Årsredovisning Service är vårt jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb"

Transkript

1 Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb

2 Innehåll Årsredovisning i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga krav 7 Effektiva processer 7 Utvecklat kvalitetsarbete 8 Affärsidé, vision och strategier 10 God avkastning för Bilias aktieägare 14 Koncernöversikt Medarbetare med fokus på nöjda kunder 18 Kvalitet i alla delar av verksamheten 21 Personbilar 26 Netbil 28 Personbilar Sverige 30 Personbilar Norge 32 Personbilar Danmark 35 Fastigheterna föreslås delas ut till aktieägarna 36 Rörelserisker och känslighetsanalys 94 Förslag till vinstdisposition Ekonomisk redovisning 38 Resultaträkning för koncernen 40 Balansräkning för koncernen 41 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 42 Kassaflödesanalys för koncernen 43 Resultaträkning för moderbolaget 43 Kassaflödesanalys för moderbolaget 44 Balansräkning för moderbolaget 45 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital 46 Noter till de fi nansiella rapporterna 95 Revisionsberättelse 96 Femårsöversikt Bolagsstyrning 98 Bolagsstyrningsrapport Styrelse och revisorer 103 Bolagsstyrningsrapport Koncernledning 104 Årsstämmoinformation Sakutdelning 105 Styrelsens förslag till utdelningar av Catena AB Vår vision är att vara branschens bästa servicebolag Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 83 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark. Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom Serviceaffären, som omfattar verkstäder, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av bensin. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade bilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Bilia säljer Volvos produkter inom personbilar, Renaults personbilar och lätta transportbilar samt Fords personbilar och lätta transportbilar på samtliga marknader. I Stockholm säljer Bilia även Kia och Hyundai och i Oslo Land Rover. Från och med februari 2006 säljs även BMW, Honda, Nissan och Mini i Norge. Bilia omsätter cirka 12 miljarder kronor och har drygt anställda. Bolaget är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen där aktien handlas på O-listan.

3 2005 i korthet Nettoomsättningen ökade till miljoner kronor (11 592) Rörelseresultatet steg till 338 miljoner kronor (329) Årets resultat uppgick till 190 miljoner kronor (202) Vinsten per aktie var 8:20 kronor (8:35) Inledningen av 2006 Förvärv av begagnathandlaren Michaelsson & Nelin AB i Uppsala Bilia startar begagnatförsäljning via Internet genom auktionssajten Netbil Bilia förvärvar Norges största BMW-återförsäljare, Tronrud Bil Holding AS Bilia börjar sälja Kia i Stockholm Avyttring av rörelsen i Micro AB Förvärv av A/S Scaniadam i Köpenhamn, Danmarks största Fordhandlare Förvärv av Sveriges största Hyundaiåterförsäljare, Haglund & Hellberg Bil i Haninge AB Fastigheterna föreslås delas ut under namnet Catena AB Avslutad tvist med KFAB gav en positiv resultatpåverkan påcirka 1 miljon kronor Koncernen Nya Bilia 1) Nyckeltal ) ) Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,5 2,8 2,6 2,3 Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatter, Mkr Årets resultat, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 16,5 18,3 12,0 12,0 Avkastning på eget kapital, % 15,8 16,6 3) 15,1 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 0,69 0,28 3) 0,06 0,06 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % ) Vinst per aktie, kr 8:20 8:35 8:70 6:35 Eget kapital per aktie, kr ) Antal anställda 31 december ) Med Nya Bilia avses koncernen exklusive KFAB. 2) 2003 är ej omräknat enligt IFRS. För vidare information se not 42. 3) Beräknat exklusive emissionen av 37,7 miljoner förlagsaktier av serie C. 1

4 VD har ordet Vi vill ständigt utvecklas för att överträffa kundernas förväntningar när det gäller produkter och tjänster. Vi ska möta kunderna med uppriktigt intresse och stor servicevilja. Vårt mål är att bli det företag i branschen som kunderna helst åker till för att köpa, serva och reparera sin bil. Därför är det glädjande att genom mätningar konstatera att våra kunder de senaste åren blivit allt mer nöjda både i samband med service och nybilsköp. En viktig del i mitt uppdrag är att se till att vi aldrig tappar fokus på kundtillfredsställelsen. En tydlig trend är att kunderna vill ha ett stort urval av olika bilmärken på ett och samma ställe. I linje med vad de efterfrågar erbjuder vi flermärkeskoncept i en del av våra anläggningar och vi har bland annat genom förvärv och nyetableringar breddat vårt produktsortiment. Till Volvo, Renault, Ford och Land Rover har vi adderat spännande varumärken som BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mini och Nissan. Viktiga förvärv på samtliga marknader I april 2005 förvärvade vi A/S Scaniadam, som är Danmarks största återförsäljare av Ford, med sju anläggningar i Köpenhamnsområdet och med en omsättning på drygt en miljard kronor. I ett slag mer än fördubblades våra volymer. Ledningen i Danmark har gjort ett fantastiskt arbete med att integrera A/S Scaniadam i Bilia. Den danska strukturen ser bra ut, med anläggningar i attraktiva lägen. Vi har en bra palett av märken, trots att vi inte fick med oss Mazda vid köpet av A/S Scaniadam, men vi är öppna för att addera fler varumärken för att bredda vårt utbud. Även i Norge expanderar vi, här både geografiskt och produktmässigt. I februari 2006 förvärvade vi Norges största återförsäljare av BMW, Tronrud Bil Holding AS, som dessutom säljer Ford, Honda, Nissan och Mini. I Norge har vi på ett år gått från en produktportfölj med fyra varumärken till en med åtta. Tronrud har bra anläggningar i Oslo med omnejd och omsätter cirka 800 miljoner kronor. Om det i Danmark handlar om att bredda vårt utbud med fler bilmärken, handlar det i Norge om att optimera strukturen, så att den på bästa sätt bidrar till en effektiv hantering av varumärkena. Även i Sverige är aktiviteten hög. Under inledningen av 2005 började vi sälja Kia i en anläggning i Stockholm och i juni förvärvade vi Haglund & Hellberg Bil i Haninge AB, som är Sveriges största återförsäljare av Hyundai. Haglund & Hellberg Bil i Haninge AB har en stark position i södra Stockholm och omsätter cirka 175 miljoner kronor. Kia och Hyundai är spännande märken som tillhör de riktiga snabbväxarna på den europeiska marknaden och som gör en rejäl satsning i Sverige. De nya varumärkena stärker vår konkurrenskraft och vi kommer att göra vårt yttersta för att vara en attraktiv samarbetspartner som skapar värde för leverantörerna. I Sverige har vi både kapacitet för och intresse av att representera fler varumärken. Stärkt begagnataffär med Netbil En bilhandlares framgång bestäms i mångt och mycket av hur väl man lyckas hantera begagnataffären. Med bra fart i försäljningen av begagnade bilar, hög omsättning av lagret och kontroll på kostnaderna grundläggs en framgångsrik nybilsaffär. Vi har de senaste åren blivit allt bättre på att hantera begagnade bilar och tar med 2 Årsredovisning 2005 VD har ordet

5 etableringen av Netbil i Skandinavien AB, som säljer begagnade bilar via Internetauktioner, ett kliv in på en spännande marknad. Netbil i Skandinavien AB är ytterligare en kanal för våra begagnade bilar som dessutom når nya kundgrupper. I oktober tecknade vi avtal om förvärv av rörelsen i Michaelsson & Nelin AB i Uppsala. Företaget, som är inriktat mot framför allt lite exklusivare och nyare begagnade bilar, har gott renommé och bra lönsamhet. Verksamheten ger oss en plattform för tillväxt på en mycket intressant geografisk marknad med bra tillväxt. Vi har dessutom planer på att testa ett allbilskoncept för service, som om det faller väl ut kan expandera till fler städer. En viktig drivkraft för etableringen av Netbil i Skandinavien AB och förvärvet av rörelsen i Michaelsson & Nelin AB är att nå nya målgrupper. Vårt produktutbud är som helhet mycket konkurrenskraftigt och har nu en bredd som få, om ens någon, aktör i branschen kan matcha. Ökad konkurrens Konkurrensen ökar i flera av våra etablerade regioner, bland annat med nya Volvo- och Renaulthandlare i Stockholm, Göteborg och Oslo. Nya konkurrenter brukar slåss med priset, vilket åtminstone kortsiktigt kommer att sätta press på marginalerna. Bilhandel är kanske den bransch som har den hårdaste konkurrensen mellan olika märken. Ska biltillverkarna dessutom bidra till att skärpa konkurrensen inom märkena, kommer det att bli svårt för en del återförsäljare att överleva. Utvecklingen ska ses mot bakgrund av den ökade friheten för återförsäljare som följde med det nya gruppundantaget för försäljning och service av motorfordon inom EU. Vi har vuxit avsevärt och flyttat fram positionerna på en marknad som efter att ha varit reglerad under lång tid nu ska hitta sina nya former. Bilia är den största fristående återförsäljaren i såväl Sverige som Norge och Danmark och det skulle vara naturligt för oss att också ta ett steg in på den finländska marknaden. Med vår finansiella styrka, vårt starka varumärke och vår uttalade satsning på att bli branschens bästa servicebolag, är vi ett attraktivt alternativ för biltillverkare som vill göra en allvarlig satsning i de nordiska länderna. Renodling Vårt fokus som personbilsbolag med inriktning på service blir än mer tydligt i och med utdelningen av fastigheterna i Catena AB. Utdelningen synliggör värden i både personbilsrörelsen och i fastigheterna och kommer att medföra en internvinst för Bilia på cirka miljoner kronor. Utdelningen är naturligtvis helt riktig ur ett aktieägarperspektiv, men även ur verksamhetsperspektivet är affären bra; vi kan koncentrera oss på att bli så bra som möjligt på att serva och sälja bilar och Catena AB kan inrikta sig helt på sina fastigheter. Värt att notera är att vi har tecknat långa hyresavtal, i vissa fall ända upp till 17 år, på viktiga anläggningar. Resultatet stärktes Vi redovisar ett resultat före skatter på 324 miljoner kronor för Det är en ökning med 17 miljoner kronor, jämfört med Omsättningen ökade med 4 procent till miljoner kronor. Jag är nöjd med resultatet i Sverige och Danmark, medan den norska marknaden blev en resultatmässig besvikelse. Försämringen i Norge beror till stor del på att den stärkta norska kronan medförde ökad direktimport från Sverige, vilket pressade resultatet i bilförsäljningen. Däremot utvecklades serviceresultatet positivt jämfört med föregående år. Jag kan också konstatera att avyttringen av Micro blev kostsam. Totalt belastade Micro resultatet före skatter med cirka 70 miljoner kronor under året, men vi bedömde att det hade kostat oss mer att fortsätta driva verksamheten. Tvisten kring KFAB blev en process där pengar och kraft ödslades på något som hade kunnat undvikas. Utfallet i skiljedomen medförde dock en positiv resultatpåverkan för Bilia under fjärde kvartalet 2005 på cirka 9 miljoner kronor. Spännande framtid När det gäller utsikterna för 2006 tror vi att den skandinaviska bilförsäljningen bibehåller den relativt höga volymen, med en marginell tillväxt i Danmark och oförändrat god nivå i Sverige men med viss försvagning i Norge. Vikommer under året att få flera nya produkter. En av de mer spännande är Volvos nya småbil Volvo C30, som kommer mot slutet av 2006 och som också bidrar till att vi når nya kundgrupper. Aktiviteten i Bilia är hög. Vi breddar vårt utbud och stärker relationen med kunderna. Låt mig avslutningsvis säga att vi har kommit en bit på vägen mot att uppfylla vår vision att bli branschens bästa servicebolag. Men det finns potential till ytterligare förbättringar. Bilia har stora möjligheter att expandera på en marknad i förändring och jag ser fram emot ett spännande 2006 med nya utmaningar. Göteborg i februari 2006 Jan Pettersson VD och koncernchef 3

6 Personbilar Sverige I Sverige har Bilia 56 anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Där servar och säljer vi produkter från Volvo, Renault, Ford, Hyundai och Kia. Bilia är Sveriges största bilåterförsäljare med en marknadsandel inom nya bilar på 6,5 procent. Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat Personbilar Norge Bilia har 14 anläggningar i syd östra Norge, koncentrerade till Osloområdet. Vi säljer och utför service på Volvo, Renault, Ford och Land Rover. Bilia är Norges största bilåterförsäljare med en marknadsandel inom nya bilar på 3,3 procent. I början av 2006 för värvades Norges största BMW-handlare Tronrud Bil Holding AS, som även säljer Ford, Honda, Nissan och Mini. Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat Personbilar Danmark Bilias verksamhet omfattar 13 anläggningar i Köpenhamnsområdet med försäljning och service av Volvo, Renault och Ford samt ser vice av Mazda. Bilia är Danmarks största bilåterförsäljare med en marknadsandel inom nya bilar på 2,4 procent. Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat Information om rörelsegrenar Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Personbilar ,1 2,4 Fastigheter ,0 47,7 Moderbolaget Övrigt, elimineringar Totalt Biliakoncernen ,8 2,8 4 Årsredovisning 2005

7 Bilia ledande i Norden Bilia bedriver personbilsförsäljning i Sverige, Norge och Danmark. På samtliga marknader erbjuds bilförsäljning, fi nansiering, verkstadstjänster samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. I Sverige säljs även drivmedel. Bilia finns nära kunderna. Vi har attraktiva anläggningar med bra lägen. I huvudsak finns vi i storstadsregionerna. Vår strategi är att expandera främst i storstadsområden och regioner med stora bestånd av fordon. Bilia har skalfördelar i storstäderna. Bilia strävar efter att skapa långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och aktieägare. Bilia ska kontinuerligt utveckla nya, attraktiva servicetjänster och använda ny teknik som skapar Tillgänglighet, Intresse och Bekymmersfritt ägande. Bilias leverantörer ska uppleva företaget som den mest attraktiva partnern som skapar hög kundtillfredsställelse och stark position i marknaden mätt som marknadsandelar, image och lönsamhet. Bilia ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger samtliga medarbetare möjlighet att utvecklas. För sina aktieägare ska Bilia skapa värde genom god lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraftig direktavkastning. Bilia ska utnyttja storföretagets skalfördelar och ständigt söka nya lösningar för att distribution och service ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Koncernens hemmamarknad är Norden. Norge Volvo Renault Ford Land Rover BMW Honda Nissan Mini Sverige Volvo Renault Ford Kia Hyundai Damark Volvo Renault Ford 5

8 Erbjudande med varaktigt mervärde I vår affärsidé ligger att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som skapar ett varaktigt mervärde för våra kunder. All utveckling av service och tjänster tar utgångspunkt i kundernas behov och i Bilias kärnvärden: Tillgänglighet, Intresse och Bekymmersfritt ägande. Bilia har ett väl utvecklat sortiment av produkter och tjänster inom Serviceaffären, som omfattar verkstäder, reservdelar, butiksförsäljning och bensinförsäljning. Bra service ökar kundtillfredsställelsen, vilket är prioriterat för Bilia. Serviceaffärens försäljning är stabilare än Bilaffärens över konjunkturcykeln och dessutom är marginalerna bättre. Bilia har tillgång till mycket konkurrenskraftiga personbilar och transportbilar från leverantörer med starka varumärken Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Kia, BMW, Honda, Nissan och Mini. Vi erbjuder dessutom fi nansiering och försäkring. Under 2005 sålde Bilia totalt nya personbilar, och begagnade personbilar. Hos Bilia köper, finansierar och försäkrar du din bil tankar och tvättar du din bil servar du bilen, byter och förvarar däck, köper reservdelar och tillbehör byter du in din bil. Netbil hjälper dig om du vill köpa begagnat över nätet! Kunder med höga krav Bilias verksamhet börjar och slutar med kunderna. Bilia erbjuder såväl företag som privatpersoner ett komplett utbud av produkter och tjänster relaterade till bilägandet. Vårt arbete handlar om att ge kunderna service, oavsett var vi möter dem: i kundmottagningen, bilhallen, butiken eller verkstaden. Målet är att skapa långvariga relationer med kunderna. Bilia har en mycket stark position hos större företag, vilket är en spegling av Bilias närvaro i storstadsregionerna där många storföretag är etablerade. Företagskunderna svarar för totalt 51 procent av Bilias försäljning av nya bilar. I Danmark är andelen företagskunder störst med 56 procent. Privatpersoner svarar för 49 procent av Bilias försäljning. På privatkundsidan strävar Bilia efter att nå nya kund grupper, till exempel yngre bilägare och ägare av äldre bilar. Mot den bakgrunden har Bilia inlett försäljning av Kia och Hyundai och genomfört satsningar för att stärka begagnataffären, bland annat i form av förvärvet av rörelsen i Michaelsson & Nelin AB i Uppsala och etableringen av Netbil i Skandinavien AB, som bedriver försäljning av begagnade bilar via internetauktioner. Kundfördelning, % Företag, 51 Privatpersoner, 49 6 Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Erbjudandet

9 Effektiva processer Nöjda kunder är grunden, men det krävs även effektiva processer för att skapa lönsamhet. Eftersom Bilias verksamhet är kundstyrd, ställs krav på att organisationen är flexibel med effektiva och verksamhetsanpassade bakomliggande system. Serviceaffären skapar genom effektiva processer förutsättning för att korta väntetiden till verkstäderna. Bilias verkstäder har generösa öppettider. Innan verkstadsbesöket sker en förplanering så att rätt reservdelar och tillbehör finns på plats. Under 2005 togs det nya planerings- och tidsbokningssystemet BookMaker i drift i Sverige, vilket ytterligare ökar effektiviteten i verkstäderna. I Bilaffären handlar effektiva processer om att minska tiden från leverans av en ny bil från tillverkaren till dess att kunden hämtar bilen. Även i begagnataffären är korta ledtider betydelsefulla för att förbättra omsättningshastigheten och marginalen vilket förbättrar lönsamheten. Processer service Behov av service Bokning Reservdelar och tillbehör Kundmottagning Kund Återförsäljarsystem Verkstad Processer bil Behov av ny eller begagnad bil Bilköp Tillbehör Leveransavdelning Kund Utvecklat kvalitetsarbete Verkstadsradar Sverige Andel helnöjda kunder, % 100 Bilia har etablerade kvalitetssystem och arbetar med kvalitet i ett brett perspektiv. Den viktigaste parametern för att mäta kvaliteten i arbetet är kundtillfredsställelsen. Nöjda kunder kommer tillbaka till Bilia och är en grundförutsättning för koncernens lönsamhet. Bilia mäter, med hjälp av undersökningarna Verkstadsradar och Nybilsradar, kontinuerligt hur nöjda kunderna är med Bilias arbete. Resultatet av mätningarna delges personalen och ligger till grund för förbättringsåtgärder som hela tiden följs upp. Desenaste åren har trenden varit tydlig mot att kunderna allt mer uppskattar bemötandet både vid nybilsköp och vid verkstadsbesök. Under 2006 kommer Bilia även att börja genomföra medarbetarundersökningar, Personalradar Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvo-/Renaulthandel Nybilsradar Sverige Andel helnöjda kunder, % Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvo-/Renaulthandel 7

10 Affärsidé, vision och strategier Vision Bilia ska bli branschens bästa servicebolag. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Kärnvärden All verksamhet i Bilia tar utgångspunkti koncernenskärnvärden. Bilia ska kontinuerligt utveckla nya, attraktiva servicetjänster och använda ny teknik som skapar Tillgänglighet, Intresse och Bekymmersfritt ägande. Finansiella mål Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå: en rörelsemarginal på minst 3 procent en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Bilia har därutöver som målsättning att växa med 5 10 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv. Målen är oförändrade jämfört med föregående år. Styrkefaktorer 1. Bilia satsar kontinuerligt på att öka kundtillfredsställelsen genom ökat kundfokus och ytterligare utbyggd service. 2. Bilia har sälj- och serviceanläggningar med hög tillgänglighet och överlag starka positioner på respektive marknad. 3. Bilias medarbetare är kompetenta och villiga att utvecklas för att ge kundernabästamöjliga service. 4. Bilia är ett starkt varumärke och koncernen har tillgång till starka produktprogram och varumärken i både Serviceaffären och Bilaffären. 5. Bilias storlek skapar förutsättningar för att utnyttja stordriftsfördelar vid bland annat administration, inköp och logistik. Strategier Bilias övergripande strategi är att tillväxten ska ske under lönsamhet. Lönsamheten kan förbättras genom ökad servicegrad, högre produktivitet och expansion. Bilia arbetar särskilt med aktiviteter som ska bidra till att ytterligare stärka koncernens resultatutveckling: Ökad kundfokusering Bilia utvecklar hela tiden nya erbjudanden med kunden i fokus. För att öka tillgängligheten har Bilias anläggningar generösa öppettider. Bilia har ökat differentieringen i erbjudandet för att nå fler kundgrupper med anpassade tjänster och produkter. Satsningen har gett resultat i form av kontinuerligt ökad kundtillfredsställelse. Kostnadssänkande åtgärder Bilia har ständig kontroll på kostnadsnivån i verksamheten. Kostnadsmedvetenheten kommer till uttryck i ett kontinuerligt arbete med att öka effektiviteten i såväl bilförsäljning som verkstad. Effektiv lagerhållning är ett sätt att minska kostnaderna genom att minska det kapital som binds i lager. Vidareutvecklad begagnataffär Bilia var tidigt ute med att erbjuda kunderna begagnatbilar med garanti Happy Deal. Bilia har gemensamma rutiner vid inbyten, med hjälp av bland annat ett digitalt testprotokoll. Netbil i Skandinavien AB är Bilias nya bolag för bilauktioner på nätet en ny kanaltill begagnatkunderna. Ökad effektivitet i verkstäderna Projektet RACE (Rutiner, Arbetsorganisation, Charm, Effektivitet) syftar till att förbättra rutinerna i Serviceaffären. Det nya tidplanerings- och bokningssystemet BookMaker ökar effektiviteten i verkstäderna. Utveckling av nya servicekoncept Bilia var tidigt ute med att erbjuda helhetserbjudanden och fortsätter att leda utvecklingen. Bland nya satsningar märks däckhotell, lojalitetskonceptet Bilia Premium och Nice Price för ägare av äldre bilar. Bilia erbjuder snabbservice på utvalda arbeten i 5-Direkt. Utnyttjande av stordriftsfördelar Stordriftsfördelar finns bland annat i gemensamma inköp av tillbehör såsom olja, däck, lackfärg, batterier, glödlampor etc. Bilia arbetar i ökad utsträckning med regionala lager som förser anläggningarna med till exempel reservdelar och tillbehör. Fördelar finns även i marknadsföringen av Bilia, som kan få större genomslag genom att anläggningarna genomför gemensamma försäljningskampanjer. Utveckling av ledarskapet Bilia Academy är Bilias interna utbildningsenhet som erbjuder både nya och erfarna ledare kompetensutveckling. 8 Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Affärsidé, vision och strategier

11 Mål och måluppfyllelse Avkastning på sysselsatt kapital, % Mål minst 14 procent Avkastning på eget kapital, % Mål minst 15 procent Rörelsemarginal, % Mål minst 3 procent Tillväxt, % är ej omräknat enligt IFRS. Roger Alexander Skjeie arbetar som säljare vid Bilias moderna anläggning i Fornebu utanför Oslo. Fornebu är en expansiv del av Osloområdet där många företag har sina kontor. I närheten ligger bland annat Telenors huvudkontor. 9

12 God avkastning för Bilias aktieägare Bilia-aktien steg med 35 procent under De senaste fem åren har aktien ökat med i genomsnitt 19 procent i värde per år. Räknas utdelningar och återköp in, har aktien gett ägarna en totalavkastning på 37 procent per år under perioden. Bilias A-aktie är sedan 1984 noterad på Stockholmsbörsen. Sedan oktober 2003 återfinns den på O-listan. Aktien handlas under namnet BILI A och ingår i Stockholmsbörsens index SX 25, Sällanköpsvaror och -tjänster. En handelspost uppgår till 100 aktier. Per den 31 december 2005 uppgick aktiekapitalet till 231 miljoner (608) fördelat på A-aktier. Det nominella värdet är 10 kronor per aktie. Röstvärdet är en röst per aktie. Samtliga A-aktier äger lika rätt till andel av Bilias tillgångar och resultat. Bilia-aktien steg med 35 procent 2005 Utvecklingen var positiv på de ledande aktiebörserna i världen under På Stockholmsbörsen steg Affärsvärldens Generalindex med 33 procent. Kursen på Bilia-aktien gick upp med 35 procent (21) under året, från 111:00 kronor till 149:50 kronor. Högsta betalkurs, 152:50 kronor, noterades den 4 augusti. Lägsta betalkurs var 110:00 kronor den 3 januari. Vid utgången av året var Bilias börsvärde miljoner kronor (2 600). Under 2005 omsattestotalt 12,4 miljoner aktier (15,7) till ett värde av miljoner kronor (1 482). Omsättningen motsvarade 54 procent av (65) av det vägda genomsnittliga antalet aktier. Som jämförelse var Stockholmsbörsens omsättningshastighet 115 procent. P/E-talet räknat på 2005 års vinst var 18, jämfört med 13 för Stabil utveckling lågt betavärde Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med förändringen för aktiemarknaden som helhet kallas för betavärde. Om betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar mer än börsgenomsnittet. Ett värde lägre än 1 tyder på att aktien är mindre känslig än börsen som helhet. Bilia-aktiens betavärde är 0,43 för de senaste fem åren. Det innebär att Bilia-aktiens svängningar varit avsevärt lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Stockholmsbörsen. Antalet aktieägare minskar Bilia hade aktieägare vid utgången av 2005, jämfört med aktieägare ett år tidigare. De fl esta aktieägare äger relativt små poster i bolaget. Av aktieägarna ägde 95,9 procent (95,8) färre än aktier. Andelen institutionellt ägande uppgick till 15,3 procent (15,3), och andelen utländskt ägande uppgick till 16,0 procent (11,7). Utdelningspolicy Bilias utdelning ska över en konjunkturcykel ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat. Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och fi nansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan är också att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. Aktiekapitalets utveckling Årtal Antal aktier Förändring Aktiekapital, Mkr Förändring, Mkr Förklaring Fondemission Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Återköp egna aktier Återköp egna aktier/nedsättning Återköp egna aktier/nedsättning ) Återköp egna aktier/nedsättning/sänkning av aktiens nominella belopp/förlagsaktier, serie C Lösen förlagsaktier, serie C 1) Varav förlagsaktier, serie C, stycken, 377 Mkr. 10 Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Aktien

13 Bilia-aktiens utveckling Bilia-aktiens omsättning A-Aktien, kr SIX Generalindex Källa: SIX Findata Omsatt antal aktier, 1000-tal (inkl efteranm) Källa: SIX Findata Bilia-aktiens totalavkastning Aktieägarstruktur, % A-Aktien, kr SIX Generalindex Källa: SIX Findata Öresund, 21,6 Svenska fondbolag, 19,1 Svenska privata < 500, 9,8 Svenska institutioner, 15,3 Utländska ägare, 16,0 Svenska privata > 500, 18,2 11

14 De tio största aktieägarna 2005 Totalt Procentuellt ägande Investment AB Öresund ,6 SEB fonder ,9 HQ fonder ,4 State Street Bank and Trust ,0 Nordea Odin, fonder Norge ,3 Danske Capital Sverige A ,8 Arne Bergström ,1 Roburs fonder ,9 Mats Qviberg med familj ,7 Mellon Omnibus ,6 Total ,3 Resterande ägare ,7 Totalt antal aktier ,00 Aktiernas fördelning % av totala Äger till- % av Totalt antal antalet sammans aktie- Aktieinnehav aktieägare aktieägare st aktier kapitalet , , , , , , , ,7 Totalt antal aktieägare , ,0 Data per aktie Aktieinnehav Vinst, kr 13:15 2) 7:40 3) 8:70 8:35 4) 8:20 Eget kapital, kr 1) 61:00 63:90 51:60 48:15 55:60 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 33:95 2) 24:25 3) 17:30 10:05 4) 8:00 Börskurs vid årets utgång, kr 71:50 87:00 92:00 111:00 149:50 P/E-tal, ggr Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 6,2 5,3 5,3 7,9 6,0 Utdelning, kr 4:00 4:25 4:50 7:50 8:00 6) Utdelning exkl KFAB, kr 5) 2:30 2:45 4:50 7:50 8:00 6) Utdelningsandel, % ) Beräknat på antalet utestående aktier vid slutet av respektive år. För år 2005 och 2004 uppgick antal utestående aktier till , för år 2003 och 2002 till och för år 2001 till ) Beräknat efter återköp av aktier under oktober-december månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Beräknat efter återköp av aktier under januari-april månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Beräknat efter återköp av aktier under maj-juni månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Utdelningarna för åren har räknats om med hänsyn till utdelningen av KFAB under Aktieägarna som accepterade AB Volvos bud ökade sitt aktieinnehav med 75 procent. 6) Föreslagen utdelning är ej omräknat enligt IFRS. 12 Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse

15 Föreslagen utdelning av fastighetsbeståndet Styrelsen för Bilia AB beslutade efter genomförd utvärdering att föreslå ordinarie bolagsstämma (årsstämman) den 19 april 2006 att fatta beslut om utdelning och ansökan om en börsnotering av bolagets fastighetsbestånd, under namnet Catena AB. Motivet till beslutet är att kunna synliggöra värdet av fastighets- och bilrörelsen var för sig. Aktieägarna får därmed större valfrihet de kan välja att fortsättningsvis vara ägare till både en bil- och en fastighetsrörelse eller endast till en av verksamhetsgrenarna. Läs mer om den föreslagna utdelningen av Catena AB på sidorna :00 kronor i föreslagen utdelning Bilias styrelse föreslår årsstämman den 19 april 2006 att utdelningen för verksamhetsåret 2005 ska uppgå till 8:00 kronor per aktie (7:50), motsvarande totalt 185 miljoner kronor (173). Den föreslagna utdelningen motsvarar 97 procent (86) av årets vinst. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen betalas ut av VPC AB den 27 april Förslag om återköp av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om återköp över Stockholmsbörsen av upp till 10 procent av egna aktier, det vill säga högst aktier. Totalavkastningen ökade Bilia-aktiens totalavkastning uppgick under 2005 till 42,1 procent (27,7). Beräkningen baseras på aktiens utveckling och med utdelningen för räkenskapsåret 2004 (7:50 kronor) återinvesterad. De senaste fem åren har Bilia-aktiens totalavkastning varit i genomsnitt 37,5 procent per år, jämfört med 5,0 procent för Stockholmsbörsen som helhet, mätt som SIX Return Index. Optionsprogram Under 2003 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt aktier i Bilia AB till elva ledande befattningshavare i Biliakoncernen. Optionerna har en löptid på tre år och ett lösenpris på 93 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Personer med insynsställning Handel med aktier i bolag där man har insynsställning kallas för insynshandel. Denna handel är anmälningspliktig enligt lag och måste rapporteras till Finansinspektionen. Bilia är skyldigt att anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insyn i Bilia. Dessa personer måste anmäla sina innehav av aktier och alla eventuella förändringar i innehaven. Vissa närstående fysiska och juridiska personer omfattas också av anmälningsskyldigheten. Huvudägarna, styrelseledamöterna, styrelsens sekreterare, revisorerna, ledningsgruppen och vissa medarbetare på ekonomi- respektive finansavdelningen ansesha insynsställning i Bilia. En fullständig lista över personer med insynsställning finns på Finansinspektionens hemsida Analyser av Bilia Bilia-aktien analyseras i första hand av svenska banker och fondkommissionärer. Följande analytiker bevakar regelbundet Bilia: Stefan Cederberg, Enskilda Securities, Hampus Engellau, Kaupthing Bank, Anders Hansson, Handelsbanken, Mats Liss, Swedbank Markets, Patric Lindqvist, Hagströmer & Qviberg, Under 2005 fokuserades flera av analyserna på Bilias avknoppning av fastigheterna i Catena AB och att den kommer att tydliggöra en relativt sett låg värdering av kärnaffären i jämförelse med andra noterade bilåterförsäljare i Europa. Analyser har också pekat på Bilias expansion genom att ta in nya varumärken, den stabila utvecklingen i serviceverksamheten och Bilias fortsatt goda direktavkastning i form av hög utdelning. Aktieägarinformation Bilias information till aktiemarknaden och aktieägarna ska präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet. Aktieägare som önskar årsredovisning och halvårsrapport som direktutskick kan få detta efter anmälan till VPC AB. Bilias pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisningar fi nns tillgängliga på avdelningen Investor Relations på och på den engelskspråkiga webbplatsen www. bilia.com. Där finns även ytterligare information om företaget, den finansiella utvecklingen och aktien. På webbplatserna finns möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och att ställa frågor till bolaget. no 1 Bäst avkastning i Europa Vid 2005 European Automotive Shareholder Value Awards i Barcelona premierades de börsnoterade bolag i bilbranschen som skapat högst avkastning för sina aktieägare. Priset delas ut av revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers och branschtidningen Automotive News Europe. I kategorin för bilåterförsäljare tog Bilia hem båda priserna: högst totalavkastning över en treårsperiod respektive högst totalavkastning över en ettårsperiod. Enligt kriterierna i tävlingen uppgick Bilias totalavkastning över tre år till 212 procent, jämfört med branschsnittet 131 procent. Under ettårsperioden var totalavkastningen 66 procent, jämfört med branschens 22 procent. 13

16 Koncernöversikt 2005 Helåret 2005 Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra och stabil nivå. Marknaden för nya bilar ökade i Sverige och Danmark med 4 respektive 21 procent medan den minskade med 5 procent i Norge. Efterfrågan på begagnade bilar var svag under året, främst i Norge. Nettoomsättningen uppgick till miljoner kronor (11 592). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter minskade nettoomsättningen med cirka 270 miljoner kronor eller med 2 procent. Minskningen är hänförlig till färre leveranser av nya och begagnade bilar i Sverige och Norge. Rörelseresultatet uppgick till 338 miljoner kronor (329), jämförelsestörande poster har förbättrat resultatet med 36 miljoner kronor (9). Bilaffären i Norge påverkades av ökad konkurrens från import av nyare begagnade bilar som en effekt av en stärkt norsk krona under året. Resultatet i Bilaffären försämradesi koncernen medan Serviceaffären utvecklades positivt. Resultatet från kundfinansieringen uppgick till 115 miljoner kronor (109). Jämförelsestörande poster uppgick till netto 36 miljoner kronor (9) och avser vinst vid försäljning av fastigheter med 37 miljoner kronor (20), upplösning av tidigare nedskrivning av en fastighet i Eskilstuna och nedskrivning av en fastighet i Tyskland med netto 10 miljoner kronor ( ), kostnader för förberedelser att börsnotera Catena AB med 9 miljoner kronor ( ), kostnader för tvister med netto 2 miljoner kronor ( 9). Inga omstruktureringskostnader redovisades under året ( 2). Finansnettot uppgick till minus 14 miljoner kronor ( 22). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i AB Volvofinans ingick med 15 miljoner kronor (2). Årets resultat uppgick till 190 miljoner kronor (202) och vinst per aktie till 8:20 kronor (8:35). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 185 miljoner kronor (243). Finansiell ställning Eget kapital uppgick till miljoner kronor (1 490). Internvinst, miljoner kronor, vid försäljning av fastighetsbeståndet till Catena AB ingår ej i redovisat eget kapital för koncernen. Föreslagen utdelning, kontant 8:00 kronor per aktie samt utdelning av Catena AB, tar i anspråk 785 miljoner kronor av Bilia ABs fria kapital om miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 22 procent (22). Investeringar och avyttringar uppgick till 266 miljoner kronor (273). Ersättningsinvesteringar representerade 42 miljoner kronor (40), expansionsinvesteringar 34 miljoner kronor (37), miljöinvesteringar4 miljoner kronor (10) och investeringar i ny- och tillbyggnad av fastigheter 57 miljoner kronor (63). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 129 miljoner kronor (123). Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 64 miljoner kronor ( 65). Kostnader för tvister och förberedelser för att utdela Bilias fastighetsbestånd ingår med 14 miljoner kronor (9). Bilia börjar sälja Kia Under april 2005 startade Motoria Bil AB försäljning av Kia i en ny anläggning i Kista i norra Stockholm. Motoria är helägt av Bilia AB. Att få sälja Kia är en spännande utmaning för Bilia. Kia, som är en del i Hyundai-Kia Automotive Group, har som mål att bli ett av världens främsta bilmärken och var det märke i Europa som hade störst tillväxt under Förvärv gör Bilia till Danmarks största bilåterförsäljare Bilia förvärvade i juni 2005 A/S Scaniadam och Selandia Motor Company A/S, som driver sju bilanläggningar i Köpen hamnsområdet. Genom förvärvet blev Bilia Danmarks största återförsäljare av personbilar. Den nya verksamheten säljer Ford och utför service på Ford och Mazda. Bolaget har drygt 270 anställda och omsätter cirka miljoner kronor. Under 2004 såldes nya och begagnade bilar. Avtal tecknades även om en option att förvärva fastighetsbeståndet till redovisade värden med tillägg på 10 miljoner kronor om fem år. Sedan tidigare bedriver Bilia försäljning och service av Volvo och Renault i Köpenhamn i sex anläggningar med drygt 200 anställda. Omsättningen uppgår till 720 miljoner kronor och försäljningsvolymen till nya och begagnade bilar. Den nyförvärvade verksamheten samordnas med Bilias Volvo- och Renaultverksamhet i Köpenhamn. Kostnader för utveckling, logistik och gemensamma funktioner kan därmed slås ut på större volymer, vilket gynnar samtliga kunder. 14 Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 2005

17 Förvärv av Hyundai-återförsäljare i södra Stockholm Bilia förvärvade i september 2005 Sveriges största Hyundai-återförsäljare, Haglund & Hellberg Bil i Haninge AB, med verksamhet i Haninge, Nacka och Sätra i södra Stockholm. Hyundai är ett mycket spännande bilmärke med tydliga ambitioner och ökande efterfrågan från kunderna. Satsningen är ett led i Bilias målmedvetna arbete med att få bilbranschens mest nöjda kunder. Hyundai passar väl in i den strategin genom sitt omfattande kvalitetsarbete. Haglund & Hellberg Bil i Haninge AB omsätter cirka 175 miljoner kronor. Bilia köper en av Sveriges största begagnathandlare I slutet av oktober 2005 tecknade Bilia avtal om förvärv av rörelsen per den 1 januari 2006 i en av Sveriges största begagnathandlare, Michaelsson & Nelin AB i Uppsala. Uppsala är en köpstark och spännande tillväxtregion. Michaelsson & Nelin AB är specialiserade på att sälja nyare begagnade bilar av alla märken. Under 2005 sålde företaget cirka bilar och omsatte cirka 150 miljoner kronor. Michaelsson & Nelin AB är en välskött verksamhet och utgör dessutom en bra bas för att etablera ett allbilskoncept på verkstadssidan, som på sikt kan expandera till nya marknader. Bilia föreslår utdelning av fastighetsbeståndet Styrelsen för Bilia AB har efter genomförd utvärdering beslutat att föreslå ordinarie bolagstämma (årsstämman) den 19 april 2006 att fatta beslut om utdelning och ansökan om en börsnotering av bolagets fastighetsbestånd, under namnet Catena AB. Motivet till beslutet är att kunna synliggöra värdering av fastighets- och bilrörelsen var för sig. Aktieägarna får därmed större valfrihet de kan välja att fortsättningsvis vara ägare till både en bil- och en fastighetsrörelse eller endast till en av verksamhetsgrenarna. Läs mer om den föreslagna utdelningen av Catena AB på sidorna Skiljetvisten mellan Bilia och KFAB avgjord AB Volvos numera helägda dotterbolag Kommersiella Fordon Europa AB ( KFAB ) framställde garantianspråk mot Bilia i samband med att Bilia delade ut samtliga aktier i KFAB till AB Volvo och Bilias övriga aktieägare år Bilia hade också rest motkrav mot KFAB. Tvisten har prövats i skiljeförfarande. Skiljedom meddeladesi december Skiljemännen hade att pröva krav från KFAB avseende ett 50-tal delposter till ett sammanlagt värde av cirka 100 miljoner kronor. Bilias motkrav uppgick till cirka 15 miljoner kronor. Slutresultatet av skiljedomen blev mycket positiv för Bilia eftersom KFAB fick gehör endast för ett fåtal av delposterna. Som en följd härav skulle KFAB betala merparten av Bilias kostnader för skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet gav en positiv resultatpåverkan för Bilia på cirka 1 miljon kronor. Framtida utveckling Bilia bedömer att den samlade totalmarknaden i Sverige, Norge och Danmark under 2006 bibehåller den relativt höga nivån från 2005, med en marginell tillväxt i Danmark och oförändrat god nivå i Sverige och Norge. Mot bakgrund av att Bilias resultat påverkas av fl era olika faktorer utanför bolagets kontroll, lämnas ingen resultatprognos. En genomgång av de viktigaste resultatpåverkande faktorerna återfinns i känslighetsanalysen på sidan

18 Medarbetare med fokus på nöjda kunder Kompetenta och motiverade medarbetare, som är beredda att utvecklas och gripa in när det behövs, är en förutsättning för att Bilias kunder ska bli nöjda och lojala, vilket är avgörande för att Bilia ska fortsätta att vara framgångsrikt. Tillgång till konkurrenskraftiga produkter och tjänster är grundläggande för konkurrenskraften, men det är Bilias förmåga att behålla och vidareutveckla medarbetarnas kompetens och servicevilja som har störst betydelse för den framtida utvecklingen. På en marknad med produkter som är allt mer lika varandra i fråga om kvalitet är den personliga servicen ofta avgörande för framgång. Bara starka serviceföretag klarar av att hålla tillräcklig bredd och djup i servicekunnandet. Möjlighet till kompetensutveckling Grunden för medarbetarnas kompetensutveckling är de utvecklingssamtal som varje medarbetare har med sin närmaste chef minst en gång per år. Medarbetarsamtalet tar utgångspunkt i den enskildes kompetens och behov. Tillsammans tar man fram en plan som ska skapa förutsättningar för personlig utveckling, arbetsglädje och effektivitet i det dagliga arbetet. Större delen av Bilias drygt medarbetare är sysselsatta inom verksamhetsområdena verkstad, försäljning och reservdelar. Följaktligen är det också inom dessa områden som Bilia rekryterar mest personal. Samtliga nyanställdagenomgårett introduktionsprogram som är anpassat till lokala förutsättningar. Målet är att de nya medarbetarna snabbt ska komma in i företagskulturen på Bilia. Konkurrensen om till exempel välutbildade mekaniker är hård. Bilia har med sin storlek och stabilitet en fördel vid rekrytering. För att stimulera intresset för Bilia som arbetsplats finns etablerade samarbeten med yrkesskolor i de olika länderna. Bilia erbjuder studerande möjlighet att praktisera på företaget och anställer nyutbildade mekaniker som sedan ges möjlighet till vidareutbildning. Utbildningen av nyanställda mekaniker omfattar produktkännedom och Bilias verkstadssystem. Även säljarna genomgår en grundutbildning. Mekaniker och säljare får därefter fortlöpande utbildning i nya modeller som lanseras, i nya datorprogram och nya instrument. Under 2005 avsatte Bilia Personbilar AB, Region Väst, som bedöms vara en för koncernen representativ region, ungefär 2,3 dagar per anställd (3,3) för kompetensutveckling. Kostnaderna för extern utbildning uppgick till kronor per anställd (2 200). Under året uppgick kostnaderna för friskvård inklusive hälsovård och sjukgymnastik till kronor per anställd. Bilia Academy Bilias egen utbildningsenhet Bilia Academy är namnet på koncernens interna utbildningsenhet, som startade Bilia Academy genomför fortlöpande inventeringar av utbildningsbehovet och sätter därefter samman skräddarsydda utbildningar riktade mot målgrupper med olika befattningar inom Bilia. Utbildningsverksamheten syftar till att höja kompetensen inom specifika områden, stärka företagskulturen med Bilias vision och kärnvärden och samtidigt bidra till ett erfarenhetsutbyte och ett breddat kontaktnät för Bilias medarbetare. Isträvan att bli branschens bästa servicebolag med ökad effektivitet och förbättrad kundtillfredsställelse spelar ledarskapet en viktig roll. Bilia Academy har sedan tidigare ett utbildningsprogram för nya, potentiella ledare, men har nu även startat ett utbildningsprogram för erfarna ledare. För att utveckla ledarskapet så att var och en kan uppnå högsta prestationsnivå och skapa en bra kommunikation när det gäller utveckling, prestation och kvalitet på samtalen mellan chef och medarbetare har Bilia Academy startat utbildningsprogrammet, situationsanpassat ledarskap SLII, för erfarna ledare. Samtliga ledningsgrupper i Sverige och Norge har nu genomgått utbildningen. Därefter kommer Bilias mellanchefer att genomgå samma utbildning i olika omgångar. Sedan starten har totalt cirka 450 medarbetare i Bilia genomgått olika utbildningsprogram vid Bilia Academy. Den första bildelschefsutbildningen har nu certifierat ett antal bildelschefer, ett stort antal kundmottagare har avslutat kundmottagar - utbildningen och en tredje omgång av den grundläggande ledarskapsutbildningen har certifierat nya, framtida ledare på Bilia. Under 2006kommer Bilia Academy att starta ett nytt utbildningsprogram för Bilias personliga servicetekniker. Utbildningen syftar till att utveckla serviceteknikerna i mötet med kunden och stimulera till ett beteende som skapar förtroende och bygger långsiktiga relationer med kunden ut ifrån Bilias värderingar och principer. Andra prioriterade utbildningar är 16 Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Medarbetare

19 säljutbildning med fokus på avslutsteknik i säljprocessen och pedagogikutbildning för Bilias interna lärare. Bra arbetsmiljö Bilia arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön vid koncernens anläggningar. En bra arbetsmiljö förbättrar förutsättningen för att medarbetarna ska må bra och vara motiverade. I verkstäderna handlar det om att skapa miljöer som är ljusa, luftiga, rena och fria från buller. Ett viktigt inslag för att skapa en god arbetsmiljö är att samtliga anställda har lika rättigheter. Bilia arbetar efter en jämställdhetspolicy som föreskriver att alla har samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran och utveckling oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, ålder eller sexuell läggning. Bilia strävar efter att få en jämnare könsfördelning i koncernen och att ge lika lön för lika arbete. Viktiga parametrar vid bedömning av arbetsmiljön är bland annat personalomsättningen och sjukfrånvaron. Bilia Personbilar AB, Region Väst, hade under 2005 en personalomsättning på 12 procent (7). Under året rapporterades 5 tillbud (4) och 11 arbetsskador (7). Den totala sjukfrånvaron uppgick till 5 procent (6), varav korttidsfrånvaron svarade för 2 procent (2) och långtidsfrånvaron 3 procent (4). För att kunna följa upp hur medarbetarna trivs på arbetet, kommer Bilia att införa en Personalradar. Under 2005 genomfördes försök i en region. Medarbetarna fick anonymt svara på frågor inom tio områden, bland annat förtroende, respekt, samarbete, påverkan, återkoppling och personlig utveckling. Personalradarn ska, med början under 2006, genomföras kontinuerligt i hela koncernen. Resultatet från mätningarna ska bli underlag för konkreta handlingsplaner med förbättringsåtgärder som efter genomförande också följs upp. Lokalt bonussystem Bilias medarbetare deltar i ett bonussystem som är lokalt förankrat. Bonusen baseras dels på det enskilda bolagets eller den enskilda regionens rörelseresultat, dels på uppmätt förbättring i kundtillfredsställelsen. För 2005 kunde varje heltidsanställd medarbetare få som mest kronor (9 500) i bonus, varav kronor (4 500) avsåg kundtillfredsställelse. Fördelning av anställda per funktion, % Försäljning, 16 Verkstad, 57 Reservdelar, 16 Administration, 11 Utbildningsfördelning, % Grundskola/ gymnasium, 85 Högskoleutbildning, 4 Eftergymnasial utb, 11 Fördelning av anställda per land, % Sverige, 68 Norge, 16 Danmark, 16 Åldersstruktur, antal anställda, % < 29 år, år, år, 21 > 61 år, 7 Anställningstid, % Nyckeltal Medelantalet anställda Omsättning per medelantalet anställda, Tkr Förädlingsvärde per medelantalet anställda, Tkr Resultat före skatter per medelantalet anställda, Tkr Medelålder avser Nya Bilia och är ej omräknat enligt IFRS. 0 9 år, år, år, år, 13 >40 år, 4 17

20 Kvalitet i alla delar av verksamheten Effektiva processer med verksamhetsanpassat IT-stöd och omsorg om miljön är viktiga uttryck för Bilias strävan att utvecklas till branschens bästa servicebolag. De är också bevis på en medveten satsning på att hela tiden sträva efter högre kvalitet. Bilia arbetar systematiskt med kvalitet i ett brett perspektiv. Vi mäter, förbättrar och följer kontinuerligtupp våra processer. Särskilt fokus läggs på kundomsorg och kundtillfredsställelse. Kvalitet ger nöjda kunder och nöjda kunder kommer tillbaka till Bilia. Kundomsorg och kundtillfredsställelse Kundtillfredsställelsen undersöks regelbundet genom Radar, den svenska Volvohandelns gemensamma verktyg för att mäta och följa upp hur nöjda kunderna är med bilarna och servicen av Volvo och Renault. I Norge och Danmark genomförs undersökningar i den europeiska motsvarigheten, Customer for Life. Efter varje nybilsleverans och efter en stor andel av servicebesöken ges kunderna möjlighet att svara på frågor om hur de upplevde kontakten med Bilia. Svaren ges på en femgradig skala där fyra innebär mycket bra och fem utmärkt. Svarsfrekvensen är hög och mätningarna är därför ett tillförlitligt underlag för det kontinuerliga förbättringsarbete som bedrivs inom Bilia. Nybilsradarn visar kundtillfredsställelse hos dem som köpt ny bil. Totalt svarar cirka Volvoägare och Renaultägare varje år. Verkstadsradarn visar hur nöjda kunderna är med Bilias verkstäder. På varje verkstad genomförs minst 600 intervjuer varje år. Radarmätningarna rapporteras varje dag i ett early warning system men det är månadsstatistiken som ger mest relevant information om eventuella förändringar. Desenaste åren har trenden varit att kunderna är allt nöjdare med bemötande och kvalitet på Bilias verkstäder och bilanläggningar, en trend som förstärktes ytterligare under Se även diagram på sidan 7. Auktoriserade bilverkstäder Bilia arbetar med särskilda kvalitetssystem i de olika länderna. De svenska verkstäderna arbetar efter Grönt Ljus kontrollerad bilverkstad (KBV). Grönt Ljus innebär att verkstaden uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd som kontrollerad bilverkstad. Det innebär bland annat att följa Verkstadens reparationsvillkor som utarbetats av Motorbranschens Riksförbund (MRF) och att vara godkänd av Konsumentverket. Genom ett system med oannonserade stickprovskontroller kontrolleras den tekniska kvaliteten och att utlovade priser hålls. Bilias svenska anläggningar är ackrediterade för återbesiktningsarbeten från Svensk Bilprovning. Ackrediteringen innebär att Bilia får åtgärda anmärkningar, återbesiktiga bilen och därefter rapportera till Vägverket att bilen uppfyller kraven. Plåt- och lackverkstäderna arbetar efter Kvalitet Plåt och Lack 2000, som är en kvalitetskontroll som handhas av MRF och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Bilias svenska bilverksamhet är även auktoriserad för reparationer av plastdetaljer av Bilplastteknik, som är ett samarbete mellan MRF och försäkringsbolagen. Denorska och danska verksamheterna följer liknande system i respektive land. I Norge förbereds för en ISO-certifiering under IT en integrerad del av Bilias utveckling Effektiva IT-stöd är en nödvändig och integrerad del av Bilias verksamhet och vid utvecklingen av nya tjänster. Bilia ligger långt framme när det gäller att utnyttja IT-baserade lösningar. Basen i Bilias system för försäljning och service är det Volvogemensamma TACDIS (Truck And Car Dealer Information System), som hanterar Volvo och Renault och som Bilia använder i Sverige och Norge. Systemet hjälper säljare och kund att specificera modell, färg, utrustning, fi nansiering, försäkring etc. I verkstaden hanterar systemet reparation, reservdelsbeställning, leverans och fakturering. Under 2005 integrerades det av Bilia utvecklade bokningssystemet BookMaker med TACDIS. BookMaker förbättrar bokning, planering, kontroll och uppföljning av verkstadsfunktionen. Bilias övriga verksamheter har egna verksamhetssystem. Bilia har för avsikt att på sikt införa ett gemensamt verksamhetssystem för hela koncernen. Utvärderingen av olika alternativ har påbörjats. Bilia ABs IT-avdelning sysselsätter drygt 20 personer med inriktning på webbapplikationer, Business Control och teknikutveckling. Tillgången till IT-kompetens innebär att utvecklingen av nya lösningar kan ske snabbare och i naturligt samarbete med de rörelsedrivande verksamheterna. Under 2005omfattade arbetet bland annat ökad säkerhet i form av ytterligare förbättrad backup samt scanning av Internettrafiken och e- postsystemet. IT-avdelningen har därutöver bland annat konsoliderat driftmiljön i den danska verksamheten till en gemensam datormiljö efter förvärvet av A/S Scaniadam, byggt en ITmiljö för Kia-verk sam heten i norra Stockholm, utvecklat ett nätauktionssystem för Netbil i Skandinavien AB 18 Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Kvalitet

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007 VERKSAMHETSPRESENTATION 20 INNEHÅLL 1 2 4 6 8 10 16 17 23 Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION

VERKSAMHETSPRESENTATION VERKSAMHETSPRESENTATION 08 INNEHÅLL 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Marknad med miljöbilar i fokus 8 Bilia rustar inför framtiden 10 Marknadens drivkrafter 12

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Verksamhetspresentation 2010

Verksamhetspresentation 2010 Verksamhetspresentation 21 innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Hela Vägen 1 Kunderna 12 Marknad & Miljö Året i korthet Finansiellt

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91, Göteborg Telefon 031-709 55 00 Fax 031-709 55 50 www.bilia.se

BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91, Göteborg Telefon 031-709 55 00 Fax 031-709 55 50 www.bilia.se BILIA ÅRSREDOVISNING 07 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Förslag till vinstdisposition 6 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer