ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET

2 Konkurrensverkets värdegrund ska genomsyra verksamheten och vara vägledande i arbetet. Värde grunden bygger på ledorden kompetenta, respektfulla och resultatinriktade. Årsredovisningen för 2013 har som bildtema resultat inriktade med fokus på Konkurrensverkets verksamhet och ärenden.

3 Innehåll Generaldirektören har ordet... 2 Vårt uppdrag... 7 Konkurrens Lagtillämpning och tillsyn Exempel på konkurrenslags ärenden Förbättringsåtgärder Kunskap Samverkan Offentlig upphandling Lagtillämpning och tillsyn Ansökningar om upp handlingsskadeavgift Tillsyn över lagen om valfrihetssystem Förbättringsåtgärder Kunskap Samverkan Forskning Internationellt arbete Samarbeten inom EU Nordiskt samarbete EU-statistik Övrigt internationellt samarbete Medarbetare och organisation Fakta och finansiell redovisning Fakta i korthet Ekonomisk översikt Avrapporterade regeringsuppdrag Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Noter... 77

4 Konkurrensverket årsredovisning 2013 generaldirektören har ordet Ytterst arbetar vi för konsumenternas och skattebetalarnas bästa. Konkurrensverkets vision lyder: Välfärd genom väl fungerande marknader. De orden är en bra sammanfattning på åt vilket håll vi strävar i vårt arbete på Konkurrensverket. Ytterst arbetar vi för konsumenternas och skatte betalarnas bästa när vi stärker konkurrensen och eftersträvar en väl fungerande offentlig upphandling. Den värdegrund som vi alla på Konkurrensverket arbetar efter säger att vi vill uppfattas som kompetenta, resultat in riktade och respektfulla. Under året kom Marknadsdomstolens dom i målet mot TeliaSonera. Företaget gjorde sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning när de med sin prissättning trängde undan mindre konkurrenter från marknaden för bredband (ADSL). TeliaSonera dömdes att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Jag är mycket nöjd med denna fällande dom som visar att dominanter på marknaden inte får bete sig hur som helst. Samtidigt är det viktigt att effektivisera domstolsprocessen så att framtida rättsprocesser ska kunna gå betydligt fortare än de åtta år som detta mål tog innan det blev slutligt avgjort. Alla typer av samarbeten mellan företag är inte förbjudna. Tvärtom kan det vara bra om mindre företag samverkar för att kunna utmana de stora och väl etablerade företagen. Då kan konkurrensen stärkas. Under året har vi tagit fram en vägledning som stöd för mindre företag då de vill samverka inför upphandlingar. Privat näringsverksamhet ska inte slås ut genom att offentlig verksamhet konkurrerar på ett otillbörligt sätt. Det är innebörden i den skärpning av konkurrenslagen som vi fick för ett par år sedan och den första domen har nu vunnit laga kraft. Det är det kommunala bussbolaget Skelleftebuss som inte får sälja beställningstrafik som tidigare. Konkurrensverkets ambition är att bidra till att alla kommuner och myn digheter ser över sina näringsverksamheter så att de inte bryter mot lagen. Det förekommer alltför ofta att upphandlande myndigheter inte följer upphandlingsreglerna. Sedan vi fick möjlighet att kräva upphandlingsskadeavgift av de myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar har vi tagit inte mindre än 63 fall till domstol. I de allra flesta fall har domstolarna gått på vår linje i såväl skuld- som påföljdsfrågan. Jag är mycket nöjd med att vi under året har kunnat bidra till kunskapsuppbyggnad inom områdena offentlig upphandling och konkurrens. Vi har gett bidrag till forskning, låtit fristående forskare ta fram rapporter samt internt initierat en rad rapporter som ökat kunskapen om marknadsproblem, till exempel Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden och Osund konkurrens i offentlig upphandling. På uppdrag av regeringen har vi publicerat Konkurrensen i Sverige 2013, med fokus på bygg och bo, drivmedel, tandvård och konkurrensneutralitet. Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ansvara för ett förstärkt upphandlingsstöd. Kompetens och uppgifter som finns hos AB Miljöstyrningsrådet, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet och Vinnovas innovationsupphandlingar, förs successivt över till Konkurrensverket. Arbetet med att samordna dessa verksamheter avses vara genomfört 1 juli Jag är glad att Konkurrensverket har fått förtroendet att bygga upp Sveriges framtida upphandlingsstöd. Med det breddade uppdraget, en moderniserad organisation och med medarbetarnas engagemang och kompetens står vi väl rustade. Dan Sjöblom, Generaldirektör 2

5 Konkurrensverket årsredovisning 2013 generaldirektören har ordet 3

6 Konkurrensverket årsredovisning 2013 året i korthet år 2013 i korthet 23 JANUARI Konkurrensverket presenterar en strategi för hur man som tillsynsmyndighet kommer att arbeta med valfrihetsfrågor under åren JANUARI Konkurrensverket publicerar rapporten Kommunernas valfrihetssystem med fokus på hemtjänst. 24 JANUARI Konkurrensverket ansöker i domstol om upphandlingsskade avgift på 8,5 miljoner kronor för SJ efter att SJ direktupphandlat två städserviceavtal till ett värde av cirka 116 miljoner kronor. 20 FEBRUARI Konkurrensverket överklagar Stockholms tingsrätts friande dom av Räddningstjänsten Dala Mitt till Marknadsdomstolen. 5 MARS De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar en gemensam rapport Konkurrens leder till innovation, tillväxt och effektivare offentlig sektor. 12 APRIL Efter en åtta år lång domstolsprocess döms TeliaSonera av Marknadsdomstolen att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning. 26 APRIL Konkurrensverket lanserar en ny vägledning för mindre företag som vill samarbeta i upphandlingar. 23 MAJ Statens servicecenter krävs på upphandlingsskadeavgift om cirka 1,5 miljoner kronor för otillåtna direktupphandlingar. 17 JUNI Konkurrensverket publicerar rapporten Konkurrensen på den finan siella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder. 18 JUNI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan med krav på att Swedavia ska betala konkurrensskadeavgift om kronor för missbruk av dominerande ställning avseende villkoren för taxiverksamheten på Arlanda. 19 JUNI Konkurrensverket väcker talan i Stockholms tingsrätt om att vid vite om 5 miljoner kronor förbjuda Växjö kommun att ställa krav på anslutning till fjärrvärmenätet vid försäljning av småhustomter. 3 JULI Konkurrensverket publicerar rapporten Osund konkurrens i offentlig upphandling, om lagöverträdelser som konkurrensmedel. 3 4 JULI Konkurrensverket arrangerar tre seminarier på temat Välfärd och konkurrens under årets Almedalsvecka. 4

7 Konkurrensverket årsredovisning 2013 året i korthet 12 JULI Tingsrätten biföll Konkurrensverkets yrkande och förbjöd Skelleftebuss att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik till andra än Skellefteå kommun. 12 JULI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt och yrkar att ASSA Sverige AB ska förbjudas att förvärva Prokey AB. 28 AUGUSTI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan med krav på att tre företag i vårdbranschen ska dömas att betala totalt närmare 30 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att ha samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling. 30 AUGUSTI Konkurrensverket stämmer Haninge Bostäder AB på upphandlingsskadeavgift om 10 miljoner kronor för otillåten direktupphandling av ett entreprenadkontrakt värt cirka 136 miljoner kronor. 19 SEPTEMBER I en skrivelse till regeringen redogör Konkurrensverket för erfarenheterna av den lagskärpning på upphandlingsområdet som infördes för tre år sedan och föreslår ändringar i en rad viktiga bestämmelser för att ytterligare stärka effektiviteten i reglerna. 30 SEPTEMBER Täby kommun döms av Förvaltningsrätten i Stockholm att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. 25 OKTOBER Konkurrensverket publicerar rapporten Valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingen. 29 OKTOBER Konkurrensverket överklagar Kammarrätten i Sundsvalls dom mot Falu kommun till Högsta förvaltningsdomstolen. 14 NOVEMBER Konkurrensverket publicerar rapporten Konkurrens på likvärdiga villkor i kommunernas valfrihetssystem. 20 NOVEMBER Konkurrensverket arrangerar tre seminarier i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. 28 NOVEMBER Regeringen beslutar att Konkurrensverket, Kammarkollegiet och Vinnova ska förbereda överföringen av upphandlingsstödet till Konkurrensverket. 16 DECEMBER Konkurrensverket håller en presskonferens där rapporten Konkurrensen i Sverige 2013 presenteras. 5

8 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag 6

9 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag Vårt uppdrag Enlig instruktionen för Konkurrensverket är vår uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I enlighet med reglerings brevet för 2013 har vi arbetat med: lagtillämpning och tillsyn förbättringsåtgärder kunskap forskning internationellt arbete samverkan. På konkurrensområdet har vi fokuserat på lagtillämpning och särskilt kartellbekämpning. Vi har också prioriterat att tillämpa regeln i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) samt ingripit mot privata och offentliga aktörer som missbrukat en dominerande ställning på marknaden. Inom ansvaret på upphandlingsområdet har tillsynsverksamheten varit prioriterad med inriktning på otillåtna direktupphandlingar. Särskild vikt har lagts vid upphandlingsskadeavgift, men åtgärder för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar har också varit i fokus. Verksamheten bedrivs integrerat. För att underlätta läsningen är årsredovisningen indelad i två huvudavsnitt: ett om konkurrens och ett om offentlig upphandling. Konkurrenspolitiken spelar en stor roll för att öka effektivitet och innovation i ekonomin, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hantering av de utmaningar som de nordiska välfärdsstaterna står inför. Styrning och uppföljning av myndigheten Konkurrensverket följer upp och styr verksamheten genom verksamhetsplanering, projektplanering och kontinuerlig uppföljning. Andra styr- och uppföljningsverktyg är ärendehanteringssystem, omvärlds- och mediebevakning, ekonomi- och personaladministrativ uppföljning samt tidsredovisning och ett processbaserat system för att registrera handlingar. Vi tillämpar lean-filosofin i vårt arbetssätt. I praktiken innebär det bland annat att skapa effektiva flöden i Konkurrensverkets processer. Externa intressentmätningar har vi låtit genomföra sedan Kvalitetssäkring Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring så att Konkurrensverkets handläggning uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig hantering. För att säkerställa rätt kompetens och hög kvalitet bedrivs arbetet ofta i projektform. Beslutsfattandet föregås av åtgärder för kvalitetssäkring. 7

10 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag Vi har så kallade statusmöten för att skapa transparens kring utredningar i olika ärenden. Under ett statusmöte får parter och ombud inblick i Konkurrensverkets syn på ärendet och vad som är nästa steg i utredningen. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor till projektgruppen. På begäran av part erbjuder Konkurrensverket också möjlighet till muntligt förfarande. Det är ett formaliserat sätt att även muntligt yttra sig över Konkurrensverkets beslutsutkast. Under 2013 har vi utvecklat rutinerna för förhör samt för hantering av försäljningsdata i samband med företagskoncentrationer. Konkurrensverkets beslut i ett ärende fattas av generaldirektören eller den generaldirektören delegerar till. Chefsjuristen, chefsekonomen och ställföreträdande generaldirektören deltar i beredningen av besluten tillsammans med den chef och de medarbetare som har utrett ärendet. Tips är viktiga för vårt arbete Tips om upplevda konkurrensproblem ligger i många fall till grund för vårt arbete med att spåra upp och ingripa mot allvarliga överträdelser av regelverken som vi tillämpar eller har tillsyn över. Om ett konkurrensproblem inte kan åtgärdas med lagstiftningen händer det att vi, efter utredning, väljer att lämna förslag om regeländringar till regeringen. För Konkurrensverkets uppdrag att utöva tillsyn över offentlig upphandling är det angeläget att få synpunkter på lagen om offentlig upphandling samt kännedom om upphandlingar som inte följer regelverken. Drygt en tredjedel av de synpunkter vi får från företag är riktade mot upphandlande myndigheter. Det kan handla om olagliga direktupphandlingar, otydliga förfrågningsunderlag eller beslut som ifrågasätts av leverantörer. I år har Konkurrensverket fått in närmare tips och klagomål från företag, kunder och konsumenter. Merparten avser konkurrensfrågor varav cirka 70 klassas som konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 25 ärenden rör valfrihetssystem och resterande drygt 500 avser offentlig upphandling. 8

11 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag 9

12 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens 10

13 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Konkurrens Lagtillämpning och tillsyn Konkurrensverket har tillsynsansvar för konkurrenslagen och artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Under året har Konkurrensverket fattat 103 beslut i enlighet med konkurrenslagen och artiklarna 101 och/eller 102 i FEUF. Vår tillämpning av konkurrensreglerna Flera konkurrenslagsärenden har åtgärdats genom att parterna har ändrat sitt beteende eller undanröjt konkurrensproblemet under ärendets handläggning. Konkurrensverket har fattat 45 beslut som gäller anmälan om företagskoncentration. Tre ärenden gick till särskild undersökning. I ett av dessa hade Konkurrensverket ålagt köparen att anmäla förvärvet. Under året har Konkurrensverket också beslutat om en stämningsansökan med anledning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet har särskilda insatser gjorts inom bland annat följande sektorer: bygg, finansiella tjänster, grossisttjänster till låssmeder och detaljhandelsmarknaden för drivmedel. Det är konsumenterna som drabbas när konkurrensen inte fungerar ordentligt. Därför är det viktigt att undanröja konkurrenshinder och släppa fram företag med skaparkraft och friska idéer. Anbudskarteller Det är viktigt att såväl offentliga upphandlare som privata inköpare hör av sig till Konkurrensverket om de uppmärksammar misstänkta karteller. Under 2013 har vi fortsatt att informera om hur anbudskarteller kan uppstå, hur de kan upptäckas och hur man kan tipsa Konkurrensverket. Vi har liksom föregående år i stor utsträckning riktat oss till privata inköpare och branschföreningar och hållit flera föreläsningar på konferenser. Konkurrensverket har även samverkat med Skatteverket och Riksenheten mot korruption för att också den vägen få tips om anbudskarteller. Tillsammans med dem och flera andra myndigheter och organisationer har Konkurrensverket engagerat sig i kampen mot mutor, korruption och skattefusk, bland annat i ett gemensamt upprop under rubriken Svart på vitt och i flera debattartiklar. 11

14 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Exempel på konkurrenslags ärenden Här presenterar vi ett urval av de ärenden som Konkurrensverket arbetat med under året för att motverka allvarliga konkurrensbegränsningar och öka konsumentnyttan. Konkurrensbegränsande samarbete Misstänkt kartell flyttföretag Konkurrensverket har gjort oanmälda besök hos företag i flyttbranschen. Besöken var ett led i att söka bevis som kan klarlägga och stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande samarbete. Utredning pågår. [ Dnr 93/2013 ] Stämningsansökan Aleris, Capio, Hjärtkärlgruppen Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att tre företag i vårdbranschen ska dömas att betala totalt närmare 30 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Bakgrunden är att de samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling. [ Dnr 483/2013 ] Ifrågasatt konkurrensproblem på marknaden för kommersiell radio Under 2013 har Konkurrensverket fortsatt arbetet med ett ifrågasatt konkurrensproblem på marknaden för kommersiell radio. Utredning pågår. [ Dnr 174/2012 ] Ifrågasatt konkurrensproblem på däckmarknaden År 2010 stämde Konkurrensverket Euromaster AB och Däckia AB som deltagit i ett otillåtet anbudssamarbete. Företagen lämnade gemensamma anbud i samband med offentliga upphandlingar I november 2013 hölls huvudförhandling i Stockholms tingsrätt. Dom, som gav Konkurrensverket rätt i sak, meddelades den 21 januari [ Dnr 605/2010 ] 12

15 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Misstänkt konkurrensbegränsande statistiksamarbete inom bokbranschen Konkurrensverket har utrett Svenska förläggarföreningens och Svenska bokhandlareföreningens planerade samarbete kring statistik över bokförsäljning. Mot bakgrund av ändringar och vad utredningen visade, har Konkurrensverket bedömt att det inte finns skäl att utreda vidare och därför avskrivit ärendet. [ Dnr 260/2013 ] Missbruk av dominerande ställning Missbruk av dominerande ställning Swedavia Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Swedavia ska betala kronor i konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning. Bakgrunden är att Swedavias entreprenör Euro Park under nio månader 2011 tog ut en särskild avgift för att möta de ankommande taxikunderna med skylt vid flygplatsen. Swedavia har slutat att ta ut avgiften efter att Marknadsdomstolen i en dom slagit fast att det är olagligt. [ Dnr 378/2013 ] Missbruk av dominerande ställning TeliaSonera TeliaSonera har dömts för missbruk av dominerande ställning. Drygt åtta år efter stämningsansökan har Marknadsdomstolen gått på Konkurrensverkets linje och dömt TeliaSonera att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Ett principiellt viktigt missbruksärende, där TeliaSonera i början på 2000-talet missbrukade sin dominerande ställning på marknaden för tillträde till det fasta accessnätet via återförsäljartjänster för ADSL-anslutningar. [ Dnr 1135/2004 ] 13

16 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Missbruk av dominerande ställning prismärkning i snuskylar Under 2013 har Konkurrensverket fortsatt arbetet med utredningen om påstått missbruk av dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till detaljhandeln. [ Dnr 415/2012 ] Missbruk av dominerande ställning utestängning av konkurrent Konkurrensverket har under året även fortsatt arbetet med utredningen om påstått missbruk av dominerande ställning på värdepappersmarknaden. [ Dnr 629/2010 ] Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Strömstads badanstalt Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med begäran om att domstolen förbjuder Strömstad kommun att bedriva gymoch spaverksamhet i konkurrens med privata aktörer i närområdet. Huvudförhandling i Stockholms tingsrätt är planerad till mars [ Dnr 628/2012 ] Växjö kommun fjärrvärme Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Växjö kommun ska förbjudas att tvångsansluta småhusägare till det kommunala fjärrvärmenätet. [ Dnr 380/2013 ] Malmö kommun bowlingarena Konkurrensverket har utrett om en planerad kommunal bowlingarena i Malmö kunde innebära en överträdelse av konkurrensreglerna. Efter att kommunen lade ner planerna på bowlinghallen har Konkurrensverket avslutat ärendet. [ Dnr 62/2012 ] Skelleftebuss Stockholms tingsrätt har gått på Konkurrensverkets linje och förbjudit Skelleftebuss AB att driva beställningstrafik med buss, där andra än kommunen är beställare. Domen har vunnit laga kraft. [ Dnr 391/2011 ] Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har enligt Konkurrensverket, gjort sig skyldigt till brott mot konkurrenslagen när ett konkurrerande före tag vägrades tillträde till ett övningsfält. Konkurrensverket stämde RDM, men Stockholms tingsrätt friade och ansåg inte att RDM hade brutit mot konkurrenslagen. Enligt Konkurrensverket har tingsrätten ställt högre krav på effekter än vad lagstiftaren avsett och frågan fördes vidare för att avgöras av Marknadsdomstolen som, i dom meddelad den 31 januari 2014, helt gick på Konkurrensverkets linje. [ Dnr 392/2011 ] Mälarenergi bredband År 2011 lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Mälarenergi Stadsnät AB. Kravet var att Mälarenergi skulle förbjudas att 14

17 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens sälja vissa bredbandstjänster i andra kommuner. Efter att ärendet tagits vidare till domstol har den ifrågasatta verksamheten flyttats till ett nytt bolag, samägt av flera kommuner. Genom ett breddat ägande har de lyckats anpassa sig till reglerna som innebär att ett kommunalt bolag normalt inte får bedriva verksamhet utanför kommunen. Konkurrensverket har därför återkallat sin talan och avslutat ärendet. [ Dnr 438/2011 ] Borås kommun mark- och anläggningsentreprenader Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med begäran att domstolen förbjuder Servicekontoret i Borås att sälja mark- och anläggningsentreprenader till andra än den egna kommunen. Huvudförhandling i Stockholms tingsrätt är planerad till februari [ Dnr 45/2012 ] Företagskoncentrationer Konkurrensverket hindrade Assa Abloys planerade köp av Prokey Konkurrensverket har gått till Stockholms tingsrätt för att stoppa Assa Abloys köp av Prokey. Ett förvärv skulle ha inneburit att Assa Abloy fått en monopolställning på marknaden för grossisttjänster till låssmeder. Konkurrensverkets utredning visade att företagskoncentrationen väsentligen skulle försämra konkurrensen på marknaden. Det hade kunnat leda till sämre utbud och högre priser för låssmedsföretagen i Sverige. Efter att ha fått en processuell invändning avvisad av tingsrätten valde Assa Abloy att inte fullfölja köpet och Konkurrensverket drog tillbaka sin stämningsansökan. [ Dnr 126/2013 ] 15

18 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Klartecken för köp på marknaden för pensionsadministration Efter en fördjupad undersökning av KPA:s förvärv av SPP:s verksamhet på marknaden för pensionsadministration, inom den kommunala sektorn, har Konkurrensverket beslutat att lämna ärendet utan åtgärd. Den samlade bedömningen var att företagsförvärvet skulle påverka konkurrensen i en så liten grad att ett förbud inte var motiverat. [ Dnr 276/2013 ] Förvärv på marknaden för detaljistförsäljning av hemelektronik I april 2013 anmälde företaget Komplett AS ett planerat förvärv av Webbhallen Sverige AB. Företagen var verksamma på marknaden för detaljistförsäljning av hemelektronik.efter en fördjupad undersökning beslutade Konkurrensverket att lämna ärendet utan åtgärd. Bedömningen grundade sig på att företagskoncentrationen inte riskerade att påtagligt hämma konkurrensen på marknaden. [ Dnr 270/2013 ] ApoPharm AB Konkurrensverket har efter en prövning beslutat att lämna två anmälda förvärv inom detaljhandelsförsäljning av läkemedel utan åtgärd. Det var Kronans Droghandels (Oriola-KD) förvärv av Medstop och Apotek Hjärtats (ApoPharm) förvärv av Vård apoteket. Konkurrensverket bedömde att företagskoncentrationerna inte skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. [ Dnr 234/2013 ] Uppföljning av beslut Uppföljning av åläggande med vite ishockeyklubbar Svenska hockeyligan Hösten 2012 fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut om att ishockeyklubbar som är anslutna till Svenska hockeyligan själva måste bestämma om de 16

19 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens vill skriva kontrakt med lockoutade NHL-spelare eller inte. Beslutet förenades med ett vite på 20 miljoner kronor. Den 18 december 2012 upphävde Marknadsdomstolen Konkurrensverkets interimistiska beslut. Konkurrensverket skrev av ärendet i januari 2013 efter att lockouten i Nordamerika upphört och NHL-spelarna inte längre var aktuella för spel i Sverige. [ Dnr 501/2012 ] Uppföljning av MD 2012:16 Svenska Bilsportförbundet I slutet av 2012 beslutade Marknadsdomstolen att Svenska Bilsportförbundet inte får tillämpa lojalitetsregler som innebär att deras medlemmar inte ska kunna delta i tävlingar arrangerade av andra aktörer beslutade Konkurrensverket att ålägga Svenska Bilsportförbundet att ändra sina gemensamma regler så att de inte längre hindrade licensinnehavare från att anmäla sig till, delta i eller inneha uppdrag vid bilsporttävlingar som inte sanktionerats av Svenska Bilsportförbundet. Under början av 2013 granskade Konkurrensverket Svenska Bilsportförbundets ändrade regler och deras förenlighet med Marknadsdomstolens beslut. [ Dnr 166/2013 ] OK-Q8 För regeringsuppdraget att se över konkurrensen i Sverige hämtade Konkurrensverket in data för empirisk analys av konkurrensförhållandena inom bland annat driv medelsmarknaden. Konkurrensverket begärde in uppgifter från flera bensinbolag med stöd av lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Ett av bensinbolagen överklagade till Marknadsdomstolen, men kom ändå i stort sett in med de uppgifter som efterfrågades. Marknadsdomstolen prövade därför inte överklagandet i sak, annat än i en del fråga. [ Dnr 416/2013 ] 17

20 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Beslut och domar i domstolarna 2013 KONKURRENSVERKET STOCKHOLMS TINGSRÄTT MARKNADSDOMSTOLEN ASSA Sverige AB, Prokey AB Dnr 437/2013 Yrkade att ASSA Sverige AB vid vite om 100 miljoner kronor skulle förbjudas att förvärva ensam kontroll över Prokey AB (T ) Målet avskrevs efter att Konkurrensverket återkallat sin talan då ASSA valde att inte fullfölja köpet. OK-Q8 AB Dnr 416/2013 Ålade den 11 april 2013 OK-Q8 att tillhandahålla uppgifter senast den 8 maj 2013 i ärende 723/ (A 2/13, A3/13) Marknadsdomstolen förlängde tidsfristen i en mindre del och avskrev ärendet enligt Konkurrensverkets yrkande i övriga delar då OK-Q8 inkommit med de efterfrågade uppgifterna. Skelleftebuss Aktiebolag Dnr 391/2011 Yrkade att Skelleftebuss skulle förbjudas att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik där annan än Skellefteå kommun är beställare, förenat med vite om 1 miljon kronor. TeliaSonera AB Dnr 1135/2004 Yrkade konkurrensskadeavgift med 144 miljoner kronor för missbruk av dominerande ställning. Räddningstjänsten Dala Mitt Dnr 392/2011 Yrkade att Räddningstjänsten Dala Mitt skulle förbjudas att vägra ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsområde, förenat med vite om 1 miljon kronor (T ) Tingsrätten biföll Konkurrensverkets yrkande och förbjöd verksamheten vid vite av 1 miljon kronor (T ) Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan. TeliaSonera överklagade domen EU-domstolen gav stöd åt Konkurrensverkets linje att TeliaSonera har missbrukat sin dominerande ställning på ADSL-marknaden Tingsrätten beslutade att begära in ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Ärendet vilandeförklarades (T ) Tingsrätten lämnade ärendet utan bifall. Konkurrensverket över klagade till Marknadsdomstolen (MD 2013:5, A 8/11) Marknadsdomstolen dömde Telia Sonera att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift (MD 2014:1, A 1/13) Marknadsdomstolen ändrade tingsrättens dom och Räddningstjänsten Dala Mitts förfarande förbjöds vid vite om 1 miljon kronor, enligt Konkurrensverkets yrkande. 18

21 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Konkurrensverkets tillsyn av transparenslagen Transparenslagen bygger på statsstödsregler och ställer krav på redovisning i framför allt offentligt ägd eller offentligt finansierad verksamhet. Konkurrensverket utövar tillsyn över att lagen följs. Konkurrensverket konstaterar att Sverige för 2013 inte behöver skicka in någon rapport till Europeiska kommissionen eftersom staten och kommunerna inte kontrollerar tillverkningsföretag vars transparensredovisning omfattas av denna skyldighet. [ Dnr 209/2013 ] Konkurrenslagen i korthet Konkurrenslagen innehåller tre förbud: förbud mot konkurrensbegränsande samarbete förbud mot missbruk av dominerande ställning förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Lagen innehåller också regler om kontroll av företagskoncentrationer. Sanktioner För att stoppa pågående överträdelser kan Konkurrensverket besluta om åläggande med eller utan vite. Konkurrensverket kan också ansöka hos Stockholms tingsrätt om att företag ska bötfällas genom att betala konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket kan själv besluta om ett så kallat avgiftsföreläggande. Personer i ett företags ledning kan drabbas av näringsförbud om de har deltagit i en kartell. På talan av Konkurrensverket, får Stockholms tingsrätt vid vite förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. Kommuner och landsting kan också meddelas förbud att driva en viss verksamhet. Stockholms tingsrätt kan på talan av Konkurrensverket förbjuda en företagskoncentration eller besluta om mindre ingripande åtgärder för att hindra skadliga effekter av koncentrationen. 19

22 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Intressenternas syn på konkurrenslagstillämpningen I regleringsbrevet för 2013 framgår det att vi ska redovisa och kommentera intressenternas uppfattning av vår lagtillämpning. För 21:a året i rad har Konkurrensverket genomfört en intressentundersökning för just konkurrenslagstillämpning. De intressenter som tillfrågats är: större företag (200 an ställda eller fler), små och medelstora företag (färre än 200 anställda), branschorganisationer, kommuner och landsting, affärsjurister samt gruppen myndigheter. Resultaten används vid prioritering av informationsinsatser och andra aktiviteter under det kommande året. Undersökningen har gjorts av Institutet för kvalitetsindikatorer. Effekter Bland alla intressentgrupper finns en mycket utbredd positiv inställning till konkurrens. En majoritet i samtliga grupper anser att Konkurrensverket aktivt motverkar allvarliga överträdelser av konkurrenslagstiftningen samt ger företag och myndigheter vägledning för sitt handlande i frågor som har att göra med konkurrens. I gruppen branschorganisationer svarar betydligt färre i år att de tror att aktörer ofta medvetet bryter mot konkurrenslagen. För övriga grupper är resultatet relativt oförändrat mot år I gruppen mindre företag tror mer än hälften att aktörer medvetet bryter mot konkurrenslagen. Attityd Den allmänna inställningen till konkurrenslagstiftningen är ganska likartad bland de olika intressentgrupperna. Andelen positiva varierar från 47 procent (mindre företag) till 68 procent (branschorganisationer). Föregående år varierade andelen positiva från 45 procent (myndigheter) till 70 procent (branschorganisationer). När det gäller intressenternas syn på Konkurrensverkets kommunikation av hur myndigheten prioriterar bland sina ärenden uppger 70 procent att de tycker det är bra att Konkurrensverket har en prioriteringspolicy som publiceras öppet. Det är en ökning med 7 procent från 2012 då frågan var ny. Förtroende Vid en sammanvägning av de olika intressentgrupperna svarar 56 procent att de har stort eller mycket stort förtroende för Konkurrensverket. För 2012 var motsvarande siffra 53 procent. Större företag undantaget, så har andelen som har angett att de har stort förtroende ökat i samtliga intressentgrupper. Andelen med stort förtroende är lägst hos mindre företag (40 procent) och högst hos affärsjurister (69 procent). Bedömningen av Konkurrensverkets ärendehantering Företag som är parter i ärenden som rör företagskoncentrationer och advokater som varit ombud för dessa företag får varje år bedöma vår hantering av deras ärenden. Bland de som har bedömt vår hantering av företagskoncentrationer ger hela 80 procent ett positivt helhetsomdöme. Ingen har de tre senaste åren gett ett negativt helhetsomdöme. Största skillnaderna i jämförelse med föregående år noteras dels i bedömningen av personalens kompetens, där andelen positiva har ökat från 56 till 74 procent, men också i bedömningen av om besked eller beslut var begripligt där andelen positiva minskat från 85 till 66 procent. 20

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Oktober

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2014

KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2014 KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet 4 Året i korthet 6 Vårt uppdrag 10 Konkurrens 14 Lagtillämpning och tillsyn 16 Exempel på konkurrenslagsärenden 19 Förbättringsåtgärder 28 Kunskap

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Det talade ordet gäller.

Det talade ordet gäller. KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2015-04-22 1 (8) Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Konkurrensrättsforum den 22 april i Stockholm. Det talade ordet gäller. Tack för möjligheten att

Läs mer

Konkurrens för effektiva företag och bra affärer

Konkurrens för effektiva företag och bra affärer KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2012-04-12 1 (9) Konkurrens för effektiva företag och bra affärer Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum 12 april 2012 i Stockholm.

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Inledning

GWA ARTIKELSERIE. Inledning GWA ARTIKELSERIE Titel: Konkurrensverket attackerar påstådd konkurrensbegränsande säljverksamhet Rättsområde: konkurrensrätt, offentlig rätt Författare: Robert Moldén och Cecilia Hesslén Datum: 2011-09-14

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden KKV2002, v1.2, 2011-02-05 2013-11-22 1 (6) Konkurrensavdelning 2 Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden Anförande av Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket, vid Finansbolagens förenings

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Offentlig säljverksamhet. Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se

Offentlig säljverksamhet. Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se Offentlig säljverksamhet Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se - vilken rättsutveckling har vi sett? Nulägesrapport 2014-08-29 - Fem mål har avgjorts. - Skelleftebuss i Stockholms tingsrätt (förlust

Läs mer

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-09-28 1 (7) Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket vid konferens Entreprenadrisker inom bygg och anläggning,

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Konkurrensverket Vår referens/dnr: Enheten för KOS Birgitta Laurent Andreas Sigeman Er referens/dnr: 103 85 Stockholm Dnr 586/2014 2014-11-06 Inventering avseende behov av information om reglering kring

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-15 Ulrica Dyrke Fi 2015/1216 Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Ni som arbetar med dessa frågor till vardags gör stora och viktiga insatser på detta område.

Ni som arbetar med dessa frågor till vardags gör stora och viktiga insatser på detta område. 2010-04-20 1 (11) Fungerande konkurrens gynnar försäkringstagarna Tal på Tjänstepensionsdagarna den 20 april 2010 i Stockholm Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket Det talade ordet gäller Tack

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber KKV1004, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-07-13 Dnr 220/2015 1 (8) Bahnhof AB Box 7702 103 95 Stockholm TeliaSonera Skanova Access AB Box 93 123 22 Farsta Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Upphandlingsrättsliga föreningen

Upphandlingsrättsliga föreningen Upphandlingsrättsliga föreningen 11 september 2013 i Göteborg Anbudskarteller, ramavtal och konkurrens - En introduktion på 15 minuter FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKEL I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012 (www.ert.se):

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

Konferensen Konkurrence og mikrosamfund den 4 dec

Konferensen Konkurrence og mikrosamfund den 4 dec Konferensen Konkurrence og mikrosamfund den 4 dec Bild 1 Konkurrenceudsætning av offentlig ekonomisk verksamhet (erhvervsvirksomhed) - - Pros and Cons Först vill jag tacka för möjligheten att tala vid

Läs mer