Datainspektionens styrdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datainspektionens styrdokument"

Transkript

1 Datainspektionens styrdokument Datainspektionen Verksamhetsplan 2009 Fastställd den 20 januari 2009 (dnr )

2 Inledning... 3 Datainspektionens uppdrag... 3 Instruktionen... 3 Regleringsbrevet för Omvärlden... 4 Teknikutveckling och tillämpningar... 4 Ny lagstiftning... 5 Inriktning m.m Viktiga områden Arbetssätt... 7 Behandling av personuppgifter... 8 Sprida medvetenhet och väcka debatt... 8 Förmedla kunskap och ge råd och hjälp... 9 Förebygga fel och missbruk Granska och åstadkomma rättelse Följa och beskriva utvecklingen på IT området Internationellt arbete Deltagande i nätverk Kreditupplysnings och inkassoverksamhet Sprida medvetenhet och väcka debatt Förmedla kunskap och ge råd och hjälp Förebygga fel och missbruk Granska och åstadkomma rättelse Övriga aktiviteter Medarbetarfrågor Kompetenshöjande åtgärder Arbetsverktyg och arbetssätt...21

3 Inledning Verksamhetsplanen är inte en fullständig översikt över samtliga arbetsuppgifter inom myndigheten. Planen upptar framförallt de särskilda aktiviteter utöver löpande arbete som är planerade inom områden där inspektionen tar egna initiativ eller har behov av att fastlägga tydliga ambitionsnivåer. Datainspektionens uppdrag Instruktionen Datainspektionens uppgift är att vara tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen (1998:204) och tillstånds och tillsynsmyndighet enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182). Vidare framgår bl.a. av instruktionen att Datainspektionen särskilt ska inrikta sin verksamhet på att informera om gällande regler, ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, samt följa och beskriva utvecklingen på IT området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. Datainspektionen ska även vara tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, fullgöra de förpliktelser som nämns i artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter när det gäller att lämna uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till konventionen, vara nationell tillsynsmyndighet enligt artikel 23 i konventionen om upprättande av europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), och artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (TIS konventionen). 3 Regleringsbrevet för 2009 Av regleringsbrevet framgår bl.a. följande. Verksamhet Datainspektionen ska sträva efter att upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Fokus ska läggas på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor. Beträffande Mål och återrapporteringskrav anges att:

4 4 Datainspektionen ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivet mål samt till de uppgifter som framgår av förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. Redovisningen ska göras enligt den statistikindelning som myndigheten använder. Datainspektionen ska redovisa vilka insatser som gjorts för att bidra till utvecklingen av en elektronisk förvaltning. Datainspektionen ska redovisa omfattningen av myndighetens arbete med att svara på remisser och delta i kommittéer. Av redovisningen ska den tid och de resurser som myndigheten använder till detta arbete framgå. Beträffande Organisationsstyrning anges att: Datainspektionen ska redovisa myndighetens insatser för att säkerställa en god personalförsörjning samt för att förebygga ohälsa. Omvärlden Datainspektionen ska följa utvecklingen inom IT området när det gäller integritet och ny teknik. Här följer några aktuella exempel på teknikutveckling och systemutveckling Teknikutveckling och tillämpningar Användningen av biometri i identifierings och autentiseringssyfte fortsätter att utvecklas och tas i bruk. Bevakningskameror på arbetsplatser, i hyreshus, i skolor etc. fortsätter att öka. Kameror som kan känna igen ansikten och fånga upp misstänka rörelsemönster utvecklas. Portabla enheter (t.ex. digitalkameror, mp3 spelare, portabla hårddiskar, USB minnen, handdatorer och mobiltelefoner) får allt större datalagringskapacitet, vilket ökar risken för att stora datamängder kommer på avvägar. RFID (Radio Frequency Identification) används för att identifiera personer och olika typer av betaltjänster. Teknik och system för positionering får ökad användning och spridning. Förbättrade söktjänster för att sammanställa ostrukturerade data fortsätter att utvecklas, liksom möjligheten att söka i stora informationsmängder. Skillnaden mellan strukturerad och ostrukturerad information minskar.

5 Distribuerade tjänster används mer och mer för databehandling som tidigare utfördes lokalt. Det påverkar de personuppgiftsansvarigas möjlighet till kontroll över personuppgifter. 5 System för ökat informationsutbyte mellan myndigheter utvecklas, vilket medför att fler användare får tillgång till en ökad mängd personuppgifter. Arbetet fortskrider med att förverkliga visionerna om en sammanhållen e förvaltning. Arbetet kring sammanhållna journaler och ökat utbyte av patientuppgifter mellan olika vårdgivare fortsätter. Kommuner kopplas ihop med sjukvårdsnäten. Det internationella tull och polissamarbetet medför krav på ökat utbyte av personuppgifter. Implementeringen av trafikdatalagringsdirektivet fortskrider. Elektroniska spår som lämnas i samband med elektronisk kommunikation, t.ex. telefonsamtal, e post och Internetanvändning ska sparas och användas så att man i efterhand ska kunna utreda vilka som har kommunicerat. Möjligheterna och försöken till s.k. id stöld kan förväntas öka. Det kan förstärka tendensen att i allt högre utsträckning identifiera människor. Utvecklingen av Internetpublicering medför att fler personuppgifter sprids, vilket i sin tur ökar risken för att enskildas personliga integritet kränks. Anonymiseringstjänster för Internet vidareutvecklas och får ökad spridning, vilket kan innebära risker för den personliga integriteten. Kreditupplysningstjänster via SMS och på Internet utvecklas vidare. Internationaliseringen medför att personuppgifter sprids utanför Sverige. Till exempel vill multinationella bolag överföra och samla personuppgifter centralt i organisationen. Ny lagstiftning som kan påverka vårt arbete Lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet träder i kraft den 1 januari 2009 (skyldighet för operatörerna fr.o.m. den 1 oktober 2009). Proposition om ytterligare integritetsskyddsgarantier planeras. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kommer sannolikt att få ett särskilt regeringsuppdrag. En ny polisdatalag är under beredning i Justitiedepartementet. En proposition under våren är sannolik. Ett betänkande om åklagarnas personuppgiftsbehandling har remitterats.

6 6 Ny lagstiftning om utökat informationsutbyte mellan vissa myndigheter trädde i kraft den 1 januari Bland annat finns däri regler om hur en ny åtkomst hos socialnämnderna till uppgifter hos Skatteverket och Försäkringskassan ska vara begränsad tekniskt. EG förordningen (767/2008) om informationssystemet för viseringar (VIS) trädde i kraft den 2 september Driftssättning av VIS beräknas till den 29 maj En departementspromemoria bereds för att identifiera författningsförändringar nationellt. Datainspektionen avses få nya uppgifter. Lagstiftning om lagring av trafikdata för brottsbekämpning (SOU 2007:76) bereds f.n. inom Justitiedepartementet. Proposition om ändringar i KuL kan komma under våren (beloppsbegränsningar och KuL:s tillämpning på grundlagsskyddade medier). Lagstiftning för genomförande av tredje penningtvättdirektivet föreslås träda i kraft den 15 mars 2009 (prop. 2008/09:70). Datainspektionen förutsätts göra behövliga undantag från PuL, bl.a. avseende OFAC listan. Ny lagstiftning för genomförande av IPRED direktivet föreslås träda i kraft under våren. Datainspektionen har meddelat undantag för två organisationer som behandlar uppgifter om lagöverträdelser (IP nummer). Undantagen gäller till dess att ny lagstiftning som tillåter sådan behandling föreslås träda i kraft. Datainspektionen kan behöva genomföra tillsyn över dessa verksamheter under året. Patientdatalagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och kräver fortsatta insatser från inspektionen. För apoteksverksamheten förväntas ny lagstiftning under En lagrådsremiss beslutades den 8 december och propositioner om omreglering av apoteksmarknaden, ändring i lagen om läkemedelsförteckning samt detaljhandel med vissa receptfria läkemedel bereds i socialdepartementet. Integritetsskyddskommitténs överväganden (SOU 2008:3) om bl.a. Datainspektionens roll bereds i Justitiedepartementet. En omarbetad sekretesslag träder i kraft den 30 juni En proposition om en ny socialförsäkringsbalk bereds i socialdepartementet. Inriktning m.m. I likhet med de senaste åren är Datainspektionens övergripande strategi 2009 att synliggöra integritetsfrågorna i samhället. Uppmärksamhet i media är därför en avgörande framgångsfaktor. För att få uppmärksamhet måste vi ha något att berätta. Vi hämtar våra berättelser från inspektioner, beslut och rapporter, som har ett allmänt intresse. Ambitionen är att öka antalet berättelser 2009.

7 Med tanke på den explosionsartade ökningen av portabla, mycket kraftfulla enheter samt satsningen på e förvaltning ska säkerhetsfrågorna särskilt uppmärksammas i våra tillsynsärenden. 7 I övrigt ska vi uppnå målen för verksamheten genom att: sprida medvetenhet och väcka debatt förmedla kunskap och ge råd och hjälp förebygga fel och missbruk granska och åstadkomma rättelse Dessutom ska vi följa och beskriva utvecklingen på IT området samt delta i internationellt samarbete och nätverk inom Sverige. Viktiga områden 2009 Följande områden där behandling av personuppgifter förekommer är särskilt viktiga under året: Brottsbekämpning E förvaltning Hälso och sjukvård Internet Försvarets radioanstalts verksamhet Arbetsliv Arbetssätt Kommunikation En väl fungerande kommunikation är en grundförutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag framgångsrikt. Kommunikationen med omvärlden ska därför ses som en del i vår kärnverksamhet. Myndighetsutövning En central uppgift är att vi i vår tillsynsverksamhet ska tolka och tillämpa reglerna i personuppgiftslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen. Proaktivt arbetssätt Vi arbetar dessutom proaktivt bl.a. genom att: uppmärksamma behovet av nya eller ändrade författningar, påverka centrala aktörer, delta i nätverk, gå ut i massmedia, ta egna initiativ till inspektioner, slå larm om konsekvenserna av viss IT utveckling, göra omvärldsanalyser, ge råd i utvecklingsarbete, och bedriva riktad utbildning. Prioritera

8 8 I samhället utförs varje dag en ofantlig mängd personuppgiftsbehandlingar. Vår stora utmaning är att på bästa sätt ta vara på de tämligen begränsade personella och ekonomiska resurserna. Vi måste därför försöka begränsa våra insatser beträffande arbetsuppgifter som inte är prioriterade och som inte heller kan användas för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället. Samverka med andra Vi ska aktivt samverka med det omgivande samhället kring frågor om personlig integritet. Inspektionens samverkansarbete ska bedrivas på alla nivåer. Arbetet ska inriktas på att etablera nätverk med andra och särskilt vad avser bidrag till utveckling av e förvaltningen. Våga vara tydlig Vi ska alltid sträva mot att vara tydliga i våra beslut, i svar på förfrågningar och i andra ärenden samt i övrigt i våra kontakter med medborgarna. Visa öppenhet De som kontaktar oss ska mötas av största möjliga öppenhet och alla på Datainspektionen har ansvar för att dela med sig av information. Vara tillgänglig Det ska vara lätt att få kontakt med rätt person på inspektionen och information ska lämnas så snabbt som möjligt. Analysera Vi ska öka vår förmåga att analysera effekterna av verksamheten. Behandling av personuppgifter Sprida medvetenhet och väcka debatt Mål Allmänheten är medveten om risker och rättigheter när personuppgifter behandlas. Vi ska få massmedia att uppmärksamma frågorna. Vi ska producera berättelser som ger underlag för pressreleaser. Medierna ska få god service och vi ska bidra till att skapa en aktiv och levande debatt om integritetsfrågor. Vår webbplats ska vara ständigt aktuell, lättillgänglig och lättläst. Den ska också uppfylla de krav på innehåll, tillgänglighet och medborgarservice som ställs på e förvaltning. Vi ska ha ett callcenter som besvarar frågor med anknytning till vårt uppdrag.

9 Vi ska också se till att de personuppgiftsansvariga fullgör PuL:s krav på information till allmänheten (se vidare under Granska och åstadkomma rättelse ). 9 Aktiviteter Producera 4 5 pressreleaser per månad. (S) Vidareutveckla webbplatsens funktioner enligt särskild plan. (S) Publicera minst tre debattinlägg i lämpliga medier. (S) Publicera studien Unga och integritet. (S) klart senast 31 januari. Klart. Ta fram förslag till aktiviteter för Dataskyddsdagen (S) klart senast 30 november Utveckla webbplatsens ungdomssidor, Kränkt.se. (S) klart december Utveckla Integritet i fokus på webbplatsen. (S)klart senast 30 juni Förmedla kunskap och ge råd och hjälp Mål Personuppgiftsansvariga, personuppgiftsombud och andra som behandlar personuppgifter har de kunskaper de behöver för att kunna ta sitt ansvar. På vår webbplats ska det finnas svar på de flesta standardfrågor. Vi ska producera informationsbroschyrer, informationsblad och rapporter om aktuella frågor och områden. Trycksakerna ska hållas uppdaterade och finnas tillgängliga på webbplatsen. Vi ska ha en särskild kontaktperson för personuppgiftsombud. Vi ska utbilda personuppgiftsansvariga, personuppgiftsombud och andra som behandlar personuppgifter genom att anordna kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser. Uppdragsföreläsningar genomförs i mån av resurser. Intäkterna av utbildningsverksamheten ska täcka de totala kostnaderna. (1,2 Mkr 2009) Vi ska ha ett callcenter som besvarar frågor med anknytning till vårt uppdrag. Vi ska också besvara komplicerade frågor och lämna samrådsyttranden till personuppgiftsombud.

10 Begärda samråd besvaras inom en månad. 10 Vi ska hjälpa organisationer att ta fram branschöverenskommelser. Aktiviteter, webbplatsen Ta fram temasida om patientdatalagen på webbplatsen. (V, S) klart 31 oktober Publicera samrådsyttranden på webbplatsen (rutiner + genomförande). (S) klart 31 maj Publicera beslut på webben (rutiner + genomförande). (S) klart december Ta fram rutiner för FAQ på webben. (V, S) Ta fram rutiner för att kvalitetssäkra webbplatsen. (S, Komm.) klart 31 maj Aktiviteter, trycksaker Ge ut fyra nummer av Magazin Direkt. (S) Gör en plan för ny tidning 2010.(GD) klart senast 31 oktober Publicera en årskrönika, Integritetsåret (S) klart januari. Klart Förbered Integritetsåret (S) klart december Ta fram en informationsbroschyr om patientdatalagen. (V, S) Ta fram frågor och svar om tredjelandsöverföring på webbplatsen. (MA, S) klart 28 februari Ta fram en förstudie till en mer omfattande information om tredjelandsöverföring. (MA, S) klart senast 30 april Ta fram informationsblad om information enligt PuL. (S) klart senast 28 februari Utred de allmänna råden om information enligt PuL(cj) Uppdatera nr 12, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen. (S) klart senast 30 april Uppdatera nr 16, Personregistrering i Sverige. (S) klart 28 februari Uppdatera PuL och känsliga personuppgifter i forskningen. (V) klart senast 30 april

11 Uppdatera Personuppgifter i forskningen (med SoS och SCB). (V) klart senast 30 april 11 Aktiviteter, föreläsningar och konferenser Sex PuO seminarier steg 1 (varav två riktade mot personuppgiftsombud i offentlig sektor, två riktade mot personuppgiftsombud i privat sektor och två riktade mot personuppgiftsombud såväl inom offentlig som privat sektor) Två PuO seminarier steg 2 (riktade mot personuppgiftsombud såväl inom offentlig som privat sektor) Tre seminarier ompatientdatalagen (i Malmö, Göteborg och Stockholm) Två kurser om personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet Två kurser om personuppgiftslagen för multinationella företag Utarbeta gemensamma presentationsmallar och tillgängliggöra exempel på talarmanus (V) klart senast 30 april Gå igenom och uppdatera gruppövningsfrågor för PuO seminarier steg 1. (V) klart senast 31 mars Utarbeta administrativa rutiner och checklistor för utbildningsverksamheten. (V) klart senast 30 juni Utred och utarbeta ett nytt kursupplägg för PuO seminarier steg 1 som innebär att en allmän PuL kurs integreras i steg 1 seminarierna. (V) klart senast 31 augusti Anordna två möten för att utvärdera utbildningsverksamheten (i december och juni). (V) Inled varje utbildningstermin med en kickoff (i februari och september). (V) Aktiviteter, branschöverenskommelser Undersök förutsättningarna för en branschöverenskommelse om hur elektroniska färdbevis ska användas i kollektivtrafiken. (N) klart 30 september Hjälp fastighetsbranschen att ta fram en branschöverenskommelse om kameraövervakning i flerfamiljshus. (N) klart 30 september Aktiviteter, förfrågningar och samråd

12 12 Enkla förfrågningar hanteras av callcentret och besvaras inom tre arbetsdagar. Om frågan kräver särskild utredning och inte kan besvaras inom tre arbetsdagar ska frågeställaren få besked om detta inom samma tid. Övriga förfrågningar besvaras inom två månader. Begärda samråd besvaras inom en månad. Förebygga fel och missbruk Mål Integriteten beaktas i lagar och regler. Aktörer på Internet beaktar integriteten. Den som planerar särskilt känsliga behandlingar får förhandsbesked. Vid förfrågan om att delta i utredningar ska vi prioritera de utredningar som ger mest effekt för integritetsskyddet. Om nödvändig sakkunskap redan finns i utredningen eller det annars är tillräckligt att utredningen samråder med Datainspektionen ska deltagande i utredningen avböjas. Remisser och delningar granskas främst utifrån Datainspektionens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Synpunkter begränsas till frågor av väsentlig betydelse för integritetsskyddet. Ambitionen är inte att ge fullständigt utformade alternativa förslag när problem uppmärksammats. Vid behov ska vi själva eller i samarbete med andra arbeta fram föreskrifter. Begäran om förhandskontroller ska avgöras inom tre veckor. Vi ska bidra till utvecklingen av en effektiv och rättssäker e förvaltning genom att särskilt bevaka enskildas personliga integritet på följande sätt: Uppmärksamma både dataskyddsregler och sekretessregler eftersom de påverkar integritetsskyddet. Prioritera i enlighet med regleringsbrevet och tillsynspolicyn. Fokus ska ligga på känsliga områden, nya företeelser och områden där risken för missbruk är särskilt stor. Vid lagstiftningsarbete ska behovet av informationsutbyte myndigheter emellan analyseras noga. Om det är fråga om rutinmässigt informationsutbyte bör utbytet bygga på en reglerad uppgiftsskyldighet. För att vi ska få fram vårt budskap ska vi sträva efter gå från att vara felsökare till att vara medspelare. Vi bör tydligt tala om när vi tycker att något är gjort på ett bra sätt, inte bara vara tysta i de delar vi inte har någon kritik. Internetfrågor hanteras enligt en särskild policy som ger vägledning för i vilka fall tillsyn ska inledas när det gäller publicering av personuppgifter på Internet.

13 13 Aktiviteter, kommittéarbete Vi deltar i följande utredningar: Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07) Socialtjänstdatautredningen (S 2007:09) 2008 års kameraövervakningsutredning (Ju 2008:04) E offentlighetskommittén (Ju 2008:06) Vägtrafikregisterutredningen (N 2008:04) Biobanksutredningen (S 2008:08) Aktiviteter, remisser och delningar Inkomna remisser och delningar behandlas enligt strategin Aktiviteter, föreskrifter I lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och säkerhetstjänst ges Datainspektionen rätt att meddela föreskrifter, efter samråd med Försvarsmakten om personuppgiftsombudets förteckningar.kontakt tas med Försvarsmakten senast den 31 mars ( MA). Trafikuppgiftsutredningen föreslår att PTS som tillsynsmyndighet ska utfärda närmare föreskrifter om säkerheten kring de trafikuppgifter som operatörerna inom elektronisk kommunikation ska lagra. Föreskrifterna ska tas fram i samråd med bl.a. Datainspektionen. (MA). Vi ska utreda behovet av, och eventuellt utfärda generella föreskrifter om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen att behandla personuppgifter om lagöverträdelser för personuppgiftsansvariga som omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Avrapportering (N) senast 31 augusti Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Föreskrifterna ska tas fram efter samråd med Datainspektionen. Det kan påverka inspektionens arbete under (MA) Läkemedelsverket har föreslagits att i samråd med Datainspektionen ta fram föreskrifter med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden. (V) Aktiviteter, förhandskontroller

14 14 Aktualisera frågan om inskränkning av skyldigheten att anmäla behandling av personuppgifter om genetiska anlag för förhandskontroll. (V) klart senast 31 mars. Aktiviteter, e förvaltning Bevaka utvecklingen av e förvaltning med anledning av regeringens handlingsplan. (MA) klart december Fördjupa samarbetet med centrala aktörer t.ex. E delegationen och statssekreterargruppen. (MA) klart december Inled ett samarbete med Sambruk. (MA) klart december Fördjupa samarbetet med Sveriges kommuner och landsting för att sprida kunskaper om dataskyddsreglerna. (MA) klart senast 31 maj Ta fram punkter som är viktiga för integritetsskyddet och som vi bör kontrollera och framhålla i alla ärenden som rör e förvaltning. (MA) klart senast 30 juni Ta fram en modell för omvärldsbevakning rörande e förvaltning. Avrapportering. (MA) klart senast 31 mars Erbjud stöd till leverantörer av IT stöd inom e förvaltning för att sprida kunskap om dataskyddsreglerna (MA, V) klart december Aktiviteter, Internet Undersök förutsättningarna för att etablera rutiner för hur abusefunktioner på Internet hanterar klagomål från enskilda. (N) klart senast 30 april Utred hur reglerna i PuL förhåller sig till grundlag när personuppgifter tillhandahålls över Internet från en databas med utgivningsbevis samt belys de integritetsproblem som detta kan orsaka. ( cj tar fram direktiv) klart senast 30 juni. Se över informationsbladet kränkt på nätet. (S) klart senast 30 april. Utarbeta en strategi för arbete med Internetrelaterade frågor. (GD) klart senast 31 mars. Driv några representativa ärenden som belyser integritetsproblem på Internet. Löpande (N) klart december. Ta fram förslag på tänkbara aktiviteter som riktas mot ungdomar. (S) klart senast 30 april. Granska och åstadkomma rättelse

15 Mål De personuppgiftsansvariga följer lagar och regler 15 Datainspektionen har hela landet som arbetsfält men vare sig kan eller bör kontrollera allt. Som framgår av regleringsbrevet ska särskilt fokus läggas på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor. Resurserna ska maximeras på beslut, inspektioner och rapporter som har ett allmänt intresse. Massmedieperspektiv ska finnas redan när ett tillsynsprojekt inleds. Egeninitierade inspektioner ska göras inom områden där nya tekniker används, som kan ha betydelse för den personliga integriteten. Egeninitierade inspektioner ska även göras på områden där stora förändringar pågår och där Datainspektionen kan påverka på ett tidigt stadium, t.ex. e förvaltning. Härmed avses både ärenden som har väckts av enskilda och områden som vi bedömt angelägna att bevaka. Förutom i förväg planerad tillsyn ska det finnas utrymme för oplanerade inspektioner och planerad tillsyn som är initierad av klagomål. Myndighetsövergripande tillsynsområden kommer under 2009 att vara e förvaltning, brottsbekämpning och kameraövervakning. De operativa teamens tillsynsaktiviteter kommer under året att avse bl.a. hanteringen av personuppgifter inom hälso och sjukvården, brottsbekämpande verksamhet, e förvaltning, branscher som måste följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering samt arbetslivet. Tillsynsärenden ska om möjligt avgöras en månad efter det att ärendet är färdigkommunicerat, dock alltid inom sex månader från det att ärendet diariefördes. Klagomål ska vara avslutade inom tre månader Aktiviteter Tillsyn enligt särskild plan Inspektera åtminstone tre nya företeelser under Respektive team tar fram sina preciserade tillsynsplaner under januari månad. Utarbeta en plan för hur Datainspektionens uppdrag avseende FRA ska genomföras. (MA) klart senast 31 mars Förutom i förväg planerad tillsyn finns utrymme för oplanerade inspektioner och tillsyn initierad av klagomål. Följa och beskriva utvecklingen på IT-området

16 Mål Vi har god överblick över utvecklingen och har dokumenterat det. 16 Vi bevakar omvärlden kontinuerligt genom att delta i nationella och internationella konferenser, kurser och seminarier. Vi studerar nyhetsflödet i tidningar, tidskrifter och på webben. Vi bjuder in externa föreläsare. Aktiviteter Anordna fyra föreläsningar av inbjudna forskare. (S) två på våren och två på hösten Utarbeta minst tre interna IT blad. (V, MA) klart senast 31 december Erbjud kontakter med systemleverantörer. (MA, V, N) klart senast 31 december Följ MSB:s arbete med informationssäkerhet. Följ arbetet med utvecklingen av e legitimationer. (MA, V, N) klart december Internationellt arbete Mål Erfarenheter från det internationella arbetet förbättrar våra möjligheter att lösa vårt uppdrag på hemmaplan. Vi påverkar utvecklingen inom EU. Vi ska koncentrera arbetet på frågor som kan ha nationell betydelse och varje år, i respektive grupp, välja ut några sådana frågor. Samspel mellan det nationella och internationella arbetet ska eftersträvas. Vi ska i första hand inrikta vårt internationella engagemang på de samarbetsorgan där vi måste delta. Det är obligatoriskt att delta i Artikel 29 gruppen och de gemensamma tillsynsmyndigheterna för Europol, Schengen och Tullen. Vi deltar f.n. i tre arbetsgrupper under 29 gruppen: Enforcement subgroup, Technical subgroup och Medical Data subgroup. Vi ska också delta i konferenserna (internationella, EU datacheferna och nordiska), Case Handling Workshop, Berlingruppen och Working Party on Police and Justice. Detsamma gäller nordiskt handläggarmöte respektive teknikermöte samt samrådsmöten om tillsyn över Eurodac (f.n. två gånger per år back to back med Working Party on Police and Justice). Andra internationella kontakter, som enkäter och förfrågningar av allmän natur från bl.a. forskare, ska av resursskäl inte föranleda omfattande utredningar eller detaljerade svar.

17 17 Aktiviteter 29 gruppen (GD och cj representerar DI). Nationellt förbereds dessa möten i huvudsak av V. Andra team deltar i den mån det uppstår frågor som särskilt berör dessa. (V och cj) Schengen JSA (DI representeras av MA). Möten förbereds på nationell nivå av dem som deltar. (MA och cj) Europol JSB och Överklagandekommittén (DI representeras av MA). Möten förbereds på nationell nivå av dem som deltar. (MA och cj) Customs Information System JSA. (MA och cj) Case Handling Workshop Deltagare utses för varje möte. (V, N, MA och cj) Den internationella arbetsgruppen Berlingruppen. ( cj) Working Party on Police and Justice. (MA och cj) Eurodac. (MA och cj) Håll två interna seminarier om det internationella arbetet, ett på våren och ett på hösten. (V) Gör ett urval av WP dokument och domar från Luxemburg och Strasbourg sökbara i Nykos. (MA, S) klart senast 31 augusti Arrangera Nordiska datachefsmötet i Stockholm. (V) klart 31 maj Deltagande i nätverk Mål Nätverket känner till de rättsliga förutsättningarna för personuppgiftsbehandling. Vi har samsyn i dataskyddsfrågor och gränserna mellan myndigheternas tillsynsansvar är klara. Vi fångar upp utvecklingstendenser som ger oss bättre möjligheter att lösa vårt uppdrag. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer i lämpliga konstellationer och i former som passar respektive samarbete. Aktiviteter Vi samverkar med Finansinspektionen, Post och telestyrelsen (PTS), E delegationen, Konsumentverket (KoV), Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Landsting, Sjukvårdsrådgivningen,

18 18 Läkemedelsverket, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, (BRÅ), Migrationsverket, RIF kansliet, etikprövningsnämnderna och Rikspolisstyrelsen. Beträffande PTS och KoV avser samarbetet även gemensam beredning av 29 gruppsärenden. Kreditupplysnings- och inkassoverksamhet Sprida medvetenhet och väcka debatt Mål Allmänheten är medveten om risker och rättigheter när det gäller kreditupplysningsinformation och inkassokrav Se sidan 8 Aktiviteter Se sidan 9 Förmedla kunskap och ge råd och hjälp Mål Ansvariga inom kreditupplysnings och inkassoverksamhet har de kunskaper de behöver för att kunna ta sitt ansvar. På vår webbplats ska det finnas svar på de flesta standardfrågor. Vi ska producera informationsbroschyrer, informationsblad och rapporter om aktuella frågor och områden. Trycksakerna ska hållas uppdaterade och finnas tillgängliga på webbplatsen. Vi ska utbilda ansvariga och andra som arbetar med kreditupplysning och inkasso genom att anordna kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser. Uppdragsföreläsningar genomförs i mån av resurser. Intäkterna av utbildningsverksamheten ska täcka de totala kostnaderna. Vi ska ha ett callcenter som besvarar frågor med anknytning till vårt uppdrag. Aktiviteter, webbplatsen

19 Se sidan 10 Ta fram ytterligare frågor och svar om KuL. (N) klart december 19 Aktiviteter, trycksaker Uppdatera informationsbroschyren nr 15, Värt att veta om kreditupplysning. (S) klart december Aktiviteter, föreläsningar och konferenser Två kurser om personuppgiftslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen (i Göteborg och Stockholm). (N) Aktiviteter, förfrågningar Enkla förfrågningar hanteras av callcentret och besvaras inom tre arbetsdagar. Om frågan kräver särskild utredning och inte kan besvaras inom tre arbetsdagar ska frågeställaren få besked om detta inom samma tid. Övriga förfrågningar besvaras inom två månader. Förebygga fel och missbruk Mål Integriteten beaktas i lagar och regler. Tillståndsgivningen medför att ansvariga och andra som arbetar med kreditupplysning och inkasso följer reglerna och iakttar god sed. Se sidan 12. Aktiviteter, remisser och delningar Inkomna remisser och delningar behandlas enligt strategin. (N) Aktiviteter, tillstånd Ansökningar om tillstånd att få bedriva inkassoverksamhet och kreditupplysningsverksamhet avgörs inom tre månader. (N) Granska och åstadkomma rättelse (Inkasso) Mål Ansvariga och andra som arbetar med inkasso följer lagar och regler. Tillsynsärenden avgörs en månad efter det att ärendet är färdigkommunicerat, dock alltid inom sex månader från det att ärendet diariefördes.

20 20 Klagomålsärenden avgörs inom tre månader. Aktiviteter Den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet inspekteras på plats inom sex månader från dagen då verksamheten påbörjas. Tillsynsärenden där kritik har riktats mot inkassoföretaget följs upp antingen på plats eller genom skrivbordsinspektioner. Förutom i förväg planerad tillsyn finns utrymme för oplanerade inspektioner och tillsyn initierad av klagomål. Tillsynsplanen fastställs under januari månad. Granska och åstadkomma rättelse (Kreditupplysning) Mål Ansvariga och andra som arbetar med kreditupplysning följer lagar och regler. Tillsynsärenden avgörs en månad efter det att ärendet är färdigkommunicerat, dock alltid inom sex månader från det att ärendet diariefördes. Klagomålsärenden avgörs inom tre månader. Aktiviteter Den som har fått tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inspekteras på plats inom sex månader från dagen då verksamheten påbörjas. (N) Tillsynsärenden där kritik har riktats mot kreditupplysningsföretaget följs upp antingen på plats eller genom skrivbordsinspektioner. (N) Förutom i förväg planerad tillsyn finns utrymme för oplanerade inspektioner och tillsyn initierad av klagomål. Tillsynsplanen fastställes under januari månad. Vi bjuder in till branschmöte på kreditupplysningsområdet under förutsättning att föreslagna ändringar i kreditupplysningslagen träder i kraft under året. (N) Övriga aktiviteter Medarbetarfrågor Varje team inklusive ledningsteamet ska genomföra en teambuilding aktivitet. (LT). klart senast 31 juli Se över frågan om flexstämpling. (S) klart senast 30 september

Datainspektionen Verksamhetsplan 2008 Fastställd den 19 december 2007 (dnr 1359-2007)

Datainspektionen Verksamhetsplan 2008 Fastställd den 19 december 2007 (dnr 1359-2007) Datainspektionenn Verksamhetsplan 2008 Fastställd den 19 december 2007 (dnr 1359-2007) December 2007 Verksamhetsplanen för 2008 Denna verksamhetsplan har i stort sett samma inriktning som de senaste årens.

Läs mer

Datainspektionens verksamhetsplan 2012

Datainspektionens verksamhetsplan 2012 Datainspektionens styrdokument Datainspektionens verksamhetsplan 2012 Fastställd den 2 januari 2012 (dnr 00007-2012) Ett samhälle där den personliga integriteten värnas och är i balans med andra grundläggande

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2008. Tryckt hos Lenanders Grafiska i Kalmar (33484), i mars 2009 på Arctic Volume FSC-certifierat papper.

Datainspektionen. Årsredovisning 2008. Tryckt hos Lenanders Grafiska i Kalmar (33484), i mars 2009 på Arctic Volume FSC-certifierat papper. Datainspektionen Årsredovisning 2008 Datainspektionen. Årsredovisning 2008. Tryckt hos Lenanders Grafiska i Kalmar (33484), i mars 2009 på Arctic Volume FSC-certifierat papper. Miljömärkt trycksak 341

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2012. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2012. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2012 Datainspektionen. Årsredovisning 2012. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Datainspektionens årsredovisning 2000 1/36

Datainspektionens årsredovisning 2000 1/36 Datainspektionens årsredovisning 2000 1/36 2/36 Innehåll Året som gått... 4 Omvärlden... 6 Lagar... 7 Verksamhetens mål... 9 Organisation... 10 Verksamhetsområde Tillsyn... 11 Verksamhetsområde Information...

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar Kameraövervakning Datainspektionen informerar Kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs samtidigt som enskilda människor skyddas

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204) YTTRANDE Dnr 2006-06-21 2042-2005 Advokatfirman Delphi & Co Advokat Kent Sangmyr Stadt Hamburgsgatan 9 B 211 38 MALMÖ Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen har den 25 oktober 2005

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2008-02-25 1161-2007 Apoteket AB 118 81Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för systematiska

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen Sociala medier+juridik=sant Lena Olofsson E-delegationen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Vilka ingår? 16 myndigheter och SKL samverkar Delegationen beslutar Arbetsgruppen bereder Projektgrupper

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Året som gått... 5. Omvärlden... 6. Lagar... 7. Verksamhetens mål... 9. Organisation... 10

Året som gått... 5. Omvärlden... 6. Lagar... 7. Verksamhetens mål... 9. Organisation... 10 Datainspektionens årsredovisning 2003 2 Innehåll Året som gått... 5 Omvärlden... 6 Lagar... 7 Verksamhetens mål... 9 Organisation... 10 Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter...

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Året som gått 4. Omvärlden 6. Lagar 7. Verksamhetens mål 9. Organisation 10. Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11

Året som gått 4. Omvärlden 6. Lagar 7. Verksamhetens mål 9. Organisation 10. Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11 Datainspektionens årsredovisning 2002 Innehåll Året som gått 4 Omvärlden 6 Lagar 7 Verksamhetens mål 9 Organisation 10 Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11 Verksamhetsgren

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Varför spjärna emot? Vad vill staten att vi ska göra? Vem betalar notan? Vad kan vi göra? Ska skurkar gå fria?

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer