VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet 10 Översiktsplan 11 Fördjupade strategiska samhällsutvecklingsfrågor Befolkningsutveckling Centrumplan Noret Skyltplan Belysningsplan Från idé till genomförande Exploateringsprojekt Tunsta exploateringsområde Norra infarten exploateringsområde Åkerö brofäste exploateringsområde Kv Nygårds exploateringsområde Rosens lada exploateringsområde Hjorthagen exploateringsområde Leksands bron renovering och ombyggnation Söder om sang Tillsyn 12 Allmänt Alkohol Livsmedel Miljö- och hälsoskydd Bygg 19 Byggärenden Bostadsanpassning Plan 24 Allmänt Mål Natur 29 Naturvård Energi- och klimatrådgivning 34 Verksamhetsplan energi 2

3 Trafik Brandkår 3

4 Inledning Verksamhetsplanen är framtagen i syfte att tydligt visa de olika arbetsuppgifter som utförs av samhällsbyggnad. Här finns de lagstadgade uppgifterna inom arbetsområdena miljöskydd, bygg, brand, alkohol, trafik, planläggning, livsmedelskontroll, bostadsanpassning samt hälsoskydd vilka utgör kärnan i verksamheten och där tillsynsplaner delvis finns framtagna. Utöver detta arbetar kontoret med naturvård, energi- och klimatfrågor, kommunens miljömål samt strategiska samhällsutvecklingsfrågor. Tillgänglig personal är med nuvarande bemanning xx personer. Med deltider inräknade är bemanningen motsvarande heltidstjänster. För att kunna följa upp och utvärdera verksamheten finns tillsynsplaner (inom miljö- och hälsoskydd och brandkår) framtagna för den lagstadgade verksamheten. Under året kan vissa planerade arbetsuppgifter utgå då mer akuta ärenden måste prioriteras. Prioriterat under året är bland annat arbetet med kvalitetssäkring som innebär upprättande av tydliga rutiner med mera. Antalet dagar som läggs ner på de olika uppgifterna är ingen exakt vetenskap men är beräknat utifrån utvärderingar av tidigare års verksamhetsplaner samt på beräknat behov men ska ge en bild av kontorets kapacitet. Förhoppningen är att förvaltningens arbete ska vara till gagn för såväl kommunernas invånare, företag som för miljön och drivas på ett effektivt sätt. Uppföljning av verksamhetsplanen kommer att presenteras för utskottet för samhällsbyggnad minst en gång per kvartal... 4

5 Kommunens vision 2025 Det är lätt att leva i Leksand. Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Hur ser det då ut år 2025? Leksand är en liten stad med invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö för kvinnor, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Här finns självklart också god tillgång till vård på nära håll. I centrala Leksands småskaliga stadskärna promenerar du omkring mellan butiker och restauranger. I Insjön hittar du ett modernt industri- och handelscentrum. Vi är ledande inom hälsa och idrott och både naturen och kulturen håller mycket hög klass. Genom ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, föreningar, byar, företag och kommunen skapas en genuin framgångsfaktor. Valmöjligheter och kvalitet präglar hela samhället. I Leksand finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och levande byar. Det märks också i mötet mellan den gamla kulturbebyggelsen och den moderna arkitekturen, vilket ger möjlighet till ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut. Tillgång till både orörd skog och öppna landskap, men även Siljan och våra sjöar, skapar en givande levnadsmiljö. Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar förutsättningar för både människor och företag. I Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen. Snabba och miljövänliga tågförbindelser tar dig dit du vill oavsett om det är till arbete och studier i vår region eller vidare till Arlanda-Stockholm. Kommunledningens fyra övergripande inriktningsmål 1. Hög kvalitet och professionalitet i gemensamma verksamheter 2. Härlig levnadsmiljö och attraktivitet 3. Ledande inom hälsa, idrott, natur och kultur 4. Ny effektiv teknik och snabba kommunikationer med omvärlden Särskilda uppdrag till sektor Samhällsbyggnad Fler bostäder för både unga och äldre, både i lägenheter och villor. Öppnare landskap i samarbete med byarna, företagarna och fastighetsägare. Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts ranking av miljökommuner. Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner. Öka befolkningen (alla sektorer) Ännu friskare och nöjdare medarbetare. ( alla sektorer ) Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället (alla sektorer med stöd av kommunikationsavd). 5

6 VERKSAMHETSPLAN SAMHÄLLSBYGGNAD LEKSAND ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSUPPGIFTER 6

7 MÅL Uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i samhällsbyggnadsfrågor och utarbeta de förslag som är påkallade, samt medverka vid planering då dessa frågor berörs. På det lokala planet följa upp Leksands miljömål samt se till att uppsatta miljökvalitetsnormer uppfylls. Samarbeta med myndigheter, organisationer, företag och enskilda vars verksamhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet. I förebyggande syfte lämna allmänhet och företag råd och upplysningar i frågor som rör sektorns ansvarsområde. Personalen skall fortlöpande hålla sig informerad om utvecklingen inom ansvarsområdet genom bland annat utbildning samt olika erfarenhetsutbytesträffar med andra kommuner, länsstyrelsen med flera och se sin roll som en del av hela kommunens verksamhet. Utveckla och effektivisera sektorns rutiner vid handläggning. Delta i internationellt arbete. DE SVENSKA MILJÖMÅLEN 1. Frisk luft 2. Grundvatten av god kvalitet 3. Levande sjöar och vattendrag 4. Myllrande våtmarker 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 6. Ingen övergödning 7. Bara naturlig försurning 8. Levande skogar 9. Ett rikt odlingslandskap 10. Storslagen fjällmiljö 11. God bebyggd miljö 12. Giftfri miljö 13. Säker strålmiljö 14. Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Ett rikt växt- och djurliv DE NATIONELLA FOLKHÄLSOMÅLEN 1: Delaktighet och inflytande i samhället 2: Ekonomisk och social trygghet 3: Trygga och goda uppväxtvillkor 4: Ökad hälsa i arbetslivet 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7: Gott skydd mot smittspridning 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9: Ökad fysisk aktivitet 10: Goda matvanor och säkra livsmedel 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 7

8 1. Nämnd- och kundservice (dagar ) Möten utskottet för samhällsbyggnad Föredragande i utskottet för samhällsbyggnad 2. Administration och diarieföring ( 200 dagar ) Diarieföring och inscanning av inkommande ärenden i Ecos och Evolution och diadylos. Arkivering. Avgiftsdebitering (bygg, plan, miljöskydd, livsmedel, alkohol, brand samt vissa hälsoskyddstjänster) Uppdatering av uppgifter i Ecos och Evolution samt Autokavy. 3. Kvalitets- och verksamhetsutveckling ( 75 dagar ) Fastställande av rutiner Mål och visioner Nyckeltal Effektiviseringsarbete Internkontrollrutiner 4. Personalfrågor (dagar ) - Medarbetarsamtal - Lönerevision -Arbetsplatsträffar -Samverkansmöten -Cesam -Organisationsfrågor -Rekrytering 5. Arkivering ( 20 dagar ) Dokumenthanteringsplan, uppföljning Arkivering. 6. IT ( 10 dagar ) Underhåll av datasystemen Behovsanalyser Service inom kontoret. Fortlöpande datautbildning. 7. Hemsida ( 10 dagar ) Arbeta för att hålla sektorns material på kommunens hemsida är intressant, aktuell och användbar för kommuninvånare och företag. 8. Handledning praktikanter ( 5 dagar ) Handledning av praktikanter. 9. Budget, bokslut och verksamhetsplanering (dagar ) Uppföljning av budget 2013 Bokslut budget 2012 Budget och verksamhetsplanering för Utvärdering verksamhetsplan Fortbildning av personal ( 150 dagar ) Uppföljande utbildning av samtliga anställda på sektorn. 8

9 12. Juridik ( 5 dagar ) Förelägganden och rättegångsärenden enligt miljöbalken, PBL, livsmedelslagstiftningen och övriga lagstiftningar. Åtalsanmälningar och prövning av miljösanktionsavgifter. 13. Säkerhetsarbete (1 dag) Kontorets verksamhet 14. Arbetsmiljö ( 1 dag ) Arbeta systematiskt med arbetsmiljö via kvalitetssystemet. 15. Övrigt ( 15 dagar ) Remissyttranden vid t ex serveringstillstånd, diverse polistillstånd, utredningsförslag m m. 16. Samarbete utanför kommunen ( 30 dagar ) Länsträffar inom de olika verksamhetsområdena samt chefsträffar. Se över nya samverkansformer med grannkommuner. 17. Projekt ( 40 dagar ) 18. Service och rådgivning ( 90 dagar ) Service gentemot kunder inom samtliga arbetsområden, telefon, besök, utskick, kopiering och rådgivningsmöten. 9

10 Övergripande samhällsbyggnad Översiktsplan Övergripande ansvar för att ta fram Leksands nya översiktsplan som ska planera för markoch vattenanvändningen fram till Under året ska samrådsmöten hållas och sedan ska inkomna synpunkter behandlas innan planen så småningom ska kunna fastställas av kommunfullmäktige under våren Fördjupade strategiska samhällsutvecklingsfrågor Befolkningsutveckling Aktivt delta i och leda den arbetsgrupp som fått uppdraget att ta ett samlat grepp över kommunens befolkningsutveckling med målet att öka befolkningen med cirka 150 st personer per år. Att öka befolkningen har inget egenvärde men är en förutsättning för att garantera service och bemanning men anledning av stora pensionsavgångar under kommande år. Centrumplan Noret Den centrumplan som ligger till grund för en satsning på Leksands centrum med en uppfräschning och nedskalning av centrummiljön går in i nästa fas under året, fysiska åtgärder. Under året ska först en upphandling av konsulter som ska vara med i ett team som ska ta fram allt från idéskisser till färdiga bygghandlingar för delprojekt i planen. Under året är förhoppningen att en tillgänglighetsanpassning av Norsgatan ska kunna påbörjas på höstkanten. Centrumplanen är ett långsiktigt projekt där investeringsmedel ligger i budget fram till Skyltplan Som ett delprojekt under centrumplanen ska en plan över skyltningen tas fram och genomföras. Belysningsplan Som ett delprojekt inom centrumplanen ska en plan över hur belysningen av offentliga miljöer ska utföras och se ut tas fram. Från idé till genomförande Aktivt deltagande och sammankallande i den tjänstemannagrupp som ur olika aspekter belyser olika projekt från idéfas till fysiska åtgärder. Exploateringsprojekt Tunsta Insjön I samarbete med näringslivsavdelningen fortsätta med planeringen av exploteringsområdet för bostäder i Tunstaområdet Insjön. Norra infarten Leksand Tillsammans med näringslivsavdelningen planera för och arbeta med exploatering av området vid norra infarten Leksand. I området finns arkeologiska intressen i form av lämningar från länets första bosättning cirka år gammal. Åkerö brofäste 10

11 Tillsammans med näringslivsavdelningen delta i planeringen av exploatering av området vid brofästet Åkerö, område för bostäder. Kv Nygårds Under riva befintlig byggnation och påbörja planering för bostäder. Rosens lada Området exploateras med bostäder av Skoglunds där kommunens roll är att säkra slänten från rasrisk, utförs under 2013/14 i enlighet med vattendom. Hjorthagen Delta i arbetet med en eventuell exploatering av området som kan ses som Leksands framsida. Som ett första steg ska en diskussion med Trafikverket genomföras angående omdragning av Sågmyravägen till området med uppfart vid norra infarten. Leksands bron renovering och ombyggnation Vara delaktig i planering och genomförande av renovering och eventuell breddning av gång- och cykelbanan på bron. Under 2013 kommer en hållfasthetsundersökning av bron att genomföras för att utreda möjligheten till en breddning. Söder om sang Påbörja planen med en exploatering av området Söder om Sang Insjön för byggnation av bostäder, start med eventuellt rivning av gamla kommunala fastigheter inom området. 11

12 Tillsynsavdelningen verksamhetsplan 2013 Tillsynsavdelningen utför kommunens myndighetsutövning inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak och läkemedel. Denna verksamhetsplan tar främst upp den planerade tillsynen och kontrollen inom ovanstående områden. Dessa uppgifter utförs inom den tid vi själva förfogar över och kan planera. En stor del av vår tid är dock händelsestyrd och därmed svår att planera. Det kan vara tillståndsansökningar, rådgivning, remisser, klagomål, sjukdomsutbrott som behöver utredas etc. Vi arbetar även med att ständigt bli bättre på det vi gör och på att hålla våra rutiner uppdaterade. För detta har vi ett kvalitetssystem som även är förberett att användas för samhällsbyggnads övriga avdelningar. Kort beskrivning av våra verksamheter Miljö- och hälsoskydd Handläggning av ansökningar och anmälningar samt tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt miljöbalken för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Livsmedel Kontroll av livsmedelshantering samt registrering och prövning av nya livsmedelsverksamheter med syfte att säkerställa redlighet och att livsmedel är säkra. Alkohol Prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Tillsyn av serveringsställen för alkohol och försäljning av folköl i butik. Tobak Tillsyn av tobaksförsäljning samt rökfria miljöer. Läkemedel Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel. Kalkning Skötsel av kommunens kalkdoserare samt övervakning av kalkningseffekter i kommunens vattendrag. Finansierat till 85% av statsbidrag. Planeringsförutsättningar Tillsynsavdelningens myndighetsutövning är relativt kraftigt styrd av speciallagstiftning som miljöbalk, livsmedelslagstiftning och alkohollagen. Vår verksamhet ska varje år rapporteras till berörda statliga verk eller länsstyrelsen och kraven på att utföra tillsyn och kontroll är högt satta från statligt håll. Avdelningen består av avdelningschef, en fältinventerare, en kanslist, en alkoholhandläggare (75%), samt fem inspektörer varav en är projektanställd och delas med Gagnefs kommun. Vi diarieför årligen ärende i vårt eget verksamhetssystem ECOS. Dessutom svarar vi på ett hundratal interna remisser. Det som styr vårt arbete i huvudsak är: Speciallagstiftning samt förvaltningslag och kommunallag. Övriga mål och direktiv från statliga verk och länsstyrelsen inkl nationella, regionala och lokala miljömål. Kommunala beslut och policys 12

13 Verksamhetsplan Budget Egna prioriteringar Kvalitetssystemet Mål Avdelningens mål är att verka för lagefterlevnad inom våra områden och leverera den tillsyn och kontroll som vi tar betalt för samt handlägga inkommande ärenden på ett så rättssäkert, korrekt och effektivt sätt som möjligt. Tillsyn och kontroll ska vara ändamålsenlig och effektiv. Möjligheten att för en tillsynsmyndighet att vara rådgivande i varje enskilt fall är begränsad men vi skall arbeta aktivt med att ta fram lättförståelig information och tydliga handlingar. Har vi möjlighet att underlätta för den enskilda ska vi göra det så länge en rättssäker handläggning inte påverkas. Genom detta hjälper vi till att uppfylla kommunens vision Det ska vara lätt att leva i Leksand. Vi ska fortsätta att arbeta med våra rutiner och mallar inom ramen för vårt kvaltetssystem. Vi ska tillhandahålla en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö med delaktighet och inflytande för medarbetarna. Medarbetarnas motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig förutsättning för avdelningens resultat. Arbetsplatsen ska ha en öppen attityd där alla kan komma till tals. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen Leksands kommun. Främjandet av god hälsa är en viktig del för att få en effektivare verksamhet. Arbetet med att minska riskerna för inspektörerna att utsättas för hån, trakasserier eller hot ska fortsätta. Vi ska arbeta med att öka acceptansen och förståelsen för vår tillsyn och kontroll. Verksamhetens nytta för tredje man ska ytterligare betonas. Tillsynsplan enligt alkohollagen (2011:1622) för år 2013 Syfte Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl. Tillsynsplanen ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat och mer effektivt. En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen för att prioritera och styra upp tillsynsarbetet i tid och inriktning. Det är kommunen och polisen som utövar den direkta tillsynen enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker får endast ske av den som meddelats serveringstillstånd. Av alkohollagen framgår att servering endast får ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdom finns även åldersgränser angivna i lagen. De förutsättningar som gäller för att få serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter tillstånd meddelats. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn Förebyggande tillsyn ska ske genom information och rådgivning om gällande lagstiftning samt utbildning för att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och tillståndshavarna. 13

14 Det sker bl.a genom att utbildning anordnas i Ansvarsfull alkoholservering 1 2 gånger /år, krögarträff minst en gång/år dit samtliga krögare med serveringstillstånd inbjudes för dialog och information samt träffar med referensgruppen 1 ggr/kvartal. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Den sker genom remissförfarande till t ex skatteverket, kronofogden, polismyndigheten, räddningstjänsten och miljökontoret samt innefattar också granskning av den årliga restaurangrapporten från tillståndshavarna. Kontroll hos skattemyndigheten sker minst 2 ggr/år. Yttre tillsyn Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsstället i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Den yttre tillsynen kan ske av kommunen separat eller i samverkan med andra myndigheter. Vid den yttre tillsynen ska tillsynspersonalen främst kontrollera - att ordning och nykterhet råder på serveringsstället. - att servering inte sker till minderåriga. - att servering inte sker till märkbart påverkade personer. - att lagad mat tillhandahålls på serveringsstället. - att det finns ett allsidigt matutbud. - att serveringsansvarig person finns på plats. - att utbudet av alkoholdrycker överensstämmer med beviljat tillstånd. - att det finns alkoholfria alternativ. - att serveringslokalerna och kökets beskaffenhet överensstämmer med bestämmelserna i alkohollagen. - att den som serverar alkohol är anställd av tillståndshavaren eller är inhyrd av ett bemanningsföretag. - att marknadsföringen inte är påträngande. - att animeringsförbudet respekteras. - att alkohol inte medförs från serveringsstället - att serveringen sker återhållsamt. - att servering inte sker före eller efter beviljad serveringstid. - att meddelande villkor följs. - att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs. Tillsynsmyndigheten ska varje år kategorisera tillståndshavarna enligt nedanstående prioritering, vilket sedan utgör underlag för tillsynsmyndighetens detaljplanering. Kategoriseringen kan ändras under innevarande år om t ex brister/förseelser uppmärksammas på ett mindre prioriterat serveringsställe. Tillsynsobjekten prioriteras enligt följande gradering: Mycket låg prioritet Tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap eller tillstånd med mycket låg omsättning av alkoholförsäljning och där inga kända problem finns. - Tillsyn sker främst genom förebyggande och inre tillsyn och/eller med telefonkontakt eller ett besök dagtid. Låg prioritet Tillståndsinnehavare som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till slutna sällskap, lunchrestauranger eller restauranger med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där i huvudsak familjer och äldre gäster är restaurangens 14

15 besökare - Låg försäljning av alkohol - Inget nöjesutbud. - Inga kända störningar. Ett tillsynsbesök/år dag eller kvällstid Hög prioritet Tillståndshavare med tillstånd till allmänheten som - Vänder sig till unga vuxna eller ungdomar. - Har hög alkoholförsäljning - Återkommande nöjesutbud. - Kända störningar/olägenheter Två tillsynsbesök/år kvällstid samt samordnad tillsyn med andra myndigheter 1 ggr/år Mycket hög prioritet Tillståndshavare med tillstånd för servering till allmänheten som har - Återkommande nöjesutbud för unga eller för vuxna. - Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning. - Återkommande störningar/olägenheter. - Återkommande brister och förseelser enligt alkohollagen. - Tillståndhavaren har meddelats erinran eller varning Tre eller flera tillsynsbesök/år kvällstid inkl. samordnad tillsyn Tillfälliga tillstånd till allmänheten Vid festivaler och andra tillfälliga arrangemang som vänder sig till allmänheten bör en riskbedömning göras och i de fall risk finns för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet skall tillsyn utföras. Tillsyn av öl och tobak Med öl avses folköl. Den som bedriver detaljhandel eller servering av öl är skyldig att anmäla det till kommunen. Kommunen utövar tillsammans med polismyndigheten tillsyn enligt alkohollagen. Tillsynen av ölförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller om det bedöms som en alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning. Kommunen bedriver även tillsyn enligt tobakslagen avseende försäljning av tobaksvaror (tillsyn av rökfria miljöer behandlas inom området hälsoskydd). Varje serverings- eller försäljningsställe skall ha ett till två besök/år, detsamma gäller tobakstillsynen. Planerade projekt under 2013 Projekt krogar mot knark, ett utbildningsprojekt riktat till krögare om hur företaget kan arbeta drogförebyggande. Tillsynsobjekt alkohol 15

16 Mycket låg prioritet Hotell Leksand Leksands folkhögskola Odd fellow Restaurangskolan Gästis Nedre Martinagården Sätergläntan Tällbergsbyarnas golfklubb Västanviks folkhögskola Låg prioritet Konditori Siljan Rest Lyktan Wanpens Thai Korstäppans hotell Trollkrogen Insjöns hotell Petterssons skafferi Blancks mat och café Molnbyggen strand Siljansnäs hotell Rältagården Tällbergsgården Ångfartyget Engelbrekt Green hotell Hotell Dalecarlia Gyllene Hornet Villa Långbers Åkerblads hotell Leksands golfrestaurang Udden Leksands strand Bäverhyddan sommarland Oasen sommarland Gustav Wasa Hjortnäs brygga Hög prioritet Klockargården Hotell&Restaurang Moskogen Gårdscaféet Akropolis Bosporen American Pizza Mycket hög prioritet Tegera arena Leksands Pub&Bistro Legends sportbar Tillsynsobjekt folköl och tobak ICA Mårtas ICA Nära Insjön Coop Konsum Leksand OKQ8 Leksand Statoil Leksand Tempo Tällberg 16

17 Tempo Siljansnäs Hemköp Leksand Bilisten Insjön Hemköp Insjön Gezelius Tobak och papper (endast tobak) Leksand Strand Green hotell (endast tobak) Siljansnäskiosken Leksands Pub&Bistro (endast tobak) Verksamhetsplan livsmedelskontroll 2013 Totalt finns i kommunen 209 livsmedelsobjekt varav 195 planeras få kontroll under 2013, vilka objekten är och vilken timtilldelning de har redovisas i bilaga. Livsmedelskontrollen 2013 kommer att inriktas på följande: För de anläggningar som inte fått besök tidigare sker en övergripande kontroll. För anläggningar i riskklass 3-7 sker inspektion av kontrollområdena avfall, skadedjur och personlig hygien. För anläggningar i riskklass 7-8 sker inspektion av kontrollområdena säker hantering, rengöring och personlig hygien. För anläggningar i riskklass 3-4 planeras revision av HACCP. Samtliga inspektioner sker oanmält förutom revisioner som föranmäls. Under våren 2013 kommer tillsynsavdelningen delta i länsprojektet redlighet och spårbarhet på restauranger och pizzerior. Under hösten/vintern 2013 kommer vi att genomföra projektinriktad kontroll av buffé- och julbord. Vi kommer även att särskilt kontrollera märkning hos tillverkare. I januari 2013 genomfördes två informationsträffar livsmedelsföretagare. Resultatet av kontrollen 2012 redovisades dessutom redogjorde vi för vad vi kommer att kontrollera under En mer detaljerad kontrollplan har framtagits av livsmedelsinspektörerna. Verksamhetsplanering miljö- och hälsoskydd 2013 Tillsyn solarier. (AM/PT) Länsprojekt bilskrotar (PT) Länsprojekt tillskottsvatten avloppsreningsverk (PT) Energitillsyn miljöfarliga verksamheter (PT/AM) Energitillsyn lokaler (kartläggningsprojekt) (AM) Tillsyn fotvårdsverksamheter (AM) Tillsyn bassängbad (MLL) Tillsyn höga ljudnivåer (OR) Tobakstillsyn skolgårdar, uppföljning av 5 objekt. (AM) Förorenade områden, nedlagda avfallsdeponier. (PT) U-objekt som inte tidigare fått tillsyn (AM/PT) Inventering av enskilda avlopp i områden Lima, Lycka, Ytterboda, Leksboda, Bodlindor, Bergsäng och Lindberg. (FB) Förelägganden för de fastighetsägare i Olsnäs som ännu inte åtgärdat sina avlopp. (OR) Kartläggning av vattenledningsföreningar (FB,OR,HH) Kalkning (FB) VA-strategi (OR) 2014 Länsprojekt näringsläckage från lantbruk. 17

18 KEMI-projekt varutillsyn detaljhandel Kemikalieprojekt utsläppsförteckningar Projekt vedeldningsinformation (i samarbete med energirådgivare) Nedskräpningskampanj 2015 Tillsyn radon i flerbostadshus Miljörisker i vattenskyddsområden 18

19 BYGGAVDELNINGEN 1. UPPDRAG OCH ANSVAR Byggavdelningens främsta uppgifter är myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt strandskyddslagstiftningen inom miljöbalken. Verksamheten handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälan samt kontroll och registrering av OVK(obligatorisk ventilationskontroll). I arbetet ingår även service och rådgivning gentemot allmänheten. Verksamheten har också tillsyn enligt förordningen av kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar samt tillsyn av enkelt avhjälpta hinder. Under byggavdelningen ligger också bostadsanpassning vilket möjliggör anpassning av bostäder för att skapa förutsättningar för människor att bo i en trygg, funktionell och säker miljö där hänsyn tas till olika förutsättningar. Byggavdelningen utför de uppgifter som ankommer enligt gällande lagstiftningar bland annat genom Plan- och bygglagens egenskaper. Byggavdelningen ansvarar för all tillsyn av pågående byggnationer men också ovårdade fastigheter, obligatorisk ventilationskontroll samt enkelt avhjälpta hinder. Genom att på ett konsekvent och rättssäkert sätt handlägga ärenden med gällande lagstiftningar skall byggavdelningen försöka utveckla men också bevara det kulturella, historiska och arkitektoniska som finns för olika byggnader, bebyggelsemiljöer samt olika landskapstyper. I en verksamhet där ständiga förändringar sker och nya lagstiftningar och krav ständigt ställs är det viktigt att kunna utvärdera pågående verksamhet och att kunna tillgodose de krav som ställs så väl från kommuninnevånare som från tillsynsmyndigheter vars uppgift är att granska kommunens verksamheter. Kort beskrivning av våra verksamheter Bygg, rivning och marklov Bygglovshandläggningen innebär att granska inkomna handlingar mot gällande bestämmelser i PBL (plan- och bygglagen) samt mot detaljplanebestämmelser och kommunens översiktsplan m.m. Till detta kommer även arbete med att begära in kompletteringar av handlingar, skicka remisser, hörande av grannar, skriva protokoll och göra platsbesiktningar m.m. innan beslut fattas i ärendet. Med en ny lagstiftning från 2 maj 2011 har administrationen och handläggningen blivit större men personalstyrkan är densamma. Detta medför stundtals till en väldigt hög arbetsbelastning hos handläggarna. Anmälningspliktiga åtgärder Anmälan innebär bl.a. att byggherren ska redovisa de tekniska egenskapskraven och vem han utsett som kontrollansvarig för byggprojektet, samt redovisa genom en upprättad kontrollplan hur byggherren tänkt sig uppfylla kraven i BBR (Boverkets byggregler) BVL (byggnadsverksförordningen) BKR (Boverkets konstruktionsregler) BVF (byggnadsverksförordningen) och PBF (plan- och byggförordningen). Den tekniska delen i lagstiftningen har också utökats varvid mer läggs på enskilda ärenden. Tex skall ett arbetsplatsbesök alltid göras på ärenden av större karaktär. Tekniskt samråd Vid det tekniska samrådet ska den av byggherren upprättade kontrollplanen gås igenom och beslutas. Byggherren ska även uppvisa intyg om att t ex byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd har Tecknats där sådant krav har ställts. Protokoll förs över samrådet. Efter att byggherren inlämnat signerad kontrollplan, kan ett slutbesked skrivas ut och ärendet 19

20 avslutas. Tekniskt samråd hålls vid större byggnationer, från nybyggnad av fritidshus och uppåt. Ovårdade tomter En tomt ska hållas i ett vårdat skick oavsett om den är bebyggd eller inte. Ofta inkommer klagomål från närliggande grannar. Handläggs löpande vid anmälningar. Olovligt byggande Handläggs löpande vid anmälningar. OVK- Obligatorisk ventilationskontroll Utskottet för Samhällsbyggnad är tillsynsmyndighet över att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Detta sker i dag genom att samla in besiktningsprotokoll. Myndigheten ska även godkänna sakkunniga. Det befintliga registret har uppdaterats under 2012 och arbetet med uppdateringen av registret kommer att fortsätta under året och sedan hållas ajour. Hissar och andra maskinanordningar Tillsyn av besiktningar av hissar och andra maskindrivna maskinanordningar. Bostadsanpassning Verksamhetens uppgift är att utföra myndighetsutövning, men även rådgivning till allmänheten och hålla regelbundna kontakter med arbetsterapeuter i enlighet med lagen om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Detta innebär handläggning av ärenden avseende både bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Kommunala medel ska på ett optimalt sätt förmedlas till personer som har ett verifierat behov av anpassning av sina bostäder beroende på olika funktionsnedsättningar Enkelt avhjälpta hinder Tillsyn på att åtgärder för enkelt avhjälpta hinder utförs för kraven på tillgänglighet till allmänna och publika lokaler. 2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj Förändringarna har blivit betydande och har inneburit en betydligt ökad arbetsbelastning och krav på kompetensutveckling. Den nya lagen säkerställer bl a att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll av byggandet skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet. Statistik från Boverket under hösten 2012 visar att Leksands kommun under 2011 ligger på en 24:e plats i landet av Sveriges 290 kommuner i antalet bygglov per kommuninnevånare med 23,6 ärenden/1000 invånare. Detta visar på vilka ärendemängder som verksamheten handlägger under åren. Byggavdelningens verksamhet består i dagsläget av 7 personer fördelat på 1 tjänst administration, 1 byggnadsinspektör, 1 bygglovshandläggare, 1 plan- och byggadministratör 50%, 2 st bostadsanpassare som också arbetar mot Gagnef, Rättvik och Vansbro kommun samt 1 ansvarig chef som också arbetar med handläggning av ärenden enligt PBL. 20

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND 1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 2 Enligt 8 kap 1 alkohollagen (1994:1738) skall länsstyrelsen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen i länet. Länsstyrelsen skall också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Tillsynsplan 2016 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 180 Tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2016.184) Beslut Arbetsutskottet beslutar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075 Verksamhetsplan 2017-02-09 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/0075 2 (5) INLEDNING Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 1 (10) TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O R G N R 212000-0555 E P

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO (5)

Bilaga till Dnr: VoO (5) Bilaga till Dnr: VoO.2014.0051 1 (5) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Uppföljning av Tillsynsplan 2013 Alkoholservering I Eslövs kommun fanns, vid årsskiftet 2012/2013, 30 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-10-05 Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa ! " # $ % & ' ( ) * ' ' +, Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer