Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun."

Transkript

1 Stadskontoret Ekonomiavdelningen 1(1) Datum Handläggare Avdelningschef Per-Mikael Svensson Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober, 188, att inrätta en central inkassofunktion på stadskontorets ekonomiavdelning. I anslutning till detta beslut har stadskontorets ekonomiavdelning gjort en översyn av Landskrona kommuns rutiner för fordringsbevakning och inkassohantering. Denna översyn har utmynnat i ett förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun. Förslaget har i två omgångar remitterats till barn- och ungdomsförvaltningen, äldre- och omsorgsförvaltningen, teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen och vuxenförvaltningen för synpunkter. Förvaltningarnas synpunkter har beaktats i förslaget. Med anledning av ovanstående bör kommunstyrelsen besluta att antaga förslaget till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso för Landskrona kommun att gälla fr.o.m STADSKONTORET Stefan Johansson Per-Mikael Svensson Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 RIKTLINJER/TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FORDRINGSBEVAKNING OCH INKASSO I LANDSKRONA KOMMUN FR.O.M Riktlinjer är i vanlig stil och tillämpningsanvisningar är i kursiv stil INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte 2. Organisation och ansvarsfördelning 3. Kommuninterna mellanhavanden 4. Avtal eller annat underlag för fakturering 5. Kontant betalning 6. Fakturerings- och betalningsalternativ 7. Reklamation av faktura 8. Uppskov och betalningsplan 9. Kravhantering 10. Uppsägning eller avstängning 11. Avräkningsordning vid betalning 12. Efterbevakning 13. Avbrytande av indrivning 14. Preskribering av fordringar 15. Betalning efter att krav har skickats 16. Makulering, nedskrivning och kreditering av fordran 17. Fördelning av kostnader och intäkter 18. Bilagor

3 1. Syfte Processen med att skapa effektiva kredit- och kravrutiner och ett enhetligt och konsekvent agerande gentemot Landskrona kommuns kunder börjar redan vid första kontakten med kunden. Det är väsentligt att det finns en tydlighet i de villkor som skall gälla i relationen med kunden inte bara i fråga om den tjänst eller produkt som avtalet avser utan även de ekonomiska villkoren. Nedanstående Riktlinjer skall utgöra kommungemensamma riktlinjer i kommunens roll och agerande vid fakturering och indrivning av fordringar. Målet för kommunens fakturering och fordringsbevakning är att få betalt i rätt tid. För att nå målet skall kommunen utnyttja sina lagliga befogenheter att begära betalning. Kravet på effektivitet och rationell hantering skall ske med tillbörlig respekt för gäldenären så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet. Det är således viktigt att kravrutiner utformas och tillämpas så att erforderliga individuella hänsynstaganden kan göras. Effektiva kredit- och kravrutiner möjliggör att bundet kapital kan minimeras och att kreditförluster kan undvikas. Riktlinjerna med Tillämpningsanvisningar är avsedda för kommunens nämnder men det är önskvärt att de även används av de kommunala bolagen för att därigenom bidra till att skapa ett enhetligt och konsekvent agerande gentemot Landskrona kommuns kunder.

4 2. Organisation och Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer Tillämpningsanvisningar och Riktlinjer för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun. Stadskontoret ansvarar för utformning och tolkning av Riktlinjer och Tillämpningsanvisningar ansvarar för att Riktlinjerna och Tillämpningsanvisningarna kontinuerligt omprövas bistår med juridisk kompetens upphandling och avtal med extern inkassobyrå vid behov av långtidsbevakning Det är väsentligt att det finns en tydlighet i de villkor som skall gälla i relationen med kunden och att villkoren är lika oberoende av vilken förvaltning kunden kommer i kontakt med. Nedanstående Riktlinjer skall utgöra kommungemensamma riktlinjer i kommunens roll och agerande vid fakturering och indrivning av fordringar. Om någon förvaltning av något skäl anser det finns anledning att göra avsteg från riktlinjerna och tillämpningsanvisningar skall detta i så fall först ske efter frågan har diskuterats med ansvarig personal på stadskontoret. Stadskontorets inkassoenhet, INKA INKA s uppdrag är att ansvara för kommunens kundreskontrahantering innefattar kundreskontran i Å-datas ekonomisystem administrationen av fordringsbevakning och inkasso de krav och inkassoåtgärder som genomförs i egen regi INKA skall på kommunens uppdrag genomföra indrivning av kommunens obetalda kundfakturor i enlighet med god inkassosed enligt inkassolagen (1974:182) och kommunens Riktlinjer och Tillämpningsanvisningar.

5 Respektive nämnd Respektive nämnd har alltid det yttersta ansvaret gentemot sina kunder. Respektive nämnd svarar för kostnader som kan uppstå och förblir obetalda av kunden i samband med indrivning av fordran eller i samband med att indrivning avbryts, samt vid nedskrivning och kreditering av fordran. Respektive nämnd skall ansvara för att Riktlinjerna och Tillämpningsanvisningarna förankras och efterlevs inom sin organisation ansvara för att komplettera Tillämpningsanvisningarna med de instruktioner som krävs för att de fullt ut skall kunna tillämpas lokalt inom respektive förvaltning ansvara för att gjorda reklamationer beaktas och åtgärder vidtas för att undvika liknande fall i framtiden i delegationsordning fastställa vem som är behörig att o godkänna nedskrivning och kreditering av en fordran o godkänna avbrytande av indrivning De nämnder vars kundreskontrahantering ej ingår i Å-data ekonomisystem ansvarar för kundreskontran administrerar kundregister ansvarar för administrationen av fordringsbevakning och utskick av kravbrev utfärdar kundfakturor Det yttersta ansvaret gentemot kunden innefattar, men är inte begränsat till, att upprätta avtal, vid behov infordra säkerhet, avgöra när indrivning skall avbrytas.

6 3. Kommuninterna mellanhavanden Kommunens Riktlinjer gäller, om inget annat är angivet i Riktlinjerna eller Tillämpningsanvisningarna, även kommuninterna mellanhavanden. Vid tvistiga kommuninterna mellanhavanden skall parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om samförstånd ej uppnås, skall parterna utan dröjsmål hänskjuta frågan till stadskontorets juridiska enhet för särskilt förlikningsförfarande. I de fall förlikning ej kan uppnås, skall stadskontoret överlämna ärendet jämte beslutsförslag till kommunstyrelsens presidiedelegation för avgörande. Riktlinjerna med Tillämpningsanvisningar gäller ej enbart kommunens agerande gentemot extern kund utan även kommuninterna mellanhavanden, dock med vissa undantag: Kommunalägda bolag och förvaltningar skall ej kreditprövas. Säkerhet skall ej krävas av annan kommunal enhet. Utfärdande av fakturor på ett sammanlagt värde understigande 500 kr bör undvikas. Annan kommunal enhet skall ej bli föremål för uppsägning eller avstängning. Inkassoåtgärder skall ej genomföras avseende förfallen fordran på annan kommunal enhet. Påminnelseavgift och andra avgifter skall ej debiteras. Tvistiga interna mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs ovan under rubriken Kommuninterna mellanhavanden. Annan kommunal enhet kan ej bli föremål för vad som regleras nedan under rubriken Uppsägning eller avstängning.

7 4. Avtal eller annat underlag för fakturering För att kunna styrka en fordran skall det finnas ett skriftligt avtal, beställning från den som erhåller tjänsten/varan eller beslut om bistånd. I förekommande fall kan avtal hänvisa till kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter. Fordringar grundas ofta på avtal, t.ex. avtal om köp av varor eller tjänster eller hyresavtal. I stor utsträckning grundas dock kommunernas rättsförhållanden mer eller mindre på offentligrättsliga regler, med varierande utrymme för frivillighet och avtalsmoment. Det kan t.ex. gälla avtal om barnomsorgsplats (s.k. vistelseavtal). Vissa typer av fordringar grundas helt och hållet på offentligrättsliga regler, dvs. utan något avtalsmoment. Så är bland annat fallet med vissa kommunaltekniska tjänster, såsom vatten och avlopp, sotning samt avfallshantering, där betalningsskyldighet i stället uppkommer under vissa i lag angivna förutsättningar. (utdrag ur Kommunal kravverksamhet, Svenska Kommunförbundet). Ett avtal/beställning skall bl.a. innehålla: Vad avtalet/beställningen avser och belopp samt leveranstidpunkt. I avtal avseende löpande tjänster, med periodisk fakturering, skall faktureringsfrekvensen anges. Kundens namn, adress och telefonnummer, personnummer (Personsonuppgiftslagen, SFS1998:204) eller för juridiska personer organisationsnummer. Aktuella betalningsvillkor såsom förfallodag, skyldighet att betala dröjsmålsränta vid försenad betalning och information om att lagstadgade avgifter för eventuella kravåtgärder kommer att debiteras. Kundens underskrift. Avtalet/beställningen skall undertecknas av den som erhåller tjänsten/varan eller av firmatecknare om det avser en juridisk person. Kreditbedömning och kundidentifiering Före avtal skrivs och före kreditgivning skall kunden identifieras och kundens förmåga att betala bedömas. Kreditbedömningens omfattning anpassas till kreditrisken, dvs. beloppets storlek, kreditens längd och typ av kund. Undantag Kreditkontroll av privatpersoner (hushåll) undantas i de fall där lagstiftning och allmänna regler styr förvaltningens verksamhet på ett sådant sätt att tillhandahållande av tjänster skall ske trots bristande kreditvärdighet (t.ex. barnomsorg) eller där beslut fastställs av styrelse eller nämnd. Kreditkontroll görs ej vid kommuninterna avtal. Kreditbedömning Undantag från regeln om kreditvärdering kan göras om kreditbeloppets storlek understiger 10 % av basbeloppet. Basbeloppet för år 2005 är kr och 10 % motsvarar därför kr. Löpande tjänster som enligt avtal skall betalas i förskott, t.ex. hyra, skall likställas med normal kreditgivning.underlag för kreditbedömning erhålls från INKA. Om en kund inte bedöms som kreditvärdig kan leverans ske mot säkerhet (se nedan).

8 Kommungemensam engagemangsuppgift Kunder identifieras med organisations- respektive personnummer. Kontroll och uppföljning av befintliga kunders betalningsbeteenden skall ske kontinuerligt. Upprepade sena betalningar eller inkassoåtgärder skall snabbt föranleda omprövning av kreditvärdighet. Identifiering Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar skall uppvisa ett aktuellt registreringsbevis vid avtalstecknandet. Av detta framgår även vem som är behörig att teckna avtalet för kundens räkning. Detta gäller ej vid kommuninterna mellanhavanden. Företags eller förenings identitet utgörs av dess organisationsnummer. Detta skall anges i avtalet. Ideell förening skall kunna uppvisa gällande stadgar och protokoll som utvisar vem som är firmatecknare för föreningen. Enskild näringsidkares identitet utgörs av dennes personnummer och skall styrkas genom godtagbar legitimationshandling. Detta gäller även fysisk person. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) skall beaktas. Om skriftlig fullmakt åberopas skall denna uppvisas i original. Kundregister Vid registrering av kunduppgifter skall organisationsnummer respektive personnummer alltid anges. Säkerhet Om det kan säkerställas att kunden inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser skall krav att lämna fullgod säkerhet övervägas. Säkerhet skall motsvara risk avseende beloppets storlek och kredittiden. Det är respektive nämnds ansvar att kräva säkerhet då detta erfordras. Säkerheten skall lämnas till och förvaras av respektive nämnd. För att säkerhet i form av borgen och bankgaranti skall krävas bör krediten ej understiga 30 % av basbeloppet. Basbeloppet för år 2005 är kr och 30 % motsvarar därför ca kr. Säkerheter som kan övervägas är t.ex.: förskottsbetalning borgen bankgaranti Konsument bör endast i undantagsfall krävas på säkerhet. Vid förskottsbetalning skall hela beloppet vara antingen kontant betalt till kommunen eller insatt på kommunens bankgiro innan tjänst eller leverans påbörjas.

9 Betalningsvillkor Betalningsvillkor, såsom betalningstidpunkt, dröjsmålsränta och avgifter, skall avtalas och tydligt framgå i dokumentationen, dvs. civilrättsliga överenskommelser och i de fall åtagandet styrs av förordningar och allmänna bestämmelser i de dokument som beskriver parternas åtaganden, mellan kommunen och dess kunder. Lagstadgade ersättningar för inkassokostnader skall tas ut. Betalningsfrist skall vara kortast möjlig och högst 30 dagar räknat från fakturadatum. Vid försenad betalning skall alltid dröjsmålsränta utgå i enlighet med räntelagen. Är betalningsvillkoren inte reglerade i avtal/överenskommelse bör vid fakturering av privatpersoner förfallodatum infalla i samband med månadsskifte, dock högst 30 dagar räknat från fakturadatum. Betalningstid Förfallodag är den dag betalningen skall vara kommunen tillhanda, dvs. den dag beloppet skall vara bokfört av banken på kommunens bankkonto. Innebörden av förfallodag skall förtydligas i avtalstext och annan dokumentation för att undvika missförstånd. Förfallodag skall i möjligaste mån skrivas ut i klartext. Exempelvis bör betalningsvillkoret 30 dagar netto kompletteras med formuleringen Betalning skall vara kommunen tillhanda senast åååå-mm-dd. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen i enlighet med gällande räntelag (1975:635), f n gällande referensränta plus 8 procentenheter (Räntelagen 6 ). Se även under rubriken Kravhantering nedan). Räntelagen är dispositiv, vilket innebär att annan ränta kan avtalas. Detta skall enbart ske i undantagsfall. Gentemot kommunens kunder gäller räntan enligt räntelagen. Avgifter Inkassokravavgifter Lagstadgad ersättning för inkassoavgifter skall tas ut Övriga avgifter Övriga avgifter skall undvikas.

10 5. Kontant betalning I den mån det är möjligt och bedöms lämpligt bör kunder för erhållen prestation erlägga betalning kontant (över disk). Hantering av kontanter medför en säkerhetsmässig risk inte minst ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv. Denna risk skall beaktas vid upprättande av de administrativa rutinerna. Exempel där betalning bör ske kontant omedelbart före eller efter erhållen prestation, varvid kvitto, biljett, kupong e. dyl. lämnas som bevis på erlagd betalning, är framför allt i samband med entré till olika evenemang. Hantering av sedlar och mynt innebär alltid en risk för rån, stöld, förskingring och andra brott. Riskerna skall minimeras genom för verksamheten väl anpassade rutiner. Kunder bör där så är lämpligt erbjudas möjligheten att betala med bankkort eller liknande. De verksamheter som hanterar stora kontantkassor eller där det av andra orsaker kan vara nödvändigt, skall för att minimera riskerna i kontantflödet använda sig av de företag som specialiserat på värdehantering (uppräkningstjänster, värdetransporter m.m.).

11 6. Fakturerings- och betalningsalternativ Landskrona kommun skall ha en positiv inställning till att erbjuda sina kunder alternativa metoder för fakturering och betalning. Landskrona kommun upphandlar och tecknar ramavtal om flödesrelaterade banktjänster. Ett antal tjänster har utvecklats under senare år, såsom e-faktura, autogiro och internetbetalning. De tjänster som kan effektivisera kommunens administration i relation till kunden och som är ekonomiskt försvarbara bör utnyttjas. Kommunintern fakturering bör ske via elektronisk fakturering. Fakturering Fakturans innehåll och utformning har stor inverkan på möjligheterna att få snabbt betalt från kunden. Fakturering skall ske så snart som möjligt och i god tid före den avtalade förfallodagen. Utformning Fakturans innehåll har stor inverkan på möjligheterna att få snabbt betalt från kunden. Faktura är endast en bekräftelse på att leverans eller tjänst utförts enligt överenskommelse och är inte i sig något avtal. Den bör emellertid innehålla en upprepning av de betalningsvillkor som avtalats. En faktura skall alltid innehålla följande information: Räkningsnummer och kundnummer Kundens namn och adress. Nämnd och avdelning/verksamhet som avsändare. Kommunens organisationsnummer. Kontaktpersoner vid förfrågningar om räkningens innehåll respektive betalningsvillkor. Leveransdag/period och fakturadatum. Leveransdag/period avser den dag som varan/tjänsten levererats/utförts eller den period som varorna/tjänsten avser. Tjänstens/varans art och volym. Fakturan skall i klartext och entydigt beskriva den tjänst eller produkt som levererats och i förekommande fall antal, pris per enhet samt tidpunkt. Hänvisning till beställning, avtal, kontrakt eller beslut om bistånd.. Moms (i förekommande fall). Belopp att betala. Både belopp exklusive moms samt i förekommande fall inklusive moms skall tydligt framgå av fakturan. Förfallodag i klartext, när betalningen skall vara kommunen tillhanda (se ovan under rubriken Betalningstid ). Betalningssätt. Postgiro- och/eller bankgironummer skall framgå av fakturan. På den betalningsavi som bifogas fakturan skall förfallodagen anges. Vid betalning på annat sätt än med bifogad inbetalningsavi är det viktigt att det tydligt framgår av fakturan att räkningsnummer och OCR-nummer alltid skall uppges. Påföljder vid dröjsmål skall anges dvs. att dröjsmålsränta debiteras vid för sen betalning. I de fall ingen särskild påminnelsefaktura skickas ut skall detta framgå av fakturan. Kommunen är innehavare av F-skattebevis. VAT-nr (handel med EU-land). Den 24 oktober 1998 trädde en ny lag i kraft med syfte att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter, Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU.

12 Faktureringstidpunkt Vid förskotts- eller preliminärfakturering skall fakturan ställas ut en månad före förfallodatum. Vid efterskottsfakturering skall fakturan ställas ut senast på leveransdagen/sista dagen i leveransperioden. Fakturan skall omgående skickas till kunden. Minimibelopp Taxor och avgifter beslutade av kommunfullmäktige skall alltid faktureras oavsett beloppets storlek. Belopp avseende övriga tjänster/varor som är så låga att kostnaden för fakturering bedöms överstiga intäkten bör i normalfallet inte faktureras. Varje nämnd beslutar om vad som är låga belopp i sin verksamhet. Förekommer regelbundet låga belopp bör alternativa betalningssätt övervägas. Vid periodiskt återkommande fakturering bör, för att faktura skall utfärdas vid varje enskilt tillfälle, fakturerat belopp inklusive moms uppgå till lägst 100 kr. Belopp understigande 100 kr ska påföras nästkommande faktura. Vid låga belopp kan även förskottsbetalning vara ett alternativ.

13 7. Reklamation av faktura Reklamationer skall utredas skyndsamt och leda till omedelbar åtgärd. Det sätt på vilket reklamationer hanteras av respektive förvaltning/i samråd med INKA, påverkar direkt relationen med kunden och tidpunkten för när betalning kommer att ske. En väl tillämpad rutin för hantering av reklamationer möjliggör nöjdare kunder, bättre service och produkter samt en snabbare betalning. Handläggning Fordran som reklameras och som är under utredning skall ej bli föremål för krav och inkassoåtgärder. Orsaken till reklamationen, orsaken till att felet uppstått samt den åtgärd som reklamationen föranledde skall registreras hos INKA. Uppgifterna hos INKA skall kontinuerligt vara föremål för genomgång och kunskapen som detta ger, vid behov, leda till administrativa förändringar.

14 8. Uppskov och avbetalningsplan Uppskov med betalning och upprättande av avbetalningsplan handläggs av INKA och kan ske endast i undantagsfall och endast då kommunens möjlighet att erhålla betalning bedöms öka. Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under uppskovsperioden respektive avbetalningstiden. Om fordran inte reglerats inom överenskommen anståndsperiod eller betalning ej följer avtalad avbetalningsplan skall lagenliga åtgärder snarast påbörjas. Om gäldenären tar kontakt med kommunen (förvaltningen) och ber om uppskov eller upprättande av avbetalningsplan innan ärendet överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning, handläggs denna begäran av INKA. Uppskov och ansökan om upprättande av avbetalningsplan som sker efter inkassoförfarande inletts handläggs av INKA. Lagenliga avgifter tas ut. Uppskov För privatpersoner bör fordringsbeloppet vid uppskov ej understiga 500 kr och för företag kr. Uppskov med betalning bör ej skjutas fram längre än 30 dagar. Beslut om anstånd skall alltid dokumenteras och följande framgå av beslutet: Vem som beviljat uppskov. På vilka grunder uppskov beviljats. För hur lång tid uppskov beviljats. Dröjsmålsränta enligt räntelagen (gällande referensränta plus 8 procentenheter) skall debiteras under uppskovsperioden. Om fordran inte reglerats inom överenskommen anståndsperiod skall lagenliga åtgärder snarast påbörjas. Avbetalningsplan Avbetalningsplanen skall vara skriftlig och upprättas i samråd med gäldenären. Vid upprättande av avbetalningsplan skall det bakomliggande avtalets villkor inte förändras i andra avseenden än vad som gäller betalningstakten. Avbetalningsplan upprättas och undertecknas i två exemplar. För privatpersoner bör fordringsbeloppet ej understiga kr och för företag minst kr. Det är viktigt att redan i samband med att en kund önskar få en avbetalningsplan, klargöra villkoren och att ränta (gällande referensränta plus 8 procentenheter) tillkommer. Det är också viktigt att framhålla att betalning enligt plan måste ske annars kommer fortsatta kravåtgärder omedelbart att sättas in. När en överenskommelse om avbetalningsplan har nåtts skall samtliga vidare kravåtgärder stoppas så länge avbetalningsplanen följs. Om kunden inte fullföljer den upprättade avbetalningsplanen, skall kommunen, som huvudregel, inte skicka nytt kravbrev på restbeloppet, utan skall istället vidta rättsliga åtgärder.

15 Avbetalningsplanens innehåll För att en amorteringsplan skall anses vara utformad i enlighet med god inkassosed bör den innehålla: Borgenärens namn. Här skall framgå att det är Landskrona kommun som är fordringsägare. Grunden för fordran. I planen skall det klart framgå vad fordran avser. Hänvisning till avtal eller motsvarande samt uppgift om referensnummer på den ursprungliga fakturan. Kapitalbelopp. Belopp på ursprunglig faktura skall framgå. Dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under avbetalningsperioden. Totala dröjsmålsräntan skall framgå av planen. Räntesats. Det skall av planen framgå vilken ränta som debiterats och på vilket belopp den beräknats. Antal delbetalningstillfällen. Av planen skall det framgå hur många delbetalningstillfällen som överenskommits. Beloppsstorlek per delbetalning. Det bör framgå klart vilket belopp som skall betalas vid varje tillfälle. Tidpunkt för delbetalningarna. I planen skall framgå vid vilken tidpunkt respektive delbetalning skall vara kommunen tillhanda. Lämpligt är i normalfallet att betalning skall ske i samband med månadsskifte. Avräkningsordningen. Av planen skall det framgå i vilken ordning fordringarna skall avräknas när de betalas. Totalskuld. Av planen skall framgå gäldenärens totala skuld inklusive kostnadsersättningar, dröjsmålsränta och kapitalbelopp. Uppgift om vad som händer om avbetalningsplanen inte följs. Det skall av planen tydligt framgå att vidare kravåtgärder omedelbart kommer att sättas in om betalning inte sker i enlighet med planen.

16 9. Kravhantering Kommunens fordringar skall betalas på utsatt/avtalad tid. Om så inte sker skall kommunen utnyttja sina lagliga befogenheter att begära betalning. Kravet på effektivitet och rationell hantering skall ske med tillbörlig respekt för gäldenären så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet. Om gäldenären inte betalar skulden trots inkassokrav skall i förekommande fall synpunkter inhämtas från fackförvaltningen innan fortsatta åtgärder rättsliga åtgärder och/eller avstängning - vidtas. Inkassokrav Har fordran ej reklamerats eller annan överenskommelse (uppskov eller avbetalningsplan) träffats och betalning inte skett enligt överenskommelse på förfallodagen, dvs. betalningen ej kommit kommunen tillhanda på angiven dag, skall ett inkassokrav, med information om vilka åtgärder som kommer att vidtas om betalning uteblir, skickas senast 7 kalenderdagar efter fakturans förfallodag. Inkassokravet skickas som A-post. Textförslag lämnas i bilaga 1. Av textförslaget framgår även vilken information ett inkassokrav skall innehålla. Inkassokravet måste utformas i enlighet med 5 Inkassolagen. Kravavgift. Lagstadgade inkassoavgifter skall tas ut Hot om betalningsföreläggande Har betalningen ej kommit kommunen tillhanda senast på i kravbrevet angiven förfallodag dag skall ett hot om betalningsföreläggande, med information om vilka åtgärder som kommer att vidtas om betalning uteblir, skickas senast 17 dagar efter fakturan förfallodag. Textförslag lämnas i bilaga 2. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta skall debiteras vid för sen betalning. Dröjsmålsräntan utgår enligt räntelagen (1975:635) i den mån inte annat är avtalat eller utfäst eller särskilt föreskrivet. Räntelagen är dispositiv (ej tvingande) bortsett från jämkningsregeln i 8. Det är alltså möjligt att avtala om att dröjsmålsränta skall utgå på andra grunder än som föreskrivs i räntelagen. Detta skall enbart ske i undantagsfall. Gentemot kommunens kunder gäller räntan enligt räntelagen. Dröjsmålsräntan är gällande referensränta + 8 procentenheter (reglerna i räntelagen ändrades den 1 juli 2002 till följd av genomförandet av EG-direktivet (2000/35/EG). Om förfallodag har avtalats i förväg debiteras dröjsmålsränta fr.o.m. dagen efter förfallodagen. Om förfallodagen infaller på en lördag eller söndag eller annan helgdag skall dröjsmålsränta räknas fr.o.m. närmast följande vardag. Om förfallodag inte har avtalats i förväg debiteras dröjsmålsränta från den dag som infaller 30 dagar efter det att räkningen är sänd till gäldenären enligt 4 i räntelagen. Dröjsmålsräntan skall i första hand debiteras på nästkommande räkning. Tillfälliga kunder skall debiteras dröjsmålsränta på separat räkning om inte kostnaden för fakturering bedöms överstiga intäkten. Räntebelopp överstigande 200 kronor skall som huvudregel alltid faktureras på separat räkning. Dröjsmålsränta debiteras fram till dess betalning till fullo har skett. Dröjsmålsränta räknas på ett ränteår om 360 dagar.

17 Jämkning av dröjsmålsränta Enligt 8 räntelagen får räntan jämkas om gäldenären på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som han inte har kunnat råda över varit förhindrad att betala i rätt tid och skyldighet att utge full ränta med anledning av dröjsmålet skulle vara oskälig. Annan liknande omständighet som kan motivera jämkning kan vara skilsmässa och närståendes dödsfall. Det skall vara fråga om oväntade händelser som på ett avgörande sätt påverkar gäldenärens möjligheter att betala. Om skälet till att gäldenären har råkat i betalningssvårigheter är att han har skuldsatt sig för kraftigt och under alla omständigheter inte skulle ha kunnat betala skulden i rätt tid, bör jämkning inte ske. Jämkning kommer heller inte ifråga om dröjsmålet med betalningen har varit obetydligt eller räntebeloppet av andra skäl lågt. Jämkning kan ske genom att räntan sätts lägre än den som skall gälla enligt räntelagen eller genom att den tid under vilken räntan skulle utgå förkortas. Kommunen behöver inte självmant undersöka om gäldenären är berättigad till jämkning eller inte. Det ankommer på gäldenären att göra gällande sin rätt till jämkning. Inkasso Om betalningen för en faktura inte är kommunen tillhanda 27 dagar efter förfallodatum skall inkassoåtgärder vidtas i enlighet med inkassolagen. Inkasso skall ske enligt god inkassosed, dvs. gäldenären skall inte vållas onödig skada eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Inkassoåtgärderna skall handläggas av INKA. Lagstadgade avgifter skall tas ut. Det är alltid nämnden som har det yttersta ansvaret gentemot kunden/gäldenären. En schematisk information om de olika stegen som kan vidtas som en följd av att en fakturafordran ej betalas framgår av bilaga 3. Annan indrivning i egen regi Indrivning av obetalda fordringar skall ske i egen regi. Vissa ärenden med anknytning till socialtjänsten Ett antal ärenden med anknytning till socialtjänsten handläggs också av INKA. Återbetalning av försörjningsstöd Avgift för av kommunen omhändertagna barn Egenavgifter, boendeavgifter Dessa ärenden skiljer sig i handläggningen från andra inkassoärenden genom att ansökan sker till Länsrätten för att fastställa betalningsskyldigheten istället för som annars till Kronofogden/Tingsrätten. För att Länsrätten skall fastställa betalningsskyldigheten måste den person som skall betala ha inkomst som överstiger riksnormen för försörjningsstöd. Inkomstkontroll måste därför göras inför varje ansökan till Länsrätten, t.ex. hos Försäkringskassan och a-kassa. Dessa instanser har enligt socialtjänstlagen skyldighet att lämna uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden till kommunen.

18 10. Uppsägning eller avstängning Om en gäldenär inte betalar för tjänster/varor efter inkassokrav och hot om betalningsföreläggande bör i de fall det är möjligt gäldenären avstängas från aktuell tjänst alternativt skall leveransen av varor avbrytas. Hot om uppsägning av avtal, t.ex. hyresavtal, eller hot om innehållande av viss prestation, såsom leverans av el eller vatten, utgör en inkassoåtgärd. Detsamma gäller hot om avstängning från kommunala barnomsorgen. Såväl uppsägning av avtal som innehållande prestation kräver att omständigheterna är sådana att borgenären har fog för sin åtgärd enligt avtal eller lag. Avstängningsrätten skall användas med stor varsamhet och hänsyn måste tas till förhållandena i det enskilda fallet och kommunens eventuella policy på området. Sådant hot får användas endast när avstängning/uppsägning är tillåten och borgenären verkligen har för avsikt att genomföra avstängningen/uppsägningen. I bilaga 4 återges ett utdrag ur Kommunförbundets skrift Kommunal kravverksamhet kap avseende Hot om uppsägning eller avstängning.

19 11. Avräkningsordning vid betalning Om en kund betalar en del av fordran och kunden inte anvisat avräkningsordningen sker avräkning genom att inbetalat belopp i första hand tillgodoräknas för indrivningskostnaderna, i andra hand räntekostnaderna och i tredje hand kapitalbeloppet. Saknas överenskommelse om avräkningsordningen mellan kunden och nämnden gäller att kunden har rätt att anvisa i vilken ordning en gjord betalning skall avräknas från skulderna. Anvisningen behöver inte vara direkt uttryckt utan det kan framgå av omständigheterna vad kunden avser, t.ex. genom att det inbetalda beloppet stämmer överens med en viss del av skulden. Om det saknas överenskommelse och kunden inte anvisat avräkningsordningen har kommunen rätt att välja avräkningsordning. Detta skall då ske genom att inbetalt belopp i första hand tillgodoräknas för inkassokostnaderna, därefter räntekostnader och i tredje hand kapitalbeloppet. Betalning, som sker till kommunen och där den till betalning förfallna fordran på kunden hänför sig till fler än en nämnd och betalningen inte kan härledas till en viss nämnd eller fordran, skall avräknas mot fordran på kunden i den ordning de ingående fordringarna förfaller till betalning.

20 12. Efterbevakning Fordran skall bevakas när de kravåtgärder som bedömts aktuella genomförts utan resultat eller om kunden saknar betalningsförmåga efter gjord kreditbedömning. Efterbevakning sker dels för att bevaka kundens ekonomiska situation och kunna ställa nytt krav om betalningsförmågan förbättras, dels för att fordran inte skall preskriberas. Ärende som handläggs i egen regi kan om de inte leder till betalning överföras till externt inkassoföretag för långtidsbevakning. Beslut om efterbevakning skall ske med beaktande av gäldenärens situation, såsom ålder och psykisk och social utsatthet, samt beloppets storlek.

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01 1 (11) Författningssamling Riktlinjer för kravverksamheten Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135 Gäller från och med 2010-11-01 2 (11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kravverksamhetens

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet 2011-10-04 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15, 90 Riktlinjer för kommunens kravverksamhet Inledning Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravrutiner och omfattar agerandet

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet Övertorneå kommun Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet I n n e h å l l s f ö rt e c k n i n g 1. Inledning 3 2. Kravverksamhetens organisation 3 3. Fordringars uppkomst 3 4. Fakturans innehåll

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Fakturerings- och kravinstruktion för Exploateringsnämnden. Anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 2 fakturering, krav och inkasso

Fakturerings- och kravinstruktion för Exploateringsnämnden. Anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 2 fakturering, krav och inkasso Bilaga 1 Fakturerings- och kravinstruktion för Exploateringsnämnden Anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 2 fakturering, krav och inkasso 1 Bilaga 1 1 INLEDNING...3 1.1 MÅL FÖR FAKTURERING

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för kravverksamheten Riktlinjer för kravverksamheten Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-10 382 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kravverksamhetens organisation... 3 3 Fordringars uppkomst... 3 4 Fakturans innehåll...

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1179-2013 Vattenfall Kundservice AB Box 1006 901 20 Umeå Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut Vattenfall

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar Cirkulärnr: 13:10 Diarienr: 13/1836 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-03-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor: SFS 2013:55 SFS 2013:56 SFS 2013:57 Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1164-2013 Eskilstuna Energi & Miljö AB Kungsgatan 86 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART SAKEN 1. B L 2. I L Växjö kommun Ombud: Kommunjuristen A WB L Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen)

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) 2016-11-11 Dnr KS 2016.386 1 FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) Befattningshavare med beslutsbefogenheter Ekonomichef: Ersättare: Administratör: Ersättare:

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Kreditärenden. Riktlinjer. Ks förvaltning/ekonomi. Tills vidare. Ekonomichef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 25

Kreditärenden. Riktlinjer. Ks förvaltning/ekonomi. Tills vidare. Ekonomichef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 25 Kreditärenden Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2012-02-15 av Kommunstyrelsen 25 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Ks förvaltning/ekonomi Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer