Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg"

Transkript

1 1 (11) Datum Enhetschef Ola Johnsson , Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg Organisation Navigatorcentrum i Trelleborgs Kommun tillhör organisatoriskt Arbete och Försörjning. Verksamheten leds av en enhetschef direkt underställd verksamhetschef för Arbete och Försörjning. Inom verksamheten arbetade 2010 förutom personal direkt anställda på Navigatorcentrum även personal från Individ- och familjeomsorgsnämnden, Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden samt Arbetsförmedlingen och Frivården. Ungdomsmottagningen, Försäkringskassan och Polisen fanns representerade i verksamheten som kontaktpersoner. Samtliga parter fanns representerade i den styrgrupp som målsätter och följer upp verksamheten. I styrgruppen fanns även representanter från lokalt företags- och föreningsliv. Uppdrag Erbjuda samordnade insatser för unga i åldern år. Sveriges kommuner har, som lagstadgad, uppgift att hålla sig informerade om hur unga som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta för att vid behov kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Navigatorcentrum ansvarar för att identifiera och kartlägga dessa unga samt för att erbjuda dem lämplig insats. Erbjuda aktiva planeringar för samtliga i åringar i Trelleborgs Kommun som erhåller försörjningsstöd. Ansvaret för åringars kompetenshöjande och arbetsmarknadsinriktade insatser fördelas mellan kommun och stat (AF) och i flertalet av individärendena är en effektiv samverkan en förutsättning för att den unge i förlängningen skall finna, få och behålla ett arbete. Genom Navigatorcentrum skall insatser för denna grupp effektiviseras och utvecklas, i samverkan, med den unges behov i centrum. Samordna vår sommar och höstjobb för unga i årskurs 8-9 samt för åringar Stödja insatser för unga som ökar entreprenörskap och bidrar till högre grad av delaktighet i samhälls- och arbetsliv. Trelleborg1000, v 1.0, Arbete & Försörjning Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Gasverksgatan 3 B Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (11) Målgrupp Målgruppen för Navigatorcentrum är unga mellan år som av olika anledningar hamnat utanför det reguljära systemet och där samordnade insatser från olika aktörer kan innebära att de kan finna en väg tillbaka in i systemet. Merparten av de unga förväntas ej ha erhållit fullständiga grundskoleeller gymnasiebetyg och ha liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Utöver den primära gruppen erbjuder Navigatorcentrum insatser för samtliga åringar i Trelleborgs Kommun som vänder sig till centrat, i nuläget ca unga. Syfte Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att motverka ungas utanförskap på såväl arbetsmarknaden som samhället i stort. Genom att samlokalisera och centrera resurserna erbjuds de unga en dörr in till en verksamhet där systemet cirkulerar runt den unge snarare än att den unge cirkulerar runt i systemet. Genom arbetet i Navigatorcentrum säkerställs att den unge erbjuds en individuellt anpassad planering där rätt insats erbjuds vid rätt tillfälle från rätt aktör. En sådan samverkan innebär också att tydligheten för den unge blir större. Uppföljning av effektmål 2010 Samordning Navigatorcentrum skall under första halvåret 2010 tydliggöra samordningen genom framtagande av kommunikationsplattform och nätverkskarta. Kommunikationsplattformen skall konkretisera hur samordningen ser ut. Navigatorcentrum tog under våren 2010 fram en kommunikationsplattform. Syftet med plattformen var att all personal ska känna sig delaktiga och vara medvetna vilka signaler och budskap som sänds ut till olika aktörer. Kommunikationsplattformen togs fram tillsammans i hela arbetsgruppen med stöd av en processledare. Den färdigställda kommunikationsplattformen ledde därefter till att en ny grafisk profil gjordes för Navigatorcentrum och i detta arbete kopplades unga på, dessutom har hemsidan förbättrats och gjorts mer användarvänlig. Målet anses uppfyllt. Försörjningsstöd

3 3 (11) Ungdomsutvecklarna ska under 2010 få ut 75 personer i arbete och 15 i studier. Målgruppen är unga försörjningsstödstagare. Målet skall redovisas styrgrupp kvartalsvis. Under året har två (2) ungdomsutvecklare arbetat riktat med målgruppen unga försörjningsstödstagare. Genomströmningen av unga försörjningsstödstagare har varit relativt hög och under året avslutades 176 unga av följande orsaker: Annan rehabiliterande insats 1 Avliden 1 Avskild 62 Egen begäran 16 Flytt 12 Folkhögskola 6 Högskola/Universitet 2 Instegsjobb 3 Komvux gymnasieskola 11 KY-Utbildning 2 Lärlingsutbildning 4 Lönebidrag 4 Nystartsjobb 1 Ordinarie anställning 46 Stadigvarande sjukersättning 4 Totalt 176 Självförsörjande 79 Totalt avslutades således 54 personer till arbete och 25 personer till studier. Målet är till del uppfyllt. Sommarjobb Navigatorcentrum skall samordna och administrera samtliga kommunala vår-, sommar- och höstjobb för unga i årskurs 8-9 samt för åringar. 120 unga skall erbjudas arbete av dessa skall minst 10 unga etablera sig så att de erhåller arbete efter avslutat vår,-sommar eller höstjobb. 15 unga skall erbjudas sommarlovsentreprenörskap. Målet skall utvärderas separat var sammanlagt 226 unga i arbete genom vår-sommar-höstjobb samt sommarlovsentreprenörer. Sommarjobben innebar ett 3 veckors arbete inom kommunal sektor eller föreningsliv. En extra satsning på sommarjobb gjordes från staten i april 2010, vilket medförde att ytterligare ca. 55 unga fick möjligheten till sommarjobb. Vår och höstjobben riktades främst till de unga som står utanför skola och ordinarie arbete och är upplagt med 2 veckors uppstartspraktik följt av 4 veckors anställning. Målet för dessa var att genomföra praktiken för att därpå bli erbjudna 4 veckors arbete. Syftet med satsningen var att minska ungas utanförskap och få dem att gå vidare till annan aktivitet, utbildning, Ung Framtid eller Vilja. Sommarlovsentreprenörerna

4 4 (11) riktade sig till unga som hade en vilja att ta fram och driva sin egen affärsidé. För detta fick de stöd från Navigatorcentrum genom en veckas kickoff med inspiration från lokala näringslivet och feedback från affärsutvecklare vid Sparbaken Finn. (se separat redovisning avseende höstjobb) Målet är uppfyllt Kommunala informationsansvaret Kartlägga, identifiera och erbjuda aktivitet till de unga i åldern som ej går i skolan är inskrivna på AF eller har sysselsättning. Målet skall redovisas halvårsvis genom statistik och erbjuden aktivitet unga var folkbokförda i Trelleborgs kommun i åldern år per den 31 december Majoriteten av åringarna tillhör inte det kommunala informationsansvaret då de har slutfört ett gymnasieprogram. För kännedom om vilka unga som faller inom det kommunala informationsansvaret får Navigatorcentrum information från Söderslättsgymnasiet, personal från andra myndigheter, föräldrar, bekanta, lupp eller genom att den unga själv tar kontakt. Under 2010 fick Navigatorcentrum kännedom om 181 unga som föll under det kommunala informationsansvaret. Samtliga unga kontaktades via brev. Vidare kontaktvägar var facebook, telefon och hembesök. Genom skriftlig och muntlig kontakt erbjöds individuella samtal för kartläggning, där planering så som vår- och höstjobb, studier, Vilja och praktik upprättades. Fördelningen av aktuell sysselsättning i december 2010 var enligt nedan: 37 unga hade planering med ungdomsutvecklare på Navigatorcentrum 11 unga hade planering med projekt Ung Framtid 6 unga hade tackat nej till kontakt med Navigatorcentrum i dagsläget 15 unga hade inte kunnat nås för information om vad de gör i dagsläget, alla hade dock erhållit information skriftligen, samt erbjudits hembesök. 15 unga arbetar 48 unga har motiverats till studier 19 unga har flyttat till annan kommun 2 unga är i praktik 10 unga har kontakt med annan myndighet 18 unga har fyllt 20 år Målet är uppfyllt Entreprenörskap Navigatorcentrum skall, i samverkan med gymnasieskolan, fortsätta stödja insatser som främjar entreprenörskapet hos unga och bidrar till ökad tillväxt i Trelleborgs Kommun. Under 2010 skall en Navigatorcentrum bilda en entreprenörsgrupp/nätverk med mentor för stöd i av dessa insatser. För att fler unga ska bli mer entreprenöriella i Trelleborgs kommun jobbade Navigatorcentrum 2010 aktivt med att främja nytänk och företagsamhet hos unga. Navigatorcentrum eftersträvar att använda entreprenörskap som ett

5 5 (11) redskap för att hitta drivkrafter, få utlopp för kreativitet och skapa genomförandekraft hos unga. Genom Ung idé har unga under 2010 haft möjlighet att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Ett 20-tal projekt har varit i kontakt med Navigatorcentrum för att bolla sina idéer och för att ansöka om pengar. Ett exempel är kulturprojektet Kollektivet, en ungdomsdel på Palmfestivalen, som genomfördes i samarbete mellan olika ungdomsföreningar och Palmfestivalen. Syftet var att föryngra festivalutbudet, utveckla och lyfta fram ung kultur i Trelleborg. Under slutet av 2010 har en undersökning om behov och önskemål hos unga med idéer påbörjats. Målet är att synliggöra unga och deras behov för att kunna arbeta mer proaktivt med entreprenörskap och samhällsengagemang i kommunen. Målet anses till del uppfyllt Uppföljning Redovisning av måluppfyllelse görs i samband med verksamhetsberättelse som presenteras för styrgrupp och berörda nämnder. Verksamhetsberättelsen i sin helhet läggs som information till kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden samt socialnämnden och Trelleborgs kommuns utvecklingsbolag AB. Uppföljningens skyldighet anses med denna rapport fullgjord. Budget Navigatorcentrum grundfinansierades 2010 genom medel för arbetsmarknadspolitiska insatser, utöver det bidrog individ- och familjeomsorgen samt gymnasie- och vuxenutbildningen med finansiering i form av personalresurser. Även Arbetsförmedlingen och Frivården bidrog under 2010 med personalresurser till verksamheten. Under 2010 finansierades verksamheten även till del av externa medel främst från Europeiska Socialfonden (ESF), Ungdomsstyrelsen och KK-stiftelsen. Verksamheten gjorde under året ett nollresultat. Personal Bemanning Personalbemanning på Navigatorcentrum 2010 såg ut enligt nedan: 50 % enhetschef 4 ungdomsutvecklare 50 % praktiksamordnare 50 % studie- och yrkesvägledare

6 6 (11) Arbetsförmedlare på plats 1 dag per vecka. Kontaktpersoner för Försäkringskassan, ungdomsmottagningen, frivården samt Polisen. Utöver detta tillkom personal från ESF-projektet Ung Framtid från 1 mars enligt följande: 1 projektledare 4 ungdomsutvecklare varav 2 med inriktning SYV och 2 med inriktning pedagogik. 50 % projektadministratör Grundbemanningen har, under året, säkerställt att de unga, utifrån sina egna behov, i vardagen träffar professionella yrkeskategorier som exempelvis arbetsförmedlare, ungdomsutvecklare, socionomer, studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare etc. Arbetsmiljö och medarbetaransvar Samtliga medarbetare har under året erbjudits medarbetarsamtal och lönesamtal. Navigatorcentrum har under året haft veckovis möten med samtliga fast anställda på arbetsplatsen. Utöver dessa möten har medarbetarna på Navigatorcentrum deltagit i de verksamhetsövergripande arbetsplatsträffarna på Arbete och Försörjning. Den kommunövergripande arbetsmiljöenkäten visade på en hög grad av nöjdhet med såväl arbete som organisation och ledning. Under våren genomfördes en planeringsdag med all berörd personal, denna planeringsdag ledde fram till ett upprättande av en kommunikationsplattform. Medarbetare på Navigatorcentrum har under året arbetat aktivt med begreppen; Tillhöra, Kontroll, Öppenhet och Egenmakt. Arbetet har skett tillsammans med övrig personal på Arbete och Försörjning. Inga fall av hot eller våld har rapporterats under året. Kompetensutveckling Enhetschefen för Navigatorcentrum har under året avslutat ett utvecklingsprogram inom MiL för unga chefer. Ungdomsutvecklarna på Navigatorcentrum har under året fått kompetensutveckling inom följande områden: Grundläggande utbildning i MI-metodik (motiverande samtal) En öppen vecka i The Human Element, en metod utifrån tillhöra, kontroll och öppenhet. Webdesign. En praktisk utbildning i entreprenörskap där Idélaboratoriet Malmö var samordnare. Olika konferenser utifrån relevanta teman.

7 7 (11) Utöver detta deltog samtliga ungdomsutvecklare, studie- och yrkesvägledaren, praktiksamordnaren, enhetschefen samt verksamhetschefen för Arbete och Försörjning i Ungdomsstyrelsens rikskonferens i Stockholm den 30 november och 1 december. Dessutom har all personal på Navigatorcentrum genomfört kommunens program för likabehandling. Detta program bestod i en dag med seminarium samt en halvdags reflektionsseminarium. Viktiga händelser 2010 Verksamheten har under året varit öppen för spontanbesök måndag fredag mellan kl Övrig tid har personal tagit emot bokade besök. Under 2010 besökte personer Navigatorcentrum, det är i snitt 430 unga varje månad. Dessa möten och resultaten av de samma är de för den enskilde och för verksamheten viktigaste händelserna under året. Delaktighet och inflytande Navigatorcentrum har under året fungerat som en plattform, inte enbart för myndighetssamverkan, utan även för unga som möter unga. Känslan av sammanhang och mening blir större för unga som får ta del av denna typ av gruppsammanhang än för deltagare som enbart erbjuds individuella åtgärder. Navigatorcentrum har en miljö och ett arbetssätt som bygger på metoder där den unge känner delaktighet. Genom att ha ett tydligt fokus på egenmakt och eget ansvar i arbetet förväntas de unga i förlängningen fungera som ambassadörer för Navigatorcentrum och dess verksamhet. Den vardagliga verksamheten under året har byggts upp kring såväl gruppaktiviteter som individuella aktiviteter. Vid gruppaktiviteterna har de unga erbjudits bl.a. kompetensinventering, företagsinbjudningar med kontaktskapande mellan unga och arbetsgivare, motivationshöjande samtal och viss form av utbildning. Ung Framtid Under 2009 genomfördes en ESF-finansierad förprojektering kring glappet mellan skola och arbetsliv. Denna förprojektering ledde fram till en genomförandeansökan i slutet av 2009, denna ansökan blev beviljad och den 1 mars 2010 startade projektet Ung Framtid. Projektet är arbetsmarknadsinriktat och syftet är att det ska likna en arbetsplats i mångt och mycket. Initialt var projektet ämnat till 20 unga med försörjningsstöd och 20 unga som faller under det kommunala informationsansvaret. Under sensommaren utökades antalet unga med ytterligare 20 unga från gymnasieskolan, syftet med denna utökning var att finna en aktivitet för de unga där traditionell skolgång inte var ett alternativ. Därtill anställdes 2

8 8 (11) ungdomsutvecklare med inriktning pedagogik i projektet. De unga i projektet har tillsammans utgjort timmar i projektet under Projektet har till uppgift att likna en arbetsplats, inom ramen för projektet finns det tre arbetsgrupper. I kommunikationsgruppen, nätverksgruppen och ungdomsbanken arbetar de 60 unga i olika uppdrag för att komma ut i egen försörjning. Projektet är som tidigare nämnt till del finansierat av Europeiska Socialfonden och för projektet finns en genomförandeplan som projektet har följt under året. I genomförandeplanen finns förutom de tre arbetsgrupperna bl.a. även aggression replacement training (ART), friskvård, regelbundna projektmöten och entreprenörskap på programmet. Till projektet är en High levelgrupp kopplad som har till uppgift att se och förändra befintliga strukturer som hindrar unga att ta sig ut i egenförsörjning. Nyinvigning Under året har Navigatorcentrum flyttat till nya och större lokaler. Den 28 april invigdes de nya lokalerna och ungdomsminister Nyamko Sabuni var på plats för att inviga de nya lokalerna. Under dagen hade också ett tiotal unga möjligheten att diskutera ungas utanförskap med ungdomsministern. Temagruppen Almedalen och Ingvar Nilssons rapport Europeiska Socialfonden har fem temagrupper med olika inriktningar, en av dessa är arbetet med unga utanför. Syftet med temagrupperna är att jobba på strukturell nivå och påverka sådant som gör att unga hamnar i ett utanförskap. Under året har Navigatorcentrum haft en person med i temagruppens expertgrupp. Temagruppen valde också att delta på politikerveckan i Almedalen under sommaren. I detta seminarie presenterades en rapport som nationalekonomen Ingvar Nilsson skrivit där en stor del av rapporten består av hållbarheten med långsiktigt arbete och där Ingvar konkret granskat Navigatorcentrum Trelleborgs arbete med unga. Rapporten finns att läsa på navigatorcentrums hemsida: Leader Navigatorcentrum gick under hösten 2010 in med en ansökan till Leader Söderslätt, syftet med ansökan var att unga boendes på landsbygden ska få en större kunskap i demokrati, inflytande och entreprenörskap kopplat till landsbygden. Målet med projektet är att låta 10 unga resa till Holland och Spanien för att se hur dessa två länder jobbar med de begreppen. Leader Söderslätt beviljade ansökan under december. Ansökan årets ungdomskommun Under året har Trelleborgs kommun gått in med en ansökan till Ungdomsstyrelsen för att bli årets ungdomskommun. Sammanlagt gick 12 kommuner in med ansökan varav tre av dessa kommuner gick vidare till i en andra omgång. Trelleborgs kommun var inte en av dessa tre.

9 9 (11) Marknadsföring Marknadsföring har varit en viktig del för att profilera Navigatorcentrum och Trelleborgs kommun har Navigatorcentrum främst satsat på den grafiska profilen och färdigställande av denna. Det är dock även av vikt att sprida Trelleborgs kommuns goda arbete med unga vid tillfälle vilket är en viktig del i vår marknadsföring i nationella sammanhang, vi vill att Trelleborgs arbete med unga ska vara en förebild för andra kommuner. Marknadsföringen har under året även bestått i en rad tidningsartiklar, radiointervjuer, webbartiklar och veckomail som når cirka 300 läsare. Studiebesök och inbjudningar till konferenser Navigatorcentrum har under året haft en rad studiebesök från stora delar av Sverige, sammanlagt har 14 organisationer/kommuner varit på studiebesök under året. Utöver dessa studiebesök har en rad organisationer/kommuner kontaktat Navigatorcentrum via mail eller via telefon för att få ta del av verksamheten. Även internationella organisationer har visat intresse för Navigatorcentrum, genom Ungdomsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har intresseförfrågningar från Norge, Singapore och olika delar i Danmark inkommit. Dessa har besvarats genom mail. Navigatorcentrum Trelleborg har även fått en rad inbjudningar till konferenser och organisationer för att presentera verksamheten och för att diskutera ungdomsfrågor. Liljeborgsskolan Under 2010 upparbetades ett samarbete med Liljeborgsskolan gällande unga som har hög frånvaro. Den unge har erbjudits motiverande samtal/individuell planering på Navigatorcentrum med ungdomsutvecklare som komplement till sina studier. Detta för att redan i ett tidigt skede fånga upp unga som är i riskzonen för att falla inom det kommunala informationsansvaret. Nationella nätverket Navigatorcentrum Trelleborg var initiativtagare till det nationella nätverket när det startade 2008, sedan dess har nätverket träffats 4 gånger per år, så även Nätverket finansieras genom medel från Ungdomsstyrelsen. I nätverket har det under 2010 funnits med en processledare, fokus har legat på att fastställa kriterier för ett Navigatorcentrum vilket blev klart under året. Navigatorcentrum Trelleborg stod som värd för nätverket i september månad, övriga kommuner som varit värda är Östersund, Fagersta och Västerås. Under träffen i Trelleborg bjöds bandyprofilen Pelle Fosshaug in för att föreläsa om sin ADHD och vilka fördelar och nackdelar detta har fört med sig. Nätverket består av 12 kommuner, från Östersund i norr till Trelleborg i söder. Under året har nätverket blivit inbjudna till ungdomskonferenser, bl.a. Botkyrka kommun och Kalmar kommun.

10 10 (11) UGA-NC Under en 12-veckorsperiod deltog en grupp med nio unga från Arbetsförmedlingens jobbgaranti för unga i olika aktiviteter på Navigatorcentrum, denna grupp startades i augusti. Varje vecka hade olika teman med gemensamt fokus att finna olika vägar och möjligheter till arbete och studier. Deltagarna erbjöds bland annat att arbeta vidare med CV och personligt brev, presentationsövningar, studiebesök på Östra Grevie folkhögskola och Lunds Universitet, arbetsgivarträffar, information om utlandsjobb och volontärarbete, jobbjaktsmetodik, att träffa studie- och yrkesvägledare och information om A-kassa, fack och anställningsavtal. Arbetssättet bestod till stor del av aktivt deltagande övningar med fokus på egenmakt och eget ansvar. EVS, Europeisk VolontärService 2010 var året då Navigatorcentrum fick iväg sin första volontär. Under året har verksamheten bjudit in andra volontärer till föreläsningar för att locka unga att åka ut i Europa som volontärer. Navigatorcentrum ser en stor potential i denna insats och kommer att fortsätta arbeta med erbjudandet för Trelleborgs unga. Vilja Vilja är ett projekt som är finansierat av Samordningsförbundet. Under 2010 har projektet fokuserat på ungdomsgruppen i åldern som behöver arbeta intensivt med att stärka självkänsla och självförtroende samt att arbeta med sig själv i grupp. Insatserna i Vilja har bl.a. varit gemensamma frukostträffar, gruppövningar, mindfulness, fysiska aktiviteter samt MI samtal. Vinsterna med arbetsmetoden där kontinuitet står i fokus har varit gynnsamma och resultaten visar att unga blir stärkta och mår bättre samtidigt som de fungerar bättre i olika sammanhang, vilket i sig förkortar tiden till arbete och studier. Stiftelsen Ung Framtid Redan vid det första High levelmötet under våren 2010 påbörjades en diskussion för att starta en stiftelse där unga kan söka ekonomiskt stöd i att starta upp en idé. Stiftelsen är tänkt att ersätta samhällsentreprenörsprojektet Ung Idé som upphörde december Stiftelsen kom i bruk under våren och en styrelse är bildad av representanter från kommun, föreningsliv och näringsliv. Slutsatser och planerade åtgärder 2011 Verksamheten har under året utvecklats till en etablerad verksamhet för unga i åldern år. Personalen har arbetat engagerat och målinriktat med ett tydligt fokus på att sätta unga i centrum. Gruppen unga är ingen homogen grupp och arbetet med unga är starkt präglat av nutid. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, eget ansvar och mod. Medarbetarna på Navigatorcentrum har under året visat prov på detta och arbetat intensivt med förhållningssätt och bemötande för att kunna möta unga

11 11 (11) där unga befinner sig, kommunikationsplattformen är ett tydligt tecken på detta. Fel och brister i samhällets ordinarie strukturer har blivit synliga och verksamheten har arbetat målmedvetet för att synliggöra och påverka dessa såväl lokalt som nationellt. Det nationella påverkansarbetet och arbetet med att underlätta för den enskilt unge kommer att fortsätta under 2011, bl.a. planeras ett seminarium tillsammans med Ungdomsstyrelsen och dess årliga riksturné i april hoppas vi bli året då samarbetet med det lokala näringslivet kommer utvecklas ytterligare. Vår förhoppning är att ungdomsbanken kan komma i bruk under våren och att de individuellt anpassade mentorsprogram på företagen intensifieras är året då vårt metodprojekt Ung Framtid kommer ta ytterligare steg för att kartlägga och förändra befintliga strukturer för unga att ta sig ut på arbetsmarknaden. Vi har ambitionen att påvisa att informell kompetens spelar roll i det kommande yrkeslivet. Vi vet att unga sitter på en enorm kompetens som är nödvändig för att samhället ska ta ny fart och vi vet att unga i Trelleborg besitter denna kompetens. Därför kommer vi under året arbeta ännu mer med ett entreprenöriellt förhållningssätt och öka inflytandet för unga i Trelleborg. Trelleborgs kommun kommer under året att satsa på att bli Årets Ungdomskommun i Sverige och vi på Navigatorcentrum ska dra vårt strå till stacken. Sammanfattningsvis kan konstateras att 2010 års arbete gick väl i linje med nationella målen för ungdomspolitiken samt de av kommunstyrelsen och individ- och familjeomsorgsnämnden fattade besluten. Även arbetet under 2011 kommer att styras av dessa måldokument samt gällande lagstiftning. Unga är inte framtiden Unga är nu! Trelleborgs Kommun Ola Johnsson Enhetschef Arbete och Försörjning Cecilia Lejon Verksamhetschef Arbete och Försörjning

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer