordnar) Samtliga nämnder ska, utifrån redovisad lönekartläggning, säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer (samtliga, ks samordnar) Uppdrag för Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsens förvaltning Kartlägga bygglovsansökningar som inte ryms inom befintliga detaljplaner och med detta som underlag får kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att analysera och föreslå behov av vilka eventuella revideringar av detaljplaner som behövs. 7

8 Miljö- och byggnadsnämnden Särskilt uppdrag för Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsens förvaltning: Kartlägga bygglovsansökningar som inte ryms inom befintliga detaljplaner och med detta som underlag får kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att analysera och föreslå behov av vilka eventuella revideringar av detaljplaner som behövs. Uppdrag Medverka till förbättrad service och ett förbättrat näringslivsklimat som del av tillväxten i Västerviks kommun. Att agera servicemyndighet för säkerställande av hållbara och attraktiva livs- och etableringsmiljöer över tid i Västerviks kommun för människor och miljön. Verka för ett processinriktat och lösningsinriktat arbetssätt. Öka informationstillfällena. Investeringar För 2014 finns i budget kronor för investering i kontorsutrustning. Sedan tidigare finns kronor avsatta att investeras i ett nytt ärendehanteringssystem för miljöenheten. Detta har inte kunnat genomföras under 2013 utan medlen kommer att användas först under 2014 och/eller Medlen förutsätts kunna överföras mellan åren. Budgetförutsättningar Miljö- och byggnadsnämnden Budget ,2 9,2 9,2 9,2 Löneökning 2,5 % 0,4 0,8 1,2 Tilläggsbudget 0,9 0,9 0,9 Ram ,2 10,5 10,9 11,3 Driftsbudget Miljö- och byggnadsnämnden sammanfattad 2014 Intäkter Kostnad Budget Nämnd Stab Miljö Bygg Ram

9 Nämnd Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Nämnd 0 0,8 0,8 Summa: 0 0,8 0,8 Beskrivning verksamhet Verksamhetsplanen för miljö- och byggnadsnämnden redovisar nämndens bedömning av hur uppdraget ska prioriteras med utgångspunkt från dels de resurser som kommunfullmäktige anvisar nämnden, Budget 2014 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser dels de avgifter som nämnden enligt fullmäktiges beslut ska ta ut, aktuella styrdokument såsom och kommunens övriga styrdokument, exempelvis energi- och klimatstrategin. Nämnden ska utföra den prövning och tillsyn som är föreskriven på ett sådant sätt att riksdagens mål och intentioner kan nås. I övrigt styrs arbetet enligt nämndens reglemente, senast uppdaterad

10 Stab Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Stab 3,6 Summa: 0 0,0 3,6 Beskrivning verksamhet Rådgivning, informations- och upplysningsverksamhet är en naturlig del i det dagliga arbetet. I syfte att underlätta för personalen och för kunderna vill miljö- och byggnadsnämnden fortsätta att utveckla hemsidan och dess möjligheter. Informationen ska vara lättillgänglig och det ska vara enkelt att förstå vad som förväntas av både medborgaren och förvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden vill stärka förutsättningen för ett gott värdskap och bemötande gentemot näringsliv och medborgare. Detta görs genom ett tydliggörande av kommunorganisationens funktioner och roller hos medarbetarna samt att fortsätta utveckla lokala kundtjänstfunktioner och digitala tjänster och rutiner. Det långsiktiga arbetet med att ta fram rutiner för att kvalitetssäkra förvaltningens arbete fortsätter. Uppdrag/Mål Förvaltningsövergripande Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Fördubbla andelen digitala ansökningar i förhållande till Tillgängliggöra och publicera samtliga egenproducerade projektrapporter på webben för transparens och synliggörande av resultat. Verka för att vara aktiv del av kommunens lotsfunktion. Utbildningsinsats/information för nämndledamöterna i delegationsordningen. Ta fram ett underlag för förnyelse av planer samt lämna förslag till prioritering enligt särskilt uppdrag för nämnden. Granskning och ändamålsenlig ändring av nämndens två vanligaste beslutstyper med målsättningen att göra innehållet enklare att läsa och förstå. Vara drivande part i samarbetet och samverkan med enheten för samhällsbyggnad genom bland annat framtagande av rutiner för samarbetet, avseende bland annat tidig dialog i planarbetet. Nämnden ska ta initiativ till utbildningsinsats för nämndledamöter och tjänstemän avseende ny översiktsplan med tematiska tillägg samt kring den förväntat ändrade planoch bygglagen. 10

11 I samband med årsdebiteringen eller annat utskick, sprida informationsblad om avgifter för kommunens miljöskydd-, hälsoskydd-, och livsmedelstillsyn. Publicera förvaltningens organisationsschema på hemsidan. Informationsinsats telefonsamtalsmottagare, om kontorets ansvarsområden och handläggars roller, i syfte att minimera antalet vidarekopplingar och stärka bemötandet vid inkommande samtal till kommunen. Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Intern kundenkät: Fortsatt utveckling och förändring av rutiner och arbetssätt utifrån analyser av enkätresultat. Undersöka minst en ny metodik för handläggning med avsikten att utveckla nämndens resursanvändning. Hitta samarbetsformer i miljöstrategiska frågor. Upprättande av internkontrollplan senast andra tertialet samt genomföra kontroll utefter densamma innan årets slut. Undersöka möjligheter och begränsningar i direktfakturering från ärendehanteringssystemet (ecos) senast första tertialet. Framräkning av timtaxan från grunden för behandling i kommunfullmäktige senast årsskiftet 2014/2015. Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun 2,0 % sjukfrånvaro aktivt samarbete med samverkansgrupp, skyddsombud och företagshälsovård. Genomföra utvecklingsinsats med team-utveckling som syfte. Upprättande av kompetensförsörjningsplan senast tredje tertialet. Upprättande av arbetsmiljöplan senast tredje tertialet. 11

12 Uppdrag/Mål Serveringstillstånd Handläggning av serveringstillstånd innebär information och utredningar inför serveringstillstånd. I kommunen finns drygt 90 anläggningar med serveringstillstånd. Tillsynen på området görs genom inre tillsyn såsom granskande av handlingar från exempelvis skatteverket och polisen. Den yttre tillsynen görs genom oannonserade besök på serveringsställen. Alkoholhandläggaren fungerar även som samordnare för tillfällig tillståndsverksamhet samt som juridisk resurs för förvaltningen. Minst 100 tillsynsbesök per år på verksamheter med serveringstillstånd. Genomföra minst tre informationsmöten per år med referensgruppen (referensgruppen består av de serveringsställen som omsätter mest alkohol eller har inriktning mot ungdomar). Genomföra informationsmöte där alla restaurangägare är inbjudna. Genomföra utbildning en gång per år av ny personal inför sommaren. Genomföra en utbildning i ansvarsfull alkoholservering och värdskapets betydelse. Att löpande informera tillståndshavare om alkohollagen, via nyhetsbrev 2 gånger per år. Delta i det nationella nätverket Krogar Mot Knark. Genomföra en utbildning för restaurangpersonal i arbetet Krogar Mot Knark. 12

13 Miljö Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Miljö 3,8 Summa: 0 0,0 3,8 Beskrivning verksamhet Miljö- och byggnadsnämndens ansvar inom området miljö är att säkerställa syftet med miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och tillhörande föreskrifter, men även viss annan speciallagstiftning som exempelvis tobakslagen och lagstiftning kring handel med receptfria läkemedel. Planerad tillsyn sker främst utefter riskbaserad modell. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Utöver tillsyn bistår nämnden allmänheten med rådgivning. Kommentar budget Utöver budgeterade medel ska sek reserveras för investering för framtida införande av förnyat ärendehanteringssystem. Uppdrag/Mål LIVSMEDEL, TOBAK, FOLKÖL OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL En satsning på dricksvatten kommer att göras i kontrollen genom kompetensutveckling och tillsynsinsats där bred samverkan inom länet kommer att vara en positiv faktor. I övrigt kommer projektinriktad tillsyn att fortgå. Livsmedelsobjekt med olika kontrolltid ska få besök utefter arbetsplanens fastställda frekvens. Försäljningsställen för folköl, tobak och receptfria läkemedel med olika kontrolltid ska få besök utefter arbetsplanens fastställda frekvens. Projektinriktad kontroll ska ske genom minst 3 olika projekt vilka ska redovisas genom projektrapport. En informationsinsats ordnas inriktad mot ny informationsförordning. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för handläggning i syfte att ge verksamhetsutövare översikt och processkännedom. MILJÖSKYDD INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Det fleråriga arbetet med MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) har inneburit en mer omfattande insats än först förväntat. Under 2014 kommer arbetet att fortsätta med nästa fas. Fortsatt arbetsinsats kommer att behöva läggas på förorenade områden i allmänhet. Tillsyn på små verksamheter efter en länsgemensam modell kommer att slutföras i början av året. 13

14 Tillsynsobjekt som betalar årlig avgift ska få besök enligt frekvens som fastställs utifrån riskklassificeringen. MIFO - Förelägga om MIFO fas 2 vid alla nedlagda deponier med riskklass 2. Gäller både kommunala och industrideponier. Innefattar ett omfattande första steg, ansvarsutredningar. - Riskklassa minst 4 pågående verksamheter i MIFO fas 1. Tillsyn över avloppsreningsverk med prioritering utefter recipientens känslighet och antagen VA-plan. En informationsinsats för verksamheter med årlig avgift genomförs. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. Förebyggande informationsinsats under våren till fritidsbåtsintressenter angående latrintömning med anledning av utsläppsförbud för toalettavfall från april Inkluderar informationsträff, spridning av broschyr samt pressmeddelande. MILJÖSKYDD JORDBRUK Under 2014 får området en ny handläggare. Arbetet kommer att inriktas på branschkännedom och kunskapsuppbyggnad. Tillsynsbesök ska ske på samtliga tillståndspliktiga jordbruk. Tillsynsbesök ska ske på 50 % av alla anmälningspliktiga jord- och vattenbruk. Tillsynsbesök ska ske på 30 % av alla jordbruk med mer än 30 och färre än 100 djurenheter. En informationsinsats för verksamheter med årlig avgift genomförs. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. HÄLSOSKYDD SAMT VATTEN OCH AVLOPP Ärendemängden på området har ökat. Det gäller främst avlopp i takt med att allt fler inventeringar genomförts. Ärenden kopplade till kommunens renhållningsordning bidrar till ökningen. Vidare har ärendegrupp om borrning av dricksvatten tillkommit. Inventering av enskilda avlopp har enligt planerat ökat något Nämnden behöver även 2014 hålla tempo och fokus så att andelen åtgärdade avlopp i kommunen kan öka i nödvändig takt. Två informationsinsatser anordnas, en kring inventering av enskilda avlopp och en med viss bransch som målgrupp. 500 avlopp (hus) inventeras enligt nämndens tillsynsplan. Tillsynsprojekt på skolor med avseende på inomhusmiljö. Samordning ska ske med Socialstyrelsens nationella projekt om inomhusmiljö i skolor. Arbetet ska resultera i en lokal projektrapport. Upprättande av riktlinje för buller från musik- och underhållningsevenemang senast första tertialet. 14

15 Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. STRANDSKYDD, MILJÖÖVERVAKNING OCH NATURVÅRD Handläggningstiden för strandskyddsdispensärendena ska vara högst åtta veckor, räknat från komplett ansökan. Aktiv part i upprättande av tillsynsplan för Skärgården. Samtliga detaljplaner skall genomgå en miljöbedömning som underlag till behovsbedömning enligt PBL. Informationsträff riktas särskilt till berörda intressenter/professionella rådgivare inom den areella näringen. Pressmeddelande ska sändas till berörda lokaltidningar inför mötena. Allmän information internt inom kommunen om naturvärdesbedömningar. Tillsyn av Gränsö, Blankaholm och Möckelkullen naturreservat avseende i första hand skötsel. Luftkvalitetsmätningar enligt URBAN-programmet ska genomföras i samarbete med Kalmar läns luftvårdsförbund. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. 15

16 Bygg Ekonomi (verksamhetsrelaterad) Verksamheten omfattar: Intäkter Kostnader Netto 2014 Bygg 2,3 Summa: 0 0,0 2,3 Beskrivning verksamhet Miljö- och byggnadsnämndens huvudsakliga arbetsuppgifter inom byggområdet bestäms i första hand av inkommande ansökningar om bygglov, anmälningspliktiga byggärenden och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska handlägga klagomålsärenden rörande olovligt utförda åtgärder samt tomter och byggnader i ovårdat skick. I nämndens arbetsuppgifter ingår även tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar och vissa andra motordrivna anordningar samt enkelt avhjälpta hinder. En stor del av nämndens dagliga verksamhet består av rådgivning till allmänhet, näringsidkare, intresseorganisationer och övrig kommunal verksamhet i bygglovfrågor ur lokaliserings-, byggnadsteknisk-, gestaltnings- och plansynpunkt. Miljö- och byggnadsnämndens ansvar inom byggområdet styrs i första hand av plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen med tillhörande föreskrifter. Byggverksamhetens handläggning styrs även av en stor mängd speciallagstiftning som lag om viten, lagen om byggfelsförsäkring, väglag, lag om kulturminnen, lag om skydd mot olyckor mfl. Från 1 januari till 31 oktober 2013 har nämnden mottagit ca 600 bygglovsansökningar och anmälningspliktiga byggärenden. Jämfört med samma period under 2012 har antalet ärenden ökat med sammanlagt ca 30 %. Ca registrerade ventilationssystem omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i Västerviks kommun. I dagsläget finns ca 600 system som saknar protokoll över utförd besiktning. Nämndens pågående inventering av hissar visar att tillsynen just nu omfattar 332 hissar. Nämnden har ännu inte något register över andra tillsynspliktiga motordrivna anordningar såsom exv. rulltrappa, travers, linbana, motordriven port. Sammanlagda antalet ärenden med tillstånd för brandfarlig och explosiva varor är ca 200. Under det senaste året har ca 40 nya ärenden hanterats. Den nya plan och bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011 har inneburit ett förändrat arbetssätt och utökade arbetsuppgifter. Under 2013 har nämnden erhållit medel för extra resurser och två tjänster som teknisk granskningsingenjör/bygglovhandläggare kommer att tillsättas under senast En eventuellt reviderad plan- och bygglag under 2014 kan innebära ytterligare förändringar och nya arbetssätt. Den äldre plan- och bygglagen gäller för ärenden påbörjade före 2 maj 2011 varför nämnden har att hantera dubbla lagstiftningar under flera år. 16

17 Kommentar budget Den förväntade ärendemängden bedöms inte förändras under 2014 i förhållande till tidigare år. Fler ärenden enligt den nya lagstiftningen och därmed enligt till denna avhängiga taxa kommer att hanteras under 2014 än under Då den nya taxan generellt har en högre kostnadstäckning kommer intäkterna att öka. Å andra sidan krävs mer personal för att utföra arbetsuppgifterna. För att minska den äldre oavslutade ärendemängden har förvaltningen erhållit en resursförstärkning under En handläggare är dedikerad för arbetsuppgiften. Med anledning av rådande arbetssituation har nämnden antagit en riktlinje för prioritering av byggavdelningens verksamhet från , 257. Uppdrag/Mål Bygglov inom åtta veckor från fullständig handling. Lagstiftningen anger tio veckor. Minst två informationsträffar med byggherrar och intresseorganisationer, varav en träff riktas särskilt till berörda intressenter/professionella rådgivare inom den areella näringen. Pressmeddelande ska sändas till berörda lokaltidningar inför mötena. Information om och förtydligande av MittBygge på hemsidan och till personal för att öka antalet digitala ansökningar. Utbildning för kontorets personal inom området ska ske under Påbörja inskanning av ansökningshandlingar. Publicering på hemsidan av minst ett enkelt och tydligt flödesschema för ett ansökningseller anmälningsförfarande i syfte att ge verksamhetsutövare alternativt medborgare översikt och processkännedom. Anpassa organisationens rutiner efter en eventuellt reviderad plan- och bygglag. Skapa nya effektiva rutiner och checklista för ärendegenomgång av nya ärenden. Avslut av 75 % av ärenden äldre än 5 år. Upprätta tillsynsplan för del av skärgården. Handlägga ärenden om brandfarliga och explosiva varor inom 3 månader 50 % av tidigare lämnade tillstånd gällande brandfarliga och explosiva varor, ska bli avsynade. Slutföra inventering av hissar och motordrivna anordningar i hela kommunen. Enkelt avhjälpta hinder Avslut och rapport av inventering av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i Västerviks centrum under Inventering, avslut och rapport av enkelt avhjälpta hinder i övriga delar av kommunen under perioden

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer