KALENDER - AFDELNING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALENDER - AFDELNING."

Transkript

1 III. KALENDER - AFDELNING..._

2 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~. 2 till o. m. d. 19 denna månad.» 28. HertIg:s af Vestergötl. namnsdag. Maj: Bevill,ningsberedning:e sammanträda. Febr. 10. Prin~essan Eugenias namnsdag. Jun~. Taxermgskomiten sammanträder.» 27. Hertig-s af Vestergötl. födelsed. * Juli. Stadens tomtören betalas samt ut- Mars 12. Kro'!-prinsessans namnsdag. skylderna till staden den 1 till och April 6. Hertigens af Söderrnanl. namnsd. med dl!.n ~3..» 9. Påskdagen. November. Pröfningskornitån sammanträder.» 24. Prinsessan Euccnias födelsed. * Nov. Handl., Handtverk., Fabrik. o. egare» 27. Enli;eh~rtig:s af Dalarne namnsd. af skepps~~rf lempa l!ppg. ~ sin betjening. Mai 15. Drottningens narnnsdaz. * December. Rantan a lan från Stockholms Juni 6. Kronprinsens och Hertigens af Skå- stads BrandJ'örsäkringskontor betalas. ne namnsdag.» 16. Kronprinsens födelsedag. *» 17. Hertig.s af Södermanl. födelsed.*» 24. Midsommardagen. Assuransafgifter Juli 9. Drottningens födelsedag. * Aug. l. Hertige~s af Nerike födelsedag. * betalas i September månad till Stockholms» 7. Kronprinsessans födelsedag. * stads Brandstodsbolag till försäkring af Nov. 4. ~veriges och Norges föreningsd, * lösege,!-dom.:» 5. Hertigens af Nerike namnsdag. Okt.ober till Städernas allm. Brandstodsbolag,» 6. Hertigens af Skåne namnsdag. till den ~ar v:arande Brandstodskomiten; Il 11. Hertigens af Skåne födelsedag. * No~embe:. ~:ll ~taderna~ bolag (Jönköpings)» 15. Hertigens af Gotland födelsedag. * till försäkring af losegendom till A. G. Dec. 1. Konungens namnsdag. * Bayard.» 21. Enkehertig:s af Dalarne födelsed. *» 25. Juldagen. Tecknet * utmärker Salut- dagar. Tidkulan. (Navigationsskolan, Mosebackes torg) M Innesilsta. faller hvarje månd., onsd. o. fred. kl. 1t. Om. Januari. Hundskatten betalas å stadens 1~ s. e. m. (Sveriges gemensamma borgerliga kassakontor, st. Stora Nygatan 2. tid), motsvarande Greenwichs medel-middagstid. Brandväsen ; signaler; brandskåp ; räddningsredskap. Brandsyn Om dagen signaleras medels röd flagg med de fastigheter inom Stockholm hvilkaäro och om natten medels lykta, vänd åt den försäkrade i stadens Brandförs..verk eller i trakt,..der elden utbrutit. städernas allm. Brandstodsbolag för fast egen-.ki a!? t sl a g e n äro: dom,. eger rum i Maj månad, på tid och dag, 2 for Sodermalm; o som l Stockh. Dagbl. tillkännagifvas. 3 ( Non-malm, Ladugardsl:t. Skeppshol- --- men och Kungsholmen; Brandsignaler och klämtslag. 4 ( Staden inom broarne och Riddar- _ Brandkarlar tjenstg. i tornet vid J ohan- 5 _holten samt.. ms s.ta~ion, äfve~som i Katarina kyrkotorn, ( Djurgården och Galörskjulsn. hvarifrån nnderra~telse OIll hvarje från torn~n synlig eldsvada telegraferas till stationerna. Endast på brandchefens tillsägelse signa- Brandstationer. leras eldsvåda genom klämtninz antingen d~ elden erhål~it ~tö~re utsträcokning eller Hufvudstationer: da den utbrutit l nksbankens närmaste Norrmalm: Johannie. Malmskilnadsgatan 64. granskap. Södermalrn: Katarina, Tjärhofsgatan 11.

3 276 Brandskåpen.. Öfrige stationer: 63. Göthg!ltan..83 åt Hammarbygatan, Djurgården: Djurgårdens, Allmänna gränd. 55. Katarina östra Ky~~ogata 30, i(ungsholmen: Kungsholmens, Parmmätare- 50. Mosebackes torg (Sodra teater~), gatan 7 och Nya S~ndbergsgatan 1 (Kat. sjukhus.) Ladugårdslandet. Ladugårdslandets, Ladn- 51. Stadsgardshamnen 14,. ) årdslandstorg. 52'.1f o 38, (l\'laga.sm~?olaget), e St!den: Rådstugans, Riddarhustorget. 53. S~ad~.tra~gardsgatan 2, (Sodra arbets- Södermalm:. Maria Adolf Fredriks, torg. inråttuingen), e) 54. Stadsträdgårdsgatan 9, Brandskåpen 61. er 33, äro dels allmänna, uppsatta på stadens 60. «61, bekostnad, dels enskilda, uppsatta på egen' 64. Stora Bondegatan 2, åt Göthgatan, domsegarens bekostnad inom vissa egendo- 56. Stora Bondegatan 44, mar. De finnas under här nedan uppgifna 65. Södra teaterns scen, e) adresser, fördelade på stationerna. 57. Tjärhofsgatan 85, 58. «88. Johannis station: Djurgårdens station: 6. Brunkebergstorg Il, åt Stora Vattug Djurgården, Galervarfvet, e) 12. Bryggaregatan 32, 151. Djurgårdsteaterns scen, e) 14. Drottninggatan 56,åtMäster.samuelsg. Kungsholmens station: 30. «73, 116. Arbetaregatan 4, 31. «108, 13. Gamla Kungsholmsbrogatan 33, 111. Handtverkaregatan 110. «1 (Eldqvarnen), e) 2 (Seraflmerlasar.), 5. Gustaf Adolfs torg, (Stora teatern), 114. «25 (Garnisonssjuk- 15. Hötorget 8, 11. Klara Bergsgata 76 (Gasverket, ~) *) 115. «27, huset), e) 10. Klara Strandg. (Jernv-Centralstatlon),. 38. Kongl. Dramat. teaterns scen, e) 112. Kaplansbacken 10, (Bolinders niska verkstad), e) meka- 35. Kongl. Stora teaterns scen, e) 121. Konradsbergs Hospital, e) 8. Lilla Vattug. 25, (Dagbl~dstr.), e) 122. Kristineberg, e) 20. Luntmakaregatan 65 A, at Rehnsg., 123. Marieberg e) 16. Malmskilnadsgatan 48, 120. Repareba~sg. 2, (Ekmans snickerif.), e) 2. Norrlandsgatan 21, 118.«8, (.å.llm. försörjn. inr.), e) 21. Norrtullsgatan 15, 117.«27, Jernvägsbostäderna, 22. «27, 113. Stora Kungsholmsgatan 4, 37. Nya teaterns scen, e) Ladugårdstandets station: 4. Regeringsg. 3. «34, 52 (Vennb:s ångqv.), e) 139. Artil1:sAmmunitionsfönåd,(Vakth.),e) 136. Blasiiholmen, (Nya teatern), 1. «79, 134. Blasiiholmsgutan 6, (Primurarelogen), e) 18. Roslagstorg 23, o Grefgatan 2, åt Strandgatan, 17. Roslagstullsgatanl,(Sparvagsstallet),e) 140. «55, 19. Roslagstullsgatan 6, 144. Gref-Thuregatan 36, vid Linnegatan. 7. Rödbodtorget 2, Norra Humlegårdsgatan 4,. 39. Rörstrandsgatan 5 (1ansfangelset), e) 145. Norrmalmsg. 32, åtsödrahumlegårdsg., 26. Rörstrandsgatan 29 (Atlas), e) 131. Norrmalmstorg 4, 29. «25. Rörstrands.32,. porslinsfabrik, e) 130. Nybrogatan 142.«10, 55, 27. Sabbatsbergs fattighus, 141. Qvarngatan 31, vid Kommendörsgat., 28. Sabbatsbergs nya..sjukhus, e) 138. Storgatan 18 B, 34. Skeppsholmen, 32. Stora Badstug. (Hogvakten), e) 23, åt 'I'rebackarlångg, 133. Södra 135. Blasiiholmsh. 8, (Grand hötel), «(National-Museum), e) 33.««24, (Ljunglrs tobaks Östra Trädgårdsg. 8, åt Wahrendorfi'sg. fabrik), e) Rådstugans station: 9. Stora Vattugatan 12 (Gernandts tryc Birger Jarls torg 4, (Riksarkivet),. e) keri), e) 100. «6, (Norst.trycken),e) Katarina station: 101.«14, (Svea Hofrätt), e) 59. Barnängsgatan 11 (Spinneriet), e) 102. Helgeandshol~en,(Kungl.hofstall~t),e) 66. Ersta Backe l (Diakonisaanst.), 96. Jerntorget, (RIksbanken), 104. Kungl. slottet, e) *) e) betecknar enskildas brandskåp. ~8. Köpmantorget 1,

4 97. Skeppsbron 26, 95. Stora Nygatan 26, 99. Stortorget, (Börsen). M aria station: 77. Göthgatan 32 A, 78. Hornsgatan 2, 82.» 82B (Provisoriska sjukhuset), 83. Hornstullsgatan 6, åt Besvårsgatan. 84.» 51 (Lignasnick.-fabr.)e) 85.»3~ 88. Liljeholmen, (Jernvägsstation) e) 81. Lilla Skinnarviksg. 2, åt Skinnarvikspl Långholmsgat. 2, (Bergsundsfaktori), e) 76. Maria Högbergsgata 41, 89. Reimersholrn, (Spritfabriken) e) 79. Stora Badstugatan e) 2, (Sockerbruket) Spårvägarne Tantogatan 15, (Sockerbruket), e) 75. Wollmar-Yxkullsg. 25, (Maria sjukhus). 80. Öfra Badstugatan 14. Räddningsredskap för drunknande samt för dem, som äro i fara att omkomma å svag is, finnas på följ. ställen: Allmännagränden, Djurgårdsbron. Andra Gardets kasern, Grefbron, Nybron, Norra Blasiiholmshamnen, Skeppsbron, Stadsgårdsh., Tegelviksh., Ragvaldsbro, L:a Skinnarviken, St. Skinnarviken, Målartorget. Riddareholmsh., Nya Kungsholmsbron. Nya hamnen vid Kungsh., Parmmätareg., Kungsholms torg, Kungsbron och Barnhusviken. Komm Unikationsväsen. Stockholms Spårvägar. Spårvagn afgår hvar 5:te minut å följande linier: Ringlinien. Från Slussen till Norrmalm samtidigt två vagnar, den ena öfver öfver Norrbro; Vasa bron, den andra Hvardagar: Första» vagnen från Raslagstorg»» Slussen kl. 7,37 f. m.» 8» Sista»» Roslagstorg» 10,37e.m.»»»Slussen» 11» Sön- och helgdagar: Första vagnen från Raslagstorg kl. 8,37 f. m.»»» Slussen» 9» Sista»» Roslagstorg» 10,37 e. m.»»» Slussen» 11» La d ugård sl an d s lin ie n. Hvardagar: Första vagnen fr. S. Humlegårdsg. kl. 7,5 zf.m»»» Nybrogatan» 8» Sista»» S.Humlegårdsg.» 11,17e.m.»»» Nybrogatan» 11,25» Bön- och helgdagar. Första vagnen fr. S. Humlegårdsg. kl. 8,52f.m.»»» Nybrogatan» 9» Sista»» S Humlegårdsg.» 11,17e.m.»»» Nybrogatan» 11,25» Spårvagn afgår hvarje 8:de minut å K un gsh olm sii n i e n. Hvardagar: vagnen fr. Gust. Ad. torg kl. 7,44 f.m. Första»»» Pilga tan» 8» Sista»» Gust. Ad. torg» 11,4 e. m.»»» Pil gatan» 11,16» Sön- och helgdagar: Första vagnen fr. Gust. Ad. torg kl. 8,44f.m.»»» Pilg-a tan»9» Sista»» Gust, Ad. torg» 11,4 e. m.»»» Pilgatan» 11,16» Spårvagn afgår hvarje 10:de minut å Dj urgårds linie n. Hvardagar: Första vagnen fr. Norrmalmat. kl. 12,40 e.m n»» Allm. gränd.» 1» Sista»»N orrmalmst,» 11»»»» Allm. gränd.» 11,20» Bön- och helgdagar: Första vagnen fr. Norrmalmat. kl. 8,40 f.m»»» Allm. gränd.» 9» Sista»» Norrmalmst. 1> 11 e.m»»» Allm. gränd.» 11,20» Afgift 10 öre för färd å hvar och en af ofvanstående linier, så väl för hvarje passagerare som för hvarje på främre platformen stäld korg eller paket. Ringlinien och Ladugårdslandslinien äro stälda i förbindelse med hvarandra, så att passagerare, som erlagt afgift på ena linien, eger för samma afgift omedelbart fortsätta färden på den andra. GrlJna skyltar å Ringliniens vagnar. Röda skyltar å Kungsholmsliniens, Djurgårdsliniens och Ladugårdslandsliniens vagnar. Spårvagn passerar hvar 5:te minut: Rid dar h u st or g e t. Huardaqar, Första gången till Slussen kl.»»» Drottningg.» Sista»» Slussen D Il»» Drottningg.» 7.55 f. m. 8,ö» 10,55 e.m. 11,5»

5 278 Spårvägar. - Rum för resande m. m. Siindagar: Oxtorget. Första gången till Slussen kl. 8,55 r. m. Rödbodtorget. D l> l> Drottningg.» 9,5 JJ Ladugårdslandstorg. Sista l>» Slussen l> 10,55 e. m. Staden: Jerntorget. l> l>». Drottningg. I> 11,5 l> Munkbrogatan. D t t n i t Myntgränden. ro n i n g g a an. Rfddarholmen. Hvardagar: Första gången till Slussen kl. 7,45 f. m. Stortorget. l> l> l> Roslagstorg l> 8,15 l> Skeppsbron. Sista l> l> Slussen l> 10,45 e. m. Söder: Adolf Fredriks torg'.» l> l> Roslagstorg l> 11,15 D Salutorg. v. Göthg., midtf. Tjärhofsg. Siindagar: Stadsgården, nedanom Brunnsbacken. Första gången till Slussen kl. 8,45 f. m. D D D Roslagstorg» 9,15» Sista l> D Slussen D 10,45 e. m. D l> D Roslagstorg» 11,15 J) Södra Humlegår'sgatan. Hvardagar: Första gången till Norrbro kl. 7,42 f. m. D D» Roslagstorg» 8, l 7 l> Sista l> l> Norrbro J) 10,42 e.m. l> l> l> Roslagstorg l> 11,17 l> Söndagar: Första gången till Norrbro kl. 8,42 f. m. }) l> l> Roslagstorg l> 9,17 Il Sista J) l> Norrbro» 10,'2 e.m. J) J) l> RoslagstorgJ) 11,17 Il Norrmalmstorg. Hvardagar: E'örsta gången till Slussen kl. l> l> J) Roslagstorg l> Sista. I> J) Slussen J) J) J) J) Roslagstorg J) Söndagar: Första gången till Slussen kl. J) J) l> Roslagstorg l> Sista J) l> Slussen J) l> J) J) Roslagstorg J) Norrbro. Hvardagar: Första gången till Slussen kl. J) J) J) Roslagstorg J) Sista J) J) Slussen J) l> J) l> Roslagstorg D Söndagar: Första gången till Slussen kl. l> D.Il Roslagstorg J) Sista J) J) Slussen» l> Il l> Roslagstorg l> Stationer för Åkare. Norr: Adolf Fredriks kyrkoplan. Brunkebergstorg. Karl XIII:s torg. Centralstationen. Hötorgsgatan. Norra Rumlegårdsgatan. Norrlllallllstorg. 7,45 r. m. 8,15 l> 10,45 l> 11,30 l> 8,45 f. m, 9,15 l> 10,45 e.m. 11,30 l> 7,52 f.lll. 8,71> 11,52 e.rn, 11,22 l> 8,52 f. m. 9,7 l> 11,52 e.m. 11,22 l> Gästgifveri. Norr: Adolf Fredriks södra Kyrkog. 2 o. 4. Skjuts erhålles efter 6 tmr förut skedd beställning; åkare-taxan för gästgifv.- skjuts är inf. längre fram i denna afd. Se sid Bäraregillen eller Stadsbudsexped. Norr: Mäster-Samuelsgatan 51, Rödbodtorg. 2, Styckjunkaregatan 4, invid Norrmalmstorg. Staden: Skärgårdsgatan 7. Hotell och Rum för resande. Staden. Hotell Albion, Myntgatan 3. " Amerika, österlånggatan 2. " Badens Annex, Didrik Ficks gr. 3. " Baden, Didrik Ficks gränd 5. " Berlin Trångsund 2. " Brage, Stora Nygatan 9. " Bremen, Skräddaregränd 4. Dagmar, Österlånggatan 35. Dalarne, Brunnsgränd 3. " de Bourse, Stortorget 7. " de Commerce, Göran Helsingesgr, 4. " de France, Skottgränd 2. " de Frankfurt, Skeppsbron 16. " Falun, Österlånggatan 14. " Finland, Österlånggatan 11. " Freden, Österlånggatan 5L., Götha, Prestgatan 19. " Hamburg, Stadssmedjegatan 10. " Karl XV, Sven Vintappares gränd 2. " Kung Oskar, Österlånggatan 47. " Linköping, Klockgjutaregränd 3. " Neptun, öst~rlånggatan 15. " Nordpolen, Osterlanggatan 29. " Nordstjernan, Österlånggatan 2L " Norrland, Köpmangatan 12. " Paris, Sven Vintappares gränd 4. " Petit, Lilla Nygatan 8. " Prins Carl, Stora Gråmunkegränd 8. " Prins Gustaf, Stora Nygatan 17.,. Prins Oskar, Myntgatan 1 A.

6 Hotell th rum för Resande. Hotell Skåne, Göran Helsingesgränd 3. Sköfde, Stora Gråmunkegränd 1. :: Sundsvall, Skeppar Carls gränd 4. Svea, Lilla Gråmunkegränd 1. " Vega, Österlånggatan 33. " Wasa, Kåkbrinken 4. " Wisby, Österlånggatan 20. " Östergötland, Salviigränd 3 Munkbrogatan 7. :8torn. Gråmunksgränd 5. Stora Nygatan 9 och 13. Norr: Brunkebergs Hotell, Brunkebergstorg 2. Grand Hötel, Blasiiholrnsharnnen 6 och 8. Jernvägshotellet, Lilla Vattugatan 17. Lilla Hotellet, Norra Smedjegatan 17. Hotell d'angleterre, Drottninggatan 6. " Bellman, Klara norra Kyrkogata 6. " Bellevue, Gustaf Adolfs torg 12.." Centralhotellet, Klara v. Kyrkog. 21. " de France, Norra Smedjegatan 10. de suede, Drottninggatan 43. :: Fridhem, Norra Smedjegatan 3. Garni, Norra Smedjegatan 20.. " Germania, Gustaf Adolfs torg 10. " Gustaf Wasa, Norra Smedjegatan 4. " Göteborg, Nya Kungsholmsbrog. 20. " Hamburger Börs, Jak. Kyrkog. 6. " Kanan, Brunkeberg-storg 16. Kina, Klara Strandgata 12. Kristiania, Nya Kungsholmsbrog. 24. " Kung Carl, Malmtorgsgatan 10. " Kung Carls Annex, Regeringsg. 13. " Nord, Klara Bergsgata 29. " Rosenbad, Stora, Akademiegränd 6. Rosenbad, Rosenbad 6. Royal, Norra Smedjegatan 13. Rydberg, Gustaf Adolfstorg 16. Skandia, Drottninggatan 25. " Skandinav, Norra Smedjegatan 16. Stettin, Norra Smedjegatan 12. " Svea, Grytgjutaregatan 38. Victoria, Norra Smedjegatan 14. W. 6, Klara Strandgata 22. " Örnsköld, Drottninggatan 32. Hötorget 14. Mäster-Samuelsgatan 51 och 61. Norra Smedjegatan 30. Söder: Sjömans hemmet, Stadsgården 12. Hotell Södermalm, Hornsgatan 66.»Sällskapets» lokal (Blasiiholmen, Arsenalsgatan 3 A), står öppen för hvarje resande, som genom någon af dess ledamöter anmäles. - Ängfartygskommissionärer. 279 Passpäteckning är nödvändig för resa till Ryssland OGhsker genom A. Mollerius, Nybrogatan 6 A. Centralpostkontoret. Hvilka tider, de olika afd. vid nämda kontor samt filialpostkontoren äro tillgän~liga föl' allmänheten, upptagas under hufvudrubriken postunderrättelser i slutet af denna eller kalender-afdelningen. Jernvägsstationerna. Hvilka tider, de olika lokalerna hållas öppna m. m., upptagas under jernvägsunderrättelser i slutet af denna eller kalender-afdelningen. Se sid. Carlsson, n. Mäster-Samuelsgatan 51, H. Osbeck, n. Stockholms Expressbyrå, Rödbodtorget 2, Seelig g. K:i, Kl. Bergsgata 29, emottaga och befordra gods, som skall afgå med jernvägen. Stockholms Transport- och bogseringsbolag ; kontor: st. Slussplan 63 B. Ängfartygskom missionärer. Boman, Carl W., Flygarsons Efterträdare, st. Skeppsbron 30: Stockholms Augfartygsrederibolags ångare Alleg~:o, ~e!gsund, Nautilus och Presto for linien London-Stockholm via Malmö och vice versa; Rederiaktiebolaget Sveas ångare: Amsterdam, Svea, Freja och Vale för Iinien Amsterdam-Stockholm via Malmö och vice versa; Hrr 'l'ho:s Wilson, Sons & C:nis i Hull ångare för linien Stockholm-Hull och vice versa. - Gods medtages på genomfrakt härifrån via Hull till Liverpool, Dundee, Lissabon, Medelhafvet, Constantinopel, Odessa, Boston, Newyork och FiladeIfia med.flel:a orte.r. Die Neue Dampfer-Compagnies l Stettm ångare: för linie;:t Stettin-e-Stookholm och vice versa, angarne Gewalia och Balder. för linien Antwerpen-Newcastle -Stockholm och vice versa, åncarne Edda, Embla och Lofna för linien Grangemouth-Stockholm och vice v~.rsa; ångarne August, Bernhard, Delbruck och Wilhelm för linien Bremen-c-Hamburg-c- Stockholm-Helsingfors-Abo samt vice versa. Carlsson, N. C., g. K:i, st. Skeppsbron 10: Carl XV, Gefie, Gustaf II Adolf, Gustaf Wasa, Gestrikland. Hernösand Il, S. G. Hermelin, Rudiksvall, Högbo, Linne, Luleå, Njord, Norrbotten, Nord-

7 280 Ängfartygskommissionärer. - Museer m. m. stjernan, Norra Sverige, Norrland, Nya gare Atalanta, Motala, Stockholm och Söderhamn, Konung Oskar, Oulu, Piteå, TellusförlinienSt'Jckholm-Antw~rpen- J. JJ. Runeberg, Skandia, Drottning Havre via Malmö samt Rex och Dux för Sofia, Svea, Sundsvall, Söderhamn, Södra linien Stockholm-Bordeaux via Malmö; Sverige, Telegraf, Thule. Tjelvar, Tran- Rederibolaget Sveas ångare Bore, Gansit 3, Urnan, von Döbeln, Wasa, Wilh. thiod, Svithiod samt ångaren Lennart'I'or- Röhs, Westerbotten, Westernorrland. stenson o. Transit 3 f.linienstockholm- Wäddö Kanal, Ångermanland, Dana. Liibeck via Kalmar; ångarne Riga, Schwe- Deqermark go Schultz, G. A. Tullgrens Efter den o. Tilsit f. linien Stockholm-Stettin; trädare, st. Skeppsbron 4: förnyade Svenska Lloyds ångare Sverige, Chapman, Dana, Ernst. Nare, Norrtelje, Danmark, Skandinavien, Trafik, Adolph Roslagen, Transit 1. Transit 5, Transit Meyer, Bordeaux, Lindholmen, Malaga, 6, Wingåker samt Örebro Rederibolags Julius Csesar och Victoria för linien Mefartyg och däckade pråmar med ängfar- delhafvet-uadix-oporto-stockholm tygen Hjelmaren och Nerike, via Göteborg och Köpenhamn; ångarue Ericsson &" Zetterström, Skeppsbron 26: Vanadis och Verdandi för linien Stock- Aavasaksa, Aura, C'pnstantin, v. Döbeln, holm-newcastle samt direkta svenska. Hangö, Finland, Aba, Norra Finland, ångbåtslinier till Amerika. Gustaf Wasa, Oulu, 'I'orneå, Uleåborg, J. G. Stenberg, st. Nedra Munkbron 1: Vasa, Vega. Södertelje, Gripsholm. Enköping, Nya Hellsten, OUo, st. Skeppsbron 24: Enköping, Tershälla. Trögelin, Pius, Ramb1er, Frutera, Excellent, Augusta, Fagersta, Hallstahammar. Smedjebacken Zeus m. fl. för linien Liverpool-Stock- 1 och 2 m. fl. holm, Rolandseck, Soneck m. fl. för C. O. Strindberg & k:i, Riddarholmshamnen 12: linien Bremen-Stockholm. Arboga, Aras, Baltzar v. Platen, Dal- Nordström &" Thulin, st. Skeppsbron 32: pilen. Dalsland, Delfin, Es. 'I'egnår, Fy- Herrar Good & Flodman. Duncans ångare ris, Garibaldi, Gotland, Göta, Hållsviken Artemis, Severn, Royal Minsttel och II, JIIDO, Klintehamn. Maria I, Maria II, West :&iding, för linien Hull-Stock- Köping, Motala Ström, Norden, Norrholm. Angarne Tage, Sylvan, Middle- köping, Nya Hållsviken, Nils, Nya Upton, Stockholm och City för linien Ham- sala, Nyköping, Pehr Brahe, Pehr Löfveburg-Stockholm samt ångaren Linne. nius, Linköping, Primus, Tjust, Upsala, för linien Riga-Stockholm. Vadstena, Venus, Visby, Vulkanus, Ore- Olson &" Wright, st. Skeppsbron 20: bro, Ronneby, Visingsö, Södern, Trafik, Stockholma Ångfartygsrederibolags ån- Gamleby. Stockholms sevärdheter; Museer; Arkiv; Institutioner m. m. Bibliotek; Akademiens jor de fria Konstema bibliotek, Föreningen jor frivillig vård af sårade och sjuke Fredsgatan 32, är öppet för allmänhe- i fält, n. Fredsgatan i Arffurstens palats, ten, under vårterminen - 10/1 till o. m. 3 halftr. 31/5 - m~ndag~r och thorsdagar kl. 1-3 Föreningen för Nordisk Konst, n. Hamngatan e. m.; hösttermsnen -. 1/9 t. o. m. 18/12-18, öppen oktober-mars söknedagar ~nder ~eptember manad: ons.~a~ar kl. kl. 11-3, sön- och helgdagar kl. 1-3, /210- /212 f. m., under den öfriga de- samt april-c-september söknedagar kl. len: mandagar?eh tho~~dagar kl och sön- och helgdagar 1-4. ~.!!J.; u~der. ferierna stan~dt. Föreningens ledamöter fri entre, andra. A.,t.lleMets historiska museum, VId gamla ar- besökande betala 25 öre' sön- och helgtillerigården, hålles öppet sön- och ons- dagar 10 öre. ' dagar. kl..1-!l'. 1 Handarbetets vänner. Byrån för fornsvenska Belvedere,a,D}.urg3l'rd~n,igranskapet a!bel.- mönster m. m., Brunkebergs torg 15, ma~sio, ar tlllganghg alla dagar emot norra ingången, genom Slöjdföreningens v' kafg.lft. K k 36" t museum, öppen alla söknedagar 10-4;.,S ert-museum n. amma areg.,oppe. fg.ft söknedagar 10-2, söndagar 1-3. mgen a l Flottans arkiv å Skeppsholmen, onsdag och Högskolans mineralogiska, zoologiska och bolördag f. m. toniska institut, n. Klara Strandgata 11.

8 l Bibliotek och Museer m. m. 281 Institutetför blinda, Nybrogatan 37, alla dagar I kl. 12-2, afgift 25 öre; andra dagar efter anmälan hos institutets direktor. och tider afgift 1 kr., då vaktmästaren Institutet för döfstumma, Manilla å Djurgår- Lundberg derom tillsäges; stängdt unden, thorsdagar kl der november och december. Karolinska institutets museum, Kh. Handtver- Nordiska museet (förut skandinavisk-etnokaregatan 3, efter tillsägelse till vakt- grafiska samlingen) H u fv u d af d el n i n- mästaren på stället. gen, Drottninggatan 71 A. och B., sön- Konstföreningen, n. Vesbra Trädgårdsg. 10, dagar 1-9, alla söknedagar (utom onsöppen alla söknedagar (utom måndagar) dagar och lördagar) 11-5, afgift 50 öre e. m. mot afgift af 25 öre, sön- (hälften för barn och tjenare), Första dagar 1-3 mot afgift af 10 öre; för- annexet (norska afdeln.) Drottningg. eningens ledamöter fritt. 45, 1 tro upp, öppen samma tider, afgift Krigsarkivet, Riddarholmen 10, öppet hvarje 25 öre. Andra annexet, Drottningg. sökendag half , 1 och 2 tro upp, söndagar 1-3 samt Krigsvetenskapsakademiens bibliotek, Riddarhol- onsdagar och lördagar 11-5, afgift men 10, öppet onsdagar och lördagar 25 öre; andra tider i alla afdelningarne 9-10 f. m. under sept.-april; sekre- dubbel afgift; november-februari om teraren träffas derstädes å samma tid. sölmedagarne endast öppet till kl. 3. Kungl. biblioteket i Humlegården, öppet för I Bil.l.' etter till alla afdelningarne 75 öre, lån och för begagnande på stället alla årskort till museets alla afdelningar 3 söknedagar kl. 10-3; visningssalen alla kr.: om samtidigt sådana löses för flera söknedagar kl medlemmar af samma familj 2 kr. Vinst- Landsbruksakademiens bibliotel: Mäster-Samu-I u t s t ä l n i n g slok a l n. Drottningg. 68, elsg. 43, onsdagar och lördagar kl öppen söknedagar 11-5, söndagar 1-3; Landtbruksakademiens experimentalfdits samling 25 öres afgift. får beses månd, o. thorsd. till kl. 4e.m. Nya elementarskolans bibliotel" V. Beridare- Landtbruksakademiens museum, Mäster-Samu- bansg. onsd. och fred. kl f. m. elsgatan 36, alla söknedagar kl Pedagogiska biblioteket, Regeringsgatan 7'J Lifrustkammaren, Stängd till följd af sam- o. 81, öppet onsd. O. Iörd. 6-7 e. m. lingamas öfverflyttande till nordöstra Riddarholmslcyrkan under maj-sept. hvarje flygeln af k. slottet. Oppnäs der under tisdag, thorsdag och lördag kl. 12-2: loppet af året. tisdag och thorsdag 25 öre samt lördag Läsesalongen, Bcridarebansg. 25 söknedag. kl. fritt; under öfriga delen af året hvarje 9 f. Hl.-10 e. m. samt söndagar kl. tisdag och thorsdag kl. 12-2, efter till e. m.; afgift 20 öre. sägelse hos vårdaren F. E. Lindqvist, Musikalislca Akademiens bibliotelc, StaIlgat. 2, som träffas kl. 12 i Riksmarskalkshålles öppet alla helgfria dagar emb:s förmak, afgift 25 öre: andra tif. m., lördagar 11-1; under ferierna der enl. öfverenskommelse med ofvanfredagar och lördagar 1-2 e. m, nämde Lindqvist. Nationalmuseum. Konstafdelningen: under nov. Riddarhuset förevisas alla sökendagar till kl. -jan. söndagar kl. 1-'/23, samt helgfria :?, e. m. efter tillsägelse hos vaktrnäst. tisdagar o. fredagar kl. 11-'/23fritt,samt Osterlund, 1 tro upp, dörren till venater helgfria onsdagar, thorsdagar och Iör- Riksarkivet, Riddarholmen 4, öppet alla sök dagar kl. 11-'/23, 50 öres afgift; under nedagar 10-'/23.. febr. och okt. sönd, kl. 1-3, helgfria Sabbatsbergs sjukhus, se adressafdelnmgen. tisdag. och fredag. kl. 11-3, fritt, samt Serafimerlasarettet, se adressafdelningen. helgfria onsdagar, thorsdagar och lör- Statens historiska museum och Kungl. myntdagar kl. 11-3, 50 öres afgift; under kabinettet (i Nationalmusei bottenvåning) mars-sept. söndagar kl. 1-4, helgfria helgfria tisdagar och fredagar kl. 12 tisdagar och fredagar kl. 11-3, fritt; -2 under oktober-april, och kl helgfria onsd. th. och lörd. 11-3, 50 under maj-september afgiftsfritt; för öres afgift. Handteckningar och gm- studerande tillgängligt alla helgfria davyrer framläggas på begäran tisdagar gal'. Nationalmusel samlingar äro stängda. och fredagar. Samlingen af egyptiska två veckor om året. fornlemningar helgfria tisdagar och fre- Statistiska centralbyråns bibliotek, Storkyrkodagar. - Jemför med Lifrustkammaren brinken 2, alla söknedagar kl och Statens historiska museum. Svenska slöjdföreningens konstindustrimuseum, Naturhistoriska riksmuseum, Drottningg. 94, Brunkebergstorg 15, sökned. kl. 11-5, öppet helgfria onsdagar kl och söndagar 1-3, utan afgift. söndagar kl. 1-3, fritt, samt lördagar Sveriges geologiska understikninqsmuseum, Mä-

9 282 Skeppsklarerare. - StadsmäJdare m. m. ster-samuelsgatan 36, afgiftsfritt öppet Vetenskapsakademiens bibliotek, Drottninggat. måndagar och thorsdagar kl , lördagar kl. 12-2; stängdt 15 Juni Tekniska högskolans bibliotek och öfriga sam- -1 J uli, lingar, Drottninggat. 95 A, mandagar och thorsdagar, kl e. m. Vetenskapsakademiens etnografiska samling, Hol- Tekniska skolans bibliotek och modellsamlingar, ländaregatan 15, ingång från AdolfFre- Mäster-Samuelsg. 36, sökendagar 8-10 driks plan; onsdagar 12-2, söndagar f. m. och 3-5 e. m. samt söndagar S-5e. m. I 1-3 e. m., afgift 25 öre. Ombud för sjöfart, handel, penningeväsen m. m. Lotskontoret. dag i hvarje månad och andra onsdagar' (Skeppsbron 20. ingång fr. Brunnsgränd.) om erforderligt, kl; 1/22 e. m.; den, som Lotskapten: Dalman, A. V. E. har värdepapper att aflåta, är i tillfälle Lotsålderman:Byström, G. H. E. att genom någon af stadsmäklarne Håkansson, John, Segerström L. Ad., Zethrreus Skeppsklarerare. J. H. samt för öfrigt de stadsmäklare, som till ett dylikt uppdrag erhållit bemyndi- Boman, Carl W., Flygarsöns efterträdare gande af handels- och sjöfartsnämden, de- (innehafves af Carl W. Boman o. Emil samma försälja. Boman). Afgiften är (såvida annan öfverenskom- Hellsten, Otto. melse ej är vorden träffad) 2 kronor pr Nordström & Thulin (innehafves af C. mille, hvaraf 1 kr. tillkommer stadens kassa G. Thulin). och återstoden auktionsförrättaren, Olson & Wright (innehafvare : Axel Georgii), Dispaschör. Jonsson, Carl J. Stadsmäklare. Nettelbladt, C. Carrå, O. Pauli, F. Lundmark. J. Flodman, Gust. Th. Neijber, M. J. Peterson, C. G. Kollberg, C. Ekengren, W. A. F. Segerström, L. A. Norman, Ant. Zethrreus, J. H. Forssner, Hj. Håkansson, John. af S~ndeberg, Hugo. Lunden, H. M. Kontrollör vid Fondbörsauktionerna : Myrberg, Ko L Notarii Publici: Almquist, O.; Svensson, Ferd.; berg, S. G. Wess- Fondbörs. Fondbörskomiterade äro af Handels- och Sjöfartsnämden utsedde: Wallenberg A. O.; Arnberg, J. W., Peyron, A.; Davidson, H.; Glosemeyer, Alb. Jemlikt Kungl. Maj:ts reglemente af den 20 december 1862 hålles å Stockholms hörs auktion till försäljning af obligationer, lottbref och aktier första helgfria ons- Utlottade obligationer och förfallna räntekuponger till följande lån inlösas hos Akt~bolaget Stockholms Handelsbank : Ostgöta Hypoteksförenings 4 procent af 1854, Göteborgs Intecknings Garanti- Aktiebolags, Motala Mekaniska Verkstads Aktiebolags 51i2 procent af 1874 och 6 procent af 1876, Bergsunds Mekaniska Verkstads Aktiebolags af 1874 och 1881, Boxholms Aktiebolags, Horndals Jernverks Aktiebolags, Ankarsrums bruksegares partialförskrifningar,sche bo Bruks Aktiebolags d:o, Aktiebolaget Iggesunds bruks d:o, Uttersbergs Aktiebolags d:o, Fagersta Bruks Aktiebolags d:o, Gunnebo Bruks Aktiebolags d:o. C. G. Cervin: Engelholms stads, Hudiksvalls stads, Kalmar stads, Landskrona stads, Motala stads, Skeninge stads, Sundsvalls stads, Söderhamns stads, Uddevalla stads, Ulricehamns stads, Wenersbor~s stads, Wisby stads, Ämåls stads, Smålands hypoteksförenings, Kopparbergs bergslags af 1862, Motala mekaniska verkstads aktiebolags af 1881, Söderfors bruks bolags, Bergslagernas jernvägsaktiebolags, Gefie-Dala jernvägsaktiebolags, Gefie-Ockelbo [ernvägsaktiebolags, Gärds härads jernvägsaktiebolags, Halmstad-J önköpings jernvägsaktiebolags, Hudiksvalls jernvägsaktie-

10 Obligationer. 283 bolags, Hultsfred-Westerviks jern- jernvägsaktiebolags, Bergslagernas jer n- vägsaktiebolags, Kalmar nya jernvägs- vägsaktiebolags, Gefie-Dala jeruvägsaktiebolags, Klackbergs jernvägsaktie- aktiebolags, Göta Kanalbolags, Norabolags, Nora-Karlsskoga jernvävsak- Karlsko~a jernvägsakticbolags, Stocktiebolags, Norbergs jernvägsaktie bolags, holm- '" esterås-bergslagensjernvägsak- Norsholm-Ristens kommunikation sak- tiebolags. Ostra Wermlands jernvägsaktie bolags, Oxelösund--Flen-Westman- tie bolags. A kti e kup o nge r: Gefielands jernvägsaktiebolags, Stockholms- Dala jen1vägsaktiebolags, Göta kanal- Westerås-Bergslagells jernvägsaktiebo- bolags, Hofors aktiebolags, Rederibolalags, Upsala-lVIargretehil1s jernvägs- get Unions, Söderteije kanalbolags och aktiebolags, Westervik-Atvidaberg- Strömsholms nya kanalbolags, Vaxholms Bersbo jernvägsaktiebolags, Östra Verm- ångfartygs bolags" Ångfarty~sbolaget lands jernvägsaktiebolags och aktiebo- Gripsholms, d:o Svartsjölandets, d:o lagets för Nya I Tändsticksfabriken i Transits, d:o Unions, d:o Wenngarns, Stockholm. Aktiekuponger: Klack- d:o Östanås. ~ergs jernv~gsakktt.iebbollags'nkryblbo-n01'- Mäiareprovin'emas Enskilda Bank: ergs jernvagsa le o ags, or ergs jern- Wermlands hypoteksförenings, Klosters vägs nya aktiebolags. Skandinaviska Kreditaktiebolaget: aktiebolags, Söderfors aktiebolags. Amorteringsfollden för :lpoteksprivijegier, Allmänna Hypotekskassans för Sveriges stäaktiebolaget Bofors--Gullspångs, Borås der obligationer, å dess kontor, Regestads, Eksjö stads, Gefie stads, Helsing- ringsgatan 6. borgs stads, HelsingborO'--Hessleholms e A.. H l b k k t d jernvägsbolags, J elllthn~ls läns lands- Pa blll.matd:noae' ypote (S an ens on or, ess t' K' 'l'h t d K I h o 19a l n 1. V~gSI~ d ar '. amn.~ sbal s, arks almtn- d På lviiiiareprovinsernas Hypoteksförenings JeS n a jornvags o ags, ar s a s l t N l d g 26.. da före stads, Kockums mekaniska verkstads ak-,?n or, n:?rr an s... ' narn - tiebola c La dskr. t, d M lmö mngs obligationer och råntekupcnger. "s, n rona s a s, "' a mo- I Rik "Id k t t S t t bl' t' Ystads jernvägsbola s, Nora-Karlskoga o l sga s on oret, v: s a so 19~ lo~er. 'e' "g b lag Ox II? d Fl 'rxr t Pa Stockholms Intecknings-Garantiaktiebo- J rnva s o s, e osun - en-" es - l k t 1\1 l t 1 d bl' t ma l d '. :. sb l O' Pål b d ags ontorv r a m orgsg., ess o 19a.. F n aon s J~l11va:\isbOal"s, Sa sdo a-il På Stockholms stads Kassakontor: Stockmsp ngs jernvags o ags, un sva s h l t d bl' t' f o 1867 stads af 1874, Söderhamns stads af 1879, o.ms s~a s o igatiouer a aren, Uddeholms aktiebolags, Upsala stads 1859, 1817 och af 1884, Warbergs stads. Westerås stads, Vikern-Möckelns jernvägsbolags, östra Wermlands jernvägsbolags. Skånes Enskilda Bank, Fredsgatan 13. inlöser förfallna Kuponger och utlottade Obligationertill: Karlshamn s stads lån af 1872, Obligationer, Svenska och utländska, säljas dessutom af, Belrnontc, J.; Cuhen, J. H.; Lamm, Carl; Lamm, S. & F.; Liljevalch, Tom; Helsingborg-Hessleholms jernvägsaktiebolags d:o, I1lalmö-Ystads d:o, Karls- Pnenckel & K:i. l\iöller, Theod.: Kommanditbolaget Louis hamns-wieslanda d:o, Kockums Mekaniska verkstadsaktiebohgs d:o, Trelle- Postremissvexlar säljas: borgs stads d:o, Höganäs stenkolsverks Af Möller, Theod., Skeppsbron 4,,0,inlösbara d.o, Skånska Cementaktiebolagets d:o, i, Helsingfors, Petersburg, Abo och på Aktiebolaget Mölnbacka-Trysils d:o, Alandsöarne. Kockums J ernverksaktiebolags d:o. Af Riksbanken, inlöspara i Göteborg, Ma!mö, Stockholms Enskilda Bank: Wisby, Wexiö, Ostersund och Lulea. Östgöta hypoteksförenings 4 1 /2 procents Af Skandinaoislca Kreditaktieboiaget, Storkyrkoamorteringslån af 1859, Gefie stads, Göte- brinken 7, försäljas Postremissvexlar, inborgs stads, Gefie intecknings garantiak- lösbara i Göteborg och Norrköping af tie bolags, Finspongs brnksegares ränte bä- Skandinaviska Kreditaktie bolagets konraride partialförskrifningar, Lessjöfors tor, samt i öfriga städer. af Enskilda brnksegares rän te bärande pat tialförskrif- Bankerna och deras afdeluingskontor, ningar, Ströms bruksaktiebolags. Aby Af Stockholms Enskilda Bank och dess Afaktie bolags, Rörstrands aktie bolags, delninqskontor, Drottningg. 45, i Bazar- Aktiebolaget Atlas', A. L. Normans bok- byggnaden å Norrbro, och Arsenalsgatan tryckeriaktiebolags, Forsbacka jern- 2 B,. inlösbara i de flesta bankk?ntor i vägsaktiebolags, Halmstau'-Jönköpings Sverige, Norge, Danmark och Pinland.

11 284 Enskilda bankers invexling m. m. Ingen sär.~kild afgif~ utöfver vexel- ' Cirkulärvexlar beloppet erlagges, livarigenom postassu- å de förnämsta utländska platser säljas af ranskostnaden besj?aras genon: b~gag. Julius Geber & K:i, Intsekninga-Garannandet af postremissvexel. EJ mindre ti-aktiebolaget Rikets mynt, Riksbankens och Enskilda. Bankbolags banksedlar. än äfven all- Resekreditiv, männa Verks och Inrättningars as signa-.... tioner å Riksbanken eller å Stockholms betalbara a utlandska platser, utfardas af Enskilda Bank emottagas i liqvid Julius Geber & K:i, intecknings-garanti. Af Stockholms Handelsbank, Kornhamnst~rg 4, aktiebolaget, Kommanditbolaget Lo~is inlösbara i de flesta bankkontor i riket. Prrenckel & Kri., Skandinaviska Kredit- Af Stockholms Industri-Kreditaktieboiaq, inlös- aktiebolaget, S~~nes Enskilda. bank, bara i de flesta banker i riket. Stockholms Enskilda bank, Aktlebola- Af Stockholms Intecknings-Garantiaktiebolag, in- get Stockholms Handelsbank. lösbara i de flesta banker i riket. --- Af Sundsvalls Enskilda bank, Stockholm, in- Vexlar å dollars, betalbara på de flesta lösb.ara i de ~esta banker i riket.,handelsplatser i Amerika, erhållas hos: Af.S~?,nes En;sktlda Bank,.Freds.gatan 13, Bröderna Larsson & K:i. inlösbara l.alla banker l Sverige, Norge Skandinaviska kreditaktiebolaget. och Danmark. Skånes Enskilda bank. Stockholms Enskilda bank. Enskilda bankers sedlar invexlas: Utländskt mynt in- och utvexlas af: Andersson, John, & k:i, Bazaren å Non-bro. Uti Skandinaviska Kreditaktiebolagets kontor: Arfvidson, G., Storkyrkobrinken 5. Borå.s Enskilda Banks Belmonte. J., Jakobs torg 1. Gefleborgs d:o Bröderna Larsson & K:i, Telegrafgränd 1. Gotlands d:o Ericsson & Zetterström, Skeppsbron 26. Hallands d:o Lamby, B. R., Skeppsbron 16. Helsinglands d:o Lamm, Carl, Skeppsbron 36. Kalmar d:o Levertin, O., Skeppsbr. 44, finskt o. ryskt m. Kristianstads ([:0 Lindberfi:' Waldemar, Skeppsbron 46. Kristinehamns d:o Möller, Theod., Skeppsbron 40. Norrköpings d:o Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Öskarshamns d:o Skånes Enskilda bank. Skaraborgs d:o Stockholms Enskilda bank. Smålands d:o Södermanlands d:o Agenter för Svenska Försäkringsbolag: Upiands Wenersborgs d:o d:o Allmänna Brandförsäkringsverketförförsäkr. Wermlands d.o af byggn. å landet: kontor: St. Nyg. 26. Veeterbottens d:o Fylgia, Försäkringsaktiebolag, Malmtorgs-.. d gatan 6.. Östergötlan s d:o Gauthiod, Sjöförsäkringsaktiebolag i Göte- Uti Stockholms Enskilda Banks vexlingskassa: borg. Wullf, Harald. Bohusläns Banks Holrnia, Xterförsäkringsaktiebolag, Skepps- Göteborgs d:o bron 28. Stockholms d:o Nordstjernan, Lifförsäkr.-aktiebolag; kon- Örebro d:o tor: Drottninggatan 7. Uti Mälareprovinsernas Ensldlda Banks kontor: NOorrlanSd~'~fj.?a~.skUl:ansfok rtel.nb lisgol~g& YVt-erb K b B k cean, JO orsa nngsa e o a l o or.?ppar erg:s an s Schram, Fredr. MalareprovlOsernas d:o Skandia Lif- Lifränte- och Brandförsak-.. Uti Hernösands Enskilda Bank: ring~bl)lag: st. Mynttorget 1. Hernusands d:o Skåne, Brand- och lifförsäkringsaktiebolag; Uti Skånes Enskilda Bank: kontor: Drottningg. 6. Skånes d:o Stockholms Sjöförsäkringsaktiebolag, Skepps- Uti Sundsvalls Enskilda Bank: bron 36. Sundsvalls d:o Stockholms stads Brandstodsbolag till försäkring af lösegendom; Skeppsbron 32.

12 Agenter för assuransbolag. 285 Städernas A1lm. Brai dstodsb. Skeppsbr, 20; Frankfurter Transport och Glasförsäkringsakanmälan om försäkring inom Stockholm tie bolag, Steffens, Chr. sker hos Englund, A. G. Fortuna, Allgemeine Versicherungs-Actien- Städernas bolag (Jönköping) till försäkring Gesellchaft i Berlin, Schipmann, Heinr, af lösegendom; anmälan sker hos Bay- Gerrnania, Lifförsåkringsaktie bolag i Stetard, A. G. tin, adr. Hamngatan 18. Stockholms läns Brandstodsbolag. kontor: Imperial-Brandförsäkringsbolag i London, Norrlandsgatan 26. Bergman, Eduard. Stockholms läns Hästförsäkringsbolag; kon- Jakor, Sjöförsäkringsbolag i Moskwa, Schiptor: Norrlandsgatan 26. rnann, Heinr, Stockholms stads Brandförsäkringskontor för Janus-kompaniet i Hamburg, Levertin, C. O. fast egendom, Mynttorget 4. L'Assurance Francals. 'I'hiel, Jacques. Svea, Brand- och Lifförsiikringsaktiebolag; Le Temps, Lifförsäkringsbolag i Paris, kontor: n. Drottninggatan 13. Generalagentur: Vestcrlångg. 16, 3 tro Svenska glasförsäkringsaktiebolag., Skepps- Liverpool & London & Globe Assuransbron 18. bolaz, Lindberg, Alfred. Sverige, Brandförsäkringsaktiebolag ; kon Livfors{kkrings- og Forsörgelses-Ansta1ten af tor: Malmtorgsgatan 6 A i Köpenhamn, Levertin, C. O. Sveriges Allmänna Sjöförsäkringsaktiebolag London Lloyds Underwriters Sjöförsäkrini Göteborg. Sack, 'I'h, gal', Ferlin, Oscar. Sveriges Hästförsäkringsaktiebolag; kon- Magdeburger Brandförs., Steffcns, Chr. tor: Lilla Vattugatan 21. Mentor-kompaniet i London, se Eagle. Sveriges Angfartygs Assuransförenings af- Northorn-cornp. i London, Brand- och Liffördelningskontor: st. Skeppsbron 30. säkringsbolag, 'I'itz, A. Thule, Lifiörsäkringsaktiebolag; kontor: Norwich Union, Brandförsäkringsbolag i Storkyrkobrinken 13. Norwich och London. Brehm, Hison, C. J. Vega, Sjöförsäkringsaktiebolag; kontor: Lifförsäkringsholaget New- York, Bay, Hans. Skeppsbron 28. Brandenhurger Spegclglas-försäkringsaktie- Victoria, Liffbrsäkringsaktiebolag; kontor: bolag, Lind, Emil, G... Drottninggatan 28. Lif- och Olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Agir, Sjöförsäkringsaktiebolag; kontor: La Centrale, 'I'hiel, Jacques. Stortorget 1. Norwich och London Olycksförsäkringsbolag Agenter rör Utländska Assuranskompanier: Alliance, Lif- och Brandförsäkringsbolag London, Ferlin, Oscar. Assicurazioni Generali, Försäkringsbolag Triest, Rubenson. L. Brandenbnrgs Spegelglas-försäkrings bolag, Elmgren, Wilhelm. Christiania Selskab, Almindelige Brandforsikkrings Norström. Axel. Commercial ounion Assurauce Company i London, Abom, John. De förenade braudförsäkringsbolagsn South British, National & Adelaide ; Generalagentur: Vesterlångg. 16, 3 tro Deutscho Transport- Versicherungs Gesellschaft i Berlin, Schipmann, Heinr. Deutscher Lloyd, 'I'ransport-Yersicherungs- Actien-Gesellsch., Berlin, Schipmann, H. Eaglekompaniet i London, som äfven öfvertagit Lifförsäkringsbolaget Albions gamla förbindelser, Sack, Th. Economic-lifförsäkrinjl'ssällskapet i London, Berglund, Aug. 'I'h, Equitable., Liffiirsäkringsaktiebolag i Newyork, Aberg, P. S.. i Norwich, glasförsäkring, Berg, Rudolph. Korwich Union Fire Insurance Society, Brehm, C.. Northcrn of Europe Railway C:o Lrted : kontor: Norra Blasiiholmshamnen 5 C. Olycksfall- Försäkringsaktie bolaget i Köln, Generalagentur: Vesterlångg. 16, 3 tro The Newcastle. Commercial Insurance Co. Limited, Sjöförsäkringsbolag, Newcastle on 'I'yne, Dreydel, Charles. Nye Danske Brandforsikkrings-Selskab i Köpenhamn, Sack, Th. Pelikan-litassuranskomp. i London, Paton, K. Phoenix-kornpaniet i London, dito. Petsdarner Lifförsäkringssällskap, Hoyl Joh. C. Preussiska National- Försäkringsbolaget i Stettin, Schipuiann, Heinr. Schlesiska Försäkringsbolaget i Breslan (Glasförsäkring), Beskow, Gust. Schweiz Transportförsäkringsbolag Beskow, Gust. i Ziirich, Spegelglasförsäkriugsaktie bolaget Brandenburg, Lind, Emil, G. 'I'he Underwriting & Agency Association, London, Sjöförsäkringsbolag, Möller, Julius.

13 286 Främmande magters Beskickningar och Representanter. The Whittington, engelskt Lifförsäkrings- korrespondent för Magdeburg Bäckversicha, bolag, Hellsten, O. rungs-gesellschaft. Throndhj.e~s ~ra~dforsi~kri~gssels. ~yk, L. HoZlsten, B., besigtningsman för Bureau Tyska Llifo!sakrmgsb. 1 Lub.eck, PrIeSS, A. V ritas Lloyd International i Paris. 'I'ransatlantische Feuer- Yersioherungs- Ac- e, tien-gesellschaft i Hamburg. Agentur: Olson ~ Wright, fullmäktige för Comitå Engvall, C. A; Ekdahl, A. F. des Assureurs maritimes i Paris och Bor- Victoria i Berlin, Allmänt Försäkringsbol. deaux samt för Arendals Skibsassurance- (värdeförsändelser), Beskow, Gust. forening. Ziiric?: Transport- o. Olycksfallförsäkrings- Springer, Gust., reassuransbyrå för Skanaktiebolag, Berg, Rudolph. dinavien. sub-direktör och ombud föl' ut- Agerskow,K.,omb.for Gerrnanischer Lloyd. ländska brand. och sjöförsäkringsbolag. Brogren F J. fullmäktig för American Schipmann, Heinr., Matthiessen, A. haveri- Lloyd Univer~al:' kommissionärer, fullmäktige och hafverikom-. missionärer föl' flera Berliner- och Stetti- Glose~eyer, A., fullmäktig (attutfö~aderas ner-sjöförsäkrings bolag samt för Verein talan) for samthga Hamburger, Lubecker Bremer-See-VersicherunO's-Gesellscbaftenoch och Dresdener Sjöassurans bol. samt Rben- Sjöförsäkringsbolaget i~kor i Moskwa m. fl. Westfaliska Lloyds, Wiener Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Versicberungs-Ge- Sydow. F. von, Fullmäktig för London sellschaft Schweiz, fullmäktig och haveri- Lloyds sjöförsäkringsbolag. Främmande magters Beskickningar och Representanter. Bes kickni n g a r. Amerikas Förenta Stater, Ministerresident, Plenip., Vicomte Antonio William W; Thomas. Da Cunha de Soto Maior, Belgien, Ministerresident: Baron G. Preussen och Envoyå Extraord. och Minist. Forgeur. Tyska Riket, Plenip., R. von Pfuel. Legationssekreterare, A.I. G. Leg.-sekr., 1<'.von Miiller. Öarton de Familleureux. Cbancelier, H. Buxbaum. Ryssland Envoye Extraord. o. Minist. Danmark, Envoye Extraord. och Xinist. 'PIenip., Nikolai Schischkin. Plenip., F. E. Bille. F" t L t k t D Legationssekr., 1<'.von Haxt- ors e ega.-se re er., hausen. Kazarinow. Andre Leg.-sekr., Furst C. Frankrike, Envoye Extraord. o. Minist. Mourousi, Plenip., Grefve C. M. Ste- Siam Envoye Extraord. o. Minist. phen Le Peletier d'aunay.' Plånip., Prins Prisdang. Legat.-sekr., L. A. H. Denaut Legationssekreterare, Luang Vicomte R. de Bondy- Naj Tej. Riario. Spanien Minist. Plenip., L. de Ca- Militär-Attache, H. Appert. ' stellanos. Attache: Babst. " Legat.-sekret. A. de Baguer. Chance,lIer, E. ThIebal~t.. Stora Britan- Envoye Extraord. o. Minist Italilln, Env~y~ Extraord.. o. Minist. nien och Irland, Plenip., H.RumboldBar:t. Pl~lllp., MarkIs F. C. Förste legations-sekret., E. Spinola.. W. Cope. JJegatlOnsse~reter~re, MarkIs Andre legations-sekret., G. E. Beccaria-Inoisa. Greville, Japan, Enyo.ye Extraord. o. ~linist. Turkiet, Envoye Extraord. o. Minist. Plemp. HanabusaYos.hlmoto. 'PI'nip Caradja Pascha. Attache: Ftatsbashi.. e.,.. Nederländerna, Envoyå Extraord. o. Mi- Österrlke- Envoye Extraord. o. Mimst. nist. Plånip, Jonkheer R. Ungern, Plånip., Baron C. Pfuster- A. A. E. von Pestel schraid von Hardtenstein. Portugal, Envoyå Extraord. o. Minist. Legat.-sekret., Vakant.

14 Främmande magtlrs Konsuler. - Stockholms slott. - Stockholms stad. I Konsuler. Amerikas Förenta St~ter, Elfwing, N. A.. Monaco, Mahn, C. A., Generalkonsul. Generalkonsul; kontor: Norra Humle- Nederländerna, Blanck, Otto, Generalkonsul gårdsgatan 4. för Sverige; kontor: Mäster-Samuels- - Horngren, L. H., vice Konsul. gatan 64, öppet 10-3 på dagen. Argentinska republiken, Smitt, J. W., Ge- Peru, Rettig, Gotthard, Generalkonsul; konneralkonsul, Kh. Trädgårdsg-atan 13. tor: Drottninggatan 79.. Belgien, Cederlund, F., Generalkonsul; kon- Portugal, Graf, W., Generalkonsul, LIlla tor: Stadsgården 10. Nygatan 12. Östergren. K., vice Konsul, st. Lilla - Engeströrn, Carl, vice Konsul, Norra Nygatan 22. Humleg-årdsgatan 23. Brasilien, de Souza Leconte, E. A., Gene- -- Graf, j.or, Wilh., Konsularagent. ralkonsul (bor i Köpenhamn). Rumänien, Berg, C. O., Generalkonsul. - Leiber, O., vice Konsul; kontor: -- Sachs, S., vice konsul. Storkyrkabrinken R. Ryssland, Mollerins, Alex., Generalkonsul, - Ericson, G. T., konsularagent. Nybrogatan 6 A. Chile, Lindström, E., t. f. konsul; kontor:. - Möllor, F. B. T., vice Konsul. Kaptensg. 11, 2 tro San Salvador, Engwall, C. A., vice Konsul. Danmark, Davidson. H., Generalkonsul, Siam, Johnson, A., Konsul. Storkyrkobrinken 7. Spanien, Rhodin, H., vice Konsul; kontor: - Mau, A. G., vice Konsul, Vesterlångg.16. Brunnsgränd 4. Ecuador, Mahn, C. A. Generalkonsul. Stora Britannnien och Irland, Drummond- Frankrike, Konsulatsärendena förestås af Hay, R. Konsul; kontor: Norra Blasiibeskickningen. holmshamnen 5 C. - 'I'hiebaut, E., Chancelier, Drottning- Turkiet, Öberg, O. F., Generalkonsul; kongatan 38. tor: Klara Strandgata 48. Guatemala, Burger. H. A., Generalkonsul. Tyska Rikej, von Redlich, W., General- Grekland, Udden berg, Ernst, Generalkonsul, konsul, Alands ",atan 17. Regeringsgatan 6. Uruguay, Keyser, ixten, Konsul, Havai, Burger, H. A., Generalkonsul, Eng- Österrike.Ungern, Benedicks, C., Generalvall, G. A., vice Konsul. konsul; kontor: Vesterlångg. 16, 2 tro Italien, Arfwedson, J., Konsul. - Backman. Charles, vice Konsul; Vester- - Ericson, G., vice Konsul. långg. 16, 3 tro Liberia, Elfwing, N. A. Generalkonsul. 287 Stockholms slott. Ståthållareembetet: I Sekreterare och redogörare för Slottsbygg. Ståthållare: Skiöldebrand, A. F., grefve. nadsmedlen: Porsstrand. J. F. Slottsintendent: Jacobsson, E. A. Slottsarkitekt: Sandels, H. G. Slottsfogde: Björksten, G. G. R. _ Stockholms stad. Öfverstå thä Ilareem betet. Öfverståthållare: af Ugglas, C. G., friherre. Stadsfogdm': Underståthållare: Bråkenhislm, P. r. Förste stadsfogde: Wäsell, G. A. Sekreterare: Vakant; Berlin, J., tillf. Andre d:o: Sommarin, G. J. H. Notarier: Lagercrantz, A. J.; Weinber~, C.A. Utmätnings- och Stämningsmän: Amanuensor : Bruun, G.; Rosenqvist af Andersson, A.; Flodberg, F. L. j Hedström, Akershult, F. T. P. G.' Eriksson A. G. O.' Julander.E. G.' Vakt~ästa:.e: Nilsson,C.J.A.; Löfström, O.; Lundg,.en, C. F.j Sandb~rg, J. F.i Sand: Wittström. G. A. man, O. A.; Wennström, J. F.

15 -- d Kungl. 28'3 Öfverståthållareembetet. - Poliskammaren. Förordnade att vid Ö/verståthållareembetet 6:e roten, Ad. Fredr. norra, Bohman, J. A. tillhandagå parter med handlingars ingif- 7:e " Jakobs södra, Akerhjelm, U. vande samt uttagande och afsändande af 8:e "norra o. Johannis, Gill- Öfverståthållareembetets Kanslis beslut och berg, S. utslag, på sätt i Kungl. Kungörelsen den 9:e " Ladugårdsl.vestra,Schröder.C.E. 12 Juli 1878 föreskrifves: 10:c " Ladug:s mellersta, Holm, C. G. Georgii, C. J. 11:e" östra, Jakobsson, V.A. Hintze, T; Carlberg. E. 12:e " Katarina sydöstra, Paulsson, L. Kontor: Myntgat. 4, öppet kl :e " norra, Gartz, J. 'Vid Öfverståthållareembetets afdelning för 14:e "." ~ydvestra, Wes~berg, G. F. Uppbördsärenden. 15:e " Mana östra, Zan?er, J. Kamererare: Granström, F. W. T. 16:e "vestra, Nordvall. A... llevisor och Bokhållare: Sjögreen. R. 17:e Kun~sholmen, den del som a; Kammarskrifvare : Elfström A O' Geete belagen yester om PIlgatan (pa,.." Kgl. l\1aj:t beroende). O.!l. A. J J A.. S J Uppgift. till hvilka rotedistrikt de olika Vaktmästare: ansson,..; Engstrom,.. qvarteren höra, finnes upptagen i tabella- Uppbördskommissarier: risk form efter slutet af egendomsförteck- Storkyrkoförsamlingen: Strömwall. F. O. ningen i kalenderafdelningen. Klara församling: f::)u.ndg~.en,f: C,. Juridiska Rgd och Up lysningar Jakobs och Johannis forsamlingar [emte dd l c p. d l Skepps- och Kastellholmarne: Seth, A. O. ~e e a~. at persone!., som om sm me ~ - Adolf F edriks och Kunzsholms församlingar' loshet forete vederborande rotemans m- r e tyg, af Norman, "d l C. ~ E. d'. B k de C P P'hl l gren, Ph'l' IIp, h" d h R'dd 3 Jl. ara sn., l areg., La d?ga~. s an\~s.0. ar an r,.. 1 tr., mottagnlngstid f. m., och Ma1'1a,forsamlmg: yon der Burg, A. B. Sandström, Anders, v. häradsh., st. Nedre Katarina d:o: Buren, N. P, Munkbron 1, 2 tr., mottagningstid 8-..Mönstringskommissarie för Stockholms Be- +10 f. m. väring: Sandström, C. A., t. f. Poliskammaren. Stockholms stads Mantalsnamd. öf erståthållare. af U la C G frih.. <Expeditionen: två trappor upp i stadens v e,gg~,.., 1'1 erre. rådhus).' Un~ers~athallare: Bråkenhielm, P. J. Ordförande: Öfverståthållaren. Pol~s~astare: Ruben.son, S... 'Öfrige ledamöter: Polismäst.: Förste stads- Poliaintendent: Berlin, J., tjenstl., Hmtze, l"k T' f t d f Il "kt' Id T., tjenstförr, a aren; va a s a s u ma ige va e: S k terare. Ed G E Rubenson, M., och Sidenbladh, K.; Vice e ~e rar.: ~rei!-'.. ordföranden i fattigvårdsnämden; Ord- Regls~ratOl. Juringius, C,.. föranden i helsovårdsnämden; Folkskole- Notarier: Dahlgren, C., tjenstfri: ~er~m~n, inspektören. H., t. f.; Lundvall, A., tjenstfri: Schön- <! l t P l'. t d t d St d meyr, B. J., t. f. ""upp ean er: o Ism en en en, an re a s- K r t.. H Il J G' B d l F T' läkaren, Almgren, O., von Friesen, S. ans IS el. a,.., onne a,.., G.' Wedberg J.' Nilsson S. wn- LUI!d~.en, C. F.; Ahlp,erg, C. M. E. t.'öm Z ", v., l Magaslllsforvaltare: Lundin, L. E. Ko:t~on~nt 'och protokollsförande. Barkan- Förste Vaktmästare: Nilsson, J. A. der C P Andre d:o: Svanberg, J. A., Polisdomstolen. Rotemän: Polisdomare: Kullberg, C. l:a roten, Storkyrkoförs., Hedström, G. E. Biträdande Polisdomare:,Willers, W. 2:a " Klara södra, Jacobson, G. F. Notarier: Willers, W.; Ahrberg, H. 3:e" "norra, Hulting, A. W. Kanslister: Beckman. C. L. H.;.Åberg, A. W. 4:e " den del af Kungsholmen, som Iig- Vaktmästare: Ericsson, C. F. ger öster om Pilgatan intill Stadsfislcalskontoret. Reparbansgat.,hvareftergräns- Förste Stadsfiskal: Bergström, A. W., t. f. linien följer denna gata till Andre Stadsfiskal: Cederborg, P.. skilnaden mellan qvarteren Te- Tredje Stadsfiskal: Johansson, A. M., t. f. gelslagaren och Roddaren, af Detektiva a/delningen. tvilka det förra helt och hål- Vaktkontor, st. Myntgatan 4. let tillhör 4:de, det senare 17:de Föreståndare: Cederborg, P., Stadsfiskal. roten, Lund. F. Kommissarier: Johanson, A. M.; Engnell, '5:e roten, Adolf Fredriks södra, Holm, K.I H. N., biträdande.

16 Kungl. Poliskammaron. - Skorstensfejare. - Magistraten. 289 ()fverkonsta.plar: Sjöberg, J. W. A.; Eklund,IÖfverkonstaplar: Wahlström. J. A.; Fol- J.; Jansson, J.; Stendahl, L. mer, H. F. B. M.; Josefsson, J.P.,t.f. Besigtningsbyrån. Sjunde Po?isdi.;triktet, Ladu[Jård;<lands församst. Trädgårdsgatan 3. r hng )e~te Kgl. D)urgarden.. O Förestånaare: Linderen J. H. Poliskornmiss. Vaktkontor, SIbyllegatan 25; Djurgården, Öfverkoristapel: Da'"hlq;ist, P. Stora Y.ägen 20.. Kommissarie: Hallgren, S. Centralafdelninqen. Ofverkonstaplar: Carlberg, J. M.; Fritzohn,.. Ko~tor, Myntgatan. 5. > A. P.; Frisk, A. F.; Andersson, C.; :Ji'orestandare: Sandström, C. A., Poliskom. Olsson, O. Ofverkonstaplar: Fyrvald, J. A.; Nord- Åttonde Polisdistriktet, Katarina församling. ström, F. A. Vaktkontor, s. 'J'jiirhofsgatan 9. Första Polisdistriktet, Storkyrkq[örsamlingen. Kommissarie: Book, J. V" t. f. Vaktkontor, Stortorget 5. Öfverkonstaplar: Borg, G.; Jansson, J. A.: ]{ommissarie: Schör, A. F. Ljungstruud, F. E. Ofverkonstaplar : Svedin, F. G.; Anderssou, O.; Borg, C. E., t. f.. Andra Polisdistriktet, Maria församling. Vaktkontor, Hornsgatan 56. Kornmissarls: 'I'hrysin, S. P. Ofverkonstaplar: Källatrörn, C. J.: Broman. F. W.; Pihlrnan, N. P. Tredje Polisdistriktet, Kungsholms församling. Vaktkontor, Parmmiitaregatan 7 o. 9. Kommissarie: Eckerström, J. H. Öfverkonstaplar: Östing, P. A.: Petterson, P. J. Fjerde Polisdistriktet, Klara församling. Vaktkontor, Klara Bergsgata 52. Kommissarie: Eckerström, J. H. Öfverkonstaplar: Malmqvist, C.; Hasselberg. A. O.; Obera, A. A. A.; Sohagerström, C. O. Skorstensfejare. Förstu trakten: Kungsholms förs. och den del af Klara förs., som är belägen vester om Klara Strandgata, Korsgren, R. J. Andra trakten: Adolf Fredriks församling, Dahlström, C. B.. t. f. Tredje trakten: Johnnnis församling jemte delar af Jakobs och Klara församlingar, Andersson, A. G. Fjerde trakten: Vestra delen af Ladugårdslands församling, Elander, A. G. Femte trakten: Östra delen af Ladugårdslands förs. med Djurg., Denckert, A. F. Sjette trakten: Jakobs förs. med undantag af dels den del, som lagts ti1l3:dje trakten.dels ock Skepps- och Kastellholmarne, Wiksten, H. Sjunde trakten: Klara förs. med undantag af de till l ista och 3:dje trakterna lagda Femte Polisdistriktet, Adolf Fredriks fbrsamlinq, o delar, Braun,.F. A., t. f. Vaktkontor, Drottninggatan 102. Attonde trakten: Nikolai församling jernte Kommissarie: Lindgren, J. H.. tjenstfri; Skepps- och Kastellholmarne samt galer-.. Sjögren. C. J., t. f. v arfvet, Johansson, P. A. Ofverkonstaplar: Ingeström. C.. J.; Jonzon, Nionde trakten: Norra och östra delarne af P. S.: Lindberg, C. I Katarina församl.. Sjöberg, C. R., t. f. Sjette Polisdistriktet, Jakobs och Johonnis ITionde ~rakten: N.orra delen af Mari.a förförsamlingar. samling, Rossander. E. E. J., t. f. r Vaktkontor, Smålandsg:,atan 20. Elfte trakten: OfTiga delar af Katarina och Kommissarie: Larsson, C. G. Maria f'örsarnl ingar, Sundström. W. Magistraten. Pr.eses: af Ugglas, C. G., frih. Öfverståthåll. Ledamöter: Hultgren, J. A., Rådman; Arwi dsson, H. L, Rådman. Rådhusrätten. Stadsnotarie: Rundqvist, Första afdelningen. A. Ordförande: Ulrich. A., Borgmästare. Ledamöter: Stenberg, O.L.,Rådman; Aberg, TredJe afdelninqen, Ordförande: Forssgrön. Andra afdelningen. Viee ordf.: Vakant. A. R., Rådman. B. M., Rådman. Ordförande: Lundberg, A. F., Rådman. Stadsnotarier: Eisen, E.; Löwenhjelm, E. 19

17 290 Magistraten. Fjerde afdelningen. Ordförande: Billing, W., Rådman, vice Ordförande: Hård af Segerstad, B. A. ]J. Stadsnotarier: Benckert,H. T.; Mothander. A. Femte afdelningen. Ordförande: Dahl, G., Rådman. Vice ordförande: Petersson, A., Rådman. Stadsnotarier: Samuelsson, L. W.; Norin, C. A. Sjette afdelninqen. Ordförande: Krook, F., Rådman, vice Ordförande: Hjortsberg, F., Rådman. Stadsnotarier : Nyström, N. G.; Brissman, G. L. Afdelningen (ör' Tullmål. Ordförande: Stenberg, O, L., Rådman; Ledgmöter: Arwids~on, H. 1., Rådman; Aberg, A. R., Radman. Notarie: Norin, C. A. Rådhuskansliet. Magistratssekreterare: Martin, Registrator: Blachet, G. W. Kanslist: Sundell, J. O. N. W. Stadsaktuariekontoret. Stadsaktuarie och Registrator: Kruse, L. Kanslist: ThoreIl, R. Stadsarkivariekontoret. Stadsarkivarie: Schiitzercrantz, A. V. Kommunalst yreisen. Förmyndarekammaren. Ordförande: Ulrich, A., Borgmästare. Ledamöter: Stenberg, O. L., Rådman; Åberg, A. R., Rådman. Assistent: Möllersten, G. A. Notarier: Ingeström. C. V. A.; Lindeberg. G. Karnererare. Rehn, A. G. Kurator: Dahlgren, C. Amanuens: Hultgren, O. J. Sterbhusnotarier: Rosenström, A. T.; Hanftman, N. M. G. Revisor: Löfberg, N. A. l:ebokhållare: Gille, H. J. E. 2:e d:o Swahn, L. H. Stockholms stads Byggnadsnämd. Denna nämd, som har sina sammankomster i Rådhuset, handlägger alla hufvadstaden rörande byggnadsfrågor samt hvad dermed eger gemenskap, enligt K. M:ts byggnadsstadga för rikets städer af den 8 Maj 1874 samt den särskildt för Stockholms stad gällande byggnadsordning. - Anmälanden och skrifter mottagas uti Rådhuset af nämdens sekreterare alla söknedagar I Kommunalstyreisen. Expeditionen: Stora Nygatan strahlska huset), 1 tro Ordförande: af Ugglas, C. G., friherre. Vice ordförande: Lindhagen, C. A. Ledamöter: 100 Stadsfullmäktige, nemligen: Almgren. O.; Almström, R.; Andersson, J.; Arnberg, J. W.; Backman. J. F. L.; Berg, C. l!~.; Bergqvist, L.; Bergstrand, C. E.; Bexelius, A.; Billing, W.; Bjurholm, A.; Björn, C. G.; Björnstjerna, C. M. L.; Björnstjerna, R. M.; Bolinder, J.; Buhre, J. G.; Börtzell, J. E. A.; Crusebjörn, J.; Edberg, C. K.; Edelstam. C. 1<'.; Edelsvärd, A. W.; Ekgren, C. E.; Feychting, A. W.; Fischer, E.; Forssell, H. L.; Forssman, L. A.; Forssner, C. A. H.; Francken, G. W. von; Fries, Aug.; Fränckel, E.; Funck, C. O., af; Gerle, C.; Grafström, C. J.; Valde af Magistraten: Ledamöter: Lundberg, A. F.; Hultgren, J.A. Af Stadsfullmäktige utsedde: Ed~s::,r~. A. W.; Lindgren, A. M.; Wret- Sekreterare: Lagervall. B, Stads-Arkitekt: Hedin, A. L. Stads-Ingeniör: Ygberg, H. 2 B (Berg- Granholm, A.; Gustafsson, R.; Hagerman, H.; Hallin, O. F.; Hawerman, E.; Hedin, S. A.; Holmberg, J. P.; Holmström, W.; Hylin, P. J. A.; Hähnel. C. E.; Isacsson, A. F.; Kolmodin, E. W., Kumlien, A.; Lagercrantz, C. A.; Lagergren. A. G.; Laquist, H.; Lemon, A. O., Lewenhaupt, C. M. C.; Levertin, C. O.; Lindgren, A. M.; Lindhagen, C. A.; Lindholm, A. G.; Lindqvist, C. A.; Lundb:rg, A. P.; Mar~in, ~. W.; ~öl~cl:, G. W., Nelson, C. A., Norman, A., NOlström, M.; Ohlsson, Joh.; Palme,J.H.: Palmstierna, C. F.; Philipson, C. D.; Redtz, J. M.; Rosen, A., von; Rubenson,,J.; Schönmeyr, A. C.; Sebardt, W.; Seippel, J. A.; Stackelberg, B. O.; Stråle, G. H.; Stålhammar, A.; Sundström, H.; Söderström, C. C.; 'l'elander, R.; 'I'havenins.E, ; Tibell, L.; Törnebladh,

18 Kommunalstyre H. R.. Ulner, C. R. T.; Wagner, S.; Wallenberg, A. O.; Wallenberg, K.; Wedberg, J.; Wendelins, S. A.; Werner, F.; Wiberg, Fr.; Wicander, A.; Wiklund, W.; Winborg, '1h.; Wretman, F.; Abergsson, A. V.: Ädelgren, A. P.; Adelgren, C. A. T.; Öberg' J:or,.J.; Öhman. E.; 2 vakante... Sekreterare: Rubenson. M. Kanslist: Lyberg. C. Under Ko m rnu n a ls t y re ls e n verk: Isen. 291 Auktionskammaren. Inspektor: Schönrneyr, B. C. Kommissarier: Sköldberg. M. H.; Nystedt, O. E. Kassör: Dahlstri;m..J. A. Notarier: Dahlgren, E. T.; Gille, H. J. E., t. f.; Dahlgren, C. J. J., t. f. Notar ieb itrude: Bockman. E., t. f. Kassaskrifvare: Carlqvist. O. Bokau ktionsverket. hörande Entreprenör: Uart.z, C. t. f. Notarie: Arborolius. G. P. I. Stadsfullmäktiges Beredningsutskott. Allmänna Pantlåneinrättningen. Ordförande: af Ugglas, Irih. Direktör: Lundwall. A. T.. t. f. Vice ordförande: Liudhazeu, C. A. Kontrollör: Dahlström. K. A.. Ledarnötert Almström,Bergqvist. Ekgren, [Kassör: Lodin.E. O. A. Fries, Fränekel. Lindholm, Rubenson, IPantinspektor: Lundwall, A. '1'. o Schönmcyr, 1:ehlllder och Wall?nberg.IKontorsskrifvaTe: Wessberg, G. F., tjenst- Suppleanter: Hallin, Almgren, Levertin, Ger- ledig; Zottra-us, C.; Palm, C. J.; Björn-. le och Stackelberg.. SOIl, P.. Söderberg, C. G., t. f. Sekre~el'are: Rubensnn, Jl, Värderingsmän: Norling, N. G.; 'I'örnström.C. Kanslist: Lyberg, C. Vice d:o: Ericsson, J. 2. Drätselnämden. Polisombud. Sohlberg, C. A. (Expeditionen: Stora Nygatan ~ a) in Pleno. Ordför ande: Björnstjerua, gretve. Sekreterare: Kansliet. Lidmun. 'rh. Ombudsman: Schönmeyr, B. C. Notarie: Schutzcrcrantz. A. V. Kanslist och registrntor: Bandelin, Karnererare. Kammarkontoret. Stadskamererare: Ekwall, A. Stadskassör: Dahlerus, G. Stadsbokhållare: Kihlen, O. Bokhållare: Werner, K. F.. FrostelI, E., Karlson. R. Kontorsskrifvare: Plodmark, J., Nauman, 1. L., Hessclgren, A. W., tillf. Revisionskontoret. Stadsrevisor: Heinholdson. H. B. Koutorsskrifvare: Lindberg, G. A. b) Drätselnämdens Första Afdelning. (Handhafver det egentliga drätsel väsendet). Ordförande: Björnstjorua, grefve. Ledamöter: Andersson, Björn, Edelstam, Ekgren. Fischer, Forssman, grefve von Rosen, Stråle och Söderström. Suppleanter: Sundström, Hyliu, Öhman, Lagercrantz, Backman. Stads ingeni orskontoret. Stadsingeniör: Ycberg, H. Andre ingeniör: Lindqvist, P. A. Amanuens: Brodin. A. Jernvägen. i". 1 tr.) Vågmästare: Runboru, P. G., t. f. Bokhåll:.re: Wall. P. A. Viig,!!re: Trönllbe~g. G. 1:'\: La!SSOll, G.; I oberg, C. A.:'_l:halltz, G:.; Klint, G. C., \Vibarn, P. ]IL, t, f. Jernbärareåldcrmuu: Rnnbom, P. G. H., f. el. Hamnvågen. Vägare.:.Schönberg, F. L.; Redtz, A. och Backlin, HJ. Torgvägarne. Vågskrifvare: Wahlström, G. A.; Elffors, E. Brandkären. Kurnererare, Brandchef: Hollsteu, Bl'. Bralldlöjtllant: Hosell, E. Underlöjtnant: Flcetwood, G., frih., Löjtn. 'l'elegrafbiträde: Karlberg. A. Fanjunkare: :l'iarin. J. Verkmästare: Lundgren, C. J. Serveanter: Pettersson, O.; Medin, C. B.; Otterdahl, r. O.; Nilsson, J. W. Örrige tjenstemän. Pöreatåndere för Mannfakturstårnpelkoutoret för kortstiimpling: Johansson, H. Å11g'slupdnspekiör: Ahlbaum, H. Hamnkontoret. (Carl Johans torg). Hamnkapten: von Sydow, F. Kontorsskrifvare hos Hamnkaptenen: Plygare, C. H. Slussmästare: Lindborn. Bo Hamnfogdeinspektör: Lindberg, G. E., t. f.

19 292 Kommunalstyreisen. Hamnfogdar: Clausen, C. C., Kungsholmstorg 2. Skeppsbroh., Viktnalievågen, Thnnell, C. Eriksson, J. E., s. Pilgatan 16 o. 18. Stadsgårdsh., Stadsg. 12, Gezelius, C. J. Fahnehjelm & C:i, n. Klara Bergsgata 42. Mnnkbrohamnen, Schnltens gränd 9, Johansson, N. P., G:a Kungsh.brogat. 37.Malm, A. D. Karstorp: & C:i, n. Mäster-Samuelsg. 45. Riddarholmshamnen. Birger Jarls torg 9, Ljungberg, J. A., st. Kindstugatan 11'1 Bruzelius, C. M. ' Naumbnrg & C:i, Norrlandag. 42. Blasiiholmshamnen, Hofslagaregatan 1, Naumburg & Hultman, n, ÄI"'nd~g. 11. Knöppel, J. G. Bundquist & komp., n. Regeringsg. 39. Nybrohamnen, Grefgatan 1, Hansson. P. Siefvert, G. L.. L1. Majorsgatan 12. Kungsholmshamnen, Gamla Kungsholms- Svensson, K. J., s. Hornsgatan 80. brogatan 56, Kohlström, C. W. Tengelin,.r. N., s. Bagvaldsgatan 18. Hamnlotsar. Mårtensson, E.; Smith, E.; 'I'halen, P. A., n. Mäster-Samuelsg. 47. Graff, A. H. E.: Hofvander. A. W.; Hå- Undin & Gustafson, n. Ålan<lsgatan 24. kansson P. Wiklund, W., n. G. Kungsh:sbrogatan RenhlIIlningen. 42 o. 44. Hnfvudkontor, Stadshuset, ingång från Pe- Vattenledningens verkst ds, förrådster Myndes backe. och afdeln.-kontor: n. G:a Kungosh.-brogat. Direktör: Wallander, F. G. F. 56. Adresserna ii Hemtningskoutoran återfinnas 3. Helsovårdsnämden. i Adressafdelningen. (Byrå: Klara vestra kyrkog. 3 B, 1 tr.) e) Drätselnämdens andra afdelning. Ordförande: Wretmau, F. (Handlägger byggnadsfrågor.) Vice ordförande: vakant. Ordförande: Billing. Led~.möter: Polismästaren, Förste. stads- Ledamöter: Bolinder, Crusebjörn, Feyeh- läkaren, Dahlander, G.. R.,..Loven, S., ting, von Franeken. Lagergren. Ohls- Salander, B.!I.' och Wikström, Z.. son, Redtz, Wagner. Suppleanter: Polism.~endenten, Sundh~tslll- Suppleanter: Wieander, Werner, Stålham- spektoren, von Dobeln, J. W., Walhn,E. mar, Granholm. W., Dahl, F. Buhre, J. G. G. A., Schubert, Rob., Kasernrnästare: Rosell, O. E., t. f.; Schu- Sekreterare: Sq,hönmeyr'HB. C. bert, R. C., t. f. Ombudsman: Ahrberg, t1j. Karnererare. Kellin, P. N. Byggnadskontoret. Kanslist: Iseeus, E. R. (Munkbron 1 A). Byggnadschef: Knös, C. J. Helsopobsen. Ingeniörer: (arbetsehefer) Lilienberg, V. E. (Byrå: Klara vestra kyrkogata 3 B.) (för vattenbyggnader), Alrntz, A. O. Snndhetsinspektör: Wawrin3ky, R. A. (för vattenledningen), Fröman, (J. L. Veterinär: Billström, A. (för gatu- och trnm-byggn:::o.er). Kommissarie: Lindström, F. O. Biträdande arkitekt: Nyström, A. Tio Tillsyningsmän. BY~!!l!ästar~.biträde: W~rming, P. E. J:son Köttbesigtnings-b!Jråerna.. ~ra gaddbmkh~ile.: L~eddbn,A. G. E t' t Norr: Repslagaregatan 4 Aj förest.: Billyggna s o a.. ld erg,.., Jens - trö A ledig, tillf. Montelius, C. A.; Myrberg, Söde:o~~l~ jernvågen: Carl Johans torg; K. L.. f" t' d. K" b S A Materialförvaltare: Westerstrand. C., ores.an..are. ~ns erg,.. Verkmästare vid vattenledn.: Anderberg; H. Vaccmatorer se SId. Förste Maskinist vid vattenledn.: Gerle,J.E. Styrelserna öfver Sabbatsbergs, Katarina och Kontrollant öfver lysgasen: Ekman, F. L. Maria Sjukhus samt Södra I Barnblfrdshuset Kontrollant öfver vattenförbrukningen: äro upptagna längre fram i denna afdelning Appelberg, K. O. G. under rubriken Sjukvårdsanstalter. Namnen Vatten- och afioppsledningar utföras på stadens Distriktsläkare återfinnas längre och repareras af följande utaf afdelningen fram i denna afdelning. Se sid Antagna entreprenörer:.. d Bennet & komp., n. Rödbodtorget 1.. ~. Fatt/gvar snåmden. Berggren, E. E., n. Dav.-Bag.-gata 28. (Fattlgvardsexped.: st. lvlyntg. 6, 3 tr.) Bergström, J. W., n. Bryggareg. 11. Ordförande: Fåhnens, R.. Branndbeck, M. E., st. Stadssmedjeg. 8. Ledamöter: Abrahamsson, J. O., Askergren. Carlesons söner, C. A., s. Hornsg. 35. H. E., Bexelius, Björklund, G., Gerle,

20 Kommunalstyreisen. Hylin, Lagergren, Lundblad. J. C., Nor-' Redogörare och protokollsförare: ström, M., Schubert, R, Stålhammar, berg, C. Wedberg, Wendelius, \\J ikström och Ädelgren, C. A. T. Suppleanter: Aurell, Björn. Söderström. Svanström. F. Nelson, Boiwie, G. G., Sebardt och Werner. Sekreterare : 'I'horell, R Karnererare. ~ellin, P. N. Ombudsman: Ahrberg, Hj. Kanslist: Vakant: tillf. Lindblom. G. F. Kanslist på Ordningsbyrån. Beckman, C. L. H. Församlingarnas fattigvårdsstyrelser. Öfrige ledamöter: Ericsson, C. R; Malmberg, Storkyr kcftirscmlinqens jattigvårdsstgrelse. ]'.; Holmgren. C. N.; Staaff, Å. W.; Ordförande: Borgqvist, L. Wallin, M. F. kassaförvaltare. Verkställande direktör: Lundin, C. R Redogörare och protokollsförare: Kellin. P. Öfrige ledamöter: Fehr, F. A.: Björklund, Gust.; Köusberg, S. A.; Wiberg, F.; Styrelsen öfver Sabbatsbergs Fattighus- Laquist, H., kassaförvaltare. inrättning. Redogörare o. protokollsför.: Hanner. P. G. Ordförande: }'ock, A. G. Klara Fsrsomlinqs Pattigvårdsstyrelse. Vice ordförande: Almström, A. E'. R. Ordförande: Sundell, J. O. Öfrige ledamöter: Askergren, H. E.; La- Verkställande direktör: Schultzberg, C. O. gergren, A. G.; Olsson, H. W.; Schultz- Öfrige ledamöter: Kyrkoherden i församlin- berg, C. O.; Wendelius, S. A. gen; Edberg. K.; Aurell, O. H.; Srner- Syssloman och f'örest.: Rosenström, A. ~T. ling, C. F.: Dufva, G. F. Läkare: Cassen, A. W. Redogörare och protokollsförare: Schultz- Predikant: Hallbäck. O. V. berg, C. O. Orgelnist: Eklund, Louise. Jakobs o. Johannie Fsrsaanl, FattigvårdsstYl'else. SV.akktf~lästt~rel:.Pektterssnollt'h C,.. _, JU' ores anr ers 'or: cot man, C.; Nord- Ordforande: Westman, h. A. ström A. yerkställande direktör: Askergren. H. E. ' Ofrig~ led~möt~r: ~astor i, församlingen, Styrelsen öfver Stockholms stads allmänna Hindbeck. I. O., Beckman, J. C., Ju- försörjningsinrättning. lin, F., Lundberg, Vincent, (Kungshol!,llen, Repar!,bansgatan 22). Redogörare o. prot.-för.: Löwenhjelin, G. F. Ordförande: Oberg, J., j.r. Mm'ia Magdalena Försami. FattigvåTdsstYl'else. Vice ordförande: Guilletmot, F. '1'... Öfrige ledamöter: Haustedt, C.; Svensson, Ordförande: Adelgren. C. A. T. G R H E S h b t R Verkställande direktör: Abrahamson, J. O. x..: awerman,.; c u er,.; Öfrige ledamöter: Jäderlund, Å.; Bergste dt, Norströrn, :M. _ Syssloman och föreståndare: Wahlqvist, 'I'h, C., kassaförvaltare; Lindbom. C. V. W.; Predikant: Svedberg', A. Nordlund. J.; Norman. A. Läkare: Strandberg. H. Redogörare o. prot.-för.: Ljungströru, P. V. Biträdande läkare: Stendahl, A. M. Katarina Pörsamlings FattigvårdsstYl'else. Protokollsförande hos styrelsen: Möllor, F. Ordförande: Wikström, Z. Bokhållare: Nyström, C. W.; Carlsson, C. Verkställande direktör: 'l'idströru, C. W. J. J.: Walinder, A. Örrige Ledamöter: Bexelius, A., Kassaför- Arbetsförestånderska: Rubin, H., Fru. valtare. Hylin, Alb.; Ohlsson, N.: De å Inrättningen intagna personer få Norström, :M.; Landqvist, Axel. besökas söndagar oeh helgdagar kl.l-4e. m. Redogörare och protokollsför.: 'I'ollstcu, B. samt de å sjukhuset intagne personer alla dagar kl e. m. Kungsholms Församlings Fattigvård$sty,.else. Ordförande: Schultzberg, E. M. Styrelsen öfver Stockholms stads Arbets- Verkställande direktör: Norselius, R. inrättning. Öfrige ledamöter: Sjöholm, P. G.; Ahl- (Söder: Stadsträdgårdsgatan 2.) ström, C. A.; Svensson, A. :M.; Blom- Ordförande: Sundell, J. O. quist, O. R. Vice ordförande: Billing, W. 293 Linde- Laduqårdsland» Församlings Fattigvårckstyrelse. Ordförande: Moberg, J. G. yerkställande direktör: Wedberg. Jac, Ofrige ledamöter: Isaessen. A. ]'.: Hård af Segerstad, A.; Schubert, L.: Werner, P.; Kyrkoherden i församlingen. Redogörare o. Protokollsför.: Fongberg, F. Ado!!, Fredriks Pörsamlings Fattigvårdsstyrelse. Ordförande: Lagergren, A. G. Verkställande direktör: Pro bst. J. C.

KAL END ER - AF D EL N IN G.

KAL END ER - AF D EL N IN G. III. KAL END ER - AF D EL N IN G. 21. 323 Jan. 1.» 21.» 28. Febr.10. J) 27. Mars 12. April 6.» 10.» 24.» 27. Maj 15. Juni 6. Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betala~" Nyårsdagen. Febr.

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

III. KALENDER-AFDELNING.

III. KALENDER-AFDELNING. III. KALENDER-AFDELNING. Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vatteiiafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdageii. Febr. Utskylderna till Kroi~anbetalasfr. o. m. 1 21. Konungens födelsedag. * d. 12 denna inanad

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

KALENDER-AF D ELNIN G.

KALENDER-AF D ELNIN G. III. KALENDER-AF D ELNIN G. -+-- Adresskalendern 1901. 63 RU MSI NTERIÖR-, PRISBELÖNT å Verldsutställningen l. CHICAGO 1893. AIlm. Konst- & Industrl- Utställn ingen i STOCKHOLM 1897. Guldmedalj. ~ ---

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas o Aland de 6,000 öarnas arkipelag och de ryktbara segelskeppens hemort Flygbild av s redd.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939

RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939 RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939 ~ tisdag STOCKHOLM ÅBO Angf. WELLAMO (F. A. A.), BORE II (Bore), BRYNHILD (Svea) via Mariehamn tisdagar torsdagar och lördagar alla dagar 21,15 M avg. ABO ank. A.

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 1 800 m frisim Ann Linder GKKN 8.47,64 19820529 Volgograd SJR 50m Äldsta juniorrekordet 2 1500 m frisim Ann Linder GKKN 16.24,22 19831202 Malmö SJR 25m 3 1500

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Uppdat. Serie L 1 fc Matchprogram 2008-07-02 Övriga matcher

Uppdat. Serie L 1 fc Matchprogram 2008-07-02 Övriga matcher Serie L 1 fc Matchprogram 2008-07-02 Övriga matcher År Datum Typ av match Lag Spelort Volym 1937 18-apr Allsvenskan (premiärmatch på Råsunda) AIK - Malmö FF Råsunda L 1 fc: 1 1937 02-maj Allsvenskan AIK

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland VIKTIGA TELEFONNUMMER Svenska Curlingförbundet www.curling.se telefon 08-683 30 16, 15 fax 08-604 70 78 Jönköping CC Faktureringsadress: e-post: kontakt@jonkopingcurling.se Hemsida: www.jonkopingcurling.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga.

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga. Miljöanpassade färgborttagningsmedel, rengöringsmedel och ytskydd. Några Referenser och samarbetspartners är stolta över att presentera några av sina referensobjekt, bara i Stockholmsområdet: Högskolan

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ...

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ... Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 39-40 2007

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 39-40 2007 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 39-40 2007 Matsedel v 39 Må: Ti: On: To: Fr: Chilikassler med ris Hemlagad fiskgratäng, potatis Kålpudding, sås, potatis, lingonsylt Fullkornspasta, pastasås med korv

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer