Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2."

Transkript

1 Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2. Nr Nytt Nr Tidigare Lagområde Förbättringsförslag Föreskrivande myndighet 1 1 Allmänna förslag Underlätta för företagaren att skaffa information om regler, tillstånd m.m. enligt principen en dörr in. Samla all information på ett och samma ställe. 2 2 Allmänna förslag Inför bäst före datum på regler det vill säga att regler tidsbegränsas och utvärderas innan de antingen ges en ny tidsfrist eller avskaffas. 3 Allmänna förslag Att det på myndighetsnivå finns en (1) ingång för allt som har med företaget att göra. Vid inloggning på s hemsida ska man kunna sköta SAM-ansökan, djurinnehavsrapportering, foderföretagarregistrering med mera. Utforma systemen utifrån användaren och inte efter vers organisationsstruktur Allmänna förslag Inför regeltak - 0-tolerans för ökad regelbörda. 5 7 Allmänna förslag Inför kravet att all lagstiftning, från lag till föreskrift, alltid måste redovisa konsekvenserna för företagens administrativa börda när ett nytt förslag läggs fram. 6 3 Allmänna förslag Skapa bättre rutiner och standard för informationsöverföring och lagring i form av rapporter, egenkontroller m.m. som är kopplade till produktionen genom mjukvara så att data enklare kan överföras elektroniskt mellan företagarens egna administrativa system och myndigheterna/kommunen. 4 Tillämpande myndighet Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Departement Myndigheter Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter LRF

2 7 5 Allmänna förslag Kvalitetssäkra så att det finns en enhetlig och likvärdig bedömning i hela landet vid beviljande av tillstånd (Miljöbalken; vindkraftverk, farmarenergiverk, bo på lantgård/hotell, vägskyltar, miljöfarlig verksamhet) 8 6 Allmänna förslag I utbildningar avsedda för tjänstemän inom förvaltningar som har anknytning till skogs- och lantbruk måste vikten av gräsrotsnära kunskap och social kompetens lyftas fram. Utbildningarna bör kvalitetssäkras. 9 7 Allmänna förslag Se över vilka informationskrav och register som är dubbla för att hitta en effektivisering som underlättar för lantbrukaren. Detta kan lösas med ett uppgiftslämnarregister som myndigheterna måste stämma av med så att de inte begär in uppgifter som redan är lämnade Allmänna förslag Förklara varför regelverken är utformade som de är och gör det genom ett flertal olika kommunikationsvägar - informationsskrifter, hemsidor, möten, m.m Allmänna förslag Skapa möjlighet att söka bland föreskrifter med hjälp av sökord och fritextsökning. Gör information även tillgänglig offline Allmänna förslag Gör en språklig översyn av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Språ bör harmoniseras genom att konsekvent och genomgående samma ord används i olika texter Allmänna förslag Det måste finnas en rimlighet mellan uppsåt och sanktion samt en given summa i stället för en procentsats i samband med tvärvillkorskontroll. Ta bort risken för dubbelbestraffning. Se till exempel kravet på provtagning av dricksvatten Allmänna förslag Ta bort detaljstyrda regler och ersätt dessa med ett regelverk som baseras på övergripande funktioner. Respektera den yrkesskicklighet och kompetens som finns. Samtliga myndigheter Länsstyrelser Kommuner Samtliga myndigheter Näringsdepartementet, Jordbruksdepartement et Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Samtliga instanser Naturvårdsver Jordbruksdepartement et Livsmedelsver Länsstyrelserna Kommunerna LRF

3 15 13 Allmänna förslag Minska antalet gånger som regelver ändras per år och därmed antal gånger som information skickas till företagen. Det är lättare om förändringar görs vid fasta tidpunkter istället för löpande under året Allmänna förslag Minska kraven på säkerheter vid export Banker 17 Allmänna förslag Ta fram branschspecifika riktlinjer när det gäller risker i primärproduktionen, t.ex. hantering av kemikalier, skadedjur, inköpt foder eller liknande. 18 Allmänna förslag Inrätta en front-desk enligt den modell som Djurskyddsmyndigheten har utvecklat, så att företagen på ett enkelt sätt kan få svar på sina frågor Allmänna förslag Varje kommun borde lägga ut checklistor på sin hemsida med vad kommunen kräver för att landsbygdsföretagaren skall uppfylla de krav som finns i gällande regelverk, t.ex. att tänka på vid byggnation, hantering av livsmedel, m.m. Idag tvingas många riva och bygga om då inga förhandsbesked ges Allmänna förslag Se till att samma sociala förmåner omfattar småföretagare så väl som löntagare i sjuk- och föräldraförsäkringen, bl.a. i beräkningsgrunden för ersättning Allmänna förslag Skapa enklare regler och konkurrensneutralitet i utformningen av statens kommande policys, bland annat i genteknik, växtskydd och organiskt avfall. Olika verksamheter kommer att ha miljökrav. Det är då viktigt att se till att nyttan i reglerna är tydlig, att det verkligen finns skäl att ha dem överhuvudtaget, att de är enkla att förstå och att det finns vettiga redskap och kunskap för att utföra rätt åtgärder. De styrmedel måste vara som konkurrensneutrala tas fram och gynna entreprenörskapet hos våra lantbruksföretagare. Ta fram kunskapsunderlag för att göra Jordbruksde partementet Jordbruksdepartement et Livsmedelsver Livsmedelsver Kommunerna Sveriges kommuner och landsting Arbetsmarknadsdepartementet Miljödepartementet Naturvårdsver LRF

4 entreprenörsmöjligheten tydlig Allmänna förslag Förstärk utmaningsrätten i offentlig sektor. Ge småföretagare möjlighet att ta över vissa offentliga tjänster om de är effektivare än den nuvarande driften, till exempel Grön omsorg. 23 Allmänna förslag Upprätta en tidsgräns för hur länge en komplett ansökan får behandlas. Korta handläggningstider och tydliga besked ger bonden realistiska förutsättningar och stimulerar företagandet Allmänna förslag Deltids- och småföretagare saknar en rimlig social omställningsförsäkring motsvarande arbetstagares A-kassa. Detta gäller både vid företags start, vid fatala händelser i verksamheten och vid avveckling. Näringsidkares sociala skydd bör därför utredas för att finna lämpliga lösningar Allmänna förslag Tillgång till bredband samt möjlighet att få bra utbildning i datakunskap är också viktiga förutsättningar för att man skall kunna använda nätbaserade blanter som i sin tur minskar oron att man gör fel. Bredband bör därför byggas ut och göras tillgängligt på landsbygden. Utbildningsdelen kan lösas via studieförbunden i samarbete med myndigheterna Arbetsmiljö Förenkla kravet på upprättad arbetsmiljöplan för de mindre företagen med få eller inga anställda. 27 Arbetsmiljö AFS 1999:03. Förtydliga avd som gäller angående arbetsmiljöplan. Måste arbetsmiljöplan upprättas även om man arbetar ensam med det riskfyllda arbetet på den egna gården och inte hyr in arbetskraft? Arbetsrätt Utarbeta en praktisk handbok för anställande av personal Arbetsrätt Reformera arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen. Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet Näringsdepartementet Arbetsmiljöver Arbetsmiljöver NUTEK Näringsdepartementet Arbetsrätt Arbetsrätten är komplicerad och om man, Arbetsmarknadssom många landsbygdsföretag, driver departementet verksamheter parallellt, omfattas man LRF

5 också av flera komplexa avtalsområden med särvillkor. Kostnaden att vara med i flera arbetsgivarorganisationen för att få tillgång till kompetens inom olika avtalsområdena skulle bli hög. Avtalen är därtill knappast utformade för att hantera multipelföretagarnas arbetskraftsbehov. Det vill säga många drar sig för att överhuvudtaget anställa, trots att man har behov av arbetskraft. Det bör därför finnas bättre och tydligare möjligheter att själv hantera framförallt korttidsanställningar. Arbetslagstiftningen bör därför utformas så att den är mer flexibel vid kortare anställningar Bank, Basel II Ändringarna i förmånsrätten har ställt till en del bekymmer. Det är för stora krav på säkerhet vid lån och bankernas bedömningen av företagens operativa risk kan leda till onödigt hög ränta. Reglerna för förmånsrätt bör därför ses över Djur Se över regelver för avlivning, Häst transport och destruktion av hästkroppar i syfte att hitta en hållbar lösning Djur Förtydliga informationen om vilken Exportförordning exportförordning det är som tillämpas Djur Prisrapportering från Slakterier Låt får ta del av Swedish Meats prislista. Den veckovis prisrapportering är onödigt eftersom slakterier ofta använder Swedish Meats prislista Djur Se till att djurhållning får förekomma på planlagt område. Vissa kommuner hindrar näringens utveckling genom områdesbestämmelser och detaljplaner Djur Inrapportering av råvaruförbrukning och tillsatser (SJVs blant E15.6) Djur Journalföring för Skapa möjligheter för foderindustrin att rapportera in vissa uppgifter elektroniskt istället för hand på papper. Det blir betydligt mer effektivt. Gäller t.ex. råvaruförbrukning. Utarbeta tydliga anvisningar för hur djurjournaler ska vara utformade och där Finansdepartementet Kommun LRF

6 djurhållning inom Jordbruk (t.ex. SJVFS 1994:190) Djur Anmälan om bisamhällets placering det klart framgår vilken information som absolut är nödvändig att registrera. Modernisera anmälan så det blir lättare att ange platsen Djur Modernisera journaler och blanter så att de är anpassade för besättningar med ett stort antal djur Djur 41 Djur 42 Djur Djur Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Exportbidrag Nuvarande brickor är inte anpassade efter ålder och djurslag. Speciellt lamm, ska märkas då de fortfarande är myc små och brickorna är då oproportionerligt för stora. Tillåt Allflex-bricka för produktionsplats- nummermärkning på suggor. Dessa öka möjligheten identifiera suggan på avstånd. Brickan är godkänd i Danmark. Godkänn leverantörsnummer vid märkning av slaktsvin i besättningar med integrerad eller externintegrerad produktion, det vill säga uppfödare med både smågris- och slaktsvinsproduktion på samma gård respektive uppfödare som samarbetar. Leverantörsnummer fungerar lika säkert som produktionsplats nummer vid smittspårning. Godkänn elektronisk märkning som alternativ. Systemet innebär minskad arbetsinsats, färre arbetsskador och minskad administration. En stor fördel är att elektroniska märkningssystem även kan användas i produktionsuppföljande syfte. Med elektronisk märkning kan även kvaliteten på spårbarheten höjas genom hela livsmedelskedjan. Skapa möjligheten att också skicka in ansökan om exportbidrag elektroniskt och inte bara per fax eller vanlig post Djur Ta bort lantbruksföretag i reglerna som berör offentlig förevisning av djur. Länsstyrelser Djur För de flesta nötkreatursbesättningar med flera produktionsplatsnummer kan antalet LRF

7 Journalföring för djur i jordbru (t.ex. SJVFS 1994:190) reduceras betydligt. I de allra flesta fall räcker det med ett produktionsplatsnummer per nötkreatursbesättning Djur Höj gränsen och trösklarna för djurenhetsbegreppet för samtliga produktionsinriktningar inom lantbrus husdjur. Den höjda gränsen för nötkreatur med 400 djurenheter är en bra början, men behöver höjas ytterligare Djur Förtydliga reglerna för slakt av struts. Slakt Dessa är oklara Djur Inrapportering av förändrat djurinnehav (enligt SJVFS 1997:130) Djur Kravet på vissa typer av utbildningskurser för seminverksamhet Förenkla blanten Indata CDB från Svensk Mjölk eftersom den är svårt att förstå. Den tar också lång tid att fylla i. bör ansvara för efterhandskontrollen i större utsträckning. Acceptera tidigare dokumenterad yrkeskompetens. Har någon erfarenhet inom ett specifikt område, t.ex. arbetat som veterinärassistent eller husdjurstekniker skall krav på att genomgå ny utbildning inte behövas Djur Ta fram lösningar för journalföring så att dubbelbokföring förhindras eller godkänn de system som används ute på gården vare sig det är PIG WIn eller datautfodringsregistreringen. Se till att berörda myndigheter har tillgång till samma djurregister. Skapa ett system som gör det möjligt att slippa märka smågrisar med produktionsplatsnummer om de föds upp integrerade eller i s.k. mellangårdsavtal, där en smågrisuppfödare levererar sina smågrisar till kontrakterade slaktgrisuppfödare under förutsättning att mellangårdsavtal finns samt att man sen kopplar ihop medlemsnummer hos slakteriet med produktionsplatsnummer i slakt, så att endast de grisar som går i den allmänna förmedlingen behöver märkas två gånger - både av djuromsorgs- och arbetsmiljöskäl. Svensk Mjölk Jordbruksdepartementet Livsmedelsver Svensk Mjölk/ LRF

8 51 41 Djur Anpassa det svenska regelver enligt gällande EG-regler så att det över huvud taget går att driva viltslakterier Djur Undersök möjligheten att införa moleklärbiologiska testmetoder vid provtagning av Bovin tuberkulos. 53 Djur Tillräcklig, allsidig och välbalanserad foderstat till djur kan vara problematiskt för t.ex. grisar. Grisar är flockdjur och små individer har ofta svårt att komma åt foder. Dessa får utrymme först när de större/äldre drar sig tillbaka, men då följer ofta de undanträngda med gruppen utan att ha ätit. 54 Djur SJVFS 1999:102, Epizootier. Hur snabbt måste djurägare och veterinär rapportera om man misstänker att det finns en smittsam sjukdom i besättningen? En timme? Fem timmar? Vad gäller i ett skarpt läge? Djurskydd Förenkla och anpassa nuvarande regelverk till praktisk djurskötsel av idag, där detaljerade regelverk ersätts med funktionskrav. Ett gott djurskydd bygger i grunden på djurskötarens kunskaper, kompetens, intresse och ambitioner. 56 Djurskydd Förtydliga vad som gäller vid daglig tillsyn av djur. Kan tillsyn ske på avstånd, eller ska man vara i fysisk kontakt med varje djur? Djurskydd Anpassa transportregler med tillhörande förordning där tolkning av regelverk är beroende på klassning av näringsverksamhet. 58 Djurskydd EG 1/2005. Svenska bestämmelser, transport av levande djur - nyfödda däggdjur. Vilken är den tidigaste tidpunkt för transport av moderdjur med nyfödda efter förlossning under betessäsongen? 59 Djurskydd EG 1/2005. Svenska bestämmelser, transport av levande djur. Förtydliga vad Livsmedelsver SVA Regeringen Djurskyddsmyndighet en LRF

9 60 DJUR Journalföring SJVFS 2005:60 direktiv 98/58/EG avses med kommersiell verksamhet. Vad gäller vid transport inom den egna verksamheten? Se över EUs regelverk så att det harmoniserar och blir samma tid för lagring av journaler i alla regelverk vilka har direkt beröring med jordbruksverksamhet 61 Djur Hanteringen av register bör effektiviseras. Berörda myndigheter bör t.ex. ha tillgång till samma djurregister EKO/certifiering Utnyttja möjligheten till samordning av kontroller. Både Aranea och SMAK kan utföra samtliga certifieringar på gårdsnivå. Det betyder att antalet personer som skall besöka enskild gård vid certifiering, besiktning och kontroll kommer att bli färre och kostnaden blir då lägre. 63 Energi Inför en nedre gräns som innebär att anläggningar som har en effekt på mindre än 2 MW får undantag från kravet på särredovisning. Det är inte rimligt att ställa samma krav på enskilda bönder som på stora bolag som Fortum och Eon Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Avskaffa det orimligt dyra kravet på timmätning av små anläggningar Avskaffa fastighetsskatten på små energianläggningar Ge vedeldade pannor som uppfyller högt ställda miljökrav och närvärmeanläggningar möjlighet till konverteringsstöd Livsmedelsver Länsstyrelser Kommuner Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och Inför en laglig rätt att byta el med en elleverantör, s.k. nettomätning Inför ett regelverk med öppen redovisning LRF

10 stimulans åt småskalig av ersättning för nätnytta energiproduktion Energi - Förenklingar och Skapa fungerande regler som ger rimliga tider och kostnader för nätanslutning stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och Skapa stimulansåtgärder för småskalig biogas- och etanolproduktion stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ändra reglerna för elskatt på egenanvändning så att det lönar sig att sälja överskottsel via nätet energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ändra eller ta bort regler i miljöbalken som ställer orimligt höga krav på små energianläggningar energiproduktion Energi - Förenklingar och Utvidga rätten till fri inmatning av el till nätet stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Undanta anläggningar under 2 MW från det orimliga kravet på uppgiftslämning för närvärmeanläggningar energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ställ krav på de företag som reglerar flödet längs ett vattendrag att optimera elproduktionen genom vattenhushållning energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Ändra eller ta bort regler som inte är relevanta för små anläggningar i olika tekniska regelverk; el- lagen, arbetsmiljölagen, tryckkärlsdirektiv m.m Företagsutveckling Utveckla en strategi för landsbygd i utveckling med särskild inriktning på företagsutvecklingsinsatser anpassade efter landsbygdens förutsättningar Häst Tolka skattelagstiftningen på ett entydigt Skatt sätt så att villkoren för företag är lika oavsett var i landet som verksamhet bedrivs. Näringsdepartementet Jordbruksdepartementet Skattever Häst Klassa hästverksamhet så att denna ingår Skattever LRF

11 Skatt Häst Skatt Häst PBL i jordbruksföretaget och därmed erhåller F-skattsedel. Betrakta fortsättningsvis hästar som ett livsmedelsproducerande djur i jordbruk. Se över Råd och anvisningar om tillämpningen av plan- och bygglagen så att tolkningen och tillämpningen av den blir likvärdig över hela landet Häst Se över tillstånd i 16 i djurskyddslagen, bl.a. blanten för registrering av hästföretagare Häst Förtydliga informationen om momssats för ridskoleverksamhet och turridning. Nuvarande skillnader skapar olika villkor för inkomst av verksamheterna Infrastruktur Se till att infrastrukturen i form av vägar, el, telefoni eller bredband är likvärdig för boende och företag oavsett var man bor och verkar, i städer eller på landet. 85 Förenkla och utöka jakttider för gäss Konsumentpolitik Upphandlingsregler Se till att det är samma krav på miljö- och djuromsorg för importerade livsmedel som för de som gäller för svenskproducerade Livsmedel Effektivisera den kostsamma hanteringen av slaktavfall. Anpassa hämtnings- och avfallsavgifter till en rimligare nivå Livsmedel Undersök om EUs hygiendirektiv skapat den flexibilitet för de småskaliga livsmedelsföretagarna som det var tänkt från början Livsmedel Förenkla det krångliga regelver kring vattenförsörjning med tillhörande krav på vattenprover för företag som bedriver någon form av livsmedelsförädling så att det blir i proportion till verksamheten. Jordbruksdepartementet Bover Länsstyrelsen Kommuner Kommunerna Finansdepartementet Skattever Näringsdepartementet Regeringen Kommuner Livsmedelsver Livsmedelsver Livsmedelsver LRF

12 90 81 Livsmedel Utveckla Livsmedelsvers hemsida så att det är lättare att läsa och förstå all den information som finns om lagar och regler Livsmedel Arbeta om och anpassa LOU för små företag Livsmedel Förändra Hygiendirektiv som trädde i kraft 2006 så att avgifter och regler i större utsträckning blir mer flexibla och bättre anpassade till företagens storlek. Livsmedelsver Livsmedelsver Offentlig sektor Livsmedelsver Livsmedel Minska på antalet uppgifter som skall uppdateras i befintliga HACCP-planer Livsmedel Öka kompetensen hos de tjänstemän som genomför tillsyn samt granskar beviljande av tillstånd för småskalig livsmedelsförädling i kommunerna. De långa handläggningstiderna vid ansökningar måste kortas och de kraftigt ökade tillsynsavgifterna måste anpassas efter företagens omfattning och verksamhet Livsmedel Ändra monopolet så att tillverkare och förädlare av fruktvin får servera och sälja på den egna gården Livsmedel Kontrollsanktionerna bör i framtiden dömas ut längre ifrån kunden t.ex. genom ett mer övergripande och neutraltstatligt system. I arbetet med att utarbeta en ny EU-förordning pågår också diskussioner om harmoniserade sanktioner inom unionen. Sanktionsrätten ligger i dag på de privata certifieringsorganisationerna i ett antal länder. Det betyder att varje land kan tolka sina kontroller mer positivt än övriga Miljö/Livsmedel Anpassa kravet på provtagning av dricksvatten så att det står i proportion till verksamhetens omfattning. En anpassning av de ofta höga kostnaderna måste ske, annars kommer ett antal mindre företag att slås ut Miljö Skapa större flexibilitet i reglerna för gödselspridning med anledning av det ändrade förhållandena i klimatet. Livsmedelsver Kommunerna Jordbruksdepartementet Naturvårdsver Livsmedelsver Regeringen LRF

13 De nuvarande kraven på enskilda dispensansökningar måste ses över och mindre administrativt krävande lösningar behövs Miljö Förtydliga grund- och ramlagarna med en konsekvensbeskrivning. Förutsägbarheten i t.ex. miljöbalken, plan- och bygglagen, expropriationslagen, m.fl. skulle underlätta för att påvisa vissa orimligheter som finns i dagsläget och som i sin tur behöver förändras eller tas bort. Regeringen Miljö Gör en översyn av miljöbalkens effekter för småföretagare: länsstyrelsens miljöprövning transport av avfall Miljöavgifter Rapporter enligt miljöbalken, Avskaffa köldmedel rapporten Sanktionsavgifter och kriminalisering Miljö Inför samma avtalssystem som finns i våra grannländer inom EU med rimliga ersättningar inom vattenskyddsområden. Då kan marken brukas lönsamt och vattnet skyddas samtidigt effektivt. I föreskrifter och handbok rekommenderar Naturvårdsver kommunerna att inte ge markägaren ersättning för åtgärder. Dessutom informerar ofta kommunerna brukarna väldigt sent vil resulterar i att brukarna kraftigt motsätter sig både arbetssätt och regler Miljö Påverka vattendirektivets inverkan på jord- och skogsbrus expansionsmöjligheter med tillhörande ökande kostnader och byråkrati så, att det gör det möjligt att kunna bedriva och utveckla lantbru till en hållbar och lönsam verksamhet. Detta gäller i högsta grad även fastigheter inom ett vattenskyddsområde. Eventuella begränsningar och restrektioner vid till exempel ny- eller utbyggnad av djurstall Naturvårdsver Naturvårdsver Naturvårdsver LRF

14 eller inskränkningar av växtodling till exempel grödor som kräver viss typ av bekämpningsmedel behöver förtydligas Miljö Regeringen handlägger frågan om att ändra nivån vid tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken så att en högre nivå än i dag skall gälla. Det innebär t.ex. att gränsen för utbyggnad av djurstall med mer än 200 djurenheter kan komma att ändras till ett högre antal eller helt tas bort och det tillhörande kravet på Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer också att förändras. 104 Miljö Miljörapport avkrävs ibland även anmälningspliktiga verksamheter, inte bara tillståndspliktiga. Det finns dock variationer mellan landets olika kommuner. Det bör vara lika i hela landet. 105 Miljö Det är oklart vilka krav som ställs beträffande dokumentation på anmälningspliktiga och tillståndspliktiga företag. Förtydliga vilken dokumentation som krävs Miljö Ändra strandskyddsregeln så att möjligheten finns att bygga längs stränder i glesbyggd. Det ger möjlighet till ökade inkomster och fler jobb Miljö Undersök möjligheten att skapa ett centralt register för dieseltankar och kompressorer. Detta skall i så fall ha som uppgift att meddela när det är dags för besiktning samt informera om ackrediterade företag som genomför besiktningar, en organisation liknande Svensk bilprovning. 108 Miljö Naturvårdsvers allmänna råd 87:2, riktlinjer för stoftutsläpp från fastbränsleeldade anläggningar (500 kw- 10 MW). Det är oklart vad som gäller angående gränser för utsläppsmängd. Förtydliga vad gäller om gränser överskrids totalt i flera byggnader på samma fastighet. Regeringen Bover Naturvårdsver Regeringen Naturvårdsver Räddningsver Naturvårdsver Miljö/EKO De höga kostnaderna för certifiering kan Kommissionen LRF

15 110 Skatt Generella åtgärder - enskilda näringsidkare 111 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare 112 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Stimulans för produktion av alternativ energi 113 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Omedelbar avdragsrätt för anläggning av våtmarker 114 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Uppgradering av skogsbilvägar minska genom EU-anpassning av regelver, ökad konkurrens på certifieringsmarknaden och bättre samordning av gårdens alla kontroller. Genomför åtgärder som sänker beskattningen av småföretagarnas arbetsinkomster. Prioritera dessa före justeringar i kapitalinkomstbeskattningen. Genom detta kan jobbskatteavdragets sysselsättningsskapande effekter återställas för småföretagarna och företagande i synnerhet stimuleras. Inför olika åtgärder i form av ett särskilt pa för främst enskilda näringsidkare inom de gröna näringarna bl.a. genom att tillåta överföring av skogskonton vid generationsskiften. Åtgärd en kommer att sätta fart på generationsskiftena och därmed också leda till större aktivitet hos nytillträdda skogsbrukarna. Åtgärden är därför sysselsättningsskapande. Ge en "skatterabatt" för samtliga inkomster som kommer från produkter eller åtgärder som skapar alternativ energi. Den bör vara konstruerad så att en skattereduktion erhålls med 5 % av bruttointäkten. Alternativt kan stimulansen rent tekniskt ges i form av ett extra avdrag i deklarationen. Klargör avdragsrätten för dammar, våtmarker och småvatten genom lagstiftning. Genom att kombinera ett sådant förtydligande med en omedelbar avdragsrätt för anläggande av våtmarker öppnar man upp för ovan nämnda mål. Notera parallellen med direktavdraget för dikning som främjar skogsbru. För att stimulera uppgradering av befintliga och byggnation av nya skogsbilvägar bör utgifter göras direkt avdragsgilla. För att få en större effekt av åtgärderna bör någon form av rotavdrag för skogsbilvägar tillskapas. Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet LRF

16 115 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Utvidga direktavdragsrätten för omarronderingar till alla rationaliseringsförvärv och se över reglerna för markbyten 116 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Bilbeskattning 117 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Schablonavdrag för vissa kostnader 118 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Direktavdrag för investeringar Gör avdragsrätten generell när det gäller åtgärder som är till för jord- och skogsbrus rationalisering och som uppmuntrar till större brukningsenheter. Något som gynnar både de enskilda skogsägarna och samhället. Ändra beskattningen vid sedvanligt byte av mark i de fall att byten som är till för skogsbrus yttre rationalisering inte leder till någon beskattning för annat än för eventuell kontantlikvid, jämför de så kallade markbytesreglerna. Slopa dagens bilförmånsregler de enskilda näringsidkarna. Låt istället den körjournal som man redan idag måste föra ligga till grund för fördelning av bokföringens samtliga kostnader på företagskörning respektive privatkörning. Om man inte för körjournal anses automatiskt mil (dvs. den körsträcka dagens förmånsvärde beräknats utifrån) utgöra privatkörning. Den som inte har bilen i företaget bör få ett schablonavdrag på kanske 32 kr/mil. Att bara få avdrag för viss del av kostnaderna strider mot grundläggande beskattningsprinciper. Inför ett alternativt schablonavdrag i deklarationen för vissa kostnader: - egna traktamenten på resor, - arbetsredskap, - arbetsplats/kontor i hemmet, - representation, - personalvårdsförmåner, - tjänstesamtal med egen telefon, och - arbetskläder Inför större möjligheter till direktavskrivningar vid inköp av inventarier av olika slag. I dagens system finns tre beloppsgränser, kr, kr och kr. Förslagsvis kan en enhetlig gräns på ett basbelopp ( kr 2007) införas. Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet 119 Skatt Inför ett miljöanpassat skogsavdrag. Finansdepartementet LRF

17 Miljöanpassade åtgärder för skogsbru Miljöanpassat skogsavdrag Förslaget innebär att samma avdragseffekt uppnås med halva avverkningsuttaget. Det nödvändiga finansiella tillskottet för att genomföra ett förvärv av en skogsfastighet kan därmed uppnås med mindre avverkningsvolym. Inför skattefrihet för ersättning för naturreservat och biotopskyddsområden till enskilda skogsbrukare liknande de som infördes i Norge från och med Det ger en motsvarande statsfinansiell effekt. 120 Skatt Miljöanpassade åtgärder för skogsbru Markavsättningar för naturvård Skatt Gör det enkelt att variera mellan F- och A-skatt över tiden Skatt För att underlätta generationsskiften så att barnen kan ta över bör också skogskontot kunna överföras vid generationsskiftet Skatt Undersök möjligheten att förenkla återbetalning av elskatt genom att klassa Återbetalning elskatt varje elmätare med en skattesats som och andra punktskatter sedan elleverantören ansvarar för att rapportera in till Skattever. Återbetalningen av olika skatter bör samordnas med momsredovisningen Skog Inrättande av skogsreservat o liknande måste förbättras. Reservat på privat mark bör bildas på frivillig grund. Till exempel fungerar frivillighetsprincipen myc bra i Finland Skog SKS, skoglig sektorsmyndighet skall Sektorsmyndighet gentemot skogsägaren företräda statliga och kommunala intressen inom skogsbru. SKS bör verka för administrativa system och rutiner som är enkla och med enhetlig tillämpning inom ri. En viktig samordningsfråga är markavsättningar för naturvård Skog SKS bör verka för samordning av Sektorsmyndighet vattenfrågor (vattenmyndigheterna) Skog Sektorsmyndighet SKS bör verka för samordning av viltvård och jakt. Finansdepartementet Skattever Finansdepartementet, Skattever Skattever, länsstyrelsen LRF

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

KARTLÄGGNING AV VILLKOR FÖR FÖRETAGANDE INOM SVENSK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSNÄRING RAPPORT

KARTLÄGGNING AV VILLKOR FÖR FÖRETAGANDE INOM SVENSK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSNÄRING RAPPORT Avsedd för Konkurrenskraftsutredningen Dokumenttyp Rapport Datum Mars 2014 KARTLÄGGNING AV VILLKOR FÖR FÖRETAGANDE INOM SVENSK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSNÄRING RAPPORT Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Småskalig slakt och förädling

Småskalig slakt och förädling JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling Att bygga för småskalig slakt och förädling en idéhandbok I samarbete med JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Regelförenkling för vindkraft

Regelförenkling för vindkraft MISSIV Datum Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regelförenkling för vindkraft Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer