Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12"

Transkript

1 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2011/12

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Utvärderingsinstrument Undervisningskvalitet Personal Arbetsmiljö Elever Elevmåltider Betyg Elevmedverkan Skolhälsovård Koppling mot näringslivet Ungt företagande och entreprenörskap Avslutning... 18

3 1 Sammanfattning Läsåret 2011/12 har varit ett mycket bra år med stora framgångar för eleverna både vad gäller betyg, antagningar till universitet efter gymnasiet samt framgångar i nationella tävlingar bl.a. inom UF där ProCivitas vann bästa företag vid regionala mässan i Malmö. Vi har under året jobbat mycket med rutiner för elever som riskerar att inte klara målen. Samtlig pedagogisk personal och genomgått en utbildning i coaching vilket vi har använt oss av i vår kontakt med eleverna detta för att jobba med elevernas självskattning och egenutvärdering. Just självskattning har i forskning visat sig vara det viktigaste i inlärningsprocessen. Vi har också under året jobbat mycket med att minska elevernas stress. Under nästkommande år ska skolan arbeta med att förbättra följande områden. Ökad fokus på elevernas lärande på alla nivåer tydliga mål för verksamheten Fortsatt arbete med elevens personliga utveckling via coaching Arbetet med att nå nollvisionen på Icke godkända elever Öka elevernas aktiva deltagande i undervisningen Minska stressen för eleverna Helsingborg den 5 augusti 2012 Henrik Heide Rektor

4 2 Bakgrund ProCivitas privata gymnasiums mål och vision är att bli Sveriges bästa gymnasieskola. Koncernen består av tre skolor varav skolan är den äldsta grundad I företagets vision ligger viljan att attrahera elever med höga betyg, att skapa en frisk och sund arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter samt att förbereda eleverna för kommande studier och arbetslivets villkor. Läsåret 2011/12 erbjöd skolan tre program: samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Sammanlagt gick det 13 klasser på skolan. ProCivitas utvärderar verksamheten två gånger varje läsår. Syftet med detta är att få underlag för arbetet med skolutveckling kommande läsår. Tydliga mål med tillhörande handlingsplaner styr arbetet och finns beskrivna i kvalitetsrapporten. Denna skrivs efter läsårets slut av rektor. Kommande handlingsplaner och förbättringsåtgärder förs därefter in i skolans lokala arbetsplan som sedan används som ett levande dokument under nästkommande läsår. 3 Utvärderingsinstrument Till grund för skolans kvalitetsarbete finns följande instrument: Elevkårsmöte varje månad Lärarmöte varje vecka Kursutvärdering två gånger/år Utvecklingssamtal med elever två gånger/år Medarbetarsamtal en gång/år Statistikuppföljning Lärarens egen uppföljning 4 Undervisningskvalitet Eleverna får bedöma kvaliteten på undervisningen två gånger varje år. Vid bägge tillfällen får eleverna svara på frågan Hur bedömer du generellt kvaliteten på undervisningen på ProCivitas? De senaste årens resultat presenteras nedan: Hur upplever du undervisningen på Procivtias? 4,65 4,6 4,55 4,5 4,45 4,4 4,35 4, Skala 1-5

5 Under de senaste åren har ProCivitas med god marginal legat över målet på 4.0. I år nådde elevernas utvärdering upp till 4,6 vilket indikerar att de är mycket nöjda med året som gått. Eleverna svara också på hur de generellt ansåg att läsåret varit och då fick skolan 4,3 av 5. Under året har inga radikala förändringar gjorts i undervisningen utan skolan fortsätter med att ge lärarna stort svängrum i sin undervisning. Varje kurs utvärderas också som tidigare nämnts men dessa hanteras inte i kvalitetsrapporten utan på individuell nivå med undervisande lärare. Vi har under de föregående två åren innan läsåret 11/12 fördelat mera resurser på engelska i hopp om att elevernas måluppfyllelse skulle öka. Dock har inte resultaten blivit bättre utan legat kvar på ungefär samma nivå. Slutsatsen har då varit att insatserna varit något missriktade och under läsåret 2011/12 har vi gått tillbaka till normal resursfördelning i engelska. Elevernas måluppfyllelse har legat kvar på samma nivå som tidigare. Eleverna i årskurs 1 fick under de första skoldagarna en snabbkurs i studieteknik. Arbetet med detta ska kommande år gälla alla elever och en pedagog har fått timmar i sin tjänst för att kunna utveckla arbetet med detta. Vi har fördelat mer resurser till matematikundervisningen i årskurs 1 p.g.a. kurserna nya innehåll i GY11 ca 50 % mer. Eleverna nådde goda resultat, likvärdiga med de resultat som de nått tidigare år, dock skiljer sig samhällsklassen något och fick lägre måluppfyllelse i Ma1b än vad vi hoppats. Vår satsning på att ge eleverna vars en dator har fungerat väl men inte gett något resultat i måluppfyllelsen enligt den analys vi gjort dock har utbildningen blivit mera flexibel och mera varierad enligt lärarna och eleverna. Lärarna har en fortbildningsbudget, individuell sådan, på 5000 kronor/läsår vilket ger dem möjlighet att enligt eget behov fortbilda sig. Uppföljning läsåret 11/12 Vi nådde vårt mål att eleverna skulle ge utvärderingen 4,5 i snitt Fortbildningspotten nyttjades inte fullt ut utan fortbildning på eget bevåg sker i varierad grad. Många köper litteratur för fortbildning och inte så mycket pedagogisk utbildning. Mål Fortsatt hög kvalitet i undervisningen över 4,5 i snitt vid nästa utvärdering. Pedagogerna ska utnyttja sin fortbildningsbudget på 5000 kronor/person för att vidareutvecklas samt en ökad fokusering på pedagogisk utbildning. Eleverna i åk1 får datorer och detta hjälpmedel ska utnyttjas i undervisningen Ökat samarbete mellan lärarna. Handlingsplan Regelbunden tid för lärare att träffas för samarbete arbetslag ska införas Utvecklingssamtal två gånger/år där elevernas individuella situation står i centrum Pedagogerna har fått ange vilka utbildningar de behöver rektor ska hjälpa till att finna lämpliga utbildningar samt ge möjlighet för pedagogerna att genomföra fortbildningen. Utbildning till samtliga pedagoger i att använda datorer och IT i undervisningen. Under året ska rektor identifiera vilka fortsatta behov som finns och ge lämplig utbildning i detta. Två utbildningsdagar är planerade för läsåret 12/13 Uppföljning

6 Rektor följer kontinuerligt upp handlingsplanerna och till nästa läsårsslut följs punkterna upp i kvalitetsrapporten. 5 Personal Skolan har en målmedveten och tydlig satsning på personalen både vad gäller deras professionalitet men också vad gäller trivsel. För att skolan ska nå målet att vara Sveriges bästa gymnasieskola måste lärarna hela tiden vara på topp. Skolan har en rad aktiviteter under året för att främja sammanhållningen på arbetsplatsen bl.a. middagar, teaterbesök, träningspass o.s.v. Som uppstart åker också alla iväg på Kickoff för att planera året. Årets besök gick till Varberg. Samtliga i personalen erbjuds också gratis hälsoundersökning hos Previa. Av skolans 20 pedagoger är 15 behöriga och fem obehöriga. Fyra av fem obehöriga pedagoger går kompletterande utbildning i nuläget för att bli behörig. I år har samtliga pedagoger gått utbildning i: - - Coachutbildning (Coach walk academy) one to one (Tänk om) Två lärare har också gått kurser i Betygssättning (Lärarfortbildning) då de inte gjort detta tidigare. Vidare har många lärare gått individuella utbildningar som rör ämne eller intresse. Samtliga i personalen har också en friskvårdsbudget på 6000 kronor/år vid heltidsanställning. Bidraget minskar i samma grad som tjänstgöringsgraden vid deltid. Uppföljning läsåret 11/12 Personalens kompletteringar vad gäller behörighet går framåt dock har vi inte uppnått målet att hälften ska vara behöriga vid läsåret 11/12 slut. Fortbildningspengarna har använts i större del i år men inte fullt ut som målet var. Friskvårdspotten används till ca 70 % - målet var 80% Mål Halvera antalet obehöriga nästa år för att året efter enbart ha behörig personal Samtliga ska utnyttja sin fortbildningspott samt utnyttja träningsmöjligheten detta ger Friskvårdsbidraget ska utnyttjas till 80% Handlingsplan Ge pedagogerna tid genom att frilägga tid i schemat, för att komplettera sin utbildning. Rektor ska löpande föra samtal med pedagogerna om fortbildningsmöjligheter samt komma med konkreta förslag Rektor ska uppmuntra olika friskvårdssatsningar på skolan både gemensamma vid t.ex. lärarmöte men också i samtal med personalen. Bl.a. ska en gemensam

7 satsning på Spring Time, lokal löpningstävling, genomföras samt kontaktar ska knytas med naprapater, massörer o.s.v. Utvärdering Samtliga punkter följs upp kontinuerligt samt vid medarbetarsamtal. Siffror och statistik följs upp efter läsårets slut. 6 Arbetsmiljö ProCivitas anser att en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal, är av allra största vikt för att alla ska trivas och kunna prestera bra på sin arbetsplats. Som ett led i detta har skolan utvecklat ett begrepp SKALD som står för: Servicemedvetenhet Kreativitet Ansvar Ledarskap Drivkraft Dessa begrepp är nyckeln för hur både elever och personal förväntas uppträda men också vilka färdigheter som eleverna ska tränas i. Detta förhållningssätt skapar en mycket bra arbetsmiljö för samtliga. Lokalerna har fräschats upp på många olika ställen och stora resurser har satsats på detta. Bl.a. har tre grupprum helt nytt utseende samt ett skolbibliotek skapts med sittplatser både i grupp och för enskilda studier. ProCivitas har gemensamt framtagna ordningsregler som elevkåren tillsammans med skolledning har jobbat med under året. Denna revideras i oktober 2011 av elever och rektor. Eleverna upplever också att skolsituationen ibland är stressig framför allt då många inlämningar sker samtidigt. Detta har framkommit under året vid olika tillfällen och ibland i samtal med skolsyster. Vid höstens utvärdering av maten framkom att ljudnivån i matsalen är för hög. Därför har väggarna klätts med ljudplattor för att dämpa akustiken. Skolhälsovården har i år satsat på att ge ett andra hälsosamtal för de som så önskar i årskurs tre. Den ökade sysselsättningsgraden för skolsköterskan har gett möjlighet till detta. Uppföljning läsåret 11/12 Satsningen på SKALD har ökat medvetenheten hos personalen samt nått ut till elever bl.a. genom annat upplägg i utvecklingssamtalet som är mera inriktat på elevens självuppskattning. Elevkåren har varit med och beslutat i ärende som rör arbetsmiljö Stressen har minskat hos eleverna dock inte försvunnit helt

8 Mål SKALD ska genomsyra skolan i ännu högre grad än i år Elevkåren ska vara mera engagerad i arbetsmiljöfrågor Minska stressen för eleverna Handlingsplan Tid är utlagd för klasscoachen för diskussion i klassrummet angående värderingarna i begreppet SKALD samt vilka krav man som elev bör/kan ställa på sig själv En ökad fokus på SKALD i utvecklingssamtalen tillsammans med studieresultaten. Möte med elevkår kring arbetsmiljö en gång/termin Planeringsmöte där lärare samtalar om mängden arbete för eleverna kommande veckor. Sker var fjärde vecka. Uppföljning Detta följs upp vid de två utvärderingarna som görs under året Lärarna utvärderar arbetet vid läsårsslut Kontinuerlig utvärdering vid klassträffar samt lärarmöte 7 Elever Verksamhetens uppgift utgår från att sätta eleven i centrum. Elevens förmåga och tidigare kunskap genererar möjligheter för eleven att finna sin egen utveckling i en miljö som andas frihet under ansvar. Det är vår skyldighet att hos eleven förankra de värden som samhället vilar på. För att nå vidare i vår strävan att ge eleverna så bra möjligheter som möjligt jobbar vi mycket med värden och utveckling av andra egenskaper än bara de teoretiska vi jobbar inom detta område med vår elevvision SKALD. Andelen kvinnor är något större än män. Dock inväntas nästa antagning där trenden kan bekräftas eller dementeras. Inga problem med sammansättningen har identifierats. Eleverna är en relativt homogen grupp där alla är studiemotiverade och har höga ambitioner med sin studietid. Förra årets ettor följde mönstret vad gäller betyget från nian. Utveckling av betyg för sist antagen respektive genomsnitt från åk9. Läsårsstart Snitt SA(SP) Sistantagen SA Snitt NA Sist antagen NA

9 Snitt EK Sist antagen EK Ansökningen till läsåret 12/13 är inte helt klar men enligt den statistik som finns är det troligt att ProCivitas kommer slå nytt rekord för skolan vad gäller antal sökande samt betygssnitt för eleverna. Eleverna är mycket nöjda med sin skola. Kommunen gör varje år en undersökning för åk 2 hur de trivs på sin skola, Attitydsundersökning 2012, Helsingborgs kommun (helsingborg.se). I denna kan man se att ProCivitas elever är den mest nöjda elevgruppen i kommunen. Elevernas generella omdöme var över 4,9 av 5 och i år fick även skolan över 4 i kategorin Hälsa och miljö. En ökad fokusering på elevernas stressituation samt insatser i matsalens fysiska miljö kan ha bidragit till elevernas ökade nöjdhet. Eleverna kan ibland uppleva skolan som stressig då de har höga ambitioner med sin skola. Detta har diskuterats mycket bland personalen och med skolsköterskan. Vi har under året jobbat med att klasscoachen ska ta ett ökat ansvar i planeringsarbetet för klassen eleverna ska få hjälp att planera sin vardag så det ofta är just planering och prioritering av skolarbetet som de behöver förbättra. Vidare har skolan under året haft möte var tredje vecka i syfte att se över provschemat för samtliga klasser. Uppföljning läsåret 11/12 Stressen har minskat dock har vi inte kunnat mäta detta i konkreta siffror utan detta är en generell uppfattning som delas av lärare samt de elever vi pratat med Mål Minska stressen för eleverna ännu mera Varje elev ska nå så långt de kan enligt sina förutsättningar Handlingsplan Ökat stöd i planeringsarbetet för eleverna med kontinuerliga träffar, både inom lärarkåren men också inom klassen Ökad kommunikation mellan lärarna för att bättra planera elevernas vardag. Motivera elever att lära sig utanför skolan t.ex. vara aktiva i de nationella och internationella tävlingar som finns i respektive ämne Erbjuda fördjupningskurser för de elever som har goda egenskaper i respektive ämne Alltid ge konstruktiv feedback även om de nationella målen är uppnådda på högsta nivå Uppföljning Kontinuerligt under året i samtal med klasscoach, utvecklingssamtal, hälsosamtal med skolsköterska. Två gånger/år i skolans stora utvärdering.

10

11 8 Elevmåltider Vår ambition är att servera Sveriges bästa elevlunch och vi har kommit en bra bit på väg och nådde i år över 4,0 som är vårt första delmål. Skolan har två heltidsanställda kockar och en halvtidsanställd diskare. Råvarukostnaden var 18 kronor/portion. För att förbättra maten och miljön i och kring matsalen genomförde vi i november 2011 en separat utvärdering där maten generellt, salladsbordet, ljudmiljö o.s.v. genomfördes. Därefter genomfördes, efter behov: justeringar i matschemat, ljuddämpande insatser i matsalen samt justering av matsedeln. 4,3 4,2 4,1 4 Betyg mat 3,9 Betyg mat 3,8 3,7 3,6 Läsår 08/09 Läsår 09/10 Läsår 10/11 Läsår 11/12 Uppföljning Målet nåddes och den generella utvärderingen gav bättre betyg än målet. Köbildningen justerades under året men det finns kvar att jobba på Ljuddämpande insatser gav positiv respons i kommunens utvärdering för åk 2 Mål Att bibehålla utvärderingssnittet på 4,2 och helst nå bättre resultat. Att minska köbildning i matsalen. Handlingsplan Vi ska göra en separat matutvärdering även i år som tar upp ett bredare spektra av skollunchen gäller både maten, matro, miljö o.s.v. Denna ska göras separat för att öka intresset för utvärderingen. Lunchen ska läggas först när vi gör schemat för nästa läsår detta för att undvika trafikstockning Uppföljning Vid nästa utvärdering i november 2012

12 8 Betyg Skolan har nått höga betyg under året. Vid utvärderingen fick eleverna frågan om de tyckte betygen var rättvisa på ProCivitas och där gav eleverna betyget 4,4 av 5. Generellt anser eleverna att betygen är rättvisa och snittet visar detta. Utvärdering Vi nådde målet att eleverna skulle känna att betygen är rättvisa d.v.s. över 4,0 i snitt. Mål Fortsatt över 4,0 i snitt. Handlingsplan Fortsatt jobb med matrisarbetet där läraren tydligt visar varför ett visst betyg är satt. Utvärderingen Görs efter årets slut i elevutvärderingen samt löpande under året. För att kunna se hur eleverna generellt har utvecklats under sina gymnasieår kan man jämföra ingångs- och avgångsbetyg de senaste fem åren. Avgångsklass Betyg in % av max Betyg ut % av max Differens ,60% 18,1 90,50% - 0,13% ,60% 18,2 91% 0,37% ,40% 17,2 86% - 2,44% 2011 NV ,90% 18 90% - 1,90% 2011 SP % 17,4 87% - 2% 2012 SP ,30% 17,55 88% - 2,30% 2012 NV ,50% 18,30 91,50% - 6% Betygen har för avgångseleverna fortsatt att ligga på hög nivå en viss försämring gentemot de betyg de hade från nian kan fortfarande skönjas. Många kommer in med höga betyg och det är svårt för många att höja sig med den förutsättningen och ett VG sänker många elever. NV- treorna tappade i betyg i större omfattning än vad tidigare årgångar gjort. Orsaken till detta är att i år fanns ett fåtal elever som tappade mer än normalt gentemot sitt ingångsbetyg och drog ner snittet. Eftersom det var en klass på NV som tog studenten mot fjolårets två fick detta effekt på procentsatsen. Vid en jämförelse av slutbetygen i kärnämnena och nationella proven för kursen får man följande siffror. Kurs Glid- ning Antal elever IG G VG MVG

13 Program NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kur NP Kur s s MaC SP 11,1% MaB SP 20% MaD NV 3,9% MaC NV2 3,4% EnB 10,9% SvB 4,6% Kurs Glidning Antal F E D C B A % NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kurs En5 2% Ma1b EK 5,2% Ma1b SA 9,4% Ma1c 2% Ma2c 5% Sv1 4% Vi en analys av de nationella proven i jämförelse med kursbetygen är det tydligt att snittbetygen för kurserna är högre än resultaten på NP. Detta förklaras naturligt av att eleverna har flera tillfällen att visa sin kapacitet under kursens gång och vid nationella proven bara ett tillfälle. MaB är den kurs som skiljer sig rejält från mängden. Undervisande lärare gick igenom samtliga betyg med matteansvarige i personalen och deras analys är att betygssättningen är korrekt. Det finns inget mönster sidan tidigare att MaB har större glidning än övriga kurser och detsamma gäller för undervisande lärare detta kommer dock att följas upp vid nästa läsårsslut. För att kunna jämföra betygen i respektive kurs över tid presenteras nedan en sammanställning som sträcker sig tre år tillbaka i tiden. Ämnena presenteras i olika områden för att lättare kunna överblicka sifforna.

14 Kommentar: Det är tydligt att resultaten inom de naturvetenskapliga ämnen har sjunkit något detta år. Vad gäller Bi1 och Ke1 beror detta med stor säkerhet på att vi i år haft två klasser i NA1 mot vanligtvis en klass. Detta gör att betygen generellt går ner något. FyB tappade i måluppfyllelse och där ska vi jobba vidare hur vi ser på betyg och bedömning bland lärarna inom fysiken. Inga direkt orsaker har hittats till diskrepansen. De nya kurserna i GY11 har inte gett något större skillnad i betygen generellt färre A men däremot har eleverna fått B istället för ett VG som det var tidigare och detta har gjort att snittet inte ändrats negativt. Den stora förändringen är Webbdesign som tappade i betyg rejält. Förklaringen till det är att många missade ett avgörande avsnitt i slutet på terminen och därmed missade ett kriterium. Dessa hade poäng över i sin studieplan och valde bort Webbdesign som är frivilligt för dem. Engelskan har fungerat väl under året. De senaste åren har detta ämne tappat lite i resultat men har stabiliserats på en bra nivå i år. EnC har t.o.m. haft högre måluppfyllelse än tidigare. Sv1 är annars den kurs som sticker ut mest negativt. Både SvB och SvC har ökat sin måluppfyllelse. De tuffare kriterierna har enligt läraren i Sv1 fått konsekvensen att eleverna framför allt fått sänkt från MVG tidigare till ett B.

15 De ekonomiska ämnena har ungefär samma resultat som tidigare, något lägre i ämnena som rör GY11 men detta ligger i fas med resten av kurserna inom Gy11 på skolan. Sammanställning för de moderna språken har saknats tidigare år och därmed finns det inte möjlighet att göra någon jämförelse över tid. Dock kan man se att betygen är generellt lägre i Steg 3-4 och än vad de är i Steg 5. Grupperna i Steg 5 är betydligt mindre då bara de mest intresserade eleverna läser vidare till Steg 5 detta påverkar också betygen positivt. Spanska som är vårt klart största språk har sämre måluppfyllelse än övriga språk. Vi har i nuläget ingen riktigt bra förklaring till detta. För läsåret 11/12 sattes sammanlagt icke- godkända betyg, 53 st för åk2 & åk3 och 8 st i Gy11 åk1. Målet var att samtliga elever skulle nå målen i samtliga kurser men detta uppnåddes inte. Samtliga undervisande lärare fick efter avslutad kurs göra en analys av de elever som inte nått målen. I nästa samtliga fall gjorde läraren bedömningen att eleverna hade kapacitet att klara kursen men prioriterade andra kurser. Nästa alla elever på skolan läser utökat program och klarar då sina betyg utan att sänka meritvärdet trots icke- godkänt i något ämne. Uppföljning Antalet elever som fick icke godkänt var för många d.v.s. mer än 0 MaC ökade i måluppfyllelse men nådde inte målet att nå upp till 15 i snittbetyg. För många elever blev inte godkända Mål

16 Att bibehålla, eller helst förbättra, de höga resultaten nästa år Att MaC samt MaB ska upp till en snittnivå på 15 Att antalet icke godkända elever ska ner till noll Öka samstämmigheten bland ämneskollegor vad gäller bedömning Handlingsplan Fortsätta ge lärarna och lärare bra förutsättningar att lyssna på deras behov MaC ska få mera lärarledd tid samt extratid för de som behöver. En extra lektion/vecka samt många småtester så eleverna inte kan glida iväg utan upptäcks tidigare om de har svårt att nå målen. Alla lärare har efter året gjort en analys av de icke godkända elever de haft under året. I denna har de fått analysera skolans insatser för eleverna d.v.s. vilka som fungerat och inte fungerat. Denna ska ligga till grund för årets arbete med detta. Kurserna ska fördelas så det finns fler lärare för varje kurs för att öka utbytet kring bedömning. Utbyte ska också se men andra skolor, både innan läsåret drar igång men också under läsåret Uppföljning Kontinuerlig uppföljning var fjärde vecka av hur det går för eleverna i deras kurser. Betygsanalys efter läsårets slut. 8 Elevmedverkan ProCivitas jobbar mycket att få eleverna att delta aktivt i sin skolgång både vad gäller planering av sina ämnen men också att aktivt förbättra studiemiljön för sig själv och för sina kamrater. Elevkåren har en styrelse av sex personer som röstas fram av eleverna själva under denna finns ett antal kommittéer som driver olika projekt på skolan. Detta kan vara allt från läxhjälp, förberedande studier inför SAT- test, filmklubbar, TV- spelsturneringar o.s.v. Elevkåren får ett tillskott på kronor från skolan för att kunna driva sin verksamhet. Elevkåren är också med i arbetet med att utveckla skolan kring bl.a. frågor som rör kränkande behandling, ordningsregler och allmänna frågor som eleverna tycker är viktiga. Vid utvärderingen i juni gav eleverna skolan betyget 4,2 på frågan: Tycker du att det är lätt att göra din röst hörd på ProCivitas? Detta är en tiondel högre än förra året och vi är nöjda med utfallet även som vi siktar högre. Eleverna har också klassråd ca tre gånger/termin där de har chansen att ventilera sina åsikter därefter tas frågorna upp i påverkandeutskottet som lyder under Elevkåren. Utskottet som motsvarar Elevrådet, har inte fungerat fullt ut. Närvaron har inte varit på önskvärd nivå. Styrelsens analys är att eleverna är nöjda med tillvaron och känner därför inget behov att gå dit. Därav är det viktigt att eleverna i gruppen också sysslar med utvecklingsfrågor vilket är aktuellt för alla oavsett om de är nöjda med skolans arbete eller inte. Utvärdering Eleverna känner i högre grad att de kan göra sin röst hörd på skolan Engagemanget i Elevplenum är inte tillfredsställande utan måste förbättras Mål Att öka elevdeltagandet generellt men framför allt i planeringsarbetet i kursen Att få ett bättre fungerande elevplenum Handlingsplan Lärarna jobbar aktivt med att låta eleverna vara med samt göra dem medvetna om att de är med i planeringsarbetet Skolledning engagerar elevrådet mera i frågor de kan känna är viktiga Ge mera respons på elevernas insatser i elevplenum

17 Ge elever på skolan mera information elevplenums arbete Uppföljning Julutvärderingen Skolhälsovård Under det gångna året förändrade vi skolsköterskans arbetstid. Tidigare hade hon mera flextid för att sköta dokumentation men var under läsåret 11/12 på plats mera. Detta har gett ett positivt resultat med större elevkontakt och vid utvärderingen ökade elevernas nöjdhet med skolhälsovården. Skolhälsovården ska också bli en större del i samarbetet kring de dokument som ska finnas på skolan t.ex. Planen mot kränkande behandling, Antidrogpolicy o.s.v. Skolsköterskan har under året erbjudit även elever i åk3 ett hälsosamtal vilket är nytt för i år den utökade tjänstgöringsgraden tillsammans ökad närvaro har gett möjlighet till det. Utvärdering Ökad närvaro har gett större och med mer elevkontakt Mål Eleverna ska känna att skolhälsovården är en fungerande verksamhet som de kan vända sig till då de behöver hjälp och stöd Handlingsplan Ökad delaktighet i arbetet med eleverna Skolsköterskan ska synas mera ute i undervisning bl.a. ett ökat samarbete med Idrott och hälsa A Uppföljning Elevutvärderingen till jul Koppling mot näringslivet ProCivitas har en koppling mot näringslivet i forma av gästföreläsare, mentorsprogram där de elever som vill i åk 2 får en vuxen person som mentor samt att eleverna bildar egna företag där de jobbar direkt med näringslivet. Under året har skolan haft upp mot 20 gästföreläsare med en stor spridning såsom: Blondin Bella, Joakim Jardenberg, Anneli Pompe mm. Målet är att blanda inriktning på föreläsarna samt att både hitta lokala samt globala föreläsare. Eleverna gav föreläsarna 3,9 i betyg i snitt under året vilket är identiskt med föregående år. Målet är att göra föreläsningarna mera relevanta för eleverna d.v.s. använda föreläsningarna i undervisningen på ett bättre sätt. Det har dock visat sig vara ganska svårt då man i förväg inte vet hur föreläsningen är och vad denne tog upp. För att komma till rätta med detta ska vi jobba med en ökad kvalitetssäkring innan bokning av föreläsare. Mentorsprogrammet har fungerat mycket väl under året och vid ett flertal tillfällen har mentorerna bjudits in till skolan vid olika event. Året avslutades med middag, mentorer och adepter, på Jacob Hansens hus. 11 Ungt företagande och entreprenörskap ProCivitas jobbar mycket och satsar mycket tid på att eleverna ska träna sin drivkraft i det som kallas UF, Ung företagsamhet. Under åk 2 på SP samt frivilligt för åk 3 på SP och NV har eleverna möjlighet att starta egna företag på de villkor som UF sätter upp. Vid den regionala mässan i

18 Malmö vann skolan ett flertal medaljer vara många första pris och var den skola som fick flest priser vid mässan. Vid SM- tävlingarna i Stockholm i maj representerade ProCivitas Skåne i sex olika tävlingar dock utan att vinna någon kategori. Under sommaren deltog också ett 20- tal elever från skolan i en årlig entreprenörstävling i Örebro, emax, där en elev från åk 3 på SP vann. Detta var andra året i rad en elev från ProCivitas vann. Helsingborg stad prisar också varje år unga entreprenörer och vid denna ceremoni i Rådhuset vann ProCivitas i år två av tre priser bl.a. bästa företag. 12 Avslutning Det har varit ett mycket bra år som förhoppningsvis framgår av rapporten där skolan lyckats väl, både vad gäller betyg men också trivsel. Allt som ska arbetas med under året för över till den lokala arbetsplanen som sedan fungerar som ett hjälpmedel under året för vad som ska ske.

Kvalitetsrapport. Läsåret 2012/13

Kvalitetsrapport. Läsåret 2012/13 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2012/13 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 5 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö för goda

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Helsingborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Helsingborg Kvalitetsrapport 2013-2014 ProCivitas Privata Gymnasium, Helsingborg Innehållsförteckning 1 Bakgrund ProCivitas Helsingborg... 3 1.1 Vision och värdegrund... 3 1.2 Grundfakta om skolan/förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012 1(6) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012 Naturvetenskapsprogrammet (NV/NA), Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola 2(6) Innehållsförteckning Naturvetenskapsprogrammet (NV/NA), Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013

Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013 1 (8) 2014-02-28 Dnr: Handläggare Rektor Johan Romberg Telefon 0522-697417 johan.romberg@uddevalla.se Östrabo 1, Naturvetenskapsprogrammet Uddevalla Gymnasieskola Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2011/12

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2011/12 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2011/12 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola är ett riksrekryterande gymnasium

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 KVALITETSREDOVISNING TÄBY ENSKILDA GYMNASIUM LÄSÅRET 2006/2007 SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 www.tabyenskilda.se Denna kvalitetsredovisning har dubbla funktioner. Dels är den en sammanfattning av

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Åsenskolans. redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012

Åsenskolans. redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012 Barn och utbildning Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012 Sten-Åke Eriksson rektor 1 Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse 3 1.1 Kunskaper....3 1.1.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Internationella Engelska Skolan i Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka är en grundskola för årskurserna 4-9. Skolan startades hösten 2010. Den ligger på Augustendalsvägen 1 i Nacka Strand, i en

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET 13-1 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi har arbetat med att upprätta ett elevkontrakt under läsåret. Detta är

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Astrid Lindgrens skola Årsberättelse 2015 Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer