Processrapport. Processutvecklingsprogram Ärendehantering Radiologisk Teknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processrapport. Processutvecklingsprogram 2007-2008. Ärendehantering Radiologisk Teknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 SIQ Processrapport Processutvecklingsprogram Ärendehantering Radiologisk Teknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Processledare Thomas Niklasson Enhetschef, Radiologisk Teknik Teknik Bitr. Processledare Magnus Eriksson Röntgeningenjör, Radiologisk

2 Inledning, verksamhetsbeskrivning Radiologisk Teknik Enheten Radiologisk Teknik tillhör verksamheten MFT/Diagnostik. Denna verksamhet består av 4 st. enheter (Radiologiskt Informationsteknik, Radiologisk Fysik, Nuklearmedicinsk Fysik samt Radiologisk Teknik). Övriga verksamheter inom vår division Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) är Medicinsk Teknik och Terapeutiskt Radiofysik. Radiologisk Teknik har idag 12 anställda medarbetare fördelade på SU/Sahlgrenska, SU/Östra och SU/Mölndal. Vi arbetar med teknisk drift av radiologiska utrustningar och digitala bildhanteringssystem för de olika radiologiska enheterna inom SU inkl. kardiologi, barnradiologi och operationsverksamhet. Värdet av den utrustning vi har driftansvar för är ca 650 mkr. Vi har ett stort antal uppdrag om året, ca Dessa är indelade i följande huvudgrupper, Akut och planerad service, upphandling, utbildning, teknisk konsultation samt teknik administration. Vi har idag inget fungerande remiss/ärendehanteringssystem. Däremot använder vi oss av MeTIS (Medicintekniskt informationssystem) tillsammans med övriga verksamheter inom MFT för bl.a. tidsregistrering/inventariesystem. Process: Ärendehantering Arbetsställe: SU/Sahlgrenska, Område 4, MFT/Diagnostik, Radiologisk Teknik Översikt av processen: Processens utseende vid kartläggningsfas.

3 D1. D1. Planerad Planerad service service D2. D2. Akut Akut service service M9 M9 Mobil Mobil M10 M10 DECT DECT M11 M11 Korridorvägen Korridorvägen M1 M1 Via RIT Via RIT M4 M4 Korridorvägen Korridorvägen M7 M7 M2 M3 M2 M3 Via Via kollega Mobil kollega Mobil M6 M5 M6 M5 Brev Brev DECT DECT M8 M8 Web/SMS Felanmälan Web/SMS Felanmälan Digital Radiologi Digital Radiologi A5 A5 Vidarebefodrar Vidarebefodrar ärende internt ärende internt (RIT, RF, MFT/ Diag) (RIT, RF, MFT/ Diag) A4 A4 Vidarebefodrar Vidarebefodrar ärende extern ärende extern (VGR-IT, Västfast) (VGR-IT, Västfast) D3. D3. Utbildning Utbildning D4. D4. upphandling upphandling D5. D5. teknisk teknisk konsult konsult D6. D6. Administrativ Administrativ Service/ Service/ Beställning Beställning m.m. m.m. A1 A1 Kund Kund beställer beställer A2 A2 Leverantör Leverantör beställer beställer V1 V1 Ärende Ärende registrerat registrerat R1 R1 I minnet I minnet R2 R2 R3 R3 R4 R4 Papperslapp Papperslapp D7. D7. Eget Eget initiativ initiativ A3 A3 Prioritering Prioritering VEM? VEM? NÄR? NÄR? VAD? VAD? R5 R5 RT RT R6 R6 RT RT Enhetschef Enhetschef V2 V2 Ärende Ärende prioriterat prioriterat R6 R6 Lab Lab R8 VEC R8 VEC A6 A6 Boka tid Boka tid R7 R7 Tidsbokn. Tidsbokn. Flöde: Ärendehantering Radiologisk Teknik Drivobjekt Drivobjekt Metod Metod Aktivitet Aktivitet Värdeobjekt Värdeobjekt Resurs Resurs

4 A7 utfört utfört arbete arbete Arbete klart Arbete klart R9 R9 MeTIS MeTIS M12 M12 DECT DECT M14 M14 Mobil Mobil M16 M16 Via kollega Via kollega M13 M13 M15 M15 Webb Webb SMS SMS Beställer Beställer delar delar A7 A7 Statusrapportering Statusrapportering M17 M17 Korridor- Korridor- Vägen Vägen V3 V3 Arbetet är Arbetet är tidsbestämmt tidsbestämmt A8 A8 Utför arbete Utför arbete V4 V4 Arbetet klart Arbetet klart A9 A9 Elektronisk Elektronisk inrapportering inrapportering V5 V5 Arbetet Arbetet inrapporterat i inrapporterat i MeTIS MeTIS A10 A10 Avrapportering Avrapportering V6 V6 Arbetet Arbetet avrapporterat avrapporterat R10 VEC R10 VEC R11 R11 LAB LAB R12 R12 RTG RTG Flöde: Ärendehantering Radiologisk Teknik Drivobjekt Drivobjekt Metod Metod Aktivitet Aktivitet Värdeobjekt Värdeobjekt Resurs Resurs Process/flöde, processens utseende vid kartläggningsfas. Vi har här redan i inledningsskedet försökt att på ett konsekvent sätt använda oss av begreppen drivobjekt, metod, aktivitet, värdeobjekt samt resurs för att underlätta i senare skede av processutformningen. Vid granskning kan man då fokusera på värdeobjekten samt att dessa stöds av lämpliga metoder och resurser. Kartläggningen beskriver nuvarande flöde, där fokus varit på att skildra verkliga flöden utan att försöka försköna och rätta till uppenbara fel. Ärendehantering startar med anledning av behov enligt (D1-D6) eller med (D7). Då vi till stor del hanterar utrustningar/system som kräver olika typer av serviceavtal med leverantörer för att upprätthålla medicinsk säkerhet (oftast samverkansavtal) förekommer även att leverantörer fungerar som aktör i ärendestart (A2). Ett flertal sätt metoder (M1-M8) används sig av för starta komma i kontakt med våra ingenjörer. M8 Web/SMS är en webbaserad funktion som används enbart för radiologins digitala system bild/informationssystem. Resurs som används vid ärenderegistrering (R1-R4). Prioriteringen av ärende A3 hanteras till stor del av ingenjörerna självständigt. Det förekommer också en del aktiviteter där vi endast förmedlar ärendet vidare enlig A4 och A5.

5 Vid vissa tillfällen behövs att lab. planerat bokas för service enligt aktivitet A6. Här förekommer ett flertal olika metoder (M9-M11) och resurser (R6-R8) beroende på vilket lab. och vem det är som bokar. Vid akuta felsituationer/driftsavbrott hoppar vi naturligtvis över denna aktivitet och går direkt till A8, som vi brutit upp i en delprocess som innehåller A7(vid bl.a. längre stillestånd/felsökning och väntetider reservdelar). Krav finns från vår verksamhetsledning om att Inrapportering (A9) av felyttring, åtgärd, tid. Detta ska hanteras i vårt medicintekniska informationssystem MeTIS (R9). Avrapportering (A10) hanteras via ett flertal metoder (M12-M17) och sker till en mängd olika personer (R10-R12). Processteam Processledare: Thomas Niklasson, Enhetschef Radiologisk Teknik Bitr. Processledare: Magnus Eriksson, Röntgeningenjör Radiologisk Teknik Processteam: Mikael Bramer, Röntgeningenjör, Radiologisk Teknik Wasef Ammar, Röntgeningenjör, Radiologisk Teknik Marit Johannesson, Röntgensjuksköterska Maria Olmats, Röntgensjuksköterska Tomas Andersson, Dataingenjör, Radiologisk Informationsteknik Anders Osbeck, Dataingenjör, Radiologisk Informationsteknik Uppdragsgivare: Jakobina Gretarsdottir, Verksamhetschef MFT/Diagnostik Processens definition: 1. Vilka varor/tjänster levereras? Tjänstesortimentet omfattar i första hand medicintekniska utrustningar/system som vi har drifts-/systemansvar för. Vi ska dock kunna leverera teknisk kontaktfunktion gentemot andra tekniska instanser inom och utanför sjukhuset för kunds räkning. Vi bör kunna fungera som lokal teknisk samordnare gentemot enskild radiologisk enhet. Akut service Planerad service FU (Förebyggande underhåll)

6 Teknisk konsultation: Inköp/upphandling av medicintekniska utrustningar/system. Ombyggnad Installation Besiktning Teknisk utveckling Omvärldsbevakning(teknik) PC-support läkare, Anpassa datorutrusning vid akuta behov. Kunskapsbank: Standardiseringar, kvalitetssäkring, Påvisa nyheter och möjligheter Problemlösning Bistå vid forskning + framtagande av presentationer av detta Patientsäkerhet + myndighetskrav, föreskrifter Konsult mot kliniker Kompetensresurs Utveckling: Behov och förslag till lösningar Stöd vid forskning FoUU Utveckling tillsammans med kund Akut service (utanför ordinarie arbetstid, helger) Utbildning: Planerad och spontan utbildning av sjukvårds i apparathantering och annan teknisk utbildning. Optimera användande av utrustning. Utbilda på fristående arbetsstationer. Teknikadministration: Ta fram fungerande arbetsflöden. Konfiguration av utrustning/system. Upphandling av serviceavtal + administration av dessa METIS Helpdesk IT-integration kontakt med VGR/IT MedControl utredningar och anmälan till myndigheter 2. Vem är kunden? Radiologi (Radiologiska enheter avgränsat till SU/Sahlgrenska, Område 4. UGK, Muskuloskeletal radiologi, Neuroradiologi och Thoraxradiologi.) Leverantörer/servicelämnare av radiologiska system/utrustningar till ovanstående enheter (serviceavtal/samverkan)

7 3. Vad behövs för att vi skall kunna leverera varan/tjänsten? Lämpliga lokaler Lämplig utrustning (verktyg, pc, programvara) Bokningssystem Anläggningsregister Händelseregister Dokumentation Rutiner och avgränsningar Lämpligt utbildad Verksamhetsstöd Beställning från kund Drifts- och systemansvar, rollfördelning. Ekonomiska förutsättningar Bra fungerande samverkan med närliggande enheter, RIT, RFYS. Väl definierad funktion mellan linje och förvaltningsorganisation FDR. Bra socialt arbetsrelaterad samverkan inom gruppen (RT, RT + RIT) 4. Vem förser oss med det som behövs? Radiologi MFT/Diagnostik FDR Västfastigheter VGR-IT Leverantörer WESTMA Radiologisk Informationsteknik 5. Vad är vår värdeförädling/syftet med processen? Att hantera alla ärenden på ett för kunden och RT optimalt sätt, med hjälp av ett effektivt nyttjande och tillvaratagande av de personella resurserna inom RT. Från krav till processmått/-mål: Då vi redan i tidigt skede, vid kartläggning av processflöde, såg stora brister i befintlig process samt insåg att detta även gjorde att vi inte hade tillgång till relevant mätdata fick vi helt enkelt försöka göra antaganden om vilka mätdata som vi och kunden kan vara intresserade av. Vårt flöde kommer att behöva genomgå större förändringar och då är vi mer intresserade av att fånga ingångsvärden som ska kunna användas i syfte att kunna bygga en bra process samt kunna genomföra liknande mätningar i framtiden. Vi presenterar därför inte processmått, nuläge och mål utan väljer att endast delge er nuläge samt tolkning/funderingar av erhållet resultat. Då vi i dagsläget har en ärendehantering utan registrering av ärendet i en och samma resurs samt dessutom inga fasta uppgifter som varje person registrerar, skapade vi en

8 tillfällig helpdesk med uppgift att hantera alla ärenden enligt en mall. Observera att vi redan vi detta tillfälle förbättrat processen temporärt vilket bör beaktas vid tolkning av mätresultat. Vi tror dock att denna modell kommer att vara mer relevant för vår process i framtiden. De huvudsakliga områdena vi valde att fokusera på var: Kund (Yrkesroll och verksamhet). Tidskrav (Ledtider, Prioritering). Felhantering och samverkan med andra enheter. Vid avslutad mätperiod gicks resultatet igenom och vi konstaterade att vi inte hade begränsad tillförlitlighet vad gäller vissa ledtidsmätvärden. Vi har därför valt att endast använda del av ledtidsdata vi kan garantera i diagrammet för Avvikelse. Yrkesrollfördelning av inkomna ärenden. SuperUser och Labansvarig kan tyckas vara något underrepresenterade när det gäller anmälda ärenden eftersom dessa yrkesroller ska kunna fungera som en länk mellan kund och teknisk instans. Möjlig förklaring kan vara att dessa varit engagerade tidigare i ärendet men sedan lämnat över till t.ex. sköterska. Labansvarig är inte alltid stationerade på sitt lab. SuperUser använder sig även till större del av Web/SMS felanmälan vilken kan generera ärenden till både Radiologisk Teknik och Radiologisk informationsteknik.

9 Verksamhetsfördelning av inkomna ärenden. Detta ger en viss fingervisning om vilka personella resurser vi bör avsätta för respektive verksamhet. Kunden har önskemål om lokala ingenjörer med kunskap om verksamhetens tekniska utrustning. För att kunna svara upp mot detta med även backup resurser när enhetens egen ingenjör inte finns på plats, kan detta ge oss hjälp att se på hur vi ska fördela/gruppera resurser. Urogastro-kärl har under de senaste åren vuxit betydligt med avseende på det engagemang vi behöver kunna supportera denna verksamhet. Att även Muskuloskeletal radiologi (del av tidigare Ortoradiologi) trots flytt till SU/Mölndal står för en stor del ärenden kanske är en större överraskning. Observera att det vi mätt är endast antal ärenden, inte vilken sorts ärenden samt tidsåtgång för respektive ärende. XXX/Leverantör är leverantör som kontaktat oss för uppdrag gentemot kund (installationshjälp, samverkansavtal mm).

10 Tidskrav från kund. Efterfrågad uppgift vid ärendemottagning om kundens krav på responstid. Akut har betydelsen att vår insats efterfrågas för att hindra att verksamhetens flöde inte stoppas upp, dvs. bokade patienter behöver skickas hem, orimliga väntetider, merarbete för mm. Antal ärenden med status planerat är med stor sannolikhet underrepresenterade. Detta beroende på att ärenden som varit tidsbestämda/bokade innan mätperioden inte alltid tagits med i denna registrering. Fråga? Gör kunden rätt prioritering? Behöver vi ha resurser för att kunna hantera en stor del akuta ärenden? Svar, se nedan Vår bedömning av kundens tidskrav, efter avslutat ärende. Med beröm godkänt till kunden. Trots att det är en stor spridning på personer/yrkeskategorier som kontaktar oss så prioriterar kunden själv alldeles utmärkt.

11 Vi behöver alltså ha en väl fungerande process för att kunna hantera akuta ärenden. Avvikelse vid ärendehantering. Här har vi granskat alla inkomna ärenden och definierat avvikelse som: ärenden som inte vi ska hantera, avvikande ledtider, utbildningsbrist hos kund. Fråga? Hur ska vi tolka detta? Se nedan, förbättringspotential. Förbättringspotential. Med tanke på den beredskap vi måste ha för att kunna hantera en mängd akuta ärenden är det av vikt att vi verkligen arbetar med det som ligger inom ramen för vårt uppdrag, samt att vi inte tar på oss ärende vi inte ska. Detta gynnar både oss och kund. Vi kan skapa en mer strukturerad arbetsmiljö vilket bör göra att vi kan fokusera och utveckla vår verksamhet.

12 Utav ovanstående diagram kan man få uppfattning att vi skulle kunna minska inkomna ärenden med ca 30 % vilket inte är fallet. En mindre del av ärendena ovan som är utbrutna ur vår tårtbit hamnar hos oss i slutändan ändå t.ex. Digital Felanmälan (driftsansvar RT och RIT). Vi har som tidigare påpekat inte konsekvent mätt tidsåtgång för ärenden som vi normalt inte borde hantera. Vi har dock konstaterat fall där dessa ärendet tagit mycket tid att hantera. Här finns dock en hel del att reflektera över och ta med i utformningen av processen: RT/Utbildning, Ärenden som skulle kunna minimeras om vi utbildat. RIT, Ärendeansvarig instans. SuperUser/Dig.felanmälan, Ärenden borde hanterats av SuperUser + eventuellt vidare till Digital Felanmälan. Labansvarig/Utbildning, Ärenden skulle hanterats av Labansvarig/ ev. intern utbildning kund. Digital felanmälan/info, Kunden följer inte rutiner, läser inte information om redan anmälda ärenden på Digital felanmälan. Medför dubbelarbete för både RT och RIT. Kund/VGR-IT, Ärendeansvarig instans. Digital Felanmälan, Ärenden ska registreras via Web, informationsansvarig kontaktar rätt driftsinstans. Kunden, interna ärenden för kunden. Oklart, Oklart Processmått Nuläge Mål Kundkrav Pågående arbete Pågående arbete Ej fastställt Interna krav Pågående arbete Pågående arbete Ej fastställt Externa krav Pågående arbete Pågående arbete Ej fastställt Kund-/mottagarkrav: Snabbt svar om när ett jobb blir utfört. Korta väntetider mellan beställning och utfört jobb. Personlig kontakt = trygghet. Lokal ingenjör. Möjlighet till konsultation. Kompetens. Akut service dagtid. Interna krav: Medarbetaren, samverkan med arbetsgivare. Utvecklande arbetsuppgifter. Kontinuerlig utbildning, kompetenshöjning.

13 Intresse för att lära sig, ta initiativet, och ta sitt yrkesansvar. Förebyggande av fysisk/psykisk ohälsa bland medarbetarna. Avvikelse rapportering där vi är inblandade, både interna krav och externa krav. Radiologin skall komma med sina önskemål och krav, och sen tar man de till diskussion. Vision, Genom samspel mellan fysik, teknik och medicin skapar vi en säkrare och effektivare sjukvård. Verksamhetsidé, MFT skall erbjuda en bred och hög kompetens inom specialområdena medicinsk fysik och medicinsk teknik. Våra uppdragsgivare skall i första hand vara Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet (FOU), myndigheter, vårdgivare inom Västra Götalandsregionen. Våra uppdrag skall regleras av överenskommelser mellan uppdragsgivarna och MFT alternativt Medicinsk Diagnostik och Teknik (Medot). Vi skall arbeta integrerat och i samspel med uppdragsgivarnas verksamhet och. Policydokument och riktlinjer som gäller inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. E-post - kultur, regler och tips Kommunikations- och massmediepolicy Policy för sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet - Tillämpningsanvisningar: sponsrings- och reklampolicy Avtal om fotografering på SU IT-policy Miljöpolicy Personalvision 2010 med aktuella reflektioner Samtalsguide - Personalvisionen 2010 Vägen till visionen - ett samlingsdokument med följande policies: - Kommunikationspolicy - Jämställdhetspolicy - Kompetensutvecklingspolicy - Lönepolicy - Mångfaldspolicy - Arbetsmiljöstrategi APT (utbildningsmaterial för arbetsplatsträffen) - Om dess syfte och innehåll, förväntningar och krav Riktlinjer för hantering av bisysslor inom SU Utvecklingssamtal - Råd till chef och medarbetare Säkerhetspolicy

14 Externa krav: Strålskyddsförordning (1988:293) Strålskyddslag (1988:220) Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS. Ellagen (1997:857) Lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet Förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel Elinstallatörsförordningen (1990:806) Förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet UNDERHÅLLSAVTAL Teknisk utrustning, LABU80. Krav och förväntningar från leverantörer, samarbetsavtal (resurser/tid/kompetens). Arbetsmiljölagen. Analys av Strul /Problem/Risker: Vi har identifierat 6 riskområden i prioriteringsordning. 1. Ärenderegistrering. 2. Beställningsmetod. 3. Prioritering. 4. extern ärendehantering. 5. Avrapportering. 6. Bokning.

15 D1. D1. Planerad Planerad service service D2. D2. Akut Akut service service M9 M9 Mobil Mobil M10 M10 DECT DECT M11 M11 Korridorvägen Korridorvägen M1 M1 Via RIT Via RIT M4 M4 Korridorvägen Korridorvägen M7 M7 M2 M3 M2 M3 Via Via kollega Mobil kollega Mobil 2 M6 M5 M6 M5 Brev Brev DECT DECT M8 M8 Web/SMS Felanmälan Web/SMS Felanmälan Digital Radiologi Digital Radiologi A5 A5 Vidarebefodrar Vidarebefodrar ärende internt ärende internt (RIT, RF, MFT/ Diag) (RIT, RF, MFT/ Diag) 4A4 A4 Vidarebefodrar Vidarebefodrar ärende extern ärende extern (VGR-IT, Västfast) (VGR-IT, Västfast) D3. D3. Utbildning Utbildning D4. D4. upphandling upphandling D5. D5. teknisk teknisk konsult konsult D6. D6. Administrativ Administrativ Service/ Service/ Beställning Beställning m.m. m.m. A1 A1 Kund Kund beställer beställer A2 A2 Leverantör Leverantör beställer beställer V1 V1 Ärende Ärende registrerat registrerat R1 R1 I minnet I minnet 1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Papperslapp Papperslapp A3 A3 Prioritering V2 Prioritering V2 VEM? Ärende VEM? Ärende NÄR? prioriterat NÄR? prioriterat VAD? VAD? 3 D7. D7. R5 Eget R5 Eget RT initiativ RT initiativ R6 R6 RT RT Enhetschef Enhetschef R6 R6 Lab Lab R8 VEC R8 VEC 6A6 A6 Boka tid Boka tid R7 R7 Tidsbokn. Tidsbokn. Flöde: Ärendehantering Radiologisk Teknik Drivobjekt Drivobjekt Metod Metod Aktivitet Aktivitet Värdeobjekt Värdeobjekt Resurs Resurs

16 A7 utfört utfört arbete arbete Arbete klart Arbete klart R9 R9 MeTIS MeTIS M12 M12 DECT DECT M14 M14 Mobil Mobil M16 M16 Via kollega Via kollega M13 M13 M15 M15 Webb Webb SMS SMS Beställer Beställer delar delar A7 A7 Statusrapportering Statusrapportering M17 M17 Korridor- Korridor- Vägen Vägen V3 V3 Arbetet är Arbetet är tidsbestämmt tidsbestämmt A8 A8 Utför arbete Utför arbete V4 V4 Arbetet klart Arbetet klart A9 A9 Elektronisk Elektronisk inrapportering inrapportering 1 5 V5 V5 Arbetet Arbetet inrapporterat i inrapporterat i MeTIS MeTIS A10 A10 Avrapportering Avrapportering V6 V6 Arbetet Arbetet avrapporterat avrapporterat R10 VEC R10 VEC R11 R11 LAB LAB R12 R12 RTG RTG Flöde: Ärendehantering Radiologisk Teknik Drivobjekt Drivobjekt Metod Metod Aktivitet Aktivitet Värdeobjekt Värdeobjekt Resurs Resurs Strul /Problem/Risk Kund använder Web anmälan för tekniska problem (ej digitala). Ärende glöms bort. Endast 2 personer vet om ärendet (RT + kund) Avrapportering? Till vilken person/resurs ska avrapportering ske. VGR-IT, Västfast, VEM och HUR rapporteras om pågående ärende. Vem äger ärendet. Ärende tas emot i korridor, glöms bort. Ärende på papper. Ingen Konsekvens Ingen återkoppling? Felanmälan tas ej om hand. Inget arbete utfört. Ärende utförs ej Oklart om ärende slutfört. Utrustning/system används ej. Status ärende oklart. Ej utfört ärende. Endast 1 person vet om ärendet är

17 registrering. Tidbokningsrutin saknas. Vilken resurs ska användas? Elektronisk inregistrering (MeTIS) används ej. Ärende förmedlas via kollega. Missuppfattning. Ingen återkoppling. Glöms bort. Ej registrerat. Beställningsvägar. För många. Registrerat ärende är personligt. Saknas registreringsresurs. Prioritering. Vem ansvarar för prioritering? Vem har resursansvar? Prioritering, endast i huvudet på en person. Tidsbokning. Det är många att prata med Avrapportering. Många olika vägar. Tidsödande och oklart om vem som ska få rapport. Ärende anmälan. För många olika vägar. Vilka är officiella Ärendeanmälan, korridorvägen. Glöms bort. pågående eller bortglömt. Kund vet inget. RT vet inget. Kan innebära dubbelarbete. Servicearbete på lab. kanske inte kan utföras eller patient får vänta. Statistik saknas för både kund och RT. Debiteringsunderlag ofullständigt. Ärende ej utfört. Hur vet kunden att ärendet har tagits emot. Ärende glöms bort. Oklart om prioritering. Ingen annan vet om ärendet. Felprioritering. Viktiga ärenden får vänta pga. fel utnyttjande av resurser. Oklart om interna (RT) resurser. Sned arbetsbelastning/fördelning Missförstånd. Utrustning/system kan ej utnyttjas. Fel eller ingen info. Svårt för både RT och kund att veta hur ärendeanmälanfunktion ska kunna garanteras. Ärende ej utfört.

18 Införda förbättringar: Förbättringar som kan införas enkelt utan större arbetsinsats och som inte påverkar den övriga processen negativt ska införas. Då det i vårt fall krävs en större förändring av det nuvarande flödet, och det därför kan vara problematiskt att bryta ut enskilda delprocesser har vi i dagsläget bara helt klarlagt ett förbättringsmoment. Aktivitet A6 Bokning som definierats som riskområde 6 är klarlagd. Metod och resurser är nu definierade för alla enheter inom Radiologin. Denna delprocess är nu helt klar och kommer att användas i ny processkartläggning Hur denna information ska dokumenteras samt spridas är i dagsläget ej klart utan följer med i vårt vidare arbete med ärendehanteringsprocessen. Detta är en del av information som skulle vara lämplig att ha tillgänglig på webportal för ärendehantering. Övriga aktiviteter: Information kring processarbetet har delgivits samt diskuterats på enhetens arbetsplatsträffar, APT. Medarbetare inom Radiologisk Teknik (deltagare från alla 3 arbetsplatserna, SS, MS och ÖS) har träffats tillsammans med verksamhetschef för att diskutera vilket uppdrag RT har samt vilka tjänster vi ska erbjuda. Detta ska fortlöpande diskuteras på APT och med verksamhetsledningen. Processledarna har även medverkat på Radiologins Ledningsgruppsmöte och då presenterat processteamets arbete. Diskussioner fördes om den mätning som genomfördes v.8-v.9 samt utfall/tolkning av mätdata. Vi presenterade även då ett förslag på en webbaserad portal för ärendehantering som mottogs på ett positivt sätt. Förslag finns att tillsammans med en av Radiologins enheter arbete vidare med utformningen av en sådan portal. Diskussion har förts med MeTIS systemansvarig om funktionalitet och möjligheter till integration gentemot ett Web-baserat ärendehanteringssystem. Inom flera av sjukhusen inom Västra Götalandsregionen finns ett stort intresse bland våra kollegor om centraliserade ärendehanteringsportaler. Kontakt har etablerats med Södra Älvsborgs sjukhus, Bild och Funktionsdiagnostik som nyligen infört en ärendehanteringsportal med en del av den funktionalitet som vi planerat. Ett studiebesök är inbokat för att kunna utbyta information och erfarenheter kring web-baserad ärendehantering.

19 Fortsättning och slutsatser. ETT ÄRENDE EXISTERAR INTE INNAN DET BLIVIT REGISTRERAT SÅ ATT ALLA KAN SE DET Riskområde 1 och 2, Ärenderegistrering och Beställningsmetod är de fokusområden som processteamet ser som tvingade att lösa för att komma vidare i med att utforma en tillförlitlig ärendehanteringsprocess. Vi har en pågående diskussion om vårt uppdrag/tjänsteutbud som är stor betydelse för processen. En fördjupad diskussion med radiologins ledningsgrupp om kravbild bör etableras. MeTIS måste vara en naturlig del i ärenderegistreringen. Det som vi ser som den enskilt bästa lösningen är att vidareutveckla vår befintliga Digital Felanmälan till att fungera som ärendehanteringsportal för alla Radiologins tekniska system. Detta skulle lösa ett flertal av de mycket kritiska punkter som bl.a. är identifierade under Strul/problem/risker. Vi får dessutom med den funktionalitet vi diskuterat inom och utanför processteamet, en grundprocess som medverkar till att stödja verksamhetens och kundens krav på kontinuerlig information om aktuell driftssituation. Förutsättningar finns också för att enklare och bättre kunna följa fånga upp och redovisa insatser kring Radiologins tekniska system. Naturligtvis avspeglar detta även en säkrare ekonomisk uppföljning. Ärendehanteringsportal. Vår tanke är att kunna låta all information vara synlig då det är svårt att i varje ögonblick avgöra vem som har behov av tillgänglig information. I dagens driftsituation med utrustningar/system som är integrerade och beroende av varandra för att fungera måste aktuellt driftsläge kunna kommuniceras till en stor grupp av människor. För kunden skulle detta innebära en väg in till vår ärendehanteringsportal. Här sker ärenderegistrering, kvittering, information, avrapportering. Möjlighet att sortera ut information riktad mot avdelning/enhet/system bör finnas. Ärendehanteringsportal bör vara integrerad mot MeTIS och dess utrustningsdatabas/händelseregister. Riktad information ska vara möjlig att distribuera via t.ex. SMS/. Denna funktion riktar sig primärt till utsedd drifts- och systemansvariga men bör också vara möjlig för andra kategorier t.ex. verksamhetschefer, superuser, labansvariga mm. Vi vill också att här ska kunna presentera lokal användarinformation, nyheter kring supportade system. Vi hoppas kunna få klart med att gå vidare med en utförlig kravspecifikation på funktion samt utformning av en sådan webportal. Resurser som behövs för detta är stöd från web-utvecklare, integrationsstöd mot MeTIS samt samverkan med kund kring funktionalitet/utseende. Kontakt är till viss del redan etablerad, se övriga aktiviteter. Detta bör genomföras samtidigt som vi kartlägger vår nya process som ska ge oss möjlighet att applicera de insikter vi fått angående ett processinriktat arbetssätt.

20 Processmått och mål ska bestämmas med utgångspunkt från de mätningar som är genomförda. Grundläggande mål är att minimera Riskområde 1 och 2, Ärenderegistrering och Beställningsmetod. GLÖM EJ BORT SYFTET MED PROCESSEN Att hantera alla ärenden på ett för kunden och RT optimalt sätt, med hjälp av ett effektivt nyttjande och tillvaratagande av de personella resurserna inom RT Våra erfarenheter (av processutvecklingsarbetet): Har man inte en någorlunda fungerande process från början har man en stor uppgift framför sig. För att börja med processutvecklingsarbete bör man ha vissa uppgifter klarlagda redan från start. I en organisation där man löst det mesta ad-hoc med att minimum av dokumentation och inga skriftliga rutiner kring ärendehantering är det dock riktigt omskakande upplevelse på ett positivt sätt. Nuvarande processflöde har växt fram utan någon större tanke på en kontinuerlig utveckling av de olika ingående delprocesserna. Detta kräver att man i vissa fall får backa tillbaka och diskutera det mest basala som vilket är vårt uppdrag. När man som vi ser ett behov av att börja om från början och rita om flödet vill man med de erfarenheter man från kursprogrammet försöka skapa en möjlighet att skapa en process med förbättringspotential. Man tänker automatiskt hur man ska kunna implementera PDSA cykeln, man vill skapa möjligheter till kontrollpunkter för att underlätta mätningar i framtiden. Trots att vårt processteam bestått av bra kombination av finns det trots det en stor anledning att tidigt etablera kontakt i ledningsgruppsnivå/ec/vec hos både egen verksamhet och kund. Vi har med oss en fördjupad kunskap i vårt vidare arbete att skapa ett bra arbetsflöde. Denna rapport berör en endast en del av det vi hittills observerat i granskningen av vår ärendehantering. Vad har vi lärt oss Vi har under kursprogrammets gång fått lära oss ett strukturerat sätt att systematiskt titta på vårt arbetsflöde. Vi har fått använda hjälpmedel för att kunna tydliggöra brister och de konsekvenser som en dålig process genererar. Detta har varit mycket positivt. Vad har varit svårt Att kunna få processteamet samlat beroende på akuta driftärenden. Bristande engagemang från en del medlemmar i processteamet.

21 Svårt att redovisa resultat under processprogrammets löptid. Vårt verkliga arbete startar nu när vi fått klart för oss hur vi ska identifiera komponenter som ligger till grund för att skapa en effektiv process. Maj 2008 Processteam, Ärendehantering Radiologisk Teknik MFT/Diagnostik SU/Område 4 Bilaga Exempel på utformning/utseende, webbaserade ärendehanteringssystem.

22

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter 1(5) Datum 2014-05-07 Diarienummer Förslag Till Region Hallands revisorer För kännedom: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter Driftnämnden

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Förlorar vi informationen, om den är felaktig eller manipulerad

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Verksamhetsutveckling på Nuklearmedicin

Verksamhetsutveckling på Nuklearmedicin Verksamhetsutveckling på Nuklearmedicin 2005-01-01-2006-06-30 Projektledare: Johan Fredén Lindqvist, specialistläkare Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi, Område Hjärta-Kärl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Ett bättre akutflöde En kundberättelse. Bäst förändring byggs underifrån! Så skapar vi ett bättre akutflöde PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Kjell Ivarsson, verksamhetschef för Akutcentrum, Helsingborgs

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Klamydiasmittspårning

Klamydiasmittspårning Klamydiasmittspårning 2007 Projektledare: Annbritt Lidfeldt Kurator Verksamheten för Hud-och Könssjukvård SU/Sahlgrenska Göteborg CVU Rapportserie 2008: 30 Klamydiasmittspårning Projektansvarig: Namn:

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Dosdatainsamling i ingenjörens tjänst!

Dosdatainsamling i ingenjörens tjänst! Dosdatainsamling i ingenjörens tjänst! Jonas Söderberg Sjukhusfysiker 2014-09-10 307 000 invånare Undersökningar Vi gör c:a 200 000 radiologiska u.s. per år + operation och tandröntgen. Modaliteter 70

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer

Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer Centrum för Verksamhetsutveckling Tel: 031-7051674 Besöksadress: 1 Bakgrund Stora satsningar görs för närvarande inom Västra Götalandsregionen för

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Fem steg mot en effektiv servicelogistik

Fem steg mot en effektiv servicelogistik Fem steg mot en effektiv servicelogistik Uppnå betydande fördelar med effektiv servicelogistik Sjukhusets servicelogistik är ett område där det ofta finns stor potential för förbättringar. Det handlar

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Avvikelsehantering i Primärvården FyrBoDal. Eva Larsson, systemadministratör

Avvikelsehantering i Primärvården FyrBoDal. Eva Larsson, systemadministratör Avvikelsehantering i Primärvården FyrBoDal Eva Larsson, systemadministratör 1 Importfil 3 ; 17 ; Nummer 22 ; Namn 15 ; E-postadress 3 ; Påloggningsnamn 5 ; Lösenord 57 ; Lösenord giltigt till NoBo Karlsson

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5

Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5 Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5 Bakgrund - problembeskrivning Gällande ru,ner och mallar för tjänsteutlåtanden följs inte sam,digt som helhetsperspek,vet saknas. Orsaker: a@tyd/inställning acceptans/respekt

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Metoder för processorienterat arbetssätt

Metoder för processorienterat arbetssätt Metoder för processorienterat arbetssätt 2015-01-09 I detta dokument beskrivs processen med att starta upp ett processteam för fortsatt processorienterat arbetssätt. De verktyg som texten hänvisar till

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Metodstöd till processkartläggning

Metodstöd till processkartläggning Metodstöd till processkartläggning Nedan ges en kort inspiration/metodstöd för att kunna göra en processkartläggning inom ramen för Kulturväven. Detta ska inte ses som en instruktion till hur man ska arbeta,

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer