Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12"

Transkript

1 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2011/12

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Utvärderingsinstrument Undervisningskvalitet Personal Arbetsmiljö Elever Elevmåltider Betyg Elevmedverkan Skolhälsovård Koppling mot näringslivet Ungt företagande och entreprenörskap Avslutning... 18

3 1 Sammanfattning Läsåret 2011/12 har varit ett mycket bra år med stora framgångar för eleverna både vad gäller betyg, antagningar till universitet efter gymnasiet samt framgångar i nationella tävlingar bl.a. inom UF där ProCivitas vann bästa företag vid regionala mässan i Malmö. Vi har under året jobbat mycket med rutiner för elever som riskerar att inte klara målen. Samtlig pedagogisk personal och genomgått en utbildning i coaching vilket vi har använt oss av i vår kontakt med eleverna detta för att jobba med elevernas självskattning och egenutvärdering. Just självskattning har i forskning visat sig vara det viktigaste i inlärningsprocessen. Vi har också under året jobbat mycket med att minska elevernas stress. Under nästkommande år ska skolan arbeta med att förbättra följande områden. Ökad fokus på elevernas lärande på alla nivåer tydliga mål för verksamheten Fortsatt arbete med elevens personliga utveckling via coaching Arbetet med att nå nollvisionen på Icke godkända elever Öka elevernas aktiva deltagande i undervisningen Minska stressen för eleverna Helsingborg den 5 augusti 2012 Henrik Heide Rektor

4 2 Bakgrund ProCivitas privata gymnasiums mål och vision är att bli Sveriges bästa gymnasieskola. Koncernen består av tre skolor varav skolan är den äldsta grundad I företagets vision ligger viljan att attrahera elever med höga betyg, att skapa en frisk och sund arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter samt att förbereda eleverna för kommande studier och arbetslivets villkor. Läsåret 2011/12 erbjöd skolan tre program: samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Sammanlagt gick det 13 klasser på skolan. ProCivitas utvärderar verksamheten två gånger varje läsår. Syftet med detta är att få underlag för arbetet med skolutveckling kommande läsår. Tydliga mål med tillhörande handlingsplaner styr arbetet och finns beskrivna i kvalitetsrapporten. Denna skrivs efter läsårets slut av rektor. Kommande handlingsplaner och förbättringsåtgärder förs därefter in i skolans lokala arbetsplan som sedan används som ett levande dokument under nästkommande läsår. 3 Utvärderingsinstrument Till grund för skolans kvalitetsarbete finns följande instrument: Elevkårsmöte varje månad Lärarmöte varje vecka Kursutvärdering två gånger/år Utvecklingssamtal med elever två gånger/år Medarbetarsamtal en gång/år Statistikuppföljning Lärarens egen uppföljning 4 Undervisningskvalitet Eleverna får bedöma kvaliteten på undervisningen två gånger varje år. Vid bägge tillfällen får eleverna svara på frågan Hur bedömer du generellt kvaliteten på undervisningen på ProCivitas? De senaste årens resultat presenteras nedan: Hur upplever du undervisningen på Procivtias? 4,65 4,6 4,55 4,5 4,45 4,4 4,35 4, Skala 1-5

5 Under de senaste åren har ProCivitas med god marginal legat över målet på 4.0. I år nådde elevernas utvärdering upp till 4,6 vilket indikerar att de är mycket nöjda med året som gått. Eleverna svara också på hur de generellt ansåg att läsåret varit och då fick skolan 4,3 av 5. Under året har inga radikala förändringar gjorts i undervisningen utan skolan fortsätter med att ge lärarna stort svängrum i sin undervisning. Varje kurs utvärderas också som tidigare nämnts men dessa hanteras inte i kvalitetsrapporten utan på individuell nivå med undervisande lärare. Vi har under de föregående två åren innan läsåret 11/12 fördelat mera resurser på engelska i hopp om att elevernas måluppfyllelse skulle öka. Dock har inte resultaten blivit bättre utan legat kvar på ungefär samma nivå. Slutsatsen har då varit att insatserna varit något missriktade och under läsåret 2011/12 har vi gått tillbaka till normal resursfördelning i engelska. Elevernas måluppfyllelse har legat kvar på samma nivå som tidigare. Eleverna i årskurs 1 fick under de första skoldagarna en snabbkurs i studieteknik. Arbetet med detta ska kommande år gälla alla elever och en pedagog har fått timmar i sin tjänst för att kunna utveckla arbetet med detta. Vi har fördelat mer resurser till matematikundervisningen i årskurs 1 p.g.a. kurserna nya innehåll i GY11 ca 50 % mer. Eleverna nådde goda resultat, likvärdiga med de resultat som de nått tidigare år, dock skiljer sig samhällsklassen något och fick lägre måluppfyllelse i Ma1b än vad vi hoppats. Vår satsning på att ge eleverna vars en dator har fungerat väl men inte gett något resultat i måluppfyllelsen enligt den analys vi gjort dock har utbildningen blivit mera flexibel och mera varierad enligt lärarna och eleverna. Lärarna har en fortbildningsbudget, individuell sådan, på 5000 kronor/läsår vilket ger dem möjlighet att enligt eget behov fortbilda sig. Uppföljning läsåret 11/12 Vi nådde vårt mål att eleverna skulle ge utvärderingen 4,5 i snitt Fortbildningspotten nyttjades inte fullt ut utan fortbildning på eget bevåg sker i varierad grad. Många köper litteratur för fortbildning och inte så mycket pedagogisk utbildning. Mål Fortsatt hög kvalitet i undervisningen över 4,5 i snitt vid nästa utvärdering. Pedagogerna ska utnyttja sin fortbildningsbudget på 5000 kronor/person för att vidareutvecklas samt en ökad fokusering på pedagogisk utbildning. Eleverna i åk1 får datorer och detta hjälpmedel ska utnyttjas i undervisningen Ökat samarbete mellan lärarna. Handlingsplan Regelbunden tid för lärare att träffas för samarbete arbetslag ska införas Utvecklingssamtal två gånger/år där elevernas individuella situation står i centrum Pedagogerna har fått ange vilka utbildningar de behöver rektor ska hjälpa till att finna lämpliga utbildningar samt ge möjlighet för pedagogerna att genomföra fortbildningen. Utbildning till samtliga pedagoger i att använda datorer och IT i undervisningen. Under året ska rektor identifiera vilka fortsatta behov som finns och ge lämplig utbildning i detta. Två utbildningsdagar är planerade för läsåret 12/13 Uppföljning

6 Rektor följer kontinuerligt upp handlingsplanerna och till nästa läsårsslut följs punkterna upp i kvalitetsrapporten. 5 Personal Skolan har en målmedveten och tydlig satsning på personalen både vad gäller deras professionalitet men också vad gäller trivsel. För att skolan ska nå målet att vara Sveriges bästa gymnasieskola måste lärarna hela tiden vara på topp. Skolan har en rad aktiviteter under året för att främja sammanhållningen på arbetsplatsen bl.a. middagar, teaterbesök, träningspass o.s.v. Som uppstart åker också alla iväg på Kickoff för att planera året. Årets besök gick till Varberg. Samtliga i personalen erbjuds också gratis hälsoundersökning hos Previa. Av skolans 20 pedagoger är 15 behöriga och fem obehöriga. Fyra av fem obehöriga pedagoger går kompletterande utbildning i nuläget för att bli behörig. I år har samtliga pedagoger gått utbildning i: - - Coachutbildning (Coach walk academy) one to one (Tänk om) Två lärare har också gått kurser i Betygssättning (Lärarfortbildning) då de inte gjort detta tidigare. Vidare har många lärare gått individuella utbildningar som rör ämne eller intresse. Samtliga i personalen har också en friskvårdsbudget på 6000 kronor/år vid heltidsanställning. Bidraget minskar i samma grad som tjänstgöringsgraden vid deltid. Uppföljning läsåret 11/12 Personalens kompletteringar vad gäller behörighet går framåt dock har vi inte uppnått målet att hälften ska vara behöriga vid läsåret 11/12 slut. Fortbildningspengarna har använts i större del i år men inte fullt ut som målet var. Friskvårdspotten används till ca 70 % - målet var 80% Mål Halvera antalet obehöriga nästa år för att året efter enbart ha behörig personal Samtliga ska utnyttja sin fortbildningspott samt utnyttja träningsmöjligheten detta ger Friskvårdsbidraget ska utnyttjas till 80% Handlingsplan Ge pedagogerna tid genom att frilägga tid i schemat, för att komplettera sin utbildning. Rektor ska löpande föra samtal med pedagogerna om fortbildningsmöjligheter samt komma med konkreta förslag Rektor ska uppmuntra olika friskvårdssatsningar på skolan både gemensamma vid t.ex. lärarmöte men också i samtal med personalen. Bl.a. ska en gemensam

7 satsning på Spring Time, lokal löpningstävling, genomföras samt kontaktar ska knytas med naprapater, massörer o.s.v. Utvärdering Samtliga punkter följs upp kontinuerligt samt vid medarbetarsamtal. Siffror och statistik följs upp efter läsårets slut. 6 Arbetsmiljö ProCivitas anser att en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal, är av allra största vikt för att alla ska trivas och kunna prestera bra på sin arbetsplats. Som ett led i detta har skolan utvecklat ett begrepp SKALD som står för: Servicemedvetenhet Kreativitet Ansvar Ledarskap Drivkraft Dessa begrepp är nyckeln för hur både elever och personal förväntas uppträda men också vilka färdigheter som eleverna ska tränas i. Detta förhållningssätt skapar en mycket bra arbetsmiljö för samtliga. Lokalerna har fräschats upp på många olika ställen och stora resurser har satsats på detta. Bl.a. har tre grupprum helt nytt utseende samt ett skolbibliotek skapts med sittplatser både i grupp och för enskilda studier. ProCivitas har gemensamt framtagna ordningsregler som elevkåren tillsammans med skolledning har jobbat med under året. Denna revideras i oktober 2011 av elever och rektor. Eleverna upplever också att skolsituationen ibland är stressig framför allt då många inlämningar sker samtidigt. Detta har framkommit under året vid olika tillfällen och ibland i samtal med skolsyster. Vid höstens utvärdering av maten framkom att ljudnivån i matsalen är för hög. Därför har väggarna klätts med ljudplattor för att dämpa akustiken. Skolhälsovården har i år satsat på att ge ett andra hälsosamtal för de som så önskar i årskurs tre. Den ökade sysselsättningsgraden för skolsköterskan har gett möjlighet till detta. Uppföljning läsåret 11/12 Satsningen på SKALD har ökat medvetenheten hos personalen samt nått ut till elever bl.a. genom annat upplägg i utvecklingssamtalet som är mera inriktat på elevens självuppskattning. Elevkåren har varit med och beslutat i ärende som rör arbetsmiljö Stressen har minskat hos eleverna dock inte försvunnit helt

8 Mål SKALD ska genomsyra skolan i ännu högre grad än i år Elevkåren ska vara mera engagerad i arbetsmiljöfrågor Minska stressen för eleverna Handlingsplan Tid är utlagd för klasscoachen för diskussion i klassrummet angående värderingarna i begreppet SKALD samt vilka krav man som elev bör/kan ställa på sig själv En ökad fokus på SKALD i utvecklingssamtalen tillsammans med studieresultaten. Möte med elevkår kring arbetsmiljö en gång/termin Planeringsmöte där lärare samtalar om mängden arbete för eleverna kommande veckor. Sker var fjärde vecka. Uppföljning Detta följs upp vid de två utvärderingarna som görs under året Lärarna utvärderar arbetet vid läsårsslut Kontinuerlig utvärdering vid klassträffar samt lärarmöte 7 Elever Verksamhetens uppgift utgår från att sätta eleven i centrum. Elevens förmåga och tidigare kunskap genererar möjligheter för eleven att finna sin egen utveckling i en miljö som andas frihet under ansvar. Det är vår skyldighet att hos eleven förankra de värden som samhället vilar på. För att nå vidare i vår strävan att ge eleverna så bra möjligheter som möjligt jobbar vi mycket med värden och utveckling av andra egenskaper än bara de teoretiska vi jobbar inom detta område med vår elevvision SKALD. Andelen kvinnor är något större än män. Dock inväntas nästa antagning där trenden kan bekräftas eller dementeras. Inga problem med sammansättningen har identifierats. Eleverna är en relativt homogen grupp där alla är studiemotiverade och har höga ambitioner med sin studietid. Förra årets ettor följde mönstret vad gäller betyget från nian. Utveckling av betyg för sist antagen respektive genomsnitt från åk9. Läsårsstart Snitt SA(SP) Sistantagen SA Snitt NA Sist antagen NA

9 Snitt EK Sist antagen EK Ansökningen till läsåret 12/13 är inte helt klar men enligt den statistik som finns är det troligt att ProCivitas kommer slå nytt rekord för skolan vad gäller antal sökande samt betygssnitt för eleverna. Eleverna är mycket nöjda med sin skola. Kommunen gör varje år en undersökning för åk 2 hur de trivs på sin skola, Attitydsundersökning 2012, Helsingborgs kommun (helsingborg.se). I denna kan man se att ProCivitas elever är den mest nöjda elevgruppen i kommunen. Elevernas generella omdöme var över 4,9 av 5 och i år fick även skolan över 4 i kategorin Hälsa och miljö. En ökad fokusering på elevernas stressituation samt insatser i matsalens fysiska miljö kan ha bidragit till elevernas ökade nöjdhet. Eleverna kan ibland uppleva skolan som stressig då de har höga ambitioner med sin skola. Detta har diskuterats mycket bland personalen och med skolsköterskan. Vi har under året jobbat med att klasscoachen ska ta ett ökat ansvar i planeringsarbetet för klassen eleverna ska få hjälp att planera sin vardag så det ofta är just planering och prioritering av skolarbetet som de behöver förbättra. Vidare har skolan under året haft möte var tredje vecka i syfte att se över provschemat för samtliga klasser. Uppföljning läsåret 11/12 Stressen har minskat dock har vi inte kunnat mäta detta i konkreta siffror utan detta är en generell uppfattning som delas av lärare samt de elever vi pratat med Mål Minska stressen för eleverna ännu mera Varje elev ska nå så långt de kan enligt sina förutsättningar Handlingsplan Ökat stöd i planeringsarbetet för eleverna med kontinuerliga träffar, både inom lärarkåren men också inom klassen Ökad kommunikation mellan lärarna för att bättra planera elevernas vardag. Motivera elever att lära sig utanför skolan t.ex. vara aktiva i de nationella och internationella tävlingar som finns i respektive ämne Erbjuda fördjupningskurser för de elever som har goda egenskaper i respektive ämne Alltid ge konstruktiv feedback även om de nationella målen är uppnådda på högsta nivå Uppföljning Kontinuerligt under året i samtal med klasscoach, utvecklingssamtal, hälsosamtal med skolsköterska. Två gånger/år i skolans stora utvärdering.

10

11 8 Elevmåltider Vår ambition är att servera Sveriges bästa elevlunch och vi har kommit en bra bit på väg och nådde i år över 4,0 som är vårt första delmål. Skolan har två heltidsanställda kockar och en halvtidsanställd diskare. Råvarukostnaden var 18 kronor/portion. För att förbättra maten och miljön i och kring matsalen genomförde vi i november 2011 en separat utvärdering där maten generellt, salladsbordet, ljudmiljö o.s.v. genomfördes. Därefter genomfördes, efter behov: justeringar i matschemat, ljuddämpande insatser i matsalen samt justering av matsedeln. 4,3 4,2 4,1 4 Betyg mat 3,9 Betyg mat 3,8 3,7 3,6 Läsår 08/09 Läsår 09/10 Läsår 10/11 Läsår 11/12 Uppföljning Målet nåddes och den generella utvärderingen gav bättre betyg än målet. Köbildningen justerades under året men det finns kvar att jobba på Ljuddämpande insatser gav positiv respons i kommunens utvärdering för åk 2 Mål Att bibehålla utvärderingssnittet på 4,2 och helst nå bättre resultat. Att minska köbildning i matsalen. Handlingsplan Vi ska göra en separat matutvärdering även i år som tar upp ett bredare spektra av skollunchen gäller både maten, matro, miljö o.s.v. Denna ska göras separat för att öka intresset för utvärderingen. Lunchen ska läggas först när vi gör schemat för nästa läsår detta för att undvika trafikstockning Uppföljning Vid nästa utvärdering i november 2012

12 8 Betyg Skolan har nått höga betyg under året. Vid utvärderingen fick eleverna frågan om de tyckte betygen var rättvisa på ProCivitas och där gav eleverna betyget 4,4 av 5. Generellt anser eleverna att betygen är rättvisa och snittet visar detta. Utvärdering Vi nådde målet att eleverna skulle känna att betygen är rättvisa d.v.s. över 4,0 i snitt. Mål Fortsatt över 4,0 i snitt. Handlingsplan Fortsatt jobb med matrisarbetet där läraren tydligt visar varför ett visst betyg är satt. Utvärderingen Görs efter årets slut i elevutvärderingen samt löpande under året. För att kunna se hur eleverna generellt har utvecklats under sina gymnasieår kan man jämföra ingångs- och avgångsbetyg de senaste fem åren. Avgångsklass Betyg in % av max Betyg ut % av max Differens ,60% 18,1 90,50% - 0,13% ,60% 18,2 91% 0,37% ,40% 17,2 86% - 2,44% 2011 NV ,90% 18 90% - 1,90% 2011 SP % 17,4 87% - 2% 2012 SP ,30% 17,55 88% - 2,30% 2012 NV ,50% 18,30 91,50% - 6% Betygen har för avgångseleverna fortsatt att ligga på hög nivå en viss försämring gentemot de betyg de hade från nian kan fortfarande skönjas. Många kommer in med höga betyg och det är svårt för många att höja sig med den förutsättningen och ett VG sänker många elever. NV- treorna tappade i betyg i större omfattning än vad tidigare årgångar gjort. Orsaken till detta är att i år fanns ett fåtal elever som tappade mer än normalt gentemot sitt ingångsbetyg och drog ner snittet. Eftersom det var en klass på NV som tog studenten mot fjolårets två fick detta effekt på procentsatsen. Vid en jämförelse av slutbetygen i kärnämnena och nationella proven för kursen får man följande siffror. Kurs Glid- ning Antal elever IG G VG MVG

13 Program NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kur NP Kur s s MaC SP 11,1% MaB SP 20% MaD NV 3,9% MaC NV2 3,4% EnB 10,9% SvB 4,6% Kurs Glidning Antal F E D C B A % NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kurs NP Kurs En5 2% Ma1b EK 5,2% Ma1b SA 9,4% Ma1c 2% Ma2c 5% Sv1 4% Vi en analys av de nationella proven i jämförelse med kursbetygen är det tydligt att snittbetygen för kurserna är högre än resultaten på NP. Detta förklaras naturligt av att eleverna har flera tillfällen att visa sin kapacitet under kursens gång och vid nationella proven bara ett tillfälle. MaB är den kurs som skiljer sig rejält från mängden. Undervisande lärare gick igenom samtliga betyg med matteansvarige i personalen och deras analys är att betygssättningen är korrekt. Det finns inget mönster sidan tidigare att MaB har större glidning än övriga kurser och detsamma gäller för undervisande lärare detta kommer dock att följas upp vid nästa läsårsslut. För att kunna jämföra betygen i respektive kurs över tid presenteras nedan en sammanställning som sträcker sig tre år tillbaka i tiden. Ämnena presenteras i olika områden för att lättare kunna överblicka sifforna.

14 Kommentar: Det är tydligt att resultaten inom de naturvetenskapliga ämnen har sjunkit något detta år. Vad gäller Bi1 och Ke1 beror detta med stor säkerhet på att vi i år haft två klasser i NA1 mot vanligtvis en klass. Detta gör att betygen generellt går ner något. FyB tappade i måluppfyllelse och där ska vi jobba vidare hur vi ser på betyg och bedömning bland lärarna inom fysiken. Inga direkt orsaker har hittats till diskrepansen. De nya kurserna i GY11 har inte gett något större skillnad i betygen generellt färre A men däremot har eleverna fått B istället för ett VG som det var tidigare och detta har gjort att snittet inte ändrats negativt. Den stora förändringen är Webbdesign som tappade i betyg rejält. Förklaringen till det är att många missade ett avgörande avsnitt i slutet på terminen och därmed missade ett kriterium. Dessa hade poäng över i sin studieplan och valde bort Webbdesign som är frivilligt för dem. Engelskan har fungerat väl under året. De senaste åren har detta ämne tappat lite i resultat men har stabiliserats på en bra nivå i år. EnC har t.o.m. haft högre måluppfyllelse än tidigare. Sv1 är annars den kurs som sticker ut mest negativt. Både SvB och SvC har ökat sin måluppfyllelse. De tuffare kriterierna har enligt läraren i Sv1 fått konsekvensen att eleverna framför allt fått sänkt från MVG tidigare till ett B.

15 De ekonomiska ämnena har ungefär samma resultat som tidigare, något lägre i ämnena som rör GY11 men detta ligger i fas med resten av kurserna inom Gy11 på skolan. Sammanställning för de moderna språken har saknats tidigare år och därmed finns det inte möjlighet att göra någon jämförelse över tid. Dock kan man se att betygen är generellt lägre i Steg 3-4 och än vad de är i Steg 5. Grupperna i Steg 5 är betydligt mindre då bara de mest intresserade eleverna läser vidare till Steg 5 detta påverkar också betygen positivt. Spanska som är vårt klart största språk har sämre måluppfyllelse än övriga språk. Vi har i nuläget ingen riktigt bra förklaring till detta. För läsåret 11/12 sattes sammanlagt icke- godkända betyg, 53 st för åk2 & åk3 och 8 st i Gy11 åk1. Målet var att samtliga elever skulle nå målen i samtliga kurser men detta uppnåddes inte. Samtliga undervisande lärare fick efter avslutad kurs göra en analys av de elever som inte nått målen. I nästa samtliga fall gjorde läraren bedömningen att eleverna hade kapacitet att klara kursen men prioriterade andra kurser. Nästa alla elever på skolan läser utökat program och klarar då sina betyg utan att sänka meritvärdet trots icke- godkänt i något ämne. Uppföljning Antalet elever som fick icke godkänt var för många d.v.s. mer än 0 MaC ökade i måluppfyllelse men nådde inte målet att nå upp till 15 i snittbetyg. För många elever blev inte godkända Mål

16 Att bibehålla, eller helst förbättra, de höga resultaten nästa år Att MaC samt MaB ska upp till en snittnivå på 15 Att antalet icke godkända elever ska ner till noll Öka samstämmigheten bland ämneskollegor vad gäller bedömning Handlingsplan Fortsätta ge lärarna och lärare bra förutsättningar att lyssna på deras behov MaC ska få mera lärarledd tid samt extratid för de som behöver. En extra lektion/vecka samt många småtester så eleverna inte kan glida iväg utan upptäcks tidigare om de har svårt att nå målen. Alla lärare har efter året gjort en analys av de icke godkända elever de haft under året. I denna har de fått analysera skolans insatser för eleverna d.v.s. vilka som fungerat och inte fungerat. Denna ska ligga till grund för årets arbete med detta. Kurserna ska fördelas så det finns fler lärare för varje kurs för att öka utbytet kring bedömning. Utbyte ska också se men andra skolor, både innan läsåret drar igång men också under läsåret Uppföljning Kontinuerlig uppföljning var fjärde vecka av hur det går för eleverna i deras kurser. Betygsanalys efter läsårets slut. 8 Elevmedverkan ProCivitas jobbar mycket att få eleverna att delta aktivt i sin skolgång både vad gäller planering av sina ämnen men också att aktivt förbättra studiemiljön för sig själv och för sina kamrater. Elevkåren har en styrelse av sex personer som röstas fram av eleverna själva under denna finns ett antal kommittéer som driver olika projekt på skolan. Detta kan vara allt från läxhjälp, förberedande studier inför SAT- test, filmklubbar, TV- spelsturneringar o.s.v. Elevkåren får ett tillskott på kronor från skolan för att kunna driva sin verksamhet. Elevkåren är också med i arbetet med att utveckla skolan kring bl.a. frågor som rör kränkande behandling, ordningsregler och allmänna frågor som eleverna tycker är viktiga. Vid utvärderingen i juni gav eleverna skolan betyget 4,2 på frågan: Tycker du att det är lätt att göra din röst hörd på ProCivitas? Detta är en tiondel högre än förra året och vi är nöjda med utfallet även som vi siktar högre. Eleverna har också klassråd ca tre gånger/termin där de har chansen att ventilera sina åsikter därefter tas frågorna upp i påverkandeutskottet som lyder under Elevkåren. Utskottet som motsvarar Elevrådet, har inte fungerat fullt ut. Närvaron har inte varit på önskvärd nivå. Styrelsens analys är att eleverna är nöjda med tillvaron och känner därför inget behov att gå dit. Därav är det viktigt att eleverna i gruppen också sysslar med utvecklingsfrågor vilket är aktuellt för alla oavsett om de är nöjda med skolans arbete eller inte. Utvärdering Eleverna känner i högre grad att de kan göra sin röst hörd på skolan Engagemanget i Elevplenum är inte tillfredsställande utan måste förbättras Mål Att öka elevdeltagandet generellt men framför allt i planeringsarbetet i kursen Att få ett bättre fungerande elevplenum Handlingsplan Lärarna jobbar aktivt med att låta eleverna vara med samt göra dem medvetna om att de är med i planeringsarbetet Skolledning engagerar elevrådet mera i frågor de kan känna är viktiga Ge mera respons på elevernas insatser i elevplenum

17 Ge elever på skolan mera information elevplenums arbete Uppföljning Julutvärderingen Skolhälsovård Under det gångna året förändrade vi skolsköterskans arbetstid. Tidigare hade hon mera flextid för att sköta dokumentation men var under läsåret 11/12 på plats mera. Detta har gett ett positivt resultat med större elevkontakt och vid utvärderingen ökade elevernas nöjdhet med skolhälsovården. Skolhälsovården ska också bli en större del i samarbetet kring de dokument som ska finnas på skolan t.ex. Planen mot kränkande behandling, Antidrogpolicy o.s.v. Skolsköterskan har under året erbjudit även elever i åk3 ett hälsosamtal vilket är nytt för i år den utökade tjänstgöringsgraden tillsammans ökad närvaro har gett möjlighet till det. Utvärdering Ökad närvaro har gett större och med mer elevkontakt Mål Eleverna ska känna att skolhälsovården är en fungerande verksamhet som de kan vända sig till då de behöver hjälp och stöd Handlingsplan Ökad delaktighet i arbetet med eleverna Skolsköterskan ska synas mera ute i undervisning bl.a. ett ökat samarbete med Idrott och hälsa A Uppföljning Elevutvärderingen till jul Koppling mot näringslivet ProCivitas har en koppling mot näringslivet i forma av gästföreläsare, mentorsprogram där de elever som vill i åk 2 får en vuxen person som mentor samt att eleverna bildar egna företag där de jobbar direkt med näringslivet. Under året har skolan haft upp mot 20 gästföreläsare med en stor spridning såsom: Blondin Bella, Joakim Jardenberg, Anneli Pompe mm. Målet är att blanda inriktning på föreläsarna samt att både hitta lokala samt globala föreläsare. Eleverna gav föreläsarna 3,9 i betyg i snitt under året vilket är identiskt med föregående år. Målet är att göra föreläsningarna mera relevanta för eleverna d.v.s. använda föreläsningarna i undervisningen på ett bättre sätt. Det har dock visat sig vara ganska svårt då man i förväg inte vet hur föreläsningen är och vad denne tog upp. För att komma till rätta med detta ska vi jobba med en ökad kvalitetssäkring innan bokning av föreläsare. Mentorsprogrammet har fungerat mycket väl under året och vid ett flertal tillfällen har mentorerna bjudits in till skolan vid olika event. Året avslutades med middag, mentorer och adepter, på Jacob Hansens hus. 11 Ungt företagande och entreprenörskap ProCivitas jobbar mycket och satsar mycket tid på att eleverna ska träna sin drivkraft i det som kallas UF, Ung företagsamhet. Under åk 2 på SP samt frivilligt för åk 3 på SP och NV har eleverna möjlighet att starta egna företag på de villkor som UF sätter upp. Vid den regionala mässan i

18 Malmö vann skolan ett flertal medaljer vara många första pris och var den skola som fick flest priser vid mässan. Vid SM- tävlingarna i Stockholm i maj representerade ProCivitas Skåne i sex olika tävlingar dock utan att vinna någon kategori. Under sommaren deltog också ett 20- tal elever från skolan i en årlig entreprenörstävling i Örebro, emax, där en elev från åk 3 på SP vann. Detta var andra året i rad en elev från ProCivitas vann. Helsingborg stad prisar också varje år unga entreprenörer och vid denna ceremoni i Rådhuset vann ProCivitas i år två av tre priser bl.a. bästa företag. 12 Avslutning Det har varit ett mycket bra år som förhoppningsvis framgår av rapporten där skolan lyckats väl, både vad gäller betyg men också trivsel. Allt som ska arbetas med under året för över till den lokala arbetsplanen som sedan fungerar som ett hjälpmedel under året för vad som ska ske.

Kvalitetsrapport. Läsåret 2012/13

Kvalitetsrapport. Läsåret 2012/13 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2012/13 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 5 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö för goda

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 KVALITETSREDOVISNING TÄBY ENSKILDA GYMNASIUM LÄSÅRET 2006/2007 SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 www.tabyenskilda.se Denna kvalitetsredovisning har dubbla funktioner. Dels är den en sammanfattning av

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Representanter från HA, FT, BA, EE, EK, SA och SAID var närvarande.

Representanter från HA, FT, BA, EE, EK, SA och SAID var närvarande. Tid: kl. 13.30 15.00 Plats: F2 vid matsalen Kallade: en elev per arbetslag som utses av program- eller inriktningsrådet elevrådets styrelse med vuxenrepresentant skolledningen Representanter från HA, FT,

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson Hemsida A Rektorer behöver stärka sitt ledarskap Elever lär sig utan att förstå Skolan sätter betyg på olika grunder Skolan utvärderar

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Organisation... 4 Personal... 4 Bakgrundsstatistik elever... 5 Budget med materiella resurser och lokaler... 5

Läs mer