Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2."

Transkript

1 Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2. Nr Nytt Nr Tidigare Lagområde Förbättringsförslag Föreskrivande myndighet 1 1 Allmänna förslag Underlätta för företagaren att skaffa information om regler, tillstånd m.m. enligt principen en dörr in. Samla all information på ett och samma ställe. 2 2 Allmänna förslag Inför bäst före datum på regler det vill säga att regler tidsbegränsas och utvärderas innan de antingen ges en ny tidsfrist eller avskaffas. 3 Allmänna förslag Att det på myndighetsnivå finns en (1) ingång för allt som har med företaget att göra. Vid inloggning på s hemsida ska man kunna sköta SAM-ansökan, djurinnehavsrapportering, foderföretagarregistrering med mera. Utforma systemen utifrån användaren och inte efter vers organisationsstruktur Allmänna förslag Inför regeltak - 0-tolerans för ökad regelbörda. 5 7 Allmänna förslag Inför kravet att all lagstiftning, från lag till föreskrift, alltid måste redovisa konsekvenserna för företagens administrativa börda när ett nytt förslag läggs fram. 6 3 Allmänna förslag Skapa bättre rutiner och standard för informationsöverföring och lagring i form av rapporter, egenkontroller m.m. som är kopplade till produktionen genom mjukvara så att data enklare kan överföras elektroniskt mellan företagarens egna administrativa system och myndigheterna/kommunen. 4 Tillämpande myndighet Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Departement Myndigheter Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter LRF

2 7 5 Allmänna förslag Kvalitetssäkra så att det finns en enhetlig och likvärdig bedömning i hela landet vid beviljande av tillstånd (Miljöbalken; vindkraftverk, farmarenergiverk, bo på lantgård/hotell, vägskyltar, miljöfarlig verksamhet) 8 6 Allmänna förslag I utbildningar avsedda för tjänstemän inom förvaltningar som har anknytning till skogs- och lantbruk måste vikten av gräsrotsnära kunskap och social kompetens lyftas fram. Utbildningarna bör kvalitetssäkras. 9 7 Allmänna förslag Se över vilka informationskrav och register som är dubbla för att hitta en effektivisering som underlättar för lantbrukaren. Detta kan lösas med ett uppgiftslämnarregister som myndigheterna måste stämma av med så att de inte begär in uppgifter som redan är lämnade Allmänna förslag Förklara varför regelverken är utformade som de är och gör det genom ett flertal olika kommunikationsvägar - informationsskrifter, hemsidor, möten, m.m Allmänna förslag Skapa möjlighet att söka bland föreskrifter med hjälp av sökord och fritextsökning. Gör information även tillgänglig offline Allmänna förslag Gör en språklig översyn av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Språ bör harmoniseras genom att konsekvent och genomgående samma ord används i olika texter Allmänna förslag Det måste finnas en rimlighet mellan uppsåt och sanktion samt en given summa i stället för en procentsats i samband med tvärvillkorskontroll. Ta bort risken för dubbelbestraffning. Se till exempel kravet på provtagning av dricksvatten Allmänna förslag Ta bort detaljstyrda regler och ersätt dessa med ett regelverk som baseras på övergripande funktioner. Respektera den yrkesskicklighet och kompetens som finns. Samtliga myndigheter Länsstyrelser Kommuner Samtliga myndigheter Näringsdepartementet, Jordbruksdepartement et Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Samtliga instanser Naturvårdsver Jordbruksdepartement et Livsmedelsver Länsstyrelserna Kommunerna LRF

3 15 13 Allmänna förslag Minska antalet gånger som regelver ändras per år och därmed antal gånger som information skickas till företagen. Det är lättare om förändringar görs vid fasta tidpunkter istället för löpande under året Allmänna förslag Minska kraven på säkerheter vid export Banker 17 Allmänna förslag Ta fram branschspecifika riktlinjer när det gäller risker i primärproduktionen, t.ex. hantering av kemikalier, skadedjur, inköpt foder eller liknande. 18 Allmänna förslag Inrätta en front-desk enligt den modell som Djurskyddsmyndigheten har utvecklat, så att företagen på ett enkelt sätt kan få svar på sina frågor Allmänna förslag Varje kommun borde lägga ut checklistor på sin hemsida med vad kommunen kräver för att landsbygdsföretagaren skall uppfylla de krav som finns i gällande regelverk, t.ex. att tänka på vid byggnation, hantering av livsmedel, m.m. Idag tvingas många riva och bygga om då inga förhandsbesked ges Allmänna förslag Se till att samma sociala förmåner omfattar småföretagare så väl som löntagare i sjuk- och föräldraförsäkringen, bl.a. i beräkningsgrunden för ersättning Allmänna förslag Skapa enklare regler och konkurrensneutralitet i utformningen av statens kommande policys, bland annat i genteknik, växtskydd och organiskt avfall. Olika verksamheter kommer att ha miljökrav. Det är då viktigt att se till att nyttan i reglerna är tydlig, att det verkligen finns skäl att ha dem överhuvudtaget, att de är enkla att förstå och att det finns vettiga redskap och kunskap för att utföra rätt åtgärder. De styrmedel måste vara som konkurrensneutrala tas fram och gynna entreprenörskapet hos våra lantbruksföretagare. Ta fram kunskapsunderlag för att göra Jordbruksde partementet Jordbruksdepartement et Livsmedelsver Livsmedelsver Kommunerna Sveriges kommuner och landsting Arbetsmarknadsdepartementet Miljödepartementet Naturvårdsver LRF

4 entreprenörsmöjligheten tydlig Allmänna förslag Förstärk utmaningsrätten i offentlig sektor. Ge småföretagare möjlighet att ta över vissa offentliga tjänster om de är effektivare än den nuvarande driften, till exempel Grön omsorg. 23 Allmänna förslag Upprätta en tidsgräns för hur länge en komplett ansökan får behandlas. Korta handläggningstider och tydliga besked ger bonden realistiska förutsättningar och stimulerar företagandet Allmänna förslag Deltids- och småföretagare saknar en rimlig social omställningsförsäkring motsvarande arbetstagares A-kassa. Detta gäller både vid företags start, vid fatala händelser i verksamheten och vid avveckling. Näringsidkares sociala skydd bör därför utredas för att finna lämpliga lösningar Allmänna förslag Tillgång till bredband samt möjlighet att få bra utbildning i datakunskap är också viktiga förutsättningar för att man skall kunna använda nätbaserade blanter som i sin tur minskar oron att man gör fel. Bredband bör därför byggas ut och göras tillgängligt på landsbygden. Utbildningsdelen kan lösas via studieförbunden i samarbete med myndigheterna Arbetsmiljö Förenkla kravet på upprättad arbetsmiljöplan för de mindre företagen med få eller inga anställda. 27 Arbetsmiljö AFS 1999:03. Förtydliga avd som gäller angående arbetsmiljöplan. Måste arbetsmiljöplan upprättas även om man arbetar ensam med det riskfyllda arbetet på den egna gården och inte hyr in arbetskraft? Arbetsrätt Utarbeta en praktisk handbok för anställande av personal Arbetsrätt Reformera arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen. Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet Näringsdepartementet Arbetsmiljöver Arbetsmiljöver NUTEK Näringsdepartementet Arbetsrätt Arbetsrätten är komplicerad och om man, Arbetsmarknadssom många landsbygdsföretag, driver departementet verksamheter parallellt, omfattas man LRF

5 också av flera komplexa avtalsområden med särvillkor. Kostnaden att vara med i flera arbetsgivarorganisationen för att få tillgång till kompetens inom olika avtalsområdena skulle bli hög. Avtalen är därtill knappast utformade för att hantera multipelföretagarnas arbetskraftsbehov. Det vill säga många drar sig för att överhuvudtaget anställa, trots att man har behov av arbetskraft. Det bör därför finnas bättre och tydligare möjligheter att själv hantera framförallt korttidsanställningar. Arbetslagstiftningen bör därför utformas så att den är mer flexibel vid kortare anställningar Bank, Basel II Ändringarna i förmånsrätten har ställt till en del bekymmer. Det är för stora krav på säkerhet vid lån och bankernas bedömningen av företagens operativa risk kan leda till onödigt hög ränta. Reglerna för förmånsrätt bör därför ses över Djur Se över regelver för avlivning, Häst transport och destruktion av hästkroppar i syfte att hitta en hållbar lösning Djur Förtydliga informationen om vilken Exportförordning exportförordning det är som tillämpas Djur Prisrapportering från Slakterier Låt får ta del av Swedish Meats prislista. Den veckovis prisrapportering är onödigt eftersom slakterier ofta använder Swedish Meats prislista Djur Se till att djurhållning får förekomma på planlagt område. Vissa kommuner hindrar näringens utveckling genom områdesbestämmelser och detaljplaner Djur Inrapportering av råvaruförbrukning och tillsatser (SJVs blant E15.6) Djur Journalföring för Skapa möjligheter för foderindustrin att rapportera in vissa uppgifter elektroniskt istället för hand på papper. Det blir betydligt mer effektivt. Gäller t.ex. råvaruförbrukning. Utarbeta tydliga anvisningar för hur djurjournaler ska vara utformade och där Finansdepartementet Kommun LRF

6 djurhållning inom Jordbruk (t.ex. SJVFS 1994:190) Djur Anmälan om bisamhällets placering det klart framgår vilken information som absolut är nödvändig att registrera. Modernisera anmälan så det blir lättare att ange platsen Djur Modernisera journaler och blanter så att de är anpassade för besättningar med ett stort antal djur Djur 41 Djur 42 Djur Djur Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Exportbidrag Nuvarande brickor är inte anpassade efter ålder och djurslag. Speciellt lamm, ska märkas då de fortfarande är myc små och brickorna är då oproportionerligt för stora. Tillåt Allflex-bricka för produktionsplats- nummermärkning på suggor. Dessa öka möjligheten identifiera suggan på avstånd. Brickan är godkänd i Danmark. Godkänn leverantörsnummer vid märkning av slaktsvin i besättningar med integrerad eller externintegrerad produktion, det vill säga uppfödare med både smågris- och slaktsvinsproduktion på samma gård respektive uppfödare som samarbetar. Leverantörsnummer fungerar lika säkert som produktionsplats nummer vid smittspårning. Godkänn elektronisk märkning som alternativ. Systemet innebär minskad arbetsinsats, färre arbetsskador och minskad administration. En stor fördel är att elektroniska märkningssystem även kan användas i produktionsuppföljande syfte. Med elektronisk märkning kan även kvaliteten på spårbarheten höjas genom hela livsmedelskedjan. Skapa möjligheten att också skicka in ansökan om exportbidrag elektroniskt och inte bara per fax eller vanlig post Djur Ta bort lantbruksföretag i reglerna som berör offentlig förevisning av djur. Länsstyrelser Djur För de flesta nötkreatursbesättningar med flera produktionsplatsnummer kan antalet LRF

7 Journalföring för djur i jordbru (t.ex. SJVFS 1994:190) reduceras betydligt. I de allra flesta fall räcker det med ett produktionsplatsnummer per nötkreatursbesättning Djur Höj gränsen och trösklarna för djurenhetsbegreppet för samtliga produktionsinriktningar inom lantbrus husdjur. Den höjda gränsen för nötkreatur med 400 djurenheter är en bra början, men behöver höjas ytterligare Djur Förtydliga reglerna för slakt av struts. Slakt Dessa är oklara Djur Inrapportering av förändrat djurinnehav (enligt SJVFS 1997:130) Djur Kravet på vissa typer av utbildningskurser för seminverksamhet Förenkla blanten Indata CDB från Svensk Mjölk eftersom den är svårt att förstå. Den tar också lång tid att fylla i. bör ansvara för efterhandskontrollen i större utsträckning. Acceptera tidigare dokumenterad yrkeskompetens. Har någon erfarenhet inom ett specifikt område, t.ex. arbetat som veterinärassistent eller husdjurstekniker skall krav på att genomgå ny utbildning inte behövas Djur Ta fram lösningar för journalföring så att dubbelbokföring förhindras eller godkänn de system som används ute på gården vare sig det är PIG WIn eller datautfodringsregistreringen. Se till att berörda myndigheter har tillgång till samma djurregister. Skapa ett system som gör det möjligt att slippa märka smågrisar med produktionsplatsnummer om de föds upp integrerade eller i s.k. mellangårdsavtal, där en smågrisuppfödare levererar sina smågrisar till kontrakterade slaktgrisuppfödare under förutsättning att mellangårdsavtal finns samt att man sen kopplar ihop medlemsnummer hos slakteriet med produktionsplatsnummer i slakt, så att endast de grisar som går i den allmänna förmedlingen behöver märkas två gånger - både av djuromsorgs- och arbetsmiljöskäl. Svensk Mjölk Jordbruksdepartementet Livsmedelsver Svensk Mjölk/ LRF

8 51 41 Djur Anpassa det svenska regelver enligt gällande EG-regler så att det över huvud taget går att driva viltslakterier Djur Undersök möjligheten att införa moleklärbiologiska testmetoder vid provtagning av Bovin tuberkulos. 53 Djur Tillräcklig, allsidig och välbalanserad foderstat till djur kan vara problematiskt för t.ex. grisar. Grisar är flockdjur och små individer har ofta svårt att komma åt foder. Dessa får utrymme först när de större/äldre drar sig tillbaka, men då följer ofta de undanträngda med gruppen utan att ha ätit. 54 Djur SJVFS 1999:102, Epizootier. Hur snabbt måste djurägare och veterinär rapportera om man misstänker att det finns en smittsam sjukdom i besättningen? En timme? Fem timmar? Vad gäller i ett skarpt läge? Djurskydd Förenkla och anpassa nuvarande regelverk till praktisk djurskötsel av idag, där detaljerade regelverk ersätts med funktionskrav. Ett gott djurskydd bygger i grunden på djurskötarens kunskaper, kompetens, intresse och ambitioner. 56 Djurskydd Förtydliga vad som gäller vid daglig tillsyn av djur. Kan tillsyn ske på avstånd, eller ska man vara i fysisk kontakt med varje djur? Djurskydd Anpassa transportregler med tillhörande förordning där tolkning av regelverk är beroende på klassning av näringsverksamhet. 58 Djurskydd EG 1/2005. Svenska bestämmelser, transport av levande djur - nyfödda däggdjur. Vilken är den tidigaste tidpunkt för transport av moderdjur med nyfödda efter förlossning under betessäsongen? 59 Djurskydd EG 1/2005. Svenska bestämmelser, transport av levande djur. Förtydliga vad Livsmedelsver SVA Regeringen Djurskyddsmyndighet en LRF

9 60 DJUR Journalföring SJVFS 2005:60 direktiv 98/58/EG avses med kommersiell verksamhet. Vad gäller vid transport inom den egna verksamheten? Se över EUs regelverk så att det harmoniserar och blir samma tid för lagring av journaler i alla regelverk vilka har direkt beröring med jordbruksverksamhet 61 Djur Hanteringen av register bör effektiviseras. Berörda myndigheter bör t.ex. ha tillgång till samma djurregister EKO/certifiering Utnyttja möjligheten till samordning av kontroller. Både Aranea och SMAK kan utföra samtliga certifieringar på gårdsnivå. Det betyder att antalet personer som skall besöka enskild gård vid certifiering, besiktning och kontroll kommer att bli färre och kostnaden blir då lägre. 63 Energi Inför en nedre gräns som innebär att anläggningar som har en effekt på mindre än 2 MW får undantag från kravet på särredovisning. Det är inte rimligt att ställa samma krav på enskilda bönder som på stora bolag som Fortum och Eon Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Avskaffa det orimligt dyra kravet på timmätning av små anläggningar Avskaffa fastighetsskatten på små energianläggningar Ge vedeldade pannor som uppfyller högt ställda miljökrav och närvärmeanläggningar möjlighet till konverteringsstöd Livsmedelsver Länsstyrelser Kommuner Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och Inför en laglig rätt att byta el med en elleverantör, s.k. nettomätning Inför ett regelverk med öppen redovisning LRF

10 stimulans åt småskalig av ersättning för nätnytta energiproduktion Energi - Förenklingar och Skapa fungerande regler som ger rimliga tider och kostnader för nätanslutning stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och Skapa stimulansåtgärder för småskalig biogas- och etanolproduktion stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ändra reglerna för elskatt på egenanvändning så att det lönar sig att sälja överskottsel via nätet energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ändra eller ta bort regler i miljöbalken som ställer orimligt höga krav på små energianläggningar energiproduktion Energi - Förenklingar och Utvidga rätten till fri inmatning av el till nätet stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Undanta anläggningar under 2 MW från det orimliga kravet på uppgiftslämning för närvärmeanläggningar energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ställ krav på de företag som reglerar flödet längs ett vattendrag att optimera elproduktionen genom vattenhushållning energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Ändra eller ta bort regler som inte är relevanta för små anläggningar i olika tekniska regelverk; el- lagen, arbetsmiljölagen, tryckkärlsdirektiv m.m Företagsutveckling Utveckla en strategi för landsbygd i utveckling med särskild inriktning på företagsutvecklingsinsatser anpassade efter landsbygdens förutsättningar Häst Tolka skattelagstiftningen på ett entydigt Skatt sätt så att villkoren för företag är lika oavsett var i landet som verksamhet bedrivs. Näringsdepartementet Jordbruksdepartementet Skattever Häst Klassa hästverksamhet så att denna ingår Skattever LRF

11 Skatt Häst Skatt Häst PBL i jordbruksföretaget och därmed erhåller F-skattsedel. Betrakta fortsättningsvis hästar som ett livsmedelsproducerande djur i jordbruk. Se över Råd och anvisningar om tillämpningen av plan- och bygglagen så att tolkningen och tillämpningen av den blir likvärdig över hela landet Häst Se över tillstånd i 16 i djurskyddslagen, bl.a. blanten för registrering av hästföretagare Häst Förtydliga informationen om momssats för ridskoleverksamhet och turridning. Nuvarande skillnader skapar olika villkor för inkomst av verksamheterna Infrastruktur Se till att infrastrukturen i form av vägar, el, telefoni eller bredband är likvärdig för boende och företag oavsett var man bor och verkar, i städer eller på landet. 85 Förenkla och utöka jakttider för gäss Konsumentpolitik Upphandlingsregler Se till att det är samma krav på miljö- och djuromsorg för importerade livsmedel som för de som gäller för svenskproducerade Livsmedel Effektivisera den kostsamma hanteringen av slaktavfall. Anpassa hämtnings- och avfallsavgifter till en rimligare nivå Livsmedel Undersök om EUs hygiendirektiv skapat den flexibilitet för de småskaliga livsmedelsföretagarna som det var tänkt från början Livsmedel Förenkla det krångliga regelver kring vattenförsörjning med tillhörande krav på vattenprover för företag som bedriver någon form av livsmedelsförädling så att det blir i proportion till verksamheten. Jordbruksdepartementet Bover Länsstyrelsen Kommuner Kommunerna Finansdepartementet Skattever Näringsdepartementet Regeringen Kommuner Livsmedelsver Livsmedelsver Livsmedelsver LRF

12 90 81 Livsmedel Utveckla Livsmedelsvers hemsida så att det är lättare att läsa och förstå all den information som finns om lagar och regler Livsmedel Arbeta om och anpassa LOU för små företag Livsmedel Förändra Hygiendirektiv som trädde i kraft 2006 så att avgifter och regler i större utsträckning blir mer flexibla och bättre anpassade till företagens storlek. Livsmedelsver Livsmedelsver Offentlig sektor Livsmedelsver Livsmedel Minska på antalet uppgifter som skall uppdateras i befintliga HACCP-planer Livsmedel Öka kompetensen hos de tjänstemän som genomför tillsyn samt granskar beviljande av tillstånd för småskalig livsmedelsförädling i kommunerna. De långa handläggningstiderna vid ansökningar måste kortas och de kraftigt ökade tillsynsavgifterna måste anpassas efter företagens omfattning och verksamhet Livsmedel Ändra monopolet så att tillverkare och förädlare av fruktvin får servera och sälja på den egna gården Livsmedel Kontrollsanktionerna bör i framtiden dömas ut längre ifrån kunden t.ex. genom ett mer övergripande och neutraltstatligt system. I arbetet med att utarbeta en ny EU-förordning pågår också diskussioner om harmoniserade sanktioner inom unionen. Sanktionsrätten ligger i dag på de privata certifieringsorganisationerna i ett antal länder. Det betyder att varje land kan tolka sina kontroller mer positivt än övriga Miljö/Livsmedel Anpassa kravet på provtagning av dricksvatten så att det står i proportion till verksamhetens omfattning. En anpassning av de ofta höga kostnaderna måste ske, annars kommer ett antal mindre företag att slås ut Miljö Skapa större flexibilitet i reglerna för gödselspridning med anledning av det ändrade förhållandena i klimatet. Livsmedelsver Kommunerna Jordbruksdepartementet Naturvårdsver Livsmedelsver Regeringen LRF

13 De nuvarande kraven på enskilda dispensansökningar måste ses över och mindre administrativt krävande lösningar behövs Miljö Förtydliga grund- och ramlagarna med en konsekvensbeskrivning. Förutsägbarheten i t.ex. miljöbalken, plan- och bygglagen, expropriationslagen, m.fl. skulle underlätta för att påvisa vissa orimligheter som finns i dagsläget och som i sin tur behöver förändras eller tas bort. Regeringen Miljö Gör en översyn av miljöbalkens effekter för småföretagare: länsstyrelsens miljöprövning transport av avfall Miljöavgifter Rapporter enligt miljöbalken, Avskaffa köldmedel rapporten Sanktionsavgifter och kriminalisering Miljö Inför samma avtalssystem som finns i våra grannländer inom EU med rimliga ersättningar inom vattenskyddsområden. Då kan marken brukas lönsamt och vattnet skyddas samtidigt effektivt. I föreskrifter och handbok rekommenderar Naturvårdsver kommunerna att inte ge markägaren ersättning för åtgärder. Dessutom informerar ofta kommunerna brukarna väldigt sent vil resulterar i att brukarna kraftigt motsätter sig både arbetssätt och regler Miljö Påverka vattendirektivets inverkan på jord- och skogsbrus expansionsmöjligheter med tillhörande ökande kostnader och byråkrati så, att det gör det möjligt att kunna bedriva och utveckla lantbru till en hållbar och lönsam verksamhet. Detta gäller i högsta grad även fastigheter inom ett vattenskyddsområde. Eventuella begränsningar och restrektioner vid till exempel ny- eller utbyggnad av djurstall Naturvårdsver Naturvårdsver Naturvårdsver LRF

14 eller inskränkningar av växtodling till exempel grödor som kräver viss typ av bekämpningsmedel behöver förtydligas Miljö Regeringen handlägger frågan om att ändra nivån vid tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken så att en högre nivå än i dag skall gälla. Det innebär t.ex. att gränsen för utbyggnad av djurstall med mer än 200 djurenheter kan komma att ändras till ett högre antal eller helt tas bort och det tillhörande kravet på Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer också att förändras. 104 Miljö Miljörapport avkrävs ibland även anmälningspliktiga verksamheter, inte bara tillståndspliktiga. Det finns dock variationer mellan landets olika kommuner. Det bör vara lika i hela landet. 105 Miljö Det är oklart vilka krav som ställs beträffande dokumentation på anmälningspliktiga och tillståndspliktiga företag. Förtydliga vilken dokumentation som krävs Miljö Ändra strandskyddsregeln så att möjligheten finns att bygga längs stränder i glesbyggd. Det ger möjlighet till ökade inkomster och fler jobb Miljö Undersök möjligheten att skapa ett centralt register för dieseltankar och kompressorer. Detta skall i så fall ha som uppgift att meddela när det är dags för besiktning samt informera om ackrediterade företag som genomför besiktningar, en organisation liknande Svensk bilprovning. 108 Miljö Naturvårdsvers allmänna råd 87:2, riktlinjer för stoftutsläpp från fastbränsleeldade anläggningar (500 kw- 10 MW). Det är oklart vad som gäller angående gränser för utsläppsmängd. Förtydliga vad gäller om gränser överskrids totalt i flera byggnader på samma fastighet. Regeringen Bover Naturvårdsver Regeringen Naturvårdsver Räddningsver Naturvårdsver Miljö/EKO De höga kostnaderna för certifiering kan Kommissionen LRF

15 110 Skatt Generella åtgärder - enskilda näringsidkare 111 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare 112 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Stimulans för produktion av alternativ energi 113 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Omedelbar avdragsrätt för anläggning av våtmarker 114 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Uppgradering av skogsbilvägar minska genom EU-anpassning av regelver, ökad konkurrens på certifieringsmarknaden och bättre samordning av gårdens alla kontroller. Genomför åtgärder som sänker beskattningen av småföretagarnas arbetsinkomster. Prioritera dessa före justeringar i kapitalinkomstbeskattningen. Genom detta kan jobbskatteavdragets sysselsättningsskapande effekter återställas för småföretagarna och företagande i synnerhet stimuleras. Inför olika åtgärder i form av ett särskilt pa för främst enskilda näringsidkare inom de gröna näringarna bl.a. genom att tillåta överföring av skogskonton vid generationsskiften. Åtgärd en kommer att sätta fart på generationsskiftena och därmed också leda till större aktivitet hos nytillträdda skogsbrukarna. Åtgärden är därför sysselsättningsskapande. Ge en "skatterabatt" för samtliga inkomster som kommer från produkter eller åtgärder som skapar alternativ energi. Den bör vara konstruerad så att en skattereduktion erhålls med 5 % av bruttointäkten. Alternativt kan stimulansen rent tekniskt ges i form av ett extra avdrag i deklarationen. Klargör avdragsrätten för dammar, våtmarker och småvatten genom lagstiftning. Genom att kombinera ett sådant förtydligande med en omedelbar avdragsrätt för anläggande av våtmarker öppnar man upp för ovan nämnda mål. Notera parallellen med direktavdraget för dikning som främjar skogsbru. För att stimulera uppgradering av befintliga och byggnation av nya skogsbilvägar bör utgifter göras direkt avdragsgilla. För att få en större effekt av åtgärderna bör någon form av rotavdrag för skogsbilvägar tillskapas. Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet LRF

16 115 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Utvidga direktavdragsrätten för omarronderingar till alla rationaliseringsförvärv och se över reglerna för markbyten 116 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Bilbeskattning 117 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Schablonavdrag för vissa kostnader 118 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Direktavdrag för investeringar Gör avdragsrätten generell när det gäller åtgärder som är till för jord- och skogsbrus rationalisering och som uppmuntrar till större brukningsenheter. Något som gynnar både de enskilda skogsägarna och samhället. Ändra beskattningen vid sedvanligt byte av mark i de fall att byten som är till för skogsbrus yttre rationalisering inte leder till någon beskattning för annat än för eventuell kontantlikvid, jämför de så kallade markbytesreglerna. Slopa dagens bilförmånsregler de enskilda näringsidkarna. Låt istället den körjournal som man redan idag måste föra ligga till grund för fördelning av bokföringens samtliga kostnader på företagskörning respektive privatkörning. Om man inte för körjournal anses automatiskt mil (dvs. den körsträcka dagens förmånsvärde beräknats utifrån) utgöra privatkörning. Den som inte har bilen i företaget bör få ett schablonavdrag på kanske 32 kr/mil. Att bara få avdrag för viss del av kostnaderna strider mot grundläggande beskattningsprinciper. Inför ett alternativt schablonavdrag i deklarationen för vissa kostnader: - egna traktamenten på resor, - arbetsredskap, - arbetsplats/kontor i hemmet, - representation, - personalvårdsförmåner, - tjänstesamtal med egen telefon, och - arbetskläder Inför större möjligheter till direktavskrivningar vid inköp av inventarier av olika slag. I dagens system finns tre beloppsgränser, kr, kr och kr. Förslagsvis kan en enhetlig gräns på ett basbelopp ( kr 2007) införas. Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet 119 Skatt Inför ett miljöanpassat skogsavdrag. Finansdepartementet LRF

17 Miljöanpassade åtgärder för skogsbru Miljöanpassat skogsavdrag Förslaget innebär att samma avdragseffekt uppnås med halva avverkningsuttaget. Det nödvändiga finansiella tillskottet för att genomföra ett förvärv av en skogsfastighet kan därmed uppnås med mindre avverkningsvolym. Inför skattefrihet för ersättning för naturreservat och biotopskyddsområden till enskilda skogsbrukare liknande de som infördes i Norge från och med Det ger en motsvarande statsfinansiell effekt. 120 Skatt Miljöanpassade åtgärder för skogsbru Markavsättningar för naturvård Skatt Gör det enkelt att variera mellan F- och A-skatt över tiden Skatt För att underlätta generationsskiften så att barnen kan ta över bör också skogskontot kunna överföras vid generationsskiftet Skatt Undersök möjligheten att förenkla återbetalning av elskatt genom att klassa Återbetalning elskatt varje elmätare med en skattesats som och andra punktskatter sedan elleverantören ansvarar för att rapportera in till Skattever. Återbetalningen av olika skatter bör samordnas med momsredovisningen Skog Inrättande av skogsreservat o liknande måste förbättras. Reservat på privat mark bör bildas på frivillig grund. Till exempel fungerar frivillighetsprincipen myc bra i Finland Skog SKS, skoglig sektorsmyndighet skall Sektorsmyndighet gentemot skogsägaren företräda statliga och kommunala intressen inom skogsbru. SKS bör verka för administrativa system och rutiner som är enkla och med enhetlig tillämpning inom ri. En viktig samordningsfråga är markavsättningar för naturvård Skog SKS bör verka för samordning av Sektorsmyndighet vattenfrågor (vattenmyndigheterna) Skog Sektorsmyndighet SKS bör verka för samordning av viltvård och jakt. Finansdepartementet Skattever Finansdepartementet, Skattever Skattever, länsstyrelsen LRF

18 130 1 Skog Sektorsmyndighet Skog Sektorsmyndighet Skog Sektorsmyndighet Skog Sektorsmyndighet Skog Sektorsmyndighet SKS bör verka för samordning av vägar SKS bör verka för samordning av Natura 2000 Skapa mindre detaljreglering inom Skogsvårdslagen. Gör en översyn av begreppet svårföryngrad skog med avveckling där behovet inte längre finns, t ex merparten av Gotland. Skapa mindre detaljreglering inom Skogsvårdslagen. Kortare normal tid för behandling av anmälan för föryngringsavverkning behövs.. Skapa mindre detaljreglering inom Skogsvårdslagen. Avveckla SMÖR Skog Sektorsmyndighet Skog Företagande Skog Företagande Skog Företagande Skog Företagande Skapa mindre detaljreglering inom Skogsvårdslagen. Gör en översyn av behovet av gräns för fjällnära skog. Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom åtgärder avseende förenklade 3:12 regler för fåmansaktiebolag. Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom åtgärder avseende regler som förbättrar möjligheterna för skogsägare (och entreprenörer) att anlita personer/företagare som har kombiarbeten, d.v.s. flera arbetsgivare. (Se punkten om skattever och försäkringskassan nedan.) Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom åtgärder som gör att skogsägare enklare skall få tillgång till F-skattsedel och med denna som grund utföra serviceåtgärder som entreprenör (ej arbetstagare). Dagens regler innebär att en skogsägare som t.ex. anlitar en motormanuell huggare (eller liknande service) med F-skattsedel formellt är arbetsgivare, vil medför ett flertal skyldigheter och administrativa kostnader. Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom åtgärder avseende möjligheter till fortsatt förenklad deklaration utan årsbokslut för mindre LRF

19 140 3 Skog Företagande Skog Skog Överlåtelser Generationsväxlingar Överlåtelser Generationsväxlingar skogsägare (K1-företag) med omsättning upp till ca SEK. (Från och med 2007 ska alla upprätta bokslut.) Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom att öka servicenivån från skatteverk och försäkringskassa gentemot små arbetsgivare. Skapa en gemensam serviceportal på Internet. Underlätta överlåtelser och generationsväxling av skogsfastigheter. En förlängd tid för överlåtelser leder normalt till sänkt aktivitet i skogsbru. Låt överlåtelser ske utan beskattning av skogskonto/skogsskadekonto i samband med gåva och arv (särskilt angeläget i stormområdet). Underlätta överlåtelser och generationsväxling av skogsfastigheter. Inför skogsavdrag med möjlighet att inom ramen 50 % av inköpspris göra samma årliga avdrag som för rationaliseringsförvärv, d v s 100 % för avverkningsrätt och 60 % för leveransvikre Skog Enklare, snabbare och mer rättssäker hantering av avsättningar för naturvård. Riksdagens ram för Levande Skogar skall vara grund för prioritering. Objekt som överstiger ha skall klassificeras som produktionsskog med generell naturhänsyn enligt SVL. Nyckel-biotoperna skall särskilt hanteras enligt denna princip Skog Enklare, snabbare och mer rättssäker hantering av avsättningar för naturvård. Effektivare samverkan mellan länsstyrelse och Sveaskog för att hantera ersättningsmark Skog Slopa kapitalvinstskatt vid tvångsvis markavsättning för natur- och kulturmiljövård (naturreservat och biotopskyddsområde) Skog Erbjud statlig ersättningsmark vid intrångsreserverat LRF

20 147 5 Skog Inför rimliga hänsynsregler i SVL/KML för att hantera areella fornminnen. Ersättning vid större intrång än MBs toleranströskel Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen. Behov finns för enklare rutiner för anmälningar och liknande Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen. Det behövs en flexibel tillämpning av ransoneringsregler på katastrofdrabbade företag Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen vid skogsskadeskydd inkl. reservatsskötsel Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen angående virkeslagring (tillstånd) Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen angående insektsbekämpning (insekticider) Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen angående vägdispenser Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen angående transportdispenser för utländska lastbilar Skog Utred begreppet brukningsenhet relativt relevant lagstiftning Socialförsäkring Försäkringskassans rutiner och kunskap Försäkringskassan om skattesystemet effekter behöver uppmärksammas. Par som driver näringsverksamhet tillsammans kan få lägre ersättningar, bestämda på felaktiga grunder, om någon av makarna har räntefördelat i sin deklaration. En annan sida av saken är att inkomsterna för företagare i praktiken bestäms historiskt trots att det är den aktuella inkomsten som ska bedömas Socialförsäkring Ändra inställningen till små företag i Näringsdepartementet LRF

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-8210/14 UTREDNING 2015-01-07 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift A Allmänt I den här föreskriften kommer det att finnas samlade

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Journalföring för får och getter

Journalföring för får och getter Journalföring för får och getter Kravet på att journalföra får och getter finns för att myndigheterna snabbt ska kunna förhindra smittspridning i händelse av en smittsam djursjukdom i Sverige. Det är därför

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Stödutbildning 2009 Avd. för landsbygdsnäringar / Mavi Maija Kyrö Allmänt Man kan förbinda sig vid LFA-tillägget bara samtidigt som en ny

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Näringslivets administrativa kostnader. Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008. Rapport 0023 Rev A

Näringslivets administrativa kostnader. Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008. Rapport 0023 Rev A Näringslivets administrativa kostnader Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008 Rapport 0023 Rev A Näringslivets administrativa kostnader Sammanställning av resultat från uppdateringarna

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion Övraby Lantbruk AB Övraby 110 385 50 Söderåkra Hushållningssällskapet Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar beate.leggedor@hushallningssallskapet.se

Läs mer

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its:

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Sättfiskodling måste bli fler och bättre Näringen måste tala om

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

2007-03-26. Förslag till regelförenklingar, från Almega. Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling.

2007-03-26. Förslag till regelförenklingar, från Almega. Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling. Förslag till regelförenklingar, från Almega Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling. Kontaktperson: Stefan Holm. 2007-03-26 Inför de föreslagna EG-direktiven avseende

Läs mer

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme 2014-03-18 REP 2013/100374 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Utredningens förslag Huvudförslaget är ett system som utgår från ett nytt samlat begrepp

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer