Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4"

Transkript

1 Kallelse Sektionsmöte /15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av röstlängden d. Val av mötesordförande e. Val av mötessekreterare f. Mötets behöriga utlysande g. Adjungeringar h. Godkännande av dagordningen i. Godkännande av föregående mötesprotokoll j. Beslutsuppföljning 2. Meddelanden a. Inspektor b. Kårledningen c. Styret d. HArm e. SnH f. SAMO g. DKV h. DSC i. H6 j. HACK k. HD l. NollK m. photo n. Rustet o. PubF p. LP 3. H-sektionens pedagogiska pris

2 Kallelse Sektionsmöte /15 4. Rapporter a. Rapport från styrelsen b. Rapport från valberedningen 5. Enkla frågor 6. Interpellationer 7. Propositioner a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för 2015/2016 b. Fastställande av preliminär budget för 2015/2016 c. Fastställande av slutgitlig arvoderingsplan för 2015/2016 d. Arbetsgrupp ang. sektionens valberedning 8. Motioner 9. Avsägelse 10. Presentation av kandidater a. HArm b. SnH 11. Val a. Val av sektionsstyrelse för verksamhetsåret 2015/2016 b. Val av lekmannaevisorer för verksamhetsåret 2015/ Övriga frågor 13. Nästa sektionsmöte 14. Mötets avslutande

3 Kallelse Sektionsmöte /15 Rapport: Verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 Verksamhetspunkter 1) Internverksamhet A. Strukturera sektionens organisation. Ett arbete för att skapa en vision för sektionen har inlets. I år har diskussioner i styret hållts och en diskussion under överlämning till nya styrelsen kommer hållas. Frågan har även tagits upp på sektionsmötet men har varit svårt att få respons. Arbetet behöver fortsättas nästa år och ligger som en verksamhetspunkt. Reglemente, stadga och olika policys har läst igenom och kommentarer för eventuella förändringar har gjorts vilket vi rekommenderar styret 15/16 att revidera. B. Utöka kännedomen om styret och dess verksamhet för sektionens medlemmar. Sektionsmöte noll arrangerades under mottagningen för att få upp ögonen för sektionsmöten. Motionsluncher har hållits för att uppmärksamma påverkansmöjligheten. Det har resulterat i fler motioner men tyvärr inte att fler går på möten. C. Arbeta för en ökad kännedom om SAMOs funktion på sektionen. Från och med sektionsmöte 1 har SAMO fått en egen informationspunkt på sektionsmöten. SAMO har deltagit i SAMO-utbildning samt Sociala utskottets möten för att lära sig vad en SAMO gör. Det lades fram en proposition om reglementesändring av sektionsstyrelsens uppbyggnad till sektionsmöte 3 vilket resulterade i SAMO som en egen post i styrelsen från och med 15/16. Genom uppdelning av SAMO och Vice ordförande finns tydligare post-specifikationer i vad en SAMO åligger i reglementet. Uppdelningen av posterna hoppas styrelsen kommer resultera i en ökad kännedom och en utveckling av SAMO-rollen på sektionen. En ökad kommunikation till sektionen genom studentrösten, enkäter, sektionens utskott och kommittéer har kännedomen om SAMO ökat. D. Stärka samarbetet med högskolan. Ett samarbete med högskolan har inletts där styret, PA och studencentrum träffas på ett möte en gång varje läsperiod. Detta tycker styret har varit väldigt positivt och kommer uppdatera överlämningsdokument med vad som krävs av H-sektionens ordförande inför dessa möten. E. Utred sektionens valberedning. Under året har diskussioner förts på sektionsmöte, med kommittéer och med gamla sektionsordförande. Proposition ang valberedningens instruktioner kommer läggas till sektionsmöte 4 för att säkerhetsställa att frågan arbetas vidare med. 2) Utbildning A. Arbeta för en ökad svarsfrekvens på kursutvärderingar. Har gjort facebookevenemang för att påminna om att göra kursutvärderingar. Vi har gjort plancher som uppmanar till att göra påverkan genom att kursutvärdera. Vi har uppmanat att

4 Kallelse Sektionsmöte /15 skriva i kursutvärderingarna om det finns något att göra. Vi genomförde även ett pilotprojekt för 3 program i år 1 om hur kursutvärderingsprocessen går till och vad de olika mötena är till för. Tyvärr var uppslutningen inte allt för stor. Det kommer att fortsättas med till nästa år då detta kommer att utvecklas och förbättras. B. Öka kännedomen om SnH hos sektionens medlemmar. Har visat oss mer med pluggkvällar med våfflor. Pluggfikorna med Sjuu har varit välbesökta av oss på H. Har annonserat på facebook, skitviktigt, på anslagstavlan och i lunchrummen. Har uppdaterat på vår Facebooksida om och under evenemang. C. Utveckla samt skapa utskott för varje program. Diskussioner med föregående styre har gjorts angående punkten och vi har kommit fram till att det resultat dessa utskott skulle leda till går att få till genom att SnH-representanten sitter med i programråden. Detta har också diskuterats med programansvariga. 3) Arbetsmarknad A. Vidareutveckla mentorskapsprogrammet. Mentorskapsprogrammet i år har utvecklats mycket. Från att ha varit relativt okänt har kännedomen ökats kraftigt, med fler sökande adepter och fler deltaqgande mentorer. Aktiviteter har blivit fler och nätverklsträffar har inletts, vilka har vart halvbra besökta trots att det är vad som efterfrågats. Undersökningar om vad som önskas mer exakt kan inledas nästa år. Aktiviteterna har innehållit vad som efterfrågats men det kan handla om fel tider eller fel format på träffarna. Som det överlägset största mentorprogrammet på chalmers finns fortfarande mycket att utveckla i form av vad som önskas av de deltagande. B. Utöka kännedommen om HArm och dess verksamhet. Årets Harm fokuserade mycket på att utveckla själva Harmdagen vilket utvärderingen företagen fick göra visar på att de lyckades med. Erkännas ska att event på sektionen blev lidande och därmed även kännedomen om Harm. Denna punkt behöver fortfarande arbetas på. En grund för kommande event finns och ännu fler ideer till event, men få har hunnit genomföras. Däremot har de event som genomförts varit välbesökta och uppskattade med inslag av såväl ibm och Minnesmästaren Idriz. C. Se över hur näringslivet och studenterna kan få en bättre kontakt och hur näringslivet kan tydligare kan kopplas till utbildningarna. Mentorskapsprogrammets struktur gör det möjligt till en avslappnad dialog med näringslivet vilket har gett utdelning i form av många ideer, som nämnt ovan. En enkät om vad studenter vill ha för kontakt med näringslivet har gjorts. Ett peliminärt koncept för hur en brasch-kväll eller case-kväll kan genomföras har tagits fram men inte genomförts. D. Skapa långvariga samarbetspartners i näringslivet. Tyvärr har det inte varit någon framgång i denna pukt. Det finns ett företag som kontaktats som eventuellt är intressera av ett samarbete.

5 Kallelse Sektionsmöte /15 4) Kommittéer A. Främja samaretet mellan och inom kommittéerna. Under året har styret arrangerat 3 st SAK (Sektionsaktivaskalas). Ett inför mottagningen och ett inför vardera aspperiod. SAK:en har varit uppdelade i delvis utbildning och delvis kalas. Det har även hållts i regelbundna kofot där kommitté och föreningsordförnade träffats för att få information och diskutera aktuella ämnen. Det hölls även en kommittée-kick-off i mars där samtliga kommittéer deltog. Att alla kommittéer kunde delta samtidigt gjordes möjligt då vårkommittéernas verksamhetsår ändrades och därmed invalet tidigare lagts. B. Främja en god alkoholkultur på sektionen. Detta är en verksamhetspunkt som alltid är aktuell och alltid bör arbetas med. I år har work-shops angående alkoholuklturen på H-sektionen hållts. Dels inom styret och dels med kommittéeaktiva Mycket goda tankar har kommit fram och ett antal punkter som ansågs vara centrala lyftes och presenterades för de nya kommittéerna på deras utbildningsdag i mars. I år har ingen alkoholpolicy inrättats utan endast riktlinjer som gäller för PR, mottagning och aspning. C. Strukturera, tydliggöra och uppmärksamma kommittéernas instruktioner. Vårkommitternas instruktioner har diskuterats under möten med respektive kommitté under hösten samt uppdaterats utefter detta. Under båda aspningsperioderna har huvuddelarna av kommittéens instruktioner presenterats för asparna. har även under året hållt i intervju med hela den nominerade kommittéen, istället för endast ordförande och kassör, innan inval där kommittéens instruktioner förklarades ytterligare. 5) Information A. Ta fram en kommunikationskanal mellan sektionens utskott, kommittéer, föreningar och styret. Under året har en grupp för de som är PR-ansvariga i sektionens kommittéer, utskott och förening startats. Denna grupp kan ses som ett pilotprojekt men de som varit med har uttrycks sig nöjda och att gruppen fyller ett bra syfte. På PR-gruppsmöten diskuteras hur PR ska göras inför t.ex. aspning men gruppen fungerar även som en ytterligare kommunikationskanal mellan sektionens olika organ, utöver till exempel ordförandernas kontakt. B. Utveckla kommunikationskanaler till sektionens medlemmar. Under året har sektionens befintliga kommunikationskanaler utnyttjats flitigt och med en ökad frekvens från tidigare år. Under hösten hade styrets två arvoderade en blogg, på hemsidan, som de skrev på för att dokumentera vad de gjorde om dagarna. Ytterligare har informationsbladet Skitviktigt återuppstått och funnits att läsa på toaletterna runt om i skolan. En dialog med sjösektionen och vaktmästarna angående anslagstavlorna har inletts och rekommenderas kommande styre att fortsätta med.

6 Kallelse Sektionsmöte /15 Rapport från valberedningen Årets sökning till Styret startade med en infokväll den 3 mars, annonserad via Facebook och affischer på skolan. Styret, HArm och SnH gav information om vad det innebär att sitta i de respektive grupperna och vad de olika posterna gör. Det kom många intresserade studenter, vilket var väldigt roligt att se. Under kvällen fick de sökande möjlighet att skriva upp sig som intresserad av att vara med på den kommande sökningen till Styret. Kvällen avslutades på Brygghuset med god dryck och många skratt. Nästa sökningstillfälle var en matlagningskväll den 31 mars. De sökande delades in i tre grupper för att ordna förrätt, huvudrätt respektive efterrätt. Varje grupp fick dra tre lappar; ett land och två ingredienser. Utifrån en given budget och med inspiration från de dragna lapparna fick varje grupp på egen hand handla ingredienser och tillaga sin rätt. Matlagningen och middagen hölls i FortNox på Johanneberg. Under kvällen var också Styret med och gav ytterligare information om hur en vanlig dag för varje post kan se ut. Detta blev en mycket lyckad kväll med hög närvaro. Det sista arrangemanget ägde rum helgen den april. Valberedningen hade då bokat en klubbstuga i närheten av Lerum, dit de sökande tog sig med buss följt av en promenad. Dagen började med fika i solen samtidigt som Styret berättade kort om deras förslag på nästa års verksamhetspunkter. Detta följdes av case-övningar där de sökande var indelade i tre grupper. Sedan testades deras, och även Styrets, kunskaper i en lite annorlunda tipspromenad. Under tiden tipspromenaden varade tillagade valberedningen kvällens middag. Efter middagen avslutades kvällen med marshmallowsgrillning och bastubad. Detta var en riktigt trevlig och uppskattad helg. Under läsveckorna 3 och 4 höll valberedningen i intervjuer med alla sökande. Under intervjuerna medverkade två eller tre från valberedningen, anpassat utifrån att ingen av de som höll i intervjun skulle ha en allt för nära relation till den sökande. Av samma anledning deltog inte personer från valberedningen i persondiskussioner och beslut där man var jävig. Med hänsyn till Styrets kravspecifikationer kunde valberedningen, efter långa diskussioner, till sist komma överens om hur nästa års Styre borde se ut och nomineringar togs avslutningsvis fram. Valberedningen genom Ida Larsson, ordförande 2014/15

7 Proposition 1. Preliminär verksamhetsplan Bakgrund Varje vår på sektionsmöte 4 klubbar mötet igenom en preliminär verksamhetsplan. Denna tas sedan upp och diskuteras på överlämningen med den nya styrelsen. 15/16 genomför sedan de förändringar som de vill och presenterar en slutgiltig verksamhetsplan, som klubbas igenom på sektionsmöte 1 under hösten. Förslag Styret har upplevt att årets verksamhetsplan har haft för många punkter. Styret har många arbetsuppgifter utöver verksamhetsplanen och för att kunna göra både de dagliga arbetsuppgifterna och verksamhetspunkterna på ett bra sätt anser styrelsen att varje styrelseledamot endast bör ha ett större projekt att arbeta med under året. Det skulle även göra att det finns utrymme att ta tillvara på mindre idéer som kommer upp under året, både från ledamöter och från sektionens medlemmar. Yrkande Med ovan nämnt som grund yrkar styrelsen: Att fastställa den preliminära verksamhetsplanen genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

8 Preliminär verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 Internverksamhet Skapa en vision Fortsätta arbetet med att skapa en vision, ta del av det gamla materialet och spika visionen. Utifrån visionen skapa uppdrag och prioriterade områden för att sedan bygga en verksamhetsplan efter det. Se över sektionens ekonomi Färdigställa den ekonomiska policy som skapats. Utvärdera mallarna som gjorts för kassörerna. Se över sektionens fonder och revidera hur dessa ska skötas i framtiden. Nöjesliv Se över sektionens engagemang Se över hur man skapar engagemang på sektionen och i vilken form. Möjliggöra engagemang utanför kommittéer. Arbetsmarknad Se över sektionens alumniverksamhet Utreda hur sektionen vill använda allumner och skapa ett närverk. Ta fram en strategi för hur H-sektionens alumner kan vara delaktiga i de studerandes studietid. SAMO Vidareutveckla SAMO-posten Utveckla vad SAMO ska göra på sektionen genom att ta del av instruktioner för andra sektioner och kartlägga vad som krävs på just vår sektion. Utbildning Se över examensarbete Se över hur högskolan utvärderar examensarbete. Se över processen för hur högskolan informerar om examensarbete. Se över hur studenter kan ges bättre stöd i processen, av till exempel andra studenter. Kommunikation Synliggöra engagemang och påverkansarbete Jobba för att synliggöra engagemang utanför kommittéer. Utreda den bristande påverkansarbetet och aktivt arbeta för att sektionens medlemmar ska veta hur de går tillväga. Synliggöra äskningsmöjligheter. genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

9 Proposition 2. Preliminär Budget Bakgrund Varje år uppförs en preliminär budget på sektionsmöte 4 och sedan en slutgiltig på sektionsmöte 1 verksamhetsåret därpå. Förslag Den preliminära budgeten bygger till största del på hur resultatet från detta verksamhetsår ser ut att bli. De stora skillnaderna ligger på Lindholmsfestival-posten och även på arvoderingen, där vi inte sett behov av en heltidsarvoderad. En annan stor skillnad är HArm s intäkter och arrangemang som till största del består utav HArm-mässan. Detta har gjorts efter att HArms budget har setts över grundligt under året och tagit fram en realistisk gräns för intäkter och utgifter som vi tror är möjlig att hålla. Under arrangemang ligger även en pott från de kvalitetsmedel som sektionen fick under 14/15. Då ekonomiansvarig har arbetat med att kommittéer till stor del ska klara att gå runt på sin egen budget för att främja nya arrangemang och projekt har budgetposten för bidrag setts över. Eftersom det är svårt att veta hur mycket bidrag kommittéerna behöver söka varje år har inspiration hämtats från andra sektioner och lett till att posten för sektionsnytta och bidrag har slagits ihop till en äskningspott som både kommittéer och medlemmar kan söka ifrån. En annan förändring är att medlen för mottagningsbil är borttagna. Detta då styret mött stor kritik hos bilhandlare att hyra bilen på det sätt som tidigare gjorts. Då bastun försvinner i år ser vi inte lika stor nytta i att hyra en bil till hela mottagningen och rekommenderar kommittéer att använda sunfleet eller hyra en bil för arrangemangsdagen om det behövs och istället söka pengar för transportkostnader om inte deras egen budget täcker det. Yrkande Med ovan nämnt som grund yrkar styrelsen: Att fastställa den preliminära budgeten för verksamhetsåret 15/16 genom Hanna Olsson, Ekonomiansvarig 14/15

10 Preliminär budget för verksamhetsåret 2015/2016 CHALMERS STUDENTKÅR H SEKTIONEN Slutgiltig 13/14 Slutgiltig 14/15 Preliminär 15/16 Ingående balans kr kr kr Intäkter Inkomst Inkomst Inkomst Bidrag skolan kr kr kr HArm kr kr kr Medlemsavgifter kr kr kr Skåpshyra kr Uttag ur fond - kr - kr Övrigt kr kr kr SUMMA Intäkter kr kr kr SUMMA Ing. balans och Intäkter kr kr kr Utgifter Utgift Utgift Utgift Arvoderingar - kr kr kr Arrangemang kr kr kr Bil mottagning kr kr - kr Äskningar kr kr kr Bidrag examensmiddag kr kr kr Bidrag fadderverksamhet kr kr kr Bidrag Lindholmsfestivalen - kr - kr kr Sunfleet kr kr kr Fasta avgifter kr kr kr Resekostnader kr kr kr Inköp material och varor kr kr kr Teambuildning kr kr kr genom Hanna Olsson, Ekonomiansvarig 14/15

11 Representation kr kr kr Sektionsmöte kr kr kr Kläder kr kr kr PR kr kr kr Daglig verksamhet kr kr kr Hemsida kr kr 500 kr Kontorsmtrl kr kr kr Telefon kr kr kr Visma - kr - kr kr Övrigt kr kr kr Mötesomkostnader kr kr kr Bankkostnader kr kr kr Sektionsnytta kr kr - kr Fondavsättning - kr - kr Placeringar kr Summa Utgifter kr kr kr Utgående balans kr kr kr SUMMA utgående balans och utgifter kr kr kr genom Hanna Olsson, Ekonomiansvarig 14/15

12 Proposition 3 - Fastställande av preliminär arvoderingsplan för 2014/2015 Bakgrund H-sektionen har de senaste åren haft möjlighet att ha en tjänst i styrelsen arvoderad och detta anser vi i styrelsen är bra då det ständigt dyker upp många saker som behövs göras utanför något av ledamöternas område. Det är också positivt för att kunna representera styret och vara tillgänglig för sektionens medlemmar. Genom arvoderingen fås större utrymme att vara tillgänglig under dagarna vilket annars blir svårare då ledarmöterna troligtvis behöver prioritera bort studierna. Som arvoderad kan man i större utsträckning finnas till hands för sektionsmedlemmar och kommittéaktiva som har frågor eller vill utnyttja någon av sektionens tjänster. Arvoderingen ser vi i styrelsen därför positivt på och anser att med rätt person är pengarna väl värda att investera i detta. Men det går inte att köpa sig en engagerad person så det gäller för valberedningen att hitta rätt grupp och person för ett sådant uppdrag. Då styrelsen sett över den preliminära budget och verksamhetsplan för år 15/16 anser vi att en halvtidsarvordering är aktuellt för verksamhetsåret 15/16. Förslag s förslag är att göra utrymme för en halvtidarvodering för verksamhetsåret 15/16. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar styrelsen på; Att det ges utrymme för en halvtidsarvodering om totalt 10 månader alternativt en heltidsarvodering om totalt 5 månader för verksamhetsåret 15/16 Att en heltidsarvodering fastställs till 31 % av prisbasbeloppet genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

13 Proposition 4. Arbetsgrupp ang sektionens valberedning Bakgrund I verksamhetsplanen för styret 14/15 finns en punkt angående att utreda sektionens valberedning. Detta är något som påbörjades under hösten men avbröts när styrets proposition som togs upp på sektionsmöte 1 röstades ner. Därför har verksamhetspunkten inte prioriterats under året. Stödet för en utredning i frågar upplevs dock som stort och för att inte släppa frågan väljer styret att lägga denna proposition. Förslag En arbetsgrupp tillsätts som jobbar nära både styrets vice ordförande och kommittéernas ordföranden för att revidera instruktioner för sektionens valberedning. Yrkande Med ovan nämnt som grund yrkar styrelsen: Att tillsätta en arbetsgrupp på 5 personer som utreder frågan om sektionens valberedning Att arbetsgruppen rapporterar under sektionsmöte 2 och lägger fram instruktioner sektionsmöte 3 genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

14 Nomineringar till H-Styret 2015/16 Ordförande - Claudia Ardelean Claudia är en disciplinerad och organiserad tjej. Hon har lätt att prata med folk och ser till att saker blir genomförda. Hon har under sökningen till Styret visat prov på goda ledaregenskaper. Valberedningen vill med detta sagt nominera Claudia Ardelean till sektionsordförande för verksamhetsåret 2015/2016. Vice Ordförande - Staffan Enegren Med sitt lugn från Dalarna, sin eftertänksamhet och sin erfarenhet från tidigare kommittéengagemang har Staffan de bästa förutsättningarna för att möta vice ordförandens framtida utmaningar. Han har vid flertalet tillfällen visat sig vara en värdefull gruppmedlem. Valberedningen vill därför nominera Staffan Enegren till Vice Ordförande i nästa års sektionsstyrelse. Ekonomiansvarig - Alina Nilander Alina är en ordningsam och planerad tjej som inte lämnar något åt slumpen. Hon har nära till skratt och vi är övertygande om att hon kommer bidra med mycket energi och glädje till gruppen. Hon har även ett stort intresse för ekonomi. Valberedningen vill med det sagt nominera Alina Nilander till Ekonomiansvarig i nästa års sektionsstyrelse. Arbetsmarknadsansvarig - Jakob Jansson Med sin karaktäristiska mustasch, tidigare ledarerfarenheter från gymnasiet och sitt enorma driv är vi säkra på att Jakob kan axla både HArm och posten som arbetsmarknadsansvarig galant. Jakob är en lugn och välplanerad person som kommer representera sektionen mot näringslivet väl. Valberedningen vill därför nominera Jakob Jansson som Arbetsmarknadsansvarig i nästa års sektionsstyrelse. SAMO - Tove Hallenberg Tove är en ödmjuk, omtänksam och en ansvarstagande tjej och vi är övertygande om att hon kommer forma rollen som SAMO till något nyttigt och bra för sektionen. Hennes omtänksamma personlighet kommer vara till stor nytta vid kontakt med studenter. Valberedningen vill med detta sagt nominera Tove Hallenberg till SAMO i nästa års sektionsstyrelse. genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

15 Utbildningsansvarig - Julia Klasson Med ambitioner och visioner för att utveckla SnH och H-sektionens olika program vet vi att Julia kommer vara en stor tillgång i Styret. Med sitt stora hjärta och goda humör kommer hon sprida glädje till Styret och H-sektionen. Valberedningen vill därför nominera Julia Klasson till Utbildningsansvarig i nästa års sektionsstyrelse. Informationsansvarig - Hanna Guldbrand Hanna är en lättsam tjej med koll på läget. Hon har ett öga för vad som behöver göras så inget kommer undgå henne, vilket är en skitviktig egenskap. Vi är säkra på att Hanna kommer informera sektionens medlemmar väl. Valberedningen vill därför nominera Hanna Guldbrand till Informationsansvarig i nästa års sektionsstyrelse. Valberedningen genom Ida Larsson, ordförande 2014/15 genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

16 genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15 Proposition

Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 Styrelsen 15/16 Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Torsdagen den 25 februari 17:15 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två

Läs mer

Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 1

Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 1 Kallelse Sektionsmöte 1 2015-09-28 Styrelsen 15/16 Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 1 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 1 oktober 12:15 Del 2 Torsdagen den 1 oktober 17:15 Preliminär föredragningslista

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 3

Protokoll från Sektionsmöte 3 Protokoll sektionsmöte 3 2016-02-25 Styrelsen 15/16 Protokoll från Sektionsmöte 3 Tid: Torsdagen den 25 februari klockan 17.15 Plats: Omega, Lindholmen. Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a.

Läs mer

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20 Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår Sidan 1 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 ALLMÄNT KAPITEL 2 MEDLEMMAR KAPITEL 3 INSPEKTOR KAPITEL 4 ORGANISATION OCH ANSVAR KAPITEL

Läs mer

Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 2

Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 2 Kallelse Sektionsmöte 2 Styrelsen 15/16 Slutgiltig kallelse Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Torsdagen den 10 december 17:15 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 11 december 12:10 Del 2 Torsdagen den 11 december 17:15 1. Preliminärer a. Mötets öppnande Veronika Aspvall förklarar mötet öppet klockan

Läs mer

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Höstmöte 2014 Tid: klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare vid votering. 4. Upprättande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Beslutsmöte #04

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Beslutsmöte #04 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2016-10-13 Beslutsmöte #04 Maskinteknologsektionens beslutsmöte 2016-10-13 Plats: Konferensrummet M-Husets källare. Tid: Torsdagen 13 oktober kl. 12:02 Närvarande: Alice

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Pubföreningen! Lindholmens+Pubförening! Föreningsmöte! 2015012016! !!!!

Pubföreningen! Lindholmens+Pubförening! Föreningsmöte! 2015012016! !!!! Lindholmens+Pubförening Föreningsmöte 2015012016 Lindholmens pubförening - Föreningsmöte 1. Preliminärer a. Mötets öppnande i. Karl Lindell öppnar mötet. b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll Sektionsmöte 2 2015-12-10 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Torsdag den 10 december 17:15 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande Claudia Ardelean öppnar

Läs mer

Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15

Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15 Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15 Chalmers tekniska högskola Antagen: 2014 10 09 Sida 1 av 4 Innehåll 1 Förord 2 2 Operativt arbete 2 3 Fokusområden 2 3.1 Jämlikhet....................................

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 1 29 September 2016 Sidan 2 Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdag den 29 September i sal E632 kl. 18:30 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande,

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Protokoll SAKS Årsmöte 2016

Protokoll SAKS Årsmöte 2016 Datum: 2016-03-22 Kl: 17.15 Plats: C2 i C-huset Närvarande: 1. Mötet öppnas Jakob Krantz öppnar mötet 17.15 2. Val av mötesordförande Jakob Krantz nominerades och valdes 3. Val av mötessekreterare Protokoll

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll sektionsmöte Geosektionen

Protokoll sektionsmöte Geosektionen Protokoll sektionsmöte Geosektionen Plats: Sal A117,. Tid: 10 mars 2016 kl. 18:30 Närvarande: 29 medlemmar. 2 icke medlemmar, se Bilaga 1. 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande Oscar Forsberg förklarade mötet

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Policy för Informationsspridning

Policy för Informationsspridning Policy för Informationsspridning Kommunikationskanaler All information från sektionen skall finnas att tillgå på tre ställen: Hemsidan www.i-chalmers.se Facebooksidan Industriell Ekonomi Onsdagsmailet

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer