Handlingsplan för Lunds stadskärna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Lunds stadskärna"

Transkript

1 Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011

2 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR ÖVERGRIPANDE HANDELSSTRUKTURER STADSKÄRNANS HANDELSSTRÅK GOD TILLGÄNGLIGHET DEL II: UTVECKLINGSFÖRSLAG A. STADSKÄRNANS INNEHÅLL STADSKÄRNANS IDENTITET STÄRK STADSKÄRNANS IDENTITET ARBETSGRUPPENS PRIORITERADE HANDELSSTRÅK OCH PLATSER Beställare: Lunds kommun i samarbete med Lund Citysamverkan Olle Anderberg fastighetsutvecklare och analytiker Katarina Majer fastighetsutvecklare och analytiker Susanne Klint arkitekt SAR/MSA Tyréns AB, Region Syd Isbergs gata Malmö B. UTVECKLING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG ETT ATTRAKTIVT HANDELSSTRÅK MED INTRESSANTA MÖTESPLATSER OCH MÅLPUNKTER FÖRSTÄRKA KOPPLINGEN MELLAN HANDEL OCH KULTUR FÖRSTÄRKA ATTRAKTIONSKRAFTEN FÖR STADSKÄRNAN AVSEENDE HANDEL, EVENEMANG OCH MÖTEN GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR MED MÄTBART RESULTAT STADSKÄRNAS INNEHÅLL PRIORITERADE STRÅK OCH PLATSER HANDELSSTRÅKET - UTVECKLING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG LUND C KNUT DEN STORES TORG OCH BANTORGET UTVECKLINGSFÖRSLAG STORTORGET UTVECKLINGSFÖRSLAG MÅRTENSTORGET UTVECKLINGSFÖRSLAG ÅTGÄRDSFÖRSLAG SNABBA, MINDRE FÖRÄNDRINGAR I NÄRTID OCH LÅNGSIKTIGA, MER OMFATTANDE STADSUTVECKLINGSPROJEKT NÄSTA STEG: GENOMFÖRANDE AV SNABBA OCH LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER BAKGRUNDSMATERIAL OCH KÄLLOR 2

3 BAKGRUND & SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen har initierat en utredning i syfte att lägga grunden för den framtida planeringen av trafik och gaturum för att kombinera ett levande, tillgängligt centrum med dagens och framtidens resandeströmmar. Såväl stadsmiljö som förutsättningar för busstrafik och kommersiell aktivitet ska förbättras. Arbetet har delats in i tre olika steg: nulägesbeskrivning, vision samt åtgärder. Nuläget beskrivs i rapporten Lunds Stadskärna - dagens förhållanden (juli 2007). En vision för stadens önskade utveckling fram till år 2020 fastställdes av kommunstyrelsen i maj Denna handlingsplan för Lunds stadskärna ska ses som en del av detta visionsarbete med ett speciellt fokus på handelns utvecklingsmöjligheter. Arbetet med Handlingsplanen för Lunds stadskärna startade under hösten 2010 där en arbetsgrupp med representanter från kommunen, fastighetsägare, handel, citysamverkan tillsammans med konsultföretaget Tyréns tagit fram detta arbete. Genom gruppdialog, workshop, sammanställningar och avstämningar samt förankring med Lund citysamverkans styrelse finns nu ett underlag till hur stadskärnans handelsstråk och främsta mötesplatser kan utvecklas. En gemensam målbild finns nu kring handelsutveckling, gemensamma målsättningar, stadskärnans identitet och övergripande förslag till snabba och långsiktiga åtgärder i stadskärnan. Handlingsplanen presenterar utvecklingsförslag för Handelsstråket, Lund C Bantorget/Knut den stores torg, Stortorget och Mårtenstorget samt förslag till åtgärder som syftar till att lyfta fram möjliga förbättringsåtgärder inom handels-, fastighets- och stadsutveckling. Handlingsplanen ska även ses som en startskott för igångsättandet av arbetet med att utveckla stadens mest centrala handelsstråk och platser. 3

4 BAKGRUND Lund Citysamverkan är ett trepartssamarbete mellan handel, fastighetsägare och kommun vars ändamål är att verka för utveckling och marknadsföring av Lunds Stadskärna. Huvudmålet är att skapa en levande och trevlig miljö för boende och besökare att vistas i. För att fortsätta utvecklingen av Lunds stadskärna har Citysamverkan utsett en arbetsgrupp som tillsammans med konsultföretaget Tyréns AB tagit fram en gemensam målbild för Lunds stadskärna. Denna arbetsgrupp innehåller representanter från de tre parterna. Under hösten/vintern har arbetsgruppen tillsammans med Tyréns tagit fram ett material som handlar om stadskärnans identitet, gemensamma målbilder samt prioriteringar av handelsstråk och mötesplatser. SYFTE OCH MÅL Målet med handlingsplanen är att skapa ett grunddokument med förslag till hur stadskärnan kan utvecklas baserat på gemensamma målbilder från berörda aktörer. Dokumentet tar sin utgångspunkt i det arbete som genomförts i arbetsgruppen och stämts av med Citysamverkans styrelse. Syftet med handlingsplanen är att: Formulera en gemensam målbild som gör det enklare att prioritera och fatta rätt beslut Se nya möjliga investeringar och idéer som skapar nyfikenhet och bidrar till en utveckling av stadskärnan Förenkla att gå från ord till handling Framtagande av Åtgärdsförslag Stärka Lunds identitet 4

5 TIDPLAN Del Del 2. Del 3. Del 4. Handlingsplan för Lunds stadskärna 5. Del 5. Genomförandefas Hösten 2009 Våren 2010 Hösten 2010 Våren 2011 ARBETSGRUPP I arbetsgruppen har följande personer deltagit: Fastighetsägarna Leve Lund: Ulf Wallén, Adam Falkenström, Peter Mellvé Handelsföreningen: Bengt Larsson och Ingvar Holm Lunds kommun: Torsten Schenlaer, Johanna Wittenmark, Britt Steiner och Håkan Lockby Lund Citysamverkan: Aina Frid och Mia Dahl Tyréns: Katarina Majer, Susanne Klint och Olle Anderberg. Arbetsgruppen har träffats vid fem mötestillfällen innehållande olika arbetsmoment som workshop, gruppdialoger, avstämningar. Mellan mötena har Tyréns sammanställt resultaten och presenterat dessa för Citysamverkans styrelse. 5

6 DEL 1 NULÄGE ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSSTRATEGIER Stadskärnor i Sverige och runt om i världen spelar en stor roll som mötes- och handelsplats samt som plats för underhållning och upplevelser. Till sin fördel har stadskärnan ofta en trivsam och historisk miljö. Stadskärnans utformning, struktur och evenemang m.m. är direkt avgörande för hur staden uppfattas. Stadens centrum betyder mycket för invånarnas och besökarnas uppfattning om stadens identitet, karaktär och atmosfär. För att kunna anta denna betydelsefulla och viktiga roll är det av största vikt att centrum fungerar så väl som möjligt. En av Lunds stadskärnas utmaningar blir att möta de konkurrensfördelar som de externa handelsplatserna har. Det måste vara lätt att ta sig till stadskärnan, den måste ha en bra funktion och en tydlig struktur och innehåll. Och inte minst att det finns ett utbud som är bättre eller allra minst i nivå med andra konkurrerande handelsplatser. Den stora utmaningen ligger i att stadskärnan måste hantera flera ägarparters intressen medan externa handelsplatser oftast endast har en part som tar helhetsansvar. Viktiga faktorerna vid utveckling av stadskärnan: Lättillgängligt en stad ska kännas lätt att överskåda och orientera sig i. Med hjälp av informationstavlor/skyltar ökar tydligheten. Det ska finnas bra parkeringsmöjligheter och god tillgång till kollektivtrafik på ett bekvämt avstånd till det kommersiella centrumet. Öppettiderna anpassas efter kunden med generösa öppettider då kunden är ledig, det vill säga även kvällstid och helger. God form och utsträckning handelsstråken i stadskärnan bör ligga väl koncentrerat med tydliga och attraktiva mötesplatser/torg. Det bör finnas tydliga riktlinjer för skyltning, fasadutförande, uteservering och belysning mm. Intressant utbud för att få till ett intressant och variationsrikt utbud av butiker inom detaljhandel, restauranger, serviceverksamheter krävs tydlig samordning och långsiktig planering. Stadskärnan ska kunna erbjuda ett innehåll med spännande evenemang och aktiviteter under hela året. Andra grundförutsättningar för ett intressant innehåll är att behålla den goda mixen av historiska byggnader/platser, nybyggnation, arbetsplatser och bostäder. Mötesplatser för att få till en intressant handelsdestination krävs avkopplande och trivsamma mötes- och samlingsplatser utefter handelsstråken. Ofta är dessa mötesplatser torg. Fungerande stråk och torg är framgångsfaktorer för alla handelsplatser. Konkurrensfördelarna för stadskärnan är övriga mötesplatser som parker, kulturinstitutioner med mera som inte finns tillgängliga i ett externt köpcentra. God skötsel, underhåll, trygghet och säkerhet en stadskärna som satsar på trygghet, säkerhet och som parallellt även har en effektiv och kontinuerlig städning upplevs som en attraktiv plats och skapar bra förutsättningar grund för utökad handel och annan kommers i centrum. 6

7 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna att utveckla handeln i Lunds stadskärna är goda då en växande befolkning och prognoser om en fortsatt ökad konsumtion innebär att marknadsunderlaget växer de kommande åren. I Lunds tätort växer marknadsunderlaget för detaljhandeln från 4,6 mdkr till närmare 6 mdkr mellan åren 2009 och Totalt omsatte detaljhandeln i centrum 2,2 miljarder kr Detta motsvarar en marknadsandel i Lunds kommun på 38 %. Sällanköpsvaror stod för merparten av omsättning (ca 67%). Centrum har även en betydande andel restauranger och caféer och den kartlagda omsättningen visar att omsättningen för denna verksamhet uppgår till ca 400 miljoner kr i stadskärnan Källa: Tyréns, Handeln i Sverige Dagligvaror Mer om marknadsförutsättningarna finns att läsa i Handelsutredning för Lunds stadskärna genomförd våren 2009 och uppdateringar av handelsutredningen genomförda hösten Försäljningsindex för både dagligvaror och sällanköpsvaror i Lund har fluktuerat över tiden. För sällanköpsvaror ser vi en negativ trend under de senaste åren och index är lägre än för jämförbara kommuner. Både marknadsunderlaget och försäljningsindex pekar mot att det finns utrymme att utveckla och stärka handeln framförallt inom sällanköpsvaror. Försäljningsindex för detaljhandel för Lunds kommun Sällanköpsvaror Definitioner och begrepp Detaljhandel Med detaljhandel avses i egentlig detaljhandel, d.v.s. exklusive bilföretag, bensinstationer och systembolag. Detaljhandeln kan delas upp i dagligvaror och sällanköpsvaror. Dagligvaruhandel Dagligvaruförsäljning i varuhus och stormarknader samt total försäljning inom branscherna livsmedel, parfym, tobak, tidningar och blommor. Sällanköpshandel Sällanköpsvaruförsäljning i varuhus och stormarknader samt total försäljning inom branscherna beklädnad, fritidsvaror, hemutrustning och byggvaror. Försäljningsindex Relationen mellan faktisk omsättning och försäljningsunderlaget. Om index är över 100 har kommunen ett inflöde av köpkraft och vice versa. 7

8 ÖVERGRIPANDE HANDELSSTRUKTURER FÖR LUNDS STADSKÄRNA Stadskärnans A-stråk utgörs idag av stråket från Lilla Fiskaregatan, stråket kring Stortorget, delar av Stora Södergatan, Botulfsgatan, Västra Mårtensgatan och Mårtenstorget. B-stråken utgörs av Bangatan, delar av Clemenstorget, Klostergatan, delar av Stora Södergatan samt Östra Mårtensgatan. C-stråket utgörs av delar av Clemenstorget, S:t Petri Kyrkogata, delar av Bredgatan, Lilla- och Stora Gråbrödersgatan, Kattesund, delar av Stora Södergatan samt delar av Bankgatan. Det markerade området visar Lund Citysamverkans geografiska arbetsområde. Här finns den största koncentrationen av Lunds restaurang och handelsutbud. A-,B- och C-stråk I stadskärnan finns olika stråk (vanligtvis A- till C-nivå) med olika typer av handel. Ett A-stråk är det bästa kommersiella läget och innehåller ofta starka kedjeföretag och varumärken. Karakteristiskt för A-stråket är att stora flöden av människor rör sig där. Gågatan tillhör vanligtvis stadens A-stråk. Ett B-stråk ligger i anslutning till A-stråken men har betydligt svagare flöden. Här finns lokalt starka handlare etablerade samt service och andra typer av verksamheter. STADSKÄRNANS HANDELSSTRÅK Uppdatering 2011 Ett C-stråk innehåller en mängd blandade besöksintensiva verksamheter utöver handel. Flödena är avsevärt lägre än i A- och B-stråk. Följande definition är hämtad ur Stadskärnehandboken. Citysamverkans geografiska område 8

9 STADSKÄRNANS HANDELSSTRÅK Starka destinationer, ankare och målpunkter är viktigt för att skapa en levande och konkurrenskraftig stadskärna. Ankarnas/målpunkternas/ destinationernas lokalisering påverkar flödena av människor i hela centrum. Det är av stor vikt att stråken mellan ankarna har ett starkt och bra butiksutbud så att ankarnas och destinationernas uppgift att binda samman handeln tillvaratas. Målet ska vara att förstärka och förtäta på strategiskt utvalda platser så man når en balans avseende utbud, mötesplatser och kundflöden över hela stadskärnan. Så här ser dagens situation ut för Lunds stadskärna: Klostergatan har utvecklats till en stark mat-/deli och restaurangdestination. Här finns flera verksamheter som komplet terar varandra. Gatan bör fortsätta vara givet mat och restaurangstråk som kom pletteras med specialbutiker. Gråbrödersgatan sammankopplar Klostergatan och Lilla Fiskaregatan. Här ligger idag butiker med service, inredning och caféer. Stråket har en lugnare karaktär än de två anslutande gatorna vilket gör att gatan har goda möjligheter att förstärkas inom redan befintligt butiksutbud. Lilla Fiskaregatan är det naturliga handelstråket som tillsammans med Klostergatan förbinder centrums östra och västra delar. Fiskaregatans utbud domineras av ett blandat butiksutbud inom exempelvis beklädnad och hemutrustning, service och hemelektronik. Skomakaregatan/Botulfsgatan är en direkt förlängning av huvudstråket via Fiskaregatan/ Stortorget. Här fortsätter butiksutbudet inom beklädnad, hemutrustning. I Södergatans/Östra och Västra Mårtensgatans och Lilla Södergatans/Lilla Tvärgatans butiksutbud domineras inom beklädnad och hemutrustning, service samt Åhlénshuset och verksamheter i Kattesund. Filmstaden ligger på Västra Mårtensgatan. Ankare ICA Malmborgs COOP Gleerups H&M-huset Åhléns Lindex Kappahl/Team Sportia/Hemtex Stadium Destinationer Mat COOP/torghandeln/Saluhallen/Mårtenstorget/Tehuset Java Mode Lilla Fiskaregatan/Skomakaregatan /Södergatan mellan Gleerups och Lilla Tvärgatan + H&M-huset Heminredning S Gråbrödersgatan/Lilla Fiskaregatan (Panduro, Granit, Udda Tina, Trädgårdsbutiken) Klostergatan (S:t Jacobs + Bengtssons Ost+ Klostergatans fisk + Grand Hotel + Patisseriet + Klostergatans vin o delikatess + tebutik) Restaurang och café Området kring stationen (Bangatan, Bantorget, Knut den Stores torg) Klostergatan, Stortorget + Området kring Mårtenstorget Målpunkter Lunds C Stortorget Mårtenstorget Botulfsplatsen Kv Galten Stadsparken/Högevall/Mejeriet Lundagård/Kulturen Turistbyrån 9

10 GOD TILLGÄNGLIGHET Gång och Cykel En god tillgänglighet till stadskärnan är viktigt för handelns utveckling. Vanligaste färdmedlet för besökare i stadskärnan är cykel följt av till fots, med buss, bil och slutligen med tåg. Tillgänglighet med cykel är god i stadskärnan. Med några undantag är det tillåtet att cykla på alla gator i båda färdriktningar. Även fotgängare har god tillgänglighet till stadskärnan. Parkering Stadskärnan har flera parkeringsmöjligheter i strategiska lägen. Enligt Lunds kommun är P- anläggningarna uppdelade enligt nedan: Mårtenstorget/Öster täcker de flesta områdena öster om Stora Södergatan. Lund C/Väster täcker ett stort område från Trollebergsvägen i väster till de centrala delarna av Lund, väster om Stora Södergatan och Kyrkogatan. Stortorget/Söder är ett stort område som täcker parkeringsområdet öster om Lund C och söder om Stortorget. Lunds kommuns parkeringskarta 10

11 Kollektivtrafi k Lund C är en viktig knutpunkt för resande med tåg, stads- och regionbuss. För stadsbusstrafiken utgör Botulfsplatsen en viktig bytespunkt och flertalet regionbussar angör kv Galten. Tillgängligheten till övriga större städer i Skåne och Köpenhamn är god både med bil och med tåg. Exempelvis tar turen med tåg Lund C- Köpenhamns 47 minuter, Lund C-Helsingborgs C 27 minuter och Lund C-Malmö C 12 minuter. 11

12 DEL 2 UTVECKLINGSFÖRSLAG A. STADSKÄRNANS INNEHÅLL För att kunna utveckla en gemensam målbild för stadskärnan presenteras här vilka gemensamma ståndpunkter som arbetsgruppen enats om och styrelsen för Lund citysamverkanstår bakom. Genom att klarlägga vilka förslag parterna kommit överens om gällande handelsutvecklingen och marknadsposition presenteras i detta avsnitt de gemensamma målsättningar gällande handelsutvecklingen. STADSKÄRNANS IDENTITET Karaktäristiskt för Lunds stadskärna är KÄNSLA studenter, kunskap, internationell, liv, rörelse, möten och impulser STRUKTUR kompakt stad med varierat innehåll, gammalt och nytt, korta avstånd UTBUD ett varierat kulturliv, affärs- och restaurangutbud samt en lockande torghandel Vidare presenteras stadskärnans identitet som sammanfattas i begreppen känsla, struktur och utbud. Dessa begrepp kommer att användas när det prioriterade handelsstråket och mötesplatserna presenteras som ledord för utveckling. 12

13 STÄRK STADSKÄRNANS IDENTITET GENOM: -att vara inkubator för handel, galna idéer, nytänkande, kultur -utveckling av nya och befintliga mötesplatser, stråk och målpunkter - att skapa möjligheter till mer mingel och strosande i lugna, mysiga och trevliga Lund -att utveckla informationskanaler för olika typer av marknadsföring Arbetsgruppens synpunkter på Lunds stadskärnas identitet Kompakt stad med varierat innehåll och korta avstånd Kombinationen av gammalt och nytt Gamla byggnader och gatunät Domkyrkan, medeltida stad, Universitetshuset, trånga och gemytliga gator En blandning av stilar en planerad oplanering. Välkända besöksmål; Domkyrkan, Universitetet och Lundagård Mer cyklar än biltrafik Ett varierat affärutbud och lockande torghandel Lund är den gamla lanthandeln (som kan försvinna och blir då istället Ica Nära). Det måste finnas allt i stadskärnan. Annat än kedjebutiker (småbutiker är viktigt) det finns ett unikt utbud av småbutiker Mysigt att strosa, mer än shopping Utbud av kultur (kör, teater, och mötesplatser Lundakänslan Stadens internationella karaktär genom studenter det ställer krav En småstad på sommaren staden byter skepnad Liv och rörelse Många kändisar i media från Lund (Hipp Hipp Anders Janson och Johan Wester, Måns Zelmerlöv, Ola, Kattis Ahlström, Anna-Lena Brundin, David Batra, Nour el Refai, Amanda Jensen, Timbuktu, Linus Törnblad m fl) viktiga ambassadörer Möjliga möten med nya och gamla bekanta. Många har kopplingar till Lund. Återkommer till samma tema - träffa folk stöta ihop på stan Mångfald Många eldsjälar bland invånarna 13

14 ARBETSGRUPPENS PRIORITERADE HANDELSSTRÅK OCH PLATSER PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN I STADSKÄRNAN 1 Saluhallen - Mårtenstorget 2 Knut den stores torg - Lilla Gråbrödersgatan Lundagård - Kulturen 7 3 Bytaregatan - Klosterg - Knut den stores torg P 4 Åhléns/Kattesund - Dammgården 5 Lund C /Bangatan - söder om 8 6 Bantorget - Nygatan - Stadsparken - Badet Arenan 5 2 Lund C P 7 Clemenstorget LUNDAGÅRD 8 Västra stations torget 3 Bantorget Bantorget 9 Domkyrkan,/besökscentrum - Kyrkogatan Kungsgatan Stadsparken (P) - Grönegatan - L:a Fiskareg BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 15 Stortorget 11 Östra delen av stadskärnan Botulfsplatsen Kattesund 4 13 Klostergatan och L:a Fiskaregatan 14 Botaniska trädgården - Centrum Saluhallen Mårtenstorget P 15 Stortorget Råbygatan - Mårtensgatan - L:a Tvärg - Galten STADSPARKEN 17 Råbygatan (P) P Betydelsefulla kopplingsståk Handelsutveckling Övriga handelsstråk Betydelsefulla platser Platser för handelsutveckling Övriga platser (möte/handel) P Bilden visar arbetsgruppens prioriterade platser och stråk.

15 Lunds C Bantorget Bantorget Stortorget Kattesundd Saluhallen Mårtenstorget Galten Ringarna på kartan illustrerar handelns koncentration i stadskärnan samt arbetsgruppens önskade utvecklingsområden. Den lilla ringen i mitten utgör en viktig sammanhållande länk mellan de större ringarna. 15

16 PRIORITERADE UTVECKLINGSORÅDEN I STADSKÄRNAN 1 Huvudstråket: Lund C - Bantorget - Fiskaregatan - Stortorget - Mårtenstorget - Mårtensgatan 2 Bangatan - Lilla Fiskaregatan via Knut den stores torg/bytaregatan och via Klostergatan/Gråbrödersgatan 3 a Bantorget - Nygatan - Stadsparken Lund C 3h P 3f 1 P 2 3e LUNDAGÅRD b Lilla Fiskaregatan - Grönegatan - Stadsparen c Södergatan/Kyrkogatan d Mårtenstorget - Södra Esplanaden via Galten och via Råbygatan e Knut den stores torg - Lundagård - Kulturen 3g BANTORGET 3a 3b STORTORGET 3c MÅRTENSTORGET BOTANISKA TRÄDGÅRDEN f Lund C - Bangatan - Clemenstorget g Trollebergsvägen P h Västra Stationstorget - Väster STADSPARKEN P Galten 3d 16 P Utifrån prioriterade utvecklingsområden önskar arbetsgruppen att stadskärnan ska utvecklas enligt kartan.

17 B. UTVECKLING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG ETT ATTRAKTIVT HANDELSSTRÅK MED INTRESSANTA MÖTESPLATSER OCH MÅLPUNKTER I detta utvecklingsförslag har ett stort fokus lagts på att lyfta fram det unika med Lunds stadskärna, men även hur Lunds ska uppfattas som tillgängligt och lätt att orientera sig i. Handelsstråket i Lunds stadskärna är uppbyggt kring parallella stråk, såsom Bangatan Bytaregatan, Klostergatan Lilla Fiskaregatan, Skomakaregatan Botulfsgatan samt Södergatan. En viktig del i arbetet med att utveckla handelsstråket i Lund är att just skapa förutsättningar för A-stråkens fortsatta utveckling samt på sikt att uppgradera B- respektive C-stråk utmed huvudstråket och i dess närhet. De tre nämnda mötesplatserna fungerar även som målpunkter, d.v.s. platser där människor samlas och sluter upp under evenemang men även under dygnets alla timmar, som en 24-timmars stad. Mötesplatserna har även betydelsefulla kopplingar till stadskärnans andra viktiga målpunkter - kulturellt utbud och fritidsutbud såsom Kulturen, Skissernas Museum, Domkyrkan/Domkyrkoforum, Konsthallen, Högevallsbadet, Ishallen och Arenan. Stadens mötesplatser och målpunkter är viktiga för att Lund ska sticka ut och visa sina unika karaktärer. De mötesplatser som vi lägger extra fokus kring i handlingsplanen är Lund C - Bantorget/Knut den Stores torg, Stortorget och Mårtenstorget. Dessa mötesplatser fungerar inte enbart som enskilda mötesplatser utan även som anslutningspunkter till kringliggande gator och stråk. 17

18 FÖRSTÄRKA KOPPLINGEN MELLAN HANDEL OCH KULTUR Lunds stadskärna har ett rikt samlat handels-, restaurang och kulturutbud. Inom några hundra meter kan besökaren få tillgång till en palett av spännande shopping, restauranger och caféer för olika smaker, Saluhallen, torghandel och kulturutbud såsom Domkyrkan, Kulturen, Mejeriet, Skissernas Museum, biografer, en nyrenoverad simhall med äventyrsbad, Arena och skridskohall mm. En av målsättningarna med denna handlingsplan är att stärka synergierna mellan stadens utbud gällande handel, restaurang, kultur och alla andra publika institutioner. Det ska upplevas som enkelt och välkomnande oavsett vilka aktiviteter besökaren väljer, dvs. ett kombinerat besök på Kulturen med en shoppingrunda på stan ska kännas självklart. FÖRSTÄRKA ATTRAKTIONSKRAFTEN FÖR STADSKÄRNAN AVSEENDE HANDEL, EVENEMANG OCH MÖTEN För att få till kraften i stadens olika mötesplatser krävs att människor vill besöka och stanna på dessa platser. Genom att skapa evenemang och aktivteter som inbjuder besökaren till kontinuerliga besök skapas förutsättningar för ett rikt folkliv. Handlingsplanen tar fasta på torgens möjligheter som mötesplatser genom att skapa förutsättningar för att platserna kan formas och omformas efter olika evenemang, t ex vid Humorfestivalen, Lundakalaset, Kulturnatten, Litteralund och kan torgen fungera dels som arenor för dessa evenemang, dels som inslussare och marknadsföringsplatser för evenemangen. Här föreslås att mötesplatserna förstärks med olika karaktärsdrag, Mårtenstorget som Matoch Gourmetdestination, Stortorget som stadens hjärta och arena för musik, kultur, konst, teater och möten samt Bantorget som en sammankopplare för sport och aktiviteter, kan dessa platsers speciella karaktärsdrag förstärkas vid olika typer av evenemang, oavsett om det är större eller mindre evenemang. 18

19 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR MED MÄTBART RESULTAT Arbetsgruppen har utifrån förutsättningarna som presenterades i nulägesdelen formulerat följande gemensamma och mätbara målsättningar för Lunds stadskärna: Lunds stadskärna har gynnsamma förutsättningar att utvecklas då det sker en kraftig ökning av marknadsunderlaget för handel. Ambitionen är att Lunds stadskärna ska ta del av den växande marknaden. I jämförelse med andra kommuner har Lund ett lägre försäljningsindex. Målsättningen är att Lunds stadskärna ska bidra med att öka försäljningsindex i kommunen för dagligvaror till åtminstone 100 (idag 100). För sällanköpsvaror är målsättningen att försäljningsindex ska närma sig jämförbara kommuner 118 (idag 106). Jämförbara kommuner är Helsingborg, Linköping, Jönköping och Örebro. Försäljningsindex bör årligen följas upp. Lunds stadskärna har idag en marknadsandel i kommunen på 38%. Målsättningen är att stadskärnans marknadsandel ska följa en positiv utveckling (>38%). Marknadsandelen bör årligen kartläggas. Det finns potential för hela centrum att växa. Handeln ska utvecklas på strategiska platser i stadskärnan. Arbetsgruppen har enats om att (i enighet med Lunds citysamverkans geografiska benämning av stadskärnan) arbeta med utvecklingsprojekt inom detta geografiska område. 19

20 STADSKÄRNANS INNEHÅLL: STADSRUMMET ska innehålla attraktiva och intressanta platser, tydliga stråk och funktioner - utveckla mötesplatser - större variation och utbud i kvarteren - verksamhetsförtätning - överraska STADSKÄRNANS IDENTITET ska uppfattas tillgänglig, öppen och kommunicerbar - ha ett rikt folkliv, puls samt ett bra utbud av handel, kultur och evenemang - nytänkande - synergier mellan det gamla och nya Lund HÄNDELSER/AKTIVITETER I STADSKÄRNAN ska uppmuntra till liv och rörelse samt skapa nyfikenhet och besökslust - aktiviteter i samarbete mellan kultur/handel/restaurang - evenemang som förstärker identiteten Lunds stadskärna ska TRAFIK/RÖRELSER I STADSKÄRNAN Funktionella trafiklösningar som gynnar handeln och folklivet - utveckla strategiska stråk och kopplingar - koppla handel till parkering och p-ledningssystem uppfattas som tillgänglig, öppen och kommunicerbar innehålla attraktiva och intressanta platser, tydliga stråk och funktioner bjuda på händelser/aktiviteter som uppmuntra till liv och rörelse samt skapa nyfikenhet och besökslust utformas med funktionella trafiklösningar som gynnar handeln och folklivet 20

21 PRIORITERADE STRÅK OCH PLATSER Handelsstråket Lund C Knut den stores torg och Bantorget Stortorget Mårtenstorget LUND C / BANTORGET STORTORGET MÅRTENSTORGET 21

22 22 HANDELSSTRÅKET HANDELSSTRÅKET - UTVECKLINGSFÖRSLAG Handelsstråket (Lilla Fiskaregatan-Klostergatan- Gråbrödersgatan-Skomakaregatan-Södergatan-Kattesund-Botulfsgatan-Västra och Östra Mårtensgatan och övriga gator i anslutning till handelsstråket) Det är viktigt att hitta ett sammanhang i handelsstråken där besökaren/kunden upplever stråket som attraktivt att röra sig utmed och därmed ökar chansen till att kunden även stannar längre och uträttar fler ärenden samt även tar sig tid att besöka en restaurang eller ett café. Handlingsplanen syftar till att skapa en helhet för hela handelsstråkets utbud samt parallellt utveckla de olika delarna utmed hela handelsstråket för att göra stadskärnan mer attraktiv både i sina specifika stråk och som en totalupplevelse. För att behålla och utveckla ett levande och konkurrenskraftigt handelsstråk i Lund behövs starka destinationer och kommersiella ankare som kan attrahera kunder av egen kraft och skapa kundflöden i hela citykärnan. Ankarnas lokalisering påverkar kundflödena i hela centrum. Det är även av största vikt att stråken mellan ankarna har ett starkt och bra butiksutbud så att ankarnas uppgift att binda samman handeln tillvaratas. Målet ska vara att förstärka och förtäta på strategiskt utvalda platser så man når en balans avseende utbud, mötesplatser och kundflöden över hela stadskärnan.

23 Lunds kommersiella centrum behöver länkas samman med hjälp av tydligare destinationer och en förnyad och förstärkt butiksmix utmed befintliga gågator. Om Lunds stadskärna ska kunna utvecklas på bästa sätt bör handelsstråket upplevas som attraktivt, ha en enhetlig struktur, dvs. ett ha ett väl avvägt skyltprogram för utformningen, en intressant butiksmix med tydliga ankare, möjlighet till klustring, dvs. förstärkning och sammankoppling av olika branscher utmed handelsstråket, synliga entréer (gärna med entréer utan trappor), tillgängliga butiker, väldisponerade butiksytor, lagerytor med goda inlastningsmöjligheter. Totalupplevelsen av butiksutbudet utmed hela handelsstråket ska av besökaren uppfattas som tilltalande och funktionell. KÄNSLA Ett mysigt handelsstråk i stadskärnan med varierat utbud av små och större butiker, caféer, restauranger. STRUKTUR Ett butiksutbud och restaurangutbud i en medeltida stadskärna med en intressant mix av olika byggnader från olika stilepoker. Viktiga aktörer för utveckling: Fastighetsägare, befintliga och nya näringsidkare restaurang/ café/butiker, Lunds kommun UTBUD Ett rikt och varierat butiks-, café- och restaurangutbud utmed hela handelsstråket 23

24 LUND C - KNUT DEN STORES TORG OCH BANTORGET - UTVECKLINGSFÖRSLAG Lund C Porten till Lund - och dess närområde är en viktig del av stadskärnan. Tillgängligheten till ett starkt resecentrum är en av stadskärnans konkurrensfördelar. För att kunna dra nytta av denna kraft som ett resecentrum handlar det om att locka in besökare till resten av stadskärnan. Det måste finnas ett butiks- och restaurangutbud som gör att människor vill stanna. Vidare är det viktigt att presentera tydlig och uppdaterad information om stadskärnans utbud. 24

25 Knut den stores torg har en viktig funktion för att länka samman Lund C med stadens övriga handelsstråk. Butiksstråket tar vid utmed Bytaregatan Bytaregränd mot Bantorget och Klostergatan. Det är viktigt att hela butiksstråket upplevs som attraktivt, väl belyst, tätt med butiker och hela området ska vara tillgängligt. KÄNSLA Entré - Ett öppet stråk till stadskärnan som kopplar ihop Lund C med övriga centrum STRUKTUR Byggnader (både större till mindre gatuhus), torgyta/stråk, butiker i nedanvåningen UTBUD Ett butiks-, café- och restauranghotellutbud utmed Knut den stores torg/bytaregatan som kopplar samman stadskärnan Clemenstorget Lund C Knut den Stores torg Trollebergsvägen Bantorget Nygatan Stadsparken Mot Arenan Viktiga tvärgator som korsar området kring Lund C Bangatan och Bantorget sammankopplar Lund C med de viktiga handelsstråken Lilla Fiskaregatan och Klostergatan. Torget är även en mötespunkt för stråket Nygatan som i sin tur förbinder stadskärnan med Stadsparken, Högevallsbadet och Arenan. Det är viktigt att hitta olika funktioner för torget som användning av området söder om den gamla stationen, mötesyta i mitten av torget och info om Stadskärnans olika faciliteter med fokus här på sport och fritid. KÄNSLA En välkomnande entré till Lunds stadskärna och handelsutbud sport och fritid, mötesplats, koppling till handelsstråken och Arenan Högevallsbadet Stadsparken Mejeriet STRUKTUR lättöverskådligt och informativ torgyta/stråk som kopplar Lund C med handelsstråket samt sport- och fritidsanläggningar. UTBUD En mix av restauranger, hotell och butiker runt Bantorget och utmed Bangatan. Viktiga aktörer för utveckling: Fastighetsägare, befintliga och nya näringsidkare restaurang/hotell/ café/ butiker, Lunds kommun Viktiga aktörer för utveckling: Lunds kommun, Fastighetsägare, befintliga och nya näringsidkare restaurang/ hotell/ café/butiker 25

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Helsingborgs stadskärna

Helsingborgs stadskärna Helsingborgs stadskärna Styrkor, utmaningar och utvecklingsmöjligheter 2014-01-20 FÖRORD I Helsingborg har stadskärnans detaljhandel efter Väla centrums ombyggnad fått känna av en allt hårdare konkurrens.

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Miljöpartiets gröna torgprogram för Lund. En idéskrift för mer levande torg i Lund

Miljöpartiets gröna torgprogram för Lund. En idéskrift för mer levande torg i Lund Miljöpartiets gröna torgprogram för Lund En idéskrift för mer levande torg i Lund Miljöpartiets gröna torgprogran för Lund 2 Miljöpartiets gröna torgprogram för Lund Visionen Lund - idéernas stad med dess

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 2016-01-20

PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 2016-01-20 PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 206020 PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING Arbetsgrupp: Peter Juterot, Kommunledningskontoret (projektledare) Marcus Horning, Kommunledningskontoret Kosovar Gashi, Kommunledningskontoret

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

PRESENTATION AV FORUM KÖPCENTER I HELSINGFORS

PRESENTATION AV FORUM KÖPCENTER I HELSINGFORS 2010-06-22 Av: Daniel Ventura PRESENTATION AV FORUM KÖPCENTER I HELSINGFORS FORUM kauppakeskus det berömda Glashörnet FORUM är av de mest välkända köpcentren i Helsingfors och är känd som en lättillgänglig,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Projektdirektiv Text 2(8) 1 Inledning 5. 2 Beställare Mål... 5

Projektdirektiv Text 2(8) 1 Inledning 5. 2 Beställare Mål... 5 Projektdirektiv Text 2(8) 1 Inledning 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 5 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål... 6 3.2 Projektmål... 6 4 Avgränsningar... 6

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING STAD VALD KVÄLL/NATT FÖR UTVÄRDERING (Bör vara en av de mest livliga kvällarna) PURPLE FLAG KOORDINATOR AVKLARADE TIDSINTERVALLER q TIDIG KVÄLL 17.00

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 (Efter beslut i styrgrupp 2014-03-04) Åtgärd: Planering och utbyggnad av resecentrum Etapp 1. Beskrivning: Tidigare har regionbussterminal, lokalbussterminal och järnvägsstationen

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små resurser och stort engagemang kan åstadkomma en stor förändring.

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram

Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram Antaget av kommunstyrelsen 2012-09-04, 224 Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Arbetsgrupp Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare Ida Andersson,

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för utveckling av Lunds centrum och trafiken. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 maj 2008

HANDLINGSPLAN. för utveckling av Lunds centrum och trafiken. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 maj 2008 HANDLINGSPLAN för utveckling av Lunds centrum och trafiken Fastställd av kommunstyrelsen den 29 maj 2008 Lund är en attraktiv kommun med en sund utveckling, miljömässigt ekonomiskt och socialt. Detta gäller

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget klar vec Vi ut Upplevelser, handel och kultur i centrum Öppet 365 Vision för Centrumtorget Allt du behöver på nära håll dagar om året Lommas centrum växer så det knakar. En jämn ström av nya Lommabor har

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer