Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda"

Transkript

1 Tekniska nämnden Kallelse/Föredragningslista Sid 1/2 Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tid: Måndagen den 16 december 2013 klockan 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Kl. 08:00 Gruppmöten Kl. 09:30 Kaffepaus Kl. 10:00 Öppet sammanträde, föredragande tjänstemän Kl. ca 12:00 Gemensam jullunch Tiderna är preliminära beroende på ärendenas karaktär. Tekniska kontoret kallar in ersättare om så behövs. Ledamöter som inte kan närvara vid sammanträdet ska meddela detta i så god tid som möjligt till Ingela Carlsson, tekniska kontoret, tfn (vid frånvaro till Ing-Mari Olsson Lindquist tfn ). TEKNISKA KONTORET Ingela Carlsson Kallade ledamöter 1. Yvonne Bergvall (S) 2. Stefan Pettersson (M) 3. Ingmar Hjalmarsson (V) 4. Thommy Brännström (S) 5. Eva Hardebrant (S) 6. Lena Rosenqvist (V) 7. Anders Danielsson (M) 8. Jan-Eric Lindberg (FP) 9. Håkan Englund (KD) Ersättare 10. Vamai Betkari (S) 11. Chahanna Olsson (M) 12. Richard Bäck (S) 13. Catrin Alfredsson (S) 14. Alf Holmberg (S) 15. Svetlana Andelova (V) 16. Sam Ekman (M) 17. Magnus Larsson (C) 18. Anna Bredmar (KD) Box Oskarshamn Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro: Org:nr:

2 Tekniska nämnden Ärenden Sidnr 1. Val av protokollsjusterare - 2. Budgetuppföljning per november 2013 TN /17 3. Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och TN 4-27 arkivförteckning 2013/71 4. Arrendeavtal Figeholms Båtklubb TN /72 5. Ansökan om ledningsförläggning inom fastigheten Oskarshamn 3:5 TN för snötillverkningsändamål vid Hjortbergets skidanläggning 2013/76 6. Svar på skrivelse från Elsemar samfällighetsförening till TN kommunstyrelsen daterad /58 7. Redovisning motion 21/10 "Trafiksäkra cykelvägar-nu" TN / Redovisning av motion nr 1/12 säkrare övergångsställen TN /16 9. Yttrande över samråd detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m fl TN fastigheter, Gyllings väg, Oskarshamn 2013/ Yttrande över samråd detaljplanförslag för Figeholm 3:1 m fl TN fastigheter The Circle Resort etapp / Anhållan om ekonomisk hjälp för att kartera och motverka utsläpp TN av avloppsvatten i Gloet 2013/ Förlängning av avfallsplan TN / Yttrande över motion nr 5/13 gör Oskarshamn till en cykelkommun TN / Skrivelse från Oskarshamns handikappkommitté trafikljus vid TN korsningen Stengatan 2013/ Utredning organisationsöversyn av städ TN / Återrapportering internkontroll 2013 TN / Delegationsbeslut TN 2013/ Postlista TN 2013/ Noteringar

3

4 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 162/2013 Dnr 2013/17 BUDGETUPPFÖLJNING PER NOVEMBER 2013 Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde Justerandes signatur 3 Utdragsbestyrkande

5

6 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 163/2013 Dnr 2013/71 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MED ARKIVBESKRIVNING OCH ARKIVFÖRTECKNING Det är viktigt att ta hand om kommunens handlingar av olika skäl: så att offentlighetsprincipen kan efterlevas, kommunens interna behov av handlingar samt för framtida forskning. En dokumenthanteringsplan ska innehålla dels en arkivbeskrivning och dels en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen visar på vilka verksamheter nämnden bedriver, historik, typ av handlingar osv. Dokumenthanteringsplanen anger mer detaljerat vilka handlingar som finns, var de finns och när de ska gallras eller om de ska bevaras. Kommunen har ett eget arkivreglemente som beskriver att kommunstyrelsen är arkivmyndighet som utövar tillsyn över nämnderna. Nämnderna är arkivansvariga. Vidare finns ett antal lagar som styr arkiven. Stadsarkivarien ska hjälpa kommunstyrelsen med tillsynen samt även nämnden med upprättandet av dokumenthanteringsplaner m m. Handlingar som ska bevaras ska arkiveras i stadsarkivet i Stadshuset. Arkiven blir mer och mer digitala och i vissa fall även centraliserade varför den föreslagna dokumenthanteringsplanen kommer att behöva justeras oftare än tidigare. Kalmar län har påbörjat ett arbete med att utreda arkivfunktionen och möjligen skapa en central, digital arkivfunktion. Nu gällande dokumenthanteringsplan är från 1994 och har nu arbetats om av tekniska kontoret. Tekniska kontorets förslag till beslut Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Arbetsutskottets beslutsförslag till tekniska nämnden * Föreliggande förslag, dokumenthanteringsplanen för tekniska nämnden med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse/Utredning från ekonom/bitr chef Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning 2. Handling Arkivbeskrivning med dokumenthanteringsplanen Justerandes signatur 4 Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning Tjänsteställe/handläggare Ert datum Er beteckning Tekniska kontoret Stab Ing-Mari Olsson/Lindquist E-post: Tfn:, Fax: Tekniska nämnden 1 (2) DOKUMENTHANTERINGSPLAN MED ARKIVBESKRIVNING OCH ARKIVFÖRTECKNING Sammanfattning Det är viktigt att ta hand om kommunens handlingar av olika skäl: så att offentlighetsprincipen kan efterlevas, kommunens interna behov av handlingar samt för framtida forskning. En dokumenthanteringsplan ska innehålla dels en arkivbeskrivning och dels en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen visar på vilka verksamheter nämnden bedriver, historik, typ av handlingar osv. Dokumenthanteringsplanen anger mer detaljerat vilka handlingar som finns, var de finns och när de ska gallras eller om de ska bevaras. Kommunen har ett eget arkivreglemente som beskriver att kommunstyrelsen är arkivmyndighet som utövar tillsyn över nämnderna. Nämnderna är arkivansvariga. Vidare finns ett antal lagar som styr arkiven. Stadsarkivarien ska hjälpa kommunstyrelsen med tillsynen samt även nämnden med upprättandet av dokumenthanteringsplaner m m. Handlingar som ska bevaras ska arkiveras i stadsarkivet i Stadshuset. Arkiven blir mer och mer digitala och i vissa fall även centraliserade varför den föreslagna dokumenthanteringsplanen kommer att behöva justeras oftare än tidigare. Kalmar län har påbörjat ett arbete med att utreda arkivfunktionen och möjligen skapa en central, digital arkivfunktion. Nu gällande dokumenthanteringsplan är från 1994 och har nu arbetats om av tekniska kontoret. Förslag till beslut Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 712 Hyvelgatan Oskarshamn Internet: E-post adress: 5

8 2 (2) TEKNISKA KONTORET Ing-Mari Olsson/Lindquist Beslutet expedieras till: Bilagor 6

9 ARKIVBESKRIVNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Upprättad 2013 Tillkomstår: År 1992 då kommunfullmäktige beslutade att tillskapa en teknisk nämnd för tekniska frågor. Dessa hade tidigare tillhört kommunstyrelsen. Organisation: Tekniska nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Tekniska nämnden Tekniska chefen Staben Renhållningsavdelningen Vatten- och avlopps avdelningen Gatuavdelningen Fastighetsavdelningen Kost och service Arbetsuppgifter: Tekniska nämnden har det politiska ansvaret för: gator, gång- och cykelvägar, parkeringar, skogskötsel, parker planteringar och biluthyrning. Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. förvaltning, drift samt reparationer och underhåll av kommunens fastigheter, uthyrning av lägenheter samt försäljning av kommunal tomtmark. städning i skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar samt andra kommunala fastigheter samt tillagning och servering av måltider. vatten och avlopp renhållning. Tekniska kontoret biträder tekniska nämnden. Tekniska kontoret är indelat i fem avdelningar enligt ovan. Som stöd för nämndsadministration, ekonomi- och annan gemensam administration finns en stab. 7

10 Förändringar: 1992 delades tekniska kontoret upp i två förvaltningar, beställare och utförare. Utföraren stationerades på Hyvelgatan, teknik & service och beställaren i stadshuset, tekniska kontoret upphörde denna organisation och 1998 återgick man till traditionell förvaltning, tekniska kontoret. Handikapprådet är referensorgan vars administration sköttes av tekniska kontoret t.o.m Fram till första kvartalet 2011 fanns ett måltidsutskott som beslutade och beredde frågor om måltidsverksamheten. Andra halvåret 2010 tillskapades ett arbetsutskott för tekniska nämnden. Lagar och andra regler som styr verksamheten: De viktigaste lagarna som styr verksamheten är: kommunallagen, förvaltningslagen, miljöbalken, vattentjänstlagen. Vidare finns det regler och riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som styr verksamheten. Viktigare arkivhandlingar: Tekniska nämndens protokoll med handlingar, fastighetsakter, se dokumenthanteringsplanen. Förvaring: Arkivhandlingar förvaras i närarkiv på tekniska kontoret. I enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan överförs handlingar sedan till stadshuset kommunarkiv. Gallringsregler: Se gällande dokumenthanteringsplan. Arkivmyndighet: Kommunstyrelsen. Arkivansvarig: Biträdande teknisk chef. Arkivredogörare: Staben: Ing-Mari Olsson Lindquist, Ingela Carlsson Kost och service: Annelen Söder VA-avdelningen: Charlotta Karlsson Renhållningsavdelningen: Jan Sandberg Gatuavdelningen: Anne Wernersson, Anne Honkanen Fastighetsavdelningen: Ulrika Johansson Personuppgiftsombud: Thomas Gren Upprättad av Ingela Carlsson

11 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Antagen Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Tekniska nämnden/ trafiknämnden Tekniska nämndens protokoll, original Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Diarieförda handlingar Årsvis, löpande diarienummer Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Ärendekort diarium Årsvis, löpande diarienummer Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Arkivlista Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Tekniska nämndens arbetsutskott, protokoll, original Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Ersättning för förtroendevald, arvode Årsvis Pärm, handläggare 2 år 9 1

12 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Övriga inkomna/upprättade allmänna handlingar Diarieplan Närarkiv Gallras efter två år Även digitalt (Winess, Public) Lokala trafikföreskrifter, beslut och upphävande av Årsvis Närarkiv Bevaras Jfr TN protokoll Ingår i diarieförda handlingar. Besluten levereras till Transportstyrelsen. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, dispenser och tillstånd Årsvis Närarkiv 2 år Ingår i diarieförda handlingar. Besluten levereras till Transportstyrelsen. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Årsvis Pärmar, låst skåp, handläggare Gallras 1 år efter utgången giltighetstid - Felparkeringsavgifter Dator, handläggare 2 år - Skickas digitalt till Transportstyrelsen. Bidrag till trafiksäkerhetsarbete Årsvis Närarkiv 2 år Kan ingå i diarieförda handlingar. Parkeringstillstånd miljöbilar Årsvis Närarkiv Gallras 1 år efter utgången giltighetstid Upplåtelse av allmän platsmark, Kronologiskt efter ansökningsdatum Närarkiv 1 år

13 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Trafikolycksfallsrapporter Digitalt Vid inaktualitet - Strada, digitalt Informationsmaterial Handläggare Vid inaktualitet - Uppföljning p-mätare (statistik) Årsvis Handläggares dator Vid inaktualitet - Parkeringskvitton Årsvis Närarkiv 1 år - Sammanställning finns. Yttrande till annan väghållare om trafiksäkerhetsåtgärder Årsvis Närarkiv 2 år - Kan ingå i diarieförda handlingar. 11 3

14 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Gemensam adm Avtal leverantörer Avdelningsvis, kronologisk Arkivskåp, närarkiv Vid inaktualitet - Ska överföras till digitalt system Minnesanteckningar ledningsgrupp Årsvis Server 2 år - Digitalt Postlista Kronologisk, årsvis Server 2 år - Digitalt Postkvitton (rek bok, lev sedlar) Kronologisk Närarkiv 2 år 12 4

15 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Ekonomi Ansökningar och beslut om regionalt stöd, typ EU-bidrag Debiterings- /fakturaunderlag Leverantörsfakturor Pärm, projektvis Närarkiv 15 år T ex mjölkstöd Årsvis Närarkiv 2 år Skannas från 2006 och förvaras i stadsarkivet. Övergång till e-faktura Bokföringsjournaler kundfakturor Årsvis Närarkiv 10 år Digitalt Kvitton, kontantförs Kassarullar Kronologisk, årsvis Närarkiv Resp enhet 10 år Hyrbilsliggare Kronologisk, årsvis Närarkiv 10 år Inventeringar, årsrapporter Kronologisk, årsvis Närarkiv 10 år Rekvisitioner Nummerordning Handläggare 2 år Kvarvarande kopia i blocket 13 5

16 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Maskinrapporter Kronologisk Närarkiv 5 år - Grund till kostnadsfördelning Tiduppgifter Kronologisk Närarkiv 5 år - Grund till kostnadsfördelning 14 6

17 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Personal o arbetsmiljö Anmälan, olyckstillbud Kronologisk, årsvis/avdelning Avdelningschef Kopia Ingår även i samverkansprotokoll och ledningsgruppsprotokoll. Anmälan om arbetsskada görs till personalkontoret. Bedömningssamtal, rehabiliteringsplan Kronologisk, årsvis/enhet el avd Enhetschef/ avdelningschef Sekretess Digital förvaring (Maja/Adato) Medarbetarsamtal o lönesamtal, minnesanteckningar Personnummer Kronologisk, årsvis Enhetschef Avdelningschef 1 år Sekretess Digitalt (Maja/Adato) Protokoll arbetsplatsträffar (APT) Kronologisk, årsvis Handläggare 2 år Digitalt Samverkansprotokoll Kronologisk, årsvis Arkiv, tekniska kontoret Bevaras 5 år Svenskt Arkiv MBL-protokoll Kronologisk, årsvis Arkiv, tekniska kontoret Bevaras 5 år Svenskt Arkiv Informationsblad Vattenposten Kronologisk, årsvis Vid inaktualitet - Digitalt KMA-pärm inkl skyddsronder Avdelningschef Vid inaktualitet

18 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Körjournaler Personnummer, årsvis Pärm handläggare 6 år - Tidkort (stämpelkort, flextidsrapporter) Personnummer Årsvis Pärm avdelningen 2 år - Läkarintyg, original Pärmar Låst skåp på avdelningen. 10 år - Förstörs efter 10 år (sekretess) Sjukförsäkran Pärmar På avdelningen 2 år - Timvikarier (ev sekretess) Rekvisition lönebidrag Kronologisk, personnummer Handläggare 2 år - Delvis digitalt 16 8

19 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Projektadm Utredningar Antagna anbud med tillhörande handlingar Dokumentation (t ex foton) Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Entreprenadavtal Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Relationsritningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Tekniska beskrivningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Geotekniska grundundersökningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Utlåtanden Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Handlingar rörande byggnader med kulturhistoriskt värde Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Protokoll Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 10 år efter garantitidens utgång 17 9

20 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Kalkyler Projektnamn, årtal Närarkiv Konsultavtal, konsulternas projekthandlingar Projektnamn, årtal Närarkiv Korrespondens Projektnamn, årtal Närarkiv Sprängjournaler Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Bygglov Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 2 år efter slutbesiktning Ej antagna anbud Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras efter 4 år Sprängtillstånd, hyreskvitton, egna anteckningar Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras vid inaktualitet 18 10

21 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Väghållning Bidrag enskilda vägar Flyttning av fordon Vägnr/vägnamn Kronologisk ordning Trafikanordningsplaner Gatu-/projektnamn Avropsavtal entreprenadarbeten Firma/verksamhet Ansvarig handläggare Ansvarig handläggare Ansvarig arbetsledare/ handläggare Närarkiv 10 år - Pärm och digitalt 10 år - Pärm och digitalt Vid projektslut - - Broliggare Gatunamn Pärmar närarkiv Bevaras - Planer o program t.ex. för drift och underhåll, ombyggnader osv Remisser Verksamhet Närarkiv Bevaras 5 år Ingår ofta i diarieförda handlingar Gatunamn 2 år efter avtalsslut Ärendehanteringssystem Bevaras Ingår ofta i diarieförda handlingar Utredningar Gatunamn Pärmar närarkiv - - Ersättningsanspråk Gatunamn Ärendehanteringssystem /närarkiv 2 år

22 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Debiterade anläggningsavgifter Parker o grönområden Fastighetsbeteckning Pärm handläggare och i databasprogram Bevaras - Se även VA (2013- EDP Future) Anbud skötsel parker och grönområden, röjning och rotposter Fastighetsnamn Ansvarig handläggare 2 år efter avtalsslut - Kan vara diarieförda handlingar Entreprenad- och skötselavtal parker o grönområden Fastighetsnamn Ansvarig handläggare 2 år efter avtalsslut - Planer och utredningar t.ex. grönplan Verksamhet Ansvarig handläggare - - Kan vara diareförda handlingar Ritningar grönytor Fastighetsnamn Ansvarig handläggare Gallras vid inaktualitet - Skogsbruksplaner Fastighetsbeteckning Ansvarig handläggare Gallras vid inaktualitet

23 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Fastighetsförvaltning Köpehandlingar köpta fastigheter Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Adm arkivskåpskåp Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Pantbrev Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Digitala arkivet hos Lantmäteriet Gallras 2 år efter dödning Lantmäterihandlingar (fastighetsägarens exemplar), (förrättningar, servitut, ledningsrätter, osv) Avtalsservitut, övriga markupplåtelser Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Ritningar Objektnummerordning Närarkiv Bevaras - Papper, digitalt Instruktion för drift och underhåll Objektnummer Närarkiv Vid inaktualitet

24 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Teknisk beskrivning Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv Vid inaktualitet - Register över lås och nycklar Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) FA-avd exp Vid inaktualitet Löpande besiktningar över t ex ventilation, hissar, OVK, sotning, brandsyn osv Objektnummerordning Närarkiv Vid inaktualitet Ingår i fastighetens tekniska akt Gallras när ny besiktning genomförts OVK o brandsyner digitala, sotning pappersformat Dokumentation över löpande underhåll Objektnummerordning Handläggare Vid inaktualitet (Kommer att dokumenteras i digitalt program) Larm- och polisrapporter Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 2 år Externa avtal (t ex arrendeavtal, övriga nyttjanderätter, hyreskontrakt) Objektnummerordning Pärm i kassaskåp Handläggare Gallras 2 år efter avslutat avtal - Under förutsättning att hyresskuld inte kvarstår. Avslutade avtal tillsammans med uppsägning i särskild pärm i närarkiv, årsvis per verksamhet

25 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Internhyresavtal Objektnummerordning Pärm i kassaskåp Handläggare Gallras 2 år efter avslutat avtal - Avslutade avtal tillsammans med uppsägning i särskild pärm i närarkiv, årsvis per verksamhet. Protokoll hyresförhandlingar Kronologisk ordning Närarkiv 5 år - Fastighetstaxering (beslut, deklarationer) Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Handläggare 5 år efter ny fastighetstaxering - Bygglov Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv 2 år efter slutbesiktning Större projekt- ingår i projekthandlingen Mindre- fastighetsakten (tekniska) Energi- och driftstatistik Objektsordning Närarkiv 5 år Digitalt Köpehandlingar sålda fastigheter Alfabetisk ordning Pärm Närarkiv Bevaras 2 år Tomtköadministration Områdesvis/bokstavsordning Handläggare Gallras 2 år efter området avslutats

26 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Förfrågningar om bostäder o lokaler Typvis Handläggare Vid inaktualitet - Minnesanteckningar LRP-gruppen Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 5 år - Digitalt Minnesanteckningar avdelningsmöten Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 2 år - Digitalt Teknisk akt ska innehålla: - Bygglov - Besiktningsprotokoll - Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Plåtskåp närarkiv 2 år Original bygglov finns även på samhällsbyggnadskontoret 24 16

27 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Administrativ akt: - Köpehandlingar - Lantmäterihandlingar - Lagfartsbevis - Servitutsavtal - Gravationsbevis - Inskrivningsbevis - Ev pantbrev Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Plåtskåp närarkiv Digitala arkivet Kost o Service Egenkontroll kost Årsvis Pärm handläggare, resp kök Gallras efter ett år. - Egenkontroll städ Årsvis Handläggare Gallras efter ett år

28 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Vatten o avlopp, avfallshantering Utredningar och planer Vattenanalyser Drift-, års- och miljörapporter Objekt i bokstavsordning, datum Datum: avlopp, dricksvatten, recipient Datum Närarkiv Bevaras 5 år Ingår ofta i diareförda handlingar Ernemar laboratorium TK/ Ernemar Bevaras Bevaras Renhållningsordning Kronologisk, årsvis Närarkiv Bevaras 5 år Ingår i diarieförda handlingar Taxor Kronologisk, årsvis TK Bevaras Efter 1 år Ingår i diarieförda handlingar 5 år 5 år Miljöbalken, beslut m.m ; egna anläggningar Skyddsbestämmelser för vattentäkt Servitutsavtal Skrivelser mellan fastighetsägaren och huvudmannen Kommunens organisation för transporter av miljöfarligt avfall Objekt i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning, fastighet i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning, fastighet i bokstavsordning TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år Närarkiv Bevaras 5 år 26 18

29 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Beslut om sluten tank, lösningsmedel, brandfarlig vara o d Objekt/fastighet i bokstavsordning, datum TK Bevaras Efter 1 år Rät j? Dispenser från sop- och latrinhämtning Fastigheter i bokstavsordning Närarkiv Gallras vid inaktualitet Beslut utfärdas av samhällsbyggnadsnämnden Miljöbalken, beslut m.m ; industrier Abonnentregister Debiterade anläggningsavgifter Register över vattenmätarbyten Bokstavsordning Bokstavsordning Respektive handläggare. Handläggares dator Gallras efter 5 år Gallras vid inaktualitet Bevaras Vid inaktualitet Ekonomiavd. ansvarar fr om för VA- och viss renhållningsdebitering. Se även gatuavdelningen Se även gatuavdelningen Provningsprotokoll vattenmätare Gallras efter 10 år Se även gatuavdelningen Ledningsregister Vid inaktualitet Under ständig bearbetning

30

31 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 164/2013 Dnr 2013/72 ARRENDEAVTAL FIGEHOLMS BÅTKLUBB Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde Justerandes signatur 28 Utdragsbestyrkande

32

33 29

34 30

35 31

36 32

37

38 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 165/2013 Dnr 2013/58 SVAR PÅ SKRIVELSE FRÅN ELSEMAR SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING TILL KOMMUNSTYRELSEN DATERAD Elsemar samfällighetsförening har tillskrivit kommunstyrelsen och Peter Wretlund angående sin samfällighets anslutning av avlopp till kommunens allmänna avloppsanläggning. Yttrande Tekniska kontoret får lämna följande yttrande/kommentarer med anledning av deras brev. Alla som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet måste behandlas lika. Anläggningsavgiften för Elsemargården har beräknats på samma sätt som för alla andra enskilda och samfälligheter belägna utanför kommunens VA-verksamhetsområde som ska ansluta sig till det allmänna ledningsnätet. Bland dem varierar sträckan från 100 m till ca 2 km för att nå anslutningspunkten. Avgiften skall inte bara täcka de faktiska kostnaderna i samband med en anslutning. Den skall även täcka kostnaderna för utbyggnad av huvudledningar, delfinansiering av den allmänna anläggningen och eventuella kapacitetsåtgärder i vattenverk och reningsverk. De sistnämnda ska motsvara ca % av den totala anläggningsavgiften. Beslut om särtaxa kan fattas om anläggningskostnaden överstiger intäkterna från anslutningsavgifterna enligt ordinarie VA-taxa med minst 30 %. Särtaxa kan tillämpas även om den berör endast ett fåtal fastigheter inom ett större område. Vad gäller Elsemargården finns inget beslut om särtaxa, utan avgifterna har beräknats och tas ut enligt gällande VA-taxa. Som svar på punktsatserna i er skrivelse kan vi svara att gällande punkt 1-5 så har ni behandlats lika som övriga pågående LOVA/LEADER-projekt, dvs Sörvik, Långö-Kråkelund och pågående diskussioner med Vånevik. Att Stångehamn fick finansieras på annat sätt berodde främst på en felaktig ursprungskalkyl när särtaxan för området fastställdes. Dock finansierades detta inte med skattemedel utan bekostades av övriga VA-kollektivet inom kommunen, dvs via ordinarie va-avgifter. Gällande Rotvik så har de inte erhållit några kommunala subventioner. Deras anslutningsavgift beräknades på precis samma grund som era avgifter nu har beräknats. Kommunens VA-verksamhetsområde sträcker sig längs ledningarna utmed vägen mellan Oskarshamn och Påskallavik. Utanför detta område har kommunen ingen skyldighet att förse fastigheter med vatten- och avlopp. Justerandes signatur 33 Utdragsbestyrkande

39 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum TN AU 165/2013 (forts) Tekniska kontorets förslag till beslut Tekniska nämnden antar kontorets yttrande som sitt svar. Arbetsutskottets beslutsförslag till tekniska nämnden * Föreliggande förslag, nämnden antar kontorets yttrande på skrivelse från Elsemar samfällighetsförening som sitt svar. Beslutsunderlag 1. Handling Avlopp i Elsemar daterad , ställd till kommunstyrelsen, Elsemargårdens samfällighetsförening 2. Tjänsteskrivelse/Utredning från projekteringsingenjör Svar på skrivelse från Elsemar samhällsförening till kommunstyrelsen daterad Justerandes signatur 34 Utdragsbestyrkande

40 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning 1 (2) / Tjänsteställe/handläggare Ert datum Er beteckning Tekniska kontoret Projekteringsingenjör Jerry Svensson E-post: Tfn: , Fax: Tekniska nämnden SVAR PÅ SKRIVELSE FRÅN ELSEMAR SAMHÄLLSFÖRENING TILL KOMMUNSTYRELSEN DATERAD Sammanfattning Elsemar samfällighetsförening har tillskrivit kommunstyrelsen och Peter Wretlund angående sin samfällighets anslutning av avlopp till kommunens allmänna avloppsanläggning. Yttrande Tekniska kontoret får lämna följande yttrande/kommentarer med anledning av deras brev. Alla som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet måste behandlas lika. Anläggningsavgiften för Elsemargården har beräknats på samma sätt som för alla andra enskilda och samfälligheter belägna utanför kommunens VA-verksamhetsområde som ska ansluta sig till det allmänna ledningsnätet. Bland dem varierar sträckan från 100 m till ca 2 km för att nå anslutningspunkten. Avgiften skall inte bara täcka de faktiska kostnaderna i samband med en anslutning. Den skall även täcka kostnaderna för utbyggnad av huvudledningar, delfinansiering av den allmänna anläggningen och eventuella kapacitetsåtgärder i vattenverk och reningsverk. De sistnämnda ska motsvara ca % av den totala anläggningsavgiften. Beslut om särtaxa kan fattas om anläggningskostnaden överstiger intäkterna från anslutningsavgifterna enligt ordinarie VA-taxa med minst 30 %. Särtaxa kan tillämpas även om den berör endast ett fåtal fastigheter inom ett större område. Vad gäller Elsemargården finns inget beslut om särtaxa, utan avgifterna har beräknats och tas ut enligt gällande VA-taxa. Som svar på punktsatserna i er skrivelse kan vi svara att gällande punkt 1-5 så har ni behandlats lika som övriga pågående LOVA/LEADER-projekt, dvs Sörvik, Långö- Kråkelund och pågående diskussioner med Vånevik. Att Stångehamn fick finansieras på annat sätt berodde främst på en felaktig ursprungskalkyl när särtaxan för området fastställdes. Dock finansierades detta inte med skattemedel utan bekostades av övriga VA-kollektivet inom kommunen, dvs via ordinarie va-avgifter. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 712 S Fabriksgatan Oskarshamn Internet: E-post adress: 35

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, kl. 13:00-14:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Tekniska nämnden kallas till sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum 2014-04-09 Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2014-04-14 kl. 08:00-12:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD)

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD) 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00 Beslutande Tjänstgörande Ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Erik Mårtensson, ordf. (KD) Olof Asserfors (S) Knut Kryger (FP) Stefan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20051115 Dokumenthanteringsplan för SBK, Lokalförsörjningsenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 C Diarienummer SPN 2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den 15

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer