RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C"

Transkript

1

2

3 RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C Fastställd kapacitetsanalys i enlighet med Järnvägslagen 2004:519 Tågplan T15 Ärendenummer: TRV 2014/76976

4 Dokumenttitel: Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C Skapat av: Trafikverket Kapacitetscenter Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport DokumentID: Ärendenummer: TRV 2014/76976 Projektnummer: Version: 1.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Armin Ruge Uppdragsansvarig: Åke Lundberg Tryck: Distributör: Trafikverket, Borlänge, telefon:

5 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 5 Beslut om överbelastad infrastruktur... 6 Förutsättningar trafik... 6 Förutsättningar Infrastruktur... 8 Analys av intressekonflikten... 9 Metod för att åtgärda intressekonflikten Förslag på åtgärder och bedömning av effekter Steg 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 14 Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt järnvägsnät och fordon Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Slutsatser Ställningstagande Begrepps- och ordförklaring Referenser

6 Sammanfattning Trafikverket förklarade i tågplan T15 infrastrukturen Jakobsberg Stockholm C för överbelastad under tidsperioden måndag fredag kl Berörda parter var Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) och SJ AB (SJ). På sträckan Jakobsberg Stockholm C ansökte SLL och SJ om tåglägen som Trafikverket ansåg vara oförenliga. Trafikverket försökte tillsammans med berörda parter finna en lösning, parterna kunde dock inte enas. I enlighet med Trafikverkets prioriteringskriterier tilldelades SJ det ansökta tågläget för tåg 781 medan SLL: s tåg 2911 avvisades. Av samma skäl så förklarades sträckan för överbelastad i tågplan T14, även i det fallet tilldelades SJ det ansökta tågläget för tåg 781. En kapacitetsanalys genomfördes i samband med överbelastningsförklaringen (ärendenummer TRV 2014/4314) men eftersom en utbyggnad av den berörda sträckan pågår så togs ingen kapacitetsförstärkningsplan fram. Fyra utredningsalternativ har analyserats: UA151 UA154. Resultatet av denna kapacitetsanalys påvisar följande resultat: - UA151 bedöms inte uppfylla kravet på robusta tidtabeller. - UA152 bedöms innebära administrativa och praktiska hinder som inte kan lösas på kort sikt. Det är dessutom tveksamt om sittplatskapaciteten i tågen är tillräcklig. - UA153 bedöms uppfylla sökandens behov av trafikutbud samt kravet på robusta tidtabeller. - UA154 bedöms uppfylla både sökandens önskemål om tågläge och restider, alternativet förutsätter dock fyra spår på sträckan Kallhäll Barkarby samt ibruktagande av Citybanan. Trafikverket bedömer beslutet att i tågplan T15 endast tilldela tågläge för ett av de ansökta tågen var en rimlig avvägning mellan efterfrågan på tågläge samt tillgång på infrastrukturkapacitet. Trafikverket anser dock även att UA153 innebär en bra kompromiss mellan trafikutbud och robusthet som bör kunna tillämpas från och med nästkommande tågplan (T16). När sträckan Kallhäll Barkarby samt Citybanan tas i bruk under andra halvåret 2017 kan UA154 tillämpas varvid både SJ 781 och SLL 2911 konstrueras enligt ansökan samt viss restidsförkorning uppnås.

7 Bakgrund och syfte SLL: s pendeltåg 2911 (SLL 2911) och SJ: s regionaltåg 781 (SJ 781) har behov av samma utrymme på banan. Detta för att båda tågens uppgift består i att transportera resenärer till sina arbetsplatser under arbetspendlingstid, någon större tidsförskjutning av tåglägena är således inte aktuell. I den samordning och tvistlösning som föregått har parterna (Trafikverket, SJ och SLL) inte kommit överens. Efter en överbelastningsförklaring ska Trafikverket enligt Järnvägslagen 2004:519 och Järnvägsförordningen 2004:526 göra en kapacitetsanalys och en kapacitetsförstärkningsplan. Kapacitetsanalysen ska omfatta infrastrukturen, driften och karaktären av olika tjänster som utförs samt alla dessa faktorers inverkan på infrastrukturen. De åtgärder som särskilt ska beaktas avser omledning av trafik, ändring av tidtabeller, ändrade hastigheter eller förbättringar av infrastruktur. Kapacitetsanalysen ska vara avslutad inom sex månader efter det att infrastrukturen har förklarats för överbelastad. Syftet med kapacitetsanalysen är att identifiera orsaker till kapacitetsbrist och att analysera åtgärder för att lösa kapacitetsbristen på medellång sikt (upp till tre år) genom tidtabellåtgärder och/eller åtgärder i infrastrukturen. Figur 1: Trafikverkets tillvägagångssätt vid överbelastad infrastruktur 5

8 Beslut om överbelastad infrastruktur Trafikverket har i tågplan T15 förklarat sträckan Jakobsberg Stockholm C överbelastad vardagar mellan kl Trafikverket, som inte tillämpar extra avgifter enligt 7 kap 3 järnvägslagen, har tilldelat kapacitet i enlighet med prioriteringskriterierna varvid Trafikverkets förslag till tågläge för SJ 781 fastställs och SLL 2911 avvisas (ärendenummer TRV 2013/76110). Förutsättningar trafik SJ: s tåg 781 är ett regionaltåg på linjen Västerås Stockholm C som körs under morgonrusningen. Tåget är ett komplement till den ordinarie regionaltågstrafiken och avviker då det inte ingår i den taktfasta 30-minuterstrafiken, dessutom är det ett direkttåg som inte gör uppehåll på mellanliggande stationer (övriga regionaltåg gör uppehåll i Enköping, Bålsta och Sundbyberg). Tåg 2911 är ett förstärkningståg (insatståg) för SLL: s pendeltågstrafik på linjen Kungsängen Stockholm C (- Västerhaninge) under morgonrusningen, tåget trafikerar delsträckan Jakobsberg Stockholm C (- Tumba). Tåget ingår i ett trafikkoncept med regelbundna avgångar i taktfasta intervall. Då Trafikverket ansåg att ansökningarna för SJ 781 och SLL 2911 för tågplan T15 inte var förenliga tillämpades Trafikverkets prioriteringskriterier varvid SJ tilldelades det ansökta tågläget. Antal resande i berörda tåg Tabellerna nedan visar antalet resenärer i SJ 781 och SLL 2911 vid Sundbyberg. Eftersom SLL 2911 ingår i ett pendeltågssystem där resenärer inte sällan väljer olika tågavgångar från dag till dag så kan det vara relevant att även studera belastningen på pendeltågsavgångarna före och efter SLL 2911, dessa tåg redovisas därför också. SJ regionaltåg Antal resande Tåg Tåg Tåg

9 SLL pendeltåg Siffrorna är en uppskattning av antalet resande med SJ: s regionaltåg under januari och februari 2015 samt maximalt antal resande med SLL: s pendeltåg under våren

10 Förutsättningar Infrastruktur Investeringsplan för järnvägen Kallhäll Barkarby, fyra spår: Klart vintern (Huvudsta ) Tomteboda övre Stockholms södra, ny järnvägstunnel (Citybanan): Klart sommar 2017 Barkarby Spånga (Duvbo), fyra spår: Klart år 2019 Duvbo Huvudsta, ny järnvägstunnel (Sundbyberg): Klart år 2025 Övriga planerade eller utförda åtgärder Sträckan Jakobsberg Stockholm C förklarades överbelastad för tågplan T15 under tidsperioden måndag fredag klockan Figur 2: Det överbelastningsförklarade området 8

11 Analys av intressekonflikten På sträckan Kungsängen Stockholm C bedriver SLL: s pendeltåg taktfast 15-minuterstrafik. Trafiken kompletteras under arbetspendlingstid (högtrafik) med så kallade insatståg som utgår från Bro, Kungsängen eller Jakobsberg, tillsammans bildar tågen ett trafiksystem med avgångar var 7-8: e minut. Genom små justeringar av insatstågens tidtabeller och uppehållsbilder skapas tidsfönster som kan utnyttjas av SJ: s regionaltåg. SJ bedriver taktfast 30-minuters regionaltågstrafik mellan Västerås och Stockholm. Tåg 781 är ett komplement till denna trafik och har till uppgift att transportera resenärer till Stockholm med kortast möjliga restid, till skillnad mot övriga regionaltåg gör 781 inga uppehåll i Bålsta och Sundbyberg. I ett tidsfönster mellan SLL: s pendeltåg (kvartstrafik) på den trånga sektorn mellan Jakobsberg och Stockholm C har SJ 781 tilldelats tågläge. Tågets passagetid vid Jakobsberg infaller ungefär samtidigt som den ansökta avgångstiden för SLL 2911 (kl 07.21). På fyrspårssträckan strax norr om Karlberg separeras pendeltågen från övrig trafik varvid pendeltågen leds över till spår N2 och övriga tåg till spår N1. Sedan år 2008 har en så kallad trångsektorsplan med förplanerade tåglägeskanaler använts i Mälardalen. Syftet har varit att både utnyttja kapaciteten så effektivt som möjligt i det trafikintensiva området samt skapa riktlinjer för planering av tågtrafiken. I trångsektorsplanen anges även förutbestämda tidsintervall mellan tåg principen är att tidsluckorna mellan tågen blir större där linjekapaciteten är sämre, jämfört med större knutpunkter/grenstationer där kapaciteten oftast är högre eftersom hastighetsbilden är mer homogen, signalsträckorna kortare och det finns fler spår att trafikera. Tidsintervallen mellan tåg är fördelade enligt följande tabell 1 : Tidsintervall Söder om Stockholm C Norr om Stockholm C 2 min Stockholm C Stockholms södra Stockholm C Hagalund (spår D1-D2) 3 min Stockholms södra Älvsjö Södertälje hamn Södertälje C Stockholm C Skavstaby (spår U1-U2, N1-N2) Skavstaby Arlanda nedre Arlanda nedre Arlanda N Stockholm C Jakobsberg 4 min Älvsjö Södertälje hamn/syd Järna Älvsjö Västerhaninge Skavstaby Märsta Uppsala C Arlanda nedre Myrbacken Jakobsberg Kungsängen 5 min Järna Gnesta Kungsängen Bålsta 1 Tabell från Trångsektorsplan Stockholm, tågplan T15 9

12 Tabellen anger att tidsintervallet mellan två passerande tåg ska uppgå till minst tre minuter på sträckan Jakobsberg Karlberg. Både vid tågplanearbetet för tågplan T14 och T15 samt i kapacitetsanalysen för tågplan T14 har en konstruktionslösning utarbetats där tåg SLL 2911 och SJ 781 erhåller kapacitet genom att konstruera tidtabellerna med tre minuters marginal. Det stipulerade tidsintervallet bygger på en beräkning av sträckans tekniska headway, det vill säga tiden mellan två passerande tåg vid en given punkt, företrädesvis på ett linjeavsnitt. Förutsättningarna vid driftplats Jakobsberg är dock mycket speciella då pendeltåg som utgår därifrån måste växlas fram till plattformen och genomföra trafikutbyte innan avgång kan ske 2. Detta innebär att riktlinjen för treminuters intervall inte kan tillämpas för denna procedur. Trafikverkets bedömning är att den ovan beskrivna konstruktionen inte uppfyller kraven på robusta tidtabeller, främst mot bakgrund av förutsättningarna som gäller vid driftplats Jakobsberg men även på grund av den trånga sektorn mellan Karlberg och Stockholm C. Trafikverkets beslut blev i tågplan T14 och T15 att SJ 781 skulle erhålla tågläget då det tillryggalägger en längre sträcka (104 km) än SLL 2911 (40 km) 3. 2 Jakobsberg och Ulriksdal är de enda driftplatserna i Stockholms pendeltågssystem där tågsättet måste växlas fram till plattformen innan resandeutbyte kan ske 3 Tilldelning i enlighet med Trafikverkets prioriteringskriterier 10

13 Metod för att åtgärda intressekonflikten Föreslagna åtgärder för att lösa intressekonflikten har analyserats enligt den så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär en utredning i följande ordning: 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. Detta innebär planering, styrning, reglering och information i syfte att minska transportefterfrågan eller föra över trafik till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare transportsystem. 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt järnvägsnät och fordon. Omfattar insatser inom planering, styrning, reglering, påverkan och information riktade till järnvägstransportsystemets komponenter i syfte att kunna nyttja den befintliga infrastrukturen mer effektivt. 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder Rymmer investeringar i t ex signalsystem eller i banunderbyggnad för att nå en bättre punktlighet. 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Innebär större investeringar exempelvis utbyggnader från dubbelspår till fyrspår, nya mötesstationer etc. Normalt krävs åtgärder från flera av stegen för att lösa ett problem. Förslag på åtgärder och bedömning av effekter Jämförelsealternativ (JA), fastställd tågplan T15: SJ 781 prioriteras, SLL 2911 nekas tågläge Beskrivning av åtgärden: SJ 781 konstrueras enligt ansökan om tågläge, SLL 2911 nekas tågläge. Eftersom både SJ 781 och SLL 2911 uppfyllde kraven på att ingå i prioriteringskategori Storpendel (SP) så var den totala gångsträckan avgörande för vilket tåg som skulle erhålla tågläget i tågplan T14 och T15. Trafikverkets beslut blev då att SJ 781 skulle erhålla tågläget då det tillryggalägger en längre sträcka (104 km) än SLL 2911 (40 km). 11

14 JA: SJ 781 prioriteras, SLL 2911 nekas tågläge Åtgärd: SLL 2911 (streckad rosa tåglinje) nekas tågläge

15 JA: Detaljbild 13

16 Steg 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt Inte relevant i detta sammanhang då tåg anses vara det enda transportmedlet som uppfyller kraven på kort restid samt hög (sitt)platskapacitet. Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt järnvägsnät och fordon Utredningsalternativ 151: Både SLL 2911 och SJ 781 får tågläge genom fördröjning Beskrivning av åtgärden: Genom att tidigarelägga SLL 2911 från Jakobsberg med en minut skapas utrymme för att konstruera tågläge åt SJ 781. Innan avgång från Jakobsberg måste tågsättet till SLL 2911 växlas fram från uppställningsspåret norr om plattformen och genomföra resandeutbyte. Vid ankomst till Stockholm C har SLL 2911 erhållit en minuts längre restid. Konstruktionen i UA151 innebär att SJ 781 måste fasas in mellan AEX 7911 och SJ 225 strax norr om Karlberg, dessa tåg framförs på spår N1 med fem minuters mellanrum. SJ 781 ankommer till Stockholm C kl vilket är fyra minuters längre restid jämfört med tågplan T15, dock uppfyller det sökandes önskemål om ankomsttid (kl 07.43). Utanför Stockholm C uppstår en korsande tågväg med SJ: s regionaltåg 810 till Uppsala (avgång kl 07.41), detta tåg måste därför senareläggas en minut. Bedömning: Med denna lösning skulle tidsavståndet mellan tåg SJ 711, SLL 2911, SJ 781 och SLL 2513 uppgå till tillåtna tre minuter på sträckan Jakobsberg Stockholm C. Den särskilda procedur som krävs vid framväxling av tågsättet i Jakobsberg innebär dock med stor sannolikhet att tidsintervallet mellan SLL 2911 och SJ 781 kommer att understiga tre minuter. Senareläggningen av SJ 810 innebär att ett minskat tidsavstånd till bakomvarande tåg (SJ 14). Utöver det så frångås även den taktfasta tidtabellen i regionaltågssystemet Stockholm Uppsala, detta kan dock lösas genom att annonsera en annan avgångstid för det enskilda tåget, alternativt för hela trafikupplägget. Konstruktionen i UA151 kombinerat med trängseleffekten på sträckan Karlberg Stockholm C bedöms inte uppfylla kraven på robusta tidtabeller utan innebär en uppenbar risk för försämrad punktlighet i trafiksystemet.

17 UA151: Både SLL 2911 och SJ 781 får tågläge genom fördröjning Åtgärd: Både SLL 2911 och SJ 781 får tågläge: SLL 2911 får en minuts längre restid, SJ 781 får fyra minuters längre restid än i T15. Strax norr om Karlberg fasas SJ 781 in mellan två tåg på spår N1, korsande tågväg uppstår med SJ 810 vid Stockholm C

18 UA151: Detaljbild 16

19 Utredningsalternativ 152: Samordning av SJ: s och SLL: s tågtrafik Beskrivning av åtgärden: SJ och SLL samordnar tågtrafiken mellan Västerås och Stockholm. SJ 781 tilldelas inte tågläge, istället ersätts tåget av SLL 2313 som utgår från Västerås. Tåget framförs till Kungsängen utan uppehåll för att därefter gå in i sitt ordinarie tågläge från Bro. SLL 2911 framförs i ansökt tågläge och påverkas inte. Bedömning: Alternativet innebär att transportuppgift för SJ 781 kan uppfyllas, dock förlängs restiden mellan Västerås och Stockholm C med tio minuter (total restid 63 minuter). Samtidigt så skapar UA152 direktförbindelser mellan Västerås och SL: s pendeltågsstationer vilket kan leda till kortare restider för vissa arbetspendlande resenärer. Trafiksamordning är ett mycket bra och effektivt sätt att utnyttja kapaciteten på hårt belastade sträckor, men även om SLL 2313 framförs med dubbelkopplat X60-tåg finns risk att sittplatskapaciteten inte är tillräcklig väster om Jakobsberg. Dessutom måste det administrativa förfarandet kring taxan och den praktiska hanteringen av biljettvisering utredas närmare av aktörerna. Sammantaget bedöms UA152 vara svårt att genomföra på kort sikt, detta bör dock inte vara ett hinder för en framtida trafiksamordning mellan SLL och SJ/MÄLAB 4. 4 Liknande exempel är SLL: s och UL: s gemensamma pendeltågstrafik på sträckan Upplands Väsby Arlanda C Uppsala samt SJ: s och Västtrafiks regionaltågstrafik på sträckan Göteborg Alingsås Skövde

20 UA152: Samordning av SJ: s och SLL: s tågtrafik Åtgärd: SJ 781 ersätts av SLL 2313 som utgår från Västerås (uppehåll vid samtliga pendeltågsstationer mellan Bro och Stockholm C). SLL 2911 körs i ansökt tågläge.

21 UA152: Detaljbild 19

22 Utredningsalternativ 153: Både SLL 2911 och SJ 781 erhåller tågläge genom slopad takttidtabell Beskrivning av åtgärden: Genom att låta 2911 utgå från Kungsängen samt senarelägga SLL 2513 med två minuter skapas ett utrymme för att konstruera tågläge åt SJ 781. Slopade uppehåll och varierande uppehållsbilder för båda pendeltågen (2911 gör ej uppehåll i Kallhäll, 2513 gör ej uppehåll i Barkarby) resulterar i att båda tågen kan passas in trångsektorsplanens förutbestämda tåglägeskanaler strax norr om Karlberg. Genom att låta SLL 2911 utgå från Kungsängen undviks den oönskade växlingsrörelsen och det efterföljande resandeutbytet, istället kan resandeutbyte ske medan tåget inväntar avgångstid. Konstruktionen i UA153 innebär att SJ 781 måste fasas in mellan AEX 7911 och SJ 225 strax norr om Karlberg, dessa tåg framförs på spår N1 med fem minuters mellanrum. SJ 781 ankommer till Stockholm C kl vilket är fyra minuters längre restid jämfört med tågplan T15, dock uppfyller det sökandes önskemål om ankomsttid (kl 07.43). Utanför Stockholm C uppstår en korsande tågväg med SJ: s regionaltåg 810 till Uppsala (avgång kl 07.41), detta kan dock lösas genom förändrad spåranvändning på Stockholm C eller att justera tågets avgångstid. Bedömning: Med denna lösning skulle tidsavståndet mellan berörda tåg uppgå till fyra minuter på sträckan Jakobsberg Stockholm C vilket uppfyller kraven med god marginal. Om tidtabellen för SJ 810 justeras så frångås visserligen den taktfasta tidtabellen i regionaltågssystemet Stockholm Uppsala, detta kan dock lösas genom att annonsera en annan avgångstid för det enskilda tåget, alternativt för hela trafikupplägget. Även den taktfasta 15-minutersstrafiken från Kungsängen frångås en gång per dygn (SLL 2513), detta kan dock i viss mån kompenseras genom ett tillkommande tåg från Kungsängen (SLL 2911). Trots att trångsektorsplanens förutbestämda ankomsttider till Stockholm C frångås bedöms UA153 uppfylla kraven på robusta tidtabeller eftersom endast 13 av 16 tåglägeskanaler mellan kl och utnyttjas.

23 UA153: Både SLL 2911 och SJ 781 erhåller tågläge genom slopad takttidtabell Åtgärd: Både SLL 2911 och SJ 781 får tågläge: SLL 2911 utgår från Kungsängen och gör ej uppehåll i Kallhäll senareläggs två minuter och gör ej uppehåll i Barkarby. Strax norr om Karlberg fasas SJ 781 in mellan två tåg på spår N1, korsande tågväg uppstår med SJ 810 vid Stockholm C

24 UA153: Detaljbild 22

25 Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder Resultatet av den genomförda kapacitetsanalysen visar att begränsade ombyggnadsåtgärder inte tillför tillräcklig kapacitet för att lösa konflikten mellan SLL 2911 och SJ 781. Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Utredningsalternativ 154: Fyrspårsutbyggnad Tomteboda Kallhäll. SJ 781 och SLL 2911 erhåller tågläge Beskrivning av åtgärd: Med den successiva utbyggnaden till fyra spår på hela sträckan Kallhäll Tomteboda samt ibruktagandet av Citybanan ökar både utsikterna till flera tåglägen samt kortare restider. Den första utbyggnadsetappen mellan Kallhäll och Barkarby och den förändrade spårkonfigurationen i Karlberg kommer möjliggör en konstruktion där både SJ 781 och SLL 2911 trafikerar enligt ansökan. I UA154 senareläggs SJ 781 sju minuter från Västerås (avgång kl 06.52) och förbigår SLL 2513 i höjd med Jakobsberg, SLL 2911 får ansökt tågläge på sträckan Jakobsberg Tumba. Vid Huvudsta leds pendeltågen via spår N4 till Citybanan och regionaltågen via spår N4 och N2 till Stockholm C. SJ 781 får ankomsttid kl vilket innebär en restidsförkortning på fyra minuter jämfört med JA. Bedömning: När fyrspåret mellan Kallhäll Barkarby samt Citybanan tagits i bruk under andra halvåret 2017 skapas plats för fler tåg på den hårt belastade sträckan mellan Karlberg och Stockholm C. Trafikverket bedömer då att både SJ 781 och SLL 2911 kan framföras i ansökta lägen (tågplan T15) under förutsättning att tågtrafiken inte ökar nämnvärt i området. Restiden med tåg 781 på sträckan Västerås Stockholm C kan då även minskas från 53 minuter till 49 minuter. Den nya spårkonfigurationen i Tomteboda övre (mellan Huvudsta och Karlberg) medger parallell drift med tåg från Mälarbanan och Ostkustbanan, därmed bortfaller konflikten mellan SJ 781 och AEX Med nästa etapputbyggnad till fyra spår Barkarby Spånga (Duvbo) medges inte flera tåglägen men ytterligare robusthet tillförs trafiksystemet. Med den kvarvarande etappen mellan Duvbo och Huvudsta, inklusive en järnvägstunnel genom Sundbyberg, skapas ett komplett fyrspår mellan Kallhäll och Tomteboda som medger en utökning av både pendeltågs- och regionaltågstrafiken på Mälarbanan.

26 UA154: Fyrspårsutbyggnad Tomteboda Kallhäll. SJ 781 och SLL 2911 erhåller tågläge Åtgärd: Nya spår Kallhäll Barkarby samt genom Citybanan (illustreras av gröna fälten) skapar plats för både tåg 781 och SJ 781 senareläggs sju minuter från Västerås och förbigår SLL 2513 i Jakobsberg. SJ 781 får fyra minuter kortare restid än i T15 och SLL 2911 erhåller ansökt tågläge

27 UA154: Detaljbild 25

28 Slutsatser Trafikverket anser beslutet att i tågplan T15, med stöd av Trafikverkets prioriteringskriterier, endast tilldela tågläge för ett av de ansökta tågen var en rimlig avvägning mellan efterfrågan på tågläge samt tillgång på infrastrukturkapacitet, givet förutsättningarna med avseende på restidskrav, uppehållsbilder och robusthet. Robusta tidtabeller och tillräckliga marginaler i tågens tidtabeller är en viktig faktor för att skapa återställningsförmåga i hela trafiksystemet. UA151 bedöms inte vara tillämpbart, både på grund av de särskilda förutsättningar som råder vid driftplats Jakobsberg när tågsättet till SLL 2911 ska växlas till plattform samt de mycket snäva tidsluckorna mellan pendel- och regionaltågen. I kombination med trängseln som uppstår vid förgreningspunkten strax norr om Karlberg anser Trafikverket inte UA151 uppfylla kravet på robusta tidtabeller. UA152 bedöms innebära administrativa och praktiska hinder som inte kan lösas på kort sikt. Möjligheten till trafiksamordning bör visserligen utredas av SLL och SJ, den resandestatistik som SLL och SJ har redovisat påvisar dock en uppenbar risk för att sittplatskapaciteten i trafiksamordnade tåg inte är tillräcklig, trots maximal tåglängd. UA153 bedöms vara en lösning som uppfyller båda sökandens behov av trafikutbud samt kravet på robusta tidtabeller. Genom justeringar av tidtabeller och uppehållsbilder uppnås en kompromiss där både SLL 2911 och SJ 781 tilldelas tågläge varvid fördelarna överväger nackdelarna. UA154 innebär att både SJ 781 och SL 2911 kan konstrueras enligt ansökan, dessutom möjliggörs en restidsförkortning på tåg 781. Denna lösning kan tillämpas från och med andra halvåret 2017 då både fyrspåret Kallhäll Barkarby och Citybanan har tagits i bruk. Ställningstagande Sammantaget anser Trafikverket UA153 vara en bra kompromiss mellan trafikutbud och robusthet som bör kunna tillämpas från och med nästkommande tågplan (T16). Detta förutsätter dock att andra förutsättningarna inte ändras nämnvärt, exempelvis genom tillkommande trafik och banarbeten. Trafikverket anser kapacitetsbristen vara utredd och avstår från att upprätta kapacitetsförstärkningsplan.

29 Begrepps- och ordförklaring Trångsektorsplan: Plan med förutbestämda tåglägeskanaler Trångsektorsplan: Plan med förutbestämda tåglägeskanaler Tåglägeskanal: Tidsfönster i körplanen som reserverats för ett tåg Körplan: Plan som anger tågfärdens beteckning, sträcka, tidsangivelser och andra behövliga uppgifter Enkelspår: Sträcka med endast ett huvudspår på linjen mellan två angränsande driftplatser Dubbelspår: Sträcka med två huvudspår på linjen mellan två angränsande driftplatser Fyrspår: Sträcka med fyra huvudspår på linjen mellan två angränsande driftplatser Loktåg: Fordonssätt som framdrivs av ett eller flera lok samt övriga tågsammansättningar som inte är motorvagnståg Motorvagnståg: Fordonssätt som består av en eller flera motorvagnar samt till motorvagnen särskilt anpassade vagnar Referenser Järnvägslag 2004:519 Järnvägsförordningen 2004:526 Trafikverket, fastställd tågplan T15 Trafikverket, grafiska tidtabeller för UA151-UA154 genom TrainPlan (2015) Trafikverket, Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C T14 (ärendenummer TRV 2014/4314) Trafikverket, Beslut i begäran om tvistlösning (ärendenummer TRV 2013/76110) Trafikverket, Trångsektorsplan Mälardalen T15 (ärendenummer TRV 2013/72010) Trafikverket, Headway-analys Kungsängen Stockholm C genom RailSys (2013) Resandeunderlag för SJ: s regionaltåg, e-postkorrespondens med Tomas Weibull, SJ AB (2015) Resandeunderlag för SLL: s pendeltåg, e-postkorrespondens med Bengt Hultin, Trafikförvaltningen SLL (2015) 27

30 Trafikverket, Solna. Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: , Texttelefon:

Trångsektorsplan Mälardalen

Trångsektorsplan Mälardalen RAPPORT Trångsektorsplan Mälardalen Planeringsförutsättningar Tågplan T14 Ärendenummer: TRV 2012/69702 Dokumenttitel: Trångsektorsplan Mälardalen, tågplan T14 Skapat av: Armin Ruge Dokumentdatum: 2012-11-19

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2017 Ärendenummer: TRV 2016/831 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2016-01-11 Dokumenttyp:

Läs mer

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11 Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering Box 1070 SE-172 22 SUNDBYBERG Sverige Besöksadress: Landsvägen 50A Telefon 08-762 20 20 Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan Göteborg -

Läs mer

Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan

Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan RAPPORT Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan Stockholms län 2013-05-23 Diarienummer: TRV 2013/18688 Projektgrupp: Jim Johansson Ola Rydell Armin Ruge Johan Unebrand Erik Åkerberg Helen Bratt

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 3 3 Trångsektorsplaner... 3 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 3 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer: TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2015-04-13 Dokumenttyp:

Läs mer

Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen 2010-02-05 F09-14329/TR50

Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen 2010-02-05 F09-14329/TR50 Ert datum Er beteckning Banverket Leveransdivsionen LPnTu SE-781 85 BORLÄNGE Sweden Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen Överbelastning under

Läs mer

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Rapport Ärendenr: TRV 2011/ 66920 Trafikverket Tore Edbring Kapacitetscenter 2011-09-27 Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Remissversion Sammanfattning Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2018 Ärendenummer: TRV 2016/35883 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Johan Mattisson Dokumentdatum: 2017-01-23

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan, Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen Tågplan 2014 Ärendenummer:TRV 2013/10852 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan och Västkustbanan Tågplan 2013 Ärendenummer:TRV 2012/ 23775 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan

Läs mer

Fastställd Tågplan 2015

Fastställd Tågplan 2015 Dokumenttyp: Brev Dokumentdatum: 2014-09-26 Ert datum: Ert ärendenummer: Trafikverket Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Fastställd Tågplan 2015 2014-12-14 2015-12-12

Läs mer

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293 05 Till Kommunstyrelsen Gemensamt tjänsteutlåtande

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

6. Effekter. 6.1 Planerad markanvändning. 6.2 Intrång på fastigheter

6. Effekter. 6.1 Planerad markanvändning. 6.2 Intrång på fastigheter 6. Effekter 6.1 Planerad markanvändning Nollalternativet Det finns idag ett antal områden för planerad bebyggelse utmed befintlig järnväg. Ingen planerad markanvändning står i direkt konflikt med dagens

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan T15 Ärendenummer:TRV 2013/92362 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2014-03-12 Dokumenttyp:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2010-03-08

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2010-03-08 Järnvägsnätsbeskrivning 2011 Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2019 Trafikverket Gibraltargatan 7, 20123, Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJE Trångsektorsplan Stockholm Planeringsförutsättningar. Tågplan T15 Ärendenummer: TRV 2013/72010

RIKTLINJE Trångsektorsplan Stockholm Planeringsförutsättningar. Tågplan T15 Ärendenummer: TRV 2013/72010 RIKTLINJE Trångsektorsplan Stockholm Planeringsförutsättningar Tågplan T15 Ärendenummer: TRV 2013/72010 RIKTLINJE 2 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ruge, Armin (Splkc)

Läs mer

Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg

Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg Rapport Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg Samrådshandling 2012-07-11 Ärendenummer: TRV 2012/48987 Dokumenttitel: Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet

Läs mer

Trångsektorsplan Mälardalen - tågplan T11

Trångsektorsplan Mälardalen - tågplan T11 Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering Box 1070 SE-172 22 SUNDBYBERG Sverige Besöksadress: Landsvägen 50A Telefon 08-762 20 20 Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan Mälardalen

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB A-Train AB Järnvägsnätsbeskrivning Arlanda Link 1 (23) 1. Allmän information... 3 1.1 A-Train AB organisation... 3 1.2 Juridisk status...3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Publicering...3 1.5 Samråd... 3 1.6

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm. Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik

Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm. Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik Beställare Regionförbundet Östsam Regionförbundet Sörmland Medverkande Arbetsgrupp

Läs mer

Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan

Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan Sävedalen en nyckelstation där körriktningarna (ännu) är kopplade Olov Lindfeldt KTH Trafik och Logistik 2008-05-19 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 JÄRNVÄGSKAPACITET...3

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer:TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2014-12-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Ytspårsutredningen. Kapacitetsdefinitioner inom område järnvägstrafik. Redovisning 2006-12-17

Ytspårsutredningen. Kapacitetsdefinitioner inom område järnvägstrafik. Redovisning 2006-12-17 Ytspårsutredningen Kapacitetsdefinitioner inom område järnvägstrafik BUFFERTKAPACITET Utgör reservtid på grund av: - Variationer i punktlighet mellan olika tågflöden (behov av sammanfasning) - Resenärsbeteenden

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Tågplaneprocessen 2014 2013-12-05

Tågplaneprocessen 2014 2013-12-05 Tågplaneprocessen 2014 2013-12-05 Arbetet med Tågplan 2014 2012 2013 2014 dec apr juni sep dec dec Tågplan 2014 gäller Löpande samverkan Samrådsmöten Möten: Skandinaviska Jernbanor, SJ AB, MTR Nordic AB

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (17) Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (17)

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

Arlandabanan, Skavstaby-Arlanda

Arlandabanan, Skavstaby-Arlanda JÄRNVÄGSPLAN MED STATUS SAMRÅDSHANDLING FÖR VAL AV LOKALISERING Arlandabanan, Skavstaby-Arlanda Sigtuna och Upplands Väsby kommun, Stockholms län SAMRÅDSHANDLING Projektnummer: 137 774 Ärendenummer 2014/49376

Läs mer

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Järnvägar år 28 1 2 3 4 km Köping Virsbo Ramnäs Morgongåva Surahammar Kolbäck Sala Heby Ransta Tillberga Västerås Dingtuna Hallstahammar

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

RAPPORT Överbelastning Göteborgs C T13

RAPPORT Överbelastning Göteborgs C T13 RAPPORT Överbelastning Göteborgs C T13 Fastställd Kapacitetsanalys i enlighet med Järnvägslagen 2004:519 Diarienummer: 2012/91955 Dokumenttitel: Överbelastning Göteborgs C T13 Skapat av: Samhälle Planering

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på Ostlänken

Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på Ostlänken Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på OSKAR FRÖIDH TORLEIF JANSSON Slutrapport 2005 TRITA-INFRA 05-017 ISSN 1651-0216 ISRN KTH/INFRA/--05/017 SE ISBN 91-7323-123-1 KTH Arkitektur

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Trångsektorsplan för Mälardalen - tågplan T09

Trångsektorsplan för Mälardalen - tågplan T09 Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering SE-172 22 SUNDBYBERG Besöksadress: Landsvägen 50 A Telefon Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan för Mälardalen - tågplan T09 Handläggare:

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

KOSTNADSBEDÖMNING. Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län. December 2014

KOSTNADSBEDÖMNING. Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län. December 2014 KOSTNADSBEDÖMNING Västlänken Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län December 2014 Dokumenttitel: Kostnadsbedömning Västlänken Skapat av: Trafikverket Dokumentdatum: 2014-12-09 Dokumenttyp:

Läs mer

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Del 1. Beräkningsförutsättningar Tågtrafik Buller- och vibrationsutredning har genomförts med prognosår 2030. Dingersjö är då en förlängd mötesstation. 1.1 Antal tåg

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Mattias Ahlström 2016-03-09 Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Övergripande fakta Det nya linjenätet liknar på många sätt det tidigare linjenätet, med den stora skillnaden att linje 151/152

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2016-06-01, Utgåva 3 Järnvägsnätsbeskrivning Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning...

Läs mer

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Datum: 2016-02-29 Ref: Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportsinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Vår kontakt: Lena Herrmann Vår beteckning: SJCM-2015-0689-005 Er

Läs mer

Kapacitetsanalys av alternativt trafikeringsupplägg och utbyggnad av Mälarbanan

Kapacitetsanalys av alternativt trafikeringsupplägg och utbyggnad av Mälarbanan TRITA-INFRA EX 03-059 ISSN 1651-0194 ISRN KTH/INFRA/EX--03/059--SE INSTITUTIONEN FÖR INFRASTRUKTUR EXAMENSARBETE Kapacitetsanalys av alternativt trafikeringsupplägg och utbyggnad av Mälarbanan Torleif

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar 11 3. Körvägsalternativ 3.1 Identifierade körvägar Tolv olika körvägar mellan järnvägsstationen och CSK har identifierats som rimliga alternativ. Anslutning till CSK kan ske antingen via Södra Boulevarden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

3.5 Dagens och framtida tågtrafik

3.5 Dagens och framtida tågtrafik 3.5 Dagens och framtida tågtrafik Dagens tågtrafik och begränsningar Dagens tågtrafik på Mälarbanan består av flera olika tågtyper med varierande restider och uppehållsmönster. De olika tågtyperna är pendel-,

Läs mer

Säljinformation från TiM apr 2015

Säljinformation från TiM apr 2015 Säljinformation från TiM apr 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Rapport: Trafikeringsstrategi för Arlandakorridoren

Rapport: Trafikeringsstrategi för Arlandakorridoren Rapport: Trafikeringsstrategi för Arlandakorridoren Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm Arlanda - Uppsala Vectura Box 46 171 11 Solna Solna strandväg 4 www.vectura.se MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 2: Tågtrafikering Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra

Läs mer

RIKTLINJER Trångsektorsplan Stockholm Särskilda förutsättningar. Tågplan T18 (25 juni-19 augusti 2018) Ärendenummer: TRV 2016/110060

RIKTLINJER Trångsektorsplan Stockholm Särskilda förutsättningar. Tågplan T18 (25 juni-19 augusti 2018) Ärendenummer: TRV 2016/110060 RIKTLINJER Trångsektorsplan Stockholm Särskilda förutsättningar Tågplan T18 (25 juni-19 augusti 2018) Ärendenummer: TRV 2016/110060 RIKTLINJE 2 (15) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår

Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår 2 214-11-11 Railsys mikrosimulering Railsys bakgrund Forskningssamarbete Trafikverket - KTH sedan 1999 Trafikverket upphandling trafiksimuleringssystem,

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer