Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Fru Augusta Catharina Forssbergs sjöresor af henne sjelf upptecknade den 18 sept 1907, Augusta Forssberg, född Westman den 21 augusti 1845, död 16 januari l921. Giftermål 22 juni 1873 med Nils Theodor Forssberg. Den 22 juni 1875 afseglade med briggen "Hebe" från Söderhamn till Lissabon med trälast, tog in ballastsalt till St Ybes (Setubal),tog där lastfyllnad. Träffade " George OíNeil" Pettersson, Söderhamn, Virgo Lindström, Visby, "Gustav Wasa" Jönsson, Carlshamn, Brigg "Umeå", Bejerlieb. Afseglade till Söderhamn. Kom hem efter mindre än 3 månaders bortavaro efter en i allo lycklig resa. Omkring 22 juni 1876 seglade med skeppet "Hildur" till London. Var där i slutet af juli. Fick underrättelse att Söderhamn brunnit. Besökte Crystal-palatset, träffade Lars Brolin. Hörde Uppsalastudenternas och Christina Nilssons konsert i Albert Hall, var på Cremongarden, var på Alhambrateatern, såg "En resa till månen" Afseglade derifrån omkring 6 Aug. och var hemma i Söderhamn omkring 20:e samma månad. Bodde ombord för det mesta. Fartyget kopprades vid Stenåker och lastade och afseglade omkring den 22 October 1876 till Lisabon, dit vi anlände omkring 20 Nov. Var tillsammans med Brigg "Carl Johan" Herman Trapp och Bark "Columbia" David Herrlitz med fru, bark "Adolf" Högman med fru med flera. Efter lossning av trälasten intogs hafrelast och afseglade omkring 24 Januari l877 till Cette dit vi anlände omkring l5 Februari.Träffade samman med Herman Trapp och Herrlitz med flera Reste per järnväg till Bordeaux omkring 20 mars. Stannade där cirka 20 dar, där en flicka föddes. Afreste därifrån med ång. Stockholm Capten Ekdahl till Malmö och öfver Sundet till Köpenhamn. Stannade der till 30 Maj, då "Hildur" anlände och vi gingo ombord, jag,barnet, Hildur och Laura Wennström och anlände till Söderhamn 5 Juni. Den l5 juli l877 seglade med Bark "Hildur" från Söderhamn till West Hartlpool dit vi anlände i slutet av samma månad. Lossade trälasten och intog kollast samt seglade derifrån 18 Augusti till Söderhamn dit vi anlände omkring 6 september. Stannade hemma öfver vintern 1878 i Juni reste öfver Stockholm, Göteborg och Hull till Liverpool der "Hildur" lastade styckegods för Pernambuco. Afseglade från Liverpool omkring 10 juli och kom till Pernambuco i slutet af Augusti. Lossade styckelasten och intog socker i säckar. Afseglade i början av november till Qweenstown för order och var där omkring 16 januari Fick order till Greenock och anlände dit l8 eller 20 samma månad. Gick från Grenock omkring 15 Februari, intog där kollast för Lisabon och afseglade omkring 26 Februri, men vi måste vända för storm och gick in till Lamlach. Låg där

2 omkring en vecka. Gick ut igen genom St Georgs Chanel och anlände till Lissabon i slutet av mars. Lossade kollasten och intog saltlast och seglade derifrån i början på Maj och anlände till Köpenhamn den 27 Maj, der Nils föddes. Stannade där omkring l4 dar, då min syster Fina kom och hämtade mig till Söderhamn. Reste öfver Malmö, Jernväg Stockholm och kom hem i Juni och inflyttade i vårt nya hus i Augusti l i slutet av Juli afseglade min man med "Hildur" till Cap Town och jag och min gosse måste stanna hemma i Juni kom min man hem till Söderhamn och afseglade han igen den 30 Juli. 2:dra resan till Cap Town och kvarlemnade oss hemma. Då min man 1881 i April kommit till Liverpool, afreste jag och Nils, som då var 1 år och 9 månader gammal,den 13 s.m. med häst till Kilafors och med järnväg öfver Stockholm, Göteborg, der min Far, som rest med, lemnade oss i ångbåten, som gick öfver till Hull, där min Man var oss till möte och förde oss till Liverpool Birkenhead, der "Hildur" var lastad med Kol och afseglade derifrån omkring 28 April till Haijti Port au Prince och anlände dit omkring d 20 Juni I Porto au Prince fanns då en svensk. Han hade ett hyrkuskverk och bjöd oss på en åktur uppåt bergen, der Europeer hade sina residence. En vådlig åktur var det på i det närmaste obanade vägar. Wi lågo och lossade ett stycke från staden vid en ö med mek.verkstad och tur var det, ty en vacker natt stod hela staden i eld och lågor och brant ner. Wi hade göra att klara seglen för gnistor som hotade antända dessa. Avgick från Port au Prince i medio af Juli och kom till Aqvin på sydsidan av Haijti efter några dagars segling, lastade der loggwood och afseglade derifrån omkring 20 Augusti I Aqvin fanns ingen Europe, några familjer halvblod. En söndag var en Mr George ombord med fru och dotter, som var vid Nils ålder. Som vi hölls till på Kajuttaket under solseglet och och barnen lekte der, ramlade Nils ner och slog hufvudet i Skarndäcket ganska illa, men genom baddningar blef han efter någon tid bra. Scorpioner hade vi att ta oss i akt för. Nils hade ej bättre förstånd än att ta en i stjärten och kom och visa sin mamma, men undgick bett den gången. Omkring 20 Augusti seglade derifrån och kom till Qveenstown (Irland) Oktober l2:e och kom till Le Havre omkring l6. Hade storm i Engelska kanalen. Kastade större delen av däckslasten och kom in till Havre utan lots, först vid Pieren fick en ombord. Efter att ha lossat Loggwoodslasten, var min man till Paris och (slutade) befraktade Fartyget till Buenos Ayres och började intaga styckegodslast. Capt. Nilsson kom då hemifrån för att taga mot "Hildur" efter min man. Wi gjorde oss i ordning att resa till Cap Town, der min man skulle öfvertaga befälet öfver Skeppet "Johan Brolin". Kapt. Gustaf Brolin skulle resa hem derifrån, att övervaka byggandet av ång. "Tellus" för Rederi AB Stockholm. Vi reste alltså omkring d 20 Decemb från Havre med Kanalbåt till South Hamptown. Kom in der på ett hotell nära hamnen. Vädret kallt

3 och misserabelt, ingen värme i rummen. En Unionliniens ång. Asiatic afgick till Cap den 23. Gick ombord i den och anlöpte Plymouth, der flera Passagerare kommo ombord den 24 December, Julafton, lemnade vi Plymouth med full SWlig storm. Af de ca 100 passagerarna med hvilket bordet var besatt på 1:a klass och med strykande aptit länsade faten vid middagen i hamnen, syntes ej många till vid Julaftonbordet. De som ej lyste med sin frånvaro voro jag, min man och Nils och vi lät oss kalkon och gås och alt annat väl smaka. Juldagen var vädret något bättre efterhand som vi kommo Sydligare och så kom aptiten tillbaks till de flesta medpassagerare, så efter 5 a 6 dygn, när vi anlöpte Madeira voro de alra flesta på benen. I Madeira intogs ytterligare Kol och proviant bestående av lefvande boskap, fjäderfä, ägg, frukt m.m. 6 timmar låg båten der, under tiden voro flertalet av passagerarna i land, min man och Nils. Efterhand blefvo passagerare mera bekanta, så det blef umgänge med, för passagerare lemnades tillträde till halfdäcket. Der fördrefs tiden på hvarjehanda sätt bland olika nationer. Någon gång gafs tillstånd till bal och en afton röjdes salongen ut och blef der en sorts teater, der de som voro musikaliska framvisade sina talanger. Några tyska ungdomar gåfvo ut en tidning. Så fortgick resan till vi 1882 den 19 Januari anlände till Cape (Good Hope) Town, där vi installerade oss ombord i "Johan Brolin". Oväntade. Som fartyget nyss börjat lossa blefvo vi nära en Månad i Cape Town och derunder gjorde bekantskap med åtskilliga Svenskar. Woro tätt som oftast inviterade till General Consul åkerberg. Dessutom var Capt. Jönsson med fru, Skeppet "Cleo" från Gefle, Skonaren "Nils Magnus", Capt. Pettersson med Fru från Stockholm. En dag foro vi, Jönssons och Brolin till Mowbray, der den tillfångatagna Zulukungen vistades (Le Torwayo). Efter presentationen blev tal om hans tillämnade Londonresa och hans besök hos Qween Victoria, och att han ej hade någon ann att besöka. Efter audiensens slut fingo vi företräde hos hans 5 eller 6 hustrur af dem han hade med sig i fångenskapen. Omkring l5 februari afseglade fr Cap Town Pensacola, Mexikanska viken. Under vägen passerade tätt under St Helena. Min man tänkte ankra och gå i land men som det är tvärdjupt måste man komma helt nära innan man får ankarsättning och då vindarna kastar från bergen afstod vi från ankring då det var förenat med tidsspillan att komma nära nog, hvarföre vi seglade vidare i passaden och kom in i Caribiska sjön emellan öarna förbi Barbados och Antillerna, kommer i sight af Jamaika och Cuba in i Mexikanska viken. I början af April kom till Pensacola, fick ligga där under lastning till omkring Maj 18:e. Afseglade för Dortrecht, Holland, der trälasten lossades. Anlände dit kring början af Juli och afseglade derifrån 30 Juli till Cardiff, anlände dit i början av

4 Augusti Lastade kol till Cap Town. (En episod i Dortrecht - myteri). Ingenjör Carl Ram, som varit fripassagerare från Söderhamn, lemnade oss i Cardiff. I början av september 1882 afseglade från Cardiff och anlände till Cap Town i början av November. Lossade Kollasten, intog ballast och var redo anträda resan till Westindien omkring 1:a December. I Cape voro vi tillsammans med Barken "Nore" Capt. N.Th. Pyk. Zweigberg och Peters hade nyss förut kommit till Cap och haft bröllopp der. Flor»ns hade kommit från Ostindien med "Aurora" voro bostta i land och lemnade fartyget. Gick mellan Guadelope och S.ta Lucia, söder om och mellan Porto Ricco och Snt Domingo till Cape Haijti i Januari anlände till Cap Haijti och seglade till Fort Libert» för att lasta Lockwood. Fick in lasten i slutet af Februari. Gick in till Cap Haijti igen för utklarering och seglade derifrån 2:a Mars. Det var en lördag. Söndagsförmiddagen seglade på stra sidan af Great Inaugua, på aftonen omkring kl.7 fastnade på ett ref och dagen derpå lemnade "Johan Brolin" med 3 båtar och kom iland innanför refvet, der vi inrättade oss så godt vi kunde på Sandstranden och gjorde tält af båtseglen på Little Inaugua. Som ön var obebodd och vi ej kunde finna dricksvatten måste 2:e Styrman Nilsson med några af besättningen med en båt ge sig ut till fartygsvraket och försöka få vatten och diverse saker derifrån. Han kom ombord och fick något vatten derifrån men måste snart lemna, då båten höll på att ryckas sönder af sjön. Han kom välbehållen tillbaks. Wi måste stadna några dagar till vind och sjö något lagt sig, då vi, med de våra saker lastade båtarna, vågade ge oss af och ut genom öppningen på refvet. Fredagen d 8:e lyckades det, och vi seglade med 3 båtarna till det i horisonten söderut synliga Great Inaugua, dit vi kommo på eftermiddagen vid 4:a tiden och fant en vik med sandstrand, hvari vi tänkte slå oss till ro för natten. Som vi den sista timmen varit förföljda af en båt, inväntade vi densammas ankomst. Den var bemannad med 3 eller 4 Negrer, som blefvo förvånade att de ej sett det strandade fartyget. De omtalade att något längre vesteröfver var en liten Negerby och en bättre hamn, om vi ville bli der öfver natten. De ville följa och visa oss inloppet, hvarföre vi fortsatte och segla med båtarna till hamnen och byn. där vi gingo i land för att räta ut benen. Efter något parlamenterande ville de ge oss en lots, som skulle på natten, då det var fint väder och månljust, föra oss till Mathew Town. Vi antogo anbudet och anlände dit omkring kl. 2 på morgonen. Der vi väckte opp folket och amerikanska Konsuln, så vi fick tak öfver hufvudet och fick något att äta af de medhafda conserverna. På Stora Inaugua, som den tiden räknade ca 1100 innebyggare, förblefvo vi till omkring 10 April. Bland dessa innevånare vore endast 6 och 7 Hvita familier,

5 amerikansk härstamning, resten färgade. Det var endast en amerikansk-engelsk ångbåtslinie, som på ut- och återresan anlöpte ön för att taga ombord och aflemna arbetare, som följde båten rundt i Westindiska Hamnar för lossning och lastning. Derföre var det liksom en högtidsdag, när en af dessa båtar kommo. En var 14:e dag, i synnerhet då de kommo från Newyork och medförde färskt kött och annan proviant, som det var ganska klent bestäldt med på ön. Dessemellan fick vi lefva på preserver och Sköldspaddskött. Mest fick man ha känning av vattenbristen. arna voro av vulkaniskt ursprung, hvarför det var klent med vatten och vextligheten. Under boningshusen voro inrättade cementerade källare, hvari vatten samlades under regntiden. När vi kommo dit, hade det ej regnat på 7 mån. och intet regn föll medan vi voro der. Till sist var det endast en familie som hade något vatten kvar, det var (Justis of Peas), Fredsdomaren Sargent. Wattgropar, skulle kallas brunnar, funnos här och hvar, men de innehöllo mer eller mindre salt vatten. Det fans väl några kor, men midt i n var det något sorts grässlätter, de kallades Savanner, fanns det vilda hästar, som uppföddes till afskeppning. Sedan auktion af det bergade från skeppet och vraket varit, var det för oss 3 att komma med en af de omtalade båtarna till Newyork, hvilket inträffade omkring 10 april. Båten hade full last af Bananer och hade endast några familier med som passagerare. Efter 5 dagars angenäm resa anlände till Newyork, och ångaren var ej förtöjd vid kajen förrän lossning af frukten var börjad och kajen full av åkare, som körde undan densamma. Det var stor skilnad i klimatet der och från de platser vi kommo från och dåligt rustade med vinterkläder voro vi, hvarföre vi ådrogo oss svår förkylning, Då vi ej hade reda på något hyggligt ställe att bo på - gjorde vi bekantskap hos mäklaren Funch Eddie & Co med en Broder till Capt. Jönsson på Eko, han var Stewedor, och han skulle skaffa oss ett hyggligt hotell, men istället förde han oss öfver till Brooklyn hem till sig, der han upplät sina rum för oss. Hans hustru hade dött någon tid förut, så hans Svärmor hushållade för honom och hans lilla Son, och vi håller honom i tacksamt minne för hans gästvänlighet. Wi hade köpt bilietter för öfverresan till Bremen med North Deutsche Lloyds ångaren "Elbe" och omkring l8:e April 1883 förhjelpte vår värd oss till Newyersi, sedan ombord i ångaren. Som hytterna i öfre salongen voro alla upptagna anvisades oss plats i hytter under, der dagern föll sparsamt in genom sidventilerna och otrefligt förutom att i fall af olycka det var större risk. Min Man gick derför opp och hade tur att genast träffa Capten i öfre salongen, presenterade sig för honom, berättade huru

6 vi hade stäldt och att vi ej trifdes ner i Under. Capten var utomordentligt artig och låfvade göra plats åt oss, och det dröjde ej länge förrän vi hade en af de bästa familiehytter på båten, erbjöd oss att intaga våra måltider hvar vi behagade i Messen eller 1:a klass och dessutom om vi hade några serskilda önskningar så ville han hjelpa oss att få dessa uppfyllda. Jag antar att vi voro inalles 1000 menniskor ombord. Musik var anordnad 3 gånger om dagen i sjön kl. 11 f.m, 4 e.m. Blåsinstrument och klockan 8-9 e..m. 2:a klass Salong Stråkorkester. Som de flesta voro tyskar gick det gemytligt till vid dessa AftonKonserter. Omkring 26:e April l883 Anlände till Bremerhafen, derifrån med Jernväg till Bremen togo vi in på hotell Hillman. Då ingen lägenhet med båt fans der i första dagarna, hvarken till Christiania eller Stockholm. Reste öfver Lybeck och kom med ångaren "Bore", Capt. Rydell. Godt om utrymme var på "Bore", då på 1:a klass var det Fröken Sigrid Elmblad och en Tysk herre tillika med oss. Skilnad på bemötande och tillmötesgående visat oss här och de utländska båtar med hvilka vi gjort öfverresan. Det var en förnäm stelhet som utvecklades eller som utgick från Capt. Han tyckte förmodligen att det var något utomordentligt att vara befälhafvare på den byttan, gentemot en förlorad segelskeppare, som dristade resa på 1:a klass. Fröken Elmblad tog mycket intresse af oss och sökte göra resan så angenäm som möjligt Maj d. 5 anlände vi till Stockholm, var endast några dagar der, då vi reste hem med någon af Söderhamnsbåtarne. Då min man blef utan fartyg, måste vi bli hemma allesamtliga i Augusti mottog min man befälet å Briggen "Dygve" och gick till Cette Medelhafvet. (Jag och Nils blef hemma) och uppehöll sig öfver wintern derstädes från Cette till Alger, derifrån till Oran, derifrån med Hvetelast till Marseille, derifrån till S:nt Ybes, derifrån med salt hem omkring 20 Maj Juni l0:e seglade från Söderhamn och fölgde Nils och jag med till Wismar, gjorde der bekantskap med flere Svenskar Capt. Vancelows far, Fru Redelin, Consul Ehrhard. Kom till Söderhamn åter i Juli den 21:a Omkring 1 Augusti afseglade min man med Briggen "Dygve" från Söderhamn. Som Nils skulle börja skolan stadnade vi hemma. Min man seglade till Pernambuco, Rio de Janeiro. Lossade trälasten och tog in Caffelast. Seglade derifrån omkring 20 December till Lissabon för order och kom till London i april Afseglade derifrån i Maj, hem i Juli och lemnade fartyget.

7 1888 i April reste min man ut för att köpa fartyg. Reste öfver Sundet till Hamburg till London, Liverpool, der Skeppet "Sally" köptes (Ursprungliga namnet Intrepid, byggd New Brunnswick Bath ll62 RT lastade l750 tondw. Såldt till Bremen hette der Hedvig i slutet i Maj följde jag, Nils och styrman Strömgren med en Engelsk ångare hemmifrån till London, reste till Liverpool och kom ombord i "Sally" omkring 3l:a Maj. I midten af Juni bogserades Sally fr Liverpool till Cardiff och Penart dock.intog full last af stenkol och seglade omkring den 8:e Juli för Monte Video och anlände der i September. Lossade och intog barlast, för segel derifrån omkring 24 October. På vägen till Pensacola anlöpte Barbados omkring 22:a December och anlände till Pensacola 1889 i början av Januari. Intog last av Bjelkar och afseglade derifrån omkring Februari l4 till Lissabon, dit vi anlände i slutet på April. Efter slutad lossning intog 1å2 saltlast och afseglade för Söderhamn i början af Juni och var Juli 26 i Köpenhamn samt kom till Söderhamn i början af augusti omkring 2l September afseglade åter med Skeppet "Sally". Nils måste lemnas hemma för skolgång. Till London, dit vi anlände i medio af October. Lossade Splitvedlasten. Fartyget gick i Clyde torrdocka. Kopprades och blossades. Tog Bogserbåt i Början av December, som bogserade genom Engelska Kanalen till Cardiff Barry Dock. Intog Kollast för Rio Janeiro. Var färdig att segla i Januari men till följd af motvind och stormar, kom ej från Barry förrän omkring l890 i Medio af februari och ankom till Rio i Medio af April. Låg i Gambia och lossade kolen. Det var mycket Gula Feber det året så att vi hade flera sjuka och åtskilliga dogo af besättningen. Wi kommo från omkring 25 Maj och seglade i barlast för Mobile. Anlände dit i Juli men fick genast segla derifrån till Louisiana Neworleans i karantän. Efter nära en månads bortovaro återkom till Mobile i Augusti. Efter intagen last af Bjelkar, dels uppe vid staden och lastfyllnad på Redden. Afseglade derifrån omkring 20 September 1890 till Antwerpen dit vi anlände omkring 20 November efter en stygg resa över Atlanten. Wid kanten af Golfströmmen hade svår storm, sjön slog sönder akterdelen af kajutan, så densamma fyldes och gjorde en hel del andra skador. I Antwerpen, efter fartyget var utlossadt, blef det stark vinter så att fartygen fröso fast i dockorna och all sjöfart upphörde på c:a 2 veckor. Schelden frös ihop vid Antwerpen, så att en dag gick folk över den fram och tillbaks, hvilket ej händt på 70 år vid Nyårstiden föll jag på däcket och bröt ena fotleden och låg spjelkad en längre tid. Besättningen avmönstrade. Fartyget lagt i vinterlag, bodde ombord, ganska besvärligt att hålla varmt i kajutan.

8 Omkring den 17 mars lemnade Antwerpen i Balast för St. John s (New Brunnswick ). Hade en besvärlig och lång resa. Var in på Newfoundlandsbanken och bland isberg i kanten deraf, sedan hade mycket svårt med tjocka och motvind, men kom lyckligt fram omkring 10 Maj. Lastade der trä för Dublin och blefvo klara att segla vid Midsommarstiden. Svårt att få folk till besättning och dyrt, ingen månadspenning hjelpte. 40 dollar per man för rum och 8 dollar för anskaffande per man. Hade jämt 30 dagar till Dublin och en behaglig resa Aug. 12 Bogserades "Sally" till Barry dock, Cardiff för att ta in kol-last. Afseglade derifrån omkring 10 September för Montevideo, dit vi anlände omkring 22 November. Den 28:e Rymde en del av besättningen men blefvo genast uppfångade af Capten och Consul Blixen samt sattes i häkte. Fingo en del folk från land att fortsätta lossningen, men några dagar derefter blåste upp en pamperos, hvarvid fartyget dref från sin ankarplats och efter många besvärligheter, och tillsist med hjälp af flera ångbåtar, sattes fartyget på grund längst in i Montevideobukten. Efter detta blef en hel del besvärligheter, såsom haveri, processer, utlossning av lasten, reparationer m.m. så att vi ej kommo från Montevideo förrän den 5 eller 6 Maj l892. Under viselsen der voro vi flera gånger uppbjudna till Consul Blixen och var ofta hos doctor Strömerstedt, som vistats der flera år och hade praktik i Sjukgymnastik m.m. Det var naturligt att vi under så långvarigt uppehåll på redden i Montevideo gjorde bekantskap med Svenska och Norska Kaptener som kom dit och seglade derifrån medan vi fingo ligga qvar overksamma, och för processen som pågick då och sedan ett par år omkring Juni l8:e Anlöpte Barbados, ankrade der och intogo något Stenbalast och div. frisk proviant. Afseglade derifrån omkring d 21 Juni till Mobile. Anlände dit omkring Juli 20:e. Intog större delen af lasten bestående af svåra bjelkar uppe vid staden, fick sedan ligga långt från staden vid redden och ta in lastfyllnad och däckslast September 28 Seglade derifrån och efter en lång stormig resa genom Golfströmen och mycket pumpande, då fartyget läkte betydligt kom lyckligen till Liverpool omkring d 28:e November. Fartyget lossades, intogs och undersöktes i torrdocka, men som det ej blef någon reparation, blef Sally upplagd för wintern i Herenlannen dock. Bodde och vistades ombord och hade Styrman Ulin som vaktman i Februari reste min man hem till Söderhamn, der det blef beslutadt att vi skulle bli hemma och lemna fartyget hvarföre min man återkom till Liverpool i Sälskap med

9 Kapt. åsberg, som öfvertog befälet och seglade med detsamma till Göteborg der det lades upp. Wi reste öfver Hull och Göteborg hem från Liverpool omkring 26 Mars och så slutade våra sjöresor. Passerat Equatorn 14 gånger.

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist.

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. I lördags och söndags spred sig här i staden den sorgliga underrättelsen, att ångaren Dana förlist. Olyckan hade inträffat

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Resebrev 5 fin segling, besök i Göteborg & vardag i Mogán (1/11 2008)

Resebrev 5 fin segling, besök i Göteborg & vardag i Mogán (1/11 2008) Resebrev 5 fin segling, besök i Göteborg & vardag i Mogán (1/11 2008) 1 oktober lämnade vi Madeira med kurs mot Kanarieöarna och fick vår hittills bästa seglats! Stabil nordostlig vind i 8-10 m/s i flera

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Tobago 2009-12-16 2010-01-05

Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Den 16 December glider vi sakta in i paradiset! Givetvis enligt skolboken, i gryningen med solen i ryggen om det oväntat skulle dyka upp ett rev! (Man o war bay är otroligt

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj SEGELÄVENTYR MED BARNBARN OCH SOM ENSAMSEGLARE SEP. 2010 klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Kryssning från Cairns

Kryssning från Cairns Kryssning från Cairns Vill du uppleva barriärrevet och slippa alla dagsturister? Då är detta kryssningen för dig. Detta är en 4-dagars minikryssning från Cairns med mindre fartyg, avslappning, grym snorkling

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

Detta brev kommer att handla om resan till Alanya o våra barnbarn som kom till Alanya.

Detta brev kommer att handla om resan till Alanya o våra barnbarn som kom till Alanya. Resebrev nr 4, 2013 Besök av familjen Blom-Frid. Detta brev kommer att handla om resan till Alanya o våra barnbarn som kom till Alanya. Efter Göceks skärgård väster ut tog vi oss åter öster ut förbi Finike

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Detektiver under ytan

Detektiver under ytan EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND I N V E S T I N G I N Y O U R F U T U R E Detektiver under ytan Historien om kocken som glömde spisen på L ÄR ARHANDLEDNING MARINARKEOLOGI 1 Det var en

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011

Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011 Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011 Del 1. Besök på Universeum 7 ST förväntansfulla gossar poserande utanför Universeum strax innan öppningsdags, kl 10.00. Foto: I. Rosenberg Fr. vänster.

Läs mer

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK T/T WORLD XANADU World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK Builder: Sumitomo Shipyard year 1974 Owner: World Wide Shipping Hong Kong Turbintankern World Xanadu ankom i april år

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

Flaskpost från Randivåg

Flaskpost från Randivåg Flaskpost från Randivåg Chile 7 31 mars 2015 Mars Vi njöt i fulla drag av att vara i Puerto Natales. Vi låg bra vid en boj och enda problemet var att bojen var vid fel strand. Det var en lång dingefärd

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/ Birgittiner klosterkyrkan 1 Nådendal Muuntui»! (Qrmmi/ 240: Stockholm, ENDAST EN NATT för överfarten från Stockholm till Åbo med en av de turbåtarna dagliga»wellamo» (FÅA),»BORE I» (Bore),»BRYNHILD» (Svea)

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Kryssning till Lizard Island

Kryssning till Lizard Island Kryssning till Lizard Island På denna kryssning får ni chans att uppleva världens största rev, Stora Barriärrevet, som ligger längs med s norra östkust. Kryssningen är med lyxiga Coral Expeditions. Under

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Barkskeppet Adéle av Singö, 1903-1906 Dan Thunman

Barkskeppet Adéle av Singö, 1903-1906 Dan Thunman Barkskeppet Adéle av Singö, 1903-1906 Dan Thunman Omkring år 1900 återkom en ung sjöman till sin hembygd Singö efter att ha varit borta över 10 år på sjön. Hans namn var Wilhelm Abrahamsson (f. 1874),

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR.

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR. Dagbok VALPSIDA 150508 VALPAR. Skriv ut I söndags kväll började Axa och jag att sova i valprummet. På onsdagen började Axa att bädda, hon ville inte äta något, knappt skinka eller leverpastej. Onsdag natt

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

blandad matematik åk 4

blandad matematik åk 4 blandad matematik åk 4 PROBLEMLÖSNING Mellan 1970 och 1980 1. Förr i tiden kunde man åka flygbåt mellan Landskrona-Köpenhamn och Malmö- Köpenhamn. 1974 kostade en enkelbiljett mellan Malmö-Köpenhamn 16

Läs mer

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär Stockholms-Tidningen Onsdagen den 30 augusti 1950 MILITÄRBÅT I DJUPET Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär GÖTEBORG 29 aug. - (ST) Nio,unga kustartillerister från KA 4, i Göteborg är borta

Läs mer

Crew: Lars-Olof Nilsson, Marianne Nilsson, Bosse Niklasson och Heléne N. Hurtig.

Crew: Lars-Olof Nilsson, Marianne Nilsson, Bosse Niklasson och Heléne N. Hurtig. Loggbok Segling i Joniska Havet, Grekland 2001-06-25 2001-07-02 Crew: Lars-Olof Nilsson, Marianne Nilsson, Bosse Niklasson och Heléne N. Hurtig. Måndag 25 juni Under dagen packade vi m.m. för att slutligen

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Caribbean Tour -16. I samarbete med

Caribbean Tour -16. I samarbete med I samarbete med Caribbean Tour -16 Grattis! Ni har valt att lämna Sverige under årets i särklass tristaste månad, november. Ett dubbelt grattis för att ni har den goda smaken att välja soliga Karibien

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor.

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Jag skriver även lite stöd meningar som ni får ta hjälp

Läs mer

Vi anlände Skagen klockan 8 på morgonen den 4 juni 2006.

Vi anlände Skagen klockan 8 på morgonen den 4 juni 2006. Göteborg- Orkney öarna 3 juni, den första dagen på semestern. Så nu skulle det äntligen börja, båda såg fram emot att äntligen kunna koppla av och vara oss själva. Gruppen, som vi gemensamt skall åka med

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Reseinformation och resevillkor Flyg & Transfer: Flygbolag som flyger direkt Köpenhamn till Aten tur och

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Optimisterna åker österut en vänortsresa till Riga

Optimisterna åker österut en vänortsresa till Riga Optimisterna åker österut en vänortsresa till Riga I april 2015 åkte vårt glada Optimistgäng till Norrköpings vänort Riga för att inleda ett utbyte med Rigabowlare och utmana dem i bowling. Inför resan

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Ekvationer, ekvationer...

Ekvationer, ekvationer... Ekvationer, ekvationer... Problem 1. Två tal har summan 53. Tre gånger de mindre talet är 19 enheter större än det största talet. Vilka är de två talen? Problem 2. Vi söker tre konsekutiva (på varandra

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 12 Historier sid 7

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 12 Historier sid 7 ÅNHAMMAR 2002 Nummer 3 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 12 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 12 Historier sid 7 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Fråga KLAS sid 10 Bilder mm. sid

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker i skolan. Syftet är att stimulera barn till att äta tillräckligt

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer