Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri"

Transkript

1 ! ~ Årsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien, 1897, äg Helsingfors 1898 Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

2 o Arsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien ffi Hclsingrors 1898 Hehingfors Ccntraltr)ckeri

3 Sedan jag den 16 maj 1896 blifvit af Finska Mejerisarn[undct antagen till dess ombud i England samt från och med den 1 derpåföljande juli funktionerat i nämnda egenskap, får jag, jem~ likt föreskrift i den mig till efterrättelse gifna instl'11ktionen, öfver min verksamhet intill innevarande år samt beträffande Stor britannieus handel med mejeriprodukter, fläsk och margarin, till MejeriRamfundet vördsamt afgifva följande berättelse. Smörtillförseln å den brittiska marknaden. Ar föl' år hal' importen af smör till Storbritannien tilltagit. nförseln från utländska hamnar yar ål' 1897 omkring 200,000 c'\\'t. större än under föregående år. Förutom denna utländska ökning, blef smörproduktionen i England, Skottland och rland betydligt rikligare än den varit under de torra åren 1895 och 1896, på grund af att klimat~ förhäjlandena och nederbörden städe sig synnerligen gynsamma för gräsväxten under ål' En tidig vår efterträddes af en regnig och fuktig sommar, samt kunde kreaturen under hela hösten lifnära sig å betesmarkerna, hvilku stodo gröna ända in i december. Totalimporten af smör till Storbritannien. För de tvänne sistförflutna åren utvisar importen från de olika länderna följande sifh-or:

4 4 18!) 6. l S 9 7. Från Finland owc 124, ,532 Ryssllnd 27,525 42,732 Sverige. 323,&.'9 299,214- Norge. 17,Q(}j Danmark. 1,228,784 1,334,726 ~kland 101,825 51,701 olland. 2:W,469 2i8.631 Belgien.. 38,13U 2S,96:! Franl.-:rike 46'7.60'2 44M,12S Vicwria. 154,865 O\),U75., Queellsland ,200 Syd Al1StrRli~n 1,588 Ny, ~'d Wales 7,77; 23,835 ''''' Nya ealalld. 56,BiO 76,522 Canada. 88,357 loo,ow'.! ~ örentll. Staterna 141,553 1:14,100., ArgentinA..,. 15,ire 14,536.,.Audrn länder <' TotalsumDla cvt.1 3,137,947 3,217,801 Enligt ofvallstående siffror hal' importen ökats med följande qvantitetcl' för 1897 från nedanstående länder: Danmark med 105,942 cwt., Holland 44,162 ow1., Pinland 32,952 cwt., Canada 21,045 ow1., Nya Zealand 20,152 0\\'1., Nya Syd Wales cwt., Ryssland 15,207 cwt., VictOi'ia cwt., Förenta Staterna 12,643 cwt. Norge cw1., samt Queensland 825 cwt.; del'emot har importen minskats frän Tyskland med 56,064 cwt., Sverige 24,615 cwt.. Frankrike 19,474 cwt., Belgien 9,177 cwt., Syd Australien cwt. och andra ländor 993 cwt. De olika ländernas procenttal vid importen samt förbrukningen af smör per individ. Danmark har 1897 bidragit till exporten med omk. 41,0 %. Frankrike 14 Ofo. Sverige 9,3 %, Holland 8.G %, Victoria 5,2 'lo. Finland 4,8 /,. Förenta Staterna 4,7 'lo. Canada 3,4 '/0. Kya Zealand 2.4 0J0. Tyskland 1,70;. Ryssland 1.3 '/0, Belgien 0,9 % ' Norge 0,8 %. Queensland. Syd-Australien och Nya Syd Wales med thl sammans 0,7'/0 samt slutligen Argentina med omkr. 0.5 %. Rvad Danmarks stora pocenttal (41.9) vidkommer, bör, då omkr. l/l af det svenska smöret utskeppats äfver Köpenhamn snt,llt

5 närmare hälften af värt exportsrnar konllnit samma väg till England samt härstädes i tulluppgiftel'na uppförts såsom danskt, del'ifrån afdragas omkr. 10 a 12 o/u, bvarsf omka'. 4,8 Ofo komma Sverige, 4,2 '/0 Finland samt resten Tyskland (Slesvig-Holstcin) och Ryssland tillgodo. Sålunda kommer Sverige rätteligen att stå erter Danmark hvad exporten af smör till England beträffar med omkr. 14,1 % och Finland näst efter Frankril<e med omk. 9 n. För det inhemska (Storbritanniska) smöret kan ej exakta siffror uppgifvas, men torde Jllall kunna uppskatta dess belopp tillsammans med den irländska produktionen för sistlidna ål' till öfver 2,000,000 cwt. fall man sammanslår detta tal med den utländska importen (3,200,000) framgår att förbrukningen af smör föl' 1897 i de...förenade konungarikena utgjorde äfver 5,200,000 cwt., hyndan, då befolkningen utgör omkring 38 millioner individel', åtgången pr person år 1807 utgjorde äh'cr 15 eng. 'il (omk. 7 kgr.). 5 Totalimporten af smör för de olika månaderna under de trenne sistförfl. åren Jnnuari cwt. :lfjj, , ,OH FebruRl j 23lilU[) 2li5.U0 273.,24. ::\fars 236:41H 28{lili April :!'io.zlt8 23'l..å5tl }'aj -,.sa> :!.:O;OO3 25!:i.314 JUlli ;) ;243 Jllli 252, ;6[;0 :as,goo Al1gnsti :.' :!.),SJr, 2.'i8.47(l September -, ]93, ,240 1b'9.!jij9 Oktober. t';jr.il9t.i 232,008 23::.210 November. -, 2ll.l,[i59?,l,251 2'B6,811 December B 28l.V!l Total summa cwt. j :?,8:?5,li82 3,OiH,[)'J7 3,2l7,801 der Ökningen eller minskningen of importen under olika månaaf året i jämförelse med 1896 hal' varit följande: ow' cwt. + 50:,') ~'-. --t 38.8OS.)-.,; nj.. _lr'j61 Jan Feb '. + 8:495 Mars.. _ 3:%1 l:sta qv. + 9,Ci\J[i J uni.. 24,466 2:dra q\'. + 00,685 cwt. Juli.. + ~O'_Q Aug.. ':j: 1~,671 Sept... 29,7~9 3Je qv. + 80,420 ewt. Okt XO\ Dec :do qv. 840

6 6 Totalimporten af smör till Storbritannien under den senaste tio års porioden samt dess bel'äknade värde i <E stg. mport Varde Ökning SedU se naste Ar lf cwts. i.t. mportoll Vllrdet f. cwt. 1.ti ,H13 M,400 8S5,4t4 lss!.l UZ(tU '8,if.5 1,341,635 SW 2,0-17,717 Op!E; , , ,135,007 lj,!l!ll,j83 Oi,800 9-J'1,gM 189' ,009 11,965,100 47,3'J2 374,. 07 Hlli:~ :!.B27,474 12,7G3.W3 144, ,403 18'J4 ~,5i4.83: 'J 2,17, ,{)(j, 2,8'25.00'2 a;245;230 ZO-oO, ,581 i 3,037,~1 15,3-a4,3{j;J 212,2'G/) 1&17 9,217,001 tö,!)1ti,!lll 1i'9,S;» l'~~~~1 Smörmarknaden i Storbritannien Eftel'f!'ägan, som under början af åt'et var god med höga priser, blef redan i februari mattare, och sjönko priserna betydligt i förhållando till ål' Längre fram på våron syntes dock en rörbåttring i marknaden hafya inträdt, och Jmn man säga att smörhandelll från medlet af april till slutet af juni arit jämförelsevis fast. Efter denna tid inträdde on gradvis sämre marknad och voro äfven prisel'na mindre goda. Först mot slutet af augusti kan det åter blifva tal om on bättre eftcl'f'ågal1, hvilken dock ej fortfor längre än något in på septembcl, då de stol'n maskinurbetaro sträjkerna och»lock ouh'erna bö'jade. Från denna tid förde marknaden en släpande tillvara ända till årets slut, med mot föregående ål' reduceradc priser. Tagel' man i betraktande den stora importen och don rikliga inhemska smörtillförseln äfvensom dc svåra tidcr marknaden under det sista kvartalet hade att kämpa emot, bör dock erkännas att priserna under dylika tryckta förhållanden varit jämförelsevis höga. Hörar kunde åfven slutas att marknaden för 1897 i det hela taget utfallit gynsammare än lllan haft rätt att fordl'a. Detta hade nog varit fallet, om ej förtjänstel'lla för det mesta fått betäcka de förluster, som uppkommit genom konkursel' och uccol'daftal, af hvilka.grocer}', världen, under sistlidna år, äfvensom in på detta, haft ett otal a.tt uppisa.

7 Såväl de utländska exportörel'n8 som härvarande importörer harva i många fall fått nöja sig med dividender, icke öfyer. stigande 25 '/0. Dessutom har det-- ej hört till sällsyntheterna, att fall förekommit, der till utdelning ej funnits något. De. som i allmänhet direkt förtjäna minst å smörhandeln, lira detaljisterna eller :tgrocerymäjlnen~. hvilka under de senaste Aren genom utbjudande af sitt smör till möjligast billiga priser, försöka få kunder att inkomma i sina butiker och vid Smör_ inköpen blifva i tillfälle att påtruga desamma sådana varor. vid hvilkas utminutering en bättre profit kan erhållas. Smöret har sålunda äfven intagit en viss 81l1l0nsplats i detaljhandeln, förutom au grocerymannen, då oftast en två månaders kredit vid smör uppköpet beviljas honom af importören, har ett betydligt rörelse kapital nf de från det utminuterade smöl'et. influtna penningarne, 7 Engelskt och Skotskt smör. Såsom förut nämnts, hal' tillgången på inhemskt smör under sistförflutna ål' varit synnerligen riklig, enär fuktig och mild tem ])eratur, frodiga gräsvallar samt en lång betestid mycket gynnat produktionen. Hvad smörets kvalitet beträffar, har den i genomsnitt ansetts god, isynnerhet då smörets hållbarhet ej är utsatt för samma fordringar, som det kontinentala, på grund af att den inhemska varan i regeln senast konsumeras dagen efter kärningen, Derför hal' äh'en engelskt och skotskt smör med framgång kunnat konkurrera med importel'adt och oftast sålts till något högre pris, då en stol' del af publiken föredrager, der sig göra Uter, att gynna den inhemska industrin framom den utiändska. Äfven har under de senare åren regeringen, gl'cfskapsråden samt åkerbl'uks- och mejerisiillskapen gjort sitt bästa för att sprida en mera rationell mejel'iskötsel samt genom under...isning i smör~ och osttillvärkning sökt höja mcjerihandteringen i landet. Desrmtom hafva ansenliga penningepris utdelats vid jordbruks- och mejeriutställningal' föl' såväl utstäldt smör som åt till värkare vid själfva utstälhlingarne, Nögra mejerier i större skala existera i allmänhet icke i Storbritannien, utan tillreder i de flesta fall hvarje farm föl' sig sitt smör, föl' att sedan afsätta detsamma i någon närbelägen stad eller hos kunder, som taga det på beting.

8 8 Hos engros handlare och grocerymän flir man därför ytterst sällan se engelskt eller skotskt smör, utan säljes det i butiker, hhka i regeln handla med landtmannaproduktel' och stå i daglig förbindelse med fal'marene.. Priserna för inhemskt smöl' hafva under sistlidet år varit någol'1unda jämna samt i det hela taget oberoende af de utländ ska noteringarne. Under våren och hösten betalades frän 1 sh. 4 till / d pr eug. Yl. Sommartiden åter stodo priserna från 1 sh. till l/.,d per aug. 'il. rländskt smör. rland, som i långliga tidal' försett den engelska marknaden med s. k. farmer» (= bond) och factory-smöl' (= uppköpt och blandadt bondsmöl'), hal' under de senare åren med en energisk ifvsr kastat sig pä [abdkntionen af :>creamery, smör (= mejerismör). Från att ål' omjn-ing % af det irländska smöret utgjorde»farmen och :1>factol'j' buttert, har undel' sistförflutna år närmare hälften af exporten utgjol'ts af tcreamerytosmör. Såväl regeringen som enskilda kapitalst<'l'ka bolag gö'a allt sitt till föl' att införa det skandinaviska mejeriväsendet i rland, och har det ena andelsmejeriet efter det andra uppstått, del' blott tillgång pä mjölk finnes. Tätast ligga mejerierna i sydöstl'a delen af landet (Cork distriktet), men finnas nu redan i alla grefskap!lere eller färre tcreameriest. Dessutom har man i rland vid mejerien infört skumstationssystemet i mycket större grad än i Skandinayien och Finland, och producerar derföl' ett irländskt mejeri i medeltal öfver 1,500 kgr i veckan. Liksom i England och Skottland afstannar äfven i rland, tillföljd af rnjölkbrist, smörtillvärkningen under vintermånaderna. Detta förorsakal' isynncl'het stort förfång för >cl'eamerpsmöret, lwars regelbundna kunder under vintern måste vända sig till andra länders produktion, samt kan möjligen sedermera kunden fatta tycke föl' ett nytt märke, hvilket erhålles året rundt. Ofta blir det dorför ganska mödosamt att pö. våren ö.ter~ inarbeta varan, och är dotta ett af skälen wnrföl' irländskt»croamerytosmör, ehuru ibland af prima kvalitet, samt blott några dagar gammalt, i pris stål' undel' det skandinaviska ända till 6 a 8 sh. pr cwt.

9 Någon notering föl' irländskt :tcreamer:r~ smöl' föl'ekommer ej inom landet. derernot har noteringen för farmer och fneto1')' smör gamla anor, i det att redan ål' 17'79 vid smörmurknaden i Cork infördes ett värderings- och sorteringssystem, som fortfarande eger bestånd. Det smör, som tillföres marknaden i Cork, indelas i 2:110 hufvuclgrupper ecter salthalten, näml. 1) litet sal tadt med omkr. 3 % ellor mindre saltmängd, 2) stm'kl saltaclt med omkring 6 % salt. Den förstnämnda gruppen dejas i 3 klasser, benämnda: a) superfint, b) fint, d) mildt smör, alt efter kvaliteten. Det starkt saltade eller ordinära smöret hänföres till 5 olika klasser likaledes efter kvaliteten och benämnes eftol' den kvalitets.nummer, det vid sorteringon erhållit. 9 Noteringen i Cork Medeltalen af de högst'-t noteringarne pr månad föl' irländskt superfint (= litet saltadt) och ordinärt (= 1 kl. starkt saltadt) tarmer och factol'y smör harva varit följande för de nio sellare månaderna af (Under de tre första månaderna torgfönles blott några få,firkins» = drittlar). shillings pr cwt. (1 sh. ~ 126 penni 1 ewt. = 50,s kgr.) Apr. Maj Juni Juli Aug. Superfint Ordinärt 1:sta kl Sept. Okt. Nov. Dec. Medelvris pr ar Supel'fint Ordinärt l:sta kl Canadensiskt och Stats-smör. Hela smörexporten till Storbritannien från Nord-Amerika utgjorde för ,598 cwt. mot 229,9.10 cwt. 1896, hvilket utgör en ökning föl' sistlidna år af omkring 33,000 cwt. Deraf bidrog Canada med 21,000 ewt. samt Förenta staterna med resten eller omkr. 12,000 ewt.,

10 to Äh'en kvaliteten har mot föregående år gjort förvånansvärda framsteg. Det amerikanska smöret uppköptes rör några ål' se dan så godt SOlU uteslutande härstädes för bageriändamål och till matlagning; numera användes dcrernat en stor del oauaden siskt och finaste stats smör säsom bordsmör. Vid sådant föl' hållande nödgas man medgifva att de förbä~tringar i smörproduktionen och transporten, som senaste år vidtagits i Amerika, ej förfelat sin värlian. synnerhet hul' en god marknad vunnits för det c:madensiska smöj'et i Skottland med Glasgow i spetsen. Äfven i Liverpool och Lancashi'c distrikten synes ibland den aj'betande delen af befolkningen god efterfrågan varit å denna, jämförelsevis billiga vara. Att det canadensiska smöl'et på senare tider gjort så stora ft'amsteg måste hufvudsakligast räknas regeringen i Canada till förtjänst, ty denna regering har, icke skyende penningeutgifter, på ett berömväl'dt sätt gjort sitt bästa föl' att upparbeta landets smörproduktion i såväl kvalitativt som kvantitativt hänseende. Bland Jofvurda åtgärder i detta syfte må t. ex, följande anföras: utdelandet af exportpromiel', tillsättandet af en mängd llya mejeriinstruktörel', lättnader i transportkostnaderna, anläggning af kyloch sortel'ingsmagasin i exporthamnarne samt utgifvande af fördelaktiga lån åt mejerianläggare och rederibolag [öl' byggande af snabbgående, tidsenliga samt med kylapl>aratcl' försedda lastångare, Dessutom hal' från jol'dbruksmillistel'iet i Canada utsälldts en kommissionär, som besökt härvarande större marknadsplatser och försökt intressera de skotska och engelska importörerne samt grocery männen för canadensiska landtmannaprodukter. Afven har dett yal'it tal om att den canadensiska regeringen, likt Sverige, Danmark, Norgo och Finland, skulle tillsåtta i Storbritanien en jordbruks och mejel'iombudsman i och föl' bevakandet af Canadas intressen, Genomsnittspriserna per månad för canadensiskt och finaste statssmöl' han'a enligt hänarando notaringar val'it följande:

11 11.Januari shillillgs pr cwt llo/4 Februari. \14/- 87/4 Mars 13:.1,5 8.ffG t'.;ril is/- S/- J. - 7ti{5 JUlli - S'J Juli. SW5 &or.? Augusti. OO{ti 05/- September 103/- 97/6 Oktober. l00/~ 100/- November 'J'#- Jul/_ December ml/- 07/- Medeltal pr i'lr!ja/lo 80;:) Australiskt smör. De senaste åren hah'a ej varit säl'deles gynsamma för den australiska smörexporten, som en tid säg ut att taga 10(eo af alla andra Hinders. Torkan åren 1895 och 1896 samt säsongens föl'senande sistlidna ål' långt in på oktober (i vunliga fall börjar gräsväxten redan i medlet af augusti), hal' gjort, att kreaturs-stocken på grund af roderbrist liu en del fätt nedslaktas och bar mjölktillgången i följd häraf betydligt uttagit. För jämförelse må exportsifh'all föl' de fyra sistförflutna åren anföras. Ål 1894 importerades till Storbritanien 292,150 cwt. austl'rliskt smör, 1895 steg importen till 313,453 cwt. samt sjönk sedermera 1896 till 221,055 cwt. och utgjordo ,875 c\\'t. Victoria har blott i propol-tion till mängden ökat obet)'dligt sin expo t föl' senaste ål' och endast Nya Zealn.nd och Nya Syd Wales, hvilkas klimat synn.s val'a fuktigare än de öfriga Australiska koloniernas, hafva visat ett märkbart framåtskridande under Öfverhufvudtaget haf\'a de osäkra klimatiska förhållandena på senare tider betydligt afledt intresset från nya mejel'iföl'etag i Australien, och sel' det för närvarande ut såsom om e.ustl'aliel'na öfvel'vunnit den sangviniska tanken, att del'as hyad väderleksfö'm.llanden beträffar opålitliga land voro läml)ligt föl' en storartad mojeriindustl'i. Dertill kommer en annan icke obetydlig olägenhet, nämligen den långa väg smöret måste fraktas innan marknadsplatsen kan

12 12 uppnås. vanliga fall åtgår omhing halfnnnan månad till tl'ajlsporten, men det händer ej sällan, att stormar och andra missöden fördröja en fraktbåt Uere veckor, i följd hvaraf stundotn flere aflastningar landa härstädes samtidigt och därigenom ärver hopa marknaden med smö.', som under d.ylika tillfällen måste säljas till reducerade priser. Hufvudmarknadsplats811 föl' australiskt smör är London och dess omgifningar. Blott en mindre del dera! säljes i mellersta och norra England samt Skottland. Den australiska smörsäsongen börjas härstädes under normala förhållanden i november samt fortfnr till slutet på maj. Sistlidne år inkom dock, tulföljd af det försenade året i Austra~ lien, mera betydande partier först i december, och härledde dot smör, som torgförts tidigare, föl' det mosta sitt ursprung från Nya Zealand. ToppnotOl'ingarne i London föl' finaste kolonialsmö' utgjorde under sju manadla' af ål' 1897 följando i shillings per cwt. Jall, Fel!, Mars April Maj Nov. Dec. h. 811.,h. sh. sh.,b.,h. l bita veckan ~, l):! l().l l().l 2:drn 108 lo<!u 9::!!). 1().l 10' S:dje ::!., 1<8 1(1' 4:0.6 10li 06 ' tl:! ~, :te '1. 10li ' 00. Medeltal pr månad. lml~ 1101/6 93(.i l)2/g 9i/~ '00/-/ :> ~ :> ,'3 107/- lot/u 9-if(i S9[ ,1-1(8/- },cdelpris per 7 m1i.nnder 1&\7 Sl 9lJ/S,. '{ l6jti O~,.7 Franskt smör, Näst Danmark påföres Frankrike den största smörimport siffran i de engelska tulhmalerna, dock synes smörexporten fl'ån Frankrike till England sistlidna år nedgätt, utgörande 448,123 cwt. mot 467,602 cwt. år 1896 samt 454,843 ewt. år Till England anländer det franska smöret i fäl'skt skick dagligen med kanalbåtarna och är i regeln fast placeradt firet l'undt, efter de under veckan gångbara priserna. Jejerier i skandinavisk och kolonialstil äl'o ännu ej särdeles allmänna i Frankrike, utan produceras smöret därstädes föl' det mesta i hemmejol'ier.

13 Det franska smörets förnämsta konsumtionsområde är södra England med London och dess villastäder i spetsen. Äfven å alla första klassens hotell och matställen serveras i regeln s. k. osaltadt franskt smör, hvaraf dock i mellersta och norra England samt Skottland en stor del förskrifver sig frän rland, Danmark samt eget land, och komma iifven till södra England stora partier s. k. osaltadt eller finsaltadt franskt smör örver routen Esbjerg-Harwich (nära London) från Danmark och södra Sverige. Egentligen kan man säga att det osaltade smöret blott VUlnit burskap ibland de förmögnare lagren af befolkningen och så godt som ej als användes af den stora konsumerande publiken, som vill hafva syrligt och saltadt smör. Franskt smör förekommer i handeln under namn af.kol' mandy smör. (mer ellor mindre saltadt), i korgar ä[vensom mindro drittlar samt.britanny-smör~ (färskt, osaltadt eller föga saltadt) i.rolls. rullar eller skälpundsbitar. Såväl Norrnandy som Britanny-smör indelas i ända till 4 klasser, varierande i pris allt efter qvalitet. Högst i pris bland olika länders smör i Storbritanioll stå prima Normalldy smör i korgar och d:o Brit81l11Y i rolls. Dock rättar sig prisställningen på det franska smöret till en stol' del efter häryarande noteringar å svenskt och danskt smör samt brukar därför det finaste franska smöret vanligtvis stå någon shilling per cwt, högre i pris, eller åtminstone å samma lliyfi, som finaste skandinaviskt smör. Toppnoteringarne i medeltal per månad för finaste franskt smör utgjorde i London för: 13 Normnndy-smnr i Normandv-smör i Britannr Smör i rolls rul ar l\ korgar dritt!or 12 eng, ~ (5,9 kgj.s i sh pr cwt.. i sh per cwt. ish&d.perro !l l Januari. 123/3 121/3 lrof/ 111/3 15/10 15,0 Feb1'}lari 123/6 lla/g 107/6 100/- Hi/- 15/- Mars, 115/- W/- loojg ffi/- 1-1,' 14/6 April, ljj6/- 103{7 U::1fij 9t,5 13J3 13/- Maj. JJ9/1!lMj <J~/- 88/- 12/9 12/10 Juni, 96/- 91/- 89/- 85/- 1::!/6 13/- J uti U7/3 Ol/7 SS(- 93;3 12/10 14/- AUgll~ti: : 102/- l()\)/- &J/G n\jf(l 13/- 14;3 September. J01/- lm/- 9i/- 97/- 13t2 14/1 November. ().j,/- 110/-!J3/- Joo/- l3/6 15/- Ok:tober,. 104/- 112,5 9V3 lo'q3 ljo 15;3 December, 110/- 114)5 99: - 104/0 14'3 15/5, Medeltlll pr år Wö/O l 109;- 05/G m;s 13/9 14{3

14 14 Medeltalen rör oh'anstående noteringar åren harva varit följande för !J3 Normandiskt smi,lr j korgar i sb. p' cwt. 109/8 113{3 123/3 Nonnandiskt smör i drittlar i sh. pr cwt. 97/6 99;8 110/8 Rritanny smör i.mlls. j sh. pr rolls 14/1 14/1 15ftJ Holländskt smör. Äfven holländskt smör torgfördes förut under tvänne benämningar i den engelska marknaden, näml. 1) ordinärt eller 8. k friesländskt smör. 2) s. k. holländskt factol'y smör. Numera hafva dock andelsmejerierna i Holland tilltagit på hernmejeriel'nas bekostnad, och säljes isynnerhet i mellersta och norra England stora mängder s. k. DutBh (Holländskt) creamerp smör. Några speciella veckonoteringar å sistsagda smör förekomma ej i handelstidningarne, utan betingar det sig något lägre pris än skandinaviskt och finskt smör, föl' finaste slag, hval'af dock tillsvidare sparsamt förekommit. Dess säsong är egentligen under tiden April-September, och blott mindl'e plu'tier torgföras under de åtel'stl'wnde månaderna, Allt holländskt smör' hat' haft att kämpa emot det dåliga rykte landets producenter fått, i det!läm!. 3/4 af de, utaf tullmyndigheterna i hamnstäderna tagna och såsom förfalskade uppgifna smörpl'ofven, försktifva sig från Holland. Huru det egentligen förhaller sig med smöl'föl'falskningarne är svårt att säga, isynnerhet då från holländsk officiell sida kunnat ledas i bevis, det de engelska analytikerna upptagit en föl' hög fett standal'd vid bedömandet af smörpl'ofyen, men antagandet att allt ej föl'häller sig rätt fl holländsk sida liggel' nära till hands hos härvarande importörer och :tgrocery:t-män, då Holland i margarin och :tmixture:o tillvul'kning och export milngdubbelt öfverträffar alla and,'a länder. Hvad qvaliteten beträffar, ål' det holländska smöl'et ej när melsevis sft hållbart som det finska och skandinaviska smöret, och isynnel'het vårtiden, dä stola partier holländskt smör inkomma till England samt ej genast kullna placeras, spårar man

15 tydligt en daglig försämring af varan. partier af samma märke slumpas bort på oad till pris, understigande föregående 20 sh pr cwt. 15 Derför få ofta osålda följande veckas mark veckans med ända till Köp i fast räkning af Holländskt smör hör därföre till sällsjntheterna i England, dessutom draga sig flere detaljister för att handla med varan, på grund af den risk, mången tror sig löpa, ifall smöret skulle förklaras vara förfalskadt, och kunde möjligen då den misstanke falla på försäljaren att han själf tillblandat margarin i smöret. Under sistlidna år utgjorde expo'ten af smör från Holland till Storbritanien 278,631 cwt. mot 234,469 cwt samt 191,201 cwt Från grannstaten Belgien, hvars smö,' i pris och qvalitet kan jämföras med holländskt, utskeppades till England år ,962 cwt. mot resp. 38,139 cwt. och 24,732 cwt. åren 1896 och Toppnoteringarna i medeltal pr månad för holländskt smör utgjorde i London för: Ordinllort eller s. k. Fries lands smör i sh. per ewt. g. k. '}'letory' smör i sh. per ewt Januari. ().i!- 100/5 1().a/6 100/5 J 1t1/- 07(7 Februari 105/- 100/- 100/- J07/- 100/- 103,16 Mars.. S7f- 92/- 73/ö m/6 lj7f{j 7ö/a ty~il. 85/li 8'~/5 71/9!:D/U 88/5 7~lfl aj. '/- 73/- 7ijG 7UjG SO/ö Juni.. 79/6 '191- ''' 64/6 '/- '/6 Juli ''' ' 8!l/4 00/- 8-/fJ!U{:i 93/3 Augusti. 03/- 99/-!)/ö!l.'}ft) HU/6 95/G SeptembeJ 9.l/{l 00/- <J7/-!J8J(i 10'21- lojjfi Oktober!1ö15 105/7 112}5 fjs,(j 110/- 1\610 November. 00/6 97/- Wj3 101/- l().v- 1O'2/G December /5 00/- 102/- 104/5 102/6 Medeltal pr år S '/-!1(),5 95/5 98/8 95P Medelnoteringarne för åren 1894 och 1893 utgjordo för Frislauds smör resp. Factory smör ~ 95 sh. 9 d. och 106 sh. 8 d. 100 sh. 8 d. och 108 sh. 6 d.

16 16 Tyskt smör. Tyskland, som förut sändt betydande partier smör till Stal britanien ' till följd nf sin växande industri och cleraf upp kommen tilltagande kommmtion inom eget land, mer och mer minskat sin smörexpol't, och kan man egentligen numera blott tala om en Rmöl'utföl'sel från Sleswig--oJstein. Sedan gammalt har det holsteinskn smöret gått i England under Hamn af.kielbutter», men förstås dermed lumel'a j detaljhandeln syradt och saltadt exportsmör från de olika nordiska länderna. T. o. m. finaste danskt smör gäl' mångenstädes under namn af :tkieb, eller rättarl:l sagdt >,Dnnisb Kieh, och har säledes från ordet.kiel., som förut betecknade oxporthamnen föl' holsteinsd smö', uppkommit en benämning för finaste skandinaviskt och äfven stundom finskt e),.l)ortsmör. Huru Tysklands smörexport till England aftagit framgår ur nedanstående importsifh'ol' för de fem sistförflutna åren: mporten af tyskt smör till Stol'britanien 1893 cwt. 164,985 minskning 1894»137,755 ~ 27,230 cwt. 1895» 112,338 ~ 25,417., 1896» 107,825., 4,513., 1897., 51,761., 56,064» Smörnoteringell i Hamburg, som förut spelade en nämnvärd roll i den engelska marknaden, har numera blott en lokal betydelse. Dock upptages den ännu i härvarande handelstidningal'. Dessutom förekommer i Hamburg uppgifter å s. k. Smöl'auktiol priser (ostholsteinska mejeriförbundets notering). och införes häl' för jämförelse med den danska noteringen, noteringa1'lle i Hamburg. 1) Smörexpol'törernas notering 1897 i tyska mark och pf. föl' 50 kgl', ~,. ~ ~ ~,. 0<1 O< <n o o o : l&.o. e. 1 ~ :<>1 ~ o to l:sta vflckan 101 ro l~~ JOO tj loj 2:dra ' to~ tj los 3:dje ( U :de 103 9'J l' 115 SS''' H15 loj) H 100 5:te ~ tj - HJO Medeltal pe~ ~å~a~ ,2,1 HJO,oo0211l ool'01,,,hOJ)~,.,111 O,,~ los Medeltal p' ål' Rmk 103: - mot 99: samt 95:

17 2) Hambul'gs smörauktionspriser (Östholsteinska mejeriföreningarnas kontrollnotering). tyska mark och pr. för 50 kgr. ~ p '',',. ~ 1 ~ '' ~ '' i o ~ > ~. S di ~ - 17 z o c l:stll veckan 100J 107 Di D!l 10'2 88 U3 101 G :0.11'''., 110 1(» 101 1Q;j \) l \ :dje 10:1 105 DO 100!l ::!O 11 lo 110 hle 100 1O.j.!.l ils JO!! ' ' 1 l.i:to., J lo~ - l:) - loj M:h~~Jpo~ 10.1:80)105:-1!l8:5003:-1!)fj;:mlf~.H.o1 fji:401111;-1113:50!113:-1114:2,i1l)(l:80 Medeltal per år Rmk 104: 50 mot 104: samt 99: Danskt smör. Det främsta rummet inom do till Storbritannien smöl'exporterande länderna intager Danmark, hyars smörutförsel till England och Skottland varit följande föl':. Jnn. Febr. MR1'';; Alll'il }'h.j Juni Juli S!!5 102,067 87,5G8 81,Ul2 lltl,ö17!lä, ,98$1 116, lG %,115!l8,02 124,7(H 105, ,383 12G, ,495 18!l7 9f!.348 JOU14 12(, , , , ,490 - Aug. - Sept. Okt. Nov. Dec, Summa )ler åt, 1SUr;.!J2,057 tlo,' ,313 'W,Ur;7 103,021 1 lö:? UU ' 94,21.'i 104,112 79,'l ,105 1'tL~' , ,075!l5,377 1O{<Otil L19,581 1'334'726,, Af Ofvallstående siffror framgår att Danmarks smörexport till Storbritannien 1897 hal' ökats med ej mindre än 105,942 cwt. mot mot en ökning af 66,014 cwt. 1896, Observeras bör likvui att i ofvunståendo engelska tulluppgifter äfvon upptagits såsom danskt allt det smör, som fl'ån S,'ol'ige, Finland, Ryssland och Tyskland exporterats öfver Danmark till Storbritunien, och tordo blott omkring 1,000,000 cwt.,

18 18 utgöra den egontliga siffran föt' väl'kligt danskt smör, hvilken siffra dock i och för sig ii' aktningsvärd nog. Till följd af sin kvantitativa och kvalitativa öfvcrlägsenhet å den engelska marknaden hal' det danska smöret intagit en do~ minerande plats ä härvarande hufvudfö,'siijningsorter, hvm'est iifven den danska notel'ingen till en viss gl'ud lyckatf'l hålla uppmärksamheten fåst vid sig. Att don dock oj spolat' sanlna 1'011 som lol'dom hur undol' don sistförflutna tiden allt tydligaro börjat visa sig. ty från att förut hllfva sält det mesta af sitt små,' i fast räkning (f. o. b.), onl. Köpenhamns notering till Englund få de danske exportörernc ofta nuförtiden bekväma sig till att konsignera sin vara och nöja sig med prisor, som uppnåtts härstädes. Detta dels på grund af att Sverige och Finland alt mcr och mer lyckats lösslita sig från den danska mellanhandeln samt numera konsignera största delen nf sitt smör direkte till England, dels på grund af den år föl' ur tilltagande koloniala, amerikanska, irländska och holländska exporten nf Creamory smör, som satt härvarande importörer i tillfälle att fylla sina behofver äfven från annat håll, och ej allenast vara bej'oende af danskt smör. Med en seglifvad uthållighot har dock den köpenhamnska noteringskomiten försökt hålla sina priser uppe och derigonom försvårat den direkta exporten från Sverigo och Finland, hvarrör do skamlinaviska och finska exportörerne knappast tordo kunna berömma sig af någon egentlig profit af handeln med smör under de senaste fem åren. Såsom en pl'isbestämmunc1e basis är en notering lik den danska ej ur vägen för de skandinaviska län derna och Finland, blott den kunde följas och uppnås å mnl knadsplatscrna i Storbritanicll, men har den t, cx. under sistförflutna är visat sig stå [ör högt mot de pris, som betalats här städes. Detta ej häller att undra öh'er, då noteringen satts fem dagar tidigare (om torsdagarne) än själfvr marknaden varit i Stol'bl'itanien (pä mån och tisdagarne), under hvilken tid efterfrågan å de olika mal'lmadsplatsel'na mycket hunnit föl'ändra sig, Dossutom vilja äfvon häl'varande importörer hafva ett ord med i laget, då det ogentigen boror på dem att placora smöret,

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand , Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand Moti(mer i 11lldra Kammaretl, N:o 123 1 11.0 /23. Af horr Fridtjuv Berg" om skrijvelse till ](ongl. Ma,j:t riirande åtgät'der f6r beredande af lämplig!lippfostran

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER. 1^ y*^* AND. FRYXELL. ADOLF FEEDRIKS REGERING. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. STOCKHOLM, .^I^J-t^

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER. 1^ y*^* AND. FRYXELL. ADOLF FEEDRIKS REGERING. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. STOCKHOLM, .^I^J-t^ :gl^g^^^^liiä^iiiiiii BERÄTTELSER UR SVENSKA HISTORIEN. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. ADOLF FEEDRIKS REGERING. TREDJE HÄFTET.- REDUKTIONS-RIKSDAGEN 1765 1766, KRONPRINSEN GUSTAFS UNGDOM OCH FÖRMÄLNINQ OCH

Läs mer

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK hvarför arbetarerörelsen måste bli socialistisk. föredrag af hjalmar branting. hållet första gången på inbjudan af gefle arbetareklubb den

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937

Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937 Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937 Förord Viktor Emanuel Klingberg föddes 14/9 1856 i Tidaholm. Han var andra barnet av nio till disponent Erland Theodor Klingberg (1821-1914) och Sophie (f. Baalack)

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

Årg 4, N:r 1, utg. 1839

Årg 4, N:r 1, utg. 1839 Årg 4, N:r 1, utg. 1839 TIDSRRIFT l S J Ö V Ä S E N D E T. J.t'JERDE ÅRGÅNGEN. = RARLSKRONA. G E O R G A lll E E N ~ C O M p, 1839. ,. ) Innehåll. -'/:"'.. :.. \ l A( handling om lojrat-missvisningen,

Läs mer

-^-r?' ^...4'-.^JI^. "ih^- ^>.f

-^-r?' ^...4'-.^JI^. ih^- ^>.f -^-r?' -'V ^...4'-.^JI^. "ih^- ^>.f \zhm ^^ng DÅGBOKSANTECKNINGAR UNDER EN RESA FRAN SODRA SVERIGE TILL NORDLANDEN I NORGE 1816 AF SVEN NILSSON. ooj^y^-o fcja!i.i;ii!liii'iv LUND is79, PIt. IlERLlSOS

Läs mer

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c h У -VA t si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t / // -../ O J г ^ \ k' H

Läs mer

'W" ^^'^fy^k^-.^^ //"^-.V.^. fv. > )

'W ^^'^fy^k^-.^^ //^-.V.^. fv. > ) 'W" ^^'^fy^k^-.^^ ^^ ti //"^-.V.^. fv. > ) mm JÉ ^ W:Zr^ ^^i>^,!^^^x.^/^-'^^ 4VNMAn HALlVmost SKOGSVÅRDS FÖRENINGENS :: TIDSKRIFT : : i7:e Arg. - HAFT. 3 MARS 1919 : SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT MEDDELANDEN

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

The Memorial by Mr. Dick Nr 36 b

The Memorial by Mr. Dick Nr 36 b den 3 dje December att franska och engelska uttalanden ge vid handen att i bägge länderna råder principiell stämning för ett moratorium. Franska regeringens ställning till vilka för ett sådant preciseras

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS.

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. [OCR-skannad ur Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett (1915) sid. 1-80] [Omarbetad version i Sveriges Riksbank del

Läs mer

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg. Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. V. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1873. STOCKHOLM, 1875. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 Ö STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1930:10 JORDBRUKSDEPARTEMENTET UTREDNING OCH FÖRSLAG BETRÄFFANDE ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD ANVÄND

Läs mer