Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2."

Transkript

1 Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2. Nr Nytt Nr Tidigare Lagområde Förbättringsförslag Föreskrivande myndighet 1 1 Allmänna förslag Underlätta för företagaren att skaffa information om regler, tillstånd m.m. enligt principen en dörr in. Samla all information på ett och samma ställe. 2 2 Allmänna förslag Inför bäst före datum på regler det vill säga att regler tidsbegränsas och utvärderas innan de antingen ges en ny tidsfrist eller avskaffas. 3 Allmänna förslag Att det på myndighetsnivå finns en (1) ingång för allt som har med företaget att göra. Vid inloggning på s hemsida ska man kunna sköta SAM-ansökan, djurinnehavsrapportering, foderföretagarregistrering med mera. Utforma systemen utifrån användaren och inte efter vers organisationsstruktur Allmänna förslag Inför regeltak - 0-tolerans för ökad regelbörda. 5 7 Allmänna förslag Inför kravet att all lagstiftning, från lag till föreskrift, alltid måste redovisa konsekvenserna för företagens administrativa börda när ett nytt förslag läggs fram. 6 3 Allmänna förslag Skapa bättre rutiner och standard för informationsöverföring och lagring i form av rapporter, egenkontroller m.m. som är kopplade till produktionen genom mjukvara så att data enklare kan överföras elektroniskt mellan företagarens egna administrativa system och myndigheterna/kommunen. 4 Tillämpande myndighet Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Departement Myndigheter Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter LRF

2 7 5 Allmänna förslag Kvalitetssäkra så att det finns en enhetlig och likvärdig bedömning i hela landet vid beviljande av tillstånd (Miljöbalken; vindkraftverk, farmarenergiverk, bo på lantgård/hotell, vägskyltar, miljöfarlig verksamhet) 8 6 Allmänna förslag I utbildningar avsedda för tjänstemän inom förvaltningar som har anknytning till skogs- och lantbruk måste vikten av gräsrotsnära kunskap och social kompetens lyftas fram. Utbildningarna bör kvalitetssäkras. 9 7 Allmänna förslag Se över vilka informationskrav och register som är dubbla för att hitta en effektivisering som underlättar för lantbrukaren. Detta kan lösas med ett uppgiftslämnarregister som myndigheterna måste stämma av med så att de inte begär in uppgifter som redan är lämnade Allmänna förslag Förklara varför regelverken är utformade som de är och gör det genom ett flertal olika kommunikationsvägar - informationsskrifter, hemsidor, möten, m.m Allmänna förslag Skapa möjlighet att söka bland föreskrifter med hjälp av sökord och fritextsökning. Gör information även tillgänglig offline Allmänna förslag Gör en språklig översyn av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Språ bör harmoniseras genom att konsekvent och genomgående samma ord används i olika texter Allmänna förslag Det måste finnas en rimlighet mellan uppsåt och sanktion samt en given summa i stället för en procentsats i samband med tvärvillkorskontroll. Ta bort risken för dubbelbestraffning. Se till exempel kravet på provtagning av dricksvatten Allmänna förslag Ta bort detaljstyrda regler och ersätt dessa med ett regelverk som baseras på övergripande funktioner. Respektera den yrkesskicklighet och kompetens som finns. Samtliga myndigheter Länsstyrelser Kommuner Samtliga myndigheter Näringsdepartementet, Jordbruksdepartement et Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Samtliga instanser Naturvårdsver Jordbruksdepartement et Livsmedelsver Länsstyrelserna Kommunerna LRF

3 15 13 Allmänna förslag Minska antalet gånger som regelver ändras per år och därmed antal gånger som information skickas till företagen. Det är lättare om förändringar görs vid fasta tidpunkter istället för löpande under året Allmänna förslag Minska kraven på säkerheter vid export Banker 17 Allmänna förslag Ta fram branschspecifika riktlinjer när det gäller risker i primärproduktionen, t.ex. hantering av kemikalier, skadedjur, inköpt foder eller liknande. 18 Allmänna förslag Inrätta en front-desk enligt den modell som Djurskyddsmyndigheten har utvecklat, så att företagen på ett enkelt sätt kan få svar på sina frågor Allmänna förslag Varje kommun borde lägga ut checklistor på sin hemsida med vad kommunen kräver för att landsbygdsföretagaren skall uppfylla de krav som finns i gällande regelverk, t.ex. att tänka på vid byggnation, hantering av livsmedel, m.m. Idag tvingas många riva och bygga om då inga förhandsbesked ges Allmänna förslag Se till att samma sociala förmåner omfattar småföretagare så väl som löntagare i sjuk- och föräldraförsäkringen, bl.a. i beräkningsgrunden för ersättning Allmänna förslag Skapa enklare regler och konkurrensneutralitet i utformningen av statens kommande policys, bland annat i genteknik, växtskydd och organiskt avfall. Olika verksamheter kommer att ha miljökrav. Det är då viktigt att se till att nyttan i reglerna är tydlig, att det verkligen finns skäl att ha dem överhuvudtaget, att de är enkla att förstå och att det finns vettiga redskap och kunskap för att utföra rätt åtgärder. De styrmedel måste vara som konkurrensneutrala tas fram och gynna entreprenörskapet hos våra lantbruksföretagare. Ta fram kunskapsunderlag för att göra Jordbruksde partementet Jordbruksdepartement et Livsmedelsver Livsmedelsver Kommunerna Sveriges kommuner och landsting Arbetsmarknadsdepartementet Miljödepartementet Naturvårdsver LRF

4 entreprenörsmöjligheten tydlig Allmänna förslag Förstärk utmaningsrätten i offentlig sektor. Ge småföretagare möjlighet att ta över vissa offentliga tjänster om de är effektivare än den nuvarande driften, till exempel Grön omsorg. 23 Allmänna förslag Upprätta en tidsgräns för hur länge en komplett ansökan får behandlas. Korta handläggningstider och tydliga besked ger bonden realistiska förutsättningar och stimulerar företagandet Allmänna förslag Deltids- och småföretagare saknar en rimlig social omställningsförsäkring motsvarande arbetstagares A-kassa. Detta gäller både vid företags start, vid fatala händelser i verksamheten och vid avveckling. Näringsidkares sociala skydd bör därför utredas för att finna lämpliga lösningar Allmänna förslag Tillgång till bredband samt möjlighet att få bra utbildning i datakunskap är också viktiga förutsättningar för att man skall kunna använda nätbaserade blanter som i sin tur minskar oron att man gör fel. Bredband bör därför byggas ut och göras tillgängligt på landsbygden. Utbildningsdelen kan lösas via studieförbunden i samarbete med myndigheterna Arbetsmiljö Förenkla kravet på upprättad arbetsmiljöplan för de mindre företagen med få eller inga anställda. 27 Arbetsmiljö AFS 1999:03. Förtydliga avd som gäller angående arbetsmiljöplan. Måste arbetsmiljöplan upprättas även om man arbetar ensam med det riskfyllda arbetet på den egna gården och inte hyr in arbetskraft? Arbetsrätt Utarbeta en praktisk handbok för anställande av personal Arbetsrätt Reformera arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen. Samtliga myndigheter Samtliga myndigheter Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet Näringsdepartementet Arbetsmiljöver Arbetsmiljöver NUTEK Näringsdepartementet Arbetsrätt Arbetsrätten är komplicerad och om man, Arbetsmarknadssom många landsbygdsföretag, driver departementet verksamheter parallellt, omfattas man LRF

5 också av flera komplexa avtalsområden med särvillkor. Kostnaden att vara med i flera arbetsgivarorganisationen för att få tillgång till kompetens inom olika avtalsområdena skulle bli hög. Avtalen är därtill knappast utformade för att hantera multipelföretagarnas arbetskraftsbehov. Det vill säga många drar sig för att överhuvudtaget anställa, trots att man har behov av arbetskraft. Det bör därför finnas bättre och tydligare möjligheter att själv hantera framförallt korttidsanställningar. Arbetslagstiftningen bör därför utformas så att den är mer flexibel vid kortare anställningar Bank, Basel II Ändringarna i förmånsrätten har ställt till en del bekymmer. Det är för stora krav på säkerhet vid lån och bankernas bedömningen av företagens operativa risk kan leda till onödigt hög ränta. Reglerna för förmånsrätt bör därför ses över Djur Se över regelver för avlivning, Häst transport och destruktion av hästkroppar i syfte att hitta en hållbar lösning Djur Förtydliga informationen om vilken Exportförordning exportförordning det är som tillämpas Djur Prisrapportering från Slakterier Låt får ta del av Swedish Meats prislista. Den veckovis prisrapportering är onödigt eftersom slakterier ofta använder Swedish Meats prislista Djur Se till att djurhållning får förekomma på planlagt område. Vissa kommuner hindrar näringens utveckling genom områdesbestämmelser och detaljplaner Djur Inrapportering av råvaruförbrukning och tillsatser (SJVs blant E15.6) Djur Journalföring för Skapa möjligheter för foderindustrin att rapportera in vissa uppgifter elektroniskt istället för hand på papper. Det blir betydligt mer effektivt. Gäller t.ex. råvaruförbrukning. Utarbeta tydliga anvisningar för hur djurjournaler ska vara utformade och där Finansdepartementet Kommun LRF

6 djurhållning inom Jordbruk (t.ex. SJVFS 1994:190) Djur Anmälan om bisamhällets placering det klart framgår vilken information som absolut är nödvändig att registrera. Modernisera anmälan så det blir lättare att ange platsen Djur Modernisera journaler och blanter så att de är anpassade för besättningar med ett stort antal djur Djur 41 Djur 42 Djur Djur Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Märkning av djur (SJVFS 1994:190) Exportbidrag Nuvarande brickor är inte anpassade efter ålder och djurslag. Speciellt lamm, ska märkas då de fortfarande är myc små och brickorna är då oproportionerligt för stora. Tillåt Allflex-bricka för produktionsplats- nummermärkning på suggor. Dessa öka möjligheten identifiera suggan på avstånd. Brickan är godkänd i Danmark. Godkänn leverantörsnummer vid märkning av slaktsvin i besättningar med integrerad eller externintegrerad produktion, det vill säga uppfödare med både smågris- och slaktsvinsproduktion på samma gård respektive uppfödare som samarbetar. Leverantörsnummer fungerar lika säkert som produktionsplats nummer vid smittspårning. Godkänn elektronisk märkning som alternativ. Systemet innebär minskad arbetsinsats, färre arbetsskador och minskad administration. En stor fördel är att elektroniska märkningssystem även kan användas i produktionsuppföljande syfte. Med elektronisk märkning kan även kvaliteten på spårbarheten höjas genom hela livsmedelskedjan. Skapa möjligheten att också skicka in ansökan om exportbidrag elektroniskt och inte bara per fax eller vanlig post Djur Ta bort lantbruksföretag i reglerna som berör offentlig förevisning av djur. Länsstyrelser Djur För de flesta nötkreatursbesättningar med flera produktionsplatsnummer kan antalet LRF

7 Journalföring för djur i jordbru (t.ex. SJVFS 1994:190) reduceras betydligt. I de allra flesta fall räcker det med ett produktionsplatsnummer per nötkreatursbesättning Djur Höj gränsen och trösklarna för djurenhetsbegreppet för samtliga produktionsinriktningar inom lantbrus husdjur. Den höjda gränsen för nötkreatur med 400 djurenheter är en bra början, men behöver höjas ytterligare Djur Förtydliga reglerna för slakt av struts. Slakt Dessa är oklara Djur Inrapportering av förändrat djurinnehav (enligt SJVFS 1997:130) Djur Kravet på vissa typer av utbildningskurser för seminverksamhet Förenkla blanten Indata CDB från Svensk Mjölk eftersom den är svårt att förstå. Den tar också lång tid att fylla i. bör ansvara för efterhandskontrollen i större utsträckning. Acceptera tidigare dokumenterad yrkeskompetens. Har någon erfarenhet inom ett specifikt område, t.ex. arbetat som veterinärassistent eller husdjurstekniker skall krav på att genomgå ny utbildning inte behövas Djur Ta fram lösningar för journalföring så att dubbelbokföring förhindras eller godkänn de system som används ute på gården vare sig det är PIG WIn eller datautfodringsregistreringen. Se till att berörda myndigheter har tillgång till samma djurregister. Skapa ett system som gör det möjligt att slippa märka smågrisar med produktionsplatsnummer om de föds upp integrerade eller i s.k. mellangårdsavtal, där en smågrisuppfödare levererar sina smågrisar till kontrakterade slaktgrisuppfödare under förutsättning att mellangårdsavtal finns samt att man sen kopplar ihop medlemsnummer hos slakteriet med produktionsplatsnummer i slakt, så att endast de grisar som går i den allmänna förmedlingen behöver märkas två gånger - både av djuromsorgs- och arbetsmiljöskäl. Svensk Mjölk Jordbruksdepartementet Livsmedelsver Svensk Mjölk/ LRF

8 51 41 Djur Anpassa det svenska regelver enligt gällande EG-regler så att det över huvud taget går att driva viltslakterier Djur Undersök möjligheten att införa moleklärbiologiska testmetoder vid provtagning av Bovin tuberkulos. 53 Djur Tillräcklig, allsidig och välbalanserad foderstat till djur kan vara problematiskt för t.ex. grisar. Grisar är flockdjur och små individer har ofta svårt att komma åt foder. Dessa får utrymme först när de större/äldre drar sig tillbaka, men då följer ofta de undanträngda med gruppen utan att ha ätit. 54 Djur SJVFS 1999:102, Epizootier. Hur snabbt måste djurägare och veterinär rapportera om man misstänker att det finns en smittsam sjukdom i besättningen? En timme? Fem timmar? Vad gäller i ett skarpt läge? Djurskydd Förenkla och anpassa nuvarande regelverk till praktisk djurskötsel av idag, där detaljerade regelverk ersätts med funktionskrav. Ett gott djurskydd bygger i grunden på djurskötarens kunskaper, kompetens, intresse och ambitioner. 56 Djurskydd Förtydliga vad som gäller vid daglig tillsyn av djur. Kan tillsyn ske på avstånd, eller ska man vara i fysisk kontakt med varje djur? Djurskydd Anpassa transportregler med tillhörande förordning där tolkning av regelverk är beroende på klassning av näringsverksamhet. 58 Djurskydd EG 1/2005. Svenska bestämmelser, transport av levande djur - nyfödda däggdjur. Vilken är den tidigaste tidpunkt för transport av moderdjur med nyfödda efter förlossning under betessäsongen? 59 Djurskydd EG 1/2005. Svenska bestämmelser, transport av levande djur. Förtydliga vad Livsmedelsver SVA Regeringen Djurskyddsmyndighet en LRF

9 60 DJUR Journalföring SJVFS 2005:60 direktiv 98/58/EG avses med kommersiell verksamhet. Vad gäller vid transport inom den egna verksamheten? Se över EUs regelverk så att det harmoniserar och blir samma tid för lagring av journaler i alla regelverk vilka har direkt beröring med jordbruksverksamhet 61 Djur Hanteringen av register bör effektiviseras. Berörda myndigheter bör t.ex. ha tillgång till samma djurregister EKO/certifiering Utnyttja möjligheten till samordning av kontroller. Både Aranea och SMAK kan utföra samtliga certifieringar på gårdsnivå. Det betyder att antalet personer som skall besöka enskild gård vid certifiering, besiktning och kontroll kommer att bli färre och kostnaden blir då lägre. 63 Energi Inför en nedre gräns som innebär att anläggningar som har en effekt på mindre än 2 MW får undantag från kravet på särredovisning. Det är inte rimligt att ställa samma krav på enskilda bönder som på stora bolag som Fortum och Eon Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Avskaffa det orimligt dyra kravet på timmätning av små anläggningar Avskaffa fastighetsskatten på små energianläggningar Ge vedeldade pannor som uppfyller högt ställda miljökrav och närvärmeanläggningar möjlighet till konverteringsstöd Livsmedelsver Länsstyrelser Kommuner Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och Inför en laglig rätt att byta el med en elleverantör, s.k. nettomätning Inför ett regelverk med öppen redovisning LRF

10 stimulans åt småskalig av ersättning för nätnytta energiproduktion Energi - Förenklingar och Skapa fungerande regler som ger rimliga tider och kostnader för nätanslutning stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och Skapa stimulansåtgärder för småskalig biogas- och etanolproduktion stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ändra reglerna för elskatt på egenanvändning så att det lönar sig att sälja överskottsel via nätet energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ändra eller ta bort regler i miljöbalken som ställer orimligt höga krav på små energianläggningar energiproduktion Energi - Förenklingar och Utvidga rätten till fri inmatning av el till nätet stimulans åt småskalig energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Undanta anläggningar under 2 MW från det orimliga kravet på uppgiftslämning för närvärmeanläggningar energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig Ställ krav på de företag som reglerar flödet längs ett vattendrag att optimera elproduktionen genom vattenhushållning energiproduktion Energi - Förenklingar och stimulans åt småskalig energiproduktion Ändra eller ta bort regler som inte är relevanta för små anläggningar i olika tekniska regelverk; el- lagen, arbetsmiljölagen, tryckkärlsdirektiv m.m Företagsutveckling Utveckla en strategi för landsbygd i utveckling med särskild inriktning på företagsutvecklingsinsatser anpassade efter landsbygdens förutsättningar Häst Tolka skattelagstiftningen på ett entydigt Skatt sätt så att villkoren för företag är lika oavsett var i landet som verksamhet bedrivs. Näringsdepartementet Jordbruksdepartementet Skattever Häst Klassa hästverksamhet så att denna ingår Skattever LRF

11 Skatt Häst Skatt Häst PBL i jordbruksföretaget och därmed erhåller F-skattsedel. Betrakta fortsättningsvis hästar som ett livsmedelsproducerande djur i jordbruk. Se över Råd och anvisningar om tillämpningen av plan- och bygglagen så att tolkningen och tillämpningen av den blir likvärdig över hela landet Häst Se över tillstånd i 16 i djurskyddslagen, bl.a. blanten för registrering av hästföretagare Häst Förtydliga informationen om momssats för ridskoleverksamhet och turridning. Nuvarande skillnader skapar olika villkor för inkomst av verksamheterna Infrastruktur Se till att infrastrukturen i form av vägar, el, telefoni eller bredband är likvärdig för boende och företag oavsett var man bor och verkar, i städer eller på landet. 85 Förenkla och utöka jakttider för gäss Konsumentpolitik Upphandlingsregler Se till att det är samma krav på miljö- och djuromsorg för importerade livsmedel som för de som gäller för svenskproducerade Livsmedel Effektivisera den kostsamma hanteringen av slaktavfall. Anpassa hämtnings- och avfallsavgifter till en rimligare nivå Livsmedel Undersök om EUs hygiendirektiv skapat den flexibilitet för de småskaliga livsmedelsföretagarna som det var tänkt från början Livsmedel Förenkla det krångliga regelver kring vattenförsörjning med tillhörande krav på vattenprover för företag som bedriver någon form av livsmedelsförädling så att det blir i proportion till verksamheten. Jordbruksdepartementet Bover Länsstyrelsen Kommuner Kommunerna Finansdepartementet Skattever Näringsdepartementet Regeringen Kommuner Livsmedelsver Livsmedelsver Livsmedelsver LRF

12 90 81 Livsmedel Utveckla Livsmedelsvers hemsida så att det är lättare att läsa och förstå all den information som finns om lagar och regler Livsmedel Arbeta om och anpassa LOU för små företag Livsmedel Förändra Hygiendirektiv som trädde i kraft 2006 så att avgifter och regler i större utsträckning blir mer flexibla och bättre anpassade till företagens storlek. Livsmedelsver Livsmedelsver Offentlig sektor Livsmedelsver Livsmedel Minska på antalet uppgifter som skall uppdateras i befintliga HACCP-planer Livsmedel Öka kompetensen hos de tjänstemän som genomför tillsyn samt granskar beviljande av tillstånd för småskalig livsmedelsförädling i kommunerna. De långa handläggningstiderna vid ansökningar måste kortas och de kraftigt ökade tillsynsavgifterna måste anpassas efter företagens omfattning och verksamhet Livsmedel Ändra monopolet så att tillverkare och förädlare av fruktvin får servera och sälja på den egna gården Livsmedel Kontrollsanktionerna bör i framtiden dömas ut längre ifrån kunden t.ex. genom ett mer övergripande och neutraltstatligt system. I arbetet med att utarbeta en ny EU-förordning pågår också diskussioner om harmoniserade sanktioner inom unionen. Sanktionsrätten ligger i dag på de privata certifieringsorganisationerna i ett antal länder. Det betyder att varje land kan tolka sina kontroller mer positivt än övriga Miljö/Livsmedel Anpassa kravet på provtagning av dricksvatten så att det står i proportion till verksamhetens omfattning. En anpassning av de ofta höga kostnaderna måste ske, annars kommer ett antal mindre företag att slås ut Miljö Skapa större flexibilitet i reglerna för gödselspridning med anledning av det ändrade förhållandena i klimatet. Livsmedelsver Kommunerna Jordbruksdepartementet Naturvårdsver Livsmedelsver Regeringen LRF

13 De nuvarande kraven på enskilda dispensansökningar måste ses över och mindre administrativt krävande lösningar behövs Miljö Förtydliga grund- och ramlagarna med en konsekvensbeskrivning. Förutsägbarheten i t.ex. miljöbalken, plan- och bygglagen, expropriationslagen, m.fl. skulle underlätta för att påvisa vissa orimligheter som finns i dagsläget och som i sin tur behöver förändras eller tas bort. Regeringen Miljö Gör en översyn av miljöbalkens effekter för småföretagare: länsstyrelsens miljöprövning transport av avfall Miljöavgifter Rapporter enligt miljöbalken, Avskaffa köldmedel rapporten Sanktionsavgifter och kriminalisering Miljö Inför samma avtalssystem som finns i våra grannländer inom EU med rimliga ersättningar inom vattenskyddsområden. Då kan marken brukas lönsamt och vattnet skyddas samtidigt effektivt. I föreskrifter och handbok rekommenderar Naturvårdsver kommunerna att inte ge markägaren ersättning för åtgärder. Dessutom informerar ofta kommunerna brukarna väldigt sent vil resulterar i att brukarna kraftigt motsätter sig både arbetssätt och regler Miljö Påverka vattendirektivets inverkan på jord- och skogsbrus expansionsmöjligheter med tillhörande ökande kostnader och byråkrati så, att det gör det möjligt att kunna bedriva och utveckla lantbru till en hållbar och lönsam verksamhet. Detta gäller i högsta grad även fastigheter inom ett vattenskyddsområde. Eventuella begränsningar och restrektioner vid till exempel ny- eller utbyggnad av djurstall Naturvårdsver Naturvårdsver Naturvårdsver LRF

14 eller inskränkningar av växtodling till exempel grödor som kräver viss typ av bekämpningsmedel behöver förtydligas Miljö Regeringen handlägger frågan om att ändra nivån vid tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken så att en högre nivå än i dag skall gälla. Det innebär t.ex. att gränsen för utbyggnad av djurstall med mer än 200 djurenheter kan komma att ändras till ett högre antal eller helt tas bort och det tillhörande kravet på Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer också att förändras. 104 Miljö Miljörapport avkrävs ibland även anmälningspliktiga verksamheter, inte bara tillståndspliktiga. Det finns dock variationer mellan landets olika kommuner. Det bör vara lika i hela landet. 105 Miljö Det är oklart vilka krav som ställs beträffande dokumentation på anmälningspliktiga och tillståndspliktiga företag. Förtydliga vilken dokumentation som krävs Miljö Ändra strandskyddsregeln så att möjligheten finns att bygga längs stränder i glesbyggd. Det ger möjlighet till ökade inkomster och fler jobb Miljö Undersök möjligheten att skapa ett centralt register för dieseltankar och kompressorer. Detta skall i så fall ha som uppgift att meddela när det är dags för besiktning samt informera om ackrediterade företag som genomför besiktningar, en organisation liknande Svensk bilprovning. 108 Miljö Naturvårdsvers allmänna råd 87:2, riktlinjer för stoftutsläpp från fastbränsleeldade anläggningar (500 kw- 10 MW). Det är oklart vad som gäller angående gränser för utsläppsmängd. Förtydliga vad gäller om gränser överskrids totalt i flera byggnader på samma fastighet. Regeringen Bover Naturvårdsver Regeringen Naturvårdsver Räddningsver Naturvårdsver Miljö/EKO De höga kostnaderna för certifiering kan Kommissionen LRF

15 110 Skatt Generella åtgärder - enskilda näringsidkare 111 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare 112 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Stimulans för produktion av alternativ energi 113 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Omedelbar avdragsrätt för anläggning av våtmarker 114 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Uppgradering av skogsbilvägar minska genom EU-anpassning av regelver, ökad konkurrens på certifieringsmarknaden och bättre samordning av gårdens alla kontroller. Genomför åtgärder som sänker beskattningen av småföretagarnas arbetsinkomster. Prioritera dessa före justeringar i kapitalinkomstbeskattningen. Genom detta kan jobbskatteavdragets sysselsättningsskapande effekter återställas för småföretagarna och företagande i synnerhet stimuleras. Inför olika åtgärder i form av ett särskilt pa för främst enskilda näringsidkare inom de gröna näringarna bl.a. genom att tillåta överföring av skogskonton vid generationsskiften. Åtgärd en kommer att sätta fart på generationsskiftena och därmed också leda till större aktivitet hos nytillträdda skogsbrukarna. Åtgärden är därför sysselsättningsskapande. Ge en "skatterabatt" för samtliga inkomster som kommer från produkter eller åtgärder som skapar alternativ energi. Den bör vara konstruerad så att en skattereduktion erhålls med 5 % av bruttointäkten. Alternativt kan stimulansen rent tekniskt ges i form av ett extra avdrag i deklarationen. Klargör avdragsrätten för dammar, våtmarker och småvatten genom lagstiftning. Genom att kombinera ett sådant förtydligande med en omedelbar avdragsrätt för anläggande av våtmarker öppnar man upp för ovan nämnda mål. Notera parallellen med direktavdraget för dikning som främjar skogsbru. För att stimulera uppgradering av befintliga och byggnation av nya skogsbilvägar bör utgifter göras direkt avdragsgilla. För att få en större effekt av åtgärderna bör någon form av rotavdrag för skogsbilvägar tillskapas. Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet LRF

16 115 Skatt Särskilt pa - enskilda näringsidkare Utvidga direktavdragsrätten för omarronderingar till alla rationaliseringsförvärv och se över reglerna för markbyten 116 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Bilbeskattning 117 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Schablonavdrag för vissa kostnader 118 Skatt Generellt pa - enskilda näringsidkare med inriktning på landsbygsföretagande Direktavdrag för investeringar Gör avdragsrätten generell när det gäller åtgärder som är till för jord- och skogsbrus rationalisering och som uppmuntrar till större brukningsenheter. Något som gynnar både de enskilda skogsägarna och samhället. Ändra beskattningen vid sedvanligt byte av mark i de fall att byten som är till för skogsbrus yttre rationalisering inte leder till någon beskattning för annat än för eventuell kontantlikvid, jämför de så kallade markbytesreglerna. Slopa dagens bilförmånsregler de enskilda näringsidkarna. Låt istället den körjournal som man redan idag måste föra ligga till grund för fördelning av bokföringens samtliga kostnader på företagskörning respektive privatkörning. Om man inte för körjournal anses automatiskt mil (dvs. den körsträcka dagens förmånsvärde beräknats utifrån) utgöra privatkörning. Den som inte har bilen i företaget bör få ett schablonavdrag på kanske 32 kr/mil. Att bara få avdrag för viss del av kostnaderna strider mot grundläggande beskattningsprinciper. Inför ett alternativt schablonavdrag i deklarationen för vissa kostnader: - egna traktamenten på resor, - arbetsredskap, - arbetsplats/kontor i hemmet, - representation, - personalvårdsförmåner, - tjänstesamtal med egen telefon, och - arbetskläder Inför större möjligheter till direktavskrivningar vid inköp av inventarier av olika slag. I dagens system finns tre beloppsgränser, kr, kr och kr. Förslagsvis kan en enhetlig gräns på ett basbelopp ( kr 2007) införas. Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet Finansdepartementet 119 Skatt Inför ett miljöanpassat skogsavdrag. Finansdepartementet LRF

17 Miljöanpassade åtgärder för skogsbru Miljöanpassat skogsavdrag Förslaget innebär att samma avdragseffekt uppnås med halva avverkningsuttaget. Det nödvändiga finansiella tillskottet för att genomföra ett förvärv av en skogsfastighet kan därmed uppnås med mindre avverkningsvolym. Inför skattefrihet för ersättning för naturreservat och biotopskyddsområden till enskilda skogsbrukare liknande de som infördes i Norge från och med Det ger en motsvarande statsfinansiell effekt. 120 Skatt Miljöanpassade åtgärder för skogsbru Markavsättningar för naturvård Skatt Gör det enkelt att variera mellan F- och A-skatt över tiden Skatt För att underlätta generationsskiften så att barnen kan ta över bör också skogskontot kunna överföras vid generationsskiftet Skatt Undersök möjligheten att förenkla återbetalning av elskatt genom att klassa Återbetalning elskatt varje elmätare med en skattesats som och andra punktskatter sedan elleverantören ansvarar för att rapportera in till Skattever. Återbetalningen av olika skatter bör samordnas med momsredovisningen Skog Inrättande av skogsreservat o liknande måste förbättras. Reservat på privat mark bör bildas på frivillig grund. Till exempel fungerar frivillighetsprincipen myc bra i Finland Skog SKS, skoglig sektorsmyndighet skall Sektorsmyndighet gentemot skogsägaren företräda statliga och kommunala intressen inom skogsbru. SKS bör verka för administrativa system och rutiner som är enkla och med enhetlig tillämpning inom ri. En viktig samordningsfråga är markavsättningar för naturvård Skog SKS bör verka för samordning av Sektorsmyndighet vattenfrågor (vattenmyndigheterna) Skog Sektorsmyndighet SKS bör verka för samordning av viltvård och jakt. Finansdepartementet Skattever Finansdepartementet, Skattever Skattever, länsstyrelsen LRF

18 130 1 Skog Sektorsmyndighet Skog Sektorsmyndighet Skog Sektorsmyndighet Skog Sektorsmyndighet Skog Sektorsmyndighet SKS bör verka för samordning av vägar SKS bör verka för samordning av Natura 2000 Skapa mindre detaljreglering inom Skogsvårdslagen. Gör en översyn av begreppet svårföryngrad skog med avveckling där behovet inte längre finns, t ex merparten av Gotland. Skapa mindre detaljreglering inom Skogsvårdslagen. Kortare normal tid för behandling av anmälan för föryngringsavverkning behövs.. Skapa mindre detaljreglering inom Skogsvårdslagen. Avveckla SMÖR Skog Sektorsmyndighet Skog Företagande Skog Företagande Skog Företagande Skog Företagande Skapa mindre detaljreglering inom Skogsvårdslagen. Gör en översyn av behovet av gräns för fjällnära skog. Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom åtgärder avseende förenklade 3:12 regler för fåmansaktiebolag. Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom åtgärder avseende regler som förbättrar möjligheterna för skogsägare (och entreprenörer) att anlita personer/företagare som har kombiarbeten, d.v.s. flera arbetsgivare. (Se punkten om skattever och försäkringskassan nedan.) Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom åtgärder som gör att skogsägare enklare skall få tillgång till F-skattsedel och med denna som grund utföra serviceåtgärder som entreprenör (ej arbetstagare). Dagens regler innebär att en skogsägare som t.ex. anlitar en motormanuell huggare (eller liknande service) med F-skattsedel formellt är arbetsgivare, vil medför ett flertal skyldigheter och administrativa kostnader. Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom åtgärder avseende möjligheter till fortsatt förenklad deklaration utan årsbokslut för mindre LRF

19 140 3 Skog Företagande Skog Skog Överlåtelser Generationsväxlingar Överlåtelser Generationsväxlingar skogsägare (K1-företag) med omsättning upp till ca SEK. (Från och med 2007 ska alla upprätta bokslut.) Underlätta för skogsföretagare och arbetsgivare genom att öka servicenivån från skatteverk och försäkringskassa gentemot små arbetsgivare. Skapa en gemensam serviceportal på Internet. Underlätta överlåtelser och generationsväxling av skogsfastigheter. En förlängd tid för överlåtelser leder normalt till sänkt aktivitet i skogsbru. Låt överlåtelser ske utan beskattning av skogskonto/skogsskadekonto i samband med gåva och arv (särskilt angeläget i stormområdet). Underlätta överlåtelser och generationsväxling av skogsfastigheter. Inför skogsavdrag med möjlighet att inom ramen 50 % av inköpspris göra samma årliga avdrag som för rationaliseringsförvärv, d v s 100 % för avverkningsrätt och 60 % för leveransvikre Skog Enklare, snabbare och mer rättssäker hantering av avsättningar för naturvård. Riksdagens ram för Levande Skogar skall vara grund för prioritering. Objekt som överstiger ha skall klassificeras som produktionsskog med generell naturhänsyn enligt SVL. Nyckel-biotoperna skall särskilt hanteras enligt denna princip Skog Enklare, snabbare och mer rättssäker hantering av avsättningar för naturvård. Effektivare samverkan mellan länsstyrelse och Sveaskog för att hantera ersättningsmark Skog Slopa kapitalvinstskatt vid tvångsvis markavsättning för natur- och kulturmiljövård (naturreservat och biotopskyddsområde) Skog Erbjud statlig ersättningsmark vid intrångsreserverat LRF

20 147 5 Skog Inför rimliga hänsynsregler i SVL/KML för att hantera areella fornminnen. Ersättning vid större intrång än MBs toleranströskel Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen. Behov finns för enklare rutiner för anmälningar och liknande Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen. Det behövs en flexibel tillämpning av ransoneringsregler på katastrofdrabbade företag Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen vid skogsskadeskydd inkl. reservatsskötsel Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen angående virkeslagring (tillstånd) Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen angående insektsbekämpning (insekticider) Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen angående vägdispenser Skog SKS behöver ett starkare ansvar att som sektorsmyndighet hantera katastroflägen angående transportdispenser för utländska lastbilar Skog Utred begreppet brukningsenhet relativt relevant lagstiftning Socialförsäkring Försäkringskassans rutiner och kunskap Försäkringskassan om skattesystemet effekter behöver uppmärksammas. Par som driver näringsverksamhet tillsammans kan få lägre ersättningar, bestämda på felaktiga grunder, om någon av makarna har räntefördelat i sin deklaration. En annan sida av saken är att inkomsterna för företagare i praktiken bestäms historiskt trots att det är den aktuella inkomsten som ska bedömas Socialförsäkring Ändra inställningen till små företag i Näringsdepartementet LRF

Nya identifierade problemområden från Lantbrukarnas Riksförbund

Nya identifierade problemområden från Lantbrukarnas Riksförbund Nya identifierade problemområden från Lantbrukarnas Riksförbund Nr Tillämpande 246 Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet Allmänna förslag Deltids- och småföretagare saknar en rimlig social

Läs mer

Förenklingsförslag från Lantbrukarnas Riksförbund, version 7/2 2007

Förenklingsförslag från Lantbrukarnas Riksförbund, version 7/2 2007 Förenklingsförslag från Lantbrukarnas Riksförbund, version 7/2 2007 Nr Lagområde Förbättringsförslag Föreskrivande myndighet 1 Allmänna förslag En dörr in för att få tag på information om regler, tillstånd

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten?

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN

FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN Hälsoinspektörernas svenskspråkiga utbildningsdagar 6.10.2015 Tammerfors livsmedelsöverinspektör Anna Lemström Jord- och skogsbruksministeriet Harmoniserad EU-lagstifning

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg!

Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg! Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg! Svenska företagare med djurhållning ska ha sådana produktionsförutsättningar att de kan vara konkurrenskraftiga

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Märkning och registrering av nötkreatur

Märkning och registrering av nötkreatur Märkning och registrering av nötkreatur Innehåll Produktionsplatsnummer 4 Märkning 4 Journalföring 6 Rapportering till det Centrala nötkreatursregistret 7 Viktigt att dina djur förblir friska! 9 Viktigt

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2014 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Hotade husdjursraser miljöersättning

Hotade husdjursraser miljöersättning Hotade husdjursraser 2008 miljöersättning Nytt landsbygdsprogram 2007 2013................. 4 Innehåll Hotade husdjursraser............................. 4 Vem kan få ersättning?.......................

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga TVL-info 2016:2 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga Länsstyrelsen har noterat att det finns över 60 verksamheter i länet som har tillstånd

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40) SERVICEFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-05 Handläggare: Ann-Marie Svärd Telefon: 08-508 11 303 Servicenämnden 2011-09-20 Månadsuppgiftsutredningens betänkande

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete RAPPORT Bilaga 2014-05-27 Dnr 5.2.17-5978/14 Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2013 I Jordbruksverkets regleringsbrev för år 2013 anges att Jordbruksverket ska den 31 juli

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Klicka här för att ändra format Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Vad är ett rikt odlingslandskap? Resultat av äldre tiders markanvändning Landskap med många livsmiljöer

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Peter Kalliopuro Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning

Läs mer

Tentamen i Lantbruk och djurskydd, 7,5hp

Tentamen i Lantbruk och djurskydd, 7,5hp OBS! DENNA SIDA BEHÅLLES AV STUDENTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Lantbruk och djurskydd, 7,5hp, h-11 Kod nr: LOD11 - Tentamen i Lantbruk och djurskydd, 7,5hp 2011-11

Läs mer

Journalföring för får och getter

Journalföring för får och getter Journalföring för får och getter Kravet på att journalföra får och getter finns för att myndigheterna snabbt ska kunna förhindra smittspridning i händelse av en smittsam djursjukdom i Sverige. Det är därför

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer