Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda"

Transkript

1 Tekniska nämnden Kallelse/Föredragningslista Sid 1/2 Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tid: Måndagen den 16 december 2013 klockan 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Kl. 08:00 Gruppmöten Kl. 09:30 Kaffepaus Kl. 10:00 Öppet sammanträde, föredragande tjänstemän Kl. ca 12:00 Gemensam jullunch Tiderna är preliminära beroende på ärendenas karaktär. Tekniska kontoret kallar in ersättare om så behövs. Ledamöter som inte kan närvara vid sammanträdet ska meddela detta i så god tid som möjligt till Ingela Carlsson, tekniska kontoret, tfn (vid frånvaro till Ing-Mari Olsson Lindquist tfn ). TEKNISKA KONTORET Ingela Carlsson Kallade ledamöter 1. Yvonne Bergvall (S) 2. Stefan Pettersson (M) 3. Ingmar Hjalmarsson (V) 4. Thommy Brännström (S) 5. Eva Hardebrant (S) 6. Lena Rosenqvist (V) 7. Anders Danielsson (M) 8. Jan-Eric Lindberg (FP) 9. Håkan Englund (KD) Ersättare 10. Vamai Betkari (S) 11. Chahanna Olsson (M) 12. Richard Bäck (S) 13. Catrin Alfredsson (S) 14. Alf Holmberg (S) 15. Svetlana Andelova (V) 16. Sam Ekman (M) 17. Magnus Larsson (C) 18. Anna Bredmar (KD) Box Oskarshamn Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro: Org:nr:

2 Tekniska nämnden Ärenden Sidnr 1. Val av protokollsjusterare - 2. Budgetuppföljning per november 2013 TN /17 3. Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och TN 4-27 arkivförteckning 2013/71 4. Arrendeavtal Figeholms Båtklubb TN /72 5. Ansökan om ledningsförläggning inom fastigheten Oskarshamn 3:5 TN för snötillverkningsändamål vid Hjortbergets skidanläggning 2013/76 6. Svar på skrivelse från Elsemar samfällighetsförening till TN kommunstyrelsen daterad /58 7. Redovisning motion 21/10 "Trafiksäkra cykelvägar-nu" TN / Redovisning av motion nr 1/12 säkrare övergångsställen TN /16 9. Yttrande över samråd detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m fl TN fastigheter, Gyllings väg, Oskarshamn 2013/ Yttrande över samråd detaljplanförslag för Figeholm 3:1 m fl TN fastigheter The Circle Resort etapp / Anhållan om ekonomisk hjälp för att kartera och motverka utsläpp TN av avloppsvatten i Gloet 2013/ Förlängning av avfallsplan TN / Yttrande över motion nr 5/13 gör Oskarshamn till en cykelkommun TN / Skrivelse från Oskarshamns handikappkommitté trafikljus vid TN korsningen Stengatan 2013/ Utredning organisationsöversyn av städ TN / Återrapportering internkontroll 2013 TN / Delegationsbeslut TN 2013/ Postlista TN 2013/ Noteringar

3

4 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 162/2013 Dnr 2013/17 BUDGETUPPFÖLJNING PER NOVEMBER 2013 Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde Justerandes signatur 3 Utdragsbestyrkande

5

6 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 163/2013 Dnr 2013/71 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MED ARKIVBESKRIVNING OCH ARKIVFÖRTECKNING Det är viktigt att ta hand om kommunens handlingar av olika skäl: så att offentlighetsprincipen kan efterlevas, kommunens interna behov av handlingar samt för framtida forskning. En dokumenthanteringsplan ska innehålla dels en arkivbeskrivning och dels en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen visar på vilka verksamheter nämnden bedriver, historik, typ av handlingar osv. Dokumenthanteringsplanen anger mer detaljerat vilka handlingar som finns, var de finns och när de ska gallras eller om de ska bevaras. Kommunen har ett eget arkivreglemente som beskriver att kommunstyrelsen är arkivmyndighet som utövar tillsyn över nämnderna. Nämnderna är arkivansvariga. Vidare finns ett antal lagar som styr arkiven. Stadsarkivarien ska hjälpa kommunstyrelsen med tillsynen samt även nämnden med upprättandet av dokumenthanteringsplaner m m. Handlingar som ska bevaras ska arkiveras i stadsarkivet i Stadshuset. Arkiven blir mer och mer digitala och i vissa fall även centraliserade varför den föreslagna dokumenthanteringsplanen kommer att behöva justeras oftare än tidigare. Kalmar län har påbörjat ett arbete med att utreda arkivfunktionen och möjligen skapa en central, digital arkivfunktion. Nu gällande dokumenthanteringsplan är från 1994 och har nu arbetats om av tekniska kontoret. Tekniska kontorets förslag till beslut Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Arbetsutskottets beslutsförslag till tekniska nämnden * Föreliggande förslag, dokumenthanteringsplanen för tekniska nämnden med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse/Utredning från ekonom/bitr chef Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning 2. Handling Arkivbeskrivning med dokumenthanteringsplanen Justerandes signatur 4 Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning Tjänsteställe/handläggare Ert datum Er beteckning Tekniska kontoret Stab Ing-Mari Olsson/Lindquist E-post: Tfn:, Fax: Tekniska nämnden 1 (2) DOKUMENTHANTERINGSPLAN MED ARKIVBESKRIVNING OCH ARKIVFÖRTECKNING Sammanfattning Det är viktigt att ta hand om kommunens handlingar av olika skäl: så att offentlighetsprincipen kan efterlevas, kommunens interna behov av handlingar samt för framtida forskning. En dokumenthanteringsplan ska innehålla dels en arkivbeskrivning och dels en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen visar på vilka verksamheter nämnden bedriver, historik, typ av handlingar osv. Dokumenthanteringsplanen anger mer detaljerat vilka handlingar som finns, var de finns och när de ska gallras eller om de ska bevaras. Kommunen har ett eget arkivreglemente som beskriver att kommunstyrelsen är arkivmyndighet som utövar tillsyn över nämnderna. Nämnderna är arkivansvariga. Vidare finns ett antal lagar som styr arkiven. Stadsarkivarien ska hjälpa kommunstyrelsen med tillsynen samt även nämnden med upprättandet av dokumenthanteringsplaner m m. Handlingar som ska bevaras ska arkiveras i stadsarkivet i Stadshuset. Arkiven blir mer och mer digitala och i vissa fall även centraliserade varför den föreslagna dokumenthanteringsplanen kommer att behöva justeras oftare än tidigare. Kalmar län har påbörjat ett arbete med att utreda arkivfunktionen och möjligen skapa en central, digital arkivfunktion. Nu gällande dokumenthanteringsplan är från 1994 och har nu arbetats om av tekniska kontoret. Förslag till beslut Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 712 Hyvelgatan Oskarshamn Internet: E-post adress: 5

8 2 (2) TEKNISKA KONTORET Ing-Mari Olsson/Lindquist Beslutet expedieras till: Bilagor 6

9 ARKIVBESKRIVNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Upprättad 2013 Tillkomstår: År 1992 då kommunfullmäktige beslutade att tillskapa en teknisk nämnd för tekniska frågor. Dessa hade tidigare tillhört kommunstyrelsen. Organisation: Tekniska nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Tekniska nämnden Tekniska chefen Staben Renhållningsavdelningen Vatten- och avlopps avdelningen Gatuavdelningen Fastighetsavdelningen Kost och service Arbetsuppgifter: Tekniska nämnden har det politiska ansvaret för: gator, gång- och cykelvägar, parkeringar, skogskötsel, parker planteringar och biluthyrning. Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. förvaltning, drift samt reparationer och underhåll av kommunens fastigheter, uthyrning av lägenheter samt försäljning av kommunal tomtmark. städning i skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar samt andra kommunala fastigheter samt tillagning och servering av måltider. vatten och avlopp renhållning. Tekniska kontoret biträder tekniska nämnden. Tekniska kontoret är indelat i fem avdelningar enligt ovan. Som stöd för nämndsadministration, ekonomi- och annan gemensam administration finns en stab. 7

10 Förändringar: 1992 delades tekniska kontoret upp i två förvaltningar, beställare och utförare. Utföraren stationerades på Hyvelgatan, teknik & service och beställaren i stadshuset, tekniska kontoret upphörde denna organisation och 1998 återgick man till traditionell förvaltning, tekniska kontoret. Handikapprådet är referensorgan vars administration sköttes av tekniska kontoret t.o.m Fram till första kvartalet 2011 fanns ett måltidsutskott som beslutade och beredde frågor om måltidsverksamheten. Andra halvåret 2010 tillskapades ett arbetsutskott för tekniska nämnden. Lagar och andra regler som styr verksamheten: De viktigaste lagarna som styr verksamheten är: kommunallagen, förvaltningslagen, miljöbalken, vattentjänstlagen. Vidare finns det regler och riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som styr verksamheten. Viktigare arkivhandlingar: Tekniska nämndens protokoll med handlingar, fastighetsakter, se dokumenthanteringsplanen. Förvaring: Arkivhandlingar förvaras i närarkiv på tekniska kontoret. I enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan överförs handlingar sedan till stadshuset kommunarkiv. Gallringsregler: Se gällande dokumenthanteringsplan. Arkivmyndighet: Kommunstyrelsen. Arkivansvarig: Biträdande teknisk chef. Arkivredogörare: Staben: Ing-Mari Olsson Lindquist, Ingela Carlsson Kost och service: Annelen Söder VA-avdelningen: Charlotta Karlsson Renhållningsavdelningen: Jan Sandberg Gatuavdelningen: Anne Wernersson, Anne Honkanen Fastighetsavdelningen: Ulrika Johansson Personuppgiftsombud: Thomas Gren Upprättad av Ingela Carlsson

11 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Antagen Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Tekniska nämnden/ trafiknämnden Tekniska nämndens protokoll, original Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Diarieförda handlingar Årsvis, löpande diarienummer Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Ärendekort diarium Årsvis, löpande diarienummer Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Arkivlista Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Tekniska nämndens arbetsutskott, protokoll, original Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Ersättning för förtroendevald, arvode Årsvis Pärm, handläggare 2 år 9 1

12 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Övriga inkomna/upprättade allmänna handlingar Diarieplan Närarkiv Gallras efter två år Även digitalt (Winess, Public) Lokala trafikföreskrifter, beslut och upphävande av Årsvis Närarkiv Bevaras Jfr TN protokoll Ingår i diarieförda handlingar. Besluten levereras till Transportstyrelsen. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, dispenser och tillstånd Årsvis Närarkiv 2 år Ingår i diarieförda handlingar. Besluten levereras till Transportstyrelsen. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Årsvis Pärmar, låst skåp, handläggare Gallras 1 år efter utgången giltighetstid - Felparkeringsavgifter Dator, handläggare 2 år - Skickas digitalt till Transportstyrelsen. Bidrag till trafiksäkerhetsarbete Årsvis Närarkiv 2 år Kan ingå i diarieförda handlingar. Parkeringstillstånd miljöbilar Årsvis Närarkiv Gallras 1 år efter utgången giltighetstid Upplåtelse av allmän platsmark, Kronologiskt efter ansökningsdatum Närarkiv 1 år

13 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Trafikolycksfallsrapporter Digitalt Vid inaktualitet - Strada, digitalt Informationsmaterial Handläggare Vid inaktualitet - Uppföljning p-mätare (statistik) Årsvis Handläggares dator Vid inaktualitet - Parkeringskvitton Årsvis Närarkiv 1 år - Sammanställning finns. Yttrande till annan väghållare om trafiksäkerhetsåtgärder Årsvis Närarkiv 2 år - Kan ingå i diarieförda handlingar. 11 3

14 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Gemensam adm Avtal leverantörer Avdelningsvis, kronologisk Arkivskåp, närarkiv Vid inaktualitet - Ska överföras till digitalt system Minnesanteckningar ledningsgrupp Årsvis Server 2 år - Digitalt Postlista Kronologisk, årsvis Server 2 år - Digitalt Postkvitton (rek bok, lev sedlar) Kronologisk Närarkiv 2 år 12 4

15 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Ekonomi Ansökningar och beslut om regionalt stöd, typ EU-bidrag Debiterings- /fakturaunderlag Leverantörsfakturor Pärm, projektvis Närarkiv 15 år T ex mjölkstöd Årsvis Närarkiv 2 år Skannas från 2006 och förvaras i stadsarkivet. Övergång till e-faktura Bokföringsjournaler kundfakturor Årsvis Närarkiv 10 år Digitalt Kvitton, kontantförs Kassarullar Kronologisk, årsvis Närarkiv Resp enhet 10 år Hyrbilsliggare Kronologisk, årsvis Närarkiv 10 år Inventeringar, årsrapporter Kronologisk, årsvis Närarkiv 10 år Rekvisitioner Nummerordning Handläggare 2 år Kvarvarande kopia i blocket 13 5

16 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Maskinrapporter Kronologisk Närarkiv 5 år - Grund till kostnadsfördelning Tiduppgifter Kronologisk Närarkiv 5 år - Grund till kostnadsfördelning 14 6

17 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Personal o arbetsmiljö Anmälan, olyckstillbud Kronologisk, årsvis/avdelning Avdelningschef Kopia Ingår även i samverkansprotokoll och ledningsgruppsprotokoll. Anmälan om arbetsskada görs till personalkontoret. Bedömningssamtal, rehabiliteringsplan Kronologisk, årsvis/enhet el avd Enhetschef/ avdelningschef Sekretess Digital förvaring (Maja/Adato) Medarbetarsamtal o lönesamtal, minnesanteckningar Personnummer Kronologisk, årsvis Enhetschef Avdelningschef 1 år Sekretess Digitalt (Maja/Adato) Protokoll arbetsplatsträffar (APT) Kronologisk, årsvis Handläggare 2 år Digitalt Samverkansprotokoll Kronologisk, årsvis Arkiv, tekniska kontoret Bevaras 5 år Svenskt Arkiv MBL-protokoll Kronologisk, årsvis Arkiv, tekniska kontoret Bevaras 5 år Svenskt Arkiv Informationsblad Vattenposten Kronologisk, årsvis Vid inaktualitet - Digitalt KMA-pärm inkl skyddsronder Avdelningschef Vid inaktualitet

18 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Körjournaler Personnummer, årsvis Pärm handläggare 6 år - Tidkort (stämpelkort, flextidsrapporter) Personnummer Årsvis Pärm avdelningen 2 år - Läkarintyg, original Pärmar Låst skåp på avdelningen. 10 år - Förstörs efter 10 år (sekretess) Sjukförsäkran Pärmar På avdelningen 2 år - Timvikarier (ev sekretess) Rekvisition lönebidrag Kronologisk, personnummer Handläggare 2 år - Delvis digitalt 16 8

19 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Projektadm Utredningar Antagna anbud med tillhörande handlingar Dokumentation (t ex foton) Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Entreprenadavtal Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Relationsritningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Tekniska beskrivningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Geotekniska grundundersökningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Utlåtanden Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Handlingar rörande byggnader med kulturhistoriskt värde Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Protokoll Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 10 år efter garantitidens utgång 17 9

20 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Kalkyler Projektnamn, årtal Närarkiv Konsultavtal, konsulternas projekthandlingar Projektnamn, årtal Närarkiv Korrespondens Projektnamn, årtal Närarkiv Sprängjournaler Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Bygglov Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 2 år efter slutbesiktning Ej antagna anbud Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras efter 4 år Sprängtillstånd, hyreskvitton, egna anteckningar Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras vid inaktualitet 18 10

21 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Väghållning Bidrag enskilda vägar Flyttning av fordon Vägnr/vägnamn Kronologisk ordning Trafikanordningsplaner Gatu-/projektnamn Avropsavtal entreprenadarbeten Firma/verksamhet Ansvarig handläggare Ansvarig handläggare Ansvarig arbetsledare/ handläggare Närarkiv 10 år - Pärm och digitalt 10 år - Pärm och digitalt Vid projektslut - - Broliggare Gatunamn Pärmar närarkiv Bevaras - Planer o program t.ex. för drift och underhåll, ombyggnader osv Remisser Verksamhet Närarkiv Bevaras 5 år Ingår ofta i diarieförda handlingar Gatunamn 2 år efter avtalsslut Ärendehanteringssystem Bevaras Ingår ofta i diarieförda handlingar Utredningar Gatunamn Pärmar närarkiv - - Ersättningsanspråk Gatunamn Ärendehanteringssystem /närarkiv 2 år

22 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Debiterade anläggningsavgifter Parker o grönområden Fastighetsbeteckning Pärm handläggare och i databasprogram Bevaras - Se även VA (2013- EDP Future) Anbud skötsel parker och grönområden, röjning och rotposter Fastighetsnamn Ansvarig handläggare 2 år efter avtalsslut - Kan vara diarieförda handlingar Entreprenad- och skötselavtal parker o grönområden Fastighetsnamn Ansvarig handläggare 2 år efter avtalsslut - Planer och utredningar t.ex. grönplan Verksamhet Ansvarig handläggare - - Kan vara diareförda handlingar Ritningar grönytor Fastighetsnamn Ansvarig handläggare Gallras vid inaktualitet - Skogsbruksplaner Fastighetsbeteckning Ansvarig handläggare Gallras vid inaktualitet

23 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Fastighetsförvaltning Köpehandlingar köpta fastigheter Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Adm arkivskåpskåp Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Pantbrev Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Digitala arkivet hos Lantmäteriet Gallras 2 år efter dödning Lantmäterihandlingar (fastighetsägarens exemplar), (förrättningar, servitut, ledningsrätter, osv) Avtalsservitut, övriga markupplåtelser Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Ritningar Objektnummerordning Närarkiv Bevaras - Papper, digitalt Instruktion för drift och underhåll Objektnummer Närarkiv Vid inaktualitet

24 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Teknisk beskrivning Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv Vid inaktualitet - Register över lås och nycklar Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) FA-avd exp Vid inaktualitet Löpande besiktningar över t ex ventilation, hissar, OVK, sotning, brandsyn osv Objektnummerordning Närarkiv Vid inaktualitet Ingår i fastighetens tekniska akt Gallras när ny besiktning genomförts OVK o brandsyner digitala, sotning pappersformat Dokumentation över löpande underhåll Objektnummerordning Handläggare Vid inaktualitet (Kommer att dokumenteras i digitalt program) Larm- och polisrapporter Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 2 år Externa avtal (t ex arrendeavtal, övriga nyttjanderätter, hyreskontrakt) Objektnummerordning Pärm i kassaskåp Handläggare Gallras 2 år efter avslutat avtal - Under förutsättning att hyresskuld inte kvarstår. Avslutade avtal tillsammans med uppsägning i särskild pärm i närarkiv, årsvis per verksamhet

25 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Internhyresavtal Objektnummerordning Pärm i kassaskåp Handläggare Gallras 2 år efter avslutat avtal - Avslutade avtal tillsammans med uppsägning i särskild pärm i närarkiv, årsvis per verksamhet. Protokoll hyresförhandlingar Kronologisk ordning Närarkiv 5 år - Fastighetstaxering (beslut, deklarationer) Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Handläggare 5 år efter ny fastighetstaxering - Bygglov Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv 2 år efter slutbesiktning Större projekt- ingår i projekthandlingen Mindre- fastighetsakten (tekniska) Energi- och driftstatistik Objektsordning Närarkiv 5 år Digitalt Köpehandlingar sålda fastigheter Alfabetisk ordning Pärm Närarkiv Bevaras 2 år Tomtköadministration Områdesvis/bokstavsordning Handläggare Gallras 2 år efter området avslutats

26 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Förfrågningar om bostäder o lokaler Typvis Handläggare Vid inaktualitet - Minnesanteckningar LRP-gruppen Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 5 år - Digitalt Minnesanteckningar avdelningsmöten Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 2 år - Digitalt Teknisk akt ska innehålla: - Bygglov - Besiktningsprotokoll - Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Plåtskåp närarkiv 2 år Original bygglov finns även på samhällsbyggnadskontoret 24 16

27 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Administrativ akt: - Köpehandlingar - Lantmäterihandlingar - Lagfartsbevis - Servitutsavtal - Gravationsbevis - Inskrivningsbevis - Ev pantbrev Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Plåtskåp närarkiv Digitala arkivet Kost o Service Egenkontroll kost Årsvis Pärm handläggare, resp kök Gallras efter ett år. - Egenkontroll städ Årsvis Handläggare Gallras efter ett år

28 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Vatten o avlopp, avfallshantering Utredningar och planer Vattenanalyser Drift-, års- och miljörapporter Objekt i bokstavsordning, datum Datum: avlopp, dricksvatten, recipient Datum Närarkiv Bevaras 5 år Ingår ofta i diareförda handlingar Ernemar laboratorium TK/ Ernemar Bevaras Bevaras Renhållningsordning Kronologisk, årsvis Närarkiv Bevaras 5 år Ingår i diarieförda handlingar Taxor Kronologisk, årsvis TK Bevaras Efter 1 år Ingår i diarieförda handlingar 5 år 5 år Miljöbalken, beslut m.m ; egna anläggningar Skyddsbestämmelser för vattentäkt Servitutsavtal Skrivelser mellan fastighetsägaren och huvudmannen Kommunens organisation för transporter av miljöfarligt avfall Objekt i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning, fastighet i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning, fastighet i bokstavsordning TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år Närarkiv Bevaras 5 år 26 18

29 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Beslut om sluten tank, lösningsmedel, brandfarlig vara o d Objekt/fastighet i bokstavsordning, datum TK Bevaras Efter 1 år Rät j? Dispenser från sop- och latrinhämtning Fastigheter i bokstavsordning Närarkiv Gallras vid inaktualitet Beslut utfärdas av samhällsbyggnadsnämnden Miljöbalken, beslut m.m ; industrier Abonnentregister Debiterade anläggningsavgifter Register över vattenmätarbyten Bokstavsordning Bokstavsordning Respektive handläggare. Handläggares dator Gallras efter 5 år Gallras vid inaktualitet Bevaras Vid inaktualitet Ekonomiavd. ansvarar fr om för VA- och viss renhållningsdebitering. Se även gatuavdelningen Se även gatuavdelningen Provningsprotokoll vattenmätare Gallras efter 10 år Se även gatuavdelningen Ledningsregister Vid inaktualitet Under ständig bearbetning

30

31 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 164/2013 Dnr 2013/72 ARRENDEAVTAL FIGEHOLMS BÅTKLUBB Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde Justerandes signatur 28 Utdragsbestyrkande

32

33 29

34 30

35 31

36 32

37

38 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 165/2013 Dnr 2013/58 SVAR PÅ SKRIVELSE FRÅN ELSEMAR SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING TILL KOMMUNSTYRELSEN DATERAD Elsemar samfällighetsförening har tillskrivit kommunstyrelsen och Peter Wretlund angående sin samfällighets anslutning av avlopp till kommunens allmänna avloppsanläggning. Yttrande Tekniska kontoret får lämna följande yttrande/kommentarer med anledning av deras brev. Alla som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet måste behandlas lika. Anläggningsavgiften för Elsemargården har beräknats på samma sätt som för alla andra enskilda och samfälligheter belägna utanför kommunens VA-verksamhetsområde som ska ansluta sig till det allmänna ledningsnätet. Bland dem varierar sträckan från 100 m till ca 2 km för att nå anslutningspunkten. Avgiften skall inte bara täcka de faktiska kostnaderna i samband med en anslutning. Den skall även täcka kostnaderna för utbyggnad av huvudledningar, delfinansiering av den allmänna anläggningen och eventuella kapacitetsåtgärder i vattenverk och reningsverk. De sistnämnda ska motsvara ca % av den totala anläggningsavgiften. Beslut om särtaxa kan fattas om anläggningskostnaden överstiger intäkterna från anslutningsavgifterna enligt ordinarie VA-taxa med minst 30 %. Särtaxa kan tillämpas även om den berör endast ett fåtal fastigheter inom ett större område. Vad gäller Elsemargården finns inget beslut om särtaxa, utan avgifterna har beräknats och tas ut enligt gällande VA-taxa. Som svar på punktsatserna i er skrivelse kan vi svara att gällande punkt 1-5 så har ni behandlats lika som övriga pågående LOVA/LEADER-projekt, dvs Sörvik, Långö-Kråkelund och pågående diskussioner med Vånevik. Att Stångehamn fick finansieras på annat sätt berodde främst på en felaktig ursprungskalkyl när särtaxan för området fastställdes. Dock finansierades detta inte med skattemedel utan bekostades av övriga VA-kollektivet inom kommunen, dvs via ordinarie va-avgifter. Gällande Rotvik så har de inte erhållit några kommunala subventioner. Deras anslutningsavgift beräknades på precis samma grund som era avgifter nu har beräknats. Kommunens VA-verksamhetsområde sträcker sig längs ledningarna utmed vägen mellan Oskarshamn och Påskallavik. Utanför detta område har kommunen ingen skyldighet att förse fastigheter med vatten- och avlopp. Justerandes signatur 33 Utdragsbestyrkande

39 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum TN AU 165/2013 (forts) Tekniska kontorets förslag till beslut Tekniska nämnden antar kontorets yttrande som sitt svar. Arbetsutskottets beslutsförslag till tekniska nämnden * Föreliggande förslag, nämnden antar kontorets yttrande på skrivelse från Elsemar samfällighetsförening som sitt svar. Beslutsunderlag 1. Handling Avlopp i Elsemar daterad , ställd till kommunstyrelsen, Elsemargårdens samfällighetsförening 2. Tjänsteskrivelse/Utredning från projekteringsingenjör Svar på skrivelse från Elsemar samhällsförening till kommunstyrelsen daterad Justerandes signatur 34 Utdragsbestyrkande

40 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning 1 (2) / Tjänsteställe/handläggare Ert datum Er beteckning Tekniska kontoret Projekteringsingenjör Jerry Svensson E-post: Tfn: , Fax: Tekniska nämnden SVAR PÅ SKRIVELSE FRÅN ELSEMAR SAMHÄLLSFÖRENING TILL KOMMUNSTYRELSEN DATERAD Sammanfattning Elsemar samfällighetsförening har tillskrivit kommunstyrelsen och Peter Wretlund angående sin samfällighets anslutning av avlopp till kommunens allmänna avloppsanläggning. Yttrande Tekniska kontoret får lämna följande yttrande/kommentarer med anledning av deras brev. Alla som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet måste behandlas lika. Anläggningsavgiften för Elsemargården har beräknats på samma sätt som för alla andra enskilda och samfälligheter belägna utanför kommunens VA-verksamhetsområde som ska ansluta sig till det allmänna ledningsnätet. Bland dem varierar sträckan från 100 m till ca 2 km för att nå anslutningspunkten. Avgiften skall inte bara täcka de faktiska kostnaderna i samband med en anslutning. Den skall även täcka kostnaderna för utbyggnad av huvudledningar, delfinansiering av den allmänna anläggningen och eventuella kapacitetsåtgärder i vattenverk och reningsverk. De sistnämnda ska motsvara ca % av den totala anläggningsavgiften. Beslut om särtaxa kan fattas om anläggningskostnaden överstiger intäkterna från anslutningsavgifterna enligt ordinarie VA-taxa med minst 30 %. Särtaxa kan tillämpas även om den berör endast ett fåtal fastigheter inom ett större område. Vad gäller Elsemargården finns inget beslut om särtaxa, utan avgifterna har beräknats och tas ut enligt gällande VA-taxa. Som svar på punktsatserna i er skrivelse kan vi svara att gällande punkt 1-5 så har ni behandlats lika som övriga pågående LOVA/LEADER-projekt, dvs Sörvik, Långö- Kråkelund och pågående diskussioner med Vånevik. Att Stångehamn fick finansieras på annat sätt berodde främst på en felaktig ursprungskalkyl när särtaxan för området fastställdes. Dock finansierades detta inte med skattemedel utan bekostades av övriga VA-kollektivet inom kommunen, dvs via ordinarie va-avgifter. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 712 S Fabriksgatan Oskarshamn Internet: E-post adress: 35

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-01-15 Dnr: TN 2016/9 Tekniska nämnden Informationshanteringsplan för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner informationshanteringsplan

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten

Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten Fastställd 2015-03-09, Dnr TSN 2015/15 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för teknik och

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

- Medborgarförslag om övergångsställe korsningen Åkermansgatan/Kvarnsvedsvägen, 2016/2513. Beslut. Ärendet. Beslutsunderlag.

- Medborgarförslag om övergångsställe korsningen Åkermansgatan/Kvarnsvedsvägen, 2016/2513. Beslut. Ärendet. Beslutsunderlag. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2017-09-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(14) 87 Svar på medborgarförslag om övergångsställe korsningen Åkermansgatan/Kvarnsvedsvägen, 2016/2513 Beslut Serviceutskottets

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Tekniska nämnden kallas till sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum 2015-04-29 Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2015-05-11 kl. 08:00-16:00 Plats: OBS! Figeholms båtklubbs lokal, Figeholm Vid förhinder

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare KALLELSE 2013-12-02 1 (1) Trafiknämnden Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Annike Åkesson Sekreterare

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 13:00-15:00, ajournering kl. 14:30-15:00 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Thommy Brännström (S) Catrin Alfredsson

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Lokala trafikföreskrifter i Oskarshamns kommun 08FS 2009:16 Utkom från trycket den 20 mars 2009 beslutade den 18 mars 2009 (dnr. 258-8969-08) Länsstyrelsen

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Simhall och evenemangshall

Simhall och evenemangshall Mars 2008 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Simhall och evenemangshall Fastigheterna Forellen 15, delar av Gimmersta 1:1 och Bollmora 1:94 m fl i Tyresö Centrum GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 37 Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-12:00, ajournering kl. 09:30-10:00 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Catrin Alfredsson (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, kl. 13:00-14:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) Sammanträdesdatum 2009-06-25 71 TE06-00271/31 Gång-, cykel- och ridväg utmed Höglandavägen Beslut Nämnden för Teknik godkänner ny sträckningen

Läs mer

Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 109 Exploateringsavtal för Genvägen Beslut Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-06-16 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:45, ajournering kl. 09:30-10:00, 11:15-12:40 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Catrin Alfredsson (S)

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2005-05-23 1 (18 ) Plats och tid Studiebesök industriområdet Gustavslund, 2005-05-23 kl.14.00 14.55. Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2005-05-23 kl. 14.55 17.45.

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen Datum KS-2014/29 huvudregistrator 2014-01-27 Kommunstyrelsen Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun

Läs mer

Svar på Motion - Utveckla Koster

Svar på Motion - Utveckla Koster STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (19) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks 63 Au 62 Ks/ 2012-0469 Svar på Motion - Utveckla Koster s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

l oz- z 1 " \~

l oz- z 1  \~ södertälje kommun \\ l (2) C\~Yicit \1. TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-16 Samhällsbyggnadskontoret Hölö-Mörkö kommundelsnämnd r ANf'\0 1 1 l l " r-... J;; ~!\~\ ~ ' l 1 SO Ot:.R TA~_ ~, L Kv,.nMUI'l dl l 2017

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2005-03-01 Dokumenthanteringsplan för SBK, Mark- och exploatering, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 B Diarienummer SPN 75/2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den

Läs mer

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 11 (18) Dnr KSF 2013/79 9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. 1. Motionen Detaljplanen för

Läs mer

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125 Britta Lästh Ordförandens förslag Diarienummer Fritid- och kulturnämndens Datum FKN-2014/130 ordförande 2014-12-10 Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden

Läs mer