KALENDER - AFDELNING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALENDER - AFDELNING."

Transkript

1 III. KALENDER - AFDELNING..._

2 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~. 2 till o. m. d. 19 denna månad.» 28. HertIg:s af Vestergötl. namnsdag. Maj: Bevill,ningsberedning:e sammanträda. Febr. 10. Prin~essan Eugenias namnsdag. Jun~. Taxermgskomiten sammanträder.» 27. Hertig-s af Vestergötl. födelsed. * Juli. Stadens tomtören betalas samt ut- Mars 12. Kro'!-prinsessans namnsdag. skylderna till staden den 1 till och April 6. Hertigens af Söderrnanl. namnsd. med dl!.n ~3..» 9. Påskdagen. November. Pröfningskornitån sammanträder.» 24. Prinsessan Euccnias födelsed. * Nov. Handl., Handtverk., Fabrik. o. egare» 27. Enli;eh~rtig:s af Dalarne namnsd. af skepps~~rf lempa l!ppg. ~ sin betjening. Mai 15. Drottningens narnnsdaz. * December. Rantan a lan från Stockholms Juni 6. Kronprinsens och Hertigens af Skå- stads BrandJ'örsäkringskontor betalas. ne namnsdag.» 16. Kronprinsens födelsedag. *» 17. Hertig.s af Södermanl. födelsed.*» 24. Midsommardagen. Assuransafgifter Juli 9. Drottningens födelsedag. * Aug. l. Hertige~s af Nerike födelsedag. * betalas i September månad till Stockholms» 7. Kronprinsessans födelsedag. * stads Brandstodsbolag till försäkring af Nov. 4. ~veriges och Norges föreningsd, * lösege,!-dom.:» 5. Hertigens af Nerike namnsdag. Okt.ober till Städernas allm. Brandstodsbolag,» 6. Hertigens af Skåne namnsdag. till den ~ar v:arande Brandstodskomiten; Il 11. Hertigens af Skåne födelsedag. * No~embe:. ~:ll ~taderna~ bolag (Jönköpings)» 15. Hertigens af Gotland födelsedag. * till försäkring af losegendom till A. G. Dec. 1. Konungens namnsdag. * Bayard.» 21. Enkehertig:s af Dalarne födelsed. *» 25. Juldagen. Tecknet * utmärker Salut- dagar. Tidkulan. (Navigationsskolan, Mosebackes torg) M Innesilsta. faller hvarje månd., onsd. o. fred. kl. 1t. Om. Januari. Hundskatten betalas å stadens 1~ s. e. m. (Sveriges gemensamma borgerliga kassakontor, st. Stora Nygatan 2. tid), motsvarande Greenwichs medel-middagstid. Brandväsen ; signaler; brandskåp ; räddningsredskap. Brandsyn Om dagen signaleras medels röd flagg med de fastigheter inom Stockholm hvilkaäro och om natten medels lykta, vänd åt den försäkrade i stadens Brandförs..verk eller i trakt,..der elden utbrutit. städernas allm. Brandstodsbolag för fast egen-.ki a!? t sl a g e n äro: dom,. eger rum i Maj månad, på tid och dag, 2 for Sodermalm; o som l Stockh. Dagbl. tillkännagifvas. 3 ( Non-malm, Ladugardsl:t. Skeppshol- --- men och Kungsholmen; Brandsignaler och klämtslag. 4 ( Staden inom broarne och Riddar- _ Brandkarlar tjenstg. i tornet vid J ohan- 5 _holten samt.. ms s.ta~ion, äfve~som i Katarina kyrkotorn, ( Djurgården och Galörskjulsn. hvarifrån nnderra~telse OIll hvarje från torn~n synlig eldsvada telegraferas till stationerna. Endast på brandchefens tillsägelse signa- Brandstationer. leras eldsvåda genom klämtninz antingen d~ elden erhål~it ~tö~re utsträcokning eller Hufvudstationer: da den utbrutit l nksbankens närmaste Norrmalm: Johannie. Malmskilnadsgatan 64. granskap. Södermalrn: Katarina, Tjärhofsgatan 11.

3 276 Brandskåpen.. Öfrige stationer: 63. Göthg!ltan..83 åt Hammarbygatan, Djurgården: Djurgårdens, Allmänna gränd. 55. Katarina östra Ky~~ogata 30, i(ungsholmen: Kungsholmens, Parmmätare- 50. Mosebackes torg (Sodra teater~), gatan 7 och Nya S~ndbergsgatan 1 (Kat. sjukhus.) Ladugårdslandet. Ladugårdslandets, Ladn- 51. Stadsgardshamnen 14,. ) årdslandstorg. 52'.1f o 38, (l\'laga.sm~?olaget), e St!den: Rådstugans, Riddarhustorget. 53. S~ad~.tra~gardsgatan 2, (Sodra arbets- Södermalm:. Maria Adolf Fredriks, torg. inråttuingen), e) 54. Stadsträdgårdsgatan 9, Brandskåpen 61. er 33, äro dels allmänna, uppsatta på stadens 60. «61, bekostnad, dels enskilda, uppsatta på egen' 64. Stora Bondegatan 2, åt Göthgatan, domsegarens bekostnad inom vissa egendo- 56. Stora Bondegatan 44, mar. De finnas under här nedan uppgifna 65. Södra teaterns scen, e) adresser, fördelade på stationerna. 57. Tjärhofsgatan 85, 58. «88. Johannis station: Djurgårdens station: 6. Brunkebergstorg Il, åt Stora Vattug Djurgården, Galervarfvet, e) 12. Bryggaregatan 32, 151. Djurgårdsteaterns scen, e) 14. Drottninggatan 56,åtMäster.samuelsg. Kungsholmens station: 30. «73, 116. Arbetaregatan 4, 31. «108, 13. Gamla Kungsholmsbrogatan 33, 111. Handtverkaregatan 110. «1 (Eldqvarnen), e) 2 (Seraflmerlasar.), 5. Gustaf Adolfs torg, (Stora teatern), 114. «25 (Garnisonssjuk- 15. Hötorget 8, 11. Klara Bergsgata 76 (Gasverket, ~) *) 115. «27, huset), e) 10. Klara Strandg. (Jernv-Centralstatlon),. 38. Kongl. Dramat. teaterns scen, e) 112. Kaplansbacken 10, (Bolinders niska verkstad), e) meka- 35. Kongl. Stora teaterns scen, e) 121. Konradsbergs Hospital, e) 8. Lilla Vattug. 25, (Dagbl~dstr.), e) 122. Kristineberg, e) 20. Luntmakaregatan 65 A, at Rehnsg., 123. Marieberg e) 16. Malmskilnadsgatan 48, 120. Repareba~sg. 2, (Ekmans snickerif.), e) 2. Norrlandsgatan 21, 118.«8, (.å.llm. försörjn. inr.), e) 21. Norrtullsgatan 15, 117.«27, Jernvägsbostäderna, 22. «27, 113. Stora Kungsholmsgatan 4, 37. Nya teaterns scen, e) Ladugårdstandets station: 4. Regeringsg. 3. «34, 52 (Vennb:s ångqv.), e) 139. Artil1:sAmmunitionsfönåd,(Vakth.),e) 136. Blasiiholmen, (Nya teatern), 1. «79, 134. Blasiiholmsgutan 6, (Primurarelogen), e) 18. Roslagstorg 23, o Grefgatan 2, åt Strandgatan, 17. Roslagstullsgatanl,(Sparvagsstallet),e) 140. «55, 19. Roslagstullsgatan 6, 144. Gref-Thuregatan 36, vid Linnegatan. 7. Rödbodtorget 2, Norra Humlegårdsgatan 4,. 39. Rörstrandsgatan 5 (1ansfangelset), e) 145. Norrmalmsg. 32, åtsödrahumlegårdsg., 26. Rörstrandsgatan 29 (Atlas), e) 131. Norrmalmstorg 4, 29. «25. Rörstrands.32,. porslinsfabrik, e) 130. Nybrogatan 142.«10, 55, 27. Sabbatsbergs fattighus, 141. Qvarngatan 31, vid Kommendörsgat., 28. Sabbatsbergs nya..sjukhus, e) 138. Storgatan 18 B, 34. Skeppsholmen, 32. Stora Badstug. (Hogvakten), e) 23, åt 'I'rebackarlångg, 133. Södra 135. Blasiiholmsh. 8, (Grand hötel), «(National-Museum), e) 33.««24, (Ljunglrs tobaks Östra Trädgårdsg. 8, åt Wahrendorfi'sg. fabrik), e) Rådstugans station: 9. Stora Vattugatan 12 (Gernandts tryc Birger Jarls torg 4, (Riksarkivet),. e) keri), e) 100. «6, (Norst.trycken),e) Katarina station: 101.«14, (Svea Hofrätt), e) 59. Barnängsgatan 11 (Spinneriet), e) 102. Helgeandshol~en,(Kungl.hofstall~t),e) 66. Ersta Backe l (Diakonisaanst.), 96. Jerntorget, (RIksbanken), 104. Kungl. slottet, e) *) e) betecknar enskildas brandskåp. ~8. Köpmantorget 1,

4 97. Skeppsbron 26, 95. Stora Nygatan 26, 99. Stortorget, (Börsen). M aria station: 77. Göthgatan 32 A, 78. Hornsgatan 2, 82.» 82B (Provisoriska sjukhuset), 83. Hornstullsgatan 6, åt Besvårsgatan. 84.» 51 (Lignasnick.-fabr.)e) 85.»3~ 88. Liljeholmen, (Jernvägsstation) e) 81. Lilla Skinnarviksg. 2, åt Skinnarvikspl Långholmsgat. 2, (Bergsundsfaktori), e) 76. Maria Högbergsgata 41, 89. Reimersholrn, (Spritfabriken) e) 79. Stora Badstugatan e) 2, (Sockerbruket) Spårvägarne Tantogatan 15, (Sockerbruket), e) 75. Wollmar-Yxkullsg. 25, (Maria sjukhus). 80. Öfra Badstugatan 14. Räddningsredskap för drunknande samt för dem, som äro i fara att omkomma å svag is, finnas på följ. ställen: Allmännagränden, Djurgårdsbron. Andra Gardets kasern, Grefbron, Nybron, Norra Blasiiholmshamnen, Skeppsbron, Stadsgårdsh., Tegelviksh., Ragvaldsbro, L:a Skinnarviken, St. Skinnarviken, Målartorget. Riddareholmsh., Nya Kungsholmsbron. Nya hamnen vid Kungsh., Parmmätareg., Kungsholms torg, Kungsbron och Barnhusviken. Komm Unikationsväsen. Stockholms Spårvägar. Spårvagn afgår hvar 5:te minut å följande linier: Ringlinien. Från Slussen till Norrmalm samtidigt två vagnar, den ena öfver öfver Norrbro; Vasa bron, den andra Hvardagar: Första» vagnen från Raslagstorg»» Slussen kl. 7,37 f. m.» 8» Sista»» Roslagstorg» 10,37e.m.»»»Slussen» 11» Sön- och helgdagar: Första vagnen från Raslagstorg kl. 8,37 f. m.»»» Slussen» 9» Sista»» Roslagstorg» 10,37 e. m.»»» Slussen» 11» La d ugård sl an d s lin ie n. Hvardagar: Första vagnen fr. S. Humlegårdsg. kl. 7,5 zf.m»»» Nybrogatan» 8» Sista»» S.Humlegårdsg.» 11,17e.m.»»» Nybrogatan» 11,25» Bön- och helgdagar. Första vagnen fr. S. Humlegårdsg. kl. 8,52f.m.»»» Nybrogatan» 9» Sista»» S Humlegårdsg.» 11,17e.m.»»» Nybrogatan» 11,25» Spårvagn afgår hvarje 8:de minut å K un gsh olm sii n i e n. Hvardagar: vagnen fr. Gust. Ad. torg kl. 7,44 f.m. Första»»» Pilga tan» 8» Sista»» Gust. Ad. torg» 11,4 e. m.»»» Pil gatan» 11,16» Sön- och helgdagar: Första vagnen fr. Gust. Ad. torg kl. 8,44f.m.»»» Pilg-a tan»9» Sista»» Gust, Ad. torg» 11,4 e. m.»»» Pilgatan» 11,16» Spårvagn afgår hvarje 10:de minut å Dj urgårds linie n. Hvardagar: Första vagnen fr. Norrmalmat. kl. 12,40 e.m n»» Allm. gränd.» 1» Sista»»N orrmalmst,» 11»»»» Allm. gränd.» 11,20» Bön- och helgdagar: Första vagnen fr. Norrmalmat. kl. 8,40 f.m»»» Allm. gränd.» 9» Sista»» Norrmalmst. 1> 11 e.m»»» Allm. gränd.» 11,20» Afgift 10 öre för färd å hvar och en af ofvanstående linier, så väl för hvarje passagerare som för hvarje på främre platformen stäld korg eller paket. Ringlinien och Ladugårdslandslinien äro stälda i förbindelse med hvarandra, så att passagerare, som erlagt afgift på ena linien, eger för samma afgift omedelbart fortsätta färden på den andra. GrlJna skyltar å Ringliniens vagnar. Röda skyltar å Kungsholmsliniens, Djurgårdsliniens och Ladugårdslandsliniens vagnar. Spårvagn passerar hvar 5:te minut: Rid dar h u st or g e t. Huardaqar, Första gången till Slussen kl.»»» Drottningg.» Sista»» Slussen D Il»» Drottningg.» 7.55 f. m. 8,ö» 10,55 e.m. 11,5»

5 278 Spårvägar. - Rum för resande m. m. Siindagar: Oxtorget. Första gången till Slussen kl. 8,55 r. m. Rödbodtorget. D l> l> Drottningg.» 9,5 JJ Ladugårdslandstorg. Sista l>» Slussen l> 10,55 e. m. Staden: Jerntorget. l> l>». Drottningg. I> 11,5 l> Munkbrogatan. D t t n i t Myntgränden. ro n i n g g a an. Rfddarholmen. Hvardagar: Första gången till Slussen kl. 7,45 f. m. Stortorget. l> l> l> Roslagstorg l> 8,15 l> Skeppsbron. Sista l> l> Slussen l> 10,45 e. m. Söder: Adolf Fredriks torg'.» l> l> Roslagstorg l> 11,15 D Salutorg. v. Göthg., midtf. Tjärhofsg. Siindagar: Stadsgården, nedanom Brunnsbacken. Första gången till Slussen kl. 8,45 f. m. D D D Roslagstorg» 9,15» Sista l> D Slussen D 10,45 e. m. D l> D Roslagstorg» 11,15 J) Södra Humlegår'sgatan. Hvardagar: Första gången till Norrbro kl. 7,42 f. m. D D» Roslagstorg» 8, l 7 l> Sista l> l> Norrbro J) 10,42 e.m. l> l> l> Roslagstorg l> 11,17 l> Söndagar: Första gången till Norrbro kl. 8,42 f. m. }) l> l> Roslagstorg l> 9,17 Il Sista J) l> Norrbro» 10,'2 e.m. J) J) l> RoslagstorgJ) 11,17 Il Norrmalmstorg. Hvardagar: E'örsta gången till Slussen kl. l> l> J) Roslagstorg l> Sista. I> J) Slussen J) J) J) J) Roslagstorg J) Söndagar: Första gången till Slussen kl. J) J) l> Roslagstorg l> Sista J) l> Slussen J) l> J) J) Roslagstorg J) Norrbro. Hvardagar: Första gången till Slussen kl. J) J) J) Roslagstorg J) Sista J) J) Slussen J) l> J) l> Roslagstorg D Söndagar: Första gången till Slussen kl. l> D.Il Roslagstorg J) Sista J) J) Slussen» l> Il l> Roslagstorg l> Stationer för Åkare. Norr: Adolf Fredriks kyrkoplan. Brunkebergstorg. Karl XIII:s torg. Centralstationen. Hötorgsgatan. Norra Rumlegårdsgatan. Norrlllallllstorg. 7,45 r. m. 8,15 l> 10,45 l> 11,30 l> 8,45 f. m, 9,15 l> 10,45 e.m. 11,30 l> 7,52 f.lll. 8,71> 11,52 e.rn, 11,22 l> 8,52 f. m. 9,7 l> 11,52 e.m. 11,22 l> Gästgifveri. Norr: Adolf Fredriks södra Kyrkog. 2 o. 4. Skjuts erhålles efter 6 tmr förut skedd beställning; åkare-taxan för gästgifv.- skjuts är inf. längre fram i denna afd. Se sid Bäraregillen eller Stadsbudsexped. Norr: Mäster-Samuelsgatan 51, Rödbodtorg. 2, Styckjunkaregatan 4, invid Norrmalmstorg. Staden: Skärgårdsgatan 7. Hotell och Rum för resande. Staden. Hotell Albion, Myntgatan 3. " Amerika, österlånggatan 2. " Badens Annex, Didrik Ficks gr. 3. " Baden, Didrik Ficks gränd 5. " Berlin Trångsund 2. " Brage, Stora Nygatan 9. " Bremen, Skräddaregränd 4. Dagmar, Österlånggatan 35. Dalarne, Brunnsgränd 3. " de Bourse, Stortorget 7. " de Commerce, Göran Helsingesgr, 4. " de France, Skottgränd 2. " de Frankfurt, Skeppsbron 16. " Falun, Österlånggatan 14. " Finland, Österlånggatan 11. " Freden, Österlånggatan 5L., Götha, Prestgatan 19. " Hamburg, Stadssmedjegatan 10. " Karl XV, Sven Vintappares gränd 2. " Kung Oskar, Österlånggatan 47. " Linköping, Klockgjutaregränd 3. " Neptun, öst~rlånggatan 15. " Nordpolen, Osterlanggatan 29. " Nordstjernan, Österlånggatan 2L " Norrland, Köpmangatan 12. " Paris, Sven Vintappares gränd 4. " Petit, Lilla Nygatan 8. " Prins Carl, Stora Gråmunkegränd 8. " Prins Gustaf, Stora Nygatan 17.,. Prins Oskar, Myntgatan 1 A.

6 Hotell th rum för Resande. Hotell Skåne, Göran Helsingesgränd 3. Sköfde, Stora Gråmunkegränd 1. :: Sundsvall, Skeppar Carls gränd 4. Svea, Lilla Gråmunkegränd 1. " Vega, Österlånggatan 33. " Wasa, Kåkbrinken 4. " Wisby, Österlånggatan 20. " Östergötland, Salviigränd 3 Munkbrogatan 7. :8torn. Gråmunksgränd 5. Stora Nygatan 9 och 13. Norr: Brunkebergs Hotell, Brunkebergstorg 2. Grand Hötel, Blasiiholrnsharnnen 6 och 8. Jernvägshotellet, Lilla Vattugatan 17. Lilla Hotellet, Norra Smedjegatan 17. Hotell d'angleterre, Drottninggatan 6. " Bellman, Klara norra Kyrkogata 6. " Bellevue, Gustaf Adolfs torg 12.." Centralhotellet, Klara v. Kyrkog. 21. " de France, Norra Smedjegatan 10. de suede, Drottninggatan 43. :: Fridhem, Norra Smedjegatan 3. Garni, Norra Smedjegatan 20.. " Germania, Gustaf Adolfs torg 10. " Gustaf Wasa, Norra Smedjegatan 4. " Göteborg, Nya Kungsholmsbrog. 20. " Hamburger Börs, Jak. Kyrkog. 6. " Kanan, Brunkeberg-storg 16. Kina, Klara Strandgata 12. Kristiania, Nya Kungsholmsbrog. 24. " Kung Carl, Malmtorgsgatan 10. " Kung Carls Annex, Regeringsg. 13. " Nord, Klara Bergsgata 29. " Rosenbad, Stora, Akademiegränd 6. Rosenbad, Rosenbad 6. Royal, Norra Smedjegatan 13. Rydberg, Gustaf Adolfstorg 16. Skandia, Drottninggatan 25. " Skandinav, Norra Smedjegatan 16. Stettin, Norra Smedjegatan 12. " Svea, Grytgjutaregatan 38. Victoria, Norra Smedjegatan 14. W. 6, Klara Strandgata 22. " Örnsköld, Drottninggatan 32. Hötorget 14. Mäster-Samuelsgatan 51 och 61. Norra Smedjegatan 30. Söder: Sjömans hemmet, Stadsgården 12. Hotell Södermalm, Hornsgatan 66.»Sällskapets» lokal (Blasiiholmen, Arsenalsgatan 3 A), står öppen för hvarje resande, som genom någon af dess ledamöter anmäles. - Ängfartygskommissionärer. 279 Passpäteckning är nödvändig för resa till Ryssland OGhsker genom A. Mollerius, Nybrogatan 6 A. Centralpostkontoret. Hvilka tider, de olika afd. vid nämda kontor samt filialpostkontoren äro tillgän~liga föl' allmänheten, upptagas under hufvudrubriken postunderrättelser i slutet af denna eller kalender-afdelningen. Jernvägsstationerna. Hvilka tider, de olika lokalerna hållas öppna m. m., upptagas under jernvägsunderrättelser i slutet af denna eller kalender-afdelningen. Se sid. Carlsson, n. Mäster-Samuelsgatan 51, H. Osbeck, n. Stockholms Expressbyrå, Rödbodtorget 2, Seelig g. K:i, Kl. Bergsgata 29, emottaga och befordra gods, som skall afgå med jernvägen. Stockholms Transport- och bogseringsbolag ; kontor: st. Slussplan 63 B. Ängfartygskom missionärer. Boman, Carl W., Flygarsons Efterträdare, st. Skeppsbron 30: Stockholms Augfartygsrederibolags ångare Alleg~:o, ~e!gsund, Nautilus och Presto for linien London-Stockholm via Malmö och vice versa; Rederiaktiebolaget Sveas ångare: Amsterdam, Svea, Freja och Vale för Iinien Amsterdam-Stockholm via Malmö och vice versa; Hrr 'l'ho:s Wilson, Sons & C:nis i Hull ångare för linien Stockholm-Hull och vice versa. - Gods medtages på genomfrakt härifrån via Hull till Liverpool, Dundee, Lissabon, Medelhafvet, Constantinopel, Odessa, Boston, Newyork och FiladeIfia med.flel:a orte.r. Die Neue Dampfer-Compagnies l Stettm ångare: för linie;:t Stettin-e-Stookholm och vice versa, angarne Gewalia och Balder. för linien Antwerpen-Newcastle -Stockholm och vice versa, åncarne Edda, Embla och Lofna för linien Grangemouth-Stockholm och vice v~.rsa; ångarne August, Bernhard, Delbruck och Wilhelm för linien Bremen-c-Hamburg-c- Stockholm-Helsingfors-Abo samt vice versa. Carlsson, N. C., g. K:i, st. Skeppsbron 10: Carl XV, Gefie, Gustaf II Adolf, Gustaf Wasa, Gestrikland. Hernösand Il, S. G. Hermelin, Rudiksvall, Högbo, Linne, Luleå, Njord, Norrbotten, Nord-

7 280 Ängfartygskommissionärer. - Museer m. m. stjernan, Norra Sverige, Norrland, Nya gare Atalanta, Motala, Stockholm och Söderhamn, Konung Oskar, Oulu, Piteå, TellusförlinienSt'Jckholm-Antw~rpen- J. JJ. Runeberg, Skandia, Drottning Havre via Malmö samt Rex och Dux för Sofia, Svea, Sundsvall, Söderhamn, Södra linien Stockholm-Bordeaux via Malmö; Sverige, Telegraf, Thule. Tjelvar, Tran- Rederibolaget Sveas ångare Bore, Gansit 3, Urnan, von Döbeln, Wasa, Wilh. thiod, Svithiod samt ångaren Lennart'I'or- Röhs, Westerbotten, Westernorrland. stenson o. Transit 3 f.linienstockholm- Wäddö Kanal, Ångermanland, Dana. Liibeck via Kalmar; ångarne Riga, Schwe- Deqermark go Schultz, G. A. Tullgrens Efter den o. Tilsit f. linien Stockholm-Stettin; trädare, st. Skeppsbron 4: förnyade Svenska Lloyds ångare Sverige, Chapman, Dana, Ernst. Nare, Norrtelje, Danmark, Skandinavien, Trafik, Adolph Roslagen, Transit 1. Transit 5, Transit Meyer, Bordeaux, Lindholmen, Malaga, 6, Wingåker samt Örebro Rederibolags Julius Csesar och Victoria för linien Mefartyg och däckade pråmar med ängfar- delhafvet-uadix-oporto-stockholm tygen Hjelmaren och Nerike, via Göteborg och Köpenhamn; ångarue Ericsson &" Zetterström, Skeppsbron 26: Vanadis och Verdandi för linien Stock- Aavasaksa, Aura, C'pnstantin, v. Döbeln, holm-newcastle samt direkta svenska. Hangö, Finland, Aba, Norra Finland, ångbåtslinier till Amerika. Gustaf Wasa, Oulu, 'I'orneå, Uleåborg, J. G. Stenberg, st. Nedra Munkbron 1: Vasa, Vega. Södertelje, Gripsholm. Enköping, Nya Hellsten, OUo, st. Skeppsbron 24: Enköping, Tershälla. Trögelin, Pius, Ramb1er, Frutera, Excellent, Augusta, Fagersta, Hallstahammar. Smedjebacken Zeus m. fl. för linien Liverpool-Stock- 1 och 2 m. fl. holm, Rolandseck, Soneck m. fl. för C. O. Strindberg & k:i, Riddarholmshamnen 12: linien Bremen-Stockholm. Arboga, Aras, Baltzar v. Platen, Dal- Nordström &" Thulin, st. Skeppsbron 32: pilen. Dalsland, Delfin, Es. 'I'egnår, Fy- Herrar Good & Flodman. Duncans ångare ris, Garibaldi, Gotland, Göta, Hållsviken Artemis, Severn, Royal Minsttel och II, JIIDO, Klintehamn. Maria I, Maria II, West :&iding, för linien Hull-Stock- Köping, Motala Ström, Norden, Norrholm. Angarne Tage, Sylvan, Middle- köping, Nya Hållsviken, Nils, Nya Upton, Stockholm och City för linien Ham- sala, Nyköping, Pehr Brahe, Pehr Löfveburg-Stockholm samt ångaren Linne. nius, Linköping, Primus, Tjust, Upsala, för linien Riga-Stockholm. Vadstena, Venus, Visby, Vulkanus, Ore- Olson &" Wright, st. Skeppsbron 20: bro, Ronneby, Visingsö, Södern, Trafik, Stockholma Ångfartygsrederibolags ån- Gamleby. Stockholms sevärdheter; Museer; Arkiv; Institutioner m. m. Bibliotek; Akademiens jor de fria Konstema bibliotek, Föreningen jor frivillig vård af sårade och sjuke Fredsgatan 32, är öppet för allmänhe- i fält, n. Fredsgatan i Arffurstens palats, ten, under vårterminen - 10/1 till o. m. 3 halftr. 31/5 - m~ndag~r och thorsdagar kl. 1-3 Föreningen för Nordisk Konst, n. Hamngatan e. m.; hösttermsnen -. 1/9 t. o. m. 18/12-18, öppen oktober-mars söknedagar ~nder ~eptember manad: ons.~a~ar kl. kl. 11-3, sön- och helgdagar kl. 1-3, /210- /212 f. m., under den öfriga de- samt april-c-september söknedagar kl. len: mandagar?eh tho~~dagar kl och sön- och helgdagar 1-4. ~.!!J.; u~der. ferierna stan~dt. Föreningens ledamöter fri entre, andra. A.,t.lleMets historiska museum, VId gamla ar- besökande betala 25 öre' sön- och helgtillerigården, hålles öppet sön- och ons- dagar 10 öre. ' dagar. kl..1-!l'. 1 Handarbetets vänner. Byrån för fornsvenska Belvedere,a,D}.urg3l'rd~n,igranskapet a!bel.- mönster m. m., Brunkebergs torg 15, ma~sio, ar tlllganghg alla dagar emot norra ingången, genom Slöjdföreningens v' kafg.lft. K k 36" t museum, öppen alla söknedagar 10-4;.,S ert-museum n. amma areg.,oppe. fg.ft söknedagar 10-2, söndagar 1-3. mgen a l Flottans arkiv å Skeppsholmen, onsdag och Högskolans mineralogiska, zoologiska och bolördag f. m. toniska institut, n. Klara Strandgata 11.

8 l Bibliotek och Museer m. m. 281 Institutetför blinda, Nybrogatan 37, alla dagar I kl. 12-2, afgift 25 öre; andra dagar efter anmälan hos institutets direktor. och tider afgift 1 kr., då vaktmästaren Institutet för döfstumma, Manilla å Djurgår- Lundberg derom tillsäges; stängdt unden, thorsdagar kl der november och december. Karolinska institutets museum, Kh. Handtver- Nordiska museet (förut skandinavisk-etnokaregatan 3, efter tillsägelse till vakt- grafiska samlingen) H u fv u d af d el n i n- mästaren på stället. gen, Drottninggatan 71 A. och B., sön- Konstföreningen, n. Vesbra Trädgårdsg. 10, dagar 1-9, alla söknedagar (utom onsöppen alla söknedagar (utom måndagar) dagar och lördagar) 11-5, afgift 50 öre e. m. mot afgift af 25 öre, sön- (hälften för barn och tjenare), Första dagar 1-3 mot afgift af 10 öre; för- annexet (norska afdeln.) Drottningg. eningens ledamöter fritt. 45, 1 tro upp, öppen samma tider, afgift Krigsarkivet, Riddarholmen 10, öppet hvarje 25 öre. Andra annexet, Drottningg. sökendag half , 1 och 2 tro upp, söndagar 1-3 samt Krigsvetenskapsakademiens bibliotek, Riddarhol- onsdagar och lördagar 11-5, afgift men 10, öppet onsdagar och lördagar 25 öre; andra tider i alla afdelningarne 9-10 f. m. under sept.-april; sekre- dubbel afgift; november-februari om teraren träffas derstädes å samma tid. sölmedagarne endast öppet till kl. 3. Kungl. biblioteket i Humlegården, öppet för I Bil.l.' etter till alla afdelningarne 75 öre, lån och för begagnande på stället alla årskort till museets alla afdelningar 3 söknedagar kl. 10-3; visningssalen alla kr.: om samtidigt sådana löses för flera söknedagar kl medlemmar af samma familj 2 kr. Vinst- Landsbruksakademiens bibliotel: Mäster-Samu-I u t s t ä l n i n g slok a l n. Drottningg. 68, elsg. 43, onsdagar och lördagar kl öppen söknedagar 11-5, söndagar 1-3; Landtbruksakademiens experimentalfdits samling 25 öres afgift. får beses månd, o. thorsd. till kl. 4e.m. Nya elementarskolans bibliotel" V. Beridare- Landtbruksakademiens museum, Mäster-Samu- bansg. onsd. och fred. kl f. m. elsgatan 36, alla söknedagar kl Pedagogiska biblioteket, Regeringsgatan 7'J Lifrustkammaren, Stängd till följd af sam- o. 81, öppet onsd. O. Iörd. 6-7 e. m. lingamas öfverflyttande till nordöstra Riddarholmslcyrkan under maj-sept. hvarje flygeln af k. slottet. Oppnäs der under tisdag, thorsdag och lördag kl. 12-2: loppet af året. tisdag och thorsdag 25 öre samt lördag Läsesalongen, Bcridarebansg. 25 söknedag. kl. fritt; under öfriga delen af året hvarje 9 f. Hl.-10 e. m. samt söndagar kl. tisdag och thorsdag kl. 12-2, efter till e. m.; afgift 20 öre. sägelse hos vårdaren F. E. Lindqvist, Musikalislca Akademiens bibliotelc, StaIlgat. 2, som träffas kl. 12 i Riksmarskalkshålles öppet alla helgfria dagar emb:s förmak, afgift 25 öre: andra tif. m., lördagar 11-1; under ferierna der enl. öfverenskommelse med ofvanfredagar och lördagar 1-2 e. m, nämde Lindqvist. Nationalmuseum. Konstafdelningen: under nov. Riddarhuset förevisas alla sökendagar till kl. -jan. söndagar kl. 1-'/23, samt helgfria :?, e. m. efter tillsägelse hos vaktrnäst. tisdagar o. fredagar kl. 11-'/23fritt,samt Osterlund, 1 tro upp, dörren till venater helgfria onsdagar, thorsdagar och Iör- Riksarkivet, Riddarholmen 4, öppet alla sök dagar kl. 11-'/23, 50 öres afgift; under nedagar 10-'/23.. febr. och okt. sönd, kl. 1-3, helgfria Sabbatsbergs sjukhus, se adressafdelnmgen. tisdag. och fredag. kl. 11-3, fritt, samt Serafimerlasarettet, se adressafdelningen. helgfria onsdagar, thorsdagar och lör- Statens historiska museum och Kungl. myntdagar kl. 11-3, 50 öres afgift; under kabinettet (i Nationalmusei bottenvåning) mars-sept. söndagar kl. 1-4, helgfria helgfria tisdagar och fredagar kl. 12 tisdagar och fredagar kl. 11-3, fritt; -2 under oktober-april, och kl helgfria onsd. th. och lörd. 11-3, 50 under maj-september afgiftsfritt; för öres afgift. Handteckningar och gm- studerande tillgängligt alla helgfria davyrer framläggas på begäran tisdagar gal'. Nationalmusel samlingar äro stängda. och fredagar. Samlingen af egyptiska två veckor om året. fornlemningar helgfria tisdagar och fre- Statistiska centralbyråns bibliotek, Storkyrkodagar. - Jemför med Lifrustkammaren brinken 2, alla söknedagar kl och Statens historiska museum. Svenska slöjdföreningens konstindustrimuseum, Naturhistoriska riksmuseum, Drottningg. 94, Brunkebergstorg 15, sökned. kl. 11-5, öppet helgfria onsdagar kl och söndagar 1-3, utan afgift. söndagar kl. 1-3, fritt, samt lördagar Sveriges geologiska understikninqsmuseum, Mä-

9 282 Skeppsklarerare. - StadsmäJdare m. m. ster-samuelsgatan 36, afgiftsfritt öppet Vetenskapsakademiens bibliotek, Drottninggat. måndagar och thorsdagar kl , lördagar kl. 12-2; stängdt 15 Juni Tekniska högskolans bibliotek och öfriga sam- -1 J uli, lingar, Drottninggat. 95 A, mandagar och thorsdagar, kl e. m. Vetenskapsakademiens etnografiska samling, Hol- Tekniska skolans bibliotek och modellsamlingar, ländaregatan 15, ingång från AdolfFre- Mäster-Samuelsg. 36, sökendagar 8-10 driks plan; onsdagar 12-2, söndagar f. m. och 3-5 e. m. samt söndagar S-5e. m. I 1-3 e. m., afgift 25 öre. Ombud för sjöfart, handel, penningeväsen m. m. Lotskontoret. dag i hvarje månad och andra onsdagar' (Skeppsbron 20. ingång fr. Brunnsgränd.) om erforderligt, kl; 1/22 e. m.; den, som Lotskapten: Dalman, A. V. E. har värdepapper att aflåta, är i tillfälle Lotsålderman:Byström, G. H. E. att genom någon af stadsmäklarne Håkansson, John, Segerström L. Ad., Zethrreus Skeppsklarerare. J. H. samt för öfrigt de stadsmäklare, som till ett dylikt uppdrag erhållit bemyndi- Boman, Carl W., Flygarsöns efterträdare gande af handels- och sjöfartsnämden, de- (innehafves af Carl W. Boman o. Emil samma försälja. Boman). Afgiften är (såvida annan öfverenskom- Hellsten, Otto. melse ej är vorden träffad) 2 kronor pr Nordström & Thulin (innehafves af C. mille, hvaraf 1 kr. tillkommer stadens kassa G. Thulin). och återstoden auktionsförrättaren, Olson & Wright (innehafvare : Axel Georgii), Dispaschör. Jonsson, Carl J. Stadsmäklare. Nettelbladt, C. Carrå, O. Pauli, F. Lundmark. J. Flodman, Gust. Th. Neijber, M. J. Peterson, C. G. Kollberg, C. Ekengren, W. A. F. Segerström, L. A. Norman, Ant. Zethrreus, J. H. Forssner, Hj. Håkansson, John. af S~ndeberg, Hugo. Lunden, H. M. Kontrollör vid Fondbörsauktionerna : Myrberg, Ko L Notarii Publici: Almquist, O.; Svensson, Ferd.; berg, S. G. Wess- Fondbörs. Fondbörskomiterade äro af Handels- och Sjöfartsnämden utsedde: Wallenberg A. O.; Arnberg, J. W., Peyron, A.; Davidson, H.; Glosemeyer, Alb. Jemlikt Kungl. Maj:ts reglemente af den 20 december 1862 hålles å Stockholms hörs auktion till försäljning af obligationer, lottbref och aktier första helgfria ons- Utlottade obligationer och förfallna räntekuponger till följande lån inlösas hos Akt~bolaget Stockholms Handelsbank : Ostgöta Hypoteksförenings 4 procent af 1854, Göteborgs Intecknings Garanti- Aktiebolags, Motala Mekaniska Verkstads Aktiebolags 51i2 procent af 1874 och 6 procent af 1876, Bergsunds Mekaniska Verkstads Aktiebolags af 1874 och 1881, Boxholms Aktiebolags, Horndals Jernverks Aktiebolags, Ankarsrums bruksegares partialförskrifningar,sche bo Bruks Aktiebolags d:o, Aktiebolaget Iggesunds bruks d:o, Uttersbergs Aktiebolags d:o, Fagersta Bruks Aktiebolags d:o, Gunnebo Bruks Aktiebolags d:o. C. G. Cervin: Engelholms stads, Hudiksvalls stads, Kalmar stads, Landskrona stads, Motala stads, Skeninge stads, Sundsvalls stads, Söderhamns stads, Uddevalla stads, Ulricehamns stads, Wenersbor~s stads, Wisby stads, Ämåls stads, Smålands hypoteksförenings, Kopparbergs bergslags af 1862, Motala mekaniska verkstads aktiebolags af 1881, Söderfors bruks bolags, Bergslagernas jernvägsaktiebolags, Gefie-Dala jernvägsaktiebolags, Gefie-Ockelbo [ernvägsaktiebolags, Gärds härads jernvägsaktiebolags, Halmstad-J önköpings jernvägsaktiebolags, Hudiksvalls jernvägsaktie-

10 Obligationer. 283 bolags, Hultsfred-Westerviks jern- jernvägsaktiebolags, Bergslagernas jer n- vägsaktiebolags, Kalmar nya jernvägs- vägsaktiebolags, Gefie-Dala jeruvägsaktiebolags, Klackbergs jernvägsaktie- aktiebolags, Göta Kanalbolags, Norabolags, Nora-Karlsskoga jernvävsak- Karlsko~a jernvägsakticbolags, Stocktiebolags, Norbergs jernvägsaktie bolags, holm- '" esterås-bergslagensjernvägsak- Norsholm-Ristens kommunikation sak- tiebolags. Ostra Wermlands jernvägsaktie bolags, Oxelösund--Flen-Westman- tie bolags. A kti e kup o nge r: Gefielands jernvägsaktiebolags, Stockholms- Dala jen1vägsaktiebolags, Göta kanal- Westerås-Bergslagells jernvägsaktiebo- bolags, Hofors aktiebolags, Rederibolalags, Upsala-lVIargretehil1s jernvägs- get Unions, Söderteije kanalbolags och aktiebolags, Westervik-Atvidaberg- Strömsholms nya kanalbolags, Vaxholms Bersbo jernvägsaktiebolags, Östra Verm- ångfartygs bolags" Ångfarty~sbolaget lands jernvägsaktiebolags och aktiebo- Gripsholms, d:o Svartsjölandets, d:o lagets för Nya I Tändsticksfabriken i Transits, d:o Unions, d:o Wenngarns, Stockholm. Aktiekuponger: Klack- d:o Östanås. ~ergs jernv~gsakktt.iebbollags'nkryblbo-n01'- Mäiareprovin'emas Enskilda Bank: ergs jernvagsa le o ags, or ergs jern- Wermlands hypoteksförenings, Klosters vägs nya aktiebolags. Skandinaviska Kreditaktiebolaget: aktiebolags, Söderfors aktiebolags. Amorteringsfollden för :lpoteksprivijegier, Allmänna Hypotekskassans för Sveriges stäaktiebolaget Bofors--Gullspångs, Borås der obligationer, å dess kontor, Regestads, Eksjö stads, Gefie stads, Helsing- ringsgatan 6. borgs stads, HelsingborO'--Hessleholms e A.. H l b k k t d jernvägsbolags, J elllthn~ls läns lands- Pa blll.matd:noae' ypote (S an ens on or, ess t' K' 'l'h t d K I h o 19a l n 1. V~gSI~ d ar '. amn.~ sbal s, arks almtn- d På lviiiiareprovinsernas Hypoteksförenings JeS n a jornvags o ags, ar s a s l t N l d g 26.. da före stads, Kockums mekaniska verkstads ak-,?n or, n:?rr an s... ' narn - tiebola c La dskr. t, d M lmö mngs obligationer och råntekupcnger. "s, n rona s a s, "' a mo- I Rik "Id k t t S t t bl' t' Ystads jernvägsbola s, Nora-Karlskoga o l sga s on oret, v: s a so 19~ lo~er. 'e' "g b lag Ox II? d Fl 'rxr t Pa Stockholms Intecknings-Garantiaktiebo- J rnva s o s, e osun - en-" es - l k t 1\1 l t 1 d bl' t ma l d '. :. sb l O' Pål b d ags ontorv r a m orgsg., ess o 19a.. F n aon s J~l11va:\isbOal"s, Sa sdo a-il På Stockholms stads Kassakontor: Stockmsp ngs jernvags o ags, un sva s h l t d bl' t' f o 1867 stads af 1874, Söderhamns stads af 1879, o.ms s~a s o igatiouer a aren, Uddeholms aktiebolags, Upsala stads 1859, 1817 och af 1884, Warbergs stads. Westerås stads, Vikern-Möckelns jernvägsbolags, östra Wermlands jernvägsbolags. Skånes Enskilda Bank, Fredsgatan 13. inlöser förfallna Kuponger och utlottade Obligationertill: Karlshamn s stads lån af 1872, Obligationer, Svenska och utländska, säljas dessutom af, Belrnontc, J.; Cuhen, J. H.; Lamm, Carl; Lamm, S. & F.; Liljevalch, Tom; Helsingborg-Hessleholms jernvägsaktiebolags d:o, I1lalmö-Ystads d:o, Karls- Pnenckel & K:i. l\iöller, Theod.: Kommanditbolaget Louis hamns-wieslanda d:o, Kockums Mekaniska verkstadsaktiebohgs d:o, Trelle- Postremissvexlar säljas: borgs stads d:o, Höganäs stenkolsverks Af Möller, Theod., Skeppsbron 4,,0,inlösbara d.o, Skånska Cementaktiebolagets d:o, i, Helsingfors, Petersburg, Abo och på Aktiebolaget Mölnbacka-Trysils d:o, Alandsöarne. Kockums J ernverksaktiebolags d:o. Af Riksbanken, inlöspara i Göteborg, Ma!mö, Stockholms Enskilda Bank: Wisby, Wexiö, Ostersund och Lulea. Östgöta hypoteksförenings 4 1 /2 procents Af Skandinaoislca Kreditaktieboiaget, Storkyrkoamorteringslån af 1859, Gefie stads, Göte- brinken 7, försäljas Postremissvexlar, inborgs stads, Gefie intecknings garantiak- lösbara i Göteborg och Norrköping af tie bolags, Finspongs brnksegares ränte bä- Skandinaviska Kreditaktie bolagets konraride partialförskrifningar, Lessjöfors tor, samt i öfriga städer. af Enskilda brnksegares rän te bärande pat tialförskrif- Bankerna och deras afdeluingskontor, ningar, Ströms bruksaktiebolags. Aby Af Stockholms Enskilda Bank och dess Afaktie bolags, Rörstrands aktie bolags, delninqskontor, Drottningg. 45, i Bazar- Aktiebolaget Atlas', A. L. Normans bok- byggnaden å Norrbro, och Arsenalsgatan tryckeriaktiebolags, Forsbacka jern- 2 B,. inlösbara i de flesta bankk?ntor i vägsaktiebolags, Halmstau'-Jönköpings Sverige, Norge, Danmark och Pinland.

11 284 Enskilda bankers invexling m. m. Ingen sär.~kild afgif~ utöfver vexel- ' Cirkulärvexlar beloppet erlagges, livarigenom postassu- å de förnämsta utländska platser säljas af ranskostnaden besj?aras genon: b~gag. Julius Geber & K:i, Intsekninga-Garannandet af postremissvexel. EJ mindre ti-aktiebolaget Rikets mynt, Riksbankens och Enskilda. Bankbolags banksedlar. än äfven all- Resekreditiv, männa Verks och Inrättningars as signa-.... tioner å Riksbanken eller å Stockholms betalbara a utlandska platser, utfardas af Enskilda Bank emottagas i liqvid Julius Geber & K:i, intecknings-garanti. Af Stockholms Handelsbank, Kornhamnst~rg 4, aktiebolaget, Kommanditbolaget Lo~is inlösbara i de flesta bankkontor i riket. Prrenckel & Kri., Skandinaviska Kredit- Af Stockholms Industri-Kreditaktieboiaq, inlös- aktiebolaget, S~~nes Enskilda. bank, bara i de flesta banker i riket. Stockholms Enskilda bank, Aktlebola- Af Stockholms Intecknings-Garantiaktiebolag, in- get Stockholms Handelsbank. lösbara i de flesta banker i riket. --- Af Sundsvalls Enskilda bank, Stockholm, in- Vexlar å dollars, betalbara på de flesta lösb.ara i de ~esta banker i riket.,handelsplatser i Amerika, erhållas hos: Af.S~?,nes En;sktlda Bank,.Freds.gatan 13, Bröderna Larsson & K:i. inlösbara l.alla banker l Sverige, Norge Skandinaviska kreditaktiebolaget. och Danmark. Skånes Enskilda bank. Stockholms Enskilda bank. Enskilda bankers sedlar invexlas: Utländskt mynt in- och utvexlas af: Andersson, John, & k:i, Bazaren å Non-bro. Uti Skandinaviska Kreditaktiebolagets kontor: Arfvidson, G., Storkyrkobrinken 5. Borå.s Enskilda Banks Belmonte. J., Jakobs torg 1. Gefleborgs d:o Bröderna Larsson & K:i, Telegrafgränd 1. Gotlands d:o Ericsson & Zetterström, Skeppsbron 26. Hallands d:o Lamby, B. R., Skeppsbron 16. Helsinglands d:o Lamm, Carl, Skeppsbron 36. Kalmar d:o Levertin, O., Skeppsbr. 44, finskt o. ryskt m. Kristianstads ([:0 Lindberfi:' Waldemar, Skeppsbron 46. Kristinehamns d:o Möller, Theod., Skeppsbron 40. Norrköpings d:o Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Öskarshamns d:o Skånes Enskilda bank. Skaraborgs d:o Stockholms Enskilda bank. Smålands d:o Södermanlands d:o Agenter för Svenska Försäkringsbolag: Upiands Wenersborgs d:o d:o Allmänna Brandförsäkringsverketförförsäkr. Wermlands d.o af byggn. å landet: kontor: St. Nyg. 26. Veeterbottens d:o Fylgia, Försäkringsaktiebolag, Malmtorgs-.. d gatan 6.. Östergötlan s d:o Gauthiod, Sjöförsäkringsaktiebolag i Göte- Uti Stockholms Enskilda Banks vexlingskassa: borg. Wullf, Harald. Bohusläns Banks Holrnia, Xterförsäkringsaktiebolag, Skepps- Göteborgs d:o bron 28. Stockholms d:o Nordstjernan, Lifförsäkr.-aktiebolag; kon- Örebro d:o tor: Drottninggatan 7. Uti Mälareprovinsernas Ensldlda Banks kontor: NOorrlanSd~'~fj.?a~.skUl:ansfok rtel.nb lisgol~g& YVt-erb K b B k cean, JO orsa nngsa e o a l o or.?ppar erg:s an s Schram, Fredr. MalareprovlOsernas d:o Skandia Lif- Lifränte- och Brandförsak-.. Uti Hernösands Enskilda Bank: ring~bl)lag: st. Mynttorget 1. Hernusands d:o Skåne, Brand- och lifförsäkringsaktiebolag; Uti Skånes Enskilda Bank: kontor: Drottningg. 6. Skånes d:o Stockholms Sjöförsäkringsaktiebolag, Skepps- Uti Sundsvalls Enskilda Bank: bron 36. Sundsvalls d:o Stockholms stads Brandstodsbolag till försäkring af lösegendom; Skeppsbron 32.

12 Agenter för assuransbolag. 285 Städernas A1lm. Brai dstodsb. Skeppsbr, 20; Frankfurter Transport och Glasförsäkringsakanmälan om försäkring inom Stockholm tie bolag, Steffens, Chr. sker hos Englund, A. G. Fortuna, Allgemeine Versicherungs-Actien- Städernas bolag (Jönköping) till försäkring Gesellchaft i Berlin, Schipmann, Heinr, af lösegendom; anmälan sker hos Bay- Gerrnania, Lifförsåkringsaktie bolag i Stetard, A. G. tin, adr. Hamngatan 18. Stockholms läns Brandstodsbolag. kontor: Imperial-Brandförsäkringsbolag i London, Norrlandsgatan 26. Bergman, Eduard. Stockholms läns Hästförsäkringsbolag; kon- Jakor, Sjöförsäkringsbolag i Moskwa, Schiptor: Norrlandsgatan 26. rnann, Heinr, Stockholms stads Brandförsäkringskontor för Janus-kompaniet i Hamburg, Levertin, C. O. fast egendom, Mynttorget 4. L'Assurance Francals. 'I'hiel, Jacques. Svea, Brand- och Lifförsiikringsaktiebolag; Le Temps, Lifförsäkringsbolag i Paris, kontor: n. Drottninggatan 13. Generalagentur: Vestcrlångg. 16, 3 tro Svenska glasförsäkringsaktiebolag., Skepps- Liverpool & London & Globe Assuransbron 18. bolaz, Lindberg, Alfred. Sverige, Brandförsäkringsaktiebolag ; kon Livfors{kkrings- og Forsörgelses-Ansta1ten af tor: Malmtorgsgatan 6 A i Köpenhamn, Levertin, C. O. Sveriges Allmänna Sjöförsäkringsaktiebolag London Lloyds Underwriters Sjöförsäkrini Göteborg. Sack, 'I'h, gal', Ferlin, Oscar. Sveriges Hästförsäkringsaktiebolag; kon- Magdeburger Brandförs., Steffcns, Chr. tor: Lilla Vattugatan 21. Mentor-kompaniet i London, se Eagle. Sveriges Angfartygs Assuransförenings af- Northorn-cornp. i London, Brand- och Liffördelningskontor: st. Skeppsbron 30. säkringsbolag, 'I'itz, A. Thule, Lifiörsäkringsaktiebolag; kontor: Norwich Union, Brandförsäkringsbolag i Storkyrkobrinken 13. Norwich och London. Brehm, Hison, C. J. Vega, Sjöförsäkringsaktiebolag; kontor: Lifförsäkringsholaget New- York, Bay, Hans. Skeppsbron 28. Brandenhurger Spegclglas-försäkringsaktie- Victoria, Liffbrsäkringsaktiebolag; kontor: bolag, Lind, Emil, G... Drottninggatan 28. Lif- och Olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Agir, Sjöförsäkringsaktiebolag; kontor: La Centrale, 'I'hiel, Jacques. Stortorget 1. Norwich och London Olycksförsäkringsbolag Agenter rör Utländska Assuranskompanier: Alliance, Lif- och Brandförsäkringsbolag London, Ferlin, Oscar. Assicurazioni Generali, Försäkringsbolag Triest, Rubenson. L. Brandenbnrgs Spegelglas-försäkrings bolag, Elmgren, Wilhelm. Christiania Selskab, Almindelige Brandforsikkrings Norström. Axel. Commercial ounion Assurauce Company i London, Abom, John. De förenade braudförsäkringsbolagsn South British, National & Adelaide ; Generalagentur: Vesterlångg. 16, 3 tro Deutscho Transport- Versicherungs Gesellschaft i Berlin, Schipmann, Heinr. Deutscher Lloyd, 'I'ransport-Yersicherungs- Actien-Gesellsch., Berlin, Schipmann, H. Eaglekompaniet i London, som äfven öfvertagit Lifförsäkringsbolaget Albions gamla förbindelser, Sack, Th. Economic-lifförsäkrinjl'ssällskapet i London, Berglund, Aug. 'I'h, Equitable., Liffiirsäkringsaktiebolag i Newyork, Aberg, P. S.. i Norwich, glasförsäkring, Berg, Rudolph. Korwich Union Fire Insurance Society, Brehm, C.. Northcrn of Europe Railway C:o Lrted : kontor: Norra Blasiiholmshamnen 5 C. Olycksfall- Försäkringsaktie bolaget i Köln, Generalagentur: Vesterlångg. 16, 3 tro The Newcastle. Commercial Insurance Co. Limited, Sjöförsäkringsbolag, Newcastle on 'I'yne, Dreydel, Charles. Nye Danske Brandforsikkrings-Selskab i Köpenhamn, Sack, Th. Pelikan-litassuranskomp. i London, Paton, K. Phoenix-kornpaniet i London, dito. Petsdarner Lifförsäkringssällskap, Hoyl Joh. C. Preussiska National- Försäkringsbolaget i Stettin, Schipuiann, Heinr. Schlesiska Försäkringsbolaget i Breslan (Glasförsäkring), Beskow, Gust. Schweiz Transportförsäkringsbolag Beskow, Gust. i Ziirich, Spegelglasförsäkriugsaktie bolaget Brandenburg, Lind, Emil, G. 'I'he Underwriting & Agency Association, London, Sjöförsäkringsbolag, Möller, Julius.

13 286 Främmande magters Beskickningar och Representanter. The Whittington, engelskt Lifförsäkrings- korrespondent för Magdeburg Bäckversicha, bolag, Hellsten, O. rungs-gesellschaft. Throndhj.e~s ~ra~dforsi~kri~gssels. ~yk, L. HoZlsten, B., besigtningsman för Bureau Tyska Llifo!sakrmgsb. 1 Lub.eck, PrIeSS, A. V ritas Lloyd International i Paris. 'I'ransatlantische Feuer- Yersioherungs- Ac- e, tien-gesellschaft i Hamburg. Agentur: Olson ~ Wright, fullmäktige för Comitå Engvall, C. A; Ekdahl, A. F. des Assureurs maritimes i Paris och Bor- Victoria i Berlin, Allmänt Försäkringsbol. deaux samt för Arendals Skibsassurance- (värdeförsändelser), Beskow, Gust. forening. Ziiric?: Transport- o. Olycksfallförsäkrings- Springer, Gust., reassuransbyrå för Skanaktiebolag, Berg, Rudolph. dinavien. sub-direktör och ombud föl' ut- Agerskow,K.,omb.for Gerrnanischer Lloyd. ländska brand. och sjöförsäkringsbolag. Brogren F J. fullmäktig för American Schipmann, Heinr., Matthiessen, A. haveri- Lloyd Univer~al:' kommissionärer, fullmäktige och hafverikom-. missionärer föl' flera Berliner- och Stetti- Glose~eyer, A., fullmäktig (attutfö~aderas ner-sjöförsäkrings bolag samt för Verein talan) for samthga Hamburger, Lubecker Bremer-See-VersicherunO's-Gesellscbaftenoch och Dresdener Sjöassurans bol. samt Rben- Sjöförsäkringsbolaget i~kor i Moskwa m. fl. Westfaliska Lloyds, Wiener Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Versicberungs-Ge- Sydow. F. von, Fullmäktig för London sellschaft Schweiz, fullmäktig och haveri- Lloyds sjöförsäkringsbolag. Främmande magters Beskickningar och Representanter. Bes kickni n g a r. Amerikas Förenta Stater, Ministerresident, Plenip., Vicomte Antonio William W; Thomas. Da Cunha de Soto Maior, Belgien, Ministerresident: Baron G. Preussen och Envoyå Extraord. och Minist. Forgeur. Tyska Riket, Plenip., R. von Pfuel. Legationssekreterare, A.I. G. Leg.-sekr., 1<'.von Miiller. Öarton de Familleureux. Cbancelier, H. Buxbaum. Ryssland Envoye Extraord. o. Minist. Danmark, Envoye Extraord. och Xinist. 'PIenip., Nikolai Schischkin. Plenip., F. E. Bille. F" t L t k t D Legationssekr., 1<'.von Haxt- ors e ega.-se re er., hausen. Kazarinow. Andre Leg.-sekr., Furst C. Frankrike, Envoye Extraord. o. Minist. Mourousi, Plenip., Grefve C. M. Ste- Siam Envoye Extraord. o. Minist. phen Le Peletier d'aunay.' Plånip., Prins Prisdang. Legat.-sekr., L. A. H. Denaut Legationssekreterare, Luang Vicomte R. de Bondy- Naj Tej. Riario. Spanien Minist. Plenip., L. de Ca- Militär-Attache, H. Appert. ' stellanos. Attache: Babst. " Legat.-sekret. A. de Baguer. Chance,lIer, E. ThIebal~t.. Stora Britan- Envoye Extraord. o. Minist Italilln, Env~y~ Extraord.. o. Minist. nien och Irland, Plenip., H.RumboldBar:t. Pl~lllp., MarkIs F. C. Förste legations-sekret., E. Spinola.. W. Cope. JJegatlOnsse~reter~re, MarkIs Andre legations-sekret., G. E. Beccaria-Inoisa. Greville, Japan, Enyo.ye Extraord. o. ~linist. Turkiet, Envoye Extraord. o. Minist. Plemp. HanabusaYos.hlmoto. 'PI'nip Caradja Pascha. Attache: Ftatsbashi.. e.,.. Nederländerna, Envoyå Extraord. o. Mi- Österrlke- Envoye Extraord. o. Mimst. nist. Plånip, Jonkheer R. Ungern, Plånip., Baron C. Pfuster- A. A. E. von Pestel schraid von Hardtenstein. Portugal, Envoyå Extraord. o. Minist. Legat.-sekret., Vakant.

14 Främmande magtlrs Konsuler. - Stockholms slott. - Stockholms stad. I Konsuler. Amerikas Förenta St~ter, Elfwing, N. A.. Monaco, Mahn, C. A., Generalkonsul. Generalkonsul; kontor: Norra Humle- Nederländerna, Blanck, Otto, Generalkonsul gårdsgatan 4. för Sverige; kontor: Mäster-Samuels- - Horngren, L. H., vice Konsul. gatan 64, öppet 10-3 på dagen. Argentinska republiken, Smitt, J. W., Ge- Peru, Rettig, Gotthard, Generalkonsul; konneralkonsul, Kh. Trädgårdsg-atan 13. tor: Drottninggatan 79.. Belgien, Cederlund, F., Generalkonsul; kon- Portugal, Graf, W., Generalkonsul, LIlla tor: Stadsgården 10. Nygatan 12. Östergren. K., vice Konsul, st. Lilla - Engeströrn, Carl, vice Konsul, Norra Nygatan 22. Humleg-årdsgatan 23. Brasilien, de Souza Leconte, E. A., Gene- -- Graf, j.or, Wilh., Konsularagent. ralkonsul (bor i Köpenhamn). Rumänien, Berg, C. O., Generalkonsul. - Leiber, O., vice Konsul; kontor: -- Sachs, S., vice konsul. Storkyrkabrinken R. Ryssland, Mollerins, Alex., Generalkonsul, - Ericson, G. T., konsularagent. Nybrogatan 6 A. Chile, Lindström, E., t. f. konsul; kontor:. - Möllor, F. B. T., vice Konsul. Kaptensg. 11, 2 tro San Salvador, Engwall, C. A., vice Konsul. Danmark, Davidson. H., Generalkonsul, Siam, Johnson, A., Konsul. Storkyrkobrinken 7. Spanien, Rhodin, H., vice Konsul; kontor: - Mau, A. G., vice Konsul, Vesterlångg.16. Brunnsgränd 4. Ecuador, Mahn, C. A. Generalkonsul. Stora Britannnien och Irland, Drummond- Frankrike, Konsulatsärendena förestås af Hay, R. Konsul; kontor: Norra Blasiibeskickningen. holmshamnen 5 C. - 'I'hiebaut, E., Chancelier, Drottning- Turkiet, Öberg, O. F., Generalkonsul; kongatan 38. tor: Klara Strandgata 48. Guatemala, Burger. H. A., Generalkonsul. Tyska Rikej, von Redlich, W., General- Grekland, Udden berg, Ernst, Generalkonsul, konsul, Alands ",atan 17. Regeringsgatan 6. Uruguay, Keyser, ixten, Konsul, Havai, Burger, H. A., Generalkonsul, Eng- Österrike.Ungern, Benedicks, C., Generalvall, G. A., vice Konsul. konsul; kontor: Vesterlångg. 16, 2 tro Italien, Arfwedson, J., Konsul. - Backman. Charles, vice Konsul; Vester- - Ericson, G., vice Konsul. långg. 16, 3 tro Liberia, Elfwing, N. A. Generalkonsul. 287 Stockholms slott. Ståthållareembetet: I Sekreterare och redogörare för Slottsbygg. Ståthållare: Skiöldebrand, A. F., grefve. nadsmedlen: Porsstrand. J. F. Slottsintendent: Jacobsson, E. A. Slottsarkitekt: Sandels, H. G. Slottsfogde: Björksten, G. G. R. _ Stockholms stad. Öfverstå thä Ilareem betet. Öfverståthållare: af Ugglas, C. G., friherre. Stadsfogdm': Underståthållare: Bråkenhislm, P. r. Förste stadsfogde: Wäsell, G. A. Sekreterare: Vakant; Berlin, J., tillf. Andre d:o: Sommarin, G. J. H. Notarier: Lagercrantz, A. J.; Weinber~, C.A. Utmätnings- och Stämningsmän: Amanuensor : Bruun, G.; Rosenqvist af Andersson, A.; Flodberg, F. L. j Hedström, Akershult, F. T. P. G.' Eriksson A. G. O.' Julander.E. G.' Vakt~ästa:.e: Nilsson,C.J.A.; Löfström, O.; Lundg,.en, C. F.j Sandb~rg, J. F.i Sand: Wittström. G. A. man, O. A.; Wennström, J. F.

15 -- d Kungl. 28'3 Öfverståthållareembetet. - Poliskammaren. Förordnade att vid Ö/verståthållareembetet 6:e roten, Ad. Fredr. norra, Bohman, J. A. tillhandagå parter med handlingars ingif- 7:e " Jakobs södra, Akerhjelm, U. vande samt uttagande och afsändande af 8:e "norra o. Johannis, Gill- Öfverståthållareembetets Kanslis beslut och berg, S. utslag, på sätt i Kungl. Kungörelsen den 9:e " Ladugårdsl.vestra,Schröder.C.E. 12 Juli 1878 föreskrifves: 10:c " Ladug:s mellersta, Holm, C. G. Georgii, C. J. 11:e" östra, Jakobsson, V.A. Hintze, T; Carlberg. E. 12:e " Katarina sydöstra, Paulsson, L. Kontor: Myntgat. 4, öppet kl :e " norra, Gartz, J. 'Vid Öfverståthållareembetets afdelning för 14:e "." ~ydvestra, Wes~berg, G. F. Uppbördsärenden. 15:e " Mana östra, Zan?er, J. Kamererare: Granström, F. W. T. 16:e "vestra, Nordvall. A... llevisor och Bokhållare: Sjögreen. R. 17:e Kun~sholmen, den del som a; Kammarskrifvare : Elfström A O' Geete belagen yester om PIlgatan (pa,.." Kgl. l\1aj:t beroende). O.!l. A. J J A.. S J Uppgift. till hvilka rotedistrikt de olika Vaktmästare: ansson,..; Engstrom,.. qvarteren höra, finnes upptagen i tabella- Uppbördskommissarier: risk form efter slutet af egendomsförteck- Storkyrkoförsamlingen: Strömwall. F. O. ningen i kalenderafdelningen. Klara församling: f::)u.ndg~.en,f: C,. Juridiska Rgd och Up lysningar Jakobs och Johannis forsamlingar [emte dd l c p. d l Skepps- och Kastellholmarne: Seth, A. O. ~e e a~. at persone!., som om sm me ~ - Adolf F edriks och Kunzsholms församlingar' loshet forete vederborande rotemans m- r e tyg, af Norman, "d l C. ~ E. d'. B k de C P P'hl l gren, Ph'l' IIp, h" d h R'dd 3 Jl. ara sn., l areg., La d?ga~. s an\~s.0. ar an r,.. 1 tr., mottagnlngstid f. m., och Ma1'1a,forsamlmg: yon der Burg, A. B. Sandström, Anders, v. häradsh., st. Nedre Katarina d:o: Buren, N. P, Munkbron 1, 2 tr., mottagningstid 8-..Mönstringskommissarie för Stockholms Be- +10 f. m. väring: Sandström, C. A., t. f. Poliskammaren. Stockholms stads Mantalsnamd. öf erståthållare. af U la C G frih.. <Expeditionen: två trappor upp i stadens v e,gg~,.., 1'1 erre. rådhus).' Un~ers~athallare: Bråkenhielm, P. J. Ordförande: Öfverståthållaren. Pol~s~astare: Ruben.son, S... 'Öfrige ledamöter: Polismäst.: Förste stads- Poliaintendent: Berlin, J., tjenstl., Hmtze, l"k T' f t d f Il "kt' Id T., tjenstförr, a aren; va a s a s u ma ige va e: S k terare. Ed G E Rubenson, M., och Sidenbladh, K.; Vice e ~e rar.: ~rei!-'.. ordföranden i fattigvårdsnämden; Ord- Regls~ratOl. Juringius, C,.. föranden i helsovårdsnämden; Folkskole- Notarier: Dahlgren, C., tjenstfri: ~er~m~n, inspektören. H., t. f.; Lundvall, A., tjenstfri: Schön- <! l t P l'. t d t d St d meyr, B. J., t. f. ""upp ean er: o Ism en en en, an re a s- K r t.. H Il J G' B d l F T' läkaren, Almgren, O., von Friesen, S. ans IS el. a,.., onne a,.., G.' Wedberg J.' Nilsson S. wn- LUI!d~.en, C. F.; Ahlp,erg, C. M. E. t.'öm Z ", v., l Magaslllsforvaltare: Lundin, L. E. Ko:t~on~nt 'och protokollsförande. Barkan- Förste Vaktmästare: Nilsson, J. A. der C P Andre d:o: Svanberg, J. A., Polisdomstolen. Rotemän: Polisdomare: Kullberg, C. l:a roten, Storkyrkoförs., Hedström, G. E. Biträdande Polisdomare:,Willers, W. 2:a " Klara södra, Jacobson, G. F. Notarier: Willers, W.; Ahrberg, H. 3:e" "norra, Hulting, A. W. Kanslister: Beckman. C. L. H.;.Åberg, A. W. 4:e " den del af Kungsholmen, som Iig- Vaktmästare: Ericsson, C. F. ger öster om Pilgatan intill Stadsfislcalskontoret. Reparbansgat.,hvareftergräns- Förste Stadsfiskal: Bergström, A. W., t. f. linien följer denna gata till Andre Stadsfiskal: Cederborg, P.. skilnaden mellan qvarteren Te- Tredje Stadsfiskal: Johansson, A. M., t. f. gelslagaren och Roddaren, af Detektiva a/delningen. tvilka det förra helt och hål- Vaktkontor, st. Myntgatan 4. let tillhör 4:de, det senare 17:de Föreståndare: Cederborg, P., Stadsfiskal. roten, Lund. F. Kommissarier: Johanson, A. M.; Engnell, '5:e roten, Adolf Fredriks södra, Holm, K.I H. N., biträdande.

16 Kungl. Poliskammaron. - Skorstensfejare. - Magistraten. 289 ()fverkonsta.plar: Sjöberg, J. W. A.; Eklund,IÖfverkonstaplar: Wahlström. J. A.; Fol- J.; Jansson, J.; Stendahl, L. mer, H. F. B. M.; Josefsson, J.P.,t.f. Besigtningsbyrån. Sjunde Po?isdi.;triktet, Ladu[Jård;<lands församst. Trädgårdsgatan 3. r hng )e~te Kgl. D)urgarden.. O Förestånaare: Linderen J. H. Poliskornmiss. Vaktkontor, SIbyllegatan 25; Djurgården, Öfverkoristapel: Da'"hlq;ist, P. Stora Y.ägen 20.. Kommissarie: Hallgren, S. Centralafdelninqen. Ofverkonstaplar: Carlberg, J. M.; Fritzohn,.. Ko~tor, Myntgatan. 5. > A. P.; Frisk, A. F.; Andersson, C.; :Ji'orestandare: Sandström, C. A., Poliskom. Olsson, O. Ofverkonstaplar: Fyrvald, J. A.; Nord- Åttonde Polisdistriktet, Katarina församling. ström, F. A. Vaktkontor, s. 'J'jiirhofsgatan 9. Första Polisdistriktet, Storkyrkq[örsamlingen. Kommissarie: Book, J. V" t. f. Vaktkontor, Stortorget 5. Öfverkonstaplar: Borg, G.; Jansson, J. A.: ]{ommissarie: Schör, A. F. Ljungstruud, F. E. Ofverkonstaplar : Svedin, F. G.; Anderssou, O.; Borg, C. E., t. f.. Andra Polisdistriktet, Maria församling. Vaktkontor, Hornsgatan 56. Kornmissarls: 'I'hrysin, S. P. Ofverkonstaplar: Källatrörn, C. J.: Broman. F. W.; Pihlrnan, N. P. Tredje Polisdistriktet, Kungsholms församling. Vaktkontor, Parmmiitaregatan 7 o. 9. Kommissarie: Eckerström, J. H. Öfverkonstaplar: Östing, P. A.: Petterson, P. J. Fjerde Polisdistriktet, Klara församling. Vaktkontor, Klara Bergsgata 52. Kommissarie: Eckerström, J. H. Öfverkonstaplar: Malmqvist, C.; Hasselberg. A. O.; Obera, A. A. A.; Sohagerström, C. O. Skorstensfejare. Förstu trakten: Kungsholms förs. och den del af Klara förs., som är belägen vester om Klara Strandgata, Korsgren, R. J. Andra trakten: Adolf Fredriks församling, Dahlström, C. B.. t. f. Tredje trakten: Johnnnis församling jemte delar af Jakobs och Klara församlingar, Andersson, A. G. Fjerde trakten: Vestra delen af Ladugårdslands församling, Elander, A. G. Femte trakten: Östra delen af Ladugårdslands förs. med Djurg., Denckert, A. F. Sjette trakten: Jakobs förs. med undantag af dels den del, som lagts ti1l3:dje trakten.dels ock Skepps- och Kastellholmarne, Wiksten, H. Sjunde trakten: Klara förs. med undantag af de till l ista och 3:dje trakterna lagda Femte Polisdistriktet, Adolf Fredriks fbrsamlinq, o delar, Braun,.F. A., t. f. Vaktkontor, Drottninggatan 102. Attonde trakten: Nikolai församling jernte Kommissarie: Lindgren, J. H.. tjenstfri; Skepps- och Kastellholmarne samt galer-.. Sjögren. C. J., t. f. v arfvet, Johansson, P. A. Ofverkonstaplar: Ingeström. C.. J.; Jonzon, Nionde trakten: Norra och östra delarne af P. S.: Lindberg, C. I Katarina församl.. Sjöberg, C. R., t. f. Sjette Polisdistriktet, Jakobs och Johonnis ITionde ~rakten: N.orra delen af Mari.a förförsamlingar. samling, Rossander. E. E. J., t. f. r Vaktkontor, Smålandsg:,atan 20. Elfte trakten: OfTiga delar af Katarina och Kommissarie: Larsson, C. G. Maria f'örsarnl ingar, Sundström. W. Magistraten. Pr.eses: af Ugglas, C. G., frih. Öfverståthåll. Ledamöter: Hultgren, J. A., Rådman; Arwi dsson, H. L, Rådman. Rådhusrätten. Stadsnotarie: Rundqvist, Första afdelningen. A. Ordförande: Ulrich. A., Borgmästare. Ledamöter: Stenberg, O.L.,Rådman; Aberg, TredJe afdelninqen, Ordförande: Forssgrön. Andra afdelningen. Viee ordf.: Vakant. A. R., Rådman. B. M., Rådman. Ordförande: Lundberg, A. F., Rådman. Stadsnotarier: Eisen, E.; Löwenhjelm, E. 19

17 290 Magistraten. Fjerde afdelningen. Ordförande: Billing, W., Rådman, vice Ordförande: Hård af Segerstad, B. A. ]J. Stadsnotarier: Benckert,H. T.; Mothander. A. Femte afdelningen. Ordförande: Dahl, G., Rådman. Vice ordförande: Petersson, A., Rådman. Stadsnotarier: Samuelsson, L. W.; Norin, C. A. Sjette afdelninqen. Ordförande: Krook, F., Rådman, vice Ordförande: Hjortsberg, F., Rådman. Stadsnotarier : Nyström, N. G.; Brissman, G. L. Afdelningen (ör' Tullmål. Ordförande: Stenberg, O, L., Rådman; Ledgmöter: Arwids~on, H. 1., Rådman; Aberg, A. R., Radman. Notarie: Norin, C. A. Rådhuskansliet. Magistratssekreterare: Martin, Registrator: Blachet, G. W. Kanslist: Sundell, J. O. N. W. Stadsaktuariekontoret. Stadsaktuarie och Registrator: Kruse, L. Kanslist: ThoreIl, R. Stadsarkivariekontoret. Stadsarkivarie: Schiitzercrantz, A. V. Kommunalst yreisen. Förmyndarekammaren. Ordförande: Ulrich, A., Borgmästare. Ledamöter: Stenberg, O. L., Rådman; Åberg, A. R., Rådman. Assistent: Möllersten, G. A. Notarier: Ingeström. C. V. A.; Lindeberg. G. Karnererare. Rehn, A. G. Kurator: Dahlgren, C. Amanuens: Hultgren, O. J. Sterbhusnotarier: Rosenström, A. T.; Hanftman, N. M. G. Revisor: Löfberg, N. A. l:ebokhållare: Gille, H. J. E. 2:e d:o Swahn, L. H. Stockholms stads Byggnadsnämd. Denna nämd, som har sina sammankomster i Rådhuset, handlägger alla hufvadstaden rörande byggnadsfrågor samt hvad dermed eger gemenskap, enligt K. M:ts byggnadsstadga för rikets städer af den 8 Maj 1874 samt den särskildt för Stockholms stad gällande byggnadsordning. - Anmälanden och skrifter mottagas uti Rådhuset af nämdens sekreterare alla söknedagar I Kommunalstyreisen. Expeditionen: Stora Nygatan strahlska huset), 1 tro Ordförande: af Ugglas, C. G., friherre. Vice ordförande: Lindhagen, C. A. Ledamöter: 100 Stadsfullmäktige, nemligen: Almgren. O.; Almström, R.; Andersson, J.; Arnberg, J. W.; Backman. J. F. L.; Berg, C. l!~.; Bergqvist, L.; Bergstrand, C. E.; Bexelius, A.; Billing, W.; Bjurholm, A.; Björn, C. G.; Björnstjerna, C. M. L.; Björnstjerna, R. M.; Bolinder, J.; Buhre, J. G.; Börtzell, J. E. A.; Crusebjörn, J.; Edberg, C. K.; Edelstam. C. 1<'.; Edelsvärd, A. W.; Ekgren, C. E.; Feychting, A. W.; Fischer, E.; Forssell, H. L.; Forssman, L. A.; Forssner, C. A. H.; Francken, G. W. von; Fries, Aug.; Fränckel, E.; Funck, C. O., af; Gerle, C.; Grafström, C. J.; Valde af Magistraten: Ledamöter: Lundberg, A. F.; Hultgren, J.A. Af Stadsfullmäktige utsedde: Ed~s::,r~. A. W.; Lindgren, A. M.; Wret- Sekreterare: Lagervall. B, Stads-Arkitekt: Hedin, A. L. Stads-Ingeniör: Ygberg, H. 2 B (Berg- Granholm, A.; Gustafsson, R.; Hagerman, H.; Hallin, O. F.; Hawerman, E.; Hedin, S. A.; Holmberg, J. P.; Holmström, W.; Hylin, P. J. A.; Hähnel. C. E.; Isacsson, A. F.; Kolmodin, E. W., Kumlien, A.; Lagercrantz, C. A.; Lagergren. A. G.; Laquist, H.; Lemon, A. O., Lewenhaupt, C. M. C.; Levertin, C. O.; Lindgren, A. M.; Lindhagen, C. A.; Lindholm, A. G.; Lindqvist, C. A.; Lundb:rg, A. P.; Mar~in, ~. W.; ~öl~cl:, G. W., Nelson, C. A., Norman, A., NOlström, M.; Ohlsson, Joh.; Palme,J.H.: Palmstierna, C. F.; Philipson, C. D.; Redtz, J. M.; Rosen, A., von; Rubenson,,J.; Schönmeyr, A. C.; Sebardt, W.; Seippel, J. A.; Stackelberg, B. O.; Stråle, G. H.; Stålhammar, A.; Sundström, H.; Söderström, C. C.; 'l'elander, R.; 'I'havenins.E, ; Tibell, L.; Törnebladh,

18 Kommunalstyre H. R.. Ulner, C. R. T.; Wagner, S.; Wallenberg, A. O.; Wallenberg, K.; Wedberg, J.; Wendelins, S. A.; Werner, F.; Wiberg, Fr.; Wicander, A.; Wiklund, W.; Winborg, '1h.; Wretman, F.; Abergsson, A. V.: Ädelgren, A. P.; Adelgren, C. A. T.; Öberg' J:or,.J.; Öhman. E.; 2 vakante... Sekreterare: Rubenson. M. Kanslist: Lyberg. C. Under Ko m rnu n a ls t y re ls e n verk: Isen. 291 Auktionskammaren. Inspektor: Schönrneyr, B. C. Kommissarier: Sköldberg. M. H.; Nystedt, O. E. Kassör: Dahlstri;m..J. A. Notarier: Dahlgren, E. T.; Gille, H. J. E., t. f.; Dahlgren, C. J. J., t. f. Notar ieb itrude: Bockman. E., t. f. Kassaskrifvare: Carlqvist. O. Bokau ktionsverket. hörande Entreprenör: Uart.z, C. t. f. Notarie: Arborolius. G. P. I. Stadsfullmäktiges Beredningsutskott. Allmänna Pantlåneinrättningen. Ordförande: af Ugglas, Irih. Direktör: Lundwall. A. T.. t. f. Vice ordförande: Liudhazeu, C. A. Kontrollör: Dahlström. K. A.. Ledarnötert Almström,Bergqvist. Ekgren, [Kassör: Lodin.E. O. A. Fries, Fränekel. Lindholm, Rubenson, IPantinspektor: Lundwall, A. '1'. o Schönmcyr, 1:ehlllder och Wall?nberg.IKontorsskrifvaTe: Wessberg, G. F., tjenst- Suppleanter: Hallin, Almgren, Levertin, Ger- ledig; Zottra-us, C.; Palm, C. J.; Björn-. le och Stackelberg.. SOIl, P.. Söderberg, C. G., t. f. Sekre~el'are: Rubensnn, Jl, Värderingsmän: Norling, N. G.; 'I'örnström.C. Kanslist: Lyberg, C. Vice d:o: Ericsson, J. 2. Drätselnämden. Polisombud. Sohlberg, C. A. (Expeditionen: Stora Nygatan ~ a) in Pleno. Ordför ande: Björnstjerua, gretve. Sekreterare: Kansliet. Lidmun. 'rh. Ombudsman: Schönmeyr, B. C. Notarie: Schutzcrcrantz. A. V. Kanslist och registrntor: Bandelin, Karnererare. Kammarkontoret. Stadskamererare: Ekwall, A. Stadskassör: Dahlerus, G. Stadsbokhållare: Kihlen, O. Bokhållare: Werner, K. F.. FrostelI, E., Karlson. R. Kontorsskrifvare: Plodmark, J., Nauman, 1. L., Hessclgren, A. W., tillf. Revisionskontoret. Stadsrevisor: Heinholdson. H. B. Koutorsskrifvare: Lindberg, G. A. b) Drätselnämdens Första Afdelning. (Handhafver det egentliga drätsel väsendet). Ordförande: Björnstjorua, grefve. Ledamöter: Andersson, Björn, Edelstam, Ekgren. Fischer, Forssman, grefve von Rosen, Stråle och Söderström. Suppleanter: Sundström, Hyliu, Öhman, Lagercrantz, Backman. Stads ingeni orskontoret. Stadsingeniör: Ycberg, H. Andre ingeniör: Lindqvist, P. A. Amanuens: Brodin. A. Jernvägen. i". 1 tr.) Vågmästare: Runboru, P. G., t. f. Bokhåll:.re: Wall. P. A. Viig,!!re: Trönllbe~g. G. 1:'\: La!SSOll, G.; I oberg, C. A.:'_l:halltz, G:.; Klint, G. C., \Vibarn, P. ]IL, t, f. Jernbärareåldcrmuu: Rnnbom, P. G. H., f. el. Hamnvågen. Vägare.:.Schönberg, F. L.; Redtz, A. och Backlin, HJ. Torgvägarne. Vågskrifvare: Wahlström, G. A.; Elffors, E. Brandkären. Kurnererare, Brandchef: Hollsteu, Bl'. Bralldlöjtllant: Hosell, E. Underlöjtnant: Flcetwood, G., frih., Löjtn. 'l'elegrafbiträde: Karlberg. A. Fanjunkare: :l'iarin. J. Verkmästare: Lundgren, C. J. Serveanter: Pettersson, O.; Medin, C. B.; Otterdahl, r. O.; Nilsson, J. W. Örrige tjenstemän. Pöreatåndere för Mannfakturstårnpelkoutoret för kortstiimpling: Johansson, H. Å11g'slupdnspekiör: Ahlbaum, H. Hamnkontoret. (Carl Johans torg). Hamnkapten: von Sydow, F. Kontorsskrifvare hos Hamnkaptenen: Plygare, C. H. Slussmästare: Lindborn. Bo Hamnfogdeinspektör: Lindberg, G. E., t. f.

19 292 Kommunalstyreisen. Hamnfogdar: Clausen, C. C., Kungsholmstorg 2. Skeppsbroh., Viktnalievågen, Thnnell, C. Eriksson, J. E., s. Pilgatan 16 o. 18. Stadsgårdsh., Stadsg. 12, Gezelius, C. J. Fahnehjelm & C:i, n. Klara Bergsgata 42. Mnnkbrohamnen, Schnltens gränd 9, Johansson, N. P., G:a Kungsh.brogat. 37.Malm, A. D. Karstorp: & C:i, n. Mäster-Samuelsg. 45. Riddarholmshamnen. Birger Jarls torg 9, Ljungberg, J. A., st. Kindstugatan 11'1 Bruzelius, C. M. ' Naumbnrg & C:i, Norrlandag. 42. Blasiiholmshamnen, Hofslagaregatan 1, Naumburg & Hultman, n, ÄI"'nd~g. 11. Knöppel, J. G. Bundquist & komp., n. Regeringsg. 39. Nybrohamnen, Grefgatan 1, Hansson. P. Siefvert, G. L.. L1. Majorsgatan 12. Kungsholmshamnen, Gamla Kungsholms- Svensson, K. J., s. Hornsgatan 80. brogatan 56, Kohlström, C. W. Tengelin,.r. N., s. Bagvaldsgatan 18. Hamnlotsar. Mårtensson, E.; Smith, E.; 'I'halen, P. A., n. Mäster-Samuelsg. 47. Graff, A. H. E.: Hofvander. A. W.; Hå- Undin & Gustafson, n. Ålan<lsgatan 24. kansson P. Wiklund, W., n. G. Kungsh:sbrogatan RenhlIIlningen. 42 o. 44. Hnfvudkontor, Stadshuset, ingång från Pe- Vattenledningens verkst ds, förrådster Myndes backe. och afdeln.-kontor: n. G:a Kungosh.-brogat. Direktör: Wallander, F. G. F. 56. Adresserna ii Hemtningskoutoran återfinnas 3. Helsovårdsnämden. i Adressafdelningen. (Byrå: Klara vestra kyrkog. 3 B, 1 tr.) e) Drätselnämdens andra afdelning. Ordförande: Wretmau, F. (Handlägger byggnadsfrågor.) Vice ordförande: vakant. Ordförande: Billing. Led~.möter: Polismästaren, Förste. stads- Ledamöter: Bolinder, Crusebjörn, Feyeh- läkaren, Dahlander, G.. R.,..Loven, S., ting, von Franeken. Lagergren. Ohls- Salander, B.!I.' och Wikström, Z.. son, Redtz, Wagner. Suppleanter: Polism.~endenten, Sundh~tslll- Suppleanter: Wieander, Werner, Stålham- spektoren, von Dobeln, J. W., Walhn,E. mar, Granholm. W., Dahl, F. Buhre, J. G. G. A., Schubert, Rob., Kasernrnästare: Rosell, O. E., t. f.; Schu- Sekreterare: Sq,hönmeyr'HB. C. bert, R. C., t. f. Ombudsman: Ahrberg, t1j. Karnererare. Kellin, P. N. Byggnadskontoret. Kanslist: Iseeus, E. R. (Munkbron 1 A). Byggnadschef: Knös, C. J. Helsopobsen. Ingeniörer: (arbetsehefer) Lilienberg, V. E. (Byrå: Klara vestra kyrkogata 3 B.) (för vattenbyggnader), Alrntz, A. O. Snndhetsinspektör: Wawrin3ky, R. A. (för vattenledningen), Fröman, (J. L. Veterinär: Billström, A. (för gatu- och trnm-byggn:::o.er). Kommissarie: Lindström, F. O. Biträdande arkitekt: Nyström, A. Tio Tillsyningsmän. BY~!!l!ästar~.biträde: W~rming, P. E. J:son Köttbesigtnings-b!Jråerna.. ~ra gaddbmkh~ile.: L~eddbn,A. G. E t' t Norr: Repslagaregatan 4 Aj förest.: Billyggna s o a.. ld erg,.., Jens - trö A ledig, tillf. Montelius, C. A.; Myrberg, Söde:o~~l~ jernvågen: Carl Johans torg; K. L.. f" t' d. K" b S A Materialförvaltare: Westerstrand. C., ores.an..are. ~ns erg,.. Verkmästare vid vattenledn.: Anderberg; H. Vaccmatorer se SId. Förste Maskinist vid vattenledn.: Gerle,J.E. Styrelserna öfver Sabbatsbergs, Katarina och Kontrollant öfver lysgasen: Ekman, F. L. Maria Sjukhus samt Södra I Barnblfrdshuset Kontrollant öfver vattenförbrukningen: äro upptagna längre fram i denna afdelning Appelberg, K. O. G. under rubriken Sjukvårdsanstalter. Namnen Vatten- och afioppsledningar utföras på stadens Distriktsläkare återfinnas längre och repareras af följande utaf afdelningen fram i denna afdelning. Se sid Antagna entreprenörer:.. d Bennet & komp., n. Rödbodtorget 1.. ~. Fatt/gvar snåmden. Berggren, E. E., n. Dav.-Bag.-gata 28. (Fattlgvardsexped.: st. lvlyntg. 6, 3 tr.) Bergström, J. W., n. Bryggareg. 11. Ordförande: Fåhnens, R.. Branndbeck, M. E., st. Stadssmedjeg. 8. Ledamöter: Abrahamsson, J. O., Askergren. Carlesons söner, C. A., s. Hornsg. 35. H. E., Bexelius, Björklund, G., Gerle,

20 Kommunalstyreisen. Hylin, Lagergren, Lundblad. J. C., Nor-' Redogörare och protokollsförare: ström, M., Schubert, R, Stålhammar, berg, C. Wedberg, Wendelius, \\J ikström och Ädelgren, C. A. T. Suppleanter: Aurell, Björn. Söderström. Svanström. F. Nelson, Boiwie, G. G., Sebardt och Werner. Sekreterare : 'I'horell, R Karnererare. ~ellin, P. N. Ombudsman: Ahrberg, Hj. Kanslist: Vakant: tillf. Lindblom. G. F. Kanslist på Ordningsbyrån. Beckman, C. L. H. Församlingarnas fattigvårdsstyrelser. Öfrige ledamöter: Ericsson, C. R; Malmberg, Storkyr kcftirscmlinqens jattigvårdsstgrelse. ]'.; Holmgren. C. N.; Staaff, Å. W.; Ordförande: Borgqvist, L. Wallin, M. F. kassaförvaltare. Verkställande direktör: Lundin, C. R Redogörare och protokollsförare: Kellin. P. Öfrige ledamöter: Fehr, F. A.: Björklund, Gust.; Köusberg, S. A.; Wiberg, F.; Styrelsen öfver Sabbatsbergs Fattighus- Laquist, H., kassaförvaltare. inrättning. Redogörare o. protokollsför.: Hanner. P. G. Ordförande: }'ock, A. G. Klara Fsrsomlinqs Pattigvårdsstyrelse. Vice ordförande: Almström, A. E'. R. Ordförande: Sundell, J. O. Öfrige ledamöter: Askergren, H. E.; La- Verkställande direktör: Schultzberg, C. O. gergren, A. G.; Olsson, H. W.; Schultz- Öfrige ledamöter: Kyrkoherden i församlin- berg, C. O.; Wendelius, S. A. gen; Edberg. K.; Aurell, O. H.; Srner- Syssloman och f'örest.: Rosenström, A. ~T. ling, C. F.: Dufva, G. F. Läkare: Cassen, A. W. Redogörare och protokollsförare: Schultz- Predikant: Hallbäck. O. V. berg, C. O. Orgelnist: Eklund, Louise. Jakobs o. Johannie Fsrsaanl, FattigvårdsstYl'else. SV.akktf~lästt~rel:.Pektterssnollt'h C,.. _, JU' ores anr ers 'or: cot man, C.; Nord- Ordforande: Westman, h. A. ström A. yerkställande direktör: Askergren. H. E. ' Ofrig~ led~möt~r: ~astor i, församlingen, Styrelsen öfver Stockholms stads allmänna Hindbeck. I. O., Beckman, J. C., Ju- försörjningsinrättning. lin, F., Lundberg, Vincent, (Kungshol!,llen, Repar!,bansgatan 22). Redogörare o. prot.-för.: Löwenhjelin, G. F. Ordförande: Oberg, J., j.r. Mm'ia Magdalena Försami. FattigvåTdsstYl'else. Vice ordförande: Guilletmot, F. '1'... Öfrige ledamöter: Haustedt, C.; Svensson, Ordförande: Adelgren. C. A. T. G R H E S h b t R Verkställande direktör: Abrahamson, J. O. x..: awerman,.; c u er,.; Öfrige ledamöter: Jäderlund, Å.; Bergste dt, Norströrn, :M. _ Syssloman och föreståndare: Wahlqvist, 'I'h, C., kassaförvaltare; Lindbom. C. V. W.; Predikant: Svedberg', A. Nordlund. J.; Norman. A. Läkare: Strandberg. H. Redogörare o. prot.-för.: Ljungströru, P. V. Biträdande läkare: Stendahl, A. M. Katarina Pörsamlings FattigvårdsstYl'else. Protokollsförande hos styrelsen: Möllor, F. Ordförande: Wikström, Z. Bokhållare: Nyström, C. W.; Carlsson, C. Verkställande direktör: 'l'idströru, C. W. J. J.: Walinder, A. Örrige Ledamöter: Bexelius, A., Kassaför- Arbetsförestånderska: Rubin, H., Fru. valtare. Hylin, Alb.; Ohlsson, N.: De å Inrättningen intagna personer få Norström, :M.; Landqvist, Axel. besökas söndagar oeh helgdagar kl.l-4e. m. Redogörare och protokollsför.: 'I'ollstcu, B. samt de å sjukhuset intagne personer alla dagar kl e. m. Kungsholms Församlings Fattigvård$sty,.else. Ordförande: Schultzberg, E. M. Styrelsen öfver Stockholms stads Arbets- Verkställande direktör: Norselius, R. inrättning. Öfrige ledamöter: Sjöholm, P. G.; Ahl- (Söder: Stadsträdgårdsgatan 2.) ström, C. A.; Svensson, A. :M.; Blom- Ordförande: Sundell, J. O. quist, O. R. Vice ordförande: Billing, W. 293 Linde- Laduqårdsland» Församlings Fattigvårckstyrelse. Ordförande: Moberg, J. G. yerkställande direktör: Wedberg. Jac, Ofrige ledamöter: Isaessen. A. ]'.: Hård af Segerstad, A.; Schubert, L.: Werner, P.; Kyrkoherden i församlingen. Redogörare o. Protokollsför.: Fongberg, F. Ado!!, Fredriks Pörsamlings Fattigvårdsstyrelse. Ordförande: Lagergren, A. G. Verkställande direktör: Pro bst. J. C.

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904,

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904, r^tj-jdi ^U'H UI'l iüh MŒBB1 IMInüUln :! i Redaktör och utgifvarei N:r 18. F R A N S J. H U S S. Telefon; Brunkeberg 14 97. NORDISKT MUSIKBLAD. Stockholm den 5 December 1904, Jules Massenet. ket nyligen

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden.

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. DOKUMENT Fotograferna Erik G Svensson, Roger Turesson och Jeppe Wikström har med STO C K H O LM över 1 000 nytagna bilder fångat

Läs mer