Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26"

Transkript

1 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15: Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Lars Andersson (S) Magnus Arreflod (MP) Utses att justera Justeringens plats och tid Monica Wikberg (M) Måndagen den 2 december 2013, kommunstyrelsens kansli, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Monica Wikberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(74) Annelie Klavins Nyström (M) Maria Buco (FP) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Annika Tjernström, HR direktör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Eva Norberg, kommunikationsdirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Marie Johansson Saati, kommunsekreterare

3 3(74) KSKF/2013:1 329 Val till kommunala uppdrag 2013 Beslut 1. Nedanstående avsägelser godkänns: Maria Cherguis (V) avsägelse som ledamot tillika ordförande i styrgrupp för folkhälsa, ledamot i juryn för demokratipriset, ledamot tillika ordförande i Jämställdhetsutskottet, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott samt ledamot i kommunstyrelsens personalutskott att gälla från och med den 1 december Joel Hambergs (V) avsägelse som ledamot i natur- och vattenvårdsberedningen, ledamot tillika vice ordförande i rådet för funktionshindersfrågor, ledamot tillika ordförande i kommunala invandrarrådet, ledamot i kommunala pensionärsrådet samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla från och med den 1 december Maria Mauritzons (C) avsägelse som ledamot i miljöutskottet och som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla från och med den 28 november Till nedanstående uppdrag väljs: Juryn för demokratipriset, till och med den 31 december 2014 Ledamot Vakant (V) efter Maria Chergui (V) Jämställdhetsutskottet, till och med den 31 december 2014 Ledamot tillika ordförande Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Kommunala invandrarrådet, till och med den 31 december 2014 Ordförande Maria Forsberg (V) efter Joel Hamberg (V) Ledamot Marcus Helgestrand (V) efter Joel Hamberg (V) Kommunala pensionärsrådet, till och med den 31 december 2014 Ledamot Maria Forsberg (V)

4 4(74) efter Joel Hamberg (V) Kommunstyrelsens arbetsutskott, till och med den 31 december 2014 Ersättare Arne Jonsson (C) efter Maria Mauritzon (C) Ledamot Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Ersättare Vakant (V) efter Joel Hamberg (V) Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, till och med den 31 december 2014 Ledamot Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Kommunstyrelsens personalutskott, till och med den 31 december 2014 Ledamot Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Miljöutskottet, till och med den 31 december Ledamot Arne Jonsson (C) efter Maria Mauritzon (C) Natur- och vattenvårdsberedning, till och med den 31 december 2014 Ledamot Maria Forsberg (V) efter Joel Hamberg (V) Rådet för funktionshindersfrågor, till och med den 31 december 2014 Ledamot tillika vice ordförande Maria Forsberg (V) efter Joel Hamberg (V) Styrgrupp för folkhälsa, till och med den 31 december 2014 Ledamot tillika ordförande Joel Hamberg (V) efter Maria Chergui (V) Ärendebeskrivning Maria Chergui (V) har i skrivelse daterad den 21 november 2013 avsagt sig uppdragen som ledamot tillika ordförande i styrgrupp för folkhälsa, ledamot i juryn för demokratipriset, ledamot tillika ordförande i Jämställdhetsutskottet, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott samt ledamot i kommunstyrelsens personalutskott att gälla från och med den 1 december 2013.

5 5(74) Joel Hamberg (V) har i skrivelse daterad den 24 november 2013 avsagt sig uppdragen som ledamot i natur- och vattenvårdsberedningen, ledamot tillika vice ordförande i rådet för funktionshindersfrågor, ledamot tillika ordförande i kommunala invandrarrådet, ledamot i kommunala pensionärsrådet samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla från och med den 1 december Maria Mauritzon (C) har i skrivelse daterad den 19 november 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott och som ledamot i Miljöutskottet att gälla från och med den 28 november Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar att val till Trygga Eskilstuna utgår då nytt förslag till beslut kommer att läggas fram under pågående kommunstyrelsesammanträde, i ärende Förslag till ny organisation för Trygga Eskilstuna. Beslutet skickas till: Berörda förtroendevalda KoU HR/löneservice för kännedom Kommunala rådet för funktionshinder, för kännedom Natur- och vattenvårdsberedningen, för kännedom Styrgruppen för folkhälsa, för kännedom Kommunala pensionärsrådet, för kännedom Kommunala invandrarådet, för kännedom Juryn för demokratipriset, för kännedom

6 6(74) KSKF/2013: Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan 2014 Beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014 antas. 2. För kommunstyrelsen särskilt avsatta budgetregleringsposter i Årsplan 2014 avseende Näringslivsutveckling (3,0 mnkr.), Ortsutveckling (2,5 mnkr.), Kretsloppspark (2,5 mnkr.), Samhällskontraktet (5,0 mnkr.), samt Trailblazer (0,6 mnkr.); totalt 13,6 miljoner kronor, överförs direkt till kommunstyrelsens budgetram från och med Budgetregleringsposterna för Näringslivsutveckling samt Ortsutveckling, kräver efter överföringen till kommunstyrelsens budgetram särskilda kommunstyrelsebeslut för användning. Förslag skrivs fram som särskilt ärende innan verkställighet delegeras till kommunledningskontoret. 4. Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med punkt 3 ovan. Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 11 november 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2014 har tagits fram av kommunledningskontoret. Åtaganden och budget för 2014 finns i bilagd rapport i ärendet. En budgetteknisk förändring föreslås så att de i Årsplanen för 2014 särskilt avsatta budgetregleringsposterna för kommunstyrelsens verksamhet (totalt 17,8 miljoner kronor) överförs direkt till kommunstyrelsens budgetram, med krav på att särskilda

7 7(74) kommunstyrelsebeslut för användning krävs avseende anslagen för Ekologisk utveckling, Grön omställning, Näringslivsutveckling samt Ortsutveckling. Årsplanens budgetregleringspost Kommunstyrelsens allmänna anslag, innehållande 5,6 miljoner kronor omfattas inte av överföringen till kommunstyrelsens/kommunledningskontorets budgetram. För ianspråktagande av pengar inom detta anslag krävs att särskilda ärenden skrivs fram och beslut i specifik fråga tas av kommunstyrelsen. Sammanträdet ajourneras klockan 15:15-15:20. Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar på följande ändring: Ekologisk omställning samt Grön omställning utgår i punkt 1 samt punkt 2 i kommunledningskontorets förslag. I övrigt yrkar han bifall till kommunledningskontorets förslag. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt till Magnus Johanssons (MP) ändringsyrkanden. Jari Puustinen (M) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Nils Brown (M) samt Monica Wikberg (M) bifall till moderaternas, folkpartiets, centerpartiets samt kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen. Jari Puustinen (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med Magnus Johanssons (MP) förslag till ändring av punkt 2 samt punkt 3. Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall till moderaternas, folkpartiets, centerpartiets samt kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen.

8 8(74) Jari Puustinens (M) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag med Magnus Johanssons (MP) ändringar i punkt 2 samt punkt 3. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

9 9(74) KSKF/2013: Logistikrapport 2013 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets rapport godkänns. 2. Styrgruppen för logistikutbyggnaden kan avsluta sitt uppdrag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 14 november 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att styrgruppen för kommunens logistikutbyggnad har gett kommunledningskontoret i uppdrag att sammanställa en rapport som speglar läge och status avseende styrgruppens uppdrag att hålla samman Eskilstuna kommuns logistiksatsning. Rapporten behandlar läget avseende utbyggnad vid Eskilstuna Kombiterminal (EKT) i Folkesta, samt vid Eskilstuna Logistikpark (ELP) i Kjula. Efter behandling i kommunfullmäktige begär styrgruppen för logistikutbyggnaden att få avsluta sitt uppdrag. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

10 10(74) KSKF/2013: Förslag till reviderade riktlinjer för inköp och användning av fordon inom Eskilstuna kommunkoncern - utrustning med GPS Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Fordonsenheten på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen får i uppdrag att installera GPS-system i kommunens samtliga fordon. 2. Fordonsansvarig på Eskilstuna Energi & Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo AB, Eskilstuna Bad AB och Munktell Science Park/Eskilstuna Jernmanufaktur AB får i uppdrag att installera GPS-system i sina fordon. Varje bolag ska utse administratör/-er för uppgifterna. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunkoncern successivt ska byta ut fossila drivmedel mot biogas, etanol och el till Personbilstransporterna ska också minska med 20 procent till Elektroniska körjournaler underlättar uppföljningen av hur långt fordonen körs och vilket bränsle de tankas med. Dessa data rapporteras även in till Energimyndigheten genom den årliga uppföljningen av energieffektiviseringsstödet. Idag görs detta arbete manuellt. För att åstadkomma elektroniska körjournaler ska GPS-system installeras i samtliga fordon. Därför behöver nu riktlinjerna för inköp och användning av fordon inom kommunkoncernen, fastställda av kommunfullmäktige den 29 januari 2009, 7, uppdateras. Kommunledningskontoret har utrett de juridiska aspekterna kring införandet av elektroniska körjournaler eftersom GPS-system innebär behandling av personuppgifter. Utöver att det måste finnas godtagbara ändamål för tillämpning av positioneringsteknik krävs även bland annat följande:

11 11(74) Anställda som använder ett fordon med GPS-positionering måste i förväg vara tydligt informerade om detta. Det ska framgå vad uppgifterna ska användas till och ändamålen måste preciseras och inte vara för allmänt hållna. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att informationen når alla berörda. Inga uppgifter från positioneringen får lagras längre än vad det i det enskilda fallets syfte medger. Endast de personer som i sitt dagliga arbete behöver positioneringsuppgifter, skall ha tillgång till dessa och en lättillgänglig användarhistorik måste finnas. Utifrån de juridiska rekommendationerna och erfarenheter från andra offentliga aktörer, föreslås att riktlinjerna, punkt F, uppdateras med följande som rör GPSsystem: - Arbetsmarknads- och familjenämnden ansvarar för att GPS finns i samtliga fordon som hanteras av Fordonsenheten. Eskilstuna Energi & Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo AB, Eskilstuna Bad AB och Munktell Science Park/Eskilstuna Jernmanufaktur AB ansvarar för att GPS finns i samtliga fordon inom respektive bolag. - Syftet är att införa elektronisk körjournal för att underlätta uppföljningen av bränsleförbrukning och körda mil - Lagring av data sker i upp till sex månader och gallring inom den tidsramen sker vid behov - Arbetsmarknads- och familjenämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som rör kommunens fordon och chef för AMA samt chef för - Fordonsenheten är administratörer av uppgifterna. Kostnaden för att installera GPS i fordonen ingår i fordonshyran. - Styrelsen i respektive bolag är personuppgiftsansvarig för uppgifter som rör bolagets personuppgifter och ansvarar för att utse administratör/-er av uppgifterna - Samtliga förvaltningschefer och VD på varje bolag ansvarar för att informationen om att GPS införs når medarbetarna. Fordonsenheten på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen samt fordonsansvarig på varje bolag ansvarar för att dekal och informationsblad om syftet med GPS finns i varje fordon. Inga andra än administratörerna av systemet kommer att ha tillgång till informationen. Endast i undantagsfall, vid en olycka eller om det föreligger misstanke om allvarligt brott, till exempel att fordonet blir stulet, får systemet användas för att kunna lokalisera ett fordon.

12 12(74) Riktlinjerna har också uppdaterats med aktuella benämningar på det strategiska målet Ekologisk uthållighet. Ärendet har samverkats i Centrala samverkansgruppen. Information om att fordonet är utrustat med GPS-positionering kommer att finnas på en dekal i varje fordon och på ett informationsblad i handskfacket. Kostnaderna för GPS-utrustningen i de kommunala fordonen täcks av den bilhyra som fordonsenheten tar ut. Installation av GPS-system i kommunkoncernens fordon leder till en förenklad uppföljning av bränsleförbrukning och körda mil per fordon. Därigenom underlättas analysen av vilka insatser som behövs för att nå målet i Klimatplanen att kommunkoncernen ska vara oberoende av fossila bränslen år Uppföljningen av körda mil och bränsleförbrukning kopplat till varje fordon kommer att effektiviseras betydligt med den elektroniska körjournal som GPSsystem ger. Då slipper varje förare skriva körjournal manuellt och tid frigörs till annat. Uppföljningen av statistik sker på ett ställe och onödiga mellanhänder undviks. Dessutom innebär databasen FRIDA att det blir lättare att hitta uppgifter om t ex andel miljöbilar i kommunkoncernen, eftersom dessa uppgifter kommer att bli tillgängliga digitalt. Det spar tid och personalresurser eftersom aktuell statistik alltid kan hämtas därifrån. Yrkanden Jimmy Jansson (S) samt Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

13 13(74) KSKF/2013: Ny resursfördelningsmodell för äldreomsorgen Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Införa resursfördelningsmodell för äldreomsorgen från och med Modellen ska utvärderas mot slutet av nästa mandatperiod under Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Deltar ej i beslutet Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) deltar ej i beslutet om kommunledningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober har minoritetsåterremiss skett av ärendet för ytterligare beredning bland annat utifrån möjligheterna att väga in vårdtyngd. Rubriceringen av ärendet är till del missvisande en bättre benämning är Modell för ekonomisk kompensation för demografiska förändringar. Modellen innebär att hänsyn tas till kommande demografiska förändringar baserade på erhållna befolkningsprognoser. I samband med beslut om årsplan för kommande år sker justering av de ekonomiska ramarna för berörda nämnder baserat på effekten av de demografiska förändringarna. Fördelningen av ekonomiska resurser till olika verksamheter avgör därefter respektive förvaltning. Kommunledningskontoret bedömer att ett system med ersättning utifrån vårdtyngd kräver uppbyggnad av central kompetens avseende löpande bedömning av aktuell

14 14(74) vårdtyngd och fördelning av ersättning mellan olika insatser (särskilt boende, hemtjänst, förebyggande med mera). Vårdtyngden varierar även över tid och svår att koppla till framtida demografisk utveckling. Det finns risk att en modell med vårdtyngd riskerar att bli kostnadsdrivande då det fokuserar på de personer som beviljats insatser och inte beaktar det viktiga förbyggande arbetet tillräckligt. Det är viktigt att nämnder har såväl möjlighet som incitament att arbeta med förebyggande insatser som med en mix av olika vårdinsatser. En ny modell för resursfördelning mellan kommunfullmäktige och vuxennämnden och Torshälla stads nämnd avseende äldreomsorgen införs. Modellen är framtagen för att på övergripande nivå utifrån demografiska förändringar fördela ekonomiska resurser till berörda nämnder och omfattar alla äldreomsorgens verksamheter inom respektive nämnd. Modellen utgår från det nya förslaget till kommunal kostnadsutjämning och baseras på två variabler; ålder och civilstånd. Modellen är framtagen för att på övergripande nivå fördela ekonomiska resurser mellan berörda nämnder. Fördelning av resurser enligt modellen påverkar inte utformningen av det enskilda stödet. Modellen påverkar inte heller den interna fördelningen av ekonomiska resurser inom respektive nämnd Remissvar har inkommit från vuxennämnden, Torshälla stas nämnd och jämställdhetsutskottet. Kommunala pensionärsrådet har avstått från att lämna svar. Vuxennämnden förespråkar en modell byggd på vårdtyngd, kommunledningskontoret anser dock att detta inte är en lämplig modell. Införande av en modell för demografisk resursfördelning innebär med det ökande antalet äldre ett ökat behov av ekonomiska resurser som måste finansieras av kommunen som helhet Förslaget ökar kommunens förutsättningar att tillgodose behov enligt de krav som ställs utifrån lagstiftning och föreskrifter. Det ger även bättre möjligheter till en långsiktig planering utifrån de ekonomiska effekterna av befolkningsförändringar. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar, med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Jari Puustinen (M), Nils Brown (M) samt Maria Mauritzon (C) återremiss av ärendet.

15 15(74) Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt yrkar ändring av punkt 2 enligt följande: - Modellen ska utvärderas mot slutet av nästa mandatperiod under Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkanden om återremiss. Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall kommunledningskontorets förslag. Maria Cherguis (V) yrkande om ändring av punkt 2 i kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta ställning till kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag med ändring av punkt 2 i förslaget.

16 16(74) KSKF/2013: Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag Beslut Förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med miljoner kronor. 2. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning. 3. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut till de kommunala företagen med ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas det borgensbelopp som kommunen vid vart tillfälle tecknat för respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas de interna lån som kommunen vid vart tillfälle ingått med respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar. Särskilt yttrande Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det enligt kommunstyrelsens reglemente 8 - Delegation från kommunfullmäktige framgår att kommunstyrelsen vid behov kan ta upp lån

17 17(74) inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. Dessutom kan kommunstyrelsen låna ut till samt ingå borgen för de kommunala företagen inom ramen för av fullmäktige beslutad årlig limit. Under oktober 2013 begärdes uppgifter in från de kommunala företagen avseende uppskattad lånevolym vid årsskiftet samt behov av nyupplåning under De kommunala företagens inrapporterade volymer ger följande fördelning: Bedömd lånevolym *) Bedömd nyupplåning Total limit Företag Eskilstuna kommunföretag AB 715 mkr 100 mkr 815 mkr Eskilstuna Bad AB 20 mkr 0 mkr 20 mkr Parken Zoo i Eskilstuna AB 115 mkr 25 mkr 140 mkr Eskilstuna Energi och Miljö AB mkr 250 mkr mkr (inklusive dotterbolag) Eskilstuna Kommunfastigheter AB mkr 600 mkr mkr Torshälla Fastighets AB 336 mkr 70 mkr 406 mkr Eskilstuna Jernmanufaktur AB 3 mkr 4 mkr 7 mkr Summa mnkr mkr mkr *) Inklusive beviljad intern checkkredit. Den totala limiten om miljoner kronor utgör summan av interna lån och borgen. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och borgenshandlingar. Eskilstuna kommun bedöms behöva nyupplåna 250 miljoner kronor för den egna verksamheten under Genom upplåning via internbanken eller genom kommunal borgen sker upplåning på ett för kommunkoncernen mest förmånligt ekonomiskt sätt till lägsta möjliga kostnad, vilket långsiktigt stärker kommunkoncernens ekonomi. Samtlig upplåning i kommunkoncernens företag är affärsmässigt driven och sammantaget utgör dessa företag en väsentlig tillgång både verksamhetsmässigt och ekonomiskt för Eskilstuna kommun. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

18 18(74) KSKF/2013: Gemensam handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska beredningens och näringslivsberedningens arbete Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Handlingsplanen antas som en riktlinje som visar de åtgärder som ska vidtas i kommunkoncernen för att uppfylla fullmäktigeberedningarnas rapporter. 2. Beslut om finansiering utöver redan tilldelade kostnadsramar fattas av kommunfullmäktige i beslut om kompletterande årsplan för Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet att inte bifalla tilläggsyrkandet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det är viktigt att hela den kommunala organisationen prioriterar en förbättring av näringslivsklimatet. Dessutom behövs kraftfulla åtgärder för att ge dem som står utanför arbetslivet möjlighet att få jobb. Därför beslutade kommunfullmäktige i Årsplan 2014 att en handlingsplan skulle utarbetas hösten 2013 utifrån de näringslivspolitiska och arbetsmarknadspolitiska beredningarnas rapporter. Arbetet med planen har nu genomförts av kommunledningskontoret och processutvecklingsgruppen för näringsliv och arbete i nära samverkan med intressenter från kommunens förvaltningar och bolag. Arbetet har genomförts i seminarieform med mycket aktivt deltagande från alla. Det har resulterat i en konkret plan, som visar vad som redan är på gång och vilka nya åtaganden som behöver uppfyllas (åtagande, aktiviteter, resultatmål, ansvar, tid, beräknad kostnad). Handlingsplanen omfattar åtgärder för att främja befintliga företag och organisationer,

19 19(74) främja etableringar, stimulera nyföretagande, tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder, tillhandahålla yrkesutbildningar, utveckla lärande, omsorg, normer och värden i skolan Alla åtgärder, som behövs för att genom handlingsplanen uppfylla rapporterna från fullmäktigeberedningarna, ryms inte i hittills tilldelade kostnadsramar. Beslut om finansiering utöver redan tilldelade kostnadsramar fattas av kommunfullmäktige i beslut om kompletterande årsplan för Yrkanden Lotta Jonsson (KD) yrkar, med instämmande från Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M), Monica Wikberg (M) samt Nils Brown (M) bifall till kommunledningskontorets förslag samt yrkar på ett tillägg enligt följande: - att de av Alliansen i Eskilstuna tidigare inlämnade tilläggsyrkanden till arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska beredningarnas rapporter tas med i handlingsplanen (bilaga B) Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på Lotta Jonssons (KD) med fleras tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall kommunledningskontorets förslag. Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om bifall till förslag om tilläggsyrkanden. Ordförande finner först att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till tilläggsyrkanden ställs mot avslag till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag om tilläggsyrkanden.

20 20(74) KSKF/2012: Svar på motion om entreprenörsjobb Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Motionens förslag kommer att vägas in i den handlingsplan som nu utarbetas med arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska beredningarnas rapporter som grund. Reservation Maria Mauritzon (C) reserverar sim mot beslutet att avslå motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige den 24 oktober 2012 föreslår Christina Andersson (C), som ett alternativ till traditionella sommarjobb att kommunfullmäktige beslutar satsa på entreprenörsjobb för unga feriearbetare genom att ekonomiskt stödja unga entreprenörer att starta eget företag. Dessutom att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunledningskontoret att ta fram riktlinjer för entreprenörsjobb i kommunen. - Genom att satsa på ungas entreprenörsanda kan unga istället för att bli tilldelade ett sommarjobb av kommunen starta ett eget företag. Detta kan de göra med hjälp av ett startbidrag från kommunen, en introduktionskurs i att starta eget samt handledare som bistår med stöd under sommaren; skriver motionären. Arbetsmarknads- och familjenämnden ställer sig mycket positiv till syftet med motionens förslag, men framhåller samtidigt att det är viktigt att utreda förutsättningarna innan beslut tas och räknar upp ett antal frågor som närmare måste utredas före beslut. Nämnden föreslår att motionen avslås. Pia Bernthling (C), reserverade sig mot nämndens beslut. Eskilstunas största problem är den höga arbetslösheten. På uppdrag av kommunfullmäktige har en arbetsmarknadspolitisk beredning och en näringslivspolitisk beredning allsidigt belyst frågeområdet. De har i sina rapporter väckt en rad förslag för att skapa fler arbeten och minska arbetslösheten; bland annat åtgärder för att förbättra ungdomars situation på arbetsmarknaden. Under

21 21(74) hösten 2013 utformas nu en handlingsplan som visar hur förslagen i beredningarnas rapporter kan förverkligas. Christina Anderssons (C) förslag i motionen tas också med som en möjlig åtgärd i förslaget till handlingsplan, men förslaget måste utredas vidare och vägas mot andra förslag i handlingsplanen. Preliminärt beräknas att ett entreprenörsprogram för ungdomar sommaren 2014 skulle kosta cirka kronor; en kostnad som inte ryms inom befintlig ekonomisk ram. Minskad arbetslöshet är avgörande för en hållbar utveckling av Eskilstuna. Många åtgärder behövs. Om bidrag till entreprenörskap för unga är en angelägen åtgärd får slutligt prövas när förslaget vägs samman med andra förslag i handlingsplanen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Mauritzon (C) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Mauritzon (C) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande att motionen anses besvarad.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer