Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén LiÖ Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro) hanterar gemensamma frågor rörande tågtrafik i det samägda bolaget Mälardalstrafik MÄLAB AB (MÄLAB). Landstinget i Östergötland undertecknade under hösten 2012 en Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige. I avsiktsförklaringen åtar sig parterna att verka för en fortsatt utveckling och genomförandet av trafiken i enlighet med utgångspunkterna i trafikbeskrivningarna från Trafikplan 2017 version maj Av avsiktsförklaringen framgår också att Landstinget i Östergötland ska erbjudas att gå in som delägare i MÄLAB. I sitt beslut ställde sig landstingsfullmäktige principiellt positiv till att bli delägare i Mälab. Utökningen föreslås ske genom en riktad emission av 18 aktier till LiÖ till kvotvärdet SEK per aktie. En sådan emission innebär att antalet aktier i bolaget ökar från 120 till 138 och aktiekapitalet från till Ägarandelen för LiÖ blir då lika stor som för övriga delägare, förutom Stockholms Läns Landsting som äger 48 aktier. Ägarandelen i bolaget har betydelse för beslut vid bolagsstämman samt styr hur kostnaderna för bolagets allmänna förvaltning ska fördelas. Antal aktier Ägarandel nuvarande ägarkrets (från 2013) Ägarandel efter emission till LiÖ SLL (Stockholm) 48 40% ~ 35 % SKTM (Sörmland) 18 15% ~ 13 % LUL (Uppsala) 18 15% ~ 13 % LTV (Västmanland) 18 15% ~ 13 % ÖLL (Örebro) 18 15% ~ 13 % LiÖ (Östergötland) 18 ~ 13 % MÄLAB:s verksamhet finansieras med årliga anslag från ägarna i proportion till ägandet i bolaget. År 2012 uppgick det totala anslaget till 9,4 miljoner kr. Av dessa går tre miljoner kr till MÄLAB del av finansiering av TiM AB vilket framför allt används för marknadsföring av TiM. Resterande medel täcker bolagets kostnader för i huvudsak anställd personal och köp av

2 BESLUTSUNDERLAG 2(3) Ledningsstaben Richard Widén LiÖ utredningsresurser. Budgeten för 2013 är 10,1 miljoner kronor och för ,8 miljoner kronor. Med en ägarandel på ~ 13 % blir Landstinget i Östergötlands andel av driftsbidraget 1,405 miljoner kronor Beroende på när Landstinget i Östergötland tillträder som ägare kommer en andel av verksamhetsbidraget eventuellt också att betalas för För trafikavtalen finns separata finansieringsavtal tecknade med berörda län. I dagläget har MÄLAB trafikavtal på fyra sträckor med en årlig kostnad om ca 130 miljoner kronor, samtliga tecknade med SJ som utövare. Bedömning Goda kommunikationer med Stockholm och mälardalsregionen är av stor betydelse för Östergötland. Detta har tydliggjorts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, där goda kommunikationer med Stockholm ges högsta prioritet efter goda kommunikationer inom länet. Samverkan med Stockholmsregionen är prioriterat på grund av det stora antalet dagligen resande. Vidare är goda kommunikationer en förutsättning för att Östergötland och Stockholmsregionen på sikt ska utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsregion för stora grupper av invånarna i de båda regionerna. För att kunna påverka utvecklingen av östra Sverige och förbättra kopplingarna mot Stockholm och Mälardalen måste Östergötland vara en aktiv part på olika arenor. Bedömningen är att Mälardalstrafik MÄLAB AB är den bästa plattformen för att tillsammans med övriga berörda län påverka utvecklingen av tågtrafiken i östra Sverige. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t Landstinget i Östergötland inträder som delägare i Mälardalstrafik MÄLAB AB enligt villkoren i bifogat förslag till riktad emission a t t köpeskillingen för aktierna på sammanlagt kronor finansieras via landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda behov a t t godkänna att Landstinget i Östergötland inträder som part i aktieägaravtalet a t t eventuellt verksamhetsbidrag för resterande del av 2013 finansieras genom inom trafiknämndens ekonomiska ram a t t from 2014 inarbeta verksamhetsbidraget till MÄLAB på för nuvarande kr i trafiknämndens budget

3

4 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 8 Riktad emission till Landstinget i Östergötland Föredragande: Bilaga: Mårten Levin PM om ägarspridning i MÄLAB Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier i MÄLAB I den avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige, som undertecknats mellan Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro län, anges att Landstinget Östergötland (LiÖ) ska erbjudas gå in som delägare i MÄLAB. En utökning av ägarkretsen kan antingen ske genom att någon eller några av de befintliga ägarna säljer aktier till LiÖ eller genom att bolaget emitterar nya aktier. Vid försäljning av aktier krävs att övriga ägare lämnar sitt samtycke, medan en nyemission enligt den nya bolagsordningen kräver att ägarnas beslutande församlingar ska ses möjlighet att ta ställning innan beslut fattas. Beslut om nyemission fattas därefter av bolagsstämman. Utökningen föreslås göras genom en riktad emission av 18 aktier till LiÖ till kvotvärdet SEK per aktie. En sådan emission innebär att antalet aktier i bolaget ökar från 120 till 138 och aktiekapitalet från till Ägarandelen för LiÖ blir då lika stor som för övriga delägare, förutom SLL som äger 48 aktier. Ägarandelen i bolaget har betydelse för beslut vid bolagsstämman samt styr hur kostnaderna för bolagets allmänna förvaltning ska fördelas. Antal aktier Ägarandel nuvarande ägarkrets (från 2013) Ägarandel efter emission till LiÖ SLL % ~ 35 % SKTM % ~ 13 % LUL % ~ 13 % LTV % ~ 13 % ÖLL % ~ 13 % LiÖ 18 ~ 13 %

5 Styrelsen beslutar att fastställa förslag till nyemission av aktier i enlighet med bilagt förslag att tillsända ägarna förslaget jämte övriga handlingar i ärendet för att ge de beslutande församlingarna möjlighet att ställning till förslaget innan beslut fattas att uppdra åt vd och ordförande att vid lämplig tidpunkt med hänsyn till ovan kalla till extra bolagsstämma för beslut om nyemission

6 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med kronor genom nyemission av 18 aktier enligt följande villkor: 1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Östergötlands läns landsting. 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ägarspridning i bolaget. 3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den [datum]. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 4. De nya aktierna emitteras till en kurs av kronor per aktie. 5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar aktiernas kvotvärde. 6. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den [datum] genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken. 8. De nya aktierna skall omfattas av hembudsförbehåll enligt bolagets bolagsordning. 9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER I MÄLAB.DOCX

7 UTKAST PM Till: Mårten Levin, MÄLAB Från: Robert Asplund Datum: 24 augusti 2012 Ang: Ägarspridning MÄLAB 1. BAKGRUND I denna PM beskrivs tillvägagångssättet och beslutsordningen vid den planerade utvidgningen av MÄLAB:s aktieägarkrets varigenom Landstinget Östergötland ( LÖ ) ska beredas möjlighet att inträda som ägare i MÄLAB. Promemorian behandlar inte några eventuella skatte- eller redovisningsmässiga frågor som kan aktualiseras i anledning av ägarförändringen. 2. AKTUELLA REGLER OCH STYRDOKUMENT 2.1 ABL Enlig aktiebolagslagen ( ABL ) ska beslut om nyemission av aktier fattas av bolagsstämman. I vissa fall kan beslut om emission fattas av bolagets styrelse men denna möjlighet bedöms inte vara lämplig i förevarande fall. Styrelsen ska emellertid fatta beslut om förslag till emission och samt upprätta förslag till föreskrivna emissionshandlingar. Eftersom fråga blir om en emission, där endast en part som inte sedan tidigare är aktieägare i bolaget har teckningsrätt, blir det fråga om en s.k. riktad emission. För att kunna fatta besluta om en sådan emission krävs enligt ABL att beslutet företräds av aktieägare som företräder minst 2/3 av rösterna. 2.2 Bolagsordningen I den nya bolagsordningen för MÄLAB (som i dagsläget inte är registrerad hos Bolagsverket) föreskrivs i 11 att de beslutande församlingarna hos respektive ägare ska beredas tillfälle att ta ställning till beslut som är av principiell betydelse eller annars är av större vikt för bolaget. Ett beslut om en riktad nyemission får anses vara ett sådant beslut som enligt bolagsordningen ska underställas respektive ägares fullmäktige. 2.3 Aktieägaravtalet I det nya aktieägaravtalet för MÄLAB föreskrivs i punkt 4 att ett beslut om förändringar av aktiekapitalet och utgivning av nya aktier i MÄLAB ska fattas av Advokatfirman Lindahl KB Box 143, Örebro. Vasastrand 11, tel , fax , PM OM ÄGARSPRIDNING I MÄLAB (2).DOCX

8 bolagsstämman. Vidare anges i avtalet att sådant beslut för sin giltighet kräver enighet mellan samtliga ägare. Av intresse i aktieägaravtalet är vidare punkt 8 som reglerar tillvägagångssättet när en ny ägare ska anslutas till aktieägaravtalet. 3. BESLUTSORDNING I det följande redogörs i kronologisk ordning för de beslut och åtgärder som behöver vidtas för att genomföra emissionen. 3.1 Styrelsens förslag till emissionsbeslut Styrelsen i MÄLAB ska ta fram ett förslag till beslut om nyemission som ska innehålla de emissionshandlingar som aktiebolagslagen föreskriver (11 kap. 4-8 ABL). Om emissionsbeslutet tas på extra bolagsstämman ska styrelsen lämna en redogörelse över väsentliga händelser som inträffat efter att den senaste årsredovisningen avgavs. Denna redogörelse ska granskas av MÄLAB:s revisor. Emissionsdokumentationen har en standardiserad utformning och är av juridisk-teknisk karaktär. Förslag till emissionsdokumentation upprättas lämpligast när villkoren för emissionen har bestämts, men måste självfallet finnas framme när styrelsen beslutar om förslaget. 3.2 Yttrande från revisor Ett yttrande från MÄLAB:s revisor ska inhämtas avseende den redogörelse som ska avges av styrelsen. 3.3 Beslut av fullmäktigeförsamlingarna Med hänsyn till 11 i bolagsordningen, samt även till allmänna kommunalrättsliga principer om kompetensfördelning, ska förslaget till emissionsbeslut underställas de beslutande församlingarna hos respektive befintlig ägare. Den beslutande församlingen i LÖ behöver inte godkänna förslaget till nyemission. Däremot är det lämpligt att den beslutande församlingen i LÖ i detta skede av beslutsprocessen, eller så snart som möjligt efter det att MÄLAB:s styrelse fattat beslut om förslaget till nyemission, fattar ett beslut om att förvärva aktierna i LÖ på de villkor som framgår av emissionsförslaget samt att inträda som part i aktieägaravtalet. Förslagsvis nominerar den beslutande församlingen i LÖ i samband med beslutet om att förvärva aktierna de styrelseledamöter som LÖ ska ha rätt att nominera i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet. 3.4 Anslutning till aktieägaravtalet LÖ bör innan aktieteckning sker formellt ansluta sig till aktieägaravtalet. Detta sker enklast genom ett ensidigt dokument ställt till samtliga befintliga aktieägare där LÖ förklarar att LÖ i enlighet med punkt 8 i aktieägaravtalet tillträder avtalet som part. PM OM ÄGARSPRIDNING I MÄLAB (2).DOCX 2

9 3.5 Beslut om emissionen på bolagsstämma Vid bolagsstämma i MÄLAB fattas beslut om att genomföra den av styrelsen föreslagna emissionen. Kallelse till bolagsstämman sker i sedvanlig ordning. Förslagsvis fattas på samma bolagsstämma även beslut om att utse de styrelseledamöter som LÖ nominerat. 3.6 Aktieteckning och tilldelning m.m Efter bolagsstämmans beslut om emissionen, eller i samband med densamma, tecknar LÖ aktierna och inbetalar emissionslikviden. Styrelsen fattar därefter beslut om att tilldela LÖ de aktier LÖ tecknat sig för och för därefter in LÖ som aktieägare i aktieboken. 3.7 Registrering av emissionen Emissionen ska registreras hos Bolagsverket inom sex månader från bolagsstämmans beslut. 4. VÄRDERINGSFRÅGOR Enligt aktiebolagslagen får emissionskursen inte vara lägre än aktiernas kvotvärde. I övrigt förfogar aktieägarna över frågan om emissionskursen och så länge samtliga aktieägare är överens om emissionskursen kan ägarna fritt fastställa densamma. I värderingsfrågan ligger i vissa fall även skatte- och redovisningsmässiga frågeställningar och jag rekommenderar därför att ni stämmer av dessa med MÄLAB:s revisor eller annan skatterådgivare. 5. ÖVRIGT Frågan om hur många aktier som ska emitteras till LÖ, och om nya aktier även ska emitteras till övriga aktieägare, påverkar i princip inte beslutsordningen ovan. Om emissionen genomförs på ett sätt som förutsätter att även annan än LÖ tecknar aktier i bolaget tillkommer beslut om aktieteckning i den beslutande församlingen hos de parter som ska teckna nya aktier. Ett alternativ till nyemission är att genom överlåtelser mellan parterna (och LÖ) omfördela ägandet av befintliga aktier. Genom en sådan transaktion tillförs inte bolaget något nytt kapital, men om ett sådant kapitaltillskott är önskvärt kan det åstadkommas genom ett aktieägartillskott. / RA PM OM ÄGARSPRIDNING I MÄLAB (2).DOCX 3

10 BOLAGSORDNING FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB, Antagen på bolagsstämma [datum] 1 Bolagets firma är Mälardalstrafik MÄLAB AB. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma får äga rum på följande orter; Stockholm, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågtrafik, särskilt i Mälarregionen. Bolagets ändamål är att bidra till ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter, innefattande även fullgörande av i behörig ordning lämnad befogenhet att upphandla och ingå avtal om allmän trafik samt upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för ägarnas beslut och kommunala kompetens. 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier ska vara lägst 120 aktier och högst 400 aktier. 6 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 7 Styrelsen ska bestå av två till tolv ledamöter jämte lika många suppleanter för dessa. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter allmänna val. Årsstämman utser ordförande i styrelsen. 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant ska vara auktoriserade. Valet sker på årsstämman. 9 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av eventuella arvoden åt styrelsen och revisorn 9. I förekommande fall val av styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisor

11 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet för honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 11 Bolaget ska bereda de beslutande församlingarna hos respektive ägare möjlighet att ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 12 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 13 Har aktie genom köp, byte eller gåva övergått till en ny ägare, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska härvid styrkas. Vad nu sagts ska icke gälla aktie som förvärvats av bolag, som ägs av aktieägare ensam. När aktien sålunda hembjudits till inlösen, ska styrelsen ofördröjligen underrätta bolagets aktieägare med känd postadress, på sätt som om meddelanden till aktieägare är föreskrivet, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens kvotvärde vid tidpunkten för förvärvet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Under hembudstiden ska förvärvaren ha rätt att utöva rösträtt för de hembjudna aktierna. Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från framställan av lösningsanspråk hos bolagets styrelse. En sådan tvist ska avgöras av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Därest ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 14 Träder bolaget i likvidation tillfaller behållna tillgångar aktieägarna i förhållande till aktieinnehavet. 15 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av de beslutande församlingarna hos respektive ägare.

12 Utkast /LINDAHL Mellan undertecknade parter som är ägare i Mälardalstrafik MÄLAB AB, har denna dag ingåtts följande AKTIEÄGARAVTAL 1. VERKSAMHETEN Mälardalstrafik MÄLAB AB ( Bolaget ) skall företräda Bolagets ägare, vilka är regionala kollektivtrafikmyndigheter, i frågor som rör drift och utveckling av den regionala kollektivtrafiken och då särskilt trafiken på järnvägsnätet i Mälarregionen och därtill angränsande län. Det åligger härvid Bolaget att verka för införande och upprätthållande av snabba och bekväma förbindelser mellan orter i länen, att genom information och marknadsföring stödja utvecklingen av den regionala kollektivtrafiken, att behandla frågor om tågplaner, tidtabeller m m för den regionala tågtrafiken, att verka för utveckling av pris- och försäljningssystem, samt att som förhandlingspart företräda Bolagets ägare i frågor av gemensamt intresse för två eller flera av ägarna, eller eljest om en ägare påkallar Bolagets medverkan. Bolaget äger rätt att i organiserad form samverka med trafikföretag vad gäller beslut om tågplaner, tidtabeller, information om marknadsföring samt andra frågor rörande driften av den regionala kollektivtrafiken. 2. UPPGIFTER ENLIGT KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN Bolagets ägare ( Parterna ) är överens om att Parterna i enlighet med 3 kap. 2 lagen (2010:1065) om kollektivtrafik skall ha möjlighet att till Bolaget överlämna befogenheten att upphandla och ingå avtal om allmän trafik. Vidare skall Parterna äga uppdra åt Bolaget att genomföra upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för Parternas beslut och kommunala kompetens. 3. EKONOMISK ANSVARSFÖRDELNING Kostnader för Bolagets allmänna förvaltning skall bestridas av Parterna i förhållande till deras aktieinnehav om inte annat överenskommes i särskilt ordning. Det förutsätts att Parterna utan särskild ersättning i skälig omfattning personellt medverkar i Bolagets arbete. Kostnader för träffade trafikavtal skall fördelas mellan berörda Parter i enlighet med särskild träffad överenskommelse som skall ingås innan Bolaget ingår trafikavtalet. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX

13 4. AKTIER M M Aktiekapitalet utgör tills vidare kr och är fördelat på 120 aktier vilka innehas av Stockholms läns landsting med 40 % och av övriga Parter med 15 % vardera. Beslut om förändring av aktiekapitalet och utgivning av nya aktier i Bolaget skall fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver för sin giltighet enighet mellan Parterna. Höjs aktiekapitalet efter ingående av föreliggande avtal skall Parterna teckna och inbetala aktiekapitalet motsvarande tidigare aktieinnehav i Bolaget. Part får inte utan samtycke av övriga Parter överlåta sina aktier i Bolaget till annan, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier i Bolaget. Om Part upphör att vara regional kollektivtrafikmyndighet skall Parten ifråga, på begäran av övriga Parter, vara skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget till den som övertar nämnda myndighetsfunktion eller, om sistnämnda inte önskar förvärva aktierna, till övriga Parter i proportion till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget. 5. STYRELSEN Parterna skall representeras av vardera två styrelseledamöter och två suppleanter. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter allmänna val. Årsstämman utser ordförande i styrelsen. 6. BOLAGSORDNING Bolagsordningen för Bolaget framgår av bilaga A. I förhållandet mellan Parterna skall bestämmelserna i detta avtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen i de fall det förekommer motstridiga uppgifter. 7. AVTALSTID M M Detta avtal gäller från och med den [datum] tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år. Uppsägning skall alltid ske för upphörande till kalenderårsskifte. Som förutsättning för avtalets giltighet gäller att beslutande församling hos respektive Part godkänner detsamma. Ändringar av avtalet kan ske med samtliga Parters godkännande. 8. ÄGARFÖRÄNDRING Ytterligare aktieägare kan ansluta sig till detta avtal genom att underteckna detsamma eller genom att i en särskild handling ställd till övriga Parter förklara att aktieägaren ansluter sig till avtalet. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 2

14 9. TIDIGARE AVTAL Detta avtal ersätter det aktieägaravtal som 1995 träffades gällande Bolaget. 10. TVIST Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i fem originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.. den [datum] För Stockholms läns landsting För Upplands läns landsting. Namnförtydligande:. Namnförtydligande:. För Örebro läns landsting För Västmanlands läns landsting. Namnförtydligande:. Namnförtydligande:. För Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Namnförtydligande:. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 3

15 Mälardalstrafik MÄLAB AB Org.nr

16 Mälardalstrafik MALAB AB Org nr Årsredovisning Räkenskapsåret Sid 1 (11) Årsredovisning 2012 för Mälardalstrafik MÄLAB AB Styrelsen och verkställande direktören för Mälardalstrafik MÄLAB Aktiebolag avger härmed redovisning for räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 2012 Verksamheten Syftet med bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att handlägga frågor av gemensamt intresse för trafikhuvudmännen vad gäller regionaltågstrafiken. MÄLAB har sedan 1995 samarbetsavtal med SJ om utveckling av den regionala kollektivtrafiken i Stockholm - Mälarregionen. Viktiga samarbetsfrågor är samordnade tidtabeller, samordnade biljetter, marknadsföring och kvalitetsfrågor. Samarbetet sker i huvudsak inom ramen för det av parterna gemensamt ägda bolaget Trafik i Mälardalen AB (TiM). Under året avslutades en upphandling av ramavtal om samverkan och trafik. Syftet med upphandlingen är att möjliggöra samverkan liknande TiM med flera kommersiella tågtrafikföretag, samtidigt som MÄLAB också ges möjlighet att inom ramen för samverkans avtalen avropa trafiktjänster. Utöver samverkansavtalet har MÄLAB även fyra trafikavtal med SJ som reglerar trafikutbudet på vissa sträckor. År 2012 var första året med nya trafikavtal på Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. På Nyköpingsbanan innebar avtalet utökad trafik. På Sörmlandspilen lades trafiken om för att bättre passa resenärernas behov. De totala kostnaderna för trafikavtaien uppgick till ca 130 miljoner kr år Liksom tidigare finansieras trafikavtalen via avtal med berörda ägare. Vid tidtabellsskiftet i december 2012 ersattes UVEN på sträckan Sala - Uppsala av trafik med Upptåget. Samtidigt utökades trafiken på de övriga delarna av UVEN till thnmestrafik Sala - Linköping. Mälarbanan fick i december en ny tidtabell med delvis kortare restider. Förändringen innebar samtidigt längre bytestid i Västerås mot Bergslagspendeln och i Arboga mot Svealandsbanan. Arbetet fortsätter för att finna lösningar där bytestiderna kan kortas. Resandet i regionaltågstrafiken i Mälardalen har generellt ökat med ca 4 procent under 2012 jämfört med Punktligheten har i snitt för alla linjer stabiliserats mellan ca procent mätt för tåg i rätt tid inkl 5 min försening till slutstation, vilket är något bättre än året innan. December innebar dock en försämring ner till knappt 80 procent till följd av vinterväder. Tre av de fordon som SJ nyttjar för trafiken på UVEN var under året ute till försäljning av Affärsverket Statens Järnvägar (ASJ). För att säkerställa tillgång till fordonen för MÄLAB:s trafik har Landstinget Västmanland fattat beslut om att anskaffa fordonen. SJ har även påbörjat ett renoveringsprogram för fordonstyp X12 samt för ett 50-tal personvagnar.

17 Mälardalstrafik MÄLAB AB Org nr Årsredovisning Räkenskapsåret Sid 2 (11) Under året har MÄLAB bistått ägarna i att förbereda en flytt av ägandet i MÄLAB från de tidigare länstrafikbolagen till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vilka utgörs av landstingen samt Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Beslut om ägarskifte fattades under hösten och ägarskifte skedde formellt vid årsskiftet 2012/ samband med ägarskiftet uppdaterades också aktieägaravtal och bolagsordning. MÄLAB bistod under året de blivande regionala kollektivtrafikmyndigheterna med underlag för de trafikförsörjningsprogram som fastställdes under Inför kommande beslut om regionaltågstrafiken efter perioden för nuvarande TiM-avtal har MÄLAB :s ägare samt Landstinget Östergötland tecknat en avsiktsförklaring om ny regionaltågstrafik baserad på de underlag i form av Trafikplan 2017 som MÄLAB tidigare tagit fram. Som en följd av avsiktsförklaringen har olika genomförandeinriktade utredningar genomförts eller påbörjats avseende fordonsanskaffning, depå- och underhållstrategi samt tillgång till spårkapacitet. En formaliserad modell för samverkan med ägarna på tjänstemannanivå har också etablerats genom den så kallade ägargruppen MÄLAB har under året fortsatt samarbetet med Mälardalsrådet/EBS i syfte att integrera den framtida infrastruktur- och trafikplaneringen i regionen. Den 9 maj och den 20 november arrangerades två temadagar om trafik och infrastrukturutveckling. Under året gjordes också en ny länsgemensam resanderäkning av resandet från 40 järnvägsstationer. Under hösten 2012 utökades bolagets bemanning med en infonnatör/administratör och bolaget hade under 2012 tre egna anställda utöver vd. Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen.

18 Mälardalstrafik MÄLAB AB Org ni Årsredovisning Räkenskapsåret Sid 3 (11) Miljöpåverkan Bolaget bedriver ingen miljöpåverkande verksamhet. Ägarförhållande Ägare är Stockholms läns landsting, Länstrafiken Sörmland AB, Västmanlands Lokaltrafik AB, Upplands Lokaltrafik AB och Länstrafiken Örebro AB. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår, att till förfogande stående vinstmedel kronor disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

19 Mälardalstrafik MÄLAB AB Årsredovisning Sid 4 (11) Orgnr Räkenskapsåret Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter _ Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

20 Mälardalstrafik MÄLAB AB Årsredovisning Sid 5 (11) Orgnr Räkenskapsåret Balansräkning Belopp i kr No[ TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ( (

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Hanna Nyström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms iäns landsting 2013-03- 2 1 LS

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer