Datum Dnr Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne"

Transkript

1 Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till revideringar av regionfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra införandet av läsplattor som hjälpmedel vid fullmäktiges sammanträden. Regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att beakta fortsatta effektiviseringar som möjliggörs i samband med införande och användning av läsplattor för sammanträdeshandlingar i Region Skånes politiska organisation. Sammanfattning Tester av läsplatta som informationsbärare i det nämndsadministrativa arbetet påbörjades i i april 2011 då regionstyrelsen och regionala tillväxtnämnden var först ut att börja använda plattorna. Därefter har nämnder och utskott/beredningar på central nivå infört läsplattor efter hand. Erfarenheterna är positiva och därför föreslås nu att införandet även sker för regionfullmäktige. Vissa revideringar krävs därför i fullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra införandet. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Förslag till revideringar i regionfullmäktiges arbetsordning C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \35 Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i \Beslutsförslag_RS_ docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (7) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Varför läsplattor? Erfarenheterna av att använda läsplattor är positiva och den nämndsadministrativa processen har effektiviserats betydligt. Fördelarna med att använda läsplattor i nämndsadministrationen och beslutsprocesserna är många: Förtroendemannauppdraget förenklas. Den utvecklade Region Skåne-appen (RS-appen) medger att den förtroendevalde enkelt kan göra egna anteckningar, under- och överstrykningar mm på aktuell handling i läsplattan, vilket gör att man får samma funktionalitet som vid pappershandlingar. Handlingarna är lättillgängliga, man har plattan med sig och slipper hålla ordning på pappershandlingarna och eventuella olika versioner. En effektiv och kvalitetssäker beredningsprocess. Publiceringsverktyget innebär en snabb och säker hantering av handlingarna med en lättillgänglig och behörighetsstyrd tillgång. En viktig framgångsfaktor för arbetet hitintills har varit det strategiska valet som gjordes från början att först införa ett digitalt ärendehanteringssystem i beredningsprocessen och integrera publiceringsverktyget till plattorna med detta system. Användandet har och kommer att medföra effektiviseringsvinster. Ledtiderna i beredningsprocessen minskar och medför undvikande av dubbelarbete framförallt vid publicering av handlingar i de olika beredningsstadierna. Minskning av pappersförbrukningen är en viktig vinst ur miljösynpunkt och därtill kommer minskade kostander för porto. Dessa vinster sammantaget ligger också väl i linje med den anpassning som måste ske med anledning av besparingar i centrala administrationen och därmed minskade personalresurser. Skapar modernare och effektivare mötesformer. Hanteringen av möteshandlingar underlättas av att publicering sker på plattorna med snabb åtkomst. De politiska mötena hålls på många orter både i och utanför Skåne och den snabba åtkomsten underlättar mötesformerna. Processen så här långt Tester av läsplatta som informationsbärare i det nämndsadministrativa arbetet påbörjades i i april 2011 då regionstyrelsen och regionala tillväxtnämnden var först ut att börja använda plattorna. Därefter har de flesta nämnder och utskott/beredningar på central nivå kopplats på. Enligt det förslag till plan som lagts för införandet är det regionfullmäktiges tur fr. o m juni En viktig förutsättning för planeringen har varit att de nämnder och utskott/beredningar som bereder de flesta ärendena till regionfullmäktige har legat först i planeringen med hänsyn till kopplingen mellan ärendehanteringssystem och publicering på plattorna. För återstående nämnder beräknas ett succesivt införande.

3 Datum (7) Införandet ser ut enligt nedan: Regionala tillväxtnämnden Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott Upphandlings- och strategiutskottet Vårdproduktionsberedningen/utskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Närsjukvårdsberedningen/utskottet Revisorerna Patientnämnden (Presidium) Folkhälsoberedningen Personal- och arbetsgivarutskottet Tandvårdsutskottet Regionfullmäktige Juni 2013 Erfarenheter hittills En enkät har skickats till regionstyrelsens och regionala tillväxtnämndens ledamöter och ersättare då dessa har varit med från starten Det kan konstateras att resultaten i snabbenkäten ger ett kvitto på att satsningen har varit rätt. Det är glädjande att notera att omdömena är så positiva när nu nästa steg tas och involverar även regionfullmäktige. X =: A. Hur upplevde du att läsa handlingar på läsplattan? B. Hur upplevde du att genomföra sammaträden med läsplatta som stöd? C. Hur upplevde du att supporten har fungerat? D. Hur upplevde du att tekniken fungerat? E. Hur är ditt samlade omdöme? Y= 1-100%

4 Datum (7) Resultaten kommer framöver att analyseras mer i detalj. Hur säkerställa en bra och trygg genomförandeprocess för regionfullmäktige? Med hänsyn till det stora antalet ledamöter i regionfullmäktige är det viktigt att införandet av läsplattor sker på ett bra och tryggt sätt. Regionfullmäktiges presidium har därför under våren haft två träffar med samtliga gruppledare för att säkerställa en bra process för införandet. Revidering av arbetsordning En av de första frågorna som diskuterades var behovet av revidering av regionfullmäktiges arbetsordning. Presidiet presenterade ett förslag till smärre förändringar som godkändes av gruppledarna vid träffen Förändringarna innebär i korthet - Eftersom regionfullmäktige fr. o m 2014 sammanträder i nya rådhuset i Kristianstad krävs en ändring i arbetsordningen ( 9) - Enligt nuvarande arbetsordning ska kungörelse och handlingar utsändas med post. Detta ändras till att kungörelse och handlingar lämnas på lämpligt sätt och att ledamot och ersättare har rätt att erhålla handlingarna i för dem läsbar form ( 11,13) - Enligt nuvarande arbetsordning ska en interpellation vara egenhändigt undertecknad av en ledamot. För att underlätta hanteringen stryks kravet på egenhändigt undertecknande. Detta möjliggör att en interpellation t ex kan skickas vi e-post ( 38). - En tydligare skrivning för vad som gäller för expediering av beslut införs ( 54). För att tydliggöra och likforma rutinerna vid inkallande av ersättare och närvarokontroll vid regionfullmäktigemötena bestämdes vid träffen att ta initiativ till en träff med aktuella politiska sekreterare. Föreslagna revideringar i gällande arbetsordning är nödvändiga för införandet av läsplattor. Ytterligare revideringar för att uppnå ytterligare effektiviseringsvinster kan bli aktuella längre fram. På sikt är ambitionen att regionfullmäktige helt ska gå över till att använda läsplattor i sitt arbete vid sammanträdena i likhet med övrig nämndsadministration i. Behovsinventering Vid gruppledarträffen redogjordes även för den behovsinventering som genomförts och som gav följande resultat: Totalt behov: Ordinarie ledamöter 149 Förste ersättare 46 Bank 15 Summa 210

5 Datum (7) Tillgång ipad Utrustade med ipad (ordinarie ledamöter) 70 Utrustade med ipad (1:e ersättare) 11 (1:e ersättare) Vill disp. egen ipad 34 Utgår 2 Summa 117 Behov inköp 93 Utbildning, teknisk support och tidplan för införandet av ett digitalt system i regionfullmäktige Utbildning om -appens (RS-appens) funktion lämnas i samband med de olika partigruppernas möten inför regionfullmäktigemötet Information lämnas enligt följande: Centerpartiet Kristdemokraterna Folkpartiet Sverigedemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna I samband med gruppmötena kommer ipad att delas ut till ledamöter och 1:e ersättare. Läsplattorna levereras med RS-appen installerade. Det finns också ett verktyg installerat som underlättar teknisk support. Denna kommer att skötas av Telia. De som angett att de disponerar ipad kommer i anslutning till gruppmötena att få RS-appen installerad. Teknisk support kommer att ges i samband med gruppmötena. I samband regionfullmäktigemötet i juni och september kommer regionkansliet att vara representerade tillsammans tekniker för att svara på frågor och vara behjälpliga för att lösa uppkomna problem. Sammanträdet i juni kommer att hanteras med vanligt pappersutskick. På läsplattorna kommer det att finnas exempel på ärenden och handlingar för att möjliggöra för de nya användarna att testa funktionerna på RS-appen.

6 Datum (7) Septembermötet i regionfullmäktige kommer att ske med dubbla system både pappersutskick och digitalt utskick till ipad. Speciella stödinsatser kommer att organiseras för användare som känner sig osäkra. Efter septembermötet kommer huvudregeln att vara digitalt utskick till ordinarie ledamöter och 1:e ersättare. Övriga ledamöter och övergångsvis även vissa andra ledamöter kommer att få handlingar i papper. Det kommer också att organiseras en bank med ipad för distribution av handlingar till gruppen övriga ledamöter. Regelverk för läsplattor och appar Alla användare som utrustas med ipad från kommer att få kvittera ut sin ipad och sedan underteckna ett enkelt avtal som reglerar förhållandet mellan och användaren. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Beräkningar av kostnader för införandet har gjorts enligt nedan: Ökade kostnader per år: Inköp ipad 93 x 4600 )/4= Driftskostnad/år 93 x 12x278= Summa Engångskostnad Utbildning Tekniker Summa Minskade kostnader: Papperskostnad (förbrukning 2012) Porto Summa kr kr kr kr kr kr kr Därtill kommer minskade kostnader för personalresurser eftersom administrationen effektiviseras betydligt, det politiska arbetet effektiviseras och sist men i minst den miljöpåverkan som sker i form av minskad pappersförbrukning. Finansiering av införandet sker således genom omdisponering av kostnader och innebär totalt en besparing. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik som inte har några invändningar mot förslaget.

7 Datum (7) Miljökonsekvenser Pappersförbrukningen har och kommer att minska rejält vilket bidrar till en positiv effekt för miljön. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Uppföljning Uppföljning kommer kontinuerligt att ske utifrån olika aspekter. Framförallt handlar det om: - Nöjdhet - Minskad pappersförbrukning - Övriga kostnader såsom kopiering- och portokostnader - Effektivisering av arbetssätt bl. a i form av personella resurser En första utvärdering kommer att påbörjas under andra halvåret 2013 och beräknas vara klar vid årsskiftet 2013/14. Pia Kinhult Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Anna Bothom Avd Försäljning anna.bothom@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-05 Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Utökad omfattning av studeranderabatt i kollektivtrafiken

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer