Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för verksamhetsåret 2011"

Transkript

1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Vision Värdegrund MÅLGRUPP SYFTE OCH ARBETSSÄTT Syfte Arbetssätt MÅL Långsiktiga mål Verksamhetsmål Operativa mål Mål för samarbete REDOVISNING AV RESULTAT MÅLUPPFYLLELSE ORGANISATION AV VERKSAMHETEN BASVERKSAMHET Studiecirklar Öppet Hus Internationella Kvinnodagen Temaveckor Medlemsutflykt och Föreningarnas dag Glöggparty Praktikanter Studiebesök på IKF Medlemsantal Öppettider NÄTVERK IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor Nätverket för affärsnyttan i arbetslivet Netmap

3 7.4 UNIK Mentorsprogrammen - nätverksprojekt Samarbeta Jämt PROJEKTVERKSAMHET Kvinnligt Mentorskap Målmedvetna beslutsfattare Handla rätt - för Miljön Sexuell hälsa i Skåne Räkna med oss Makten i vardagen mentorskap för jobb Mentorskap som metod Ansökningar STRATEGISK VERKSAMHET STYRGRUPPER STYRELSE OCH PERSONAL Styrelsen Anställda av IKF i Malmö Kompetensutveckling KONFERENSER OCH MEDIA Konferenser och seminarier Verksamhetsplanering Media IKFs nyhetsbrev Webb SLUTORD BILAGOR

4 14.1 Basverksamhet Konferenser Projektverksamhet Trycksaker

5 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är en etablerad ideell organisation som verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, integration och kvinnligt företagande drivs framåt, dels genom kompetenshöjande program för alla medlemmar och dels genom projekt och utvecklingsarbeten som gynnar tillväxt och samarbeten i samhället mellan myndigheter, företag och organisationer inom Öresundsregionen, Norden och EU-länderna. Föreningen, som är i ständig utveckling och förändring, ska alltid fungera som en mötesplats och ett idécentrum för information, utbildning, sysselsättning och tillväxt för regional, nationell och EU-utveckling. 1.1 Vision IKF vill göra verklighet av visionen om ett integrerat och jämställt samhälle, fritt från diskriminering och könsrelaterat våld, där alla kvinnor får möjlighet och redskap till självförsörjning, god hälsa och ett självständigt liv. 1.2 Värdegrund Föreningen är politiskt och religiöst obunden och vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. All verksamhet i föreningen skall bygga på de grundläggande demokratiska värderingarna: Demokrati Mänskliga rättigheter Jämställdhet 2. MÅLGRUPP Kvinnor av alla nationaliteter som behöver utbildning, kompetenshöjning, rehabiliterings-/friskvårdsinsatser eller nätverksstöd för att förbättra sin möjlighet till sysselsättning och självförsörjning och för att kunna bidra till att öka tillväxten. Kvinnor av alla nationaliteter som har egen försörjning genom t ex anställning eller eget företagande, är engagerade i samhället exempelvis som representanter i olika styrelser och nämnder och som är förebilder. Kvinnor som kan vara mentorer och/eller på annat sätt bidra till IKFs utveckling. Till målgruppen hör kvinnor som önskar personlig utveckling genom möten med människor från olika kulturer. Män, föreningar, organisationer och företag som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar, kan vara stödmedlemmar. 3. SYFTE OCH ARBETSSÄTT 3.1 Syfte IKF vill bygga gränsöverskridande broar mellan människor från olika länder, kulturer och samhällen, motverka diskriminering, och öka kvinnors möjligheter till sysselsättning, utveckling och självförsörjning. 5

6 3.2 Arbetssätt Föreningen skall arbeta för att nå syftet och sina mål genom att verksamheten skall utgå från IKFs i Malmö grundläggande värderingar och bidra till att uppfylla verksamhetens kort- och långsiktiga mål. I föreningen skall vi: Bedriva utbildning och information i form av studiecirklar, föredrag, nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och studiebesök. Initiera och driva projekt i enlighet med föreningens syften. Skapa kontaktytor och mötesplatser mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor. Tillhandahålla verksamheter som inbjuder till ömsesidigt utbyte över kulturella och åldersrelaterade gränser. Samarbeta i samhället med myndigheter, företag och organisationer från lokal till internationell nivå. 4. MÅL 4.1 Långsiktiga mål Föreningen arbetar för att nå följande mål: Öka kontakterna och förståelsen mellan kvinnor från olika länder och kulturer. Säkra IKFs aktiva roll i samhällsutvecklingen i frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet på en strukturell nivå genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Främja kvinnors företagande och stimulera till entreprenörskap. Ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och integration för kvinnor i Malmö och Skåne. Öka kvinnors inflytande i regionen och stärka kvinnors ställning i samhället. Öka kvinnors intresse för och kunskaper om svensk jämställdhets- och integrationspolitik. Arbeta mot kvinnohandel och könsrelaterat våld. Stärka och utveckla kontakter med invandrarkvinnoorganisationer i Norden. Etablera fler internationella kontakter. Bidra till samhällets arbete för en god folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. 4.2 Verksamhetsmål 2011 För verksamhetsåret 2011 har IKFs styrelse upprättat följande verksamhetsmål: Arbeta för ökad basfinansiering som möjliggör en långsiktig planering och utveckling av IKF som resurscentrum för kvinnor. Förbättra metoder för marknadsföring av verksamheten. Förbättra metoder för resultatuppföljning och spridning. Antalet medlemmar ska öka med 200. Alla medlemmar ska betala medlemsavgift för Antalet unga medlemmar < 35 år ska öka med 60. Antalet stödmedlemmar ska öka med 30. Antalet företag registrerade i Netmap ska öka med 40. 6

7 4.3 Operativa mål 2011 Under 2011 gällde dessutom följande tidsbegränsade mål: Anordna firandet av 8 mars Internationella Kvinnodagen för alla IKFs medlemmar Tillsammans med anställda, resurspersoner och representanter för de olika verksamheterna genomföra verksamhets- planeringskonferens för Inbjuda våra samarbetspartners till Glöggparty/nätverksträff i november Genomföra en studiecirkel i föreningskunskap och mötesteknik för nya styrelsemedlemmar och nyanställda medarbetare Arrangera temaveckor om försäkringar och trygghetslösningar i hemmet, klimakteriet, om förebyggande av trafikolyckor, Arrangera två konferenser i Malmö inom ramen för den strategiska verksamheten Producera en mångkulturell kalender för 2012 Anordna två spridnings- och påverkanskonferens om IKFs mentorsprogram Anordna en spridnings- och påverkanskonferens inom ramen för IKFs projekt Räkna med oss, om unga invandrarkvinnors ökade inflytande inom politiken Ge ut fyra Nyhetsbrev som riktar sig till alla IKFs medlemmar Anordna bussutflykt i Skåne för deltagare i studiecirklar och deras ledare. Undersöka möjligheter att ta fram en miljökasse Undersöka möjligheter för en fotoutställning om IKFs verksamhet Undersöka möjligheter att instifta IKF-pris. 4.4 Mål för samarbete Inbjuda representanter från olika politiska partier till IKF, som innehar politiska uppdrag och har möjlighet att påverka utvecklingen på en strukturell nivå, (riksdagsmän/kvinnor, regionråd, kommunalråd), dels för att informera om vårt arbete med jämställdhet och tillväxt på lokal och regional nivå, dels för att vara pådrivande faktor och föra fram våra mål, bl.a. Fler unga invandrarkvinnor/kvinnor i politiken. Vi ska samarbeta med EU-politiker genom vårt nätverk UNIK. IKF ska fortsätta sitt samarbete med Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne genom att inbjuda nyckelpersoner till informationsmöten om vår roll som stark och aktiv pådrivande jämställdhetsaktör och som genom vårt arbete bidrar till tillväxt både lokalt och regionalt. Vi ska fortsätta vårt samarbete med offentlig verksamhet, näringsliv och företagarorganisationer genom våra Mentorsprogram. Dessa är särskilt viktiga med tanke på integration och möjligheter för unga välutbildade invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden, start av eget företag och samhällsengagemang. Vi ska samarbeta med föreningen Malmö mot Diskriminering för att skapa opinion kring diskriminering och mångfalld samt synliggöra och påverka främlingsfientliga, diskriminerande och rasistiska strukturer i 7

8 samhället med särskilt inriktning mot kön, etnisk diskriminering och invandrarkvinnors diskriminering på arbetsmarknaden. Vi ska vidare utveckla vårt samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet både när det gäller att ta emot praktikanter, studenter som skriver uppsatser eller bereda studenter plats som adepter till IKFs olika mentorsprogram. IKFs ordförande ska fortsätta att arbeta i regeringens Jämställdhetsråd och genom information om IKFs och hela förbundets arbete påverka Sveriges jämställdhets- och integrationsminister, tjänstemän i regeringskansliet, riksdagsmän/kvinnor från olika politiska partier och övriga ledamöter. Vi ska fortsätta och utveckla det goda samarbetet med Nordiska ministerrådet, Tillväxtverket - Europeiska regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge, Ungdomsstyrelsen och Tillväxtverkets Nationella program för utveckling av resurscentra genom våra pågående och framtida projekt. Vi ska fortsätta vårt samarbete med ABF genom våra studiecirklar, öppet hus på kvällstid, internationellt café på dagtid och andra aktiviteter. Vi skall fortsätta vårt samarbete med andra invandrarkvinnoorganisationer både nationellt och internationellt och med resurscentrum för kvinnor för att tillsammans bli starkare och för att sprida IKFs kunskap och erfarenheter och därmed bidra till utveckling i andra organisationer. Vi ska även under 2011 aktivt delta i möten och konferenser där vi kan bidra med vår kunskap om jämställdhet och integration, invandrarkvinnornas livssituation, arbetsmarknaden och företagandet och där vi kan påverka beslutsfattare som har möjlighet att förändra utvecklingen på dessa områden. 5. REDOVISNING AV RESULTAT MÅLUPPFYLLELSE IKF i Malmö har uppnått sina mål för Utförligare beskrivning av föreningens utveckling i förhållande till de uppsatta målen finns att läsa i Verksamhetsmål, bilagan Basverksamhet. Förebilder genom mångkulturell kalender Projekttid: 2011 För fjärde året i rad gav IKF ut en mångkulturell kalender. Den innehåller helgdagar från de sex största religionerna. Kalendern syftar till att främja kvinnors företagande/entreprenörskap genom att uppmärksamma företagarkvinnor (ett företag per månad) och visa på bredden som finns när det gäller bransch, storlek på företag och bakgrund. 8

9 Företagarna lyfts fram som engagerande förebilder i Skåne och Sverige. I samband med kalendersläppet anordnades en nätverkskonferens på Rådhuset den 24 november om mångfald och mentorskap. Samarbetspartners, deltagare i kalendern och deltagare i IKFs pågående och tidigare mentorsprogram bjöds in och ca 130 personer deltog. IKF i Malmö finansierade kalendern och de företag som finns med i kalendern medfinansierade den. 6. ORGANISATION AV VERKSAMHETEN Föreningens verksamhet delas in i fyra delar; BASVERKSAMHET, NÄTVERK, PROJEKT OCH STRATEGISK VERKSAMHET. Verksamheten inom varje del redovisas nedan under respektive rubrik. 6.1 BASVERKSAMHET Basverksamheten har ansvarat för studiecirkelverksamhet, Öppet Hus kvällar, 8 mars firandet, temaveckor, IKFs nyhetsbrev, bussutflykt, mottagande av studiebesök och praktikanter Studiecirklar Under våren 2011 genomfördes 18 studiecirklar: 8 i svenska 3 i övriga språk (engelska, spanska) 3 i svenska med data/it 1 i svenska med inriktning mot musik och körsång 9

10 1 sykurs 1 kurs i klassisk dans 1 upptäck Malmö Under våren 2011 har 13 cirkelledare engagerat sig i arbetet med studiecirklarna. Svenska, nybörjarnivå Svenska låg nivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska hög nivå Svensk konversation Svensk konversation Svenska med inriktning mot data/it Svenska med inriktning mot data/it Data/IT nybörjare Svenska med inriktning på musik och körsång Engelska låg nivå Engelska hög nivå Spanska Sykurs Klassisk dans Upptäck Malmö Marianne Rejnholm Ülle-Reet Bunke Piia Tainio Marianne Rejnholm Karin Linde Karin Linde Almira Perdija Ing-Marie Hultberg Almira Perdija Almira Perdija Mahvash Pooyandeh Almira Perdija Andrea Lukic Rebecca Andersson Eliana Soberón Soraya Albadri Spomenka Chukman/Zeljka Skrobe Andrea Lukic Under hösten 2011 har 16 studiecirklar genomförts och 13 ideella cirkelledare engagerat sig i arbetet med studiecirklarna. Svenska låg nivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska hög nivå Svensk konversation Svensk konversation Svenska med inriktning mot data/it Svenska med inriktning mot data/it Data/IT nybörjare Svenska med inriktning på musik och körsång Engelska nybörjare Engelska hög nivå Spanska Sykurs Klassisk dans Upptäck Malmö Ülle-Reet Bunke Piia Tainio Marianne Rejnholm Karin Linde Karin Linde Almira Perdija Anne-Lee Almira Perdija/Darina Malycheva Laura Denis Mahvash Pooyandeh Almira Perdija Margarita Spasova Rebecca Andersson/Jing Wei Ruth Brasil Santos Soraya Albadri Zeljka Skrobe Marianne Rejnholm Under våren deltog 225 kvinnor och under hösten deltog 239 kvinnor i studiecirkelverksamheten. 10

11 6.1.2 Öppet Hus Föreningen har liksom tidigare år arrangerat öppet hus-kvällar under terminerna. Under våren 2011 deltog 263 kvinnor och under hösten deltog 339 kvinnor. Programmet för dessa kvällar återfinns under bilaga 13.1 Basverksamhet Internationella Kvinnodagen Dagen firades traditionsenligt i den vackra Knutssalen på Rådhuset. IKFs ordförande Jelica Ugricic hälsade välkomna och kommunalråden Katrin Stjernfeldt- Jammeh och Andreas Schönström var kvällens huvudtalare på temat Jämställdhet och social hållbarhet. Fem kvinnor berättade sin historia om hur deras deltagande i IKFs verksamhet lett till ett arbete. Firandet fortsatte med Thailändsk klassiskdans och folkdans. Över 20 kvinnor deltog i en folkdräktsparad där dräkter från tretton olika länder och regioner (ibland flera dräkter från samma region) presenterades: Brasilien, Bolivia, Vietnam, Thailand, Kina, Kurdistan, Palestina, Irak, Slavonien, Bosnien och Hercegovina, Ungern, Polen och Sverige (Skåne). Anders Frostin och Nils Bondesson spelade. Kvällen avslutades med handarbetsutställning från värdens alla hörn, 19 länder var representerade. De cirka 300 gästerna bjöds sedan på förfriskningar av Malmö Stad Temaveckor Under 2011 anordnade IKF sex temaveckor där alla medlemmar var välkomna att delta. Folksams Flerspråkiga rikskundtjänsten informerade på IKF den 9 februari. Yasemin El Hosyen (på bild till vänster) att Folksam startade Flerspråks kundtjänst år Det innebär att man har anställda som pratar olika språk som t.ex. arabiska, persiska, kurdiska med flera och att människor som kommer från andra länder kan få information på sitt eget språk. Därefter förklarade Yasemin hur systemet med försäkringar fungerar i Sverige, enligt 11

12 nedan: Sociala försäkringar Kollektivavtalet - en garanti för dem som arbetar Facket Medlemsförsäkring Individuella försäkringar - exempelvis barnförsäkringar, hemförsäkringar Yasemin informerade om hemförsäkringar och påpekade att det var mycket viktigt att man skaffade sig den. Hon berättade även om pensionsförsäkringar. Om man har bott i Sverige i fyrtio år så har man något som kallas för garantipension oavsett om du har jobbat eller inte. Då får man 7000 kronor före skatt i månaden därför är det viktigt att man egensparar poängterade Yasmine. Slutligen nämndes även inkomstpension. Föreläsningen avslutades med en frågestund. Det var 57 kvinnor som trotsade kylan och kom till IKF för att träffa Yasemin och lära sig mer om olika försäkringar. Räddningstjänsten informerade om trafiksäkerhet den 23 mars Den 23 mars gästades IKF av Hilin Sabah från Räddningstjänsten Syd som informerade om trafiksäkerhet och hur man kan undvika olyckor och minska skador i trafiken. Många dör i onödan varje år i trafiklyckor, vanliga orsaker är trötta eller alkoholpåverkade förare, halka, fortkörning eller att man är distraherad med till exempel mobiltelefon samtidigt som man kör. Många slarvar med bilbälte trots att det är lag att alla i bilen ska ha bälte. Det är inte bara biltrafikanter som måste skydda sig mot olyckor, cyklister utsätter sig också ofta för onödiga risker. Att bära cykelhjälm kan rädda liv. Enligt lag ska personer under 18 bära cykelhjälm men trots detta är inte alla föräldrar så noga med detta. En anledning att barn inte vill bära hjälm kan vara att vuxna inte gör det, så för att kunna skydda barnen och sig själv är det viktigt att alla bär cykelhjälm. 12

13 De flesta olyckor händer i korsningar, det är därför viktigt att se sig för noga innan man kör ut i korsningen, detta gäller även den som har företräde. Många olyckor händer vid korsningar där högerregeln gäller och där en förare inte uppfattat detta medan en annan på grund av sitt företräde inte ser sig för ordentligt. Informationen var mycket uppskattad, totalt deltog 65 kvinnor från IKF. Klimakteriet den 4 maj Barnmorskan Britt-Marie Lunddahl informerade om klimakteriet och de klimakteriebesvär som kan uppstå i övergångsåldern den 4 maj. Föreläsningen var välbesökt och 55 kvinnor deltog. Syninstruktörerna, Malmö Stad den 7 september Syninstruktörerna i Malmö stad, Tom Nilsson och Kristina Johansson, berättade om sin verksamhet och det stöd de kan ge till synskadade. Några exempel på arbetsuppgifterna för en syninstruktör: Stöd och rehabiliteringsarbete, så att den synskadade lättare kan klara av eget boende, använda sina hjälpmedel och i övrig leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Informera om kurser och föreningar för synskadade. Träna förflyttning inom och utomhus. Stödja den synskadade i att träffa andra synskadade för att kunna utbyta erfarenhet med dem. Syninstruktörerna visade bilderna på hushållsmaskiner, t.ex. mikrovågsugn och diskmaskin, som var på ett okomplicerat sätt anpassade för synskadade. Instruktörerna berättade om det sättet man serverar maten på tallriken för den synskadade och hur man markerar schampo och tvål med en eller flera gummiband, som man kan känna med fingrarna. 13

14 Ett stort intresse väcktes för några hjälpmedel som syninstruktörerna hade med sig. Kvinnorna fick se och känna på bland annat olika markeringar som används på trappor eller hushållsmaskiner, måttstock och ett sytillbehör som hjälper att sätta tråden i nålen. Motion eller medicin? Den 12 oktober Helene Henriksson leg. sjukgymnast från Hälsoenheten (Region Skåne) föreläste om Hälsoenhetens verksamhet och metoden FaR - Fysisk aktivitet på Recept. IKFs medlemmar fick veta att det inte är bara medicin man kan få utskriven på recept. Som alternativ eller komplettering till behandling med medicin, i förebyggande syfte eller när man redan har ont får man en fysisk aktivitet eller livsstil utskriven. FaR (Fysisk aktivitet på Recept) innebär att legitimerad sjukvårdpersonal med kunskap om fysiska aktiviteter vid olika sjukdomstillstånd och kännedom om det lokala aktivitetsutbudet motiverar patienten att påbörja eller prova på en fysisk aktivitet, rekommenderar aktivitet, följer upp patienten samt. Dokumenterar. Helene betonade att man ska vara medveten om att vardagsmotion inte ger mindre nytta än aktivitet på t.ex. på ett gym, dessutom är det gratis. IKFs medlemmar fick kontaktuppgifter till hälsoenheterna i Malmö och Lund, infobroschyrer om utflyktsplatser i Skåne och svar på sina frågor angående kost, motion, rökavvänjning och annat de ville fråga om. Temaveckans föreläsning var vällbesökt, drygt 60 IKFs medlemmar kom den dagen till IKFs lokaler. World Aids Day I samband med World Aids Day som infaller den 1 december informerade Cecilia Widgren, IKF, den 16 november om HIV/AIDS, hur man förhindrar smitta och hur är det att leva med HIV/AIDS idag. Deltagarna fick information om att World Aids Day är en dag att uppmärksamma dem som lever med sjukdomen med även en dag att informera om viruset och prata om stigma och diskriminering av HIV positiva. 14

15 Cecilia Widgren från IKFs projekt Sexuell hälsa berättade om viruset, hur det smittar och hur det inte smittar samt vad som är skillnaden mellan HIV och Aids. Det finns många föreställningar om hur man kan få HIV t.ex. att det smittar via toaletter eller hos tandläkaren. Deltagarna fick veta att det endast smittar vid sexuella kontakter utan kondom och om man får in smittat blod i kroppen samt från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning. När HIV var en relativt ny sjukdom innebar det att man på sikt utvecklade Aids och dog. Nu finns det bromsmediciner som hindrar HIV från att utvecklas till Aids och som kan bromsa sjukdomen så mycket att man kan leva ett långt liv på samma sätt som en person som inte är HIV-positiv. Man har även goda utsikter att föda friska barn om man bara följer läkarens instruktioner om att ta sina mediciner och förlösa barnet med kejsarsnitt och avstå från amning. När man testar positivt på ett HIV-test har man skyldighet enligt smittskyddslagen att uppge till sjukvården vem man har haft sex med så de kan kontakta vederbörande för testning. Därtill har man som HIV-positiv skyldighet att i framtiden informera den man ska ha sex med om att man är smittad och att använda skydd. På slutet fick deltagarna fundera kring stigma och frågorna Om du fick HIV vad tror du folk skulle säga om dig? och Hur skulle du vilja att personer i din närhet behandlade dig om du hade HIV? Detta för att uppmärksamma hur man bemöter HIV positiva i samhället. Totalt deltog 49 kvinnor under temadagen Medlemsutflykt och Föreningarnas dag Den 25 maj anordnade IKF i Malmö en resa till Köpenhamn med tåg. Medlemmarna visade stort intresse för utflykten och 40 kvinnor deltog. Gruppen besökte Nationalmuseum och Thorvaldsens museum. Den 21 augusti medverkade sex medlemmar på Föreningarnas dag på Malmö festivalen och ansvarade för IKFs monter på Gustav Adolfs torg Glöggparty Glöggpartyt ställdes in på grund av att föreningen istället bjöd in samarbetspartners till en nätverkskonferens på Rådhuset den 24 november. Syftet var att inspirera till ökat engagemang inom mångfaldsområdet och att släppa IKFs mångkulturella kalender för Praktikanter Föreningen har under året tagit emot praktikanter från bland annat: Arbetsförmedlingen, Komvux på Malmö Borgarskola, Malmö högskola, Heleneholms gymnasium och Folkuniversitetet. IKF har haft 12 praktikanter under Studiebesök på IKF Under 2011 har IKF tagit emot 16 studiebesök. Studenter, forskare, politiker, myndigheter med flera har besökt föreningen. Däribland kan nämnas: Nordiska ministerrådet från Köpenhamn och St Petersburg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet i Malmö stad, Riksdagsledamöter från Miljöpartiet och Diskriminerings ombudsmannen (DO). 15

16 För samtliga besök se bilaga Studiebesök på IKF under Medlemsantal Under 2011 fick IKF 155 nya medlemmar. Antal medlemmar den 31 december 2011 var 758 varav 95 stycken var under 30 år Öppettider Föreningens lokaler har varit öppna enligt följande: Måndag - fredag kl Torsdagskvällar kl Övriga tider efter behov 7. NÄTVERK 7.1 IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor IQ-net är IKFs nätverk för företagarkvinnor i Skåne. Nätverket bildades hösten Nätverket har 71 medlemmar som representerar ett flertal olika branscher och består till 2/3 av etablerade företagare, och till 1/3 av nystartade företagare. Syftet med IQ-net är att skapa förutsättningar för att tillgodose medlemmarnas utvecklingsbehov och skapa forum för erfarenhetsutbyte och affärssamarbete både ur ett nationellt- och internationellt perspektiv. Via kompetensen bland IQ-nets medlemmar skall affärsrådgivning erbjudas till kvinnor som vill starta företag eller som har nystartade företag. Under 2011 hade nätverket 7 nätverksträffar. 7.2 Nätverket för affärsnyttan i arbetslivet Ett nätverk för tidigare mentorer och företagsrepresentanter som varit aktiva i IKF och som vill gå vidare med att utveckla sina företag med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv finns på IKF i Malmö under Detta som ett resultat av IKFs mångåriga erfarenhet av mentorsprogram, stora kontaktnät inom näringslivet och som ett led i IKFs arbete för jämställdhet, integration och mångfald. Ett seminarium för nätverket genomfördes den 30 mars 2011 med tema verksamhetsstyrning och mångfald på revisionsbyrån Ernst & Young tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. 180 personer som varit mentorer på IKF bjöds in att delta och 45 personer anmälde sig och 36 deltog. Jelica Ugricic, Ordförande i Internationella Kvinnoföreningen i Malmö höll välkomsttal, Per Tryding, Vice VD Handelskammaren talade om Diversity Management en lönsam affärsstrategi och Mikael Bergsten, Partner Ernst & Young hade ett längre föredrag om Verksamhetsstyrning att sätta och mäta mål och om hur man arbetar praktiskt med mångfald som värdegrund. 16

17 Några av företagen i nätverket erbjuds att delta i en ESF-ansökan Mångfald för ökad konkurrenskraft som IKF lämnade in i augusti Nätverket bjöds också in till IKFs konferens den 24 november 2011 på Rådhuset då Claes Schmidt/Sara Lund gav en uppskattad föreläsning om mångfald. Nätverket erbjuder företag och organisationer: kompetens, redskap och metoder spännande och interaktiva möten möjlighet att profilera företaget/organisationen inom området Företag, organisationer och privatpersoner är välkommna att delta i nätverket som startade Netmap Netmap är en virtuell mötesplats för skånska företagarkvinnor och bygger på utvecklingsidén Kartboken för företagarkvinnor som skapades i och med föreningens Kompetensdagar för kvinnliga företagare år Det finns för närvarande 108 företag registrerade på Netmap. Syftet är att Netmap ska fungera som ett verktyg för att främja kvinnors företagande, främja tillväxt, affärsutveckling och nätverksbyggande, och vänder sig till de företagarkvinnor som vill utbyta erfarenheter, finna samarbetspartners och få inspiration av varandra. Adressen är 7.4 UNIK Unga Kvinnor i Malmö är ett integrationsbaserat nätverk som syftar till: Att utbyta internationella erfarenheter och erfarenheter av att vara ung kvinna i Sverige. Att utifrån gemensamma intressen ordna aktiviteter eller skapa projekt. Att uppmuntra till diskussioner om feminism, jämställdhet, integration, mångfald, kulturkrockar och kulturidentiteter samt samtal om kvinnors situation i olika länder. Under 2011 fanns 95 medlemmar under 35 år i föreningen. Nätverket har träffats 7 gånger i samband med Öppet Hus-kvällar under våren och hösten Den 2 maj sprang 6 deltagare från UNIK VårRuset i Malmö 7.5 Mentorsprogrammen - nätverksprojekt Nätverken har tre inriktningar: Makten i vardagen Mentorskap för jobb skall ge unga välutbildade invandrarkvinnor fördjupade arbetslivskontakter som underlättar anställning och ge chefer ökad kulturkunskap och medvetenhet om tvärkulturell jämställdhet. Målmedvetna beslutsfattare är riktad mot unga kvinnor med invandrarbakgrund med en vilja att lära sig mer om fackligt, politiskt och föreningsarbete och svenska kvinnor och män som under en längre tid varit aktiva i en förening eller i en facklig/ politisk organisation. 17

18 Why Not? Mentorskap för start av företag riktas till unga invandrarkvinnor /kvinnor med vilja att starta eget och svenska män som driver ett företag och tillhör ett företagarnätverk. 7.6 Samarbeta Jämt Projektet startades under våren 2004 för att etablera ett virtuellt nordiskt nätverk för invandrarkvinnors organisationer som ett led i det nordiska jämställdhets- och integrationsarbetet. På sikt skall projektet stärka invandrarkvinnors inflytande i de nordiska samhällena och arbetslivet på lika villkor. En databas och webbplats finns i projektet, Samarbete med invandrarkvinnors organisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island har etablerats. Vid årsslutet 2011 fanns 81 organisationer registrerade i nätverket. Samarbeta Jämt har lett till nya projektsamarbeten, spridning av erfarenheter och fokusering på frågor som är viktiga för invandrarkvinnor och deras organisering. Projektdelen Samarbeta Jämt i Sverige avslutades den 31 december 2006 men fortsatte därefter med aktiviteter kopplade till andra projekt på IKF främst Kvinnors Makt i Norden och Kvinnors Makt mentorsprogram samt Målmedvetna beslutsfattare (3 år) och Demokratiprojektet inom Ung och Aktiv i Europa (18 månader). IKF i Malmö fortsätter att samarbeta på nordisk nivå och Nordiska ministerrådet från Köpenhamn och St Petersburg besökte föreningen den 29 april för att tala om framtida samarbetsmöjligheter. I september 2011 startade projektet Excellence i Mångfald som är ett Interregprojekt där IKF deltar tillsammans med Foreningen Nydanskar i Köpenhamn och där Region Skåne är projektägare. 8. PROJEKTVERKSAMHET 8.1 Kvinnligt Mentorskap Projekttid: Projektet löpte över tre år och vände sig till välutbildade unga kvinnor med utländsk bakgrund samt till svenska kvinnor i ledande positioner inom svenskt näringsliv och/eller offentlig sektor som mentor. Projektet hade verksamhet både i Malmö och i Helsingborg. Syftet med projektet var att ge nyanlända, unga, kvinnor med akademisk utbildning möjlighet att fortare komma ut på den skånska arbetsmarknaden samt att ge mentorerna ökad insikt i vikten av integration som en betydelsefull tillväxtfaktor på sina respektive arbetsplatser. Genom enskilda möten mellan adept och mentor samt genom deltagande i nätverksträffar för samtliga deltagare, skapades en arena för unga kvinnliga akademiker med utländsk bakgrund och svenska kvinnor med lång yrkeserfarenhet där processer startades som ledde till kompetensutveckling, 18

19 ökad integration samt att kompetensen tillvaratas hos nyanlända kvinnliga högutbildade personer genom att de fick arbete eller praktik. I mars 2011 avlutades projektet och slutkonferensen genomfördes den 17 februari på Skanska i Malmö, och den 15 mars i Helsingborg. Under tre år rekryterades 125 adepter och 122 mentorer till projektet. År 2011 deltog 42 adepter och 39 mentorer. Av adepterna hade vid projektets slut 71 fått en anställning eller praktikplats genom sitt deltagande och 84 % har fullföljt mentorsprogrammet. Finansiärer för projektet var Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Malmö Stad. 8.2 Målmedvetna beslutsfattare Projekttid: Målmedvetna beslutsfattare var ett treårigt projekt som startade i januari 2009 och avslutades i december Projektet syftade till att öka beslutsfattares engagemang för integrations- och jämställdhetsfrågor inom den regionala utvecklingen samt att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i arbetslivet och de demokratiska beslutsprocesserna. Målgruppen bestod dels av mentorer, kvinnor och män som under en längre tid varit aktiva i en facklig- eller politisk organisation, dels av adepter, unga kvinnor med utländsk bakgrund, som ville öka sina möjligheter på arbetsmarknaden, lära sig mer om fackligt och politiskt arbete och delta aktivt i samhällsprocesserna. Under 2011 har 24 adepter rekryterats. 22 mentorspar har genomfört programmet och träffats individuellt. Under projektperioden har 10 adepter fått arbete och två har fått praktik. Dessutom har tre adepter blivit medlemmar i ett parti. En kickoff sgenomfördes den 17 maj i IKFs lokal. Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för mentorsverksamhet på Malmö högskola, föreläste om mentorskap och nätverkets betydelse. Den 24 november genomförde IKF en nätverkskonferens om mångfald och mentorskap, på Rådhuset i Malmö. Sara Lund/Claes Schmidt föreläste om mångfald under rubriken: Kvinnor, män och alla vi andra. Under 2011 genomfördes 8 diskussionsaftnar för de deltagande adepterna, där deltagarna fick praktiska kunskaper om bland annat arbetsmarknaden, politiskt och fackligt arbete och föreningsvärlden. För att ytterligare stödja de arbetssökande deltagarna erbjöds söka jobb-träffar två gånger i veckan, från och med den 9 maj och till och med den 1 december. Under de tre projektåren arrangerades sammanlagt 28 diskussionsaftnar, kickoffs, nätverksträffar och avslutningskonferenser, samt åtskilliga spridningskonferenser, externa seminarier och informationsträffar. Projektet har varit framgångsrikt. Av sammanlagt 70 deltagande adepter har 45 skaffat jobb, praktik eller startat eget företag. Många av kvinnorna har genom 19

20 projektet fått sitt första jobb i Sverige, och arbetar numera för statliga myndigheter, ideella organisationer, liksom stora och små företag. 19 adepter har dessutom blivit medlemmar i en förening, politisk eller facklig organisation. Några av dem sitter idag med i stadsdelsfullmäktige och som ersättare i bildningsnämnden. En adept har blivit ambassadör för sin branschförening och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet inom sin yrkessektor. Ett par adepter har dessutom haft politiska uppdrag under valrörelsen Finansiärer för projektet var Tillväxtverket och Malmö stad. 8.3 Handla rätt - för Miljön Projekttid: Projektets syfte var att stärka kunskaper och medvetenhet om konsumtionens miljöpåverkan bland yngre kvinnor med utländsk bakgrund i Malmö och öka kunskap, nyfikenhet och engagemang för att förändra konsumtionsmönster. Projektets målsättning var att genom information och kunskapsförmedling till 400 kvinnor med invandrarbakgrund synliggöra den makt de har som konsumenter, påverka deras konsumtionsmönster samt stärka målgruppen att göra aktiva konsumentval. På så sätt bidrog projektet till en social, hälsomässig, ekologisk och ekonomiskt hållbar konsumtion. I projektet har vi speciellt lyft fram individens egen handlingsförmåga med fokus på konsumtion. Projektinsatserna innehöll aktiviteter som informationsträffar, föreläsningar vid temaveckor och öppet hus kvällar och studiebesök. Det genomfördes 42 informationsträffar där antal deltagare uppgick till 542. Antal deltagare vid föreläsningarna under temaveckorna samlade 166 kvinnor. Vid öppet hus kvällar deltog 25 kvinnor och 157 vid studiebesök. Studiebesök gjordes till olika Secondhandbutiker, Sjölunda avloppsreningsverk, Solbyn den ekologiska bostadsrättsföreningen och SYSAV avfallskraftvärmeverk. Via informationsträffarna fick deltagare inblick i miljömärkningar av livsmedelsvaror vilket illustrerade det informationsblad som framtogs under förra projektet (Handla rätt för hälsans skull ). Informationsbladet översattes till olika språk och delades ut till samtliga deltagare. Finansiär för projektet var Konsumentverket och IKF i Malmö. 8.4 Sexuell hälsa i Skåne Projekttid Syftet med projektet var att öka invandrarkvinnors kunskap om, och möjlighet till, att själva fatta beslut kring sin kropp och kring HIV/STI prevention. Genom utåtriktade informationsinsatser ville IKF höja kunskapen om sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmedel och vart man vänder sig om man vill kontakta vården. Informationsinsatserna utfördes av projektledaren samt frivilliga informatörer. 20

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2010

Årsberättelse för verksamhetsåret 2010 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2010 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2012

Årsberättelse för verksamhetsåret 2012 Tog gleb utto M> Årsberättelse för verksamhetsåret 2012 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015. www.ikf.se

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015. www.ikf.se Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015 www.ikf.se MÖTESPLATSEN IKF IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och religiöst obunden ideell organisation.

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2008

Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2007

Årsberättelse för verksamhetsåret 2007 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2007 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Föreläsningar Studiecirklar - Öppet Hus MÖTESPLATSEN IKF KÄRNVERKSAMHETEN IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer