Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda"

Transkript

1 Tekniska nämnden Kallelse/Föredragningslista Sid 1/2 Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tid: Måndagen den 16 december 2013 klockan 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Kl. 08:00 Gruppmöten Kl. 09:30 Kaffepaus Kl. 10:00 Öppet sammanträde, föredragande tjänstemän Kl. ca 12:00 Gemensam jullunch Tiderna är preliminära beroende på ärendenas karaktär. Tekniska kontoret kallar in ersättare om så behövs. Ledamöter som inte kan närvara vid sammanträdet ska meddela detta i så god tid som möjligt till Ingela Carlsson, tekniska kontoret, tfn (vid frånvaro till Ing-Mari Olsson Lindquist tfn ). TEKNISKA KONTORET Ingela Carlsson Kallade ledamöter 1. Yvonne Bergvall (S) 2. Stefan Pettersson (M) 3. Ingmar Hjalmarsson (V) 4. Thommy Brännström (S) 5. Eva Hardebrant (S) 6. Lena Rosenqvist (V) 7. Anders Danielsson (M) 8. Jan-Eric Lindberg (FP) 9. Håkan Englund (KD) Ersättare 10. Vamai Betkari (S) 11. Chahanna Olsson (M) 12. Richard Bäck (S) 13. Catrin Alfredsson (S) 14. Alf Holmberg (S) 15. Svetlana Andelova (V) 16. Sam Ekman (M) 17. Magnus Larsson (C) 18. Anna Bredmar (KD) Box Oskarshamn Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro: Org:nr:

2 Tekniska nämnden Ärenden Sidnr 1. Val av protokollsjusterare - 2. Budgetuppföljning per november 2013 TN /17 3. Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och TN 4-27 arkivförteckning 2013/71 4. Arrendeavtal Figeholms Båtklubb TN /72 5. Ansökan om ledningsförläggning inom fastigheten Oskarshamn 3:5 TN för snötillverkningsändamål vid Hjortbergets skidanläggning 2013/76 6. Svar på skrivelse från Elsemar samfällighetsförening till TN kommunstyrelsen daterad /58 7. Redovisning motion 21/10 "Trafiksäkra cykelvägar-nu" TN / Redovisning av motion nr 1/12 säkrare övergångsställen TN /16 9. Yttrande över samråd detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m fl TN fastigheter, Gyllings väg, Oskarshamn 2013/ Yttrande över samråd detaljplanförslag för Figeholm 3:1 m fl TN fastigheter The Circle Resort etapp / Anhållan om ekonomisk hjälp för att kartera och motverka utsläpp TN av avloppsvatten i Gloet 2013/ Förlängning av avfallsplan TN / Yttrande över motion nr 5/13 gör Oskarshamn till en cykelkommun TN / Skrivelse från Oskarshamns handikappkommitté trafikljus vid TN korsningen Stengatan 2013/ Utredning organisationsöversyn av städ TN / Återrapportering internkontroll 2013 TN / Delegationsbeslut TN 2013/ Postlista TN 2013/ Noteringar

3

4 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 162/2013 Dnr 2013/17 BUDGETUPPFÖLJNING PER NOVEMBER 2013 Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde Justerandes signatur 3 Utdragsbestyrkande

5

6 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 163/2013 Dnr 2013/71 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MED ARKIVBESKRIVNING OCH ARKIVFÖRTECKNING Det är viktigt att ta hand om kommunens handlingar av olika skäl: så att offentlighetsprincipen kan efterlevas, kommunens interna behov av handlingar samt för framtida forskning. En dokumenthanteringsplan ska innehålla dels en arkivbeskrivning och dels en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen visar på vilka verksamheter nämnden bedriver, historik, typ av handlingar osv. Dokumenthanteringsplanen anger mer detaljerat vilka handlingar som finns, var de finns och när de ska gallras eller om de ska bevaras. Kommunen har ett eget arkivreglemente som beskriver att kommunstyrelsen är arkivmyndighet som utövar tillsyn över nämnderna. Nämnderna är arkivansvariga. Vidare finns ett antal lagar som styr arkiven. Stadsarkivarien ska hjälpa kommunstyrelsen med tillsynen samt även nämnden med upprättandet av dokumenthanteringsplaner m m. Handlingar som ska bevaras ska arkiveras i stadsarkivet i Stadshuset. Arkiven blir mer och mer digitala och i vissa fall även centraliserade varför den föreslagna dokumenthanteringsplanen kommer att behöva justeras oftare än tidigare. Kalmar län har påbörjat ett arbete med att utreda arkivfunktionen och möjligen skapa en central, digital arkivfunktion. Nu gällande dokumenthanteringsplan är från 1994 och har nu arbetats om av tekniska kontoret. Tekniska kontorets förslag till beslut Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Arbetsutskottets beslutsförslag till tekniska nämnden * Föreliggande förslag, dokumenthanteringsplanen för tekniska nämnden med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse/Utredning från ekonom/bitr chef Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning 2. Handling Arkivbeskrivning med dokumenthanteringsplanen Justerandes signatur 4 Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning Tjänsteställe/handläggare Ert datum Er beteckning Tekniska kontoret Stab Ing-Mari Olsson/Lindquist E-post: Tfn:, Fax: Tekniska nämnden 1 (2) DOKUMENTHANTERINGSPLAN MED ARKIVBESKRIVNING OCH ARKIVFÖRTECKNING Sammanfattning Det är viktigt att ta hand om kommunens handlingar av olika skäl: så att offentlighetsprincipen kan efterlevas, kommunens interna behov av handlingar samt för framtida forskning. En dokumenthanteringsplan ska innehålla dels en arkivbeskrivning och dels en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen visar på vilka verksamheter nämnden bedriver, historik, typ av handlingar osv. Dokumenthanteringsplanen anger mer detaljerat vilka handlingar som finns, var de finns och när de ska gallras eller om de ska bevaras. Kommunen har ett eget arkivreglemente som beskriver att kommunstyrelsen är arkivmyndighet som utövar tillsyn över nämnderna. Nämnderna är arkivansvariga. Vidare finns ett antal lagar som styr arkiven. Stadsarkivarien ska hjälpa kommunstyrelsen med tillsynen samt även nämnden med upprättandet av dokumenthanteringsplaner m m. Handlingar som ska bevaras ska arkiveras i stadsarkivet i Stadshuset. Arkiven blir mer och mer digitala och i vissa fall även centraliserade varför den föreslagna dokumenthanteringsplanen kommer att behöva justeras oftare än tidigare. Kalmar län har påbörjat ett arbete med att utreda arkivfunktionen och möjligen skapa en central, digital arkivfunktion. Nu gällande dokumenthanteringsplan är från 1994 och har nu arbetats om av tekniska kontoret. Förslag till beslut Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning och arkivförteckning antas. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 712 Hyvelgatan Oskarshamn Internet: E-post adress: 5

8 2 (2) TEKNISKA KONTORET Ing-Mari Olsson/Lindquist Beslutet expedieras till: Bilagor 6

9 ARKIVBESKRIVNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Upprättad 2013 Tillkomstår: År 1992 då kommunfullmäktige beslutade att tillskapa en teknisk nämnd för tekniska frågor. Dessa hade tidigare tillhört kommunstyrelsen. Organisation: Tekniska nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Tekniska nämnden Tekniska chefen Staben Renhållningsavdelningen Vatten- och avlopps avdelningen Gatuavdelningen Fastighetsavdelningen Kost och service Arbetsuppgifter: Tekniska nämnden har det politiska ansvaret för: gator, gång- och cykelvägar, parkeringar, skogskötsel, parker planteringar och biluthyrning. Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. förvaltning, drift samt reparationer och underhåll av kommunens fastigheter, uthyrning av lägenheter samt försäljning av kommunal tomtmark. städning i skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar samt andra kommunala fastigheter samt tillagning och servering av måltider. vatten och avlopp renhållning. Tekniska kontoret biträder tekniska nämnden. Tekniska kontoret är indelat i fem avdelningar enligt ovan. Som stöd för nämndsadministration, ekonomi- och annan gemensam administration finns en stab. 7

10 Förändringar: 1992 delades tekniska kontoret upp i två förvaltningar, beställare och utförare. Utföraren stationerades på Hyvelgatan, teknik & service och beställaren i stadshuset, tekniska kontoret upphörde denna organisation och 1998 återgick man till traditionell förvaltning, tekniska kontoret. Handikapprådet är referensorgan vars administration sköttes av tekniska kontoret t.o.m Fram till första kvartalet 2011 fanns ett måltidsutskott som beslutade och beredde frågor om måltidsverksamheten. Andra halvåret 2010 tillskapades ett arbetsutskott för tekniska nämnden. Lagar och andra regler som styr verksamheten: De viktigaste lagarna som styr verksamheten är: kommunallagen, förvaltningslagen, miljöbalken, vattentjänstlagen. Vidare finns det regler och riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som styr verksamheten. Viktigare arkivhandlingar: Tekniska nämndens protokoll med handlingar, fastighetsakter, se dokumenthanteringsplanen. Förvaring: Arkivhandlingar förvaras i närarkiv på tekniska kontoret. I enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan överförs handlingar sedan till stadshuset kommunarkiv. Gallringsregler: Se gällande dokumenthanteringsplan. Arkivmyndighet: Kommunstyrelsen. Arkivansvarig: Biträdande teknisk chef. Arkivredogörare: Staben: Ing-Mari Olsson Lindquist, Ingela Carlsson Kost och service: Annelen Söder VA-avdelningen: Charlotta Karlsson Renhållningsavdelningen: Jan Sandberg Gatuavdelningen: Anne Wernersson, Anne Honkanen Fastighetsavdelningen: Ulrika Johansson Personuppgiftsombud: Thomas Gren Upprättad av Ingela Carlsson

11 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Antagen Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Tekniska nämnden/ trafiknämnden Tekniska nämndens protokoll, original Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Diarieförda handlingar Årsvis, löpande diarienummer Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Ärendekort diarium Årsvis, löpande diarienummer Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Arkivlista Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Tekniska nämndens arbetsutskott, protokoll, original Årsvis Bevaras i brandsäkert arkiv Bevaras 5 år Arkivbeständigt papper Ersättning för förtroendevald, arvode Årsvis Pärm, handläggare 2 år 9 1

12 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Övriga inkomna/upprättade allmänna handlingar Diarieplan Närarkiv Gallras efter två år Även digitalt (Winess, Public) Lokala trafikföreskrifter, beslut och upphävande av Årsvis Närarkiv Bevaras Jfr TN protokoll Ingår i diarieförda handlingar. Besluten levereras till Transportstyrelsen. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, dispenser och tillstånd Årsvis Närarkiv 2 år Ingår i diarieförda handlingar. Besluten levereras till Transportstyrelsen. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Årsvis Pärmar, låst skåp, handläggare Gallras 1 år efter utgången giltighetstid - Felparkeringsavgifter Dator, handläggare 2 år - Skickas digitalt till Transportstyrelsen. Bidrag till trafiksäkerhetsarbete Årsvis Närarkiv 2 år Kan ingå i diarieförda handlingar. Parkeringstillstånd miljöbilar Årsvis Närarkiv Gallras 1 år efter utgången giltighetstid Upplåtelse av allmän platsmark, Kronologiskt efter ansökningsdatum Närarkiv 1 år

13 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Trafikolycksfallsrapporter Digitalt Vid inaktualitet - Strada, digitalt Informationsmaterial Handläggare Vid inaktualitet - Uppföljning p-mätare (statistik) Årsvis Handläggares dator Vid inaktualitet - Parkeringskvitton Årsvis Närarkiv 1 år - Sammanställning finns. Yttrande till annan väghållare om trafiksäkerhetsåtgärder Årsvis Närarkiv 2 år - Kan ingå i diarieförda handlingar. 11 3

14 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Gemensam adm Avtal leverantörer Avdelningsvis, kronologisk Arkivskåp, närarkiv Vid inaktualitet - Ska överföras till digitalt system Minnesanteckningar ledningsgrupp Årsvis Server 2 år - Digitalt Postlista Kronologisk, årsvis Server 2 år - Digitalt Postkvitton (rek bok, lev sedlar) Kronologisk Närarkiv 2 år 12 4

15 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Ekonomi Ansökningar och beslut om regionalt stöd, typ EU-bidrag Debiterings- /fakturaunderlag Leverantörsfakturor Pärm, projektvis Närarkiv 15 år T ex mjölkstöd Årsvis Närarkiv 2 år Skannas från 2006 och förvaras i stadsarkivet. Övergång till e-faktura Bokföringsjournaler kundfakturor Årsvis Närarkiv 10 år Digitalt Kvitton, kontantförs Kassarullar Kronologisk, årsvis Närarkiv Resp enhet 10 år Hyrbilsliggare Kronologisk, årsvis Närarkiv 10 år Inventeringar, årsrapporter Kronologisk, årsvis Närarkiv 10 år Rekvisitioner Nummerordning Handläggare 2 år Kvarvarande kopia i blocket 13 5

16 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Maskinrapporter Kronologisk Närarkiv 5 år - Grund till kostnadsfördelning Tiduppgifter Kronologisk Närarkiv 5 år - Grund till kostnadsfördelning 14 6

17 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Personal o arbetsmiljö Anmälan, olyckstillbud Kronologisk, årsvis/avdelning Avdelningschef Kopia Ingår även i samverkansprotokoll och ledningsgruppsprotokoll. Anmälan om arbetsskada görs till personalkontoret. Bedömningssamtal, rehabiliteringsplan Kronologisk, årsvis/enhet el avd Enhetschef/ avdelningschef Sekretess Digital förvaring (Maja/Adato) Medarbetarsamtal o lönesamtal, minnesanteckningar Personnummer Kronologisk, årsvis Enhetschef Avdelningschef 1 år Sekretess Digitalt (Maja/Adato) Protokoll arbetsplatsträffar (APT) Kronologisk, årsvis Handläggare 2 år Digitalt Samverkansprotokoll Kronologisk, årsvis Arkiv, tekniska kontoret Bevaras 5 år Svenskt Arkiv MBL-protokoll Kronologisk, årsvis Arkiv, tekniska kontoret Bevaras 5 år Svenskt Arkiv Informationsblad Vattenposten Kronologisk, årsvis Vid inaktualitet - Digitalt KMA-pärm inkl skyddsronder Avdelningschef Vid inaktualitet

18 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Körjournaler Personnummer, årsvis Pärm handläggare 6 år - Tidkort (stämpelkort, flextidsrapporter) Personnummer Årsvis Pärm avdelningen 2 år - Läkarintyg, original Pärmar Låst skåp på avdelningen. 10 år - Förstörs efter 10 år (sekretess) Sjukförsäkran Pärmar På avdelningen 2 år - Timvikarier (ev sekretess) Rekvisition lönebidrag Kronologisk, personnummer Handläggare 2 år - Delvis digitalt 16 8

19 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Projektadm Utredningar Antagna anbud med tillhörande handlingar Dokumentation (t ex foton) Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Entreprenadavtal Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Relationsritningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Tekniska beskrivningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Geotekniska grundundersökningar Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Utlåtanden Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Handlingar rörande byggnader med kulturhistoriskt värde Projektnamn, årtal Närarkiv Bevaras Efter 1 år Protokoll Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 10 år efter garantitidens utgång 17 9

20 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Kalkyler Projektnamn, årtal Närarkiv Konsultavtal, konsulternas projekthandlingar Projektnamn, årtal Närarkiv Korrespondens Projektnamn, årtal Närarkiv Sprängjournaler Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Gallras 10 år efter garantitidens utgång Bygglov Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras 2 år efter slutbesiktning Ej antagna anbud Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras efter 4 år Sprängtillstånd, hyreskvitton, egna anteckningar Projektnamn, årtal Närarkiv Gallras vid inaktualitet 18 10

21 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Väghållning Bidrag enskilda vägar Flyttning av fordon Vägnr/vägnamn Kronologisk ordning Trafikanordningsplaner Gatu-/projektnamn Avropsavtal entreprenadarbeten Firma/verksamhet Ansvarig handläggare Ansvarig handläggare Ansvarig arbetsledare/ handläggare Närarkiv 10 år - Pärm och digitalt 10 år - Pärm och digitalt Vid projektslut - - Broliggare Gatunamn Pärmar närarkiv Bevaras - Planer o program t.ex. för drift och underhåll, ombyggnader osv Remisser Verksamhet Närarkiv Bevaras 5 år Ingår ofta i diarieförda handlingar Gatunamn 2 år efter avtalsslut Ärendehanteringssystem Bevaras Ingår ofta i diarieförda handlingar Utredningar Gatunamn Pärmar närarkiv - - Ersättningsanspråk Gatunamn Ärendehanteringssystem /närarkiv 2 år

22 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Debiterade anläggningsavgifter Parker o grönområden Fastighetsbeteckning Pärm handläggare och i databasprogram Bevaras - Se även VA (2013- EDP Future) Anbud skötsel parker och grönområden, röjning och rotposter Fastighetsnamn Ansvarig handläggare 2 år efter avtalsslut - Kan vara diarieförda handlingar Entreprenad- och skötselavtal parker o grönområden Fastighetsnamn Ansvarig handläggare 2 år efter avtalsslut - Planer och utredningar t.ex. grönplan Verksamhet Ansvarig handläggare - - Kan vara diareförda handlingar Ritningar grönytor Fastighetsnamn Ansvarig handläggare Gallras vid inaktualitet - Skogsbruksplaner Fastighetsbeteckning Ansvarig handläggare Gallras vid inaktualitet

23 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Fastighetsförvaltning Köpehandlingar köpta fastigheter Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Adm arkivskåpskåp Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Pantbrev Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Digitala arkivet hos Lantmäteriet Gallras 2 år efter dödning Lantmäterihandlingar (fastighetsägarens exemplar), (förrättningar, servitut, ledningsrätter, osv) Avtalsservitut, övriga markupplåtelser Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Närarkiv Bevaras Ingår i fastighetens adm akt Ritningar Objektnummerordning Närarkiv Bevaras - Papper, digitalt Instruktion för drift och underhåll Objektnummer Närarkiv Vid inaktualitet

24 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Teknisk beskrivning Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv Vid inaktualitet - Register över lås och nycklar Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) FA-avd exp Vid inaktualitet Löpande besiktningar över t ex ventilation, hissar, OVK, sotning, brandsyn osv Objektnummerordning Närarkiv Vid inaktualitet Ingår i fastighetens tekniska akt Gallras när ny besiktning genomförts OVK o brandsyner digitala, sotning pappersformat Dokumentation över löpande underhåll Objektnummerordning Handläggare Vid inaktualitet (Kommer att dokumenteras i digitalt program) Larm- och polisrapporter Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 2 år Externa avtal (t ex arrendeavtal, övriga nyttjanderätter, hyreskontrakt) Objektnummerordning Pärm i kassaskåp Handläggare Gallras 2 år efter avslutat avtal - Under förutsättning att hyresskuld inte kvarstår. Avslutade avtal tillsammans med uppsägning i särskild pärm i närarkiv, årsvis per verksamhet

25 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Internhyresavtal Objektnummerordning Pärm i kassaskåp Handläggare Gallras 2 år efter avslutat avtal - Avslutade avtal tillsammans med uppsägning i särskild pärm i närarkiv, årsvis per verksamhet. Protokoll hyresförhandlingar Kronologisk ordning Närarkiv 5 år - Fastighetstaxering (beslut, deklarationer) Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Handläggare 5 år efter ny fastighetstaxering - Bygglov Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Närarkiv 2 år efter slutbesiktning Större projekt- ingår i projekthandlingen Mindre- fastighetsakten (tekniska) Energi- och driftstatistik Objektsordning Närarkiv 5 år Digitalt Köpehandlingar sålda fastigheter Alfabetisk ordning Pärm Närarkiv Bevaras 2 år Tomtköadministration Områdesvis/bokstavsordning Handläggare Gallras 2 år efter området avslutats

26 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Förfrågningar om bostäder o lokaler Typvis Handläggare Vid inaktualitet - Minnesanteckningar LRP-gruppen Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 5 år - Digitalt Minnesanteckningar avdelningsmöten Kronologisk ordning Handläggare Gallras efter 2 år - Digitalt Teknisk akt ska innehålla: - Bygglov - Besiktningsprotokoll - Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Plåtskåp närarkiv 2 år Original bygglov finns även på samhällsbyggnadskontoret 24 16

27 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Administrativ akt: - Köpehandlingar - Lantmäterihandlingar - Lagfartsbevis - Servitutsavtal - Gravationsbevis - Inskrivningsbevis - Ev pantbrev Alfabetisk ordning (fastighetsbeteckn) Plåtskåp närarkiv Digitala arkivet Kost o Service Egenkontroll kost Årsvis Pärm handläggare, resp kök Gallras efter ett år. - Egenkontroll städ Årsvis Handläggare Gallras efter ett år

28 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Vatten o avlopp, avfallshantering Utredningar och planer Vattenanalyser Drift-, års- och miljörapporter Objekt i bokstavsordning, datum Datum: avlopp, dricksvatten, recipient Datum Närarkiv Bevaras 5 år Ingår ofta i diareförda handlingar Ernemar laboratorium TK/ Ernemar Bevaras Bevaras Renhållningsordning Kronologisk, årsvis Närarkiv Bevaras 5 år Ingår i diarieförda handlingar Taxor Kronologisk, årsvis TK Bevaras Efter 1 år Ingår i diarieförda handlingar 5 år 5 år Miljöbalken, beslut m.m ; egna anläggningar Skyddsbestämmelser för vattentäkt Servitutsavtal Skrivelser mellan fastighetsägaren och huvudmannen Kommunens organisation för transporter av miljöfarligt avfall Objekt i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning, fastighet i bokstavsordning Objekt i bokstavsordning, fastighet i bokstavsordning TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år TK Bevaras Efter 1 år Närarkiv Bevaras 5 år 26 18

29 Myndighet Förvaltning Avdelning Tekniska nämnden Tekniska kontoret Dokumentbenämning Sorteringsordning Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning Beslut om sluten tank, lösningsmedel, brandfarlig vara o d Objekt/fastighet i bokstavsordning, datum TK Bevaras Efter 1 år Rät j? Dispenser från sop- och latrinhämtning Fastigheter i bokstavsordning Närarkiv Gallras vid inaktualitet Beslut utfärdas av samhällsbyggnadsnämnden Miljöbalken, beslut m.m ; industrier Abonnentregister Debiterade anläggningsavgifter Register över vattenmätarbyten Bokstavsordning Bokstavsordning Respektive handläggare. Handläggares dator Gallras efter 5 år Gallras vid inaktualitet Bevaras Vid inaktualitet Ekonomiavd. ansvarar fr om för VA- och viss renhållningsdebitering. Se även gatuavdelningen Se även gatuavdelningen Provningsprotokoll vattenmätare Gallras efter 10 år Se även gatuavdelningen Ledningsregister Vid inaktualitet Under ständig bearbetning

30

31 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 164/2013 Dnr 2013/72 ARRENDEAVTAL FIGEHOLMS BÅTKLUBB Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde Justerandes signatur 28 Utdragsbestyrkande

32

33 29

34 30

35 31

36 32

37

38 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum TN AU 165/2013 Dnr 2013/58 SVAR PÅ SKRIVELSE FRÅN ELSEMAR SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING TILL KOMMUNSTYRELSEN DATERAD Elsemar samfällighetsförening har tillskrivit kommunstyrelsen och Peter Wretlund angående sin samfällighets anslutning av avlopp till kommunens allmänna avloppsanläggning. Yttrande Tekniska kontoret får lämna följande yttrande/kommentarer med anledning av deras brev. Alla som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet måste behandlas lika. Anläggningsavgiften för Elsemargården har beräknats på samma sätt som för alla andra enskilda och samfälligheter belägna utanför kommunens VA-verksamhetsområde som ska ansluta sig till det allmänna ledningsnätet. Bland dem varierar sträckan från 100 m till ca 2 km för att nå anslutningspunkten. Avgiften skall inte bara täcka de faktiska kostnaderna i samband med en anslutning. Den skall även täcka kostnaderna för utbyggnad av huvudledningar, delfinansiering av den allmänna anläggningen och eventuella kapacitetsåtgärder i vattenverk och reningsverk. De sistnämnda ska motsvara ca % av den totala anläggningsavgiften. Beslut om särtaxa kan fattas om anläggningskostnaden överstiger intäkterna från anslutningsavgifterna enligt ordinarie VA-taxa med minst 30 %. Särtaxa kan tillämpas även om den berör endast ett fåtal fastigheter inom ett större område. Vad gäller Elsemargården finns inget beslut om särtaxa, utan avgifterna har beräknats och tas ut enligt gällande VA-taxa. Som svar på punktsatserna i er skrivelse kan vi svara att gällande punkt 1-5 så har ni behandlats lika som övriga pågående LOVA/LEADER-projekt, dvs Sörvik, Långö-Kråkelund och pågående diskussioner med Vånevik. Att Stångehamn fick finansieras på annat sätt berodde främst på en felaktig ursprungskalkyl när särtaxan för området fastställdes. Dock finansierades detta inte med skattemedel utan bekostades av övriga VA-kollektivet inom kommunen, dvs via ordinarie va-avgifter. Gällande Rotvik så har de inte erhållit några kommunala subventioner. Deras anslutningsavgift beräknades på precis samma grund som era avgifter nu har beräknats. Kommunens VA-verksamhetsområde sträcker sig längs ledningarna utmed vägen mellan Oskarshamn och Påskallavik. Utanför detta område har kommunen ingen skyldighet att förse fastigheter med vatten- och avlopp. Justerandes signatur 33 Utdragsbestyrkande

39 OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska nämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum TN AU 165/2013 (forts) Tekniska kontorets förslag till beslut Tekniska nämnden antar kontorets yttrande som sitt svar. Arbetsutskottets beslutsförslag till tekniska nämnden * Föreliggande förslag, nämnden antar kontorets yttrande på skrivelse från Elsemar samfällighetsförening som sitt svar. Beslutsunderlag 1. Handling Avlopp i Elsemar daterad , ställd till kommunstyrelsen, Elsemargårdens samfällighetsförening 2. Tjänsteskrivelse/Utredning från projekteringsingenjör Svar på skrivelse från Elsemar samhällsförening till kommunstyrelsen daterad Justerandes signatur 34 Utdragsbestyrkande

40 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning 1 (2) / Tjänsteställe/handläggare Ert datum Er beteckning Tekniska kontoret Projekteringsingenjör Jerry Svensson E-post: Tfn: , Fax: Tekniska nämnden SVAR PÅ SKRIVELSE FRÅN ELSEMAR SAMHÄLLSFÖRENING TILL KOMMUNSTYRELSEN DATERAD Sammanfattning Elsemar samfällighetsförening har tillskrivit kommunstyrelsen och Peter Wretlund angående sin samfällighets anslutning av avlopp till kommunens allmänna avloppsanläggning. Yttrande Tekniska kontoret får lämna följande yttrande/kommentarer med anledning av deras brev. Alla som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet måste behandlas lika. Anläggningsavgiften för Elsemargården har beräknats på samma sätt som för alla andra enskilda och samfälligheter belägna utanför kommunens VA-verksamhetsområde som ska ansluta sig till det allmänna ledningsnätet. Bland dem varierar sträckan från 100 m till ca 2 km för att nå anslutningspunkten. Avgiften skall inte bara täcka de faktiska kostnaderna i samband med en anslutning. Den skall även täcka kostnaderna för utbyggnad av huvudledningar, delfinansiering av den allmänna anläggningen och eventuella kapacitetsåtgärder i vattenverk och reningsverk. De sistnämnda ska motsvara ca % av den totala anläggningsavgiften. Beslut om särtaxa kan fattas om anläggningskostnaden överstiger intäkterna från anslutningsavgifterna enligt ordinarie VA-taxa med minst 30 %. Särtaxa kan tillämpas även om den berör endast ett fåtal fastigheter inom ett större område. Vad gäller Elsemargården finns inget beslut om särtaxa, utan avgifterna har beräknats och tas ut enligt gällande VA-taxa. Som svar på punktsatserna i er skrivelse kan vi svara att gällande punkt 1-5 så har ni behandlats lika som övriga pågående LOVA/LEADER-projekt, dvs Sörvik, Långö- Kråkelund och pågående diskussioner med Vånevik. Att Stångehamn fick finansieras på annat sätt berodde främst på en felaktig ursprungskalkyl när särtaxan för området fastställdes. Dock finansierades detta inte med skattemedel utan bekostades av övriga VA-kollektivet inom kommunen, dvs via ordinarie va-avgifter. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Box 712 S Fabriksgatan Oskarshamn Internet: E-post adress: 35

Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Tekniska nämnden kallas till sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum 2014-04-09 Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2014-04-14 kl. 08:00-12:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer