Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg"

Transkript

1 1 (11) Datum Enhetschef Ola Johnsson , Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg Organisation Navigatorcentrum i Trelleborgs Kommun tillhör organisatoriskt Arbete och Försörjning. Verksamheten leds av en enhetschef direkt underställd verksamhetschef för Arbete och Försörjning. Inom verksamheten arbetade 2010 förutom personal direkt anställda på Navigatorcentrum även personal från Individ- och familjeomsorgsnämnden, Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden samt Arbetsförmedlingen och Frivården. Ungdomsmottagningen, Försäkringskassan och Polisen fanns representerade i verksamheten som kontaktpersoner. Samtliga parter fanns representerade i den styrgrupp som målsätter och följer upp verksamheten. I styrgruppen fanns även representanter från lokalt företags- och föreningsliv. Uppdrag Erbjuda samordnade insatser för unga i åldern år. Sveriges kommuner har, som lagstadgad, uppgift att hålla sig informerade om hur unga som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta för att vid behov kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Navigatorcentrum ansvarar för att identifiera och kartlägga dessa unga samt för att erbjuda dem lämplig insats. Erbjuda aktiva planeringar för samtliga i åringar i Trelleborgs Kommun som erhåller försörjningsstöd. Ansvaret för åringars kompetenshöjande och arbetsmarknadsinriktade insatser fördelas mellan kommun och stat (AF) och i flertalet av individärendena är en effektiv samverkan en förutsättning för att den unge i förlängningen skall finna, få och behålla ett arbete. Genom Navigatorcentrum skall insatser för denna grupp effektiviseras och utvecklas, i samverkan, med den unges behov i centrum. Samordna vår sommar och höstjobb för unga i årskurs 8-9 samt för åringar Stödja insatser för unga som ökar entreprenörskap och bidrar till högre grad av delaktighet i samhälls- och arbetsliv. Trelleborg1000, v 1.0, Arbete & Försörjning Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Gasverksgatan 3 B Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (11) Målgrupp Målgruppen för Navigatorcentrum är unga mellan år som av olika anledningar hamnat utanför det reguljära systemet och där samordnade insatser från olika aktörer kan innebära att de kan finna en väg tillbaka in i systemet. Merparten av de unga förväntas ej ha erhållit fullständiga grundskoleeller gymnasiebetyg och ha liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Utöver den primära gruppen erbjuder Navigatorcentrum insatser för samtliga åringar i Trelleborgs Kommun som vänder sig till centrat, i nuläget ca unga. Syfte Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att motverka ungas utanförskap på såväl arbetsmarknaden som samhället i stort. Genom att samlokalisera och centrera resurserna erbjuds de unga en dörr in till en verksamhet där systemet cirkulerar runt den unge snarare än att den unge cirkulerar runt i systemet. Genom arbetet i Navigatorcentrum säkerställs att den unge erbjuds en individuellt anpassad planering där rätt insats erbjuds vid rätt tillfälle från rätt aktör. En sådan samverkan innebär också att tydligheten för den unge blir större. Uppföljning av effektmål 2010 Samordning Navigatorcentrum skall under första halvåret 2010 tydliggöra samordningen genom framtagande av kommunikationsplattform och nätverkskarta. Kommunikationsplattformen skall konkretisera hur samordningen ser ut. Navigatorcentrum tog under våren 2010 fram en kommunikationsplattform. Syftet med plattformen var att all personal ska känna sig delaktiga och vara medvetna vilka signaler och budskap som sänds ut till olika aktörer. Kommunikationsplattformen togs fram tillsammans i hela arbetsgruppen med stöd av en processledare. Den färdigställda kommunikationsplattformen ledde därefter till att en ny grafisk profil gjordes för Navigatorcentrum och i detta arbete kopplades unga på, dessutom har hemsidan förbättrats och gjorts mer användarvänlig. Målet anses uppfyllt. Försörjningsstöd

3 3 (11) Ungdomsutvecklarna ska under 2010 få ut 75 personer i arbete och 15 i studier. Målgruppen är unga försörjningsstödstagare. Målet skall redovisas styrgrupp kvartalsvis. Under året har två (2) ungdomsutvecklare arbetat riktat med målgruppen unga försörjningsstödstagare. Genomströmningen av unga försörjningsstödstagare har varit relativt hög och under året avslutades 176 unga av följande orsaker: Annan rehabiliterande insats 1 Avliden 1 Avskild 62 Egen begäran 16 Flytt 12 Folkhögskola 6 Högskola/Universitet 2 Instegsjobb 3 Komvux gymnasieskola 11 KY-Utbildning 2 Lärlingsutbildning 4 Lönebidrag 4 Nystartsjobb 1 Ordinarie anställning 46 Stadigvarande sjukersättning 4 Totalt 176 Självförsörjande 79 Totalt avslutades således 54 personer till arbete och 25 personer till studier. Målet är till del uppfyllt. Sommarjobb Navigatorcentrum skall samordna och administrera samtliga kommunala vår-, sommar- och höstjobb för unga i årskurs 8-9 samt för åringar. 120 unga skall erbjudas arbete av dessa skall minst 10 unga etablera sig så att de erhåller arbete efter avslutat vår,-sommar eller höstjobb. 15 unga skall erbjudas sommarlovsentreprenörskap. Målet skall utvärderas separat var sammanlagt 226 unga i arbete genom vår-sommar-höstjobb samt sommarlovsentreprenörer. Sommarjobben innebar ett 3 veckors arbete inom kommunal sektor eller föreningsliv. En extra satsning på sommarjobb gjordes från staten i april 2010, vilket medförde att ytterligare ca. 55 unga fick möjligheten till sommarjobb. Vår och höstjobben riktades främst till de unga som står utanför skola och ordinarie arbete och är upplagt med 2 veckors uppstartspraktik följt av 4 veckors anställning. Målet för dessa var att genomföra praktiken för att därpå bli erbjudna 4 veckors arbete. Syftet med satsningen var att minska ungas utanförskap och få dem att gå vidare till annan aktivitet, utbildning, Ung Framtid eller Vilja. Sommarlovsentreprenörerna

4 4 (11) riktade sig till unga som hade en vilja att ta fram och driva sin egen affärsidé. För detta fick de stöd från Navigatorcentrum genom en veckas kickoff med inspiration från lokala näringslivet och feedback från affärsutvecklare vid Sparbaken Finn. (se separat redovisning avseende höstjobb) Målet är uppfyllt Kommunala informationsansvaret Kartlägga, identifiera och erbjuda aktivitet till de unga i åldern som ej går i skolan är inskrivna på AF eller har sysselsättning. Målet skall redovisas halvårsvis genom statistik och erbjuden aktivitet unga var folkbokförda i Trelleborgs kommun i åldern år per den 31 december Majoriteten av åringarna tillhör inte det kommunala informationsansvaret då de har slutfört ett gymnasieprogram. För kännedom om vilka unga som faller inom det kommunala informationsansvaret får Navigatorcentrum information från Söderslättsgymnasiet, personal från andra myndigheter, föräldrar, bekanta, lupp eller genom att den unga själv tar kontakt. Under 2010 fick Navigatorcentrum kännedom om 181 unga som föll under det kommunala informationsansvaret. Samtliga unga kontaktades via brev. Vidare kontaktvägar var facebook, telefon och hembesök. Genom skriftlig och muntlig kontakt erbjöds individuella samtal för kartläggning, där planering så som vår- och höstjobb, studier, Vilja och praktik upprättades. Fördelningen av aktuell sysselsättning i december 2010 var enligt nedan: 37 unga hade planering med ungdomsutvecklare på Navigatorcentrum 11 unga hade planering med projekt Ung Framtid 6 unga hade tackat nej till kontakt med Navigatorcentrum i dagsläget 15 unga hade inte kunnat nås för information om vad de gör i dagsläget, alla hade dock erhållit information skriftligen, samt erbjudits hembesök. 15 unga arbetar 48 unga har motiverats till studier 19 unga har flyttat till annan kommun 2 unga är i praktik 10 unga har kontakt med annan myndighet 18 unga har fyllt 20 år Målet är uppfyllt Entreprenörskap Navigatorcentrum skall, i samverkan med gymnasieskolan, fortsätta stödja insatser som främjar entreprenörskapet hos unga och bidrar till ökad tillväxt i Trelleborgs Kommun. Under 2010 skall en Navigatorcentrum bilda en entreprenörsgrupp/nätverk med mentor för stöd i av dessa insatser. För att fler unga ska bli mer entreprenöriella i Trelleborgs kommun jobbade Navigatorcentrum 2010 aktivt med att främja nytänk och företagsamhet hos unga. Navigatorcentrum eftersträvar att använda entreprenörskap som ett

5 5 (11) redskap för att hitta drivkrafter, få utlopp för kreativitet och skapa genomförandekraft hos unga. Genom Ung idé har unga under 2010 haft möjlighet att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Ett 20-tal projekt har varit i kontakt med Navigatorcentrum för att bolla sina idéer och för att ansöka om pengar. Ett exempel är kulturprojektet Kollektivet, en ungdomsdel på Palmfestivalen, som genomfördes i samarbete mellan olika ungdomsföreningar och Palmfestivalen. Syftet var att föryngra festivalutbudet, utveckla och lyfta fram ung kultur i Trelleborg. Under slutet av 2010 har en undersökning om behov och önskemål hos unga med idéer påbörjats. Målet är att synliggöra unga och deras behov för att kunna arbeta mer proaktivt med entreprenörskap och samhällsengagemang i kommunen. Målet anses till del uppfyllt Uppföljning Redovisning av måluppfyllelse görs i samband med verksamhetsberättelse som presenteras för styrgrupp och berörda nämnder. Verksamhetsberättelsen i sin helhet läggs som information till kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden samt socialnämnden och Trelleborgs kommuns utvecklingsbolag AB. Uppföljningens skyldighet anses med denna rapport fullgjord. Budget Navigatorcentrum grundfinansierades 2010 genom medel för arbetsmarknadspolitiska insatser, utöver det bidrog individ- och familjeomsorgen samt gymnasie- och vuxenutbildningen med finansiering i form av personalresurser. Även Arbetsförmedlingen och Frivården bidrog under 2010 med personalresurser till verksamheten. Under 2010 finansierades verksamheten även till del av externa medel främst från Europeiska Socialfonden (ESF), Ungdomsstyrelsen och KK-stiftelsen. Verksamheten gjorde under året ett nollresultat. Personal Bemanning Personalbemanning på Navigatorcentrum 2010 såg ut enligt nedan: 50 % enhetschef 4 ungdomsutvecklare 50 % praktiksamordnare 50 % studie- och yrkesvägledare

6 6 (11) Arbetsförmedlare på plats 1 dag per vecka. Kontaktpersoner för Försäkringskassan, ungdomsmottagningen, frivården samt Polisen. Utöver detta tillkom personal från ESF-projektet Ung Framtid från 1 mars enligt följande: 1 projektledare 4 ungdomsutvecklare varav 2 med inriktning SYV och 2 med inriktning pedagogik. 50 % projektadministratör Grundbemanningen har, under året, säkerställt att de unga, utifrån sina egna behov, i vardagen träffar professionella yrkeskategorier som exempelvis arbetsförmedlare, ungdomsutvecklare, socionomer, studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare etc. Arbetsmiljö och medarbetaransvar Samtliga medarbetare har under året erbjudits medarbetarsamtal och lönesamtal. Navigatorcentrum har under året haft veckovis möten med samtliga fast anställda på arbetsplatsen. Utöver dessa möten har medarbetarna på Navigatorcentrum deltagit i de verksamhetsövergripande arbetsplatsträffarna på Arbete och Försörjning. Den kommunövergripande arbetsmiljöenkäten visade på en hög grad av nöjdhet med såväl arbete som organisation och ledning. Under våren genomfördes en planeringsdag med all berörd personal, denna planeringsdag ledde fram till ett upprättande av en kommunikationsplattform. Medarbetare på Navigatorcentrum har under året arbetat aktivt med begreppen; Tillhöra, Kontroll, Öppenhet och Egenmakt. Arbetet har skett tillsammans med övrig personal på Arbete och Försörjning. Inga fall av hot eller våld har rapporterats under året. Kompetensutveckling Enhetschefen för Navigatorcentrum har under året avslutat ett utvecklingsprogram inom MiL för unga chefer. Ungdomsutvecklarna på Navigatorcentrum har under året fått kompetensutveckling inom följande områden: Grundläggande utbildning i MI-metodik (motiverande samtal) En öppen vecka i The Human Element, en metod utifrån tillhöra, kontroll och öppenhet. Webdesign. En praktisk utbildning i entreprenörskap där Idélaboratoriet Malmö var samordnare. Olika konferenser utifrån relevanta teman.

7 7 (11) Utöver detta deltog samtliga ungdomsutvecklare, studie- och yrkesvägledaren, praktiksamordnaren, enhetschefen samt verksamhetschefen för Arbete och Försörjning i Ungdomsstyrelsens rikskonferens i Stockholm den 30 november och 1 december. Dessutom har all personal på Navigatorcentrum genomfört kommunens program för likabehandling. Detta program bestod i en dag med seminarium samt en halvdags reflektionsseminarium. Viktiga händelser 2010 Verksamheten har under året varit öppen för spontanbesök måndag fredag mellan kl Övrig tid har personal tagit emot bokade besök. Under 2010 besökte personer Navigatorcentrum, det är i snitt 430 unga varje månad. Dessa möten och resultaten av de samma är de för den enskilde och för verksamheten viktigaste händelserna under året. Delaktighet och inflytande Navigatorcentrum har under året fungerat som en plattform, inte enbart för myndighetssamverkan, utan även för unga som möter unga. Känslan av sammanhang och mening blir större för unga som får ta del av denna typ av gruppsammanhang än för deltagare som enbart erbjuds individuella åtgärder. Navigatorcentrum har en miljö och ett arbetssätt som bygger på metoder där den unge känner delaktighet. Genom att ha ett tydligt fokus på egenmakt och eget ansvar i arbetet förväntas de unga i förlängningen fungera som ambassadörer för Navigatorcentrum och dess verksamhet. Den vardagliga verksamheten under året har byggts upp kring såväl gruppaktiviteter som individuella aktiviteter. Vid gruppaktiviteterna har de unga erbjudits bl.a. kompetensinventering, företagsinbjudningar med kontaktskapande mellan unga och arbetsgivare, motivationshöjande samtal och viss form av utbildning. Ung Framtid Under 2009 genomfördes en ESF-finansierad förprojektering kring glappet mellan skola och arbetsliv. Denna förprojektering ledde fram till en genomförandeansökan i slutet av 2009, denna ansökan blev beviljad och den 1 mars 2010 startade projektet Ung Framtid. Projektet är arbetsmarknadsinriktat och syftet är att det ska likna en arbetsplats i mångt och mycket. Initialt var projektet ämnat till 20 unga med försörjningsstöd och 20 unga som faller under det kommunala informationsansvaret. Under sensommaren utökades antalet unga med ytterligare 20 unga från gymnasieskolan, syftet med denna utökning var att finna en aktivitet för de unga där traditionell skolgång inte var ett alternativ. Därtill anställdes 2

8 8 (11) ungdomsutvecklare med inriktning pedagogik i projektet. De unga i projektet har tillsammans utgjort timmar i projektet under Projektet har till uppgift att likna en arbetsplats, inom ramen för projektet finns det tre arbetsgrupper. I kommunikationsgruppen, nätverksgruppen och ungdomsbanken arbetar de 60 unga i olika uppdrag för att komma ut i egen försörjning. Projektet är som tidigare nämnt till del finansierat av Europeiska Socialfonden och för projektet finns en genomförandeplan som projektet har följt under året. I genomförandeplanen finns förutom de tre arbetsgrupperna bl.a. även aggression replacement training (ART), friskvård, regelbundna projektmöten och entreprenörskap på programmet. Till projektet är en High levelgrupp kopplad som har till uppgift att se och förändra befintliga strukturer som hindrar unga att ta sig ut i egenförsörjning. Nyinvigning Under året har Navigatorcentrum flyttat till nya och större lokaler. Den 28 april invigdes de nya lokalerna och ungdomsminister Nyamko Sabuni var på plats för att inviga de nya lokalerna. Under dagen hade också ett tiotal unga möjligheten att diskutera ungas utanförskap med ungdomsministern. Temagruppen Almedalen och Ingvar Nilssons rapport Europeiska Socialfonden har fem temagrupper med olika inriktningar, en av dessa är arbetet med unga utanför. Syftet med temagrupperna är att jobba på strukturell nivå och påverka sådant som gör att unga hamnar i ett utanförskap. Under året har Navigatorcentrum haft en person med i temagruppens expertgrupp. Temagruppen valde också att delta på politikerveckan i Almedalen under sommaren. I detta seminarie presenterades en rapport som nationalekonomen Ingvar Nilsson skrivit där en stor del av rapporten består av hållbarheten med långsiktigt arbete och där Ingvar konkret granskat Navigatorcentrum Trelleborgs arbete med unga. Rapporten finns att läsa på navigatorcentrums hemsida: Leader Navigatorcentrum gick under hösten 2010 in med en ansökan till Leader Söderslätt, syftet med ansökan var att unga boendes på landsbygden ska få en större kunskap i demokrati, inflytande och entreprenörskap kopplat till landsbygden. Målet med projektet är att låta 10 unga resa till Holland och Spanien för att se hur dessa två länder jobbar med de begreppen. Leader Söderslätt beviljade ansökan under december. Ansökan årets ungdomskommun Under året har Trelleborgs kommun gått in med en ansökan till Ungdomsstyrelsen för att bli årets ungdomskommun. Sammanlagt gick 12 kommuner in med ansökan varav tre av dessa kommuner gick vidare till i en andra omgång. Trelleborgs kommun var inte en av dessa tre.

9 9 (11) Marknadsföring Marknadsföring har varit en viktig del för att profilera Navigatorcentrum och Trelleborgs kommun har Navigatorcentrum främst satsat på den grafiska profilen och färdigställande av denna. Det är dock även av vikt att sprida Trelleborgs kommuns goda arbete med unga vid tillfälle vilket är en viktig del i vår marknadsföring i nationella sammanhang, vi vill att Trelleborgs arbete med unga ska vara en förebild för andra kommuner. Marknadsföringen har under året även bestått i en rad tidningsartiklar, radiointervjuer, webbartiklar och veckomail som når cirka 300 läsare. Studiebesök och inbjudningar till konferenser Navigatorcentrum har under året haft en rad studiebesök från stora delar av Sverige, sammanlagt har 14 organisationer/kommuner varit på studiebesök under året. Utöver dessa studiebesök har en rad organisationer/kommuner kontaktat Navigatorcentrum via mail eller via telefon för att få ta del av verksamheten. Även internationella organisationer har visat intresse för Navigatorcentrum, genom Ungdomsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har intresseförfrågningar från Norge, Singapore och olika delar i Danmark inkommit. Dessa har besvarats genom mail. Navigatorcentrum Trelleborg har även fått en rad inbjudningar till konferenser och organisationer för att presentera verksamheten och för att diskutera ungdomsfrågor. Liljeborgsskolan Under 2010 upparbetades ett samarbete med Liljeborgsskolan gällande unga som har hög frånvaro. Den unge har erbjudits motiverande samtal/individuell planering på Navigatorcentrum med ungdomsutvecklare som komplement till sina studier. Detta för att redan i ett tidigt skede fånga upp unga som är i riskzonen för att falla inom det kommunala informationsansvaret. Nationella nätverket Navigatorcentrum Trelleborg var initiativtagare till det nationella nätverket när det startade 2008, sedan dess har nätverket träffats 4 gånger per år, så även Nätverket finansieras genom medel från Ungdomsstyrelsen. I nätverket har det under 2010 funnits med en processledare, fokus har legat på att fastställa kriterier för ett Navigatorcentrum vilket blev klart under året. Navigatorcentrum Trelleborg stod som värd för nätverket i september månad, övriga kommuner som varit värda är Östersund, Fagersta och Västerås. Under träffen i Trelleborg bjöds bandyprofilen Pelle Fosshaug in för att föreläsa om sin ADHD och vilka fördelar och nackdelar detta har fört med sig. Nätverket består av 12 kommuner, från Östersund i norr till Trelleborg i söder. Under året har nätverket blivit inbjudna till ungdomskonferenser, bl.a. Botkyrka kommun och Kalmar kommun.

10 10 (11) UGA-NC Under en 12-veckorsperiod deltog en grupp med nio unga från Arbetsförmedlingens jobbgaranti för unga i olika aktiviteter på Navigatorcentrum, denna grupp startades i augusti. Varje vecka hade olika teman med gemensamt fokus att finna olika vägar och möjligheter till arbete och studier. Deltagarna erbjöds bland annat att arbeta vidare med CV och personligt brev, presentationsövningar, studiebesök på Östra Grevie folkhögskola och Lunds Universitet, arbetsgivarträffar, information om utlandsjobb och volontärarbete, jobbjaktsmetodik, att träffa studie- och yrkesvägledare och information om A-kassa, fack och anställningsavtal. Arbetssättet bestod till stor del av aktivt deltagande övningar med fokus på egenmakt och eget ansvar. EVS, Europeisk VolontärService 2010 var året då Navigatorcentrum fick iväg sin första volontär. Under året har verksamheten bjudit in andra volontärer till föreläsningar för att locka unga att åka ut i Europa som volontärer. Navigatorcentrum ser en stor potential i denna insats och kommer att fortsätta arbeta med erbjudandet för Trelleborgs unga. Vilja Vilja är ett projekt som är finansierat av Samordningsförbundet. Under 2010 har projektet fokuserat på ungdomsgruppen i åldern som behöver arbeta intensivt med att stärka självkänsla och självförtroende samt att arbeta med sig själv i grupp. Insatserna i Vilja har bl.a. varit gemensamma frukostträffar, gruppövningar, mindfulness, fysiska aktiviteter samt MI samtal. Vinsterna med arbetsmetoden där kontinuitet står i fokus har varit gynnsamma och resultaten visar att unga blir stärkta och mår bättre samtidigt som de fungerar bättre i olika sammanhang, vilket i sig förkortar tiden till arbete och studier. Stiftelsen Ung Framtid Redan vid det första High levelmötet under våren 2010 påbörjades en diskussion för att starta en stiftelse där unga kan söka ekonomiskt stöd i att starta upp en idé. Stiftelsen är tänkt att ersätta samhällsentreprenörsprojektet Ung Idé som upphörde december Stiftelsen kom i bruk under våren och en styrelse är bildad av representanter från kommun, föreningsliv och näringsliv. Slutsatser och planerade åtgärder 2011 Verksamheten har under året utvecklats till en etablerad verksamhet för unga i åldern år. Personalen har arbetat engagerat och målinriktat med ett tydligt fokus på att sätta unga i centrum. Gruppen unga är ingen homogen grupp och arbetet med unga är starkt präglat av nutid. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, eget ansvar och mod. Medarbetarna på Navigatorcentrum har under året visat prov på detta och arbetat intensivt med förhållningssätt och bemötande för att kunna möta unga

11 11 (11) där unga befinner sig, kommunikationsplattformen är ett tydligt tecken på detta. Fel och brister i samhällets ordinarie strukturer har blivit synliga och verksamheten har arbetat målmedvetet för att synliggöra och påverka dessa såväl lokalt som nationellt. Det nationella påverkansarbetet och arbetet med att underlätta för den enskilt unge kommer att fortsätta under 2011, bl.a. planeras ett seminarium tillsammans med Ungdomsstyrelsen och dess årliga riksturné i april hoppas vi bli året då samarbetet med det lokala näringslivet kommer utvecklas ytterligare. Vår förhoppning är att ungdomsbanken kan komma i bruk under våren och att de individuellt anpassade mentorsprogram på företagen intensifieras är året då vårt metodprojekt Ung Framtid kommer ta ytterligare steg för att kartlägga och förändra befintliga strukturer för unga att ta sig ut på arbetsmarknaden. Vi har ambitionen att påvisa att informell kompetens spelar roll i det kommande yrkeslivet. Vi vet att unga sitter på en enorm kompetens som är nödvändig för att samhället ska ta ny fart och vi vet att unga i Trelleborg besitter denna kompetens. Därför kommer vi under året arbeta ännu mer med ett entreprenöriellt förhållningssätt och öka inflytandet för unga i Trelleborg. Trelleborgs kommun kommer under året att satsa på att bli Årets Ungdomskommun i Sverige och vi på Navigatorcentrum ska dra vårt strå till stacken. Sammanfattningsvis kan konstateras att 2010 års arbete gick väl i linje med nationella målen för ungdomspolitiken samt de av kommunstyrelsen och individ- och familjeomsorgsnämnden fattade besluten. Även arbetet under 2011 kommer att styras av dessa måldokument samt gällande lagstiftning. Unga är inte framtiden Unga är nu! Trelleborgs Kommun Ola Johnsson Enhetschef Arbete och Försörjning Cecilia Lejon Verksamhetschef Arbete och Försörjning

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

ANSÖKAN till FINSAM Lund 2014-11-06

ANSÖKAN till FINSAM Lund 2014-11-06 ANSÖKAN till FINSAM Lund 2014-11-06 1. Projektnamn ComUng 3.0 2. Projektägare och samverkansparter Projektägare kommer ComUng genom Socialförvaltningen vara med samtliga parter som redan samverkar i ComUngs

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Solveig Blid Tfn: 08-508 10 320 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-04-12 Östermalms stadsdelsnämnd Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-10-12 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Lägesrapport (januari, 2013 )

Lägesrapport (januari, 2013 ) 1 Lägesrapport (januari, 2013 ) Projektnamn Unga in nationellt 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-11-21 Diarienummer UAN-2013-0530 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål:

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål: BILAGA: 3 Årsredovisning 2014 Måluppfyllelse 1 (5) Datum 1 Effektmål och indikatorer 2 Inriktningsmål: 2.1 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer