VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet 10 Översiktsplan 11 Fördjupade strategiska samhällsutvecklingsfrågor Befolkningsutveckling Centrumplan Noret Skyltplan Belysningsplan Från idé till genomförande Exploateringsprojekt Tunsta exploateringsområde Norra infarten exploateringsområde Åkerö brofäste exploateringsområde Kv Nygårds exploateringsområde Rosens lada exploateringsområde Hjorthagen exploateringsområde Leksands bron renovering och ombyggnation Söder om sang Tillsyn 12 Allmänt Alkohol Livsmedel Miljö- och hälsoskydd Bygg 19 Byggärenden Bostadsanpassning Plan 24 Allmänt Mål Natur 29 Naturvård Energi- och klimatrådgivning 34 Verksamhetsplan energi 2

3 Trafik Brandkår 3

4 Inledning Verksamhetsplanen är framtagen i syfte att tydligt visa de olika arbetsuppgifter som utförs av samhällsbyggnad. Här finns de lagstadgade uppgifterna inom arbetsområdena miljöskydd, bygg, brand, alkohol, trafik, planläggning, livsmedelskontroll, bostadsanpassning samt hälsoskydd vilka utgör kärnan i verksamheten och där tillsynsplaner delvis finns framtagna. Utöver detta arbetar kontoret med naturvård, energi- och klimatfrågor, kommunens miljömål samt strategiska samhällsutvecklingsfrågor. Tillgänglig personal är med nuvarande bemanning xx personer. Med deltider inräknade är bemanningen motsvarande heltidstjänster. För att kunna följa upp och utvärdera verksamheten finns tillsynsplaner (inom miljö- och hälsoskydd och brandkår) framtagna för den lagstadgade verksamheten. Under året kan vissa planerade arbetsuppgifter utgå då mer akuta ärenden måste prioriteras. Prioriterat under året är bland annat arbetet med kvalitetssäkring som innebär upprättande av tydliga rutiner med mera. Antalet dagar som läggs ner på de olika uppgifterna är ingen exakt vetenskap men är beräknat utifrån utvärderingar av tidigare års verksamhetsplaner samt på beräknat behov men ska ge en bild av kontorets kapacitet. Förhoppningen är att förvaltningens arbete ska vara till gagn för såväl kommunernas invånare, företag som för miljön och drivas på ett effektivt sätt. Uppföljning av verksamhetsplanen kommer att presenteras för utskottet för samhällsbyggnad minst en gång per kvartal... 4

5 Kommunens vision 2025 Det är lätt att leva i Leksand. Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Hur ser det då ut år 2025? Leksand är en liten stad med invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö för kvinnor, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Här finns självklart också god tillgång till vård på nära håll. I centrala Leksands småskaliga stadskärna promenerar du omkring mellan butiker och restauranger. I Insjön hittar du ett modernt industri- och handelscentrum. Vi är ledande inom hälsa och idrott och både naturen och kulturen håller mycket hög klass. Genom ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, föreningar, byar, företag och kommunen skapas en genuin framgångsfaktor. Valmöjligheter och kvalitet präglar hela samhället. I Leksand finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och levande byar. Det märks också i mötet mellan den gamla kulturbebyggelsen och den moderna arkitekturen, vilket ger möjlighet till ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut. Tillgång till både orörd skog och öppna landskap, men även Siljan och våra sjöar, skapar en givande levnadsmiljö. Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar förutsättningar för både människor och företag. I Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen. Snabba och miljövänliga tågförbindelser tar dig dit du vill oavsett om det är till arbete och studier i vår region eller vidare till Arlanda-Stockholm. Kommunledningens fyra övergripande inriktningsmål 1. Hög kvalitet och professionalitet i gemensamma verksamheter 2. Härlig levnadsmiljö och attraktivitet 3. Ledande inom hälsa, idrott, natur och kultur 4. Ny effektiv teknik och snabba kommunikationer med omvärlden Särskilda uppdrag till sektor Samhällsbyggnad Fler bostäder för både unga och äldre, både i lägenheter och villor. Öppnare landskap i samarbete med byarna, företagarna och fastighetsägare. Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts ranking av miljökommuner. Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner. Öka befolkningen (alla sektorer) Ännu friskare och nöjdare medarbetare. ( alla sektorer ) Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället (alla sektorer med stöd av kommunikationsavd). 5

6 VERKSAMHETSPLAN SAMHÄLLSBYGGNAD LEKSAND ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSUPPGIFTER 6

7 MÅL Uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i samhällsbyggnadsfrågor och utarbeta de förslag som är påkallade, samt medverka vid planering då dessa frågor berörs. På det lokala planet följa upp Leksands miljömål samt se till att uppsatta miljökvalitetsnormer uppfylls. Samarbeta med myndigheter, organisationer, företag och enskilda vars verksamhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet. I förebyggande syfte lämna allmänhet och företag råd och upplysningar i frågor som rör sektorns ansvarsområde. Personalen skall fortlöpande hålla sig informerad om utvecklingen inom ansvarsområdet genom bland annat utbildning samt olika erfarenhetsutbytesträffar med andra kommuner, länsstyrelsen med flera och se sin roll som en del av hela kommunens verksamhet. Utveckla och effektivisera sektorns rutiner vid handläggning. Delta i internationellt arbete. DE SVENSKA MILJÖMÅLEN 1. Frisk luft 2. Grundvatten av god kvalitet 3. Levande sjöar och vattendrag 4. Myllrande våtmarker 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 6. Ingen övergödning 7. Bara naturlig försurning 8. Levande skogar 9. Ett rikt odlingslandskap 10. Storslagen fjällmiljö 11. God bebyggd miljö 12. Giftfri miljö 13. Säker strålmiljö 14. Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Ett rikt växt- och djurliv DE NATIONELLA FOLKHÄLSOMÅLEN 1: Delaktighet och inflytande i samhället 2: Ekonomisk och social trygghet 3: Trygga och goda uppväxtvillkor 4: Ökad hälsa i arbetslivet 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7: Gott skydd mot smittspridning 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9: Ökad fysisk aktivitet 10: Goda matvanor och säkra livsmedel 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 7

8 1. Nämnd- och kundservice (dagar ) Möten utskottet för samhällsbyggnad Föredragande i utskottet för samhällsbyggnad 2. Administration och diarieföring ( 200 dagar ) Diarieföring och inscanning av inkommande ärenden i Ecos och Evolution och diadylos. Arkivering. Avgiftsdebitering (bygg, plan, miljöskydd, livsmedel, alkohol, brand samt vissa hälsoskyddstjänster) Uppdatering av uppgifter i Ecos och Evolution samt Autokavy. 3. Kvalitets- och verksamhetsutveckling ( 75 dagar ) Fastställande av rutiner Mål och visioner Nyckeltal Effektiviseringsarbete Internkontrollrutiner 4. Personalfrågor (dagar ) - Medarbetarsamtal - Lönerevision -Arbetsplatsträffar -Samverkansmöten -Cesam -Organisationsfrågor -Rekrytering 5. Arkivering ( 20 dagar ) Dokumenthanteringsplan, uppföljning Arkivering. 6. IT ( 10 dagar ) Underhåll av datasystemen Behovsanalyser Service inom kontoret. Fortlöpande datautbildning. 7. Hemsida ( 10 dagar ) Arbeta för att hålla sektorns material på kommunens hemsida är intressant, aktuell och användbar för kommuninvånare och företag. 8. Handledning praktikanter ( 5 dagar ) Handledning av praktikanter. 9. Budget, bokslut och verksamhetsplanering (dagar ) Uppföljning av budget 2013 Bokslut budget 2012 Budget och verksamhetsplanering för Utvärdering verksamhetsplan Fortbildning av personal ( 150 dagar ) Uppföljande utbildning av samtliga anställda på sektorn. 8

9 12. Juridik ( 5 dagar ) Förelägganden och rättegångsärenden enligt miljöbalken, PBL, livsmedelslagstiftningen och övriga lagstiftningar. Åtalsanmälningar och prövning av miljösanktionsavgifter. 13. Säkerhetsarbete (1 dag) Kontorets verksamhet 14. Arbetsmiljö ( 1 dag ) Arbeta systematiskt med arbetsmiljö via kvalitetssystemet. 15. Övrigt ( 15 dagar ) Remissyttranden vid t ex serveringstillstånd, diverse polistillstånd, utredningsförslag m m. 16. Samarbete utanför kommunen ( 30 dagar ) Länsträffar inom de olika verksamhetsområdena samt chefsträffar. Se över nya samverkansformer med grannkommuner. 17. Projekt ( 40 dagar ) 18. Service och rådgivning ( 90 dagar ) Service gentemot kunder inom samtliga arbetsområden, telefon, besök, utskick, kopiering och rådgivningsmöten. 9

10 Övergripande samhällsbyggnad Översiktsplan Övergripande ansvar för att ta fram Leksands nya översiktsplan som ska planera för markoch vattenanvändningen fram till Under året ska samrådsmöten hållas och sedan ska inkomna synpunkter behandlas innan planen så småningom ska kunna fastställas av kommunfullmäktige under våren Fördjupade strategiska samhällsutvecklingsfrågor Befolkningsutveckling Aktivt delta i och leda den arbetsgrupp som fått uppdraget att ta ett samlat grepp över kommunens befolkningsutveckling med målet att öka befolkningen med cirka 150 st personer per år. Att öka befolkningen har inget egenvärde men är en förutsättning för att garantera service och bemanning men anledning av stora pensionsavgångar under kommande år. Centrumplan Noret Den centrumplan som ligger till grund för en satsning på Leksands centrum med en uppfräschning och nedskalning av centrummiljön går in i nästa fas under året, fysiska åtgärder. Under året ska först en upphandling av konsulter som ska vara med i ett team som ska ta fram allt från idéskisser till färdiga bygghandlingar för delprojekt i planen. Under året är förhoppningen att en tillgänglighetsanpassning av Norsgatan ska kunna påbörjas på höstkanten. Centrumplanen är ett långsiktigt projekt där investeringsmedel ligger i budget fram till Skyltplan Som ett delprojekt under centrumplanen ska en plan över skyltningen tas fram och genomföras. Belysningsplan Som ett delprojekt inom centrumplanen ska en plan över hur belysningen av offentliga miljöer ska utföras och se ut tas fram. Från idé till genomförande Aktivt deltagande och sammankallande i den tjänstemannagrupp som ur olika aspekter belyser olika projekt från idéfas till fysiska åtgärder. Exploateringsprojekt Tunsta Insjön I samarbete med näringslivsavdelningen fortsätta med planeringen av exploteringsområdet för bostäder i Tunstaområdet Insjön. Norra infarten Leksand Tillsammans med näringslivsavdelningen planera för och arbeta med exploatering av området vid norra infarten Leksand. I området finns arkeologiska intressen i form av lämningar från länets första bosättning cirka år gammal. Åkerö brofäste 10

11 Tillsammans med näringslivsavdelningen delta i planeringen av exploatering av området vid brofästet Åkerö, område för bostäder. Kv Nygårds Under riva befintlig byggnation och påbörja planering för bostäder. Rosens lada Området exploateras med bostäder av Skoglunds där kommunens roll är att säkra slänten från rasrisk, utförs under 2013/14 i enlighet med vattendom. Hjorthagen Delta i arbetet med en eventuell exploatering av området som kan ses som Leksands framsida. Som ett första steg ska en diskussion med Trafikverket genomföras angående omdragning av Sågmyravägen till området med uppfart vid norra infarten. Leksands bron renovering och ombyggnation Vara delaktig i planering och genomförande av renovering och eventuell breddning av gång- och cykelbanan på bron. Under 2013 kommer en hållfasthetsundersökning av bron att genomföras för att utreda möjligheten till en breddning. Söder om sang Påbörja planen med en exploatering av området Söder om Sang Insjön för byggnation av bostäder, start med eventuellt rivning av gamla kommunala fastigheter inom området. 11

12 Tillsynsavdelningen verksamhetsplan 2013 Tillsynsavdelningen utför kommunens myndighetsutövning inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak och läkemedel. Denna verksamhetsplan tar främst upp den planerade tillsynen och kontrollen inom ovanstående områden. Dessa uppgifter utförs inom den tid vi själva förfogar över och kan planera. En stor del av vår tid är dock händelsestyrd och därmed svår att planera. Det kan vara tillståndsansökningar, rådgivning, remisser, klagomål, sjukdomsutbrott som behöver utredas etc. Vi arbetar även med att ständigt bli bättre på det vi gör och på att hålla våra rutiner uppdaterade. För detta har vi ett kvalitetssystem som även är förberett att användas för samhällsbyggnads övriga avdelningar. Kort beskrivning av våra verksamheter Miljö- och hälsoskydd Handläggning av ansökningar och anmälningar samt tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt miljöbalken för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Livsmedel Kontroll av livsmedelshantering samt registrering och prövning av nya livsmedelsverksamheter med syfte att säkerställa redlighet och att livsmedel är säkra. Alkohol Prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Tillsyn av serveringsställen för alkohol och försäljning av folköl i butik. Tobak Tillsyn av tobaksförsäljning samt rökfria miljöer. Läkemedel Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel. Kalkning Skötsel av kommunens kalkdoserare samt övervakning av kalkningseffekter i kommunens vattendrag. Finansierat till 85% av statsbidrag. Planeringsförutsättningar Tillsynsavdelningens myndighetsutövning är relativt kraftigt styrd av speciallagstiftning som miljöbalk, livsmedelslagstiftning och alkohollagen. Vår verksamhet ska varje år rapporteras till berörda statliga verk eller länsstyrelsen och kraven på att utföra tillsyn och kontroll är högt satta från statligt håll. Avdelningen består av avdelningschef, en fältinventerare, en kanslist, en alkoholhandläggare (75%), samt fem inspektörer varav en är projektanställd och delas med Gagnefs kommun. Vi diarieför årligen ärende i vårt eget verksamhetssystem ECOS. Dessutom svarar vi på ett hundratal interna remisser. Det som styr vårt arbete i huvudsak är: Speciallagstiftning samt förvaltningslag och kommunallag. Övriga mål och direktiv från statliga verk och länsstyrelsen inkl nationella, regionala och lokala miljömål. Kommunala beslut och policys 12

13 Verksamhetsplan Budget Egna prioriteringar Kvalitetssystemet Mål Avdelningens mål är att verka för lagefterlevnad inom våra områden och leverera den tillsyn och kontroll som vi tar betalt för samt handlägga inkommande ärenden på ett så rättssäkert, korrekt och effektivt sätt som möjligt. Tillsyn och kontroll ska vara ändamålsenlig och effektiv. Möjligheten att för en tillsynsmyndighet att vara rådgivande i varje enskilt fall är begränsad men vi skall arbeta aktivt med att ta fram lättförståelig information och tydliga handlingar. Har vi möjlighet att underlätta för den enskilda ska vi göra det så länge en rättssäker handläggning inte påverkas. Genom detta hjälper vi till att uppfylla kommunens vision Det ska vara lätt att leva i Leksand. Vi ska fortsätta att arbeta med våra rutiner och mallar inom ramen för vårt kvaltetssystem. Vi ska tillhandahålla en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö med delaktighet och inflytande för medarbetarna. Medarbetarnas motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig förutsättning för avdelningens resultat. Arbetsplatsen ska ha en öppen attityd där alla kan komma till tals. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen Leksands kommun. Främjandet av god hälsa är en viktig del för att få en effektivare verksamhet. Arbetet med att minska riskerna för inspektörerna att utsättas för hån, trakasserier eller hot ska fortsätta. Vi ska arbeta med att öka acceptansen och förståelsen för vår tillsyn och kontroll. Verksamhetens nytta för tredje man ska ytterligare betonas. Tillsynsplan enligt alkohollagen (2011:1622) för år 2013 Syfte Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl. Tillsynsplanen ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat och mer effektivt. En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen för att prioritera och styra upp tillsynsarbetet i tid och inriktning. Det är kommunen och polisen som utövar den direkta tillsynen enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker får endast ske av den som meddelats serveringstillstånd. Av alkohollagen framgår att servering endast får ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdom finns även åldersgränser angivna i lagen. De förutsättningar som gäller för att få serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter tillstånd meddelats. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn Förebyggande tillsyn ska ske genom information och rådgivning om gällande lagstiftning samt utbildning för att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och tillståndshavarna. 13

14 Det sker bl.a genom att utbildning anordnas i Ansvarsfull alkoholservering 1 2 gånger /år, krögarträff minst en gång/år dit samtliga krögare med serveringstillstånd inbjudes för dialog och information samt träffar med referensgruppen 1 ggr/kvartal. Inre tillsyn Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Den sker genom remissförfarande till t ex skatteverket, kronofogden, polismyndigheten, räddningstjänsten och miljökontoret samt innefattar också granskning av den årliga restaurangrapporten från tillståndshavarna. Kontroll hos skattemyndigheten sker minst 2 ggr/år. Yttre tillsyn Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsstället i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Den yttre tillsynen kan ske av kommunen separat eller i samverkan med andra myndigheter. Vid den yttre tillsynen ska tillsynspersonalen främst kontrollera - att ordning och nykterhet råder på serveringsstället. - att servering inte sker till minderåriga. - att servering inte sker till märkbart påverkade personer. - att lagad mat tillhandahålls på serveringsstället. - att det finns ett allsidigt matutbud. - att serveringsansvarig person finns på plats. - att utbudet av alkoholdrycker överensstämmer med beviljat tillstånd. - att det finns alkoholfria alternativ. - att serveringslokalerna och kökets beskaffenhet överensstämmer med bestämmelserna i alkohollagen. - att den som serverar alkohol är anställd av tillståndshavaren eller är inhyrd av ett bemanningsföretag. - att marknadsföringen inte är påträngande. - att animeringsförbudet respekteras. - att alkohol inte medförs från serveringsstället - att serveringen sker återhållsamt. - att servering inte sker före eller efter beviljad serveringstid. - att meddelande villkor följs. - att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs. Tillsynsmyndigheten ska varje år kategorisera tillståndshavarna enligt nedanstående prioritering, vilket sedan utgör underlag för tillsynsmyndighetens detaljplanering. Kategoriseringen kan ändras under innevarande år om t ex brister/förseelser uppmärksammas på ett mindre prioriterat serveringsställe. Tillsynsobjekten prioriteras enligt följande gradering: Mycket låg prioritet Tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap eller tillstånd med mycket låg omsättning av alkoholförsäljning och där inga kända problem finns. - Tillsyn sker främst genom förebyggande och inre tillsyn och/eller med telefonkontakt eller ett besök dagtid. Låg prioritet Tillståndsinnehavare som har festvåningsrättigheter och som vänder sig till slutna sällskap, lunchrestauranger eller restauranger med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där i huvudsak familjer och äldre gäster är restaurangens 14

15 besökare - Låg försäljning av alkohol - Inget nöjesutbud. - Inga kända störningar. Ett tillsynsbesök/år dag eller kvällstid Hög prioritet Tillståndshavare med tillstånd till allmänheten som - Vänder sig till unga vuxna eller ungdomar. - Har hög alkoholförsäljning - Återkommande nöjesutbud. - Kända störningar/olägenheter Två tillsynsbesök/år kvällstid samt samordnad tillsyn med andra myndigheter 1 ggr/år Mycket hög prioritet Tillståndshavare med tillstånd för servering till allmänheten som har - Återkommande nöjesutbud för unga eller för vuxna. - Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning. - Återkommande störningar/olägenheter. - Återkommande brister och förseelser enligt alkohollagen. - Tillståndhavaren har meddelats erinran eller varning Tre eller flera tillsynsbesök/år kvällstid inkl. samordnad tillsyn Tillfälliga tillstånd till allmänheten Vid festivaler och andra tillfälliga arrangemang som vänder sig till allmänheten bör en riskbedömning göras och i de fall risk finns för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet skall tillsyn utföras. Tillsyn av öl och tobak Med öl avses folköl. Den som bedriver detaljhandel eller servering av öl är skyldig att anmäla det till kommunen. Kommunen utövar tillsammans med polismyndigheten tillsyn enligt alkohollagen. Tillsynen av ölförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller om det bedöms som en alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning. Kommunen bedriver även tillsyn enligt tobakslagen avseende försäljning av tobaksvaror (tillsyn av rökfria miljöer behandlas inom området hälsoskydd). Varje serverings- eller försäljningsställe skall ha ett till två besök/år, detsamma gäller tobakstillsynen. Planerade projekt under 2013 Projekt krogar mot knark, ett utbildningsprojekt riktat till krögare om hur företaget kan arbeta drogförebyggande. Tillsynsobjekt alkohol 15

16 Mycket låg prioritet Hotell Leksand Leksands folkhögskola Odd fellow Restaurangskolan Gästis Nedre Martinagården Sätergläntan Tällbergsbyarnas golfklubb Västanviks folkhögskola Låg prioritet Konditori Siljan Rest Lyktan Wanpens Thai Korstäppans hotell Trollkrogen Insjöns hotell Petterssons skafferi Blancks mat och café Molnbyggen strand Siljansnäs hotell Rältagården Tällbergsgården Ångfartyget Engelbrekt Green hotell Hotell Dalecarlia Gyllene Hornet Villa Långbers Åkerblads hotell Leksands golfrestaurang Udden Leksands strand Bäverhyddan sommarland Oasen sommarland Gustav Wasa Hjortnäs brygga Hög prioritet Klockargården Hotell&Restaurang Moskogen Gårdscaféet Akropolis Bosporen American Pizza Mycket hög prioritet Tegera arena Leksands Pub&Bistro Legends sportbar Tillsynsobjekt folköl och tobak ICA Mårtas ICA Nära Insjön Coop Konsum Leksand OKQ8 Leksand Statoil Leksand Tempo Tällberg 16

17 Tempo Siljansnäs Hemköp Leksand Bilisten Insjön Hemköp Insjön Gezelius Tobak och papper (endast tobak) Leksand Strand Green hotell (endast tobak) Siljansnäskiosken Leksands Pub&Bistro (endast tobak) Verksamhetsplan livsmedelskontroll 2013 Totalt finns i kommunen 209 livsmedelsobjekt varav 195 planeras få kontroll under 2013, vilka objekten är och vilken timtilldelning de har redovisas i bilaga. Livsmedelskontrollen 2013 kommer att inriktas på följande: För de anläggningar som inte fått besök tidigare sker en övergripande kontroll. För anläggningar i riskklass 3-7 sker inspektion av kontrollområdena avfall, skadedjur och personlig hygien. För anläggningar i riskklass 7-8 sker inspektion av kontrollområdena säker hantering, rengöring och personlig hygien. För anläggningar i riskklass 3-4 planeras revision av HACCP. Samtliga inspektioner sker oanmält förutom revisioner som föranmäls. Under våren 2013 kommer tillsynsavdelningen delta i länsprojektet redlighet och spårbarhet på restauranger och pizzerior. Under hösten/vintern 2013 kommer vi att genomföra projektinriktad kontroll av buffé- och julbord. Vi kommer även att särskilt kontrollera märkning hos tillverkare. I januari 2013 genomfördes två informationsträffar livsmedelsföretagare. Resultatet av kontrollen 2012 redovisades dessutom redogjorde vi för vad vi kommer att kontrollera under En mer detaljerad kontrollplan har framtagits av livsmedelsinspektörerna. Verksamhetsplanering miljö- och hälsoskydd 2013 Tillsyn solarier. (AM/PT) Länsprojekt bilskrotar (PT) Länsprojekt tillskottsvatten avloppsreningsverk (PT) Energitillsyn miljöfarliga verksamheter (PT/AM) Energitillsyn lokaler (kartläggningsprojekt) (AM) Tillsyn fotvårdsverksamheter (AM) Tillsyn bassängbad (MLL) Tillsyn höga ljudnivåer (OR) Tobakstillsyn skolgårdar, uppföljning av 5 objekt. (AM) Förorenade områden, nedlagda avfallsdeponier. (PT) U-objekt som inte tidigare fått tillsyn (AM/PT) Inventering av enskilda avlopp i områden Lima, Lycka, Ytterboda, Leksboda, Bodlindor, Bergsäng och Lindberg. (FB) Förelägganden för de fastighetsägare i Olsnäs som ännu inte åtgärdat sina avlopp. (OR) Kartläggning av vattenledningsföreningar (FB,OR,HH) Kalkning (FB) VA-strategi (OR) 2014 Länsprojekt näringsläckage från lantbruk. 17

18 KEMI-projekt varutillsyn detaljhandel Kemikalieprojekt utsläppsförteckningar Projekt vedeldningsinformation (i samarbete med energirådgivare) Nedskräpningskampanj 2015 Tillsyn radon i flerbostadshus Miljörisker i vattenskyddsområden 18

19 BYGGAVDELNINGEN 1. UPPDRAG OCH ANSVAR Byggavdelningens främsta uppgifter är myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt strandskyddslagstiftningen inom miljöbalken. Verksamheten handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälan samt kontroll och registrering av OVK(obligatorisk ventilationskontroll). I arbetet ingår även service och rådgivning gentemot allmänheten. Verksamheten har också tillsyn enligt förordningen av kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar samt tillsyn av enkelt avhjälpta hinder. Under byggavdelningen ligger också bostadsanpassning vilket möjliggör anpassning av bostäder för att skapa förutsättningar för människor att bo i en trygg, funktionell och säker miljö där hänsyn tas till olika förutsättningar. Byggavdelningen utför de uppgifter som ankommer enligt gällande lagstiftningar bland annat genom Plan- och bygglagens egenskaper. Byggavdelningen ansvarar för all tillsyn av pågående byggnationer men också ovårdade fastigheter, obligatorisk ventilationskontroll samt enkelt avhjälpta hinder. Genom att på ett konsekvent och rättssäkert sätt handlägga ärenden med gällande lagstiftningar skall byggavdelningen försöka utveckla men också bevara det kulturella, historiska och arkitektoniska som finns för olika byggnader, bebyggelsemiljöer samt olika landskapstyper. I en verksamhet där ständiga förändringar sker och nya lagstiftningar och krav ständigt ställs är det viktigt att kunna utvärdera pågående verksamhet och att kunna tillgodose de krav som ställs så väl från kommuninnevånare som från tillsynsmyndigheter vars uppgift är att granska kommunens verksamheter. Kort beskrivning av våra verksamheter Bygg, rivning och marklov Bygglovshandläggningen innebär att granska inkomna handlingar mot gällande bestämmelser i PBL (plan- och bygglagen) samt mot detaljplanebestämmelser och kommunens översiktsplan m.m. Till detta kommer även arbete med att begära in kompletteringar av handlingar, skicka remisser, hörande av grannar, skriva protokoll och göra platsbesiktningar m.m. innan beslut fattas i ärendet. Med en ny lagstiftning från 2 maj 2011 har administrationen och handläggningen blivit större men personalstyrkan är densamma. Detta medför stundtals till en väldigt hög arbetsbelastning hos handläggarna. Anmälningspliktiga åtgärder Anmälan innebär bl.a. att byggherren ska redovisa de tekniska egenskapskraven och vem han utsett som kontrollansvarig för byggprojektet, samt redovisa genom en upprättad kontrollplan hur byggherren tänkt sig uppfylla kraven i BBR (Boverkets byggregler) BVL (byggnadsverksförordningen) BKR (Boverkets konstruktionsregler) BVF (byggnadsverksförordningen) och PBF (plan- och byggförordningen). Den tekniska delen i lagstiftningen har också utökats varvid mer läggs på enskilda ärenden. Tex skall ett arbetsplatsbesök alltid göras på ärenden av större karaktär. Tekniskt samråd Vid det tekniska samrådet ska den av byggherren upprättade kontrollplanen gås igenom och beslutas. Byggherren ska även uppvisa intyg om att t ex byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd har Tecknats där sådant krav har ställts. Protokoll förs över samrådet. Efter att byggherren inlämnat signerad kontrollplan, kan ett slutbesked skrivas ut och ärendet 19

20 avslutas. Tekniskt samråd hålls vid större byggnationer, från nybyggnad av fritidshus och uppåt. Ovårdade tomter En tomt ska hållas i ett vårdat skick oavsett om den är bebyggd eller inte. Ofta inkommer klagomål från närliggande grannar. Handläggs löpande vid anmälningar. Olovligt byggande Handläggs löpande vid anmälningar. OVK- Obligatorisk ventilationskontroll Utskottet för Samhällsbyggnad är tillsynsmyndighet över att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Detta sker i dag genom att samla in besiktningsprotokoll. Myndigheten ska även godkänna sakkunniga. Det befintliga registret har uppdaterats under 2012 och arbetet med uppdateringen av registret kommer att fortsätta under året och sedan hållas ajour. Hissar och andra maskinanordningar Tillsyn av besiktningar av hissar och andra maskindrivna maskinanordningar. Bostadsanpassning Verksamhetens uppgift är att utföra myndighetsutövning, men även rådgivning till allmänheten och hålla regelbundna kontakter med arbetsterapeuter i enlighet med lagen om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Detta innebär handläggning av ärenden avseende både bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Kommunala medel ska på ett optimalt sätt förmedlas till personer som har ett verifierat behov av anpassning av sina bostäder beroende på olika funktionsnedsättningar Enkelt avhjälpta hinder Tillsyn på att åtgärder för enkelt avhjälpta hinder utförs för kraven på tillgänglighet till allmänna och publika lokaler. 2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj Förändringarna har blivit betydande och har inneburit en betydligt ökad arbetsbelastning och krav på kompetensutveckling. Den nya lagen säkerställer bl a att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll av byggandet skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet. Statistik från Boverket under hösten 2012 visar att Leksands kommun under 2011 ligger på en 24:e plats i landet av Sveriges 290 kommuner i antalet bygglov per kommuninnevånare med 23,6 ärenden/1000 invånare. Detta visar på vilka ärendemängder som verksamheten handlägger under åren. Byggavdelningens verksamhet består i dagsläget av 7 personer fördelat på 1 tjänst administration, 1 byggnadsinspektör, 1 bygglovshandläggare, 1 plan- och byggadministratör 50%, 2 st bostadsanpassare som också arbetar mot Gagnef, Rättvik och Vansbro kommun samt 1 ansvarig chef som också arbetar med handläggning av ärenden enligt PBL. 20

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer