Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri"

Transkript

1 ! ~ Årsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien, 1897, äg Helsingfors 1898 Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

2 o Arsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien ffi Hclsingrors 1898 Hehingfors Ccntraltr)ckeri

3 Sedan jag den 16 maj 1896 blifvit af Finska Mejerisarn[undct antagen till dess ombud i England samt från och med den 1 derpåföljande juli funktionerat i nämnda egenskap, får jag, jem~ likt föreskrift i den mig till efterrättelse gifna instl'11ktionen, öfver min verksamhet intill innevarande år samt beträffande Stor britannieus handel med mejeriprodukter, fläsk och margarin, till MejeriRamfundet vördsamt afgifva följande berättelse. Smörtillförseln å den brittiska marknaden. Ar föl' år hal' importen af smör till Storbritannien tilltagit. nförseln från utländska hamnar yar ål' 1897 omkring 200,000 c'\\'t. större än under föregående år. Förutom denna utländska ökning, blef smörproduktionen i England, Skottland och rland betydligt rikligare än den varit under de torra åren 1895 och 1896, på grund af att klimat~ förhäjlandena och nederbörden städe sig synnerligen gynsamma för gräsväxten under ål' En tidig vår efterträddes af en regnig och fuktig sommar, samt kunde kreaturen under hela hösten lifnära sig å betesmarkerna, hvilku stodo gröna ända in i december. Totalimporten af smör till Storbritannien. För de tvänne sistförflutna åren utvisar importen från de olika länderna följande sifh-or:

4 4 18!) 6. l S 9 7. Från Finland owc 124, ,532 Ryssllnd 27,525 42,732 Sverige. 323,&.'9 299,214- Norge. 17,Q(}j Danmark. 1,228,784 1,334,726 ~kland 101,825 51,701 olland. 2:W,469 2i8.631 Belgien.. 38,13U 2S,96:! Franl.-:rike 46'7.60'2 44M,12S Vicwria. 154,865 O\),U75., Queellsland ,200 Syd Al1StrRli~n 1,588 Ny, ~'d Wales 7,77; 23,835 ''''' Nya ealalld. 56,BiO 76,522 Canada. 88,357 loo,ow'.! ~ örentll. Staterna 141,553 1:14,100., ArgentinA..,. 15,ire 14,536.,.Audrn länder <' TotalsumDla cvt.1 3,137,947 3,217,801 Enligt ofvallstående siffror hal' importen ökats med följande qvantitetcl' för 1897 från nedanstående länder: Danmark med 105,942 cwt., Holland 44,162 ow1., Pinland 32,952 cwt., Canada 21,045 ow1., Nya Zealand 20,152 0\\'1., Nya Syd Wales cwt., Ryssland 15,207 cwt., VictOi'ia cwt., Förenta Staterna 12,643 cwt. Norge cw1., samt Queensland 825 cwt.; del'emot har importen minskats frän Tyskland med 56,064 cwt., Sverige 24,615 cwt.. Frankrike 19,474 cwt., Belgien 9,177 cwt., Syd Australien cwt. och andra ländor 993 cwt. De olika ländernas procenttal vid importen samt förbrukningen af smör per individ. Danmark har 1897 bidragit till exporten med omk. 41,0 %. Frankrike 14 Ofo. Sverige 9,3 %, Holland 8.G %, Victoria 5,2 'lo. Finland 4,8 /,. Förenta Staterna 4,7 'lo. Canada 3,4 '/0. Kya Zealand 2.4 0J0. Tyskland 1,70;. Ryssland 1.3 '/0, Belgien 0,9 % ' Norge 0,8 %. Queensland. Syd-Australien och Nya Syd Wales med thl sammans 0,7'/0 samt slutligen Argentina med omkr. 0.5 %. Rvad Danmarks stora pocenttal (41.9) vidkommer, bör, då omkr. l/l af det svenska smöret utskeppats äfver Köpenhamn snt,llt

5 närmare hälften af värt exportsrnar konllnit samma väg till England samt härstädes i tulluppgiftel'na uppförts såsom danskt, del'ifrån afdragas omkr. 10 a 12 o/u, bvarsf omka'. 4,8 Ofo komma Sverige, 4,2 '/0 Finland samt resten Tyskland (Slesvig-Holstcin) och Ryssland tillgodo. Sålunda kommer Sverige rätteligen att stå erter Danmark hvad exporten af smör till England beträffar med omkr. 14,1 % och Finland näst efter Frankril<e med omk. 9 n. För det inhemska (Storbritanniska) smöret kan ej exakta siffror uppgifvas, men torde Jllall kunna uppskatta dess belopp tillsammans med den irländska produktionen för sistlidna ål' till öfver 2,000,000 cwt. fall man sammanslår detta tal med den utländska importen (3,200,000) framgår att förbrukningen af smör föl' 1897 i de...förenade konungarikena utgjorde äfver 5,200,000 cwt., hyndan, då befolkningen utgör omkring 38 millioner individel', åtgången pr person år 1807 utgjorde äh'cr 15 eng. 'il (omk. 7 kgr.). 5 Totalimporten af smör för de olika månaderna under de trenne sistförfl. åren Jnnuari cwt. :lfjj, , ,OH FebruRl j 23lilU[) 2li5.U0 273.,24. ::\fars 236:41H 28{lili April :!'io.zlt8 23'l..å5tl }'aj -,.sa> :!.:O;OO3 25!:i.314 JUlli ;) ;243 Jllli 252, ;6[;0 :as,goo Al1gnsti :.' :!.),SJr, 2.'i8.47(l September -, ]93, ,240 1b'9.!jij9 Oktober. t';jr.il9t.i 232,008 23::.210 November. -, 2ll.l,[i59?,l,251 2'B6,811 December B 28l.V!l Total summa cwt. j :?,8:?5,li82 3,OiH,[)'J7 3,2l7,801 der Ökningen eller minskningen of importen under olika månaaf året i jämförelse med 1896 hal' varit följande: ow' cwt. + 50:,') ~'-. --t 38.8OS.)-.,; nj.. _lr'j61 Jan Feb '. + 8:495 Mars.. _ 3:%1 l:sta qv. + 9,Ci\J[i J uni.. 24,466 2:dra q\'. + 00,685 cwt. Juli.. + ~O'_Q Aug.. ':j: 1~,671 Sept... 29,7~9 3Je qv. + 80,420 ewt. Okt XO\ Dec :do qv. 840

6 6 Totalimporten af smör till Storbritannien under den senaste tio års porioden samt dess bel'äknade värde i <E stg. mport Varde Ökning SedU se naste Ar lf cwts. i.t. mportoll Vllrdet f. cwt. 1.ti ,H13 M,400 8S5,4t4 lss!.l UZ(tU '8,if.5 1,341,635 SW 2,0-17,717 Op!E; , , ,135,007 lj,!l!ll,j83 Oi,800 9-J'1,gM 189' ,009 11,965,100 47,3'J2 374,. 07 Hlli:~ :!.B27,474 12,7G3.W3 144, ,403 18'J4 ~,5i4.83: 'J 2,17, ,{)(j, 2,8'25.00'2 a;245;230 ZO-oO, ,581 i 3,037,~1 15,3-a4,3{j;J 212,2'G/) 1&17 9,217,001 tö,!)1ti,!lll 1i'9,S;» l'~~~~1 Smörmarknaden i Storbritannien Eftel'f!'ägan, som under början af åt'et var god med höga priser, blef redan i februari mattare, och sjönko priserna betydligt i förhållando till ål' Längre fram på våron syntes dock en rörbåttring i marknaden hafya inträdt, och Jmn man säga att smörhandelll från medlet af april till slutet af juni arit jämförelsevis fast. Efter denna tid inträdde on gradvis sämre marknad och voro äfven prisel'na mindre goda. Först mot slutet af augusti kan det åter blifva tal om on bättre eftcl'f'ågal1, hvilken dock ej fortfor längre än något in på septembcl, då de stol'n maskinurbetaro sträjkerna och»lock ouh'erna bö'jade. Från denna tid förde marknaden en släpande tillvara ända till årets slut, med mot föregående ål' reduceradc priser. Tagel' man i betraktande den stora importen och don rikliga inhemska smörtillförseln äfvensom dc svåra tidcr marknaden under det sista kvartalet hade att kämpa emot, bör dock erkännas att priserna under dylika tryckta förhållanden varit jämförelsevis höga. Hörar kunde åfven slutas att marknaden för 1897 i det hela taget utfallit gynsammare än lllan haft rätt att fordl'a. Detta hade nog varit fallet, om ej förtjänstel'lla för det mesta fått betäcka de förluster, som uppkommit genom konkursel' och uccol'daftal, af hvilka.grocer}', världen, under sistlidna år, äfvensom in på detta, haft ett otal a.tt uppisa.

7 Såväl de utländska exportörel'n8 som härvarande importörer harva i många fall fått nöja sig med dividender, icke öfyer. stigande 25 '/0. Dessutom har det-- ej hört till sällsyntheterna, att fall förekommit, der till utdelning ej funnits något. De. som i allmänhet direkt förtjäna minst å smörhandeln, lira detaljisterna eller :tgrocerymäjlnen~. hvilka under de senaste Aren genom utbjudande af sitt smör till möjligast billiga priser, försöka få kunder att inkomma i sina butiker och vid Smör_ inköpen blifva i tillfälle att påtruga desamma sådana varor. vid hvilkas utminutering en bättre profit kan erhållas. Smöret har sålunda äfven intagit en viss 81l1l0nsplats i detaljhandeln, förutom au grocerymannen, då oftast en två månaders kredit vid smör uppköpet beviljas honom af importören, har ett betydligt rörelse kapital nf de från det utminuterade smöl'et. influtna penningarne, 7 Engelskt och Skotskt smör. Såsom förut nämnts, hal' tillgången på inhemskt smör under sistförflutna ål' varit synnerligen riklig, enär fuktig och mild tem ])eratur, frodiga gräsvallar samt en lång betestid mycket gynnat produktionen. Hvad smörets kvalitet beträffar, har den i genomsnitt ansetts god, isynnerhet då smörets hållbarhet ej är utsatt för samma fordringar, som det kontinentala, på grund af att den inhemska varan i regeln senast konsumeras dagen efter kärningen, Derför hal' äh'en engelskt och skotskt smör med framgång kunnat konkurrera med importel'adt och oftast sålts till något högre pris, då en stol' del af publiken föredrager, der sig göra Uter, att gynna den inhemska industrin framom den utiändska. Äfven har under de senare åren regeringen, gl'cfskapsråden samt åkerbl'uks- och mejerisiillskapen gjort sitt bästa för att sprida en mera rationell mejel'iskötsel samt genom under...isning i smör~ och osttillvärkning sökt höja mcjerihandteringen i landet. Desrmtom hafva ansenliga penningepris utdelats vid jordbruks- och mejeriutställningal' föl' såväl utstäldt smör som åt till värkare vid själfva utstälhlingarne, Nögra mejerier i större skala existera i allmänhet icke i Storbritannien, utan tillreder i de flesta fall hvarje farm föl' sig sitt smör, föl' att sedan afsätta detsamma i någon närbelägen stad eller hos kunder, som taga det på beting.

8 8 Hos engros handlare och grocerymän flir man därför ytterst sällan se engelskt eller skotskt smör, utan säljes det i butiker, hhka i regeln handla med landtmannaproduktel' och stå i daglig förbindelse med fal'marene.. Priserna för inhemskt smöl' hafva under sistlidet år varit någol'1unda jämna samt i det hela taget oberoende af de utländ ska noteringarne. Under våren och hösten betalades frän 1 sh. 4 till / d pr eug. Yl. Sommartiden åter stodo priserna från 1 sh. till l/.,d per aug. 'il. rländskt smör. rland, som i långliga tidal' försett den engelska marknaden med s. k. farmer» (= bond) och factory-smöl' (= uppköpt och blandadt bondsmöl'), hal' under de senare åren med en energisk ifvsr kastat sig pä [abdkntionen af :>creamery, smör (= mejerismör). Från att ål' omjn-ing % af det irländska smöret utgjorde»farmen och :1>factol'j' buttert, har undel' sistförflutna år närmare hälften af exporten utgjol'ts af tcreamerytosmör. Såväl regeringen som enskilda kapitalst<'l'ka bolag gö'a allt sitt till föl' att införa det skandinaviska mejeriväsendet i rland, och har det ena andelsmejeriet efter det andra uppstått, del' blott tillgång pä mjölk finnes. Tätast ligga mejerierna i sydöstl'a delen af landet (Cork distriktet), men finnas nu redan i alla grefskap!lere eller färre tcreameriest. Dessutom har man i rland vid mejerien infört skumstationssystemet i mycket större grad än i Skandinayien och Finland, och producerar derföl' ett irländskt mejeri i medeltal öfver 1,500 kgr i veckan. Liksom i England och Skottland afstannar äfven i rland, tillföljd af rnjölkbrist, smörtillvärkningen under vintermånaderna. Detta förorsakal' isynncl'het stort förfång för >cl'eamerpsmöret, lwars regelbundna kunder under vintern måste vända sig till andra länders produktion, samt kan möjligen sedermera kunden fatta tycke föl' ett nytt märke, hvilket erhålles året rundt. Ofta blir det dorför ganska mödosamt att pö. våren ö.ter~ inarbeta varan, och är dotta ett af skälen wnrföl' irländskt»croamerytosmör, ehuru ibland af prima kvalitet, samt blott några dagar gammalt, i pris stål' undel' det skandinaviska ända till 6 a 8 sh. pr cwt.

9 Någon notering föl' irländskt :tcreamer:r~ smöl' föl'ekommer ej inom landet. derernot har noteringen för farmer och fneto1')' smör gamla anor, i det att redan ål' 17'79 vid smörmurknaden i Cork infördes ett värderings- och sorteringssystem, som fortfarande eger bestånd. Det smör, som tillföres marknaden i Cork, indelas i 2:110 hufvuclgrupper ecter salthalten, näml. 1) litet sal tadt med omkr. 3 % ellor mindre saltmängd, 2) stm'kl saltaclt med omkring 6 % salt. Den förstnämnda gruppen dejas i 3 klasser, benämnda: a) superfint, b) fint, d) mildt smör, alt efter kvaliteten. Det starkt saltade eller ordinära smöret hänföres till 5 olika klasser likaledes efter kvaliteten och benämnes eftol' den kvalitets.nummer, det vid sorteringon erhållit. 9 Noteringen i Cork Medeltalen af de högst'-t noteringarne pr månad föl' irländskt superfint (= litet saltadt) och ordinärt (= 1 kl. starkt saltadt) tarmer och factol'y smör harva varit följande för de nio sellare månaderna af (Under de tre första månaderna torgfönles blott några få,firkins» = drittlar). shillings pr cwt. (1 sh. ~ 126 penni 1 ewt. = 50,s kgr.) Apr. Maj Juni Juli Aug. Superfint Ordinärt 1:sta kl Sept. Okt. Nov. Dec. Medelvris pr ar Supel'fint Ordinärt l:sta kl Canadensiskt och Stats-smör. Hela smörexporten till Storbritannien från Nord-Amerika utgjorde för ,598 cwt. mot 229,9.10 cwt. 1896, hvilket utgör en ökning föl' sistlidna år af omkring 33,000 cwt. Deraf bidrog Canada med 21,000 ewt. samt Förenta staterna med resten eller omkr. 12,000 ewt.,

10 to Äh'en kvaliteten har mot föregående år gjort förvånansvärda framsteg. Det amerikanska smöret uppköptes rör några ål' se dan så godt SOlU uteslutande härstädes för bageriändamål och till matlagning; numera användes dcrernat en stor del oauaden siskt och finaste stats smör säsom bordsmör. Vid sådant föl' hållande nödgas man medgifva att de förbä~tringar i smörproduktionen och transporten, som senaste år vidtagits i Amerika, ej förfelat sin värlian. synnerhet hul' en god marknad vunnits för det c:madensiska smöj'et i Skottland med Glasgow i spetsen. Äfven i Liverpool och Lancashi'c distrikten synes ibland den aj'betande delen af befolkningen god efterfrågan varit å denna, jämförelsevis billiga vara. Att det canadensiska smöl'et på senare tider gjort så stora ft'amsteg måste hufvudsakligast räknas regeringen i Canada till förtjänst, ty denna regering har, icke skyende penningeutgifter, på ett berömväl'dt sätt gjort sitt bästa föl' att upparbeta landets smörproduktion i såväl kvalitativt som kvantitativt hänseende. Bland Jofvurda åtgärder i detta syfte må t. ex, följande anföras: utdelandet af exportpromiel', tillsättandet af en mängd llya mejeriinstruktörel', lättnader i transportkostnaderna, anläggning af kyloch sortel'ingsmagasin i exporthamnarne samt utgifvande af fördelaktiga lån åt mejerianläggare och rederibolag [öl' byggande af snabbgående, tidsenliga samt med kylapl>aratcl' försedda lastångare, Dessutom hal' från jol'dbruksmillistel'iet i Canada utsälldts en kommissionär, som besökt härvarande större marknadsplatser och försökt intressera de skotska och engelska importörerne samt grocery männen för canadensiska landtmannaprodukter. Afven har dett yal'it tal om att den canadensiska regeringen, likt Sverige, Danmark, Norgo och Finland, skulle tillsåtta i Storbritanien en jordbruks och mejel'iombudsman i och föl' bevakandet af Canadas intressen, Genomsnittspriserna per månad för canadensiskt och finaste statssmöl' han'a enligt hänarando notaringar val'it följande:

11 11.Januari shillillgs pr cwt llo/4 Februari. \14/- 87/4 Mars 13:.1,5 8.ffG t'.;ril is/- S/- J. - 7ti{5 JUlli - S'J Juli. SW5 &or.? Augusti. OO{ti 05/- September 103/- 97/6 Oktober. l00/~ 100/- November 'J'#- Jul/_ December ml/- 07/- Medeltal pr i'lr!ja/lo 80;:) Australiskt smör. De senaste åren hah'a ej varit säl'deles gynsamma för den australiska smörexporten, som en tid säg ut att taga 10(eo af alla andra Hinders. Torkan åren 1895 och 1896 samt säsongens föl'senande sistlidna ål' långt in på oktober (i vunliga fall börjar gräsväxten redan i medlet af augusti), hal' gjort, att kreaturs-stocken på grund af roderbrist liu en del fätt nedslaktas och bar mjölktillgången i följd häraf betydligt uttagit. För jämförelse må exportsifh'all föl' de fyra sistförflutna åren anföras. Ål 1894 importerades till Storbritanien 292,150 cwt. austl'rliskt smör, 1895 steg importen till 313,453 cwt. samt sjönk sedermera 1896 till 221,055 cwt. och utgjordo ,875 c\\'t. Victoria har blott i propol-tion till mängden ökat obet)'dligt sin expo t föl' senaste ål' och endast Nya Zealn.nd och Nya Syd Wales, hvilkas klimat synn.s val'a fuktigare än de öfriga Australiska koloniernas, hafva visat ett märkbart framåtskridande under Öfverhufvudtaget haf\'a de osäkra klimatiska förhållandena på senare tider betydligt afledt intresset från nya mejel'iföl'etag i Australien, och sel' det för närvarande ut såsom om e.ustl'aliel'na öfvel'vunnit den sangviniska tanken, att del'as hyad väderleksfö'm.llanden beträffar opålitliga land voro läml)ligt föl' en storartad mojeriindustl'i. Dertill kommer en annan icke obetydlig olägenhet, nämligen den långa väg smöret måste fraktas innan marknadsplatsen kan

12 12 uppnås. vanliga fall åtgår omhing halfnnnan månad till tl'ajlsporten, men det händer ej sällan, att stormar och andra missöden fördröja en fraktbåt Uere veckor, i följd hvaraf stundotn flere aflastningar landa härstädes samtidigt och därigenom ärver hopa marknaden med smö.', som under d.ylika tillfällen måste säljas till reducerade priser. Hufvudmarknadsplats811 föl' australiskt smör är London och dess omgifningar. Blott en mindre del dera! säljes i mellersta och norra England samt Skottland. Den australiska smörsäsongen börjas härstädes under normala förhållanden i november samt fortfnr till slutet på maj. Sistlidne år inkom dock, tulföljd af det försenade året i Austra~ lien, mera betydande partier först i december, och härledde dot smör, som torgförts tidigare, föl' det mosta sitt ursprung från Nya Zealand. ToppnotOl'ingarne i London föl' finaste kolonialsmö' utgjorde under sju manadla' af ål' 1897 följando i shillings per cwt. Jall, Fel!, Mars April Maj Nov. Dec. h. 811.,h. sh. sh.,b.,h. l bita veckan ~, l):! l().l l().l 2:drn 108 lo<!u 9::!!). 1().l 10' S:dje ::!., 1<8 1(1' 4:0.6 10li 06 ' tl:! ~, :te '1. 10li ' 00. Medeltal pr månad. lml~ 1101/6 93(.i l)2/g 9i/~ '00/-/ :> ~ :> ,'3 107/- lot/u 9-if(i S9[ ,1-1(8/- },cdelpris per 7 m1i.nnder 1&\7 Sl 9lJ/S,. '{ l6jti O~,.7 Franskt smör, Näst Danmark påföres Frankrike den största smörimport siffran i de engelska tulhmalerna, dock synes smörexporten fl'ån Frankrike till England sistlidna år nedgätt, utgörande 448,123 cwt. mot 467,602 cwt. år 1896 samt 454,843 ewt. år Till England anländer det franska smöret i fäl'skt skick dagligen med kanalbåtarna och är i regeln fast placeradt firet l'undt, efter de under veckan gångbara priserna. Jejerier i skandinavisk och kolonialstil äl'o ännu ej särdeles allmänna i Frankrike, utan produceras smöret därstädes föl' det mesta i hemmejol'ier.

13 Det franska smörets förnämsta konsumtionsområde är södra England med London och dess villastäder i spetsen. Äfven å alla första klassens hotell och matställen serveras i regeln s. k. osaltadt franskt smör, hvaraf dock i mellersta och norra England samt Skottland en stor del förskrifver sig frän rland, Danmark samt eget land, och komma iifven till södra England stora partier s. k. osaltadt eller finsaltadt franskt smör örver routen Esbjerg-Harwich (nära London) från Danmark och södra Sverige. Egentligen kan man säga att det osaltade smöret blott VUlnit burskap ibland de förmögnare lagren af befolkningen och så godt som ej als användes af den stora konsumerande publiken, som vill hafva syrligt och saltadt smör. Franskt smör förekommer i handeln under namn af.kol' mandy smör. (mer ellor mindre saltadt), i korgar ä[vensom mindro drittlar samt.britanny-smör~ (färskt, osaltadt eller föga saltadt) i.rolls. rullar eller skälpundsbitar. Såväl Norrnandy som Britanny-smör indelas i ända till 4 klasser, varierande i pris allt efter qvalitet. Högst i pris bland olika länders smör i Storbritanioll stå prima Normalldy smör i korgar och d:o Brit81l11Y i rolls. Dock rättar sig prisställningen på det franska smöret till en stol' del efter häryarande noteringar å svenskt och danskt smör samt brukar därför det finaste franska smöret vanligtvis stå någon shilling per cwt, högre i pris, eller åtminstone å samma lliyfi, som finaste skandinaviskt smör. Toppnoteringarne i medeltal per månad för finaste franskt smör utgjorde i London för: 13 Normnndy-smnr i Normandv-smör i Britannr Smör i rolls rul ar l\ korgar dritt!or 12 eng, ~ (5,9 kgj.s i sh pr cwt.. i sh per cwt. ish&d.perro !l l Januari. 123/3 121/3 lrof/ 111/3 15/10 15,0 Feb1'}lari 123/6 lla/g 107/6 100/- Hi/- 15/- Mars, 115/- W/- loojg ffi/- 1-1,' 14/6 April, ljj6/- 103{7 U::1fij 9t,5 13J3 13/- Maj. JJ9/1!lMj <J~/- 88/- 12/9 12/10 Juni, 96/- 91/- 89/- 85/- 1::!/6 13/- J uti U7/3 Ol/7 SS(- 93;3 12/10 14/- AUgll~ti: : 102/- l()\)/- &J/G n\jf(l 13/- 14;3 September. J01/- lm/- 9i/- 97/- 13t2 14/1 November. ().j,/- 110/-!J3/- Joo/- l3/6 15/- Ok:tober,. 104/- 112,5 9V3 lo'q3 ljo 15;3 December, 110/- 114)5 99: - 104/0 14'3 15/5, Medeltlll pr år Wö/O l 109;- 05/G m;s 13/9 14{3

14 14 Medeltalen rör oh'anstående noteringar åren harva varit följande för !J3 Normandiskt smi,lr j korgar i sb. p' cwt. 109/8 113{3 123/3 Nonnandiskt smör i drittlar i sh. pr cwt. 97/6 99;8 110/8 Rritanny smör i.mlls. j sh. pr rolls 14/1 14/1 15ftJ Holländskt smör. Äfven holländskt smör torgfördes förut under tvänne benämningar i den engelska marknaden, näml. 1) ordinärt eller 8. k friesländskt smör. 2) s. k. holländskt factol'y smör. Numera hafva dock andelsmejerierna i Holland tilltagit på hernmejeriel'nas bekostnad, och säljes isynnerhet i mellersta och norra England stora mängder s. k. DutBh (Holländskt) creamerp smör. Några speciella veckonoteringar å sistsagda smör förekomma ej i handelstidningarne, utan betingar det sig något lägre pris än skandinaviskt och finskt smör, föl' finaste slag, hval'af dock tillsvidare sparsamt förekommit. Dess säsong är egentligen under tiden April-September, och blott mindl'e plu'tier torgföras under de åtel'stl'wnde månaderna, Allt holländskt smör' hat' haft att kämpa emot det dåliga rykte landets producenter fått, i det!läm!. 3/4 af de, utaf tullmyndigheterna i hamnstäderna tagna och såsom förfalskade uppgifna smörpl'ofven, försktifva sig från Holland. Huru det egentligen förhaller sig med smöl'föl'falskningarne är svårt att säga, isynnerhet då från holländsk officiell sida kunnat ledas i bevis, det de engelska analytikerna upptagit en föl' hög fett standal'd vid bedömandet af smörpl'ofyen, men antagandet att allt ej föl'häller sig rätt fl holländsk sida liggel' nära till hands hos härvarande importörer och :tgrocery:t-män, då Holland i margarin och :tmixture:o tillvul'kning och export milngdubbelt öfverträffar alla and,'a länder. Hvad qvaliteten beträffar, ål' det holländska smöl'et ej när melsevis sft hållbart som det finska och skandinaviska smöret, och isynnel'het vårtiden, dä stola partier holländskt smör inkomma till England samt ej genast kullna placeras, spårar man

15 tydligt en daglig försämring af varan. partier af samma märke slumpas bort på oad till pris, understigande föregående 20 sh pr cwt. 15 Derför få ofta osålda följande veckas mark veckans med ända till Köp i fast räkning af Holländskt smör hör därföre till sällsjntheterna i England, dessutom draga sig flere detaljister för att handla med varan, på grund af den risk, mången tror sig löpa, ifall smöret skulle förklaras vara förfalskadt, och kunde möjligen då den misstanke falla på försäljaren att han själf tillblandat margarin i smöret. Under sistlidna år utgjorde expo'ten af smör från Holland till Storbritanien 278,631 cwt. mot 234,469 cwt samt 191,201 cwt Från grannstaten Belgien, hvars smö,' i pris och qvalitet kan jämföras med holländskt, utskeppades till England år ,962 cwt. mot resp. 38,139 cwt. och 24,732 cwt. åren 1896 och Toppnoteringarna i medeltal pr månad för holländskt smör utgjorde i London för: Ordinllort eller s. k. Fries lands smör i sh. per ewt. g. k. '}'letory' smör i sh. per ewt Januari. ().i!- 100/5 1().a/6 100/5 J 1t1/- 07(7 Februari 105/- 100/- 100/- J07/- 100/- 103,16 Mars.. S7f- 92/- 73/ö m/6 lj7f{j 7ö/a ty~il. 85/li 8'~/5 71/9!:D/U 88/5 7~lfl aj. '/- 73/- 7ijG 7UjG SO/ö Juni.. 79/6 '191- ''' 64/6 '/- '/6 Juli ''' ' 8!l/4 00/- 8-/fJ!U{:i 93/3 Augusti. 03/- 99/-!)/ö!l.'}ft) HU/6 95/G SeptembeJ 9.l/{l 00/- <J7/-!J8J(i 10'21- lojjfi Oktober!1ö15 105/7 112}5 fjs,(j 110/- 1\610 November. 00/6 97/- Wj3 101/- l().v- 1O'2/G December /5 00/- 102/- 104/5 102/6 Medeltal pr år S '/-!1(),5 95/5 98/8 95P Medelnoteringarne för åren 1894 och 1893 utgjordo för Frislauds smör resp. Factory smör ~ 95 sh. 9 d. och 106 sh. 8 d. 100 sh. 8 d. och 108 sh. 6 d.

16 16 Tyskt smör. Tyskland, som förut sändt betydande partier smör till Stal britanien ' till följd nf sin växande industri och cleraf upp kommen tilltagande kommmtion inom eget land, mer och mer minskat sin smörexpol't, och kan man egentligen numera blott tala om en Rmöl'utföl'sel från Sleswig--oJstein. Sedan gammalt har det holsteinskn smöret gått i England under Hamn af.kielbutter», men förstås dermed lumel'a j detaljhandeln syradt och saltadt exportsmör från de olika nordiska länderna. T. o. m. finaste danskt smör gäl' mångenstädes under namn af :tkieb, eller rättarl:l sagdt >,Dnnisb Kieh, och har säledes från ordet.kiel., som förut betecknade oxporthamnen föl' holsteinsd smö', uppkommit en benämning för finaste skandinaviskt och äfven stundom finskt e),.l)ortsmör. Huru Tysklands smörexport till England aftagit framgår ur nedanstående importsifh'ol' för de fem sistförflutna åren: mporten af tyskt smör till Stol'britanien 1893 cwt. 164,985 minskning 1894»137,755 ~ 27,230 cwt. 1895» 112,338 ~ 25,417., 1896» 107,825., 4,513., 1897., 51,761., 56,064» Smörnoteringell i Hamburg, som förut spelade en nämnvärd roll i den engelska marknaden, har numera blott en lokal betydelse. Dock upptages den ännu i härvarande handelstidningal'. Dessutom förekommer i Hamburg uppgifter å s. k. Smöl'auktiol priser (ostholsteinska mejeriförbundets notering). och införes häl' för jämförelse med den danska noteringen, noteringa1'lle i Hamburg. 1) Smörexpol'törernas notering 1897 i tyska mark och pf. föl' 50 kgl', ~,. ~ ~ ~,. 0<1 O< <n o o o : l&.o. e. 1 ~ :<>1 ~ o to l:sta vflckan 101 ro l~~ JOO tj loj 2:dra ' to~ tj los 3:dje ( U :de 103 9'J l' 115 SS''' H15 loj) H 100 5:te ~ tj - HJO Medeltal pe~ ~å~a~ ,2,1 HJO,oo0211l ool'01,,,hOJ)~,.,111 O,,~ los Medeltal p' ål' Rmk 103: - mot 99: samt 95:

17 2) Hambul'gs smörauktionspriser (Östholsteinska mejeriföreningarnas kontrollnotering). tyska mark och pr. för 50 kgr. ~ p '',',. ~ 1 ~ '' ~ '' i o ~ > ~. S di ~ - 17 z o c l:stll veckan 100J 107 Di D!l 10'2 88 U3 101 G :0.11'''., 110 1(» 101 1Q;j \) l \ :dje 10:1 105 DO 100!l ::!O 11 lo 110 hle 100 1O.j.!.l ils JO!! ' ' 1 l.i:to., J lo~ - l:) - loj M:h~~Jpo~ 10.1:80)105:-1!l8:5003:-1!)fj;:mlf~.H.o1 fji:401111;-1113:50!113:-1114:2,i1l)(l:80 Medeltal per år Rmk 104: 50 mot 104: samt 99: Danskt smör. Det främsta rummet inom do till Storbritannien smöl'exporterande länderna intager Danmark, hyars smörutförsel till England och Skottland varit följande föl':. Jnn. Febr. MR1'';; Alll'il }'h.j Juni Juli S!!5 102,067 87,5G8 81,Ul2 lltl,ö17!lä, ,98$1 116, lG %,115!l8,02 124,7(H 105, ,383 12G, ,495 18!l7 9f!.348 JOU14 12(, , , , ,490 - Aug. - Sept. Okt. Nov. Dec, Summa )ler åt, 1SUr;.!J2,057 tlo,' ,313 'W,Ur;7 103,021 1 lö:? UU ' 94,21.'i 104,112 79,'l ,105 1'tL~' , ,075!l5,377 1O{<Otil L19,581 1'334'726,, Af Ofvallstående siffror framgår att Danmarks smörexport till Storbritannien 1897 hal' ökats med ej mindre än 105,942 cwt. mot mot en ökning af 66,014 cwt. 1896, Observeras bör likvui att i ofvunståendo engelska tulluppgifter äfvon upptagits såsom danskt allt det smör, som fl'ån S,'ol'ige, Finland, Ryssland och Tyskland exporterats öfver Danmark till Storbritunien, och tordo blott omkring 1,000,000 cwt.,

18 18 utgöra den egontliga siffran föt' väl'kligt danskt smör, hvilken siffra dock i och för sig ii' aktningsvärd nog. Till följd af sin kvantitativa och kvalitativa öfvcrlägsenhet å den engelska marknaden hal' det danska smöret intagit en do~ minerande plats ä härvarande hufvudfö,'siijningsorter, hvm'est iifven den danska notel'ingen till en viss gl'ud lyckatf'l hålla uppmärksamheten fåst vid sig. Att don dock oj spolat' sanlna 1'011 som lol'dom hur undol' don sistförflutna tiden allt tydligaro börjat visa sig. ty från att förut hllfva sält det mesta af sitt små,' i fast räkning (f. o. b.), onl. Köpenhamns notering till Englund få de danske exportörernc ofta nuförtiden bekväma sig till att konsignera sin vara och nöja sig med prisor, som uppnåtts härstädes. Detta dels på grund af att Sverige och Finland alt mcr och mer lyckats lösslita sig från den danska mellanhandeln samt numera konsignera största delen nf sitt smör direkte till England, dels på grund af den år föl' ur tilltagande koloniala, amerikanska, irländska och holländska exporten nf Creamory smör, som satt härvarande importörer i tillfälle att fylla sina behofver äfven från annat håll, och ej allenast vara bej'oende af danskt smör. Med en seglifvad uthållighot har dock den köpenhamnska noteringskomiten försökt hålla sina priser uppe och derigonom försvårat den direkta exporten från Sverigo och Finland, hvarrör do skamlinaviska och finska exportörerne knappast tordo kunna berömma sig af någon egentlig profit af handeln med smör under de senaste fem åren. Såsom en pl'isbestämmunc1e basis är en notering lik den danska ej ur vägen för de skandinaviska län derna och Finland, blott den kunde följas och uppnås å mnl knadsplatscrna i Storbritanicll, men har den t, cx. under sistförflutna är visat sig stå [ör högt mot de pris, som betalats här städes. Detta ej häller att undra öh'er, då noteringen satts fem dagar tidigare (om torsdagarne) än själfvr marknaden varit i Stol'bl'itanien (pä mån och tisdagarne), under hvilken tid efterfrågan å de olika mal'lmadsplatsel'na mycket hunnit föl'ändra sig, Dossutom vilja äfvon häl'varande importörer hafva ett ord med i laget, då det ogentigen boror på dem att placora smöret,

19 19 Köpenhamns notering Från böri~m af 1897 började noteringskomimn i Köpenhamn utgih'a en dubbel notering för föl'sta klassens smör, hvaraf den högre sifo-an betecknar den s. k. ](öpenhamns toppnotering i Kronor per dansk centner = Jan. ~'obr. ~ Marg April 50 kgr. Ml\j Juni l:sta veckan 04 -HO -07 ~ ii :dra., !ro ii -Bl 'i:.! -7l; 3:djo, !l3, so 4:de 00 [fl Si n ' -00 5:t.e S - - Modelll.. 9'l:4.0 ffi:boisö-.:.o 93:75!81: --sn, 74:.:i0--83:40173:bO 'j!}.w73: 79:00 Juli Aug. Sept. OkC Nov. DO<>. ~' :stll ycckan F ~ -lj.l lj.l -100 t:dra., !12 ' :djo, -8't :do 14-8'2 ly' -00 Jr -00 ~2 -!Y !)(j 5:te -b'2-88 -MG Medoltnl..74:- 82: :25100:40 06: [83:50!J3: l!jl:50-07:~i}lol:- -07: Medeltal föl' ål' 1897 Kl' Medeltalen af toppnoteringarne i Köpenhamn under sistförflutna 20 år. Ä, K,. Al: K,. Ä, K,. Ä, K, : : -!l: !12: Z: - l1l&l 100:- l88u l' ; : : 50 1b!11:50 - ((; 00: ; : :- 1800!rZ: : 00 11;87 94:50 lil!l2 97: ' &1:80

20 20 Toppnoteringar af Skandinaviskt smör i London (eol. :tthe Grocer:.) i sh. & pence per cwt. = 50,803 kgr. Janunri }'ebr\tilli Maj Juni '. ~ Apdl '1& !l71 S'JG lsd SmllH!.JG 18!J71 18!ltl 18D7ll&JJ 'H jj.l vooka.n 1::.' , :1 ' ils ,<>l 112 OJ OU!tJ l)l!~ 'O' OU < ils !lO 100 ' SS - :'d.edella ll7i6/-1,1/-j/u 1'07/- 110/0 1101/ !l1l/l01 00{31 '''/- Juli Allgusti SOlltombor Oktobor NovemiJor Dcccllluer 18'J7 1180G um !J7j1800 lbw' 180l.l 18!J71 1SOO &J7 1 SW 1 veckan 100 OG 100 '14 ' ilg lid U S 'ls 110 '''' J 114 ' ''''' ils 120 1~ ils ils lli 117 l ffi ::.' Mooelt.al 98J51100!1 1100/ 1119/-1115/-1111/-1100/5112,1/ 115/ fJllHl/6 Medelpriset för 1897 var per cwt. 107/4 mot 110/1 1896, hvilket utvisat' en skilnad af 2/9 P', cwt. Såsom föl'ut nämnts, har äfven frän Danmark under sistlidna år exporterats os)'radt smör i rullat' oller skålpundsbitar (Holls»), samt har dylikt smör i dotaljhandeln betingat sig frän l/, till 1 penny högre pris pr ong, skålp. än s)'l'adt oxportsmör. ' Svenskt smör. Undel' de tre sistföl'f1utna ål'on har S\rel'iges smöl'export yarit någorlunda lika, dock utyisar afskeppningen föl' 1897 on minskning af 17,759 cwt. mot Att man ej kan tala om nögon ökning i utförseln under det senaste året, beror ej pa, att smöl'pl'oduktionon i Svel'ige numera nått sin gl'äns, utan helt enkelt på en tilltagande konsumtion inom eget land. der år för är nya industl'iclla anläggningar uppstått. Då Sverige sålunda allt mer och mer börjat förbruka sin egen smörproduktion, hnh'a äh'on exportörerna och mejerierna

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

FINLAND OCH PUNDKURSEN

FINLAND OCH PUNDKURSEN FINLAND OCH PUNDKURSEN Av bankdirektör R. VON FIEANDT, Helsingfors I ANSLUTNING till den i Sverige pågående diskussionen i valutafrågan har Svensk Tidskrift anhållit om en redogörelse för huru vi i Finland

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan som gick.

Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 14 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Temperaturer långt under normalt ökade elanvändningen och drev upp priserna i stora delar av Norden under veckan som gick.

Temperaturer långt under normalt ökade elanvändningen och drev upp priserna i stora delar av Norden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 22 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Temperaturer långt under normalt ökade elanvändningen och drev upp priserna i stora delar av Norden

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu tar med sig systempriset nedåt.

Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu tar med sig systempriset nedåt. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 2 Ansvarig: Sigrid Granström Sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden under veckan som gick.

Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 21 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 grafuinututfun-um? -r 7 Ãongl. ñøfieveranlörer 24 Drottninggatan 24 S T O C K H O L M. _Alngesytabnijk för Skjortor, Kragar, Manschettetr och m. m. :Ghemisatfser

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG LÄROBOK 1 PLAN TRIGONOMETRI AF A. G. J. KURENIUS Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG FÖRORD. Det mål, som förf. vid utarbetandet af denna

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två månader.

Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två månader. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 16 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik -

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:11 19.11.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2015 Flera övernattade på hotell i oktober Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Turism 2016:6 20.7.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2016 Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror Antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter och stark hydrologisk situation.

Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter och stark hydrologisk situation. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 24 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter

Läs mer

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i:

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: samla.raa.se Björsäters stafkyrka och dess målningar. 101

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR. S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. STOCKHOLM 1895.

GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR. S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. STOCKHOLM 1895. GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. IEU,.QL. BOXTRTCD:RIItT. STOCKHOLM 1895. P. A. >:ORllTIlDT &:.Ö)I)lR. 578 HJ.

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

De svenska spotpriserna fortsätter att följa varandra inom elområdena även om priset var marginellt högre i SE4 jämfört med övriga tre elområden.

De svenska spotpriserna fortsätter att följa varandra inom elområdena även om priset var marginellt högre i SE4 jämfört med övriga tre elområden. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 42 Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet I genomsnitt gick priserna ner med 3 procent under förra veckan. Nedgången kan delvis förklaras av att

Läs mer

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:3 22.4.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2015 Hotellgästnätterna ökade i mars Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:4 14.3.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2008 Övernattningarna ökade i februari Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 49 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

Läs mer

Dystra konjunkturutsikter och välfyllda vattenmagasin får terminsmarknaden på el att falla.

Dystra konjunkturutsikter och välfyllda vattenmagasin får terminsmarknaden på el att falla. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 23 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Dystra konjunkturutsikter och välfyllda vattenmagasin får terminsmarknaden på el att falla. Konjunkturläget

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Samlarklubben Skilling

Samlarklubben Skilling Priser Auktion April 2012 Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris 1 = 90 36 = 5 71 = 200 106 = 150 141 = 5 2 = 20 37 = - - - 72 = 130 107 = 100 142 = - - - 3 = 15 38 = - - - 73 = 90 108 = 260 143 = 25

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2206,8 GWh 27,9 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2206,8 GWh 27,9 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 33 Ansvarig: Sigrid Granström Sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert)

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 1 Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 2000 Under våren 2000 sågs rikligt med tranor i Vattenriket från mitten av

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 43 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Mildare väderlek och nederbörd ledde till fallande priser på den nordiska spotmarknaden. Även på den finansiella

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

LÖSNING AF UPPGIFTER

LÖSNING AF UPPGIFTER LÖSNING AF UPPGIFTER i ARITMETIK OCH ALGEBRA, TILL LEDNING VID UPPSATSSKRIFNING, AF K. P. HORDLUND. TTtg-ifTrareäas förlag. GEPLE 1896. GOLTi-POSTENS TRYCKERI^ Föreliggande arbete är afsedt att vara ett

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i _ Till de väfnadsalster, soml högsta grad bidraga till att förläna l hefnrnet dessprägel af Värme och trefnad, _liöra lihkanslåe främsta_ rummet gølfmøzttørøøla.

Läs mer

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa. Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.se ETT SILFVERFYND FRÅN VIKINGATIDEN OTTO RYDBECK. Heljarp,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer