ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET

2 Konkurrensverkets värdegrund ska genomsyra verksamheten och vara vägledande i arbetet. Värde grunden bygger på ledorden kompetenta, respektfulla och resultatinriktade. Årsredovisningen för 2013 har som bildtema resultat inriktade med fokus på Konkurrensverkets verksamhet och ärenden.

3 Innehåll Generaldirektören har ordet... 2 Vårt uppdrag... 7 Konkurrens Lagtillämpning och tillsyn Exempel på konkurrenslags ärenden Förbättringsåtgärder Kunskap Samverkan Offentlig upphandling Lagtillämpning och tillsyn Ansökningar om upp handlingsskadeavgift Tillsyn över lagen om valfrihetssystem Förbättringsåtgärder Kunskap Samverkan Forskning Internationellt arbete Samarbeten inom EU Nordiskt samarbete EU-statistik Övrigt internationellt samarbete Medarbetare och organisation Fakta och finansiell redovisning Fakta i korthet Ekonomisk översikt Avrapporterade regeringsuppdrag Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Noter... 77

4 Konkurrensverket årsredovisning 2013 generaldirektören har ordet Ytterst arbetar vi för konsumenternas och skattebetalarnas bästa. Konkurrensverkets vision lyder: Välfärd genom väl fungerande marknader. De orden är en bra sammanfattning på åt vilket håll vi strävar i vårt arbete på Konkurrensverket. Ytterst arbetar vi för konsumenternas och skatte betalarnas bästa när vi stärker konkurrensen och eftersträvar en väl fungerande offentlig upphandling. Den värdegrund som vi alla på Konkurrensverket arbetar efter säger att vi vill uppfattas som kompetenta, resultat in riktade och respektfulla. Under året kom Marknadsdomstolens dom i målet mot TeliaSonera. Företaget gjorde sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning när de med sin prissättning trängde undan mindre konkurrenter från marknaden för bredband (ADSL). TeliaSonera dömdes att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Jag är mycket nöjd med denna fällande dom som visar att dominanter på marknaden inte får bete sig hur som helst. Samtidigt är det viktigt att effektivisera domstolsprocessen så att framtida rättsprocesser ska kunna gå betydligt fortare än de åtta år som detta mål tog innan det blev slutligt avgjort. Alla typer av samarbeten mellan företag är inte förbjudna. Tvärtom kan det vara bra om mindre företag samverkar för att kunna utmana de stora och väl etablerade företagen. Då kan konkurrensen stärkas. Under året har vi tagit fram en vägledning som stöd för mindre företag då de vill samverka inför upphandlingar. Privat näringsverksamhet ska inte slås ut genom att offentlig verksamhet konkurrerar på ett otillbörligt sätt. Det är innebörden i den skärpning av konkurrenslagen som vi fick för ett par år sedan och den första domen har nu vunnit laga kraft. Det är det kommunala bussbolaget Skelleftebuss som inte får sälja beställningstrafik som tidigare. Konkurrensverkets ambition är att bidra till att alla kommuner och myn digheter ser över sina näringsverksamheter så att de inte bryter mot lagen. Det förekommer alltför ofta att upphandlande myndigheter inte följer upphandlingsreglerna. Sedan vi fick möjlighet att kräva upphandlingsskadeavgift av de myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar har vi tagit inte mindre än 63 fall till domstol. I de allra flesta fall har domstolarna gått på vår linje i såväl skuld- som påföljdsfrågan. Jag är mycket nöjd med att vi under året har kunnat bidra till kunskapsuppbyggnad inom områdena offentlig upphandling och konkurrens. Vi har gett bidrag till forskning, låtit fristående forskare ta fram rapporter samt internt initierat en rad rapporter som ökat kunskapen om marknadsproblem, till exempel Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden och Osund konkurrens i offentlig upphandling. På uppdrag av regeringen har vi publicerat Konkurrensen i Sverige 2013, med fokus på bygg och bo, drivmedel, tandvård och konkurrensneutralitet. Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ansvara för ett förstärkt upphandlingsstöd. Kompetens och uppgifter som finns hos AB Miljöstyrningsrådet, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet och Vinnovas innovationsupphandlingar, förs successivt över till Konkurrensverket. Arbetet med att samordna dessa verksamheter avses vara genomfört 1 juli Jag är glad att Konkurrensverket har fått förtroendet att bygga upp Sveriges framtida upphandlingsstöd. Med det breddade uppdraget, en moderniserad organisation och med medarbetarnas engagemang och kompetens står vi väl rustade. Dan Sjöblom, Generaldirektör 2

5 Konkurrensverket årsredovisning 2013 generaldirektören har ordet 3

6 Konkurrensverket årsredovisning 2013 året i korthet år 2013 i korthet 23 JANUARI Konkurrensverket presenterar en strategi för hur man som tillsynsmyndighet kommer att arbeta med valfrihetsfrågor under åren JANUARI Konkurrensverket publicerar rapporten Kommunernas valfrihetssystem med fokus på hemtjänst. 24 JANUARI Konkurrensverket ansöker i domstol om upphandlingsskade avgift på 8,5 miljoner kronor för SJ efter att SJ direktupphandlat två städserviceavtal till ett värde av cirka 116 miljoner kronor. 20 FEBRUARI Konkurrensverket överklagar Stockholms tingsrätts friande dom av Räddningstjänsten Dala Mitt till Marknadsdomstolen. 5 MARS De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar en gemensam rapport Konkurrens leder till innovation, tillväxt och effektivare offentlig sektor. 12 APRIL Efter en åtta år lång domstolsprocess döms TeliaSonera av Marknadsdomstolen att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning. 26 APRIL Konkurrensverket lanserar en ny vägledning för mindre företag som vill samarbeta i upphandlingar. 23 MAJ Statens servicecenter krävs på upphandlingsskadeavgift om cirka 1,5 miljoner kronor för otillåtna direktupphandlingar. 17 JUNI Konkurrensverket publicerar rapporten Konkurrensen på den finan siella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder. 18 JUNI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan med krav på att Swedavia ska betala konkurrensskadeavgift om kronor för missbruk av dominerande ställning avseende villkoren för taxiverksamheten på Arlanda. 19 JUNI Konkurrensverket väcker talan i Stockholms tingsrätt om att vid vite om 5 miljoner kronor förbjuda Växjö kommun att ställa krav på anslutning till fjärrvärmenätet vid försäljning av småhustomter. 3 JULI Konkurrensverket publicerar rapporten Osund konkurrens i offentlig upphandling, om lagöverträdelser som konkurrensmedel. 3 4 JULI Konkurrensverket arrangerar tre seminarier på temat Välfärd och konkurrens under årets Almedalsvecka. 4

7 Konkurrensverket årsredovisning 2013 året i korthet 12 JULI Tingsrätten biföll Konkurrensverkets yrkande och förbjöd Skelleftebuss att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik till andra än Skellefteå kommun. 12 JULI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt och yrkar att ASSA Sverige AB ska förbjudas att förvärva Prokey AB. 28 AUGUSTI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan med krav på att tre företag i vårdbranschen ska dömas att betala totalt närmare 30 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att ha samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling. 30 AUGUSTI Konkurrensverket stämmer Haninge Bostäder AB på upphandlingsskadeavgift om 10 miljoner kronor för otillåten direktupphandling av ett entreprenadkontrakt värt cirka 136 miljoner kronor. 19 SEPTEMBER I en skrivelse till regeringen redogör Konkurrensverket för erfarenheterna av den lagskärpning på upphandlingsområdet som infördes för tre år sedan och föreslår ändringar i en rad viktiga bestämmelser för att ytterligare stärka effektiviteten i reglerna. 30 SEPTEMBER Täby kommun döms av Förvaltningsrätten i Stockholm att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. 25 OKTOBER Konkurrensverket publicerar rapporten Valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingen. 29 OKTOBER Konkurrensverket överklagar Kammarrätten i Sundsvalls dom mot Falu kommun till Högsta förvaltningsdomstolen. 14 NOVEMBER Konkurrensverket publicerar rapporten Konkurrens på likvärdiga villkor i kommunernas valfrihetssystem. 20 NOVEMBER Konkurrensverket arrangerar tre seminarier i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. 28 NOVEMBER Regeringen beslutar att Konkurrensverket, Kammarkollegiet och Vinnova ska förbereda överföringen av upphandlingsstödet till Konkurrensverket. 16 DECEMBER Konkurrensverket håller en presskonferens där rapporten Konkurrensen i Sverige 2013 presenteras. 5

8 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag 6

9 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag Vårt uppdrag Enlig instruktionen för Konkurrensverket är vår uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I enlighet med reglerings brevet för 2013 har vi arbetat med: lagtillämpning och tillsyn förbättringsåtgärder kunskap forskning internationellt arbete samverkan. På konkurrensområdet har vi fokuserat på lagtillämpning och särskilt kartellbekämpning. Vi har också prioriterat att tillämpa regeln i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) samt ingripit mot privata och offentliga aktörer som missbrukat en dominerande ställning på marknaden. Inom ansvaret på upphandlingsområdet har tillsynsverksamheten varit prioriterad med inriktning på otillåtna direktupphandlingar. Särskild vikt har lagts vid upphandlingsskadeavgift, men åtgärder för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar har också varit i fokus. Verksamheten bedrivs integrerat. För att underlätta läsningen är årsredovisningen indelad i två huvudavsnitt: ett om konkurrens och ett om offentlig upphandling. Konkurrenspolitiken spelar en stor roll för att öka effektivitet och innovation i ekonomin, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hantering av de utmaningar som de nordiska välfärdsstaterna står inför. Styrning och uppföljning av myndigheten Konkurrensverket följer upp och styr verksamheten genom verksamhetsplanering, projektplanering och kontinuerlig uppföljning. Andra styr- och uppföljningsverktyg är ärendehanteringssystem, omvärlds- och mediebevakning, ekonomi- och personaladministrativ uppföljning samt tidsredovisning och ett processbaserat system för att registrera handlingar. Vi tillämpar lean-filosofin i vårt arbetssätt. I praktiken innebär det bland annat att skapa effektiva flöden i Konkurrensverkets processer. Externa intressentmätningar har vi låtit genomföra sedan Kvalitetssäkring Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring så att Konkurrensverkets handläggning uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig hantering. För att säkerställa rätt kompetens och hög kvalitet bedrivs arbetet ofta i projektform. Beslutsfattandet föregås av åtgärder för kvalitetssäkring. 7

10 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag Vi har så kallade statusmöten för att skapa transparens kring utredningar i olika ärenden. Under ett statusmöte får parter och ombud inblick i Konkurrensverkets syn på ärendet och vad som är nästa steg i utredningen. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor till projektgruppen. På begäran av part erbjuder Konkurrensverket också möjlighet till muntligt förfarande. Det är ett formaliserat sätt att även muntligt yttra sig över Konkurrensverkets beslutsutkast. Under 2013 har vi utvecklat rutinerna för förhör samt för hantering av försäljningsdata i samband med företagskoncentrationer. Konkurrensverkets beslut i ett ärende fattas av generaldirektören eller den generaldirektören delegerar till. Chefsjuristen, chefsekonomen och ställföreträdande generaldirektören deltar i beredningen av besluten tillsammans med den chef och de medarbetare som har utrett ärendet. Tips är viktiga för vårt arbete Tips om upplevda konkurrensproblem ligger i många fall till grund för vårt arbete med att spåra upp och ingripa mot allvarliga överträdelser av regelverken som vi tillämpar eller har tillsyn över. Om ett konkurrensproblem inte kan åtgärdas med lagstiftningen händer det att vi, efter utredning, väljer att lämna förslag om regeländringar till regeringen. För Konkurrensverkets uppdrag att utöva tillsyn över offentlig upphandling är det angeläget att få synpunkter på lagen om offentlig upphandling samt kännedom om upphandlingar som inte följer regelverken. Drygt en tredjedel av de synpunkter vi får från företag är riktade mot upphandlande myndigheter. Det kan handla om olagliga direktupphandlingar, otydliga förfrågningsunderlag eller beslut som ifrågasätts av leverantörer. I år har Konkurrensverket fått in närmare tips och klagomål från företag, kunder och konsumenter. Merparten avser konkurrensfrågor varav cirka 70 klassas som konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 25 ärenden rör valfrihetssystem och resterande drygt 500 avser offentlig upphandling. 8

11 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag 9

12 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens 10

13 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Konkurrens Lagtillämpning och tillsyn Konkurrensverket har tillsynsansvar för konkurrenslagen och artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Under året har Konkurrensverket fattat 103 beslut i enlighet med konkurrenslagen och artiklarna 101 och/eller 102 i FEUF. Vår tillämpning av konkurrensreglerna Flera konkurrenslagsärenden har åtgärdats genom att parterna har ändrat sitt beteende eller undanröjt konkurrensproblemet under ärendets handläggning. Konkurrensverket har fattat 45 beslut som gäller anmälan om företagskoncentration. Tre ärenden gick till särskild undersökning. I ett av dessa hade Konkurrensverket ålagt köparen att anmäla förvärvet. Under året har Konkurrensverket också beslutat om en stämningsansökan med anledning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet har särskilda insatser gjorts inom bland annat följande sektorer: bygg, finansiella tjänster, grossisttjänster till låssmeder och detaljhandelsmarknaden för drivmedel. Det är konsumenterna som drabbas när konkurrensen inte fungerar ordentligt. Därför är det viktigt att undanröja konkurrenshinder och släppa fram företag med skaparkraft och friska idéer. Anbudskarteller Det är viktigt att såväl offentliga upphandlare som privata inköpare hör av sig till Konkurrensverket om de uppmärksammar misstänkta karteller. Under 2013 har vi fortsatt att informera om hur anbudskarteller kan uppstå, hur de kan upptäckas och hur man kan tipsa Konkurrensverket. Vi har liksom föregående år i stor utsträckning riktat oss till privata inköpare och branschföreningar och hållit flera föreläsningar på konferenser. Konkurrensverket har även samverkat med Skatteverket och Riksenheten mot korruption för att också den vägen få tips om anbudskarteller. Tillsammans med dem och flera andra myndigheter och organisationer har Konkurrensverket engagerat sig i kampen mot mutor, korruption och skattefusk, bland annat i ett gemensamt upprop under rubriken Svart på vitt och i flera debattartiklar. 11

14 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Exempel på konkurrenslags ärenden Här presenterar vi ett urval av de ärenden som Konkurrensverket arbetat med under året för att motverka allvarliga konkurrensbegränsningar och öka konsumentnyttan. Konkurrensbegränsande samarbete Misstänkt kartell flyttföretag Konkurrensverket har gjort oanmälda besök hos företag i flyttbranschen. Besöken var ett led i att söka bevis som kan klarlägga och stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande samarbete. Utredning pågår. [ Dnr 93/2013 ] Stämningsansökan Aleris, Capio, Hjärtkärlgruppen Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att tre företag i vårdbranschen ska dömas att betala totalt närmare 30 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Bakgrunden är att de samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling. [ Dnr 483/2013 ] Ifrågasatt konkurrensproblem på marknaden för kommersiell radio Under 2013 har Konkurrensverket fortsatt arbetet med ett ifrågasatt konkurrensproblem på marknaden för kommersiell radio. Utredning pågår. [ Dnr 174/2012 ] Ifrågasatt konkurrensproblem på däckmarknaden År 2010 stämde Konkurrensverket Euromaster AB och Däckia AB som deltagit i ett otillåtet anbudssamarbete. Företagen lämnade gemensamma anbud i samband med offentliga upphandlingar I november 2013 hölls huvudförhandling i Stockholms tingsrätt. Dom, som gav Konkurrensverket rätt i sak, meddelades den 21 januari [ Dnr 605/2010 ] 12

15 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Misstänkt konkurrensbegränsande statistiksamarbete inom bokbranschen Konkurrensverket har utrett Svenska förläggarföreningens och Svenska bokhandlareföreningens planerade samarbete kring statistik över bokförsäljning. Mot bakgrund av ändringar och vad utredningen visade, har Konkurrensverket bedömt att det inte finns skäl att utreda vidare och därför avskrivit ärendet. [ Dnr 260/2013 ] Missbruk av dominerande ställning Missbruk av dominerande ställning Swedavia Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Swedavia ska betala kronor i konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning. Bakgrunden är att Swedavias entreprenör Euro Park under nio månader 2011 tog ut en särskild avgift för att möta de ankommande taxikunderna med skylt vid flygplatsen. Swedavia har slutat att ta ut avgiften efter att Marknadsdomstolen i en dom slagit fast att det är olagligt. [ Dnr 378/2013 ] Missbruk av dominerande ställning TeliaSonera TeliaSonera har dömts för missbruk av dominerande ställning. Drygt åtta år efter stämningsansökan har Marknadsdomstolen gått på Konkurrensverkets linje och dömt TeliaSonera att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Ett principiellt viktigt missbruksärende, där TeliaSonera i början på 2000-talet missbrukade sin dominerande ställning på marknaden för tillträde till det fasta accessnätet via återförsäljartjänster för ADSL-anslutningar. [ Dnr 1135/2004 ] 13

16 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Missbruk av dominerande ställning prismärkning i snuskylar Under 2013 har Konkurrensverket fortsatt arbetet med utredningen om påstått missbruk av dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till detaljhandeln. [ Dnr 415/2012 ] Missbruk av dominerande ställning utestängning av konkurrent Konkurrensverket har under året även fortsatt arbetet med utredningen om påstått missbruk av dominerande ställning på värdepappersmarknaden. [ Dnr 629/2010 ] Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Strömstads badanstalt Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med begäran om att domstolen förbjuder Strömstad kommun att bedriva gymoch spaverksamhet i konkurrens med privata aktörer i närområdet. Huvudförhandling i Stockholms tingsrätt är planerad till mars [ Dnr 628/2012 ] Växjö kommun fjärrvärme Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Växjö kommun ska förbjudas att tvångsansluta småhusägare till det kommunala fjärrvärmenätet. [ Dnr 380/2013 ] Malmö kommun bowlingarena Konkurrensverket har utrett om en planerad kommunal bowlingarena i Malmö kunde innebära en överträdelse av konkurrensreglerna. Efter att kommunen lade ner planerna på bowlinghallen har Konkurrensverket avslutat ärendet. [ Dnr 62/2012 ] Skelleftebuss Stockholms tingsrätt har gått på Konkurrensverkets linje och förbjudit Skelleftebuss AB att driva beställningstrafik med buss, där andra än kommunen är beställare. Domen har vunnit laga kraft. [ Dnr 391/2011 ] Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har enligt Konkurrensverket, gjort sig skyldigt till brott mot konkurrenslagen när ett konkurrerande före tag vägrades tillträde till ett övningsfält. Konkurrensverket stämde RDM, men Stockholms tingsrätt friade och ansåg inte att RDM hade brutit mot konkurrenslagen. Enligt Konkurrensverket har tingsrätten ställt högre krav på effekter än vad lagstiftaren avsett och frågan fördes vidare för att avgöras av Marknadsdomstolen som, i dom meddelad den 31 januari 2014, helt gick på Konkurrensverkets linje. [ Dnr 392/2011 ] Mälarenergi bredband År 2011 lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Mälarenergi Stadsnät AB. Kravet var att Mälarenergi skulle förbjudas att 14

17 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens sälja vissa bredbandstjänster i andra kommuner. Efter att ärendet tagits vidare till domstol har den ifrågasatta verksamheten flyttats till ett nytt bolag, samägt av flera kommuner. Genom ett breddat ägande har de lyckats anpassa sig till reglerna som innebär att ett kommunalt bolag normalt inte får bedriva verksamhet utanför kommunen. Konkurrensverket har därför återkallat sin talan och avslutat ärendet. [ Dnr 438/2011 ] Borås kommun mark- och anläggningsentreprenader Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med begäran att domstolen förbjuder Servicekontoret i Borås att sälja mark- och anläggningsentreprenader till andra än den egna kommunen. Huvudförhandling i Stockholms tingsrätt är planerad till februari [ Dnr 45/2012 ] Företagskoncentrationer Konkurrensverket hindrade Assa Abloys planerade köp av Prokey Konkurrensverket har gått till Stockholms tingsrätt för att stoppa Assa Abloys köp av Prokey. Ett förvärv skulle ha inneburit att Assa Abloy fått en monopolställning på marknaden för grossisttjänster till låssmeder. Konkurrensverkets utredning visade att företagskoncentrationen väsentligen skulle försämra konkurrensen på marknaden. Det hade kunnat leda till sämre utbud och högre priser för låssmedsföretagen i Sverige. Efter att ha fått en processuell invändning avvisad av tingsrätten valde Assa Abloy att inte fullfölja köpet och Konkurrensverket drog tillbaka sin stämningsansökan. [ Dnr 126/2013 ] 15

18 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Klartecken för köp på marknaden för pensionsadministration Efter en fördjupad undersökning av KPA:s förvärv av SPP:s verksamhet på marknaden för pensionsadministration, inom den kommunala sektorn, har Konkurrensverket beslutat att lämna ärendet utan åtgärd. Den samlade bedömningen var att företagsförvärvet skulle påverka konkurrensen i en så liten grad att ett förbud inte var motiverat. [ Dnr 276/2013 ] Förvärv på marknaden för detaljistförsäljning av hemelektronik I april 2013 anmälde företaget Komplett AS ett planerat förvärv av Webbhallen Sverige AB. Företagen var verksamma på marknaden för detaljistförsäljning av hemelektronik.efter en fördjupad undersökning beslutade Konkurrensverket att lämna ärendet utan åtgärd. Bedömningen grundade sig på att företagskoncentrationen inte riskerade att påtagligt hämma konkurrensen på marknaden. [ Dnr 270/2013 ] ApoPharm AB Konkurrensverket har efter en prövning beslutat att lämna två anmälda förvärv inom detaljhandelsförsäljning av läkemedel utan åtgärd. Det var Kronans Droghandels (Oriola-KD) förvärv av Medstop och Apotek Hjärtats (ApoPharm) förvärv av Vård apoteket. Konkurrensverket bedömde att företagskoncentrationerna inte skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. [ Dnr 234/2013 ] Uppföljning av beslut Uppföljning av åläggande med vite ishockeyklubbar Svenska hockeyligan Hösten 2012 fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut om att ishockeyklubbar som är anslutna till Svenska hockeyligan själva måste bestämma om de 16

19 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens vill skriva kontrakt med lockoutade NHL-spelare eller inte. Beslutet förenades med ett vite på 20 miljoner kronor. Den 18 december 2012 upphävde Marknadsdomstolen Konkurrensverkets interimistiska beslut. Konkurrensverket skrev av ärendet i januari 2013 efter att lockouten i Nordamerika upphört och NHL-spelarna inte längre var aktuella för spel i Sverige. [ Dnr 501/2012 ] Uppföljning av MD 2012:16 Svenska Bilsportförbundet I slutet av 2012 beslutade Marknadsdomstolen att Svenska Bilsportförbundet inte får tillämpa lojalitetsregler som innebär att deras medlemmar inte ska kunna delta i tävlingar arrangerade av andra aktörer beslutade Konkurrensverket att ålägga Svenska Bilsportförbundet att ändra sina gemensamma regler så att de inte längre hindrade licensinnehavare från att anmäla sig till, delta i eller inneha uppdrag vid bilsporttävlingar som inte sanktionerats av Svenska Bilsportförbundet. Under början av 2013 granskade Konkurrensverket Svenska Bilsportförbundets ändrade regler och deras förenlighet med Marknadsdomstolens beslut. [ Dnr 166/2013 ] OK-Q8 För regeringsuppdraget att se över konkurrensen i Sverige hämtade Konkurrensverket in data för empirisk analys av konkurrensförhållandena inom bland annat driv medelsmarknaden. Konkurrensverket begärde in uppgifter från flera bensinbolag med stöd av lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Ett av bensinbolagen överklagade till Marknadsdomstolen, men kom ändå i stort sett in med de uppgifter som efterfrågades. Marknadsdomstolen prövade därför inte överklagandet i sak, annat än i en del fråga. [ Dnr 416/2013 ] 17

20 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Beslut och domar i domstolarna 2013 KONKURRENSVERKET STOCKHOLMS TINGSRÄTT MARKNADSDOMSTOLEN ASSA Sverige AB, Prokey AB Dnr 437/2013 Yrkade att ASSA Sverige AB vid vite om 100 miljoner kronor skulle förbjudas att förvärva ensam kontroll över Prokey AB (T ) Målet avskrevs efter att Konkurrensverket återkallat sin talan då ASSA valde att inte fullfölja köpet. OK-Q8 AB Dnr 416/2013 Ålade den 11 april 2013 OK-Q8 att tillhandahålla uppgifter senast den 8 maj 2013 i ärende 723/ (A 2/13, A3/13) Marknadsdomstolen förlängde tidsfristen i en mindre del och avskrev ärendet enligt Konkurrensverkets yrkande i övriga delar då OK-Q8 inkommit med de efterfrågade uppgifterna. Skelleftebuss Aktiebolag Dnr 391/2011 Yrkade att Skelleftebuss skulle förbjudas att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik där annan än Skellefteå kommun är beställare, förenat med vite om 1 miljon kronor. TeliaSonera AB Dnr 1135/2004 Yrkade konkurrensskadeavgift med 144 miljoner kronor för missbruk av dominerande ställning. Räddningstjänsten Dala Mitt Dnr 392/2011 Yrkade att Räddningstjänsten Dala Mitt skulle förbjudas att vägra ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsområde, förenat med vite om 1 miljon kronor (T ) Tingsrätten biföll Konkurrensverkets yrkande och förbjöd verksamheten vid vite av 1 miljon kronor (T ) Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan. TeliaSonera överklagade domen EU-domstolen gav stöd åt Konkurrensverkets linje att TeliaSonera har missbrukat sin dominerande ställning på ADSL-marknaden Tingsrätten beslutade att begära in ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Ärendet vilandeförklarades (T ) Tingsrätten lämnade ärendet utan bifall. Konkurrensverket över klagade till Marknadsdomstolen (MD 2013:5, A 8/11) Marknadsdomstolen dömde Telia Sonera att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift (MD 2014:1, A 1/13) Marknadsdomstolen ändrade tingsrättens dom och Räddningstjänsten Dala Mitts förfarande förbjöds vid vite om 1 miljon kronor, enligt Konkurrensverkets yrkande. 18

21 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Konkurrensverkets tillsyn av transparenslagen Transparenslagen bygger på statsstödsregler och ställer krav på redovisning i framför allt offentligt ägd eller offentligt finansierad verksamhet. Konkurrensverket utövar tillsyn över att lagen följs. Konkurrensverket konstaterar att Sverige för 2013 inte behöver skicka in någon rapport till Europeiska kommissionen eftersom staten och kommunerna inte kontrollerar tillverkningsföretag vars transparensredovisning omfattas av denna skyldighet. [ Dnr 209/2013 ] Konkurrenslagen i korthet Konkurrenslagen innehåller tre förbud: förbud mot konkurrensbegränsande samarbete förbud mot missbruk av dominerande ställning förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Lagen innehåller också regler om kontroll av företagskoncentrationer. Sanktioner För att stoppa pågående överträdelser kan Konkurrensverket besluta om åläggande med eller utan vite. Konkurrensverket kan också ansöka hos Stockholms tingsrätt om att företag ska bötfällas genom att betala konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket kan själv besluta om ett så kallat avgiftsföreläggande. Personer i ett företags ledning kan drabbas av näringsförbud om de har deltagit i en kartell. På talan av Konkurrensverket, får Stockholms tingsrätt vid vite förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. Kommuner och landsting kan också meddelas förbud att driva en viss verksamhet. Stockholms tingsrätt kan på talan av Konkurrensverket förbjuda en företagskoncentration eller besluta om mindre ingripande åtgärder för att hindra skadliga effekter av koncentrationen. 19

22 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Intressenternas syn på konkurrenslagstillämpningen I regleringsbrevet för 2013 framgår det att vi ska redovisa och kommentera intressenternas uppfattning av vår lagtillämpning. För 21:a året i rad har Konkurrensverket genomfört en intressentundersökning för just konkurrenslagstillämpning. De intressenter som tillfrågats är: större företag (200 an ställda eller fler), små och medelstora företag (färre än 200 anställda), branschorganisationer, kommuner och landsting, affärsjurister samt gruppen myndigheter. Resultaten används vid prioritering av informationsinsatser och andra aktiviteter under det kommande året. Undersökningen har gjorts av Institutet för kvalitetsindikatorer. Effekter Bland alla intressentgrupper finns en mycket utbredd positiv inställning till konkurrens. En majoritet i samtliga grupper anser att Konkurrensverket aktivt motverkar allvarliga överträdelser av konkurrenslagstiftningen samt ger företag och myndigheter vägledning för sitt handlande i frågor som har att göra med konkurrens. I gruppen branschorganisationer svarar betydligt färre i år att de tror att aktörer ofta medvetet bryter mot konkurrenslagen. För övriga grupper är resultatet relativt oförändrat mot år I gruppen mindre företag tror mer än hälften att aktörer medvetet bryter mot konkurrenslagen. Attityd Den allmänna inställningen till konkurrenslagstiftningen är ganska likartad bland de olika intressentgrupperna. Andelen positiva varierar från 47 procent (mindre företag) till 68 procent (branschorganisationer). Föregående år varierade andelen positiva från 45 procent (myndigheter) till 70 procent (branschorganisationer). När det gäller intressenternas syn på Konkurrensverkets kommunikation av hur myndigheten prioriterar bland sina ärenden uppger 70 procent att de tycker det är bra att Konkurrensverket har en prioriteringspolicy som publiceras öppet. Det är en ökning med 7 procent från 2012 då frågan var ny. Förtroende Vid en sammanvägning av de olika intressentgrupperna svarar 56 procent att de har stort eller mycket stort förtroende för Konkurrensverket. För 2012 var motsvarande siffra 53 procent. Större företag undantaget, så har andelen som har angett att de har stort förtroende ökat i samtliga intressentgrupper. Andelen med stort förtroende är lägst hos mindre företag (40 procent) och högst hos affärsjurister (69 procent). Bedömningen av Konkurrensverkets ärendehantering Företag som är parter i ärenden som rör företagskoncentrationer och advokater som varit ombud för dessa företag får varje år bedöma vår hantering av deras ärenden. Bland de som har bedömt vår hantering av företagskoncentrationer ger hela 80 procent ett positivt helhetsomdöme. Ingen har de tre senaste åren gett ett negativt helhetsomdöme. Största skillnaderna i jämförelse med föregående år noteras dels i bedömningen av personalens kompetens, där andelen positiva har ökat från 56 till 74 procent, men också i bedömningen av om besked eller beslut var begripligt där andelen positiva minskat från 85 till 66 procent. 20

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon Konkurrensverket Malmö den 26 januari 2017 Johan Jonzon 1 Agenda: Allmänt om konkurrensverket KOS-reglerna Konkurrensverkets utvärdering av reglerna Prioriteringspolicy och vägen framåt Ytterligare vägledning

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Oktober

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverket tar gärna emot tips och förfrågningar Det är värdefullt för Konkurrensverket att få information om problem inom både konkurrens-

Läs mer

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Vår vision Välfärd genom väl fungerande marknader Uppgifter»Lagtillämpning och

Läs mer

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. September

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( )

Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( ) Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper 2008 Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer 1517737 (1517738-151772) Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Konkurrensverket

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2014

KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2014 KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet 4 Året i korthet 6 Vårt uppdrag 10 Konkurrens 14 Lagtillämpning och tillsyn 16 Exempel på konkurrenslagsärenden 19 Förbättringsåtgärder 28 Kunskap

Läs mer

Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015

Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2015-08-21 Admnr 134/2015 1 (6) Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Vår uppgift Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Vår uppgift Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. 2016-11-10 Admnr 187/2016 1 (14) Kommunikationspolicy för Konkurrensverket Gäller från den 10 november 2016. Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva och lyssnande i vår

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor 2016-11-10 1 (5) Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 10 november 2016 i Stockholm. Det talade ordet gäller

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken 2007-11-20 1 (5) Det talade ordet gäller Inledningsanförande av generaldirektör Claes Norgen vid Konkurrensverkets konferens Transparenslagen regler för bättre konkurrens den 20 november 2007 i Stockholm

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna 2009-10-28 1 (5) Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna Anförande av generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Runda bords-möte i Sundsvall den 28 oktober 2009. Arrangör: Konkurrensverket

Läs mer

Alla vinner på bättre konkurrens INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Alla vinner på bättre konkurrens INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Alla vinner på bättre konkurrens INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-19 Dnr 590/2009 1 (6) NAI Svefa AB Box 3316 103 66 Stockholm Anmälan om konkurrensbegränsande säljverksamhet Skogsstyrelsens och Lantmäteriets konsultverksamhet

Läs mer

REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet

REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-04-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 1.07 Till Näringsdepartementet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Tröskelvärden

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2015:1 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat den

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Anförande av Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 20 april 2016 i Stockholm

Anförande av Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 20 april 2016 i Stockholm KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2016-04-04 1 (10) Konkurrensverkets prioriteringar för 2016 Anförande av Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 20 april 2016 i Stockholm Det talade ordet gäller Tack för möjligheten

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2015

KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2015 KONKURRENSVERKET Årsredovisning 2015 Innehåll Generaldirektören har ordet 4 Året i korthet 2015 6 Vårt uppdrag 10 Konkurrens 16 Lagtillämpning och tillsyn 18 Exempel på konkurrenslagsärenden 19 Beslut

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Växjömålet - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Såsom Profu tolkat Stockholms tingsrätts dom från 16:e november 2015 Bakgrund Växjö kommun har vid försäljning av

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-07-02 Dnr 378/2012 1 (2) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Prioriterade konkurrensfrågor

Prioriterade konkurrensfrågor KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-04-07 1 (7) Prioriterade konkurrensfrågor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 7 april 2011 i Stockholm. Det talade ordet

Läs mer

Det talade ordet gäller.

Det talade ordet gäller. KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2015-04-22 1 (8) Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Konkurrensrättsforum den 22 april i Stockholm. Det talade ordet gäller. Tack för möjligheten att

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Inledning

GWA ARTIKELSERIE. Inledning GWA ARTIKELSERIE Titel: Konkurrensverket attackerar påstådd konkurrensbegränsande säljverksamhet Rättsområde: konkurrensrätt, offentlig rätt Författare: Robert Moldén och Cecilia Hesslén Datum: 2011-09-14

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Årsredovisning 2011 Konkurrensverket

Årsredovisning 2011 Konkurrensverket Årsredovisning 2011 Konkurrensverket Innehåll 2011 ett händelserikt år... 2 Året i korthet...4 Vårt uppdrag...6 Konkurrens...8 Lagtillämpning och tillsyn...8 Förbättringsåtgärder...15 Kunskap... 18 Forskning...21

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Gör rätt och slipp sanktioner

Gör rätt och slipp sanktioner KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2012-09-11 1 (9) Gör rätt och slipp sanktioner Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid primärkommunal revisionskonferens i Västerås den 11 september 2012

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Avdelningen för stadsövergripande sociala Tjänsteutlåtande Dnr: 1.6-377/2014 Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden Privat införsel av alkoholdrycker.

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Konkurrens för effektiva företag och bra affärer

Konkurrens för effektiva företag och bra affärer KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2012-04-12 1 (9) Konkurrens för effektiva företag och bra affärer Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum 12 april 2012 i Stockholm.

Läs mer

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2016-06-23 Dnr 304/2016 1 (6) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Fi2016/01153/K Konkurrensverket begränsar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2010 Sammanfattning Med stöd

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Konkurrensverkets aktuella prioriteringar

Konkurrensverkets aktuella prioriteringar KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-15 1 (11) Konkurrensverkets aktuella prioriteringar Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 15 april 2013. Det talade ordet

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2005-01-21 Dnr 1136/2004 1 (6) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (Ärendebeteckning 04-6749, 04-6950 a) Sammanfattning

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag (SOU 2010:3) Sammanfattning M2010/316/H

Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag (SOU 2010:3) Sammanfattning M2010/316/H KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2010-03-18 Dnr 129/2010 1 (6) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Läs mer

Kommunikationspolicy för Konkurrensverket

Kommunikationspolicy för Konkurrensverket KKV1042, v1.0, 2012-11-01 BESLUT 2015-09-01 Admnr 140/2015 Kommunikationspolicy för Konkurrensverket Gäller från 1 september 2015 Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 17 december 2015 KLAGANDE Skåne läns landsting Ombud: Regionjurist Bengt Guldager Region Skåne, Koncernkontoret 291 89 Kristianstad MOTPART

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer