Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri"

Transkript

1 ! ~ Årsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien, 1897, äg Helsingfors 1898 Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

2 o Arsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien ffi Hclsingrors 1898 Hehingfors Ccntraltr)ckeri

3 Sedan jag den 16 maj 1896 blifvit af Finska Mejerisarn[undct antagen till dess ombud i England samt från och med den 1 derpåföljande juli funktionerat i nämnda egenskap, får jag, jem~ likt föreskrift i den mig till efterrättelse gifna instl'11ktionen, öfver min verksamhet intill innevarande år samt beträffande Stor britannieus handel med mejeriprodukter, fläsk och margarin, till MejeriRamfundet vördsamt afgifva följande berättelse. Smörtillförseln å den brittiska marknaden. Ar föl' år hal' importen af smör till Storbritannien tilltagit. nförseln från utländska hamnar yar ål' 1897 omkring 200,000 c'\\'t. större än under föregående år. Förutom denna utländska ökning, blef smörproduktionen i England, Skottland och rland betydligt rikligare än den varit under de torra åren 1895 och 1896, på grund af att klimat~ förhäjlandena och nederbörden städe sig synnerligen gynsamma för gräsväxten under ål' En tidig vår efterträddes af en regnig och fuktig sommar, samt kunde kreaturen under hela hösten lifnära sig å betesmarkerna, hvilku stodo gröna ända in i december. Totalimporten af smör till Storbritannien. För de tvänne sistförflutna åren utvisar importen från de olika länderna följande sifh-or:

4 4 18!) 6. l S 9 7. Från Finland owc 124, ,532 Ryssllnd 27,525 42,732 Sverige. 323,&.'9 299,214- Norge. 17,Q(}j Danmark. 1,228,784 1,334,726 ~kland 101,825 51,701 olland. 2:W,469 2i8.631 Belgien.. 38,13U 2S,96:! Franl.-:rike 46'7.60'2 44M,12S Vicwria. 154,865 O\),U75., Queellsland ,200 Syd Al1StrRli~n 1,588 Ny, ~'d Wales 7,77; 23,835 ''''' Nya ealalld. 56,BiO 76,522 Canada. 88,357 loo,ow'.! ~ örentll. Staterna 141,553 1:14,100., ArgentinA..,. 15,ire 14,536.,.Audrn länder <' TotalsumDla cvt.1 3,137,947 3,217,801 Enligt ofvallstående siffror hal' importen ökats med följande qvantitetcl' för 1897 från nedanstående länder: Danmark med 105,942 cwt., Holland 44,162 ow1., Pinland 32,952 cwt., Canada 21,045 ow1., Nya Zealand 20,152 0\\'1., Nya Syd Wales cwt., Ryssland 15,207 cwt., VictOi'ia cwt., Förenta Staterna 12,643 cwt. Norge cw1., samt Queensland 825 cwt.; del'emot har importen minskats frän Tyskland med 56,064 cwt., Sverige 24,615 cwt.. Frankrike 19,474 cwt., Belgien 9,177 cwt., Syd Australien cwt. och andra ländor 993 cwt. De olika ländernas procenttal vid importen samt förbrukningen af smör per individ. Danmark har 1897 bidragit till exporten med omk. 41,0 %. Frankrike 14 Ofo. Sverige 9,3 %, Holland 8.G %, Victoria 5,2 'lo. Finland 4,8 /,. Förenta Staterna 4,7 'lo. Canada 3,4 '/0. Kya Zealand 2.4 0J0. Tyskland 1,70;. Ryssland 1.3 '/0, Belgien 0,9 % ' Norge 0,8 %. Queensland. Syd-Australien och Nya Syd Wales med thl sammans 0,7'/0 samt slutligen Argentina med omkr. 0.5 %. Rvad Danmarks stora pocenttal (41.9) vidkommer, bör, då omkr. l/l af det svenska smöret utskeppats äfver Köpenhamn snt,llt

5 närmare hälften af värt exportsrnar konllnit samma väg till England samt härstädes i tulluppgiftel'na uppförts såsom danskt, del'ifrån afdragas omkr. 10 a 12 o/u, bvarsf omka'. 4,8 Ofo komma Sverige, 4,2 '/0 Finland samt resten Tyskland (Slesvig-Holstcin) och Ryssland tillgodo. Sålunda kommer Sverige rätteligen att stå erter Danmark hvad exporten af smör till England beträffar med omkr. 14,1 % och Finland näst efter Frankril<e med omk. 9 n. För det inhemska (Storbritanniska) smöret kan ej exakta siffror uppgifvas, men torde Jllall kunna uppskatta dess belopp tillsammans med den irländska produktionen för sistlidna ål' till öfver 2,000,000 cwt. fall man sammanslår detta tal med den utländska importen (3,200,000) framgår att förbrukningen af smör föl' 1897 i de...förenade konungarikena utgjorde äfver 5,200,000 cwt., hyndan, då befolkningen utgör omkring 38 millioner individel', åtgången pr person år 1807 utgjorde äh'cr 15 eng. 'il (omk. 7 kgr.). 5 Totalimporten af smör för de olika månaderna under de trenne sistförfl. åren Jnnuari cwt. :lfjj, , ,OH FebruRl j 23lilU[) 2li5.U0 273.,24. ::\fars 236:41H 28{lili April :!'io.zlt8 23'l..å5tl }'aj -,.sa> :!.:O;OO3 25!:i.314 JUlli ;) ;243 Jllli 252, ;6[;0 :as,goo Al1gnsti :.' :!.),SJr, 2.'i8.47(l September -, ]93, ,240 1b'9.!jij9 Oktober. t';jr.il9t.i 232,008 23::.210 November. -, 2ll.l,[i59?,l,251 2'B6,811 December B 28l.V!l Total summa cwt. j :?,8:?5,li82 3,OiH,[)'J7 3,2l7,801 der Ökningen eller minskningen of importen under olika månaaf året i jämförelse med 1896 hal' varit följande: ow' cwt. + 50:,') ~'-. --t 38.8OS.)-.,; nj.. _lr'j61 Jan Feb '. + 8:495 Mars.. _ 3:%1 l:sta qv. + 9,Ci\J[i J uni.. 24,466 2:dra q\'. + 00,685 cwt. Juli.. + ~O'_Q Aug.. ':j: 1~,671 Sept... 29,7~9 3Je qv. + 80,420 ewt. Okt XO\ Dec :do qv. 840

6 6 Totalimporten af smör till Storbritannien under den senaste tio års porioden samt dess bel'äknade värde i <E stg. mport Varde Ökning SedU se naste Ar lf cwts. i.t. mportoll Vllrdet f. cwt. 1.ti ,H13 M,400 8S5,4t4 lss!.l UZ(tU '8,if.5 1,341,635 SW 2,0-17,717 Op!E; , , ,135,007 lj,!l!ll,j83 Oi,800 9-J'1,gM 189' ,009 11,965,100 47,3'J2 374,. 07 Hlli:~ :!.B27,474 12,7G3.W3 144, ,403 18'J4 ~,5i4.83: 'J 2,17, ,{)(j, 2,8'25.00'2 a;245;230 ZO-oO, ,581 i 3,037,~1 15,3-a4,3{j;J 212,2'G/) 1&17 9,217,001 tö,!)1ti,!lll 1i'9,S;» l'~~~~1 Smörmarknaden i Storbritannien Eftel'f!'ägan, som under början af åt'et var god med höga priser, blef redan i februari mattare, och sjönko priserna betydligt i förhållando till ål' Längre fram på våron syntes dock en rörbåttring i marknaden hafya inträdt, och Jmn man säga att smörhandelll från medlet af april till slutet af juni arit jämförelsevis fast. Efter denna tid inträdde on gradvis sämre marknad och voro äfven prisel'na mindre goda. Först mot slutet af augusti kan det åter blifva tal om on bättre eftcl'f'ågal1, hvilken dock ej fortfor längre än något in på septembcl, då de stol'n maskinurbetaro sträjkerna och»lock ouh'erna bö'jade. Från denna tid förde marknaden en släpande tillvara ända till årets slut, med mot föregående ål' reduceradc priser. Tagel' man i betraktande den stora importen och don rikliga inhemska smörtillförseln äfvensom dc svåra tidcr marknaden under det sista kvartalet hade att kämpa emot, bör dock erkännas att priserna under dylika tryckta förhållanden varit jämförelsevis höga. Hörar kunde åfven slutas att marknaden för 1897 i det hela taget utfallit gynsammare än lllan haft rätt att fordl'a. Detta hade nog varit fallet, om ej förtjänstel'lla för det mesta fått betäcka de förluster, som uppkommit genom konkursel' och uccol'daftal, af hvilka.grocer}', världen, under sistlidna år, äfvensom in på detta, haft ett otal a.tt uppisa.

7 Såväl de utländska exportörel'n8 som härvarande importörer harva i många fall fått nöja sig med dividender, icke öfyer. stigande 25 '/0. Dessutom har det-- ej hört till sällsyntheterna, att fall förekommit, der till utdelning ej funnits något. De. som i allmänhet direkt förtjäna minst å smörhandeln, lira detaljisterna eller :tgrocerymäjlnen~. hvilka under de senaste Aren genom utbjudande af sitt smör till möjligast billiga priser, försöka få kunder att inkomma i sina butiker och vid Smör_ inköpen blifva i tillfälle att påtruga desamma sådana varor. vid hvilkas utminutering en bättre profit kan erhållas. Smöret har sålunda äfven intagit en viss 81l1l0nsplats i detaljhandeln, förutom au grocerymannen, då oftast en två månaders kredit vid smör uppköpet beviljas honom af importören, har ett betydligt rörelse kapital nf de från det utminuterade smöl'et. influtna penningarne, 7 Engelskt och Skotskt smör. Såsom förut nämnts, hal' tillgången på inhemskt smör under sistförflutna ål' varit synnerligen riklig, enär fuktig och mild tem ])eratur, frodiga gräsvallar samt en lång betestid mycket gynnat produktionen. Hvad smörets kvalitet beträffar, har den i genomsnitt ansetts god, isynnerhet då smörets hållbarhet ej är utsatt för samma fordringar, som det kontinentala, på grund af att den inhemska varan i regeln senast konsumeras dagen efter kärningen, Derför hal' äh'en engelskt och skotskt smör med framgång kunnat konkurrera med importel'adt och oftast sålts till något högre pris, då en stol' del af publiken föredrager, der sig göra Uter, att gynna den inhemska industrin framom den utiändska. Äfven har under de senare åren regeringen, gl'cfskapsråden samt åkerbl'uks- och mejerisiillskapen gjort sitt bästa för att sprida en mera rationell mejel'iskötsel samt genom under...isning i smör~ och osttillvärkning sökt höja mcjerihandteringen i landet. Desrmtom hafva ansenliga penningepris utdelats vid jordbruks- och mejeriutställningal' föl' såväl utstäldt smör som åt till värkare vid själfva utstälhlingarne, Nögra mejerier i större skala existera i allmänhet icke i Storbritannien, utan tillreder i de flesta fall hvarje farm föl' sig sitt smör, föl' att sedan afsätta detsamma i någon närbelägen stad eller hos kunder, som taga det på beting.

8 8 Hos engros handlare och grocerymän flir man därför ytterst sällan se engelskt eller skotskt smör, utan säljes det i butiker, hhka i regeln handla med landtmannaproduktel' och stå i daglig förbindelse med fal'marene.. Priserna för inhemskt smöl' hafva under sistlidet år varit någol'1unda jämna samt i det hela taget oberoende af de utländ ska noteringarne. Under våren och hösten betalades frän 1 sh. 4 till / d pr eug. Yl. Sommartiden åter stodo priserna från 1 sh. till l/.,d per aug. 'il. rländskt smör. rland, som i långliga tidal' försett den engelska marknaden med s. k. farmer» (= bond) och factory-smöl' (= uppköpt och blandadt bondsmöl'), hal' under de senare åren med en energisk ifvsr kastat sig pä [abdkntionen af :>creamery, smör (= mejerismör). Från att ål' omjn-ing % af det irländska smöret utgjorde»farmen och :1>factol'j' buttert, har undel' sistförflutna år närmare hälften af exporten utgjol'ts af tcreamerytosmör. Såväl regeringen som enskilda kapitalst<'l'ka bolag gö'a allt sitt till föl' att införa det skandinaviska mejeriväsendet i rland, och har det ena andelsmejeriet efter det andra uppstått, del' blott tillgång pä mjölk finnes. Tätast ligga mejerierna i sydöstl'a delen af landet (Cork distriktet), men finnas nu redan i alla grefskap!lere eller färre tcreameriest. Dessutom har man i rland vid mejerien infört skumstationssystemet i mycket större grad än i Skandinayien och Finland, och producerar derföl' ett irländskt mejeri i medeltal öfver 1,500 kgr i veckan. Liksom i England och Skottland afstannar äfven i rland, tillföljd af rnjölkbrist, smörtillvärkningen under vintermånaderna. Detta förorsakal' isynncl'het stort förfång för >cl'eamerpsmöret, lwars regelbundna kunder under vintern måste vända sig till andra länders produktion, samt kan möjligen sedermera kunden fatta tycke föl' ett nytt märke, hvilket erhålles året rundt. Ofta blir det dorför ganska mödosamt att pö. våren ö.ter~ inarbeta varan, och är dotta ett af skälen wnrföl' irländskt»croamerytosmör, ehuru ibland af prima kvalitet, samt blott några dagar gammalt, i pris stål' undel' det skandinaviska ända till 6 a 8 sh. pr cwt.

9 Någon notering föl' irländskt :tcreamer:r~ smöl' föl'ekommer ej inom landet. derernot har noteringen för farmer och fneto1')' smör gamla anor, i det att redan ål' 17'79 vid smörmurknaden i Cork infördes ett värderings- och sorteringssystem, som fortfarande eger bestånd. Det smör, som tillföres marknaden i Cork, indelas i 2:110 hufvuclgrupper ecter salthalten, näml. 1) litet sal tadt med omkr. 3 % ellor mindre saltmängd, 2) stm'kl saltaclt med omkring 6 % salt. Den förstnämnda gruppen dejas i 3 klasser, benämnda: a) superfint, b) fint, d) mildt smör, alt efter kvaliteten. Det starkt saltade eller ordinära smöret hänföres till 5 olika klasser likaledes efter kvaliteten och benämnes eftol' den kvalitets.nummer, det vid sorteringon erhållit. 9 Noteringen i Cork Medeltalen af de högst'-t noteringarne pr månad föl' irländskt superfint (= litet saltadt) och ordinärt (= 1 kl. starkt saltadt) tarmer och factol'y smör harva varit följande för de nio sellare månaderna af (Under de tre första månaderna torgfönles blott några få,firkins» = drittlar). shillings pr cwt. (1 sh. ~ 126 penni 1 ewt. = 50,s kgr.) Apr. Maj Juni Juli Aug. Superfint Ordinärt 1:sta kl Sept. Okt. Nov. Dec. Medelvris pr ar Supel'fint Ordinärt l:sta kl Canadensiskt och Stats-smör. Hela smörexporten till Storbritannien från Nord-Amerika utgjorde för ,598 cwt. mot 229,9.10 cwt. 1896, hvilket utgör en ökning föl' sistlidna år af omkring 33,000 cwt. Deraf bidrog Canada med 21,000 ewt. samt Förenta staterna med resten eller omkr. 12,000 ewt.,

10 to Äh'en kvaliteten har mot föregående år gjort förvånansvärda framsteg. Det amerikanska smöret uppköptes rör några ål' se dan så godt SOlU uteslutande härstädes för bageriändamål och till matlagning; numera användes dcrernat en stor del oauaden siskt och finaste stats smör säsom bordsmör. Vid sådant föl' hållande nödgas man medgifva att de förbä~tringar i smörproduktionen och transporten, som senaste år vidtagits i Amerika, ej förfelat sin värlian. synnerhet hul' en god marknad vunnits för det c:madensiska smöj'et i Skottland med Glasgow i spetsen. Äfven i Liverpool och Lancashi'c distrikten synes ibland den aj'betande delen af befolkningen god efterfrågan varit å denna, jämförelsevis billiga vara. Att det canadensiska smöl'et på senare tider gjort så stora ft'amsteg måste hufvudsakligast räknas regeringen i Canada till förtjänst, ty denna regering har, icke skyende penningeutgifter, på ett berömväl'dt sätt gjort sitt bästa föl' att upparbeta landets smörproduktion i såväl kvalitativt som kvantitativt hänseende. Bland Jofvurda åtgärder i detta syfte må t. ex, följande anföras: utdelandet af exportpromiel', tillsättandet af en mängd llya mejeriinstruktörel', lättnader i transportkostnaderna, anläggning af kyloch sortel'ingsmagasin i exporthamnarne samt utgifvande af fördelaktiga lån åt mejerianläggare och rederibolag [öl' byggande af snabbgående, tidsenliga samt med kylapl>aratcl' försedda lastångare, Dessutom hal' från jol'dbruksmillistel'iet i Canada utsälldts en kommissionär, som besökt härvarande större marknadsplatser och försökt intressera de skotska och engelska importörerne samt grocery männen för canadensiska landtmannaprodukter. Afven har dett yal'it tal om att den canadensiska regeringen, likt Sverige, Danmark, Norgo och Finland, skulle tillsåtta i Storbritanien en jordbruks och mejel'iombudsman i och föl' bevakandet af Canadas intressen, Genomsnittspriserna per månad för canadensiskt och finaste statssmöl' han'a enligt hänarando notaringar val'it följande:

11 11.Januari shillillgs pr cwt llo/4 Februari. \14/- 87/4 Mars 13:.1,5 8.ffG t'.;ril is/- S/- J. - 7ti{5 JUlli - S'J Juli. SW5 &or.? Augusti. OO{ti 05/- September 103/- 97/6 Oktober. l00/~ 100/- November 'J'#- Jul/_ December ml/- 07/- Medeltal pr i'lr!ja/lo 80;:) Australiskt smör. De senaste åren hah'a ej varit säl'deles gynsamma för den australiska smörexporten, som en tid säg ut att taga 10(eo af alla andra Hinders. Torkan åren 1895 och 1896 samt säsongens föl'senande sistlidna ål' långt in på oktober (i vunliga fall börjar gräsväxten redan i medlet af augusti), hal' gjort, att kreaturs-stocken på grund af roderbrist liu en del fätt nedslaktas och bar mjölktillgången i följd häraf betydligt uttagit. För jämförelse må exportsifh'all föl' de fyra sistförflutna åren anföras. Ål 1894 importerades till Storbritanien 292,150 cwt. austl'rliskt smör, 1895 steg importen till 313,453 cwt. samt sjönk sedermera 1896 till 221,055 cwt. och utgjordo ,875 c\\'t. Victoria har blott i propol-tion till mängden ökat obet)'dligt sin expo t föl' senaste ål' och endast Nya Zealn.nd och Nya Syd Wales, hvilkas klimat synn.s val'a fuktigare än de öfriga Australiska koloniernas, hafva visat ett märkbart framåtskridande under Öfverhufvudtaget haf\'a de osäkra klimatiska förhållandena på senare tider betydligt afledt intresset från nya mejel'iföl'etag i Australien, och sel' det för närvarande ut såsom om e.ustl'aliel'na öfvel'vunnit den sangviniska tanken, att del'as hyad väderleksfö'm.llanden beträffar opålitliga land voro läml)ligt föl' en storartad mojeriindustl'i. Dertill kommer en annan icke obetydlig olägenhet, nämligen den långa väg smöret måste fraktas innan marknadsplatsen kan

12 12 uppnås. vanliga fall åtgår omhing halfnnnan månad till tl'ajlsporten, men det händer ej sällan, att stormar och andra missöden fördröja en fraktbåt Uere veckor, i följd hvaraf stundotn flere aflastningar landa härstädes samtidigt och därigenom ärver hopa marknaden med smö.', som under d.ylika tillfällen måste säljas till reducerade priser. Hufvudmarknadsplats811 föl' australiskt smör är London och dess omgifningar. Blott en mindre del dera! säljes i mellersta och norra England samt Skottland. Den australiska smörsäsongen börjas härstädes under normala förhållanden i november samt fortfnr till slutet på maj. Sistlidne år inkom dock, tulföljd af det försenade året i Austra~ lien, mera betydande partier först i december, och härledde dot smör, som torgförts tidigare, föl' det mosta sitt ursprung från Nya Zealand. ToppnotOl'ingarne i London föl' finaste kolonialsmö' utgjorde under sju manadla' af ål' 1897 följando i shillings per cwt. Jall, Fel!, Mars April Maj Nov. Dec. h. 811.,h. sh. sh.,b.,h. l bita veckan ~, l):! l().l l().l 2:drn 108 lo<!u 9::!!). 1().l 10' S:dje ::!., 1<8 1(1' 4:0.6 10li 06 ' tl:! ~, :te '1. 10li ' 00. Medeltal pr månad. lml~ 1101/6 93(.i l)2/g 9i/~ '00/-/ :> ~ :> ,'3 107/- lot/u 9-if(i S9[ ,1-1(8/- },cdelpris per 7 m1i.nnder 1&\7 Sl 9lJ/S,. '{ l6jti O~,.7 Franskt smör, Näst Danmark påföres Frankrike den största smörimport siffran i de engelska tulhmalerna, dock synes smörexporten fl'ån Frankrike till England sistlidna år nedgätt, utgörande 448,123 cwt. mot 467,602 cwt. år 1896 samt 454,843 ewt. år Till England anländer det franska smöret i fäl'skt skick dagligen med kanalbåtarna och är i regeln fast placeradt firet l'undt, efter de under veckan gångbara priserna. Jejerier i skandinavisk och kolonialstil äl'o ännu ej särdeles allmänna i Frankrike, utan produceras smöret därstädes föl' det mesta i hemmejol'ier.

13 Det franska smörets förnämsta konsumtionsområde är södra England med London och dess villastäder i spetsen. Äfven å alla första klassens hotell och matställen serveras i regeln s. k. osaltadt franskt smör, hvaraf dock i mellersta och norra England samt Skottland en stor del förskrifver sig frän rland, Danmark samt eget land, och komma iifven till södra England stora partier s. k. osaltadt eller finsaltadt franskt smör örver routen Esbjerg-Harwich (nära London) från Danmark och södra Sverige. Egentligen kan man säga att det osaltade smöret blott VUlnit burskap ibland de förmögnare lagren af befolkningen och så godt som ej als användes af den stora konsumerande publiken, som vill hafva syrligt och saltadt smör. Franskt smör förekommer i handeln under namn af.kol' mandy smör. (mer ellor mindre saltadt), i korgar ä[vensom mindro drittlar samt.britanny-smör~ (färskt, osaltadt eller föga saltadt) i.rolls. rullar eller skälpundsbitar. Såväl Norrnandy som Britanny-smör indelas i ända till 4 klasser, varierande i pris allt efter qvalitet. Högst i pris bland olika länders smör i Storbritanioll stå prima Normalldy smör i korgar och d:o Brit81l11Y i rolls. Dock rättar sig prisställningen på det franska smöret till en stol' del efter häryarande noteringar å svenskt och danskt smör samt brukar därför det finaste franska smöret vanligtvis stå någon shilling per cwt, högre i pris, eller åtminstone å samma lliyfi, som finaste skandinaviskt smör. Toppnoteringarne i medeltal per månad för finaste franskt smör utgjorde i London för: 13 Normnndy-smnr i Normandv-smör i Britannr Smör i rolls rul ar l\ korgar dritt!or 12 eng, ~ (5,9 kgj.s i sh pr cwt.. i sh per cwt. ish&d.perro !l l Januari. 123/3 121/3 lrof/ 111/3 15/10 15,0 Feb1'}lari 123/6 lla/g 107/6 100/- Hi/- 15/- Mars, 115/- W/- loojg ffi/- 1-1,' 14/6 April, ljj6/- 103{7 U::1fij 9t,5 13J3 13/- Maj. JJ9/1!lMj <J~/- 88/- 12/9 12/10 Juni, 96/- 91/- 89/- 85/- 1::!/6 13/- J uti U7/3 Ol/7 SS(- 93;3 12/10 14/- AUgll~ti: : 102/- l()\)/- &J/G n\jf(l 13/- 14;3 September. J01/- lm/- 9i/- 97/- 13t2 14/1 November. ().j,/- 110/-!J3/- Joo/- l3/6 15/- Ok:tober,. 104/- 112,5 9V3 lo'q3 ljo 15;3 December, 110/- 114)5 99: - 104/0 14'3 15/5, Medeltlll pr år Wö/O l 109;- 05/G m;s 13/9 14{3

14 14 Medeltalen rör oh'anstående noteringar åren harva varit följande för !J3 Normandiskt smi,lr j korgar i sb. p' cwt. 109/8 113{3 123/3 Nonnandiskt smör i drittlar i sh. pr cwt. 97/6 99;8 110/8 Rritanny smör i.mlls. j sh. pr rolls 14/1 14/1 15ftJ Holländskt smör. Äfven holländskt smör torgfördes förut under tvänne benämningar i den engelska marknaden, näml. 1) ordinärt eller 8. k friesländskt smör. 2) s. k. holländskt factol'y smör. Numera hafva dock andelsmejerierna i Holland tilltagit på hernmejeriel'nas bekostnad, och säljes isynnerhet i mellersta och norra England stora mängder s. k. DutBh (Holländskt) creamerp smör. Några speciella veckonoteringar å sistsagda smör förekomma ej i handelstidningarne, utan betingar det sig något lägre pris än skandinaviskt och finskt smör, föl' finaste slag, hval'af dock tillsvidare sparsamt förekommit. Dess säsong är egentligen under tiden April-September, och blott mindl'e plu'tier torgföras under de åtel'stl'wnde månaderna, Allt holländskt smör' hat' haft att kämpa emot det dåliga rykte landets producenter fått, i det!läm!. 3/4 af de, utaf tullmyndigheterna i hamnstäderna tagna och såsom förfalskade uppgifna smörpl'ofven, försktifva sig från Holland. Huru det egentligen förhaller sig med smöl'föl'falskningarne är svårt att säga, isynnerhet då från holländsk officiell sida kunnat ledas i bevis, det de engelska analytikerna upptagit en föl' hög fett standal'd vid bedömandet af smörpl'ofyen, men antagandet att allt ej föl'häller sig rätt fl holländsk sida liggel' nära till hands hos härvarande importörer och :tgrocery:t-män, då Holland i margarin och :tmixture:o tillvul'kning och export milngdubbelt öfverträffar alla and,'a länder. Hvad qvaliteten beträffar, ål' det holländska smöl'et ej när melsevis sft hållbart som det finska och skandinaviska smöret, och isynnel'het vårtiden, dä stola partier holländskt smör inkomma till England samt ej genast kullna placeras, spårar man

15 tydligt en daglig försämring af varan. partier af samma märke slumpas bort på oad till pris, understigande föregående 20 sh pr cwt. 15 Derför få ofta osålda följande veckas mark veckans med ända till Köp i fast räkning af Holländskt smör hör därföre till sällsjntheterna i England, dessutom draga sig flere detaljister för att handla med varan, på grund af den risk, mången tror sig löpa, ifall smöret skulle förklaras vara förfalskadt, och kunde möjligen då den misstanke falla på försäljaren att han själf tillblandat margarin i smöret. Under sistlidna år utgjorde expo'ten af smör från Holland till Storbritanien 278,631 cwt. mot 234,469 cwt samt 191,201 cwt Från grannstaten Belgien, hvars smö,' i pris och qvalitet kan jämföras med holländskt, utskeppades till England år ,962 cwt. mot resp. 38,139 cwt. och 24,732 cwt. åren 1896 och Toppnoteringarna i medeltal pr månad för holländskt smör utgjorde i London för: Ordinllort eller s. k. Fries lands smör i sh. per ewt. g. k. '}'letory' smör i sh. per ewt Januari. ().i!- 100/5 1().a/6 100/5 J 1t1/- 07(7 Februari 105/- 100/- 100/- J07/- 100/- 103,16 Mars.. S7f- 92/- 73/ö m/6 lj7f{j 7ö/a ty~il. 85/li 8'~/5 71/9!:D/U 88/5 7~lfl aj. '/- 73/- 7ijG 7UjG SO/ö Juni.. 79/6 '191- ''' 64/6 '/- '/6 Juli ''' ' 8!l/4 00/- 8-/fJ!U{:i 93/3 Augusti. 03/- 99/-!)/ö!l.'}ft) HU/6 95/G SeptembeJ 9.l/{l 00/- <J7/-!J8J(i 10'21- lojjfi Oktober!1ö15 105/7 112}5 fjs,(j 110/- 1\610 November. 00/6 97/- Wj3 101/- l().v- 1O'2/G December /5 00/- 102/- 104/5 102/6 Medeltal pr år S '/-!1(),5 95/5 98/8 95P Medelnoteringarne för åren 1894 och 1893 utgjordo för Frislauds smör resp. Factory smör ~ 95 sh. 9 d. och 106 sh. 8 d. 100 sh. 8 d. och 108 sh. 6 d.

16 16 Tyskt smör. Tyskland, som förut sändt betydande partier smör till Stal britanien ' till följd nf sin växande industri och cleraf upp kommen tilltagande kommmtion inom eget land, mer och mer minskat sin smörexpol't, och kan man egentligen numera blott tala om en Rmöl'utföl'sel från Sleswig--oJstein. Sedan gammalt har det holsteinskn smöret gått i England under Hamn af.kielbutter», men förstås dermed lumel'a j detaljhandeln syradt och saltadt exportsmör från de olika nordiska länderna. T. o. m. finaste danskt smör gäl' mångenstädes under namn af :tkieb, eller rättarl:l sagdt >,Dnnisb Kieh, och har säledes från ordet.kiel., som förut betecknade oxporthamnen föl' holsteinsd smö', uppkommit en benämning för finaste skandinaviskt och äfven stundom finskt e),.l)ortsmör. Huru Tysklands smörexport till England aftagit framgår ur nedanstående importsifh'ol' för de fem sistförflutna åren: mporten af tyskt smör till Stol'britanien 1893 cwt. 164,985 minskning 1894»137,755 ~ 27,230 cwt. 1895» 112,338 ~ 25,417., 1896» 107,825., 4,513., 1897., 51,761., 56,064» Smörnoteringell i Hamburg, som förut spelade en nämnvärd roll i den engelska marknaden, har numera blott en lokal betydelse. Dock upptages den ännu i härvarande handelstidningal'. Dessutom förekommer i Hamburg uppgifter å s. k. Smöl'auktiol priser (ostholsteinska mejeriförbundets notering). och införes häl' för jämförelse med den danska noteringen, noteringa1'lle i Hamburg. 1) Smörexpol'törernas notering 1897 i tyska mark och pf. föl' 50 kgl', ~,. ~ ~ ~,. 0<1 O< <n o o o : l&.o. e. 1 ~ :<>1 ~ o to l:sta vflckan 101 ro l~~ JOO tj loj 2:dra ' to~ tj los 3:dje ( U :de 103 9'J l' 115 SS''' H15 loj) H 100 5:te ~ tj - HJO Medeltal pe~ ~å~a~ ,2,1 HJO,oo0211l ool'01,,,hOJ)~,.,111 O,,~ los Medeltal p' ål' Rmk 103: - mot 99: samt 95:

17 2) Hambul'gs smörauktionspriser (Östholsteinska mejeriföreningarnas kontrollnotering). tyska mark och pr. för 50 kgr. ~ p '',',. ~ 1 ~ '' ~ '' i o ~ > ~. S di ~ - 17 z o c l:stll veckan 100J 107 Di D!l 10'2 88 U3 101 G :0.11'''., 110 1(» 101 1Q;j \) l \ :dje 10:1 105 DO 100!l ::!O 11 lo 110 hle 100 1O.j.!.l ils JO!! ' ' 1 l.i:to., J lo~ - l:) - loj M:h~~Jpo~ 10.1:80)105:-1!l8:5003:-1!)fj;:mlf~.H.o1 fji:401111;-1113:50!113:-1114:2,i1l)(l:80 Medeltal per år Rmk 104: 50 mot 104: samt 99: Danskt smör. Det främsta rummet inom do till Storbritannien smöl'exporterande länderna intager Danmark, hyars smörutförsel till England och Skottland varit följande föl':. Jnn. Febr. MR1'';; Alll'il }'h.j Juni Juli S!!5 102,067 87,5G8 81,Ul2 lltl,ö17!lä, ,98$1 116, lG %,115!l8,02 124,7(H 105, ,383 12G, ,495 18!l7 9f!.348 JOU14 12(, , , , ,490 - Aug. - Sept. Okt. Nov. Dec, Summa )ler åt, 1SUr;.!J2,057 tlo,' ,313 'W,Ur;7 103,021 1 lö:? UU ' 94,21.'i 104,112 79,'l ,105 1'tL~' , ,075!l5,377 1O{<Otil L19,581 1'334'726,, Af Ofvallstående siffror framgår att Danmarks smörexport till Storbritannien 1897 hal' ökats med ej mindre än 105,942 cwt. mot mot en ökning af 66,014 cwt. 1896, Observeras bör likvui att i ofvunståendo engelska tulluppgifter äfvon upptagits såsom danskt allt det smör, som fl'ån S,'ol'ige, Finland, Ryssland och Tyskland exporterats öfver Danmark till Storbritunien, och tordo blott omkring 1,000,000 cwt.,

18 18 utgöra den egontliga siffran föt' väl'kligt danskt smör, hvilken siffra dock i och för sig ii' aktningsvärd nog. Till följd af sin kvantitativa och kvalitativa öfvcrlägsenhet å den engelska marknaden hal' det danska smöret intagit en do~ minerande plats ä härvarande hufvudfö,'siijningsorter, hvm'est iifven den danska notel'ingen till en viss gl'ud lyckatf'l hålla uppmärksamheten fåst vid sig. Att don dock oj spolat' sanlna 1'011 som lol'dom hur undol' don sistförflutna tiden allt tydligaro börjat visa sig. ty från att förut hllfva sält det mesta af sitt små,' i fast räkning (f. o. b.), onl. Köpenhamns notering till Englund få de danske exportörernc ofta nuförtiden bekväma sig till att konsignera sin vara och nöja sig med prisor, som uppnåtts härstädes. Detta dels på grund af att Sverige och Finland alt mcr och mer lyckats lösslita sig från den danska mellanhandeln samt numera konsignera största delen nf sitt smör direkte till England, dels på grund af den år föl' ur tilltagande koloniala, amerikanska, irländska och holländska exporten nf Creamory smör, som satt härvarande importörer i tillfälle att fylla sina behofver äfven från annat håll, och ej allenast vara bej'oende af danskt smör. Med en seglifvad uthållighot har dock den köpenhamnska noteringskomiten försökt hålla sina priser uppe och derigonom försvårat den direkta exporten från Sverigo och Finland, hvarrör do skamlinaviska och finska exportörerne knappast tordo kunna berömma sig af någon egentlig profit af handeln med smör under de senaste fem åren. Såsom en pl'isbestämmunc1e basis är en notering lik den danska ej ur vägen för de skandinaviska län derna och Finland, blott den kunde följas och uppnås å mnl knadsplatscrna i Storbritanicll, men har den t, cx. under sistförflutna är visat sig stå [ör högt mot de pris, som betalats här städes. Detta ej häller att undra öh'er, då noteringen satts fem dagar tidigare (om torsdagarne) än själfvr marknaden varit i Stol'bl'itanien (pä mån och tisdagarne), under hvilken tid efterfrågan å de olika mal'lmadsplatsel'na mycket hunnit föl'ändra sig, Dossutom vilja äfvon häl'varande importörer hafva ett ord med i laget, då det ogentigen boror på dem att placora smöret,

19 19 Köpenhamns notering Från böri~m af 1897 började noteringskomimn i Köpenhamn utgih'a en dubbel notering för föl'sta klassens smör, hvaraf den högre sifo-an betecknar den s. k. ](öpenhamns toppnotering i Kronor per dansk centner = Jan. ~'obr. ~ Marg April 50 kgr. Ml\j Juni l:sta veckan 04 -HO -07 ~ ii :dra., !ro ii -Bl 'i:.! -7l; 3:djo, !l3, so 4:de 00 [fl Si n ' -00 5:t.e S - - Modelll.. 9'l:4.0 ffi:boisö-.:.o 93:75!81: --sn, 74:.:i0--83:40173:bO 'j!}.w73: 79:00 Juli Aug. Sept. OkC Nov. DO<>. ~' :stll ycckan F ~ -lj.l lj.l -100 t:dra., !12 ' :djo, -8't :do 14-8'2 ly' -00 Jr -00 ~2 -!Y !)(j 5:te -b'2-88 -MG Medoltnl..74:- 82: :25100:40 06: [83:50!J3: l!jl:50-07:~i}lol:- -07: Medeltal föl' ål' 1897 Kl' Medeltalen af toppnoteringarne i Köpenhamn under sistförflutna 20 år. Ä, K,. Al: K,. Ä, K,. Ä, K, : : -!l: !12: Z: - l1l&l 100:- l88u l' ; : : 50 1b!11:50 - ((; 00: ; : :- 1800!rZ: : 00 11;87 94:50 lil!l2 97: ' &1:80

20 20 Toppnoteringar af Skandinaviskt smör i London (eol. :tthe Grocer:.) i sh. & pence per cwt. = 50,803 kgr. Janunri }'ebr\tilli Maj Juni '. ~ Apdl '1& !l71 S'JG lsd SmllH!.JG 18!J71 18!ltl 18D7ll&JJ 'H jj.l vooka.n 1::.' , :1 ' ils ,<>l 112 OJ OU!tJ l)l!~ 'O' OU < ils !lO 100 ' SS - :'d.edella ll7i6/-1,1/-j/u 1'07/- 110/0 1101/ !l1l/l01 00{31 '''/- Juli Allgusti SOlltombor Oktobor NovemiJor Dcccllluer 18'J7 1180G um !J7j1800 lbw' 180l.l 18!J71 1SOO &J7 1 SW 1 veckan 100 OG 100 '14 ' ilg lid U S 'ls 110 '''' J 114 ' ''''' ils 120 1~ ils ils lli 117 l ffi ::.' Mooelt.al 98J51100!1 1100/ 1119/-1115/-1111/-1100/5112,1/ 115/ fJllHl/6 Medelpriset för 1897 var per cwt. 107/4 mot 110/1 1896, hvilket utvisat' en skilnad af 2/9 P', cwt. Såsom föl'ut nämnts, har äfven frän Danmark under sistlidna år exporterats os)'radt smör i rullat' oller skålpundsbitar (Holls»), samt har dylikt smör i dotaljhandeln betingat sig frän l/, till 1 penny högre pris pr ong, skålp. än s)'l'adt oxportsmör. ' Svenskt smör. Undel' de tre sistföl'f1utna ål'on har S\rel'iges smöl'export yarit någorlunda lika, dock utyisar afskeppningen föl' 1897 on minskning af 17,759 cwt. mot Att man ej kan tala om nögon ökning i utförseln under det senaste året, beror ej pa, att smöl'pl'oduktionon i Svel'ige numera nått sin gl'äns, utan helt enkelt på en tilltagande konsumtion inom eget land. der år för är nya industl'iclla anläggningar uppstått. Då Sverige sålunda allt mer och mer börjat förbruka sin egen smörproduktion, hnh'a äh'on exportörerna och mejerierna

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon Canadian Pacific Linjens Sällskapsresa till C fcxl kcl k i maj IQ3O»Success of Klcfimond» 20,000 lon Avsikten med denna sällskapsresa är att arrangera för våra passagerare den möjligast bästa ock bekväma

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

ffil}b1tr fe-lf Fness re[ease tea-l

ffil}b1tr fe-lf Fness re[ease tea-l fe-lf tea-l ffil}b1tr Aktiebolaget SKF Fness re[ease Kvartalsrapport från SKF 199L SKF-koncernens försäljning under första kvartalet L99L uppgick till 6 922 rniljoner kronor mot 7 l-1-2 Mkr motsvarande

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

2008 Antal förest. 05-okt Södra Lekplatsen Lund 1 Lund Skåne 0 11-okt Södra Lekplatsen Lund 1 Lund Skåne 0

2008 Antal förest. 05-okt Södra Lekplatsen Lund 1 Lund Skåne 0 11-okt Södra Lekplatsen Lund 1 Lund Skåne 0 2008 Datum Spelplats Antal förest. varav FÖR BoU publik Kommun LÄN Total publik 13-sep Södra Lekplatsen Lund Lund Skåne Avbruten 17-sep Södra Lekplatsen Lund Lund Skåne Inställt 18-sep Södra Lekplatsen

Läs mer

v eyqs a nnhots b er ä*els e

v eyqs a nnhots b er ä*els e v eyqs a nnhots b er ä*els e TsK/westd.a 2oog SttlYeLsew 2oog B ftwltqrawtz ft

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad)

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-213 TWh/vecka 7 6 5 4 3 Innevarande period Föregående period 1 resp 9% sannolikhet, 196-213 2 1 okt dec feb apr jun

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland

Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland Produktsortiment Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland Oviken Ost drivs av Kristina och Robert Åkermo. Förutom mejeriet så bedrivs skogsbruk, lite körslor med gårdens maskiner samt veterinär och

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer