Datainspektionens styrdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datainspektionens styrdokument"

Transkript

1 Datainspektionens styrdokument Datainspektionen Verksamhetsplan 2009 Fastställd den 20 januari 2009 (dnr )

2 Inledning... 3 Datainspektionens uppdrag... 3 Instruktionen... 3 Regleringsbrevet för Omvärlden... 4 Teknikutveckling och tillämpningar... 4 Ny lagstiftning... 5 Inriktning m.m Viktiga områden Arbetssätt... 7 Behandling av personuppgifter... 8 Sprida medvetenhet och väcka debatt... 8 Förmedla kunskap och ge råd och hjälp... 9 Förebygga fel och missbruk Granska och åstadkomma rättelse Följa och beskriva utvecklingen på IT området Internationellt arbete Deltagande i nätverk Kreditupplysnings och inkassoverksamhet Sprida medvetenhet och väcka debatt Förmedla kunskap och ge råd och hjälp Förebygga fel och missbruk Granska och åstadkomma rättelse Övriga aktiviteter Medarbetarfrågor Kompetenshöjande åtgärder Arbetsverktyg och arbetssätt...21

3 Inledning Verksamhetsplanen är inte en fullständig översikt över samtliga arbetsuppgifter inom myndigheten. Planen upptar framförallt de särskilda aktiviteter utöver löpande arbete som är planerade inom områden där inspektionen tar egna initiativ eller har behov av att fastlägga tydliga ambitionsnivåer. Datainspektionens uppdrag Instruktionen Datainspektionens uppgift är att vara tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen (1998:204) och tillstånds och tillsynsmyndighet enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182). Vidare framgår bl.a. av instruktionen att Datainspektionen särskilt ska inrikta sin verksamhet på att informera om gällande regler, ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, samt följa och beskriva utvecklingen på IT området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. Datainspektionen ska även vara tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, fullgöra de förpliktelser som nämns i artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter när det gäller att lämna uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till konventionen, vara nationell tillsynsmyndighet enligt artikel 23 i konventionen om upprättande av europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), och artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (TIS konventionen). 3 Regleringsbrevet för 2009 Av regleringsbrevet framgår bl.a. följande. Verksamhet Datainspektionen ska sträva efter att upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Fokus ska läggas på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor. Beträffande Mål och återrapporteringskrav anges att:

4 4 Datainspektionen ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivet mål samt till de uppgifter som framgår av förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. Redovisningen ska göras enligt den statistikindelning som myndigheten använder. Datainspektionen ska redovisa vilka insatser som gjorts för att bidra till utvecklingen av en elektronisk förvaltning. Datainspektionen ska redovisa omfattningen av myndighetens arbete med att svara på remisser och delta i kommittéer. Av redovisningen ska den tid och de resurser som myndigheten använder till detta arbete framgå. Beträffande Organisationsstyrning anges att: Datainspektionen ska redovisa myndighetens insatser för att säkerställa en god personalförsörjning samt för att förebygga ohälsa. Omvärlden Datainspektionen ska följa utvecklingen inom IT området när det gäller integritet och ny teknik. Här följer några aktuella exempel på teknikutveckling och systemutveckling Teknikutveckling och tillämpningar Användningen av biometri i identifierings och autentiseringssyfte fortsätter att utvecklas och tas i bruk. Bevakningskameror på arbetsplatser, i hyreshus, i skolor etc. fortsätter att öka. Kameror som kan känna igen ansikten och fånga upp misstänka rörelsemönster utvecklas. Portabla enheter (t.ex. digitalkameror, mp3 spelare, portabla hårddiskar, USB minnen, handdatorer och mobiltelefoner) får allt större datalagringskapacitet, vilket ökar risken för att stora datamängder kommer på avvägar. RFID (Radio Frequency Identification) används för att identifiera personer och olika typer av betaltjänster. Teknik och system för positionering får ökad användning och spridning. Förbättrade söktjänster för att sammanställa ostrukturerade data fortsätter att utvecklas, liksom möjligheten att söka i stora informationsmängder. Skillnaden mellan strukturerad och ostrukturerad information minskar.

5 Distribuerade tjänster används mer och mer för databehandling som tidigare utfördes lokalt. Det påverkar de personuppgiftsansvarigas möjlighet till kontroll över personuppgifter. 5 System för ökat informationsutbyte mellan myndigheter utvecklas, vilket medför att fler användare får tillgång till en ökad mängd personuppgifter. Arbetet fortskrider med att förverkliga visionerna om en sammanhållen e förvaltning. Arbetet kring sammanhållna journaler och ökat utbyte av patientuppgifter mellan olika vårdgivare fortsätter. Kommuner kopplas ihop med sjukvårdsnäten. Det internationella tull och polissamarbetet medför krav på ökat utbyte av personuppgifter. Implementeringen av trafikdatalagringsdirektivet fortskrider. Elektroniska spår som lämnas i samband med elektronisk kommunikation, t.ex. telefonsamtal, e post och Internetanvändning ska sparas och användas så att man i efterhand ska kunna utreda vilka som har kommunicerat. Möjligheterna och försöken till s.k. id stöld kan förväntas öka. Det kan förstärka tendensen att i allt högre utsträckning identifiera människor. Utvecklingen av Internetpublicering medför att fler personuppgifter sprids, vilket i sin tur ökar risken för att enskildas personliga integritet kränks. Anonymiseringstjänster för Internet vidareutvecklas och får ökad spridning, vilket kan innebära risker för den personliga integriteten. Kreditupplysningstjänster via SMS och på Internet utvecklas vidare. Internationaliseringen medför att personuppgifter sprids utanför Sverige. Till exempel vill multinationella bolag överföra och samla personuppgifter centralt i organisationen. Ny lagstiftning som kan påverka vårt arbete Lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet träder i kraft den 1 januari 2009 (skyldighet för operatörerna fr.o.m. den 1 oktober 2009). Proposition om ytterligare integritetsskyddsgarantier planeras. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kommer sannolikt att få ett särskilt regeringsuppdrag. En ny polisdatalag är under beredning i Justitiedepartementet. En proposition under våren är sannolik. Ett betänkande om åklagarnas personuppgiftsbehandling har remitterats.

6 6 Ny lagstiftning om utökat informationsutbyte mellan vissa myndigheter trädde i kraft den 1 januari Bland annat finns däri regler om hur en ny åtkomst hos socialnämnderna till uppgifter hos Skatteverket och Försäkringskassan ska vara begränsad tekniskt. EG förordningen (767/2008) om informationssystemet för viseringar (VIS) trädde i kraft den 2 september Driftssättning av VIS beräknas till den 29 maj En departementspromemoria bereds för att identifiera författningsförändringar nationellt. Datainspektionen avses få nya uppgifter. Lagstiftning om lagring av trafikdata för brottsbekämpning (SOU 2007:76) bereds f.n. inom Justitiedepartementet. Proposition om ändringar i KuL kan komma under våren (beloppsbegränsningar och KuL:s tillämpning på grundlagsskyddade medier). Lagstiftning för genomförande av tredje penningtvättdirektivet föreslås träda i kraft den 15 mars 2009 (prop. 2008/09:70). Datainspektionen förutsätts göra behövliga undantag från PuL, bl.a. avseende OFAC listan. Ny lagstiftning för genomförande av IPRED direktivet föreslås träda i kraft under våren. Datainspektionen har meddelat undantag för två organisationer som behandlar uppgifter om lagöverträdelser (IP nummer). Undantagen gäller till dess att ny lagstiftning som tillåter sådan behandling föreslås träda i kraft. Datainspektionen kan behöva genomföra tillsyn över dessa verksamheter under året. Patientdatalagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och kräver fortsatta insatser från inspektionen. För apoteksverksamheten förväntas ny lagstiftning under En lagrådsremiss beslutades den 8 december och propositioner om omreglering av apoteksmarknaden, ändring i lagen om läkemedelsförteckning samt detaljhandel med vissa receptfria läkemedel bereds i socialdepartementet. Integritetsskyddskommitténs överväganden (SOU 2008:3) om bl.a. Datainspektionens roll bereds i Justitiedepartementet. En omarbetad sekretesslag träder i kraft den 30 juni En proposition om en ny socialförsäkringsbalk bereds i socialdepartementet. Inriktning m.m. I likhet med de senaste åren är Datainspektionens övergripande strategi 2009 att synliggöra integritetsfrågorna i samhället. Uppmärksamhet i media är därför en avgörande framgångsfaktor. För att få uppmärksamhet måste vi ha något att berätta. Vi hämtar våra berättelser från inspektioner, beslut och rapporter, som har ett allmänt intresse. Ambitionen är att öka antalet berättelser 2009.

7 Med tanke på den explosionsartade ökningen av portabla, mycket kraftfulla enheter samt satsningen på e förvaltning ska säkerhetsfrågorna särskilt uppmärksammas i våra tillsynsärenden. 7 I övrigt ska vi uppnå målen för verksamheten genom att: sprida medvetenhet och väcka debatt förmedla kunskap och ge råd och hjälp förebygga fel och missbruk granska och åstadkomma rättelse Dessutom ska vi följa och beskriva utvecklingen på IT området samt delta i internationellt samarbete och nätverk inom Sverige. Viktiga områden 2009 Följande områden där behandling av personuppgifter förekommer är särskilt viktiga under året: Brottsbekämpning E förvaltning Hälso och sjukvård Internet Försvarets radioanstalts verksamhet Arbetsliv Arbetssätt Kommunikation En väl fungerande kommunikation är en grundförutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag framgångsrikt. Kommunikationen med omvärlden ska därför ses som en del i vår kärnverksamhet. Myndighetsutövning En central uppgift är att vi i vår tillsynsverksamhet ska tolka och tillämpa reglerna i personuppgiftslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen. Proaktivt arbetssätt Vi arbetar dessutom proaktivt bl.a. genom att: uppmärksamma behovet av nya eller ändrade författningar, påverka centrala aktörer, delta i nätverk, gå ut i massmedia, ta egna initiativ till inspektioner, slå larm om konsekvenserna av viss IT utveckling, göra omvärldsanalyser, ge råd i utvecklingsarbete, och bedriva riktad utbildning. Prioritera

8 8 I samhället utförs varje dag en ofantlig mängd personuppgiftsbehandlingar. Vår stora utmaning är att på bästa sätt ta vara på de tämligen begränsade personella och ekonomiska resurserna. Vi måste därför försöka begränsa våra insatser beträffande arbetsuppgifter som inte är prioriterade och som inte heller kan användas för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället. Samverka med andra Vi ska aktivt samverka med det omgivande samhället kring frågor om personlig integritet. Inspektionens samverkansarbete ska bedrivas på alla nivåer. Arbetet ska inriktas på att etablera nätverk med andra och särskilt vad avser bidrag till utveckling av e förvaltningen. Våga vara tydlig Vi ska alltid sträva mot att vara tydliga i våra beslut, i svar på förfrågningar och i andra ärenden samt i övrigt i våra kontakter med medborgarna. Visa öppenhet De som kontaktar oss ska mötas av största möjliga öppenhet och alla på Datainspektionen har ansvar för att dela med sig av information. Vara tillgänglig Det ska vara lätt att få kontakt med rätt person på inspektionen och information ska lämnas så snabbt som möjligt. Analysera Vi ska öka vår förmåga att analysera effekterna av verksamheten. Behandling av personuppgifter Sprida medvetenhet och väcka debatt Mål Allmänheten är medveten om risker och rättigheter när personuppgifter behandlas. Vi ska få massmedia att uppmärksamma frågorna. Vi ska producera berättelser som ger underlag för pressreleaser. Medierna ska få god service och vi ska bidra till att skapa en aktiv och levande debatt om integritetsfrågor. Vår webbplats ska vara ständigt aktuell, lättillgänglig och lättläst. Den ska också uppfylla de krav på innehåll, tillgänglighet och medborgarservice som ställs på e förvaltning. Vi ska ha ett callcenter som besvarar frågor med anknytning till vårt uppdrag.

9 Vi ska också se till att de personuppgiftsansvariga fullgör PuL:s krav på information till allmänheten (se vidare under Granska och åstadkomma rättelse ). 9 Aktiviteter Producera 4 5 pressreleaser per månad. (S) Vidareutveckla webbplatsens funktioner enligt särskild plan. (S) Publicera minst tre debattinlägg i lämpliga medier. (S) Publicera studien Unga och integritet. (S) klart senast 31 januari. Klart. Ta fram förslag till aktiviteter för Dataskyddsdagen (S) klart senast 30 november Utveckla webbplatsens ungdomssidor, Kränkt.se. (S) klart december Utveckla Integritet i fokus på webbplatsen. (S)klart senast 30 juni Förmedla kunskap och ge råd och hjälp Mål Personuppgiftsansvariga, personuppgiftsombud och andra som behandlar personuppgifter har de kunskaper de behöver för att kunna ta sitt ansvar. På vår webbplats ska det finnas svar på de flesta standardfrågor. Vi ska producera informationsbroschyrer, informationsblad och rapporter om aktuella frågor och områden. Trycksakerna ska hållas uppdaterade och finnas tillgängliga på webbplatsen. Vi ska ha en särskild kontaktperson för personuppgiftsombud. Vi ska utbilda personuppgiftsansvariga, personuppgiftsombud och andra som behandlar personuppgifter genom att anordna kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser. Uppdragsföreläsningar genomförs i mån av resurser. Intäkterna av utbildningsverksamheten ska täcka de totala kostnaderna. (1,2 Mkr 2009) Vi ska ha ett callcenter som besvarar frågor med anknytning till vårt uppdrag. Vi ska också besvara komplicerade frågor och lämna samrådsyttranden till personuppgiftsombud.

10 Begärda samråd besvaras inom en månad. 10 Vi ska hjälpa organisationer att ta fram branschöverenskommelser. Aktiviteter, webbplatsen Ta fram temasida om patientdatalagen på webbplatsen. (V, S) klart 31 oktober Publicera samrådsyttranden på webbplatsen (rutiner + genomförande). (S) klart 31 maj Publicera beslut på webben (rutiner + genomförande). (S) klart december Ta fram rutiner för FAQ på webben. (V, S) Ta fram rutiner för att kvalitetssäkra webbplatsen. (S, Komm.) klart 31 maj Aktiviteter, trycksaker Ge ut fyra nummer av Magazin Direkt. (S) Gör en plan för ny tidning 2010.(GD) klart senast 31 oktober Publicera en årskrönika, Integritetsåret (S) klart januari. Klart Förbered Integritetsåret (S) klart december Ta fram en informationsbroschyr om patientdatalagen. (V, S) Ta fram frågor och svar om tredjelandsöverföring på webbplatsen. (MA, S) klart 28 februari Ta fram en förstudie till en mer omfattande information om tredjelandsöverföring. (MA, S) klart senast 30 april Ta fram informationsblad om information enligt PuL. (S) klart senast 28 februari Utred de allmänna råden om information enligt PuL(cj) Uppdatera nr 12, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen. (S) klart senast 30 april Uppdatera nr 16, Personregistrering i Sverige. (S) klart 28 februari Uppdatera PuL och känsliga personuppgifter i forskningen. (V) klart senast 30 april

11 Uppdatera Personuppgifter i forskningen (med SoS och SCB). (V) klart senast 30 april 11 Aktiviteter, föreläsningar och konferenser Sex PuO seminarier steg 1 (varav två riktade mot personuppgiftsombud i offentlig sektor, två riktade mot personuppgiftsombud i privat sektor och två riktade mot personuppgiftsombud såväl inom offentlig som privat sektor) Två PuO seminarier steg 2 (riktade mot personuppgiftsombud såväl inom offentlig som privat sektor) Tre seminarier ompatientdatalagen (i Malmö, Göteborg och Stockholm) Två kurser om personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet Två kurser om personuppgiftslagen för multinationella företag Utarbeta gemensamma presentationsmallar och tillgängliggöra exempel på talarmanus (V) klart senast 30 april Gå igenom och uppdatera gruppövningsfrågor för PuO seminarier steg 1. (V) klart senast 31 mars Utarbeta administrativa rutiner och checklistor för utbildningsverksamheten. (V) klart senast 30 juni Utred och utarbeta ett nytt kursupplägg för PuO seminarier steg 1 som innebär att en allmän PuL kurs integreras i steg 1 seminarierna. (V) klart senast 31 augusti Anordna två möten för att utvärdera utbildningsverksamheten (i december och juni). (V) Inled varje utbildningstermin med en kickoff (i februari och september). (V) Aktiviteter, branschöverenskommelser Undersök förutsättningarna för en branschöverenskommelse om hur elektroniska färdbevis ska användas i kollektivtrafiken. (N) klart 30 september Hjälp fastighetsbranschen att ta fram en branschöverenskommelse om kameraövervakning i flerfamiljshus. (N) klart 30 september Aktiviteter, förfrågningar och samråd

12 12 Enkla förfrågningar hanteras av callcentret och besvaras inom tre arbetsdagar. Om frågan kräver särskild utredning och inte kan besvaras inom tre arbetsdagar ska frågeställaren få besked om detta inom samma tid. Övriga förfrågningar besvaras inom två månader. Begärda samråd besvaras inom en månad. Förebygga fel och missbruk Mål Integriteten beaktas i lagar och regler. Aktörer på Internet beaktar integriteten. Den som planerar särskilt känsliga behandlingar får förhandsbesked. Vid förfrågan om att delta i utredningar ska vi prioritera de utredningar som ger mest effekt för integritetsskyddet. Om nödvändig sakkunskap redan finns i utredningen eller det annars är tillräckligt att utredningen samråder med Datainspektionen ska deltagande i utredningen avböjas. Remisser och delningar granskas främst utifrån Datainspektionens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Synpunkter begränsas till frågor av väsentlig betydelse för integritetsskyddet. Ambitionen är inte att ge fullständigt utformade alternativa förslag när problem uppmärksammats. Vid behov ska vi själva eller i samarbete med andra arbeta fram föreskrifter. Begäran om förhandskontroller ska avgöras inom tre veckor. Vi ska bidra till utvecklingen av en effektiv och rättssäker e förvaltning genom att särskilt bevaka enskildas personliga integritet på följande sätt: Uppmärksamma både dataskyddsregler och sekretessregler eftersom de påverkar integritetsskyddet. Prioritera i enlighet med regleringsbrevet och tillsynspolicyn. Fokus ska ligga på känsliga områden, nya företeelser och områden där risken för missbruk är särskilt stor. Vid lagstiftningsarbete ska behovet av informationsutbyte myndigheter emellan analyseras noga. Om det är fråga om rutinmässigt informationsutbyte bör utbytet bygga på en reglerad uppgiftsskyldighet. För att vi ska få fram vårt budskap ska vi sträva efter gå från att vara felsökare till att vara medspelare. Vi bör tydligt tala om när vi tycker att något är gjort på ett bra sätt, inte bara vara tysta i de delar vi inte har någon kritik. Internetfrågor hanteras enligt en särskild policy som ger vägledning för i vilka fall tillsyn ska inledas när det gäller publicering av personuppgifter på Internet.

13 13 Aktiviteter, kommittéarbete Vi deltar i följande utredningar: Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07) Socialtjänstdatautredningen (S 2007:09) 2008 års kameraövervakningsutredning (Ju 2008:04) E offentlighetskommittén (Ju 2008:06) Vägtrafikregisterutredningen (N 2008:04) Biobanksutredningen (S 2008:08) Aktiviteter, remisser och delningar Inkomna remisser och delningar behandlas enligt strategin Aktiviteter, föreskrifter I lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och säkerhetstjänst ges Datainspektionen rätt att meddela föreskrifter, efter samråd med Försvarsmakten om personuppgiftsombudets förteckningar.kontakt tas med Försvarsmakten senast den 31 mars ( MA). Trafikuppgiftsutredningen föreslår att PTS som tillsynsmyndighet ska utfärda närmare föreskrifter om säkerheten kring de trafikuppgifter som operatörerna inom elektronisk kommunikation ska lagra. Föreskrifterna ska tas fram i samråd med bl.a. Datainspektionen. (MA). Vi ska utreda behovet av, och eventuellt utfärda generella föreskrifter om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen att behandla personuppgifter om lagöverträdelser för personuppgiftsansvariga som omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Avrapportering (N) senast 31 augusti Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Föreskrifterna ska tas fram efter samråd med Datainspektionen. Det kan påverka inspektionens arbete under (MA) Läkemedelsverket har föreslagits att i samråd med Datainspektionen ta fram föreskrifter med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden. (V) Aktiviteter, förhandskontroller

14 14 Aktualisera frågan om inskränkning av skyldigheten att anmäla behandling av personuppgifter om genetiska anlag för förhandskontroll. (V) klart senast 31 mars. Aktiviteter, e förvaltning Bevaka utvecklingen av e förvaltning med anledning av regeringens handlingsplan. (MA) klart december Fördjupa samarbetet med centrala aktörer t.ex. E delegationen och statssekreterargruppen. (MA) klart december Inled ett samarbete med Sambruk. (MA) klart december Fördjupa samarbetet med Sveriges kommuner och landsting för att sprida kunskaper om dataskyddsreglerna. (MA) klart senast 31 maj Ta fram punkter som är viktiga för integritetsskyddet och som vi bör kontrollera och framhålla i alla ärenden som rör e förvaltning. (MA) klart senast 30 juni Ta fram en modell för omvärldsbevakning rörande e förvaltning. Avrapportering. (MA) klart senast 31 mars Erbjud stöd till leverantörer av IT stöd inom e förvaltning för att sprida kunskap om dataskyddsreglerna (MA, V) klart december Aktiviteter, Internet Undersök förutsättningarna för att etablera rutiner för hur abusefunktioner på Internet hanterar klagomål från enskilda. (N) klart senast 30 april Utred hur reglerna i PuL förhåller sig till grundlag när personuppgifter tillhandahålls över Internet från en databas med utgivningsbevis samt belys de integritetsproblem som detta kan orsaka. ( cj tar fram direktiv) klart senast 30 juni. Se över informationsbladet kränkt på nätet. (S) klart senast 30 april. Utarbeta en strategi för arbete med Internetrelaterade frågor. (GD) klart senast 31 mars. Driv några representativa ärenden som belyser integritetsproblem på Internet. Löpande (N) klart december. Ta fram förslag på tänkbara aktiviteter som riktas mot ungdomar. (S) klart senast 30 april. Granska och åstadkomma rättelse

15 Mål De personuppgiftsansvariga följer lagar och regler 15 Datainspektionen har hela landet som arbetsfält men vare sig kan eller bör kontrollera allt. Som framgår av regleringsbrevet ska särskilt fokus läggas på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor. Resurserna ska maximeras på beslut, inspektioner och rapporter som har ett allmänt intresse. Massmedieperspektiv ska finnas redan när ett tillsynsprojekt inleds. Egeninitierade inspektioner ska göras inom områden där nya tekniker används, som kan ha betydelse för den personliga integriteten. Egeninitierade inspektioner ska även göras på områden där stora förändringar pågår och där Datainspektionen kan påverka på ett tidigt stadium, t.ex. e förvaltning. Härmed avses både ärenden som har väckts av enskilda och områden som vi bedömt angelägna att bevaka. Förutom i förväg planerad tillsyn ska det finnas utrymme för oplanerade inspektioner och planerad tillsyn som är initierad av klagomål. Myndighetsövergripande tillsynsområden kommer under 2009 att vara e förvaltning, brottsbekämpning och kameraövervakning. De operativa teamens tillsynsaktiviteter kommer under året att avse bl.a. hanteringen av personuppgifter inom hälso och sjukvården, brottsbekämpande verksamhet, e förvaltning, branscher som måste följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering samt arbetslivet. Tillsynsärenden ska om möjligt avgöras en månad efter det att ärendet är färdigkommunicerat, dock alltid inom sex månader från det att ärendet diariefördes. Klagomål ska vara avslutade inom tre månader Aktiviteter Tillsyn enligt särskild plan Inspektera åtminstone tre nya företeelser under Respektive team tar fram sina preciserade tillsynsplaner under januari månad. Utarbeta en plan för hur Datainspektionens uppdrag avseende FRA ska genomföras. (MA) klart senast 31 mars Förutom i förväg planerad tillsyn finns utrymme för oplanerade inspektioner och tillsyn initierad av klagomål. Följa och beskriva utvecklingen på IT-området

16 Mål Vi har god överblick över utvecklingen och har dokumenterat det. 16 Vi bevakar omvärlden kontinuerligt genom att delta i nationella och internationella konferenser, kurser och seminarier. Vi studerar nyhetsflödet i tidningar, tidskrifter och på webben. Vi bjuder in externa föreläsare. Aktiviteter Anordna fyra föreläsningar av inbjudna forskare. (S) två på våren och två på hösten Utarbeta minst tre interna IT blad. (V, MA) klart senast 31 december Erbjud kontakter med systemleverantörer. (MA, V, N) klart senast 31 december Följ MSB:s arbete med informationssäkerhet. Följ arbetet med utvecklingen av e legitimationer. (MA, V, N) klart december Internationellt arbete Mål Erfarenheter från det internationella arbetet förbättrar våra möjligheter att lösa vårt uppdrag på hemmaplan. Vi påverkar utvecklingen inom EU. Vi ska koncentrera arbetet på frågor som kan ha nationell betydelse och varje år, i respektive grupp, välja ut några sådana frågor. Samspel mellan det nationella och internationella arbetet ska eftersträvas. Vi ska i första hand inrikta vårt internationella engagemang på de samarbetsorgan där vi måste delta. Det är obligatoriskt att delta i Artikel 29 gruppen och de gemensamma tillsynsmyndigheterna för Europol, Schengen och Tullen. Vi deltar f.n. i tre arbetsgrupper under 29 gruppen: Enforcement subgroup, Technical subgroup och Medical Data subgroup. Vi ska också delta i konferenserna (internationella, EU datacheferna och nordiska), Case Handling Workshop, Berlingruppen och Working Party on Police and Justice. Detsamma gäller nordiskt handläggarmöte respektive teknikermöte samt samrådsmöten om tillsyn över Eurodac (f.n. två gånger per år back to back med Working Party on Police and Justice). Andra internationella kontakter, som enkäter och förfrågningar av allmän natur från bl.a. forskare, ska av resursskäl inte föranleda omfattande utredningar eller detaljerade svar.

17 17 Aktiviteter 29 gruppen (GD och cj representerar DI). Nationellt förbereds dessa möten i huvudsak av V. Andra team deltar i den mån det uppstår frågor som särskilt berör dessa. (V och cj) Schengen JSA (DI representeras av MA). Möten förbereds på nationell nivå av dem som deltar. (MA och cj) Europol JSB och Överklagandekommittén (DI representeras av MA). Möten förbereds på nationell nivå av dem som deltar. (MA och cj) Customs Information System JSA. (MA och cj) Case Handling Workshop Deltagare utses för varje möte. (V, N, MA och cj) Den internationella arbetsgruppen Berlingruppen. ( cj) Working Party on Police and Justice. (MA och cj) Eurodac. (MA och cj) Håll två interna seminarier om det internationella arbetet, ett på våren och ett på hösten. (V) Gör ett urval av WP dokument och domar från Luxemburg och Strasbourg sökbara i Nykos. (MA, S) klart senast 31 augusti Arrangera Nordiska datachefsmötet i Stockholm. (V) klart 31 maj Deltagande i nätverk Mål Nätverket känner till de rättsliga förutsättningarna för personuppgiftsbehandling. Vi har samsyn i dataskyddsfrågor och gränserna mellan myndigheternas tillsynsansvar är klara. Vi fångar upp utvecklingstendenser som ger oss bättre möjligheter att lösa vårt uppdrag. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer i lämpliga konstellationer och i former som passar respektive samarbete. Aktiviteter Vi samverkar med Finansinspektionen, Post och telestyrelsen (PTS), E delegationen, Konsumentverket (KoV), Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Landsting, Sjukvårdsrådgivningen,

18 18 Läkemedelsverket, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, (BRÅ), Migrationsverket, RIF kansliet, etikprövningsnämnderna och Rikspolisstyrelsen. Beträffande PTS och KoV avser samarbetet även gemensam beredning av 29 gruppsärenden. Kreditupplysnings- och inkassoverksamhet Sprida medvetenhet och väcka debatt Mål Allmänheten är medveten om risker och rättigheter när det gäller kreditupplysningsinformation och inkassokrav Se sidan 8 Aktiviteter Se sidan 9 Förmedla kunskap och ge råd och hjälp Mål Ansvariga inom kreditupplysnings och inkassoverksamhet har de kunskaper de behöver för att kunna ta sitt ansvar. På vår webbplats ska det finnas svar på de flesta standardfrågor. Vi ska producera informationsbroschyrer, informationsblad och rapporter om aktuella frågor och områden. Trycksakerna ska hållas uppdaterade och finnas tillgängliga på webbplatsen. Vi ska utbilda ansvariga och andra som arbetar med kreditupplysning och inkasso genom att anordna kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser. Uppdragsföreläsningar genomförs i mån av resurser. Intäkterna av utbildningsverksamheten ska täcka de totala kostnaderna. Vi ska ha ett callcenter som besvarar frågor med anknytning till vårt uppdrag. Aktiviteter, webbplatsen

19 Se sidan 10 Ta fram ytterligare frågor och svar om KuL. (N) klart december 19 Aktiviteter, trycksaker Uppdatera informationsbroschyren nr 15, Värt att veta om kreditupplysning. (S) klart december Aktiviteter, föreläsningar och konferenser Två kurser om personuppgiftslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen (i Göteborg och Stockholm). (N) Aktiviteter, förfrågningar Enkla förfrågningar hanteras av callcentret och besvaras inom tre arbetsdagar. Om frågan kräver särskild utredning och inte kan besvaras inom tre arbetsdagar ska frågeställaren få besked om detta inom samma tid. Övriga förfrågningar besvaras inom två månader. Förebygga fel och missbruk Mål Integriteten beaktas i lagar och regler. Tillståndsgivningen medför att ansvariga och andra som arbetar med kreditupplysning och inkasso följer reglerna och iakttar god sed. Se sidan 12. Aktiviteter, remisser och delningar Inkomna remisser och delningar behandlas enligt strategin. (N) Aktiviteter, tillstånd Ansökningar om tillstånd att få bedriva inkassoverksamhet och kreditupplysningsverksamhet avgörs inom tre månader. (N) Granska och åstadkomma rättelse (Inkasso) Mål Ansvariga och andra som arbetar med inkasso följer lagar och regler. Tillsynsärenden avgörs en månad efter det att ärendet är färdigkommunicerat, dock alltid inom sex månader från det att ärendet diariefördes.

20 20 Klagomålsärenden avgörs inom tre månader. Aktiviteter Den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet inspekteras på plats inom sex månader från dagen då verksamheten påbörjas. Tillsynsärenden där kritik har riktats mot inkassoföretaget följs upp antingen på plats eller genom skrivbordsinspektioner. Förutom i förväg planerad tillsyn finns utrymme för oplanerade inspektioner och tillsyn initierad av klagomål. Tillsynsplanen fastställs under januari månad. Granska och åstadkomma rättelse (Kreditupplysning) Mål Ansvariga och andra som arbetar med kreditupplysning följer lagar och regler. Tillsynsärenden avgörs en månad efter det att ärendet är färdigkommunicerat, dock alltid inom sex månader från det att ärendet diariefördes. Klagomålsärenden avgörs inom tre månader. Aktiviteter Den som har fått tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inspekteras på plats inom sex månader från dagen då verksamheten påbörjas. (N) Tillsynsärenden där kritik har riktats mot kreditupplysningsföretaget följs upp antingen på plats eller genom skrivbordsinspektioner. (N) Förutom i förväg planerad tillsyn finns utrymme för oplanerade inspektioner och tillsyn initierad av klagomål. Tillsynsplanen fastställes under januari månad. Vi bjuder in till branschmöte på kreditupplysningsområdet under förutsättning att föreslagna ändringar i kreditupplysningslagen träder i kraft under året. (N) Övriga aktiviteter Medarbetarfrågor Varje team inklusive ledningsteamet ska genomföra en teambuilding aktivitet. (LT). klart senast 31 juli Se över frågan om flexstämpling. (S) klart senast 30 september

Datainspektionens verksamhetsplan 2010

Datainspektionens verksamhetsplan 2010 Datainspektionens styrdokument 2010-02-05 Datainspektionens verksamhetsplan 2010 Fastställd den 15 januari 2009 (dnr 41-2010) Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Läs mer

Datainspektionen Verksamhetsplan 2008 Fastställd den 19 december 2007 (dnr 1359-2007)

Datainspektionen Verksamhetsplan 2008 Fastställd den 19 december 2007 (dnr 1359-2007) Datainspektionenn Verksamhetsplan 2008 Fastställd den 19 december 2007 (dnr 1359-2007) December 2007 Verksamhetsplanen för 2008 Denna verksamhetsplan har i stort sett samma inriktning som de senaste årens.

Läs mer

Datainspektionens verksamhetsplan 2012

Datainspektionens verksamhetsplan 2012 Datainspektionens styrdokument Datainspektionens verksamhetsplan 2012 Fastställd den 2 januari 2012 (dnr 00007-2012) Ett samhälle där den personliga integriteten värnas och är i balans med andra grundläggande

Läs mer

Datainspektionens verksamhetsplan 2011

Datainspektionens verksamhetsplan 2011 Datainspektionens styrdokument 2011-01-31 Datainspektionens verksamhetsplan 2011 Fastställd den 17 januari (dnr 54-2011) Ett samhälle där den personliga integriteten värnas och är i balans med andra grundläggande

Läs mer

Vi skyddar ditt privatliv i IT-samhället

Vi skyddar ditt privatliv i IT-samhället Vi skyddar ditt privatliv i IT-samhället En myndighet som skyddar ditt privatliv Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som verkar för att skydda människors privatliv i IT-samhället. Behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2014. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2014. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2014 Datainspektionen. Årsredovisning 2014. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Yttrande Diarienr 1 (6) 2016-10-21 1360-2016 Ert diarienr Ju2016/04398/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 31 oktober 2012

Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 31 oktober 2012 PM 2012: RVII (Dnr 001-1132/2012) Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 31 oktober 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av Promemoria 2016-12-05 Utbildningsdepartementet Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Sammanfattning Lagen (2013:794) om

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-11-16 Dnr 71-2016 Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater en förnyad granskning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Kommittédirektiv Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Dir. 2016:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (7) 2016-08-29 Handläggare Ann-Marie Nyberg 08-508 270 95 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten?

Hur står det till med den personliga integriteten? Hur står det till med den personliga integriteten? en kartläggning av Integritetskommittén Delbetänkande av Integritetskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:41 Sammanfattning Inledning För att kunna ta del

Läs mer

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m.

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. Yttrande Diarienr 1(7) 2016-09-15 1082-2016 Ert diarienr 4.1.1-14967/2016 Socialstyrelsen via e post Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering

Läs mer

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 37-2013 Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR 1 SAMMANFATTNING Det centrala

Läs mer

Integritetsskydd - igår, idag, imorgon. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg

Integritetsskydd - igår, idag, imorgon. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Integritetsskydd - igår, idag, imorgon Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Innehåll 1. Framväxten av integritetsskyddslagstiftningen 2. EU:s dataskyddsförordning 3. Grunderna i personuppgiftslagen Att

Läs mer

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING Föreståndare, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet Juristkonsult Tfn 08-654 94 62 soren@sorenoman.se, www.sorenoman.se

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg. Erik Janzon Datainspektionen

Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg. Erik Janzon Datainspektionen Datainspektionens granskningar av integritetsskyddet inom vård och omsorg Erik Janzon Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Digitala vinster & digitala risker Integritet

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2008. Tryckt hos Lenanders Grafiska i Kalmar (33484), i mars 2009 på Arctic Volume FSC-certifierat papper.

Datainspektionen. Årsredovisning 2008. Tryckt hos Lenanders Grafiska i Kalmar (33484), i mars 2009 på Arctic Volume FSC-certifierat papper. Datainspektionen Årsredovisning 2008 Datainspektionen. Årsredovisning 2008. Tryckt hos Lenanders Grafiska i Kalmar (33484), i mars 2009 på Arctic Volume FSC-certifierat papper. Miljömärkt trycksak 341

Läs mer

Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Stockholm

Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Stockholm Yttrande Diarienr 1(6) 2016-02-05 Dnr 1977-2015 Ert diarienr Dnr U2015/04800/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Datum Diarienr 2014-03-18 195-2014 Centrala studiestödsnämnden - CSN 851 82 Sundsvall Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Bakgrund

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarlagstiftning Dir. 2001:108 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2001. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Helén Lindqvist Nivå Avdelningen två för nätsäkerhet Nivå tre helen.lindqvist@pts.se Nivå fyra» Nivå

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

EU:s allmänna dataskyddsförordning - hur förbereder man sig? SNS 8 april Elisabeth Wallin, Jurist, Datainspektionen

EU:s allmänna dataskyddsförordning - hur förbereder man sig? SNS 8 april Elisabeth Wallin, Jurist, Datainspektionen EU:s allmänna dataskyddsförordning - hur förbereder man sig? SNS 8 april 2016 Elisabeth Wallin, Jurist, Datainspektionen Vad händer 2018? EU:s allmänna dataskyddsförordning ersätter dataskyddsdirektivet

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) ISF1007, v1.1, 2015-09-22 REMISSVAR 1 (5) Datum Diarienummer 2015-11-16 2015-87 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Nils Sjöblom 103 33 Stockholm Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Inspektionen för

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-08-28 902-2015 Ert diarienr Ju2015/3153/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Avdelningen egen regi Tjänsteutlåtande DNR1.5.1.-406/2014 Sida 1 (7) 2014-09-04 Handläggare Cecilia Schönewald Telefon: 08-508 14 061 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2012. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2012. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2012 Datainspektionen. Årsredovisning 2012. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:87

Regeringens proposition 2014/15:87 Regeringens proposition 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Prop. 2014/15:87 Regeringen överlämnar

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 756-2011 Socialnämnden Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Förändrad handläggning av medborgarfö r- slag

Förändrad handläggning av medborgarfö r- slag SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1399-2012-1.2.1. 2013-03-27 Handläggare: Maud Beijner Telefon: 508 13 054 Handläggare: Agneta Pernu Olofsson Telefon:

Läs mer

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Yttrande Dnr 2008-06-04 446-2008 Ert Dnr Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Läs mer

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36)

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36) Yttrande Diarienr 1 (5) 2016-09-06 932-2016 Ert diarienr UD2016/08402/PLAN Regeringskansliet Utrikesdepartementet Planeringsstaben 103 39 Stockholm Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls-

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR INFÖR DATASKYDDSFÖRORDNINGENS IKRAFTTRÄDANDE

FRÅGOR OCH SVAR INFÖR DATASKYDDSFÖRORDNINGENS IKRAFTTRÄDANDE FRÅGOR OCH SVAR INFÖR DATASKYDDSFÖRORDNINGENS IKRAFTTRÄDANDE 28 september 2017 1 ALLMÄNT OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Nuvarande reglering för behandling av personuppgifter Den nuvarande regleringen för behandling

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning Länsstyrelsen den 8 november 2016 Elisabeth Jilderyd och Eva Maria Broberg Datainspektionen Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt

Läs mer

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02899/S3 EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution 1 Innehållsförteckning 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-05-11 376-2016 Ert diarienr N2015/08335/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud Välkomna till Datainspektionen Grundkurs i personuppgiftslagen Grundkurs för personuppgiftsombud Ulrika Bergström, Jonas Agnvall, Agneta Runmarker och Ranja Bunni 15-16 mars 2016 Grundkurs i personuppgiftslagen

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 21 september 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Christian Rimmerfeldt Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsjurist Per Blomberg Landstingsdirektör tf, Helena Söderquist ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Enligt revisionsplanen genomförs, på uppdrag

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Avtal LK 09-0

Avtal LK 09-0 1(6) Avtal om sammanhållen journalföring för privat vårdgivare Landstinget i Jönköpings län ges rätt att för privata vårdgivares räkning träffa avtal om sammanhållen journalföring. 1 PARTER ,

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Apoteksdatalagen (SOU 2008:28)

Apoteksdatalagen (SOU 2008:28) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Carina Landberg Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Apoteksdatalagen (SOU 2008:28) Ärendet Socialdepartementet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon , e-post

Datainspektionen. Årsredovisning Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon , e-post Datainspektionen Årsredovisning 2010 Datainspektionen. Årsredovisning 2010. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert.

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Beslut Diarienr 2013-03-15 1049-2012 Socialnämnden i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Datainspektionens

Läs mer