Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009"

Transkript

1 Årsberättelse Followit Holding AB (publ)

2 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster -6,3 MSEK (-7,2) Resultatet per aktie -0,01 SEK/aktie (-0,01) Räntabilitet på eget kapital blev -10,7 % (-11,6) Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär som uppgår till 1,9 MSEK 1

3 Kommentarer från Verkställande direktör Första versionen av Followit total lanserades relativt försiktigt i september 2009 med syfte att känna av marknaden och systemets funktionalitet genom att ansluta ett begränsat antal pilotkunder. Nu lanseras Followit total 2.0 ett revolutionerande helhetskoncept med modern web-baserad teknik som tidigare saknats på Followits marknader. Nöjda pilotkunder har gett mycket positiva signaler och vi förväntar oss att total 2.0 kommer att vara en betydande del av Followits verksamhet och utgöra en plattform för stark tillväxt. Intresset för att övervaka sina värdefulla egendomar med spårutrustning ökar hos både privatpersoner och företag. För att möta efterfrågan och utöka vår marknadsandel inom segmentet har vi skapat Followit finder. Bolaget har haft stora framgångar med produkten i England och med draghjälp av de svenska försäkringsbolagens ökade krav på effektiv spårutrustning till värdefulla och stöldbegärliga egendomar bör vi kunna lyckas bra även på den svenska marknaden framöver. Med en order under första kvartalet värd 7 MSEK från vår distributör i Frankrike är grunden lagd för att nå våra försäljningsmål inom Outdoor. Orderingången tillsammans med den komplettering av produktportföljen med inriktning på jakt och husdjur samt uppsökande av ytterligare geografiska marknader som påbörjats bidrar till förväntad tillväxt inom segmentet. Orderingången inom Wildlife för första kvartalet överträffar våra prognoser, samtidigt som det pågår många nya spännande projekt både i Sverige och runt om i världen. Efter att renhalsbandet har byggts om med teknik hämtad från vår välkända Tellus serie, vilken marknadsförs inom Wildlife, har nu intresset ökat väsentligt från våra samer och orderingången är återigen på de nivåer vi förväntar oss. Bolagets satsning på teknisk utveckling förväntas få genomslag inom samtliga segment och produktområden, vilket skapar goda möjligheter till synergier och effektiva lösningar. Followit total 2.0 är en ny gemensam plattform, som inom kort integrerar Bolagets samtliga affärsområden. Nya tillämpningar och branscher skapar nya möjligheter för bolaget, och vi förväntar oss att bli en än mer framträdande aktör inom positioneringsområdet. Jan Vellner, VD/Koncernchef Followit Holding AB (publ) 2

4 Viktiga händelser under 2009 Den 15 januari meddelas att Followit får stororder värd 7,6 MSEK från sin franske distributör Num axés. Vid bolagsstämman i Skellefteå beslutas att flytta bolagets säte till Stockholm. Stämman beslutade att ej bevilja ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen bestående av Håkan Gartell (SO), Kjell Stenberg, Anna-Carin Söderblom, Roger C Åström och Olof Karlberg samt VD Ola Lundberg avseende deras förvaltning under första delen av Den nya styrelsen som förvaltat resterande del av året beviljades ansvarsfrihet. Kicki Wallje-Lund valdes in som ordinarie ledamot. Hon ersätter Olof Karlberg. Den 20 maj flyttades verksamheten i Skellefteå till förmån för en satsning i Stockholm och Lindesberg. Den 19 juli godkänns första delen av Followits pilotprojekt av Green Cargo för vidareutveckling av ett unikt kvalitetssäkringssystem för distributionstransporter. Den 22 juli köper Followit sin samarbetspartner itrace AB som levererat och byggt den nya administrationsservern åt Followit. Affären är en inkråmsaffär där Followit övertar hela IT-miljön som byggts åt Followit och övertar en av de anställda för att fortsätta utvecklingen. Den 16 november övertar Followit Lindesberg AB den produktion av Outdoor-produkter som varit utlagd på legotillverkning. En av delägarna anställs som ansvarig för verksamheten. Viktiga händelser efter årets utgång Den 5 februari bekräftar Num axes att de lägger en lika stor order för 2010 som Den 24 februari beslutar styrelsen att föreslå årsstämman en nyemission, vilken kommer att garanteras av två av bolagets största ägare. 1 3

5 Affärsområden Security Mobistics Outdoor Wildlife 4

6 Security Säkerhetsmarknaden En ökande hotbild för nationella och internationella transporter ökar tillväxten för företag som utvecklar säkerhetslösningar i preventivt syfte. Inom detta område har Bolaget under de senaste åren haft en ledande ställning som leverantör av utrustning för mobil telekommunikation, GPS/GSM positionering och radiopejling. Ett långt samarbete med Security Qube Systems (SQS), som är tillverkare av säkerhetsväskor, samt de säkerhetsbolag som är aktiva i Sverige har gett Followit ett starkt varumärke. Området kräver nya branschanpassade lösningar. Bolagets erfarenhet från branschen i kombination med den nya Web-baserade ITplattformen, Followit total 2.0, gör att Followit är ett starkt alternativ för dessa kunder.!!!!! Övervakning Att övervaka värdefulla egendomar är något som ligger i allas intresse. Det som är värdefullt behöver inte nödvändigtvis vara dyrt. Det viktiga är att det som ska övervakas är tillräckligt värdefullt för den som äger egendomen och att priset för att övervaka med exempelvis spårutrustning ligger i paritet med upplevd nytta och trygghet. Med en ökad konkurrens och större tillverkningsvolymer på hårdvaror har priserna pressats ner till nivåer som gör att de flesta har möjlighet att bevaka sina ägodelar med spårutrustning. Detta tillsammans med ett stort antal stölder av bilar, motorcyklar, snöskotrar, entreprenadmaskiner och industrimaskiner bidrar till en växande marknad för bolag som kan erbjuda enkla och bra lösningar. För det här segmentet är Followit finder speciellt framtagen och anpassad. 5

7 Mobistics Lösningar för transportlogistik Followits fokus har tidigare legat på kundspecifika tekniklösningar inom mobildatakommunikation för tunga transporter. Med Followit total 2.0 erbjuds en Web-baserad lösning med funktioner som fleet-managementsystem, ruttplanering, körjournal, miljölösningar, kvalitetssäkring med flera tillämpningar. En viktig komponent i lösningen är systemets flexibilitet och möjlighet till driftsättning utan anpassningar eller integration med kundens egna system. Endast en enkel installation av hårdvaran i fordonet samt en inloggning krävs för att komma igång. Konceptet är unikt i sitt slag genom kombinationen av erbjudna funktioner, flexibilitet och prismodell. Marknaden styrs av transportbolagens och åkeriernas krav på ökad konkurrenskraft genom effektivisering av befintliga logistikprocesser samt ökade miljökrav. Ökad kontroll och säkerhet är också betydande faktorer för att marknaden växer. Här kan Followit med sin speciella kompetens inom både säkerhet och logistik erbjuda lösningar som uppfyller båda kraven. Marknadsutvecklingen styrs även av fackliga krav samt myndighetsbeslut gällande säkra transporter. 6

8 Outdoor Marknaden inom detta affärsområde består av tillämpningar för jakt och för husdjur. Såväl jägare som husdjursägare har behov av att känna trygghet eller kunskap om var djuret befinner sig. Positioneringsutrustningen bygger på GPS/GSM teknik och på traditionell radioteknik, och är till för att söka och återfinna jakthundar eller sällskapsdjur. Idag säljs positioneringsutrustningen i Norden och Europa men i allt större utsträckning även i andra delar av världen. Det finns en klar marknadspotential för ökad försäljning inom Europa och i övriga världen med fler återförsäljare. Produkterna säljs under namnen Contact Pro och Contact GPS för jakthundar samt PetCom för sällskapsdjur. 7

9 Wildlife För positionering av vilda djur i forskningssyfte tillverkas olika typer av GPS halsband som säljs på världsmarknaden under namnet Televilt, som är ett välkänt varumärke sedan 1970-talet. Med den nya generationen GPS-halsband, Tellus, har Bolaget intagit en framskjuten position. Med de minsta halsbanden som endast väger 60 gram är det möjligt att följa t.ex. räv och hare med denna nya positioneringsteknik, något som är unikt inom området. Affärsområdet Wildlife erbjuder också ett stort urval av teknik och tjänster för överföring av positionsdata till kunden. Ny satellitteknik ger överföring av positionsdata direkt från större djur i avlägsna och svårtillgängliga områden till forskarens dator. RDT-Tellus är en av våra senaste produkter som inte enbart är framtagen för forskning utan även för att underlätta renskötseln i norra Sverige och Skandinavien. Renen positioneras 12 gånger per dygn vilket gör det lättare kan få kontroll över hur renarna rör sig och vilka marker som är värdefulla. 8

10 Marknaden Koncernens marknad är fördelad på de fyra affärsområdena Security, Mobistics, Outdoor och Wildlife. Security utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster till säkerhetsmarknadens olika segment för positionering, övervakning och kontroll av mobila enheter. Mobistics - utveckling, marknadsföring och försäljning av positionerings- och logistiklösningar till lastbilsåkerier, entreprenörer inom anläggningsbranschen, bilbärgningar och liknande branscher. Outdoor - utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster till distributörer och slutkonsumenter för positionering och återfinning av jakthundar och husdjur. Wildlife - utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster för forskning om vilda djur samt boskap. Utveckling år Nettoomsättning (MSEK) 15,7 33,8 48, Rörelseresultat (MSEK) 1,3 6-0,2-6,4-5,8 Nettoresultat (MSEK) 1,1 5,3-0,7-5,5-4,6 Antal aktier vid årets slut (Miljoner) Antal anställda vid årets slut Nettoomsättningens fördelning (KSEK) Security Mobistics Wildlife Outdoor Totalt Norden EU Övriga länder Totalt

11 Geografisk fördelning Norden Security! Mobistics! Wildlife! Outdoor! Övriga länder EU Security! Mobistics! Wildlife! Outdoor! Security! Mobistics! Wildlife! Outdoor! 10

12 Aktiedata Resultat per aktie: -0,01 SEK/aktie (-0,01) Eget kapital per aktie: 0,084 SEK/aktie (0,093) Antal utestående aktier: ( ) Antalet aktieägare, ca: Kurs: 0,05 SEK (stängningskurs ) Börsvärde: 25,4 MSEK (50,8) Förändringar av innehav för insynspersoner vid årets utgång Namn Innehav Innehav Anders Walldov privat och via bolag Jan Vellner Danny Aerts

13 Bolagets 10 största ägare vid periodens utgång Namn Land Innehav % Anders Walldov privat och via bolag Sverige ,67% Hans Sköld privat och via bolag Sverige ,49% Ylva Homle-Sjöberg Sverige ,74% Kåre Gilstring Sverige ,26% Ola Lundberg Sverige ,08% JP Morgan Bank Storbritannien ,17% Daytrade i Stockholm AB Sverige ,69% Royal Skandia Life Storbritannien ,36% Nordnet Pensionförsäkringar AB Sverige ,04% Willi Persson Sverige ,95% Utdelning och emissioner Beslut om utdelning tas vid kommande årsstämma. Styrelsen föreslår dock ingen utdelning avseende verksamhetsåret Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en nyemission på 16 MSEK med villkoren 4 nya aktier på 5 gamla till priset SEK 0,04 per aktie. Nyemissionen kommer att vara garanterad till 100 % av två av bolagets största ägare mot sedvanlig garantikostnad. Styrelsen kommer även att föreslå årsstämman att efter genomförd nyemission genomföra en omvänd split på 100:1. 12

14 Bolagsinformation Firmanamn Säte Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Nuvarande firmas registreringsdatum Land för bolagsbildning Juridisk form Lagstiftning Kontaktuppgifter Hemsida Followit Holding AB (publ) Stockholms län, Stockholm stad Sverige Aktiebolagslagen Svensk rätt Box 47247, Stockholm Tidsplan för ekonomisk information Årsstämma, kvartalsrapport april 2010 Kvartalsrapport 2 20 augusti 2010 Kvartalsrapport 3 14 oktober 2010 Bokslutskommuniké februari 2011 Årsstämma, kvartalsrapport april

15 För ytterligare information Followit Holding AB (publ) Jan Vellner, VD Tfn:

16 Årsredovisning

17 Innehåll Förvaltningsberättelse 17 Koncernresultatuträkning 20 Rapport över totalresultatet för koncernen 20 Koncernbalansräkning 21 Koncernens förändringar i eget kapital 22 Koncernens kassaflödesanalys 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 25 Moderbolagets förändringar i eget kapital 26 Moderbolagets kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar och noter 28 Revisionsberättelse 51 Styrelse och revisor 52 Policies 54 16

18 Årsredovisning 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Followit Holding AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009 för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen omfattar sidorna Resultatet av årets verksamhet samt moderbolagets och koncernens ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, specifikationer av förändringar av eget kapital jämte tilläggsupplysningar och noter, vilket utför den sammanhållna årsredovisningen. Förvaltningsberättelse Bolagets verksamhet Koncernen erbjuder innovativa och högteknologiska produkter och system för positionering genom mobil kommunikation. Lösningarna används idag främst inom transportsektorn, säkerhetsindustrin, i djurhushållning, för forskningstillämpningar samt av privatpersoner för övervakning av värdefulla egendomar eller ägodelar med högt affektionsvärde. Syftet är att erbjuda system som tillgodoser kundens strävan i att skapa trygghet och ökad kontroll, och därigenom effektivisering av befintliga affärsprocesser. Väsentliga händelser under året I början av året tar Followit hem den största enskilda orden av hundpejlar i företagets historia värd 7,6 MSEK från sin franske distributör Num axés. Med anledning av att ledning och administration tidigare flyttats till det nyöppnade kontoret i Stockholm beslutade bolagsstämman i Skellefteå att flytta bolagets säte till Stockholm. Stämman beslutade även att ej bevilja ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen bestående av Håkan Gartell (SO), Kjell Stenberg, Anna-Carin Söderblom, Roger C Åström och Olof Karlberg samt VD Ola Lundberg avseende deras förvaltning under första delen av Den nya styrelsen som förvaltat resterande del av året beviljades ansvarsfrihet. Olof Karlberg som verkat i bolagets styrelse sedan 2006 ersattes av Kicki Wallje-Lund. Då företagets geografiska läge nu flyttats söderut flyttades hela verksamheten i Skellefteå till Stockholm och Lindesberg. I konkurrens med flertalet av marknadens aktörer lyckades Followit vinna förtroendet hos en betydande aktör för vidareutveckling av ett unikt kvalitetssäkringssystem för distributionstransporter. För att stärka upp bolagets egen IT-miljö och utveckling köper Followit del av inkråmet i itrace AB som levererat och byggt den nya administrationsservern åt Followit. Affären innebär att Followit övertar hela IT-miljön som byggts åt Followit och övertar en av de anställda för att fortsätta utvecklingen. Som ett ytterligare led i att stärka företaget konkurrenskraft övertar Followit Lindesberg AB den produktion av Outdoor-produkter som varit utlagd på legotillverkning. Koncernen har rörande ersättningskrav om totalt ca 4 MSEK riktade mot Håkan Lemnell samt Per-Arne Lemnell på grund av garantibrist under aktieöverlåtelseavtal. Followit överväger för närvarande att vidta rättsliga åtgärder. Det pågår en straffrättslig process (förundersökning) avseende Håkan Lemnell och påstått bokföringsbrott. Vid ett eventuellt åtal kan Followit även föra skadeståndstalan. Denna tvist bedöms inte utgöra någon risk för Bolaget. I tvist rörande hävning av ett med Note Torsby AB träffat underleverantörsavtal på grund av kontraktsbrott (dröjsmål vid leverans och fel i levererade produkter) har Followit framställdt ersättningskrav om totalt ca 3 MSEK. Note har i sitt svar till Followit gjort gällande ett åtagande 17

19 för Followit att förvärva av Note hållet lager till ett värde av ca 2,9 MSEK. Parterna för dialog om eventuell möjlig uppgörelse och med hänsyn till att de belopp som begärs från båda parter är i paritet med varandra torde beloppet i en uppgörelse i vart fall vara avsevärt mycket lägre än det av motparten begärda beloppet. Koncernen har framställt krav mot VIFA AB och Falck Followit Norge AS avseende fullgörelse av minimiåtaganden under återförsäljaravtal alternativt med befriande verkan erläggande av utebliven handelsvinst om totalt ca 7 MSEK. Parterna för dialog om eventuell möjlig uppgörelse. Denna tvist bedöms inte utgöra någon risk för Bolaget. Finansiell riskhantering Eftersom en stor del av intäkterna kommer från export så exponeras bolaget för risker i samband med valutaförändringar. Risker finns också i samband med inköp av elektroniska komponenter från annat land än Sverige. Riskerna uppstår vid omräkningar genererade av försäljnings- och inköpstransaktioner. Koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker är centraliserad till koncernchefen. Verksamheten bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy och präglas av låg risknivå. Syftet är att minimera koncernens kapitalkostnad genom ändamålsenlig finansiering och att effektivt hantera och kontrollera koncernens finansiella risker. Väsentliga avtal Bolaget har endast ingått avtal som, med hänsyn till Bolagets verksamhet, är av normal karaktär. Miljöpåverkan Followitkoncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken avseende batteriåtervinning. Ägarförhållanden De 10 största aktieägarna ägde den 31 december 2009 cirka 53 % av aktierna i Followit Holding AB (publ). Styrelseordförande, Anders Walldov, är den enda av aktieägarna som direkt eller indirekt äger mer än 10% av rösterna. Transaktioner med närstående personer Bolaget har under året lånat 3 MSEK av två bolagets största ägare. I övrigt har inga transaktioner med närstående personer gjorts. Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har under året varit bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har genomfört revisionen i Followit Holding AB (publ) samt i dotterbolagen. Koncernen har inte inrättat någon särskild revisionskommitté utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor. Resultat och finansiell ställning Koncernens nettoomsättning minskade till 35,0 MSEK (47,0 MSEK) dels på grund av den allmänna lågkonjunkturen dels med anledning av förlusten av Bolagets största kund. Rörelseresultatet efter finansnetto förbättrades till -5,8 MSEK (-6,4 MSEK) för kalenderåret Koncernens resultat per aktie är negativt (-0,009). Soliditeten vid årets slut uppgick till 74,5 procent (76,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,9 MSEK (-6,2 MSEK). Nettoinvesteringar under året uppgick till 1,5 MSEK (1,5 MSEK). Räntebärande lång- och kortfristiga skulder innebar en upplåning vid årets slut på 3,0 MSEK (1,5 MSEK). Utöver denna upplåning har koncernen en checkräkningskredit på 5,5 MSEK (5,5 MSEK) där 5,4 MSEK (4,5 MSEK) var utnyttjad vid årets slut. Likvida medel var vid årets slut 0,9 MSEK (1,9 MSEK). 18

20 Investeringar Under året har investeringar för 1,4 MSEK gjorts i utveckling av bolagets produktprogram och servermiljöer samt 0,1 MSEK i inventarier. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolagets uttalade strategi att förbättra kvalité och service mot dess kunder säkerställde ett vidare samarbete med Num axes. För att säkra bolagets likviditet och finansiering av den nya affärsmodellen beslutade styrelsen att föreslå årsstämman en nyemission om ca 16 MSEK före emissionskostnader, vilken är garanterad av två av bolagets största ägare. Redogörelse för styrelsens arbete Styrelsen i Followit Holding AB (publ) bestod vid utgången av året av fyra av bolagsstämman valda ledamöter. Styrelsen för dotterbolaget Followit AB består av Jan Vellner, koncern VD, tillika ledamot i moderbolagets styrelse och Danny Aerts, även han ledamot i moderbolagets styrelse. Styrelsen för Followit Lindesberg AB har bestått av Jan Vellner och Danny Aerts. Anders Walldov valdes till styrelseordförande vid Followit Holding AB:s (publ) ordinarie bolagsstämma den 17 april Övriga ledamöter under året har varit Jan Vellner och Danny Aerts samt Kicki Wallje-Lund. Fram till årsstämman den 20 april hölls 4 antal ordinarie sammanträden. Den nya styrelsen i Followit Holding AB (publ) har fr.o.m. den 20 april 2009 fram till årsstämman 2010 hållit 9 ordinarie sammanträden. Bolagets styrelse fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen samt en VD-instruktion. Arbetsordningen anger bland annat styrelsens åtaganden, ansvarsfördelningar och vilka ärenden som skall fördelas till de olika medlemmarna i styrelsen. Vid bolagets styrelsesammanträden har de ärenden behandlats som stadgats enligt arbetsordningen. Exempel på dessa ärenden är strategifrågor, resultat och finansiella frågor i allmänhet, investeringar, delårsrapporter, årsbokslut, budget och uppföljning av tidigare genomförda beslut. Styrelsens arvode beslutas på årsstämman. Arvodet för 2009 är 200 KSEK för styrelsens ordförande och 100 KSEK för övriga ledamöter. Moderbolaget Followit Holding AB:s (publ) omsättning uppgick till 0,6 MSEK (1,0MSEK) och rörelseresultatet efter finansnetto till -1,3 MSEK (64 KSEK). Moderbolagets huvudsakliga verksamhet är ekonomistyrning och administration åt dotterbolagen. Den huvudsakliga verksamheten med marknads- och försäljningsansvar, strategisk affärsutveckling samt forskning och utveckling bedrivs i dotterbolagen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK): Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs

21 Koncernresultaträkning (KSEK) Not Nettoomsättning 1,2,3,4, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror inkl lagerförändring Övriga externa kostnader 9,29, Personalkostnader 6,7,8, Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktieinformation Resultat per aktie (SEK) -0,01-0,01 Genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie 0,08 0,09 Det finns inga utestående options- eller konvertibel program som medför utspädning. Rapport över totalresultat för koncernen (KSEK) Årets resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Tillgångar som kan säljas: Summa periodens övriga totalresultat netto efter skatt 0 0 Totalresultat för perioden Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare

22 Koncernbalansräkning (KSEK) Not Tillgångar 1,2,3,4,5 Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Inventarier Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Färdiga varor och handelsvaror Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar ! "#$%!&'()%'*!+,-!.&/*0$1! Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst eller förlust Årets totalresultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Upplåning Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och kapital Ställda säkerheter och eventualförpliktelser redovisas i not 30 och

23 Koncernens förändringar i eget kapital (KSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst/förlust inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Nyemission Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 december

24 Koncernens kassaflödesanalys (KSEK) Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Erhållen ränta Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från investeringsverksamheten Långfristiga fordringar 0-65 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Förändring checkräkningskredit Förändring långfristiga skulder 0 0 Förändring kortfristiga finansiella skulder Totalt kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde Nyckeltal Antal aktier Soliditet (%) 73,27% 76,07% Eget Kapital per aktie (kr) 0,084 0,093 Resultat per aktie (kr) -0,01-0,01 23

25 Moderbolagets resultaträkning (KSEK) Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa intäkter Handelsvaror inkl lagerförändring 0 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar -7-7 Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat -17 Årets resultat

26 Moderbolagets balansräkning (KSEK) Tillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 27 Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 1 68 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 30 INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA 25

27 Moderbolagets förändringar i eget kapital (KSEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst/förlust inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Nyemission Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 december

28 Moderbolagets kassaflödesanalys (KSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 7 7 Ökning/minskning av varulager 0 0 Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Erhållen ränta 0 7 Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från investeringsverksamheten Långfristiga fordringar 0 0 Investeringar i dotterbolag 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Utlåning till dotterbolag Förändring långfristiga skulder 0 0 Förändring kortfristiga finansiella skulder Totalt kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

XCounter AB (publ) 1 (39)

XCounter AB (publ) 1 (39) 1 (39) Årsredovisning 2014 XCounter koncernen, ledande producent av Kadmiumtelluridbaserade detektorer och ledande inom fotonräknande digitala röntgendetektorer för dentala, medicinska och industriella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer