Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14"

Transkript

1 RIKTLINJER Praktisk etik

2

3 Ett stort etiskt åtagande 4 Förena rutiner på alla nivåer 6 Hur man kommunicerar om etiska problem 14 Viktiga etiska referenspunkter i det dagliga arbetet 18

4 Ett krävande etiskt åtagande GDF SUEZ-gruppens Etiska stadga är det ramverk för professionellt uppträdande som skall gälla för var och en av Gruppens anställda och medarbetare. Syftet med de här anvisningarna Praktisk etik är att förklara hur detta generella regelverk skall användas. Riktlinjerna kan på grund av sitt korta format inte täcka alla situationer som kan uppstå. De behandlar inte juridiska personers handlingssätt. Q&A Vem riktar sig dessa praktiska riktlinjer till? De riktar sig till chefer inom GDF SUEZ-gruppens enheter, till anställda (permanenta som temporära) inom Gruppens enheter samt till var och en som blivit överförd till en av Gruppens enheter från ett företag utanför Gruppen. Det är varje anställds ansvar att spegla Gruppens etiska värderingar: att handla i enlighet med lagar och förordningar, att skapa en moralisk företagskultur, att uppträda rättvist och ärligt, att respektera andra, i sina dagliga handlingar, på det sätt på vilket han eller hon fullgör sina uppgifter och i sitt samröre med varje person han eller hon möter i sitt arbete. Var och en bör anstränga sig för att handla med gott omdöme. Det ska därför vara normalt och naturligt att diskutera etiska frågor, och andra problem i samband med yrkesutövandet, med kollegor och närmaste chefer. 4 GDF SUEZ Praktisk etik

5 Att identifiera etiska handlingar och att undvika misstag är processer som medverkar till vår strävan efter utmärkta prestationer, något som kräver både personligt och kollektivt engagemang. Eftersom chefer har ett speciellt ansvar, åligger det dem att förmedla GDF SUEZ:s etiska principer till sina underordnade. De ansvarar också för spridning och implementering av etikoch efterlevnadspolicyn inom de operativa och administrativa enheternas organisation inom Gruppen. Det åligger därför cheferna att inte endast delge sina anställda praktisk information om de regler som gäller, utan även att försäkra sig om att dessa regler har förståtts. De måste också bidra med råd samt uppmuntra sina anställda att diskutera eventuella etiska problem och frågor. De bör inte tveka att informera ledningen eller enhetens etikansvarig om de möter svårigheter i tillämpandet av reglerna. Slutligen är det deras ansvar att bekräfta att deras anställda på rätt sätt efterlever de regler de förväntas tillämpa. Det är emellertid genom sitt eget exempel som cheferna i första hand demonstrerar hur etiska frågor omsätts i praktiken och hur de skall efterlevas. Alla, oavsett ställning och arbetsuppgift, ansvarar för sitt eget beteende och måste acceptera konsekvenserna av sina beslut. Om en anställd uppträder oetiskt kommer han eller hon att, beroende på omständigheterna, stå till svars. Detta kan resultera i disciplinära och administrativa åtgärder. Under vissa omständigheter kan han eller hon även lagföras, vilket kan resultera i civil- eller brottsrättslig påföljd. Verkställandet av disciplinära åtgärder utgör en del av det regelverk som tillämpas av enheten. Om en oetisk instruktion följs har såväl den som utför handlingen, som den som beordrat den, gjort sig skyldiga till en överträdelse. Den som känner sig tvingad att handla mot GDF SUEZ:s riktlinjer, eller i strid med sitt eget samvete, bör inte tveka att tala med någon som kan ge honom eller henne vägledning. Handlingspunkt Att tillämpa subsidiaritetsprincipen Gruppens etiska stadga fastställer regler och generella principer. Dess enheter förväntas tillämpa och anpassa dem i enlighet med subsidiaritetsprincipen i samklang med lokala bestämmelser och med den policy som lagts fast av enhetens ledning. Gruppen accepterar till exempel principen om gåvor, under förutsättning att de är rimliga; det får aldrig finnas något tvivel om givarens och mottagarens ärlighet, oberoende och opartiskhet. Givetvis tillämpas en omvänd policy avseende gåvor i de länder där lagen förbjuder sådana. Principen om gåvor kan också justeras så att gränser för gåvornas värde införs. Denna justering görs inom företaget av dess ledning. Chefer på lokal nivå måste ge de anställa tydliga instruktioner om vilka gränser för värdet på gåvorna som gäller. GDF SUEZ Praktisk etik 5

6 Att förena rutiner på alla nivåer Den Etiska stadgan redogör för de generella etiska principer, som skall tillämpas av alla anställda i sitt arbete och i alla sina kontakter med alla dem som Gruppen har samröre med. Dessa principer är indelade i tre sfärer. Gruppens sfär Det första området, där GDF SUEZ:s etiska principer tilllämpas, består av Gruppens medarbetare, Gruppens enheter samt av aktieägarna. Medarbetare GDF SUEZ fastställer tvingande riktlinjer avseende relationerna mellan människor på alla nivåer. I detta avseende är varje individ ansvarig för att upprätthålla korrekta fysiska och psykiska villkor för alla anställda, så att de kan arbeta effektivt och under goda förhållanden. Detta innebär att respekt för individen är av största vikt vid utövandet av befogenheter och i relationen mellan ledning och anställda. Gruppen vill främja kollegiala relationer baserade på hövlighet, hänsyn, erkännande och diskretion. GDF SUEZ accepterar inte någon form av mobbning eller sexuella trakasserier. 6 GDF SUEZ Praktisk etik

7 Gruppen respekterar mångfald och privatliv men intresserar sig i första hand för medarbetarnas kompetens. Den höga professionella nivå, som GDF SUEZ eftersträvar och förväntar sig, främjar personlig utveckling inom såväl yrkes- som privatlivet. Gruppen lägger ett särskilt värde vid laganda, vilken bör grunda sig i en öppen och konstruktiv dialog som stärker sammanhållningen. Gruppen anstränger sig till fullo för att hålla medarbetarna informerade om målsättningar och utmaningar för att stödja medarbetarnas engagemang i företaget. GDF SUEZ vill säkerställa att de löner som utbetalas i varje land är tillräckligt höga för att tillåta en anständig levnadsstandard. Gruppen vidtar också alla vederbörliga åtgärder för att försäkra sig om de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. GDF SUEZ Praktisk etik 7

8 Comply or explain Var och en är skyldig att efterleva lagar och bestämmelser. Enheterna inom Gruppen får dock anpassa regler, som är speciella för Gruppen, så att de stämmer med den lagstiftning eller specifika aspekter i den lokala kulturen i den mån dessa avviker från Gruppens rutiner. Sådana justeringar måste dock godkännas av moderbolaget innan en speciell policy kan tillämpas. Den regel som styr dessa undantag är comply or explain (efterleva- eller förklara-principen). Om ett undantag har gjorts måste det först förklaras och accepteras formellt av moderbolagets etikansvarig innan det kan tillämpas. Detta undantag får under inga förhållanden bryta mot gällande lagstiftning. Varje undantag från vår policy, som upptäckts efter det att den implementerats utan medgivande från moderbolaget, kommer att ses som ett brott mot gällande regler. Förklaringen måste vara tydlig, ha goda argument, vara skriftlig samt vara förenlig med gällande lagar och med Gruppens etiska principer. Gruppens enheter GDF SUEZ stävar efter att underhålla en transparent och balanserad relation med sina enheter. Gruppen försäkrar sig i synnerhet om att korrekt och tillförlitlig information utbyts mellan dem. I de fall omständigheterna leder till att enheter inom GDF SUEZ gör affärer med varandra, gäller samma rättvisestandard som i affärsuppgörelser med utomstående kunder, leverantörer eller partner. Enheter som verkar inom en reglerad kontext skall följa de föreskrivna rutinerna, i synnerhet avseende kommersiellt känslig information. Slutligen ska enheterna på lokal nivå implementera rättvisa och konsekventa åtgärder för att uppnå att riktlinjerna tillämpas och för att uppfylla de bestämmelser som fastslås i dem. Aktieägare Vår Grupps förmåga till utveckling grundar sig framför allt på dess kapacitet att finna det kapital som behövs för investeringar. Aktieägarna litar på att GDF SUEZ inte endast leder företaget på ett omdömesgillt sätt, utan även på att företaget ständigt utvecklas och förbättras. Därför tillämpar vi högsta standard avseende bolagsstyrning, med målet att erbjuda våra aktieägare maximal tillväxt och utdelning på det kapital som de har investerat. Utöver att tillämpa de regler och bestämmelser som fastslagits av finansiella myndigheter, vill Gruppen också behandla alla aktieägare lika och lägger stor vikt vid att tillhandahålla snabb, korrekt, transparent, tillförlitlig och verifierbar ekonomisk information. 8 GDF SUEZ Praktisk etik

9 Marknadssfären Utanför Gruppen skall GDF SUEZ:s etiska normer också tillämpas i relationen med marknadssfären, d.v.s. med Gruppens kunder, leverantörer och konkurrenter. Kunder Hur nöjda våra kunder är, och därmed hur livskraftig Gruppen är, beror på tydligt identifierbara faktorer som ansvarsfullhet, fantasi, nyskapande, ständiga förbättringar av kvalitet och spårbarhet, framför allt avseende hälsa och säkerhet, samt ett samhällsansvar som visar sig genom ett deltagande i aktiviteter i det allmännas tjänst. Dessa krav för med sig en öppen dialog som grundar sig på korrekt och tillförlitlig information, respekt för regler avseende kommersiellt känslig information, transparens avseende Gruppens rutiner och, naturligtvis, att åtaganden fullföljs samt att gällande marknadsregler efterföljs. Leverantörer Kvaliteten på de produkter och tjänster, som GDF SUEZ tillhandahåller sina kunder, är beroende av Gruppens förmåga att erhålla utmärkta tjänster från leverantörer och partner. Därför måste valet av leverantörerna vara transparent och noggrant. Gruppen väljer dem utifrån faktorer som professionalism och konkurrenskraft och har som mål att bygga en relation som bygger på ömsesidig tillit. Alla förhandlingar måste uppfylla de kvalitetsprinciper som Gruppen har fastslagit. I detta hänseende utgör beslut som rör upphandling en kollektiv process som innefattar alla inblandade parter. Relationerna med leverantörer skall styras av rättvisa och opartiskhet och på så sätt lägga grunden till ett balanserat och rationellt förhållande parterna emellan. Köpare måste ha en oklanderlig etisk standard samt efterfölja riktlinjerna, i synnerhet de som avhandlar konkurrens. GDF SUEZ Praktisk etik 9

10 Strävan efter att agera etiskt speglas även i att miljömässiga och samhälleliga faktorer vägs in i beslutet när leverantörer väljs. GDF SUEZ begär att Gruppens affärspartner, underleverantörer och leverantörer upprättar egna etiska, miljömässiga och sociala riktlinjer om så inte redan gjorts, samt att de upprätthåller rutiner som är förenliga med Gruppens värderingar. Konkurrenter Vår Grupp följer marknadsreglerna. I detta hänseende efterlever Gruppen regler, som avser konkurrens och marknadsreglering, genom ett rättvist agerande och avstår bland annat från att förtala eller nedsätta konkurrenter. Den använder sig endast av lagliga och hederliga metoder för att samla in information om sina konkurrenter. Slutligen skyddar den även konfidentiell information och yrkeshemligheter, samt andra parters information och konfidentiella uppgifter, vilka den har åtagit sig hålla hemliga. 10 GDF SUEZ Praktisk etik

11 SAMHÄLLSSFÄREN GDF SUEZ antar 2000-talets stora energiutmaning. Målen kan uppnås om de åtaganden avseende hållbar utveckling, som fastslagits inom Gruppen, efterlevs. Samhället GDF SUEZ:s verksamhet ställer Gruppen i hjärtat av de samhällen, i vilka den agerar samt lägger stor vikt vid att stödja de samhällen som är våra värdar. GDF SUEZ understödjer en aktiv policy för att stödja sårbara befolkningsgrupper och arbetar tillsammans med offentliga myndigheter när behov uppstår. Gruppen bedriver också stödverksamhet för företag, tar sponsorinitiativ och vidtar åtgärder för att inlemmas på lokal samhällsnivå genom delägarskap eller samarbete med myndighetsrepresentanter för att på detta sätt främja deras initiativ. Dessa aktiviteter måste vara öppna, transparenta och lagliga. GDF SUEZ ser integritet som en grundläggande princip för sin etiska hållning. Gruppen fördömer korruption i alla former och skyddar medarbetare som agerar med integritet från varje skada, som skulle kunna tillfogas dem på grund av deras handlingar. Inom detta område avstår Gruppen från att bidra finansiellt till politiska aktiviteter, utom i de länder där sådan finansiering är sanktionerad av ett lagligt regelverk. I de fallen sker varje finansiering i strikt enlighet med tillämpliga lagar och med intern policy. Slutligen arbetar GDF SUEZ tillsammans med lokalbefolkning och organisationer i en anda av förståelse och respekt för alla kulturer. I samband med sådana initiativ som är i samklang med Gruppens aktiviteter på fältet upprätthåller Gruppen en dialog och ett samarbete med icke-statliga organisationer (NGO) inom den humanitära sektorn och miljösektorn. Gruppen uppmuntrar också sina medarbetare att engagera sig i samhälleliga och sociala aktiviteter. GDF SUEZ Praktisk etik 11

12 GDF SUEZ lever upp till högsta etiska standard GDF SUEZ:s handlingsprinciper baserar sig på internationella referensmodeller, framför allt på: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt tillhörande protokoll De normer som fastslagits av Internationella arbetsorganisationen (ILO). De riktlinjer för internationella företag som sammanställts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Förenta nationernas konvention mot korruption Planeten Miljön, dess skydd samt hållbar utveckling är något GDF SUEZ lägger speciell vikt vid. Gruppens policy avseende hållbar utveckling betonar detta särskilt genom att fastställa att respekt för människor och deras miljö är grundläggande för GDF SUEZ:s identitet och värderingar. Gruppen är medveten om sitt ansvar för samtida och framtida generationer. Den definierar sin strategi och sätter sina mål i samklang med principerna för hållbar utveckling och den protokollför sina resultat. Gruppen följer de lagar och förordningar som gäller lokalt. Den är även lyhörd för önskemål från kunder, lokalbefolkning, medarbetare och från samhället. Gruppen är uppmärksam på de konsekvenser verksamheten kan ha, och är noga med att försäkra sig om att dess miljömål delas av samarbetspartner, leverantörer och, i tilllämpliga fall, av ägare till de anläggningar i vilka Gruppen bedriver verksamhet. 12 GDF SUEZ Praktisk etik

13 Gruppen använder sig av sådana metoder och tekniker som har störst utsikt att främja hållbar utveckling. Den uppmuntrar till forskning och innovation för att utveckla expertis inom kvalitet och säkerhet, inom optimal användning och återvinning av material, inom ett ekonomiskt nyttjande av naturtillgångar och inom reducering av miljöpåverkan. GDF SUEZ har som ett ständigt mål att agera etiskt och i enlighet med Gruppens regler och åtaganden, med andra ord att implementera principen om efterlevnad. Det åligger därför var och en av oss att ta på oss vårt ansvar, som det definierats och utvärderats i samråd med ledningen. GDF SUEZ Praktisk etik 13

14 Hur man kommunicerar om etiska problem Anställda har tillgång till ett antal dokument med konkreta exempel, vilka beskriver innehållet i och målet för Gruppens etik- och efterlevnadspolicy. Q&A Vad betyder efterlevnad? Efterlevnad är snarare ett antal processer, som måste tillämpas för att upprätthålla våra krav på uppträdande, än ett bestämt tillstånd. På grund av omständigheternas stora variation och mångfald är det emellertid omöjligt att förutse alla tänkbara händelser. Därför är det ibland nödvändigt att söka råd för att hitta en lösning som motsvarar vår etiska standard. Beroende på frågans beskaffenhet kan man söka råd hos en arbetskollega, hos ledningen i första hand hos sin närmaste chef hos någon annan chef som har relevanta kunskaper om frågan (HR, säkerhet, juridik, etc.) och, naturligtvis, hos ansvarig för etiska frågor. I den mån frågorna relaterar till handlingar utförda av personer man är bekant med, kan det ofta vara besvärligt att ställa frågor av etisk karaktär. Det krävs därför mod och civilkurage för att ta sig an dessa ämnen och för att beskriva problemet. Emellertid är detta det 14 GDF SUEZ Praktisk etik

15 Att lära sig om etik Kurser för administrativa och operativa chefer finns tillgängliga, också online. Ämnen som huvudsakligen behandlas är: Introduktion till företagets etiska principer Affärsetik Konkurrensregler inom EU Åtgärder mot korruption i internationell utveckling Etik i förhållande till statliga kontrakt Ledningsansvar, etisk risk, intern kontroll, revision enda sättet att få ett slut på oacceptabla rutiner och kunna påbörja en förbättringsprocess. Den som i god tro ger uttryck för oro angående spörsmål som handlar om etik och efterlevnad av etiska frågor, får inte utsättas för någon form av sanktion som konsekvens av sitt handlande. Kontakta avdelningen för etik och efterlevnad av etiska frågor, eller etikansvarig vid din enhet, för mer information. Varje anställd, som utsatts för eller bevittnat sådana handlingar, kan hänskjuta dem till sin enhets etikansvariga eller till Gruppens etikansvariga. Denna har sedan skyldighet att i samarbete med ledningen finna lösningar som skyddar eller återupprättar de berördas legitima rättigheter. Etikansvarig får under inga förhållanden avslöja sådan information som avslöjats för honom eller henne. GDF SUEZ Praktisk etik 15

16 E-post för etiska frågor, ett riktat system GDF SUEZ tillhandahåller en e-postadress, som de anställda kan använda för att kontakta Gruppens ansvariga för etiska frågor när de är osäkra på hur de skall göra eller har iakttagit överträdelser av etiska regler och mot efterlevnad av etiska frågor. Detta förfarande skall inte ersätta de gängse rapporteringskanalerna (närmaste chef, företrädare för personalen, offentliga organ, etc.), utan är en extra kanal. Den bör användas i enlighet med lokala regelverk, eftersom somliga regelsystem har tvingande förfaringssätt. Ett missbrukande av förfaringssättet kan resultera i åtal. Däremot får inga åtgärder vidtas mot den som använder förfaringssättet i god tro. Användarens identitet, såväl som den anklagades identitet, får inte röjas och straff kan påläggas i de fall sekretessen inte upprätthålls. Visste du att Gruppens anställda har tillgång till alla dokument, som är relevanta för den etiska stadgan och dessa Etiska riktlinjer, både via intranätet och på den extranetsida som enbart ägnas åt etiska frågor. Förfarandets primära mål är överträdelser som står i samband med bokföring, revision och kampen mot korruption, såväl som andra allvarliga kränkningar, vilka kan hota företagets vitala intressen eller dess anställdas fysiska och moraliska oberoende. Andra överträdelser behandlas sannolikt i enlighet med lokala bestämmelser. Larm kan skickas till enheternas etikansvariga, och/eller till Gruppens etikansvariga, via alla kanaler, men framförallt via e-post till följande adress: 16 GDF SUEZ Praktisk etik

17 Handlingspunkt Vem du först bör tala med: Allt du behöver veta om etik och efterlevnaden av etiska principer inom Gruppen Gruppens etiska principer att handla i enlighet med lagar och förordningar att skapa en moralisk företagskultur att uppträda rättvist och ärligt att respektera andra Du är osäker på hur du skall göra, eller vilka rutiner som skall följas. Du behöver rådgöra med någon. Du tror att överträdelser mot företagets regler sker, eller är på väg att ske. Du tror att du kommer att bli inblandad i en handling som bryter mot företagets regler. Rådgör med någon du litar på i alla ovanstående situationer. Det kan vara dina kollegor, din närmaste chef, juristavdelningen, en företrädare för de anställda om en sådan är tillåten enligt lag, din enhets etikansvariga, eller om så krävs, en företrädare för Gruppen. lösenord: ethics GDF SUEZ Praktisk etik 17

18 Viktiga etiska referenspunkter i det dagliga arbetet När vi möter ett problem av etisk natur bör vi aldrig förlora de referenspunkter, som lagts fram i detta dokument, ur sikte eller tveka att söka stöd hos ledningen. Bedrägeri Företagsbedrägeri är en känslig fråga, vars inverkan ofta underskattas. Men bedrägerier genererar finansiella kostnader, som kan bli höga och svåra att återhämta sig ifrån, och är i ett vidare perspektiv en risk för varje individ och varje företag. GDF SUEZ accepterar inte bedrägeri i någon form. Varje bedräglig handling är straffbar i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning, samt i enlighet med Gruppens interna regelverk. Som bedrägeri anses varje medveten och dold handling eller uraktlåtenhet, som utförs med avsikt att vilseleda eller kringgå gällande lagar eller företagets regler, för att tillskansa förövaren av bedrägeriet eller en tredje part otillåtet materiellt eller moraliskt övertag. Bedrägeri kan ta sig många former: stöld av pengar, varor eller information, medvetet falsarium, hemlighållande eller förstörelse av dokument, falska noteringar eller uppgifter, manipulering av konton, förfalskning, penningtvätt, svindel, korruption, etc. 18 GDF SUEZ Praktisk etik

19 Korruption Korruption är ett symptom på ett allvarligt problem och ett hinder för en smidig företagsskötsel. Den är olaglig, genererar kostnader genom minskad ekonomisk effektivitet, speglar bristande samhällsansvar och kan undergräva värdigheten och integriteten hos dem som utan egen förskyllan drabbas av dess konsekvenser. Detta är anledningen till att GDF SUEZ förbjuder korruption i alla former, oavsett tidpunkt, plats eller omständigheter. Kort sagt: korruption är en olaglig överenskommelse mellan två eller flera individer. Den är en typ av bedrägeri. Korruption kan delas in i två allmänna kategorier: Aktiv korruption innebär att man erbjuder någon en fördel för att påverka beslutsfattandet (licens, rättighet, tillgång, kontrakt, etc.). Passiv korruption innebär att man accepterar en fördel i utbyte mot att man använder sitt inflytande för att påverka ett beslut. Passiv korruption kan ske utan aktivt förledande och kan innefatta så grava metoder som utpressning. Korruption tar konkret skepnad i olika slags handlingar, exempelvis gratifikationer, uppdrag, gåvor eller vedergällningar, privat användning av allmän egendom, förskingring, otillåten betalning för allmänna tjänster, etc. En typ av korruption kan vara utpressning. Utpressning innebär att tilldelningen av ett kontrakt, eller en licens, sker på villkor att en otillåten faktor tillgodoses i gengäld. Detta kan ske genom påtryckningar som kan vara allt ifrån tillfälliga eller dagliga penningkrav, till byråkrati eller till och med till att individer och deras familjer utsätts för fysiska hot. Kampen mot korruption Gruppen har frivilligt valt att medverka i: Förenta nationernas Global Compact, vars 10:e grundsats avhandlar kampen mot korruption Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), en civilsamhällelig organisation, som arbetar med kampen mot korruption Den franska sektionen av den icke-statliga organisationen Transparency International Principen om reciprocitet Ett exempel på en god rutin när det gäller inbjudningar, i den mån de tillåts av lokal lagstiftning, är att aldrig bjuda en kund någonstans, om de inte skulle ha möjlighet att återgälda inbjudan. För att dölja eller skydda de verkliga utövarna av korruption mot åtal, används ibland bulvaner. För att förhindra sådana arrangemang har Gruppen inrättat ett tvingande internt ramverk för rutiner som skall användas vid anställning av bolagsagenter. GDF SUEZ Praktisk etik 19

20 Förbud mot alla orättvisa metoder som till exempel att samråda med konkurrenter i avsikt, eller med den verkan, att: Framlägga överenskomna bud. Bestämma inköps- eller försäljningspris. Begränsa produktion, investeringar, innovationer samt dessas användning. Dela upp eller segmentera marknader, avsättningsområden eller anskaffningskällor, vare sig de delas upp efter geografiskt område, kundtyp eller efter något annat kriterium. Utesluta en konkurrent, en kund, en leverantör eller någon som håller på att etablera sig på marknaden. Innan du accepterar eller erbjuder en gåva, bör du ställa dig följande tre frågor: Är det sannolikt att denna gåva kommer att ändra min inställning till personen eller företaget? Har min närmaste chef godkänt att jag erbjuder (tar emot) denna gåva? Kommer jag att känna mig väl till mods när jag talar om denna gåva med mina arbetskamrater, vänner och familj? Glöm inte att kontrollera vilka regler som gäller på din enhet. Konkurrenter Gruppen lägger största vikt vid att konkurrensregler efterföljs och förkastar varje praxis som hämmar konkurrensen. Dess anställda förväntas uppträda exemplariskt i sitt samröre med konkurrenter, kunder, leverantörer och blivande kunder. Handlingar som är förbjudna inbegriper främst: olagliga överenskommelser med konkurrenter, missbruk av ledande ställning, korruption, utbyte av insiderinformation, diskriminerande prissättning och över- eller underprissättning/rovprissättning m.m. Gruppens anställda ska endast använda sig av lagliga och etiska metoder för att hämta in information om sina konkurrenter. Som exempel kan nämnas att intrång samt användning av falsk identitet är förbjudet. Anställda får inte förtala eller svärta ner konkurrenterna och skall avstå från att dra fördel av inkorrekt, förfalskad eller förvanskad information. Och slutligen; när någon av gruppens enheter verkar inom en reglerad marknad, måste den säkerställa att dess anställda är informerade om de villkor som gäller och säkerställa att dessa implementeras. Gåvor, inbjudningar och resor Gruppen försöker i regel hålla nere antalet och kostnaden för gåvor och inbjudningar, som mottas eller ges bort av Gruppens anställda. Antalet, och den summa de får uppgå till, beslutas av ledningen. De anställda bör fråga sin närmaste chef för att få information om hur denna policy tilllämpas på deras arbetsplats. Gåvor och inbjudningar är ett uttryck för artighet och bör därför anpassas till lokala seder och bruk. Gå aldrig med på att ge bort eller ta emot en gåva eller inbjudan som av olika skäl gör dig illa till mods, eller som kan antas göra motparten eller människor i din omgivning illa till mods. Slutligen måste alla resor, som erbjuds eller accepteras av anställda i arbetet, först godkännas av ledningen. 20 GDF SUEZ Praktisk etik

21 Intressekonflikter En intressekonflikt innebär en situation då en person under sin yrkesutövning riskerar att hans eller hennes omdöme i stor utsträckning påverkas av andrahandsintressen som skiljer sig från företagets. Detta kan till exempel inträffa om en anställd befinner sig i en situation, då han eller hon fattar ett beslut baserat på sina egna, sina släktingars eller vänners intressen i stället för på företagets. I tveksamma fall bör den anställda rådgöra med sin närmaste chef för att försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger. Detta råd har särskild relevans i de fall då du, eller någon som står dig nära, har intressen i ett företag eller en organisation, som är kund, konkurrent eller leverantör till vårt företag. Det är även relevant om du är yrkesverksam utanför företaget. Detsamma gäller om du har förtroendeuppdrag i icke vinstdrivande organisationer eller samfund som är kunder hos någon av Gruppens enheter. I sådana fall bör du avstå från att rösta i frågor som rör kontrakt eller beslut i någon av gruppens enheter. GDF SUEZ:s ekonomiansvariga måste å sin sida, i enlighet med Gruppens Uppförandekodex för ekonomiansvariga, rapportera potentiella eller faktiska intressekonflikter till sin närmaste chef eller till sin enhets etikansvariga. Fallstudie: att bedöma en potentiell intressekonflikt Om du svarar ja på en av följande fem frågor, kan du stå inför en intressekonflikt. 1 Innehar jag själv, eller någon närstående utanför det företag inom GDF SUEZ där jag arbetar, en verkställande position eller en position som ägare, chef, anställd eller konsult i ett företag som: förser mitt företag eller en av Gruppens enheter med varor eller tjänster? konkurrerar med mitt företag eller en av Gruppens enheter? 2 Innehar jag själv, eller någon närstående utanför det företag inom GDF SUEZ där jag arbetar, direkta eller indirekta ekonomiska intressen i något företag som: förser mitt företag eller en av Gruppens enheter med varor eller tjänster? konkurrerar med mitt företag eller en av Gruppens enheter? har en verksamhet som i stor utsträckning liknar det arbete jag personligen utför inom Gruppen? 3 Har jag, eller någon närstående, möjlighet att bidra till beslut eller ge rekommendationer beträffande relationer mellan en enhet inom GDF SUEZ och ett externt företag, vilket uppfyller kriterierna i frågorna 1 och 2? 4 Har jag, eller någon närstående, möjlighet att bidra till beslut eller ge rekommendationer avseende ett företag inom GDF SUEZ under utövandet av en funktion inom en politisk eller ideell organisation? 5 Har jag, eller någon närstående, accepterat eller avser acceptera en gåva, resa eller någon annan materiell eller ekonomisk förmån från en leverantör, kund eller konkurrent?

22 Urvalsprinciper för bolagsagenter Följande kriterier är inte uttömmande, men utgör minimikraven för bolagsagenter: Att ha ett gott rykte, ett adekvat nätverk av kontakter, erkänd yrkeskompetens och kännedom om lagar, kontext och lokala sedvänjor. Att inte vara anställd av eller officiell representant för en lokal myndighet, ett politiskt parti, en potentiell kund eller en konkurrent. Att efterleva regelverket i sitt arbete. Att inte väljas uteslutande på en potentiell kunds rekommendation. Att väljas och godkännas i enlighet med gällande rutiner. Lobbying Gruppen definierar lobbying som ett främjande av dess enheters intressen. Detta sker genom att opinionsledare, och/eller ledare inom de samhällen, där Gruppens enheter verkar, förses med objektiv teknisk och ekonomisk information samt med företagsinformation. Målet är att stärka Gruppens rykte, att befrämja dess image, värderingar, verksamhet och service och att försvara dess intressen. Om en institution eller ett land reglerar lobbyisters aktiviteter, skall enheterna inom Gruppen följa dessa regelverk samt endast anlita professionella lobbyister som gör detsamma. Likaledes skall lobbyister, som agerar på Gruppens uppdrag, följa den uppförandekodex och den etikstadga som utfärdats av deras professionella organisation, i de fall sådana regelverk finns. Oavsett omständighet måste lobbyister alltid avslöja för vilka personers eller organisationers räkning de agerar när de deltar i lobbyverksamhet. De får heller inte ge eller ta emot betalning i utbyte mot information. Gruppen betonar särskilt de risker rörande intressekonflikter och korruption som lobbyister kan möta. Alla anställda, i synnerhet de som arbetar i utlandet, bör bemöda sig om att inte ge intryck av att Gruppen, eller den enhet de företräder, försöker att utöva otillbörligt inflytande över landets interna politik. Mentors- och partnerskap Företagsmentorskap och sponsorinitiativ är tillåtna enligt Gruppens policy, vilken fastlagts i stadgan för sponsor- och partnerskap. Denna stadga speglar vår inställning, vilken präglas av medborgerlig och samhällelig ansvarsfullhet. För att initiera sådana aktiviteter krävs godkännande från närmaste chef. Anställda måste försäkra sig om initiativens lämplighet, så att dessa inte skapar intressekonflikter eller utgör en förtäckt form av finansiering. 22 GDF SUEZ Praktisk etik

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

ETISK Stadga. GDF SUEZ Etisk stadga 1

ETISK Stadga. GDF SUEZ Etisk stadga 1 ETISK Stadga GDF SUEZ Etisk stadga 1 Inledning av Gérard Mestrallet 4 ETISKA PRINCIPER OCH INTRESSEGRUPPER Grundläggande principer 8 Strikta etiska regler 12 ETISK STYRNING Tillämplighet 16 Ledning 18

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

ETISK GUIDE. för att ställa sig själv rätt frågor SIDA 2 LEDARE SIDA 3 INLEDNING SIDA 4 VÅRA PRINCIPER SIDA 6 VÅR PRAXIS. Phil Boorman - Getty

ETISK GUIDE. för att ställa sig själv rätt frågor SIDA 2 LEDARE SIDA 3 INLEDNING SIDA 4 VÅRA PRINCIPER SIDA 6 VÅR PRAXIS. Phil Boorman - Getty ETISK GUIDE för att ställa sig själv rätt frågor SIDA 2 LEDARE SIDA 3 INLEDNING SIDA 4 VÅRA PRINCIPER SIDA 6 VÅR PRAXIS Phil Boorman - Getty REXELS SEX KÄRNVÄRDEN Leverera den bästa kundnyttan Samarbeta

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Uppförandekod för AF Gruppen

Uppförandekod för AF Gruppen Uppförandekod för AF Gruppen afgruppen.se 1 xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0309 4 Koncernledningens uttalande 6 Riktlinjer för anställda 7 Riktlinjerna gäller

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer