ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING KONKURRENSVERKET

2 Konkurrensverkets värdegrund ska genomsyra verksamheten och vara vägledande i arbetet. Värde grunden bygger på ledorden kompetenta, respektfulla och resultatinriktade. Årsredovisningen för 2013 har som bildtema resultat inriktade med fokus på Konkurrensverkets verksamhet och ärenden.

3 Innehåll Generaldirektören har ordet... 2 Vårt uppdrag... 7 Konkurrens Lagtillämpning och tillsyn Exempel på konkurrenslags ärenden Förbättringsåtgärder Kunskap Samverkan Offentlig upphandling Lagtillämpning och tillsyn Ansökningar om upp handlingsskadeavgift Tillsyn över lagen om valfrihetssystem Förbättringsåtgärder Kunskap Samverkan Forskning Internationellt arbete Samarbeten inom EU Nordiskt samarbete EU-statistik Övrigt internationellt samarbete Medarbetare och organisation Fakta och finansiell redovisning Fakta i korthet Ekonomisk översikt Avrapporterade regeringsuppdrag Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Noter... 77

4 Konkurrensverket årsredovisning 2013 generaldirektören har ordet Ytterst arbetar vi för konsumenternas och skattebetalarnas bästa. Konkurrensverkets vision lyder: Välfärd genom väl fungerande marknader. De orden är en bra sammanfattning på åt vilket håll vi strävar i vårt arbete på Konkurrensverket. Ytterst arbetar vi för konsumenternas och skatte betalarnas bästa när vi stärker konkurrensen och eftersträvar en väl fungerande offentlig upphandling. Den värdegrund som vi alla på Konkurrensverket arbetar efter säger att vi vill uppfattas som kompetenta, resultat in riktade och respektfulla. Under året kom Marknadsdomstolens dom i målet mot TeliaSonera. Företaget gjorde sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning när de med sin prissättning trängde undan mindre konkurrenter från marknaden för bredband (ADSL). TeliaSonera dömdes att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Jag är mycket nöjd med denna fällande dom som visar att dominanter på marknaden inte får bete sig hur som helst. Samtidigt är det viktigt att effektivisera domstolsprocessen så att framtida rättsprocesser ska kunna gå betydligt fortare än de åtta år som detta mål tog innan det blev slutligt avgjort. Alla typer av samarbeten mellan företag är inte förbjudna. Tvärtom kan det vara bra om mindre företag samverkar för att kunna utmana de stora och väl etablerade företagen. Då kan konkurrensen stärkas. Under året har vi tagit fram en vägledning som stöd för mindre företag då de vill samverka inför upphandlingar. Privat näringsverksamhet ska inte slås ut genom att offentlig verksamhet konkurrerar på ett otillbörligt sätt. Det är innebörden i den skärpning av konkurrenslagen som vi fick för ett par år sedan och den första domen har nu vunnit laga kraft. Det är det kommunala bussbolaget Skelleftebuss som inte får sälja beställningstrafik som tidigare. Konkurrensverkets ambition är att bidra till att alla kommuner och myn digheter ser över sina näringsverksamheter så att de inte bryter mot lagen. Det förekommer alltför ofta att upphandlande myndigheter inte följer upphandlingsreglerna. Sedan vi fick möjlighet att kräva upphandlingsskadeavgift av de myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar har vi tagit inte mindre än 63 fall till domstol. I de allra flesta fall har domstolarna gått på vår linje i såväl skuld- som påföljdsfrågan. Jag är mycket nöjd med att vi under året har kunnat bidra till kunskapsuppbyggnad inom områdena offentlig upphandling och konkurrens. Vi har gett bidrag till forskning, låtit fristående forskare ta fram rapporter samt internt initierat en rad rapporter som ökat kunskapen om marknadsproblem, till exempel Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden och Osund konkurrens i offentlig upphandling. På uppdrag av regeringen har vi publicerat Konkurrensen i Sverige 2013, med fokus på bygg och bo, drivmedel, tandvård och konkurrensneutralitet. Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ansvara för ett förstärkt upphandlingsstöd. Kompetens och uppgifter som finns hos AB Miljöstyrningsrådet, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet och Vinnovas innovationsupphandlingar, förs successivt över till Konkurrensverket. Arbetet med att samordna dessa verksamheter avses vara genomfört 1 juli Jag är glad att Konkurrensverket har fått förtroendet att bygga upp Sveriges framtida upphandlingsstöd. Med det breddade uppdraget, en moderniserad organisation och med medarbetarnas engagemang och kompetens står vi väl rustade. Dan Sjöblom, Generaldirektör 2

5 Konkurrensverket årsredovisning 2013 generaldirektören har ordet 3

6 Konkurrensverket årsredovisning 2013 året i korthet år 2013 i korthet 23 JANUARI Konkurrensverket presenterar en strategi för hur man som tillsynsmyndighet kommer att arbeta med valfrihetsfrågor under åren JANUARI Konkurrensverket publicerar rapporten Kommunernas valfrihetssystem med fokus på hemtjänst. 24 JANUARI Konkurrensverket ansöker i domstol om upphandlingsskade avgift på 8,5 miljoner kronor för SJ efter att SJ direktupphandlat två städserviceavtal till ett värde av cirka 116 miljoner kronor. 20 FEBRUARI Konkurrensverket överklagar Stockholms tingsrätts friande dom av Räddningstjänsten Dala Mitt till Marknadsdomstolen. 5 MARS De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar en gemensam rapport Konkurrens leder till innovation, tillväxt och effektivare offentlig sektor. 12 APRIL Efter en åtta år lång domstolsprocess döms TeliaSonera av Marknadsdomstolen att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning. 26 APRIL Konkurrensverket lanserar en ny vägledning för mindre företag som vill samarbeta i upphandlingar. 23 MAJ Statens servicecenter krävs på upphandlingsskadeavgift om cirka 1,5 miljoner kronor för otillåtna direktupphandlingar. 17 JUNI Konkurrensverket publicerar rapporten Konkurrensen på den finan siella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder. 18 JUNI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan med krav på att Swedavia ska betala konkurrensskadeavgift om kronor för missbruk av dominerande ställning avseende villkoren för taxiverksamheten på Arlanda. 19 JUNI Konkurrensverket väcker talan i Stockholms tingsrätt om att vid vite om 5 miljoner kronor förbjuda Växjö kommun att ställa krav på anslutning till fjärrvärmenätet vid försäljning av småhustomter. 3 JULI Konkurrensverket publicerar rapporten Osund konkurrens i offentlig upphandling, om lagöverträdelser som konkurrensmedel. 3 4 JULI Konkurrensverket arrangerar tre seminarier på temat Välfärd och konkurrens under årets Almedalsvecka. 4

7 Konkurrensverket årsredovisning 2013 året i korthet 12 JULI Tingsrätten biföll Konkurrensverkets yrkande och förbjöd Skelleftebuss att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik till andra än Skellefteå kommun. 12 JULI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt och yrkar att ASSA Sverige AB ska förbjudas att förvärva Prokey AB. 28 AUGUSTI Konkurrensverket lämnar in en stämningsansökan med krav på att tre företag i vårdbranschen ska dömas att betala totalt närmare 30 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att ha samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling. 30 AUGUSTI Konkurrensverket stämmer Haninge Bostäder AB på upphandlingsskadeavgift om 10 miljoner kronor för otillåten direktupphandling av ett entreprenadkontrakt värt cirka 136 miljoner kronor. 19 SEPTEMBER I en skrivelse till regeringen redogör Konkurrensverket för erfarenheterna av den lagskärpning på upphandlingsområdet som infördes för tre år sedan och föreslår ändringar i en rad viktiga bestämmelser för att ytterligare stärka effektiviteten i reglerna. 30 SEPTEMBER Täby kommun döms av Förvaltningsrätten i Stockholm att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. 25 OKTOBER Konkurrensverket publicerar rapporten Valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingen. 29 OKTOBER Konkurrensverket överklagar Kammarrätten i Sundsvalls dom mot Falu kommun till Högsta förvaltningsdomstolen. 14 NOVEMBER Konkurrensverket publicerar rapporten Konkurrens på likvärdiga villkor i kommunernas valfrihetssystem. 20 NOVEMBER Konkurrensverket arrangerar tre seminarier i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. 28 NOVEMBER Regeringen beslutar att Konkurrensverket, Kammarkollegiet och Vinnova ska förbereda överföringen av upphandlingsstödet till Konkurrensverket. 16 DECEMBER Konkurrensverket håller en presskonferens där rapporten Konkurrensen i Sverige 2013 presenteras. 5

8 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag 6

9 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag Vårt uppdrag Enlig instruktionen för Konkurrensverket är vår uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I enlighet med reglerings brevet för 2013 har vi arbetat med: lagtillämpning och tillsyn förbättringsåtgärder kunskap forskning internationellt arbete samverkan. På konkurrensområdet har vi fokuserat på lagtillämpning och särskilt kartellbekämpning. Vi har också prioriterat att tillämpa regeln i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) samt ingripit mot privata och offentliga aktörer som missbrukat en dominerande ställning på marknaden. Inom ansvaret på upphandlingsområdet har tillsynsverksamheten varit prioriterad med inriktning på otillåtna direktupphandlingar. Särskild vikt har lagts vid upphandlingsskadeavgift, men åtgärder för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar har också varit i fokus. Verksamheten bedrivs integrerat. För att underlätta läsningen är årsredovisningen indelad i två huvudavsnitt: ett om konkurrens och ett om offentlig upphandling. Konkurrenspolitiken spelar en stor roll för att öka effektivitet och innovation i ekonomin, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hantering av de utmaningar som de nordiska välfärdsstaterna står inför. Styrning och uppföljning av myndigheten Konkurrensverket följer upp och styr verksamheten genom verksamhetsplanering, projektplanering och kontinuerlig uppföljning. Andra styr- och uppföljningsverktyg är ärendehanteringssystem, omvärlds- och mediebevakning, ekonomi- och personaladministrativ uppföljning samt tidsredovisning och ett processbaserat system för att registrera handlingar. Vi tillämpar lean-filosofin i vårt arbetssätt. I praktiken innebär det bland annat att skapa effektiva flöden i Konkurrensverkets processer. Externa intressentmätningar har vi låtit genomföra sedan Kvalitetssäkring Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring så att Konkurrensverkets handläggning uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig hantering. För att säkerställa rätt kompetens och hög kvalitet bedrivs arbetet ofta i projektform. Beslutsfattandet föregås av åtgärder för kvalitetssäkring. 7

10 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag Vi har så kallade statusmöten för att skapa transparens kring utredningar i olika ärenden. Under ett statusmöte får parter och ombud inblick i Konkurrensverkets syn på ärendet och vad som är nästa steg i utredningen. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor till projektgruppen. På begäran av part erbjuder Konkurrensverket också möjlighet till muntligt förfarande. Det är ett formaliserat sätt att även muntligt yttra sig över Konkurrensverkets beslutsutkast. Under 2013 har vi utvecklat rutinerna för förhör samt för hantering av försäljningsdata i samband med företagskoncentrationer. Konkurrensverkets beslut i ett ärende fattas av generaldirektören eller den generaldirektören delegerar till. Chefsjuristen, chefsekonomen och ställföreträdande generaldirektören deltar i beredningen av besluten tillsammans med den chef och de medarbetare som har utrett ärendet. Tips är viktiga för vårt arbete Tips om upplevda konkurrensproblem ligger i många fall till grund för vårt arbete med att spåra upp och ingripa mot allvarliga överträdelser av regelverken som vi tillämpar eller har tillsyn över. Om ett konkurrensproblem inte kan åtgärdas med lagstiftningen händer det att vi, efter utredning, väljer att lämna förslag om regeländringar till regeringen. För Konkurrensverkets uppdrag att utöva tillsyn över offentlig upphandling är det angeläget att få synpunkter på lagen om offentlig upphandling samt kännedom om upphandlingar som inte följer regelverken. Drygt en tredjedel av de synpunkter vi får från företag är riktade mot upphandlande myndigheter. Det kan handla om olagliga direktupphandlingar, otydliga förfrågningsunderlag eller beslut som ifrågasätts av leverantörer. I år har Konkurrensverket fått in närmare tips och klagomål från företag, kunder och konsumenter. Merparten avser konkurrensfrågor varav cirka 70 klassas som konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 25 ärenden rör valfrihetssystem och resterande drygt 500 avser offentlig upphandling. 8

11 Konkurrensverket årsredovisning 2013 vårt uppdrag 9

12 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens 10

13 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Konkurrens Lagtillämpning och tillsyn Konkurrensverket har tillsynsansvar för konkurrenslagen och artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Under året har Konkurrensverket fattat 103 beslut i enlighet med konkurrenslagen och artiklarna 101 och/eller 102 i FEUF. Vår tillämpning av konkurrensreglerna Flera konkurrenslagsärenden har åtgärdats genom att parterna har ändrat sitt beteende eller undanröjt konkurrensproblemet under ärendets handläggning. Konkurrensverket har fattat 45 beslut som gäller anmälan om företagskoncentration. Tre ärenden gick till särskild undersökning. I ett av dessa hade Konkurrensverket ålagt köparen att anmäla förvärvet. Under året har Konkurrensverket också beslutat om en stämningsansökan med anledning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet har särskilda insatser gjorts inom bland annat följande sektorer: bygg, finansiella tjänster, grossisttjänster till låssmeder och detaljhandelsmarknaden för drivmedel. Det är konsumenterna som drabbas när konkurrensen inte fungerar ordentligt. Därför är det viktigt att undanröja konkurrenshinder och släppa fram företag med skaparkraft och friska idéer. Anbudskarteller Det är viktigt att såväl offentliga upphandlare som privata inköpare hör av sig till Konkurrensverket om de uppmärksammar misstänkta karteller. Under 2013 har vi fortsatt att informera om hur anbudskarteller kan uppstå, hur de kan upptäckas och hur man kan tipsa Konkurrensverket. Vi har liksom föregående år i stor utsträckning riktat oss till privata inköpare och branschföreningar och hållit flera föreläsningar på konferenser. Konkurrensverket har även samverkat med Skatteverket och Riksenheten mot korruption för att också den vägen få tips om anbudskarteller. Tillsammans med dem och flera andra myndigheter och organisationer har Konkurrensverket engagerat sig i kampen mot mutor, korruption och skattefusk, bland annat i ett gemensamt upprop under rubriken Svart på vitt och i flera debattartiklar. 11

14 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Exempel på konkurrenslags ärenden Här presenterar vi ett urval av de ärenden som Konkurrensverket arbetat med under året för att motverka allvarliga konkurrensbegränsningar och öka konsumentnyttan. Konkurrensbegränsande samarbete Misstänkt kartell flyttföretag Konkurrensverket har gjort oanmälda besök hos företag i flyttbranschen. Besöken var ett led i att söka bevis som kan klarlägga och stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande samarbete. Utredning pågår. [ Dnr 93/2013 ] Stämningsansökan Aleris, Capio, Hjärtkärlgruppen Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att tre företag i vårdbranschen ska dömas att betala totalt närmare 30 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Bakgrunden är att de samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling. [ Dnr 483/2013 ] Ifrågasatt konkurrensproblem på marknaden för kommersiell radio Under 2013 har Konkurrensverket fortsatt arbetet med ett ifrågasatt konkurrensproblem på marknaden för kommersiell radio. Utredning pågår. [ Dnr 174/2012 ] Ifrågasatt konkurrensproblem på däckmarknaden År 2010 stämde Konkurrensverket Euromaster AB och Däckia AB som deltagit i ett otillåtet anbudssamarbete. Företagen lämnade gemensamma anbud i samband med offentliga upphandlingar I november 2013 hölls huvudförhandling i Stockholms tingsrätt. Dom, som gav Konkurrensverket rätt i sak, meddelades den 21 januari [ Dnr 605/2010 ] 12

15 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Misstänkt konkurrensbegränsande statistiksamarbete inom bokbranschen Konkurrensverket har utrett Svenska förläggarföreningens och Svenska bokhandlareföreningens planerade samarbete kring statistik över bokförsäljning. Mot bakgrund av ändringar och vad utredningen visade, har Konkurrensverket bedömt att det inte finns skäl att utreda vidare och därför avskrivit ärendet. [ Dnr 260/2013 ] Missbruk av dominerande ställning Missbruk av dominerande ställning Swedavia Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Swedavia ska betala kronor i konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning. Bakgrunden är att Swedavias entreprenör Euro Park under nio månader 2011 tog ut en särskild avgift för att möta de ankommande taxikunderna med skylt vid flygplatsen. Swedavia har slutat att ta ut avgiften efter att Marknadsdomstolen i en dom slagit fast att det är olagligt. [ Dnr 378/2013 ] Missbruk av dominerande ställning TeliaSonera TeliaSonera har dömts för missbruk av dominerande ställning. Drygt åtta år efter stämningsansökan har Marknadsdomstolen gått på Konkurrensverkets linje och dömt TeliaSonera att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Ett principiellt viktigt missbruksärende, där TeliaSonera i början på 2000-talet missbrukade sin dominerande ställning på marknaden för tillträde till det fasta accessnätet via återförsäljartjänster för ADSL-anslutningar. [ Dnr 1135/2004 ] 13

16 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Missbruk av dominerande ställning prismärkning i snuskylar Under 2013 har Konkurrensverket fortsatt arbetet med utredningen om påstått missbruk av dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till detaljhandeln. [ Dnr 415/2012 ] Missbruk av dominerande ställning utestängning av konkurrent Konkurrensverket har under året även fortsatt arbetet med utredningen om påstått missbruk av dominerande ställning på värdepappersmarknaden. [ Dnr 629/2010 ] Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Strömstads badanstalt Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med begäran om att domstolen förbjuder Strömstad kommun att bedriva gymoch spaverksamhet i konkurrens med privata aktörer i närområdet. Huvudförhandling i Stockholms tingsrätt är planerad till mars [ Dnr 628/2012 ] Växjö kommun fjärrvärme Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Växjö kommun ska förbjudas att tvångsansluta småhusägare till det kommunala fjärrvärmenätet. [ Dnr 380/2013 ] Malmö kommun bowlingarena Konkurrensverket har utrett om en planerad kommunal bowlingarena i Malmö kunde innebära en överträdelse av konkurrensreglerna. Efter att kommunen lade ner planerna på bowlinghallen har Konkurrensverket avslutat ärendet. [ Dnr 62/2012 ] Skelleftebuss Stockholms tingsrätt har gått på Konkurrensverkets linje och förbjudit Skelleftebuss AB att driva beställningstrafik med buss, där andra än kommunen är beställare. Domen har vunnit laga kraft. [ Dnr 391/2011 ] Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har enligt Konkurrensverket, gjort sig skyldigt till brott mot konkurrenslagen när ett konkurrerande före tag vägrades tillträde till ett övningsfält. Konkurrensverket stämde RDM, men Stockholms tingsrätt friade och ansåg inte att RDM hade brutit mot konkurrenslagen. Enligt Konkurrensverket har tingsrätten ställt högre krav på effekter än vad lagstiftaren avsett och frågan fördes vidare för att avgöras av Marknadsdomstolen som, i dom meddelad den 31 januari 2014, helt gick på Konkurrensverkets linje. [ Dnr 392/2011 ] Mälarenergi bredband År 2011 lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Mälarenergi Stadsnät AB. Kravet var att Mälarenergi skulle förbjudas att 14

17 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens sälja vissa bredbandstjänster i andra kommuner. Efter att ärendet tagits vidare till domstol har den ifrågasatta verksamheten flyttats till ett nytt bolag, samägt av flera kommuner. Genom ett breddat ägande har de lyckats anpassa sig till reglerna som innebär att ett kommunalt bolag normalt inte får bedriva verksamhet utanför kommunen. Konkurrensverket har därför återkallat sin talan och avslutat ärendet. [ Dnr 438/2011 ] Borås kommun mark- och anläggningsentreprenader Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med begäran att domstolen förbjuder Servicekontoret i Borås att sälja mark- och anläggningsentreprenader till andra än den egna kommunen. Huvudförhandling i Stockholms tingsrätt är planerad till februari [ Dnr 45/2012 ] Företagskoncentrationer Konkurrensverket hindrade Assa Abloys planerade köp av Prokey Konkurrensverket har gått till Stockholms tingsrätt för att stoppa Assa Abloys köp av Prokey. Ett förvärv skulle ha inneburit att Assa Abloy fått en monopolställning på marknaden för grossisttjänster till låssmeder. Konkurrensverkets utredning visade att företagskoncentrationen väsentligen skulle försämra konkurrensen på marknaden. Det hade kunnat leda till sämre utbud och högre priser för låssmedsföretagen i Sverige. Efter att ha fått en processuell invändning avvisad av tingsrätten valde Assa Abloy att inte fullfölja köpet och Konkurrensverket drog tillbaka sin stämningsansökan. [ Dnr 126/2013 ] 15

18 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Klartecken för köp på marknaden för pensionsadministration Efter en fördjupad undersökning av KPA:s förvärv av SPP:s verksamhet på marknaden för pensionsadministration, inom den kommunala sektorn, har Konkurrensverket beslutat att lämna ärendet utan åtgärd. Den samlade bedömningen var att företagsförvärvet skulle påverka konkurrensen i en så liten grad att ett förbud inte var motiverat. [ Dnr 276/2013 ] Förvärv på marknaden för detaljistförsäljning av hemelektronik I april 2013 anmälde företaget Komplett AS ett planerat förvärv av Webbhallen Sverige AB. Företagen var verksamma på marknaden för detaljistförsäljning av hemelektronik.efter en fördjupad undersökning beslutade Konkurrensverket att lämna ärendet utan åtgärd. Bedömningen grundade sig på att företagskoncentrationen inte riskerade att påtagligt hämma konkurrensen på marknaden. [ Dnr 270/2013 ] ApoPharm AB Konkurrensverket har efter en prövning beslutat att lämna två anmälda förvärv inom detaljhandelsförsäljning av läkemedel utan åtgärd. Det var Kronans Droghandels (Oriola-KD) förvärv av Medstop och Apotek Hjärtats (ApoPharm) förvärv av Vård apoteket. Konkurrensverket bedömde att företagskoncentrationerna inte skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. [ Dnr 234/2013 ] Uppföljning av beslut Uppföljning av åläggande med vite ishockeyklubbar Svenska hockeyligan Hösten 2012 fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut om att ishockeyklubbar som är anslutna till Svenska hockeyligan själva måste bestämma om de 16

19 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens vill skriva kontrakt med lockoutade NHL-spelare eller inte. Beslutet förenades med ett vite på 20 miljoner kronor. Den 18 december 2012 upphävde Marknadsdomstolen Konkurrensverkets interimistiska beslut. Konkurrensverket skrev av ärendet i januari 2013 efter att lockouten i Nordamerika upphört och NHL-spelarna inte längre var aktuella för spel i Sverige. [ Dnr 501/2012 ] Uppföljning av MD 2012:16 Svenska Bilsportförbundet I slutet av 2012 beslutade Marknadsdomstolen att Svenska Bilsportförbundet inte får tillämpa lojalitetsregler som innebär att deras medlemmar inte ska kunna delta i tävlingar arrangerade av andra aktörer beslutade Konkurrensverket att ålägga Svenska Bilsportförbundet att ändra sina gemensamma regler så att de inte längre hindrade licensinnehavare från att anmäla sig till, delta i eller inneha uppdrag vid bilsporttävlingar som inte sanktionerats av Svenska Bilsportförbundet. Under början av 2013 granskade Konkurrensverket Svenska Bilsportförbundets ändrade regler och deras förenlighet med Marknadsdomstolens beslut. [ Dnr 166/2013 ] OK-Q8 För regeringsuppdraget att se över konkurrensen i Sverige hämtade Konkurrensverket in data för empirisk analys av konkurrensförhållandena inom bland annat driv medelsmarknaden. Konkurrensverket begärde in uppgifter från flera bensinbolag med stöd av lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Ett av bensinbolagen överklagade till Marknadsdomstolen, men kom ändå i stort sett in med de uppgifter som efterfrågades. Marknadsdomstolen prövade därför inte överklagandet i sak, annat än i en del fråga. [ Dnr 416/2013 ] 17

20 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Beslut och domar i domstolarna 2013 KONKURRENSVERKET STOCKHOLMS TINGSRÄTT MARKNADSDOMSTOLEN ASSA Sverige AB, Prokey AB Dnr 437/2013 Yrkade att ASSA Sverige AB vid vite om 100 miljoner kronor skulle förbjudas att förvärva ensam kontroll över Prokey AB (T ) Målet avskrevs efter att Konkurrensverket återkallat sin talan då ASSA valde att inte fullfölja köpet. OK-Q8 AB Dnr 416/2013 Ålade den 11 april 2013 OK-Q8 att tillhandahålla uppgifter senast den 8 maj 2013 i ärende 723/ (A 2/13, A3/13) Marknadsdomstolen förlängde tidsfristen i en mindre del och avskrev ärendet enligt Konkurrensverkets yrkande i övriga delar då OK-Q8 inkommit med de efterfrågade uppgifterna. Skelleftebuss Aktiebolag Dnr 391/2011 Yrkade att Skelleftebuss skulle förbjudas att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik där annan än Skellefteå kommun är beställare, förenat med vite om 1 miljon kronor. TeliaSonera AB Dnr 1135/2004 Yrkade konkurrensskadeavgift med 144 miljoner kronor för missbruk av dominerande ställning. Räddningstjänsten Dala Mitt Dnr 392/2011 Yrkade att Räddningstjänsten Dala Mitt skulle förbjudas att vägra ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsområde, förenat med vite om 1 miljon kronor (T ) Tingsrätten biföll Konkurrensverkets yrkande och förbjöd verksamheten vid vite av 1 miljon kronor (T ) Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan. TeliaSonera överklagade domen EU-domstolen gav stöd åt Konkurrensverkets linje att TeliaSonera har missbrukat sin dominerande ställning på ADSL-marknaden Tingsrätten beslutade att begära in ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Ärendet vilandeförklarades (T ) Tingsrätten lämnade ärendet utan bifall. Konkurrensverket över klagade till Marknadsdomstolen (MD 2013:5, A 8/11) Marknadsdomstolen dömde Telia Sonera att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift (MD 2014:1, A 1/13) Marknadsdomstolen ändrade tingsrättens dom och Räddningstjänsten Dala Mitts förfarande förbjöds vid vite om 1 miljon kronor, enligt Konkurrensverkets yrkande. 18

21 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Konkurrensverkets tillsyn av transparenslagen Transparenslagen bygger på statsstödsregler och ställer krav på redovisning i framför allt offentligt ägd eller offentligt finansierad verksamhet. Konkurrensverket utövar tillsyn över att lagen följs. Konkurrensverket konstaterar att Sverige för 2013 inte behöver skicka in någon rapport till Europeiska kommissionen eftersom staten och kommunerna inte kontrollerar tillverkningsföretag vars transparensredovisning omfattas av denna skyldighet. [ Dnr 209/2013 ] Konkurrenslagen i korthet Konkurrenslagen innehåller tre förbud: förbud mot konkurrensbegränsande samarbete förbud mot missbruk av dominerande ställning förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Lagen innehåller också regler om kontroll av företagskoncentrationer. Sanktioner För att stoppa pågående överträdelser kan Konkurrensverket besluta om åläggande med eller utan vite. Konkurrensverket kan också ansöka hos Stockholms tingsrätt om att företag ska bötfällas genom att betala konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket kan själv besluta om ett så kallat avgiftsföreläggande. Personer i ett företags ledning kan drabbas av näringsförbud om de har deltagit i en kartell. På talan av Konkurrensverket, får Stockholms tingsrätt vid vite förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. Kommuner och landsting kan också meddelas förbud att driva en viss verksamhet. Stockholms tingsrätt kan på talan av Konkurrensverket förbjuda en företagskoncentration eller besluta om mindre ingripande åtgärder för att hindra skadliga effekter av koncentrationen. 19

22 Konkurrensverket årsredovisning 2013 konkurrens Intressenternas syn på konkurrenslagstillämpningen I regleringsbrevet för 2013 framgår det att vi ska redovisa och kommentera intressenternas uppfattning av vår lagtillämpning. För 21:a året i rad har Konkurrensverket genomfört en intressentundersökning för just konkurrenslagstillämpning. De intressenter som tillfrågats är: större företag (200 an ställda eller fler), små och medelstora företag (färre än 200 anställda), branschorganisationer, kommuner och landsting, affärsjurister samt gruppen myndigheter. Resultaten används vid prioritering av informationsinsatser och andra aktiviteter under det kommande året. Undersökningen har gjorts av Institutet för kvalitetsindikatorer. Effekter Bland alla intressentgrupper finns en mycket utbredd positiv inställning till konkurrens. En majoritet i samtliga grupper anser att Konkurrensverket aktivt motverkar allvarliga överträdelser av konkurrenslagstiftningen samt ger företag och myndigheter vägledning för sitt handlande i frågor som har att göra med konkurrens. I gruppen branschorganisationer svarar betydligt färre i år att de tror att aktörer ofta medvetet bryter mot konkurrenslagen. För övriga grupper är resultatet relativt oförändrat mot år I gruppen mindre företag tror mer än hälften att aktörer medvetet bryter mot konkurrenslagen. Attityd Den allmänna inställningen till konkurrenslagstiftningen är ganska likartad bland de olika intressentgrupperna. Andelen positiva varierar från 47 procent (mindre företag) till 68 procent (branschorganisationer). Föregående år varierade andelen positiva från 45 procent (myndigheter) till 70 procent (branschorganisationer). När det gäller intressenternas syn på Konkurrensverkets kommunikation av hur myndigheten prioriterar bland sina ärenden uppger 70 procent att de tycker det är bra att Konkurrensverket har en prioriteringspolicy som publiceras öppet. Det är en ökning med 7 procent från 2012 då frågan var ny. Förtroende Vid en sammanvägning av de olika intressentgrupperna svarar 56 procent att de har stort eller mycket stort förtroende för Konkurrensverket. För 2012 var motsvarande siffra 53 procent. Större företag undantaget, så har andelen som har angett att de har stort förtroende ökat i samtliga intressentgrupper. Andelen med stort förtroende är lägst hos mindre företag (40 procent) och högst hos affärsjurister (69 procent). Bedömningen av Konkurrensverkets ärendehantering Företag som är parter i ärenden som rör företagskoncentrationer och advokater som varit ombud för dessa företag får varje år bedöma vår hantering av deras ärenden. Bland de som har bedömt vår hantering av företagskoncentrationer ger hela 80 procent ett positivt helhetsomdöme. Ingen har de tre senaste åren gett ett negativt helhetsomdöme. Största skillnaderna i jämförelse med föregående år noteras dels i bedömningen av personalens kompetens, där andelen positiva har ökat från 56 till 74 procent, men också i bedömningen av om besked eller beslut var begripligt där andelen positiva minskat från 85 till 66 procent. 20

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment-

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment- Förslag Åtgärder för bättre konkurrens Konsu ment- Åtgärder för bättre konkurrens - förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran Karreskog ISSN-nr 1401-8438

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 1 Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 Det talade ordet gäller Inför sanktioner inom offentlig upphandling sluta blunda för

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Konkurrensen i Sverige. Åtgärder för bättre konkurrens. nytta

Konkurrensen i Sverige. Åtgärder för bättre konkurrens. nytta Konkurrensen i Sverige Åtgärder för bättre konkurrens nytta Åtgärder för bättre konkurrens - konkurrensen i Sverige Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från... 8-9. Läget! 10-18. Tema: Offentlig shoppingrunda 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet 22. Professorns

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer