Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009"

Transkript

1 Årsberättelse Followit Holding AB (publ)

2 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster -6,3 MSEK (-7,2) Resultatet per aktie -0,01 SEK/aktie (-0,01) Räntabilitet på eget kapital blev -10,7 % (-11,6) Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär som uppgår till 1,9 MSEK 1

3 Kommentarer från Verkställande direktör Första versionen av Followit total lanserades relativt försiktigt i september 2009 med syfte att känna av marknaden och systemets funktionalitet genom att ansluta ett begränsat antal pilotkunder. Nu lanseras Followit total 2.0 ett revolutionerande helhetskoncept med modern web-baserad teknik som tidigare saknats på Followits marknader. Nöjda pilotkunder har gett mycket positiva signaler och vi förväntar oss att total 2.0 kommer att vara en betydande del av Followits verksamhet och utgöra en plattform för stark tillväxt. Intresset för att övervaka sina värdefulla egendomar med spårutrustning ökar hos både privatpersoner och företag. För att möta efterfrågan och utöka vår marknadsandel inom segmentet har vi skapat Followit finder. Bolaget har haft stora framgångar med produkten i England och med draghjälp av de svenska försäkringsbolagens ökade krav på effektiv spårutrustning till värdefulla och stöldbegärliga egendomar bör vi kunna lyckas bra även på den svenska marknaden framöver. Med en order under första kvartalet värd 7 MSEK från vår distributör i Frankrike är grunden lagd för att nå våra försäljningsmål inom Outdoor. Orderingången tillsammans med den komplettering av produktportföljen med inriktning på jakt och husdjur samt uppsökande av ytterligare geografiska marknader som påbörjats bidrar till förväntad tillväxt inom segmentet. Orderingången inom Wildlife för första kvartalet överträffar våra prognoser, samtidigt som det pågår många nya spännande projekt både i Sverige och runt om i världen. Efter att renhalsbandet har byggts om med teknik hämtad från vår välkända Tellus serie, vilken marknadsförs inom Wildlife, har nu intresset ökat väsentligt från våra samer och orderingången är återigen på de nivåer vi förväntar oss. Bolagets satsning på teknisk utveckling förväntas få genomslag inom samtliga segment och produktområden, vilket skapar goda möjligheter till synergier och effektiva lösningar. Followit total 2.0 är en ny gemensam plattform, som inom kort integrerar Bolagets samtliga affärsområden. Nya tillämpningar och branscher skapar nya möjligheter för bolaget, och vi förväntar oss att bli en än mer framträdande aktör inom positioneringsområdet. Jan Vellner, VD/Koncernchef Followit Holding AB (publ) 2

4 Viktiga händelser under 2009 Den 15 januari meddelas att Followit får stororder värd 7,6 MSEK från sin franske distributör Num axés. Vid bolagsstämman i Skellefteå beslutas att flytta bolagets säte till Stockholm. Stämman beslutade att ej bevilja ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen bestående av Håkan Gartell (SO), Kjell Stenberg, Anna-Carin Söderblom, Roger C Åström och Olof Karlberg samt VD Ola Lundberg avseende deras förvaltning under första delen av Den nya styrelsen som förvaltat resterande del av året beviljades ansvarsfrihet. Kicki Wallje-Lund valdes in som ordinarie ledamot. Hon ersätter Olof Karlberg. Den 20 maj flyttades verksamheten i Skellefteå till förmån för en satsning i Stockholm och Lindesberg. Den 19 juli godkänns första delen av Followits pilotprojekt av Green Cargo för vidareutveckling av ett unikt kvalitetssäkringssystem för distributionstransporter. Den 22 juli köper Followit sin samarbetspartner itrace AB som levererat och byggt den nya administrationsservern åt Followit. Affären är en inkråmsaffär där Followit övertar hela IT-miljön som byggts åt Followit och övertar en av de anställda för att fortsätta utvecklingen. Den 16 november övertar Followit Lindesberg AB den produktion av Outdoor-produkter som varit utlagd på legotillverkning. En av delägarna anställs som ansvarig för verksamheten. Viktiga händelser efter årets utgång Den 5 februari bekräftar Num axes att de lägger en lika stor order för 2010 som Den 24 februari beslutar styrelsen att föreslå årsstämman en nyemission, vilken kommer att garanteras av två av bolagets största ägare. 1 3

5 Affärsområden Security Mobistics Outdoor Wildlife 4

6 Security Säkerhetsmarknaden En ökande hotbild för nationella och internationella transporter ökar tillväxten för företag som utvecklar säkerhetslösningar i preventivt syfte. Inom detta område har Bolaget under de senaste åren haft en ledande ställning som leverantör av utrustning för mobil telekommunikation, GPS/GSM positionering och radiopejling. Ett långt samarbete med Security Qube Systems (SQS), som är tillverkare av säkerhetsväskor, samt de säkerhetsbolag som är aktiva i Sverige har gett Followit ett starkt varumärke. Området kräver nya branschanpassade lösningar. Bolagets erfarenhet från branschen i kombination med den nya Web-baserade ITplattformen, Followit total 2.0, gör att Followit är ett starkt alternativ för dessa kunder.!!!!! Övervakning Att övervaka värdefulla egendomar är något som ligger i allas intresse. Det som är värdefullt behöver inte nödvändigtvis vara dyrt. Det viktiga är att det som ska övervakas är tillräckligt värdefullt för den som äger egendomen och att priset för att övervaka med exempelvis spårutrustning ligger i paritet med upplevd nytta och trygghet. Med en ökad konkurrens och större tillverkningsvolymer på hårdvaror har priserna pressats ner till nivåer som gör att de flesta har möjlighet att bevaka sina ägodelar med spårutrustning. Detta tillsammans med ett stort antal stölder av bilar, motorcyklar, snöskotrar, entreprenadmaskiner och industrimaskiner bidrar till en växande marknad för bolag som kan erbjuda enkla och bra lösningar. För det här segmentet är Followit finder speciellt framtagen och anpassad. 5

7 Mobistics Lösningar för transportlogistik Followits fokus har tidigare legat på kundspecifika tekniklösningar inom mobildatakommunikation för tunga transporter. Med Followit total 2.0 erbjuds en Web-baserad lösning med funktioner som fleet-managementsystem, ruttplanering, körjournal, miljölösningar, kvalitetssäkring med flera tillämpningar. En viktig komponent i lösningen är systemets flexibilitet och möjlighet till driftsättning utan anpassningar eller integration med kundens egna system. Endast en enkel installation av hårdvaran i fordonet samt en inloggning krävs för att komma igång. Konceptet är unikt i sitt slag genom kombinationen av erbjudna funktioner, flexibilitet och prismodell. Marknaden styrs av transportbolagens och åkeriernas krav på ökad konkurrenskraft genom effektivisering av befintliga logistikprocesser samt ökade miljökrav. Ökad kontroll och säkerhet är också betydande faktorer för att marknaden växer. Här kan Followit med sin speciella kompetens inom både säkerhet och logistik erbjuda lösningar som uppfyller båda kraven. Marknadsutvecklingen styrs även av fackliga krav samt myndighetsbeslut gällande säkra transporter. 6

8 Outdoor Marknaden inom detta affärsområde består av tillämpningar för jakt och för husdjur. Såväl jägare som husdjursägare har behov av att känna trygghet eller kunskap om var djuret befinner sig. Positioneringsutrustningen bygger på GPS/GSM teknik och på traditionell radioteknik, och är till för att söka och återfinna jakthundar eller sällskapsdjur. Idag säljs positioneringsutrustningen i Norden och Europa men i allt större utsträckning även i andra delar av världen. Det finns en klar marknadspotential för ökad försäljning inom Europa och i övriga världen med fler återförsäljare. Produkterna säljs under namnen Contact Pro och Contact GPS för jakthundar samt PetCom för sällskapsdjur. 7

9 Wildlife För positionering av vilda djur i forskningssyfte tillverkas olika typer av GPS halsband som säljs på världsmarknaden under namnet Televilt, som är ett välkänt varumärke sedan 1970-talet. Med den nya generationen GPS-halsband, Tellus, har Bolaget intagit en framskjuten position. Med de minsta halsbanden som endast väger 60 gram är det möjligt att följa t.ex. räv och hare med denna nya positioneringsteknik, något som är unikt inom området. Affärsområdet Wildlife erbjuder också ett stort urval av teknik och tjänster för överföring av positionsdata till kunden. Ny satellitteknik ger överföring av positionsdata direkt från större djur i avlägsna och svårtillgängliga områden till forskarens dator. RDT-Tellus är en av våra senaste produkter som inte enbart är framtagen för forskning utan även för att underlätta renskötseln i norra Sverige och Skandinavien. Renen positioneras 12 gånger per dygn vilket gör det lättare kan få kontroll över hur renarna rör sig och vilka marker som är värdefulla. 8

10 Marknaden Koncernens marknad är fördelad på de fyra affärsområdena Security, Mobistics, Outdoor och Wildlife. Security utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster till säkerhetsmarknadens olika segment för positionering, övervakning och kontroll av mobila enheter. Mobistics - utveckling, marknadsföring och försäljning av positionerings- och logistiklösningar till lastbilsåkerier, entreprenörer inom anläggningsbranschen, bilbärgningar och liknande branscher. Outdoor - utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster till distributörer och slutkonsumenter för positionering och återfinning av jakthundar och husdjur. Wildlife - utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster för forskning om vilda djur samt boskap. Utveckling år Nettoomsättning (MSEK) 15,7 33,8 48, Rörelseresultat (MSEK) 1,3 6-0,2-6,4-5,8 Nettoresultat (MSEK) 1,1 5,3-0,7-5,5-4,6 Antal aktier vid årets slut (Miljoner) Antal anställda vid årets slut Nettoomsättningens fördelning (KSEK) Security Mobistics Wildlife Outdoor Totalt Norden EU Övriga länder Totalt

11 Geografisk fördelning Norden Security! Mobistics! Wildlife! Outdoor! Övriga länder EU Security! Mobistics! Wildlife! Outdoor! Security! Mobistics! Wildlife! Outdoor! 10

12 Aktiedata Resultat per aktie: -0,01 SEK/aktie (-0,01) Eget kapital per aktie: 0,084 SEK/aktie (0,093) Antal utestående aktier: ( ) Antalet aktieägare, ca: Kurs: 0,05 SEK (stängningskurs ) Börsvärde: 25,4 MSEK (50,8) Förändringar av innehav för insynspersoner vid årets utgång Namn Innehav Innehav Anders Walldov privat och via bolag Jan Vellner Danny Aerts

13 Bolagets 10 största ägare vid periodens utgång Namn Land Innehav % Anders Walldov privat och via bolag Sverige ,67% Hans Sköld privat och via bolag Sverige ,49% Ylva Homle-Sjöberg Sverige ,74% Kåre Gilstring Sverige ,26% Ola Lundberg Sverige ,08% JP Morgan Bank Storbritannien ,17% Daytrade i Stockholm AB Sverige ,69% Royal Skandia Life Storbritannien ,36% Nordnet Pensionförsäkringar AB Sverige ,04% Willi Persson Sverige ,95% Utdelning och emissioner Beslut om utdelning tas vid kommande årsstämma. Styrelsen föreslår dock ingen utdelning avseende verksamhetsåret Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en nyemission på 16 MSEK med villkoren 4 nya aktier på 5 gamla till priset SEK 0,04 per aktie. Nyemissionen kommer att vara garanterad till 100 % av två av bolagets största ägare mot sedvanlig garantikostnad. Styrelsen kommer även att föreslå årsstämman att efter genomförd nyemission genomföra en omvänd split på 100:1. 12

14 Bolagsinformation Firmanamn Säte Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Nuvarande firmas registreringsdatum Land för bolagsbildning Juridisk form Lagstiftning Kontaktuppgifter Hemsida Followit Holding AB (publ) Stockholms län, Stockholm stad Sverige Aktiebolagslagen Svensk rätt Box 47247, Stockholm Tidsplan för ekonomisk information Årsstämma, kvartalsrapport april 2010 Kvartalsrapport 2 20 augusti 2010 Kvartalsrapport 3 14 oktober 2010 Bokslutskommuniké februari 2011 Årsstämma, kvartalsrapport april

15 För ytterligare information Followit Holding AB (publ) Jan Vellner, VD Tfn:

16 Årsredovisning

17 Innehåll Förvaltningsberättelse 17 Koncernresultatuträkning 20 Rapport över totalresultatet för koncernen 20 Koncernbalansräkning 21 Koncernens förändringar i eget kapital 22 Koncernens kassaflödesanalys 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 25 Moderbolagets förändringar i eget kapital 26 Moderbolagets kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar och noter 28 Revisionsberättelse 51 Styrelse och revisor 52 Policies 54 16

18 Årsredovisning 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Followit Holding AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009 för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen omfattar sidorna Resultatet av årets verksamhet samt moderbolagets och koncernens ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, specifikationer av förändringar av eget kapital jämte tilläggsupplysningar och noter, vilket utför den sammanhållna årsredovisningen. Förvaltningsberättelse Bolagets verksamhet Koncernen erbjuder innovativa och högteknologiska produkter och system för positionering genom mobil kommunikation. Lösningarna används idag främst inom transportsektorn, säkerhetsindustrin, i djurhushållning, för forskningstillämpningar samt av privatpersoner för övervakning av värdefulla egendomar eller ägodelar med högt affektionsvärde. Syftet är att erbjuda system som tillgodoser kundens strävan i att skapa trygghet och ökad kontroll, och därigenom effektivisering av befintliga affärsprocesser. Väsentliga händelser under året I början av året tar Followit hem den största enskilda orden av hundpejlar i företagets historia värd 7,6 MSEK från sin franske distributör Num axés. Med anledning av att ledning och administration tidigare flyttats till det nyöppnade kontoret i Stockholm beslutade bolagsstämman i Skellefteå att flytta bolagets säte till Stockholm. Stämman beslutade även att ej bevilja ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen bestående av Håkan Gartell (SO), Kjell Stenberg, Anna-Carin Söderblom, Roger C Åström och Olof Karlberg samt VD Ola Lundberg avseende deras förvaltning under första delen av Den nya styrelsen som förvaltat resterande del av året beviljades ansvarsfrihet. Olof Karlberg som verkat i bolagets styrelse sedan 2006 ersattes av Kicki Wallje-Lund. Då företagets geografiska läge nu flyttats söderut flyttades hela verksamheten i Skellefteå till Stockholm och Lindesberg. I konkurrens med flertalet av marknadens aktörer lyckades Followit vinna förtroendet hos en betydande aktör för vidareutveckling av ett unikt kvalitetssäkringssystem för distributionstransporter. För att stärka upp bolagets egen IT-miljö och utveckling köper Followit del av inkråmet i itrace AB som levererat och byggt den nya administrationsservern åt Followit. Affären innebär att Followit övertar hela IT-miljön som byggts åt Followit och övertar en av de anställda för att fortsätta utvecklingen. Som ett ytterligare led i att stärka företaget konkurrenskraft övertar Followit Lindesberg AB den produktion av Outdoor-produkter som varit utlagd på legotillverkning. Koncernen har rörande ersättningskrav om totalt ca 4 MSEK riktade mot Håkan Lemnell samt Per-Arne Lemnell på grund av garantibrist under aktieöverlåtelseavtal. Followit överväger för närvarande att vidta rättsliga åtgärder. Det pågår en straffrättslig process (förundersökning) avseende Håkan Lemnell och påstått bokföringsbrott. Vid ett eventuellt åtal kan Followit även föra skadeståndstalan. Denna tvist bedöms inte utgöra någon risk för Bolaget. I tvist rörande hävning av ett med Note Torsby AB träffat underleverantörsavtal på grund av kontraktsbrott (dröjsmål vid leverans och fel i levererade produkter) har Followit framställdt ersättningskrav om totalt ca 3 MSEK. Note har i sitt svar till Followit gjort gällande ett åtagande 17

19 för Followit att förvärva av Note hållet lager till ett värde av ca 2,9 MSEK. Parterna för dialog om eventuell möjlig uppgörelse och med hänsyn till att de belopp som begärs från båda parter är i paritet med varandra torde beloppet i en uppgörelse i vart fall vara avsevärt mycket lägre än det av motparten begärda beloppet. Koncernen har framställt krav mot VIFA AB och Falck Followit Norge AS avseende fullgörelse av minimiåtaganden under återförsäljaravtal alternativt med befriande verkan erläggande av utebliven handelsvinst om totalt ca 7 MSEK. Parterna för dialog om eventuell möjlig uppgörelse. Denna tvist bedöms inte utgöra någon risk för Bolaget. Finansiell riskhantering Eftersom en stor del av intäkterna kommer från export så exponeras bolaget för risker i samband med valutaförändringar. Risker finns också i samband med inköp av elektroniska komponenter från annat land än Sverige. Riskerna uppstår vid omräkningar genererade av försäljnings- och inköpstransaktioner. Koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker är centraliserad till koncernchefen. Verksamheten bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy och präglas av låg risknivå. Syftet är att minimera koncernens kapitalkostnad genom ändamålsenlig finansiering och att effektivt hantera och kontrollera koncernens finansiella risker. Väsentliga avtal Bolaget har endast ingått avtal som, med hänsyn till Bolagets verksamhet, är av normal karaktär. Miljöpåverkan Followitkoncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken avseende batteriåtervinning. Ägarförhållanden De 10 största aktieägarna ägde den 31 december 2009 cirka 53 % av aktierna i Followit Holding AB (publ). Styrelseordförande, Anders Walldov, är den enda av aktieägarna som direkt eller indirekt äger mer än 10% av rösterna. Transaktioner med närstående personer Bolaget har under året lånat 3 MSEK av två bolagets största ägare. I övrigt har inga transaktioner med närstående personer gjorts. Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har under året varit bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har genomfört revisionen i Followit Holding AB (publ) samt i dotterbolagen. Koncernen har inte inrättat någon särskild revisionskommitté utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor. Resultat och finansiell ställning Koncernens nettoomsättning minskade till 35,0 MSEK (47,0 MSEK) dels på grund av den allmänna lågkonjunkturen dels med anledning av förlusten av Bolagets största kund. Rörelseresultatet efter finansnetto förbättrades till -5,8 MSEK (-6,4 MSEK) för kalenderåret Koncernens resultat per aktie är negativt (-0,009). Soliditeten vid årets slut uppgick till 74,5 procent (76,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,9 MSEK (-6,2 MSEK). Nettoinvesteringar under året uppgick till 1,5 MSEK (1,5 MSEK). Räntebärande lång- och kortfristiga skulder innebar en upplåning vid årets slut på 3,0 MSEK (1,5 MSEK). Utöver denna upplåning har koncernen en checkräkningskredit på 5,5 MSEK (5,5 MSEK) där 5,4 MSEK (4,5 MSEK) var utnyttjad vid årets slut. Likvida medel var vid årets slut 0,9 MSEK (1,9 MSEK). 18

20 Investeringar Under året har investeringar för 1,4 MSEK gjorts i utveckling av bolagets produktprogram och servermiljöer samt 0,1 MSEK i inventarier. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolagets uttalade strategi att förbättra kvalité och service mot dess kunder säkerställde ett vidare samarbete med Num axes. För att säkra bolagets likviditet och finansiering av den nya affärsmodellen beslutade styrelsen att föreslå årsstämman en nyemission om ca 16 MSEK före emissionskostnader, vilken är garanterad av två av bolagets största ägare. Redogörelse för styrelsens arbete Styrelsen i Followit Holding AB (publ) bestod vid utgången av året av fyra av bolagsstämman valda ledamöter. Styrelsen för dotterbolaget Followit AB består av Jan Vellner, koncern VD, tillika ledamot i moderbolagets styrelse och Danny Aerts, även han ledamot i moderbolagets styrelse. Styrelsen för Followit Lindesberg AB har bestått av Jan Vellner och Danny Aerts. Anders Walldov valdes till styrelseordförande vid Followit Holding AB:s (publ) ordinarie bolagsstämma den 17 april Övriga ledamöter under året har varit Jan Vellner och Danny Aerts samt Kicki Wallje-Lund. Fram till årsstämman den 20 april hölls 4 antal ordinarie sammanträden. Den nya styrelsen i Followit Holding AB (publ) har fr.o.m. den 20 april 2009 fram till årsstämman 2010 hållit 9 ordinarie sammanträden. Bolagets styrelse fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen samt en VD-instruktion. Arbetsordningen anger bland annat styrelsens åtaganden, ansvarsfördelningar och vilka ärenden som skall fördelas till de olika medlemmarna i styrelsen. Vid bolagets styrelsesammanträden har de ärenden behandlats som stadgats enligt arbetsordningen. Exempel på dessa ärenden är strategifrågor, resultat och finansiella frågor i allmänhet, investeringar, delårsrapporter, årsbokslut, budget och uppföljning av tidigare genomförda beslut. Styrelsens arvode beslutas på årsstämman. Arvodet för 2009 är 200 KSEK för styrelsens ordförande och 100 KSEK för övriga ledamöter. Moderbolaget Followit Holding AB:s (publ) omsättning uppgick till 0,6 MSEK (1,0MSEK) och rörelseresultatet efter finansnetto till -1,3 MSEK (64 KSEK). Moderbolagets huvudsakliga verksamhet är ekonomistyrning och administration åt dotterbolagen. Den huvudsakliga verksamheten med marknads- och försäljningsansvar, strategisk affärsutveckling samt forskning och utveckling bedrivs i dotterbolagen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK): Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs

21 Koncernresultaträkning (KSEK) Not Nettoomsättning 1,2,3,4, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror inkl lagerförändring Övriga externa kostnader 9,29, Personalkostnader 6,7,8, Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktieinformation Resultat per aktie (SEK) -0,01-0,01 Genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie 0,08 0,09 Det finns inga utestående options- eller konvertibel program som medför utspädning. Rapport över totalresultat för koncernen (KSEK) Årets resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Tillgångar som kan säljas: Summa periodens övriga totalresultat netto efter skatt 0 0 Totalresultat för perioden Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare

22 Koncernbalansräkning (KSEK) Not Tillgångar 1,2,3,4,5 Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Inventarier Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Färdiga varor och handelsvaror Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar ! "#$%!&'()%'*!+,-!.&/*0$1! Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst eller förlust Årets totalresultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Upplåning Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och kapital Ställda säkerheter och eventualförpliktelser redovisas i not 30 och

23 Koncernens förändringar i eget kapital (KSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst/förlust inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Nyemission Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 december

24 Koncernens kassaflödesanalys (KSEK) Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Erhållen ränta Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från investeringsverksamheten Långfristiga fordringar 0-65 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Förändring checkräkningskredit Förändring långfristiga skulder 0 0 Förändring kortfristiga finansiella skulder Totalt kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde Nyckeltal Antal aktier Soliditet (%) 73,27% 76,07% Eget Kapital per aktie (kr) 0,084 0,093 Resultat per aktie (kr) -0,01-0,01 23

25 Moderbolagets resultaträkning (KSEK) Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa intäkter Handelsvaror inkl lagerförändring 0 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar -7-7 Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat -17 Årets resultat

26 Moderbolagets balansräkning (KSEK) Tillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 27 Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 1 68 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 30 INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA 25

27 Moderbolagets förändringar i eget kapital (KSEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst/förlust inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Nyemission Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 december

28 Moderbolagets kassaflödesanalys (KSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 7 7 Ökning/minskning av varulager 0 0 Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Erhållen ränta 0 7 Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från investeringsverksamheten Långfristiga fordringar 0 0 Investeringar i dotterbolag 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Utlåning till dotterbolag Förändring långfristiga skulder 0 0 Förändring kortfristiga finansiella skulder Totalt kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde

Delårsrapport Followit Holding AB (publ) Perioden januari mars 2009.

Delårsrapport Followit Holding AB (publ) Perioden januari mars 2009. Delårsrapport Followit Holding AB (publ) Perioden januari mars 2009. Perioden i korthet Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9.813 (11.498) KSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 162 (71)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Året och kvartal 4 i korthet 3 Koncernstruktur 4 Marknaden Segmentsfördelning Geografisk fördelning 5 Affärsområden Security 6 Mobistics Outdoor 7 Wildlife Aktiedata 8 Aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer