Berättelse över verksamheten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelse över verksamheten 2012"

Transkript

1 Berättelse över verksamheten 2012

2 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse 2012 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 202 medlemsorganisationer. Sex organisationer har utgått varav en på grund av dubbelregistrering och tre på grund av att verksamheterna har upphört. Glädjande kan arkivförbundet dock redovisa att ytterligare 16 organisationer har tillkommit som nya medlemmar under året. Medlemslista följer efter verksamhetsberättelsen. Skånes Arkivförbund har under 2012 varit medlem i följande organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, Folkrörelsernas Arkivförbund, Handikapphistoriska föreningen, PRO Memoria, Skånes Hembygdsförbund, Svenska Arkivsamfundet, Svenska Idrottshistoriska föreningen och Sveriges Länsarkivarieförening. Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar varmt välkomna! Båstads kommunarkiv Classic Mustang Club Sweden Diabetesföreningen i Skåne län Eslöv Biståndscenter/Erikshjälpen Hovdala slott Höörs Föreläsningsförening Höörs kommunarkiv IMMI Branschorganisation Lunds Zontaklubb Malmö Frimurarsamhälle Malmö Soroptimistklubb Malmö Uppfinnarförening Polisområde Mellersta Skånes Seniorklubb Stadskällarens Samfällighetsförening Stiftelsen Skåneländska flaggan Torna Härads hembygdsförening STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter: Lars Bergwall, ordf. Lunds kommun /Lunds Centerkrets Gustav Hofvander, vice ordf. Byggnads Skåne Sven-Erik Davidsson, kassör Studieförbundet Bilda Britt Sofie Zethsson Folkpartiet i Skåne Sten Andersson ABF Skåne Robert Ruthberg Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Curt Jacobsson Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Sven Rosborn Skånska Akademien Carl Aspegren Skånes Näringslivsarkiv Hans Wilsson Skånes Hembygdsförbund Guno Haskå Revisorer: Lars Jörwall Riksarkivets avdelning Landsarkivet i Lund Hans Jerenäs Skånska Akademien Revisorsuppleant: Lennart Englesson Skåneländska Gastronomiska Akademien Valberedning: Sven-Olle R. Olsson Skåneländska Gastronomiska Akademien /Skånska Akademien Bo Gustafsson Ramlösa, Helsingborg Christer Hovbrand Folkets Hus i Lund Sida 2 av 24

3 PERSONAL Anna Ketola Arkiv- och verksamhetschef 100 % sedan 2004 (anställd 2002). Ingrid Andersson Arkivarie 100 % sedan Ansvarar för arkivets samlingar och databaser samt förbundets forskarservice. Handledare till arkivassistenter, praktikanter och arkivstudenter. Åke Sundell Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt med forskarservice främst rörande arbetarrörelsens material. Anita Nodbäck Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt ansvarar för arkivets referensbibliotek. Christel Palmqvist Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med registervård. Tobias Lundqvist Arkivarie/arkivpedagog 100 % sedan Ansvar för arkivets förmedlings- och arkivpedagogiska verksamheten. Mabel Cronvall Anställd 85 % som projektledare för pilotprojektet Rörelser i Höör och Burlöv, perioden 1 mars 31 oktober. Under v 9 tog arkivet emot en långväga elev från Mariestad i Västra Götaland; Gustav Gereonsson (åk8) som fick göra sin PRAO på arkivförbundet. Under sommaren har dessutom arkivet tagit emot en ABM-masterstudent, Katarina Leuhusen, som gjorde en månads sommarpraktik med ordnings- och förteckningsarbete. 12 studenter från Lunds universitets Masterprogram i ABM har hos arkivförbundet utfört kursmomentet Laboration: tillämpad arkivredovisning enligt allmänna arkivschemat. Studenterna fick under 3 dagar i februari prova på att ordna och förteckna mindre arkiv efter klassisk modell. Praktikperioden uppfattas mycket positiv då studenter får möjlighet att möta och ta del av arkivhandlingar, analysera dess innehåll och strukturera dessa för bästa sökbarhet. 8 arkiv fick på så vis upprättade arkivförteckningar. Arkivets personal har under året haft två utbytesdagar med Skånes Hembygdsförbunds personal samt personalgrupperna har under hösten genomgått en gemensam fortbildning i projektarbete (kursordnare: Studieförbundet Vuxenskolan). Dessutom har delar av personalgruppen tillsammans med representanter ur styrelsen deltagit i fortbildningen Norm, nation och Kultur i Skåne. MÖTEN Årsmöte hölls den 11 april i Arkivcentum Syds nya hörsal. 44 personer deltog och programmet inleddes med en mindre visning av Arkivcentrum Syds nya då dock inte helt färdigställda publika lokaler. Som mötesordförande valdes Yngve Petersson (ordförande i Region Skånes kulturnämnd). Kvällen avslutades som traditionen påbjuder med kaffe och smörgåstårta. Styrelsen samt arbetsutskottet har under året haft möten vid fem respektive sju tillfällen. I december genomfördes ett gemensamt idéseminarium med Arkivförbundets styrelse och personal samt med representanter från styrelse och personal från Skånes Hembygdsförbund. I februari hade Arkivförbundets AU ett samverkansmöte med sin motsvarighet hos Blekingearkivet. Sida 3 av 24

4 Skånes Arkivförbund var under maj månad lokal arrangör för gemensam nationell konferens med årsmöten för Folkrörelsernas Arkivförbund, Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA). Arrangemanget sträckte sig över tre dagar och kunde genomföras mycket tack vara generösa bidrag från Region Skåne och Lunds kommun. Temat för det mycket uppskattade arrangemanget var samverkan och analys. Lite över 60 personer deltog från hela landet. LOKALER Skånes Arkivförbunds lokaler ingår sedan april 2003 i samverkans- och samlokaliseringsprojektet Arkivcentrum Syd (ACS) vid Gastelyckan i Lund. Sedan 2011 har en omfattande om- och tillbyggnad pågått på ACS-området. Ytterligare magasin och kontorsbyggnader har tagit form och sammanbyggts med redan befintliga. Våra nya publika lokaler öppnades under 2012 och en mer officiell invigning planeras till senvåren Huvudmän för ACS är Region Skåne, Riksarkivet och Lunds universitet och förutom Skånes Arkivförbund ingår också Lunds stadsarkiv samt Polismyndigheten i Skåne i projektet. Under 2012 tillkom även Folklivsarkivet och Lunds universitets biologiska museer till ACS. Utöver dessa har också föreningarna SGF Skåne och DIS-Syd valt att placera sina kanslin här. På ACS delar institutionerna expedition, forskarsal, pausrum för forskare, referensbibliotek, grupprum och utbildningssalar samt hörsal. Skånes Arkivförbund disponerar magasin, kontorsrum, konferensrum och personalutrymmen i Landsarkivets depå på Porfyrvägen 19 (Gaste 1) som ingår i samlokaliseringsprojektet. Dessutom hyr Arkivförbundet hyllutrymme i Lunds universitets arkivmagasin inom ACS. Enligt plan skulle alla lokalerna på Arkivcentrum Syd vara klara för in- och omflyttning under våren 2012 och Region Skåne skulle ta över som hyresvärd till Arkivförbundets lokaler. Men av olika anledningar har denna förändring inte varit möjligt utan reviderade planer visar på att denna ändring fullt sker vid halvårsskiftet För Skånes Arkivförbunds del har 2012 präglats av omflyttning inom arkivets kontorsdel och planering av en kommande större omflyttning i vårt magasin. Stora materialmängder ska om-flyttas och under perioden har accessionsutrymmet varit mycket begränsat. Formellt leveransstopp av arkivmaterial har gällt från hösten 2012 och enligt plan blir det först till våren 2013 som Arkivförbundet får tillgång till utökad kapacitet i magasin. I anslutning till förändringar i kontorsdel har Arkivförbundet under året förnyat och bytt ut IT- och telefonsystem. VERKSAMHET Representation och förtroendeuppdrag Under året har arkivchefen ingått i Arkivcentrum Syds (ACS) samverkansgrupp och råd. Dessutom har hon med anledning av utbyggnaden av ACS ingått i arbetsgruppen för utåtriktad verksamhet och Ingrid Andersson i gruppen rörande inredningsfrågor. Anna Ketola medverkar också i det regionala Sida 4 av 24

5 nätverket ABM-Skånes möten samt har deltagit i Kultur Skånes Kulturarvsmöten och tillsammans med Lars Bergwall samt Gustav Hofvander i möten med Kultur Skånes Kulturarvskollegium. Utöver detta ingår Anna också i arbetsgruppen för det regionala kompetensutvecklingsprojektet Norm, nation och kultur i Skåne där också Regionmuseet i Kristianstad, Skånes hembygdsförbund, Lunds universitet och Örebro länsmuseum ingår. Hon har också ingått som regional representant för Skåne i gruppen för nationell samordning av Arkivens dag. Anna Ketola har förtroendeuppdrag som vice ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) samt som sekreterare i Föreningen Sveriges Länsarkivarier. Hon ingår i FA:s utbildningsgrupp och tillsammans med Tobias Lundqvist i arbetsgruppen för webbplatsen Folk i rörelse. Anna representerar FA i arrangörskommittén för den nationella Arkivveckan (AVEC2013) samt ingår som en av två svenska representanter i Nordiskt nätverk för förmedlingsfrågor. Skånes Arkivförbunds kassör Sven-Eric Davidsson är utsedd som revisor i FA. Ingrid Andersson representerar arkivförbundet i Skånes Näringslivsarkivs styrelse. Representation vid seminarier och konferenser 7-9/2 NCK:s vårkonferens med arkivpedagogiskt förmöte I Östersund. 8/3 Seminarium: Indretning av läsesal og relation til digitale services. Riksarkivet i Köpenhamn. Arr: ODA 23/3 Humanist- och Teologdagarna, Lunds universitet 12/4 Visual Arkivs användarträff i Göteborg. Arr: Regionarkivet i Västra Götaland. 21/5 Skånes Näringslivsarkivs årsmöte, Helsingborg. 29/6 Nätverkslunch med ungdomar på Kulturplats Lagret, Malmö. 21/9 Kommunarkivariekonferens i Lund. Arr: Landsarkivet i Lund och Lunds stadsarkiv. 27/9 Seminarium: Att berätta sin historia, Malmö. Arr: Malmö stadsarkiv. 13/10 Skånes Genealogiska Förbunds 75 års jubileum. Arkivcentrum Syd /10 Skånes Bokmässa, Helsingborg. Arr: bl.a. Skånes Hembygdsförbund och Författarcentrum Syd /11 Folkrörelsernas Arkivförbunds höstkonferens, Riksarkivet Stockholm. 29/11 Rantafej med kulturparlament, Malmö. Arr: Kultur Skåne. Samlingar Leveranser Även under detta år har Arkivförbundet p.g.a. utbyggnaden av Arkivcentrum Syd varit tvungna att sätta större leveranser på väntelista. Arkivförbundet ser fram emot att under kommande år åter kunna välkomna leveranser till vårt utökade magasin. Våra samlingar har ändå vuxit med såväl nytillkomna förvärv som kompletterande tillägg. Drygt 50 hyllmeter har tillförts fördelat på 252 accessioner. Det stora antalet accessioner beror på att tidigare tillsända arkiv från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm (ARAB) nu har registrerats och tillförts våra samlingar. På så vis har vi kunnat utöka våra samlingar med ett 50-tal arkiv från distrikt och lokalavdelningar inom 100- årsjubilerande ABF samt med ett 50-tal arkiv från lokala Folkets Hus- och Folkets Parkföreningar. En stor del av mottagna leveranser är arkiv från föreningar som tidigare inte funnits i arkivets samlingar och det har ett stort värde att vi nu får möjlighet att bevara och tillgängliggöra dessa nytillkomna avsnitt av folkrörelsen i Skåne. Ett av dessa 182 nya arkiv är en samling äldre ritningar på fiskebåtar som trafikerat den Skånska sydkusten och som Sirmiones skeppslag har deponerat hos arkivet. Några av Arkivförbundets nytillkomna medlemmar, IMMI (Instruktörer med mjuk ideologi) och Stiftelsen De Lekande barnens Fond, har under året deponerat sina äldre handlingar. Sida 5 av 24

6 Diagram: Levererade accessioner 2012 efter geografisk hemvist (totalt 253 accessioner). Många gånger föranleds en leverans av att föreningen upphör eller blir av med sin lokal och situationen kräver en snabb utryckning för att handlingarna ska tas tillvara. Under året har Reumatologiska klinikens i Lund Patientförening och Röda Korsets Malmökrets upphört och levererat sina handlingar. Diabetesföreningen i Skåne län och föreningen Svalorna Indien Bangladesh har under året fått ändrade lokalförhållanden och därför deponerat sina handlingar hos arkivförbundet. Ordnings- och förteckningsarbete Arbetet med att ordna och förteckna arkivets samlingar är en viktig del i arkivförbundets verksamhet och fortgår kontinuerligt med en hög kvalitet. Under året har 75 arkiv (407 volymer) fått upprättade arkivförteckningar och 13 arkiv (55 volymer) har fått sina förteckningar kompletterade. Som exempel kan nämnas Frälsningsarméns Hospits i Landskrona som öppnade härbärgeverksamhet i slutet på 1960-talet. Verksamheten bedrevs i nära samarbete med kommunens socialtjänst och handlingarna sträcker sig fram till 1990-talet då verksamheten lades ner. Arkivförteckningen för handlingarna från Föreningen Folkets Hus i Lund har kompletterats. Dess handlingar sträcker sig över drygt 120 år och speglar såväl byggnadens förändring som verksamhetens breda och diversifierade utbud. Skånes Arkivförbunds strävan är att hela tiden öka och förbättra sökbarheten och tillgängligheten till våra samlingar. Vi prioriterar därför en noggrann genomgång av leveranser med utförlig dokumentation av arkivens tillkomst och innehåll. Även om ett stort antal arkiv ännu inte har fått upprättade arkivförteckningar är dessa handlingar ändå sökbara och tillgängliga för forskning. Uppgifter om våra samlingar överförs fortlöpande i digital form och tillgängligheten blir därmed både djupare och bredare för såväl våra interna behov som för forskarens och allmänhetens olika önskemål. Både databasen för bevarade enskilda arkiv, Skåneregistret, och förteckningsprogrammet, Visual Arkiv, byggs kontinuerligt upp med nya beståndsuppgifter och arkivförteckningar. Projekt: Förtecknande av Svenska Fribaptistsamfundet Under 2010 beviljades arkivförbundet projektmedel från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv för arbetet med att ordna och förteckna Svenska Fribaptistsamfundets arkiv. Materialet är omfattande och innehållsrikt och vi kan med stolthet rapportera att arkivförteckningar kunde färdigställas under Arkivförbundet har tagit emot arkiven från Fribaptistsamfundet efter att de upphörde 1994 Sida 6 av 24

7 och gick samman med Helgelseförbundet. I dag finns i arkivets samlingar ett femtiotal arkiv från Fribaptistsamfundet som verkat på riks-, distrikts- och lokal nivå runt om i landet. Det mest omfattande arkivet är från det nationella Fribaptistsamfundet vars 247 volymer nu har ordnats och förtecknats, till arkivförteckningen har ett brevskrivarregister upprättats. Fribaptistsamfundet har sin bakgrund i 1800-talets tidiga väckelserörelse och bildades i Skåne 1872 efter att en delning skett i Svenska Baptistsamfundet. Arkivet visar på en omfattande verksamhet i hela landet med viss tonvikt i bl.a. Skåne. En central verksamhet har varit den Yttre missionen som inleddes 1892 då missionärerna Amy Bull och Margareta Gustafsson reste till Sydafrika. Denna verksamhet finns bl.a. dokumenterad i den omfattande korrespondensen som med detaljrikedom och närhet berättar om det dagliga livet ute på missionärsfälten i Afrika och i Kina. Forskarservice Under året har Skånes Arkivförbund haft 95 forskarbesök i den gemensamma forskarsalen på Arkivcentrum Syd. Dessa har beställt fram 242 volymer från arkivförbundets samlingar. Det är i stort sett en fördubbling jämfört med tidigare år. Forskningen har haft en god bredd. Arkivet har bland annat haft besök från Ludwig-Maximilianuniversitet i München som tittat i arkivets minnesuppteckningar i ett forskningsarbete om svenska kvinnors syn på äktenskapet. Arkivet har haft besök från studenter och släktforskare som framförallt har sökt källor för personrelaterad forskning. Vi har också haft besök från flera medlemmar som på olika sätt förberett sina jubileer, bl.a. en av våra äldsta ännu verksamma medlem Läkaresällskapet i Lund som fyllt 150 år. Under året har arkivförbundet även besvarat ett stort antal forskarförfrågningar. Arkivet får t.ex. förfrågningar från Länsstyrelsens miljöenhet som inför sina markundersökningar söker uppgifter i våra arbetsplatsrelaterade arkiv. Även släkt- och folklivsforskare och skribenter i allmänhet har sökt uppgifter i arkivets samlingar. Dokumentations och inventeringsprojekt: Rörelser i Höör och Burlöv Skånes Arkivförbund finner det angeläget att utveckla vår verksamhet för att inventera, dokumentera och tillgängliggöra den del av kulturarvet som manifesteras av det skånska föreningslivets lokalhistoria. Tidigare har arkivförbundet genomfört inventeringar efter genremodell men behöver pröva metoder för att arbeta med en kommun som avgränsning. Genom detta förväntas bättre förutsättningar för att upprätta nya och vårda etablerade nätverk med regionens kommuner och föreningsliv samt nå ut med information om vilka resurser den regionala arkivverksamheten kan erbjuda. Som pilotstudie för utveckling av metod och modell valde arkivförbundet att förlägga projektet till kommunerna Höör respektive Burlöv. Kommunerna skiljer sig när det gäller geografi, historia och administration vilket ger var och en sin lokala karaktär. I arkivets samlingar är föreningslivet i båda kommunerna svagt representerat och det kan antas att bevarad dokumentation inte speglar hur betydande det lokala föreningslivet är och har varit för den lokala kommunens identitet och utveckling. En inventering av aktiva och nedlagda lokala föreningar i dessa kommuner kan tillsammans visa på regionens mångfald när det gäller de avtryck som föreningslivet lämnar efter sig. Våren 2012 beviljade Kulturnämnden vid Region Skåne bidrag till arkivförbundet ur anslaget för utvecklingsmedel kulturarv för projektet Rörelser i Höör och Burlöv. Projektet har koppling till Region Skånes kulturpolitiska program samt till Regional kulturplan för Skåne I dessa prioriteras samverkan mellan regionala förbund, kommuner och föreningsliv som en Sida 7 av 24

8 följd av att många kommuner lyft frågan om föreningsliv, lokala arkiv och deras tillgänglighet. För genomförandet av projektet anställdes Mabel Cronvall som projektledare i 7 månader på deltid. En arbetsgrupp skapades där Arkivförbundets chef, arkivarie och arkivpedagog även ingick. Syftet med studien var att pröva metod och modell för: Inventering och dokumentation av lokalt föreningsliv i en kommun; Kompetensutveckling i arkivfrågor för det lokala föreningslivet; Etablering av lokalt och regionalt nätverk för utbyte och utveckling inom intresseområdet. Projektet avrapporterades till Kultur Skåne i slutet av september och avslutades internt under oktober månad. Under projektet genomfördes inventeringsarbete, kursverksamhet och informationsförmedling av olika karaktär. Bland annat genomfördes utställningar i vardera kommunen. För att nå ut till allmänhet och kommunanställda var det fördelaktigt att utställningarna var förlagda till Höörs kommunbibliotek där många människor vistas och till Medborgarhuset i Arlöv. Samtidigt fyllde utställningen på Möllegården Kultur väl sitt syfte som komplement till kurs och föredrag. Det kunde också konstateras att en utställning är engagerande. Den bidrar till utökade kontakter och ger kännedom om föreningslivet och bevarade handlingar. Det väckte också idéer hos kommunerna hur de kan arbeta vidare för att tillgängliggöra sitt bildarkiv och samtidigt berika föreningslivets historia genom att uppmuntra till information om bilderna från allmänheten. Erfarenheten från projektet visar på att kommunal förvaltning och det lokala föreningslivet har svag kännedom och kunskap om arkivförbundets verksamhetsfält och om vilka resurser den regionala verksamheten kan erbjuda den egna kommunens föreningsliv. Projektet visar på behovet av att förklara mervärdet för kommunen om att man tar hand om sina föreningar även när det gäller stöd i dokument- och informationshanteringsfrågor. Projektets resultat är användbart för kommunen genom ett lokalhistoriskt perspektiv på innevånarnas engagemang i föreningslivet, dess omfattning och mångfald, som också är till nytta för utvecklingen inom regionen. Ett stort tack riktas här till Höörs och Burlövs kommuner som ställt personalresurser och lokaler för projektet till förfogande, för information om föreningslivet, medverkan i utställningar med tillhandahållande av arkivhandlingar, framtagning av bilder och praktiska arrangemang samt inte minst de givande resonemang som förts under arbetets gång och som bidragit till att förgylla projektet. Speciell tacksamhet framförs till de föreningsrepresentanter som med stort engagemang presenterade sina föreningar i utställningarna. Externa uppdrag Högskola och universitet Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet har fortsatt även under Personalen har genomfört föreläsningar och workshops samt tagit emot studiebesök och varit delaktiga vid paneldiskussioner för studenterna som går ABM-mastersprogrammet. Arkivet har också ansvarat för kursen Arkivvetenskap: Förmedling och tillhandahållande (7,5 hp) som ingår som ordinarie delkurs i masterprogrammets arkivvetenskapliga spår. I ansvaret ingick planering för kursen samt genomförande av seminarium, föreläsningar och handledning av studenter. Arkivförbundet har också medverkat i undervisningen på grundutbildningen i arkivvetenskap samt engagerats som föreläsare i utbildningen inom ämnet Idé- och lärdomshistoria. Folkrörelsernas Arkivförbund Skånes Arkivförbund har på uppdrag av Folkrörelsernas Arkivförbund administrerat webbplatsen Folk i rörelse (http://www.folkirorelse.se). Under året har sidan haft något fler besökare jämfört med tidigare år, sammantaget besökare. I snitt har det varit ca besökare per månad med en tydlig nedgång under sommarmånaderna. Arkivförbundet har besvarat ett antal förfrågningar i huvudsak rörande möjligheten att använda bilder från sidan till olika publikationer. Sida 8 av 24

9 Arkivpedagogisk verksamhet Året inleddes med att mycket av Arkivförbundets pedagogiska verksamhet fick genomföras i tillfälliga och inte helt funktionella lokaler. Ändock deltog stora besöksgrupper i verksamheten och arkivet hade under de två första månaderna 2012 nära lika många elevbesök som under hela Deltagare har varit från såväl grundskola som gymnasiet och universitet. Några av besöken har också dokumenterats och lagts upp på arkivets Facebook-sida. Nya mer ändamålsenliga lokaler färdigställdes under våren och den pedagogiska verksamheten kunde ta en ny form. Under året har två sammarbetsprojekt genomförts tillsammans med Landsarkivet i Lund. Dessa har riktat sig mot elever som studerar Historia B på gymnasiet. Eleverna har efter en rundvandring fått ta del av arkivmaterial kring vardagen i Skåne under andra världskriget. Eleverna har därefter haft möjlighet att återkomma för djupare studier innan de skulle redovisa sina resultat. Den 13 november fick Skånes Arkivförbund långväga besök från 7 elever på Knut Han gymnasieskolan i Ronneby. Eleverna studerade Historia C och fick en rundtur i arkivet och därefter arbetade de med arkivhandlingar. Skolans pedagoger var mycket nöjda och planerar att återkomma under Under höstlovsveckan (v 44) genomfördes höstlovsaktiviteter i två dagar med fritidshem som målgrupp. Under lovverksamheten deltog 105 barn och unga från Lunds kommun, och utöver dessa har ytterligare 492 elever och studenter varit på någon form av studiebesök hos Skånes Arkivförbund under Under en vecka i november genomfördes även arkivpedagogiska skolbesök vid Killebäckskolan i Södra Sandby. Under två dagar fick 100 niondeklassare lära sig om arkiv, källkritik och den svenska emigrationen till Amerika. Källkritik har varit det ämne som mest har efterfrågats av pedagogerna vid såväl besök som vid lån av material, eller vid uppsökande verksamhet. Då detta även är ett uttalat ämne i de nya läroplanerna för Historia i grund- och gymnasieskolan har källkritiken fått en naturlig och central roll i det arkivpedagogiska arbetet vid Skånes Arkivförbund. Utöver studiebesök, arkivlektioner och skolbesök har arkivväskor lånats ut 11 gånger. Intresset har varit jämt fördelat under året och väskorna har används till såväl pedagogisk verksamhet i skolor som till minnessamtal vid äldreboenden. Väskorna har även används vid studiebesök och vid uppsökande arkivpedagogisk verksamhet. Arkivväskorna är var och en unika och svåra att ersätta och efter en incident under året har nya och mer tydliga låneregler för arkivväskorna upprättats. De nya lånereglerna är inspirerade av de regler som finns på biblioteken. Övrig utåtriktad verksamhet Programverksamhet 2012 inleddes med begränsade möjligheter till programverksamhet för samtliga arkivorganisationer som har sin verksamhet vid Arkivcentrum Syd. Detta som en konsekvens av den stora ombyggnaden där även lokaler för offentlig verksamhet byggdes om och byggdes ut. Även om Skånes Arkivförbunds programverksamhet gick på sparlåga så låg den, till skillnad från våra grannar på Arkivcentrum Syd, inte helt nere. Tillfället togs för att genomgå en utvärderings- och planeringsfas av arkivets programverksamhet. Året avslutades sen av en höst fulla av aktiv programverksamhet i nya fina lokaler, med nya möjligheter och utökad kapacitet. Programverksamheten Nytta och Nöje, som tidigare gjordes i samarbete med Malmö Stadsarkiv och Landsarkivet, ersätts från och med 2012 med ett gemensamt program för verksamheterna på Arkivcentrum Syd. Det första programfoldern trycktes för hösten Centralt för den gemensamma programverksamheten på Arkivcentrum Syd är kontinuerligt återkommande öppna seminarier för allmänheten s.k. Arkivcaféer, varannan onsdag jämna Sida 9 av 24

10 veckor under vår och höst. Detta skapar en god möjlighet för alla ingående arkivorganisationer och myndigheter att presentera sin verksamhet med föredrag och visningar. Skånes Arkivförbunds kursverksamhet kring Ordning och Reda kommer också att finnas med löpande i det gemensamma programbladet för Arkivcentrum Syd. Det har under 2012 även bedrivits programverksamhet inom ramen för projektet Rörelser i Höör och Burlöv. Dessa har genomförts på plats i respektive kommun. Genomslaget i lokalmedia och press var stor men tyvärr så återspeglades inte detta i antalet besökare. Våren /3 Grundkurs: Ordning och reda, Arkivcentrum Syd i Lund, 9 deltagare 29/3 Fortsättningskurs: Ordning och reda, Arkivcentrum Syd i Lund, 5 deltagare Hösten /8 Grundkurs: Ordning och reda, Höörs kommunbibliotek, 3 deltagare 28/8 Seminarium: Sök dina släktingar i föreningsarkiven, Höörs kommunbibliotek, 3 besökare 4/9 Grundkurs: Ordning och reda, Möllegården i Åkarp, en deltagare 11/9 Seminarium: Sök dina släktingar i föreningsarkiven, Möllegården i Åkarp, 4 deltagare 31/10 Höstlovsaktivitet: Mystiska krumelurer och magiska ramsor, 11 deltagare 7/11 Grundkurs: Ordning och reda, Arkivcentrum Syd i Lund, 7 deltagare 14/11 Onsdagscafé: Sök dina släktingar i föreningsarkiven!, Arkivcentrum Syd i Lund, 12 deltagare 21/11 Fortsättningskurs: Ordning och reda, Arkivcentrum Syd i Lund, 3 deltagare. Studiebesök och arkivförbundets kurser Utöver skolungdomar och studenter i den pedagogiska verksamheten samt deltagare i kursverksamheten har ytterligare 700 personer i större och mindre grupper besökt arkivet. Bland annat besöktes arkivet under en helkväll i oktober av 65 medlemmar från Föreningen Gamla Lund och dess systerorganisation i Malmö: Malmö Kulturhistoriska förening. Studiebesöket innehöll både en orientering i arkivlandskapet samt en visning av arkivförbundets samlingar och Arkivcentrum Syds nya publika lokaler. Arkivet har under året återkommande besökt medlemsorganisationer, representanter från föreningar och organisationer, kommuner och Region Skåne samt samarbetspartners och kollegor lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt. Under året genomförda föredrag: 24; 27-28/2 Laboration för ABM-masterstudenter som leddes av Ingrid Andersson: Tillämpad arkivredovisning enligt allmänna arkivschemat. 12 deltagare 26/3 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Anna Ketola: Arkivförmedling och forskningsfront. 20 deltagare 10/5 Föredrag under FA/NAF/FSLA-konferens i Lund av Anna Ketola: Samverkansmodellen i Skåne och regional arkivverksamhet. 65 deltagare 15/5 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Tobias Lundqvist: Livslångt lärande, 11 deltagare 22/5 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Tobias Lundqvist: Arkivpedagogik. 10 deltagare 17/6 Öppna gårdar vid Ballingstorp. Tema: Musik. Tobias Lundqvist höll föredrag om Musik i arkiven. (Föredraget är ett inledande steg på temat Musik i arkiven som Sida 10 av 24

11 arkivförbundet förhoppningsvis kan vidarutveckla ytterligare.) Arr: Skånes Hembygdsförbund. 20 deltagare 8/10 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Anna Ketola: Strategisk planering vid arkiv. 20 deltagare 22/11 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Anna Ketola: Enskilda arkiv dess roll och organisation. 10 deltagare Nytt: Medlemsforum Utöver arkivförbundets program- och kursverksamhet arbetade arkivförbundet under året för att utveckla ett nytt specifikt Medlemsforum där arkivets medlemmar i seminarie- och utbildningsform erbjuds kompetens och nätverk kring gemensamma och fältspecifika frågor. Målsättning med arkivets nya medlemsforum är att: o stimulera nätverkande och samverkan på fältet o bygga en regional plattform för kunskapsförmedling och en gemensam arena för kommunikation o använda gemensamma resurser och förenad kompetens o stimulera till utveckling och kontinuitet på området och i verksamheterna Verksamheten inleddes med att i maj genomföra ett seminarium för Arkivförbundets medlemmar som ansvarar för arkivsamlingar, som fokuserade på verksamhetsområdet kring fanor och textilier i våra samlingar. Utöver detta seminarium inbjöds också de lokala arkivföreningarnas styrelser till kurs i styrelsearbete i en organisation med ansvar för arkivsamlingar. Under dagen fick deltagarna höra Margareta Ståhl, tidigare verksam på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) i Stockholm och sakkunnig om fanor, med entusiasmerande inlevelse berätta om fanor och dess historiska kontext och symbolspråk. Pia Christensson, textilkonservator vid Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, gav en mycket god introduktion till för fältet angelägna frågor kring bevarande och vård av fanor och standar. Lars Ilshammar, chef för ARAB samt verksam på Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet, bidrog med insiktfulla funderingar kring folkrörelsehistoria, kulturarv och minnespolitik. Avslutningsvis bidrog Per Lundin, chef för Blekingearkivet, till en intressant diskussion genom att problematisera styrelsearbetet och möjligheterna för verksamhetsutveckling hos arkivföreningar. Initiativet togs emot med intresse av våra medlemmar och under dagen diskuterades bland annat gemensamma behov rörande vård och bevarande av fanor samt en eventuell agenda för kommande aktiviteter inom ramen för Medlemsforum. I arbetet med utveckling av ett nytt Medlemsforum ingick också en ambition att genomföra ytterligare ett arrangemang under hösten. Strävan var att skapa ett program som bidrog till ökat medvetande om vikten av bevarande av enskilda arkiv samt uppmärksamma den enskilda sektorns eget ansvar för god arkivhantering. Målgrupp var hela Arkivförbundets medlemsstock. Tyvärr fick seminariet ställas in men programmet kommer istället erbjudas under våren Sida 11 av 24

12 Arkivens dag 2012 Regional samordning Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes första gången (1998) fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt vår verksamhetsplan ska Arkivförbundet öka sina insatser i den regionala samordningen av arrangemangen i Skåne. Arkivförbundet har under året representerat Skåne vid två nationella samordningsmöten och arkivet har även varit distributör av de nationella Arkivkaramellerna som förmedlas till beställande arrangörer runt om i landet. Inom ramen för den regionala samordningen arrangerades ett regionalt uppstartmöte i början av april där utvärdering av 2011 års aktiviteter diskuterades samt gemensamma frågor togs upp för förmedling till den nationella samordningen. Ett regionalt kickoff-möte genomfördes också i september där arrangörer från Skåne samlades för inspiration, utbyte och diskussion kring mål och målgrupper för arrangemanget. På Arkivförbundets webbplats förmedlades under hösten information till arrangörer samt lokala program för eventuella besökare. Enligt resultatet av enkätundersökning inom nätverket för Arkivens dag i Skåne kan man liksom föregående år utläsa en mindre ökning av antalet aktiviteter och arrangemang samt en ökning av antalet besökare jämfört med tidigare år. Som ett led i Skånes Arkivförbunds strategi att dels utöka resurser för ökat stöd till arrangörer runt om i Skåne dels för att utveckla synligheten av Arkivförbundets resurser, valde vi att medverka i två olika arrangemang under Arkivens Dag. Efter goda erfarenheter från 2011 med samarrangemang på Höörs biliotek valde arkivförbundet att genomföra ett arrangemang gemensamt med Burlövs kommun samt medverka i ett gemensamt arrangemang på Arkivcentrum Syd. Temat för 2012 års Arkivens dag var Framtiden. Arkivförbundet kan konstatera att genomförandet av två fristående arrangemang krävde extra resurser men att det var ett lyckat koncept som vi planerar att upprepa under kommande år. Arkivens dag på Arkivcentrum Syd Årets arrangemang under Arkivens dag genomfördes i nya publika lokaler på Arkivcentrum Syd - vilket firades lite extra. Skånes Arkivförbund medverkade tillsammans med Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Landsarkivet i Lund, Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets biologiska museer (som var med för första gången och vars uppstoppade djur blev ett populärt inslag i de gemensamma utställningarna), Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA), Regionarkivet i Skåne län, Svenskt Seriearkiv samt släktforskarföreningarna SGF Skåne och DIS Syd. Arrangemanget samordnades av Arkivförbundets personal och genomfördes under en heldag med föredrag, visningar, kortkurser i släktforskning, utställningar, filmvisningar, bokbord, kaffeservering och tipspromenad. Temat för dagen var: Var framtiden bättre förr? och det nya Arkivcentrum Syd låg i blickfånget. Uppskattningsvis besökte 400 personer arrangemanget och mest uppskattat var framför allt rundvandringarna i de nya fräscha lokalerna. Från utvärdering framkom att besökarna var minst lika nöjda med arrangemanget som arrangörerna. Sida 12 av 24

13 Arkivens dag i Burlövs kommunbibliotek Parallellt med Arkivcentrum Syds arrangemang i Lund genomförde Arkivförbundet ytterligare ett program i Burlövs bibliotek genom ett samarbete med biblioteket, kommunarkivet och Skånes Hembygdsförbund. Arrangemanget bjöd på utställningar med exempel ur kommunarkivet samt förenings- och lokalhistoriska arkivsamlingar, bildspel från Burlövs kommuns fotoarkiv, bokbinderiverksamhet och bokbord med lokalhistoriska böcker. Biblioteket visade böcker och litteratur utifrån temat framtid, framtidsbilder och berättelser. Arkivförbundet informerade om sin verksamhet och visade på exempel från Arkivens dag runt om i landet. En uppskattad aktivitet var en insamling av nedskrivna meddelanden från besökarna i en tidskapsel som nu bevaras hos Arkivförbundet för framtiden. Ett 50-tal personer besökte biblioteket vilket enligt uppgift var ett normalt besöksantal på biblioteket en lördag. Samarbetet uppskattades av alla medverkande och konceptet ska utvecklas ytterligare för kommande år. Publicering Webbplats: Målsättning för Skånes Arkivförbunds webbplats är att den ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt andra intresserade av Arkivförbundets verksamhet. Webbplatsen är ett viktigt forum för marknadsföring av organisationens verksamhet och modellen är att webbplatsen ska ha en tydlig struktur, ljus och luftig layout med mycket bilder i huvudsak från verksamheten, lättfattliga texter och använda tydliga hänvisningar. Reaktionerna på webbplatsen har varit mycket positiva och den har enligt uppgift inspirerat flera av våra systerorganisationer mfl i utvecklingen av synligheten på webben. Under 2012 har webbplatsen registrerade besök och 115 sidrubriker visades c:a gånger. Mest besökt utöver Arkivförbundets huvudsida är undersidan där man kan söka i våra samlingar efter topografi (1 150 besök). Facebook Arkivets facebooksida ska fungera som Informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt andra intresserade av Arkivförbundets verksamhet. Arkivförbundet anser att Facebook är ett viktigt forum för i första hand marknadsföring av verksamheten. Facebooksidan ska komplettera webbplatsen och innehålla referat från verksamheten, information om arkivets programverksamhet och marknadsföring av webbplatsen. Sidan kan också användas för förmedling av extern information som är av intresse för Arkivförbundets verksamhetsfält. I december 2012 var det 98 som följde sidan. Publicerat övrigt Program för höstaktiviteter på Arkivcentrum Syd. Folder distribuerades under hösten I arkiv finns det liv. Folder som presenterar Skånes Arkivförbunds pedagogiska utbud och denna har bland annat delats ut vid Skapande skolas konferens i Kristianstad i oktober. Ett utskick med den nya Sida 13 av 24

14 foldern och en inbjudan till fortbildningsträffar för pedagoger gick under december ut till samtliga skolor i Lunds kommun. Arkivförbundets samlingar har använts i arbetet med tredje bandet av Lunds historia staden och omlandet. Bokverket i tre band som belyser stadens historia från medeltiden och framåt släpptes i samband med firandet av demokratins 150 år. Tredje bandet tar sitt avstamp 1862 då stadens kommunfullmäktige samlas för första gången och vi är mycket glada för att folkrörelsernas historia får fokus i detta sammanhang. SLUTORD Skånes Arkivförbund avslutar härmed sitt 19:de verksamhetsår med konstaterandet att vi nu är fler än 200 medlemmar. Även om våra nya lokalkostnader i skrivande stund inte är helt klarlagda så ser framtiden ljus ut. Intresset för vår verksamhet ökar hela tiden liksom samverkan med systerorganisationer. Arbetet med att verka bland medlemmarna i hela Skåne har fortsatt och kommer också i framtiden att vara ett prioriterat område. Nya former av medlemskontakter fortsätter att prövas. Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar samt inte minst till vår mycket duktiga, engagerade och kunniga personal. Vi vill också rikta ett varmt tack till Kultur Skåne och till kommunerna Lund, Klippan, Kristianstad, Landskrona och Lomma samt Osby för bidrag till verksamheten. Vi vill tacka alla medverkande för ert engagemang att bistå projektet Rörelser i Höör och Burlöv. Vi är dessutom tacksamma för det goda samarbetet vi i en rad sammanhang haft med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, Skånes Hembygdsförbund, och Landsarkivet i Lund samt alla organisationer/institutioner vid Arkivcentrum Syd och andra arkiv och kulturarvorganisationer/institutioner i Skåne och Sverige. Ni har alla bidragit till att arkivförbundets verksamhet har kunnat genomföras med sådan framgång under Lund februari 2013 Lars Bergwall Gustav Hofvander Sven E. Davidsson ordförande vice ordförande kassör Britt Sofie Zethson Sten Andersson Roberth Ruthberg Carl Aspegren Curt Jacobsson Sven Rosborn Hans Wilsson Guno Haskå Sida 14 av 24

15 Medlemmar 2012 Arkivföreningar Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Folkrörelsearkivet i Helsingborg Folkrörelsearkivet i Kristianstad Folkrörelsearkivet i Ängelholm Helsingborgs Idrottsmuseum/Idrottsarkivet Hässleholms Folkrörelsearkiv Idrottsmuseet i Malmö Skånes Näringslivsarkiv Offentlig förvaltning Båstads kommunarkiv NY Helsingborgs stadsarkiv Hovdala slott NY Hässleholms kommunarkiv Höörs kommunarkiv NY Kristianstads kommunarkiv Kävlinge kommunarkiv Landsarkivet i Lund Lomma kommuns centralarkiv Lunds stadsarkiv Malmö stadsarkiv Simrishamns kommunarkiv Staffanstorps kommunarkiv Trelleborgs kommunarkiv Vellinge kommunarkiv Hembygdsföreningar och lokalhistoriska museer/sällskap Billesholmstraktens Hembygdsförening Föreningen Frenningeboken Föreningen Gamla Båstad Föreningen Gamla Lund Gärds Härads Hembygdsförening Göinge Hembygdsförening Mölle Byförening Torna Härads Hembygdsförening NY Ängelholms Hembygdsförening Riksorganisationer Classic Mustang Club Sweden NY Frälsningsarméns DHK Gammaldansarnas Riksförbund IMMI Branschorganisation NY Rotary Norden Seriefrämjandet Svenska Arabhästförening Sv. Service- och Signalhundsförbundet Regionala, läns- och distriktsorganisationer ABF Skåne Afasiföreningen i Skåne län Byggnads i Skåne Celiakiföreningen i Skåne län DHR Skåne läns distrikt Diabetesföreningen Skåne län NY Distriktsstyrelsen Soc.dem. för Tro och Solidaritet EFS i Sydsverige Fastighetsanställdas förbund Region Syd Folkdansringen, Skåne Folkpartiet i Skåne Föreningen Skånska Möllor Författarcentrum Syd Försvarsutbildarna, Skåne GS avdelning 1, Västra Skåne Hela Människan i Skåne och Blekinge Husmödrarna Skåne Hyresgästföreningen region södra Skåne Lantbrukarnas provinsförbund i Skåne Lunds stifts Kyrkomusikerförening Malmö Uppfinnarförening NY Medborgarskolans Skånedistrikt MHF Region Skåne Museiföreningen Skånska Järnvägar Riksteatern Skåne Rädda Barnens distrikt i Skåne Röda Korset Region Syd Sensus distrikt Skåne-Blekinge SISU Skåne Skåneländska Gastronomiska Akademien Skånes Bildningsförbund Skånes distrikt av IOGT-NTO Skånes Dövas Länsförbund Skånes FN-distrikt Skånes Hembygdsförbund Skånes Nykterhetsförbund Skånes Orienteringsförbund Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 15 av 24

16 Skånes Spelmansförbund Skånska Akademien SMK i Södra Götaland SPF Skånedistriktet Studiefrämjandet Skåne-Blekinge Studieförbundet Bilda, Skåne Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne Svensk Handel Syd Sydskånska Kennelklubben Vision centret i Malmö Vita Bandet Skånedistriktet Vårdförbundet, Skåne Ekonomiska organisationer Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund Bostadsrättsföreningen Tre Högar Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för. Daggmaskens Förskola Fiddevången vägförening, Falsterbo Folkets Hus, Lund Föräldrakooperativet Kossan, Lund Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening Rättshjälpskassan Standard Skånes Soldathem Stadskällarens Samfällighetsförening NY Stenålderns Samfällighetsförening Stiftelsen De Lekande Barnens Fond Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag NY Vellinge Strandmarksägare Lokala föreningar Burlövs Ryttarförening Centrumkyrkan i Bjuv Dalbybygdens pensionärsklubb DHR Malmöavdelningen EFS-Kyrkan i Ängelholm EFS Missionsförening i Lund EFS Missionsförening i Staffanstorp Eslöv-Sallerup Rotaryklubb Eslöv Biståndscenter/Erikshjälpen NY Eslövs Scoutkår Estniska föreningen i Lund Falsterbo Golfklubb Flommens Golfklubb Folkdansens vänner, Malmö Folkdanslaget Lundagillet Frälsningsarmén i Helsingborg Frälsningsarmén i Landskrona Frälsningsarmén i Limhamn Frälsningsarmén i Ystad Föreningen Sirmiones Skeppslag Hardeberga Bollklubb Hörby UNF Hörselskadades förening i Lund Höörs Föreläsningsförening NY IFK Lund IF Metall Sydvästra Skåne Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv IOGT-NTO 5607 Sydkusten IOGT-NTO Lugnet, Lund Kristianstads FN-förening Kullabygdens diabetesförening Kävlinge Furulunds Missionsförsamling Landskrona Cykelklubb Landskrona Kyrkliga Scoutkår Ljunghusens Golfklubb LO-facken i Lund Logen Kärnan nr 608, Helsingborg LUGI Innebandyklubb Lund-Dalby Rotaryklubb Lund-Klosters Rotaryklubb Lunds Arbetarekommun Lunds Bollklubb Lunds Centerkrets Lunds Diakoniförening Lunds Husmodersförening Lunds Kammarmusiksällskap Lunds Konståkningsklubb Lunds Släktforskarförening Lunds Soroptimistklubb Lunds Zontaklubb NY Läkaresällskapet i Lund Lärarförbundets lokalavdelning Östra Göinge Malmö-Limhamn Soroptimistklubb Malmö Frimurarsamhälle NY Malmö Soroptimistklubb NY Malmö Squash Rackets club Miljöpartiet De Gröna i Lomma Musikfrämjandet i Kullabygden Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden Nevis Gymnastikförening Näsby IF Osby Arbetarekommun Postens Kamratklubb i Lund Polisområde Mellersta Skåne Seniorklubb NY Råå Betelförsamling Sida 16 av 24

17 Rädda Barnens lokalför. i Lund S:t Knuts Rotaryklubb S:t Lukas i Lund S:t Lukas i Malmö Scoutkåren Pilen, Malmö Scoutkåren Vikingen, Ekeby Simklubben Poseidon Släktför. Rusth. C. Sörensens o. M. Christensdotters ättlingar Smålands Gille i Lund SPF Goda Vänner Södra Sandby SPF Lomma Södra SPF Lund Öster SPF Stångby SPF Lundakretsen SPF Lundensis SRF Lundabygden Staffanstorps Cykelklubb Stödkommittén för Centralamerikas folk Svalorna Indien-Bangladesh Vandrarföreningen GångGång, Lund Veberöds Tennisförening Vision avd 281 Region Skåne Vänsterpartiet, Lund Wesleykyrkan i Malmö Willands arrendatorförening Y:s Mens Club i Lund Östermalmkyrkan i Kristianstad Sida 17 av 24

18 Bokslut 2012 Resultaträkning - INTÄKTER Anslag Statligt bidrag Riksarkivet ,80 0,00 0,00 Kultur Skåne , , ,00 Kultur Skåne - pedagog , , ,00 Lunds kommun , , ,00 Övriga kommunala bidrag , , ,00 Gåvor 0, ,00 750,00 Arbetsmarknadsverket , , ,00 Summa anslag , , ,00 Projekt Satisfaction ,00 0,00 0,00 Fribaptistsamfundet , ,00 0,00 Rörelser i Höör och Burlöv 5 0,00 0, ,00 Summa projekt , , ,00 Uppdrag Lunds universitet , , ,00 Malmö högskola ,00 0,00 0,00 FA: Folk i rörelse 3 000, , ,00 Övriga uppdrag 0, , ,00 Summa uppdrag , , ,00 Medlems- & hyllavgifter Medlemsavgifter , , ,00 Hyllavgifter , , ,00 Summa avgifter , , ,00 Försäljning Baptism och fribaptism i Skåne/HUG nr 1 100,00 250,00 0,00 Historia på riktigt 3 675, , ,00 Krumelurer i arkiven 7 100, , ,00 Orostid - ofredsår 1 150,00 700,00 950,00 Tur och Retur på minnenas spår 500,00 250, ,00 Tösabitar - saxat ur livet 1 250,00 400, ,00 Försäljning övrigt 7 641, ,00 631,00 Summa försäljning , , ,00 Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 1 Inkl. statligt anslag från Kulturrådet 2 Inkl. Statligt anslag från Kulturrådet 3 Utvecklingsbidrag från Kultur Skåne Projektbidrag från riksarkivets nämnd för enskilda arkiv Utvecklingsmedel från Kultur Skåne Institutionen för kulturvetenskaper 7 Lärarutbildningen Sida 18 av 24

19 Övriga intäkter Arkivpedagog ,00 0, ,00 Programverksamhet 670,00 550, ,00 Övriga intäkter 3 858, ,00 0,00 Summa övriga intäkter , , ,00 Intäktskorrigering/öresutjämning -11,39-18,23-22,56 SUMMA INTÄKTER , , ,44 Resultaträkning - KOSTNADER Personalkostnader Löner & sociala avgifter , , ,25 Försäkringsavgifter , , ,00 Sjuk- och personalvård 4 350, , ,00 Resor & traktamenten , , ,30 Utbildning & konferens , , ,06 Summa personalkostnader , , ,61 Lokaler - hyror , , ,00 Övriga kostnader Kontorsmaterial , , ,10 Arkivvårdsmaterial , , ,00 Tryck, kopiering & publicering , , ,00 Telefon , , ,00 Porto 9 175, , ,29 Programunderhåll/IT , , ,00 Försäkringar 3 710, , ,00 Tidningar, tidskrifter & facklitteratur 6 338, , ,47 Produktion, utställningar & marknadsföring , , ,00 Programverksamhet 6 821, , ,56 Arkivens dag 700, , ,35 Föreningsavgifter 8 706, , ,00 Representation & årsmöte , , ,15 Styrelse- och revisorarvoden , , ,00 Resekostnad & övriga utlägg styrelsen 2 993, , ,30 Diverse kostnader , , ,25 Summa övriga kostnader , , ,47 Kostnader projekt och uppdrag Satisfaction ,00 0,00 0,00 Fribaptistsamfundet , ,00 0,00 Rörelser i Höör och Burlöv 0,00 0, ,12 8 Inkl. löner och sociala avgifter Sida 19 av 24

20 Övriga uppdrag 0,00 0, ,40 Summa projekt och uppdrag , , ,52 SUMMA KOSTNADER , , ,60 Avskrivning inventarier 7 252, , ,25 Verksamhetsutveckling 0,00 0, ,00 Årets resultat 7 500, , ,59 SUMMA , , ,44 Sida 20 av 24

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 information från arkiv gävleborg årgång 21 nr 1/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack Barbro! Allt viktigt har gått som planerat under 2013. Arkiven har strömmat in och hanterats på sedvanligt professionellt

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 -

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens förord... 2 Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetsområden... 8 Insamling, dokumentation och bevarande... 9 Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning...

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer