LCP Liverpool Care Pathway. Palliativregistret kvalitetsregistret för döende. Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LCP Liverpool Care Pathway. Palliativregistret kvalitetsregistret för döende. Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9"

Transkript

1 Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 I förra månadens nyhetsbrev fanns en enkät med några frågor om nyhetsbrevet och SPN. Det är få som har svarat på enkäten och vi behöver få mer information om vilka som är våra läsare vad ni tycker och vad som saknas etc. Här kommer länken igen och vi hoppas på stort gensvar. Det tar bara några få minuter. Tack på förhand! Det har framkommit att det för många är oklart vad LCP, Palliativregistret, SPN och NRPV är och vad de står för och hur de hänger ihop. Vi gör en liten genomgång för att försöka göra det tydligare. LCP Liverpool Care Pathway Liverpool Care Pathway LCP - kan beskrivas som en standardvårdplan och en vägledning för patienter under livets allra sista tid. LCP utarbetades under 1990-talet i England inom hospicevården med syftet att sprida kunskap från den palliativa vården till akutsjukvården. (Ellershaw JE, Wilkinson S (2003) Care of the dying A pathway to excellence. Oxford University Press) LCP ger stöd för vårdteamet att identifiera när patienten kommer in i döendeprocessen. LCP ger därefter vägledning, riktlinjer och dokumentationsstöd för vården under de sista timmarna/dygnen och för närståendestöd. Att arbeta enligt LCP är ett sätt att kvalitetssäkra vården av döende och inte enbart en checklista. LCP ger möjlighet till kontinuerlig utvärdering av vården av den enskilda patienten under vårdtiden. Det är ett instrument som utvärderas kontinuerligt och utvecklas i ett internationellt samarbete som leds från Liverpool. Palliativa enheter, hemsjukvård, sjukhusavdelningar och vård- och omsorgsboenden i hela Sverige och i ett 20tal länder runt om i världen använder LCP Mer information finns på Palliativregistret kvalitetsregistret för döende Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att beskriva och utvärdera den vård som givits under livets sista tid och därmed säkra kvalitén vid vård i livets slutskede. Registret startade 2005 med stöd från Svensk Förening för Palliativ Medicin SFPM, Sveriges Kommuner och Landsting - SKL, Socialstyrelsens Hälso- och SPN Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 1 (7)

2 sjukvårdsavdelning och är förankrat i Nationella Rådet för Palliativ Vård - NRPV. Alla dödsfall i Sverige oavsett diagnos eller vårdgivare bör registreras. Registret har som mål att identifiera brister som finns i vården av de döende och därigenom skapa ett positivt förändringstryck på beslutsfattare och uppmuntra ett kontinuerligt lärande och förbättringsarbete hos landets vårdgivare som vårdar patienter som dör. 25 frågor om medicinsk vård, omvårdnad och bemötande besvaras av den personal som vårdat patienten sista veckan i livet. Frågorna avspeglar det centrala i god palliativ vård i livets slutskede som lyfts fram i Döden angår oss alla. Värdig vård i livets slut (SOU 2001:6) Registret som är webbaserat ger en omedelbar återkoppling on-line med möjlighet att analysera de egna resultaten. Detta ger en ständigt aktuell bild av vad som redan är bra på enheten och vad som behöver förbättras. Mer information finns på SPN Svenskt Palliativt Nätverk är som det låter ett nätverk som ger ut ett månatligt nyhetsbrev som du just läser och har en hemsida SPNs kansli finns på Stockholms Sjukhem och stöds av Stiftelsen Stockholms Sjukhem men är oberoende av stiftelsen och har inga utomstående intressenter. SPN är en del av Nationella Rådet för Palliativ Vård och bidrar till Nationella Rådet med att sprida nyheter och annan information om palliativ vård. Nationella Rådet för Palliativ Vård NRPV NRPV är ideell förening bestående av 13 olika professionella yrkesföreningar och nätverk inom palliativ vård med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård. NRPV ska utgöra ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård och ska identifiera områden där palliativ vård behövs och uppmärksamma dessa samt initiera förbättring. Palliativguiden upprättas av NRPV och är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård. Målet är att samtliga specialiserade palliativa verksamheter i landet ska finnas med för att ge en helhetsbild av var och i vilka vårdformer som specialiserad palliativ vård bedrivs. Förteckningen som uppdateras årligen är tillgänglig från hemsidan för alla dvs. för patienter, närstående och allmänheten samt för vårdprofessionen, tjänstemän och politiker. Det finns även en tryckt version av Palliativguiden 2010 som kan beställas. SPN Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 2 (7)

3 NRPV ska också påtala behoven av palliativ vård för riksdag, regering, landsting kommuner och andra myndigheter samt utgöra remissinstans för dessa. Mer information på Alla ovanstående verksamheter fungerar var för sig men har ett gemensamt mål att arbeta för en förbättrad vård för patienter i livets slutskede oavsett var patienterna vårdas. Organisationerna samverkar i varierande grad och samma personer kan vara engagerade och arbeta i flera av verksamheterna. International PhD! Euro IMPACT genom det 7:e ramprogrammet ger möjlighet till internationell forskning i palliativ vård koordinerad genom Belgien. 12 Early-stage researchers for 3 years each and 4 experienced Researchers for 1.5 or 2 years each. Early-Stage researchers are MSc or MA who are in the first four years (full-time equivalent) of their research careers in sociology, psychology, health sciences, medicine, anthropology, criminology, philosophy, epidemiology Nurses or other health care workers with a bachelor degree with research experience can also apply. Experiences researchers have between 4 and 5 years of full-time equivalent research experience and may or may not be in possession of a PhD. The lengths of individual appointments will be at least 18 months up to 2 years, starting in One full time project manager for the duration of the project. Conditions of mobility: Researchers should be prepared to be based n another country than the country of residence and to travel across different countries in Europe. Mer information och kontaktinformation för anmälan och personlig kontakter finns på under Ladda ner filer. Sista ansökningsdag: 1 november 2010 Välkommen till Hospice Gabriels Höstkonferens i Vara Konserthus 21 oktober 2010 kl Konferensen vänder sig till dig som arbetar med palliativ vård, onkologisk vård, hemsjukvård eller andra livshotande sjukdomar: Ur programmet: SPN Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 3 (7)

4 Etiska konflikter i livets slutskede Mia Svanteson, Sjuksköterska, forskare Trygghet vid palliativ hemsjukvård patienters & anhörigas erfarenheter Anna Milberg, Forskare och Geriatriker Fallbeskrivningar från Hospice Gabriel Anette Holmfred, Palliativ läkare på HG Tankens kraft Lennart Hjelm, Föreläsare och inspiratör Kostnad: 600 eller 1200 Kr för 3personer, inkl. lunch och kaffe. Sista anmälningsdag: 11 oktober Ev. frågor till Agneta Ohlsson, Bodil Almqvist tel eller frågor om ekonomi till Marianne Forselius tel Fullständigt program samt anmälningsblankett finns att ladda ner från under Ladda ner filer Svensk sjuksköterskeförening utlyser tävlingen "Bästa team år 2010". Prissumman är på kr och ansök senast den 15 oktober! Utmärkelsen avser ett tvärprofessionellt teamarbete inom vård- eller omsorgsverksamhet i Sverige. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram betydelsen av ett gott teamarbete för att tillsammans med patient och närstående skapa en god och säker vård. Priset är Svenska Läkaresällskapets 100-års gåva till Svensk sjuksköterskeförening. Läs mer på: Uppsats: Hanna Österholms uppsats: Anhörigas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård inom icke palliativt specialiserad verksamhet från vårterminen 2010 på Karolinska Institutet kan du läsa på under Ladda ner filer. Nedan finns en sammanfattning: SPN Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 4 (7)

5 Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård inom icke palliativt specialiserad verksamhet. Bakgrund: Palliativ vård ska bedrivas överallt där döende vårdas. Anhöriga till döende patienter ska kunna ta del av den palliativa vårdens filosofi var den sjuke än befinner sig. Metod: Metoden som användes var kvalitativa intervjuer. För att analysera intervjumaterialet användes fenomenologisk analys. Resultat: I resultatet beskrivs de erfarenheter och upplevelser som anhöriga haft i fem kategorier. Kategorierna speglade det som de anhöriga diskuterat mest under intervjuerna och de som gjort mest intryck på de anhöriga. Kategorierna var den sjukes symtom, samtal, vårdens organisation, ansvar och enskilda personers betydelse. Slutsats: Resultatet av studien stödjer tidigare forskning inom området anhöriga och palliativ vård. Trots de brister som fanns inom den palliativa vården inom icke specialiserad verksamhet, så var de anhöriga i det stora hela nöjda med vården. En viktig slutsats av studien var den stora betydelse som enskilda personer inom vården hade för de anhöriga. Små saker som gjordes hade stor betydelse för de anhöriga. Det kunde röra sig om saker som ett leende, en beröring eller en speciell omtanke. Helena Österholm e-post: Inbjuder till Huss symposium i palliativ vård Tisdag 26 oktober 2010 Kl Interface between pain and suffering when opioids are not enough The focus is concerned with our management of patients who manifest total pain. Thus, I explore the interaction between physical symptoms and psychosocial / spiritual distress. I explore themes such as the differences between disease and illness and emphasize the importance of the narrative in exploring various themes Dr Tony O Brien Medical Director of Marymount Hospice Consultant Physician in Palliative Medicine at Cork University Hospital Patientens berättelse narrativ. Erfarenheter inom forskning och utbildning i Sverige Olav Lindqvist, leg sjuksköterska, med dr AHS Viol, Skellefteå, Umeå Universitet, KI och Stockholms Sjukhem SPN Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 5 (7)

6 Helena Leveälahti, leg sjuksköterska, med lic Stockholms Sjukhem Plats: Aulan, Stockholms Sjukhem, Mariebergatan 22, Stockholm Buffé serveras ca kl. 18 Anmäl dig senast den 19 oktober till: tel Introduktionsdag för nystartade LCP enheter fredag 19 november 2010 Dagen vänder sig till kontaktsjuksköterskor och ansvariga läkare på enheter som nyligen registrerat sig som användare. Ämnen för dagen är: När är en patient döende? Symtomkontroll Närståendestöd Journalgranskning Kontaktpersonernas roller Plats: Aulan, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm Pris: 750 :- kr Senaste anmälningsdag: 12 november 2010 För program och anmälan kontakta: Boklotteri I förra månadens boklotteri lottade vi ut böckerna Livet kan inte vänta och Sabina och draken av Sara Natt och Dag. Det var 110 som ville vara med i lotteriet och vann gjorde Monica Axelsson, Ängelholm, Britt-Marie Knutsson Hunnebostrand, Sara Nilson, Strömsnäsbruk, Anna Åström Strängnäs, Christina Sjöholm, Kalmar, Eva Nykvist Wallberg, Södertälje, Inger Palm Norrköping och Caroline Oldén, Karlstad. Denna månad lottar vi ut två nyutgivna böcker som vi fått av förlaget Natur och Kultur. Barbro Lennéer Axelsson Förluster: om sorg och livsomställning. Bakgrundsinformation. I boken ger psykologen Barbro Lennéer Axelson kunskap om hur man kan hjälpa vid den typ av förluster som ingår i de flesta människors liv skilsmässor, dödsfall och förlust av SPN Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 6 (7)

7 hälsa och livskvalitet vid olika typer av sjukdomar. I boken står individers och familjers vardagskatastrofer i centrum. Författaren beskriver detaljerat de olika känslor som kan uppstå i samband med en kris. Boken innehåller rikligt med kommentarer från personer som författaren mött när hon arbetat med krisstöd, kristerapi och som handledare för andra med dessa uppgifter. Vill du vara med på utlottningen av en av böckerna så skicka e-post till senast den 21 oktober 2010 och glöm inte uppge namn och adress dit boken ska skickas om du vinner. Utbildningar: Basutbildning - Palliativ vård vid livets slut 22 oktober 2010 Ersta Konferens & Hotell, Stockholm Fördjupningsutbildning i Symtomlindring vid livets slut 18 november 2010 Ersta Konferens & Hotell, Stockholm Seminarium om Existentiell/andlig vägledning vid livets slut 24 november 2010, Göteborg Anmälningsblankett samt information om ovanstående utbildningar finns att ladda ner från hemsidan Interaktiv internetkurs i palliativ vård startar 1 november för information samt anmälan Vänliga hälsningar Sylvia Sauter Carl Johan Fürst Detta nyhetsbrev har gått ut till alla som anmält intresse för att delta i nätverket. Vill du inte längre ha Nyhetsbrevet eller har du bytt e-postadress, vänligen hör av dig till SPN Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 7 (7)

Palliativguiden. vägvisaren till lindrande vård

Palliativguiden. vägvisaren till lindrande vård Palliativguiden vägvisaren till lindrande vård 2010 Nationella Rådet för Palliativ Vård NRPV är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad god palliativ vård i hela landet. Rådet

Läs mer

Hur ska vi mäta vårdtyngden?

Hur ska vi mäta vårdtyngden? Nyhetsbrev juni 2013 nr 111 årgång 12 Med detta nyhetsbrev - som ska räcka hela sommaren - ber vi att få önska trevlig sommar. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti början på september. Hur ska vi

Läs mer

Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården!

Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården! Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården! 1:a Nationella konferensen för palliativ vård 12 13 april

Läs mer

Liverpool Care Pathway för vård av döende (LPC) Kunskapsbaserad kvalitetsutvecklning

Liverpool Care Pathway för vård av döende (LPC) Kunskapsbaserad kvalitetsutvecklning Jukka Nopsanen Slutrapport Liverpool Care Pathway för vård av döende (LPC) Kunskapsbaserad kvalitetsutvecklning Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2007 2008 Carl Johan Fürst, överläkare/professor

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Omvårdnad examensarbete/d Omvårdnad Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2010 Anhörigas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård inom

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 978-91-85947-30-0 (Webbversion) Innehållsförteckning Del 1. Palliativ vård 1. Inledning 6 1.1 Palliativ vård ur ett samhällsperspektiv 6 1.2 Palliativ

Läs mer

Caroline Krook Se än lever jag!

Caroline Krook Se än lever jag! Caroline Krook Se än lever jag! Doktorsavhandling Stockholms universitet 2007 Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Box 34 103 S-100 26 Stockholm Sverige HLS Förlag

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser

Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser MAGISTERUPPSATS I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2007:2 Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser SEPIDEH

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter

Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter Vård i livets slut En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Fredrick Gran Malin Landervik Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hälsan i Centrum 4/2011. Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum

Hälsan i Centrum 4/2011. Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum Hälsan i Centrum 4/2011 Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 53 2011 Nr 4 Medlemsblad

Läs mer

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård utanför specialistenheter

Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård utanför specialistenheter Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård utanför specialistenheter Till min man Arne och mina barn Anna och Johan och deras familjer Örebro Studies in Care Sciences 34 Birgitta Wallerstedt Utmaningar,

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Att fokusera på varandet i en värld av görande Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre

Att fokusera på varandet i en värld av görande Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre Att fokusera på varandet i en värld av görande Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre Ingela Beck Copyright Ingela Beck Omslag: Jon Mills Medicinska

Läs mer