Handlingsplan JCI Sweden 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan JCI Sweden 2012"

Transkript

1 1 Introduktion Handlingsplan JCI Sweden 2012 Detta är handlingsplanen för JCI Swedens nationella organisation under verksamhetsåret Målet för den nationella organisationen är att samordna, stödja och inspirera de lokala föreningarna och dess medlemmar så att de kan uppnå den gemensamma visionen om att vara det främsta globala nätverket för engagerade personer mellan år. För att uppnå detta mål har den nationella organisationen tre roller: Visionären Med visionär innebär att sätta upp långsikta mål för organisationens utveckling samt att sprida organisationens verksamhetsidé, både internt och externt. Administratören Den nationella organisationen har dels ansvar för ett antal administrativa åtaganden och dels för de nationella projekten. Den nationella organisationen är även länken från den lokala verksamheten, till den nordiska gruppen och JCI internationellt. Utvecklaren Den nationella organisationen har ett ansvar för utveckling av lokalföreningarna och deras processer genom kunskapsöverföring och att sprida best practice. I denna roll ingår även att starta nya lokalföreningar. 2 Nuläge för JCI Sweden Läget för JCI Sweden idag kan beskrivas med ett antal nyckelvärden. Dessa värden som de är definierade på JCI Swedens Intranät finns i tabellen nedan Antal medlemmar Antal lokalföreningar Aktivitetsgrad 46,7% (115 av 246) 54,4% (129 av 237) Andelen av medlemmarna som deltagit på någon aktivitet de senaste sex månaderna. Konverteringsgrad 6,2% (23 av 368) 12,4% (41 av 330) Andelen av de som det senaste året anmält sitt intresse för föreningen och som nu är medlem. Bibehållandegrad 73,5% (169 av 230) 73,9% (170 av 230) Andelen av medlemmarna från 31/12 förra året som är medlemmar nu, exkl de som föll för åldersgränsen. 1

2 Medlemstillväxt 3,8% (237 till 246) -1,7% (241 till 237) Procentuell förändring av antalet medlemmar sedan samma tid förra året. 3 Verksamhet som visionär 3.1 Kommunikationen av vår vision och verksamhetsidé JCI Sweden och JCIs vision "att vara det främsta globala nätverket för unga handlingskraftiga personer" 1 och verksamhetsidé "att erbjuda utvecklingsmöjligheter som stärker unga människor att skapa positiv förändring" 2 är inte kända inom föreningen, och allt för få har reflekterat över vad textraderna innebär. Att det råder en otydlighet på detta område är föreningens största utmaning. Den nationella organisationen ansvarar för att sprida verksamhetsidén och föreningens syfte som det beskrevs när föreningen konstituerades. Detta ska bidra till en gemensam bild av vad vi gör och varför. I detta arbete är all kommunikation som nyhetsbrev, hemsidor och styrelsemedlemmarnas besök till lokalkammare en viktig strategisk resurs. Exempel på vad som sker inom JCI i Sverige och i övriga världen ska fungera som inspiration till medlemmarna och konkretisera verksamheten. Ta fram nya formuleringar som tolkar JCI Mission för svenska förhållanden pr, Utvärdera förslag på alternativ till nyhetsbreven Presentera nytt förslag på utformning av hemsidan Öka närvaron inom sociala medier 3.2 Långsiktigt mål för geografisk spridning av JCI i Sverige Alla som är intresserade av JCIs verksamhet ska kunna vara med i en lokalförening oavsett var i Sverige de bor. Våra långsiktiga mål för antalet medlemmar och lokal närvaro är: Lokalföreningar ska finnas i alla kommuner med minst invånare. Det finns i storleksordningen 80 sådana kommuner i Sverige. En presumtiv medlem ska aldrig ha längre än 10 mil till närmaste lokalförening Antalet medlemmar i JCI Sweden ska uppgå till 0,5 promille av landets befolkning. Detta är hälften av riktlinjerna från JCI HQ. Dessa mål innebär att JCI Sweden har ca 100 st lokalkammare minst 4500 medlemmar. För att uppnå målet på 15 år krävs en medlemstillväxt på 20 % per år. 1 På engelska: JCI Vision: "To be the leading network of young active citizen" 2 På engelska: JCI Mission: "To provide development opportunities that empower young people to create positive change" 2

3 Medverka för att starta nya lokalföreningar cg,, fb 4 Verksamhet som administratör 4.1 Intern administration Den nationella organisationen ska erbjuda de lokala föreningarna stöd i form av system och processer som förenklar deras administration. Detta inkluderar system för hemsidor och mallar för återkommande dokument. JCI Sweden ska även uppfylla JCI Internationals krav på rapportering inom programmet "100% Efficiency ". Utvärdera och eventuellt byta till mer lätthanterligt och kostnadseffektivt bokföringssystem Omarbeta och sortera det nationella filarkivet 4.2 JCI European Academy JCI European Academy är det projekt som sätter JCI Sweden på kartan inom JCI. Varje år samlas de bästa av Europas inkommande lokalpresidenter i Göteborg för att gemensamt förbereda sig för året som lokal ledare. Akademin är ansedd som JCI:s allra främsta ledarskapsträning och minnet från Sverige tar delegaterna med sig många år framåt i sin JCI-karriär. Projektet ska vara med i samtal som sker med nationella partners, men projektet har ansvar för sin egen långsiktiga finansiering. Agera rådgivare för projektet Samordna partnerdiskussioner tv pr, mb pr 4.3 JCI Ten Outstandig Young Persons of the World Framtidens ledare Att utse och uppmärksamma goda förebilder är ett viktigt sätt att stärka människor och därmed en viktig del av föreningens verksamhetsidé. Vi vill visa för allmänheten att det är möjligt att göra skillnad, och därmed visa att det går att göra något själv. Projektet är ett mycket bra fönster för att nå ut med JCIs budskap, på både lokal och nationell nivå. Framtidens ledare har potential att bli något större än vad det är idag gjordes en nystart med en ny organisation och högre målsättningar i antal nominerade, antal vinnare och antalet deltagare på den nationella prisutdelningen än tidigare år. Under 2012 ska lärdomarna från 2011 års projekt utnyttjas. Främst förbättringspotential finns i antalet externa deltagare på prisutdelningen samt antalet partnerorganisationer. TOYP har en nationell ansvarig projektgrupp som rapporterar till JCI Sweden. Projektgruppen ansvarar för den nationella prisutdelningen samt att samordna de lokala projekten och prisutdelningarna. 3

4 4.4 De nationella mötesplatserna JCI Swedens nationella mötesplatser, Kickoff, Vårkonferensen och Nationalkongressen, är strategiskt viktiga för organisationen. Dessa möten ska bidra till föreningens utveckling genom att ge inspiration och kunskap till de lokala föreningarna, deras styrelser och medlemmar. Därutöver erbjuder dessa utvecklingsmöjligheter till föreningens medlemmar i form av högkvalitativ träning och är föreningens officiella möten. Den nationella organisationen ska bidra med kunskaper och kontaktnät för att mötesplatserna ska ha så hög kvalitet och så många besökare som möjligt. 5 Verksamhet som utvecklare 5.1 Arbete för uppstart av nya lokalföreningar För att starta en ny lokalförening krävs för det första personer med lokal anknytning. Att starta nya lokalföreningar är sedan ett arbete som den nationella styrelsen bör kunna underlätta för de lokalt ansvariga. Detta ska ske genom: Grundläggande administration färdig Grundläggande träning för den nya lokala styrelsen Mentoring av de personer som är villiga att delta i uppstartsarbetet av den nya föreningen Grundläggande program genom JCI Swedens träningsorganisation. Se över nuvarande "starta ny kammareprocess" för att förtydliga och modernisera cg Ta fram välkomstpaket för nya lokalföreningar innehållande information ovan samt projektplaner cg, Samla in och presentera framgångsrika lokalföreningar och projekt från JCI grannar utomlands, pr Dokumentera och paketera vinnande koncept som andra kammare kan köra, tex TOYP, Business By Me, Train The Trainer. cg 5.2 Arbete för spridning av JCI-kunskap Under flera år har det pågått arbete för att sammanställa information rörande JCI, inklusive olika handböcker. Dessa har dock inte slutförts eller är inte lättillgängliga. Den nationella organisationen ansvarar för att levandegöra dessa dokument så att de enkelt kan användas för att utveckla föreningen. JCI introduktionskurs för nya medlemmar Skapa ett online community pn 4

5 5.3 Arbete för lokalföreningarnas utveckling I de lokala föreningarna föds ständigt bra idéer på till exempel projekt och nya sätt att arbeta. Dessa idéer ska komma alla lokalföreningar till godo, både till lokalpresidenter och direkt till föreningens medlemmar. Ledningen av de lokala styrelserna ska erbjudas möjligheter till vidareutveckling. JCI Swedens kick off i januari är en stor del av detta, men fler tillfällen bör kunna anordnas efter inspiration från tex våra nordiska grannas akademier för lokala styrelsemedlemmar. Den nationella organisationen ska beräkna nyckelvärdena beskrivna under punkt 2 till lokal nivå och verka för att de lokala föreningarna använder nyckelvärdena i sina processer och handlingsplaner. Att förbättra statistiken på dessa värden är avgörande för tillväxten i föreningen. Sprida statistik och nyckeltal pr Samla in och presentera statistik för medlemtillväxt och medlemsförlust. pr Utveckla Sweden Academy: styrelsehelg med minst en återträff för uppföljning pn, cg Samla in lokala handlingsplaner cg Hålla regelbundna möten med Lokalpresidenter pr, cg Lokala informationsansvariga eller motsvarande Lokala kassörer tv Lokala partneransvariga Ta reda på vilka medlems och rekryteringsprocesser som används runt i Sverige och sammanställa bästa lösning. cg, tv 5.4 JCI Training Det långsiktiga målet med att erbjuda utvecklingsmöjligheter för tränare i JCI Sweden är att bli självförsörjande på högkvalitativa tränare. De kan driva det föreläsningsprogram inom föreningen som i sin tur erbjuder utvecklingsmöjligheter till föreningens medlemmar. Sveriges tränare är också en strategiskt viktigt resurs i utbildningen av lokala styrelser och ledare inom så väl nya som etablerade lokalföreningar. Medverka för att JCI Sweden får fram minst följande nya tränare under 2012 pn 5 JCI Trainers 3 Certified Local Trainers 1 Certified National Trainer 1 Head Trainer, JCI Presenter Utveckla och genomföra Train the Trainer konceptet pn, cg Se till att stödja lokala föreningar så att minst följande JCI-utbildningar genomförs 2012 i Sverige: pn 2 JCI Presenter 1 JCI Trainer 1 JCI Achieve Sammanställa alla aktiva tränare pn Sammanställa alla träningar som de aktiva tränarna kan hålla pn 5

6 5.5 Externa relationer JCI ska aktivt söka samarbetspartners, både inom näringslivet och med kompletterande organisationer. Tillsammans kan vi bygga en organisation som inte bara är mer attraktiv för nya och existerande medlemmar, utan också en organisation som kan göra en större skillnad. Samla in och dokumentera erfarenheter från tidigare års arbete med partners Undersöka Lokala föreningarnas behov av externa relationer Etablera kontakt med nya och gamla samarbetspartners Ta fram paket av utbildningar som kan erbjudas till Partners eller som kammare kan marknadsföra mot partners 6 Organisation Under 2012 så kommer JCI Sweden bestå av följande organisation: Styrelse för JCI Sweden National President:, JCI Stockholm Deputy President: Camilla Gadd, JCI Göteborg National Treasurer: Thomas Vinterholt, JCI Stockholm National Information Officer: Victoria Peterson, JCI Göteborg Executive Vice President, Training: Peter Nordin, JCI Göteborg Executive Vice President, External Relations: Li Hedberg, JCI Solstaden Adjungerade till styrelsen: Immediate Past President: Fredrik Bergfors, JCI Göteborg Secretary General: Magdalena Bondesson, JCI Malmö Regionsordförande Syd: Erik Kaljevic Svedberg, JCI Ängeolm Regionsordförande Mälardalen och Norr: Christian J Skantze, JCI Stockholm, pn Övriga poster: Pressansvarig: Mia Magnusson, JCI Stockholm Revisorer: Annicka Olsson, JCI Göteborg Caroline Kåhre, JCI Stockholm City Revisorssuppleanter: Martin Pihl, JCI Malmö Lisa Forsström, JCI Stockholm Valnämnd: Fredrik Bergfors, JCI Göteborg (ordförande) 6

7 Robert Aronson, JCI Stockholm Erik Kaljevic Svedberg, JCI Ängeolm Nationella projektledare Fredrik Söderlund, JCI Stockholm Framtidens Ledare, TOYP Peter Nordin, JCI Göteborg JCI European Academy 7 Kalendarium Aktivitet Ansvarig Januari Kickoff JCI Örebro Februari European Presidents Meeting, Rumänien NP (DP) April Vårkongress JCI Sundsvall April Maj TOYP/Framtidens Ledare Fredrik Söderlund Juni Europakongress, Tyskland Reseledare (TBD) Juni JCI UN Summit NP Juli JCI Academy (Japan) DP Augusti JCI European Academy JCI Göteborg Augusti Kräftskivan, Halmstad JCI Halmstad Augusti JCI Nordic Academy, Estland DP September Sundsvall Business Awards JCI Sundsvall September Nordic Presidents Meeting, Lettland NP (DP) Oktober Nationalkongress JCI Stockholm November Världskongress, Taiwan Reseledare,TBD November Gåsablotet JCI Malmö 7

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer