Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania"

Transkript

1 Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet Viktig information i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet Särskild information till aktieägare i USA i slutet av detta pressmeddelande. Pressmeddelande 21 februari 2014 Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania Volkswagen Aktiengesellschaft ( Volkswagen ) offentliggör härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Scania AB (publ) ( Scania ) att överlåta samtliga aktier i Scania till Volkswagen för 200 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag ( Erbjudandet ). Aktierna i Scania är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. Erbjudandet återspeglar vår grundläggande syn på Scanias värde och den långsiktiga strategiska potentialen av att fullt ut integrera Scania i Volkswagen-koncernen. Vi är nöjda över att erbjuda Scanias aktieägare ett attraktivt pris som innefattar en skälig del av förväntade framtida synergier. Scanias aktieägare kan, genom att acceptera erbjudandet, tillgodogöra sig det fulla värdet omedelbart och utan osäkerhet, säger Martin Winterkorn, ordförande i Volkswagens förvaltningsstyrelse. Jag är mycket nöjd över att Scania och Sverige även fortsättningsvis kommer att spela en central och strategisk roll i vår integrerade verksamhet inom kommersiella fordon. Vi tar nu nästa logiska och konsekventa steg i vår strategi för att stärka den operationella integrationen mellan Scania, MAN och Volkswagen i syfte att skapa en världsledande aktör inom kommersiella fordon, säger Leif Östling, ledamot i Volkswagens förvaltningsstyrelse, ansvarig för Commercial Vehicles. Sammanfattning Volkswagen erbjuder 200 kronor kontant för varje aktie i Scania, oavsett aktieslag. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de aktier som varken direkt eller indirekt kontrolleras av Volkswagen, uppgår till cirka 59,8 miljarder kronor. Priset som erbjuds för aktierna innebär en premie om 53,3 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för B-aktierna under de senaste 90 kalenderdagarna, en premie om 48,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för B-aktierna under de senaste 30 kalenderdagarna, och en premie om 35,6 procent i förhållande till stängningskursen för B-aktierna den 21 februari En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 14 mars Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 17 mars och avslutas omkring den 25 april 2014.

2 Volkswagen kommer endast att fullfölja Erbjudandet om detta accepteras i sådan utsträckning att Volkswagen blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Scania. Volkswagen har valt att offentliggöra Erbjudandet utan föregående kontakter med Scanias styrelse. Volkswagen anser att detta tillvägagångssätt är det mest lämpliga för att säkerställa en oberoende utvärdering och ett oberoende uttalande från Scanias styrelse i samtliga aktieägares intresse. Scania och Sverige kommer även fortsättningsvis spela centrala roller i Volkswagens verksamhet inom kommersiella fordon. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Volkswagen har en långvarig och framgångsrik relation med Scania som sträcker sig tillbaka till 1948 då Scania blev Volkswagens svenska återförsäljare. Volkswagen förvärvade år ,7 procent av kapitalet och 34,0 procent av rösterna i Scania och har sedan dess fortsatt att öka sitt ägande i Scania. Volkswagen innehar idag, direkt eller indirekt, 62,6 procent av kapitalet och 89,2 procent av rösterna i Scania. Volkswagen betraktar Scania som branschledare med sitt team och kunnande, och har alltid värdesatt Scanias starka kultur och framstående varumärke. Scania är idag ett uppskattat dotterbolag och en viktig del av Volkswagen-koncernen. Kommersiella fordon är ett mycket attraktivt och viktigt strategiskt affärsområde för Volkswagen. Nästa logiska och konsekventa steg i Volkswagen-koncernens strategi är att stärka den operationella integrationen mellan Scania, MAN och Volkswagen för att skapa en världsledande verksamhet inom kommersiella fordon. Detta kommer att möjliggöra för bolagen inom Volkswagen-koncernen att fullt ut dela kunnande och fullt ut realisera synergier i syfte att leverera betydande stordriftsfördelar. Volkswagen har förstått att det kan finnas minoritetsägare som eftersträvar en möjlighet att avyttra sitt ägande i Scania innan fortsatta integrationsåtgärder vidtas. Volkswagen presenterar nu ett attraktivt erbjudande till Scanias aktieägare, för att åstadkomma ett långsiktigt, tydligt och stödjande ägande av Scania. Volkswagen värdesätter det engagemang och den kompetens som Scanias ledning och anställda besitter och är fast beslutet att även fortsättningsvis stödja Scania. Volkswagen förutser inga väsentliga förändringar på de platser där Scania bedriver sin verksamhet. Inte heller förutses några väsentliga förändringar för bolagets ledning och anställda eller deras anställningsvillkor. Scanias huvudkontor och utvecklingscenter kommer att finnas kvar på befintliga platser. Volkswagen har en stark historik av att framgångsrikt driva och utveckla självständiga och framstående varumärken. Sverige, med sin starka ingenjörstradition, fordonsindustri och kunnande, och Scania, som är en ledande aktör inom lastbilsutveckling, kommer båda att fortsätta spela en central och strategisk roll i den integrerade verksamheten inom kommersiella fordon. Erbjudandet Vederlag Samtliga aktieägare i Scania erbjuds 200 kronor kontant för varje aktie i Scania, oavsett aktieslag. 2

3 Om Scania, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån. Courtage utgår inte i samband med redovisning av likvid för de av Volkswagen förvärvade aktierna i Erbjudandet. Premier Priset enligt Erbjudandet representerar en premie om: 1 57,0 procent för Scanias A-aktier och 53,3 procent för Scanias B-aktier i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 127,39 kronor för A-aktierna och 130,43 kronor för B-aktierna under de 90 kalenderdagar som avslutades den 21 februari 2014; 48,6 procent för Scanias A-aktier och 48,5 procent för Scanias B-aktier i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 134,60 kronor för A-aktierna och 134,65 kronor för B-aktierna under de 30 kalenderdagar som avslutades den 21 februari 2014; och 38,4 procent för Scanias A-aktier och 35,6 procent för Scanias B-aktier i förhållande till stängningskursen den 21 februari 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 144,50 kronor för A-aktierna och 147,50 kronor för B-aktierna. Erbjudandets totala värde Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de aktier som inte direkt eller indirekt kontrolleras av Volkswagen, uppgår till cirka 59,8 miljarder kronor. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier i Scania, uppgår till 160 miljarder kronor. Villkor för fullföljande av Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Volkswagen blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Scania; 2. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Scania, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Volkswagen godtagbara villkor; 3. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Scania helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller förväntas och som Volkswagen inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 1 Källa för Scanias aktiekurser: NASDAQ OMX Stockholm. 3

4 4. att inga omständigheter, som Volkswagen inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Scanias försäljning, vinst, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar; 5. att ingen information som offentliggjorts av Scania är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Scania har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Scania; och 6. att Scania inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande. Volkswagen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 6 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Volkswagens förvärv av Scania eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden. Volkswagen förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkor 2 6 ovan. Volkswagen förbehåller sig inte sådan rätt såvitt avser villkor 1 ovan och kommer således inte att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå än vad som anges i detta villkor. Koncernförhållande och vissa närstående parter Fem styrelseledamöter i Scania Martin Winterkorn (ordförande), Francisco Javier Garcia Sanz, Ferdinand K. Piëch, Hans Dieter Pötsch och Leif Östling är också ledamöter i antingen Volkswagens förvaltningsstyrelse eller tillsynsstyrelse. Dessa medlemmar får, i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ), inte delta i Scanias handläggning av Erbjudandet. Vidare är Volkswagen moderbolag till Scania. Dessa omständigheter innebär att avsnitt III i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att acceptperioden måste vara minst fyra veckor och att Scania ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande eller en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Beskrivning av Volkswagen Volkswagen-koncernen, med säte i Tyskland och huvudkontor i Wolfsburg, är en av världens ledande fordonstillverkare och den största biltillverkaren i Europa. Volkswagens aktier är primärnoterade på Börse Frankfurt. Koncernen ökade under 2013 antalet fordon levererade till kunder till 9,73 miljoner (2012: 9,28 miljoner). Koncernen består av tolv internationella varumärken: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania och MAN. Alla varumärken konkurrerar självständigt utifrån deras specifika och unika marknadspositioner. Produktsortimentet sträcker sig från motorcyklar till energisnåla småbilar och lyxfordon. Inom sektorn för kommersiella fordon sträcker sig produktsortimentet från pickuper till bussar och tunga lastbilar. Volkswagen-koncernen är också aktiv inom andra verksamhetsområden, såsom tillverkning av storcylindriga dieselmotorer för marin och stationär användning (nyckelfärdiga kraftverk), turboladdare, turbomaskiner (ång- och gasturbiner), kompressorer och kemiska reaktorer. Vidare tillhandahåller Volkswagen-koncernen ett brett utbud av finansiella tjänster, innefattande återförsäljar- och kundfinansiering, leasing, bank- och försäkringsverksamhet samt förvaltning av fordonsparker. 4

5 Koncernen driver 106 produktionsanläggningar i 19 europeiska länder samt i ytterligare åtta länder i Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika anställda runt om i världen producerar varje arbetsdag cirka fordon, tillhandahåller fordonsrelaterade tjänster och arbetar inom andra verksamhetsområden. Volkswagen-koncernen säljer sina fordon i 153 länder. Volkswagen-koncernens mål är att erbjuda attraktiva, säkra och miljövänliga fordon som kan konkurrera på en allt tuffare marknad och sätta världsstandarder inom respektive fordonsklass. För mer information om Volkswagen, se Finansiering av Erbjudandet Volkswagen är inte beroende av extern finansiering för Erbjudandet. Erbjudandet kommer att finansieras med Volkswagens tillgängliga medel. Erbjudandets fullföljande är således inte villkorat av att någon finansiering erhålls. Godkännanden från myndigheter Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att alla erforderliga tillstånd eller liknande från myndigheter erhålls. Till följd av börsregler är informationsutbytet mellan Volkswagen och Scania generellt sett begränsat. Volkswagen har dessutom avstått från kontakter med Scania före offentliggörandet av Erbjudandet. Volkswagen har följaktligen ännu inte erhållit nödvändig information från Scania för att kunna slutföra sin bedömning avseende eventuella erforderliga myndighetsgodkännanden. Volkswagen har för avsikt att så snart som möjligt slutföra sin bedömning i samarbete med Scania. Acceptansnivå i Erbjudandet Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Volkswagen blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Scania. Volkswagen förbehåller sig inte rätten att frånfalla detta villkor. Volkswagen kommer således inte att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå. Uttalande från Scanias styrelse i anledning av Erbjudandet Volkswagen har valt att offentliggöra Erbjudandet utan föregående kontakter med Scanias styrelse. Volkswagen anser att detta tillvägagångssätt är det mest lämpliga för att säkerställa en oberoende utvärdering och ett oberoende uttalande från Scanias styrelse i samtliga aktieägares intresse. Scanias styrelse ska, i enlighet med Takeover-reglerna, offentliggöra sitt uttalande med anledning av Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptperioden. Som angivits ovan under Koncernförhållande och vissa närstående parter får de styrelseledamöter i Scania som också är ledamöter i Volkswagens förvaltningsstyrelse eller tillsynsstyrelse inte delta i Scanias handläggning av Erbjudandet. Volkswagens aktieägande i Scania Volkswagen innehar, eller kontrollerar på annat sätt, för närvarande sammanlagt aktier i Scania, innefattande A-aktier och B-aktier, vilket motsvarar cirka 62,63 procent av aktierna och 89,18 procent av rösterna i Scania. Varken Volkswagen eller någon av dess närstående parter har förvärvat aktier i Scania under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande eller innehar några finansiella instrument i Scania som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Scania. 5

6 Preliminär tidplan 2 Offentliggörande av erbjudandehandlingen 14 mars 2014 Acceptperiod 17 mars 25 april 2014 Redovisning av likvid 5 maj 2014 Volkswagen förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Tvångsinlösensförfarande och avnotering Så snart som möjligt efter att Volkswagen har förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Scania, avser Volkswagen att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Scania. I samband därmed avser Volkswagen att verka för att aktierna i Scania avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm. Tillämplig lag och tvister Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Volkswagen och aktieägarna i Scania till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Volkswagen, i enlighet med lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 14 februari 2014 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa de ovan angivna reglerna och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm kan ålägga Volkswagen vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 21 februari 2014 informerade Volkswagen Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot NASDAQ OMX Stockholm. Rådgivare Goldman Sachs och Rothschild är finansiella rådgivare och Roschier Advokatbyrå (beträffande svensk rätt) och Clifford Chance (beträffande tysk och amerikansk rätt) är juridiska rådgivare till Volkswagen i samband med Erbjudandet. Volkswagen Aktiengesellschaft Förvaltningsstyrelsen 2 Alla datum är preliminära och kan komma att ändras. 6

7 Telefonkonferens för investerare, analytiker och media En telefonkonferens avseende Erbjudandet kommer att hållas på engelska den 21 februari 2014 klockan 19:30. Telefonkonferensen kan följas online på eller via telefon +46 (0) (Sverige) eller +49 (0) (övriga länder). En presentation finns tillgänglig på En webbinspelning kommer att finnas tillgänglig på För ytterligare information, kontakta: Christine Ritz, Head of Group Investor Relations / Spokesperson for Finance, Volkswagen Tel: +49 (0) , Marco Dalan, Spokesperson for Finance, Volkswagen Tel: +49 (0) , Denna information offentliggjordes den 21 februari 2014 klockan 18:48. Viktig information Information om Erbjudandet: Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden bedöms, avses, förväntas, tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Volkswagen AG:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Volkswagen AG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Särskild information till aktieägare i USA Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i Scania AB, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet kommer att lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 ( U.S. Exchange Act ), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Volkswagen AG och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Volkswagen AG eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Scania AB som är 7

8 föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Scania AB om sådan information. Vidare kan Volkswagen AG:s finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Scania AB, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper. VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA. 8

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Viktig information Allmänt Project Panther Bidco Ltd ( Panther ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Aspiro AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Information till investerare Med Hansa Medical eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Hansa Medical AB (publ), ett dotterföretag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201318243927 Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201317574882 Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners 21NOV201318030863 30JUN200614591149 Joint Bookrunner 21JUL200619232385

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Lead manager Co-manager Viktig information Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer