Processrapport. Processutvecklingsprogram Ärendehantering Radiologisk Teknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processrapport. Processutvecklingsprogram 2007-2008. Ärendehantering Radiologisk Teknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 SIQ Processrapport Processutvecklingsprogram Ärendehantering Radiologisk Teknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Processledare Thomas Niklasson Enhetschef, Radiologisk Teknik Teknik Bitr. Processledare Magnus Eriksson Röntgeningenjör, Radiologisk

2 Inledning, verksamhetsbeskrivning Radiologisk Teknik Enheten Radiologisk Teknik tillhör verksamheten MFT/Diagnostik. Denna verksamhet består av 4 st. enheter (Radiologiskt Informationsteknik, Radiologisk Fysik, Nuklearmedicinsk Fysik samt Radiologisk Teknik). Övriga verksamheter inom vår division Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) är Medicinsk Teknik och Terapeutiskt Radiofysik. Radiologisk Teknik har idag 12 anställda medarbetare fördelade på SU/Sahlgrenska, SU/Östra och SU/Mölndal. Vi arbetar med teknisk drift av radiologiska utrustningar och digitala bildhanteringssystem för de olika radiologiska enheterna inom SU inkl. kardiologi, barnradiologi och operationsverksamhet. Värdet av den utrustning vi har driftansvar för är ca 650 mkr. Vi har ett stort antal uppdrag om året, ca Dessa är indelade i följande huvudgrupper, Akut och planerad service, upphandling, utbildning, teknisk konsultation samt teknik administration. Vi har idag inget fungerande remiss/ärendehanteringssystem. Däremot använder vi oss av MeTIS (Medicintekniskt informationssystem) tillsammans med övriga verksamheter inom MFT för bl.a. tidsregistrering/inventariesystem. Process: Ärendehantering Arbetsställe: SU/Sahlgrenska, Område 4, MFT/Diagnostik, Radiologisk Teknik Översikt av processen: Processens utseende vid kartläggningsfas.

3 D1. D1. Planerad Planerad service service D2. D2. Akut Akut service service M9 M9 Mobil Mobil M10 M10 DECT DECT M11 M11 Korridorvägen Korridorvägen M1 M1 Via RIT Via RIT M4 M4 Korridorvägen Korridorvägen M7 M7 M2 M3 M2 M3 Via Via kollega Mobil kollega Mobil M6 M5 M6 M5 Brev Brev DECT DECT M8 M8 Web/SMS Felanmälan Web/SMS Felanmälan Digital Radiologi Digital Radiologi A5 A5 Vidarebefodrar Vidarebefodrar ärende internt ärende internt (RIT, RF, MFT/ Diag) (RIT, RF, MFT/ Diag) A4 A4 Vidarebefodrar Vidarebefodrar ärende extern ärende extern (VGR-IT, Västfast) (VGR-IT, Västfast) D3. D3. Utbildning Utbildning D4. D4. upphandling upphandling D5. D5. teknisk teknisk konsult konsult D6. D6. Administrativ Administrativ Service/ Service/ Beställning Beställning m.m. m.m. A1 A1 Kund Kund beställer beställer A2 A2 Leverantör Leverantör beställer beställer V1 V1 Ärende Ärende registrerat registrerat R1 R1 I minnet I minnet R2 R2 R3 R3 R4 R4 Papperslapp Papperslapp D7. D7. Eget Eget initiativ initiativ A3 A3 Prioritering Prioritering VEM? VEM? NÄR? NÄR? VAD? VAD? R5 R5 RT RT R6 R6 RT RT Enhetschef Enhetschef V2 V2 Ärende Ärende prioriterat prioriterat R6 R6 Lab Lab R8 VEC R8 VEC A6 A6 Boka tid Boka tid R7 R7 Tidsbokn. Tidsbokn. Flöde: Ärendehantering Radiologisk Teknik Drivobjekt Drivobjekt Metod Metod Aktivitet Aktivitet Värdeobjekt Värdeobjekt Resurs Resurs

4 A7 utfört utfört arbete arbete Arbete klart Arbete klart R9 R9 MeTIS MeTIS M12 M12 DECT DECT M14 M14 Mobil Mobil M16 M16 Via kollega Via kollega M13 M13 M15 M15 Webb Webb SMS SMS Beställer Beställer delar delar A7 A7 Statusrapportering Statusrapportering M17 M17 Korridor- Korridor- Vägen Vägen V3 V3 Arbetet är Arbetet är tidsbestämmt tidsbestämmt A8 A8 Utför arbete Utför arbete V4 V4 Arbetet klart Arbetet klart A9 A9 Elektronisk Elektronisk inrapportering inrapportering V5 V5 Arbetet Arbetet inrapporterat i inrapporterat i MeTIS MeTIS A10 A10 Avrapportering Avrapportering V6 V6 Arbetet Arbetet avrapporterat avrapporterat R10 VEC R10 VEC R11 R11 LAB LAB R12 R12 RTG RTG Flöde: Ärendehantering Radiologisk Teknik Drivobjekt Drivobjekt Metod Metod Aktivitet Aktivitet Värdeobjekt Värdeobjekt Resurs Resurs Process/flöde, processens utseende vid kartläggningsfas. Vi har här redan i inledningsskedet försökt att på ett konsekvent sätt använda oss av begreppen drivobjekt, metod, aktivitet, värdeobjekt samt resurs för att underlätta i senare skede av processutformningen. Vid granskning kan man då fokusera på värdeobjekten samt att dessa stöds av lämpliga metoder och resurser. Kartläggningen beskriver nuvarande flöde, där fokus varit på att skildra verkliga flöden utan att försöka försköna och rätta till uppenbara fel. Ärendehantering startar med anledning av behov enligt (D1-D6) eller med (D7). Då vi till stor del hanterar utrustningar/system som kräver olika typer av serviceavtal med leverantörer för att upprätthålla medicinsk säkerhet (oftast samverkansavtal) förekommer även att leverantörer fungerar som aktör i ärendestart (A2). Ett flertal sätt metoder (M1-M8) används sig av för starta komma i kontakt med våra ingenjörer. M8 Web/SMS är en webbaserad funktion som används enbart för radiologins digitala system bild/informationssystem. Resurs som används vid ärenderegistrering (R1-R4). Prioriteringen av ärende A3 hanteras till stor del av ingenjörerna självständigt. Det förekommer också en del aktiviteter där vi endast förmedlar ärendet vidare enlig A4 och A5.

5 Vid vissa tillfällen behövs att lab. planerat bokas för service enligt aktivitet A6. Här förekommer ett flertal olika metoder (M9-M11) och resurser (R6-R8) beroende på vilket lab. och vem det är som bokar. Vid akuta felsituationer/driftsavbrott hoppar vi naturligtvis över denna aktivitet och går direkt till A8, som vi brutit upp i en delprocess som innehåller A7(vid bl.a. längre stillestånd/felsökning och väntetider reservdelar). Krav finns från vår verksamhetsledning om att Inrapportering (A9) av felyttring, åtgärd, tid. Detta ska hanteras i vårt medicintekniska informationssystem MeTIS (R9). Avrapportering (A10) hanteras via ett flertal metoder (M12-M17) och sker till en mängd olika personer (R10-R12). Processteam Processledare: Thomas Niklasson, Enhetschef Radiologisk Teknik Bitr. Processledare: Magnus Eriksson, Röntgeningenjör Radiologisk Teknik Processteam: Mikael Bramer, Röntgeningenjör, Radiologisk Teknik Wasef Ammar, Röntgeningenjör, Radiologisk Teknik Marit Johannesson, Röntgensjuksköterska Maria Olmats, Röntgensjuksköterska Tomas Andersson, Dataingenjör, Radiologisk Informationsteknik Anders Osbeck, Dataingenjör, Radiologisk Informationsteknik Uppdragsgivare: Jakobina Gretarsdottir, Verksamhetschef MFT/Diagnostik Processens definition: 1. Vilka varor/tjänster levereras? Tjänstesortimentet omfattar i första hand medicintekniska utrustningar/system som vi har drifts-/systemansvar för. Vi ska dock kunna leverera teknisk kontaktfunktion gentemot andra tekniska instanser inom och utanför sjukhuset för kunds räkning. Vi bör kunna fungera som lokal teknisk samordnare gentemot enskild radiologisk enhet. Akut service Planerad service FU (Förebyggande underhåll)

6 Teknisk konsultation: Inköp/upphandling av medicintekniska utrustningar/system. Ombyggnad Installation Besiktning Teknisk utveckling Omvärldsbevakning(teknik) PC-support läkare, Anpassa datorutrusning vid akuta behov. Kunskapsbank: Standardiseringar, kvalitetssäkring, Påvisa nyheter och möjligheter Problemlösning Bistå vid forskning + framtagande av presentationer av detta Patientsäkerhet + myndighetskrav, föreskrifter Konsult mot kliniker Kompetensresurs Utveckling: Behov och förslag till lösningar Stöd vid forskning FoUU Utveckling tillsammans med kund Akut service (utanför ordinarie arbetstid, helger) Utbildning: Planerad och spontan utbildning av sjukvårds i apparathantering och annan teknisk utbildning. Optimera användande av utrustning. Utbilda på fristående arbetsstationer. Teknikadministration: Ta fram fungerande arbetsflöden. Konfiguration av utrustning/system. Upphandling av serviceavtal + administration av dessa METIS Helpdesk IT-integration kontakt med VGR/IT MedControl utredningar och anmälan till myndigheter 2. Vem är kunden? Radiologi (Radiologiska enheter avgränsat till SU/Sahlgrenska, Område 4. UGK, Muskuloskeletal radiologi, Neuroradiologi och Thoraxradiologi.) Leverantörer/servicelämnare av radiologiska system/utrustningar till ovanstående enheter (serviceavtal/samverkan)

7 3. Vad behövs för att vi skall kunna leverera varan/tjänsten? Lämpliga lokaler Lämplig utrustning (verktyg, pc, programvara) Bokningssystem Anläggningsregister Händelseregister Dokumentation Rutiner och avgränsningar Lämpligt utbildad Verksamhetsstöd Beställning från kund Drifts- och systemansvar, rollfördelning. Ekonomiska förutsättningar Bra fungerande samverkan med närliggande enheter, RIT, RFYS. Väl definierad funktion mellan linje och förvaltningsorganisation FDR. Bra socialt arbetsrelaterad samverkan inom gruppen (RT, RT + RIT) 4. Vem förser oss med det som behövs? Radiologi MFT/Diagnostik FDR Västfastigheter VGR-IT Leverantörer WESTMA Radiologisk Informationsteknik 5. Vad är vår värdeförädling/syftet med processen? Att hantera alla ärenden på ett för kunden och RT optimalt sätt, med hjälp av ett effektivt nyttjande och tillvaratagande av de personella resurserna inom RT. Från krav till processmått/-mål: Då vi redan i tidigt skede, vid kartläggning av processflöde, såg stora brister i befintlig process samt insåg att detta även gjorde att vi inte hade tillgång till relevant mätdata fick vi helt enkelt försöka göra antaganden om vilka mätdata som vi och kunden kan vara intresserade av. Vårt flöde kommer att behöva genomgå större förändringar och då är vi mer intresserade av att fånga ingångsvärden som ska kunna användas i syfte att kunna bygga en bra process samt kunna genomföra liknande mätningar i framtiden. Vi presenterar därför inte processmått, nuläge och mål utan väljer att endast delge er nuläge samt tolkning/funderingar av erhållet resultat. Då vi i dagsläget har en ärendehantering utan registrering av ärendet i en och samma resurs samt dessutom inga fasta uppgifter som varje person registrerar, skapade vi en

8 tillfällig helpdesk med uppgift att hantera alla ärenden enligt en mall. Observera att vi redan vi detta tillfälle förbättrat processen temporärt vilket bör beaktas vid tolkning av mätresultat. Vi tror dock att denna modell kommer att vara mer relevant för vår process i framtiden. De huvudsakliga områdena vi valde att fokusera på var: Kund (Yrkesroll och verksamhet). Tidskrav (Ledtider, Prioritering). Felhantering och samverkan med andra enheter. Vid avslutad mätperiod gicks resultatet igenom och vi konstaterade att vi inte hade begränsad tillförlitlighet vad gäller vissa ledtidsmätvärden. Vi har därför valt att endast använda del av ledtidsdata vi kan garantera i diagrammet för Avvikelse. Yrkesrollfördelning av inkomna ärenden. SuperUser och Labansvarig kan tyckas vara något underrepresenterade när det gäller anmälda ärenden eftersom dessa yrkesroller ska kunna fungera som en länk mellan kund och teknisk instans. Möjlig förklaring kan vara att dessa varit engagerade tidigare i ärendet men sedan lämnat över till t.ex. sköterska. Labansvarig är inte alltid stationerade på sitt lab. SuperUser använder sig även till större del av Web/SMS felanmälan vilken kan generera ärenden till både Radiologisk Teknik och Radiologisk informationsteknik.

9 Verksamhetsfördelning av inkomna ärenden. Detta ger en viss fingervisning om vilka personella resurser vi bör avsätta för respektive verksamhet. Kunden har önskemål om lokala ingenjörer med kunskap om verksamhetens tekniska utrustning. För att kunna svara upp mot detta med även backup resurser när enhetens egen ingenjör inte finns på plats, kan detta ge oss hjälp att se på hur vi ska fördela/gruppera resurser. Urogastro-kärl har under de senaste åren vuxit betydligt med avseende på det engagemang vi behöver kunna supportera denna verksamhet. Att även Muskuloskeletal radiologi (del av tidigare Ortoradiologi) trots flytt till SU/Mölndal står för en stor del ärenden kanske är en större överraskning. Observera att det vi mätt är endast antal ärenden, inte vilken sorts ärenden samt tidsåtgång för respektive ärende. XXX/Leverantör är leverantör som kontaktat oss för uppdrag gentemot kund (installationshjälp, samverkansavtal mm).

10 Tidskrav från kund. Efterfrågad uppgift vid ärendemottagning om kundens krav på responstid. Akut har betydelsen att vår insats efterfrågas för att hindra att verksamhetens flöde inte stoppas upp, dvs. bokade patienter behöver skickas hem, orimliga väntetider, merarbete för mm. Antal ärenden med status planerat är med stor sannolikhet underrepresenterade. Detta beroende på att ärenden som varit tidsbestämda/bokade innan mätperioden inte alltid tagits med i denna registrering. Fråga? Gör kunden rätt prioritering? Behöver vi ha resurser för att kunna hantera en stor del akuta ärenden? Svar, se nedan Vår bedömning av kundens tidskrav, efter avslutat ärende. Med beröm godkänt till kunden. Trots att det är en stor spridning på personer/yrkeskategorier som kontaktar oss så prioriterar kunden själv alldeles utmärkt.

11 Vi behöver alltså ha en väl fungerande process för att kunna hantera akuta ärenden. Avvikelse vid ärendehantering. Här har vi granskat alla inkomna ärenden och definierat avvikelse som: ärenden som inte vi ska hantera, avvikande ledtider, utbildningsbrist hos kund. Fråga? Hur ska vi tolka detta? Se nedan, förbättringspotential. Förbättringspotential. Med tanke på den beredskap vi måste ha för att kunna hantera en mängd akuta ärenden är det av vikt att vi verkligen arbetar med det som ligger inom ramen för vårt uppdrag, samt att vi inte tar på oss ärende vi inte ska. Detta gynnar både oss och kund. Vi kan skapa en mer strukturerad arbetsmiljö vilket bör göra att vi kan fokusera och utveckla vår verksamhet.

12 Utav ovanstående diagram kan man få uppfattning att vi skulle kunna minska inkomna ärenden med ca 30 % vilket inte är fallet. En mindre del av ärendena ovan som är utbrutna ur vår tårtbit hamnar hos oss i slutändan ändå t.ex. Digital Felanmälan (driftsansvar RT och RIT). Vi har som tidigare påpekat inte konsekvent mätt tidsåtgång för ärenden som vi normalt inte borde hantera. Vi har dock konstaterat fall där dessa ärendet tagit mycket tid att hantera. Här finns dock en hel del att reflektera över och ta med i utformningen av processen: RT/Utbildning, Ärenden som skulle kunna minimeras om vi utbildat. RIT, Ärendeansvarig instans. SuperUser/Dig.felanmälan, Ärenden borde hanterats av SuperUser + eventuellt vidare till Digital Felanmälan. Labansvarig/Utbildning, Ärenden skulle hanterats av Labansvarig/ ev. intern utbildning kund. Digital felanmälan/info, Kunden följer inte rutiner, läser inte information om redan anmälda ärenden på Digital felanmälan. Medför dubbelarbete för både RT och RIT. Kund/VGR-IT, Ärendeansvarig instans. Digital Felanmälan, Ärenden ska registreras via Web, informationsansvarig kontaktar rätt driftsinstans. Kunden, interna ärenden för kunden. Oklart, Oklart Processmått Nuläge Mål Kundkrav Pågående arbete Pågående arbete Ej fastställt Interna krav Pågående arbete Pågående arbete Ej fastställt Externa krav Pågående arbete Pågående arbete Ej fastställt Kund-/mottagarkrav: Snabbt svar om när ett jobb blir utfört. Korta väntetider mellan beställning och utfört jobb. Personlig kontakt = trygghet. Lokal ingenjör. Möjlighet till konsultation. Kompetens. Akut service dagtid. Interna krav: Medarbetaren, samverkan med arbetsgivare. Utvecklande arbetsuppgifter. Kontinuerlig utbildning, kompetenshöjning.

13 Intresse för att lära sig, ta initiativet, och ta sitt yrkesansvar. Förebyggande av fysisk/psykisk ohälsa bland medarbetarna. Avvikelse rapportering där vi är inblandade, både interna krav och externa krav. Radiologin skall komma med sina önskemål och krav, och sen tar man de till diskussion. Vision, Genom samspel mellan fysik, teknik och medicin skapar vi en säkrare och effektivare sjukvård. Verksamhetsidé, MFT skall erbjuda en bred och hög kompetens inom specialområdena medicinsk fysik och medicinsk teknik. Våra uppdragsgivare skall i första hand vara Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet (FOU), myndigheter, vårdgivare inom Västra Götalandsregionen. Våra uppdrag skall regleras av överenskommelser mellan uppdragsgivarna och MFT alternativt Medicinsk Diagnostik och Teknik (Medot). Vi skall arbeta integrerat och i samspel med uppdragsgivarnas verksamhet och. Policydokument och riktlinjer som gäller inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. E-post - kultur, regler och tips Kommunikations- och massmediepolicy Policy för sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet - Tillämpningsanvisningar: sponsrings- och reklampolicy Avtal om fotografering på SU IT-policy Miljöpolicy Personalvision 2010 med aktuella reflektioner Samtalsguide - Personalvisionen 2010 Vägen till visionen - ett samlingsdokument med följande policies: - Kommunikationspolicy - Jämställdhetspolicy - Kompetensutvecklingspolicy - Lönepolicy - Mångfaldspolicy - Arbetsmiljöstrategi APT (utbildningsmaterial för arbetsplatsträffen) - Om dess syfte och innehåll, förväntningar och krav Riktlinjer för hantering av bisysslor inom SU Utvecklingssamtal - Råd till chef och medarbetare Säkerhetspolicy

14 Externa krav: Strålskyddsförordning (1988:293) Strålskyddslag (1988:220) Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS. Ellagen (1997:857) Lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet Förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel Elinstallatörsförordningen (1990:806) Förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet UNDERHÅLLSAVTAL Teknisk utrustning, LABU80. Krav och förväntningar från leverantörer, samarbetsavtal (resurser/tid/kompetens). Arbetsmiljölagen. Analys av Strul /Problem/Risker: Vi har identifierat 6 riskområden i prioriteringsordning. 1. Ärenderegistrering. 2. Beställningsmetod. 3. Prioritering. 4. extern ärendehantering. 5. Avrapportering. 6. Bokning.

15 D1. D1. Planerad Planerad service service D2. D2. Akut Akut service service M9 M9 Mobil Mobil M10 M10 DECT DECT M11 M11 Korridorvägen Korridorvägen M1 M1 Via RIT Via RIT M4 M4 Korridorvägen Korridorvägen M7 M7 M2 M3 M2 M3 Via Via kollega Mobil kollega Mobil 2 M6 M5 M6 M5 Brev Brev DECT DECT M8 M8 Web/SMS Felanmälan Web/SMS Felanmälan Digital Radiologi Digital Radiologi A5 A5 Vidarebefodrar Vidarebefodrar ärende internt ärende internt (RIT, RF, MFT/ Diag) (RIT, RF, MFT/ Diag) 4A4 A4 Vidarebefodrar Vidarebefodrar ärende extern ärende extern (VGR-IT, Västfast) (VGR-IT, Västfast) D3. D3. Utbildning Utbildning D4. D4. upphandling upphandling D5. D5. teknisk teknisk konsult konsult D6. D6. Administrativ Administrativ Service/ Service/ Beställning Beställning m.m. m.m. A1 A1 Kund Kund beställer beställer A2 A2 Leverantör Leverantör beställer beställer V1 V1 Ärende Ärende registrerat registrerat R1 R1 I minnet I minnet 1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Papperslapp Papperslapp A3 A3 Prioritering V2 Prioritering V2 VEM? Ärende VEM? Ärende NÄR? prioriterat NÄR? prioriterat VAD? VAD? 3 D7. D7. R5 Eget R5 Eget RT initiativ RT initiativ R6 R6 RT RT Enhetschef Enhetschef R6 R6 Lab Lab R8 VEC R8 VEC 6A6 A6 Boka tid Boka tid R7 R7 Tidsbokn. Tidsbokn. Flöde: Ärendehantering Radiologisk Teknik Drivobjekt Drivobjekt Metod Metod Aktivitet Aktivitet Värdeobjekt Värdeobjekt Resurs Resurs

16 A7 utfört utfört arbete arbete Arbete klart Arbete klart R9 R9 MeTIS MeTIS M12 M12 DECT DECT M14 M14 Mobil Mobil M16 M16 Via kollega Via kollega M13 M13 M15 M15 Webb Webb SMS SMS Beställer Beställer delar delar A7 A7 Statusrapportering Statusrapportering M17 M17 Korridor- Korridor- Vägen Vägen V3 V3 Arbetet är Arbetet är tidsbestämmt tidsbestämmt A8 A8 Utför arbete Utför arbete V4 V4 Arbetet klart Arbetet klart A9 A9 Elektronisk Elektronisk inrapportering inrapportering 1 5 V5 V5 Arbetet Arbetet inrapporterat i inrapporterat i MeTIS MeTIS A10 A10 Avrapportering Avrapportering V6 V6 Arbetet Arbetet avrapporterat avrapporterat R10 VEC R10 VEC R11 R11 LAB LAB R12 R12 RTG RTG Flöde: Ärendehantering Radiologisk Teknik Drivobjekt Drivobjekt Metod Metod Aktivitet Aktivitet Värdeobjekt Värdeobjekt Resurs Resurs Strul /Problem/Risk Kund använder Web anmälan för tekniska problem (ej digitala). Ärende glöms bort. Endast 2 personer vet om ärendet (RT + kund) Avrapportering? Till vilken person/resurs ska avrapportering ske. VGR-IT, Västfast, VEM och HUR rapporteras om pågående ärende. Vem äger ärendet. Ärende tas emot i korridor, glöms bort. Ärende på papper. Ingen Konsekvens Ingen återkoppling? Felanmälan tas ej om hand. Inget arbete utfört. Ärende utförs ej Oklart om ärende slutfört. Utrustning/system används ej. Status ärende oklart. Ej utfört ärende. Endast 1 person vet om ärendet är

17 registrering. Tidbokningsrutin saknas. Vilken resurs ska användas? Elektronisk inregistrering (MeTIS) används ej. Ärende förmedlas via kollega. Missuppfattning. Ingen återkoppling. Glöms bort. Ej registrerat. Beställningsvägar. För många. Registrerat ärende är personligt. Saknas registreringsresurs. Prioritering. Vem ansvarar för prioritering? Vem har resursansvar? Prioritering, endast i huvudet på en person. Tidsbokning. Det är många att prata med Avrapportering. Många olika vägar. Tidsödande och oklart om vem som ska få rapport. Ärende anmälan. För många olika vägar. Vilka är officiella Ärendeanmälan, korridorvägen. Glöms bort. pågående eller bortglömt. Kund vet inget. RT vet inget. Kan innebära dubbelarbete. Servicearbete på lab. kanske inte kan utföras eller patient får vänta. Statistik saknas för både kund och RT. Debiteringsunderlag ofullständigt. Ärende ej utfört. Hur vet kunden att ärendet har tagits emot. Ärende glöms bort. Oklart om prioritering. Ingen annan vet om ärendet. Felprioritering. Viktiga ärenden får vänta pga. fel utnyttjande av resurser. Oklart om interna (RT) resurser. Sned arbetsbelastning/fördelning Missförstånd. Utrustning/system kan ej utnyttjas. Fel eller ingen info. Svårt för både RT och kund att veta hur ärendeanmälanfunktion ska kunna garanteras. Ärende ej utfört.

18 Införda förbättringar: Förbättringar som kan införas enkelt utan större arbetsinsats och som inte påverkar den övriga processen negativt ska införas. Då det i vårt fall krävs en större förändring av det nuvarande flödet, och det därför kan vara problematiskt att bryta ut enskilda delprocesser har vi i dagsläget bara helt klarlagt ett förbättringsmoment. Aktivitet A6 Bokning som definierats som riskområde 6 är klarlagd. Metod och resurser är nu definierade för alla enheter inom Radiologin. Denna delprocess är nu helt klar och kommer att användas i ny processkartläggning Hur denna information ska dokumenteras samt spridas är i dagsläget ej klart utan följer med i vårt vidare arbete med ärendehanteringsprocessen. Detta är en del av information som skulle vara lämplig att ha tillgänglig på webportal för ärendehantering. Övriga aktiviteter: Information kring processarbetet har delgivits samt diskuterats på enhetens arbetsplatsträffar, APT. Medarbetare inom Radiologisk Teknik (deltagare från alla 3 arbetsplatserna, SS, MS och ÖS) har träffats tillsammans med verksamhetschef för att diskutera vilket uppdrag RT har samt vilka tjänster vi ska erbjuda. Detta ska fortlöpande diskuteras på APT och med verksamhetsledningen. Processledarna har även medverkat på Radiologins Ledningsgruppsmöte och då presenterat processteamets arbete. Diskussioner fördes om den mätning som genomfördes v.8-v.9 samt utfall/tolkning av mätdata. Vi presenterade även då ett förslag på en webbaserad portal för ärendehantering som mottogs på ett positivt sätt. Förslag finns att tillsammans med en av Radiologins enheter arbete vidare med utformningen av en sådan portal. Diskussion har förts med MeTIS systemansvarig om funktionalitet och möjligheter till integration gentemot ett Web-baserat ärendehanteringssystem. Inom flera av sjukhusen inom Västra Götalandsregionen finns ett stort intresse bland våra kollegor om centraliserade ärendehanteringsportaler. Kontakt har etablerats med Södra Älvsborgs sjukhus, Bild och Funktionsdiagnostik som nyligen infört en ärendehanteringsportal med en del av den funktionalitet som vi planerat. Ett studiebesök är inbokat för att kunna utbyta information och erfarenheter kring web-baserad ärendehantering.

19 Fortsättning och slutsatser. ETT ÄRENDE EXISTERAR INTE INNAN DET BLIVIT REGISTRERAT SÅ ATT ALLA KAN SE DET Riskområde 1 och 2, Ärenderegistrering och Beställningsmetod är de fokusområden som processteamet ser som tvingade att lösa för att komma vidare i med att utforma en tillförlitlig ärendehanteringsprocess. Vi har en pågående diskussion om vårt uppdrag/tjänsteutbud som är stor betydelse för processen. En fördjupad diskussion med radiologins ledningsgrupp om kravbild bör etableras. MeTIS måste vara en naturlig del i ärenderegistreringen. Det som vi ser som den enskilt bästa lösningen är att vidareutveckla vår befintliga Digital Felanmälan till att fungera som ärendehanteringsportal för alla Radiologins tekniska system. Detta skulle lösa ett flertal av de mycket kritiska punkter som bl.a. är identifierade under Strul/problem/risker. Vi får dessutom med den funktionalitet vi diskuterat inom och utanför processteamet, en grundprocess som medverkar till att stödja verksamhetens och kundens krav på kontinuerlig information om aktuell driftssituation. Förutsättningar finns också för att enklare och bättre kunna följa fånga upp och redovisa insatser kring Radiologins tekniska system. Naturligtvis avspeglar detta även en säkrare ekonomisk uppföljning. Ärendehanteringsportal. Vår tanke är att kunna låta all information vara synlig då det är svårt att i varje ögonblick avgöra vem som har behov av tillgänglig information. I dagens driftsituation med utrustningar/system som är integrerade och beroende av varandra för att fungera måste aktuellt driftsläge kunna kommuniceras till en stor grupp av människor. För kunden skulle detta innebära en väg in till vår ärendehanteringsportal. Här sker ärenderegistrering, kvittering, information, avrapportering. Möjlighet att sortera ut information riktad mot avdelning/enhet/system bör finnas. Ärendehanteringsportal bör vara integrerad mot MeTIS och dess utrustningsdatabas/händelseregister. Riktad information ska vara möjlig att distribuera via t.ex. SMS/. Denna funktion riktar sig primärt till utsedd drifts- och systemansvariga men bör också vara möjlig för andra kategorier t.ex. verksamhetschefer, superuser, labansvariga mm. Vi vill också att här ska kunna presentera lokal användarinformation, nyheter kring supportade system. Vi hoppas kunna få klart med att gå vidare med en utförlig kravspecifikation på funktion samt utformning av en sådan webportal. Resurser som behövs för detta är stöd från web-utvecklare, integrationsstöd mot MeTIS samt samverkan med kund kring funktionalitet/utseende. Kontakt är till viss del redan etablerad, se övriga aktiviteter. Detta bör genomföras samtidigt som vi kartlägger vår nya process som ska ge oss möjlighet att applicera de insikter vi fått angående ett processinriktat arbetssätt.

20 Processmått och mål ska bestämmas med utgångspunkt från de mätningar som är genomförda. Grundläggande mål är att minimera Riskområde 1 och 2, Ärenderegistrering och Beställningsmetod. GLÖM EJ BORT SYFTET MED PROCESSEN Att hantera alla ärenden på ett för kunden och RT optimalt sätt, med hjälp av ett effektivt nyttjande och tillvaratagande av de personella resurserna inom RT Våra erfarenheter (av processutvecklingsarbetet): Har man inte en någorlunda fungerande process från början har man en stor uppgift framför sig. För att börja med processutvecklingsarbete bör man ha vissa uppgifter klarlagda redan från start. I en organisation där man löst det mesta ad-hoc med att minimum av dokumentation och inga skriftliga rutiner kring ärendehantering är det dock riktigt omskakande upplevelse på ett positivt sätt. Nuvarande processflöde har växt fram utan någon större tanke på en kontinuerlig utveckling av de olika ingående delprocesserna. Detta kräver att man i vissa fall får backa tillbaka och diskutera det mest basala som vilket är vårt uppdrag. När man som vi ser ett behov av att börja om från början och rita om flödet vill man med de erfarenheter man från kursprogrammet försöka skapa en möjlighet att skapa en process med förbättringspotential. Man tänker automatiskt hur man ska kunna implementera PDSA cykeln, man vill skapa möjligheter till kontrollpunkter för att underlätta mätningar i framtiden. Trots att vårt processteam bestått av bra kombination av finns det trots det en stor anledning att tidigt etablera kontakt i ledningsgruppsnivå/ec/vec hos både egen verksamhet och kund. Vi har med oss en fördjupad kunskap i vårt vidare arbete att skapa ett bra arbetsflöde. Denna rapport berör en endast en del av det vi hittills observerat i granskningen av vår ärendehantering. Vad har vi lärt oss Vi har under kursprogrammets gång fått lära oss ett strukturerat sätt att systematiskt titta på vårt arbetsflöde. Vi har fått använda hjälpmedel för att kunna tydliggöra brister och de konsekvenser som en dålig process genererar. Detta har varit mycket positivt. Vad har varit svårt Att kunna få processteamet samlat beroende på akuta driftärenden. Bristande engagemang från en del medlemmar i processteamet.

21 Svårt att redovisa resultat under processprogrammets löptid. Vårt verkliga arbete startar nu när vi fått klart för oss hur vi ska identifiera komponenter som ligger till grund för att skapa en effektiv process. Maj 2008 Processteam, Ärendehantering Radiologisk Teknik MFT/Diagnostik SU/Område 4 Bilaga Exempel på utformning/utseende, webbaserade ärendehanteringssystem.

22

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer