Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén LiÖ Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro) hanterar gemensamma frågor rörande tågtrafik i det samägda bolaget Mälardalstrafik MÄLAB AB (MÄLAB). Landstinget i Östergötland undertecknade under hösten 2012 en Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige. I avsiktsförklaringen åtar sig parterna att verka för en fortsatt utveckling och genomförandet av trafiken i enlighet med utgångspunkterna i trafikbeskrivningarna från Trafikplan 2017 version maj Av avsiktsförklaringen framgår också att Landstinget i Östergötland ska erbjudas att gå in som delägare i MÄLAB. I sitt beslut ställde sig landstingsfullmäktige principiellt positiv till att bli delägare i Mälab. Utökningen föreslås ske genom en riktad emission av 18 aktier till LiÖ till kvotvärdet SEK per aktie. En sådan emission innebär att antalet aktier i bolaget ökar från 120 till 138 och aktiekapitalet från till Ägarandelen för LiÖ blir då lika stor som för övriga delägare, förutom Stockholms Läns Landsting som äger 48 aktier. Ägarandelen i bolaget har betydelse för beslut vid bolagsstämman samt styr hur kostnaderna för bolagets allmänna förvaltning ska fördelas. Antal aktier Ägarandel nuvarande ägarkrets (från 2013) Ägarandel efter emission till LiÖ SLL (Stockholm) 48 40% ~ 35 % SKTM (Sörmland) 18 15% ~ 13 % LUL (Uppsala) 18 15% ~ 13 % LTV (Västmanland) 18 15% ~ 13 % ÖLL (Örebro) 18 15% ~ 13 % LiÖ (Östergötland) 18 ~ 13 % MÄLAB:s verksamhet finansieras med årliga anslag från ägarna i proportion till ägandet i bolaget. År 2012 uppgick det totala anslaget till 9,4 miljoner kr. Av dessa går tre miljoner kr till MÄLAB del av finansiering av TiM AB vilket framför allt används för marknadsföring av TiM. Resterande medel täcker bolagets kostnader för i huvudsak anställd personal och köp av

2 BESLUTSUNDERLAG 2(3) Ledningsstaben Richard Widén LiÖ utredningsresurser. Budgeten för 2013 är 10,1 miljoner kronor och för ,8 miljoner kronor. Med en ägarandel på ~ 13 % blir Landstinget i Östergötlands andel av driftsbidraget 1,405 miljoner kronor Beroende på när Landstinget i Östergötland tillträder som ägare kommer en andel av verksamhetsbidraget eventuellt också att betalas för För trafikavtalen finns separata finansieringsavtal tecknade med berörda län. I dagläget har MÄLAB trafikavtal på fyra sträckor med en årlig kostnad om ca 130 miljoner kronor, samtliga tecknade med SJ som utövare. Bedömning Goda kommunikationer med Stockholm och mälardalsregionen är av stor betydelse för Östergötland. Detta har tydliggjorts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, där goda kommunikationer med Stockholm ges högsta prioritet efter goda kommunikationer inom länet. Samverkan med Stockholmsregionen är prioriterat på grund av det stora antalet dagligen resande. Vidare är goda kommunikationer en förutsättning för att Östergötland och Stockholmsregionen på sikt ska utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsregion för stora grupper av invånarna i de båda regionerna. För att kunna påverka utvecklingen av östra Sverige och förbättra kopplingarna mot Stockholm och Mälardalen måste Östergötland vara en aktiv part på olika arenor. Bedömningen är att Mälardalstrafik MÄLAB AB är den bästa plattformen för att tillsammans med övriga berörda län påverka utvecklingen av tågtrafiken i östra Sverige. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t Landstinget i Östergötland inträder som delägare i Mälardalstrafik MÄLAB AB enligt villkoren i bifogat förslag till riktad emission a t t köpeskillingen för aktierna på sammanlagt kronor finansieras via landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda behov a t t godkänna att Landstinget i Östergötland inträder som part i aktieägaravtalet a t t eventuellt verksamhetsbidrag för resterande del av 2013 finansieras genom inom trafiknämndens ekonomiska ram a t t from 2014 inarbeta verksamhetsbidraget till MÄLAB på för nuvarande kr i trafiknämndens budget

3

4 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 8 Riktad emission till Landstinget i Östergötland Föredragande: Bilaga: Mårten Levin PM om ägarspridning i MÄLAB Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier i MÄLAB I den avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige, som undertecknats mellan Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro län, anges att Landstinget Östergötland (LiÖ) ska erbjudas gå in som delägare i MÄLAB. En utökning av ägarkretsen kan antingen ske genom att någon eller några av de befintliga ägarna säljer aktier till LiÖ eller genom att bolaget emitterar nya aktier. Vid försäljning av aktier krävs att övriga ägare lämnar sitt samtycke, medan en nyemission enligt den nya bolagsordningen kräver att ägarnas beslutande församlingar ska ses möjlighet att ta ställning innan beslut fattas. Beslut om nyemission fattas därefter av bolagsstämman. Utökningen föreslås göras genom en riktad emission av 18 aktier till LiÖ till kvotvärdet SEK per aktie. En sådan emission innebär att antalet aktier i bolaget ökar från 120 till 138 och aktiekapitalet från till Ägarandelen för LiÖ blir då lika stor som för övriga delägare, förutom SLL som äger 48 aktier. Ägarandelen i bolaget har betydelse för beslut vid bolagsstämman samt styr hur kostnaderna för bolagets allmänna förvaltning ska fördelas. Antal aktier Ägarandel nuvarande ägarkrets (från 2013) Ägarandel efter emission till LiÖ SLL % ~ 35 % SKTM % ~ 13 % LUL % ~ 13 % LTV % ~ 13 % ÖLL % ~ 13 % LiÖ 18 ~ 13 %

5 Styrelsen beslutar att fastställa förslag till nyemission av aktier i enlighet med bilagt förslag att tillsända ägarna förslaget jämte övriga handlingar i ärendet för att ge de beslutande församlingarna möjlighet att ställning till förslaget innan beslut fattas att uppdra åt vd och ordförande att vid lämplig tidpunkt med hänsyn till ovan kalla till extra bolagsstämma för beslut om nyemission

6 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med kronor genom nyemission av 18 aktier enligt följande villkor: 1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Östergötlands läns landsting. 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ägarspridning i bolaget. 3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den [datum]. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 4. De nya aktierna emitteras till en kurs av kronor per aktie. 5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar aktiernas kvotvärde. 6. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den [datum] genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken. 8. De nya aktierna skall omfattas av hembudsförbehåll enligt bolagets bolagsordning. 9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER I MÄLAB.DOCX

7 UTKAST PM Till: Mårten Levin, MÄLAB Från: Robert Asplund Datum: 24 augusti 2012 Ang: Ägarspridning MÄLAB 1. BAKGRUND I denna PM beskrivs tillvägagångssättet och beslutsordningen vid den planerade utvidgningen av MÄLAB:s aktieägarkrets varigenom Landstinget Östergötland ( LÖ ) ska beredas möjlighet att inträda som ägare i MÄLAB. Promemorian behandlar inte några eventuella skatte- eller redovisningsmässiga frågor som kan aktualiseras i anledning av ägarförändringen. 2. AKTUELLA REGLER OCH STYRDOKUMENT 2.1 ABL Enlig aktiebolagslagen ( ABL ) ska beslut om nyemission av aktier fattas av bolagsstämman. I vissa fall kan beslut om emission fattas av bolagets styrelse men denna möjlighet bedöms inte vara lämplig i förevarande fall. Styrelsen ska emellertid fatta beslut om förslag till emission och samt upprätta förslag till föreskrivna emissionshandlingar. Eftersom fråga blir om en emission, där endast en part som inte sedan tidigare är aktieägare i bolaget har teckningsrätt, blir det fråga om en s.k. riktad emission. För att kunna fatta besluta om en sådan emission krävs enligt ABL att beslutet företräds av aktieägare som företräder minst 2/3 av rösterna. 2.2 Bolagsordningen I den nya bolagsordningen för MÄLAB (som i dagsläget inte är registrerad hos Bolagsverket) föreskrivs i 11 att de beslutande församlingarna hos respektive ägare ska beredas tillfälle att ta ställning till beslut som är av principiell betydelse eller annars är av större vikt för bolaget. Ett beslut om en riktad nyemission får anses vara ett sådant beslut som enligt bolagsordningen ska underställas respektive ägares fullmäktige. 2.3 Aktieägaravtalet I det nya aktieägaravtalet för MÄLAB föreskrivs i punkt 4 att ett beslut om förändringar av aktiekapitalet och utgivning av nya aktier i MÄLAB ska fattas av Advokatfirman Lindahl KB Box 143, Örebro. Vasastrand 11, tel , fax , PM OM ÄGARSPRIDNING I MÄLAB (2).DOCX

8 bolagsstämman. Vidare anges i avtalet att sådant beslut för sin giltighet kräver enighet mellan samtliga ägare. Av intresse i aktieägaravtalet är vidare punkt 8 som reglerar tillvägagångssättet när en ny ägare ska anslutas till aktieägaravtalet. 3. BESLUTSORDNING I det följande redogörs i kronologisk ordning för de beslut och åtgärder som behöver vidtas för att genomföra emissionen. 3.1 Styrelsens förslag till emissionsbeslut Styrelsen i MÄLAB ska ta fram ett förslag till beslut om nyemission som ska innehålla de emissionshandlingar som aktiebolagslagen föreskriver (11 kap. 4-8 ABL). Om emissionsbeslutet tas på extra bolagsstämman ska styrelsen lämna en redogörelse över väsentliga händelser som inträffat efter att den senaste årsredovisningen avgavs. Denna redogörelse ska granskas av MÄLAB:s revisor. Emissionsdokumentationen har en standardiserad utformning och är av juridisk-teknisk karaktär. Förslag till emissionsdokumentation upprättas lämpligast när villkoren för emissionen har bestämts, men måste självfallet finnas framme när styrelsen beslutar om förslaget. 3.2 Yttrande från revisor Ett yttrande från MÄLAB:s revisor ska inhämtas avseende den redogörelse som ska avges av styrelsen. 3.3 Beslut av fullmäktigeförsamlingarna Med hänsyn till 11 i bolagsordningen, samt även till allmänna kommunalrättsliga principer om kompetensfördelning, ska förslaget till emissionsbeslut underställas de beslutande församlingarna hos respektive befintlig ägare. Den beslutande församlingen i LÖ behöver inte godkänna förslaget till nyemission. Däremot är det lämpligt att den beslutande församlingen i LÖ i detta skede av beslutsprocessen, eller så snart som möjligt efter det att MÄLAB:s styrelse fattat beslut om förslaget till nyemission, fattar ett beslut om att förvärva aktierna i LÖ på de villkor som framgår av emissionsförslaget samt att inträda som part i aktieägaravtalet. Förslagsvis nominerar den beslutande församlingen i LÖ i samband med beslutet om att förvärva aktierna de styrelseledamöter som LÖ ska ha rätt att nominera i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet. 3.4 Anslutning till aktieägaravtalet LÖ bör innan aktieteckning sker formellt ansluta sig till aktieägaravtalet. Detta sker enklast genom ett ensidigt dokument ställt till samtliga befintliga aktieägare där LÖ förklarar att LÖ i enlighet med punkt 8 i aktieägaravtalet tillträder avtalet som part. PM OM ÄGARSPRIDNING I MÄLAB (2).DOCX 2

9 3.5 Beslut om emissionen på bolagsstämma Vid bolagsstämma i MÄLAB fattas beslut om att genomföra den av styrelsen föreslagna emissionen. Kallelse till bolagsstämman sker i sedvanlig ordning. Förslagsvis fattas på samma bolagsstämma även beslut om att utse de styrelseledamöter som LÖ nominerat. 3.6 Aktieteckning och tilldelning m.m Efter bolagsstämmans beslut om emissionen, eller i samband med densamma, tecknar LÖ aktierna och inbetalar emissionslikviden. Styrelsen fattar därefter beslut om att tilldela LÖ de aktier LÖ tecknat sig för och för därefter in LÖ som aktieägare i aktieboken. 3.7 Registrering av emissionen Emissionen ska registreras hos Bolagsverket inom sex månader från bolagsstämmans beslut. 4. VÄRDERINGSFRÅGOR Enligt aktiebolagslagen får emissionskursen inte vara lägre än aktiernas kvotvärde. I övrigt förfogar aktieägarna över frågan om emissionskursen och så länge samtliga aktieägare är överens om emissionskursen kan ägarna fritt fastställa densamma. I värderingsfrågan ligger i vissa fall även skatte- och redovisningsmässiga frågeställningar och jag rekommenderar därför att ni stämmer av dessa med MÄLAB:s revisor eller annan skatterådgivare. 5. ÖVRIGT Frågan om hur många aktier som ska emitteras till LÖ, och om nya aktier även ska emitteras till övriga aktieägare, påverkar i princip inte beslutsordningen ovan. Om emissionen genomförs på ett sätt som förutsätter att även annan än LÖ tecknar aktier i bolaget tillkommer beslut om aktieteckning i den beslutande församlingen hos de parter som ska teckna nya aktier. Ett alternativ till nyemission är att genom överlåtelser mellan parterna (och LÖ) omfördela ägandet av befintliga aktier. Genom en sådan transaktion tillförs inte bolaget något nytt kapital, men om ett sådant kapitaltillskott är önskvärt kan det åstadkommas genom ett aktieägartillskott. / RA PM OM ÄGARSPRIDNING I MÄLAB (2).DOCX 3

10 BOLAGSORDNING FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB, Antagen på bolagsstämma [datum] 1 Bolagets firma är Mälardalstrafik MÄLAB AB. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma får äga rum på följande orter; Stockholm, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågtrafik, särskilt i Mälarregionen. Bolagets ändamål är att bidra till ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter, innefattande även fullgörande av i behörig ordning lämnad befogenhet att upphandla och ingå avtal om allmän trafik samt upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för ägarnas beslut och kommunala kompetens. 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier ska vara lägst 120 aktier och högst 400 aktier. 6 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 7 Styrelsen ska bestå av två till tolv ledamöter jämte lika många suppleanter för dessa. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter allmänna val. Årsstämman utser ordförande i styrelsen. 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant ska vara auktoriserade. Valet sker på årsstämman. 9 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av eventuella arvoden åt styrelsen och revisorn 9. I förekommande fall val av styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisor

11 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet för honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 11 Bolaget ska bereda de beslutande församlingarna hos respektive ägare möjlighet att ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 12 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 13 Har aktie genom köp, byte eller gåva övergått till en ny ägare, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska härvid styrkas. Vad nu sagts ska icke gälla aktie som förvärvats av bolag, som ägs av aktieägare ensam. När aktien sålunda hembjudits till inlösen, ska styrelsen ofördröjligen underrätta bolagets aktieägare med känd postadress, på sätt som om meddelanden till aktieägare är föreskrivet, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens kvotvärde vid tidpunkten för förvärvet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Under hembudstiden ska förvärvaren ha rätt att utöva rösträtt för de hembjudna aktierna. Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från framställan av lösningsanspråk hos bolagets styrelse. En sådan tvist ska avgöras av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Därest ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 14 Träder bolaget i likvidation tillfaller behållna tillgångar aktieägarna i förhållande till aktieinnehavet. 15 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av de beslutande församlingarna hos respektive ägare.

12 Utkast /LINDAHL Mellan undertecknade parter som är ägare i Mälardalstrafik MÄLAB AB, har denna dag ingåtts följande AKTIEÄGARAVTAL 1. VERKSAMHETEN Mälardalstrafik MÄLAB AB ( Bolaget ) skall företräda Bolagets ägare, vilka är regionala kollektivtrafikmyndigheter, i frågor som rör drift och utveckling av den regionala kollektivtrafiken och då särskilt trafiken på järnvägsnätet i Mälarregionen och därtill angränsande län. Det åligger härvid Bolaget att verka för införande och upprätthållande av snabba och bekväma förbindelser mellan orter i länen, att genom information och marknadsföring stödja utvecklingen av den regionala kollektivtrafiken, att behandla frågor om tågplaner, tidtabeller m m för den regionala tågtrafiken, att verka för utveckling av pris- och försäljningssystem, samt att som förhandlingspart företräda Bolagets ägare i frågor av gemensamt intresse för två eller flera av ägarna, eller eljest om en ägare påkallar Bolagets medverkan. Bolaget äger rätt att i organiserad form samverka med trafikföretag vad gäller beslut om tågplaner, tidtabeller, information om marknadsföring samt andra frågor rörande driften av den regionala kollektivtrafiken. 2. UPPGIFTER ENLIGT KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN Bolagets ägare ( Parterna ) är överens om att Parterna i enlighet med 3 kap. 2 lagen (2010:1065) om kollektivtrafik skall ha möjlighet att till Bolaget överlämna befogenheten att upphandla och ingå avtal om allmän trafik. Vidare skall Parterna äga uppdra åt Bolaget att genomföra upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för Parternas beslut och kommunala kompetens. 3. EKONOMISK ANSVARSFÖRDELNING Kostnader för Bolagets allmänna förvaltning skall bestridas av Parterna i förhållande till deras aktieinnehav om inte annat överenskommes i särskilt ordning. Det förutsätts att Parterna utan särskild ersättning i skälig omfattning personellt medverkar i Bolagets arbete. Kostnader för träffade trafikavtal skall fördelas mellan berörda Parter i enlighet med särskild träffad överenskommelse som skall ingås innan Bolaget ingår trafikavtalet. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX

13 4. AKTIER M M Aktiekapitalet utgör tills vidare kr och är fördelat på 120 aktier vilka innehas av Stockholms läns landsting med 40 % och av övriga Parter med 15 % vardera. Beslut om förändring av aktiekapitalet och utgivning av nya aktier i Bolaget skall fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver för sin giltighet enighet mellan Parterna. Höjs aktiekapitalet efter ingående av föreliggande avtal skall Parterna teckna och inbetala aktiekapitalet motsvarande tidigare aktieinnehav i Bolaget. Part får inte utan samtycke av övriga Parter överlåta sina aktier i Bolaget till annan, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier i Bolaget. Om Part upphör att vara regional kollektivtrafikmyndighet skall Parten ifråga, på begäran av övriga Parter, vara skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget till den som övertar nämnda myndighetsfunktion eller, om sistnämnda inte önskar förvärva aktierna, till övriga Parter i proportion till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget. 5. STYRELSEN Parterna skall representeras av vardera två styrelseledamöter och två suppleanter. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter allmänna val. Årsstämman utser ordförande i styrelsen. 6. BOLAGSORDNING Bolagsordningen för Bolaget framgår av bilaga A. I förhållandet mellan Parterna skall bestämmelserna i detta avtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen i de fall det förekommer motstridiga uppgifter. 7. AVTALSTID M M Detta avtal gäller från och med den [datum] tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år. Uppsägning skall alltid ske för upphörande till kalenderårsskifte. Som förutsättning för avtalets giltighet gäller att beslutande församling hos respektive Part godkänner detsamma. Ändringar av avtalet kan ske med samtliga Parters godkännande. 8. ÄGARFÖRÄNDRING Ytterligare aktieägare kan ansluta sig till detta avtal genom att underteckna detsamma eller genom att i en särskild handling ställd till övriga Parter förklara att aktieägaren ansluter sig till avtalet. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 2

14 9. TIDIGARE AVTAL Detta avtal ersätter det aktieägaravtal som 1995 träffades gällande Bolaget. 10. TVIST Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i fem originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.. den [datum] För Stockholms läns landsting För Upplands läns landsting. Namnförtydligande:. Namnförtydligande:. För Örebro läns landsting För Västmanlands läns landsting. Namnförtydligande:. Namnförtydligande:. För Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Namnförtydligande:. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 3

15 Mälardalstrafik MÄLAB AB Org.nr

16 Mälardalstrafik MALAB AB Org nr Årsredovisning Räkenskapsåret Sid 1 (11) Årsredovisning 2012 för Mälardalstrafik MÄLAB AB Styrelsen och verkställande direktören för Mälardalstrafik MÄLAB Aktiebolag avger härmed redovisning for räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 2012 Verksamheten Syftet med bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att handlägga frågor av gemensamt intresse för trafikhuvudmännen vad gäller regionaltågstrafiken. MÄLAB har sedan 1995 samarbetsavtal med SJ om utveckling av den regionala kollektivtrafiken i Stockholm - Mälarregionen. Viktiga samarbetsfrågor är samordnade tidtabeller, samordnade biljetter, marknadsföring och kvalitetsfrågor. Samarbetet sker i huvudsak inom ramen för det av parterna gemensamt ägda bolaget Trafik i Mälardalen AB (TiM). Under året avslutades en upphandling av ramavtal om samverkan och trafik. Syftet med upphandlingen är att möjliggöra samverkan liknande TiM med flera kommersiella tågtrafikföretag, samtidigt som MÄLAB också ges möjlighet att inom ramen för samverkans avtalen avropa trafiktjänster. Utöver samverkansavtalet har MÄLAB även fyra trafikavtal med SJ som reglerar trafikutbudet på vissa sträckor. År 2012 var första året med nya trafikavtal på Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. På Nyköpingsbanan innebar avtalet utökad trafik. På Sörmlandspilen lades trafiken om för att bättre passa resenärernas behov. De totala kostnaderna för trafikavtaien uppgick till ca 130 miljoner kr år Liksom tidigare finansieras trafikavtalen via avtal med berörda ägare. Vid tidtabellsskiftet i december 2012 ersattes UVEN på sträckan Sala - Uppsala av trafik med Upptåget. Samtidigt utökades trafiken på de övriga delarna av UVEN till thnmestrafik Sala - Linköping. Mälarbanan fick i december en ny tidtabell med delvis kortare restider. Förändringen innebar samtidigt längre bytestid i Västerås mot Bergslagspendeln och i Arboga mot Svealandsbanan. Arbetet fortsätter för att finna lösningar där bytestiderna kan kortas. Resandet i regionaltågstrafiken i Mälardalen har generellt ökat med ca 4 procent under 2012 jämfört med Punktligheten har i snitt för alla linjer stabiliserats mellan ca procent mätt för tåg i rätt tid inkl 5 min försening till slutstation, vilket är något bättre än året innan. December innebar dock en försämring ner till knappt 80 procent till följd av vinterväder. Tre av de fordon som SJ nyttjar för trafiken på UVEN var under året ute till försäljning av Affärsverket Statens Järnvägar (ASJ). För att säkerställa tillgång till fordonen för MÄLAB:s trafik har Landstinget Västmanland fattat beslut om att anskaffa fordonen. SJ har även påbörjat ett renoveringsprogram för fordonstyp X12 samt för ett 50-tal personvagnar.

17 Mälardalstrafik MÄLAB AB Org nr Årsredovisning Räkenskapsåret Sid 2 (11) Under året har MÄLAB bistått ägarna i att förbereda en flytt av ägandet i MÄLAB från de tidigare länstrafikbolagen till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vilka utgörs av landstingen samt Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Beslut om ägarskifte fattades under hösten och ägarskifte skedde formellt vid årsskiftet 2012/ samband med ägarskiftet uppdaterades också aktieägaravtal och bolagsordning. MÄLAB bistod under året de blivande regionala kollektivtrafikmyndigheterna med underlag för de trafikförsörjningsprogram som fastställdes under Inför kommande beslut om regionaltågstrafiken efter perioden för nuvarande TiM-avtal har MÄLAB :s ägare samt Landstinget Östergötland tecknat en avsiktsförklaring om ny regionaltågstrafik baserad på de underlag i form av Trafikplan 2017 som MÄLAB tidigare tagit fram. Som en följd av avsiktsförklaringen har olika genomförandeinriktade utredningar genomförts eller påbörjats avseende fordonsanskaffning, depå- och underhållstrategi samt tillgång till spårkapacitet. En formaliserad modell för samverkan med ägarna på tjänstemannanivå har också etablerats genom den så kallade ägargruppen MÄLAB har under året fortsatt samarbetet med Mälardalsrådet/EBS i syfte att integrera den framtida infrastruktur- och trafikplaneringen i regionen. Den 9 maj och den 20 november arrangerades två temadagar om trafik och infrastrukturutveckling. Under året gjordes också en ny länsgemensam resanderäkning av resandet från 40 järnvägsstationer. Under hösten 2012 utökades bolagets bemanning med en infonnatör/administratör och bolaget hade under 2012 tre egna anställda utöver vd. Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen.

18 Mälardalstrafik MÄLAB AB Org ni Årsredovisning Räkenskapsåret Sid 3 (11) Miljöpåverkan Bolaget bedriver ingen miljöpåverkande verksamhet. Ägarförhållande Ägare är Stockholms läns landsting, Länstrafiken Sörmland AB, Västmanlands Lokaltrafik AB, Upplands Lokaltrafik AB och Länstrafiken Örebro AB. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår, att till förfogande stående vinstmedel kronor disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

19 Mälardalstrafik MÄLAB AB Årsredovisning Sid 4 (11) Orgnr Räkenskapsåret Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter _ Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

20 Mälardalstrafik MÄLAB AB Årsredovisning Sid 5 (11) Orgnr Räkenskapsåret Balansräkning Belopp i kr No[ TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ( (

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Styrelsesammanträde den 7 mars 2012

Styrelsesammanträde den 7 mars 2012 2012-02-28 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 7 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 7 mars 2010 Tid:

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27 Peder Björn 2014-08-27 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Anskaffning av fordon för regional tågtrafik LiÖ 2014-790 137 I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland,

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer