Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4"

Transkript

1 Kallelse Sektionsmöte /15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av röstlängden d. Val av mötesordförande e. Val av mötessekreterare f. Mötets behöriga utlysande g. Adjungeringar h. Godkännande av dagordningen i. Godkännande av föregående mötesprotokoll j. Beslutsuppföljning 2. Meddelanden a. Inspektor b. Kårledningen c. Styret d. HArm e. SnH f. SAMO g. DKV h. DSC i. H6 j. HACK k. HD l. NollK m. photo n. Rustet o. PubF p. LP 3. H-sektionens pedagogiska pris

2 Kallelse Sektionsmöte /15 4. Rapporter a. Rapport från styrelsen b. Rapport från valberedningen 5. Enkla frågor 6. Interpellationer 7. Propositioner a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för 2015/2016 b. Fastställande av preliminär budget för 2015/2016 c. Fastställande av slutgitlig arvoderingsplan för 2015/2016 d. Arbetsgrupp ang. sektionens valberedning 8. Motioner 9. Avsägelse 10. Presentation av kandidater a. HArm b. SnH 11. Val a. Val av sektionsstyrelse för verksamhetsåret 2015/2016 b. Val av lekmannaevisorer för verksamhetsåret 2015/ Övriga frågor 13. Nästa sektionsmöte 14. Mötets avslutande

3 Kallelse Sektionsmöte /15 Rapport: Verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 Verksamhetspunkter 1) Internverksamhet A. Strukturera sektionens organisation. Ett arbete för att skapa en vision för sektionen har inlets. I år har diskussioner i styret hållts och en diskussion under överlämning till nya styrelsen kommer hållas. Frågan har även tagits upp på sektionsmötet men har varit svårt att få respons. Arbetet behöver fortsättas nästa år och ligger som en verksamhetspunkt. Reglemente, stadga och olika policys har läst igenom och kommentarer för eventuella förändringar har gjorts vilket vi rekommenderar styret 15/16 att revidera. B. Utöka kännedomen om styret och dess verksamhet för sektionens medlemmar. Sektionsmöte noll arrangerades under mottagningen för att få upp ögonen för sektionsmöten. Motionsluncher har hållits för att uppmärksamma påverkansmöjligheten. Det har resulterat i fler motioner men tyvärr inte att fler går på möten. C. Arbeta för en ökad kännedom om SAMOs funktion på sektionen. Från och med sektionsmöte 1 har SAMO fått en egen informationspunkt på sektionsmöten. SAMO har deltagit i SAMO-utbildning samt Sociala utskottets möten för att lära sig vad en SAMO gör. Det lades fram en proposition om reglementesändring av sektionsstyrelsens uppbyggnad till sektionsmöte 3 vilket resulterade i SAMO som en egen post i styrelsen från och med 15/16. Genom uppdelning av SAMO och Vice ordförande finns tydligare post-specifikationer i vad en SAMO åligger i reglementet. Uppdelningen av posterna hoppas styrelsen kommer resultera i en ökad kännedom och en utveckling av SAMO-rollen på sektionen. En ökad kommunikation till sektionen genom studentrösten, enkäter, sektionens utskott och kommittéer har kännedomen om SAMO ökat. D. Stärka samarbetet med högskolan. Ett samarbete med högskolan har inletts där styret, PA och studencentrum träffas på ett möte en gång varje läsperiod. Detta tycker styret har varit väldigt positivt och kommer uppdatera överlämningsdokument med vad som krävs av H-sektionens ordförande inför dessa möten. E. Utred sektionens valberedning. Under året har diskussioner förts på sektionsmöte, med kommittéer och med gamla sektionsordförande. Proposition ang valberedningens instruktioner kommer läggas till sektionsmöte 4 för att säkerhetsställa att frågan arbetas vidare med. 2) Utbildning A. Arbeta för en ökad svarsfrekvens på kursutvärderingar. Har gjort facebookevenemang för att påminna om att göra kursutvärderingar. Vi har gjort plancher som uppmanar till att göra påverkan genom att kursutvärdera. Vi har uppmanat att

4 Kallelse Sektionsmöte /15 skriva i kursutvärderingarna om det finns något att göra. Vi genomförde även ett pilotprojekt för 3 program i år 1 om hur kursutvärderingsprocessen går till och vad de olika mötena är till för. Tyvärr var uppslutningen inte allt för stor. Det kommer att fortsättas med till nästa år då detta kommer att utvecklas och förbättras. B. Öka kännedomen om SnH hos sektionens medlemmar. Har visat oss mer med pluggkvällar med våfflor. Pluggfikorna med Sjuu har varit välbesökta av oss på H. Har annonserat på facebook, skitviktigt, på anslagstavlan och i lunchrummen. Har uppdaterat på vår Facebooksida om och under evenemang. C. Utveckla samt skapa utskott för varje program. Diskussioner med föregående styre har gjorts angående punkten och vi har kommit fram till att det resultat dessa utskott skulle leda till går att få till genom att SnH-representanten sitter med i programråden. Detta har också diskuterats med programansvariga. 3) Arbetsmarknad A. Vidareutveckla mentorskapsprogrammet. Mentorskapsprogrammet i år har utvecklats mycket. Från att ha varit relativt okänt har kännedomen ökats kraftigt, med fler sökande adepter och fler deltaqgande mentorer. Aktiviteter har blivit fler och nätverklsträffar har inletts, vilka har vart halvbra besökta trots att det är vad som efterfrågats. Undersökningar om vad som önskas mer exakt kan inledas nästa år. Aktiviteterna har innehållit vad som efterfrågats men det kan handla om fel tider eller fel format på träffarna. Som det överlägset största mentorprogrammet på chalmers finns fortfarande mycket att utveckla i form av vad som önskas av de deltagande. B. Utöka kännedommen om HArm och dess verksamhet. Årets Harm fokuserade mycket på att utveckla själva Harmdagen vilket utvärderingen företagen fick göra visar på att de lyckades med. Erkännas ska att event på sektionen blev lidande och därmed även kännedomen om Harm. Denna punkt behöver fortfarande arbetas på. En grund för kommande event finns och ännu fler ideer till event, men få har hunnit genomföras. Däremot har de event som genomförts varit välbesökta och uppskattade med inslag av såväl ibm och Minnesmästaren Idriz. C. Se över hur näringslivet och studenterna kan få en bättre kontakt och hur näringslivet kan tydligare kan kopplas till utbildningarna. Mentorskapsprogrammets struktur gör det möjligt till en avslappnad dialog med näringslivet vilket har gett utdelning i form av många ideer, som nämnt ovan. En enkät om vad studenter vill ha för kontakt med näringslivet har gjorts. Ett peliminärt koncept för hur en brasch-kväll eller case-kväll kan genomföras har tagits fram men inte genomförts. D. Skapa långvariga samarbetspartners i näringslivet. Tyvärr har det inte varit någon framgång i denna pukt. Det finns ett företag som kontaktats som eventuellt är intressera av ett samarbete.

5 Kallelse Sektionsmöte /15 4) Kommittéer A. Främja samaretet mellan och inom kommittéerna. Under året har styret arrangerat 3 st SAK (Sektionsaktivaskalas). Ett inför mottagningen och ett inför vardera aspperiod. SAK:en har varit uppdelade i delvis utbildning och delvis kalas. Det har även hållts i regelbundna kofot där kommitté och föreningsordförnade träffats för att få information och diskutera aktuella ämnen. Det hölls även en kommittée-kick-off i mars där samtliga kommittéer deltog. Att alla kommittéer kunde delta samtidigt gjordes möjligt då vårkommittéernas verksamhetsår ändrades och därmed invalet tidigare lagts. B. Främja en god alkoholkultur på sektionen. Detta är en verksamhetspunkt som alltid är aktuell och alltid bör arbetas med. I år har work-shops angående alkoholuklturen på H-sektionen hållts. Dels inom styret och dels med kommittéeaktiva Mycket goda tankar har kommit fram och ett antal punkter som ansågs vara centrala lyftes och presenterades för de nya kommittéerna på deras utbildningsdag i mars. I år har ingen alkoholpolicy inrättats utan endast riktlinjer som gäller för PR, mottagning och aspning. C. Strukturera, tydliggöra och uppmärksamma kommittéernas instruktioner. Vårkommitternas instruktioner har diskuterats under möten med respektive kommitté under hösten samt uppdaterats utefter detta. Under båda aspningsperioderna har huvuddelarna av kommittéens instruktioner presenterats för asparna. har även under året hållt i intervju med hela den nominerade kommittéen, istället för endast ordförande och kassör, innan inval där kommittéens instruktioner förklarades ytterligare. 5) Information A. Ta fram en kommunikationskanal mellan sektionens utskott, kommittéer, föreningar och styret. Under året har en grupp för de som är PR-ansvariga i sektionens kommittéer, utskott och förening startats. Denna grupp kan ses som ett pilotprojekt men de som varit med har uttrycks sig nöjda och att gruppen fyller ett bra syfte. På PR-gruppsmöten diskuteras hur PR ska göras inför t.ex. aspning men gruppen fungerar även som en ytterligare kommunikationskanal mellan sektionens olika organ, utöver till exempel ordförandernas kontakt. B. Utveckla kommunikationskanaler till sektionens medlemmar. Under året har sektionens befintliga kommunikationskanaler utnyttjats flitigt och med en ökad frekvens från tidigare år. Under hösten hade styrets två arvoderade en blogg, på hemsidan, som de skrev på för att dokumentera vad de gjorde om dagarna. Ytterligare har informationsbladet Skitviktigt återuppstått och funnits att läsa på toaletterna runt om i skolan. En dialog med sjösektionen och vaktmästarna angående anslagstavlorna har inletts och rekommenderas kommande styre att fortsätta med.

6 Kallelse Sektionsmöte /15 Rapport från valberedningen Årets sökning till Styret startade med en infokväll den 3 mars, annonserad via Facebook och affischer på skolan. Styret, HArm och SnH gav information om vad det innebär att sitta i de respektive grupperna och vad de olika posterna gör. Det kom många intresserade studenter, vilket var väldigt roligt att se. Under kvällen fick de sökande möjlighet att skriva upp sig som intresserad av att vara med på den kommande sökningen till Styret. Kvällen avslutades på Brygghuset med god dryck och många skratt. Nästa sökningstillfälle var en matlagningskväll den 31 mars. De sökande delades in i tre grupper för att ordna förrätt, huvudrätt respektive efterrätt. Varje grupp fick dra tre lappar; ett land och två ingredienser. Utifrån en given budget och med inspiration från de dragna lapparna fick varje grupp på egen hand handla ingredienser och tillaga sin rätt. Matlagningen och middagen hölls i FortNox på Johanneberg. Under kvällen var också Styret med och gav ytterligare information om hur en vanlig dag för varje post kan se ut. Detta blev en mycket lyckad kväll med hög närvaro. Det sista arrangemanget ägde rum helgen den april. Valberedningen hade då bokat en klubbstuga i närheten av Lerum, dit de sökande tog sig med buss följt av en promenad. Dagen började med fika i solen samtidigt som Styret berättade kort om deras förslag på nästa års verksamhetspunkter. Detta följdes av case-övningar där de sökande var indelade i tre grupper. Sedan testades deras, och även Styrets, kunskaper i en lite annorlunda tipspromenad. Under tiden tipspromenaden varade tillagade valberedningen kvällens middag. Efter middagen avslutades kvällen med marshmallowsgrillning och bastubad. Detta var en riktigt trevlig och uppskattad helg. Under läsveckorna 3 och 4 höll valberedningen i intervjuer med alla sökande. Under intervjuerna medverkade två eller tre från valberedningen, anpassat utifrån att ingen av de som höll i intervjun skulle ha en allt för nära relation till den sökande. Av samma anledning deltog inte personer från valberedningen i persondiskussioner och beslut där man var jävig. Med hänsyn till Styrets kravspecifikationer kunde valberedningen, efter långa diskussioner, till sist komma överens om hur nästa års Styre borde se ut och nomineringar togs avslutningsvis fram. Valberedningen genom Ida Larsson, ordförande 2014/15

7 Proposition 1. Preliminär verksamhetsplan Bakgrund Varje vår på sektionsmöte 4 klubbar mötet igenom en preliminär verksamhetsplan. Denna tas sedan upp och diskuteras på överlämningen med den nya styrelsen. 15/16 genomför sedan de förändringar som de vill och presenterar en slutgiltig verksamhetsplan, som klubbas igenom på sektionsmöte 1 under hösten. Förslag Styret har upplevt att årets verksamhetsplan har haft för många punkter. Styret har många arbetsuppgifter utöver verksamhetsplanen och för att kunna göra både de dagliga arbetsuppgifterna och verksamhetspunkterna på ett bra sätt anser styrelsen att varje styrelseledamot endast bör ha ett större projekt att arbeta med under året. Det skulle även göra att det finns utrymme att ta tillvara på mindre idéer som kommer upp under året, både från ledamöter och från sektionens medlemmar. Yrkande Med ovan nämnt som grund yrkar styrelsen: Att fastställa den preliminära verksamhetsplanen genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

8 Preliminär verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 Internverksamhet Skapa en vision Fortsätta arbetet med att skapa en vision, ta del av det gamla materialet och spika visionen. Utifrån visionen skapa uppdrag och prioriterade områden för att sedan bygga en verksamhetsplan efter det. Se över sektionens ekonomi Färdigställa den ekonomiska policy som skapats. Utvärdera mallarna som gjorts för kassörerna. Se över sektionens fonder och revidera hur dessa ska skötas i framtiden. Nöjesliv Se över sektionens engagemang Se över hur man skapar engagemang på sektionen och i vilken form. Möjliggöra engagemang utanför kommittéer. Arbetsmarknad Se över sektionens alumniverksamhet Utreda hur sektionen vill använda allumner och skapa ett närverk. Ta fram en strategi för hur H-sektionens alumner kan vara delaktiga i de studerandes studietid. SAMO Vidareutveckla SAMO-posten Utveckla vad SAMO ska göra på sektionen genom att ta del av instruktioner för andra sektioner och kartlägga vad som krävs på just vår sektion. Utbildning Se över examensarbete Se över hur högskolan utvärderar examensarbete. Se över processen för hur högskolan informerar om examensarbete. Se över hur studenter kan ges bättre stöd i processen, av till exempel andra studenter. Kommunikation Synliggöra engagemang och påverkansarbete Jobba för att synliggöra engagemang utanför kommittéer. Utreda den bristande påverkansarbetet och aktivt arbeta för att sektionens medlemmar ska veta hur de går tillväga. Synliggöra äskningsmöjligheter. genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

9 Proposition 2. Preliminär Budget Bakgrund Varje år uppförs en preliminär budget på sektionsmöte 4 och sedan en slutgiltig på sektionsmöte 1 verksamhetsåret därpå. Förslag Den preliminära budgeten bygger till största del på hur resultatet från detta verksamhetsår ser ut att bli. De stora skillnaderna ligger på Lindholmsfestival-posten och även på arvoderingen, där vi inte sett behov av en heltidsarvoderad. En annan stor skillnad är HArm s intäkter och arrangemang som till största del består utav HArm-mässan. Detta har gjorts efter att HArms budget har setts över grundligt under året och tagit fram en realistisk gräns för intäkter och utgifter som vi tror är möjlig att hålla. Under arrangemang ligger även en pott från de kvalitetsmedel som sektionen fick under 14/15. Då ekonomiansvarig har arbetat med att kommittéer till stor del ska klara att gå runt på sin egen budget för att främja nya arrangemang och projekt har budgetposten för bidrag setts över. Eftersom det är svårt att veta hur mycket bidrag kommittéerna behöver söka varje år har inspiration hämtats från andra sektioner och lett till att posten för sektionsnytta och bidrag har slagits ihop till en äskningspott som både kommittéer och medlemmar kan söka ifrån. En annan förändring är att medlen för mottagningsbil är borttagna. Detta då styret mött stor kritik hos bilhandlare att hyra bilen på det sätt som tidigare gjorts. Då bastun försvinner i år ser vi inte lika stor nytta i att hyra en bil till hela mottagningen och rekommenderar kommittéer att använda sunfleet eller hyra en bil för arrangemangsdagen om det behövs och istället söka pengar för transportkostnader om inte deras egen budget täcker det. Yrkande Med ovan nämnt som grund yrkar styrelsen: Att fastställa den preliminära budgeten för verksamhetsåret 15/16 genom Hanna Olsson, Ekonomiansvarig 14/15

10 Preliminär budget för verksamhetsåret 2015/2016 CHALMERS STUDENTKÅR H SEKTIONEN Slutgiltig 13/14 Slutgiltig 14/15 Preliminär 15/16 Ingående balans kr kr kr Intäkter Inkomst Inkomst Inkomst Bidrag skolan kr kr kr HArm kr kr kr Medlemsavgifter kr kr kr Skåpshyra kr Uttag ur fond - kr - kr Övrigt kr kr kr SUMMA Intäkter kr kr kr SUMMA Ing. balans och Intäkter kr kr kr Utgifter Utgift Utgift Utgift Arvoderingar - kr kr kr Arrangemang kr kr kr Bil mottagning kr kr - kr Äskningar kr kr kr Bidrag examensmiddag kr kr kr Bidrag fadderverksamhet kr kr kr Bidrag Lindholmsfestivalen - kr - kr kr Sunfleet kr kr kr Fasta avgifter kr kr kr Resekostnader kr kr kr Inköp material och varor kr kr kr Teambuildning kr kr kr genom Hanna Olsson, Ekonomiansvarig 14/15

11 Representation kr kr kr Sektionsmöte kr kr kr Kläder kr kr kr PR kr kr kr Daglig verksamhet kr kr kr Hemsida kr kr 500 kr Kontorsmtrl kr kr kr Telefon kr kr kr Visma - kr - kr kr Övrigt kr kr kr Mötesomkostnader kr kr kr Bankkostnader kr kr kr Sektionsnytta kr kr - kr Fondavsättning - kr - kr Placeringar kr Summa Utgifter kr kr kr Utgående balans kr kr kr SUMMA utgående balans och utgifter kr kr kr genom Hanna Olsson, Ekonomiansvarig 14/15

12 Proposition 3 - Fastställande av preliminär arvoderingsplan för 2014/2015 Bakgrund H-sektionen har de senaste åren haft möjlighet att ha en tjänst i styrelsen arvoderad och detta anser vi i styrelsen är bra då det ständigt dyker upp många saker som behövs göras utanför något av ledamöternas område. Det är också positivt för att kunna representera styret och vara tillgänglig för sektionens medlemmar. Genom arvoderingen fås större utrymme att vara tillgänglig under dagarna vilket annars blir svårare då ledarmöterna troligtvis behöver prioritera bort studierna. Som arvoderad kan man i större utsträckning finnas till hands för sektionsmedlemmar och kommittéaktiva som har frågor eller vill utnyttja någon av sektionens tjänster. Arvoderingen ser vi i styrelsen därför positivt på och anser att med rätt person är pengarna väl värda att investera i detta. Men det går inte att köpa sig en engagerad person så det gäller för valberedningen att hitta rätt grupp och person för ett sådant uppdrag. Då styrelsen sett över den preliminära budget och verksamhetsplan för år 15/16 anser vi att en halvtidsarvordering är aktuellt för verksamhetsåret 15/16. Förslag s förslag är att göra utrymme för en halvtidarvodering för verksamhetsåret 15/16. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar styrelsen på; Att det ges utrymme för en halvtidsarvodering om totalt 10 månader alternativt en heltidsarvodering om totalt 5 månader för verksamhetsåret 15/16 Att en heltidsarvodering fastställs till 31 % av prisbasbeloppet genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

13 Proposition 4. Arbetsgrupp ang sektionens valberedning Bakgrund I verksamhetsplanen för styret 14/15 finns en punkt angående att utreda sektionens valberedning. Detta är något som påbörjades under hösten men avbröts när styrets proposition som togs upp på sektionsmöte 1 röstades ner. Därför har verksamhetspunkten inte prioriterats under året. Stödet för en utredning i frågar upplevs dock som stort och för att inte släppa frågan väljer styret att lägga denna proposition. Förslag En arbetsgrupp tillsätts som jobbar nära både styrets vice ordförande och kommittéernas ordföranden för att revidera instruktioner för sektionens valberedning. Yrkande Med ovan nämnt som grund yrkar styrelsen: Att tillsätta en arbetsgrupp på 5 personer som utreder frågan om sektionens valberedning Att arbetsgruppen rapporterar under sektionsmöte 2 och lägger fram instruktioner sektionsmöte 3 genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

14 Nomineringar till H-Styret 2015/16 Ordförande - Claudia Ardelean Claudia är en disciplinerad och organiserad tjej. Hon har lätt att prata med folk och ser till att saker blir genomförda. Hon har under sökningen till Styret visat prov på goda ledaregenskaper. Valberedningen vill med detta sagt nominera Claudia Ardelean till sektionsordförande för verksamhetsåret 2015/2016. Vice Ordförande - Staffan Enegren Med sitt lugn från Dalarna, sin eftertänksamhet och sin erfarenhet från tidigare kommittéengagemang har Staffan de bästa förutsättningarna för att möta vice ordförandens framtida utmaningar. Han har vid flertalet tillfällen visat sig vara en värdefull gruppmedlem. Valberedningen vill därför nominera Staffan Enegren till Vice Ordförande i nästa års sektionsstyrelse. Ekonomiansvarig - Alina Nilander Alina är en ordningsam och planerad tjej som inte lämnar något åt slumpen. Hon har nära till skratt och vi är övertygande om att hon kommer bidra med mycket energi och glädje till gruppen. Hon har även ett stort intresse för ekonomi. Valberedningen vill med det sagt nominera Alina Nilander till Ekonomiansvarig i nästa års sektionsstyrelse. Arbetsmarknadsansvarig - Jakob Jansson Med sin karaktäristiska mustasch, tidigare ledarerfarenheter från gymnasiet och sitt enorma driv är vi säkra på att Jakob kan axla både HArm och posten som arbetsmarknadsansvarig galant. Jakob är en lugn och välplanerad person som kommer representera sektionen mot näringslivet väl. Valberedningen vill därför nominera Jakob Jansson som Arbetsmarknadsansvarig i nästa års sektionsstyrelse. SAMO - Tove Hallenberg Tove är en ödmjuk, omtänksam och en ansvarstagande tjej och vi är övertygande om att hon kommer forma rollen som SAMO till något nyttigt och bra för sektionen. Hennes omtänksamma personlighet kommer vara till stor nytta vid kontakt med studenter. Valberedningen vill med detta sagt nominera Tove Hallenberg till SAMO i nästa års sektionsstyrelse. genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

15 Utbildningsansvarig - Julia Klasson Med ambitioner och visioner för att utveckla SnH och H-sektionens olika program vet vi att Julia kommer vara en stor tillgång i Styret. Med sitt stora hjärta och goda humör kommer hon sprida glädje till Styret och H-sektionen. Valberedningen vill därför nominera Julia Klasson till Utbildningsansvarig i nästa års sektionsstyrelse. Informationsansvarig - Hanna Guldbrand Hanna är en lättsam tjej med koll på läget. Hon har ett öga för vad som behöver göras så inget kommer undgå henne, vilket är en skitviktig egenskap. Vi är säkra på att Hanna kommer informera sektionens medlemmar väl. Valberedningen vill därför nominera Hanna Guldbrand till Informationsansvarig i nästa års sektionsstyrelse. Valberedningen genom Ida Larsson, ordförande 2014/15 genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

16 genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15 Proposition

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Policy för Informationsspridning

Policy för Informationsspridning Policy för Informationsspridning Kommunikationskanaler All information från sektionen skall finnas att tillgå på tre ställen: Hemsidan www.i-chalmers.se Facebooksidan Industriell Ekonomi Onsdagsmailet

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för. Reviderad 2014-04-10

Stadgar för. Reviderad 2014-04-10 Stadgar för Reviderad 2014-04-10 Innehåll Kapitel 1 Inledande bestämmelser.....3 1 Namn....3 2 Säte......3 3 Verksamhet......3 Kapitel 2 Medlemmar.......4 1 Medlemskap......4 2 Nollningsavgift.......4

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN KALLANDE A- & AT-STYRET PLATS A-SALEN TID: 12.30 14.00 NÄRVARANDE (29) A1 Caroline Ekberg Elizabeth Johansson Ellen Linder Jakob Hedlund Jonathan Naraine Malin

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 14 november 2013 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Vice ordförande Kassör Ledamot F6 FnollK SNF FOC Bilnisse Vice ordförande FARM Asp SNF TM

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Orolig för att sektionsmedlemmarna inte kommer att vilja gå på sektionsmöten, inte lika intresserade av långsiktiga frågor.

Orolig för att sektionsmedlemmarna inte kommer att vilja gå på sektionsmöten, inte lika intresserade av långsiktiga frågor. Findus: Orolig för att sektionsmedlemmarna inte kommer att vilja gå på sektionsmöten, inte lika intresserade av långsiktiga frågor. Undrar om hela styrelsen står bakom detta. Styrelsen är till största

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/qowt.html 1/10 Senast ändrade 2014-12-10 1. Tolkning och ändringar 1.2. Område Detta reglemente

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer