FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala"

Transkript

1

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för justering: Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 119. Ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad Gustaf af Ugglas 120. Produktionsdirektörens rapport - KOMPLETTERAS Tord Jansson 121. Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden för oktober månad Pernilla Öhngren PS PS PS Utvärdering av landstingets prismodell för bild och funktion - KOMPLETTERAS 123. Initiering av ramavtalsupphandlingar 2015 med ett värde överstigande 10 mnkr Eva Telne Christina Södergren PS PS Tilldelningsbeslut av städ- och vaktmästartjänster PS Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets arbetsmiljöarbete Ingrid Persson PS Tillhandahållande av ehälsotjänsten - Patientens noteringar Petter Könberg 127. Kostnadseffekter av fastighetsinvesteringar - informationsärende Björn Larsson PS PS Samlad analys och prioritering av åtgärder kring lönebildning informationsärende Ewa Wikström PS Sammanträdesdatum 2015 Anna Sandström 130. Sammanträdesarvode i samband med deltagande vid förvaltningsdialogerna den 2 december PS Anmälan av delegationsbeslut PS

4 132. Anmälan av inkomna skrivelser för kännedom

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (20) Val av justerare Produktionsstyrelsens utser Johnny Svahn (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 118 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Produktionsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (20) 119 Dnr PS Ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad Förslag till beslut - att lägga förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad 2014 till handlingarna - att uppmärksamma landstingsstyrelsen på det samlade underskottet för förvaltningarna under styrelsen. Produktionsstyrelsen vill ånyo påminna landstingsstyrelsen om de uppdrag som styrelsen tidigare givit sjukhusdirektörerna som innebär att effektivisera verksamheterna genom fortsatt produktionsplanering inom samtliga verksamheter där behoven ska ligga till grund för planering och schemaläggning Ärendet Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott jämfört med budget på 282 miljoner kronor. Detta är en förbättring med jämfört med föregående prognostillfälle med 4 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset kvarstår med ett förväntat ekonomiskt underskott på 290 miljoner kronor, där -190 miljoner kronor är godkänt av produktionsstyrelsen. Lasarettet i Enköping kvarstår också med sitt förväntande underskott på 20 miljoner kronor. Av Lasarettet i Enköpings underskott är 7 miljoner kronor godkänt av produktionsstyrelsen. Folktandvården förbättrar sin prognos från ett förväntat överskott på 10 miljoner kronor till ett förväntat överskott på 14 miljoner kronor. Huvudorsaken till Folktandvårdens förbättrade prognos är låga personalkostnaderna. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (20) Förvaltning Progn Progn Förändr mnkr mnkr mnkr Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården Folktandvården Hälsa och habilitering Summa hälso och sjukvård Landstingets resurscentrum Landstingsservice Summa service Summa totalt I samband med ekonomi- och verksamhetsrapporten för augusti månad 2014 (tertial 2 rapport) så fattade produktionsstyrelsen beslut om att uppdra åt sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheterna genom bland annat produktionsplanering, införande av schemaläggningsprogram med en tydlig koppling av bemanning mot faktiskt behov. Allt i syfte att långsiktigt uppnå ekonomisk balans. Samtidigt uppdrogs åt sjukhuschefen för Lasarettet i Enköping intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheten med samma syfte. Akademiska sjukhuset har en tydlig plan för den övergripande produktionsplaneringen vilken inbegriper införande av ett så kallat operationsråd med syfte att optimera vårdproduktionen inom de opererande verksamheterna. Rådet är skapat verkar redan. Vidare ingår i planen tillskapande av ett slutenvårdsråd med syfte att skapa effektiva vårdavdelningar med rätt antal vårdplatser. Detta råd är under uppbyggnad och kommer att verka inom kort. I den övergripande planen ingår vidare att tillskapa ett mottagningsråd med motsvarande syfte att skapa effektiva mottagningar med rätt dimensionering efter behov. Rådet kommer enligt planen att tillskapas under våren Samtliga råd inkluderar Lasarettet i Enköping. Införandet av schemaläggningsprogrammen för samtliga personalkategorier finns nu tidsatt inom både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Vid utgången av 2015 beräknas detta vara fullt infört. För en mer detaljerad redovisning och uppföljning av ekonomi, produktion och medarbetare hänvisas till Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen Oktober 2014 samt respektive förvaltnings ekonomi- och verksamhetsrapport. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (20) Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Ekonomidirektören, Gustaf af Ugglas Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Bilaga 119 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Ärende Dnr PS Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn E-post Produktionsstyrelsen Ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar - att lägga förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad 2014 till handlingarna - att uppmärksamma landstingsstyrelsen på det samlade underskottet för förvaltningarna under styrelsen. Produktionsstyrelsen vill ånyo påminna landstingsstyrelsen om de uppdrag som styrelsen tidigare givit sjukhusdirektörerna som innebär att effektivisera verksamheterna genom fortsatt produktionsplanering inom samtliga verksamheter där behoven ska ligga till grund för planering och schemaläggning Ärendet Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott jämfört med budget på 282 miljoner kronor. Detta är en förbättring med jämfört med föregående prognostillfälle med 4 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset kvarstår med ett förväntat ekonomiskt underskott på 290 miljoner kronor, där -190 miljoner kronor är godkänt av produktionsstyrelsen. Lasarettet i Enköping kvarstår också med sitt förväntande underskott på 20 miljoner kronor. Av Lasarettet i Enköpings underskott är 7 miljoner kronor godkänt av produktionsstyrelsen. Folktandvården förbättrar sin prognos från ett förväntat överskott på 10 miljoner kronor till ett förväntat överskott på 14 miljoner kronor. Huvudorsaken till Folktandvårdens förbättrade prognos är låga personalkostnaderna. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

11 2 (2) Förvaltning Progn Progn Förändr mnkr mnkr mnkr Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården Folktandvården Hälsa och habilitering Summa hälso och sjukvård Landstingets resurscentrum Landstingsservice Summa service Summa totalt I samband med ekonomi- och verksamhetsrapporten för augusti månad 2014 (tertial 2 rapport) så fattade produktionsstyrelsen beslut om att uppdra åt sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheterna genom bland annat produktionsplanering, införande av schemaläggningsprogram med en tydlig koppling av bemanning mot faktiskt behov. Allt i syfte att långsiktigt uppnå ekonomisk balans. Samtidigt uppdrogs åt sjukhuschefen för Lasarettet i Enköping intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheten med samma syfte. Akademiska sjukhuset har en tydlig plan för den övergripande produktionsplaneringen vilken inbegriper införande av ett så kallat operationsråd med syfte att optimera vårdproduktionen inom de opererande verksamheterna. Rådet är skapat verkar redan. Vidare ingår i planen tillskapande av ett slutenvårdsråd med syfte att skapa effektiva vårdavdelningar med rätt antal vårdplatser. Detta råd är under uppbyggnad och kommer att verka inom kort. I den övergripande planen ingår vidare att tillskapa ett mottagningsråd med motsvarande syfte att skapa effektiva mottagningar med rätt dimensionering efter behov. Rådet kommer enligt planen att tillskapas under våren Samtliga råd inkluderar Lasarettet i Enköping. Införandet av schemaläggningsprogrammen för samtliga personalkategorier finns nu tidsatt inom både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Vid utgången av 2015 beräknas detta vara fullt infört. För en mer detaljerad redovisning och uppföljning av ekonomi, produktion och medarbetare hänvisas till Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen Oktober 2014 samt respektive förvaltnings ekonomi- och verksamhetsrapport.

12

13 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen Oktober 2014

14 2 (8) Ekonomi Efter oktober är landstingets prognostiserade årsresultat (bortsett från reavinsten för försäljningen av Ulleråker) minus 114 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten på plus 68 miljoner kronor 1. Avvikelsen mot budget beror främst på det underskott som finns på Akademiska sjukhuset om 290 miljoner kronor. Prognosen på minus 114 miljoner kronor är en förbättring med 1 miljon kronor jämfört med föregående månad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förbättrar sin prognos med 15 miljoner kronor beroende på lägre kostnader för vårdval. Folktandvården förbättrar sin prognos med 3 miljoner kronor beroende på lägre personalkostnader. Finansförvaltningen försämrar sin prognos med 12 miljoner kronor till följd av lägre skatteintäkter. Landstingsövergripande verksamheter försämrar prognosen med 5 miljoner kronor. Detta beror främst på ytterligare kostnadsökningar för nya hepatit-c läkemedel. Tabell 1: Årsprognos Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Progn jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Årets resultat Balanskravsjusteringar Årets resultat enligt balanskrav Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott jämfört med budget på minus 184 miljoner kronor. Förvaltningar under PS, mnkr Prog jmf Förändring jmf budget föreg prog Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården 8 0 Hälsa och habilitering 0 0 Folktandvården 5 3 Landstingsservice 0 0 Landstingets resurscentrum 6-1 Summa I LPB är budgeten 108 mnkr. Efter att budgeten togs i juni har LF tagit ett tilläggsbeslut om att tillföra hälso- och sjukvårdsstyrelsen 40 mnkr till kösatsningar, vilket innebär att budgeten då blir 68 mnkr. 2 Från augusti tas endast externa intäkter och kostnader (dvs landstingsinterna transaktioner är ej med) med i landstingets resultaträkning. Detta innebär att intäkterna och kostnaderna är lägre än vad som presenterats tidigare månader.

15 3 (8) Från förvaltningarnas månadsrapporter bedöms följande viktigt att lyfta fram. Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset lämnar en oförändrad prognos och prognostiserar ett årsresultat på minus 290 miljoner kronor. Underskottet förklaras av att budgeterade intäkter för riks- och regionvård inte uppnås, främst på grund av sjuksköterskebristen och fortsatt stängda vårdplatser. Avvikelsen mot budget för riks- och regionvård är 40 miljoner kronor. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal förväntas överstiga budget med 60 miljoner kronor. Sjukhuset skriver i sin rapport att de ökade personalkostnaderna beror på effekter av löneöversyn och strategiska satsningar. Kostnaderna för medicinskt material förväntas överstiga budget med 30 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping lämnar en oförändrad prognos och prognostiserar ett årsresultat på minus 20 miljoner kronor. Årsprognosen är 13 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat. Den negativa avvikelsen är bland annat en konsekvens av den nya landstingsgemensamma prismodellen för Bild och funktion som innebär lägre intäkter än budgeterat på cirka 10 miljoner kronor. Personalkostnaderna beräknas understiga budget med 5 miljoner kronor till följd av vakanta tjänster gällande specialistläkare, sjuksköterskor och chefsläkare. Kostnaderna för inhyrd personal beräknas överskrida budget med 5 miljoner kronor. Kostnaderna för medicinskt material förväntas överstiga budgeten med 6 miljoner kronor. Primärvården Primärvården lämnar en oförändrad prognos och prognostiserar ett årsresultat på plus 8 miljoner kronor. Det positiva resultatet kan förklaras av att produktionen ökat, men inte kostnaderna. I resultatet ingår även obudgeterade stimulansmedel och ett positivt läkemedelsresultat. Folktandvården Folktandvården förbättrar sin prognos och lämnar ett prognostiserat årsresultat på 14 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framförallt på att personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget. Landstingets resurscentrum Landstingets resurscentrum har försämrat sin prognos något och lämnar efter oktober månad ett prognostiserat årsresultat på plus 6 miljoner kronor. Överskottet kan förklaras av minskade personalkostnader och övriga kostnader.

16 4 (8) Produktion Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköpings produktion anges i DRG vilket står för diagnosrelaterade grupper. DRG utgår från olika diagnosers relativa resursåtgång på landets sjukhus och fungerar som ersättningssystem och som beskrivning av vilken typ av produktion som genomförs på sjukhusen. Förutom DRG används även antal besök för både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för att kvantifiera produktionen. Primärvårdens produktion mäts i antal besök vilka kan delas upp i olika kategorier, exempelvis läkarbesök eller besök hos sjukgymnast. Även Folktandvården liksom Hälsa och habilitering mäter sin produktion i antal besök. Vårdproduktionen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan delas in i C-länsvård respektive riks- och regionvård. Produktionsuppföljning av vård till länets invånare (C-länsvård) fokuserar på faktisk produktion i relation till överenskommen produktionsvolym det vill säga den beställning som hälso- och sjukvårdsstyrelsen har lagt till sjukhusen. Överenskommen produktionsvolym 2014 är angiven i DRG-poäng, antal vårdtillfällen, samt antal läkarbesök och övriga besök. Vidare omfattas produktionen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping av fritt vårdvals patienter. Akademiska sjukhuset Sjukhusets ackumulerade produktion, mätt i DRG-poäng, är DRG-poäng (minus 2,7 procent) lägre än budget för perioden januari till oktober 2014, (hänsyn har då tagits till sjukhusets organisatoriska förändringar, vårdval samt den produktion som ännu inte DRG-satts). Avvikelsen mot ackumulerad budget hänförs till hälften av effekter av psykiatrins omstrukturering i slutenvården (1 100 DRGpoäng). Både sjukhusets C-läns produktion och riks- och regionvårds produktion, mätt i DRG-poäng, är lägre än budget. Beträffande totala antalet kontakter inom öppenvården så är antalet kontakter färre under perioden januari till oktober när jämförelse görs mot budgeterat antal. Vid jämförelse mot föregående år är emellertid totala antalet kontakter inom öppenvården fler januari till oktober När det gäller slutenvården, mätt i antal vårdtillfällen, så ligger både C-länsproduktionen och riks- och regionproduktionen efter både budget och föregående års produktion för perioden januari till oktober. Att slutenvården, mätt i antal vårdtillfällen och DRG-poäng, ligger efter både budget och föregående års produktion är bland annat en effekt av att sjukhuset i genomsnitt hade drygt 25 öppna vårdplatser färre januari till oktober jämfört med samma period föregående år. Emellertid är antalet vårdplatser i oktober en ackumulerad förbättring med 5 vårdplatser jämfört med september. En effektivisering sker fortlöpande inom slutenvården genom exempelvis minskade medelvårdtider. Ytterligare åtgärder är att sjukhuset i ökande omfattning polikliniserar vården, det vill säga övergår från slutenvård till öppenvård. En effektivisering sker även genom att vård som tidigare utfördes av läkare överförs till andra personalkategorier såsom sjuksköterskor och sjukgymnaster. Vidare har genomsnittspatienten en något högre DRG-poäng i jämförelse mot föregående år vilket tyder på att sjukhuset har haft mer resurskrävande patienter. När det gäller total kostnad per producerad DRG så är den kronor för perioden januari till oktober att jämföras med budget, kronor, vilket innebär 4,3 procent högre total kostnad per producerad DRG. Jämfört med föregående år innebär det en ökning med 8,9 procent. Prognosen är att Akademiska sjukhuset kommer att producera i enlighet med budget för C-länsvården i den somatiska vården och att köerna kommer att kortas 2014 jämfört med hösten 2013 och våren Detta förutsätter dock att sjukhusets personalförsörjning ytterligare förbättras de två sista månaderna 2014 samt att ytterligare vårdplatser öppnas. För riks- och regionvården kommer mer vård att produceras än föregående år, dock inte i nivå med budget. Beträffande vårdval bedömer sjukhuset att produktionen kommer vara i nivå med utfallet 2013 vilket är divisionernas planer för 2014.

17 5 (8) Jämfört med januari till oktober föregående år uppvisar läkarbesök, övriga besök samt dagsjukvård en ökning. Detta till skillnad från slutenvårdstillfällena som uppvisar en minskning. Trenderna och rullande 12 för de olika besökstyperna inom öppenvården samt vårdtillfällena inom slutenvården kan ses i diagrammen nedan. Diagram: Antal vårdtillfällen och antal kontakter, Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping hade under årets inledning svårt att uppnå planerad produktion på grund av bemanningsproblem av vissa specialistkompetenser, men efter sommaren är produktionen i paritet med planering. När det gäller totalt antal producerade DRG-poäng så ligger lasarettet något över budget för perioden januari till oktober och jämfört med föregående år uppvisar lasarettet en ökning på 7,5 procent (plus 547 DRG-poäng) för motsvarande period. Inom slutenvårdsproduktionen ligger lasarettet över budget vad det gäller DRG-poäng men under budget när det gäller antal slutenvårdstillfällen för perioden januari till oktober. Inom öppenvården ligger lasarettet över både budget och motsvarande period föregående år när det gäller antal övriga besök. Dock ligger lasarettet under budget beträffande antal läkarbesök (inkl dagsjukvård). Prognosen är att lasarettets totala DRG-produktion beräknas uppnå planerad produktion. När det gäller total kostnad per producerad DRG så är den kronor för perioden januari till oktober att jämföras med budget, kronor, vilket innebär 1,8 procent lägre total kostnad per producerad DRG. Jämfört med föregående år innebär det en minskning med 0,9 procent. Vid jämförelse mot föregående år för perioden januari till oktober har lasarettet utfört fler läkarbesök (inkl dagsjukvård), övriga besök samt slutenvårdstillfällen. Trenderna och rullande 12 för de olika besökstyperna inom öppenvården samt vårdtillfällena inom slutenvården kan ses i diagrammen på nästa sida.

18 6 (8) Diagram: Antal vårdtillfällen och antal kontakter, Lasarettet i Enköping Primärvården Det ackumulerade utfallet för läkarbesök är lägre jämfört med både budget och samma period föregående år (januari till oktober). Detta förklaras främst av att det varit färre läkare i produktion än budgeterat. Beträffande övriga besök så uppvisar de en väsentlig ökning i förhållande till såväl budget som föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till den kraftiga volymökningen är ett förändrat arbetssätt med breddinförd drop-in vid samtliga vårdcentraler. Detta har bidragit främst till en ökad produktion när det gäller sjuksköterskebesök. Den tillkommande produktionen har i huvudsak skett med samma personella resurser som föregående år. Förutom att detta indikerar på en utvecklad produktionsplanering innebär det en väsentligt förbättrad produktivitet i verksamheten. När det gäller total kostnad per besök så är det aktuella nyckeltalet lägre än både budget och föregående år. Primärvården prognostiserar att övriga besök och då företrädesvis besök hos sjuksköterska kommer överstiga såväl budget som föregående år väsentligt. Prognosen för läkarbesök är dock att helårsutfallet blir lägre än budget. Aktuell produktion (läkarbesök) bedöms dock vara i nivå med det genomsnittliga produktionskravet per läkare. Folktandvården Det ackumulerade utfallet (januari-oktober) för antal besök inom allmäntandvården ligger både under budget och föregående år. Antal besök inom specialisttandvården ligger också både under budget och föregående år för perioden januari till oktober. Folktandvården har satt in flera åtgärder för att öka produktionen. Förändrade arbetstidsmodeller och en översyn av tidsbokningen utreds för att implementeras i början på När det gäller total kostnad per besök så är den mycket högre än både budget och föregående år för den aktuella perioden Folktandvårdens prognos för 2014 är att antal budgeterade besök inte uppnås. Hälsa och habilitering Produktionen är i stort sett i nivå med föregående års produktion för perioden januari till oktober. Hälsa och habilitering prognostiserar en ökning av antal besök för 2014 jämfört med 2013.

19 7 (8) Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 3,2 procent jämfört med I samband med september månads löneutbetalning har samtliga förbund fått ny lön och retroaktiv lön inom ramen för löneöversyn Utöver löneöversyn bidrar även personalstrukturförändringar till en högre timlönekostnad. Bedömningen är att den procentuella förändringen ligger på en rimlig nivå. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 251 årsarbetare vid en jämförelse av utfallet januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Det motsvarar en ökning med 3 procent. Flera förvaltningar har ökat antalet årsarbetare där det för några förvaltningar kan förklaras med landstingsinterna organisatoriska förändringar. Akademiska sjukhuset har ökat antalet årsarbetare med i genomsnitt 205 årsarbetare. Av dessa är 21 årsarbetare en följd av att barnspecialistmottagningarna numera organisatoriskt tillhör Akademiska, 7 årsarbetare är en effekt av närpsykiatrin i Enköping samt 13 årsarbetare av externa projekt. Vid en jämförelse av antalet årsarbetare vid Akademiska samma period 2012, 2013 och 2014 har antalet årsarbetare varit 5 795, och i år Landstingets kostnader för inhyrd personal är 65 miljoner kronor till och med oktober. Årsprognosen är 70 miljoner kronor vilket innebär ett överskridande av årsbudgeten med 23 miljoner kronor. År 2013 var kostnaderna 67 miljoner kronor. Kostnaderna för inhyrda läkare är efter oktober 49 miljoner kronor vilket är tre miljoner kronor högre jämfört med samma period i fjol. Kostnaderna för övrig inhyrd personal är 16 miljoner kronor och det är en ökning med 13 miljoner kronor jämfört med samma period i fjol. Ökningen av kostnaden för inhyrd personal förklaras av att Akademiska sjukhuset har brist på specialistläkare inom främst psykiatrin samt den avdelning som tillfälligt öppnades och bemannades med inhyrd personal. Psykiatridivisionen har fortsatta problem att bemanna med inhyrda läkare på grund av ökad konkurrens från främst Stockholms län. Lasarettet har svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden men ökningen av inhyrd personal beror även på rörligheten i sjuksköterskegruppen. Primärvården har ett relativt stadigt behov av inhyrning av läkare. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid landstinget är efter oktober 4,6 procent vilket är på samma nivå som efter september. Det är lägre än för helåret 2013 då sjukfrånvaron var 4,7 procent. Landstingets mål 2014 är att den totala sjukfrånvaron ska vara högst 4,4 procent. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 53 miljoner kronor efter oktober och det är sex miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 12 procent. Diagram: Total sjukfrånvaro 5,0 4,5 Uppföljning total sjukfrånvaro 2014, LUL mål 4,4 % Procent 4,0 3,5 3,0 År 2012 År 2013 År 2014

20 8 (8) Bilaga - Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr Utfall Utfall Budget Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Noter avseende prognosavvikelse mot budget 1) Sviktande riks- och regionintäkter på Akademiska sjukhuset 2) Bortfall i biljettintäkter beror främst på ny prisstruktur som driftsattes den första april ) I prognosen ingår försäljningen av Ulleråker på mnkr 4) Statsbidrag för läkemedel för högt budgeterat, vilket beror på att utvecklingen av läkemedelskostnaderna såg ut att bli större ooovid budgettillfället. 5) Avvikelsen beror på främst på att lönekostnad för läkare felbudgeterats på övrig personal 6) Avvikelsen beror på högre pensionskostnader än budgeterat, en reglering av semesterlöneskuld som ej var budgeterad och vvvopersonalkostnadsökningar pga lönesatsningar utöver budget på Akademiska sjukhuset 7) Avvikelse beror främst på läkarbrist inom psykiatrin varför inhyrning görs. 8) Avvikelse beror på lägre kostnader för vårdval, upphandlade avtal och diverse slussningar. 9) ökat antal laparoskopiska ingrepp, operationer med robot och allt fler dyra implantat driver kostnaderna för medicinskt material 10) Avvikelsen beror på försäljningen av Ulleråker till Uppsala kommun då landstinget nu får hyra tillbaka lokaler på Ulleråker. 11) Avvikelsen beror främst på att en omstrukturering av landstingets pensionsportfölj gjorts 2014, vilket innebär att vinster från gamla gggplaceringar realiserats. Det beror även på den ökade likviditeten från ulleråkersförsäljningen. Båda posterna var obudgeterade. 12) Differensen beror främst på att Akademiska sjukhuset hade när budgeten lades ett budgeterat ett underskott på 190 mnkr. I landstingets budget har Akademiska dock en nollbudget. För att landstingets totala budget enligt LPB skulle förbli intakt har Finansförvaltningen lagt upp en positiv budgetpost på 190 mnkr som motsvarar Akademiskas underskott. 13) Totalt sett prognostiserar förvaltningarna (främst AS och LSU) med lägre avskrivningar än budgeterat. Anledningen till att avvikelsen ändå är negativ beror på utrangeringar av fastigheter på 48 mnkr.

21 Månadsrapport oktober 2014 Akademiska sjukhuset

22 2 (15) Sammanfattning Akademiska sjukhusets produktion går allt bättre vilket visar sig ibland annat rekordhögt antal operationer, förbättrade väntetider för både behandling och besök samt ökat antal öppna vårdplatser under hösten. Inför 2015 ser vi att denna positiva utveckling kommer att kunna fortsätta. Akademiska sjukhusets justerade ekonomiska resultat i perioden bedöms vara minus 125 miljoner kronor. Det redovisade resultatet för perioden är dock minus 82 miljoner kronor jämfört med budget. Sammantaget innebär detta att sjukhuset fortsatt har ett sämre resultat än budgeterat i perioden. De problem som Akademiska sjukhuset har med att nå ekonomi i balans har inte så mycket att göra med de kostnadsökningar som vi redovisade som prio 2 och 3 i budgeten för 2014 utan på andra kostnadsökningar. Den elektiva vården har påverkats negativt av stängda vårdplatser på grund av inskolning av nyanställda samt att vi saknar sjuksköterskor. Vårdplatssituationen har förbättrats under hösten vilket börjat ge en positiv effekt på intäkterna. Vi har dock fortsatt stora problem med för få specialistsjuksköterskor framförallt inom operationsområdet. Situationen har ytterligare försämrats, bland annat inom neurodivisionen. Detta innebär att vi inte kunnat öka den elektiva produktionen och därmed möjligheten att klara budgeten för riks- och regionintäkterna. Inom psykiatrin har vi ökat öppenvårdsproduktionen vilket inneburit högre personalkostnader. Vi saknar specialistläkare vilket gör det svårt att hantera det allt större remissantalet och akutflödet utan hyrläkare. Personalkostnadsökningarna utöver budget beror huvudsakligen på effekterna av löneöversynen och de strategiska lönesatsningarna. Ökade kostnader för medicinskt material är en trend som fortsätter. Ökat antal laparaskopiska ingrepp, operationer med robot samt dyrare och mer specialanpassade implantat är kostnadsdrivande. Akademiska har ett tufft ekonomiskt läge 2014, även beaktat det budgeterade resultatet på minus 190 miljoner kronor. Sjukhuset behöver trots det göra resultatförbättringar för att klara en budget i balans. Åtgärdsplaner har tagits fram i syfte att åstadkomma en ekonomi i balans. Sjukhusledningen väljer efter att ha analyserat resultatet, beaktat kostnadsökningarna och bedömt åtgärdsprogrammet, att redovisa en oförändrad prognos på minus 100 miljoner kronor jämfört med budget. Sjukhusets målsättning är att effektivisera verksamheten och göra vad man kan för att uppnå en ekonomi i balans snarast möjligt. Ekonomi Senaste månadens utfall (oktober) Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Nettoresultatet i september är minus 38 miljoner kronor mot budget. Underskottet fördelar sig jämt mellan intäkts- och kostnadssidan. På kostnadssidan är det främst ökade kostnader för medicinskt material, köpt vård och inhyrd personal som står för underskottet. Produktionen under

23 3 (15) oktober månad når upp till budgeterade nivåer i DRG-poäng räknat. Underskottet på intäktssidan återspeglar eftersläpning i fakturering på C-länssidan samt periodiseringseffekter. Ackumulerat utfall (januari-oktober) Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Akademiska sjukhusets ekonomiska resultat i aktuell period är -82 miljoner kronor i förhållande till periodens budget. Utfallet avviker negativt på både intäktssidan (-40 mnkr) och på kostnadssidan (-42 mnkr). Justerat resultat: Redovisade summa intäkter -40 Effekten av de uppbokningar som gjorts i bokslutet på motsvarande 50 miljoner kronor exkluderas. -50 Den redovisade rörliga ersättningen från HSS visar ett överskott mot budget på miljoner kronor. Eftersom det råder osäkerhet kring hur stor andel av denna intäkt som sjukhuset kommer att kunna tillgodoräkna sig vid årsskiftet väljer vi att tillämpa försiktighetsprincipen och därmed exkludera periodens budgetöverskott, utöver de 22 miljoner kronor som har erhållits i kösatsningsmedel, det vill säga 13 miljoner kronor exkluderas. Produktionen i DRG-poäng C-län är i inte i nivå med budget men årsprognosen är att producerar enligt plan. Justerade summa intäkter -103 Redovisade summa kostnader. -42 Effekten av de uppbokningar som gjorts i bokslutet på motsvarande 30 miljoner kronor exkluderas. 20 Justerade summa kostnader -22 Resultat inkl justeringar: -125 Akademiska sjukhusets resultat i perioden bedöms utifrån de justeringar som gjorts i tabellen ovan vara minus 125 miljoner kronor, jämfört med minus 101 miljoner kronor i september. Den justerade resultatförsämringen sedan föregående månad är ett resultat av främst lägre intäkter för C-länsvård, vilket delvis beror på periodiseringseffekter, samt ökade kostnader för medicinskt material, köpt vård och inhyrd personal utöver budget. Tappet på intäkts- och kostnadssidan sedan föregående månad är i linje med lagd prognos. Intäkter -40 mnkr (justerat -103 mnkr) På intäktssidan avviker riks- och regionintäkterna med drygt minus 8 miljoner kronor mot budget. Exkluderas effekten av den uppbokning på närmare 50 miljoner kronor som gjordes i bokslutet, avviker riks- och regionintäkterna i förhållande till budget med drygt 58 miljoner kronor. Uppbokningarna måste beaktas då periodiseringen av divisionernas budgetar inte är anpassade till de nya bokslutsrutinerna, vilket innebär att fram till december kommer troligtvis riks- och regionintäkterna att uppvisa ett mer positivt resultat än förväntat. Dessa positiva effekter kommer troligtvis att elimineras i december då divisionernas budgetkrav är betydligt högre än övriga månader under året. Övriga intäkter avviker positivt (5 mnkr) mot budget medan vi betraktar intäkterna från C-län, inklusive erhållna medel för kösatsningar på 22 miljoner kronor, i balans med budget i och med att produktionen på årsbasis prognostiseras ske enligt plan. Fortsatta bemanningsproblem av vissa yrkeskategorier, färre vårdplatser än planerat på kirurgoch onkologdivisionen, evakueringen av neurodivisionen har påverkat den planerade produkt-

24 4 (15) ionen, främst riks- och region, negativt. Neurodivisionen har även kapacitetsproblem, främst på neurokirurgen, och en viss oro finns för hur divisionen kommer att kunna producera så att intäktskravet för riks- och region infrias. De divisioner som under större delen av året redovisat negativa avvikelser för riks- och regionintäkter är även fortsättningsvis i fokus, det vill säga kirurg- och onkologdivisionen, medicinoch thoraxdivisionen samt kvinno- och barndivisionen. Dessa divisioner ökar samtidigt den genomsnittliga DRG-vikten per riks- och regionpatient vilket tyder på en ökad vårdtyngd. Orsakerna till budgetunderskottet inom medicin- och thoraxdivisionen är främst en förändrad efterfrågan från externa kunder, vilket inneburit en förändring av patientmixen med negativ inverkan på intäkterna som följd, omställning av verksamheten pågår. Inom kvinno- och barndivisionen är intäktsproblematiken delvis ett kapacitetsproblem inom verksamhetsområdena barnkirurgi och neonatologi. Under sommaren har även barnmorskebristen på förlossningen påverkat produktionen och ekonomin. Inom kirurg- och onkologdivisionen ses en positiv utveckling av intäkterna jämfört med samma period föregående år, vilket till stor del är tack vare samarbetet med Lasarettet i Enköping samt ökat antal vårdplatser under hösten. Verksamhetsområde kirurgi når däremot inte upp till budget vilket beror på fortsatt vårdplatsbrist utöver planerat. Kostnader -42 mnkr (justerat -22 mnkr) Kostnadssidan visar en negativ avvikelse mot budget för samtliga resultatrader i tabellen ovan med undantag för avskrivningar/nedskrivningar som visar en positiv avvikelse på 19 miljoner kronor. Vid rapporteringen föregående månad visade kostnadssidan ett negativt utfall på 23 miljoner kronor. Det försämrade resultatet på kostnadssidan kan i princip förklaras av ökade personalkostnader, inklusive inhyrd personal, samt kostnader för medicinskt material och köpt vård. Den totala personalkostnaden visar ett underskott mot budget på 19 miljoner kronor, att jämföra med minus 18 miljoner kronor föregående rapporteringsperiod. Lönekostnader läkare visar ett positivt utfall på 16 miljoner kronor mot budget medan lönekostnader för övrig personal avviker negativt med 35 miljoner kronor. Underskottet för övrig personal härrör sig till ofinansierade personalkostnadsökningar under året för löneöversyn och strategiska lönesatsningar. Övriga kostnader avviker negativt med minus 45 miljoner kronor mot budget. -Inhyrd personal avviker minus 20 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen återfinns främst inom psykiatridivisionen, medicin- och thoraxdivisionen samt neurodivisionen. 47 procent av avvikelsen utgör kostnader för inhyrda läkare och 53 procent utgör kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Inom psykiatridivisionen pågår ett aktivt arbete med att långsiktigt minska behovet av inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrd personal på medicin- och thoraxdivisionen är främst kopplad till bemanning av den tillfälliga avdelningen på 70 D2, som numera är stängd, och av att det funnits behov av inhyrd personal under sommaren för att klara platssituationen på sjukhuset. Detta behov kvarstår delvis, främst på specialmedicin. På neurodivisionen beror kostnaden för inhyrdpersonal främst på bemanningsproblem inom läkarsekreterarorganisationen. -Kostnader för medicinskt material överskrider periodens budget med 44 miljoner kronor. Framförallt driver ett ökat antal laparaskopiska ingrepp, operationer med robot och allt fler dyra implantat dessa kostnader. Kirurg- och onkologdivisionen samt medicin- och thoraxdivisionen är även fortsättningsvis de divisioner som främst uppvisar avvikelser. Jämfört med samma period 2013 har kostnaderna för medicinskt material ökat med över 10 procent (43 mnkr) vilket är kostnadsökningar långt över uppräkningen av budget 2014 enligt LPIK. Kartläggning av dessa kostnader ner på artikelnivå kommer att initieras på berörda divisioner.

25 5 (15) -Kostnaderna för läkemedel överskrider budget med 10 miljoner kronor. 90 procent av underskottet utgör kostnader utöver budget för specialdestinerade livsmedel, varav kostnader för moms utgör drygt 2 miljoner kronor. Kostnaderna för TNF-alfahämmare fortsätter att öka och motsvarar hittills under året drygt 10 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har läkemedelskostnaderna ökat med cirka 6 procent, främst på medicin- och thoraxdivisionen (TNF-alfahämmare) och på kirurg- och onkologdivisionen. För 2014 har en investeringsram för utrustning på 378 miljoner kronor beviljats, varav 25 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel hänför sig till ersättningsutrustning och en mindre andel avser investeringar kopplade till Framtidens Akademiska (FAS). Utfallet hittills i år uppgår till 108 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor lägre än samma period 2013 och 207 miljoner kronor lägre än periodens avsatta budget. I paritet med detta används inte hela avskrivningsutrymmet och avskrivningskostnaderna understiger därmed budget med 19 miljoner kronor. Årsprognos Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Akademiska sjukhusets prognostiserade årsresultat bedöms, även fortsättningsvis, till minus 100 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet har analyserats, kostnadsökningar har beaktats och effekter av åtgärdsprogrammet har vägts in i prognosbedömningen. Riks- och regionintäkter (-40 mnkr): Fortsatt kapacitetsbrist, främst specialistsjuksköterskor, med fortsatt stängda vårdplatser (49 st), utöver plan som följd, vilket innebär svårigheter att öka den elektiva vården i den omfattning som är nödvändig för att klara intäkskravet för riks- och regionintäkter på årsbasis. Fler vårdplatser har öppnats sedan förra rapporteringstillfället, vilket är ett positivt trendbrott. Personalkostnader inklusive inhyrd personal (-60 mnkr): Personalkostnadsökningarna utöver budget beror huvudsakligen på effekterna av löneöversynen och de strategiska lönesatsningarna. Medicinskt material (-30 mnkr): Ökade kostnader för medicinskt material är en trend som fortsätter. Kartläggning av dessa kostnader kommer att initieras på berörda divisioner. Kostnader för avskrivningar (+15 mnkr): Upphandlingsprocessen fungerar inte optimalt och kapaciteten på upphandlingsenheten har inte varit tillräcklig för att genomföra upphandlingar i den takt som önskas. I och med detta är vår bedömning att inte hela budgeten för avskrivningar kommer att utnyttjas. Kostnader för köpt vård (+15 mnkr): Flera divisioner har aktivt arbetat för att minskat kostnader för köpt vård vilket har givit resultat. Budgeten för året avseende investeringar uppgår till 378 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor för IT-utrustning. Under aktuell period har 29 procent av den totala investeringsbudgeten använts. Prognosen avseende investeringar för året är 150 miljoner kronor.

26 6 (15) Produktion Senaste månadens utfall (oktober) Under oktober månad har antalet stängda vårdplatser successivt fortsatt att minska från 57 vårdplatser i början av månaden till 49 stängda vårdplatser vid slutet av månaden och med en fortsatt mycket hög beläggning i slutenvården. Läkarbesök fortsätter att producera över budget och antalet övriga besök är lägre än budget. Antalet vårdtillfällen som inte DRG-registrerats har en större eftersläpning jämfört med föregående år, vilket ger osäker effekt på DRG-poäng, avseende C-länsvård och riks-och regionvård. Försiktighetsprincipen gäller vid bedömning Antalet DRG-poäng är i nivå med budget för C- länsvård och något under budget för RR-vård i oktober. Den slutna vården avviker 2,3 procent från budget med det vägs upp av en hög produktion av läkarbesök och dagsjukvård för C-länsvården. Övriga besök för C-länsvården avviker från budget med 5,5 procent och riks- och regionvården är i nivå med budget. I oktober hade sjukhuset i medeltal 792 disponibla vårdplatser, 14 vårdplatser fler än samma period I sluten vården var medelbeläggningen 97 procent (94 % 2013). Antalet vårddagar vilket är nästan fler vårdagar än 2013 (+ 4 %). Andelen planerad i slutenvård ökar i oktober jämfört med oktober föregående år. Kömiljarden Sjukhusets måluppfyllelse mot grundkravet för kömiljarden förstärks ytterligare i oktober. För nybesök uppfyller nu fyra av fem divisioner grundkravet, men det räcker ändå inte riktigt ända fram för sjukhuset som helhet när det gäller besök, preliminärt resultat i oktober är 66 procent för besök. Avseende operation och behandling däremot, uppnår nu sjukhuset som helhet grundkravet för kömiljarden det vill säga en måluppfyllelse med +70 procent av patienterna får sin operation/behandling inom 60 dagar. Även här är det fyra av fem divisioner som klarar grundkravet och den femte divisionen närmar sig. Jämfört prestationskravet gör sjukhuset bedömningen att detta kan nås under våren 2015 för sjukhuset som helhet. Det högre kravet, om 80 procent, mot grund- och prestationskrav kan nås för delar av sjukhuset under Ackumulerat utfall (januari-oktober) Sjukhusets ackumulerade DRG-produktion är DRG-poäng (-2,7 %) lägre än budget till och med oktober månad 2014, ( DRG-poäng i september). Antalet övriga besök understiger budget med besök (-2,7 %), ( besök i september). Hänsyn har tagits till sjukhusets organisatoriska förändringar, vårdval samt den produktion som ännu inte DRG-satts (se även tabell nedan). Förändring mot föregående månad bedöms till stor del bero på periodiseringseffekter. Avvikelsen mot ackumulerad budget hänförs till hälften av effekter av psykiatrins omstrukturering i slutenvården (1 100 DRG-poäng) vilket även påverkar C-läns intäkterna.

27 7 (15) Slutenvård/ Öppenvård Ack Budget kontakter 2014 Antal kontakter 2014 Diff ack utfall ack budget Antal kontakter 2013 Antal kontakter Ack Budget DRG 2014 Vägd DRG inkl ej DRG-satta 2014 Diff ack utfall ack budget Vägd DRG inkl ej Diff DRG-satta 2013 Sluten vård Dagsjukvård Läkar besök Övriga besök Sa: Slutenvård Slutenvården har ett underskott på DRG-poäng ( DRG-poäng i september) jämfört med budget vilket framförallt är en effekt av att: Under perioden januari till oktober hade sjukhuset i genomsnitt drygt 25 vårdplatser (-4 %) färre öppna jämfört med föregående år samma period. Det är dock en ackumulerad förbättring med 5 vårdplatser jämfört med september i år. Under hösten har produktionen ökat när antalet stängda vårdplatser minskar både jämfört våren 2014 och hösten 2013 men fortfarande inte helt i nivå med budget. Den ackumulerade beläggningen i den somatiska vården är fortsatt hög (95 %) jämfört med föregående år (92 %). Antalet överbeläggningar under perioden januari till oktober är 3,4 procent av de disponibla vårdplatserna och är 35 procent fler jämfört med föregående år. Medelvårdtiden per patient är något lägre än 2013 och är 5,2 dagar. Genomsnitts-DRG per patient har ökat med 3 procent i den somatiska vården, vilket tyder på att vi har haft mer resurskrävande patienter. Framförallt ökar snittvikten på medicin och thoraxdivisionen (4,3 %), kirurg- och onkologdivisionen (3,4 %) samt kvinnaoch barndivisionen. Verksamhetsområdena neonatologi (16,3%), brännskadecentrum (14,3%), njurmedicin (13,5%) och plastikkirurgi (11,2%) har ökat sitt genomsnitts DRG med mer än 10 procent. Omstruktureringen av den psykiatriska slutna vården fortsätter, vilket innebär nya behandlingssätt med kortare medelvårdtider men med ökade sammantagna resurser. Det har fått till effekt att DRG inte speglar psykiatrins verksamhet. Genomsnitts DRG per slutenvårds patient har minskat med 18,5 procent trots en förväntad DRG ökning per patient - särskilt med hänsyn tagen till att man stängt några vårdplatser. Sjukhuset uppskattar denna effekt till ca DRG-poäng tom oktober 2014 jämfört med Produktionen förskjuts fortlöpande från slutenvård till öppenvård. I slutenvården har 700 färre patienter behandlats samtidigt har drygt fler patienter behandlats i dagsjukvård exklusive omorganisationer. En effektivisering i slutenvården sker fortlöpande genom minskade medelvårdtider och att genomsnittspatienten har en något högre DRG-poäng i jämförelse mot föregående år. Ytterligare åtgärder är att sjukhuset i ökande omfattning polikliniserar vården från slutenvård till öppenvård. En effektivisering sker även genom att vård som tidigare utfördes av läkare överförs till andra personalkategorier såsom sjuksköterskor och sjukgymnaster.

28 8 (15) Öppenvård Antalet läkarbesök inklusive dagsjukvård understiger budget med besök (-1,1 %), exklusive barnspecialistmottagningarna och vårdval. DRG-poängen överstiger budget med poäng (3,6 %). Samtidigt har fler patienter behandlats i öppenvården jämfört med samma period Övriga besök understiger budget med besök (-2,9 %) och utfallet är drygt fler besök än samma period föregående år. Underskottet av antal läkarbesök är av budgetteknisk karaktär medan underskottet av övriga besök bedöms delvis vara en effekt av andra behandlingsstrukturer. C-länsvård Sjukhusets ackumulerade vårdproduktion för DRG understiger budget med poäng till och med oktober 2014 ( DRG-poäng till och med september). Avvikelsen mot ackumulerad budget hänförs till merparten av effekter av psykiatrins omstrukturering i slutenvården (1 100 DRG-poäng) vilket även påverkar C-läns intäkterna. Slutenvården producerade 5,2 procent färre DRG-poäng än budgeterat medan läkarbesöken och dagsjukvården tillsammans producerade 3,9 procent fler DRG-poäng än budgeterat. Antalet patienter som behandlats inom slutenvården har minskat med 650 patienter medan den ökar inom öppenvården med fler patienter jämfört med föregående år när hänsyn tas till organisatoriska förändringar. Antalet övriga besök understiger budget med besök (- 2,4 %), ( besök september). Produktionen ökar med drygt besök jämfört med föregående år. Bedömningen är att sjukhuset kommer att producera i nivå med C-läns beställningen för den somatiska vården, inklusive den utökade beställningen, förutsatt att personalförsörjningen fortsätter att förbättras så att vårdplatser kan hållas öppna enligt plan. Slutenvård/ Öppenvård Ack Budget kontakter 2014 Antal kontakter 2014 Diff ack utfall ack budget Antal kontakter 2013 Antal kontakter Ack Budget DRG 2014 Vägd DRG inkl ej DRG-satta 2014 Diff ack utfall ack budget Vägd DRG inkl ej Diff DRG-satta 2013 Sluten vård Dagsjukvård Läkar besök Övriga besök Sa:

29 9 (15) Akademiska sjukhuset Utfall Beställnig Beställning C-län ackum. ackum. Utfall föreg år ackum. Utfall jmf Utfall jmf beställning föreg år % % Totalt antal producerade DRG-poäng exkl övriga besök ,2% -1,2% DRG-poäng sluten vård ,2% -4,2% Övriga besök, sjukvårdande behandling, antal ,7% 3,1% Vårdval Sjukhuset förväntas att producera i nivå med utfall 2013 vilket är divisionernas planer för Akademiska sjukhuset Vårdval Ack. Utfall 2013 Ack. Utfall 2014 Diff i% Katarakter antal läkarbesök ,6% Katarakter dagsjukvård ,6% Katarakter läkarbesök DRG-poäng ,4% 354 Övriga besök katarakter ,3% Övriga besök ögonbottenfotografering ,7% Övriga besök ljusbeh helår ,8% Gynekologi läkarbesök Antal Gynekologi läkarbesök DRG-poäng Utfall helår 2013 Strukturersättning I strukturersättning för 2014 har sjukhuset övertagit barnspecialistmottagningarna i länet från Primärvården. Produktionen ingår inte i produktionsbudgeten utan redovisas särskilt. Till och med oktober har mottagningarna i genomsnitt haft cirka 750 läkarbesök och 660 övriga besök. Akademiska sjukhuset Barnspecialistmottagningar C-län Ack. Utfall 2014 Årsprognos Utfall helår 2013 DRG-poäng Läkarbesök 551 Antal Läkarbesök Antal övriga besök Riks- och regionvård Antal DRG-poäng inom riks- och regionvården är ackumulerat minus 3,7 procent jämfört mot budget, -895 DRG-poäng, (-3,7 % tom september), och antalet övriga besök är minus 6,1 procent jämfört mot budget, besök (-5 % tom september), Den genomsnittliga DRG-vikten inom slutenvården har ökat med 2,9 procent samtidigt är andelen kontakter som inte DRG registrerats en osäker faktor. Slutenvård/ Öppenvård Ack Budget kontakter 2014 Antal kontakter 2014 Diff ack utfall ack budget Antal kontakter 2013 Antal kontakter Ack Budget DRG 2014 Vägd DRG inkl ej DRG-satta 2014 Diff ack utfall ack budget Vägd DRG inkl ej Diff DRG-satta 2013 Sluten vård Dagsjukvård Läkar besök Övriga besök Sa:

30 10 (15) Årsprognos Produktionsresultatet för de två första höstmånaderna visar en positiv ökning av produktionen samt att antal operationer ökar i kombination att målen för köerna klaras till ökande del. En sammantagen bild ger att sjukhuset sakta återhämtar vilket ger en positiv produktionsutveckling inför Prognosen är att Akademiska sjukhuset kommer att producera i enlighet med budget för C- länsvården i den somatiska vården och att köerna kommer att kortas 2014, jämfört med hösten 2013 och våren Detta förutsätter dock att sjukhusets personalförsörjning ytterligare förbättras de två sista månaderna samt att ytterligare vårdplatser öppnas. Den psykiatriska vården producerar något högre än föregående år men omstruktureringen av verksamheten samt tillkortakommandet vad gäller nuvarande DRG ersättning för psykiatrisk vård innebär att budget inte uppnås. För riks- och regionvården kommer mer vård att produceras än föregående år, men inte i nivå med budget. Det är framförallt slutenvården samt omstruktureringen mellan sluten- och öppenvård som påverkar resultatet. Nyckeltalet Lika eller minskad kostnad per DRG kommer inte att uppnås Detta beror på att kostnaderna ökar mer än uppräkning för personalkostnaderna till följd av ökade lönekostnader, lönerevision, strukturella förändringar samt ökade övriga kostnader främst hyreskostnader, medicinskt material och läkemedel. DRG-systemet beskriver inte psykiatrins verksamhet (se även ovan), vilket även bekräftas av Socialstyrelsen. Akademiska sjukhuset Utfall Budget Utfall Utfall föreg Utfall jmf år Total produktion, C-län, Riks&Region inkl LOV och barnspecmottagningarna ackum. ackum. jmf budget % föreg år % Totalt antal producerade DRG-poäng ,6% -1,2% DRG-poäng sluten vård ,9% -2,9% DRG-poäng läkarbesök inkl dagsjukvård, kirurgi, medicin ,5% 3,4% DGR-poäng sjukvårdande behandling Vårddagar, antal ,2% Vårdtillfällen, antal ,4% -4,0% Dag-sjukvård, kirurgi, medicin, antal ,9% 1,3% Läkarbesök, antal ,0% 2,9% Sjukvårdande behandling, antal Övriga besök, antal ,0% 2,3% Totalkostnad / producerad DRG ,3% 8,9% Antal producerade DRG-poäng / årsarbetare inkl inhyrd personal 14,5-15,3-4,8% Personalkostnad inkl inhyrd personal / antal producerade DRG-poäng ,6% 8,9%

31 11 (15) Medarbetare Senaste månadens utfall (oktober) I oktober minskades antalet stängda vårdplatser något. Men fortfarande är fler vårdplatser än beräknat stängda framförallt på grund av kapacitetsbrist, framförallt på kirurg- och onkologidivisionen. Jämfört med oktober föregående år har sjukhuset 221 fler månadsarbetare jämfört med samma period föregående år. Det saknas operationssjuksköterskor framförallt på neurodivisionen. De 29 sjuksköterskor som påbörjat sin vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterskor eller operationssjuksköterskor läsåret 14/15 kommer fortlöpande ersättas med vikarier. Belastningen på den slutna vården är fortsatt hög vilket påverkar bemanning och arbetsmiljö i den slutna vården. Positivt är att den somatiska vården hade 25 fler disponibla vårdplatser öppna under oktober i år jämfört med föregående år. Samtidigt var beläggningen högre, 97 procent att jämföras med 94 procent i oktober föregående år. Antalet överbeläggningar under månaden har ökat med 35 procent. Ackumulerat utfall (januari-oktober) och årsprognos Akademiska sjukhuset har sedan 2013 haft en ansträngd personalförsörjningssituation framför allt inom vissa avdelningar inom sluten vården, och på anestesi- och operationsenheter med främst en brist på sjuksköterskor. Till följd av detta har sjukhuset därför stängt vårdplatser och har haft en lägre operationskapacitet än plan. Under årets första tio månader har 4 procent färre vårdplatser varit öppna i den somatiska vården i jämförelse med samma period föregående år. Positivt är att personalförsörjningsläget har förbättrats och andelen stängda vårdplatser sjunker men dock inte i den takt som planerats. Till och med oktober har sjukhuset successivt ökat antalet månadsanställda och för närvarande har sjukhuset drygt 151 fler månadsanställda (148 fler i september) jämfört med januari 2014 med en personalomsättning på knappt 10 procent. Under året har sjukhuset ökat med 57 fler tillsvidareanställda sjuksköterskor jämfört med januari 2014 och personalomsättning är på över 10 procent. Beräkning har gjort ifrån data från headcount rapporten och kan inte jämföras mot tidigare data. *Alf verksamhet och driftprojekt Sjukhuset har ökat med i genomsnitt 205 årsarbetare jämfört med 2013 varav Alf-tid och externa projekt är 13 årsarbetare fler. Återstår 192 årsarbetare. I och med att sjukhuset har tagit över barnspecialistmottagningarna från Primärvården ökar närvarotiden med

32 12 (15) knappt 21 årsarbetare och effekt av närpsykiatrin i Enköping är 7 årsarbetare (se tabell nedan). Förändring av närvarotid mätt i antalet årsarbetare mellan ackumulerat tom september (exklusive Alf-verksamhet, driftprojekt och externa projekt) Yrkesgrupp AS totalt Förändring i % Varav barnspec mott. och psykiatrin i Enköping Läkare 29 3,2% 1 Sjuksköterska 71 4,0% 11 Usk/skötare mfl 44 3,1% 2 Ledning 7 2,7% 0 Adm/handläggare 12 2,0% 4 Psykolog 13 14,7% 10 Övrigt 17 2,3% 2 Summa AS Övertiden har ökat med 8 årsarbetare (8 %) jämfört med föregående år samtidigt har antalet timanställda ökat med 2 årsarbetare. Främsta anledning till ökningen av övertid är en kraftig ökning under sommarmånaderna. I oktober är övertiden högre än 2013 men inte i nivå med tidigare månader. Även arbetad tid under jour och beredskap har ökat med 6 årsarbetare (6 %) jämfört med föregående år. Timlönekostnaden ökade med 3,3 procent för perioden. Den sista löneöversynen gjordes i september. Årets löneöversyn blev 3,5 procent där främst sjuksköterskegruppen fick särskilda satsningar vilket översteg den budgeterade nivån men bedömdes vara en nödvändig satsning för att kunna behålla och rekrytera personal. Sjukfrånvaron till och med september är 4,9 procent vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med Långtidssjukfrånvarons ökning har planat ut medan korttidssjukfrånvaron ökar mer än förväntat. Sjukhuset förväntas inte kunna uppnå målet med en sjukfrånvaro på 4,6 procent för Kostnaderna för inhyrd personal för perioden till och med september är 37,5 miljoner kronor vilket är 19,6 miljoner kronor högre än budget. Sjukhuset prognostiserar en avvikelse från årsbudget med 18,7 miljoner kronor. Psykiatridivisionen har merparten av underskottet för inhyrd personal. Divisionen har fortsatta problem att bemanna med hyrläkare på grund av ökad konkurrens från främst Stockholms län. I det prognostiserade underskottet ingår kostnader för medicinavdelning 70 D2 som tillfälligt öppnades under våren, som bemannades av hyrsjuksköterskor samt för medicin- och thoraxdivisionens sommarbemanning av vissa vårdplatser. Även neurodivisionen har fått en eskalerande kostnad för inhyrd övrig personal på grund av bemanningsproblem inom läkarsekreterarorganisationen. Sjukhuset kommer att under resten av året 2014 och under 2015 fortsatt att ha fokus på personalförsörjningen på kort och långsikt. Sjukhuset lämnade redan i våras ett programförslag till produktionsstyrelsen om arbetet med att åtgärda obalansen Eftersom resursbristen på specialistsjuksköterskor och vissa läkarspecialiteter är av nationell karaktär och förväntas bestå under 2015 är det särskilt viktigt att utveckla arbetssätt och kontinuerligt arbeta med långsiktiga aktiviteter för att förbättra arbetsmiljö och säkra vårdproduktionen. Det återstår mycket arbete med att få en stabil personalförsörjningssituation och sjukhuset arbetar på olika områden för att stärka vården.

33 13 (15) Akademiska sjukhuset Utfall Riktvärde/Mål/ Nyckeltal medarbetare 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,3 % - - Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 3,6 % - - Total sjukfrånvaro, % 4,9 % 4,60 % 4,8 % Inhyrd personal, mnkr 37,5 mkr 21,3 mkr 40 mkr Bilagor 1. Årsprognos

34 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr Utfall Budget Utfall Budget Utfall Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS ) Fast ersättning från HSS ) Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård ) Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter ) Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare ) Lönekostnader övrig personal ) Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal ) Vårdval specialistvård Köpt vård ) Läkemedel ) Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material ) Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader ) Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar ) Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Noter prognos: 1) Utökad beställning på 22,1 mnkr. Prognosförändringen är i balans. 2) Återbetalning av målrelaterad ersättning från 2013 (-1,9 mnkr) samt en bedömd återbetalning av målrelaterad ersättning 2014 (-13,5 mnkr). Prognosförändringen är i balans. 3) Fortsatt brist på ssk och fortsatt stängda vårdplatser utöver plan innebär svårigheter att klara den elektiva vården varvid intäktskravet för riks- och regionintäkter prognostiseras att undersiga budget med -40 mnkr. 4) Detaljerad redovisning per kontogrupp, återfinns nedan. Övriga intäkter avviker positivt 63,3 mnkr mot budget. Detta beror främst på uppbokningar av ej utnyttjade ALF-medel. 5) Prognosen för läkarlöner förväntas ge ett överskott mot budget på 8 mnkr. Varav 10 mnkr utgör ett överskott mot budget för ej uttagen ALF-tid och 2 mnkr utgör ökade kostnader pga den utökade beställningen. 6) Personalkostnader utöver budget pga effekter av lönerevision och strategiska lönesatsningar utgör 51,3 mnkr av prognosen medan 1,3 mnkr står för utökade kostnader för den utökade beställnignen. 7) Kostnaderna för inhyrd personal prognostiseras överstiga budget med 18,7 mnkr. Kostnadsökningarna återfinns inom psykiatridivisionen, medicin- och thoraxdivisioen samt neurodivisionen. 8) Budgeten för köpt vård prognostiseras ett överskott på 15 mnkr. Flera divisioner har arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för köpt vård. 9) Kostnadsökningar pga den utökade beställningen. 10) Ökat antal laparoskopiska ingrepp, operationer med robot och dyra implantat är kostnadsdrivande (30 mnkr). 1 mnkr utgör ökade kostnader pga den utökade beställningen. 11) Detaljerad redovisning per kontogrupp, återfinns nedan. Prognosförändringen avser ökade kostnader pga den utökade beställningen. 12) Investeringar genomförs inte i den takt som planerats vilket medför att budgeten för avskrivningar inte nyttjas. Prognosen är därför 15 mnkr lägre än budgeterat.

35 4) Övriga intäkter Utfall Utfall Helår Alf medel Försäljning av hälso och sjukvård, exkl tandvård Försäljning av medicinska tjänster Försäljning av andra tjänster Försäljning av material och varor Erhållna bidrag Övriga intäkter ) Övriga kostnader Utfall Utfall Helår Köp av hälso och sjukvård, exklusive tandvård Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor Lämnade bidrag Temporära KD kostnader Hyra/leasing av anläggningstillgångar Energi med mera Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Kostnader för transportmedel Transporter och frakter Resekostnader Information och PR Representation och övriga försäljningskostnader Tele och post Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader Övriga tjänster Övriga kostnader Förlust vid avyttring och utrangering av anläggtillgångar

36

37 Månadsrapport Oktober 2014 Lasarettet i Enköping

38 2 (9) Ekonomi Senaste månadens utfall Oktober månad landade på ett 0-resultat vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,6 miljon kronor. Intäkter för producerad c-länsvård understiger budget med 0,8 miljon kronor i perioden. Förvaltningsexterna röntgenintäkter understiger budget med 0,6 miljoner kronor. Personalkostnader understiger budget med 3 miljoner kronor och kostnad för inhyrd personal ligger 1 miljon kronor över budget i perioden. Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget % Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Ackumulerat utfall Lasarettets ackumulerade utfall till och med september är -19,4 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor lägre än budget. Intäkterna ligger 4,8 miljoner kronor lägre än budget. Riks- och regionvårdsintäkter ligger 4,3 miljoner kronor under budget vilket till största delen förklaras av en högre budgeterad c-länsproduktion än beställning motsvarande 6,9 miljoner kronor. Den rörliga c-länsintäkten ligger 5,7 miljoner kronor över budget varav ersättning inom vårdavtal ligger 13,6 miljoner kronor över budget medan vårdvalsintäkter avviker med -7,9 miljoner kronor. Detta förklaras av en hög produktion vid den kirurgiska verksamheten, vilket beskrivs under produktionsavsnittet. Förvaltningsexterna röntgenintäkter avviker negativt mot budget med 6,9 miljoner kronor i perioden, se årsprognos. Fast ersättning från HSS avviker mot budget med -0,4 miljoner kronor till följd av ej uppnådda tillgänglighetsmål. Lasarettet har budgeterat för ett bortfall motsvarande 6 månader. Kostnaderna ligger 3,8 miljoner kronor under budget i perioden. Personalkostnaden inklusive inhyrd personal ligger 3,3 miljoner kronor under budget till följd av vakanta tjänster. Utfallet för personalkostnad exklusive inhyrd personal ligger i perioden 7,6 miljoner kronor under budget. Verksamheternas vakansutrymme har till stor del använts för finansiering av övertids-, vikariesamt sjuklönekostnad. Utfallet för inhyrd personal är 9,3 miljoner kronor vilket är 4,3 miljoner kronor över budget. Kostnadsökningen är främst inom Kirurgavdelningen och IVA där bristen på sjuksköterskor är påtaglig. Kostnaden för medicinskt material fortsätter att öka. Utfallet ligger 4 miljoner kronor över budget och 4,9 miljoner kronor över föregående års utfall motsvarande period. 1,2 miljoner kronor av överskridandet förklaras av dyra implantat för vissa operationer som utförs inom ramen för samarbete med Akademiska sjukhuset. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget % Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Årsprognos Lasarettet prognostiserar ett resultat på -20,3 miljoner kronor vilket är oförändrat mot föregående månadsrapport och 13,3 miljoner kronor sämre än budget.

39 3 (9) En utvärdering av den ekonomiska effekten av lasarettets samarbete med Akademiska sjukhuset har genomförts i perioden. Utvärderingen visar att den totala nettoeffekten för lasarettet kommer att motsvara cirka -4,5 miljoner kronor i utebliven produktion för Lasarettet bedömer, trots den negativa ekonomiska effekten, samarbetet som en viktig framgångsfaktor både ur ett förvaltningsperspektiv och ett landstingsperspektiv. Dock befarar lasarettet att det föreligger en väsentlig risk för att samarbetet medför negativa konsekvenser för övrig verksamhet om inte den ekonomiska aspekten hanteras. Lasarettet har ansökt om finansiering för produktion utöver beställning vid det kirurgiska verksamhetsområdet. Prognosen för kirurgiskt centrum pekar på en överproduktion motsvarande 480 DRG-poäng till ett ekonomiskt värde av 17,8 miljon kronor inom ramen för vårdavtal. Orsaken till överproduktionen har beskrivits närmare i ansökan och förklaras med operationssamarbetet med Akademiska sjukhuset samt ett antal protesoperationer som inte bedömts som vårdvalsoperationer. Det senare innebär att lasarettet kommer att utföra totalt antal protesoperationer enligt planering men inte kommer att uppnå volymen inom ramen för vårdval. Bedömningen är att ca 360 protesoperationer kommer att utföras inom ramen för vårdval vilket är 220 färre än planerat. Inom det medicinska verksamhetsområdet har lasarettet budgeterat och planerat för 167 DRG över beställning. Den ökade produktionen är planerad inom mottagningsverksamheten med syfte att korta väntetiden för både ny- och återbesök. En besvärlig bemanningssituation både gällande läkare och sjuksköterskor samt minskat antal vårdtillfällen delvis till följd av färre akutbesök medför att varken produktionsmålet eller beställning kommer att uppnås. Lasarettet prognostiserar att verksamhetsområdet tappar ca 187 DRG mot planering och ca 20 DRG mot beställning motsvarande ett intäktsbortfall på ca 7 miljoner kronor. Den landstingsgemensamma prismodell för Bild och funktionsmedicin som införts under året innebär lägre förvaltningsexterna intäkter för lasarettets Radiologiskt centrum. Vid beräkning av årseffekten bör volymförändringar beaktas vilket komplicerar prognosen men den uppskattas till mellan -8 och -12 miljoner kronor varvid lasarettet återgår till tidigare prognos på -10 miljoner kronor varav ca 8 miljoner kronor bedöms som landstingsintern transferering och 2 miljoner kronor som landstingsextern intäktsförlust. Återbetalning av målrelaterad ersättning uppgår för 2014 till 1,3 miljoner kronor vilket är 950 tusen kronor mer än budgeterat. Lasarettet har i budgeten tagit höjd för att tillgänglighetsmålen inte kommer att nås 6 av de 24 månaderna men gör bedömningen att målen endast kommer att uppnås 8 månader av 24 månader vilket är 10 månader färre än budgeterat. Målet gällande säkerställande av god hjärtsjukvård i form av kvalitetsindexpoäng kommer inte att nås vilket innebär en återbetalning med 300 tusen kronor. Personalkostnaden beräknas understiga budget med 5,1 miljoner kronor till följd av vakanta tjänster gällande specialistläkare, sjuksköterskor och chefsläkare. Kostnaden för inhyrd personal prognostiseras till 11,2 miljoner kronor vilket är 5,2 miljoner kronor över budget och en resultatförförsämring med 1,1 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Lasarettet har budgeterat 2,2 miljoner kronor till inhyrd personal för att frigöra egen personal till utvecklingsarbete men på grund av det ekonomiska läget ser lasarettet ingen möjlighet att genomföra dessa under året utan det får planeras in i nästkommande år. Kostnadsutvecklingen för medicinskt material är som tidigare påpekats fortsatt stigande. Lasarettet prognostiserar ett utfall på 5,8 miljoner kronor över budget varav 1,4 miljoner kronor är direkta kostnader för dyra implantat till operationer som utförs av Akademiska sjukhuset och som inte har finansieringstäckning via DRG-ersättning. Förskjuten tidplan gällande ombyggnationer samt entreprenörs övertagande av matsal medför att hyreskostnaden beräknas till 1 miljon kronor under budget. Övriga kostnader prognostiseras till 1 miljon kronor över budget vilket förklaras av kostnader för köpta sjukvårdstjänster i form av läkartjänster från andra landsting vilket är budgeterat som en personalkostnad.

40 4 (9) Investeringsplanen kommer att nås även om vissa investeringar förskjutits i tid vilket medför att avskrivningskostnaderna beräknas till 0,5 miljoner kronor under budget. Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget % Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Produktion Senaste månadens utfall Lasarettet justerade produktionsplanen i april utifrån fortsatt trend mot ökad öppenvård och minskad slutenvård. I förhållande till planering ligger öppenvårdsproduktionen under planering men slutenvårdsproduktionen överstiger plan. En retroaktiv korrigering av felaktigheter i administrationen kring strokevården där de multidisciplinära ronderna och den multidisciplinära rehabiliteringen på strokeavdelningen inte registrerats och kodats korrekt trots omfattande multidisciplinär rehabilitering har genomförts i perioden vilket förändrat även tidigare utfall. Lasarettet i Enköping Utfall Budget Utfall jmf Utfall föreg Utfall jmf Total produktion, C-län, år budget % månad månad föreg år % Riks&Region samt LOV Totalt antal producerade DRG-poäng ,6% 3,8% DRG-poäng sluten vård ,4% 18,9% DRG-poäng läkarbesök inkl dagsjukvård, kirurgi, medicin ,6% -11,9% DGR-poäng sjukvårdande behandling % 0,0% Vårddagar, antal ,4% Vårdtillfällen, antal ,9% 13,4% Dag-sjukvård, kirurgi, medicin, antal Läkarbesök, antal ,5% -5,9% Sjukvårdande behandling, antal Övriga besök, antal ,3% -8,2% Totalkostnad / producerad DRG ,7% -0,3% Antal producerade DRG-poäng / årsarbetare inkl inhyrd personal Personalkostnad inkl inhyrd personal / antal producerade DRG-poäng 1,90 1,84 3,1% ,5% 3,9% Slutenvård C-län exkl. vårdval: Under september har 441 slutenvårdstillfällen och 599 DRG utförts vilket är 216 DRG över plan.

41 5 (9) Vårdval: I september utfördes 24 vårdtillfällen inom vårdval höft- och knäproteser vilket är 35 vårdtillfällen under plan. Öppenvård C-län exkl. vårdval: 3694 läkarbesök och 332 DRG har utförts i perioden vilket är 507 besök och 47 DRG under plan och 273 läkarbesök och 31 DRG över beställning. Vårdval: 71 läkarbesök inom vårdval höft- och knäproteser har utförts under oktober vilket är 66 färre än planerad produktion. Inom vårdval gynekologi har 193 läkarbesök utförts vilket är enligt plan. Ackumulerat utfall Lasarettet har under årets inledning haft svårt att uppnå planerad produktion på grund av bemanningsproblem av vissa specialistkompetenser men har efter sommaren kommit i paritet med planering. Jämfört med motsvarande period föregående år har lasarettet en betydande högre produktionstakt vilket dels förklaras av att 2013 års produktion låg med tyngd på senare delen av året med anledning av ombyggnation på operationsenheten som färdigställdes sensommaren I maj installerades en ny CT kamera som var behäftad med fel vid leverans, vilket krävde omfattande reparation. Extrakörningar under helger och kvällar räddade dock produktionen och resultatet blev till och med något över önskad nivå under sommaren. Lasarettet i Enköping Utfall Budget Utfall jmf Utfall föreg Utfall jmf Total produktion, C-län, år budget % ackum. ackum. föreg år % Riks&Region samt LOV Totalt antal producerade DRG-poäng ,9% 7,5% DRG-poäng sluten vård ,2% 10,3% DRG-poäng läkarbesök inkl dagsjukvård, kirurgi, medicin ,8% 4,0% DGR-poäng sjukvårdande behandling ,0% 0,0% Vårddagar, antal ,9% Vårdtillfällen, antal ,3% 1,4% Dag-sjukvård, kirurgi, medicin, antal Läkarbesök, antal ,2% 2,8% Sjukvårdande behandling, antal Övriga besök, antal ,7% 5,2% Totalkostnad / producerad DRG ,8% -0,9% Antal producerade DRG-poäng / årsarbetare inkl inhyrd personal 1,80 1,73 3,7% Personalkostnad inkl inhyrd personal / antal producerade DRG-poäng ,0% -0,8% Slutenvård C-län exkl. vårdval: Slutenvårdsproduktionen fram till och med oktober ligger 458 DRG över plan och antal vårdtillfällen ligger 29 vårdtillfällen över plan. Inom de akutmedicinska verksamheterna har antal vårdtillfällen minskat till följd av ökad poliklinisering och ligger i perioden 20 DRG och 262 vårdtillfällen under plan vilket balanseras upp av en ökad produktion inom de kirurgiska specialiteterna.

42 6 (9) Vårdval: Lasarettet är en aktör i vårdval höft- och knäproteser. Till och med oktober har 284 operationer utförts vilket är 205 operationer färre än plan plan. Antalet förklaras dels av att vårdåtaganden initierades innan vårdval infördes , bristfälligt remissunderlag samt att många patienter valt att vänta eller att det förelegat medicinska skäl att avvakta med operation. En överenskommelse träffades med Hälso- och sjukvårdavdelningen att inte avvisa remisser som saknade uppgift om vårdval. Remisser inom ASA 1-2 skulle av lasarettet klassas som att patienten valt att avstå sin möjlighet att välja vårdgivare. Ett flertal av dessa bristfälliga remisser felregistrerades. Remissregistreringen förbättrades under senhösten 2013 och informationen till remittenterna kompletterades i mars 2014 av Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Ett arbete med att identifiera och rätta upp de felaktiga registreringarna slutfördes före sommaren. Principen för rättning var att alla remisser som anlänt efter och som klassas som ASA1-2 ändrades till vårdval. En oväntat stor andel besök och vårdtillfällen härrörde från perioden före Även antalet forskningspatienter opererade på lasarettet av operatörer från Akademiska har inverkat på fördelningen mellan vårdval och vårdavtal. Öppenvård C-län exkl. vårdval: Läkarbesök ligger 68 DRG och 1021 läkarbesök under plan men 70 DRG och 1114 läkarbesök över beställning. Antal övriga besök 241 över plan. Vårdval: 776 öppenvårdsbesök inom vårdval höft- och knäproteser har utförts under året vilket är 364 färre än planerad produktion. Förklaring se under vårdval slutenvård. Inom vårdval gynekologi har 2112 läkarbesök utförts vilket är 538 fler än plan. Årsprognos Lasarettets totala DRG-produktion beräknas uppnå planerad produktion. Lasarettet har budgeterat och planerat för 167 DRG över beställning inom det internmedicinska verksamhetsområdet. Den ökade produktionen är planerad inom mottagningsverksamheten med syfte att korta väntetiden för både ny- och återbesök. Den planerade öppenvårdsproduktionen beräknas uppnå plan men minskade akutmedicinska slutenvårdstillfällen till följd av ökad poliklinisering samt brist på specialistläkare medför att slutenvårdsproduktionsmålet för medicinskt centrum inte kommer att uppnås. Lasarettet har genomfört ett antal förändringar i syfte att minska undvikbara inläggningar med förstärkt kompetens på akuten och vårdavdelningarna, förstärkt utskrivning och mobilt sviktteam. För att ytterligare minska antalet undvikbara återinläggningar inom 30 dagar planerar lasarettet att skapa en ny vårdkedja, där ca 30 patienter per vecka erbjuds en läkarkontakt (besök/telefon) i nära anslutning efter utskrivning från medicinavdelningarna. Effekten blir en ökad öppenvårdsproduktion men sannolikt även ytterligare minskning av slutenvårdsproduktion. Som tidigare framgått har det skett en förskjutning av vård från vårdval protes till vårdavtal protes och ryggkirurgi. Orsaken till förväntat DRG-överskott inom vårdavtalet på nära 500 DRG-poäng inom Kirurgiskt centrum förklaras huvudsakligen av att vårdåtaganden artros/protes initierades innan vårdval infördes , samt att många av dessa patienter valt att vänta eller att det förelegat medicinska skäl att avvakta med operation eller bilateral operation. Ytterligare förklaring till överskottet är att protesforskningspatienter opererats på lasarettet av operatörer från Akademiska samt att ryggoperationer har utförts istället för protesoperationer. Inom vårdval höft- och knäproteser prognostiseras 220 färre operationer och 600 färre besök än plan men dessa kompenseras av motsvarande ökning inom ramen för vårdavtal. Vårdval gynekologi prognostiseras utföra c:a 750 fler besök än plan. Inom ramen för operationssamarbetet med Akademiska beräknas minst 300 patienter opereras inom både öppen och sluten vård. Än så länge omfattas mest patienter inom ortopedi (axel, knä, höft- och knäprotes, fot och rygg) varav rygg är ett nytt område men även urologi och plastikkirurgi är delaktiga. Under hösten har även neurokirurgi med baksträngsoperationer utförts. Även mottagningsverksamhet testas under hösten inom ortopedi. Samarbetet är positivt men det har inte skett utan påfrestning inom både organisation och ekonomi. På grund av den gynnsamma

43 7 (9) utvecklingen av väntelistan kommer ytterligare patientkategorier att övertas från Akademiska som till exempel urologisk stenkirurgi och hudförändringar. I maj månad påbörjades Nattprojektet, vilket har som mål att utföra MR undersökningar 3 nätter/vecka. Målet att utföra ca undersökningar nattetid under projektåret kommer sannolikt att nås. Lasarettet i Enköping Utfall Beställnig Beställning C-län ackum. ackum. Utfall föreg år ackum. Utfall jmf beställning % Utfall jmf föreg år % Totalt antal producerade DRG-poäng exkl övriga besök ,1% -1,3% DRG-poäng sluten vård ,1% -1,7% Övriga besök, sjukvårdande behandling, antal ,0% -6,9% Medarbetare Senaste månadens utfall Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat något jämfört med föregående månad, från 223,4 till 224,8. Kostnaden för hyrpersonal har ökat från 307 tusen kronor till 1,2 miljoner kronor. Antalet årsarbetare har ökat, från 447,5 till 449,4. Sjukfrånvaron har minskat något, från 4,98 till 4,94 procent. Ackumulerat utfall och årsprognos Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat från 218,8 till 226,2 och är en konsekvens av kostnaden för löneöversynen samt att kostnaden för obekväm arbetstid och övertid ökat jämfört med samma period föregående år. Vi räknar med att den genomsnittliga timlönekostnaden ökar ytterligare som en följd av årets löneöversyn men att den också kan komma att förändras med anledning av förändringar i personalstrukturen. Antal årsarbetare, exklusive hyrpersonal, har ökat från 419 till 429 jämfört med samma period föregående år, vilket ger en ökning med 2,4 procent. Närvarotiden för hyrpersonal motsvarar 6,5 årsarbetare per månad vilket är en ökning i jämförelse med föregående år då antalet motsvarade 4,3 årsarbetare per månad. Ökningen beror på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden men framförallt på rörligheten i sjuksköterskegruppen. Sjukfrånvaron har ökat från 4,88 till 4,94 procent jämfört med föregående år. Det är åldersgruppen yngre än 29 år som står för ökningen. Sjukfrånvaron har ökat för kvinnor medan den minskat för män. Flera av de långa sjukskrivningarna har diagnoser där rehabiliteringsåtgärder inte bedömts kunna påskynda tillfrisknandet. Som ett led i att försöka minska sjukfrånvaron fick samtliga enheter innan sommaren en genomgång av aktuell personalsituation. I genomgången redovisades bland annat resultatet av medarbetarenkäten, sjuktal, rehabiliteringsärenden, personalomsättning och resultat av avslutsintervjuer. Respektive enhet har utifrån detta sett över vilka åtgärder som bör vidtas för att minska sjukfrånvaron. Vi kan se att antalet långtidssjukskrivna har blivit något färre under de senaste månaderna. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 5,7 procent högre än föregående år. Ökningen beror dels på kostnaden för löneöversyn, men också på att antal årsarbetare har ökat. Den höga personalomsättningen i sjuksköterskegruppen bidrar också till de ökade personalkostnaderna med introduktion och dubbelgång. Kostnaderna för inhyrd personal är 9,3 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor högre än för samma period föregående år. Sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor är anledningen till den ökade kostnaden för hyrpersonal.

44 8 (9) Tabell: Lasarettet i Enköping Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,3 6,0 Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 10 2, Prognos 2014 Total sjukfrånvaro, % 4,9 4,4 5,0 Inhyrd personal, mnkr 9,3 6 11,2 Thomas Ericson Sjukhuschef Bilagor 1. Årsprognos

45 9 (9) BILAGA 1 Årsprognos Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr Utfall Budget Utfall Budget Utfall Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT Not INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Not prognos: 1) Produktionsökning motsvarande 480 DRG enligt ansökan 2) Omfördelning av höft- och knäprotesoperationer från vårdval till vårdavtal 3) Utökad budgeterad produktion uppnås ej 4) Minskade förvaltningsexterna röntgenintäkter till följd av ny prismodell 5) Vakanta tjänster läkare och sjuksköterskor 6) Fortsatt hög kostnadsutveckling 7) Kostnad för internränta till följd av minskat eget kapital och ökad investeringstakt 8) Kostnad för köpta läkartjänster från andra landsting

46

47 Dnr PV Månadsrapport oktober 2014 Primärvården

48 2 (5) Ekonomi Senaste månadens utfall Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Mnkr Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Periodutfallet är något sämre än budgeten för perioden. Detta förklaras främst av kostnader för inhyrd personal som i perioden överstiger budgeterade nivå med cirka 2 miljoner kronor. Förklaringen är att vårdcentraler som normalt inte behövt använda hyrläkare har haft detta behov och att det överhuvudtaget varit möjligt att få tag i hyrläkare. Ackumulerat utfall Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Mnkr Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Det ackumulerade utfallet för perioden januari till september är fortsatt bättre än budgeterad nivå. Den positiva intäktsutvecklingen i förhållande till budgeten har förstärkts och uppgår i perioden till + 8 miljoner kronor. Förklaringen är som tidigare rapporterats i huvudsak kopplad till förändrat arbetssätt med en breddinförd drop-in verksamhet och därtill hörande ökning av främst sjuksköterskebesök. Verksamhetens kostnadssida visar en positiv budgetavvikelse med + 5 miljoner kronor. Merparten av denna avvikelse förklaras av en positiv budgetavvikelse för personalkostnader. Aktuell avvikelse speglar inte ett önskvärt tillstånd då detta bland annat återspeglar den bemanningsproblematik som föreligger. Läkemedelsresultatet i perioden uppgår till cirka 7 miljoner kronor vilket är ungefär 2 miljoner kronor bättre än budgeterad nivå. Primärvården har uppfattat att det blir en väsentlig uppstramning av ersättningssystemet för läkemedel från och med Per verksamhetsområde förklaras budgetavvikelsen med cirka +7,5 miljoner kronor i vårdcentralsuppdraget och knappt + 2 miljoner kronor i anslagsfinansierad verksamhet. Av den positiva budgetavvikelsen i perioden motsvaras cirka 1 miljon kronor av Primärvårdens IT-avdelning, PV/IT. Enligt vårdavtalet ska eventuellt överskott i PV/IT regleras till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det föreligger i nuläget oklarheter kring villkoren för målrelaterad ersättning. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sina beslut gällande regelböcker för 2015 angett att retroaktiv tillämpning gäller för avgränsningen av på vilken nivå den målrelaterade ersättningen ska avläsas. Obeaktat hur den målrelaterade ersättningen bedöms så kommer Primärvården att betala tillbaks kapiteringsersättning för bristande måluppfyllelse gällande läkarbesök inom sju dagar. Den aktuella händelsen är inte periodiserad i periodutfallet men ingår i prognosbedömningen. För 2014 har Primärvårdens omsättning minskat vilket förklaras av de verksamheter som från årsskiftet flyttat till Akademiska sjukhuset, förvaltningen Hälsa och habilitering och till Landstingets ledningskontor.

49 3 (5) Årsprognos Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Mnkr Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Primärvården ligger, mot bakgrund av de förklaringsposter som angetts till det ackumulerade periodutfallet, kvar på en prognos om + 8 miljoner kronor. Verksamhetsmässigt levererar Primärvården mer verksamhet och i det avseendet bättre tillgänglighet än föregående år. Detta sker i allt väsentligt inom samma kostnadsnivå som föregående år. Det är viktigt att betona att det resultat som förväntas för 2014 kommer dels ur en delvis överkompenserad läkemedelsersättning och dels genom stimulansmedel för exempelvis multimodala team och kognitiv beteendeterapi. Den senare posten har Primärvården inte budgeterat med stöd i att förutsättningarna och långsiktigheten i ersättningen är svårbedömd. I det prognostiserade resultatet för 2014 ingår läkemedelsresultatet med 8 miljoner och stimulansersättningen med 4 miljoner kronor. Praktiskt innebär det att den ordinarie vårdcentralsverksamheten enligt regelböcker inte går ihop ekonomiskt. Ovanstående är väsentligt att beakta när landstinget samtidigt väljer att försämra förutsättningarna för primärvården genom att inte räkna upp ersättning i nivå med kostnadsökningar och därutöver försämra exempelvis incitamentssystemet för läkemedel. Har det funnits för mycket pengar i läkemedelssystemet för öppenvård är det rimligt att korrigera för detta. Samtidigt behöver den samlade ersättningen till primärvård betraktas i ett sammanhang. Primärvården uppfattar inte att de signaler som förmedlats i beslut om regelböcker för 2015 visar på en ambition att skapa stabila förutsättningar för vårdnivå primärvård. Produktion Senaste månadens utfall Primärvården Utfall Budget Utfall månad Utfall jmf Utfall jmf månad månad föreg år budget, st föreg år, st Läkarbesök(inkl tel/rec) varav läkarbesök vc-uppdrag (inkl tel/rec) varav telefonrådg/receptförnyelse Övriga besök (inkl tel/rec) varav övriga besök vc-uppdrag (inkl tel/rec) varav telefonrådgivning Totalkostnad/produktion Not: Läkarbesöken är summan av fysiska läkarbesök och telefonkontakter/receptförnyelse. Det är ingen ny bild över utvecklingen som presenteras efter oktober månads produktionsutfall. Produktionen av läkarbesök ligger fortsatt över den nivå som gällde för samma period I förhållande till budget ligger produktionen under den planerade nivån. Skillnaden mellan utfall och budget motsvarar i perioden ungefär två allmänläkare med en årsproduktion om besök.

50 4 (5) Ökningstakten vad gäller övriga besök har mattats något under oktober. I förhållande till såväl budget som föregående år noteras dock en väsentlig produktionsökning. Det är som tidigare rapporterats företrädesvis sjuksköterskebesöken som har ökat kraftigt som en effekt av breddinförd drop-in verksamhet. Ackumulerat utfall Utfall Budget Utfall ackum Utfall jmf Utfall jmf Primärvården ackum. ackum. föreg år budget, st föreg år, st Läkarbesök(inkl tel/rec) varav läkarbesök vc-uppdrag (inkl tel/rec) varav telefonrådg/receptförnyelse Övriga besök (inkl tel/rec) varav övriga besök vc-uppdrag (inkl tel/rec) varav telefonrådgivning Totalkostnad/produktion Not: Läkarbesöken är summan av fysiska läkarbesök och telefonkontakter/receptförnyelse. Avvikelsen i läkarbesök förklaras även i det ackumulerade utfallet av att det varit färre läkare i produktion än budgeterad nivå. Primärvårdens genomsnittliga produktionskrav på läkarresursen motsvarar en årsproduktion på besök. Verksamhetens övriga besök ligger väsentligt över budgeterad nivå och bättre än föregående år. Förändrat arbetssätt med breddinförd drop-in vid samtliga vårdcentraler har främst bidragit till en ökad produktion av sjuksköterskebesök. När produktionsbudgeten fastställdes för 2014 kom den tillkommande volymen att underskattas. I jämförelse med föregående år uppgår den procentuella ökningen till 8,2 procent. Diagram utveckling av totalt antal besök per kategori och månad Diagrammet visar på en relativt stabil produktion vad gäller såväl läkarbesök som telefonrådgivning/recept. Övriga besök som samtidigt utgör en väsentligt större volym noterar en större spridning mellan olika månader. Genomsnittsvärdet besök uppgår till ungefär besök hos läkare eller som telefonrådgivning/receptförnyelse hos läkare. Motsvarande genomsnittsvärde är ungefär besök till övriga professioner.

51 5 (5) Den tillkommande produktionen har i huvudsak skett med samma personella resurser som föregående år. Förutom att detta indikerar en utvecklad produktionsplanering innebär det en väsentligt förbättrat produktivitet i verksamheten. Den genomsnittliga totalkostnaden per producerad enhet är i oktober 644 kronor vilket är drygt 30 kronor bättre än budget och föregående år. Årsprognos Med stöd i utfallet till och med oktober prognostiseras helårsutfallet för läkarbesök att bli lägre än budgeterat. Aktuell produktion bedöms dock vara i nivå med det genomsnittliga produktionskrav per läkare. Avvikelsen mot budget uppstår som en konsekvens av att det föreligger en bristsituation gällande allmänläkare samtidigt som den aktuella bristen inte fullt ut har kompenserats med hyrläkare. När det gäller övriga besök och då företrädesvis besök hos sjuksköterska så kommer dessa att väsentligt överstiga såväl budgeterad nivå som fjolårets nivå. Primärvården var som tidigare rapporterats väl försiktiga i de bedömningar som kom att göras när budgeten för 2014 fastställdes. Utvecklingen bedöms dock inte kunna fortgå i denna takt utan effekten bedöms ha klingat av redan under hösten Produktionsplaneringen för 2015 och vårdcentralernas budgetar för nästa år visar mer måttfulla ökningar. Att bevaka kapacitetsfrågan som en konsekvens av det ändrade arbetssättet kommer att vara väsentligt framöver. Detta mot bakgrund av att vissa verksamheter har slagit i kapacitetstak vad gäller såväl personalresurs som i vissa fall även lokaler. Primärvårdens fördjupade arbete med processdesign, -kartläggning och utveckling spelar en väsentlig roll för att säkerställa ett effektivt kapacitetsutnyttjande. Medarbetare Senaste månadens utfall Inget specifikt att rapportera gällande enskilt månadsutfall. Ackumulerat utfall och årsprognos En stor del av utvecklingen vad gäller måtten eller nyckeltalen i medarbetarperspektivet påverkas av den genomförda organisationsförändringen vid årsskiftet 20013/2014. Personalmixen, lönemixen och antal årsarbetare i verksamheten har påverkats när verksamheter gått till Akademiska sjukhuset, Hälsa och habilitering och till Landstingets ledningskontor. I sammanfattning bedöms det föreligga en adekvat styrning mot de uppställda riktvärdena med undantag av utvecklingen av antal årsarbetare. Riktvärdet/målet är uppställt utifrån en ambition att kunna tillsätta bland annat allmänläkare där målet i såväl kort som semilångt perspektiv bedöms vara omöjligt att uppnå. Sjukfrånvaron ligger fortfarande kvar på en nivå som motsvarar den som Landstingsfullmäktige fastställt som ett genomsnitt för landstingets samlade verksamheter. Det kan finnas en risk för att Primärvården når ett något högre sjukskrivningstal för 2014 än dagens nivå. I förhållande till det egna målet om 4,8 procent bedöms utfallet bli bättre. Kostnaderna för inhyrd personal var väsentligt högre under oktober än tidigare månader. Det finns en risk för att kostnaderna blir något högre än den prognos som lämnats. Det kommer dock att uppvägas av lägre personalkostnader. Primärvården Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 0,27 1,0 1,0 Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % Total sjukfrånvaro, % 4,4 4,8 4,5 Inhyrd personal, mnkr 16,

52 6 (5) Riktade frågor Primärvården har inte fått några riktade frågor i anslutning till månadsrapporteringen gällande utfall september. Primärvården har i början av maj 2014 riktat frågor om den formella hanteringen av målrelaterad ersättning för verksamhetsår Förutom ensidigt ändrade bedömningsgrunder innehåller beslutet rena felaktigheter med stöd i beslutade regelböcker för verksamheten. Med stöd i de beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattat om regelböcker för 2015 förstår Primärvården att kravet på målrelaterad ersättning riktas på enskild vårdcentral även för 2014 trots att regelboken anger att avläsning sker på vårdgivarnivå. En arbetsordning som innebär att vårdgivaren drygt tio månader in på nytt verksamhetsår informeras om förutsättningarna kan inte sägas återspegla en tydlighet i förutsättningar och spelregler för verksamheten. Primärvården har fortsatt en utestående fråga gällande den retroaktiva bestraffningen i form av kapiteringsavdrag gällande filialer för verksamhetsår Vare sig regelböckerna för 2013, 2014 eller 2015 anger att en sådan princip skall tillämpas. Per Elowsson Primärvårdsdirektör Bilagor 1. Samlad resultatrapport och årsprognos.

53 Årsprognos Primärvården tkr Utfall Budget Utfall Budget Utfall Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 BILAGA Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT Not INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning

54

55 Månadsrapport oktober 2014 Folktandvården

56 2 (5) Ekonomi Senaste månadens utfall Resultatet för oktober månad är positivt med 3,5 MSEK och därmed 1,4 MSEK bättre än budget. Intäkterna är bättre än budget med 1,2 MSEK där både tandregleringen och betalande vuxna är högre än vad som budgeterats. Samtliga kostnader ligger i nivå med budget med undantag för personalkostnaderna som ligger 1,1 MSEK under budget. Lönekostnader inklusive sociala avgifter ligger 1 MSEK under budget där 0,4 MSEK beror på lägre löner på grund av två färre anställda samt lägre genomsnittslön. Resterande differens härrör från felaktig budget. Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Ackumulerat utfall Resultatet ackumulerat oktober är 11 MSEK bättre än budget. Intäkterna för perioden är 1,4 MSEK bättre än budget. Betalande vuxna och tandregleringen har gått bättre än budget samtidigt som Frisktandvård samt Barn och Ungdom gått sämre än vad som beräknats. Barn och Ungdom är budgeterat på för stor volym. Personalkostnaderna avviker på löneraden med 6,2 MSEK mot budget. Lönenivån jämfört med föregående år är lägre med 1,8 MSEK, två färre årsarbetare ger ca 1 MSEK, resterande differens beror på missbedömningar i budget. Raden övriga personalkostnader avviker med 2,8 MSEK där minskade utbildningskostnader står för 1,6 MSEK och intern representation står för ca 1 MSEK. Övriga kostnader ligger 1 MSEK under budget där den största avvikelsen är lägre lokal- och fastighetskostnader. Den lägre kostnaden är en följd av att budgetanvisningarna för privata fastighetsägare inte stämmer överens med det verkliga utfallet. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Årsprognos Resultat ackumulerat oktober visar ett betydligt bättre resultat än budgeterat. Huvudorsaken till det bättre utfallet är de låga personalkostnaderna, av den anledningen justeras prognosen på personalkostnadsraden.

57 3 (5) Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Produktion Senaste månadens utfall Oktober månad har allmäntandvården haft fler patientbesök än budgeterat, +1,5%. Jämfört med samma månad föregående år har antalet besök varit lika. Därmed avviker antal besök från trenden tidigare under året då antalet besök varit färre än budgeterat och även jämfört med år För specialisttandvården har antalet besök varit färre än budget och även i jämförelse med föregående år. Under hösten 2013 bedrevs en kampanj för att öka antalet Frisktandvårdsavtal, någon kampanj har inte ägt rum i år något som syns i nettotillskottet av avtal. Folktandvården Utfall månad Budget månad Utfall månad föreg år Utfall jmf budget % Utfall jmf föreg år % Antal besök, allmäntandvård ,48% -0,04% Antal besök, specialistvård ,52% -4,52% Netto tillskott nya frisktandvårdsavtal sedan fg ,60% -46,48% månad Totalkostnad / antal besök ,81% -1,12%12 Ackumulerat utfall Antalet besök inom allmäntandvård och specialisttandvård har minskat jämfört med både budget och föregående år. Det positiva resultatet för allmäntandvården under oktober månad gör dock att avvikelserna är mindre än tidigare. Även när antalet patienter som fått vård mäts ses samma trend som för besöken. Antalet unika personnummer, patient ID, som fått vård har minskat under året och i slutet av augusti var antalet cirka 5 % färre än förra året vid samma tid. Under september och oktober har antalet unika patienter som fått vård ökat och efter oktober månad är skillnaden jämfört med samma period förra året 3,3 %. Inom specialisttandvården finns ett stort patienttryck som resulterat i köer. Under 2013 kunde satsningar på utbildning och förändrade arbetssätt minska köerna, under 2014 har köerna åter blivit längre. Specialiteterna tandlossning, endodonti (rotfyllning), bettfysiologi och specialiserad barntandvård har nu 4-6 månaders väntetid. Inom protetik är problemen störst och där är väntetiden för närvarande är 12 månader. Inom tandreglering finns inga köer. Det finns flera orsaker till att väntetiderna blivit längre. En orsak är att remissinflödet ökat inom flera specialiteter och särskilt stor är ökningen av remisser från privattandvården samt övriga hälso- och sjukvården. Dessutom har vakanser som visat sig svåra att ersätta uppkommit inom vissa specialiteter. Försäljningen av Frisktandvårdsavtal ligger under budgeterat mål. Aktiviteter för att öka försäljningen planeras men kommer inte att genomföras under Åtgärder Folktandvården har satt in flera åtgärder för att öka produktionen och därmed minska väntetiderna. Förändrade arbetstidsmodeller och en översyn av tidboksplaneringen utreds för att implementeras i början på nästa år. Rekrytering av kompetent personal är nödvändigt för att möta patienternas behov. Under 2014 har svårigheter att rekrytera flera personalkategorier uppstått, till exempel tandhygienister och tandsköterskor samt specialisttandläkare. Genom att vara delaktiga i utbildningen av ny personal försöker Folktandvården öka möjligheterna att tillgodose behovet. Nationellt utbildas inte tillräckligt med tandhygienister och Folktandvården försöker genom olika samarbetsorganisationer utöva påtryckningar för att få till stånd fler utbildningsplatser för tandhygienister.

58 4 (5) Folktandvården Utfall ackum. Budget ackum. Utfall ackum föreg år Utfall jmf budget % Utfall jmf föreg år % Antal besök, allmäntandvård ,95% -3,41% Antal besök, specialistvård ,56% -1,59% Antal i kö, specialistvård 753 Netto tillskott nya frisktandvårdsavtal sedan fg ,28% -19,85% månad Antal frisktandvårdsavtal vid periodens utgång ,56% 5,42% Totalkostnad / antal besök ,31% 17,81% Årsprognos Prognosen för 2014 är att antalet patientbesök inte kommer att nå budget. Återhämtningen under hösten gör dock att avvikelsen från budget för helår beräknas bli måttlig. Antalet Frisktandvårdsavtal kommer inte att nå budgeterat värde. Medarbetare Senaste månadens utfall Sjuktalet för oktober månad är 4.04 % och har ökat något jämfört med föregående månad då det uppgick till 3,97 %. Antal årsarbetare har ökat med tre årsarbetare den senaste månaden. Timlönekostnaden har ökat något från föregående månad från 201,26 till 201,58. Ackumulerat utfall jämfört med föregående år Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 368 och har minskat med två personer jämfört med föregående år. Tandhygienisterna minskade med en årsarbetare och tandsköterskor har minskat med två årsarbetare jämfört med föregående år samma period. Målsättningen är att rekrytera fler tandhygienister. Det är i dagsläget få sökande till utannonserade tjänster som tandhygienist och tandsköterska. Timlönekostnader Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 1,95% jämfört med helår Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 201,58 vilket kan jämföras med 2013, då timlönekostnaden uppgick till 197,73. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,04%, en minskning med 0,64% från föregående år samma period. Målet för 2014 är 4,4%. Den korta sjukfrånvaron har minskat med 0,19% och uppgick till 1,44. Den långa sjukfrånvaron har minskat med 0,44% och uppgår till 1,62%. Yrkesgruppen tandsköterskor har det högsta sjuktalet på 4,18%, därefter tandläkarna på 4,06% och tandhygienisterna 3,68 %. Inhyrd personal Inget behov av inhyrd personal finns. Folktandvården Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 1,97 Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % -2,0-0,5 Total sjukfrånvaro, % 4,04 4,4 Inhyrd personal, mnkr Bilagor 1. Årsprognos

59 5 (5) Bilaga 1 Årsprognos Årsprognos Folktandvården tkr Utfall Budget Utfall Budget Utfall Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Noter: 1. Intäkter enligt tandvårdstaxan sänks med 2,5 MSEK jämfört med budget. Prognosen sänks ytterligare jämfört med prognos T2 av två anledningar, intäktsnivån är hög i oktober vilket gör att intäkterna för november förväntas bli lägre. Till detta kommer osäkerhet kring intäktsnivån för december där många arbetsdagar försvinner vid jul. 2. Lönekostnaderna har ackumulerat oktober ett lägre utfall jämfört med budget beroende på färre anställda och lägre genomsnittlig personalkostnad i vissa åldersgrupper vilket gör att årsprognos justeras. 3. Medicinskt material har hitintills under året förbrukats mer än vad som antogs i budget varför årsprognos justeras. 4. Lokalkostnaderna är lägre än vad som budgeterats. I budgetanvisningarna var uppräkningsprocenten för privata hyresvärdar högre än vad som i praktiken blev fallet. Hyreskostnaden för privata fastigheter har därför varit lägre under året och årsprognos justeras därför.

60

61 Månadsuppföljning oktober 2014 Hälsa och habilitering Hälsa och habiliterings ledningskontor Kungsgärdets center S:t Johannesgatan 28 A Box Uppsala tel fax

62 2 (5) Ekonomi Senaste månadens utfall I tabellen nedan redovisas resultatet för oktober månad. Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Summa intäkter 25 24,8 15 0,2 Summa personalkostnader -17,5-16,8-12,7-0,7 Summa övriga kostnader -10,6-9,2-4,8-1,4 Summa avskrivningar/nedskrivningar -0,4-0,4-0,4 0 Resultat -3,5-1,6-2,9-1,9 Under oktober månad ligger intäkterna något högre än vad som har budgeterats, jämfört med föregående månad då utfallet var 3 mnkr högre än budget. Detta förklaras främst av att periodiseringen av ersättningarna för Närvårdsavdelningen ligger i fas. Personalkostnaderna ökar något jämfört med föregående månad, vilket främst förklaras av att många vakanser är återbesatta under oktober månad. Ackumulerat utfall Ackumulerat utfall jan-okt. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter 253,8 248,7 165,8 5,1 Summa personalkostnader -149, ,8 0,6 Summa övriga kostnader -93,5-91,7-47,6-1,8 Summa avskrivningar/nedskrivningar -4,2-3,6-4 -0,6 Resultat 6,7 3,4 3,4 3,3 Förra årets resultat för samma period var i paritet med budget. I år är resultatet något bättre och förvaltningen kommer att ha ett överskott vid årets slut. Återbesättningen av vakanser på förvaltningen ger ett visst genomslag i form av att det ackumulerade resultatet minskar från 5 mnkr till 3,3 mnkr aktuell period.

63 3 (5) Hörcentralens audionommottagning ackumulerat utfall jan-okt. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader -2,7-2,8-2 0,1 Summa övriga kostnader -1 0,6-0,7-0,4 Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat -1,7 0,8 0,3-1,3 Hörcentralens audionommottagning fortsätter att visa på ett underskott. Hjälpmedelskostnader Hjälpmedel exkl. inkontineshjälpmedel Månad År 2014 År 2013 Avvikelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov - - Dec - - S:A Förvaltningen vill visa hur hjälpmedelskostnaderna har ökat under året i jämförelse med året innan. Förvaltningen kommer, på sikta att lägga ett förslag att kostnaderna ska tas där de genereras. Det innebär att andra förvaltningar, som idag förskriver men där hälsa och habilitering får bära kostnader, ska själva ta kostnaderna. En omfördelning av nuvarande resurser måste ske för att förskrivarna ska få täckning av sina kostnader. Under 2015 kommer en uppföljning kostnaderna och en återrapportering till förskrivarna att göras för att öka medvetenheten om resursförbrukningen av förskrivandet.

64 4 (5) Årsprognos Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Förvaltningen har tidigare prognostiserat med ett nollresultat även vid underskott för audionommottagning ca tkr samt utebliven hyreskompensation 500 tkr. Efter oktober månads utfall, indikerar utvecklingen att förvaltningen högst sannolikt kommer att göra ett överskott år Detta under förutsättning att inget oförutsett och/eller extraordinärt inträffar under återstående delen av året. Hörcentralens audionommottagning Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Underskottet på ca 950 tkr för audionommotagningarna kommer att kvarstå även vid årets slut. Audionommottagningen har minskat med en 50 % - ig tjänst. Förvaltningen kan i dagsläget inte vidta fler åtgärder för att eliminera audionommotagningarnas underskott Produktion Produktionen är i stort sätt samma som föregående år och månad och förvaltningen prognostiserar med att produktionen kommer att öka något jämfört med år Medarbetare Senaste månadens utfall Den totala sjukfrånvaron för oktober är 3.46 procent och är en marginell ökning jämfört med föregående månad då vi låg på 3.41 procent. Jämfört med helår 2013 är den betydligt lägre och det gäller både korttids- och långtidssjukfrånvaron. Som väntat har antalet årsarbetare ökat något från 50 till 52. Timlönekostnaden har ökat marginellt från 6,98 procent till7.00. Den inhyrda personal som förvaltningen har är hyrläkare. Under oktober har vi använt hyrläkare till en kostnad av kr.

65 5 (5) Ackumulerat utfall och årsprognos Målet för den totala sjukfrånvaron för 2014 är 4.2%. Oktober månads utfall visar att vi har goda förhoppningar att nå upp till målet. Prognosen är att antalet årsarbetare kommer att öka ytterligare under året på grund av nya uppdrag som medfört nyrekryteringar. Vi anser att vår tidigare beskrivna prognos vad gäller förvaltningens timlönekostnad stämmer. Den organisationsförändring som förvaltningen genomgått samt nya uppdrag medför att timlönekostnaden troligen kommer att öka ytterligare framöver. Detta på grund av att timlönekostnaden för de medarbetare som vi nyrekryterar framöver sannolikt kommer vara högre än den genomsnittliga timlönekostnad vi har i dag. Hälsa och habilitering Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 7 % Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % ,4% Total sjukfrånvaro, % 3.41% 4.2% 4.2% Inhyrd personal, mnkr

66

67 Månadsrapport oktober 2014 Landstingets resurscentrum

68 2 (8) Ekonomi För att tydliggöra redovisningen för Resurscentrum har vi valt att lyfta ut den ekonomiska redovisningen för vårdsystemen som styrs ekonomiskt och verksamhetsmässigt via styrgrupp och objektägare. Fördelningen i siffror finns i bilaga 2. Senaste månadens utfall September månads utfall är 3 mnkr bättre än budgeterat resultat. Landstingets resurscentrum Asylverksamheten har en ökad intäkt för perioden med 2 mnkr. Det främsta skälet är att antalet asylboenden har ökat inom Uppsala län vilket påverkar den asylschablon som betalas ut till landstinget. Ackumulerat utfall Oktobers ackumulerade utfall är 19 mnkr bättre än budgeterat resultat. Landstingets resurscentrum Asylverksamheten har en ökad intäkt för perioden med 3 mnkr. Det beror på att antalet asylboenden har ökat inom Uppsala län vilket påverkar den asylschablon som betalas ut till landstinget. Intäktsbudgeten för smittspårning och obduktion finns inte budgeterat hos patientadministrationen. Beloppet överförs månatligen från Hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA) och Primärvården, vilket motsvarar överskott i utfallet på 0,9 mnkr. Arkivlösningen R7e, har 1 mnkr mer i intäkter och 1,2 mnkr lägre kostnader. Detta resultat påverkar som tidigare nämnts inte resultatet då medlen balanseras mellan åren. Verksamheterna ekonomi, personal, patientadministration och utdata har minskat personalkostnaderna med 4 mnkr i förhållande till budgeterad kostnad. Skillnaderna består främst av överförda tjänster till EPJ, bemanning av beslutstödsprojektet, föräldraledigheter och vakanser. Enheterna ekonomi och LRC-gemensamt har 2 mnkr i minskade kostnader för konsultkostnader. Vårdsystem Förvaltningsobjektet MedBild har lägre kostnader i förhållande till budget med 4 mnkr främst på grund av senarelagda projekt. EPJ 2,6 mnkr i lägre kostnader jämfört med budget. Nettoförändringen består av minskade avskrivningskostnader och konsultkostnader med 5 mnkr och ökade personalkostnader med 3 mnkr.

69 3 (8) Årsprognos Det prognostiserade överskottet för Landstingets resurscentrum för året är 6 mnkr. Landstingets resurscentrum Enheten patientadministration får 1,2 mnkr i intäkter för verksamheterna bårhus och smittspårning från Primärvården och HSA. Antalet asylboenden kommer att fördubblas i Uppsala län, vilket ger både ökade intäkter 3,8 mnkr men även en ökning av kostnader med 2 mnkr för asylverksamheten. Medräknat kostnaden för tillståndslösa kan det ge ett överskott på 1 mnkr för Utdataenheten har ,3 mnkr i lägre personalkostnader. Under året har tjänster och arbetsuppgifter avseende Cosmic Intelligence flyttats från Utdatat till EPJ. Resurscentrums enheter har haft ett antal föräldraledigheter och vakanser vilket ger lägre kostnader med 2,6 mnkr i förhållande till budget. Vårdsystem Multimedia och Bild- och informationssystem har i förhållande till budget lägre kostnader och intäkter motsvarande 2,6 mnkr. Anledningen till förändringen är senarelagda projekt vilket ger minskade konsult- och avskrivningskostnader. EPJ har lägre kostnader för avskrivningar med 2 mnkr och ökade personalkostnader med 2,6 mnkr enligt beslut i styrgruppen. Produktion Ekonomienheten har under året arbetat intensivt med att införa ett strukturerat sätt att arbeta med ständiga förbättringar och daglig styrning. Personalenheten har deltagit i arbetet med att hitta en modell för att möjliggöra för landstingets medarbetare att erhålla rabatt på UL-trafiken. Enheten får också i och med denna nya förmån ett utökat uppdrag då medarbetarna betalar årskorten via nettolöneavdrag. Personalenheten har också tagit ett utökat ansvar för landstingets administration och support till HR gällande löneöversynsarbetet. Årets resultat av förhandlingarna har lästs in via filer istället för som tidigare registrerats manuellt i HR-systemets webb. I september kompletterades resemodulen i lönesystemet med funktionalitet för att hantera utlägg. Det innebär att de mer än manuella utlägg kan hanteras på ett effektivare och mer kvalitetssäkrat sätt vilket i förlängningen frigör tid för annat arbete för både verksamhet och personalenheten.

70 4 (8) Senaste månadens utfall Landstingets resurscentrum Utfall månad Utfall månad föreg år Utfall jmf föreg år % Antal kundfakturor / årsarbetare Antal leverantörsfakturor / årsarbetare Antal lönespecifikationer / årsarbetare % Ackumulerat (snitt per månad) Landstingets resurscentrum Utfall ackum. Utfall ackum föreg år Utfall jmf föreg år % Antal kundfakturor / årsarbetare Antal leverantörsfakturor / årsarbetare Antal lönespecifikationer / årsarbetare % Medarbetare Senaste månadens utfall Antalet årsarbetare är 129, en ökning med 1 årsarbetare sedan redovisningen i september. Ökningen har skett hos EPJ och beror på deras satsning på att förbättra funktionaliteten i landstingets vårdsystem. Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 0,54 procent sedan föregående månad. Den ökade timlönekostnaden kan också hänvisas till satsningen inom EPJförvaltningen. Sjukfrånvaron har ökat med 0,16 procent sedan augusti månad. Ökningen beror på att många av medarbetarna har haft långdragna förkylningar. Ackumulerat utfall och årsprognos Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 3,91 procent jämfört med helår Ökning är förväntad med tanke på löneöversynen och planerade rekryteringar. Prognosen är en ökning av timlönekostnaden med 4 procent. Närvarotiden har ökat med 6 årsarbetare jämfört med samma period i fjol. Ökningen finns i huvudsak inom EPJ och vårdgarantin vid patientadministrationen. Utifrån det arbete som pågår vid Resurscentrums bedöms årsprognosen för ökningen av antalet årsarbetare till 8. Förvaltningen har en mycket positiv trend för sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat jämfört med 2013, från 3,54 till 2,98 procent. Minskningen har skett för frånvaro 2-14 dagar men även för den längre sjukfrånvaron > 60 dagar. Administratörer är den yrkesgrupp som har den högsta sjukfrånvaron med 3,88, vilket är en minskning med 2,44 procent jämfört med Vi prognostiserar att sjukfrånvaron blir 3 procent vid årets slut. Riktvärdet för sjukfrånvaron är satt till 4 procent. Personalkostnaden har ökat med 10,34 procent jämfört med Kostnaden är inom det budgeterade utrymmet. Ökningen beror huvudsakligen på löneöversynen och de satsningar som förvaltningen genomfört och som lett till att antalet årsarbetare har ökat. Ökningen beror i huvudsak på satsningar inom enheten EPJ. Landstingets resurscentrum Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,91 % 4 % Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 6 5 % 8 Total sjukfrånvaro, % 2,98 % 4 % 3,0 % Inhyrd personal, mnkr 0 0 0

71 5 (8) Bilagor 1. Årsprognos 2. Resultat Landstingets resurscentrum administration och vårdsystem

72 6 (8) Bilaga 1 - Årsprognos 1) Patientadministrationen ökar sina intäkter med 5 mnkr. Antalet asylboenden fördubblas i Uppsala län vilket gör att den statliga asylschablonen beräknas öka med 3,8 mnkr. 1,2 avser verksamheterna bårhus och smittspårning vilka togs över från Primärvården vid årsskiftet. Vårdsystemen som ingår i förvaltningsobjektet MedBild får 2,6 mnkr minskade intäkter från förvaltningarna till följd av minskade kostnader. 2) Lönekostnad läkare budgeteras på raden Lönekostnad övrig personal. 3) I prognosen för personalkostnader finns både minskade kostnader 4,7 mnkr för enheterna ekonomi, utdata, patientadministration, arkiv och bild- och informationssystem. Enheten för elektronisk journalhantering ökar sina personalkostnader i förhållande till budget med 3,6 mnkr. 4) Övriga personalkostnader ökar med 0,2 mnkr på grund av rekryteringskostnader och nyanställningar. 5) Köpt vård för asylsökande förväntas öka med 1,2 mnkr i förhållande till budget. 6) I prognosen ingår kostnader som avser laboratorieprover för smittspårning, obduktion och bårhus, förväntat utfall för 2014 är 3,2 mnkr i beloppet ingår 2,7 mnkr vilka budgeterades som extern övrig kostnad. 7) Köpt tandtekning och tandvård för asylsökande förväntas öka med 0,7 mnkr i förhållande till budget. 8) Dröjsmålsränteintäkterna har ökats i prognosen och internräntekostnaden har justerats ned i förhållande till budget. Totalt ger det en minskad finansiell nettokostnad med 0,3 mnkr.

73 9) I prognosen förväntas övriga kostnader bli 3,7 mnkr lägre än budget vilket fördelar sig per enhet enligt följande; bild- och informationssystem 0,4 mnkr, multimedia 0,6 mnkr, patientadministration 1,6 mnkr, ekonomi och LRC-gemensamt 1,1 mnkr. 10) Prognosen för avskrivningar minskar på grund av senarelagda investeringsprojekt för Förvaltningsobjektet MedBild och Elektronisk journalhantering. 7 (8)

74 Bilaga 2 Resultat Landstingets resurscentrum fördelat på administration och vårdsystem 8 (8)

75 Månadsrapport Oktober 2014 Landstingsservice

76 2 (11) Ekonomi Utfall oktober 2014 Landstingsservice redovisar ett resultat för oktober månad som uppgår till plus 1 miljon kronor, vilket är 4 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen är påverkad av lägre avskrivningar med anledning av försäljningen av Ulleråker, ökad försäljning av fastighetstjänster inom teknikavdelningen och en ökad utdebitering av timmar i projekt. Jämfört med föregående år är årets resultat 8 miljoner kronor bättre, där merparten kommer från högre försäljning av fastighetstjänster inom teknikavdelningen samt från högre hyresintäkter. Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Ackumulerat utfall per oktober 2014 Landstingsservice redovisar ett resultat per oktober månad som uppgår till plus 31 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget. De största avvikelserna kan hänföras till lägre kostnader för media, avskrivningar och räntor som till viss del möts av högre kostnader för inhyrda lokaler och lägre hyresintäkter. Merparten av nämnda avvikelser är resultatet av försäljningen av Ulleråkersområdet till Uppsala kommun per Utöver ovan redovisas lägre kostnader för personal samt lägre kostnad för planerat underhåll, en kostnad som på årsbasis kommer att motsvara budgeterad nivå. Jämfört med föregående år är årets resultat 9 miljoner kronor högre. Högre intäkter redovisas för hyror, städ, transport/logistik och fastighetsdrift, vilket delvis balanseras av lägre intäkter för telefoni. Personalkostnaderna är högre med anledning av den årliga lönejusteringen och effekten av gällande bemanningsplan. Övriga kostnader har reducerats i förhållande till föregående år med anledning av lägre kostnader för media och räntor. Högre inhyrningskostnader för lokaler på Ulleråkersområdet balanserar till viss del det positiva utfallet. Avskrivningar är 5 miljoner kronor högre än föregående år, vilket är en effekt av aktiveringar för avslutade investeringsprojekt. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Årsprognos Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2014 som är i ekonomisk balans och i enlighet med budget. Under början av året genomfördes en av de största fastighetsaffärerna i landstingets historia då Ulleråkersområdet såldes till Uppsala kommun. Resultateffekten för Landstingsservice innebär ett underskott om ca 9 miljoner kronor bl a med anledning av att stora delar av Kronparkens sjukhem m fl lokaler har hyrts tillbaka, detta för att ge möjlighet till behovsprövade evakueringar i samband med om- och nybyggnationer inom Akademiska sjukhuset.

77 3 (11) I övrigt så påverkas resultatet negativt av effekter från hyresmodellen med ca 11 miljoner kronor, effekter som endast gäller under Nämnda kostnadseffekter balanseras genom lägre kostnader för personal, energi och beräknad effekt från införande av komponentavskrivning fr o m Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Produktion Utfall oktober 2014 Fastighetskostnad/m 2 BRA är 12 procent högre än budget påverkat av ökade kostnader för inhyrda lokaler avseende Ulleråkersområdet och att basen för yta har minskat i samband med försäljningen av Ulleråkersområdet. Kostnaden är påverkad av en retroaktiv vattenfaktura från Uppsala Vatten avseende åren Årets utfall är jämförbart med föregående år. Mediaförbrukningen är ca 5 procent högre än budget, men i linje med föregående år. Budget är beräknad utifrån föregående års utfall. Utfallet för oktober är beräknad på en ytbas som exkluderar Ulleråker medan budget innehåller densamma. Mediakostnad kr/m 2 BRA är ca 11 procent högre än budget och drygt 5 procent högre än föregående år. Kostnaden är påverkad av en retroaktiv vattenfaktura från Uppsala Vatten avseende åren Driftkostnader är 60 procent högre än budget och föregående år. Driftåtgärder och fakturering har ökat, vilket är enligt plan för att på årsbasis komma ifatt med planerade åtgärder. Landstingsservice Utfall månad Budget månad Utfall månad föreg år Utfall jmf budget % Utfall jmf föreg år % Total fastighetskostnad/kvm ,9-0,7 Mediaförbrukning egna fastigheter ,3 0,0 kwh/kvm 1) Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm ,1-5,3 Driftkostnader kr/kvm ,0-60,0 1) Avser el och värme Ackumulerat utfall per oktober 2014 Fastighetskostnad/m 2 BRA är knappt 7 procent högre än budget och drygt 8 procent högre än föregående år. Utfallet är påverkat av ökade kostnader för inhyrda lokaler avseende Ulleråkersområdet och att basen för yta har minskat i samband med försäljningen av Ulleråkersområdet. Kostnaden är påverkad av en retroaktiv vattenfaktura från Uppsala Vatten avseende åren Mediaförbrukningen är 1 procent högre än budget och knappt 2 procent lägre än föregående år. Budget är beräknad utifrån föregående års utfall. Utfallet per oktober är beräknad på en justerad ytbas i o m att Ulleråkersområdet såldes per februari 2014, medan budget innehåller densamma. Utfallet per oktober jämfört med budget och föregående år är till största delen påverkat av effekten från energieffektiviseringsprojektet, men även av en gynnsam väderlek under våren som tyvärr inte blev lika gynnsam över sommaren i o m att det krävdes större effektuttag av kyla.

78 4 (11) Mediakostnader kr/m 2 BRA är knappt 4 procent högre än budget och knappt 2 procent högre än föregående år. Kostnaden är till stor del påverkad av en retroaktiv vattenfaktura från Uppsala Vatten avseende åren Driftkostnader uppgår inte till budgeterad nivå p g a att faktureringsgraden inte kommit upp till budgeterad nivå. Jämfört med föregående år är dock utfallet högre. Landstingsservice Utfall ackum. Budget ackum. Utfall ackum föreg år Utfall jmf budget % Utfall jmf föreg år % Total fastighetskostnad/kvm ,8-8,2 Mediaförbrukning egna fastigheter kwh/kvm 1) ,0 1,5 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm ,7-1,8 Driftkostnader kr/kvm ,1-5,6 1) Avser el och värme Medarbetare Utfall oktober 2014 Förvaltningens timlönekostnad har ökat marginellt från 196,25 per september till 196,66 per oktober. Ökningen motsvarar 0,2 procent. Antalet årsarbetare har ökat under oktober med två, men vi förutspår inte några större nyrekryteringar under Sjukfrånvaron har ökat något, per oktober uppgår den till 3,78 procent, jämfört med september som uppvisade 3,73 procent. Ackumulerat utfall per oktober och årsprognos för 2014 Timlönekostnaden uppgår till 196,66 kronor, vilket motsvarar en ökning med 3,0 procent jämfört med 2013, riktvärdet för 2014 är 2,2 procent. Antalet årsarbetare uppgår per oktober till 221, ökningen på 2,4 procent jämfört med föregående år beror i huvudsak på fler anställda handläggare, vilka krävs för ökande volymer av byggprojekt. Antalet handläggare har ökat med sex årsarbetare. Förvaltningens sjukfrånvaro uppgår till 3,78 procent, vilket är 0,37 procent högre än per december Målet för sjukfrånvaron är 4,0 procent. Den kortare sjukfrånvaron 2-14 dagar har sjunkit med 0,19 procent och uppgår per oktober till 1,37 procent. Den längre sjukfrånvaron 60 dagar och längre, uppgår till 1,85 procent vilket är en ökning med 0,40 procent jämfört med Ingenjörer har det högsta sjuktalet 5,48 procent, vaktmästare 4,27 procent, tekniker 3,50 procent, handläggare 3,48 procent, ledning 2,53 procent och administratörer 1,31 procent. Kompetensnivån är föremål för prövning vid varje avgång. Kraven på specialistkompetens anpassas till teknisk utveckling och specialistbehovet i nya byggprojekt. Inhyrd personal avser i första hand genomförda inhyrningar av förvaltare och ekonom.

79 5 (11) Tabell: Landstingsservice Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,0 2,2 2,2 Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 5 2, Total sjukfrånvaro, % 3,8 4,0 4,0 Inhyrd personal, mnkr 1,1 0,2 1,2 Thord Hägg Förvaltningsdirektör Bilagor 1. Årsprognos Uppdelning av resultat mellan fastigheter och övrig verksamhet

80 6 (11) Bilaga 1 Årsprognos 2014 Årsprognos Landstingsservice tkr Utfall Budget Utfall Budget Utfall Bokslut 2013 Årsbudge t 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikels e årsprog Not Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Medicinsk service Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter

81 7 (11) Noter Avvikelser mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget 1. Intäkter (- 4,9 miljoner kronor) Avvikelsen < 5 %. 2. Personalkostnader (2,6 miljoner kronor) Avvikelsen < 5 %. 3. Övriga kostnader (11,0 miljoner kronor) Merparten av avvikelsen avser en periodiseringsdifferens avseende planerat underhåll, vilken kommer att nå budgeterad nivå på årsbasis. Dessutom tillkommer positiva differenser för media och räntor som till stor del är resultatet av att Ulleråkersområdet såldes till Uppsala kommun per Ökade kostnader för inhyrning av lokaler inom Ullleråkersområdet möter till viss del upp mot ovan redovisade lägre kostnader. 4. Avskrivningar/nedskrivningar (13,3 miljoner kronor) Merparten avser försäljningen av Ulleråkersområdet. 5. Resultat (21,9 miljoner kronor) Merparten av avvikelsen kan hänföras till en periodiseringsavvikelse avseende planerat underhåll. Budget kommer dock att uppnås på årsbasis. 6. Fastighetsinvesteringar (368,4 miljoner kronor) Ackumulerat utfall per oktober uppgår till 766 miljoner kronor jämfört med budgeterat miljoner kronor, vilket ger en avvikelse med 368 miljoner kronor. De största avvikelserna består av förskjutningar i tid för FAS-projektet, produktionskök och parkeringsgarage inom Akademiska sjukhusområdet samt komplettering av investering i gasanläggning för bussdepån i Fyrislund. Viss återhämtning gentemot budget sker under slutet av se noteringar nedan vid jämförelse mellan årsprognos och årsbudget.

82 8 (11) Avvikelser mellan årsprognos och årsbudget 1. Intäkter (- 13,2 miljoner kronor) Avvikelsen domineras av minskade hyresintäkter avseende Ulleråkersområdet i och med försäljningen till Uppsala kommun per Till viss del uppvägs detta av positiva avvikelser avseende städ-, tele-, drift- och transportintäkter. 2. Personalkostnader (2,0 miljoner kronor) Avvikelsen < 5 %. 3. Övriga kostnader (- 3,4 miljoner kronor) Lokal- och fastighetskostnader kan med 22 mnkr hänföras till inhyrning av lokaler inom Ulleråkersområdet. Avvikelsen på räntor, 11 mnkr, kan dels hänföras till försäljningen av Ulleråkersområdet, men även till en lägre beräkningsbas än vad som budgeterades. Avvikelsen på övriga kostnader, 11 mnkr, kan hänföras till media med merparten mot försäljningen av Ulleråkersområdet, men även till effekter från energieffektiviseringsprojektet. 4. Avskrivningar/nedskrivningar (14,5 miljoner kronor) Merparten av avvikelsen kan hänföras till försäljningen av Ulleråkersområdet, men även från en viss anpassning till förväntad effekt av komponentavskrivning. 5. Resultat (+/- 0 miljoner kronor) Se ovan! 6. Fastighetsinvesteringar (232,1 miljoner kronor) Total prognos uppgår till miljoner kronor jämfört med budgeterat miljoner kronor, vilket ger en avvikelse med 232 miljoner kronor. Den största avvikelsen består av förskjutningar i tid för projekt J-huset och B11 inom Framtidens Akademiska med 244 miljoner kronor jämfört med budget. Produktionskök och parkeringsgarage inom Akademiska sjukhusområdet samt komplettering av investering i gasanläggning för bussdepån i Fyrislund ligger även de efter tidsmässigt jämfört med budget, samlat med 83 miljoner kronor. Akuten i Enköping samt byggnad A1 vid Akademiska sjukhuset har en högre prognos för 2014 än budget med 9 miljoner kronor, vilket beror på ett snabbare genomförande än budgeterat. Mindre projekt som är under genomförande och ej specificerats i investeringsplanen uppgår till 109 miljoner kronor över budget. Investeringar i fastigheterna ligger samlat 22 miljoner kronor efter budget.

83 9 (11) Bilaga 2 Uppdelning av resultat mellan fastighet och övrig verksamhet totalt Resultaträkning Landstingsservice TKR Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING RESULTAT LANDSTINGSSERVICE

84 10 (11) Bilaga 2 Uppdelning av resultat mellan fastighet och övrig verksamhet fastighet Resultaträkning Fastigheter BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år TKR HYRESINTÄKTER AVTALSARBETEN ÖVRIGA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIALKOSTNADER HYRESKOSTNADER LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER PLANERAT UNDERHÅLL DRIFTKOSTNADER MEDIAKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER AVTALSARBETEN SUMMA KOSTNADER RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT AVSKRIVNINGAR FINANSIELLA POSTER RES FÖRE OVERHEAD ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET RESULTAT FASTIGHETER NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BRA FÖRVALTAD YTA BRA VARAV OUTHYRD YTA BRA OUTHYRD YTA % 5,8% 14,5% -8,8 5,8% 14,5% 7,2% HYRESINTÄKT 1 478, ,04 195, , , ,80 MEDIA -174,34-163,35 11,00-217,57-206,34-209,90 DRIFTKOSTNAD -96,91-97,25-0,34-124,35-116,70-109,15 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -50,58-70,96-20,38-99,38-85,15-116,03

85 11 (11) Bilaga 2 Uppdelning av resultat mellan fastighet och övrig verksamhet övrig verksamhet Resultaträkning Övrig verksamhet BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år FASTIGHETSDRIFT TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH PARKERING ENTREPRENADER ÖVRIGT SUMMA INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL-/VARUKOSTNADER HYRESKOSTNADER LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER PLANERAT UNDERHÅLL FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL TELE OCH POST ÖVRIGA TJÄNSTER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT AVSKRIVNINGAR FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE ARVODE INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET

86

87 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (20) 120 Dnr PS Produktionsdirektörens rapport Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna Ärendet Produktionsdirektören lämnar vid sammanträdet en muntlig och skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 120, kompletteras! Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

88

89 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen (20) 121 Dnr PS Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden för oktober månad Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna Ärendet Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har inkommit med rapporter för hur förvaltningarna lyckats nå den lagstadgade vårdgarantin och kömiljarden för oktober månad vilka redovisas i sin helhet i bilaga till ärendet. I bilaga till ärendet återfinns också rapport över tillgängligheten i Primärvården för oktober månad Bilagorna innehåller också en sammanställning av utfallet för vårdgarantin och kömiljarden för primärvården och den sjukhusanslutna vården för landstinget som helhet. Bilaga 121 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

90

91

92

93

94

95 Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Lasarettet i Enköping klarar vårdgarantimålet 80 procent både gällande nybesök och operation/behandling i september. Utfallet för nybesök ligger på 95 procent och för operation/behandling ligger utfallet på ca 94 procent. Antal väntande till nybesök har minskat under våren men under sommarmånaderna skedde en marginell ökning av antal väntande och i september väntade 1660 patienter. Måluppfyllelsen har legat över 80 procent sedan april. Under augusti försämrades målvärdet för specialitetområdet ortopedi vilket har förbättrats markant och ligger i oktober på 96 procent. Antal väntande inom ortopedi har minskat med 600 patienter jämfört med årets början. Inom ögon och hud har antal väntande ökat något vid jämförelse med föregående period men måluppfyllelsen har förbättrats till 81procent respektive 91 procent. Övriga specialiteter ligger nära 100 procent. Antal väntande till operation/behandling är i oktober 720 patienter och av dessa hade 627 patienter väntat mindre än 90 dagar, 94 procent. Samtliga specialitetområden ligger över 80 procent. Se utfall för 2014 i bifogade grafer. Kömiljarden Nybesök Lasarettet i Enköping når inte målet för kömiljarden i oktober. Grundkravet når 84 procent men prestationskravet klaras inte med uppnådda 68 procent. Målnivån för antal väntande (grundkravet) har förbättrats varje månad under våren men har under sommarperioden pendlat mellan 67 och 73 procent. Även prestationsmålet har förbättrats under året och ligger nu nära målet på 68 procent. Av 1660 totalt väntande patienterna var det 1397 som väntat mindre än 60 dagar och av de 872 utförda besöken hade 593 patienter väntat mindre än 60 dagar. Inom specialiteten ögon uppnås varken grundkravet eller prestationskravet och inom hud och ortopedi uppnås grundkravet men inte prestationskravet. 38 procent av alla väntande i oktober utgörs av ortopedpatienter där antal väntande mindre än 60 dagar uppnår 84 procent och antal utförda besök inom 60 dagar uppnår 41 procent vilket är en förbättring. Medicinmottagningen har under föregående år kommit tillrätta med kön av patienter som väntar på sitt första nybesök till läkare. I oktober ligger genomförda nybesök på 76% inom 60 dagar. Mottagningen kommer att nå både kömiljardens grundkrav och prestationsmål resten av året. Ögonmottagningen med läkarbemanning tre dagar per vecka höll produktionsplanen fram till vecka 9 då en av våra läkare insjuknade. Akademiska Sjukhuset har inte haft Kungsgatan Box 908 tfn vx fax org nr

96 2 (5) någon möjlighet att tillsätta någon annan läkare och vi har endast haft en vikarie på plats sex dagar, där fokus varit att bedöma alla sjuksköterskebesök såsom ögonfoto, tryck, synfält, körkortsintyg etc. för att kunna ge patienterna svar inom en rimlig tid och göra planering för nästa uppföljning. Ovanstående har inneburit att hela produktionsplaneringen har arbetats om utifrån nya förutsättningar, och för att komma ikapp och uppnå målen krävs en läkare på heltid, vilket temporärt löses med hjälp av bemanningsföretag under hösten. Vid senaste mätningen väntade totalt 183 patienter på sitt första läkarbesök. 124 stycken av de patienter som väntar på sitt första besök har väntat mindre än 60 dagar vilket motsvarar 68 procent. Utifrån reviderad produktionsplan beräknas målvärdet, 70 procent, gällande grundkravet att uppnås under november. Besök inom 60 dagar ligger i oktober på 34 procent och att nå 70 procent i år bedöms inte som möjligt. Hudmottagningens remissinflöde är för närvarande cirka remisser per vecka. Vid senaste mätningen väntade totalt 187 patienter på sitt första läkarbesök, varar 135 stycken har väntat mindre än 60 dagar. Andelen som väntat mindre än 60 dagar, 72 procent. Planen är att om möjligt planera in extra dagar för att minska sårbarheten samt överföra patienter till andra vårdgivare via vårdgarantienheten och på så sätt komma upp till målvärdet 70 procent gällande grundkravet. Besök inom 60 dagar ligger i oktober på 22 procent och att nå 70 procent i år bedöms inte som möjligt. Väntelistan till Kirurgmottagningen med specialiteterna ortopedi, kirurgi och urologi har minskat och under hösten stabiliserats på en lägre nivå. Räknat sedan årets början har den reducerats från 1750 patienter till c:a 1150 patienter. Måluppfyllelsen vad gäller grundkravet ligger på 88 procent. I förhållande till prestationskravet har en markant förbättring skett med 19 procentenheter till 64 procent. Tillgänglighetsproblemet finns fortfarande inom ortopedin. Orsaken till väntesituationen är en tidigare ökad remisstillströmning som nu har stabiliserats på en något lägre nivå även om en tydlig ökning skett i oktober av urologremisser från Akademiska. Men även en viss underbemanning med läkare har påverkat väntesituationen negativt. Kapaciteten på mottagningen ses över vilket har till syfte att skapa en balans mellan verksamheten på mottagning respektive på operation. En mottagningslogistikgrupp har verkat sedan i våras. För att förbättra situationen har förstärkning gjorts vissa veckor med hyrläkare. Även ordinarie läkare har tjänstgjort extra kvällspass. Operationssamarbetet med Akademiska pågår och det har även inkluderat ett antal mottagningsdagar. En särskild bokningsfunktion kommer att inrättas inför 2015 för att uppnå bättre effektivitet. Gynekologmottagningen når både grund och prestationskravet med god marginal, 98 procent respektive 93 procent. Prognosen är att Kirurgmottagningen och gynekologmottagningen återstående månader ska klara tillgänglighetsmålet att minst 70 procent får ett nybesök inom 60 dagar. Se utfall 2014 i bifogad graf.

97 3 (5) Behandling/operation Lasarettet i Enköping har klarat målet beträffande antal väntande mindre än 60 dagar till operation/behandling samtliga månader förutom i augusti och prestationsmålet har uppnåtts 5 av 10 månader. Den samlade väntelistan utgörs nu av 720 patienter varav 627 patienter väntat i mindre än 60 dagar, 87 procent. Av dessa 627 väntande finns 342 patienter, eller 48 procent inom ortopedi som i oktober nådde en måluppfyllnad på 91 procent. I oktober klaras även prestationsmålet för genomförda operationer 70 procent. Operationskön har nu en rimlig längd och är till och med inom vissa typer av ingrepp t ex dagkirurgi ortopedi och urologi i kortaste laget för optimal planering. Prognosen är att klara prestationsmålet 70 procent för genomförda operationer resten av året. Se utfall 2014 i bifogad graf Thomas Ericson Sjukhuschef

98 Utfall vårdgaranti 2014

99 Utfall kömiljard (5)

100

101 1(18) AS Statusrapport kömiljarden och vårdgarantin oktober 2014 Sjukhuset når grundkravet i kömiljarden för operation och behandling i oktober. Sjukhusets måluppfyllelse mot grundkravet i kömiljarden förbättras med sex procentenheter avseende nybesök och tio procentenheter för operation/behandling jämfört med september. Det innebär att sjukhuset nu uppfyller grundkravet i kömiljarden avseende operation och behandling. Om återhämtningstakten är fortsatt god kan sjukhuset som helhet klara grundkravet i kömiljarden även för nybesök i november. Nu ser vi också att måluppfyllelsen mot prestationskravet stärks då sjukhuset börjar komma ifatt efter sommaren och måluppfyllelsen mot grundkravet ligger mer allmänt på bättre nivåer. Måluppfyllelse för kömiljardens Grundkrav samt antal väntande patienter i September och Oktober Kömiljard Kömiljard Vårdgaranti Vårdgaranti Antal Antal Antal andel inom andel inom andel inom andel inom väntande väntande väntande Grundkrav 60 dagar 60 dagar 90 dagar 90 dagar patienter patienter patienter kvar t 70% Sept Okt Sept Okt Sept Okt Prognos andel inom 60 dagar Nybesök 62% 68% 74% 80% >70% varav C-län 63% 69% 75% 80% varav Riks och region 60% 68% 72% 80% Operation/åtgärd 61% 71% 70% 80% ca 70% varav C-län 63% 73% 72% 82% varav Riks och region 56% 67% 66% 76% Måluppfyllelse för kömiljardens Prestationskrav samt antal väntande patienter i September och Oktober 2014 Kömiljard Kömiljard Vårdgaranti Vårdgaranti Antal Antal andel inom andel inom andel inom andel inom faktiska faktiska Prestationskrav 60 dagar 60 dagar 90 dagar 90 dagar patienter patienter Sept Okt Sept Okt Sept Okt Antal faktiska patienter kvar till 70% Prognos andel inom 60 dagar Nybesök 54% 64% 70% 76% >70% varav C-län 55% 65% 70% 76% varav Riks och region 50% 60% 67% 69% Operation/åtgärd 51% 63% 68% 71% > 70% varav C-län 52% 64% 69% 72% varav Riks och region 50% 60% 65% 68% Samtliga divisioner utom Neurodivisionen uppnår grundkravet i kömiljarden både vad gäller nybesök och operation- och behandling. Inom Neurodivisionen varierar måluppfyllelsen mellan olika verksamhetsområden, men de flesta av deras verksamhetsområden uppger att de kommer klara grundkravet per den sista december 2014, Neurokirurgi samt Neurologi och strokevård undantaget.

102 Sjukhuset har en god produktionstakt och vi ser också tydligt att måluppfyllelsen avseende grund- och prestationskrav närmar sig målgränsen 70%. För väntande till operation och behandling har vi även passerat första nivån och har nu en måluppfyllelse om 71%. Akademiska sjukhusets måluppfyllelse till kömiljardens Grundkrav och Prestationskrav - avseende besök resp. operation/ behandling. Januari 2012 oktober Ett antal initiativ har påbörjats för att effektivisera patientflöden och öka kapacitetsutnyttjandet i lokaler och personal, exempelvis genom att föra patienter till rätt vårdnivå, samarbeta mer över organisatoriska gränser och arbeta mer med olika produktionsstyrningsfrågor. Under hösten fortsätter extrasatsningar på kvällsmottagningar inom vissa enheter. Planeringen av resurser och befintlig kapacitet byggs ut, förfinas och breddas. Inom verksamhetsområde Centraloperation har det startats serviceteam som skall arbeta runt operationssalarna och bland annat avlasta operationspersonalen genom att ta hand om flytt av utrustning, städning m.m. Stängda vårdplatser och kritisk personalförsörjningssituation Sjukhuset har öppnat fler vårdplatser under september/oktober och har nu 4% färre stängda vårdplatser på årsbasis jämfört föregående år. Sjukhuset har lyckats rekrytera en del sjuksköterskor men saknar fortfarande ett antal. Många av de nya sjuksköterskorna är nyutexaminerade och under upplärning på avdelningarna, vilket kan förklara att sjukhuset inte kan öppna vårdplatser i samma takt som vi lyckats rekrytera nya medarbetare. Det är fortfarande svårt att rekrytera vidareutbildade sjuksköterskor, exempelvis operationssjuksköterskor. Här har en satsning på vidareutbildning med lön lanserats för att få fler sökande till specialistsjuksköterskeprogrammen. Detta har fått ett gott mottagande och 29 sjuksköterskor har i höst börjat sin vidareutbildning. De sökande kommer dock internt från sjukhuset och skapar därmed nya luckor i bemanningen som successivt efter tillgång fylls med ofta mindre erfaren personal. Flera verksamhetsområden påtalar i höst de begynnande problemen med generationsskiftet som kommer ske på läkarsidan under de närmaste åren och problemen med att hitta erfarna läkare som kan arbeta självständigt. Ute i regionen stänger en del vårdgivare ner vissa verksamhetsområden och mottagningar, vilket gör att trycket på Akademiska sjukhuset ökar inom både bassjukvård och högspecialiserad vård.

103 Nybesök Antalet patienter som stod i kö till nybesök i oktober var ca 8 500, i nivå med föregående månad, men fortfarande ca 600 patienter fler än före sommaren. I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av antalet väntande patienter till nybesök. Antalet genomförda nybesök föll tillbaka en aning i oktober jämfört september, delvis på grund av att man i oktober haft en större andel återbesök, vilka inte ingår i definitionen för Kömiljarden och väntetider i vården. Verksamheten har en god produktionstakt, men kapaciteten räcker inte till och det planeras extramottagningar kontinuerligt under vintern för att hålla uppe tillgängligheten. Det planeras också ombyggnationer/ omflyttningar inom ett par divisioner för att öka antalet mottagningsrum så att fler patienter skall kunna komma till mottagning under ordinarie arbetstider. De diagnoser som ingår i kömiljarden utgör underlag till diagrammet nedan. Utveckling av antalet väntande till nybesök och producerade nybesök januari 2012 till oktober På divisionsnivå är det Neurodivisionen som ligger längst från måluppfyllelse (57%) jämfört Grundkravet i Kömiljarden. Det är dock fortfarande en förbättring med 6 procentenheter jämfört föregående månad. De uppger bland annat högt remissinflöde, läkarbrist pga föräldraledigheter, kompetenstapp pga pensionsavgångar och brist på mottagningsrum som kompletterande orsaker till att de inte når måluppfyllelse. Kirurg- och onkologdivisionens olika kirurgiska verksamhetsområden ligger ungefär lika i oktober där omkring 75% av köerna uppfyller kraven. Onkologen gick redan i september till sina normala nivåer, vilket innebär att omkring 95% får ett nybesök inom 60 dagar. Den division som klarat sig bäst som helhet är Kvinna- barndivisionen. De når 84% i måluppfyllelse i oktober, därefter Medicin- och Thoraxdivisionen (77%) och Kirurg- och onkologdivisionen (76%). Baserat på divisionernas redovisningar och statistik från tidigare år är den samlade bedömningen att sjukhuset bör klara grundkravet för Nybesök i november, men riskerar att falla tillbaka en aning igen per den sista december.

104 Operation/ behandling Sjukhuset når grundkravet i Kömiljarden för operation och behandling i oktober - måluppfyllelse 71%. Antalet patienter som stod i kö var Det är en ökning med 2,8% jämfört september och ett resultat av att mottagningsverksamheten och remissinflödet till operation/behandling ökar igen. Det är 800 utomlänspatienter i kö och drygt c-länspatienter. Fyra av fem divisioner klarar grundkravet, endast Neurodivisionen når, trots hög produktion, inte riktigt ända fram. Bäst klarar sig medicin- och thorax divisionen (82% mot grundkravet), Kvinna-barndivisionen ligger på 74% och Kirurg- onkologdivisionen når precis grundkravet i oktober med sina 70%. Sjukhuset har en god produktionstakt och vi börjar se resultat av de optimeringsinitiativ som vidtagits på flera håll inom de opererande enheterna. Samarbetet med Enköping för våren 2015 är under förhandling och sjukhuset ser även över interna fördelningar av operationskapaciteten. Vi öppnar också operationsverksamhet i de nyligen tillträdda lokalerna på Samariterhemmet och planerar att öka operationskapaciteten med en till två operationssalar där vid årsskiftet. Utveckling av antalet väntande till operation och produktion av operationer. Januari 2012 till oktober Antalet genomförda operationer ökar en aning i oktober och ligger nu i nivå med det antalet vi såg i mars vilket var det största antalet sedan oktober 2012, nu hoppas vi kunna hålla i detta i november också, medan det sannolikt faller tillbaka igen i december och januari då vi har många röda dagar för jul och nyår. Osäkerheten för måluppfyllelse mot gränsvärdena i Kömiljarden ligger framförallt i det ökade remissinflödet till sjukhuset - dels på grund av att tidigare privata vårdenheter stängt sin verksamhet på försommaren och att vi inom vissa professioner ser ett ökat antal remisser från exempelvis Gävleborg och Dalarna. Ett inflöde som sjukhuset inte riktigt har kapacitet att bemöta i dagsläget. Jan-Erik Sundquist Biträdande sjukhusdirektör

105 Statusrapporter per Division Statusrapport för kirurg- och onkologdivisionen september 2014 Nybesök KOD Nybesök - väntande Kirurg och onkolog divisionen Kömiljard väntande andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard väntande andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar innevarande månad Antal väntande patienter föregående månad Antal väntande patienter innevarande månad Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar sep okt sep okt sep okt okt Handkirurgi 61% 76% 73% 88% % Kirurgi 65% 75% 79% 85% % Ortopedi 57% 75% 74% 88% % Urologi 57% 74% 76% 85% % Onkologi 96% 95% 97% 97% % Divisionen 61% 76% 76% 87% % Nybesök - faktiska Kirurg och onkolog divisionen Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar innevarande månad Antal faktiska patienter föregående månad Antal faktiska patienter innevarande månad Antal faktiska kvar till 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar sep okt sep okt sep okt okt Handkirurgi 53% 70% 68% 80% % Kirurgi 58% 64% 68% 75% % Ortopedi 23% 38% 46% 55% % Urologi 33% 39% 48% 58% % Onkologi 84% 97% 91% 99% % Divisionen 48% 57% 63% 70% % 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Handkirurgi: Börjar nu komma i kapp efter sommaren Kirurgi: Siffrorna ser som vanligt bättre ut när vi kommit igång under hösten- mao ökad produktion. Ortopedi: Sommarens effekter börjar avta. Urologi: Köerna håller för närvarande på att ses över och uppdateras. Onkologi: Når nu samma höga nivåer som tidigare

106 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Handkirurgi: Ca 20 remisser har skickats vidare till vårdgaranti enheten. 17 st kommer att behandlas av andra vårdgivare. De patienter som finns i kön väntar på tid hos överläkare, för att klara detta samt utbilda befintliga läkare har undervisnings mottagningar skapats. Extra satsningar kommer att göras med ökad personal. Kirurgi: Väntelistorna rensas med översyn av Carina Lundin. Jobbet görs dock av op. koordinatorer. Vissa patientgrupper skickas via vårdgarantienheten. Det största antalet väntande till mott + op är Kolorektal där man på mott maxar. På op behövs det fler op-salar. Viss ljusning beträffande vårdplatser på A1 med hänsyn till ssk. Dock inte fullt bemannade förrän Ortopedi: Fortsatt ökning av verksamheten genom ST mottagningar, sjukgymnastmottagning på ryggsektionen, operationsutrymme i Enköping, överföring av remisser till andra vårdgivare som vi har avtal med, ES, LE, Nacka. Förbättrad produktionsplanering tack vare planeringsenheten. Urologi: Ett utökat arbete pågår med att kontrollera och rensa väntelistor. Enköping har bra urologisk bemanning och inga köer, varför en del remisser skickas dit. Onkologi: Under månaden har verksamhetsområdet haft tillgång till en vikarierande överläkare på mottagningen vilket har ökat produktiviteten ytterligare. 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Handkirurgi: Våren Kirurgi: Vi ser effekt redan idag men under våren 2015 mer full effekt. Ortopedi: November uppsatt som mål. Äldre köer utgör en extra utmaning som vi på olika sätt satsar på att komma till rätta med. Underläkarstöd på avdelning frigör mottagningsutrymme för specialister. Urologi: Inom ett par månader 4. Föranleder köns utveckling några permanenta långsiktiga förändringar i vårdproduktionen - i så fall vilka? Handkirurgi: Behov av ökad produktion av mottagningsbesök. Hanteras via utökning av bemanning samt expansion av polikliniska operationer. Kirurgi: Nej Ortopedi: Ökat elektivt inflöde men avsaknad av vårdplatser som riskerar leda till strykningar i det planerade flödet. Ett ökat samarbete med rehab och kommuner kan skapa förutsättningar för bättre flöden och minimera risken för att akuta patienter är kvar länge och stoppar det planerade inflödet. En utväxling av dagkirurgi och relativt friska patienter gör att andelen tyngre sjuka och komplicerade fall på sjukhuset ökar. Dagkirurgin är minskad till förmån för den inneliggande vården. Urologi: Vi har medvetet sjunkande mängd läkarbesök på mott. En del slussas till ssk-mott medan en del hänvisas åter till primärvården med rekommendationer att följa det vårdprogram som nyligen sjösatts. 5. Kommentarer till prognosen på andelen väntande respektive faktiska patienter den 31 december Handkirurgi: Vi kommer sannolikt att ha svårt att fullgöra vårt uppdrag fullt ut innan vi har rekryterat nödvändig personal. Det är därför svårt att bedöma möjligheten att uppnå önskat värde per dec Kirurgi: Verkar rimligt. Ortopedi: Betydligt bättre än förra året samma tid. Antalet väntande har sjunkit både till mottagning och operation. Dock skapar sommaren en puckel. Urologi: Verkar rimligt. Onkologi: Når målvärdena.

107 Operation/behandling KOD Operation/behandling väntande Kirurg och onkolog divisionen Kömiljard väntande andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard väntande andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar innevarande månad Antal väntande patienter föregående månad Antal väntande patienter innevarande månad Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar sep okt sep okt sep okt okt Handkirurgi 64% 71% 79% 84% % Kirurgi 47% 62% 52% 69% % Urologi 56% 69% 67% 76% % Ortopedi exkl rygg 55% 74% 74% 82% % Ortopedi ryggkir 89% 87% 96% 93% % Divisionen 59% 70% 68% 79% % Operation/behandling Utförda ( faktiska ) Kirurg och onkolog divisionen Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar innevarande månad Antal faktiska patienter föregående månad Antal faktiska patienter innevarande månad Antal faktiska kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar sep okt sep okt sep okt okt Handkirurgi 20% 21% 31% 30% % Kirurgi 44% 45% 57% 52% % Urologi 49% 58% 59% 63% % Ortopedi exkl rygg 48% 61% 58% 67% % Ortopedi ryggkir 65% 63% 70% 74% % Divisionen 43% 49% 53% 56% % 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Handkirurgi: Fortsatta bemannings problem. Kirurgi: Under HT 2014 beror mycket av produktionen på sjuksköterskebemanning på vårdavdelning och operation. Ortopedi: Enköping skapar operationsutrymme för ryggkirurgin. Urologi: Sommar effekten börjar avta. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Handkirurgi: Vårdgarantienheten kommer att nyttjas. Remisser till Elisabethkliniken. Rekrytering av kollegor från Tyskland. Kirurgi: Kontakt med Vårdgarantikontoret. Ortopedi: Information till primärvård. Fortsatt samarbete med Enköping. Vårdprogram. Extra bemanning till planeringsenheten. Urologi: Genomgång av väntelistor för att se att de är aktuella. Efter det troligen kontakt med vårdgarantikontoret.

108 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Handkirurgi: Våren Kirurgi: Om tre månader. Ortopedi: Nov 2014 om platssituationen klarnar och inga extra ordinära händelser (tex. Vinterkräksjuka) inträffar. Urologi: Dec -14, beroende på inflödet. 4. Föranleder köns utveckling några permanenta långsiktiga förändringar i vårdproduktionen - i så fall vilka? Handkirurgi: Behov av ökad produktion av operationer. Hanteras via utökning av bemanning samt expansion av polikliniska operationer. Kommer dock sannolikt att behövas ytterligare resurser inom dagkirurgin samt marginellt även inom slutenvårdskirurgin. Kirurgi: Kolorektal behöver ytterligare en op-sal VT Ortopedi: Möjligen ska man fundera på ytterligare vårdgivare för fotkirurgi, eller avtal. Vår fotkirurgi tillhör emellertid de mest avancerade i Sverige och utgör i nuläget i princip bara stor fot. Verksamheten här borde öka för R/R. Urologi: Vi har långa köer till operationer som ska göras med robotkirurgi samt den RF-behandling som görs på röntgen av små njurtumörer. Detta är flaskhalsar som sjukhuset måste arbeta gemensamt med. 5. Kommentarer till prognosen på andelen väntande respektive faktiska patienter den 31 december Handkirurgi: Vi kommer sannolikt att ha svårt att fullgöra vårt uppdrag fullt ut innan vi har rekryterat nödvändig personal. Det är därför svårt att bedöma möjligheten att uppnå önskat värde per dec Ortopedi: Läget kan bli bättre än i prognosen om arbetet flyter på utan några större incidenter under hösten.

109 Medicin- och thoraxdivisionen september 2014 Nybesök MTH Nybesök - väntande Medicin- och thorax div Kömiljard väntande andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard väntande andel inom 60 dagar innevaran de månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar innevarande månad Antal väntande patienter föregåend e månad Antal väntande patienter innevaran de månad Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr innevaran de månad sep okt sep okt sep okt okt Prognos andel inom 60 dagar Hema/Hud/ Reuma 78% 78% 93% 95% % Intern-/lungmed 66% 72% 84% 87% % Kardiologi 84% 84% 89% 90% % Specialmedicin 76% 75% 87% 91% % Totalt 76% 77% 90% 93% Nybesök - faktiska Medicin- och thorax div Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar innevarande månad Antal faktiska patienter föregående månad Antal faktiska patienter innevarande månad Antal faktiska kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar sep okt sep okt sep okt okt Hema/Hud/ Reuma 59% 69% 82% 83% % Intern-/lungmed 43% 48% 56% 72% % Kardiologi 60% 73% 88% 91% % Specialmedicin 45% 63% 77% 82% % Totalt 54% 64% 76% 81% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? VO- Hema/Hud/Reuma: Under september och oktober klarar vi kömiljarden efter ett tapp under sommaren. VO- Intern-/lungmed: Köerna finns ffa inom allergologi. Bemanningen av allergologer är för låg i för- hållande till inflödet av remisser. Lungcanservården har inga väntetider och inom övrig lungmedicin är väntetiderna i fas. Brist på läkarrum är också en bidragande orsak till köerna, vilket kommer att ses över. VO- Kardiologi: Produktion ökat efter sommaren VO- Specialmedicin: Har inte klarat att öka produktionen så mycket som planerat pga. färre antal randande läkare och långtidssjukskrivning. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? VO- Hema/Hud/Reuma: Fortsatt arbeta med hudprocessen att för att göra mottagningsarbetet så effektivt som möjligt. Kvällsmott. diskuteras. VO- Intern-/lungmed: Fler mottrum är iordningställda och de adm. lokalerna förtätas. Genomgång och optimering av läkarschema för mott. Ssk-mott fördelas på annat sätt för att förbereda plats i mottrum för läkarmott, dock sker ingen minskning av ssk-mott. Uppstramning av rutiner för registrering. VO- Kardiologi: Produktionen är i fas med planeringen VO- Specialmedicin: Restriktivitet med tjänsteuppdrag.

110 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? VO- Hema/Hud/Reuma: Dec 2014 VO- Intern-/lungmed: Under 2015 VO- Kardiologi: Balans under Q 4 VO- Specialmedicn: Dec Föranleder köns utveckling några permanenta långsiktiga förändringar i vårdproduktionen - i så fall vilka? VO- Hema/Hud/Reuma: Hudprocessen pågår hela tiden för att få långsiktiga förändringar. Arbete med tidsbokningen pågår. VO- Intern-/lungmed: Kontinuerlig mott även under sommaren. Fler specialister behövs inom både allergologi och internmedicin. VO- Kardiologi: Nej VO- Specialmedicin: Läkarbemanningen 2015 ser bättre ut vilket borde leda till bättre tillgänglighet 5. Kommentarer till prognosen på antalet väntande respektive faktiska patienter den 31 december VO- Hema/Hud/Reuma: Klarar kömiljarden VO- Intern-/lungmed: Extra mottrum kommer att minska antalet väntande VO- Kardiologi: VO- Specialmedicin:Något nedskriven prognos jämfört tidigare av skäl som framgår av fråga 1. Operation/behandling MTH Operation/behandling väntande MTH Kömiljard väntande andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard väntande andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar innevarande månad Antal väntande patienter föregående månad Antal väntande patienter innevarande månad Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar sep okt sep okt sep okt okt Hema/Hud/Reuma 84% 96% 92% 96% % Kardiologi 56% 48% 66% 75% % Thoraxkirurgi 76% 91% 81% 99% % Totalt 72% 82% 80% 91% Operation/behandling Utförda ( faktiska ) MTH Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar innevarande månad Antal faktiska patienter föregående månad Antal faktiska patienter innevaran de månad Antal faktiska kvar t 70% inom 60dgr innevarand e månad Prognos andel inom 60 dagar sep okt sep okt sep okt okt Hema/Hud/Reuma 86% 81% 93% 88% % Kardiologi 22% 29% 47% 48% % Thoraxkirurgi 57% 61% 70% 71% % Totalt 48% 52% 65% 65% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? VO- Hema/Hud/Reuma: Normal verksamhet sedan augusti VO- Kardiologi: Märkligt med sjunkande andel. Full produktion i september. Problem med elkonverteringarna VO- Thoraxkirurgi: Total antalet operationsfall ung konstant

111 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? VO- Hema/Hud/Reuma: Fortsatt normal verksamhet. VO- Kardiologi: Organisationen på arytmilab är trimmad och produktionen förväntas öka under resten av hösten. Extrasatsning för elkonverteringar. VO- Thoraxkirurgi: Inget problem 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? VO- Hema/Hud/Reuma: Se ovan VO-Kardiologi: Se ovan VO- Thoraxkirurgi: Se ovan 4. Föranleder köns utveckling några permanenta långsiktiga förändringar i vårdproduktionen - i så fall vilka? VO-x Hema/Hud/Reuma: Nej VO- Kardiologi: Nej VO- Thoraxkirurgi: Nej 5. Kommentarer till prognosen på antalet väntande respektive faktiska patienter den 31 december VO- Hema/Hud/Reuma: Klarar målet VO- Kardiologi: Klarar målet VO- Thoraxkirurgi: Klarar målet

112 Neurodivisionen oktober 2014 Nybesök - väntande Neurodivisionen Kömiljard väntande andel inom 60 dagar september Kömiljard väntande andel inom 60 dagar oktober Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar september Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar oktober Antal väntande patienter september Antal väntande patienter oktober Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr oktober Prognos antal väntande patienter Prognos andel inom 60 dagar Neurokirurgi 49% 57% 62% 71% % Neurologi och strokevård 43% 46% 58% 60% % Plastik- och käkkirurgi 76% 83% 88% 97% % Smärtcentrum 77% 75% 86% 93% % Ögonsjukdomar 45% 52% 56% 65% % ÖNH 52% 60% 64% 69% % Totalt 51% 57% 63% 69% % Nybesök - faktiska Neurodivisionen Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar september Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar oktober Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar september Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar oktober Antal faktiska patienter september Antal faktiska patienter oktober Antal faktiska kvar till 70% inom 60dgr oktober Prognos antal faktiska patienter Prognos andel inom 60 dagar Neurokirurgi 36% 34% 48% 52% % Neurologi och strokevård 35% 43% 45% 47% % Plastik- och käkkirurgi 29% 59% 57% 72% % Smärtcentrum 24% 21% 59% 65% % Ögonsjukdomar 67% 67% 75% 71% % ÖNH 64% 75% 76% 82% % Totalt 56% 64% 69% 72% % 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Neurokirurgi: Återhämtningen från sommarens lägre siffror då enbart akuta och halvakuta patienter omhändertas förbättras ytterligare i oktober. Neurologi och strokevård: Förbättring jämfört med sommarens sämre resultat. Remisshanteringen har inte återfått den omfattning den hade innan den mest erfarne remissbedömningsmedarbetaren gick i pension vilket påverkar kötiden. Även rumbrist har varit en påverkande faktor. Plastik- och käkkirurgi: Återhämtning sedan sommaren innebär att målet uppnås och det beräknas fortsätta under hösten. Smärtcentrum: Målet uppnås för perioden. Ögonsjukdomar: Fortsatt upphämtning sedan sommaren då resultatet var lägre pga att elektiv vård varit på undantag till förmån för den akuta. ÖNH: Fortsatt upphämtning sedan sommaren då resultatet var lägre pga att elektiv vård varit på undantag till förmån för den akuta.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 juni 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för justering:

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsrapporter

Ekonomi- och verksamhetsrapporter Bilaga PS 2014-06-24, 68. 2014-06-24 Dnr PS2014-0001 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 23 februari 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 23 februari 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-21 Produktionsstyrelsens sammanträde den 23 februari 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 5. Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Samlad rehabilitering och utlandsrehabilitering tillägg till tidigare uppdrag

Samlad rehabilitering och utlandsrehabilitering tillägg till tidigare uppdrag Bilaga. PS 2014-09-30, 105 2014-09-26 Dnr PS2014-0031 Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Samlad rehabilitering och utlandsrehabilitering tillägg till tidigare uppdrag Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar 2014 (T3)

Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar 2014 (T3) BILAGA PS 2015, 7. 2014-02-23 Dnr PS 2014-0001 Ledningskontoret Ann Hammarstrand Tfn 018-611 60 71 E-post ann.hammarstrand@lul.se Produktionsstyrelsen Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 18 december 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 18 december 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 18 december 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 134. Ärende Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist (V) Tid för justering:

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 Kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 Kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala ÖREDRAGNINGSLISTA 2015-10-29 Nr 177 Ärenden Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 Kl. 13.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 131 Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 13.00, landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 131 Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter

Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 61 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 93 Dnr PS 2012-0037 Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Program vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens och produktionsstyrelsens gemensamma information den 28 april 2015

Program vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens och produktionsstyrelsens gemensamma information den 28 april 2015 2015-04-22 Anna Sandström Cecilia Lidén Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Produktionsstyrelsen Program vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens och produktionsstyrelsens gemensamma information den 28 april 2015

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Dagens kostnad jämfört med ny modell Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Landstingets månadsrapport. maj 2012

Landstingets månadsrapport. maj 2012 1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK -06-15 Landstingets månadsrapport maj 2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter maj månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 185 miljoner kronor. Jämfört mot budget

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist Tid för justering: Fastställelse

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Sammanställning av förvaltningarnas årsrapporter 2013 (T3)

Sammanställning av förvaltningarnas årsrapporter 2013 (T3) Bilaga PS 2013-02-25, 2. 2014-02-25 Dnr PS 2013-001 Ledningskontoret Ann Hammarstrand Tfn 018-611 60 71 E-post ann.hammarstrand@lul.se Produktionsstyrelsen Sammanställning av förvaltningarnas årsrapporter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Förvaltningarnas månadsrapporter november 2015

Förvaltningarnas månadsrapporter november 2015 BILAGA PS 2015, 199 2015-12-15 Dnr PS 2015-0001 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen örvaltningarnas månadsrapporter november 2015 örslag

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Utvärdering av landstingets resurscentrum

Utvärdering av landstingets resurscentrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 91 Dnr PS 2011-0044 Utvärdering av landstingets resurscentrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport december 2016 Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2010

VERKSAMHETSÅRET 2010 1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 15 december

Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 15 december 2015-11-17 Landstingets ledningskontor Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 15 december Översänder föredragningslista, handlingar och förslag

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 20. 21. FÖREDRAGNINGSLISTA Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärende Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) Tid för justering:

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-10-16 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen september 2012 2 (6) Ekonomi Landstinget beräknar efter augusti månad att årets resultat kommer att uppgå till

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Börje Wennberg (S) Tid för justering:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer