Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14"

Transkript

1 RIKTLINJER Praktisk etik

2

3 Ett stort etiskt åtagande 4 Förena rutiner på alla nivåer 6 Hur man kommunicerar om etiska problem 14 Viktiga etiska referenspunkter i det dagliga arbetet 18

4 Ett krävande etiskt åtagande GDF SUEZ-gruppens Etiska stadga är det ramverk för professionellt uppträdande som skall gälla för var och en av Gruppens anställda och medarbetare. Syftet med de här anvisningarna Praktisk etik är att förklara hur detta generella regelverk skall användas. Riktlinjerna kan på grund av sitt korta format inte täcka alla situationer som kan uppstå. De behandlar inte juridiska personers handlingssätt. Q&A Vem riktar sig dessa praktiska riktlinjer till? De riktar sig till chefer inom GDF SUEZ-gruppens enheter, till anställda (permanenta som temporära) inom Gruppens enheter samt till var och en som blivit överförd till en av Gruppens enheter från ett företag utanför Gruppen. Det är varje anställds ansvar att spegla Gruppens etiska värderingar: att handla i enlighet med lagar och förordningar, att skapa en moralisk företagskultur, att uppträda rättvist och ärligt, att respektera andra, i sina dagliga handlingar, på det sätt på vilket han eller hon fullgör sina uppgifter och i sitt samröre med varje person han eller hon möter i sitt arbete. Var och en bör anstränga sig för att handla med gott omdöme. Det ska därför vara normalt och naturligt att diskutera etiska frågor, och andra problem i samband med yrkesutövandet, med kollegor och närmaste chefer. 4 GDF SUEZ Praktisk etik

5 Att identifiera etiska handlingar och att undvika misstag är processer som medverkar till vår strävan efter utmärkta prestationer, något som kräver både personligt och kollektivt engagemang. Eftersom chefer har ett speciellt ansvar, åligger det dem att förmedla GDF SUEZ:s etiska principer till sina underordnade. De ansvarar också för spridning och implementering av etikoch efterlevnadspolicyn inom de operativa och administrativa enheternas organisation inom Gruppen. Det åligger därför cheferna att inte endast delge sina anställda praktisk information om de regler som gäller, utan även att försäkra sig om att dessa regler har förståtts. De måste också bidra med råd samt uppmuntra sina anställda att diskutera eventuella etiska problem och frågor. De bör inte tveka att informera ledningen eller enhetens etikansvarig om de möter svårigheter i tillämpandet av reglerna. Slutligen är det deras ansvar att bekräfta att deras anställda på rätt sätt efterlever de regler de förväntas tillämpa. Det är emellertid genom sitt eget exempel som cheferna i första hand demonstrerar hur etiska frågor omsätts i praktiken och hur de skall efterlevas. Alla, oavsett ställning och arbetsuppgift, ansvarar för sitt eget beteende och måste acceptera konsekvenserna av sina beslut. Om en anställd uppträder oetiskt kommer han eller hon att, beroende på omständigheterna, stå till svars. Detta kan resultera i disciplinära och administrativa åtgärder. Under vissa omständigheter kan han eller hon även lagföras, vilket kan resultera i civil- eller brottsrättslig påföljd. Verkställandet av disciplinära åtgärder utgör en del av det regelverk som tillämpas av enheten. Om en oetisk instruktion följs har såväl den som utför handlingen, som den som beordrat den, gjort sig skyldiga till en överträdelse. Den som känner sig tvingad att handla mot GDF SUEZ:s riktlinjer, eller i strid med sitt eget samvete, bör inte tveka att tala med någon som kan ge honom eller henne vägledning. Handlingspunkt Att tillämpa subsidiaritetsprincipen Gruppens etiska stadga fastställer regler och generella principer. Dess enheter förväntas tillämpa och anpassa dem i enlighet med subsidiaritetsprincipen i samklang med lokala bestämmelser och med den policy som lagts fast av enhetens ledning. Gruppen accepterar till exempel principen om gåvor, under förutsättning att de är rimliga; det får aldrig finnas något tvivel om givarens och mottagarens ärlighet, oberoende och opartiskhet. Givetvis tillämpas en omvänd policy avseende gåvor i de länder där lagen förbjuder sådana. Principen om gåvor kan också justeras så att gränser för gåvornas värde införs. Denna justering görs inom företaget av dess ledning. Chefer på lokal nivå måste ge de anställa tydliga instruktioner om vilka gränser för värdet på gåvorna som gäller. GDF SUEZ Praktisk etik 5

6 Att förena rutiner på alla nivåer Den Etiska stadgan redogör för de generella etiska principer, som skall tillämpas av alla anställda i sitt arbete och i alla sina kontakter med alla dem som Gruppen har samröre med. Dessa principer är indelade i tre sfärer. Gruppens sfär Det första området, där GDF SUEZ:s etiska principer tilllämpas, består av Gruppens medarbetare, Gruppens enheter samt av aktieägarna. Medarbetare GDF SUEZ fastställer tvingande riktlinjer avseende relationerna mellan människor på alla nivåer. I detta avseende är varje individ ansvarig för att upprätthålla korrekta fysiska och psykiska villkor för alla anställda, så att de kan arbeta effektivt och under goda förhållanden. Detta innebär att respekt för individen är av största vikt vid utövandet av befogenheter och i relationen mellan ledning och anställda. Gruppen vill främja kollegiala relationer baserade på hövlighet, hänsyn, erkännande och diskretion. GDF SUEZ accepterar inte någon form av mobbning eller sexuella trakasserier. 6 GDF SUEZ Praktisk etik

7 Gruppen respekterar mångfald och privatliv men intresserar sig i första hand för medarbetarnas kompetens. Den höga professionella nivå, som GDF SUEZ eftersträvar och förväntar sig, främjar personlig utveckling inom såväl yrkes- som privatlivet. Gruppen lägger ett särskilt värde vid laganda, vilken bör grunda sig i en öppen och konstruktiv dialog som stärker sammanhållningen. Gruppen anstränger sig till fullo för att hålla medarbetarna informerade om målsättningar och utmaningar för att stödja medarbetarnas engagemang i företaget. GDF SUEZ vill säkerställa att de löner som utbetalas i varje land är tillräckligt höga för att tillåta en anständig levnadsstandard. Gruppen vidtar också alla vederbörliga åtgärder för att försäkra sig om de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. GDF SUEZ Praktisk etik 7

8 Comply or explain Var och en är skyldig att efterleva lagar och bestämmelser. Enheterna inom Gruppen får dock anpassa regler, som är speciella för Gruppen, så att de stämmer med den lagstiftning eller specifika aspekter i den lokala kulturen i den mån dessa avviker från Gruppens rutiner. Sådana justeringar måste dock godkännas av moderbolaget innan en speciell policy kan tillämpas. Den regel som styr dessa undantag är comply or explain (efterleva- eller förklara-principen). Om ett undantag har gjorts måste det först förklaras och accepteras formellt av moderbolagets etikansvarig innan det kan tillämpas. Detta undantag får under inga förhållanden bryta mot gällande lagstiftning. Varje undantag från vår policy, som upptäckts efter det att den implementerats utan medgivande från moderbolaget, kommer att ses som ett brott mot gällande regler. Förklaringen måste vara tydlig, ha goda argument, vara skriftlig samt vara förenlig med gällande lagar och med Gruppens etiska principer. Gruppens enheter GDF SUEZ stävar efter att underhålla en transparent och balanserad relation med sina enheter. Gruppen försäkrar sig i synnerhet om att korrekt och tillförlitlig information utbyts mellan dem. I de fall omständigheterna leder till att enheter inom GDF SUEZ gör affärer med varandra, gäller samma rättvisestandard som i affärsuppgörelser med utomstående kunder, leverantörer eller partner. Enheter som verkar inom en reglerad kontext skall följa de föreskrivna rutinerna, i synnerhet avseende kommersiellt känslig information. Slutligen ska enheterna på lokal nivå implementera rättvisa och konsekventa åtgärder för att uppnå att riktlinjerna tillämpas och för att uppfylla de bestämmelser som fastslås i dem. Aktieägare Vår Grupps förmåga till utveckling grundar sig framför allt på dess kapacitet att finna det kapital som behövs för investeringar. Aktieägarna litar på att GDF SUEZ inte endast leder företaget på ett omdömesgillt sätt, utan även på att företaget ständigt utvecklas och förbättras. Därför tillämpar vi högsta standard avseende bolagsstyrning, med målet att erbjuda våra aktieägare maximal tillväxt och utdelning på det kapital som de har investerat. Utöver att tillämpa de regler och bestämmelser som fastslagits av finansiella myndigheter, vill Gruppen också behandla alla aktieägare lika och lägger stor vikt vid att tillhandahålla snabb, korrekt, transparent, tillförlitlig och verifierbar ekonomisk information. 8 GDF SUEZ Praktisk etik

9 Marknadssfären Utanför Gruppen skall GDF SUEZ:s etiska normer också tillämpas i relationen med marknadssfären, d.v.s. med Gruppens kunder, leverantörer och konkurrenter. Kunder Hur nöjda våra kunder är, och därmed hur livskraftig Gruppen är, beror på tydligt identifierbara faktorer som ansvarsfullhet, fantasi, nyskapande, ständiga förbättringar av kvalitet och spårbarhet, framför allt avseende hälsa och säkerhet, samt ett samhällsansvar som visar sig genom ett deltagande i aktiviteter i det allmännas tjänst. Dessa krav för med sig en öppen dialog som grundar sig på korrekt och tillförlitlig information, respekt för regler avseende kommersiellt känslig information, transparens avseende Gruppens rutiner och, naturligtvis, att åtaganden fullföljs samt att gällande marknadsregler efterföljs. Leverantörer Kvaliteten på de produkter och tjänster, som GDF SUEZ tillhandahåller sina kunder, är beroende av Gruppens förmåga att erhålla utmärkta tjänster från leverantörer och partner. Därför måste valet av leverantörerna vara transparent och noggrant. Gruppen väljer dem utifrån faktorer som professionalism och konkurrenskraft och har som mål att bygga en relation som bygger på ömsesidig tillit. Alla förhandlingar måste uppfylla de kvalitetsprinciper som Gruppen har fastslagit. I detta hänseende utgör beslut som rör upphandling en kollektiv process som innefattar alla inblandade parter. Relationerna med leverantörer skall styras av rättvisa och opartiskhet och på så sätt lägga grunden till ett balanserat och rationellt förhållande parterna emellan. Köpare måste ha en oklanderlig etisk standard samt efterfölja riktlinjerna, i synnerhet de som avhandlar konkurrens. GDF SUEZ Praktisk etik 9

10 Strävan efter att agera etiskt speglas även i att miljömässiga och samhälleliga faktorer vägs in i beslutet när leverantörer väljs. GDF SUEZ begär att Gruppens affärspartner, underleverantörer och leverantörer upprättar egna etiska, miljömässiga och sociala riktlinjer om så inte redan gjorts, samt att de upprätthåller rutiner som är förenliga med Gruppens värderingar. Konkurrenter Vår Grupp följer marknadsreglerna. I detta hänseende efterlever Gruppen regler, som avser konkurrens och marknadsreglering, genom ett rättvist agerande och avstår bland annat från att förtala eller nedsätta konkurrenter. Den använder sig endast av lagliga och hederliga metoder för att samla in information om sina konkurrenter. Slutligen skyddar den även konfidentiell information och yrkeshemligheter, samt andra parters information och konfidentiella uppgifter, vilka den har åtagit sig hålla hemliga. 10 GDF SUEZ Praktisk etik

11 SAMHÄLLSSFÄREN GDF SUEZ antar 2000-talets stora energiutmaning. Målen kan uppnås om de åtaganden avseende hållbar utveckling, som fastslagits inom Gruppen, efterlevs. Samhället GDF SUEZ:s verksamhet ställer Gruppen i hjärtat av de samhällen, i vilka den agerar samt lägger stor vikt vid att stödja de samhällen som är våra värdar. GDF SUEZ understödjer en aktiv policy för att stödja sårbara befolkningsgrupper och arbetar tillsammans med offentliga myndigheter när behov uppstår. Gruppen bedriver också stödverksamhet för företag, tar sponsorinitiativ och vidtar åtgärder för att inlemmas på lokal samhällsnivå genom delägarskap eller samarbete med myndighetsrepresentanter för att på detta sätt främja deras initiativ. Dessa aktiviteter måste vara öppna, transparenta och lagliga. GDF SUEZ ser integritet som en grundläggande princip för sin etiska hållning. Gruppen fördömer korruption i alla former och skyddar medarbetare som agerar med integritet från varje skada, som skulle kunna tillfogas dem på grund av deras handlingar. Inom detta område avstår Gruppen från att bidra finansiellt till politiska aktiviteter, utom i de länder där sådan finansiering är sanktionerad av ett lagligt regelverk. I de fallen sker varje finansiering i strikt enlighet med tillämpliga lagar och med intern policy. Slutligen arbetar GDF SUEZ tillsammans med lokalbefolkning och organisationer i en anda av förståelse och respekt för alla kulturer. I samband med sådana initiativ som är i samklang med Gruppens aktiviteter på fältet upprätthåller Gruppen en dialog och ett samarbete med icke-statliga organisationer (NGO) inom den humanitära sektorn och miljösektorn. Gruppen uppmuntrar också sina medarbetare att engagera sig i samhälleliga och sociala aktiviteter. GDF SUEZ Praktisk etik 11

12 GDF SUEZ lever upp till högsta etiska standard GDF SUEZ:s handlingsprinciper baserar sig på internationella referensmodeller, framför allt på: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt tillhörande protokoll De normer som fastslagits av Internationella arbetsorganisationen (ILO). De riktlinjer för internationella företag som sammanställts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Förenta nationernas konvention mot korruption Planeten Miljön, dess skydd samt hållbar utveckling är något GDF SUEZ lägger speciell vikt vid. Gruppens policy avseende hållbar utveckling betonar detta särskilt genom att fastställa att respekt för människor och deras miljö är grundläggande för GDF SUEZ:s identitet och värderingar. Gruppen är medveten om sitt ansvar för samtida och framtida generationer. Den definierar sin strategi och sätter sina mål i samklang med principerna för hållbar utveckling och den protokollför sina resultat. Gruppen följer de lagar och förordningar som gäller lokalt. Den är även lyhörd för önskemål från kunder, lokalbefolkning, medarbetare och från samhället. Gruppen är uppmärksam på de konsekvenser verksamheten kan ha, och är noga med att försäkra sig om att dess miljömål delas av samarbetspartner, leverantörer och, i tilllämpliga fall, av ägare till de anläggningar i vilka Gruppen bedriver verksamhet. 12 GDF SUEZ Praktisk etik

13 Gruppen använder sig av sådana metoder och tekniker som har störst utsikt att främja hållbar utveckling. Den uppmuntrar till forskning och innovation för att utveckla expertis inom kvalitet och säkerhet, inom optimal användning och återvinning av material, inom ett ekonomiskt nyttjande av naturtillgångar och inom reducering av miljöpåverkan. GDF SUEZ har som ett ständigt mål att agera etiskt och i enlighet med Gruppens regler och åtaganden, med andra ord att implementera principen om efterlevnad. Det åligger därför var och en av oss att ta på oss vårt ansvar, som det definierats och utvärderats i samråd med ledningen. GDF SUEZ Praktisk etik 13

14 Hur man kommunicerar om etiska problem Anställda har tillgång till ett antal dokument med konkreta exempel, vilka beskriver innehållet i och målet för Gruppens etik- och efterlevnadspolicy. Q&A Vad betyder efterlevnad? Efterlevnad är snarare ett antal processer, som måste tillämpas för att upprätthålla våra krav på uppträdande, än ett bestämt tillstånd. På grund av omständigheternas stora variation och mångfald är det emellertid omöjligt att förutse alla tänkbara händelser. Därför är det ibland nödvändigt att söka råd för att hitta en lösning som motsvarar vår etiska standard. Beroende på frågans beskaffenhet kan man söka råd hos en arbetskollega, hos ledningen i första hand hos sin närmaste chef hos någon annan chef som har relevanta kunskaper om frågan (HR, säkerhet, juridik, etc.) och, naturligtvis, hos ansvarig för etiska frågor. I den mån frågorna relaterar till handlingar utförda av personer man är bekant med, kan det ofta vara besvärligt att ställa frågor av etisk karaktär. Det krävs därför mod och civilkurage för att ta sig an dessa ämnen och för att beskriva problemet. Emellertid är detta det 14 GDF SUEZ Praktisk etik

15 Att lära sig om etik Kurser för administrativa och operativa chefer finns tillgängliga, också online. Ämnen som huvudsakligen behandlas är: Introduktion till företagets etiska principer Affärsetik Konkurrensregler inom EU Åtgärder mot korruption i internationell utveckling Etik i förhållande till statliga kontrakt Ledningsansvar, etisk risk, intern kontroll, revision enda sättet att få ett slut på oacceptabla rutiner och kunna påbörja en förbättringsprocess. Den som i god tro ger uttryck för oro angående spörsmål som handlar om etik och efterlevnad av etiska frågor, får inte utsättas för någon form av sanktion som konsekvens av sitt handlande. Kontakta avdelningen för etik och efterlevnad av etiska frågor, eller etikansvarig vid din enhet, för mer information. Varje anställd, som utsatts för eller bevittnat sådana handlingar, kan hänskjuta dem till sin enhets etikansvariga eller till Gruppens etikansvariga. Denna har sedan skyldighet att i samarbete med ledningen finna lösningar som skyddar eller återupprättar de berördas legitima rättigheter. Etikansvarig får under inga förhållanden avslöja sådan information som avslöjats för honom eller henne. GDF SUEZ Praktisk etik 15

16 E-post för etiska frågor, ett riktat system GDF SUEZ tillhandahåller en e-postadress, som de anställda kan använda för att kontakta Gruppens ansvariga för etiska frågor när de är osäkra på hur de skall göra eller har iakttagit överträdelser av etiska regler och mot efterlevnad av etiska frågor. Detta förfarande skall inte ersätta de gängse rapporteringskanalerna (närmaste chef, företrädare för personalen, offentliga organ, etc.), utan är en extra kanal. Den bör användas i enlighet med lokala regelverk, eftersom somliga regelsystem har tvingande förfaringssätt. Ett missbrukande av förfaringssättet kan resultera i åtal. Däremot får inga åtgärder vidtas mot den som använder förfaringssättet i god tro. Användarens identitet, såväl som den anklagades identitet, får inte röjas och straff kan påläggas i de fall sekretessen inte upprätthålls. Visste du att Gruppens anställda har tillgång till alla dokument, som är relevanta för den etiska stadgan och dessa Etiska riktlinjer, både via intranätet och på den extranetsida som enbart ägnas åt etiska frågor. Förfarandets primära mål är överträdelser som står i samband med bokföring, revision och kampen mot korruption, såväl som andra allvarliga kränkningar, vilka kan hota företagets vitala intressen eller dess anställdas fysiska och moraliska oberoende. Andra överträdelser behandlas sannolikt i enlighet med lokala bestämmelser. Larm kan skickas till enheternas etikansvariga, och/eller till Gruppens etikansvariga, via alla kanaler, men framförallt via e-post till följande adress: 16 GDF SUEZ Praktisk etik

17 Handlingspunkt Vem du först bör tala med: Allt du behöver veta om etik och efterlevnaden av etiska principer inom Gruppen Gruppens etiska principer att handla i enlighet med lagar och förordningar att skapa en moralisk företagskultur att uppträda rättvist och ärligt att respektera andra Du är osäker på hur du skall göra, eller vilka rutiner som skall följas. Du behöver rådgöra med någon. Du tror att överträdelser mot företagets regler sker, eller är på väg att ske. Du tror att du kommer att bli inblandad i en handling som bryter mot företagets regler. Rådgör med någon du litar på i alla ovanstående situationer. Det kan vara dina kollegor, din närmaste chef, juristavdelningen, en företrädare för de anställda om en sådan är tillåten enligt lag, din enhets etikansvariga, eller om så krävs, en företrädare för Gruppen. lösenord: ethics GDF SUEZ Praktisk etik 17

18 Viktiga etiska referenspunkter i det dagliga arbetet När vi möter ett problem av etisk natur bör vi aldrig förlora de referenspunkter, som lagts fram i detta dokument, ur sikte eller tveka att söka stöd hos ledningen. Bedrägeri Företagsbedrägeri är en känslig fråga, vars inverkan ofta underskattas. Men bedrägerier genererar finansiella kostnader, som kan bli höga och svåra att återhämta sig ifrån, och är i ett vidare perspektiv en risk för varje individ och varje företag. GDF SUEZ accepterar inte bedrägeri i någon form. Varje bedräglig handling är straffbar i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning, samt i enlighet med Gruppens interna regelverk. Som bedrägeri anses varje medveten och dold handling eller uraktlåtenhet, som utförs med avsikt att vilseleda eller kringgå gällande lagar eller företagets regler, för att tillskansa förövaren av bedrägeriet eller en tredje part otillåtet materiellt eller moraliskt övertag. Bedrägeri kan ta sig många former: stöld av pengar, varor eller information, medvetet falsarium, hemlighållande eller förstörelse av dokument, falska noteringar eller uppgifter, manipulering av konton, förfalskning, penningtvätt, svindel, korruption, etc. 18 GDF SUEZ Praktisk etik

19 Korruption Korruption är ett symptom på ett allvarligt problem och ett hinder för en smidig företagsskötsel. Den är olaglig, genererar kostnader genom minskad ekonomisk effektivitet, speglar bristande samhällsansvar och kan undergräva värdigheten och integriteten hos dem som utan egen förskyllan drabbas av dess konsekvenser. Detta är anledningen till att GDF SUEZ förbjuder korruption i alla former, oavsett tidpunkt, plats eller omständigheter. Kort sagt: korruption är en olaglig överenskommelse mellan två eller flera individer. Den är en typ av bedrägeri. Korruption kan delas in i två allmänna kategorier: Aktiv korruption innebär att man erbjuder någon en fördel för att påverka beslutsfattandet (licens, rättighet, tillgång, kontrakt, etc.). Passiv korruption innebär att man accepterar en fördel i utbyte mot att man använder sitt inflytande för att påverka ett beslut. Passiv korruption kan ske utan aktivt förledande och kan innefatta så grava metoder som utpressning. Korruption tar konkret skepnad i olika slags handlingar, exempelvis gratifikationer, uppdrag, gåvor eller vedergällningar, privat användning av allmän egendom, förskingring, otillåten betalning för allmänna tjänster, etc. En typ av korruption kan vara utpressning. Utpressning innebär att tilldelningen av ett kontrakt, eller en licens, sker på villkor att en otillåten faktor tillgodoses i gengäld. Detta kan ske genom påtryckningar som kan vara allt ifrån tillfälliga eller dagliga penningkrav, till byråkrati eller till och med till att individer och deras familjer utsätts för fysiska hot. Kampen mot korruption Gruppen har frivilligt valt att medverka i: Förenta nationernas Global Compact, vars 10:e grundsats avhandlar kampen mot korruption Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), en civilsamhällelig organisation, som arbetar med kampen mot korruption Den franska sektionen av den icke-statliga organisationen Transparency International Principen om reciprocitet Ett exempel på en god rutin när det gäller inbjudningar, i den mån de tillåts av lokal lagstiftning, är att aldrig bjuda en kund någonstans, om de inte skulle ha möjlighet att återgälda inbjudan. För att dölja eller skydda de verkliga utövarna av korruption mot åtal, används ibland bulvaner. För att förhindra sådana arrangemang har Gruppen inrättat ett tvingande internt ramverk för rutiner som skall användas vid anställning av bolagsagenter. GDF SUEZ Praktisk etik 19

20 Förbud mot alla orättvisa metoder som till exempel att samråda med konkurrenter i avsikt, eller med den verkan, att: Framlägga överenskomna bud. Bestämma inköps- eller försäljningspris. Begränsa produktion, investeringar, innovationer samt dessas användning. Dela upp eller segmentera marknader, avsättningsområden eller anskaffningskällor, vare sig de delas upp efter geografiskt område, kundtyp eller efter något annat kriterium. Utesluta en konkurrent, en kund, en leverantör eller någon som håller på att etablera sig på marknaden. Innan du accepterar eller erbjuder en gåva, bör du ställa dig följande tre frågor: Är det sannolikt att denna gåva kommer att ändra min inställning till personen eller företaget? Har min närmaste chef godkänt att jag erbjuder (tar emot) denna gåva? Kommer jag att känna mig väl till mods när jag talar om denna gåva med mina arbetskamrater, vänner och familj? Glöm inte att kontrollera vilka regler som gäller på din enhet. Konkurrenter Gruppen lägger största vikt vid att konkurrensregler efterföljs och förkastar varje praxis som hämmar konkurrensen. Dess anställda förväntas uppträda exemplariskt i sitt samröre med konkurrenter, kunder, leverantörer och blivande kunder. Handlingar som är förbjudna inbegriper främst: olagliga överenskommelser med konkurrenter, missbruk av ledande ställning, korruption, utbyte av insiderinformation, diskriminerande prissättning och över- eller underprissättning/rovprissättning m.m. Gruppens anställda ska endast använda sig av lagliga och etiska metoder för att hämta in information om sina konkurrenter. Som exempel kan nämnas att intrång samt användning av falsk identitet är förbjudet. Anställda får inte förtala eller svärta ner konkurrenterna och skall avstå från att dra fördel av inkorrekt, förfalskad eller förvanskad information. Och slutligen; när någon av gruppens enheter verkar inom en reglerad marknad, måste den säkerställa att dess anställda är informerade om de villkor som gäller och säkerställa att dessa implementeras. Gåvor, inbjudningar och resor Gruppen försöker i regel hålla nere antalet och kostnaden för gåvor och inbjudningar, som mottas eller ges bort av Gruppens anställda. Antalet, och den summa de får uppgå till, beslutas av ledningen. De anställda bör fråga sin närmaste chef för att få information om hur denna policy tilllämpas på deras arbetsplats. Gåvor och inbjudningar är ett uttryck för artighet och bör därför anpassas till lokala seder och bruk. Gå aldrig med på att ge bort eller ta emot en gåva eller inbjudan som av olika skäl gör dig illa till mods, eller som kan antas göra motparten eller människor i din omgivning illa till mods. Slutligen måste alla resor, som erbjuds eller accepteras av anställda i arbetet, först godkännas av ledningen. 20 GDF SUEZ Praktisk etik

21 Intressekonflikter En intressekonflikt innebär en situation då en person under sin yrkesutövning riskerar att hans eller hennes omdöme i stor utsträckning påverkas av andrahandsintressen som skiljer sig från företagets. Detta kan till exempel inträffa om en anställd befinner sig i en situation, då han eller hon fattar ett beslut baserat på sina egna, sina släktingars eller vänners intressen i stället för på företagets. I tveksamma fall bör den anställda rådgöra med sin närmaste chef för att försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger. Detta råd har särskild relevans i de fall då du, eller någon som står dig nära, har intressen i ett företag eller en organisation, som är kund, konkurrent eller leverantör till vårt företag. Det är även relevant om du är yrkesverksam utanför företaget. Detsamma gäller om du har förtroendeuppdrag i icke vinstdrivande organisationer eller samfund som är kunder hos någon av Gruppens enheter. I sådana fall bör du avstå från att rösta i frågor som rör kontrakt eller beslut i någon av gruppens enheter. GDF SUEZ:s ekonomiansvariga måste å sin sida, i enlighet med Gruppens Uppförandekodex för ekonomiansvariga, rapportera potentiella eller faktiska intressekonflikter till sin närmaste chef eller till sin enhets etikansvariga. Fallstudie: att bedöma en potentiell intressekonflikt Om du svarar ja på en av följande fem frågor, kan du stå inför en intressekonflikt. 1 Innehar jag själv, eller någon närstående utanför det företag inom GDF SUEZ där jag arbetar, en verkställande position eller en position som ägare, chef, anställd eller konsult i ett företag som: förser mitt företag eller en av Gruppens enheter med varor eller tjänster? konkurrerar med mitt företag eller en av Gruppens enheter? 2 Innehar jag själv, eller någon närstående utanför det företag inom GDF SUEZ där jag arbetar, direkta eller indirekta ekonomiska intressen i något företag som: förser mitt företag eller en av Gruppens enheter med varor eller tjänster? konkurrerar med mitt företag eller en av Gruppens enheter? har en verksamhet som i stor utsträckning liknar det arbete jag personligen utför inom Gruppen? 3 Har jag, eller någon närstående, möjlighet att bidra till beslut eller ge rekommendationer beträffande relationer mellan en enhet inom GDF SUEZ och ett externt företag, vilket uppfyller kriterierna i frågorna 1 och 2? 4 Har jag, eller någon närstående, möjlighet att bidra till beslut eller ge rekommendationer avseende ett företag inom GDF SUEZ under utövandet av en funktion inom en politisk eller ideell organisation? 5 Har jag, eller någon närstående, accepterat eller avser acceptera en gåva, resa eller någon annan materiell eller ekonomisk förmån från en leverantör, kund eller konkurrent?

22 Urvalsprinciper för bolagsagenter Följande kriterier är inte uttömmande, men utgör minimikraven för bolagsagenter: Att ha ett gott rykte, ett adekvat nätverk av kontakter, erkänd yrkeskompetens och kännedom om lagar, kontext och lokala sedvänjor. Att inte vara anställd av eller officiell representant för en lokal myndighet, ett politiskt parti, en potentiell kund eller en konkurrent. Att efterleva regelverket i sitt arbete. Att inte väljas uteslutande på en potentiell kunds rekommendation. Att väljas och godkännas i enlighet med gällande rutiner. Lobbying Gruppen definierar lobbying som ett främjande av dess enheters intressen. Detta sker genom att opinionsledare, och/eller ledare inom de samhällen, där Gruppens enheter verkar, förses med objektiv teknisk och ekonomisk information samt med företagsinformation. Målet är att stärka Gruppens rykte, att befrämja dess image, värderingar, verksamhet och service och att försvara dess intressen. Om en institution eller ett land reglerar lobbyisters aktiviteter, skall enheterna inom Gruppen följa dessa regelverk samt endast anlita professionella lobbyister som gör detsamma. Likaledes skall lobbyister, som agerar på Gruppens uppdrag, följa den uppförandekodex och den etikstadga som utfärdats av deras professionella organisation, i de fall sådana regelverk finns. Oavsett omständighet måste lobbyister alltid avslöja för vilka personers eller organisationers räkning de agerar när de deltar i lobbyverksamhet. De får heller inte ge eller ta emot betalning i utbyte mot information. Gruppen betonar särskilt de risker rörande intressekonflikter och korruption som lobbyister kan möta. Alla anställda, i synnerhet de som arbetar i utlandet, bör bemöda sig om att inte ge intryck av att Gruppen, eller den enhet de företräder, försöker att utöva otillbörligt inflytande över landets interna politik. Mentors- och partnerskap Företagsmentorskap och sponsorinitiativ är tillåtna enligt Gruppens policy, vilken fastlagts i stadgan för sponsor- och partnerskap. Denna stadga speglar vår inställning, vilken präglas av medborgerlig och samhällelig ansvarsfullhet. För att initiera sådana aktiviteter krävs godkännande från närmaste chef. Anställda måste försäkra sig om initiativens lämplighet, så att dessa inte skapar intressekonflikter eller utgör en förtäckt form av finansiering. 22 GDF SUEZ Praktisk etik

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer