Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31"

Transkript

1 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Grundläggande regelverk för efterlevnad av offentlighetsprincipen Kommunala styrdokument Reglemente och delegationsordning Riktlinjer Serviceförklaringar Posthantering e-post Sms Kommunstyrelsen och utskotten Myndighetsnämnden Registrering och diarieföring Kommunstyrelsen och utskotten Myndighetsnämnden Beredning av ärenden Externa regleringar Interna regleringar Kommunstyrelsen och utskotten Myndighetsnämnden Sammanträden och protokoll Kommunal arkivvård Kommunens arkivreglemente Arkivmyndighetens ansvar Myndigheternas ansvar KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

3 8.5.4 Arkivbeskrivning och arkivförteckning Gallring Arkivvården i Organisation och ansvar Översyn av arkivfunktionen Kommunens arkivreglemente Arkivansvarig och arkivredogörares uppgifter Avslutning av ärenden/arkivering Kommunstyrelsen och utskotten Myndighetsnämnden Utvecklings- och förändringsarbete Processtudie Våra kommentarer Posthantering Registrering och diarieföring Beredning av ärenden Sammanträden och protokoll Arkivvård KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

4 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens och de tillhörande utskotten samt myndighetsnämndens. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens är ändamålsenlig i förhållande till befintliga regelsystem och rutiner. Målsättningen är således att se närmare på om det finns fungerande system och rutiner för en i kommunen. Granskningen har omfattat kommunstyrelsens och de tillhörande utskotten (allmänna utskottet, utskottet för samhällsbyggnad miljö och service, utskottet för lärande- och stöd samt utskottet för vård- och omsorg) samt myndighetsnämnden. Sammanfattningsvis är vår bedömning att kommunstyrelsens och myndighetsnämndens är förhållandevis god. Dock anser vi att hanteringen i flera avseenden bör utvecklas och kvalitetssäkras. Vår bedömning är att rutinbeskrivningar bör utarbetas för bland annat registrering/diarieföring. Granskningsresultatet visar bland annat att rutinerna för postöppningen inte är till fullo samordnade inom kommunstyrelsens förvaltning och att hanteringen av personadresserad post sker på olika sätt. Vidare har vi noterat att fullmaktssystem för öppnande av personadresserad post generellt inte nyttjas inom kommunstyrelsens förvaltning. I flera fall förekommer det också att e-postlådor inte öppnas och ses över, främst under semestertider. Vidare visar granskningen att kommunstyrelsen inte uppfyller den tillsynsskyldighet som åvilar arkivmyndigheten enligt arkivlagen. Varken tillsyn eller inspektion utförs av kommunstyrelsen i förhållande till myndighetsnämnden. Beträffande myndighetsnämnden har vi uppmärksammat brister i diarieföring och arkivvård. I huvudsak är våra bedömningar förenliga med de förslag som presenteras i den genomförda processtudien om ett ärendes gång samt översynen av arkivet. Avseende protokoll lyfter vi fram ett antal synpunkter som bör ses som eventuella utvecklingsområden för en enhetlig och tydligare struktur. 1

5 2. Bakgrund Kommunala beslut fattas på olika nivåer såsom av fullmäktige och av nämnder. För den demokratiska processen är det betydelsefullt att det finns fungerande system och rutiner för en i kommunen. I detta sammanhang spelar även rutiner för uppföljning av de beslut som de förtroendevalda fattar stor roll. Bestämmelser kring finns i förvaltningslagen samt i kommunallagen. I förvaltningslagen finns bland annat regler om allmän serviceskyldighet och att ärendehandläggning ska vara snabb, enkel och billig. Därtill finns regler i speciallagstiftning såsom skollag och socialtjänstlag. Regler för hantering av allmänna handlingar finns t.ex. i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen. Förändrade arbetsformer och ny teknik, exempelvis elektronisk post, har radikalt förändrat förutsättningarna för hantering av allmänna handlingar. Några av dessa nya utmaningar och svårigheter är bland annat att tydliggöra vad som är en allmän handling i IT-miljön. Långt fler befattningshavare blir i IT-miljön sina egna registratorer, vilket ställer stora krav på kunskaper om den offentligrättsliga lagstiftningen. En riktig och säker hantering av allmänna handlingar är vidare en garanti för ett viktigt informationsutbyte och insyn i den offentliga verksamheten. Ett av de viktigaste uttrycken för offentlighetsprincipen är rättigheten för envar att ta del av en myndighets allmänna handlingar. Ett av syftena med en myndighets registrering av allmänna handlingar är att underlätta för medborgarna att tillämpa offentlighetsprincipen. (Med myndighet avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning t.ex. helägda bolag). Det grundläggande regelverket för hantering av myndigheternas handlingar utgörs av tryckfrihetsförordningen och sekretesslagens regler om allmänna handlingar. Där återfinns huvuddelen av regelverket för ärenderegistreringen. Därutöver finns också bestämmelser om registrering i arkivlagen. Även om grunderna för registrering regleras i lagstiftningen, är det till stor del myndighetens eget ansvar att skapa rutiner. Rutiner som uppfyller lagens krav, som är väl förankrade i verksamheten och som alla inom myndigheten känner till, skapar förutsättningar för en funktionell och effektiv ärenderegistrering. Vidare kan det finnas andra styrande dokument och politiska målsättningar för kommunens dokument- och. Revisorerna i har mot bakgrund av ovanstående gett KPMG i uppdrag att granska kommunstyrelsens och de tillhörande utskotten samt myndighetsnämndens. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år

6 3. Syfte Granskningen syftar till att bedöma om kommunens är ändamålsenlig i förhållande till befintliga regelsystem och rutiner. Målsättningen med granskningen är således att se närmare på om det finns fungerande system och rutiner för en i kommunen. 4. Avgränsning Granskningen har omfattat kommunstyrelsens och de tillhörande utskotten (allmänna utskottet, utskottet för samhällsbyggnad miljö och service, utskottet för lärande- och stöd samt utskottet för vård- och omsorg) samt myndighetsnämndens. 5. Revisionskriterier Vi har i granskningen bedömt om en uppfyller: Lagstiftning (kommunallagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen) Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 6. Metod Granskningen har genomföras genom: Dokumentstudie av styrande dokument och riktlinjer Dokumentstudie av interna utredningar Intervjuer med berörda tjänstemän Stickprovsgranskningar Granskningen har föregåtts av dokumentstudier och insamling av relevanta dokument. Intervjuer har därefter främst genomförts med berörda tjänstemän som är involverade i sprocessen. Vidare har stickprovsgranskning skett av delar av en. Granskningen har genomförts av konsult Eva-Lena Kamperin, under ledning av Mats Sandström, certifierad kommunal revisor. Rapporten har sakgranskats av biträdande kommundirektören och kommunsekreteraren. 3

7 7. Grundläggande regelverk för efterlevnad av offentlighetsprincipen I en demokrati är det av stor betydelse att myndigheternas verksamheter i så stor utsträckning som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och massmedia. Öppenheten syftar bland annat till att främja fri åsiktsbildning och att hindra maktmissbruk. I tryckfrihetsförordningens 2 kap. anges vad som menas med begreppet allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten eller har inkommit till myndigheten eller har upprättats där. Med myndighet avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer och andra kommunala organ med självständig ställning, till exempel helägda kommunala bolag. En handling är för övrigt en framställning i skrift eller bild men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt, bara om man har hjälp av något tekniskt hjälpmedel. Enkelt uttryck är det ett föremål som innehåller information av något slag. Det grundläggande regelverket för hantering av kommunens allmänna handlingar utgörs av tryckfrihetsförordningen och sekretesslagens regler om allmänna handlingar. Där återfinns huvuddelen av regelverket för ärenderegistreringen. Därutöver finns också bestämmelser om registrering i arkivlagen. För att kunna leva upp till lagstiftningens krav krävs väl fungerande rutiner för att ta emot handlingar som kommer in till myndigheten samt för att ge god service till allmänheten. Handlingar kan komma in på en mängd olika sätt och det är viktigt att rutinerna inte bara omfattar den traditionella posthanteringen utan även handlingar som kommer in med fax, till myndighetens elektroniska brevlåda eller direkt till en handläggares e-postbrevlåda. Bestämmelser om vad som ska hållas hemligt i kommunens verksamhet regleras i sekretesslagen (SekrL). Enkelt uttryck anger SekrL vilka undantag som gäller från offentlighetsprincipen. Lagen innehåller också bestämmelser om diarieförig, hemligstämpling m.m. Vad gäller allmän handling fastslår sekretesslagen att registrering ska ske utan dröjsmål. Registrering kan ske på olika sätt som diarieföring, objektsregistrering eller systematisk förvaring. I praktiken behöver en del av nämndernas allmänna handlingar inte diarieföras eftersom det anges undantag. Exempel på sådana undantag är handlingar av uppenbart ringa betydelse för verksamheten samt handlingar som hålls ordnade så att de utan svårighet kan återfinnas, så kallad systematisk förvaring. Systematiskt förvarade handlingar måste dock hållas så väl ordnade att det utan svårighet går att avgöra vad som har inkommit eller upprättats. Vad gäller en diarieförd handling ske det enligt sekretesslagen finnas notering om datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer, avsändare eller till vem den har skickats och i korthet vad handlingen rör. 4

8 7.1 Kommunala styrdokument Reglemente och delegationsordning Utöver gällande lagstiftning för området utgör de grundläggande styrdokumenten för kommunstyrelsen och myndighetsnämndens utav reglemente och delegationsordning. Utskottens regleras genom kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning Riktlinjer Som en del av sitt verksamhetsansvar ska kommunstyrelsen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter som kan finnas i lag eller i förordning. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår det bland annat att arbeta med mål, riktlinjer och ramar för verksamheten. Som ett led i detta har kommunstyrelsens fastställt Riktlinjer för dokumenthantering. Riktlinjerna utgör ett kommunövergripande styrdokument och reviderades senast av kommunstyrelsen den 2 april Serviceförklaringar I finns också gemensamma serviceförklaringarna. Enligt vår bedömning utgår dessa från förvaltningslagens regleringar vad gäller myndigheternas serviceskyldighet och tillgänglighet för allmänheten (4-5 ). Förvaltningslagens regleringar på området beskriver vad som kan betecknas som god förvaltningsstandard. Kommunen har valt att precisera de lagstadgade regleringarna ytterligare i syfte att skapa tydlighet avseende vilken service som medborgarna kan förvänta sig av kommunen. Enligt 4 förvaltningslagen ska frågor från enskilda besvaras så snart som möjligt, men den som vänder sig till en myndighet med en fråga av invecklat slag kan inte vänta sig ett svar omgående. Myndigheten bör å andra sidan organisera sin verksamhet så att svaret inte dröjer. Intressant i granskningen är främst kommunens reglering att e-post ska besvaras eller bekräftas inom två dagar och att brev och fax ska besvaras inom två veckor. Om ett brev från en enskild är sådant att det kräver ett svar enligt servicereglerna får det inte dröja längre än nödvändigt. Serviceförklaringarna i Arvika utgör en del av kommunens verksamhetsplan som bildar underlag för styrning av verksamheterna. 5

9 Posthantering Den post som kommer till kommunen behandlas på olika sätt beroende på innehåll. Postöppning ska ske så snart som möjligt och de som har hand om posten ställs bland annat inför att skilja sekretessbelagda handlingar från offentliga. I finns styrdokument för posthantering. I de riktlinjer för dokumenthantering som antagits av kommunstyrelsen redogörs det bland annat för den praktiska posthanteringen i kommunen och registrering av post. Riktlinjerna för dokumenthantering reglerar att det på varje myndighet ska finnas en central postfunktion där myndighetens post hanteras. Av riktlinjerna framgår dessutom att respektive myndighet ska bestämma rutiner för sin posthantering som också ska uppfylla följande fyra kriterier: Handlingar som kommer in eller upprättats ska registreras utan dröjsmål Kopior på viktig post ska lämnas till berörda utan dröjsmål All viktig post ska datumstämplas Ingen post får bli liggande oöppnad. För privat adresserad post ska man träffa en överenskommelse vem som ska öppna posten om någon är borta e-post I de allra flesta fall är e-post som inkommer till myndigheten att betrakta som allmänna handlingar. En elektronisk handling avses som inkommen när den har nått den funktion för automatiserad behandling som myndigheten har aviserat som mottagningsställe. En e-postbrevlåda utgör en sådan mottagningsfunktion för elektronisk post. När meddelandet har tagits emot av e-postsystemet anses det därmed inkommet, oavsett när mottagaren öppnar och läser meddelandet. I finns en myndighetsbrevlåda för hela kommunen och ett antal förvaltnings- och områdes-/befattningsspecifika e-postbrevlådor. För e-post gäller samma offentlighets-, sekretess-, och arkivregler som för vanlig post. Beträffande e-post så ska hantering enligt riktlinjerna ske som för övriga handlingar och en bedömning måste göras om registrering ska ske. För varje personlig e-postbrevlåda ansvarar respektive anställd. Av riktlinjerna för dokumenthantering framgår det hur kommunanställda ska agera vid mottagande av inkommande och upprättad handling. Riktlinjerna anger bland annat hur de kommunanställda ska nyttja sina IT-hjälpmedel så att e-post och vanlig post tas om 6

10 hand och handläggs vid oplanerad och planerad frånvaro. Alla som är anslutna till kommunens e-postsystem ska varje dag kontrollera och läsa nyinkomna meddelande och snarast bedöma om registrering ska ske vilket gäller kommunens samtliga brevlådor. Vid eventuell frånvaro ansvarar den frånvarande för att någon annan har möjlighet att bevaka inkommande meddelanden till den eller de brevlådor som den frånvarande ansvarar för. Av riktlinjerna framgår vidare att den som tar emot eller skickar e-post ansvarar för att all e-post som är allmän handling bevakas och skickas vidare till den e-postadress som myndigheten har kopplad till ssystemet. På kommunens hemsida informeras det om att e-post och vanlig post i vissa fall blir offentlig och diarieförs, vilket även gäller om posten går till enskild tjänsteman Sms Riktlinjerna reglerar även att om viktig information inkommer via sms (textmeddelande via mobiltelefon) så ska en tjänsteanteckning skrivas och delges registrator för registrering Kommunstyrelsen och utskotten Kommunstyrelsens inkommande post tas om hand av registrator på kanslienheten. Till kanslifunktionen kommer post som är adresserad till och kommunstyrelsen. Övrig post som är adresserad till något av kommunstyrelsens utskott eller specifik avdelning hanteras av utsedd ansvarig i verksamheten, vanligtvis är det sekreteraren i respektive utskott som handhar dess posthantering. Kommunstyrelsen har dokumenterade rutiner för postöppningen. Dokumentet innehåller kortfattat arbetsmomenten för posthantering efter postöppningen och beskriver hur vissa typer av inkommande post ska hanteras. För utskottens finns inga specifika dokumentationer för posthantering. Enligt uppgift förhåller man sig till kommunens övergripande riktlinjer. I huvudsak öppnas även personadresserad post, både i den centrala postöppningen på kansliavdelningen och inom övriga verksamhetsgrenar inom förvaltningen. Det förekommer dock att direktställd post inte öppnas inom vissa verksamhetsgrenar inom förvaltningen utan sker av den tjänsteman som står som mottagare. Intervjuade uppger att man generellt är av uppfattningen att ingen post är privat som kommer till kommunen och därmed öppnas således all inkommande post. Något fullmaktssystem för öppnande av personadresserad post nyttjas därmed inte inom förvaltningen. Både extern- och intern post anländer på morgonen. All inkommande post öppnas dagligen av registratorerna (med undantag av den personadresserade posten som inte öppnas centralt inom vissa verksamhetsgrenar). Posten sorteras och vidarebefordras till det utskott, den nämnd, förvaltning eller person den berör. 7

11 Vad gäller kommunstyrelsens centrala posthantering så gör kansliets registrator den första grovsorteringen av inkommande handlingar. Därefter träffas registrator och administrativ chef för genomgång av inkommande post till kommunstyrelsen. Dialog förs enligt uppgift främst kring de handlingar som återstår efter registrators hantering och grovsortering. I övrigt sker avstämning mellan registratorerna inom förvaltningen vid frågor. Samtliga ärenden som registrerats i W3D3 förs upp på en gemensam postlista vilken handhas av kansliets registrator. Postlistan finns tillgänglig via kommunens hemsida för allmänhet och press under eftermiddagen varje dag. Enligt uppgift förekommer det dock att publicering av postlistan sker dagen efter registrering. Kansliets registrator tar även hand om inkommande e-post till kommunstyrelsen elektroniska brevlådor, och Enligt uppgift finns ersättare för hantering av de elektroniska brevlådorna. Granskningen visar att det är ett flertal personer inom kommunstyrelsens förvaltning som har tillgång till kommunstyrelsens samtliga e-postbrevlådor. Enligt uppgift föreskriver rutinen att samtliga öppnas minst en gång varje dag. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns ytterligare e-postbrevlådor som direkt avser utskotten. För och är respektive utskottssekreterare ansvarig. För ansvarar en centralt placerad assistent i verksamhet för samhällsbyggnad, miljö- och service. Till kommunstyrelsens allmänna utskott finns ingen e-postbrevlåda. Vidare visar granskningen att e-postadresser även finns på kommunens hemsida till ordförande och sekreterare för kommunstyrelsen och samtliga fyra utskott. Vad gäller ordförande så finns även bostadsdress angiven. Enligt uppgift svarar respektive sekreterare och ordförande för den post som kommer till respektive e-postbrevlåda. Utifrån vad intervjuresultaten visar så behandlas e-post på samma sätt som övrig inkommande post till kommunstyrelsen. E-post som grundar ett ärende diarieförs och registreras på postlista efter utskrift. Efter vidtagen åtgärd skrivs e-posten ut och bevaras i en månad, övrig e-post vidarebefordras direkt till den tjänsteman den berör. Ansvariga vidarebefordrar också den e-post som ska till annan nämnd, förvaltning, eller bolag. Varje tjänsteman ansvarar för att den e-post som kommer in till den egna e-postbrevlådan och som utgör en allmän handling lämnas till diariet för registrering. Enligt uppgift från de intervjuade förekommer det att e-post lämnas in från tjänstemännen för registrering. Vissa meddelanden vidarebefordras via systemet och vissa skrivs ut och för att delges registrator. Utifrån intervjuresultaten är vår uppfattning att detta dock inte sker i den utsträckning som registratorerna anser som rimlig. I granskningen är det dock inte möjligt att göra en rättvisande bedömning av antal e-post som bör registreras eller inte. Vad gäller registrering av information som inkommer via sms så visar intervjuresultaten att det är högst ovanligt att så sker. 8

12 De kommunala styrdokumenten reglerar tjänstemännens ansvar för bland annat e-postbrevlådor. Vid semestrar och annan längre frånvaro har vi i granskningen noterat att hantering av den egna e-postbrevlådan sker på olika sätt. I vissa fall lämnar tjänstemännen sina inloggningsuppgifter till någon arbetskollega och några ser över sin elektroniska brevlåda hemifrån. I vissa fall sker dock ingen bevakning alls under frånvaroperioden. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör tillskapa en gemensam bevakningsrutin för hur e-postbrevlådor ska hanteras vid frånvaro Myndighetsnämnden För myndighetsnämndens posthantering ansvarar nämndens assistent. All inkommande post med adressat Myndighetsnämnden, säkerhet och bygg samt personadresserad post öppnas. Fullmaktssystem för öppnande av personadresserad post finns och har enligt uppgift undertecknats av samtliga tjänstemän på förvaltningen. Både extern- och intern post anländer på morgonen. All inkommande post öppnas dagligen av förvaltningsassistenten. Posten sorteras och vidarebefordras till berörd avdelning eller person. Några specificerade rutiner över postöppningen har inte tagits fram. Enligt uppgift följer man kommunens övergripande riktlinjer. Intervjuresultaten visar också att myndighetsnämnden i stort uppfyller samtliga kriterier för posthantering som regleras i riktlinjerna för dokumenthantering. Inkommande e-post och fax behandlas som övrig inkommande post. Den post som ska diarieföras tar assistenten hand om. Någon postlista förs inte över dagens inkommande post till myndighetsnämnden. Vid planerad och oplanerad frånvaro kan flera personer gå in och sköta posten, bland annat bygglovschefen. Assistenten svarar även för myndighetsnämndens elektroniska myndighetsbrevlåda Enligt uppgift är det dock mycket sällan som det inkommer e-post. Den elektroniska brevlådan kontrolleras varje dag och ersättare uppges finnas för bevakning vid frånvaro. Granskningen visar att bostadsadress och telefonnummer till ordförande i myndighetsnämnden finns publicerat på kommunens hemsida. Till nämndens sekreterare finns e- postadress angiven utöver telefonnummer. Enligt uppgift svarar ordförande och sekreterare själva för den post som kommer till respektive e-postbrevlåda. Vidare är det de enskilda tjänstemännens ansvar att se till att vidarebefordra den egna e- posten som ska registreras eller diarieföras. Granskningen visar dock att tjänstemännen inte lämnar in e-post för registrering och diarieföring. Förvaltningsassistenten har heller aldrig mottagit något som inkommit eller skickats via sms för registrering. 9

13 8.2 Registrering och diarieföring Även om grunderna för registrering regleras i lagstiftningen, är det till stor del myndighetens eget ansvar att skapa rutiner. Rutiner som uppfyller lagens krav, som är väl förankrade i verksamheten och som alla inom myndigheten känner till, skapar förutsättningar för en funktionell och effektiv ärenderegistrering. Med en fungerande ärenderegistrering skapas ordning och reda bland myndighetens handlingar. Detta har myndigheten nytta av vid arbetsplanering, handläggning av ärenden, verksamhetsuppföljning, bevakning och återsökning av ärenden, nu och i framtiden. I kommunens riktlinjer förtydligas huvudregeln i sekretesslagen att allmän handling ska registreras utan dröjsmål. Av riktlinjerna framgår att även arkivlagen innehåller bestämmelser om registrering. Riktlinjerna berör vidare syfte med registrering, vilka uppgifter som ska framgå av en registrerad handling, registreringsmetoder med mera. I riktlinjerna framgår även huvuddragen för registrering av inkommande handlingar och vilka registreringsmetoder som normalt tillämpas för de olika typer av ärenden som förekommer hos kommunstyrelsen. De registreringsmetoder som används är systematisk förvaring, objektsregistrering eller diarieföring. Systematisk förvaring är ett förvaringssätt där handlingarna själva bildar registret på ett i förväg bestämt sätt. En naturlig sorteringsordning ska dock finnas som t.ex. fakturanummer. Objektsregistrering och diarieföring är däremot regelrätta registreringsmetoder. Objektsregistrering lämpar sig för sådana ärenden som kan hänföras till ett visst objekt, exempelvis bygglovsärenden för en fastighet där fastigheten då utgör objektet. Vid diarieföring får ärendet dels ett kronologiskt diarienummer, dels en ämneskod enligt diarieplansförteckningen. Diarienumret som tilldelas är oberoende av ämnesområdet Kommunstyrelsen och utskotten Efter postöppning registreras och diarieförs den inkommande posten till kommunstyrelsen och sker i dokument- och ssystemet W3D3. Styrelsens registrering och diarieföring är som posthanteringen uppdelad på flera personer inom kommunstyrelsens förvaltning. I huvudsak är det samma personer som handhar postöppning som även handlingsregistrerar i W3D3. Enligt vad granskningen visar så är det sammantaget sju personer inom kommunstyrelsens förvaltning som diarieför ärenden i W3D3. Registrator gör den första bedömningen av vad som ska diarieföras eller registreras på postlista. Om registrator inte själv kan bedöma vilken registreringsform som ska tillämpas sker avstämning i första hand med närmsta chef. Alla allmänna handlingar förutom sådana av mindre vikt såsom reklam och kursinbjudningar registreras i W3D3. På postlistan kan endast de diarieförda handlingarna /ärendena ses. Bland annat noteras inte delegationsärenden. Upprättade tjänsteskrivelser som ska behandlas politiskt registreras löpande på postlistan. Enligt intervjuerna råder 10

14 det ingen skillnad mellan inkomna ärenden och upprättade ärenden avseende registrering och diarieföring. Ärendeakt läggs upp i samband med diarieföringen. Handlingar i ärenden som inte finns digitalt skannas in. Bevakning sker normalt av ärenden som ska behandlas politiskt genom notering på respektive ärendekort. För vissa ärenden läggs bevakning även i W3D3. Funktion för sekretessbeläggning finns i W3D3 och nyttjas enligt uppgift. Efter registreringen fördelas handlingarna till berörd avdelning, nämnd eller tjänsteman. Remittering av ärenden sker normalt via systemet, annars skickas handlingar via internpost. Uppstår frågetecken om vart ärenden ska remitteras och vilket/vilka utskott som är berörda så sker främst dialog mellan administrativ chef och kommunchefen eller kommunalrådet. I sammanhanget vill vi även framföra att det utifrån intervjuerna råder det vissa tveksamheter kring systemansvaret för W3D3. Enligt uppgift övergick det formella ansvaret till administrativ chef då tidigare ansvarig tjänsteman slutat sin tjänstgöring, dock är det i praktiken sekreteraren för utskottet för Lärande och stöd som idag fungerar som ansvarig. Enligt uppgift är målsättningen att någon annan än den administrativa chefen ska utses till systemansvarig. Sekreteraren för utskottet för Lärande och stöd har deltagit i en del användarträffar för W3D Myndighetsnämnden Myndighetsnämnden diarieför också i dokument- och ssystemet W3D3. De miljöärenden som hör till nämnden registreras i särskilt diarium och sker utav ansvarig på den specifika avdelningen. Myndighetsnämndens assistent fungerar som registrator och bedömer vad som ska registreras eller inte. Alla allmänna handlingar förutom sådana av mindre vikt såsom reklam och kursinbjudningar registreras i W3D3. Assistenten uppger att hon arbetar förhållandevis självständigt vad gäller registreringen. Enligt uppgift förekommer det att handlingar inte alltid registreras i tid vid frånvaro. Sekretessfunktionen är sparsamt utnyttjad, då det hör till ovanligheterna att det förekommer sekretessärenden. En ärendeakt läggs upp i samband med diarieföringen. Efter registreringen fördelas handlingarna till berörd avdelning, nämnd eller tjänsteman. Remittering av handlingar sker inte via W3D3 utan via internpost. Handlingar i ärenden som inte finns digitalt skannas dock inte in i W3D3 utan finns endast i den fysiska ärendeakten. Intervjuresultatet visar därmed att upprättade tjänsteskrivelser bland annat inte registreras i W3D3. Tjänsteskrivelsen finns likaså i den fysiska ärendeakten men inte i dokument- och ssystemet. De flesta ärenden som berör myndighetsnämnden avser bygglov och förhandsbesked. Övriga ärenden som ska behandlas i myndighetsnämnden avseende bland annat räddningstjänstverksamhet och miljö, registreras på de respektive avdelningarna. Inför 11

15 behandling i myndighetsnämnden sker registrering av delegationsärenden och övriga ärenden utav assistenten i myndighetsnämndens diarium Utlämnande av allmän handling I riktlinjerna regleras att det inom varje myndighet ska finnas en rutin för hantering av frågor gällande utlämnande av allmän handling. Vidare regleras att det i första hand är den tjänsteman som har hand om handlingen som tar ställning till om den kan lämnas ut eller inte. I har fullmäktige fastställt avgift för att tas ut av den som önskar ta del av allmän handling (TF 13 ). Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor, därutöver tillkommer 2 kr per sida. Avse beställningen mindre än 10 sidor tas ingen avgift ut. Media undantas dock från avgiftsreglerna Kommunstyrelsen och utskotten I huvudsak prövar administrativ chef utlämnande av allmän handling. Enligt uppgift är det dock ganska sällan som en prövning av sekretess måste göras för utlämnande av allmän handling. Vid behov sker avstämning med främst kommunchefen och kommunalrådet Myndighetsnämnden Myndighetsnämnden har sällan ärenden som är sekretessbelagda och det hör därmed till ovanligheterna att en prövning av sekretess måste göras för utlämnande av allmän handling. Om en sådan situation uppstår är det främst förvaltningsassistenten som står för att pröva ett eventuellt utlämnande. Avstämning sker med närmsta chef vid behov. 8.3 Beredning av ärenden Externa regleringar Kommunfullmäktige I kommunallagen regleras beredningstvånget vad gäller fullmäktiges ärenden (5 kap ). De strikta beredningskraven har behållits genom 1991 års kommunallag men har dock gett fullmäktige större frihet att bestämma formerna för beredning än vad som tidigare var möjligt. De ärenden som ska avgöras av fullmäktige ska först ha beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör, eller av en fullmäktigeberedning. Det finns dock undantag från bestämmelserna om beredningstvånget i 5 kap , men alla 12

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun 1 2 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 3 Begreppet Allmän handling 3 Sekretess 4 Arbetsgång Postöppning 4 Hantering av personadresserad

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer