Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg"

Transkript

1 1 (11) Datum Enhetschef Ola Johnsson , Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg Organisation Navigatorcentrum i Trelleborgs Kommun tillhör organisatoriskt Arbete och Försörjning. Verksamheten leds av en enhetschef direkt underställd verksamhetschef för Arbete och Försörjning. Inom verksamheten arbetade 2010 förutom personal direkt anställda på Navigatorcentrum även personal från Individ- och familjeomsorgsnämnden, Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden samt Arbetsförmedlingen och Frivården. Ungdomsmottagningen, Försäkringskassan och Polisen fanns representerade i verksamheten som kontaktpersoner. Samtliga parter fanns representerade i den styrgrupp som målsätter och följer upp verksamheten. I styrgruppen fanns även representanter från lokalt företags- och föreningsliv. Uppdrag Erbjuda samordnade insatser för unga i åldern år. Sveriges kommuner har, som lagstadgad, uppgift att hålla sig informerade om hur unga som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta för att vid behov kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Navigatorcentrum ansvarar för att identifiera och kartlägga dessa unga samt för att erbjuda dem lämplig insats. Erbjuda aktiva planeringar för samtliga i åringar i Trelleborgs Kommun som erhåller försörjningsstöd. Ansvaret för åringars kompetenshöjande och arbetsmarknadsinriktade insatser fördelas mellan kommun och stat (AF) och i flertalet av individärendena är en effektiv samverkan en förutsättning för att den unge i förlängningen skall finna, få och behålla ett arbete. Genom Navigatorcentrum skall insatser för denna grupp effektiviseras och utvecklas, i samverkan, med den unges behov i centrum. Samordna vår sommar och höstjobb för unga i årskurs 8-9 samt för åringar Stödja insatser för unga som ökar entreprenörskap och bidrar till högre grad av delaktighet i samhälls- och arbetsliv. Trelleborg1000, v 1.0, Arbete & Försörjning Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Gasverksgatan 3 B Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (11) Målgrupp Målgruppen för Navigatorcentrum är unga mellan år som av olika anledningar hamnat utanför det reguljära systemet och där samordnade insatser från olika aktörer kan innebära att de kan finna en väg tillbaka in i systemet. Merparten av de unga förväntas ej ha erhållit fullständiga grundskoleeller gymnasiebetyg och ha liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Utöver den primära gruppen erbjuder Navigatorcentrum insatser för samtliga åringar i Trelleborgs Kommun som vänder sig till centrat, i nuläget ca unga. Syfte Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att motverka ungas utanförskap på såväl arbetsmarknaden som samhället i stort. Genom att samlokalisera och centrera resurserna erbjuds de unga en dörr in till en verksamhet där systemet cirkulerar runt den unge snarare än att den unge cirkulerar runt i systemet. Genom arbetet i Navigatorcentrum säkerställs att den unge erbjuds en individuellt anpassad planering där rätt insats erbjuds vid rätt tillfälle från rätt aktör. En sådan samverkan innebär också att tydligheten för den unge blir större. Uppföljning av effektmål 2010 Samordning Navigatorcentrum skall under första halvåret 2010 tydliggöra samordningen genom framtagande av kommunikationsplattform och nätverkskarta. Kommunikationsplattformen skall konkretisera hur samordningen ser ut. Navigatorcentrum tog under våren 2010 fram en kommunikationsplattform. Syftet med plattformen var att all personal ska känna sig delaktiga och vara medvetna vilka signaler och budskap som sänds ut till olika aktörer. Kommunikationsplattformen togs fram tillsammans i hela arbetsgruppen med stöd av en processledare. Den färdigställda kommunikationsplattformen ledde därefter till att en ny grafisk profil gjordes för Navigatorcentrum och i detta arbete kopplades unga på, dessutom har hemsidan förbättrats och gjorts mer användarvänlig. Målet anses uppfyllt. Försörjningsstöd

3 3 (11) Ungdomsutvecklarna ska under 2010 få ut 75 personer i arbete och 15 i studier. Målgruppen är unga försörjningsstödstagare. Målet skall redovisas styrgrupp kvartalsvis. Under året har två (2) ungdomsutvecklare arbetat riktat med målgruppen unga försörjningsstödstagare. Genomströmningen av unga försörjningsstödstagare har varit relativt hög och under året avslutades 176 unga av följande orsaker: Annan rehabiliterande insats 1 Avliden 1 Avskild 62 Egen begäran 16 Flytt 12 Folkhögskola 6 Högskola/Universitet 2 Instegsjobb 3 Komvux gymnasieskola 11 KY-Utbildning 2 Lärlingsutbildning 4 Lönebidrag 4 Nystartsjobb 1 Ordinarie anställning 46 Stadigvarande sjukersättning 4 Totalt 176 Självförsörjande 79 Totalt avslutades således 54 personer till arbete och 25 personer till studier. Målet är till del uppfyllt. Sommarjobb Navigatorcentrum skall samordna och administrera samtliga kommunala vår-, sommar- och höstjobb för unga i årskurs 8-9 samt för åringar. 120 unga skall erbjudas arbete av dessa skall minst 10 unga etablera sig så att de erhåller arbete efter avslutat vår,-sommar eller höstjobb. 15 unga skall erbjudas sommarlovsentreprenörskap. Målet skall utvärderas separat var sammanlagt 226 unga i arbete genom vår-sommar-höstjobb samt sommarlovsentreprenörer. Sommarjobben innebar ett 3 veckors arbete inom kommunal sektor eller föreningsliv. En extra satsning på sommarjobb gjordes från staten i april 2010, vilket medförde att ytterligare ca. 55 unga fick möjligheten till sommarjobb. Vår och höstjobben riktades främst till de unga som står utanför skola och ordinarie arbete och är upplagt med 2 veckors uppstartspraktik följt av 4 veckors anställning. Målet för dessa var att genomföra praktiken för att därpå bli erbjudna 4 veckors arbete. Syftet med satsningen var att minska ungas utanförskap och få dem att gå vidare till annan aktivitet, utbildning, Ung Framtid eller Vilja. Sommarlovsentreprenörerna

4 4 (11) riktade sig till unga som hade en vilja att ta fram och driva sin egen affärsidé. För detta fick de stöd från Navigatorcentrum genom en veckas kickoff med inspiration från lokala näringslivet och feedback från affärsutvecklare vid Sparbaken Finn. (se separat redovisning avseende höstjobb) Målet är uppfyllt Kommunala informationsansvaret Kartlägga, identifiera och erbjuda aktivitet till de unga i åldern som ej går i skolan är inskrivna på AF eller har sysselsättning. Målet skall redovisas halvårsvis genom statistik och erbjuden aktivitet unga var folkbokförda i Trelleborgs kommun i åldern år per den 31 december Majoriteten av åringarna tillhör inte det kommunala informationsansvaret då de har slutfört ett gymnasieprogram. För kännedom om vilka unga som faller inom det kommunala informationsansvaret får Navigatorcentrum information från Söderslättsgymnasiet, personal från andra myndigheter, föräldrar, bekanta, lupp eller genom att den unga själv tar kontakt. Under 2010 fick Navigatorcentrum kännedom om 181 unga som föll under det kommunala informationsansvaret. Samtliga unga kontaktades via brev. Vidare kontaktvägar var facebook, telefon och hembesök. Genom skriftlig och muntlig kontakt erbjöds individuella samtal för kartläggning, där planering så som vår- och höstjobb, studier, Vilja och praktik upprättades. Fördelningen av aktuell sysselsättning i december 2010 var enligt nedan: 37 unga hade planering med ungdomsutvecklare på Navigatorcentrum 11 unga hade planering med projekt Ung Framtid 6 unga hade tackat nej till kontakt med Navigatorcentrum i dagsläget 15 unga hade inte kunnat nås för information om vad de gör i dagsläget, alla hade dock erhållit information skriftligen, samt erbjudits hembesök. 15 unga arbetar 48 unga har motiverats till studier 19 unga har flyttat till annan kommun 2 unga är i praktik 10 unga har kontakt med annan myndighet 18 unga har fyllt 20 år Målet är uppfyllt Entreprenörskap Navigatorcentrum skall, i samverkan med gymnasieskolan, fortsätta stödja insatser som främjar entreprenörskapet hos unga och bidrar till ökad tillväxt i Trelleborgs Kommun. Under 2010 skall en Navigatorcentrum bilda en entreprenörsgrupp/nätverk med mentor för stöd i av dessa insatser. För att fler unga ska bli mer entreprenöriella i Trelleborgs kommun jobbade Navigatorcentrum 2010 aktivt med att främja nytänk och företagsamhet hos unga. Navigatorcentrum eftersträvar att använda entreprenörskap som ett

5 5 (11) redskap för att hitta drivkrafter, få utlopp för kreativitet och skapa genomförandekraft hos unga. Genom Ung idé har unga under 2010 haft möjlighet att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Ett 20-tal projekt har varit i kontakt med Navigatorcentrum för att bolla sina idéer och för att ansöka om pengar. Ett exempel är kulturprojektet Kollektivet, en ungdomsdel på Palmfestivalen, som genomfördes i samarbete mellan olika ungdomsföreningar och Palmfestivalen. Syftet var att föryngra festivalutbudet, utveckla och lyfta fram ung kultur i Trelleborg. Under slutet av 2010 har en undersökning om behov och önskemål hos unga med idéer påbörjats. Målet är att synliggöra unga och deras behov för att kunna arbeta mer proaktivt med entreprenörskap och samhällsengagemang i kommunen. Målet anses till del uppfyllt Uppföljning Redovisning av måluppfyllelse görs i samband med verksamhetsberättelse som presenteras för styrgrupp och berörda nämnder. Verksamhetsberättelsen i sin helhet läggs som information till kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden samt socialnämnden och Trelleborgs kommuns utvecklingsbolag AB. Uppföljningens skyldighet anses med denna rapport fullgjord. Budget Navigatorcentrum grundfinansierades 2010 genom medel för arbetsmarknadspolitiska insatser, utöver det bidrog individ- och familjeomsorgen samt gymnasie- och vuxenutbildningen med finansiering i form av personalresurser. Även Arbetsförmedlingen och Frivården bidrog under 2010 med personalresurser till verksamheten. Under 2010 finansierades verksamheten även till del av externa medel främst från Europeiska Socialfonden (ESF), Ungdomsstyrelsen och KK-stiftelsen. Verksamheten gjorde under året ett nollresultat. Personal Bemanning Personalbemanning på Navigatorcentrum 2010 såg ut enligt nedan: 50 % enhetschef 4 ungdomsutvecklare 50 % praktiksamordnare 50 % studie- och yrkesvägledare

6 6 (11) Arbetsförmedlare på plats 1 dag per vecka. Kontaktpersoner för Försäkringskassan, ungdomsmottagningen, frivården samt Polisen. Utöver detta tillkom personal från ESF-projektet Ung Framtid från 1 mars enligt följande: 1 projektledare 4 ungdomsutvecklare varav 2 med inriktning SYV och 2 med inriktning pedagogik. 50 % projektadministratör Grundbemanningen har, under året, säkerställt att de unga, utifrån sina egna behov, i vardagen träffar professionella yrkeskategorier som exempelvis arbetsförmedlare, ungdomsutvecklare, socionomer, studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare etc. Arbetsmiljö och medarbetaransvar Samtliga medarbetare har under året erbjudits medarbetarsamtal och lönesamtal. Navigatorcentrum har under året haft veckovis möten med samtliga fast anställda på arbetsplatsen. Utöver dessa möten har medarbetarna på Navigatorcentrum deltagit i de verksamhetsövergripande arbetsplatsträffarna på Arbete och Försörjning. Den kommunövergripande arbetsmiljöenkäten visade på en hög grad av nöjdhet med såväl arbete som organisation och ledning. Under våren genomfördes en planeringsdag med all berörd personal, denna planeringsdag ledde fram till ett upprättande av en kommunikationsplattform. Medarbetare på Navigatorcentrum har under året arbetat aktivt med begreppen; Tillhöra, Kontroll, Öppenhet och Egenmakt. Arbetet har skett tillsammans med övrig personal på Arbete och Försörjning. Inga fall av hot eller våld har rapporterats under året. Kompetensutveckling Enhetschefen för Navigatorcentrum har under året avslutat ett utvecklingsprogram inom MiL för unga chefer. Ungdomsutvecklarna på Navigatorcentrum har under året fått kompetensutveckling inom följande områden: Grundläggande utbildning i MI-metodik (motiverande samtal) En öppen vecka i The Human Element, en metod utifrån tillhöra, kontroll och öppenhet. Webdesign. En praktisk utbildning i entreprenörskap där Idélaboratoriet Malmö var samordnare. Olika konferenser utifrån relevanta teman.

7 7 (11) Utöver detta deltog samtliga ungdomsutvecklare, studie- och yrkesvägledaren, praktiksamordnaren, enhetschefen samt verksamhetschefen för Arbete och Försörjning i Ungdomsstyrelsens rikskonferens i Stockholm den 30 november och 1 december. Dessutom har all personal på Navigatorcentrum genomfört kommunens program för likabehandling. Detta program bestod i en dag med seminarium samt en halvdags reflektionsseminarium. Viktiga händelser 2010 Verksamheten har under året varit öppen för spontanbesök måndag fredag mellan kl Övrig tid har personal tagit emot bokade besök. Under 2010 besökte personer Navigatorcentrum, det är i snitt 430 unga varje månad. Dessa möten och resultaten av de samma är de för den enskilde och för verksamheten viktigaste händelserna under året. Delaktighet och inflytande Navigatorcentrum har under året fungerat som en plattform, inte enbart för myndighetssamverkan, utan även för unga som möter unga. Känslan av sammanhang och mening blir större för unga som får ta del av denna typ av gruppsammanhang än för deltagare som enbart erbjuds individuella åtgärder. Navigatorcentrum har en miljö och ett arbetssätt som bygger på metoder där den unge känner delaktighet. Genom att ha ett tydligt fokus på egenmakt och eget ansvar i arbetet förväntas de unga i förlängningen fungera som ambassadörer för Navigatorcentrum och dess verksamhet. Den vardagliga verksamheten under året har byggts upp kring såväl gruppaktiviteter som individuella aktiviteter. Vid gruppaktiviteterna har de unga erbjudits bl.a. kompetensinventering, företagsinbjudningar med kontaktskapande mellan unga och arbetsgivare, motivationshöjande samtal och viss form av utbildning. Ung Framtid Under 2009 genomfördes en ESF-finansierad förprojektering kring glappet mellan skola och arbetsliv. Denna förprojektering ledde fram till en genomförandeansökan i slutet av 2009, denna ansökan blev beviljad och den 1 mars 2010 startade projektet Ung Framtid. Projektet är arbetsmarknadsinriktat och syftet är att det ska likna en arbetsplats i mångt och mycket. Initialt var projektet ämnat till 20 unga med försörjningsstöd och 20 unga som faller under det kommunala informationsansvaret. Under sensommaren utökades antalet unga med ytterligare 20 unga från gymnasieskolan, syftet med denna utökning var att finna en aktivitet för de unga där traditionell skolgång inte var ett alternativ. Därtill anställdes 2

8 8 (11) ungdomsutvecklare med inriktning pedagogik i projektet. De unga i projektet har tillsammans utgjort timmar i projektet under Projektet har till uppgift att likna en arbetsplats, inom ramen för projektet finns det tre arbetsgrupper. I kommunikationsgruppen, nätverksgruppen och ungdomsbanken arbetar de 60 unga i olika uppdrag för att komma ut i egen försörjning. Projektet är som tidigare nämnt till del finansierat av Europeiska Socialfonden och för projektet finns en genomförandeplan som projektet har följt under året. I genomförandeplanen finns förutom de tre arbetsgrupperna bl.a. även aggression replacement training (ART), friskvård, regelbundna projektmöten och entreprenörskap på programmet. Till projektet är en High levelgrupp kopplad som har till uppgift att se och förändra befintliga strukturer som hindrar unga att ta sig ut i egenförsörjning. Nyinvigning Under året har Navigatorcentrum flyttat till nya och större lokaler. Den 28 april invigdes de nya lokalerna och ungdomsminister Nyamko Sabuni var på plats för att inviga de nya lokalerna. Under dagen hade också ett tiotal unga möjligheten att diskutera ungas utanförskap med ungdomsministern. Temagruppen Almedalen och Ingvar Nilssons rapport Europeiska Socialfonden har fem temagrupper med olika inriktningar, en av dessa är arbetet med unga utanför. Syftet med temagrupperna är att jobba på strukturell nivå och påverka sådant som gör att unga hamnar i ett utanförskap. Under året har Navigatorcentrum haft en person med i temagruppens expertgrupp. Temagruppen valde också att delta på politikerveckan i Almedalen under sommaren. I detta seminarie presenterades en rapport som nationalekonomen Ingvar Nilsson skrivit där en stor del av rapporten består av hållbarheten med långsiktigt arbete och där Ingvar konkret granskat Navigatorcentrum Trelleborgs arbete med unga. Rapporten finns att läsa på navigatorcentrums hemsida: Leader Navigatorcentrum gick under hösten 2010 in med en ansökan till Leader Söderslätt, syftet med ansökan var att unga boendes på landsbygden ska få en större kunskap i demokrati, inflytande och entreprenörskap kopplat till landsbygden. Målet med projektet är att låta 10 unga resa till Holland och Spanien för att se hur dessa två länder jobbar med de begreppen. Leader Söderslätt beviljade ansökan under december. Ansökan årets ungdomskommun Under året har Trelleborgs kommun gått in med en ansökan till Ungdomsstyrelsen för att bli årets ungdomskommun. Sammanlagt gick 12 kommuner in med ansökan varav tre av dessa kommuner gick vidare till i en andra omgång. Trelleborgs kommun var inte en av dessa tre.

9 9 (11) Marknadsföring Marknadsföring har varit en viktig del för att profilera Navigatorcentrum och Trelleborgs kommun har Navigatorcentrum främst satsat på den grafiska profilen och färdigställande av denna. Det är dock även av vikt att sprida Trelleborgs kommuns goda arbete med unga vid tillfälle vilket är en viktig del i vår marknadsföring i nationella sammanhang, vi vill att Trelleborgs arbete med unga ska vara en förebild för andra kommuner. Marknadsföringen har under året även bestått i en rad tidningsartiklar, radiointervjuer, webbartiklar och veckomail som når cirka 300 läsare. Studiebesök och inbjudningar till konferenser Navigatorcentrum har under året haft en rad studiebesök från stora delar av Sverige, sammanlagt har 14 organisationer/kommuner varit på studiebesök under året. Utöver dessa studiebesök har en rad organisationer/kommuner kontaktat Navigatorcentrum via mail eller via telefon för att få ta del av verksamheten. Även internationella organisationer har visat intresse för Navigatorcentrum, genom Ungdomsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har intresseförfrågningar från Norge, Singapore och olika delar i Danmark inkommit. Dessa har besvarats genom mail. Navigatorcentrum Trelleborg har även fått en rad inbjudningar till konferenser och organisationer för att presentera verksamheten och för att diskutera ungdomsfrågor. Liljeborgsskolan Under 2010 upparbetades ett samarbete med Liljeborgsskolan gällande unga som har hög frånvaro. Den unge har erbjudits motiverande samtal/individuell planering på Navigatorcentrum med ungdomsutvecklare som komplement till sina studier. Detta för att redan i ett tidigt skede fånga upp unga som är i riskzonen för att falla inom det kommunala informationsansvaret. Nationella nätverket Navigatorcentrum Trelleborg var initiativtagare till det nationella nätverket när det startade 2008, sedan dess har nätverket träffats 4 gånger per år, så även Nätverket finansieras genom medel från Ungdomsstyrelsen. I nätverket har det under 2010 funnits med en processledare, fokus har legat på att fastställa kriterier för ett Navigatorcentrum vilket blev klart under året. Navigatorcentrum Trelleborg stod som värd för nätverket i september månad, övriga kommuner som varit värda är Östersund, Fagersta och Västerås. Under träffen i Trelleborg bjöds bandyprofilen Pelle Fosshaug in för att föreläsa om sin ADHD och vilka fördelar och nackdelar detta har fört med sig. Nätverket består av 12 kommuner, från Östersund i norr till Trelleborg i söder. Under året har nätverket blivit inbjudna till ungdomskonferenser, bl.a. Botkyrka kommun och Kalmar kommun.

10 10 (11) UGA-NC Under en 12-veckorsperiod deltog en grupp med nio unga från Arbetsförmedlingens jobbgaranti för unga i olika aktiviteter på Navigatorcentrum, denna grupp startades i augusti. Varje vecka hade olika teman med gemensamt fokus att finna olika vägar och möjligheter till arbete och studier. Deltagarna erbjöds bland annat att arbeta vidare med CV och personligt brev, presentationsövningar, studiebesök på Östra Grevie folkhögskola och Lunds Universitet, arbetsgivarträffar, information om utlandsjobb och volontärarbete, jobbjaktsmetodik, att träffa studie- och yrkesvägledare och information om A-kassa, fack och anställningsavtal. Arbetssättet bestod till stor del av aktivt deltagande övningar med fokus på egenmakt och eget ansvar. EVS, Europeisk VolontärService 2010 var året då Navigatorcentrum fick iväg sin första volontär. Under året har verksamheten bjudit in andra volontärer till föreläsningar för att locka unga att åka ut i Europa som volontärer. Navigatorcentrum ser en stor potential i denna insats och kommer att fortsätta arbeta med erbjudandet för Trelleborgs unga. Vilja Vilja är ett projekt som är finansierat av Samordningsförbundet. Under 2010 har projektet fokuserat på ungdomsgruppen i åldern som behöver arbeta intensivt med att stärka självkänsla och självförtroende samt att arbeta med sig själv i grupp. Insatserna i Vilja har bl.a. varit gemensamma frukostträffar, gruppövningar, mindfulness, fysiska aktiviteter samt MI samtal. Vinsterna med arbetsmetoden där kontinuitet står i fokus har varit gynnsamma och resultaten visar att unga blir stärkta och mår bättre samtidigt som de fungerar bättre i olika sammanhang, vilket i sig förkortar tiden till arbete och studier. Stiftelsen Ung Framtid Redan vid det första High levelmötet under våren 2010 påbörjades en diskussion för att starta en stiftelse där unga kan söka ekonomiskt stöd i att starta upp en idé. Stiftelsen är tänkt att ersätta samhällsentreprenörsprojektet Ung Idé som upphörde december Stiftelsen kom i bruk under våren och en styrelse är bildad av representanter från kommun, föreningsliv och näringsliv. Slutsatser och planerade åtgärder 2011 Verksamheten har under året utvecklats till en etablerad verksamhet för unga i åldern år. Personalen har arbetat engagerat och målinriktat med ett tydligt fokus på att sätta unga i centrum. Gruppen unga är ingen homogen grupp och arbetet med unga är starkt präglat av nutid. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, eget ansvar och mod. Medarbetarna på Navigatorcentrum har under året visat prov på detta och arbetat intensivt med förhållningssätt och bemötande för att kunna möta unga

11 11 (11) där unga befinner sig, kommunikationsplattformen är ett tydligt tecken på detta. Fel och brister i samhällets ordinarie strukturer har blivit synliga och verksamheten har arbetat målmedvetet för att synliggöra och påverka dessa såväl lokalt som nationellt. Det nationella påverkansarbetet och arbetet med att underlätta för den enskilt unge kommer att fortsätta under 2011, bl.a. planeras ett seminarium tillsammans med Ungdomsstyrelsen och dess årliga riksturné i april hoppas vi bli året då samarbetet med det lokala näringslivet kommer utvecklas ytterligare. Vår förhoppning är att ungdomsbanken kan komma i bruk under våren och att de individuellt anpassade mentorsprogram på företagen intensifieras är året då vårt metodprojekt Ung Framtid kommer ta ytterligare steg för att kartlägga och förändra befintliga strukturer för unga att ta sig ut på arbetsmarknaden. Vi har ambitionen att påvisa att informell kompetens spelar roll i det kommande yrkeslivet. Vi vet att unga sitter på en enorm kompetens som är nödvändig för att samhället ska ta ny fart och vi vet att unga i Trelleborg besitter denna kompetens. Därför kommer vi under året arbeta ännu mer med ett entreprenöriellt förhållningssätt och öka inflytandet för unga i Trelleborg. Trelleborgs kommun kommer under året att satsa på att bli Årets Ungdomskommun i Sverige och vi på Navigatorcentrum ska dra vårt strå till stacken. Sammanfattningsvis kan konstateras att 2010 års arbete gick väl i linje med nationella målen för ungdomspolitiken samt de av kommunstyrelsen och individ- och familjeomsorgsnämnden fattade besluten. Även arbetet under 2011 kommer att styras av dessa måldokument samt gällande lagstiftning. Unga är inte framtiden Unga är nu! Trelleborgs Kommun Ola Johnsson Enhetschef Arbete och Försörjning Cecilia Lejon Verksamhetschef Arbete och Försörjning

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetens uppdrag: Navigator och CoMcenter arbetar med arbetslösa ungdomar och vuxna vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet sker individuellt

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer