VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet 10 Översiktsplan 11 Fördjupade strategiska samhällsutvecklingsfrågor Befolkningsutveckling Centrumplan Noret Skyltplan Belysningsplan Från idé till genomförande Exploateringsprojekt Tunsta exploateringsområde Norra infarten exploateringsområde Åkerö brofäste exploateringsområde Kv Nygårds exploateringsområde Rosens lada exploateringsområde Hjorthagen exploateringsområde Leksands bron renovering och ombyggnation Söder om sang Tillsyn 12 Allmänt Alkohol Livsmedel Miljö- och hälsoskydd Bygg 19 Byggärenden Bostadsanpassning Plan 24 Allmänt Mål Natur 29 Naturvård Energi- och klimatrådgivning 34 Verksamhetsplan energi 2

3 Trafik Brandkår 3

4 Inledning Verksamhetsplanen är framtagen i syfte att tydligt visa de olika arbetsuppgifter som utförs av samhällsbyggnad. Här finns de lagstadgade uppgifterna inom arbetsområdena miljöskydd, bygg, brand, alkohol, trafik, planläggning, livsmedelskontroll, bostadsanpassning samt hälsoskydd vilka utgör kärnan i verksamheten och där tillsynsplaner delvis finns framtagna. Utöver detta arbetar kontoret med naturvård, energi- och klimatfrågor, kommunens miljömål samt strategiska samhällsutvecklingsfrågor. Tillgänglig personal är med nuvarande bemanning xx personer. Med deltider inräknade är bemanningen motsvarande heltidstjänster. För att kunna följa upp och utvärdera verksamheten finns tillsynsplaner (inom miljö- och hälsoskydd och brandkår) framtagna för den lagstadgade verksamheten. Under året kan vissa planerade arbetsuppgifter utgå då mer akuta ärenden måste prioriteras. Prioriterat under året är bland annat arbetet med kvalitetssäkring som innebär upprättande av tydliga rutiner med mera. Antalet dagar som läggs ner på de olika uppgifterna är ingen exakt vetenskap men är beräknat utifrån utvärderingar av tidigare års verksamhetsplaner samt på beräknat behov men ska ge en bild av kontorets kapacitet. Förhoppningen är att förvaltningens arbete ska vara till gagn för såväl kommunernas invånare, företag som för miljön och drivas på ett effektivt sätt. Uppföljning av verksamhetsplanen kommer att presenteras för utskottet för samhällsbyggnad minst en gång per kvartal... 4

5 Kommunens vision 2025 Det är lätt att leva i Leksand. Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Hur ser det då ut år 2025? Leksand är en liten stad med invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö för kvinnor, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Här finns självklart också god tillgång till vård på nära håll. I centrala Leksands småskaliga stadskärna promenerar du omkring mellan butiker och restauranger. I Insjön hittar du ett modernt industri- och handelscentrum. Vi är ledande inom hälsa och idrott och både naturen och kulturen håller mycket hög klass. Genom ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, föreningar, byar, företag och kommunen skapas en genuin framgångsfaktor. Valmöjligheter och kvalitet präglar hela samhället. I Leksand finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och levande byar. Det märks också i mötet mellan den gamla kulturbebyggelsen och den moderna arkitekturen, vilket ger möjlighet till ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut. Tillgång till både orörd skog och öppna landskap, men även Siljan och våra sjöar, skapar en givande levnadsmiljö. Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar förutsättningar för både människor och företag. I Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen. Snabba och miljövänliga tågförbindelser tar dig dit du vill oavsett om det är till arbete och studier i vår region eller vidare till Arlanda-Stockholm. Kommunledningens fyra övergripande inriktningsmål 1. Hög kvalitet och professionalitet i gemensamma verksamheter 2. Härlig levnadsmiljö och attraktivitet 3. Ledande inom hälsa, idrott, natur och kultur 4. Ny effektiv teknik och snabba kommunikationer med omvärlden Särskilda uppdrag till sektor Samhällsbyggnad Fler bostäder för både unga och äldre, både i lägenheter och villor. Öppnare landskap i samarbete med byarna, företagarna och fastighetsägare. Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts ranking av miljökommuner. Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner. Öka befolkningen (alla sektorer) Ännu friskare och nöjdare medarbetare. ( alla sektorer ) Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället (alla sektorer med stöd av kommunikationsavd). 5

6 VERKSAMHETSPLAN SAMHÄLLSBYGGNAD LEKSAND ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSUPPGIFTER 6

7 MÅL Uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i samhällsbyggnadsfrågor och utarbeta de förslag som är påkallade, samt medverka vid planering då dessa frågor berörs. På det lokala planet följa upp Leksands miljömål samt se till att uppsatta miljökvalitetsnormer uppfylls. Samarbeta med myndigheter, organisationer, företag och enskilda vars verksamhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet. I förebyggande syfte lämna allmänhet och företag råd och upplysningar i frågor som rör sektorns ansvarsområde. Personalen skall fortlöpande hålla sig informerad om utvecklingen inom ansvarsområdet genom bland annat utbildning samt olika erfarenhetsutbytesträffar med andra kommuner, länsstyrelsen med flera och se sin roll som en del av hela kommunens verksamhet. Utveckla och effektivisera sektorns rutiner vid handläggning. Delta i internationellt arbete. DE SVENSKA MILJÖMÅLEN 1. Frisk luft 2. Grundvatten av god kvalitet 3. Levande sjöar och vattendrag 4. Myllrande våtmarker 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 6. Ingen övergödning 7. Bara naturlig försurning 8. Levande skogar 9. Ett rikt odlingslandskap 10. Storslagen fjällmiljö 11. God bebyggd miljö 12. Giftfri miljö 13. Säker strålmiljö 14. Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Ett rikt växt- och djurliv DE NATIONELLA FOLKHÄLSOMÅLEN 1: Delaktighet och inflytande i samhället 2: Ekonomisk och social trygghet 3: Trygga och goda uppväxtvillkor 4: Ökad hälsa i arbetslivet 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7: Gott skydd mot smittspridning 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9: Ökad fysisk aktivitet 10: Goda matvanor och säkra livsmedel 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 7

8 1. Nämnd- och kundservice (dagar ) Möten utskottet för samhällsbyggnad Föredragande i utskottet för samhällsbyggnad 2. Administration och diarieföring ( 200 dagar ) Diarieföring och inscanning av inkommande ärenden i Ecos och Evolution och diadylos. Arkivering. Avgiftsdebitering (bygg, plan, miljöskydd, livsmedel, alkohol, brand samt vissa hälsoskyddstjänster) Uppdatering av uppgifter i Ecos och Evolution samt Autokavy. 3. Kvalitets- och verksamhetsutveckling ( 75 dagar ) Fastställande av rutiner Mål och visioner Nyckeltal Effektiviseringsarbete Internkontrollrutiner 4. Personalfrågor (dagar ) - Medarbetarsamtal - Lönerevision -Arbetsplatsträffar -Samverkansmöten -Cesam -Organisationsfrågor -Rekrytering 5. Arkivering ( 20 dagar ) Dokumenthanteringsplan, uppföljning Arkivering. 6. IT ( 10 dagar ) Underhåll av datasystemen Behovsanalyser Service inom kontoret. Fortlöpande datautbildning. 7. Hemsida ( 10 dagar ) Arbeta för att hålla sektorns material på kommunens hemsida är intressant, aktuell och användbar för kommuninvånare och företag. 8. Handledning praktikanter ( 5 dagar ) Handledning av praktikanter. 9. Budget, bokslut och verksamhetsplanering (dagar ) Uppföljning av budget 2013 Bokslut budget 2012 Budget och verksamhetsplanering för Utvärdering verksamhetsplan Fortbildning av personal ( 150 dagar ) Uppföljande utbildning av samtliga anställda på sektorn. 8

9 12. Juridik ( 5 dagar ) Förelägganden och rättegångsärenden enligt miljöbalken, PBL, livsmedelslagstiftningen och övriga lagstiftningar. Åtalsanmälningar och prövning av miljösanktionsavgifter. 13. Säkerhetsarbete (1 dag) Kontorets verksamhet 14. Arbetsmiljö ( 1 dag ) Arbeta systematiskt med arbetsmiljö via kvalitetssystemet. 15. Övrigt ( 15 dagar ) Remissyttranden vid t ex serveringstillstånd, diverse polistillstånd, utredningsförslag m m. 16. Samarbete utanför kommunen ( 30 dagar ) Länsträffar inom de olika verksamhetsområdena samt chefsträffar. Se över nya samverkansformer med grannkommuner. 17. Projekt ( 40 dagar ) 18. Service och rådgivning ( 90 dagar ) Service gentemot kunder inom samtliga arbetsområden, telefon, besök, utskick, kopiering och rådgivningsmöten. 9

10 Övergripande samhällsbyggnad Översiktsplan Övergripande ansvar för att ta fram Leksands nya översiktsplan som ska planera för markoch vattenanvändningen fram till Under året ska samrådsmöten hållas och sedan ska inkomna synpunkter behandlas innan planen så småningom ska kunna fastställas av kommunfullmäktige under våren Fördjupade strategiska samhällsutvecklingsfrågor Befolkningsutveckling Aktivt delta i och leda den arbetsgrupp som fått uppdraget att ta ett samlat grepp över kommunens befolkningsutveckling med målet att öka befolkningen med cirka 150 st personer per år. Att öka befolkningen har inget egenvärde men är en förutsättning för att garantera service och bemanning men anledning av stora pensionsavgångar under kommande år. Centrumplan Noret Den centrumplan som ligger till grund för en satsning på Leksands centrum med en uppfräschning och nedskalning av centrummiljön går in i nästa fas under året, fysiska åtgärder. Under året ska först en upphandling av konsulter som ska vara med i ett team som ska ta fram allt från idéskisser till färdiga bygghandlingar för delprojekt i planen. Under året är förhoppningen att en tillgänglighetsanpassning av Norsgatan ska kunna påbörjas på höstkanten. Centrumplanen är ett långsiktigt projekt där investeringsmedel ligger i budget fram till Skyltplan Som ett delprojekt under centrumplanen ska en plan över skyltningen tas fram och genomföras. Belysningsplan Som ett delprojekt inom centrumplanen ska en plan över hur belysningen av offentliga miljöer ska utföras och se ut tas fram. Från idé till genomförande Aktivt deltagande och sammankallande i den tjänstemannagrupp som ur olika aspekter belyser olika projekt från idéfas till fysiska åtgärder. Exploateringsprojekt Tunsta Insjön I samarbete med näringslivsavdelningen fortsätta med planeringen av exploteringsområdet för bostäder i Tunstaområdet Insjön. Norra infarten Leksand Tillsammans med näringslivsavdelningen planera för och arbeta med exploatering av området vid norra infarten Leksand. I området finns arkeologiska intressen i form av lämningar från länets första bosättning cirka år gammal. Åkerö brofäste 10

11 Tillsammans med näringslivsavdelningen delta i planeringen av exploatering av området vid brofästet Åkerö, område för bostäder. Kv Nygårds Under riva befintlig byggnation och påbörja planering för bostäder. Rosens lada Området exploateras med bostäder av Skoglunds där kommunens roll är att säkra slänten från rasrisk, utförs under 2013/14 i enlighet med vattendom. Hjorthagen Delta i arbetet med en eventuell exploatering av området som kan ses som Leksands framsida. Som ett första steg ska en diskussion med Trafikverket genomföras angående omdragning av Sågmyravägen till området med uppfart vid norra infarten. Leksands bron renovering och ombyggnation Vara delaktig i planering och genomförande av renovering och eventuell breddning av gång- och cykelbanan på bron. Under 2013 kommer en hållfasthetsundersökning av bron att genomföras för att utreda möjligheten till en breddning. Söder om sang Påbörja planen med en exploatering av området Söder om Sang Insjön för byggnation av bostäder, start med eventuellt rivning av gamla kommunala fastigheter inom området. 11

12 Tillsynsavdelningen verksamhetsplan 2013 Tillsynsavdelningen utför kommunens myndighetsutövning inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak och läkemedel. Denna verksamhetsplan tar främst upp den planerade tillsynen och kontrollen inom ovanstående områden. Dessa uppgifter utförs inom den tid vi själva förfogar över och kan planera. En stor del av vår tid är dock händelsestyrd och därmed svår att planera. Det kan vara tillståndsansökningar, rådgivning, remisser, klagomål, sjukdomsutbrott som behöver utredas etc. Vi arbetar även med att ständigt bli bättre på det vi gör och på att hålla våra rutiner uppdaterade. För detta har vi ett kvalitetssystem som även är förberett att användas för samhällsbyggnads övriga avdelningar. Kort beskrivning av våra verksamheter Miljö- och hälsoskydd Handläggning av ansökningar och anmälningar samt tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt miljöbalken för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Livsmedel Kontroll av livsmedelshantering samt registrering och prövning av nya livsmedelsverksamheter med syfte att säkerställa redlighet och att livsmedel är säkra. Alkohol Prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Tillsyn av serveringsställen för alkohol och försäljning av folköl i butik. Tobak Tillsyn av tobaksförsäljning samt rökfria miljöer. Läkemedel Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel. Kalkning Skötsel av kommunens kalkdoserare samt övervakning av kalkningseffekter i kommunens vattendrag. Finansierat till 85% av statsbidrag. Planeringsförutsättningar Tillsynsavdelningens myndighetsutövning är relativt kraftigt styrd av speciallagstiftning som miljöbalk, livsmedelslagstiftning och alkohollagen. Vår verksamhet ska varje år rapporteras till berörda statliga verk eller länsstyrelsen och kraven på att utföra tillsyn och kontroll är högt satta från statligt håll. Avdelningen består av avdelningschef, en fältinventerare, en kanslist, en alkoholhandläggare (75%), samt fem inspektörer varav en är projektanställd och delas med Gagnefs kommun. Vi diarieför årligen ärende i vårt eget verksamhetssystem ECOS. Dessutom svarar vi på ett hundratal interna remisser. Det som styr vårt arbete i huvudsak är: Speciallagstiftning samt förvaltningslag och kommunallag. Övriga mål och direktiv från statliga verk och länsstyrelsen inkl nationella, regionala och lokala miljömål. Kommunala beslut och policys 12

13 Verksamhetsplan Budget Egna prioriteringar Kvalitetssystemet Mål Avdelningens mål är att verka för lagefterlevnad inom våra områden och leverera den tillsyn och kontroll som vi tar betalt för samt handlägga inkommande ärenden på ett så rättssäkert, korrekt och effektivt sätt som möjligt. Tillsyn och kontroll ska vara ändamålsenlig och effektiv. Möjligheten att för en tillsynsmyndighet att vara rådgivande i varje enskilt fall är begränsad men vi skall arbeta aktivt med att ta fram lättförståelig information och tydliga handlingar. Har vi möjlighet att underlätta för den enskilda ska vi göra det så länge en rättssäker handläggning inte påverkas. Genom detta hjälper vi till att uppfylla kommunens vision Det ska vara lätt att leva i Leksand. Vi ska fortsätta att arbeta med våra rutiner och mallar inom ramen för vårt kvaltetssystem. Vi ska tillhandahålla en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö med delaktighet och inflytande för medarbetarna. Medarbetarnas motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig förutsättning för avdelningens resultat. Arbetsplatsen ska ha en öppen attityd där alla kan komma till tals. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen Leksands kommun. Främjandet av god hälsa är en viktig del för att få en effektivare verksamhet. Arbetet med att minska riskerna för inspektörerna att utsättas för hån, trakasserier eller hot ska fortsätta. Vi ska arbeta med att öka acceptansen och förståelsen för vår tillsyn och kontroll. Verksamhetens nytta för tredje man ska ytterligare betonas. Tillsynsplan enligt alkohollagen (2011:1622) för år 2013 Syfte Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl. Tillsynsplanen ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat och mer effektivt. En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen för att prioritera och styra upp tillsynsarbetet i tid och inriktning. Det är kommunen och polisen som utövar den direkta tillsynen enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker får endast ske av den som meddelats serveringstillstånd. Av alkohollagen framgår att servering endast får ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdom finns även åldersgränser angivna i lagen. De förutsättningar som gäller för att få serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter tillstånd meddelats. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn Förebyggande tillsyn ska ske genom information och rådgivning om gällande lagstiftning samt utbildning för att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och tillståndshavarna. 13

14 Det sker bl.a genom att utbildning anordnas i Ansvarsfull alkoholservering 1 2 gånger /år, krögarträff minst en gång/år dit samtliga krögare med serveringstillstånd inbjudes för dialog och information samt träffar med referensgruppen 1 ggr/kvartal. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Den sker genom remissförfarande till t ex skatteverket, kronofogden, polismyndigheten, räddningstjänsten och miljökontoret samt innefattar också granskning av den årliga restaurangrapporten från tillståndshavarna. Kontroll hos skattemyndigheten sker minst 2 ggr/år. Yttre tillsyn Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsstället i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Den yttre tillsynen kan ske av kommunen separat eller i samverkan med andra myndigheter. Vid den yttre tillsynen ska tillsynspersonalen främst kontrollera - att ordning och nykterhet råder på serveringsstället. - att servering inte sker till minderåriga. - att servering inte sker till märkbart påverkade personer. - att lagad mat tillhandahålls på serveringsstället. - att det finns ett allsidigt matutbud. - att serveringsansvarig person finns på plats. - att utbudet av alkoholdrycker överensstämmer med beviljat tillstånd. - att det finns alkoholfria alternativ. - att serveringslokalerna och kökets beskaffenhet överensstämmer med bestämmelserna i alkohollagen. - att den som serverar alkohol är anställd av tillståndshavaren eller är inhyrd av ett bemanningsföretag. - att marknadsföringen inte är påträngande. - att animeringsförbudet respekteras. - att alkohol inte medförs från serveringsstället - att serveringen sker återhållsamt. - att servering inte sker före eller efter beviljad serveringstid. - att meddelande villkor följs. - att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs. Tillsynsmyndigheten ska varje år kategorisera tillståndshavarna enligt nedanstående prioritering, vilket sedan utgör underlag för tillsynsmyndighetens detaljplanering. Kategoriseringen kan ändras under innevarande år om t ex brister/förseelser uppmärksammas på ett mindre prioriterat serveringsställe. Tillsynsobjekten prioriteras enligt följande gradering: Mycket låg prioritet Tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap eller tillstånd med mycket låg omsättning av alkoholförsäljning och där inga kända problem finns. - Tillsyn sker främst genom förebyggande och inre tillsyn och/eller med telefonkontakt eller ett besök dagtid. Låg prioritet Tillståndsinnehavare som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till slutna sällskap, lunchrestauranger eller restauranger med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där i huvudsak familjer och äldre gäster är restaurangens 14

15 besökare - Låg försäljning av alkohol - Inget nöjesutbud. - Inga kända störningar. Ett tillsynsbesök/år dag eller kvällstid Hög prioritet Tillståndshavare med tillstånd till allmänheten som - Vänder sig till unga vuxna eller ungdomar. - Har hög alkoholförsäljning - Återkommande nöjesutbud. - Kända störningar/olägenheter Två tillsynsbesök/år kvällstid samt samordnad tillsyn med andra myndigheter 1 ggr/år Mycket hög prioritet Tillståndshavare med tillstånd för servering till allmänheten som har - Återkommande nöjesutbud för unga eller för vuxna. - Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning. - Återkommande störningar/olägenheter. - Återkommande brister och förseelser enligt alkohollagen. - Tillståndhavaren har meddelats erinran eller varning Tre eller flera tillsynsbesök/år kvällstid inkl. samordnad tillsyn Tillfälliga tillstånd till allmänheten Vid festivaler och andra tillfälliga arrangemang som vänder sig till allmänheten bör en riskbedömning göras och i de fall risk finns för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet skall tillsyn utföras. Tillsyn av öl och tobak Med öl avses folköl. Den som bedriver detaljhandel eller servering av öl är skyldig att anmäla det till kommunen. Kommunen utövar tillsammans med polismyndigheten tillsyn enligt alkohollagen. Tillsynen av ölförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller om det bedöms som en alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning. Kommunen bedriver även tillsyn enligt tobakslagen avseende försäljning av tobaksvaror (tillsyn av rökfria miljöer behandlas inom området hälsoskydd). Varje serverings- eller försäljningsställe skall ha ett till två besök/år, detsamma gäller tobakstillsynen. Planerade projekt under 2013 Projekt krogar mot knark, ett utbildningsprojekt riktat till krögare om hur företaget kan arbeta drogförebyggande. Tillsynsobjekt alkohol 15

16 Mycket låg prioritet Hotell Leksand Leksands folkhögskola Odd fellow Restaurangskolan Gästis Nedre Martinagården Sätergläntan Tällbergsbyarnas golfklubb Västanviks folkhögskola Låg prioritet Konditori Siljan Rest Lyktan Wanpens Thai Korstäppans hotell Trollkrogen Insjöns hotell Petterssons skafferi Blancks mat och café Molnbyggen strand Siljansnäs hotell Rältagården Tällbergsgården Ångfartyget Engelbrekt Green hotell Hotell Dalecarlia Gyllene Hornet Villa Långbers Åkerblads hotell Leksands golfrestaurang Udden Leksands strand Bäverhyddan sommarland Oasen sommarland Gustav Wasa Hjortnäs brygga Hög prioritet Klockargården Hotell&Restaurang Moskogen Gårdscaféet Akropolis Bosporen American Pizza Mycket hög prioritet Tegera arena Leksands Pub&Bistro Legends sportbar Tillsynsobjekt folköl och tobak ICA Mårtas ICA Nära Insjön Coop Konsum Leksand OKQ8 Leksand Statoil Leksand Tempo Tällberg 16

17 Tempo Siljansnäs Hemköp Leksand Bilisten Insjön Hemköp Insjön Gezelius Tobak och papper (endast tobak) Leksand Strand Green hotell (endast tobak) Siljansnäskiosken Leksands Pub&Bistro (endast tobak) Verksamhetsplan livsmedelskontroll 2013 Totalt finns i kommunen 209 livsmedelsobjekt varav 195 planeras få kontroll under 2013, vilka objekten är och vilken timtilldelning de har redovisas i bilaga. Livsmedelskontrollen 2013 kommer att inriktas på följande: För de anläggningar som inte fått besök tidigare sker en övergripande kontroll. För anläggningar i riskklass 3-7 sker inspektion av kontrollområdena avfall, skadedjur och personlig hygien. För anläggningar i riskklass 7-8 sker inspektion av kontrollområdena säker hantering, rengöring och personlig hygien. För anläggningar i riskklass 3-4 planeras revision av HACCP. Samtliga inspektioner sker oanmält förutom revisioner som föranmäls. Under våren 2013 kommer tillsynsavdelningen delta i länsprojektet redlighet och spårbarhet på restauranger och pizzerior. Under hösten/vintern 2013 kommer vi att genomföra projektinriktad kontroll av buffé- och julbord. Vi kommer även att särskilt kontrollera märkning hos tillverkare. I januari 2013 genomfördes två informationsträffar livsmedelsföretagare. Resultatet av kontrollen 2012 redovisades dessutom redogjorde vi för vad vi kommer att kontrollera under En mer detaljerad kontrollplan har framtagits av livsmedelsinspektörerna. Verksamhetsplanering miljö- och hälsoskydd 2013 Tillsyn solarier. (AM/PT) Länsprojekt bilskrotar (PT) Länsprojekt tillskottsvatten avloppsreningsverk (PT) Energitillsyn miljöfarliga verksamheter (PT/AM) Energitillsyn lokaler (kartläggningsprojekt) (AM) Tillsyn fotvårdsverksamheter (AM) Tillsyn bassängbad (MLL) Tillsyn höga ljudnivåer (OR) Tobakstillsyn skolgårdar, uppföljning av 5 objekt. (AM) Förorenade områden, nedlagda avfallsdeponier. (PT) U-objekt som inte tidigare fått tillsyn (AM/PT) Inventering av enskilda avlopp i områden Lima, Lycka, Ytterboda, Leksboda, Bodlindor, Bergsäng och Lindberg. (FB) Förelägganden för de fastighetsägare i Olsnäs som ännu inte åtgärdat sina avlopp. (OR) Kartläggning av vattenledningsföreningar (FB,OR,HH) Kalkning (FB) VA-strategi (OR) 2014 Länsprojekt näringsläckage från lantbruk. 17

18 KEMI-projekt varutillsyn detaljhandel Kemikalieprojekt utsläppsförteckningar Projekt vedeldningsinformation (i samarbete med energirådgivare) Nedskräpningskampanj 2015 Tillsyn radon i flerbostadshus Miljörisker i vattenskyddsområden 18

19 BYGGAVDELNINGEN 1. UPPDRAG OCH ANSVAR Byggavdelningens främsta uppgifter är myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt strandskyddslagstiftningen inom miljöbalken. Verksamheten handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälan samt kontroll och registrering av OVK(obligatorisk ventilationskontroll). I arbetet ingår även service och rådgivning gentemot allmänheten. Verksamheten har också tillsyn enligt förordningen av kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar samt tillsyn av enkelt avhjälpta hinder. Under byggavdelningen ligger också bostadsanpassning vilket möjliggör anpassning av bostäder för att skapa förutsättningar för människor att bo i en trygg, funktionell och säker miljö där hänsyn tas till olika förutsättningar. Byggavdelningen utför de uppgifter som ankommer enligt gällande lagstiftningar bland annat genom Plan- och bygglagens egenskaper. Byggavdelningen ansvarar för all tillsyn av pågående byggnationer men också ovårdade fastigheter, obligatorisk ventilationskontroll samt enkelt avhjälpta hinder. Genom att på ett konsekvent och rättssäkert sätt handlägga ärenden med gällande lagstiftningar skall byggavdelningen försöka utveckla men också bevara det kulturella, historiska och arkitektoniska som finns för olika byggnader, bebyggelsemiljöer samt olika landskapstyper. I en verksamhet där ständiga förändringar sker och nya lagstiftningar och krav ständigt ställs är det viktigt att kunna utvärdera pågående verksamhet och att kunna tillgodose de krav som ställs så väl från kommuninnevånare som från tillsynsmyndigheter vars uppgift är att granska kommunens verksamheter. Kort beskrivning av våra verksamheter Bygg, rivning och marklov Bygglovshandläggningen innebär att granska inkomna handlingar mot gällande bestämmelser i PBL (plan- och bygglagen) samt mot detaljplanebestämmelser och kommunens översiktsplan m.m. Till detta kommer även arbete med att begära in kompletteringar av handlingar, skicka remisser, hörande av grannar, skriva protokoll och göra platsbesiktningar m.m. innan beslut fattas i ärendet. Med en ny lagstiftning från 2 maj 2011 har administrationen och handläggningen blivit större men personalstyrkan är densamma. Detta medför stundtals till en väldigt hög arbetsbelastning hos handläggarna. Anmälningspliktiga åtgärder Anmälan innebär bl.a. att byggherren ska redovisa de tekniska egenskapskraven och vem han utsett som kontrollansvarig för byggprojektet, samt redovisa genom en upprättad kontrollplan hur byggherren tänkt sig uppfylla kraven i BBR (Boverkets byggregler) BVL (byggnadsverksförordningen) BKR (Boverkets konstruktionsregler) BVF (byggnadsverksförordningen) och PBF (plan- och byggförordningen). Den tekniska delen i lagstiftningen har också utökats varvid mer läggs på enskilda ärenden. Tex skall ett arbetsplatsbesök alltid göras på ärenden av större karaktär. Tekniskt samråd Vid det tekniska samrådet ska den av byggherren upprättade kontrollplanen gås igenom och beslutas. Byggherren ska även uppvisa intyg om att t ex byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd har Tecknats där sådant krav har ställts. Protokoll förs över samrådet. Efter att byggherren inlämnat signerad kontrollplan, kan ett slutbesked skrivas ut och ärendet 19

20 avslutas. Tekniskt samråd hålls vid större byggnationer, från nybyggnad av fritidshus och uppåt. Ovårdade tomter En tomt ska hållas i ett vårdat skick oavsett om den är bebyggd eller inte. Ofta inkommer klagomål från närliggande grannar. Handläggs löpande vid anmälningar. Olovligt byggande Handläggs löpande vid anmälningar. OVK- Obligatorisk ventilationskontroll Utskottet för Samhällsbyggnad är tillsynsmyndighet över att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Detta sker i dag genom att samla in besiktningsprotokoll. Myndigheten ska även godkänna sakkunniga. Det befintliga registret har uppdaterats under 2012 och arbetet med uppdateringen av registret kommer att fortsätta under året och sedan hållas ajour. Hissar och andra maskinanordningar Tillsyn av besiktningar av hissar och andra maskindrivna maskinanordningar. Bostadsanpassning Verksamhetens uppgift är att utföra myndighetsutövning, men även rådgivning till allmänheten och hålla regelbundna kontakter med arbetsterapeuter i enlighet med lagen om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Detta innebär handläggning av ärenden avseende både bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Kommunala medel ska på ett optimalt sätt förmedlas till personer som har ett verifierat behov av anpassning av sina bostäder beroende på olika funktionsnedsättningar Enkelt avhjälpta hinder Tillsyn på att åtgärder för enkelt avhjälpta hinder utförs för kraven på tillgänglighet till allmänna och publika lokaler. 2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj Förändringarna har blivit betydande och har inneburit en betydligt ökad arbetsbelastning och krav på kompetensutveckling. Den nya lagen säkerställer bl a att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll av byggandet skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet. Statistik från Boverket under hösten 2012 visar att Leksands kommun under 2011 ligger på en 24:e plats i landet av Sveriges 290 kommuner i antalet bygglov per kommuninnevånare med 23,6 ärenden/1000 invånare. Detta visar på vilka ärendemängder som verksamheten handlägger under åren. Byggavdelningens verksamhet består i dagsläget av 7 personer fördelat på 1 tjänst administration, 1 byggnadsinspektör, 1 bygglovshandläggare, 1 plan- och byggadministratör 50%, 2 st bostadsanpassare som också arbetar mot Gagnef, Rättvik och Vansbro kommun samt 1 ansvarig chef som också arbetar med handläggning av ärenden enligt PBL. 20

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011 Bygg och miljökontoret Verksamhetsplan 2011 Redovisad i Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2011-02-23, 34/2011 Verksamhetsplanen sammanställd av Lily Grey, informatör, bygg och miljökontoret, 011-15 14 94

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2012 Myndighetsnämnden ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622)

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Att söka serveringstillstånd

Att söka serveringstillstånd Att söka serveringstillstånd 2014 01 14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Alkohollagen... 3 Riktlinjer... 4 Avgifter... 4 Serveringstillstånd... 5 Kunskapsprov... 5 Tillsyn...

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer