Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26"

Transkript

1 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15: Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Lars Andersson (S) Magnus Arreflod (MP) Utses att justera Justeringens plats och tid Monica Wikberg (M) Måndagen den 2 december 2013, kommunstyrelsens kansli, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Monica Wikberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(74) Annelie Klavins Nyström (M) Maria Buco (FP) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Annika Tjernström, HR direktör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Eva Norberg, kommunikationsdirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Marie Johansson Saati, kommunsekreterare

3 3(74) KSKF/2013:1 329 Val till kommunala uppdrag 2013 Beslut 1. Nedanstående avsägelser godkänns: Maria Cherguis (V) avsägelse som ledamot tillika ordförande i styrgrupp för folkhälsa, ledamot i juryn för demokratipriset, ledamot tillika ordförande i Jämställdhetsutskottet, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott samt ledamot i kommunstyrelsens personalutskott att gälla från och med den 1 december Joel Hambergs (V) avsägelse som ledamot i natur- och vattenvårdsberedningen, ledamot tillika vice ordförande i rådet för funktionshindersfrågor, ledamot tillika ordförande i kommunala invandrarrådet, ledamot i kommunala pensionärsrådet samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla från och med den 1 december Maria Mauritzons (C) avsägelse som ledamot i miljöutskottet och som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla från och med den 28 november Till nedanstående uppdrag väljs: Juryn för demokratipriset, till och med den 31 december 2014 Ledamot Vakant (V) efter Maria Chergui (V) Jämställdhetsutskottet, till och med den 31 december 2014 Ledamot tillika ordförande Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Kommunala invandrarrådet, till och med den 31 december 2014 Ordförande Maria Forsberg (V) efter Joel Hamberg (V) Ledamot Marcus Helgestrand (V) efter Joel Hamberg (V) Kommunala pensionärsrådet, till och med den 31 december 2014 Ledamot Maria Forsberg (V)

4 4(74) efter Joel Hamberg (V) Kommunstyrelsens arbetsutskott, till och med den 31 december 2014 Ersättare Arne Jonsson (C) efter Maria Mauritzon (C) Ledamot Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Ersättare Vakant (V) efter Joel Hamberg (V) Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, till och med den 31 december 2014 Ledamot Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Kommunstyrelsens personalutskott, till och med den 31 december 2014 Ledamot Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Miljöutskottet, till och med den 31 december Ledamot Arne Jonsson (C) efter Maria Mauritzon (C) Natur- och vattenvårdsberedning, till och med den 31 december 2014 Ledamot Maria Forsberg (V) efter Joel Hamberg (V) Rådet för funktionshindersfrågor, till och med den 31 december 2014 Ledamot tillika vice ordförande Maria Forsberg (V) efter Joel Hamberg (V) Styrgrupp för folkhälsa, till och med den 31 december 2014 Ledamot tillika ordförande Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Ärendebeskrivning Maria Chergui (V) har i skrivelse daterad den 21 november 2013 avsagt sig uppdragen som ledamot tillika ordförande i styrgrupp för folkhälsa, ledamot i juryn för demokratipriset, ledamot tillika ordförande i Jämställdhetsutskottet, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott samt ledamot i kommunstyrelsens personalutskott att gälla från och med den 1 december 2013.

5 5(74) Joel Hamberg (V) har i skrivelse daterad den 24 november 2013 avsagt sig uppdragen som ledamot i natur- och vattenvårdsberedningen, ledamot tillika vice ordförande i rådet för funktionshindersfrågor, ledamot tillika ordförande i kommunala invandrarrådet, ledamot i kommunala pensionärsrådet samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla från och med den 1 december Maria Mauritzon (C) har i skrivelse daterad den 19 november 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott och som ledamot i Miljöutskottet att gälla från och med den 28 november Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar att val till Trygga Eskilstuna utgår då nytt förslag till beslut kommer att läggas fram under pågående kommunstyrelsesammanträde, i ärende Förslag till ny organisation för Trygga Eskilstuna. Beslutet skickas till: Berörda förtroendevalda KoU HR/löneservice för kännedom Kommunala rådet för funktionshinder, för kännedom Natur- och vattenvårdsberedningen, för kännedom Styrgruppen för folkhälsa, för kännedom Kommunala pensionärsrådet, för kännedom Kommunala invandrarådet, för kännedom Juryn för demokratipriset, för kännedom

6 6(74) KSKF/2013: Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan 2014 Beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014 antas. 2. För kommunstyrelsen särskilt avsatta budgetregleringsposter i Årsplan 2014 avseende Näringslivsutveckling (3,0 mnkr.), Ortsutveckling (2,5 mnkr.), Kretsloppspark (2,5 mnkr.), Samhällskontraktet (5,0 mnkr.), samt Trailblazer (0,6 mnkr.); totalt 13,6 miljoner kronor, överförs direkt till kommunstyrelsens budgetram från och med Budgetregleringsposterna för Näringslivsutveckling samt Ortsutveckling, kräver efter överföringen till kommunstyrelsens budgetram särskilda kommunstyrelsebeslut för användning. Förslag skrivs fram som särskilt ärende innan verkställighet delegeras till kommunledningskontoret. 4. Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med punkt 3 ovan. Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 11 november 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2014 har tagits fram av kommunledningskontoret. Åtaganden och budget för 2014 finns i bilagd rapport i ärendet. En budgetteknisk förändring föreslås så att de i Årsplanen för 2014 särskilt avsatta budgetregleringsposterna för kommunstyrelsens verksamhet (totalt 17,8 miljoner kronor) överförs direkt till kommunstyrelsens budgetram, med krav på att särskilda

7 7(74) kommunstyrelsebeslut för användning krävs avseende anslagen för Ekologisk utveckling, Grön omställning, Näringslivsutveckling samt Ortsutveckling. Årsplanens budgetregleringspost Kommunstyrelsens allmänna anslag, innehållande 5,6 miljoner kronor omfattas inte av överföringen till kommunstyrelsens/kommunledningskontorets budgetram. För ianspråktagande av pengar inom detta anslag krävs att särskilda ärenden skrivs fram och beslut i specifik fråga tas av kommunstyrelsen. Sammanträdet ajourneras klockan 15:15-15:20. Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar på följande ändring: Ekologisk omställning samt Grön omställning utgår i punkt 1 samt punkt 2 i kommunledningskontorets förslag. I övrigt yrkar han bifall till kommunledningskontorets förslag. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt till Magnus Johanssons (MP) ändringsyrkanden. Jari Puustinen (M) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Nils Brown (M) samt Monica Wikberg (M) bifall till moderaternas, folkpartiets, centerpartiets samt kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen. Jari Puustinen (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med Magnus Johanssons (MP) förslag till ändring av punkt 2 samt punkt 3. Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall till moderaternas, folkpartiets, centerpartiets samt kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen.

8 8(74) Jari Puustinens (M) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag med Magnus Johanssons (MP) ändringar i punkt 2 samt punkt 3. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

9 9(74) KSKF/2013: Logistikrapport 2013 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets rapport godkänns. 2. Styrgruppen för logistikutbyggnaden kan avsluta sitt uppdrag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 14 november 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att styrgruppen för kommunens logistikutbyggnad har gett kommunledningskontoret i uppdrag att sammanställa en rapport som speglar läge och status avseende styrgruppens uppdrag att hålla samman Eskilstuna kommuns logistiksatsning. Rapporten behandlar läget avseende utbyggnad vid Eskilstuna Kombiterminal (EKT) i Folkesta, samt vid Eskilstuna Logistikpark (ELP) i Kjula. Efter behandling i kommunfullmäktige begär styrgruppen för logistikutbyggnaden att få avsluta sitt uppdrag. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

10 10(74) KSKF/2013: Förslag till reviderade riktlinjer för inköp och användning av fordon inom Eskilstuna kommunkoncern - utrustning med GPS Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Fordonsenheten på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen får i uppdrag att installera GPS-system i kommunens samtliga fordon. 2. Fordonsansvarig på Eskilstuna Energi & Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo AB, Eskilstuna Bad AB och Munktell Science Park/Eskilstuna Jernmanufaktur AB får i uppdrag att installera GPS-system i sina fordon. Varje bolag ska utse administratör/-er för uppgifterna. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunkoncern successivt ska byta ut fossila drivmedel mot biogas, etanol och el till Personbilstransporterna ska också minska med 20 procent till Elektroniska körjournaler underlättar uppföljningen av hur långt fordonen körs och vilket bränsle de tankas med. Dessa data rapporteras även in till Energimyndigheten genom den årliga uppföljningen av energieffektiviseringsstödet. Idag görs detta arbete manuellt. För att åstadkomma elektroniska körjournaler ska GPS-system installeras i samtliga fordon. Därför behöver nu riktlinjerna för inköp och användning av fordon inom kommunkoncernen, fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2009, 7, uppdateras. Kommunledningskontoret har utrett de juridiska aspekterna kring införandet av elektroniska körjournaler eftersom GPS-system innebär behandling av personuppgifter. Utöver att det måste finnas godtagbara ändamål för tillämpning av positioneringsteknik krävs även bland annat följande:

11 11(74) Anställda som använder ett fordon med GPS-positionering måste i förväg vara tydligt informerade om detta. Det ska framgå vad uppgifterna ska användas till och ändamålen måste preciseras och inte vara för allmänt hållna. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att informationen når alla berörda. Inga uppgifter från positioneringen får lagras längre än vad det i det enskilda fallets syfte medger. Endast de personer som i sitt dagliga arbete behöver positioneringsuppgifter, skall ha tillgång till dessa och en lättillgänglig användarhistorik måste finnas. Utifrån de juridiska rekommendationerna och erfarenheter från andra offentliga aktörer, föreslås att riktlinjerna, punkt F, uppdateras med följande som rör GPSsystem: - Arbetsmarknads- och familjenämnden ansvarar för att GPS finns i samtliga fordon som hanteras av Fordonsenheten. Eskilstuna Energi & Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo AB, Eskilstuna Bad AB och Munktell Science Park/Eskilstuna Jernmanufaktur AB ansvarar för att GPS finns i samtliga fordon inom respektive bolag. - Syftet är att införa elektronisk körjournal för att underlätta uppföljningen av bränsleförbrukning och körda mil - Lagring av data sker i upp till sex månader och gallring inom den tidsramen sker vid behov - Arbetsmarknads- och familjenämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som rör kommunens fordon och chef för AMA samt chef för - Fordonsenheten är administratörer av uppgifterna. Kostnaden för att installera GPS i fordonen ingår i fordonshyran. - Styrelsen i respektive bolag är personuppgiftsansvarig för uppgifter som rör bolagets personuppgifter och ansvarar för att utse administratör/-er av uppgifterna - Samtliga förvaltningschefer och VD på varje bolag ansvarar för att informationen om att GPS införs når medarbetarna. Fordonsenheten på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen samt fordonsansvarig på varje bolag ansvarar för att dekal och informationsblad om syftet med GPS finns i varje fordon. Inga andra än administratörerna av systemet kommer att ha tillgång till informationen. Endast i undantagsfall, vid en olycka eller om det föreligger misstanke om allvarligt brott, till exempel att fordonet blir stulet, får systemet användas för att kunna lokalisera ett fordon.

12 12(74) Riktlinjerna har också uppdaterats med aktuella benämningar på det strategiska målet Ekologisk uthållighet. Ärendet har samverkats i Centrala samverkansgruppen. Information om att fordonet är utrustat med GPS-positionering kommer att finnas på en dekal i varje fordon och på ett informationsblad i handskfacket. Kostnaderna för GPS-utrustningen i de kommunala fordonen täcks av den bilhyra som fordonsenheten tar ut. Installation av GPS-system i kommunkoncernens fordon leder till en förenklad uppföljning av bränsleförbrukning och körda mil per fordon. Därigenom underlättas analysen av vilka insatser som behövs för att nå målet i Klimatplanen att kommunkoncernen ska vara oberoende av fossila bränslen år Uppföljningen av körda mil och bränsleförbrukning kopplat till varje fordon kommer att effektiviseras betydligt med den elektroniska körjournal som GPSsystem ger. Då slipper varje förare skriva körjournal manuellt och tid frigörs till annat. Uppföljningen av statistik sker på ett ställe och onödiga mellanhänder undviks. Dessutom innebär databasen FRIDA att det blir lättare att hitta uppgifter om t ex andel miljöbilar i kommunkoncernen, eftersom dessa uppgifter kommer att bli tillgängliga digitalt. Det spar tid och personalresurser eftersom aktuell statistik alltid kan hämtas därifrån. Yrkanden Jimmy Jansson (S) samt Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

13 13(74) KSKF/2013: Ny resursfördelningsmodell för äldreomsorgen Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Införa resursfördelningsmodell för äldreomsorgen från och med Modellen ska utvärderas mot slutet av nästa mandatperiod under Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Deltar ej i beslutet Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) deltar ej i beslutet om kommunledningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober har minoritetsåterremiss skett av ärendet för ytterligare beredning bland annat utifrån möjligheterna att väga in vårdtyngd. Rubriceringen av ärendet är till del missvisande en bättre benämning är Modell för ekonomisk kompensation för demografiska förändringar. Modellen innebär att hänsyn tas till kommande demografiska förändringar baserade på erhållna befolkningsprognoser. I samband med beslut om årsplan för kommande år sker justering av de ekonomiska ramarna för berörda nämnder baserat på effekten av de demografiska förändringarna. Fördelningen av ekonomiska resurser till olika verksamheter avgör därefter respektive förvaltning. Kommunledningskontoret bedömer att ett system med ersättning utifrån vårdtyngd kräver uppbyggnad av central kompetens avseende löpande bedömning av aktuell

14 14(74) vårdtyngd och fördelning av ersättning mellan olika insatser (särskilt boende, hemtjänst, förebyggande med mera). Vårdtyngden varierar även över tid och svår att koppla till framtida demografisk utveckling. Det finns risk att en modell med vårdtyngd riskerar att bli kostnadsdrivande då det fokuserar på de personer som beviljats insatser och inte beaktar det viktiga förbyggande arbetet tillräckligt. Det är viktigt att nämnder har såväl möjlighet som incitament att arbeta med förebyggande insatser som med en mix av olika vårdinsatser. En ny modell för resursfördelning mellan kommunfullmäktige och vuxennämnden och Torshälla stads nämnd avseende äldreomsorgen införs. Modellen är framtagen för att på övergripande nivå utifrån demografiska förändringar fördela ekonomiska resurser till berörda nämnder och omfattar alla äldreomsorgens verksamheter inom respektive nämnd. Modellen utgår från det nya förslaget till kommunal kostnadsutjämning och baseras på två variabler; ålder och civilstånd. Modellen är framtagen för att på övergripande nivå fördela ekonomiska resurser mellan berörda nämnder. Fördelning av resurser enligt modellen påverkar inte utformningen av det enskilda stödet. Modellen påverkar inte heller den interna fördelningen av ekonomiska resurser inom respektive nämnd Remissvar har inkommit från vuxennämnden, Torshälla stas nämnd och jämställdhetsutskottet. Kommunala pensionärsrådet har avstått från att lämna svar. Vuxennämnden förespråkar en modell byggd på vårdtyngd, kommunledningskontoret anser dock att detta inte är en lämplig modell. Införande av en modell för demografisk resursfördelning innebär med det ökande antalet äldre ett ökat behov av ekonomiska resurser som måste finansieras av kommunen som helhet Förslaget ökar kommunens förutsättningar att tillgodose behov enligt de krav som ställs utifrån lagstiftning och föreskrifter. Det ger även bättre möjligheter till en långsiktig planering utifrån de ekonomiska effekterna av befolkningsförändringar. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Jari Puustinen (M), Nils Brown (M) samt Maria Mauritzon (C) återremiss av ärendet.

15 15(74) Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt yrkar ändring av punkt 2 enligt följande: - Modellen ska utvärderas mot slutet av nästa mandatperiod under Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkanden om återremiss. Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall kommunledningskontorets förslag. Maria Cherguis (V) yrkande om ändring av punkt 2 i kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta ställning till kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag med ändring av punkt 2 i förslaget.

16 16(74) KSKF/2013: Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag Beslut Förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med miljoner kronor. 2. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning. 3. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut till de kommunala företagen med ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas det borgensbelopp som kommunen vid vart tillfälle tecknat för respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas de interna lån som kommunen vid vart tillfälle ingått med respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar. Särskilt yttrande Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det enligt kommunstyrelsens reglemente 8 - Delegation från kommunfullmäktige framgår att kommunstyrelsen vid behov kan ta upp lån

17 17(74) inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. Dessutom kan kommunstyrelsen låna ut till samt ingå borgen för de kommunala företagen inom ramen för av fullmäktige beslutad årlig limit. Under oktober 2013 begärdes uppgifter in från de kommunala företagen avseende uppskattad lånevolym vid årsskiftet samt behov av nyupplåning under De kommunala företagens inrapporterade volymer ger följande fördelning: Bedömd lånevolym *) Bedömd nyupplåning Total limit Företag Eskilstuna kommunföretag AB 715 mkr 100 mkr 815 mkr Eskilstuna Bad AB 20 mkr 0 mkr 20 mkr Parken Zoo i Eskilstuna AB 115 mkr 25 mkr 140 mkr Eskilstuna Energi och Miljö AB mkr 250 mkr mkr (inklusive dotterbolag) Eskilstuna Kommunfastigheter AB mkr 600 mkr mkr Torshälla Fastighets AB 336 mkr 70 mkr 406 mkr Eskilstuna Jernmanufaktur AB 3 mkr 4 mkr 7 mkr Summa mnkr mkr mkr *) Inklusive beviljad intern checkkredit. Den totala limiten om miljoner kronor utgör summan av interna lån och borgen. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och borgenshandlingar. Eskilstuna kommun bedöms behöva nyupplåna 250 miljoner kronor för den egna verksamheten under Genom upplåning via internbanken eller genom kommunal borgen sker upplåning på ett för kommunkoncernen mest förmånligt ekonomiskt sätt till lägsta möjliga kostnad, vilket långsiktigt stärker kommunkoncernens ekonomi. Samtlig upplåning i kommunkoncernens företag är affärsmässigt driven och sammantaget utgör dessa företag en väsentlig tillgång både verksamhetsmässigt och ekonomiskt för Eskilstuna kommun. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

18 18(74) KSKF/2013: Gemensam handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska beredningens och näringslivsberedningens arbete Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Handlingsplanen antas som en riktlinje som visar de åtgärder som ska vidtas i kommunkoncernen för att uppfylla fullmäktigeberedningarnas rapporter. 2. Beslut om finansiering utöver redan tilldelade kostnadsramar fattas av kommunfullmäktige i beslut om kompletterande årsplan för Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet att inte bifalla tilläggsyrkandet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det är viktigt att hela den kommunala organisationen prioriterar en förbättring av näringslivsklimatet. Dessutom behövs kraftfulla åtgärder för att ge dem som står utanför arbetslivet möjlighet att få jobb. Därför beslutade kommunfullmäktige i Årsplan 2014 att en handlingsplan skulle utarbetas hösten 2013 utifrån de näringslivspolitiska och arbetsmarknadspolitiska beredningarnas rapporter. Arbetet med planen har nu genomförts av kommunledningskontoret och processutvecklingsgruppen för näringsliv och arbete i nära samverkan med intressenter från kommunens förvaltningar och bolag. Arbetet har genomförts i seminarieform med mycket aktivt deltagande från alla. Det har resulterat i en konkret plan, som visar vad som redan är på gång och vilka nya åtaganden som behöver uppfyllas (åtagande, aktiviteter, resultatmål, ansvar, tid, beräknad kostnad). Handlingsplanen omfattar åtgärder för att främja befintliga företag och organisationer,

19 19(74) främja etableringar, stimulera nyföretagande, tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder, tillhandahålla yrkesutbildningar, utveckla lärande, omsorg, normer och värden i skolan Alla åtgärder, som behövs för att genom handlingsplanen uppfylla rapporterna från fullmäktigeberedningarna, ryms inte i hittills tilldelade kostnadsramar. Beslut om finansiering utöver redan tilldelade kostnadsramar fattas av kommunfullmäktige i beslut om kompletterande årsplan för Yrkanden Lotta Jonsson (KD) yrkar, med instämmande från Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M), Monica Wikberg (M) samt Nils Brown (M) bifall till kommunledningskontorets förslag samt yrkar på ett tillägg enligt följande: - att de av Alliansen i Eskilstuna tidigare inlämnade tilläggsyrkanden till arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska beredningarnas rapporter tas med i handlingsplanen (bilaga B) Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på Lotta Jonssons (KD) med fleras tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall kommunledningskontorets förslag. Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om bifall till förslag om tilläggsyrkanden. Ordförande finner först att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till tilläggsyrkanden ställs mot avslag till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag om tilläggsyrkanden.

20 20(74) KSKF/2012: Svar på motion om entreprenörsjobb Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Motionens förslag kommer att vägas in i den handlingsplan som nu utarbetas med arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska beredningarnas rapporter som grund. Reservation Maria Mauritzon (C) reserverar sim mot beslutet att avslå motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige den 24 oktober 2012 föreslår Christina Andersson (C), som ett alternativ till traditionella sommarjobb att kommunfullmäktige beslutar satsa på entreprenörsjobb för unga feriearbetare genom att ekonomiskt stödja unga entreprenörer att starta eget företag. Dessutom att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunledningskontoret att ta fram riktlinjer för entreprenörsjobb i kommunen. - Genom att satsa på ungas entreprenörsanda kan unga istället för att bli tilldelade ett sommarjobb av kommunen starta ett eget företag. Detta kan de göra med hjälp av ett startbidrag från kommunen, en introduktionskurs i att starta eget samt handledare som bistår med stöd under sommaren; skriver motionären. Arbetsmarknads- och familjenämnden ställer sig mycket positiv till syftet med motionens förslag, men framhåller samtidigt att det är viktigt att utreda förutsättningarna innan beslut tas och räknar upp ett antal frågor som närmare måste utredas före beslut. Nämnden föreslår att motionen avslås. Pia Bernthling (C), reserverade sig mot nämndens beslut. Eskilstunas största problem är den höga arbetslösheten. På uppdrag av kommunfullmäktige har en arbetsmarknadspolitisk beredning och en näringslivspolitisk beredning allsidigt belyst frågeområdet. De har i sina rapporter väckt en rad förslag för att skapa fler arbeten och minska arbetslösheten; bland annat åtgärder för att förbättra ungdomars situation på arbetsmarknaden. Under

21 21(74) hösten 2013 utformas nu en handlingsplan som visar hur förslagen i beredningarnas rapporter kan förverkligas. Christina Anderssons (C) förslag i motionen tas också med som en möjlig åtgärd i förslaget till handlingsplan, men förslaget måste utredas vidare och vägas mot andra förslag i handlingsplanen. Preliminärt beräknas att ett entreprenörsprogram för ungdomar sommaren 2014 skulle kosta cirka kronor; en kostnad som inte ryms inom befintlig ekonomisk ram. Minskad arbetslöshet är avgörande för en hållbar utveckling av Eskilstuna. Många åtgärder behövs. Om bidrag till entreprenörskap för unga är en angelägen åtgärd får slutligt prövas när förslaget vägs samman med andra förslag i handlingsplanen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Mauritzon (C) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Mauritzon (C) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande att motionen anses besvarad.

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-18 1 (14) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Monica

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 16:00 16.40 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-19 Sida 1(11) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan Klockan 13:00-15:40 KFN/2015:/281 ande Mona Kanaan (S), ordförande Annelie Klavins Nyström (M), ej närvarande 16-20 Anette Stavehaug (V) Martin Gunnarsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-05-27

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(79) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:25-16:30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S) ersätter Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Torshälla stads nämnd 2010-10-05

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Torshälla stads nämnd 2010-10-05 Torshälla stads nämnd 1(9) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Brogatan 13, klockan 14.30-15.35 ande Aino Blomgren (S) ordförande Lena Hellberg (S) Therese Huru (S) Peter Andersson (S) ersätter Roland

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer