Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för verksamhetsåret 2011"

Transkript

1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Vision Värdegrund MÅLGRUPP SYFTE OCH ARBETSSÄTT Syfte Arbetssätt MÅL Långsiktiga mål Verksamhetsmål Operativa mål Mål för samarbete REDOVISNING AV RESULTAT MÅLUPPFYLLELSE ORGANISATION AV VERKSAMHETEN BASVERKSAMHET Studiecirklar Öppet Hus Internationella Kvinnodagen Temaveckor Medlemsutflykt och Föreningarnas dag Glöggparty Praktikanter Studiebesök på IKF Medlemsantal Öppettider NÄTVERK IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor Nätverket för affärsnyttan i arbetslivet Netmap

3 7.4 UNIK Mentorsprogrammen - nätverksprojekt Samarbeta Jämt PROJEKTVERKSAMHET Kvinnligt Mentorskap Målmedvetna beslutsfattare Handla rätt - för Miljön Sexuell hälsa i Skåne Räkna med oss Makten i vardagen mentorskap för jobb Mentorskap som metod Ansökningar STRATEGISK VERKSAMHET STYRGRUPPER STYRELSE OCH PERSONAL Styrelsen Anställda av IKF i Malmö Kompetensutveckling KONFERENSER OCH MEDIA Konferenser och seminarier Verksamhetsplanering Media IKFs nyhetsbrev Webb SLUTORD BILAGOR

4 14.1 Basverksamhet Konferenser Projektverksamhet Trycksaker

5 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är en etablerad ideell organisation som verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, integration och kvinnligt företagande drivs framåt, dels genom kompetenshöjande program för alla medlemmar och dels genom projekt och utvecklingsarbeten som gynnar tillväxt och samarbeten i samhället mellan myndigheter, företag och organisationer inom Öresundsregionen, Norden och EU-länderna. Föreningen, som är i ständig utveckling och förändring, ska alltid fungera som en mötesplats och ett idécentrum för information, utbildning, sysselsättning och tillväxt för regional, nationell och EU-utveckling. 1.1 Vision IKF vill göra verklighet av visionen om ett integrerat och jämställt samhälle, fritt från diskriminering och könsrelaterat våld, där alla kvinnor får möjlighet och redskap till självförsörjning, god hälsa och ett självständigt liv. 1.2 Värdegrund Föreningen är politiskt och religiöst obunden och vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. All verksamhet i föreningen skall bygga på de grundläggande demokratiska värderingarna: Demokrati Mänskliga rättigheter Jämställdhet 2. MÅLGRUPP Kvinnor av alla nationaliteter som behöver utbildning, kompetenshöjning, rehabiliterings-/friskvårdsinsatser eller nätverksstöd för att förbättra sin möjlighet till sysselsättning och självförsörjning och för att kunna bidra till att öka tillväxten. Kvinnor av alla nationaliteter som har egen försörjning genom t ex anställning eller eget företagande, är engagerade i samhället exempelvis som representanter i olika styrelser och nämnder och som är förebilder. Kvinnor som kan vara mentorer och/eller på annat sätt bidra till IKFs utveckling. Till målgruppen hör kvinnor som önskar personlig utveckling genom möten med människor från olika kulturer. Män, föreningar, organisationer och företag som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar, kan vara stödmedlemmar. 3. SYFTE OCH ARBETSSÄTT 3.1 Syfte IKF vill bygga gränsöverskridande broar mellan människor från olika länder, kulturer och samhällen, motverka diskriminering, och öka kvinnors möjligheter till sysselsättning, utveckling och självförsörjning. 5

6 3.2 Arbetssätt Föreningen skall arbeta för att nå syftet och sina mål genom att verksamheten skall utgå från IKFs i Malmö grundläggande värderingar och bidra till att uppfylla verksamhetens kort- och långsiktiga mål. I föreningen skall vi: Bedriva utbildning och information i form av studiecirklar, föredrag, nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och studiebesök. Initiera och driva projekt i enlighet med föreningens syften. Skapa kontaktytor och mötesplatser mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor. Tillhandahålla verksamheter som inbjuder till ömsesidigt utbyte över kulturella och åldersrelaterade gränser. Samarbeta i samhället med myndigheter, företag och organisationer från lokal till internationell nivå. 4. MÅL 4.1 Långsiktiga mål Föreningen arbetar för att nå följande mål: Öka kontakterna och förståelsen mellan kvinnor från olika länder och kulturer. Säkra IKFs aktiva roll i samhällsutvecklingen i frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet på en strukturell nivå genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Främja kvinnors företagande och stimulera till entreprenörskap. Ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och integration för kvinnor i Malmö och Skåne. Öka kvinnors inflytande i regionen och stärka kvinnors ställning i samhället. Öka kvinnors intresse för och kunskaper om svensk jämställdhets- och integrationspolitik. Arbeta mot kvinnohandel och könsrelaterat våld. Stärka och utveckla kontakter med invandrarkvinnoorganisationer i Norden. Etablera fler internationella kontakter. Bidra till samhällets arbete för en god folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. 4.2 Verksamhetsmål 2011 För verksamhetsåret 2011 har IKFs styrelse upprättat följande verksamhetsmål: Arbeta för ökad basfinansiering som möjliggör en långsiktig planering och utveckling av IKF som resurscentrum för kvinnor. Förbättra metoder för marknadsföring av verksamheten. Förbättra metoder för resultatuppföljning och spridning. Antalet medlemmar ska öka med 200. Alla medlemmar ska betala medlemsavgift för Antalet unga medlemmar < 35 år ska öka med 60. Antalet stödmedlemmar ska öka med 30. Antalet företag registrerade i Netmap ska öka med 40. 6

7 4.3 Operativa mål 2011 Under 2011 gällde dessutom följande tidsbegränsade mål: Anordna firandet av 8 mars Internationella Kvinnodagen för alla IKFs medlemmar Tillsammans med anställda, resurspersoner och representanter för de olika verksamheterna genomföra verksamhets- planeringskonferens för Inbjuda våra samarbetspartners till Glöggparty/nätverksträff i november Genomföra en studiecirkel i föreningskunskap och mötesteknik för nya styrelsemedlemmar och nyanställda medarbetare Arrangera temaveckor om försäkringar och trygghetslösningar i hemmet, klimakteriet, om förebyggande av trafikolyckor, Arrangera två konferenser i Malmö inom ramen för den strategiska verksamheten Producera en mångkulturell kalender för 2012 Anordna två spridnings- och påverkanskonferens om IKFs mentorsprogram Anordna en spridnings- och påverkanskonferens inom ramen för IKFs projekt Räkna med oss, om unga invandrarkvinnors ökade inflytande inom politiken Ge ut fyra Nyhetsbrev som riktar sig till alla IKFs medlemmar Anordna bussutflykt i Skåne för deltagare i studiecirklar och deras ledare. Undersöka möjligheter att ta fram en miljökasse Undersöka möjligheter för en fotoutställning om IKFs verksamhet Undersöka möjligheter att instifta IKF-pris. 4.4 Mål för samarbete Inbjuda representanter från olika politiska partier till IKF, som innehar politiska uppdrag och har möjlighet att påverka utvecklingen på en strukturell nivå, (riksdagsmän/kvinnor, regionråd, kommunalråd), dels för att informera om vårt arbete med jämställdhet och tillväxt på lokal och regional nivå, dels för att vara pådrivande faktor och föra fram våra mål, bl.a. Fler unga invandrarkvinnor/kvinnor i politiken. Vi ska samarbeta med EU-politiker genom vårt nätverk UNIK. IKF ska fortsätta sitt samarbete med Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne genom att inbjuda nyckelpersoner till informationsmöten om vår roll som stark och aktiv pådrivande jämställdhetsaktör och som genom vårt arbete bidrar till tillväxt både lokalt och regionalt. Vi ska fortsätta vårt samarbete med offentlig verksamhet, näringsliv och företagarorganisationer genom våra Mentorsprogram. Dessa är särskilt viktiga med tanke på integration och möjligheter för unga välutbildade invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden, start av eget företag och samhällsengagemang. Vi ska samarbeta med föreningen Malmö mot Diskriminering för att skapa opinion kring diskriminering och mångfalld samt synliggöra och påverka främlingsfientliga, diskriminerande och rasistiska strukturer i 7

8 samhället med särskilt inriktning mot kön, etnisk diskriminering och invandrarkvinnors diskriminering på arbetsmarknaden. Vi ska vidare utveckla vårt samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet både när det gäller att ta emot praktikanter, studenter som skriver uppsatser eller bereda studenter plats som adepter till IKFs olika mentorsprogram. IKFs ordförande ska fortsätta att arbeta i regeringens Jämställdhetsråd och genom information om IKFs och hela förbundets arbete påverka Sveriges jämställdhets- och integrationsminister, tjänstemän i regeringskansliet, riksdagsmän/kvinnor från olika politiska partier och övriga ledamöter. Vi ska fortsätta och utveckla det goda samarbetet med Nordiska ministerrådet, Tillväxtverket - Europeiska regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge, Ungdomsstyrelsen och Tillväxtverkets Nationella program för utveckling av resurscentra genom våra pågående och framtida projekt. Vi ska fortsätta vårt samarbete med ABF genom våra studiecirklar, öppet hus på kvällstid, internationellt café på dagtid och andra aktiviteter. Vi skall fortsätta vårt samarbete med andra invandrarkvinnoorganisationer både nationellt och internationellt och med resurscentrum för kvinnor för att tillsammans bli starkare och för att sprida IKFs kunskap och erfarenheter och därmed bidra till utveckling i andra organisationer. Vi ska även under 2011 aktivt delta i möten och konferenser där vi kan bidra med vår kunskap om jämställdhet och integration, invandrarkvinnornas livssituation, arbetsmarknaden och företagandet och där vi kan påverka beslutsfattare som har möjlighet att förändra utvecklingen på dessa områden. 5. REDOVISNING AV RESULTAT MÅLUPPFYLLELSE IKF i Malmö har uppnått sina mål för Utförligare beskrivning av föreningens utveckling i förhållande till de uppsatta målen finns att läsa i Verksamhetsmål, bilagan Basverksamhet. Förebilder genom mångkulturell kalender Projekttid: 2011 För fjärde året i rad gav IKF ut en mångkulturell kalender. Den innehåller helgdagar från de sex största religionerna. Kalendern syftar till att främja kvinnors företagande/entreprenörskap genom att uppmärksamma företagarkvinnor (ett företag per månad) och visa på bredden som finns när det gäller bransch, storlek på företag och bakgrund. 8

9 Företagarna lyfts fram som engagerande förebilder i Skåne och Sverige. I samband med kalendersläppet anordnades en nätverkskonferens på Rådhuset den 24 november om mångfald och mentorskap. Samarbetspartners, deltagare i kalendern och deltagare i IKFs pågående och tidigare mentorsprogram bjöds in och ca 130 personer deltog. IKF i Malmö finansierade kalendern och de företag som finns med i kalendern medfinansierade den. 6. ORGANISATION AV VERKSAMHETEN Föreningens verksamhet delas in i fyra delar; BASVERKSAMHET, NÄTVERK, PROJEKT OCH STRATEGISK VERKSAMHET. Verksamheten inom varje del redovisas nedan under respektive rubrik. 6.1 BASVERKSAMHET Basverksamheten har ansvarat för studiecirkelverksamhet, Öppet Hus kvällar, 8 mars firandet, temaveckor, IKFs nyhetsbrev, bussutflykt, mottagande av studiebesök och praktikanter Studiecirklar Under våren 2011 genomfördes 18 studiecirklar: 8 i svenska 3 i övriga språk (engelska, spanska) 3 i svenska med data/it 1 i svenska med inriktning mot musik och körsång 9

10 1 sykurs 1 kurs i klassisk dans 1 upptäck Malmö Under våren 2011 har 13 cirkelledare engagerat sig i arbetet med studiecirklarna. Svenska, nybörjarnivå Svenska låg nivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska hög nivå Svensk konversation Svensk konversation Svenska med inriktning mot data/it Svenska med inriktning mot data/it Data/IT nybörjare Svenska med inriktning på musik och körsång Engelska låg nivå Engelska hög nivå Spanska Sykurs Klassisk dans Upptäck Malmö Marianne Rejnholm Ülle-Reet Bunke Piia Tainio Marianne Rejnholm Karin Linde Karin Linde Almira Perdija Ing-Marie Hultberg Almira Perdija Almira Perdija Mahvash Pooyandeh Almira Perdija Andrea Lukic Rebecca Andersson Eliana Soberón Soraya Albadri Spomenka Chukman/Zeljka Skrobe Andrea Lukic Under hösten 2011 har 16 studiecirklar genomförts och 13 ideella cirkelledare engagerat sig i arbetet med studiecirklarna. Svenska låg nivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska hög nivå Svensk konversation Svensk konversation Svenska med inriktning mot data/it Svenska med inriktning mot data/it Data/IT nybörjare Svenska med inriktning på musik och körsång Engelska nybörjare Engelska hög nivå Spanska Sykurs Klassisk dans Upptäck Malmö Ülle-Reet Bunke Piia Tainio Marianne Rejnholm Karin Linde Karin Linde Almira Perdija Anne-Lee Almira Perdija/Darina Malycheva Laura Denis Mahvash Pooyandeh Almira Perdija Margarita Spasova Rebecca Andersson/Jing Wei Ruth Brasil Santos Soraya Albadri Zeljka Skrobe Marianne Rejnholm Under våren deltog 225 kvinnor och under hösten deltog 239 kvinnor i studiecirkelverksamheten. 10

11 6.1.2 Öppet Hus Föreningen har liksom tidigare år arrangerat öppet hus-kvällar under terminerna. Under våren 2011 deltog 263 kvinnor och under hösten deltog 339 kvinnor. Programmet för dessa kvällar återfinns under bilaga 13.1 Basverksamhet Internationella Kvinnodagen Dagen firades traditionsenligt i den vackra Knutssalen på Rådhuset. IKFs ordförande Jelica Ugricic hälsade välkomna och kommunalråden Katrin Stjernfeldt- Jammeh och Andreas Schönström var kvällens huvudtalare på temat Jämställdhet och social hållbarhet. Fem kvinnor berättade sin historia om hur deras deltagande i IKFs verksamhet lett till ett arbete. Firandet fortsatte med Thailändsk klassiskdans och folkdans. Över 20 kvinnor deltog i en folkdräktsparad där dräkter från tretton olika länder och regioner (ibland flera dräkter från samma region) presenterades: Brasilien, Bolivia, Vietnam, Thailand, Kina, Kurdistan, Palestina, Irak, Slavonien, Bosnien och Hercegovina, Ungern, Polen och Sverige (Skåne). Anders Frostin och Nils Bondesson spelade. Kvällen avslutades med handarbetsutställning från värdens alla hörn, 19 länder var representerade. De cirka 300 gästerna bjöds sedan på förfriskningar av Malmö Stad Temaveckor Under 2011 anordnade IKF sex temaveckor där alla medlemmar var välkomna att delta. Folksams Flerspråkiga rikskundtjänsten informerade på IKF den 9 februari. Yasemin El Hosyen (på bild till vänster) att Folksam startade Flerspråks kundtjänst år Det innebär att man har anställda som pratar olika språk som t.ex. arabiska, persiska, kurdiska med flera och att människor som kommer från andra länder kan få information på sitt eget språk. Därefter förklarade Yasemin hur systemet med försäkringar fungerar i Sverige, enligt 11

12 nedan: Sociala försäkringar Kollektivavtalet - en garanti för dem som arbetar Facket Medlemsförsäkring Individuella försäkringar - exempelvis barnförsäkringar, hemförsäkringar Yasemin informerade om hemförsäkringar och påpekade att det var mycket viktigt att man skaffade sig den. Hon berättade även om pensionsförsäkringar. Om man har bott i Sverige i fyrtio år så har man något som kallas för garantipension oavsett om du har jobbat eller inte. Då får man 7000 kronor före skatt i månaden därför är det viktigt att man egensparar poängterade Yasmine. Slutligen nämndes även inkomstpension. Föreläsningen avslutades med en frågestund. Det var 57 kvinnor som trotsade kylan och kom till IKF för att träffa Yasemin och lära sig mer om olika försäkringar. Räddningstjänsten informerade om trafiksäkerhet den 23 mars Den 23 mars gästades IKF av Hilin Sabah från Räddningstjänsten Syd som informerade om trafiksäkerhet och hur man kan undvika olyckor och minska skador i trafiken. Många dör i onödan varje år i trafiklyckor, vanliga orsaker är trötta eller alkoholpåverkade förare, halka, fortkörning eller att man är distraherad med till exempel mobiltelefon samtidigt som man kör. Många slarvar med bilbälte trots att det är lag att alla i bilen ska ha bälte. Det är inte bara biltrafikanter som måste skydda sig mot olyckor, cyklister utsätter sig också ofta för onödiga risker. Att bära cykelhjälm kan rädda liv. Enligt lag ska personer under 18 bära cykelhjälm men trots detta är inte alla föräldrar så noga med detta. En anledning att barn inte vill bära hjälm kan vara att vuxna inte gör det, så för att kunna skydda barnen och sig själv är det viktigt att alla bär cykelhjälm. 12

13 De flesta olyckor händer i korsningar, det är därför viktigt att se sig för noga innan man kör ut i korsningen, detta gäller även den som har företräde. Många olyckor händer vid korsningar där högerregeln gäller och där en förare inte uppfattat detta medan en annan på grund av sitt företräde inte ser sig för ordentligt. Informationen var mycket uppskattad, totalt deltog 65 kvinnor från IKF. Klimakteriet den 4 maj Barnmorskan Britt-Marie Lunddahl informerade om klimakteriet och de klimakteriebesvär som kan uppstå i övergångsåldern den 4 maj. Föreläsningen var välbesökt och 55 kvinnor deltog. Syninstruktörerna, Malmö Stad den 7 september Syninstruktörerna i Malmö stad, Tom Nilsson och Kristina Johansson, berättade om sin verksamhet och det stöd de kan ge till synskadade. Några exempel på arbetsuppgifterna för en syninstruktör: Stöd och rehabiliteringsarbete, så att den synskadade lättare kan klara av eget boende, använda sina hjälpmedel och i övrig leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Informera om kurser och föreningar för synskadade. Träna förflyttning inom och utomhus. Stödja den synskadade i att träffa andra synskadade för att kunna utbyta erfarenhet med dem. Syninstruktörerna visade bilderna på hushållsmaskiner, t.ex. mikrovågsugn och diskmaskin, som var på ett okomplicerat sätt anpassade för synskadade. Instruktörerna berättade om det sättet man serverar maten på tallriken för den synskadade och hur man markerar schampo och tvål med en eller flera gummiband, som man kan känna med fingrarna. 13

14 Ett stort intresse väcktes för några hjälpmedel som syninstruktörerna hade med sig. Kvinnorna fick se och känna på bland annat olika markeringar som används på trappor eller hushållsmaskiner, måttstock och ett sytillbehör som hjälper att sätta tråden i nålen. Motion eller medicin? Den 12 oktober Helene Henriksson leg. sjukgymnast från Hälsoenheten (Region Skåne) föreläste om Hälsoenhetens verksamhet och metoden FaR - Fysisk aktivitet på Recept. IKFs medlemmar fick veta att det inte är bara medicin man kan få utskriven på recept. Som alternativ eller komplettering till behandling med medicin, i förebyggande syfte eller när man redan har ont får man en fysisk aktivitet eller livsstil utskriven. FaR (Fysisk aktivitet på Recept) innebär att legitimerad sjukvårdpersonal med kunskap om fysiska aktiviteter vid olika sjukdomstillstånd och kännedom om det lokala aktivitetsutbudet motiverar patienten att påbörja eller prova på en fysisk aktivitet, rekommenderar aktivitet, följer upp patienten samt. Dokumenterar. Helene betonade att man ska vara medveten om att vardagsmotion inte ger mindre nytta än aktivitet på t.ex. på ett gym, dessutom är det gratis. IKFs medlemmar fick kontaktuppgifter till hälsoenheterna i Malmö och Lund, infobroschyrer om utflyktsplatser i Skåne och svar på sina frågor angående kost, motion, rökavvänjning och annat de ville fråga om. Temaveckans föreläsning var vällbesökt, drygt 60 IKFs medlemmar kom den dagen till IKFs lokaler. World Aids Day I samband med World Aids Day som infaller den 1 december informerade Cecilia Widgren, IKF, den 16 november om HIV/AIDS, hur man förhindrar smitta och hur är det att leva med HIV/AIDS idag. Deltagarna fick information om att World Aids Day är en dag att uppmärksamma dem som lever med sjukdomen med även en dag att informera om viruset och prata om stigma och diskriminering av HIV positiva. 14

15 Cecilia Widgren från IKFs projekt Sexuell hälsa berättade om viruset, hur det smittar och hur det inte smittar samt vad som är skillnaden mellan HIV och Aids. Det finns många föreställningar om hur man kan få HIV t.ex. att det smittar via toaletter eller hos tandläkaren. Deltagarna fick veta att det endast smittar vid sexuella kontakter utan kondom och om man får in smittat blod i kroppen samt från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning. När HIV var en relativt ny sjukdom innebar det att man på sikt utvecklade Aids och dog. Nu finns det bromsmediciner som hindrar HIV från att utvecklas till Aids och som kan bromsa sjukdomen så mycket att man kan leva ett långt liv på samma sätt som en person som inte är HIV-positiv. Man har även goda utsikter att föda friska barn om man bara följer läkarens instruktioner om att ta sina mediciner och förlösa barnet med kejsarsnitt och avstå från amning. När man testar positivt på ett HIV-test har man skyldighet enligt smittskyddslagen att uppge till sjukvården vem man har haft sex med så de kan kontakta vederbörande för testning. Därtill har man som HIV-positiv skyldighet att i framtiden informera den man ska ha sex med om att man är smittad och att använda skydd. På slutet fick deltagarna fundera kring stigma och frågorna Om du fick HIV vad tror du folk skulle säga om dig? och Hur skulle du vilja att personer i din närhet behandlade dig om du hade HIV? Detta för att uppmärksamma hur man bemöter HIV positiva i samhället. Totalt deltog 49 kvinnor under temadagen Medlemsutflykt och Föreningarnas dag Den 25 maj anordnade IKF i Malmö en resa till Köpenhamn med tåg. Medlemmarna visade stort intresse för utflykten och 40 kvinnor deltog. Gruppen besökte Nationalmuseum och Thorvaldsens museum. Den 21 augusti medverkade sex medlemmar på Föreningarnas dag på Malmö festivalen och ansvarade för IKFs monter på Gustav Adolfs torg Glöggparty Glöggpartyt ställdes in på grund av att föreningen istället bjöd in samarbetspartners till en nätverkskonferens på Rådhuset den 24 november. Syftet var att inspirera till ökat engagemang inom mångfaldsområdet och att släppa IKFs mångkulturella kalender för Praktikanter Föreningen har under året tagit emot praktikanter från bland annat: Arbetsförmedlingen, Komvux på Malmö Borgarskola, Malmö högskola, Heleneholms gymnasium och Folkuniversitetet. IKF har haft 12 praktikanter under Studiebesök på IKF Under 2011 har IKF tagit emot 16 studiebesök. Studenter, forskare, politiker, myndigheter med flera har besökt föreningen. Däribland kan nämnas: Nordiska ministerrådet från Köpenhamn och St Petersburg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet i Malmö stad, Riksdagsledamöter från Miljöpartiet och Diskriminerings ombudsmannen (DO). 15

16 För samtliga besök se bilaga Studiebesök på IKF under Medlemsantal Under 2011 fick IKF 155 nya medlemmar. Antal medlemmar den 31 december 2011 var 758 varav 95 stycken var under 30 år Öppettider Föreningens lokaler har varit öppna enligt följande: Måndag - fredag kl Torsdagskvällar kl Övriga tider efter behov 7. NÄTVERK 7.1 IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor IQ-net är IKFs nätverk för företagarkvinnor i Skåne. Nätverket bildades hösten Nätverket har 71 medlemmar som representerar ett flertal olika branscher och består till 2/3 av etablerade företagare, och till 1/3 av nystartade företagare. Syftet med IQ-net är att skapa förutsättningar för att tillgodose medlemmarnas utvecklingsbehov och skapa forum för erfarenhetsutbyte och affärssamarbete både ur ett nationellt- och internationellt perspektiv. Via kompetensen bland IQ-nets medlemmar skall affärsrådgivning erbjudas till kvinnor som vill starta företag eller som har nystartade företag. Under 2011 hade nätverket 7 nätverksträffar. 7.2 Nätverket för affärsnyttan i arbetslivet Ett nätverk för tidigare mentorer och företagsrepresentanter som varit aktiva i IKF och som vill gå vidare med att utveckla sina företag med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv finns på IKF i Malmö under Detta som ett resultat av IKFs mångåriga erfarenhet av mentorsprogram, stora kontaktnät inom näringslivet och som ett led i IKFs arbete för jämställdhet, integration och mångfald. Ett seminarium för nätverket genomfördes den 30 mars 2011 med tema verksamhetsstyrning och mångfald på revisionsbyrån Ernst & Young tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. 180 personer som varit mentorer på IKF bjöds in att delta och 45 personer anmälde sig och 36 deltog. Jelica Ugricic, Ordförande i Internationella Kvinnoföreningen i Malmö höll välkomsttal, Per Tryding, Vice VD Handelskammaren talade om Diversity Management en lönsam affärsstrategi och Mikael Bergsten, Partner Ernst & Young hade ett längre föredrag om Verksamhetsstyrning att sätta och mäta mål och om hur man arbetar praktiskt med mångfald som värdegrund. 16

17 Några av företagen i nätverket erbjuds att delta i en ESF-ansökan Mångfald för ökad konkurrenskraft som IKF lämnade in i augusti Nätverket bjöds också in till IKFs konferens den 24 november 2011 på Rådhuset då Claes Schmidt/Sara Lund gav en uppskattad föreläsning om mångfald. Nätverket erbjuder företag och organisationer: kompetens, redskap och metoder spännande och interaktiva möten möjlighet att profilera företaget/organisationen inom området Företag, organisationer och privatpersoner är välkommna att delta i nätverket som startade Netmap Netmap är en virtuell mötesplats för skånska företagarkvinnor och bygger på utvecklingsidén Kartboken för företagarkvinnor som skapades i och med föreningens Kompetensdagar för kvinnliga företagare år Det finns för närvarande 108 företag registrerade på Netmap. Syftet är att Netmap ska fungera som ett verktyg för att främja kvinnors företagande, främja tillväxt, affärsutveckling och nätverksbyggande, och vänder sig till de företagarkvinnor som vill utbyta erfarenheter, finna samarbetspartners och få inspiration av varandra. Adressen är 7.4 UNIK Unga Kvinnor i Malmö är ett integrationsbaserat nätverk som syftar till: Att utbyta internationella erfarenheter och erfarenheter av att vara ung kvinna i Sverige. Att utifrån gemensamma intressen ordna aktiviteter eller skapa projekt. Att uppmuntra till diskussioner om feminism, jämställdhet, integration, mångfald, kulturkrockar och kulturidentiteter samt samtal om kvinnors situation i olika länder. Under 2011 fanns 95 medlemmar under 35 år i föreningen. Nätverket har träffats 7 gånger i samband med Öppet Hus-kvällar under våren och hösten Den 2 maj sprang 6 deltagare från UNIK VårRuset i Malmö 7.5 Mentorsprogrammen - nätverksprojekt Nätverken har tre inriktningar: Makten i vardagen Mentorskap för jobb skall ge unga välutbildade invandrarkvinnor fördjupade arbetslivskontakter som underlättar anställning och ge chefer ökad kulturkunskap och medvetenhet om tvärkulturell jämställdhet. Målmedvetna beslutsfattare är riktad mot unga kvinnor med invandrarbakgrund med en vilja att lära sig mer om fackligt, politiskt och föreningsarbete och svenska kvinnor och män som under en längre tid varit aktiva i en förening eller i en facklig/ politisk organisation. 17

18 Why Not? Mentorskap för start av företag riktas till unga invandrarkvinnor /kvinnor med vilja att starta eget och svenska män som driver ett företag och tillhör ett företagarnätverk. 7.6 Samarbeta Jämt Projektet startades under våren 2004 för att etablera ett virtuellt nordiskt nätverk för invandrarkvinnors organisationer som ett led i det nordiska jämställdhets- och integrationsarbetet. På sikt skall projektet stärka invandrarkvinnors inflytande i de nordiska samhällena och arbetslivet på lika villkor. En databas och webbplats finns i projektet, Samarbete med invandrarkvinnors organisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island har etablerats. Vid årsslutet 2011 fanns 81 organisationer registrerade i nätverket. Samarbeta Jämt har lett till nya projektsamarbeten, spridning av erfarenheter och fokusering på frågor som är viktiga för invandrarkvinnor och deras organisering. Projektdelen Samarbeta Jämt i Sverige avslutades den 31 december 2006 men fortsatte därefter med aktiviteter kopplade till andra projekt på IKF främst Kvinnors Makt i Norden och Kvinnors Makt mentorsprogram samt Målmedvetna beslutsfattare (3 år) och Demokratiprojektet inom Ung och Aktiv i Europa (18 månader). IKF i Malmö fortsätter att samarbeta på nordisk nivå och Nordiska ministerrådet från Köpenhamn och St Petersburg besökte föreningen den 29 april för att tala om framtida samarbetsmöjligheter. I september 2011 startade projektet Excellence i Mångfald som är ett Interregprojekt där IKF deltar tillsammans med Foreningen Nydanskar i Köpenhamn och där Region Skåne är projektägare. 8. PROJEKTVERKSAMHET 8.1 Kvinnligt Mentorskap Projekttid: Projektet löpte över tre år och vände sig till välutbildade unga kvinnor med utländsk bakgrund samt till svenska kvinnor i ledande positioner inom svenskt näringsliv och/eller offentlig sektor som mentor. Projektet hade verksamhet både i Malmö och i Helsingborg. Syftet med projektet var att ge nyanlända, unga, kvinnor med akademisk utbildning möjlighet att fortare komma ut på den skånska arbetsmarknaden samt att ge mentorerna ökad insikt i vikten av integration som en betydelsefull tillväxtfaktor på sina respektive arbetsplatser. Genom enskilda möten mellan adept och mentor samt genom deltagande i nätverksträffar för samtliga deltagare, skapades en arena för unga kvinnliga akademiker med utländsk bakgrund och svenska kvinnor med lång yrkeserfarenhet där processer startades som ledde till kompetensutveckling, 18

19 ökad integration samt att kompetensen tillvaratas hos nyanlända kvinnliga högutbildade personer genom att de fick arbete eller praktik. I mars 2011 avlutades projektet och slutkonferensen genomfördes den 17 februari på Skanska i Malmö, och den 15 mars i Helsingborg. Under tre år rekryterades 125 adepter och 122 mentorer till projektet. År 2011 deltog 42 adepter och 39 mentorer. Av adepterna hade vid projektets slut 71 fått en anställning eller praktikplats genom sitt deltagande och 84 % har fullföljt mentorsprogrammet. Finansiärer för projektet var Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Malmö Stad. 8.2 Målmedvetna beslutsfattare Projekttid: Målmedvetna beslutsfattare var ett treårigt projekt som startade i januari 2009 och avslutades i december Projektet syftade till att öka beslutsfattares engagemang för integrations- och jämställdhetsfrågor inom den regionala utvecklingen samt att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i arbetslivet och de demokratiska beslutsprocesserna. Målgruppen bestod dels av mentorer, kvinnor och män som under en längre tid varit aktiva i en facklig- eller politisk organisation, dels av adepter, unga kvinnor med utländsk bakgrund, som ville öka sina möjligheter på arbetsmarknaden, lära sig mer om fackligt och politiskt arbete och delta aktivt i samhällsprocesserna. Under 2011 har 24 adepter rekryterats. 22 mentorspar har genomfört programmet och träffats individuellt. Under projektperioden har 10 adepter fått arbete och två har fått praktik. Dessutom har tre adepter blivit medlemmar i ett parti. En kickoff sgenomfördes den 17 maj i IKFs lokal. Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för mentorsverksamhet på Malmö högskola, föreläste om mentorskap och nätverkets betydelse. Den 24 november genomförde IKF en nätverkskonferens om mångfald och mentorskap, på Rådhuset i Malmö. Sara Lund/Claes Schmidt föreläste om mångfald under rubriken: Kvinnor, män och alla vi andra. Under 2011 genomfördes 8 diskussionsaftnar för de deltagande adepterna, där deltagarna fick praktiska kunskaper om bland annat arbetsmarknaden, politiskt och fackligt arbete och föreningsvärlden. För att ytterligare stödja de arbetssökande deltagarna erbjöds söka jobb-träffar två gånger i veckan, från och med den 9 maj och till och med den 1 december. Under de tre projektåren arrangerades sammanlagt 28 diskussionsaftnar, kickoffs, nätverksträffar och avslutningskonferenser, samt åtskilliga spridningskonferenser, externa seminarier och informationsträffar. Projektet har varit framgångsrikt. Av sammanlagt 70 deltagande adepter har 45 skaffat jobb, praktik eller startat eget företag. Många av kvinnorna har genom 19

20 projektet fått sitt första jobb i Sverige, och arbetar numera för statliga myndigheter, ideella organisationer, liksom stora och små företag. 19 adepter har dessutom blivit medlemmar i en förening, politisk eller facklig organisation. Några av dem sitter idag med i stadsdelsfullmäktige och som ersättare i bildningsnämnden. En adept har blivit ambassadör för sin branschförening och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet inom sin yrkessektor. Ett par adepter har dessutom haft politiska uppdrag under valrörelsen Finansiärer för projektet var Tillväxtverket och Malmö stad. 8.3 Handla rätt - för Miljön Projekttid: Projektets syfte var att stärka kunskaper och medvetenhet om konsumtionens miljöpåverkan bland yngre kvinnor med utländsk bakgrund i Malmö och öka kunskap, nyfikenhet och engagemang för att förändra konsumtionsmönster. Projektets målsättning var att genom information och kunskapsförmedling till 400 kvinnor med invandrarbakgrund synliggöra den makt de har som konsumenter, påverka deras konsumtionsmönster samt stärka målgruppen att göra aktiva konsumentval. På så sätt bidrog projektet till en social, hälsomässig, ekologisk och ekonomiskt hållbar konsumtion. I projektet har vi speciellt lyft fram individens egen handlingsförmåga med fokus på konsumtion. Projektinsatserna innehöll aktiviteter som informationsträffar, föreläsningar vid temaveckor och öppet hus kvällar och studiebesök. Det genomfördes 42 informationsträffar där antal deltagare uppgick till 542. Antal deltagare vid föreläsningarna under temaveckorna samlade 166 kvinnor. Vid öppet hus kvällar deltog 25 kvinnor och 157 vid studiebesök. Studiebesök gjordes till olika Secondhandbutiker, Sjölunda avloppsreningsverk, Solbyn den ekologiska bostadsrättsföreningen och SYSAV avfallskraftvärmeverk. Via informationsträffarna fick deltagare inblick i miljömärkningar av livsmedelsvaror vilket illustrerade det informationsblad som framtogs under förra projektet (Handla rätt för hälsans skull ). Informationsbladet översattes till olika språk och delades ut till samtliga deltagare. Finansiär för projektet var Konsumentverket och IKF i Malmö. 8.4 Sexuell hälsa i Skåne Projekttid Syftet med projektet var att öka invandrarkvinnors kunskap om, och möjlighet till, att själva fatta beslut kring sin kropp och kring HIV/STI prevention. Genom utåtriktade informationsinsatser ville IKF höja kunskapen om sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmedel och vart man vänder sig om man vill kontakta vården. Informationsinsatserna utfördes av projektledaren samt frivilliga informatörer. 20

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete

Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete Slutrapport Yrkesmentor i Helsingborg är ett projekt av Helsingborgs stad, utvecklingsnämndens förvaltning med stöd av Europeiska Integrationsfonden 1(27)

Läs mer

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Rapport nr 2010:10 En jämställdhetsfokuserad uppföljning av programmet Främja kvinnors företagande på Gotland 2007-2009 kvinnorna på ön

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

MEDBORGARMENTORER I MALMÖ 2011-2012. Slutrapport: Metodutveckling för kvinnors medborgarkunskap, egenmakt och integration

MEDBORGARMENTORER I MALMÖ 2011-2012. Slutrapport: Metodutveckling för kvinnors medborgarkunskap, egenmakt och integration Nu förstår vi bättre hur systemet fungerar också. Och att man måste be om hjälp. Och att man kan gå till rektorn och klaga också. Jag skulle aldrig vågat det innan. (Kommentar av deltagare under lektion

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer