Mittuniversitetets stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mittuniversitetets stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar 2012-01-25"

Transkript

1 Mittuniversitetets stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar

2 Strategier och riktlinjer för de aktuella verksamheterna Mittuniversitetet definierar i utvecklingsplanen övergripande mål för forskning. Dessa är: Mittuniversitetets forskning ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle. Samproduktion med externa aktörer och ökad extern finansiering ska eftersträvas. Forskningen ska drivas i internationell samverkan och hålla hög internationell kvalitet. Inom profilerade områden ska Mittuniversitetets forskare vara bland de internationellt ledande. I Mittuniversitetets Forskningsstrategi anges vidare att förutom vetenskaplig excellens anger målen även att forskningen ska präglas av profilering, internationalisering och samverkan. Samverkan speglar lärosätets nära relationer med aktörer utanför akademin. Genom att samarbeta med näringsliv och offentliga partners skall Mittuniversitetet på vetenskaplig grund bedriva verksamhet som bidrar till utveckling och hållbar tillväxt i regionen och Sverige. Särskilda satsningar skall främja utveckling av innovationer och forskningsresultatens tillämpning i offentlig och privat verksamhet. Mittuniversitetet har därför valt att lägga ambitionerna på en hög nivå, vad gäller stödsystem för innovation- och nyttiggörande, grundade i universitetets övergripande strategier för utveckling, forskning respektive utbildning Mittuniverstitetets strategi (Utvecklingsplan ) handlar om att identifiera forskningsuppgifter som är relevanta för det omgivande samhällt och att driva forskningsprojekt tillsammans med externa aktörer för att lösa väsentliga problem. I detta ingår som en viktig del förmågan att realisera kommersialiseringspotentialen i forskningen i så hög utsträckning som möjligt samt att kunna erbjuda innovativa och entreprenöriella studenter och anställda sådana förhållanden att olika innovativa idéer kan realiseras. Universitetet bedriver ett aktivt arbete med att stödja kommersialisering av forskningsresultat. Vid Mittuniversitetet är arbetslivsanknytningen en varumärkesdrivande kvalitetsfaktor och samverkan med företag och organisationer är utgångspunkten i universitetets olika nätverk. Arbetslivsanknytningen ska även utgöra grund för att öka antalet affärsidéer och studentdrivna företag inom ramen för kunskapstriangeln. Mittuniversitetets utbildningsstrategin Enligt forskningsstrategin ska Mittuniversitetet verka för nyttiggörande och innovationer i samarbeten med partners inom privat och offentlig verksamhet. En viktig målsättning för Mittuniversitetet är att forskningen skall vara samhällsrelevant och att universitetet aktivt skall verka för att forskningsresultaten bidrar till hållbar tillväxt. Detta sker såväl genom direkt samarbete med partners i näringsliv och offentlig sektor som genom Innovationskontoret, möjlighet att kommersialisera resultat i Mittuniversitetets holdingbolag och Easy Access konceptet. Universitetets höga ambition medför att kravet, från forskningsmiljöerna och universitetsledningen, på ett professionellt, tydligt och adekvat innovationsstöd är stort. Mittuniversitetet finns i ett regionalt sammanhang där förväntningarna är höga vad gäller Mittuniversitetets bidrag till regional tillväxt, genom företagssamverkan och nya företag. Mittuniversitetet förväntas även vara delaktig och drivande i utvecklingen av det regionala innovationssystemet. Mittuniversitetets har på senare år valt att göra en satsning och samlar nu utveckling och stöd för nyttiggörande av forskning och studenters entreprenörskap inom funktionen Miun Innovation. 1

3 Vision: Miun Innovation ska år 2015 vara på en ledande nivå bland svenska lärosäten i frågor som rör metoder för nyttiggörande av forskning och studenters entreprenörskap, samt regionalt tillväxtsamarbete I bilagan Policy för nyttiggörande av forskning, redovisas Mittuniversitetets ställningstaganden. Mittuniversitetet har valt att facilitera stödet för studenters företagande inhouse, vilket har visat sig få positiva effekter, kompetensbasen bland rådgivarna ökar och samarbetet med inkubatorerna fokuseras. Även möjligheterna att samköra aktiviteter med Miun Karriär (arbetslivsanknytning) ökar. Beskrivning av organisation och finansiering av dem Miun Innovation är placerad vid Universitetsförvaltningen under Universitetsledningens kansli och verkar på uppdrag av och rapporterar till rektor och dekaner (Rektors Ledningsgrupp). Miun Innovation/Innovationskontoret har följande ansvarsområden: - Kultur- och kunskapsbyggande insatser som stimulerar forskare att nyttiggöra sin forskning. - Affärsrådgivningsstöd till forskare som vill kommersialisera sin forskning - Stödja forskningssamarbete med företag och organisationer - Tillgängliggöra forskningsresultat för att de skall komma till kommersiell användning i näringsliv och samhälle - Affärsjuridisk rådgivning och upprättande av avtal vid forskningssamarbeten, inklusive äganderättsfrågor - Inspirera studenter att välja eget företagande som karriärvägen - Affärsrådgivningsstöd till studenter med företagsidéer - Initiera och medverka i affärsutvecklingskurser och entreprenöriella moment i utbildningen - Utveckla strategier för och hanteringen av lärosätets immateriella tillgångar - Driva utveckling i det regionala innovationssystemet - Expertstöd till universitetsledning avseende externa relationer samt projektledning av universitetsövergripande satsningar inom Miun Innovations verksamhetsområde. - Miun Holding AB Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet bildar tillsammans sammanhållet innovationskontor, Fyrklövern. Respektive universitet ses som likvärdiga parter och noder för verksamheten. Fyrklövern är ett nätverksbaserat samarbete där den innovationsstödjande verksamheten utvecklas gemensamt och ofta sker på distans med flexibla arbetsmetoder. Innovationskontoret Fyrklöverns Mittuniversitetsförlagda nod, är en del av Miun Innovation och har samma verksamhetsområde. Fyrklöverns styrgrupp utgörs av de fyra rektorerna. Tillsammans med de innovationsstödjande enheterna inom Linné-, Karlstad och Örebro universitet har Miun Innovation snabbt byggt om ett väl fungerande samarbete. Inom Fyrklövern utvecklar vi gemensamt våra arbetssätt, processer, metoder och kompetens avseende innovationsrådgivning inom akademin. Alla noder i Fyrklövern måste själva anpassa de gemensamma lösningarna så de passar in i de lokala förutsättningarna (lärosäte, region) men tillsammans har vi på väldigt kort tid fått till ett väl fungerande innovationskontor. Nära kopplat till Miun Innovations verksamhet finns Miun Holding AB (under bildande). Miun Holding leds av en professionell styrelse med fyra externa ledamöter och de två dekanerna. De identifierade affärsområdena inom Miun Holding är till viss del helt nydanande: 2

4 - Ägande, affärsutveckling och kommersialisering av forskares immateriella tillgångar. - Förmedlare av s k Miun Opportunities (Idébank), se nästa avsnitt. - Entreprenörssåddsprogram utbildning och matchning av entreprenörskompetens, såddinvestering i form av HR. - Försäljning och paketering av konsulttjänster (utvecklingsuppdrag, teknisk verifiering, utredningar, föreläsningar) och uppdragsutbildning. - Kapitalsamverkansorgan, med regionalt uppdrag att tillhandahålla en arena för investmentaktörer och en samordnad Due Dilligence tjänst. - Medverkan i regionens båda såddbolag kopplade till inkubatorerna. - Delägarskap i Science Parks, Inkubatorer och regionala Klusterinitiativ kopplade till universitetet. Miun Innovations verksamhet omsluter 9,5 mkr under 2012, varav 75% utgörs av externa medel från Regionala Fonden (Mål2), Tillväxtverket, Kammarkollegiet (innovationskontor) och regionala offentliga aktörer. Konkreta resultat som uppnåtts Miun Innovation har på knappt tre år utvecklat ett professionellt innovationsstöd med adekvata kompetenser, arbetssätt/metoder och processer, med en smidig övergång till de lokala inkubatorerna. Miun Innovation ligger i framkant vad gäller utveckling och implementering av nya innovativa modeller och coachningsmetoder. Som första och enda lärosäte i Sverige har Mittuniversitetet godkänts som ett Easy Access University tillsammans med sju andra internationella lärosäten. Easy Access är en brittisk modell för att gratis med en juridisk enkelhet överlåta forskares immateriella rättigheter för kommersiellt bruk till företag. Till Easy Access har en metod för att visualisera teknik, metod, användningsområde och marknad tagits fram. Dessa produktblad/ technology templates samlar både Easy Access och kommersiella licensmöjligheter i en Idébank i form av Miun Oppertunities. Mittuniversitetets projektförslag för sådana idébanker har anammats av regeringen som i höstens budgetproposition avsatt 19 mkr för att bygga upp sådan verksamhet vid holdingbolag. Mittuniversitetet har nyligen erhållit medgivande om att få starta holdingbolag, vars verksamhet nu håller på att utvecklas, arbetsområden se ovan. Även där utvecklas en verksamhet med nya angreppssätt. 3

5 Miun Innovation har upparbetat ett gott internt förtroende bland forskare och personal i ledande ställning, vilket verifieras i förvaltningsorganisationens serviceenkät. Det interna förtroendet och universitetsledningens engagemang, är avgörande för verksamhetens möjlighet att verka effektivt, varför det måste räknas som ett resultat av stor betydelse. Mittuniversitetet bedriver verksamhet i huvudsak i Västernorrlands och Jämtland län och driver aktivt arbetet med att skapa synergier och främja innovationer i båda länen. Som ett led i detta arbete har Mittuniversitetet genom Miun Innovation tagit initiativ till och har samordningsansvar för det så kallade Mittsvenska innovationsnätverket, som samlar klusterinitiativ, regionala företrädare, science parks och inkubatorer för att identifiera och driva en gemensam agenda i syfte att effektivisera systemet och stärka bilden av innovationsarbetet i Mittsverige. Miun Innovation har initierat och medverkat i den fristående grundutbildningskursen Att utveckla affärer, i syfte att komplettera studenternas studietid med möjligheten att utveckla skarpa företagsidéer. Innovationskontoret Fyrklövern har gemensamt initierat och genomfört en unik doktorandkurs Att nyttiggöra forskning, som har en bred ansats med inslag av både icke-kommersiell som kommersiellt nyttiggörande av forskning. Miun Innovation har efter knappt tre års verksamhet medverkat i 57 företagsstarter, 250 affärscase och haft 4000 deltagare på inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter. Framgångarna i relation till nedlagda kostnader Mittuniversitetet har numera, efter några års uppbyggnadsfas, en progressiv och professionell innovationsstödjande funktion. Funktionen har med en förhållandevis liten budget haft en snabb utvecklingstakt och uppnått stabilitet och framgång, vilket gör att kostnadseffektiviteten bedöms som god. Hinder/brister i förutsättningarna för verksamheterna Strukturella förutsättningar, omvärld Mittuniversitetet har länge varit i avsaknad av ett holdingbolag. Behovet har i och med satsningen på en intern funktion för innovationsstöd, inkluderande Innovationskontor, blivit mer och mer akut. Största hindret för kommersialisering av forskningsresultat är forskarnas vilja och möjligheter att själva driva kommersialiseringsprocessen, eller snarare stödjande strukturer för att hjälpa forskarna. Miun Holding förväntas därför bli ett viktigt verktyg som ska göra att forskaren under rimliga former, kan lämna över ansvaret för affärsutveckling, verifiering, skyddsfrågor, bolagsbildande, finansiering och uppbyggnad av affärsteamet. Miun Holding har mottagit endast en miljon kronor i startbidrag, vilket skulle kunna utgöra ett hinder för möjligheterna att lyckas med fler än en handfull affärscase. Ett strukturellt hinder är bristen på entreprenörer och tidigt såddkapital. I Jämtland och Västernorrland finns ett antal riskkapitalbolag. Trots detta finns få medel i tidig fas efter det att bolagen lämnar idé/koncept och går mot kommersialisering. De flesta bolag är i detta skede inte mogna för traditionellt riskkapital och har störst behov av humankapital i form av entreprenörs-, VD- 4

6 och styrelsekompetens, beroende på vilken kompetens forskaren själv har och hur mycket man vill engagera sig. För att företag inte ska fastna i dödskuggans dal, behöver detta dike fyllas upp med tidigt såddkapital, gärna i form av entreprenörssådd. Även de nya riskkapitalfonder som bildats med bland annat medel från Regionala Fonden verkar i ett allt för sent skede för att åtgärda detta. Jämtland och Västernorrlands län, har de senaste åren varit lyckosamma att etablera riskkapitalbolag. Flera av dessa bolag har redan saminvesterat och vi kommer sannolikt när fler aktörer etablerats att se fler investerare intresserade av samma objekt. Bristen av kapitalsamverkan, gör att nyttjandegraden och effektiviteten av befintligt kapital inte bedöms vara optimal, samt att investeringsbesluten riskerar att grundas på en undermålig Due diligence. Interna förutsättningar Mittuniversitetet Verksamheten har idag ingen fast finansiering, utan bygger på projektmedel vilket gör att kontinuitet och kompetens riskerar att gå förlorad. Universitetet har dock ännu inte behövt ta ställning till en egen fast finansiering, eftersom externa medel har funnits tillgängliga. Mittuniversitetet nyttjar fram till i sommar den juridiska personalpoolen vid Göteborgs Universitet, vilket har fungerat bra utifrån forskarnas perspektiv. Eftersom det saknas en egen affärs- /avtalsjuridisk kompetens medför det förmodligen att överblicken av befintliga avtal inte är glasklar och universitetets immateriella tillgångar inte skyddas och hanteras på ett säkert sätt. Den innovationsstödjande funktionens organisation är kanske inte avgörande men inte heller helt oväsentlig av symboliska och arbetsrelaterade skäl. Verksamhetens art kan verka avvikande i förhållande till förvaltningsorganisations övriga uppgift, struktur, arbetssätt och personalförhållanden/löner. Möjligen skulle en friare placering närmare fakulteter och ledning underlätta och symboliskt integrera verksamheten i forskning och utbildning. Mittuniversitetets forskningsfinansieringsfunktion/grants Office arbetar i en separat process och med förhållandevis litet samröre med Miun Innovation, vilket i längden inte gynnar utvecklingen av innovationer och möjligheter till ökad extern forskningsfinansiering. Ett nära samarbete mellan dessa funktioner kommer att gynna innovationsarbetet eftersom innovationsaspekten då kommer in redan när projektet riggas. Planer på egna insatser för ökade framgångar Mittuniversitetet har för avsikt att under våren utreda hur funktionerna forskningsfinansiering, Miun Innovation och Miun Karriär mest optimalt ska organiseras och samverka. Mittuniversitetet är inställd på att genom kreativa lösningar och samarbeten, hitta vägar som ska göra holdingbolaget verkningsfullt, trots den låga insatsen från regeringen. Genom att hitta områden som både kan tjäna som servicefunktioner inom regionen och som täpper till flaskhalsar hos Miun Holding, samtidigt som man kan få en överspillningseffekt av resurser till övriga verksamheter inom Miun Holding. Två sådana funktionaliteter som planeras är ett kapitalsamverkansbolag (KSB) och ett entreprenörsåddsprogram (ESP). Entreprenörsåddsprogrammet är ett innovativt initiativ som hittar, matchar och investerar med kompetens, vilket gör att det möjligt för bolagen att till stor del överbrygga dödsskuggans dal, vilket i senare skede gör bolagen mer attraktiva att investera i eller att få annan finansiering. ESB har som främsta syfte att korsbefrukta forskares affärsidéer med personer med mer entreprenöriell 5

7 drivkraft. Forskarresultaten kan med entreprenörens hjälp och delaktighet komma att bli kommersialiserade och ha potential att utvecklas till tillväxtföretag. Bolag som lyckas och utvecklas kan i ett senare skede vara intressanta att ta in i KSB för att göras investerbara och vända sig mot en större grupp av investerare. Att de redan passerat ESP i sin tillväxtutveckling innebär att hygienfaktorerna bör vara tillfredsställande varför de sannolikt har lättare att i senare skede ta in ytterligare kapital. Entreprenörssåddsprogrammet samarbetar med regionens inkubatorer om ett analysverktyg och en entreprenörskapspool för att underlätta matchningen av bolagets behov med rätt kompetens. Till programmet knyts en School of Entrepreneurship, som utbildar lovande entreprenörer/företagsledare. Syftet med ett kapitalsamverkansbolag är att effektivisera och öka nyttjandegraden av riskkapitalbolagens fonderade medel, genom syndikering mellan ägare och partners. KSB har en standardiserad due diligence produkt, som kan utgöra en stor del av det samlade underlaget vilket ligger till grund för en investering. Fler bolag kan ta del av materialet där en due diligence utgör hela eller en del av underlaget vilket gör att investerare kan ta del av bolag som de annars inte kommit i kontakt med. För bolag som söker kapital ökar sannolikt möjligheten att nå en större marknad, likväl som investerare får tillgång till universitetsanknutna affärscase. Figur 1 Funktioner och projektfaser inom Miun Innovation och Miun Holding Samverkan inom innovationsstödssystemet Mittuniversitetet har en god och funktionell samverkan med övriga innovationsstödsaktörer i regionen. När holdingbolaget kommer på plats inom kort, blir kartbilden komplett. Samarbete och överlämning mellan Miun Innovation och inkubatorerna är väl inarbetat. Det som återstår är att slipa på några av samarbetsformerna med Science Parks och klusterinitiativen, och genom Miun Holding samla de regionala riskkapitalaktörerna (inkluderat såddbolag) i ett kapitalsamverkansbolag/forum. Mittuniversitetet tar en aktiv roll vad gäller formeringen av stödsystemet, se nästa sida. 6

8 Forskning -Skogen -Industriell IT -Hälsa, idrott, sport - Turism och upplevelser FSCN STC NVC Etour Innovationsstöd forskare/studenter: MIUN Innovation Kommersialisering Miun Holding Inkubatorsstöd ÅBI / BIJ Science Parks & Klusterinitiativ ÅSP/#1 Forest, MSSP/Peak Innovation, FOV Exits / Riskkapital Centrumbildningar Tillväxtbolag Behov av åtgärder från regeringens sida Regeringen behöver tydliggöra sina förväntningar på universiteten vad gäller ansvaret för att nyttiggöra och kommersialisera forskning och ansvar för immateriella tillgångar. Regeringen bör eftersträva att innovationsarbetet(stödet) blir en del av forskningspolitiken fullt ut, genom att mäta och belöna kvalitet och produktivitet även inom detta område för såväl lärosäten som berörda forskare. Regeringen bör destinera en lämplig andel av forskningsbudgeten till innovationsfrämjande åtgärder, så att lärosätena ges möjlighet att bygga upp adekvata och långsiktiga strukturer för att klara av uppdraget kring samverkan med omgivande samhälle. Innovationskontoren är en mycket effektiv satsning som lämpligen bör förstärkas ytterligare. Anslaget är relativt blygsamt givet den vikt som tillmäts uppgiften och skulle därför kunna väsentligt ökas. Universiteten bör ges ökade möjligheter att friare använda sina holdingbolag och dess reglemente bör också tydliggöras. Den kommande anmälningsplikten kring forskares patenterbara IP är ett steg i rätt riktning. Regeringen bör dock överväga hur övriga immateriella rättigheter, utöver patent, kan innefattas av anmälningsplikten. För att främja utvecklingen av tjänsteinnovationer bör regeringen underlätta möjligheterna att få statligt stöd till verifiering även för tjänsteinnovationer, vilket fortfarande är svårt. Det gäller exempelvis SFS 2008:762, som handlar om statligt innovationsstödstöd till små och medelstora företag. Med den utveckling som bland annat kommer av satsningen på innovationskontor, bör regeringen tillskjuta betydligt mer tidiga verifieringsmedel (VFT 0 och VFT 1). Dessa medel är en hygienfaktor för innovationsskapandet och konkurrensen om medlen bör inte vara särskilt stor i detta tidiga stadium. Regeringen bör också hitta former för att tillföra resurser för tidigt riskkapital (gärna i form av entreprenörssådd, se ovan). 7

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Business Innovation Day

Business Innovation Day Business Innovation Day Låt våra experter ta sig an din utmaning Sundsvall 17 oktober 2016 Välkommen till Business Innovation Day Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Fyrklöververktyget Rapport

Fyrklöververktyget Rapport Fyrklöververktyget Rapport Innovationskontoret Fyrklövern K3: Delprojekt 2 Fyrklöververktyget 2015 Författare: David Calås 2 Inledning Fyrklöververktyget är ett verktyg som utvecklats för att skatta ett

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Den finska paradoxen näringslivet in i Humboldtidealet. Marianne Stenius 21.8.2007

Den finska paradoxen näringslivet in i Humboldtidealet. Marianne Stenius 21.8.2007 Den finska paradoxen näringslivet in i Humboldtidealet Marianne Stenius 21.8.2007 Innehåll Humboldt i vilken tappning? Några utgångspunkter för Case Finland Aktuella reformer och förändringstryck inom

Läs mer

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Bra offentliga affärer på en fikarast* 2 *Det vill säga max 15 minuter. Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för mer än 700 miljarder kronor

Läs mer

Att nyttiggöra forskning och vetenskap, 4.5 ECT Utvärderingsrapport kurs 2011/2012

Att nyttiggöra forskning och vetenskap, 4.5 ECT Utvärderingsrapport kurs 2011/2012 Att nyttiggöra forskning och vetenskap, 4.5 ECT Utvärderingsrapport kurs 2011/2012 Att nyttiggöra forskning och vetenskap, 4.5 ECT Utvärderingsrapport kurs 2011/2012 Inledning Doktorandkursen, Att nyttiggöra

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Dir. 2007:169 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Vi valde att göra en visuell

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Småland och Öarna. Kalmar 2010-06-23. Henblo 100621

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Småland och Öarna. Kalmar 2010-06-23. Henblo 100621 Småland och Öarna Kalmar 2010-06-23 Henblo 100621 1 2 Tillväxtverket idag 11 kontor på nio orter Ett sextiotal program 2,5 miljarder kr per år 3 Typer av projekt 56 pågående och 9 avslutade projekt 20

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office Chef Grants and Innovation Office Annika Bergman Verksamhetsplan -2018 Grants and Innovation Office Bakgrund Verksamhetsplan för Grants and innovation office -2018 baseras på verksamhetsplan för Högskolan

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Forskning och innovation utvecklar Sverige

Motion till riksdagen 2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Forskning och innovation utvecklar Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Forskning och innovation utvecklar Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Regionstyrelsen Rita Jedlert Bitr medicinsk direktör 040-675 31 38 Rita.Jedlert@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-15 Dnr 1504218 1 (5) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Ordförandens

Läs mer

Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar. Kort version

Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar. Kort version Målbild för Oskarshamn ett instrument för att välja och utvärdera satsningar Kort version Niklas Arvidsson Centrum för bank och finans Kungliga Tekniska Högskolan SAMMANFATTNING För att förverkliga en

Läs mer

INVEST HALLAND EN KÄLLA AV AFFÄRSMÖJLIGHETER

INVEST HALLAND EN KÄLLA AV AFFÄRSMÖJLIGHETER INVEST HALLAND EN KÄLLA AV AFFÄRSMÖJLIGHETER Att mötas är att växa, brukar det sägas. Oftast handlar det om när människor möts under de bästa av förutsättningar. Men det kan lika gärna handla om företag.

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist

Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist Smart Specialisering en möjlighet för landsbygden! Lasse Lindqvist Kungliga Skogs- och Landsbygdsakademin 24 oktober 2013 Storsjöyran 2013 Smart specialisering Smart specialisering är en utvecklad

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016

Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016 Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-23 KS 2015.0316 Handläggare Karin Björkman, GP Kommunstyrelsen Ansökan om medfinansiering

Läs mer

PF3-1/1516. Forskning för en högskola som håller ihop

PF3-1/1516. Forskning för en högskola som håller ihop PF3-1/1516 Forskning för en högskola som håller ihop - SFS inspel inför forskningspropositionen 2016 Handläggare: Johan Alvfors Datum: 2015-11-02 Dnr: PF3-1/1516 Vår vision Forskning och utveckling är

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Vi kan uppnå så mycket mer om vi samordnar arbetet mellan fonderna bättre i nästa programperiod. Det är det centrala budskapet från Landsbygdsnätverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

Remissvar Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor - slutbetänkande

Remissvar Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor - slutbetänkande Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-10-25 Lena Heldén lena.helden@teknikforetagen.se 08-782 08 31 Remissvar Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor - slutbetänkande har

Läs mer