Investeringsbrevet. 16 Jan Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsbrevet. 16 Jan 2014. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer"

Transkript

1 16 Jan 2014 Investeringsbrevet Vi har en blandad syn på de cykliska bolagen med köp i Atlas Copco och sälj i Autoliv. Vi är positiva till utsikterna för energi- och oljebolagen Etrion, Africa Oil och Lundin Petroleum. Inom högavkastande företagsobligationer har vi uppdaterat våra top picks, och lyfter även fram de högavkastande obligationerna från sökleverantören European Directories, banken Islandsbanki och online-marknadsföringsbolaget Tradedoubler. Blandad syn på cykliska bolag Vi rekommenderar köp i Atlas Copco baserat på de övertygande tillväxtutsikter ledningen kommunicerade vid bolagets kapitalmarknadsdag. Vi rekommenderar sälj i Autoliv där vi justerat ner våra estimat och nu anser att återköpen är mer än inprisade. Vi rekommenderar även köp i ÅF efter vår lunch med Vd som gav flera positiva signaler om marknaden Lovande utsikter i flera råvaru- och energibolag Vi har nyligen initierat bevakning på solenergiföretaget Etrion där expansionen in i Japan bekräftar de lovande tillväxtutsikterna. Vi ser hög kurspotential i Trigon Agri där fokus ligger på avyttringar och att stärka bolagets finanser, och i RusForest där en av tre viktiga triggers uppnåtts nyligen. Vi rekommenderar även köp i Africa Oil som säkrat finansieringen för fortsatt prospektering till 2015, och i Lundin Petroleum där aktien är undervärderad i relation till tillgångarna även efter den något nedslående resursuppdateringen av Johan Svedrupfältet. Tre nya top picks Flera av de högavkastande företagsobligationerna i vårt obligationsuniversum har utvecklats väl och vår preferens mot obligationer med rörlig ränta har betalat sig. Vi har noterat ett flertal händelser i bolagen senaste tiden och vi har ändrat våra top picks från Kährs och ÅR Packaging till etraveli, Islandsbanki och European Directories. Tre intressanta högavkastande företagsobligationer Vi lyfter fram European Directories som är en ledande europeisk sökleverantör med ett stabilt fritt kassaflöde som väntas minska belåningen betydligt de kommande åren. Islandsbankis företagsobligation får stöd av den isländska bankens starka kapitalisering och goda lönsamhet. I Tradedoubler har lönsamheten tyngts av tappade marknadsandelar, trots den starka marknadsutvecklingen inom e-handel och internetmarknadsföring, men nu har utvecklingen för bolagets EBITDA vänt uppåt. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer Aktierekommendationer Rek. Kurs Potential (%) Africa Oil Köp Atlas Copco Köp Autoliv Sälj Etrion Corporation Köp 5,1 1 Lundin Petroleum Köp RusForest Köp 2,4 88 Trigon Agri Köp 2,8 59 ÅF Köp Stockholmsbörsen OMXS Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 USA S&P OMXS Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 S&P 500 Denna produkt innehåller ett urval av Pareto Securities analysprodukter anpassade för Pareto Securities privatkunder, samt information om företagsobligationer vilket kan jämställas med marknadsföringsmaterial Please refer to important disclosures at the end of this document

2 Innehållsförteckning Analys Africa Oil 3 Atlas Copco 5 Autoliv 7 Etrion 9 Lundin Petroleum 11 RusForest 13 Trigon Agri 15 ÅF 17 Information Marknadsuppdatering företagsobligationer 19 Företagsobligation i European Directories 20 Företagsobligation i Islandsbanki 21 Företagsobligation i Tradedoubler 22 Priser företagsobligationer 23 Paretos företagsobligationskonferens januari 2014 Pareto Securities Research 2(30)

3 Africa Oil UnderperformSEK151.6 Fortsatt uppsida under 2014 Africa Oils aktie har stigit kraftigt under hösten baserat på uppdateringar av resursestimaten, ytterligare två upptäckter i Lokicharbassängen i Kenya (Ekales och Agete) och en aktieemission som säkrat finansieringen för fortsatt prospektering till Även om två borresultat i december var en besvikelse så fortsätter vi att se en betydande uppsida i aktien. Vi behåller vår köprekommendation med riktkurs 90 kr. Riktkurs (SEK) 90 Aktiekurs (SEK) 58 Ticker AOI.ST, AOI SS Sektor Råvaror Aktier, full utspäd. (m) 309,5 Marknadsvärde (USDm) Nettoskuld 12e (USDm) -495 Min.intresse 12e (USDm) 2 Rörelsevärde (USDm) Free float (%) 80 Aktiekursutveckling SEK Agete femte oljefyndet i Lokichar I november annonserade Africa Oil sitt femte oljefynd i Lokicharbassängen i Kenya, i prospekteringsborrningen av Agete. Indikativa data om fyndet är positiva även om ett ordentligt resursestimat kommer kräva ytterligare tester av brunnen. Bruttoestimatet före borrningen pekade på 276 miljoner fat för Agete, vilket om det bekräftas av tester motsvarar ett värde på cirka 4 kr per aktie för Africa Oil. Borresultat från Bahasi, Tultule och El-Kuran 3 I december rapporterades borresultat från Bahasi, Tultule och El-Kuran 3. Gas påträffades i både Bahasi och Tultule men brunnarna bedömdes inte vara kommersiella och pluggades igen. Brunnarna motsvarade 2kr per aktie i vår substansberäkning. Även i El-Kuran 3 fanns gas men brunnen kommer kräva ytterligare testborrningar för att potentialen ska kunna avgöras Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Africa Oil OMXS (Rebased) Fortsatt hög potential i aktien De torra brunnarna var högriskbrunnar och även om borresultaten var en besvikelse så ser vi en fortsatt hög potential i aktien framöver. Bolaget fortsätter att skala upp verksamheten enligt plan med sex riggar i drift och cirka 20 förväntade borrningar under Vi behåller vår köprekommendation på Africa Oil med en riktkurs på 90 kr. USDm e 2014e 2015e Försäljning EBITDA just (11) (19) (23) (57) (48) EBIT just (18) (22) (24) (26) (28) Vinst per aktie just (0,05) (0,10) (0,09) (0,08) (0,08) Vinst per aktie (0,05) (0,10) (0,09) (0,18) (0,15) EV/EBITDA just EV/EBIT just P/E just Pris/Bokfört värde 1,20 3,40 2,87 3,11 1,79 Analytiker Johan Spetz. Den här analysen släpptes för spridning Siffrorna uppdateras löpande. Avkast Eget Kap (%) Avkast Sysselsatt Kap (%) Avkast fritt kassaflöde (%) (2,3) (0,6) (0,3) (2,4) (4,3) Direktavkastning (%) Nettoskuld (110) (272) (495) (143) (541) Källa: Pareto 16 januari 2014 Pareto Securities Research 3(30)

4 Resultaträkning (USDm) e 2014e 2015e Försäljning Rörelsekostnader (6) (11) (19) (23) (25) (27) EBITDA (6) (11) (19) (23) (25) (27) EBITDA just (6) (11) (19) (23) (57) (48) Av-/nedskrivningar - (7) (3) Rörelseresultat (6) (18) (22) (24) (57) (48) Rörelseresultat just (6) (18) (22) (24) (26) (28) Ränteintäkt/kostnad (13) Resultat före skatt (19) (9) (20) (22) (56) (46) Skatt Minoritet - (2) (3) (2) - - Nettoresultat (19) (11) (23) (24) (56) (46) Nettoresultat just (19) (11) (23) (24) (24) (26) Vinst per aktie (0,23) (0,05) (0,10) (0,09) (0,18) (0,15) Vinst per aktie just (0,23) (0,05) (0,10) (0,09) (0,08) (0,08) Balansräkning (USDm) e 2014e 2015e Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Lager och kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital till aktieägarna Minoritetsintressen Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys (USDm) e 2014e 2015e Kassaflöde (5) (7) (9) (7) (46) (38) Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löp. verksamhet (5) (7) (9) (7) (46) (38) Capex (20) (80) Investeringar och avyttringar Övrigt (8) 39 (85) (210) (287) 516 Kassaflöde från investeringar (8) 39 (85) (210) (307) 436 Emissioner och återköp Nettoförändring av räntebärande skulder (2) Kassaflöde från finansieringsverksam Nettokassaflöde (352) 399 Fritt kassaflöde (5) (7) (9) (7) (66) (118) 16 januari 2014 Pareto Securities Research 4(30)

5 Atlas Copco UnderperformSEK151.6 Övertygande tillväxtutsikter Vi behåller vår positiva syn på Atlas Copco efter kapitalmarknadsdagen som övertygande vad gäller tillväxtutsikter, särskilt ytterligare förvärv, vilket vi anser motiverar ytterligare uppsida i värderingen. Vi rekommenderar köp i Atlas Copco med riktkurs 220 kr. Riktkurs (SEK) 220 Aktiekurs (SEK) 178 Ticker ATCOa.ST, ATCOA SS Sektor Verkstad Aktier, full utspäd. (m) 1 214,1 Marknadsvärde (SEKm) Nettoskuld 13e (SEKm) Min.intresse 13e (SEKm) 147 Rörelsevärde (SEKm) Free float (%) 83 Aktiekursutveckling SEK Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Atlas Copco - A OMXS (Rebased) Övertygande tillväxtutsikter, främst inom service och förvärv Ledningens presentationer stärkte vårt förtroende för Atlas Copcos tillväxtutsikter (mål 8 procent per år), där två tredjedelar ska vara organisk och en tredjedel från förvärv (i genomsnitt över konjunkturcykeln). Medan tjänsteerbjudandet fortfarande är en viktig drivkraft för organisk tillväxt, ser vi goda förutsättningar på kort sikt för ytterligare förvärv. Ledningen visade ett uttalat fokus på förvärv inte bara inom Kompressorteknik och Industriteknik utan även inom Gruv och Bergbrytningsteknik. Med en skuldsättningsgrad på 33 procent finns gott om höjd i balansräkningen. Oförändrade utsikter, med en strimma av hopp för gruvverksamheten Ledningen lämnade marknadsutsikterna, om en flack efterfrågan i allmänhet, oförändrade, med tillägg för tecken på en stabilisering i branschen för Gruv- och Bergbrytningsteknik, vilket tyder på en begränsad ytterligare risk på nedsidan. Uppskjutna underhållsinvesteringar i kundledet banar dessutom väg för en snabb återhämtning av efterfrågan när marknaden väl tar fart (förmodligen mitten av 2014). Förvärv viktig drivkraft för aktiekursutvecklingen Vi lämnar vår prognos och riktkurs oförändrade efter kapitalmarknadsdagen. Potentiella drivkrafter för aktien på kort sikt är ytterligare förvärv samt alla eventuella tecken på ökad efterfrågan på gruvutrustning. Vi rekommenderar köp med riktkurs 220 kr. SEKm e 2014e 2015e Försäljning EBITDA just EBIT just Vinst per aktie just 10,86 11,45 10,04 10,99 11,92 Vinst per aktie 10,69 11,45 10,04 10,99 11,92 EV/EBITDA just 9,3 10,0 11,1 11,1 10,1 EV/EBIT just 10,6 11,4 12,7 11,9 10,8 P/E just 13,6 15,6 17,8 16,2 14,9 Pris/Bokfört värde 6,23 6,16 5,53 4,68 4,01 Analytiker David Jacobsson Cederberg. Den här analysen släpptes för spridning Siffrorna uppdateras löpande. Avkast Eget Kap (%) 44,8 43,5 32,9 31,4 29,0 Avkast Sysselsatt Kap (%) 44,1 42,7 37,3 34,9 32,3 Avkast fritt kassaflöde (%) 3,7 5,5 5,5 4,7 5,7 Direktavkastning (%) 3,4 3,1 2,9 3,1 3,4 Nettoskuld Källa: Pareto 16 januari 2014 Pareto Securities Research 5(30)

6 Resultaträkning (SEKm) e 2014e 2015e Försäljning Rörelsekostnader (58 291) (52 202) (53 462) (61 121) (68 641) (63 948) (71 804) (75 771) EBITDA EBITDA just Av-/nedskrivningar (2 080) (2 470) (2 498) (2 522) (2 664) (2 464) (1 489) (1 477) Resultat från intressebolag Rörelseresultat Rörelseresultat just Ränteintäkt/kostnad (1 368) (807) (420) (284) (690) (740) (998) (950) Resultat före skatt Skatt (3 106) (1 995) (3 551) (4 288) (4 624) (4 270) (4 636) (5 019) Minoritet (33) (32) (23) (25) (13) (10) (8) (8) Nettoresultat Nettosresultat just Vinst per aktie 8,32 5,13 8,17 10,69 11,45 10,04 10,99 11,92 Vinst per aktie just 8,17 5,13 8,17 10,86 11,45 10,04 10,99 11,92 Balansräkning (SEKm) e 2014e 2015e Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Lager och kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital till aktieägarna Minoritetsintressen Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys (SEKm) e 2014e 2015e Kassaflöde Förändring av rörelsekapital (2 991) (1 730) (6 115) (1 366) (345) (2 266) (1 274) Kassaflöde från löp. verksamhet Capex (4 115) (911) (1 472) (1 728) (1 844) (1 516) (1 469) (1 468) Investeringar och avyttringar (278) (171) (1 691) (3 164) (1 195) (1 135) (10 600) - Övrigt (321) 254 (1 368) (924) (924) Kassaflöde från investeringar (4 393) (1 082) (3 163) (5 201) (2 785) (4 019) (12 993) (2 392) Utdelning (3 667) (3 652) (3 648) (4 851) (6 097) (6 668) (6 313) (6 799) Emissioner och återköp (453) - - (7 039) 233 (74) - - Nettoförändring av räntebärande skulder (4 669) (4 043) Övrigt (46) (42) Kassaflöde från finansieringsverksam (8 321) (7 691) (11 882) (4 270) (2 154) (6 313) (6 799) Nettokassaflöde (8 662) (7 646) Fritt kassaflöde januari 2014 Pareto Securities Research 6(30)

7 Autoliv UnderperformSEK151.6 Återköpen mer än inprisade Vi har nedgraderat Autoliv till sälj och sänkt vår riktkurs till 550 kr (580) baserat på en nedjustering av våra estimat på grund av oro för efterfrågan i närtid. Dessutom anser vi att de potentiella återköpen redan är mer än inprisade i aktien. Riktkurs (SEK) 550 Aktiekurs (SEK) 594 Ticker ALIV.ST, ALIV SS Sektor Verkstad Aktier, full utspäd. (m) 94,2 Marknadsvärde (USDm) Nettoskuld 12e (USDm) -539 Min.intresse 12e (USDm) 22 Rörelsevärde (USDm) Free float (%) 100 Aktiekursutveckling SEK 650 Oro för efterfrågan i närtid Vi räknar med att högre lager i USA ska leda till en lägre biltillverkning första kvartalet 2014 (meddelats av Ford). Vi är även skeptiska till tillväxtutsikterna för tillväxtmarknaderna och Europa i år. Dessutom räknar Autoliv med att den negativa produktmixen och fördröjda streamliningen av kostnadsbasen i Europa, som tyngde marginalen i tredje kvartalet 2013, kommer fortsätta tynga början på Därför ser det sannolikt ut att konsensus (SME) marginalestimat på 9,4 procent för 2014 kommer visa sig för optimistiskt. Nyliga återköp motverkar sänkta estimat Vi har sänkt våra estimat för att spegla vår oro för tillväxten i närtid. Dock motverkas våra nedjusteringar delvis av återköp (1,6 miljoner aktier) och fortsatta återköp kan pressa upp vår prognos för vinst och utdelning per aktie ytterligare Återköpen väger inte helt upp den generösa värderingen Vi rekommenderar sälj i Autoliv och har sänkt vår riktkurs till 550 kr (580) baserat på våra sänkta estimat. Vi anser att värderingen är lite väl hög, även när vi antar att bolaget kommer köpa tillbaka 17 procent av de utestående aktierna för att nå sitt mål för belåningen på 1,0x. 400 Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Autoliv OMXS (Rebased) USDm e 2014e 2015e Försäljning EBITDA just EBIT just Vinst per aktie just 6,46 5,86 5,54 5,78 6,20 Vinst per aktie 6,67 5,09 5,36 5,62 6,20 EV/EBITDA just 4,0 5,6 7,7 7,3 6,9 EV/EBIT just 5,3 7,4 10,5 9,9 9,2 P/E just 8,4 11,3 16,6 15,8 14,7 Pris/Bokfört värde 1,39 1,69 2,12 1,95 1,79 Analytiker David Jacobsson Cederberg. Den här analysen släpptes för spridning Siffrorna uppdateras löpande. Avkast Eget Kap (%) 19,4 13,4 13,0 12,5 12,7 Avkast Sysselsatt Kap (%) 26,8 20,8 21,4 21,3 21,9 Avkast fritt kassaflöde (%) 6,8 5,2 4,0 4,2 4,7 Direktavkastning (%) 3,2 2,8 2,2 2,3 2,4 Nettoskuld (92) (361) (539) (701) (751) Källa: Pareto 16 januari 2014 Pareto Securities Research 7(30)

8 Resultaträkning (USDm) e 2014e 2015e Försäljning Rörelsekostnader (5 844) (4 737) (6 001) (7 039) (7 282) (7 619) (8 064) (8 446) EBITDA EBITDA just Av-/nedskrivningar (323) (315) (300) (305) (273) (281) (281) (281) Resultat från intressebolag Rörelseresultat Rörelseresultat just Ränteintäkt/kostnad (62) (63) (51) (57) (39) (38) (35) (35) Resultat före skatt Skatt (76) 7 (210) (201) (183) (198) (211) (232) Minoritet (8) (3) (5) (4) Nettoresultat Nettosresultat just Vinst per aktie 2,28 0,12 6,40 6,67 5,09 5,36 5,62 6,20 Vinst per aktie just 3,58 2,24 6,56 6,46 5,86 5,54 5,78 6,20 Balansräkning (USDm) e 2014e 2015e Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Lager och kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital till aktieägarna Minoritetsintressen Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys (USDm) e 2014e 2015e Kassaflöde Förändring av rörelsekapital (156) (185) (80) (122) (67) (67) Kassaflöde från löp. verksamhet Investeringar och avyttringar (49) (27) (73) - 2 (1) - - Övrigt Kassaflöde från investeringar (328) (164) (297) (370) (358) (363) (386) (402) Emissioner och återköp (174) Nettoförändring av räntebärande skulder 331 (439) (263) (190) Kassaflöde från finansieringsverksam Nettokassaflöde Fritt kassaflöde januari 2014 Pareto Securities Research 8(30)

9 Etrion UnderperformSEK151.6 Framtida ledare i lovande industri Riktkurs (SEK) 5,1 Aktiekurs (SEK) 5,1 Ticker ETX.ST, ETXCN Sektor Energi Aktier, full utspäd. (m) 205,7 Marknadsvärde (USDm) 160 Nettoskuld 13e (USDm) 355 Min.intresse 13e (USDm) -20 Rörelsevärde (USDm) 460 Free float (%) 67 Aktiekursutveckling SEK 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Etrion Corporation OMXS (Rebased) Vi ser Etrion som en lovande investeringsmöjlighet med en lönsam plattform i en framtidsindustri. Den fortsatta teknikutvecklingen kommer minska investeringsbehovet och öka lönsamheten. Expansionen in i Japan genom samarbetet med Hitachi ökar substansen per aktie även efter utspädning och bekräftar de långsiktiga tillväxtutsikterna för Etrion. Vi räknar med att Etrion ska fortsätta växa genom substansadderande projekt. Vi har nyligen initierat bevakning med en köprekommendation. Vår riktkurs är 5,10 kr. Tilltalande branschstruktur Photvoltaicsystemen (PV) ökade med 42 procent under 2012 och den installerade kapaciteten väntas öka med 153 procent fram till Den tekniska utvecklingen har resulterat att i investeringar/mw fallit med 50 procent sedan 2008 och ökat modulernas livslängd. Den här trenden kommer fortsätta, vilket ger stöd för fortsatt projekttillväxt. Japan erbjuder intressant potential Japan är en jämförelsevis stor marknad för solenergi med en installerad kapacitet på 15GW. Den förväntas öka till 28GW år 2020 och regeringen siktar på att påskynda den totala förnybara strömförsörjning från 10 procent 2011 till procent år Efter Fukushima är det statliga stödet till solenergi är starkt och Japan erbjuder en attraktiv så kallad feed-in-tariff (FiT) på USD 0,34-0,38/kWh. Affärscaset bekräftat Vi rekommenderar köp, och vår riktkurs efter samarbetsavtalet i Japan är nu 5,1 kr. Det baserar vi på: 1) den förbättrade geografiska spridningen, 2) den låga rörelserisken för solenergi i Japan, 3) samarbetena med Total och Hitachi som bekräftar verksamhetens höga kvalitet, 4) bekräftelsen på tillväxthistorien i caset, 5) de nya projektens ökning av substansen. USDm e 2014e 2015e Försäljning EBITDA just EBIT just Vinst per aktie just 0,11 (0,04) (0,07) (0,03) 0,02 Vinst per aktie 0,11 (0,04) (0,07) (0,03) 0,02 EV/EBITDA just 5,4 10,0 11,4 12,7 8,6 EV/EBIT just 6,9 19,2 21,9 22,3 13,7 P/E just 4, ,1 Pris/Bokfört värde Analytiker Sergej Kazatchenko. Den här analysen släpptes för spridning Siffrorna uppdateras löpande. Avkast Eget Kap (%) Avkast Sysselsatt Kap (%) Avkast fritt kassaflöde (%) (62,7) 20,0 4,1 (87,1) 21,8 Direktavkastning (%) Nettoskuld Källa: Pareto 16 januari 2014 Pareto Securities Research 9(30)

10 Resultaträkning (SEKm) e 2014e 2015e Försäljning Rörelsekostnader EBITDA EBITDA just Av-/nedskrivningar (6) (19) (20) (19) (22) (26) Resultat från intressebolag Rörelseresultat Rörelseresultat just Ränteintäkt/kostnad (5) (30) (28) (31) (30) (36) Resultat före skatt (4) (10) (1) 9 Skatt 1 (6) (4) (5) (5) (5) Minoritet Nettoresultat (8) (15) (6) 4 Nettosresultat just (8) (15) (6) 4 Vinst per aktie 0,13 0,11 (0,04) (0,07) (0,03) 0,02 Vinst per aktie just 0,13 0,11 (0,04) (0,07) (0,03) 0,02 Balansräkning (SEKm) e 2014e 2015e Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Lager och kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital till aktieägarna 35 3 (15) (20) (26) (22) Minoritetsintressen Summa eget kapital 35 3 (15) (20) (26) (22) Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys (SEKm) e 2014e 2015e Kassaflöde Förändring av rörelsekapital (2) - - Kassaflöde från löp. verksamhet Capex (25) (53) (2) - (161) - Investeringar och avyttringar (52) Övrigt Kassaflöde från investeringar (77) (53) (2) - (161) - Emissioner och återköp Nettoförändring av räntebärande skulder (7) 148 (30) Kassaflöde från finansieringsverksam (7) 148 (30) Nettokassaflöde (50) (8) 13 (2) 7 5 Fritt kassaflöde (90) (55) 13 5 (141) januari 2014 Pareto Securities Research 10(30)

11 Lundin Petroleum UnderperformSEK151.6 Uppdateringen av Sverdrup en besvikelse Riktkurs (SEK) 160 Aktiekurs (SEK) 121 Ticker LUPE.ST, LUPE SS Sektor Råvaror Aktier, full utspäd. (m) 317,9 Marknadsvärde (USDm) Nettoskuld 12e (USDm) Min.intresse 12e (USDm) 63 Rörelsevärde (USDm) Free float (%) 70 Aktiekursutveckling SEK Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Lundin Petroleum OMXS (Rebased) Lundin Petroleumktien har fallit något sedan uppdateringen av Sverdrupfältet innan jul. Trots att uppdateringen motiverade en minskning av riktkursen med 15 kr till 160 kr per aktie så anser vi fortfarande att aktien är undervärderad i relation till de underliggande tillgångarna och rekommenderar köp. Nedslående uppdatering av Johan Sverdrup sänker riktkurs Strax före jul gav Statoil en uppdatering om Johan Sverdrupfältet, en väsentlig tillgång i Lundin Petroleums portfölj. Resursen uppskattades till 1,8-2,9 miljarder fat oljeekvivalenter, vilket placerar mittpunkten på 2,35 miljarder fat, vilket är 13 procent lägre än vårt tidigare antagande på 2,7 miljarder fat. Dessutom sköts den förväntade produktionsstarten fram ett år till sent Vidare meddelade partnern Det Norske en preliminär uppskattning av investeringarna för den första utvecklingsfasen på NOK miljarder. Även om investeringsnivåerna förblir osäkra till dess att konceptplanen annonserats (som försenades från Q413 till början av 2014) så pekar Det Norskes uppskattning på en investeringsökning för Lundin Petroleum på USD 1,5 miljarder netto. Finansieringen bör dock inte vara ett problem eftersom Lundin Petroleums reservbaserade lånefacilitet är flexibel och sannolikt kan utökas vid behov. Sammantaget leder uppdateringen oss att minska vårt estimat för värdet på Lundin Petroleums andel av Johan Sverdrup med 17 kr till 64 kr per aktie. Som ett resultat har vi därför minskat vår riktkurs till 160 kronor (175). Goda utsikterna består, vi behåller vår köprekommendation Johan Sverdrupfältet är fortfarande en av de största i Norge, med mycket god lönsamhet. Eftersom Sverdrupuppdateringen tryckte ner en redan svag kursutveckling under 2013 så fortsätter vi att se aktien som undervärderad i förhållande till de underliggande tillgångarna, och den nuvarande prisnivån som en attraktiv nivå att köpa. Nästa viktiga händelse blir konceptplanen för Sverdrup, som väntas i slutet av januari eller i början på februari, vilket bör bidra till att synliggöra värdet i fältet ytterligare. USDm e 2014e 2015e Försäljning EBITDA just EBIT just Vinst per aktie just 0,45 0,37 0,45 0,68 0,84 Vinst per aktie 0,51 0,35 0,35 0,68 0,84 EV/EBITDA just 7,8 6,6 7,4 5,5 5,1 EV/EBIT just 9,3 10,5 10,8 7,0 6,3 P/E just 54,8 62,2 43,3 27,4 22,1 Pris/Bokfört värde 7,66 6,04 4,74 3,89 3,30 Analytiker Johan Spetz. Den här analysen släpptes för spridning Siffrorna uppdateras löpande. Avkast Eget Kap (%) 16,7 9,9 8,8 15,3 16,1 Avkast Sysselsatt Kap (%) 53,9 39,7 23,6 30,9 30,1 Avkast fritt kassaflöde (%) 3,6 (2,0) (11,7) (9,1) (9,2) Direktavkastning (%) Nettoskuld Källa: Pareto 16 januari 2014 Pareto Securities Research 11(30)

12 Resultaträkning (USDm) e 2014e 2015e 2016e Försäljning Rörelsekostnader (259) (400) (373) (437) (442) (467) (637) EBITDA EBITDA just Av-/nedskrivningar (145) (165) (429) (306) (282) (304) (528) Resultat från intressebolag Rörelseresultat Rörelseresultat just Ränteintäkt/kostnad (7) (2) (12) (33) (75) (98) (100) Resultat före skatt (6) 28 (9) (45) Resultat före skatt Skatt (252) (574) (418) (278) (557) (693) (1 463) Minoritet Nettoresultat Nettosresultat just Vinst per aktie 0,46 0,51 0,35 0,35 0,68 0,84 1,76 Vinst per aktie just 0,47 0,45 0,37 0,45 0,68 0,84 1,76 Balansräkning (USDm) e 2014e 2015e 2016e Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital till aktieägarna Minoritetsintressen Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys (USDm) e 2014e 2015e 2016e Kassaflöde Förändring av rörelsekapital (110) (13) (10) (63) Kassaflöde från löp. verksamhet Capex (375) (674) (929) (1 723) (1 462) (1 494) (1 461) Investeringar och avyttringar (88) 56 (11) Övrigt (3) (1) (22) Kassaflöde från investeringar (466) (619) (962) (1 723) (1 462) (1 494) (1 461) Utdelning Emissioner och återköp 5 - (60) (13) Nettoförändring av räntebärande skulder (125) (252) Övrigt Kassaflöde från finansieringsverksam. (120) (253) Nettokassaflöde (29) (27) (8) 7 Fritt kassaflöde (143) (708) (527) (533) (43) 16 januari 2014 Pareto Securities Research 12(30)

13 RusForest UnderperformSEK151.6 Första steget avklarat Riktkurs (SEK) 4,5 Aktiekurs (SEK) 2,4 Ticker RUSF.ST, RUSF SS Sektor Skog Aktier, full utspäd. (m) 132,0 Marknadsvärde (SEKm) 316 Nettoskuld 12e (SEKm) 66 Min.intresse 12e (SEKm) 8 Rörelsevärde (SEKm) 355 Free float (%) 75 Aktiekursutveckling SEK Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 RusForest OMXS (Rebased) Vi upprepar vår köprekommendation och vår riktkurs på 4,50 kr efter rapporten för tredje kvartalet. En av tre viktiga händelser för aktien realiserades under hösten, och med ytterligare två kvar så finns gott om potential på uppsidan. Magistralnij nådde lönsamhet i tredje kvartalet, med en EBITDA på 10,3 Mkr, och nu står omstruktureringen av Boguchany och starten av pelletsproduktionen på tur för att minska risken och bekräfta potentialen i caset. RusForests resultat EBITDA i kärndivisionerna var 2,2 Mkr som ett resultat av en EBITDA på 10,3 Mkr för Magistralnij medan centrala kostnader (inklusive andra divisioner) minskade till 7,6 Mkr (14 Mkr i kvartal två). Förbättringen berodde främst på prisökningar på runt 10 procent, och nästan 20 procent för Magistralnij, jämfört med kvartal två. Kommande triggers Positivt EBITDA för Magistralnij är en viktig trigger för aktien. Andra viktiga händelser de kommande sex månaderna skulle vara en omstrukturering eller avyttring av Boguchany (vilket skulle eliminera förluster på cirka 40 Mkr per år) och slutförandet av pelletsprojektet i Arkhangelsk. Vi beräknar EBITDApotentialen för pelletsfabriken till USD 3-4m (cirka 20 Mkr) per år när verket körs med full kapacitet. Vissa risker kvarstår Den största kvarvarande risken är bolagets finansiella ställning. RusForest har för närvarande 51 Mkr kontant och 17 Mkr i obetalda fordringar från försäljning av tillgångar för att täcka eventuella förluster. Det kommer bara räcka två kvartal med nuvarande takt på utgifterna, och innebär en begränsad marginal för förseningar för de två kvarvarande händelserna. SEKm e 2014e 2015e Försäljning EBITDA just (184) (205) (83) EBIT just (284) (366) (204) (32) 48 Vinst per aktie just (2,97) (110,57) (1,38) (0,29) 0,31 Vinst per aktie (2,97) (281,30) 0,07 (0,29) 0,31 EV/EBITDA just ,8 2,8 EV/EBIT just ,8 P/E just ,8 Pris/Bokfört värde 49,79 0,10 0,35 0,40 0,38 Analytiker Sergej Kazatchenko. Den här analysen släpptes för spridning Siffrorna uppdateras löpande. Avkast Eget Kap (%) - - 2,0-5,1 Avkast Sysselsatt Kap (%) - - 5,0-6,0 Avkast fritt kassaflöde (%) (1,0) (698,3) (31,5) 7,4 21,5 Direktavkastning (%) Nettoskuld (40) Källa: Pareto 16 januari 2014 Pareto Securities Research 13(30)

14 Resultaträkning (SEKm) e 2014e 2015e Försäljning Rörelsekostnader (92) (287) (412) (616) (1 425) (397) (684) (722) EBITDA (92) (80) (111) (184) (861) EBITDA just (92) (80) (111) (184) (205) (83) Av-/nedskrivningar - (34) (64) (100) (161) (121) (65) (52) Resultat från intressebolag Rörelseresultat (92) (114) (175) (284) (1 021) 50 (32) 48 Rörelseresultat just (92) (114) (175) (284) (366) (204) (32) 48 Ränteintäkt/kostnad 29 6 (20) (53) (100) (38) (8) (9) Resultat före skatt (69) 130 (195) (337) (1 122) 12 (40) 39 Skatt Minoritet Nettoresultat (69) 137 (184) (272) (1 080) 12 (38) 41 Nettosresultat just (63) (100) (184) (272) (425) (242) (38) 41 Vinst per aktie (5,16) 8,49 (4,06) (2,97) (281,30) 0,07 (0,29) 0,31 Vinst per aktie just (4,72) (6,21) (4,06) (2,97) (110,57) (1,38) (0,29) 0,31 Balansräkning (SEKm) e 2014e 2015e Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Lager och kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital till aktieägarna Minoritetsintressen - (2) Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys (SEKm) e 2014e 2015e Kassaflöde (9) (220) (96) (159) (208) (98) Förändring av rörelsekapital (53) (29) Kassaflöde från löp. verksamhet (9) (41) (149) (188) (207) (92) Capex (244) (23) (184) (310) (88) (26) (25) (30) Investeringar och avyttringar Övrigt Kassaflöde från investeringar (244) (23) (184) (310) (78) 35 (10) (30) Emissioner och återköp Nettoförändring av räntebärande skulder (21) (37) (25) - Övrigt (5) Kassaflöde från finansieringsverksam (25) - Nettokassaflöde (254) (29) 41 2 (8) Fritt kassaflöde (254) (63) (333) (498) (295) (118) januari 2014 Pareto Securities Research 14(30)

15 Trigon Agri UnderperformSEK151.6 Inga förändringar, finanserna i fokus Riktkurs (SEK) 4,5 Aktiekurs (SEK) 2,8 Ticker TAGR.ST, TAGR SS Sektor Jordbruk Aktier, full utspäd. (m) 129,6 Marknadsvärde (EURm) 41 Nettoskuld 13e (EURm) 63 Min.intresse 13e (EURm) 3 Rörelsevärde (EURm) 103 Free float (%) 80 Aktiekursutveckling SEK 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Trigon Agri OMXS (Rebased) Vi upprepar vår köprekommendation och riktkurs på 4,50 kr efter rapporten för tredje kvartalet och gör inga förändringar av vår helårsprognos. Fokus ligger nu på avyttringar med Penza som det primära målet och vi behåller Penza i våra estimat fram till att avyttringen är slutförd. Kassan på EUR 5m är ansträngd, men tillsammans med det nya lånet på EUR 3m efter kvartalets utgång och försäljningen från lagret på EUR 20m så är det tillräckligt för att täcka kostnaderna fram till nästa skörd. Resultatet för det tredje kvartalet Trigon sålde ton till ett snittpris på 149 EUR/ton, vilket gav ett EBITDA på EUR 12,8m jämfört med vår prognos på EUR 12,5m. Vi gör därför inga förändringar av vår helårsprognos. Visibiliteten för helåret är hög och priserna på solros (som sannolikt kommer säljas första kvartalet 2014) är den enda stora källan till osäkerhet för resultatet. Behov av operationella förbättringar De nuvarande prisnivåerna begränsar lönsamheten i termer av EBITDA till EUR 5-7m i Ukraina och EUR 3-5m i Ryssland. Under 2014 måste Trigon avyttra Penza (beräknad EBITDA-förlust på EUR 2-3m 2013), medan en förbättrad avkastning bör öka EBITDA i Rostov till minst EUR 2-4m. Detta skulle innebära ett EBITDA för koncernen på EUR 17m. Baserat på den senaste tidens prisökningar på vete så räknar vi med en EBITDA på EUR 21m för Fokus på avyttringar De kommande månaderna bör fokus ligga på de tänkta avyttringarna. Penza väntas blir den första försäljningen, och inbringa cirka EUR 12-13m, medan huvudaffären blir försäljningen av mjölkverksamheten. Om ledningen lyckas sälja rörelserna till priser över bokfört värde (EUR 20m för Estland och EUR 14,5m för Ryssland) vore det att betrakta som en god prestation. EURm e 2014e 2015e Försäljning EBITDA just 14 (1) EBIT just 6 (9) (5) Vinst per aktie just 0,01 (0,14) (0,08) 0,03 0,06 Vinst per aktie 0,01 0,01 (0,08) 0,03 0,06 EV/EBITDA just 11,0-32,4 3,8 3,0 EV/EBIT just 24, ,9 4,1 P/E just ,5 5,1 Pris/Bokfört värde 0,94 0,61 0,33 0,36 0,34 Analytiker Sergej Kazatchenko. Den här analysen släpptes för spridning Siffrorna uppdateras löpande. Avkast Eget Kap (%) 1,0 1,4-4,0 7,1 Avkast Sysselsatt Kap (%) 4,3 6,3-8,2 12,2 Avkast fritt kassaflöde (%) (24,3) (10,8) (136,6) 73,2 8,4 Direktavkastning (%) 0,3 0,6-3,2 5,9 Nettoskuld Källa: Pareto 16 januari 2014 Pareto Securities Research 15(30)

16 Resultaträkning (EURm) e 2014e 2015e Försäljning Rörelsekostnader (90) (104) (41) (72) (62) (57) (65) EBITDA (8) EBITDA just (8) 1 14 (1) Av-/nedskrivningar (5) (7) (8) (9) (8) (8) (7) Rörelseresultat (13) (5) 6 11 (5) Rörelseresultat just (13) (5) 6 (9) (5) Ränteintäkt/kostnad - (2) (5) (9) (7) (8) (8) Resultat före skatt (12) (7) 1 2 (12) Skatt - (1) (1) (2) Minoritet Nettoresultat (12) (8) 1 2 (11) 4 8 Nettoresultat just. (12) (8) 1 (18) (11) Vinst per aktie (0,09) (0,06) 0,01 0,01 (0,08) 0,03 0,06 Vinst per aktie just (0,09) (0,06) 0,01 (0,14) (0,08) 0,03 0,06 Balansräkning (EURm) e 2014e 2015e Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Lager och kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital till aktieägarna Minoritetsintressen Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys (EURm) e 2014e 2015e Kassaflöde 3 4 (11) 13 (26) Förändring rörelsekapital (19) 4 (2) (2) (15) 23 (6) Kassaflöde från löp. verksamhet (17) 8 (13) 11 (41) Capex (27) (15) (15) (19) (8) (5) (8) Investeringar och avyttringar (1) Övrigt Kassaflöde från investeringar 3 (9) (14) (19) (2) (5) (8) Utdelningar Emissioner och återköp Nettoförändring av räntebärande skulder 1 (3) (5) Övrigt (2) - - (7) (5) - - Kassaflöde från finansieringsverksam. (1) 7 36 (3) 8 2 (5) Nettokassaflöde (14) 6 8 (11) (36) 32 (2) Fritt kassaflöde (44) (8) (28) (9) (49) januari 2014 Pareto Securities Research 16(30)

17 ÅF UnderperformSEK151.6 Förbättring i sikte 2014 Fredagen den 6 december ordnade Pareto en lunch för investerare med ÅF:s Vd Jonas Wiström och finanschef Stefan Johansson. Vid lunchen noterade vi ett flertal positiva signaler om utsikterna för bolaget Vi rekommenderar köp i ÅF med riktkurs 240 kr. Riktkurs (SEK) 240 Aktiekurs (SEK) 228 Ticker AFb.ST, AFB SS Sektor Konsulttjänster Aktier, full utspäd. (m) 39,0 Marknadsvärde (SEKm) Nettoskuld 13e (SEKm) 848 Min.intresse 13e (SEKm) 16 Rörelsevärde (SEKm) Free float (%) 80 Aktiekursutveckling SEK Jan-13 Mar-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 ÅF OMXS (Rebased) Viktigaste punkterna Integration av Epsilon väntas vara komplett till 90 procent vid årsskiftet. Bolaget räknar med att kommunicera nya finansiella mål vid kapitalmarknadsdagen i mars 2014 då det nuvarande målet om en försäljning på 1 miljard euro väntas nås tidigare än Sverige, Norge, Schweiz och Tjeckien utgör huvudmarknaderna för tillväxt (som ska ske både organiskt och via förvärv). Bolaget ser en solid potential för nya kontrakt inom Infrastruktur 2014, med många anbud på gång (affärsområdet rapporterade låg aktivitet under 2013). ÅF har en viktig fördel inom infrastruktur eftersom bolaget utmärker sig genom att lämna anbud tillsammans med utländska specialister, vilket ger hävstång på ÅF:s egna resurser. Bolaget ser en lovande potential för en fortsatt återhämtning inom International i takt med att projekt inom Power generation återupptas (85 procent av verksamheten inom International är energirelaterad, framförallt inom kraftgenerering). Vd Jonas Wiström ser positivt på prismiljön under 2014 och räknar med att ÅF ska kunna höja priserna mer lönerna. En fortsatt återhämtning inom Industry och Technology är i hög grad beroende av fortsatta förbättringar i den allmänna ekonomin. Goda utsikter och en attraktiv värdering Vi räknar med 9 procents organisk tillväxt och 90 baspunkters förstärkning av rörelsemarginalen under 2014, främst drivet av en återhämtning av marginalen inom Industry till års nivå runt 11,5 procent, samt en återgång till 10 procents marginal inom Technology. Vi förväntar oss även en fortsatt men blygsam återhämtning i International, med en marginal på 7,7 procent under 2014 vilket är klart under tidigare nivåer på 8-10 procent. Sammantaget anser vi därför att vår prognos är försiktig och värderingen attraktiv. Vi rekommenderar köp med riktkurs 240 kr. SEKm e 2014e 2015e Försäljning EBITDA just EBIT just Vinst per aktie just 9,67 10,75 13,40 16,18 18,14 Vinst per aktie 9,07 10,21 12,09 16,15 18,14 EV/EBITDA just 7,4 12,6 11,8 9,6 8,1 EV/EBIT just 8,3 14,0 13,0 10,7 8,9 P/E just 11,5 14,5 16,8 14,1 12,6 Pris/Bokfört värde 1,55 1,78 2,41 2,20 1,86 Analytiker Erik Paulsson. Den här analysen släpptes för spridning Siffrorna uppdateras löpande. Avkast Eget Kap (%) 12,8 11,9 13,7 16,8 16,4 Avkast Sysselsatt Kap (%) 18,4 14,5 15,4 19,5 21,2 Avkast fritt kassaflöde (%) 8,9 8,0 2,7 5,9 6,8 Direktavkastning (%) 4,5 3,5 2,7 3,5 3,9 Nettoskuld (131) (71) Källa: Pareto 16 januari 2014 Pareto Securities Research 17(30)

18 Resultaträkning (SEKm) e 2014e 2015e Försäljning Rörelsekostnader (4 039) (4 262) (3 484) (4 646) (5 262) (7 707) (8 272) (8 918) EBITDA EBITDA just Av-/nedskrivningar (54) (62) (62) (55) (58) (79) (98) (98) Resultat från intressebolag (1) Rörelseresultat Rörelseresultat just Ränteintäkt/kostnad (18) (11) (8) (1) (3) (45) (44) (45) Resultat före skatt Skatt (133) (102) (81) (114) (123) (146) (194) (218) Minoritet (4) (7) (7) (6) (6) (6) (6) (6) Nettoresultat Nettosresultat just Vinst per aktie 9,60 7,41 20,70 9,07 10,21 12,09 16,15 18,14 Vinst per aktie just 10,55 8,37 7,44 9,67 10,75 13,40 16,18 18,14 Balansräkning (SEKm) e 2014e 2015e Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Lager och kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital till aktieägarna Minoritetsintressen Summa eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys (SEKm) e 2014e 2015e Kassaflöde Förändring av rörelsekapital (70) 30 (23) (184) (18) (17) Kassaflöde från löp. verksamhet Capex (124) (69) (318) (76) (86) (114) (191) (206) Investeringar och avyttringar (213) (40) 111 (35) Övrigt (1 140) (34) - 14 Kassaflöde från investeringar 236 (79) 77 (81) (1 226) (148) (191) (191) Utdelning (110) (110) (135) (136) (170) (215) (238) (312) Emissioner och återköp Nettoförändring av räntebärande skulder 105 (73) (98) (243) Övrigt (97) 22 (56) (553) (6) 311 Kassaflöde från finansieringsverksam. (103) (161) (289) (315) 902 (318) (243) 1 Nettokassaflöde (70) 66 (10) 18 (15) (72) Fritt kassaflöde januari 2014 Pareto Securities Research 18(30)

19 Marknadsuppdatering företagsobligationer Totalavkastning* 2013 Diamorph Bayport 17 Kährs Index International West Atlantic Wallvision Tethys Oil ÅR Packaging Frankis Group etraveli Arion Bank Sagax 6.5 Trigon Agri Corem 6.75 Klövern S+360 Bergteamet Real People Fastpartner 6.75 Orc -6.5% 7.6% 7.3% 7.0% 5.9% 5.4% 5.3% 10.1% 9.0% 8.5% 8.4% 8.3% 8.3% 12.8% 12.3% 11.8% Källa: Pareto. *Kupong i årstakt + prisförändring. Emissioner 2013 markerade i grått. 14.1% 19.4% 18.7% -15% -5% 5% 15% 25% Flera av obligationerna i vårt obligationsuniversum har utvecklats väl och vår preferens mot obligationer med rörlig ränta har betalat sig. Vi har noterat ett flertal händelser i bolagen senaste tiden och vi har ändrat våra top picks från Kährs och ÅR Packaging till etraveli, Islandsbanki och European Directories. Marknadsuppdatering i sammandrag Den tydligt positiva resultatutvecklingen i andra kvartalet avtog något i kvartal 3 då flera företag rapporterade resultat som belastades av företagsspecifika händelser. Trots det har flera obligationer i vårt universum utvecklades väl sedan senaste kvartalsuppdateringen. Vår preferens mot obligationer med rörlig ränta i stället för obligationer med fast ränta betalar sig något, även om utvecklingen för några av de obligationer där spreaden minskat mest framförallt är hänförlig till andra faktorer. Vi fortsätter att föredra obligationer i "B"- segmentet eftersom vi anser att "BB"-segmentet är för generöst prissatt på grund av hög efterfrågan och begränsat utbud. Företagshändelser sedan senaste kvartalsuppdatering West Atlantic har annonserat ett partnerskap med en ny minoritetsägare I Orc fortsätter försäljningsminskningen och refinansieringsrisken har ökat Bergteamet rapporterade ett svagare tredje kvartal än väntat men utsikterna är i stort sett intakta Arion Bank har erhållit en BB+ rating från S&P i januari 2014 ÅR Packaging har meddelat en förtida inlösen, sannolikt i april 2014 på 103,25 procent Uppdaterat våra top picks Vi har ändrat våra top picks från Kährs och ÅR Packaging till etraveli (baserat på fortsatt minskning av skulderna), Islandsbanki (stor uppsida baserat på Arion Banks senaste officiella rating) och European Directories (konservativ belåning med flera triggers framöver). Vi bedömer att dessa obligationer sannolikt kommer visa den bästa utveckling under de kommande sex månaderna. Analytiker Simon Kjellström och Edvard Lenner. Den här analysen släpptes för spridning Företag Sektor Pareto rating ÅR Packaging Group Packetering BB- Arion Bank Bank BB Bayport Konsumentkrediter n/r Black Earth Farming Jordbruk n/r Bergteamet Företagstjänster B Corem Fastigheter BB- Diamorph Verkstad B etraveli Konsumenttjänster B FastPartner Fastigheter BB Frankis Group Konsumentvaror B Kährs Konsumentvaror B Klövern Fastigheter BB Kungsleden Fastigheter BB Orc Företagstjänster B Real People Konsumentkrediter BB- Sagax Fastigheter BB+ Tethys Oil Råvaror B Trigon Agri Jordbruk B- Wallvision Konsumentvaror B West Atlantic Transport B+ Källa: Pareto. n/r = ingen rating 16 januari 2014 Pareto Securities Research 19(30)

20 Företagsobligation i European Directories Indikativt pris: Bid/Ask: 99,75/100,50 Emittent: Instrument: Valuta och volym: Kupong: European Directories BondCo S.C.A. Senior secured bond EUR 160m 3m EURIBOR + 700bps Löptid: Notering: Pareto rating: NASDAQ OMX Stockholm B/B Analytiker Simon Kjellström. Den här analysen släpptes för spridning Pareto rating: B/B European Directories är en ledande europeisk lokalsökleverantör med ett stabilt fritt kassaflöde som väntas minska belåningen rejält de kommande åren. igationen kreditbetyget B/B. Marknadsledare på alla sina geografiska marknader European Directories (EDSA) är en ledande europeisk lokal sökleverantör med verksamhet i Finland (47 procent av försäljningen), Österrike (22 procent) och Nederländerna (31 procent). Bolagets kunder utgörs framförallt av små och medelstora företag som behöver vara sökbara för att attrahera kunder. Bolaget är marknadsledare på alla sina geografiska marknader med en varumärkeskännedom på över 90 procent. De senaste 12 månadernas (juli 2013) försäljning och EBITDA uppgick till EUR 139m respektive EUR 106m. Bolaget har cirka 2000 anställda och ägs av Triton, ledningen och gamla fordringsägare. Frankis Group is a Finland-based group operating in the Finnish quick service Company restaurant snapshot (QSR) market, primarily through franchise Stabilt agreements fritt kassaflöde väntas minska belåningen Vi tilldelar Frankis European Group is Directories a Finland-based och dess group säkerställda operating obligation in the Finnish betyget quick B. Betyget service baseras restaurant på en måttlig (QSR) market, belåning, primarily ett fritt through kassaflöde franchise som förutspås väsentligen The brand portfolio minska nettoskuldsättningen is dominated by Kotipizza, och en the amorteringsmekanism largest pizza chain agreements som sannolikt in the Nordics kommer with förhindra 280 stores bruttobelåningen and the top of att mind öka fast även food om player EBITDA in skulle försvagas. Finland. The Kotipizza Betyget brand portfolio begränsas was established av dominated strukturellt in 1987 by fallande Kotipizza, intäkter the largest i segment pizza som chain står för cirka in the 50 procent Nordics with av omsättningen. 280 stores and Sjunkande the top of intäkter mind fast och food operationell player in hävstång The group Finland. innebär also Kotipizza includes att det kommer was 55 Burgers established krävas with ett in 36 betydande 1987 restaurants, kassaflöde Foodstock i förhållande till which skulderna supplies för the att hindra Group skuldsättningsgraden and external customers från with att öka. raw Vi materials, noterar även att konkurrenstrycket och marknadens pågående transformation begränsar and Francount The group which also includes provides 55 accounting Burgers with services 36 restaurants, to franchisees Foodstock visibiliteten för kassaflödet. which supplies the Group and external customers with raw materials, Måttlig The company and skuldsättning Francount is owned which to 73% provides by Sentica accounting Partners, services a Finnish to franchisees private Bolaget equity firm kommer that acquired att ha en the måttlig majority initial of Frankis nettoskuldsättningsgrad Group 2011, to på 20% 1,1x baserat by RGI The and på company senaste to 7% by 12 is management owned månadernas to 73% justerade by Sentica EBITDA Partners, (juli a Finnish 2013), private vilket ger utrymme equity för firm en potentiell that acquired fortsatt the majority försämring of Frankis av kassaflödet Group in utan 2011, att to 20% öka skuldsättningen. by RGI and Vidare to 7% kommer by management allt kassaflöde (med vissa undantag) behållas inom gruppen eller användas för amortering på obligationen. Trots risk för fallande EBITDA så räknar vi med en betydande minskning av nettoskulden, till under Sales noll 2018, and drivet EBITDA av konsekvent (EURm) kassagenerering och amorteringar A leading fast food player in Finlan Company snapshot Sales and EBITDA (EURm) Försäljning och EBITDA (EURm) A leading fast food player in Finla E E E E E E Källa: Pareto Försäljning Sales Sales Source: Source: Pareto Pareto Öhman, Öhman, Frankis Frankis Group Group Adj. EBITDA Adj. EBITDA (rhs) (RHS) (rhs) januari 2014 Pareto Securities Research 20(30)

21 Indikativt pris: Bid/Ask: 100,00/100,75 Emittent: Instrument: Valuta och volym: I slandsbanki hf Senior unsecured bond SEK [ ]m Företagsobligation i Islandsbanki Pareto rating: BB+/BB Islandsbanki är en isländsk bank med stark kapitalisering och god lönsamhet. Banken grundades 2008 efter förvärvet Glitnir Banki hf:s isländska verksamhet. Islandsbankis på 3m STIBOR +400 kreditbetygen BB+/BB. Kupong: 3m STIBOR bps Bank med nationell täckning på Island Löptid: Islandsbanki är en isländsk bank med totala tillgångar på ISK 863 miljarder (EUR Notering: Irish Stock Exchange 5,3 miljarder) och eget kapital på ISK 160 miljarder (EUR 970 miljoner). Banken Pareto rating: BB+/BB har procents marknadsandel på all inhemsk verksamhet och driver ett nätverk av 19 kontor, vilket ger nationell täckning. Banken grundades 2008 efter förvärvet Glitnir Banki hf:s inhemska verksamhet. Islandsbanki förvärvade insättningar och inhemska tillgångar till en betydande rabatt (53 procent av nominellt värde). Glitnir äger indirekt 95 procent av banken på uppdrag av sina Company gamla snapshot borgenärer. Resterande 5 procent ägs av den isländska regeringen genom Icelandic State Financial Investments. Frankis Group is a Finland-based group operating in the Finnish quick service Stark restaurant kapitalisering Company (QSR) och market, snapshot hög lönsamhet primarily through franchise Vi tilldelar Islandsbanki betyget BB+, vilket återspeglar främst dess finansiella agreements styrka till följd Frankis av en Group stark is kapitalisering a Finland-based (Basel group II Tier operating 1-kapitaltäckning in the Finnish på 24 quick procent och service en soliditet restaurant på (QSR) 19 procent), market, primarily hög lönsamhet through franchise (resultat före The avsättningar brand portfolio i relation is dominated till tillgångar by Kotipizza, på 2,3 procent the largest senaste pizza 12 chain agreements månaderna) och in the en Nordics stark likviditetsposition, with 280 stores and väl the över top de of isländska mind fast kraven. food player Betyget in begränsas Finland. framför Kotipizza allt av isländska statens kreditbetyg, Baa3/BBB-(neg)/BBB The was brand established portfolio in is 1987 dominated by Kotipizza, the largest pizza chain (Moodys/S&P/Fitch), vilket speglar den isländska ekonomins utmaningar och in the Nordics with 280 stores and the top of mind fast food player in The risken group also för includes finansiell instabilitet. Vårt betyg BB för den icke säkerställda Finland. Kotipizza 55 Burgers was with established 36 restaurants, in 1987 Foodstock obligationen är ett steg under emittentens betyg vilket speglar obligationens which supplies the Group and external customers with raw materials, efterställda relation till inlåningen. and Francount which The group provides also includes accounting 55 Burgers services with to franchisees 36 restaurants, Foodstock God kapitalisering which skapar supplies motståndskraft the Group and mot external förändringar customers i ekonomin with raw materials, The Islandsbanki company is and owned har Francount en stark to 73% kapitalposition which by Sentica provides Partners, med accounting en kapitaltäckningsgrad a Finnish services private to franchisees (Basel II) equity på firm 27 procent that acquired och en Tier the majority 1 ratio på of 24 Frankis procent. Group Vidare in är 2011, bankens to 20% soliditet på by RGI 19 and procent to 7% betydligt The by company management högre is än owned nordiska to 73% bankers by Sentica (vanligen Partners, 4-6 procent). a Finnish Bankens private höga underliggande equity firm lönsamhet that acquired bidrar ytterligare the majority till of dess Frankis finansiella Group styrka. in 2011, Den to 20% höga lönsamheten by RGI and och to kapitaliseringen 7% by management skapar en buffert för potentiella kreditförluster och gör därmed banken motståndskraftig mot negativa Sales förändringar and EBITDA i ekonomin (EURm) i allmänhet, och i låneportföljens utveckling i synnerhet. Sales and EBITDA (EURm) 60 7 Analytiker Simon Kjellström. Den här analysen släpptes för spridning A leading fast food player in Finland Totala rörelseintäkter och nettoresultat (ISKm) Rullande 12m2012 Källa: Pareto A leading fast food player in Fin Totala Sales rörelseintäkter Adj. Sales EBITDA (rhs) Adj. Nettoresultat EBITDA (rhs) Source: Pareto Öhman, Source: Pareto Frankis Öhman, Group Frankis Group januari 2014 Pareto Securities Research 21(30)

22 Företagsobligation i Tradedoubler Indikativt pris: Bid/Ask: 100,50/101,00 Emittent: Instrument: Valuta och volym: Kupong: Löptid: Pareto rating: TradeDoubler AB (publ) Senior unsecured bond SEK 250m 6,75% årligen 5 år B-/B- Analytiker Edvard Lenner. Den här analysen släpptes för spridning Pareto Rating: B-/B- Trots den starka utvecklingen inom e-handel och internetmarknadsföring har Tradedoubler tyngts av tappade marknadsandelar, men nu har utvecklingen för EBITDA vänt uppåt. Tradedoublers motsvarande 6,75 procent rligen, och vi tilldelar bolaget och obligationen kreditbetyget B-/B-. Drivs av utvecklingen inom e-handel och internetmarknadsföring TradeDoubler är verksamt inom onlinemarknadsföring och grundades Huvudkontoret ligger i Stockholm och har cirka 450 heltidsanställda. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm med ett marknadsvärde på cirka 840 Mkr. Tradedoublers kärnverksamhet består i att genom sitt nätverk förmedla annonser från annonsörer till publishers som driver hemsidor. Således är den huvudsakliga drivkraften för företaget den övergripande utvecklingen av e- handelsbranschen och utvecklingen av annonsörernas totala budget för internetmarknadsföring. A leading fast food player in Finlan Company snapshot Tappat Frankis marknadsandelar Group is a Finland-based men EBITDA group har operating vänt uppåt in the Finnish quick Marknaden service Company restaurant för TradeDoublers snapshot (QSR) market, tjänster primarily har visat through en stark franchise och stabil utveckling under många år men mellan 2011 och tredje kvartalet 2012 rapporterade agreements bolaget Frankis fallande Group omsättning is a Finland-based och EBITDA. group Med operating en ny ledning the Finnish på plats quick har nedgången service bromsats restaurant och utvecklingen (QSR) market, för primarily EBITDA vänt through uppåt. franchise Vi tilldelar både TradeDoubler The brand portfolio och dess is seniora dominated icke-säkerställda by Kotipizza, obligation the largest kreditbetyget pizza chain agreements B-. De positiva in the Nordics aspekterna with av 280 kreditbetyget stores and baseras the top främst of mind på fast en food balanserad player belåning och Finland. nettokassa. Trots minskad försäljning och EBITDA sedan 2011 har företaget The Kotipizza brand portfolio was established dominated 1987 by Kotipizza, the largest pizza chain lyckats hantera likviditet och kapitalbehov med interna medel, och inte sökt in the Nordics with 280 stores and the top of mind fast food player in externt kapital. Betyget begränsas främst av de senaste årens nedgång i The group Finland. also Kotipizza includes was 55 Burgers established with in restaurants, Foodstock försäljning och EBITDA, som inte är ett resultat av en svagare marknad utan which supplies the Group and external customers with raw materials, förlorade marknadsandelar. Även om TradeDoubler behållit sin marknadsledande and Francount The group which also position includes provides i vissa 55 accounting Burgers länder så with services är 36 dessa restaurants, to positioner franchisees Foodstock utsatta för konkurrenstryck which supplies och utgör the ett Group hot mot and external hållbarheten customers i företagets with affärsmodell. raw materials, The company and Francount is owned which to 73% provides by Sentica accounting Partners, services a Finnish to franchisees private Försiktiga equity firm antaganden that acquired ger betydande the majority uppsida of Frankis Group in 2011, to 20% Efter by RGI obligationslånet The and company to 7% by is management har owned TradeDoubler to 73% by en Sentica bruttohävstång Partners, a på Finnish 3,8x baserat private på senaste equity 12 månadernas firm that acquired siffror. Vi the noterar majority att den of Frankis ursprungliga Group nettokassan in 2011, to 20% ger ett visst by skydd RGI and mot to en 7% fortsatt by management eller accelererad försämring av resultatet men utdelningar och stora investeringar kan snabbt dränera kassan. Å andra sidan tror vi att det finns en betydande uppsida i våra beräkningar eftersom osäkerheten Sales and om tidpunkten EBITDA för (EURm) en vändning av verksamheten gjort att vi endast 60 gjort försiktiga antaganden om tillväxt och marginalexpansion. 7 Sales and EBITDA (EURm) Försäljning och EBITDA (SEKm) A leading fast food player in Finla E E E E E 2012 Källa: Pareto Försäljning Sales Sales Source: Source: Pareto Pareto Öhman, Öhman, Frankis Frankis Group Group Adj. EBITDA Adj. EBITDA EBITDA (rhs) (RHS) (rhs) januari 2014 Pareto Securities Research 22(30)

Investeringsbrevet. 10 april 2014. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer

Investeringsbrevet. 10 april 2014. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer 10 april 2014 Investeringsbrevet Vi ser fortsatt uppsida i verkstadssektorn och har uppgraderat Assa Abloy till köp medan vi är fortsatt positiva till SKF. Vi är positiva till utsikterna för energibolagen

Läs mer

Investeringsbrevet. 13 juni 2014. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer

Investeringsbrevet. 13 juni 2014. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer 13 juni 2014 Investeringsbrevet Vi rekommenderar köp i de cykliska bolagen Assa Abloy och SSAB, och vi rekommenderar sälj i Electrolux. Vi noterar en hög kurspotential i Active Biotech och Tribona, så

Läs mer

Research 11 Sep 2014. Investeringsbrevet. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer

Research 11 Sep 2014. Investeringsbrevet. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer Research 11 Sep 2014 Investeringsbrevet I verkstadssektorn rekommenderar vi sälj i Electrolux efter beskedet om att köpa GE Appliances, och köp i Nibe. Vi rekommenderar köp i två oljebolag och ett solenergiföretag.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer