Svenskars sviktande vilja att investera i nya företag. Stefan Fölster & Victor Snellman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskars sviktande vilja att investera i nya företag. Stefan Fölster & Victor Snellman 2013-01-14"

Transkript

1 Svenskars sviktande vilja att investera i nya företag Stefan Fölster & Victor Snellman

2 1 Sammanfattning Investeringar i nya företag styrs i hög grad av människors vilja att ta risk samt hur lockande investeringen ter sig. Denna rapport beskriver en unik undersökning av svenskars vilja, eller snarare sviktande vilja, att investera direkt i företag. I flera avseenden har investeringar i nya svenska företag gått kräftgång under 2000-talet. Riskkapitalmarknaden för så kallade venture -investeringar i tidiga skeden har krympt kraftigt, även om så kallade buy-out investeringar i mer mogna företag har vuxit. Enskilda svenskars direkta aktieägande har minskat, och det började redan innan finanskrisen. Svenska hushåll äger nu mindre aktier direkt än hushåll i åtskilliga andra länder. Antal svenskar som är företagare har inte heller ökat. En viktig fråga är således varför intresset för investeringar i nya företag tryter. I en tidigare undersökning visade vi att det tar lång tid för nya företag i genomsnitt att bli lönsamma i Sverige. 1 Bolag som är yngre än 20 år står endast för 22 procent av den rena vinsten av alla aktiebolag, men hälften av förädlingsvärdet. Kräftgången i investeringar i nya företag kan alltså vara en respons till ekonomiska realiteter. Undersökningen i denna rapport tyder emellertid på att en del av svaret också kan sökas i svenskars mycket låga beredskap att ta risker. I princip kan fyra av tio tänka sig att köpa aktier i ett nystartat företag, men enbart 7 procent kan helt säkert tänka sig en sådan investering. Sådana hypotetiska frågor ger emellertid inte särskilt pålitliga svar. I denna rapport har därför en mer sofistikerad metod använts som ställer respondenter inför olika valsituationer. Demoskop har genomfört undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv med en webbintervju bland drygt 2000 svenskar. När människor ombeds att välja att investera kronor i nya företag med olika kombinationer av risk och avkastning, accepterar tre av fyra högst en risk på 5 procent att förlora pengarna. För att acceptera den risken har de ett avkastningskrav på 14 procent per år. Det mest populära alternativet är 0 procent risk att förlora pengarna med en årlig avkastning på 3 procent. För att acceptera högre risk ställer nästan alla höga avkastningskrav. En risk att företaget går 1 Fölster, S., (2012), Var finns drivkraften för nya investeringar i det svenska näringslivet? Svenskt Näringsliv.

3 2 omkull på 25 procent kräver svarande i snitt en avkastning på 29 procent per år. Det tyder på att svenskar i gemen helst avstår risker, men om de ändå skulle ta på sig samma risker som ett riskkapitalbolag så ställer de också avkastningskrav på samma nivå som flera av dessa bolag ställer i de bolag de investerar i, eller högre. Ett riskkapitalbolag har typiskt avkastningskrav på procent 2 på det kapital man lagt in. 3 Det är också i linje med vad internationella studier finner när det gäller riskkapitalbolagens avkastningskrav för olika riskstrukturer. Det betyder inte att det köpta företaget måste ha så hög vinst. Men eftersom riskkapital delvis lånefinansierar sin investering får man en hävstång på avkastningen på det egna kapitalet. Det är självklart hur risken i riskkapitalbolagens investeringar förhåller sig till riskstrukturen i vår undersökning. Möjligen kan riskkapitalbolagens risktagande jämföras med undersökningens risk att förlora pengarna på mellan 5 och 25 procent. Venture-investeringar är dock mer riskfyllda, och siffror från USA tyder på att dessa är behäftade med en risknivå som väldigt få är intresserade av när de får välja mellan olika kombinationer av risk och avkastning. Generellt är det är få som väljer kombinationer med högre risk. Dessa är mest män och höginkomsttagare som är benägna att göra sådana investeringar. Av svaren framgår också att några av dem som väljer högriskalternativen är extrema riskälskare, dvs. de väljer höga risker även om avkastningen är låg, ungefär som att köpa en lott. Hos några verkar rentav förståelse för risk vara låg. De gör ibland irrationella val i den bemärkelse att de väljer högre risk och lägre avkastning i stället för ett alternativ som ger lägre risk och högre avkastning. Ett intressant resultat är att svenskar i allmänhet inte tycks vara beredda att sänka sina avkastningskrav för verksamhet som har lokal anknytning eller miljöprofil. Däremot finns ett större intresse, och beredskap att acceptera lägre avkastning, i nya företag som har en inriktning som investeraren säger sig vara särskilt intresserad av. Sammanfattningsvis är svenskar i allmänhet mycket försiktiga med sina investeringar. Relativt få törs ta större kalkylerade risker. I vissa fall och i liten utsträckning anläggs ett 2 Riskkapitalbolagens aktiviteter kan delas in i buyout och venture. Siffran reflekterar förmodligen mest avkastningskravet inom buyout-segmentet, som går ut på att investera i mer mogna företag. 3 Enligt de exempel vi har kunskap om, som också stämmer med andras bedömning, t.ex. Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan, se

4 3 annat perspektiv som primärt påminner om spelmarknaden, d v s en hög risk och i många fall en reell negativ avkastning. Ett mer företagsorienterat förhållningssätt till risk och avkastning är mer ovanligt. De flesta svenskar ställer höga krav på avkastning för att ta på sig risk. Det kan bero på mer grundläggande attityder, eller på att många har ett relativt litet sparande som reserv. Oavsett skäl är en rimlig slutsats att höga skatter på kapitalvinster kan ha särskilt stor betydelse eftersom den minskar avkastning på risktagande väsentligt. Beskattningen av avkastning i form av kapitalvinstskatten är mycket hög i internationell jämförelse. Dessutom beskattas investeringar i nya företag väsentligt högre än när befintliga företag finansierar satsningar ur löpande intäkter. Undersökningen visar även att det finns en tydlig koppling mellan inkomst och riskvilligheten, vilket har implikationer för inkomstbeskattningen. För Sveriges ekonomiska politik framstår frågan om vem som kan står för ökade investeringar i nya företag som olöst.

5 4 Vad är problemet? Två hundra biljoner dollar hålls världen over i finansiella tillgångar. 4 Av det står hushåll för 85 biljoner, exklusive försäkringsprodukter. Det skiljer dock stort mellan länder hur mycket som investeras i aktier och i nya företag. I USA hade hushållen 42 procent av sina finansiella tillgångar i aktier under I utvecklingsländer är det bara 15 procent. I Europa har andelen under 2000-talet minskat kraftigt till ungefär 29 procent 5. I Sverige hade hushållen ungefär 23 procent av sina tillgångar i aktier under samma år 6. Sverige har traditionellt varit ett land där en stor andel av företagsfinansieringen gått via banksystemet. En stor mängd nya regleringar kommer sannolikt leda till att räntorna blir högre och kreditprövningar tuffare för företagslån. Detta leder i sin tur till att andra finansieringskällor kommer att behöva expandera för att fylla tomrummet som lämnas av banksystemet, om inte företagandet ska bli lidande. För större företag kommer detta sannolikt leda till att andra finansieringskällor expanderar men många av dessa, som t.ex. företagsobligationer, kan inte utnyttjas av nystartade och mindre företag. Företagandet kommer alltså att bli alltmer beroende av att privatpersoner och andra aktörer är villiga att ta de risker som tidigare burits av banksystemet. 4 Siffrorna i detta stycke redovisas i McKinsey Global Institute, The emerging equity gap: Growth and stability in the new investor landscape, december Det bör noteras att siffrorna dock exkluderar tillgångar som ägs via pensionssystemet, och vissa fondandelar. 6 SCB och egna beräkningar.

6 5 Diagram 1. Andel nystartade aktiebolag med banklån under startåret samt förändring av BNP (i procent) Andel med banklån (vänster axel) Förändring av BNP (höger axel) Källa: PAR och KI (förändring av BNP) Dessvärre går aktieinvesteringar i nya företag kräftgång. En indikator på det är utvecklingen inom venture capital investeringar. Venture capital investeringar i nya företag fick ett uppsving runt millenieskiftet, men har sedan dess utvecklats svagt i en stor del av västvärlden. 7 Riskkapital delas normalt upp i buy-out och venture. Det är särskilt det senare segmentet som närmast har kollapsat i Sverige. Enkelt uttryckt handlar buyout om investeringar i mer mogna företag, där kompetensen inom riskkapitalbolaget kan göra företaget med lönsamt. Venture handlar om att hitta nya företag med stor potential i ett tidigt skede, och är därför mer riskfyllt samtidigt som den möjliga framtida avkastningen är mycket stor. Enligt Svenska Riskkapitalföreningen uppvisar 2012 rekordlåg aktivitet inom venturesegmentet. Det är främst de låga summor som investerats i portföljbolag som är oroväckande. Trenden har varit fallande under hela 2000-talet, efter IT-boomens kollaps. Utländska venturefonder har stått för ungefär 25 procent av alla venture-investeringar i svenska bolag under det senaste året, och har varit stigande sedan 2007, då mätningarna börjar. Då låg andelen på lite över 10 procent. Utländska fonder ökar således sin andel på den annars tynande svenska venture-marknaden. Även staten utökar sin andel av alla ventureinvesteringar, och har gått från runt 10 procent 2007 till ca 30 procent under Se till exempel en rapport från Earlybird Venture Capital, Turning Venture Capital into Wisdom: Why returns in Europe are now outpacing the US.

7 6 Privata, inhemska, investerare får alltså en allt mindre närvaro. Diagram 2. Utvecklingen av venture capital i Sverige (snitt av de fyra senaste kvartalen, miljoner kr) Källa: SVCA % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Offentlig Privat Andel offentlig (%) Lönsamheten har dessutom i snitt varit låg redan innan finanskrisen. 8 Idag finns bara en bråkdel av aktörerna kvar. Det kan dock hända att utsikterna gradvis vänds. Kompetensen i branschen har ökat och möjligen finns det också ett bättre inflöde av investeringsobjekt. Det är i vart fall en tes som drivs i en analys av Early Bird. 9 De flesta nya företag startas visserligen inte av riskkapitalbolag, utan av enskilda och av andra företag. Även där är utvecklingen emellertid svag. I den så kallade GEM-undersökningen visas att en mindre andel svenskar är i färd med att starta företag än vad som sker i de flesta länder. 10 I GEM-undersökningen för 2008 visades också att andelen svenskar som förväntade sig att de skulle kunna få fram ett företag som sysselsätter minst 20 personer inom fem år var lägre än i flertalet andra länder, och bara en tredjedel så hög som i länder som Kanada och USA. 11 Det förhållandevis svaga företagandet leder också till en förhållandevis svag 8 Söderblom, Anna (2011) Private equity fund investing: Investment strategies, entry order and performance. Doktorsavhandling, Handelshögskolan Stockholm. 9 Se fotnot 7 ovan. 10 Global Entrepreneurship Monitor, 2010 Global Report (2011). 11 Global Entrepreneurship Monitor, 2008 Executive Report (2009).

8 7 sysselsättningsutveckling i det privata näringslivet. Enligt Näringsdepartementets sammanställning var den årliga uppgången under högkonjunkturåren i genomsnitt mindre än en procent, medan ökningen i såväl Danmark som Finland, som befann sig på den övre halvan av de undersökta länderna, var nära dubbelt så stor. 12 Antalet företagare i Sverige har också legat ganska platt de senaste åren efter tidigare fall. Diagram 3. Andel företagare i Sverige enligt AKU, , ålder år 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 Källa: SCB och egna beräkningar Även investeringar i nya företag skiljer stort mellan länder. De totala investeringar som andel av BNP i Sverige har gradvis ökat till samma nivå som i euroområdet och G7-länderna, men detta förklaras sannolikt av skillnader i konjunkturläget. Det är anmärkningsvärt att Sverige under en så pass lång period tycks ha haft en strukturellt lägre investeringstakt. 12 Näringsdepartementet, Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking, Ds 2011:17, (2011).

9 8 Diagram 4. Investeringar som andel av BNP i Sverige, eurområdet och G7-länderna Sverige Euroområdet G7-länderna 5 0 Källa: Macrobond En dynamik i näringslivet, där nya företag ständigt utmanar gamla, har i många studier kopplats till produktivitetsutveckling. Sverige har ändå öppnat många marknader för nyinträde. Kapitaltillgång kan fortfarande vara en flaskhals, men är i vårt fall bättre än under tidigare decennier. En berättigad fråga är därför hur lönsamma nya företag egentligen är. Är det lönsamt att investera i nya företag? En tidigare analys av samtliga svenska aktiebolag tyder på att det i snitt tar lång tid för nya företag att bli lönsamma. 13 En särskild poäng i denna analys är att den inte fastnar i en jämförelse av rörelseresultat, utan tar hänsyn till kapitalkostnader och därför förmår att identifiera den rena vinsten, eller EVA (economic value added) som bör vara avgörande för var investeringar och tillväxten sker. Analysen tar således hänsyn till att vissa sektorer har höga vinster enbart för att täcka kapitalkostnader förknippade med en kapitalintensiv verksamhet. För att analysen inte skall präglas av finanskrisen redovisas siffror grundade den på år För senare år skulle lönsamheten se mycket dystrare ut. År 2007 var ett högkonjunkturår. Ändå påminner resultaten om att sviterna efter IT-kraschen lämnat tydliga spår. Det mest iögonfallande resultatet är att vinsterna är så koncentrerade till äldre bolag. Företag 13 Fölster, S., (2012), Var finns drivkraften för nya investeringar i det svenska näringslivet? Svenskt Näringsliv.

10 9 som är yngre än 10 år tjänar, som aggregat betraktat, ingen ren vinst alls. Ett hundra procent av den rena vinsten tjänas av bolag äldre än 10 år. Mönstret är ännu mer krasst om man delar upp företagen genuint nya verksamheter, greenfields, och verksamheter som troligtvis funnits tidigare, men förts över i ett nytt bolag. Bolag som är äldre än 20 år står för 78 procent av den rena vinsten av alla aktiebolag, men enbart hälften av förädlingsvärdet. Mönstret kvarstår alltså högt upp i åldrarna. Tolkningen är inte nödvändigtvis enbart att regelkrångel och andra hinder försvårar för yngre företag, eller att äldre bolag lyckas freda sig från konkurrens från yngre. I viss mån kan äldre bolag vara duktiga på att köpa upp och integrera lovande yngre bolag. Äldre bolag utgör också en selektion av vinnare där många sämre konkurrenter har lagts ner längs vägen. Oavsett tolkning så ger resultatet en förklaring till att återväxten i det svenska näringslivet inte är extremt livlig. Undersökningen av svenskars riskvilja Syftet har varit att undersöka hur den svenska allmänheten ställer sig till investeringar i företag, vilka avkastningskrav man har och hur man förhåller sig till risk. Demoskop har svarat för undersökningsdesign och analys. Datainsamlingen gjordes genom webbintervjuer enligt Svenskt Näringslivs standard för allmänhetsundersökningar intervjuer har genomförts bland allmänheten under perioden september. Resultaten har vägts med avseende på kön och ålder i populationen. Enkäten ger ett antal direkta svar, men möjliggör också en simulering i tre steg: 1) Accepterad avkastning per risknivå, 2) Val av ett alternativ av valda kombinationer av risk och avkastning, 3) Acceptans av ökad risk eller lägre avkastning om investeringen är lokal. En första fråga gäller intresse för att köpa aktier i ett nystartat företag. Av samtliga kan enbart 7 procent säkert tänka sig att köpa aktier i ett nystartat företag, och 33 procent kan tänka sig att investera. Intresset är nästan dubbelt så stort bland män som bland kvinnor, en skillnad som är betydligt större än vad som kan förklaras av skillnader mellan snittålder, inkomst, eller förmögenhet.

11 10 Diagram 5. Fyra av 10 kan tänka sig att köpa aktier i ett nystartat företag. Om du hade den ekonomiska möjligheten, skulle du kunna tänka dig att köpa aktier i ett nystartat företag? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Samtliga Man Kvinna Vet ej/ej svar Nej säkert inte Nej, troligen inte Ja, ganska säkert Ja, helt säkert Vilka faktorer driver då viljan att investera i nya företag? Enligt vår undersökning tycks inkomsten vara en viktig variabel. Över 50 procent av alla med en inkomst på över 400tkr om året har ett intresse för att investera i nya företag. Det kan jämföras med runt 35 procent för dem med inkomster under 300tkr om året, men lite över 40 procent för dem med inkomster mellan 300 och 400tkr.

12 11 Diagram 6. Höginkomsttagare mer beredd att investera. Om du hade den ekonomiska möjligheten, skulle du kunna tänka dig att köpa aktier i ett nystartat företag? Ja, helt säkert Ja, ganska säkert 10 0 Inkomst Tkr Inkomst Inkomst Tkr Tkr Inkomst 400- Tkr Undersökningen visar också att individer som har erfarenhet av att driva företag och att köpa aktier är mer benägna att investera i ett nystartat företag än andra. Det är dock oklart huruvida detta innebär att dessa individer är mer riskbenägna i allmänhet eller om erfarenheten spelar roll. Sannolikt är båda faktorer betydelsefulla. Diagram 7. Individer med erfarenhet av köpa aktier och drivar företag är mer riskbenägna. Om du hade den ekonomiska möjligheten, skulle du kunna tänka dig att köpa aktier i ett nystartat företag? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Vet ej/ej svar Nej säkert inte Nej, troligen inte Ja, ganska säkert Ja, helt säkert 10% 0% Erfarenhet köpa aktier i ftg Erfarenhet starta/driva ftg Samtliga

13 12 Ett, till en början, förvånande resultat är att det inte finns någon korrelation mellan viljan att investera i ett nytt företag och nettotillgångar. Det borde det finnas en korrelation mellan inkomst och nettoförmögenhet. Vidare borde toleransen för risk öka med förmögenheten. Diagram 8. Tillgångar i sig har liten effekt, så länge man inte kontrollerar för ålder. Om du hade den ekonomiska möjligheten, skulle du kunna tänka dig att köpa aktier i ett nystartat företag? Ja, ganska säkert Ja, helt säkert Tillgångar <= -100 Tkr Tillgångar Tkr Tillgångar Tkr Tillgångar Tkr Förklaringen tycks emellertid ligga i att det finns en stark korrelation mellan ålder och tillgångar, samtidigt som det finns en negativ korrelation mellan riskvillighet och ålder. Diagram 9. Yngre är mer intresserade. Om du hade den ekonomiska möjligheten, skulle du kunna tänka dig att köpa aktier i ett nystartat företag? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år år år 65- år Vet ej/ej svar Nej säkert inte Nej, troligen inte Ja, ganska säkert Ja, helt säkert

14 13 Nästa fråga gäller avkastningskrav som människor har i nystartade företag med olika risk att investeringen går förlorad. I diagrammet nedan visas en linje för varje riskalternativ. Linjen beskriver fördelningen av svaranden i termer av avkastningskravet de ställer för att kunna tänka sig investera kronor i ett sådant företag. I det riskfria alternativet ställer till exempel mediansvaranden ett krav på drygt 3 procent avkastning per år. Där framgår också att avkastningskraven blir mycket höga redan vid en måttlig risknivå. Diagram 10. Många svarande kräver hög avkastning även för liten risk. Anta att risken att du förlorar alla pengar är X%, skulle du då göra investeringen om du fick nedanstående avkastning? Avkastning i diagrammet avser den årliga avkastningen, medan risken att förlora pengarna är på tre år. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Risk 0% Risk 5% Risk 25% Risk 50% Risk 75% I frågan ovan angav alla svaranden en avkastning som de minst kräver för att vara beredd att investera Det innebär att svarsalternativen borde väga ungefär likvärdig för alla svaranden. I nästa fråga ställdes emellertid dessa val mot varandra. Svaranden fick alltså välja mellan 1) 0 procent risk och den avkastning som de minst krävde, 2) 5 procent risk och den avkastning som de minst krävde, och så vidare. Det visade sig då att de allra flesta ändå valde lågriskalternativen. Det tyder på en mycket låg beredskap att ta risk, och kan tolkas som att det faktiska avkastningskravet för mer riskfyllda investeringar är ännu högre än vad som uppgivits. I tabellen nedan har avkastningskraven som

15 14 svaranden har sammanställts. Om man utgår från mediansvarandens avkastningskrav vid den risknivå som den svarande har valt, så är det uppenbart att avkastningskraven blir mycket höga och vida överstiger kraven som riskkapitalbolag ställer. Vald risknivå Andel* Snitt-avkastning Medianavkastning (exkl. vet ej) (Årlig) (Årlig) 0% risknivå 39% 5% 3% 5% risknivå 42% 14% 11% 25% risknivå 15% 29% 22% 50% risknivå 2% 38% 26% 75% risknivå 1% 75% 59% I undersökningen framkommer att tre av fyra föredrar en risk på fem procent eller mindre. 42 procent föredrar en risknivå på fem procent i utbyte mot en genomsnittlig avkastning på 14 procent. Detta kan jämföras med avkastningskraven på som är vanligt förekommande när riskkapitalbolag investerar i bolag. 14 Risken i en sådan investering är förmodligen betydligt högre än 5 procent. Det finns även en internationell forskningslitteratur om avkastningskrav hos riskkapitalbolag och enskilda personer. 15 Där framkommer också bilden att riskkapitalbolag har avkastningskrav runt procent, medan avkastningskraven för enskilda är betydligt högre beroende på hur stor del av sin förmögenhet de investerar. 14 Det är inte samma sak som den historiska avkastningen i riskkapitalbolagens egen resultaträkning. Enligt en studie genomförd av SVCA, den svenska branschorganisationen för riskkapitalbolag, ligger avkastningen i buy-out segmentet historiskt runt arton procent, men verkar ha minskat under senare år. 15 Kerins, Frank & Smith, Janet Kiholm & Smith, Richard, "Opportunity Cost of Capital for Venture Capital Investors and Entrepreneurs," Journal of Financial and Quantitative Analysis, Cambridge University Press, vol. 39(02), pages , June.

16 15 Undersökningen belyser inte bara individers avkastningskrav, utan även deras preferenser när det kommer till att välja sin riskexponering. Ytterst få individer föredrar att ta en risk på över 5 procent. Hur riskfyllt är det då att investera i ett nytt företag? Statistik från den amerikanska venture-marknaden visar att det är stora risker behäftade med att investera i ett tidigt skede. Den amerikanska riskkapitalföreningen påstår att ungefär procent av alla venture - finansierade företag misslyckas, men annan statistik tyder på att riskerna är högre. Siffror baserade på data över venture -finansierade företag i USA mellan 2004 och 2010 visar att 75 procent av alla företag generar negativ avkastning. Mellan 30 och 40 procent av alla företag måste likvideras, och mindre än 5 procent når de mål som investerarna har satt upp. 16 Investeringar i nystartade företag är alltså behäftade med en risk som ytterst få kan föreställa sig att ta, när de konfronteras med ett riskfritt alternativ, trots en låg avkastning. Resultaten tyder också på att det är svårt de svarande i undersökningen att bedöma mer riskfyllda investeringar på ett rationellt vis. En intressant fråga är om avkastningskraven är lägre ifall investeringen har andra attraktiva egenskaper. Svaren i diagrammet nedan tyder på att ett ökat intresse att investera egentligen bara finns i verksamheter som intresserar just denna person, men inte i miljövänliga företag eller i lokala företag. Diagram 10. Fler vill investera i något de är intresserade av. I vilken utsträckning skulle du vara mer benägen att köpa aktier i ett företag om företaget? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bedriver en verksamhet som intresserar dig Har en tydlig miljöprofil Finns på den ort där du bor Vet ej/ej svar Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor utsträckning I mycket stor utsträckning 16 Amerikanska kartläggningar finner att mellan % av riskkapitalbolagens investeringar misslyckas.

17 16 Slutsatser Investeringar i nya företag har varit låga under en längre period. Det är en vanlig slutsats i forskningslitteraturen att lönsamheten styr investeringar, varför det är sannolikt att en låg avkastning på eget kapital inom nystartade företag är en delförklaring till det låga nyföretagandet i Sverige. En tidigare analys av samtliga svenska aktiebolag tyder på att det i snitt tar lång tid för nya företag att bli lönsamma. Hur bör man då tolka att yngre företag står för så liten del av den samlade vinsten i Sverige? En låg lönsamhet skulle kunna tolkas som att finansiering totalt sett är tillräcklig. På marginalen finansieras alltfler nya företag med svaga utsikter. En lika naturlig tolkning är emellertid att för få affärsidéer med goda lönsamhetsutsikter mejslas fram av potentiella nyföretagare. Ett sådant begränsat utbud kan bero på intresse och attityder, brister i utbildning och forskningsmiljöerna, regelkrångel, och brist på resurser som potentiella företagare normalt måste satsa innan de kan attrahera såddkapital. Ett för begränsat utbud av nya företag kan således bero på att få svenskar är beredda att göra den initiala investeringen som kan krävas för att överhuvudtaget få en idé att bli ett företag i vanlig bemärkelse som andra investerare kan investera i. Redan innan den omfattande omregleringen av det finansiella systemet tycks benägenheten att investera i nya företag ha varit låg. Det är därför viktigt att förstå orsakerna till att svenska hushåll är så pass ovilliga att ta de risker som är associerade med att investera i ett nystartat företag. Mycket tyder på att svenskar generellt sett ovilliga att ta risker med sina pengar. Detta är konsekvent med statistiken som visar att svenska hushåll föredrar att spara i aktier i mindre utsträckning än hushåll i andra länder. Även om det är svårt att jämföra undersökningsresultatet med några konkreta avkastningssiffror tyder resultaten på att hushållen förmodligen har avkastningskrav som överstiger dem som finns hos riskkapitalister. När det kommer till kritan så väljer ändå de flesta alternativ som har låg risk och avkastning framför mer riskfyllda alternativ. De höga avkastningskraven är förmodligen extra problematiska i kontexten av den omfattande omregleringen av banksystemet som genomförs, som sannolikt kommer att leda till ett lägre risktagande från bankernas sida. Det innebär i sin tur att andra finansieringskällor kommer att behöva fylla hålet och de ta risker banksystemet blivit ovilligt att bära.

18 17 Det kan helt enkelt vara så att svenskar är riskaverta till sin natur, eller att olika regler och skatter påverkar beteendet. Oavsett förklaring pekar undersökningen på flera möjliga åtgärder. Höga avkastningskrav betyder att mer av inkomsterna från en investering måste hamna i investerarens ficka för att denne ska vilja ta de risker med vilka investeringar i nya företag är behäftade. Det tycks därför vara hög tid att återigen se över de svenska kapitalinkomstskatterna och att fortsätta arbeta med att göra det mer lönsamt att starta och driva företag. Undersökningen visar även att inkomsten spelar en avgörande roll för en individs benägenhet att investera. Detta tyder på att även inkomstskatterna ha en stor betydelse för kapitalutbudet som nystartade företag kan dra resurser ifrån. De svenska hushållens ovilja att ta riskerna som följer med att finansiera nystartade företag visar också betydelsen av ett gott klimat för de organisationer som kanaliserar privatpersoners sparkapital mot riskfyllda projekt med hög potentiell avkastning. Det är därför viktigt att betona rollen som riskkapitalbolag spelar i tillkomsten av nya affärsidéer och produkter, varav finansiärerna och innovatörerna enbart direkt kan tillgodogöra sig en liten del. I forskningslitteraturen har så kallade schumpeterianska vinster definierats och mätts på olika sätt. William Nordhaus mäter till exempel dessa vinster som andel av näringslivets samlade vinster som företag lyckas tillgodogöra sig när dem genom innovationer lyckas öka produktiviteten. 17 Innovatörerna lyckades enbart tjäna 2,2 procent av dem samhällsvinster som deras innovationer genererade, enligt denna analys avseende det amerikanska näringslivet. Ett alltför försiktigt förhållningssätt till risk kan alltså föra med sig uteblivna samhällsvinster. 17 Med produktivitet avses här multifaktorproduktivitet. William D. Nordhaus, Schumpeterian Profits in the American Economy: Theory and Measurement. NBER Working Paper No

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Företagandet och kapitalförsörjningen

Företagandet och kapitalförsörjningen 20 februari 2014 Reformagendan Förslag för ett företagsammare Sverige Företagandet och kapitalförsörjningen Hur näringslivet kan klara stramare bankregler Anders Bornefalk # 14 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

6Rapport till projektet

6Rapport till projektet 16 april 2013 Företagsamt ägande 6Rapport till projektet Företagsamt ägande Riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag utbud eller efterfrågan? Dan Johansson, Johanna Palmberg, Anders Bornhäll

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Nya företags försörjning av riskkapital.

Nya företags försörjning av riskkapital. 7 juni 2012 Företagsamt ägande 4Rapport till projektet Företagsamt ägande Nya företags försörjning av riskkapital. Ulf Jakobsson & Jan Herin Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag Working paper/pm 2011:32 Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag En inventering av statistik över riskkapitalmarknaden Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT TILL ITPS. Utvärdering av förmånsrättsreformens effekter utifrån ett kreditgivningsperspektiv

UNDERLAGSRAPPORT TILL ITPS. Utvärdering av förmånsrättsreformens effekter utifrån ett kreditgivningsperspektiv UNDERLAGSRAPPORT TILL ITPS Utvärdering av förmånsrättsreformens effekter utifrån ett kreditgivningsperspektiv Ek. Dr. Lars Silver Cefin, Kungliga Tekniska Högskolan Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Om dispositionen...

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-08-1 www.timbro.se info@timbro.

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-08-1 www.timbro.se info@timbro. Om författaren Johan Kreicbergs är utbildad nationalekonom med lång erfarenhet av att leda kvalificerat utredningsarbete. Han har tidigare bland annat varit chefsekonom på Företagarna och chef för Svensk

Läs mer

Psykologi, risk, avkastning och den svenska aktiehandeln på Internet

Psykologi, risk, avkastning och den svenska aktiehandeln på Internet Psykologi, risk, avkastning och den svenska aktiehandeln på Internet ANDERS ANDERSON är doktor i nationalekonomi och verksam vid Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet, samt gästforskare

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet A2002:002 Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet Fredrik Bergström, Martin Gustafsson och Svante Larsson vid AB Handelns Utredningsinstitut Utvärdering av ALMI Företagspartner

Läs mer