-!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,.."

Transkript

1 STADGAR..1981:09:l5 Stadga. tqr samfiillighelslorening. bildad enlrgl lag n {1973 ll50) om forvahning av samtdll heter. Lagens bestemmelser om Jorvalrnrngen slall galla r den man Inle annar tramgsr av dessa stadgar. t I FIRMA Foreningens trrma a.,toj k rlgt'nleog samlaligh 1slo.enLng. I2 SAMFALLIGHETER Fofenrngen forvallai,9ef.e'llq9$in999c!r{. 91!i9!re!el gyqeetqs,.y;sar.. pq!!e!ingspletfer,.,vq!!etfg-!,99! jlrtng,-.a.ylo.pp..-99p st-a!l9rf-.i. aqh Sr.qrqlla!!!rul'ud- 9ek u!qr. DvsgrltdFp!41.Pn.,I:iunsd?l9n.2:9' 2]1' 4i11. 5!11 ecb -!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,.. crunderna FoR FORVALTNINGEN samfa igh ien{erna) sksllfiirvaltas ienlighet med vad som vid bildandel beslimts om doss{deras)endamel I ' MEDLEM Medlem i toreningen ar igere till fasligh l ellet dirmed jdmstilld egendom som hat d l isamlaltighel upptagen under S 2. ls STYRELSE Fdr lorenangen skallfinnas en srvrelse med s te i -----,,,,P9-!99,..,,,,, rommlrn satc, gamman3anning,dnst 5,/ Styrelsen skall besl6av l.gch. logst /...-ledamorer och...r suppleanter. 56 STYRELSE Styrelsdn valjs vid ordinarae f dr6ningsstemma Mandattiden ldr ledamor t..-.-?-----"- Ar och lor suppl anletl 3. Forsla g6ngenval 6ger rum skall ---:... ledamdrer vilpsp,endast elt et n Sremman uis r ordfdrande bland styteisens ledamdler' I dvrigt konsntuerar styfelsen si9 - B at STYNELSE kallclsc till ttjrcdfagningslist! Kallelse r'llstyrels sa.r"nanlrdde, vrllen slall r.nehelb updg.h om lorekon'mande aten den sralt lrllsidllas ledamolerna mrnsl... l9...dagalore sammantradel Supplea^ tefna skall inom samma tid tillstallas underattels om sammantrbdet och lofekommande:renden. Ledahot. som ar lorhindrad att nervara, skell genast meddela d na trll ord loranden, som har arl omedelban kalla suppl anl i ledamotens nell Suppleant som J rjbnsrgor ledamols slalle har.an an narvara vd sammantrad t men har el rostrair' : E

2 I E STYRELSE b.tlutl6rhrl proloioll Sryrersen ar besluitor ndr ka re se stelt i behorig ordning och minsl halva antale! slyrelseledsr.dler dr narvararde ulan hrnder hatav skall slyrelsesammanl'ade anses De horigen ullysl om samlliga otd nar e ledamoler intunnrl sig ti I sahmanlr'det Som slyr;lsens beslul galler de. dening om vilk n de tlesla roslande forenar sig Vid ka.6slelal avgors val genom lollning. I andra l1690r giiller den menrng som bllrtdes av Utan alt ha angrvits i kallelsen lar arende avgoras om mjnsl tve fedied lar ev slyrelseledamdlerna dr narvarande och ense om beslulel. F.Aga lar ulan hinder av besiammelserna i l6rsta slycket avg6res utan kallelse om samlliga ordinarie ledam6ler ar ense om beslulet. Oeh som deltaq I I avgdrafldel av arsnds ager antore reservation mol beslutel. SAdan rese.vanon skall anma as lore sammantrad ts sllrt Over airenden ivrlka slyre sen latlal besi!t skall laras prolokoll som upplar dal!m deltagande l danoter och suppleanler. korl beskrivning av arendel, slyrelsens bes!l sadt;ilorda res rvalroner Protokollet skall lusleras av ordioranden eller annan ledamol som vid tdrlall lor ordloranden lett sammanlrad l 5 9 STYFELSE 16rral nlng Styrelsen skall 1 torvalla sarntall,ghelen(e.na) och l6reningens tillgengar' 2 fdra redovisnrng aver 16feningens ralenskaper. 3 l6ra j{tneckn n9 6ver delagande rasligheter, dessas andelslal och egare 4 erligen rrll ordinarie slamma avge {6rualiningsberait lse 6ver 16reningens v rksarn' het och ekonomi, 5 ch lbr!alli ngen onlaiia' ilera sanla llghetei errer anna.s ar uppd lad pa ollka ver{s;mnersgrenai c.h.nei emmatnas a.delaf inte ar Lika stora i alla vefksanh ls_ grefarna fora sarsk d.edovisning i6r varje sadan -ofen 6 iavrgr lulrgora vad la,oe. loresktvef om sly'elsens handhava'de av l0rennge's I r0 REvtstoN For gransknrng av siyrelsens ldruallnrng skal m demmafna pa ordinare fdfenrngs- 2 revrsorer och 1... suppteanter Revisionsberattelse skalt 6verlamnas lllt styrelsen senast ve veckor t6r ordinarie slamme 11 MKENSKAPS. PERIOO Fdreningens r6kenskapsp riod omlattar licten 112 FORENTNGS- STIMMA Ordinarie st;rnrna skalt arli9 n hallas under m6nad pa 1id och plals som styrelsen bestamtner. Stvrelsen lan ner den linner del erlo.derligl ullysa extra stdmm& Om sl6mma skall godkdnna ul'taxering skarl slyrelsen bereda medlammarna tilltalls ai rran det kallelsealgard vldlagils la del av debiteringslangd, utvisende ctet b lopp som skall utlax ras. vad som bel6pef pa varie medlem och ndr belalning skall ske Fdre ordinarle slamma skall dessulom f6rvallningsberattelse och r visionsberenelse t6r den avst!tade rakenskapsperioden saml ulgills- och inkomststal finoas lillganglig t5r gransk ng under samma lrd

3 3 I 13 KALLELSE TILL 6TII, MA Ksll ls till sgmma skall ude.das av slyrels n ocb 3k genom sk!iftligt fieddelande Kallelseatgerd skall vidtas sonasl tv: veckor 16re sammsniriidel I kallelsen sk6ll angbs vilka erenden som skarr l6rekoftrna p! slamman och lemnas uppgill oh plals dar i 5 12 angivna handlingar -nnns lillgengliga Andfa meddelanden skall genom styrels ns t6.sorg bringas lill medl mmarnas kanne skriftligt neddelande!14 MOTIONEF Medlem kan genom motion vacka t6rs{ag r6rande lbreningens verksarnhet. Motion, som skall behandlas pa ordinarie sl6mma. skall vara styrelsen tillhanda senast under decerbe! Styrelsen skall bereda avgivna molioner och haila d m till9ao9l;ge f6r medlemmarna tjllsammans mgd f 6rvaltningsb rettels n 915 DAGORDNII{G VID OnOINARIE STAMMA 15 OISPOSITIOi AV VKASTNITIC t17 STIMMOaESLUT Vict ordinarie slernma skall t6iiande drenden behandlas: 1 val av ofdlorande f0r sldmman 2 val av tva iusteringsnan 3 sryrelsens och rewsorernas beratlelser 4 ansvarsirihet f6r styrelsen 5 lramstalinrngar iran styrelsen eller molioner kan medlemmarna 6 ersettning lillslyrelsen och revisorerna 7 styrelsens fdrslag till utgills- och inkomslslat saml debileringslangd 8 val av styrelse och styrelseordl6rande I val av reviso.er 10 traga om val av valberedning 11 6vriga iregor '12 meddelande av plats ddr slamdoprolokollel halles lill9angligl. Fdrdelninq av dverskotl skall ske elter medlemmarnas andeiar i samfalligheten(erna) Beslut fallas med acklamation om inte omrostning begars. i{raga om omr6sining m m geller 48, 49, 51 och 52 SS lagen om iowallning av samlallig- n6ler- Nar omr6sining t6retas s*all till protokollet anlecknas de omslandighel f angaende r6strat1, andelstal, ombud m m som har belyderse 16r bedomandel av rdslres!lla1 l Val skall ske rned sluha sedlar oln nagon begar del. C18 FLERA VERKSAM- HETSGRENAF Skall omrdstning ske iiraga som ber6r llera ve.ksamhelsgrenar gemensaml har vid tillempning av huvudlalsmeloden varje medlem en rost aven om han har del i tlera verksamhels9renar.

4 vict lltlempning rv and lsm tod n skrlt lmolsvarancls tallvarje medlems rosl lal lram' r5rnas pa t6ljande sall. F6rsl reduceras medlernnens r6st tal inoft vari6 verksam' hetsgren ilorhallande lill verksamhetsgrenens andsl i den gefiensamma verksamhel omrostningen avser. Derefler sammanlagges de reducerade rdsletalen ldr varje med_ lem. Verlsarnhelsgfenarnas anderar i vorksa nhet som er gemensam t6t samfalligheten (6rna) uig6r: ee.1..3q!f.9a 2?t..?, sa I s.!r \t sa.1..1!..9ch 9a 6 16E t r9 PROTOKOLLS- JUSlEnll{G NLLCAI{GLIG. HALLANDE stammoprolokollel skall jusleras inom tva veckof ellef stamma. och daretler ha las tillgdngligl ldr medlemmarna. Dessa sladgar har anlagrts vid samrnanlrade enligl dalum pa fdrsla srdan -I' 1 t /(, -! -n*v 2;a- Hans Adlerssco KOMMENTAR TILL STADGARNA vid henvisning till tagrum avser SFL legen (1973:1150) om ldrvalhing av samlalligh6_ ter i dess lydelse den 1 juli 1974 Tlll Ingr r3.n l lr 31 ni 12 SFL innshaller tvjngande regler t6r l6reningslbryaltningen och sladgarnas innehall Genom bestemmelser i sladgarne kan f6reningsmedlemmarna dock i vissa hanseend n ewika kdn SFL. ISFL anges ivilka silualionsr stadgarna lar innehallawikelser fran lagen SamfAlligheist6reni6gs firma 5kall innehalla ordat samfallighelsf6rening. Firman skall tydligt skilja sig lran andra hos lsnsstyrelsen Egistrerade annu bestaende samlalllghetst6r nangsiirmor (295 SFL) Samtallighetsl6renings andamal ar att t6rualta den samtallighet6r vilken den bildats Samlaillighetsl5rening tar ej driva verksamhet som ar trammande 16r det andamal som samfalligheten skall tlltgodos (18 S SFL) F6rvallningen ornlatlar even tasligh l som l6reningen Sger saml med6l som intlutil vid l6rsalining Alta sanfalllghels. skall angss uttdmmande och pa d 3adanl s6n att de kan iden' tilieras Om marksamtallighel ell r gemensamhetsanleggning blivit registrerad bdr regisrerbeteckningen aflges T 93 llt 5a SaralalriEhets endamal kan ha boslemrs vicl lenlmdterilorrannrng och lramgar i sa tatt av 16rrenningshandlinga.ns.,{r d6t vid 16raftning beslatrda dndamalel oklan e'er har det blivil inikluelll 6ller har nagot andamal inte ldreskrivils vid tdrrenning b6r grundsrna 16. t6rvaltningon preciseras l_sladgarna Sladgar som stnc,er rfol t6ritl_ ningsavg6rande kan komma en underlannas vid regislrering n Med deiagartastighet t6rstas lastighet som har det i semf:llighoi och med delaga lgaren sv detaggrtasiighet (1 5 2 styckor SFL) Medlehmana isamfallighelsl6rening urg6.es av d laqarna ' samlallighol {17 g SFL) Lagens beslammelser om laslighel eger motsvarande lillaimpning pa sadan iomlralt gruva, byggnad 6tlef annan anlaggning pa okr grund nalurreseruat som har del i sam' tiillighet enligl 1 S r styctel 3 elter 4 SFL D n som innehar t6slighel pa grund 3v tesramentariskt tdrordnande ulan an eganderiitl n tillkommer nagon anses vid lagens taltampning som faslighetens agare. som a96re a! natureserval anses den som forval- Innehavare av lomtriitl i lastighel som har del i samlallighel enllgl styckel 1 ellel 2 SFL sk.ll vid lilernpningen av d nn6 lag anses som dei,gare i tastighels:tgarens stelle (3 S SFL).

5 5 T!5 T!6 Styrelsen 16r samlalrigh ts{6rening skati besta rv n a er flera tedam6ter och ha sitr aale j der orl dar medlsmrnarnes trstigh ter elter huvuddeten av dessa tigg r Slyrelteledamot skall vara myndag (3O S SFL) men b6hover inre vara medtem. Nar skar dertlll ldretigger, ter tdnssryretsen f6rordna a siyre'sen ska besta av tjera r6clam0ref an som anges i stadgarna (31 S SFL). Styrelseledamot kan av d6n som utsett honom 3kitjas tran sitt uppdrag t6re utgengen av den trd 16r v,'ker han utsels t32 S SFLI. Har styrelselec,ahots uppdrag upph6rt 6 er ir styretsetedamot t6rhindrad at ul6va uppdragel och dr styrelsen ej anda be3tult6r, iar tanssryretsen tdrordna sysslornar i sadan tedamolsl; Finns av skal som nu sagts icke nagon styretsetedamot att lilt, ga, tar sysslomannen ensam handha f6renrngens angeiegenherer och fdretdda,br enrngen som styrels l3 5 SFL). Om ej annar 16tjer ev stadgarna s er av f6.eningsstammobeslul ter sryretsen utse serskild firmalecknare. Bemyndigande att teckna tirma kan av str tsen nar som hetst Alerkallas {34 S SFL). Uppgitt om l6reningen! postadress, om slyretseledarn6rernas tulstindiga narnn, bostads- c'ch posladress och telelon saht om firhalecknare om sadan utselts ska anmslas Iill lanssiyrelsen (26 S SFL) Aven andring dessa f6rha ancten skalt anmetas iil lansslyrelsen (39 5 SFL) TII!I?flr 9 Som styrelsens bestul gall r den mening om vilken vid styretsesarnmanlrade lest6 r6stande l6renar sig Vid tika r6stebt avg6rs vat genorn to ning tandra kagof ga e, cten menin9 som bitrades av ordloranden_ F6rsla stycket gatter ej, om ehnat tareskrives istadgarna (38 S SFL). Med ledamot evses av6n ijenslgdrende suddleent, Tredje stycker avser bla de konlakt tas brevtedes e er p r teteion. Slyre'sen \and-ar sahtattrgretens ange,rge'rt-eter i dlere.sstarhe'se neo oerna tao {s.l stadga'na ocl lorer rgsstarrmodestut, r oen mer bestutet et stnde, no( denn; lag (SFL) eller annan tdrtattning e er mot stadgarna (35 g SFL) Styrelseledamol tar ej laga befarning med angetzigenhet i vilken han har etr v:isenilrot inlresse som slride. mot ldreningens {36 S SFL) Styrelsen ar behdrig a t6fetriida toreningen i tbrhalande ti tredje lrlan. Samma beho.ighel lillkommer lirmalecknare. Styrersen och tirrnalecknaren fer dock ej utan sldd av sladgarna ejler tlirentngsslarnmobestul cvertata ellef s6ka intecknrng r fast egendom li r upplrla sadan egendom med nyrttanderal tor tangre rid an tem er (57 i SFL) Beslamrnelsed under punklen 5 dr endast avsedd tor tdreningar med ltera samfa,o_ heler elle. and'a ve.ks6nhersgrenar. i vitha meotenma,na ha, de tte, o \a a"oel; lal Besrarnmelsen anknyter till 41 S, 42 5, a5 S, 48 S och 60 S SFL Tlfl 110 Revisionen avser fakenskapsperiod. Ellersom reienskapspef rod tnte behdver sr:,mma overens fied styrelsens oandattid, ten styretsens tdruatlnrng kohma a revrderas I om- 0ehgar Av allmenna rallsregter lotjer alr ti revisor rnte far vatjas den som ingarl i styretsen undef den rdkenskadsderiod revisionen avser tlfl 12 Tiden ldr ordinane stamma bor bestdmmas sa ldngt efrer rikenskapsperiods ujgang ajt revrsorerf,a lar lrd atl revidera och avge revrsronsberatlelse och styretsen darette, tar tid att kalla till statnlna Om minst en ternledet av sam iga rdstberalligade medtemmar e er del mindre aitaj sorn kan vara bestaht i stadgarna, hos siyretsen begar a exlra idr nrngssramma srarr herlas och dirvid anger de drenden som ska behandtas. ah99er de1 slyretsen atl inorn en vecka katja ti sadan stamma alt halta sa snari del med iak agande av tofe, skrv n kattetse d *an ske. Sker det ej, u yser tansstyretsen stahma pa anmittan av medleh (47 S 3 sr SFL).

6 6 tr l13 tr l15 Ksltelss lilt foreningsstamma sker gsnom styrels ns lor3org I kell6l3efi anges vilk6 6r6nden 3om skall behandlas pa st5fiman Undenaler styrelssn atl unarda kallelse titl ordin.rie 16reningssliimma ienlighot med sladga.na3 l6resknhei skalr lanss!yre 3en pa snmdlan av medlem ullysa l6roningsslamma (47 E SFLI Sryrels n ar 3kyldig ati pa lsreningsslamma latnna de upplysninga. om l6r ntngens verksamhe! som mecllem beger och som kan vara av betydelse ldr h6dlemmarna (50 5 SFL). Over beslut som tatlas pa l6reningsslamma skall genom styrolsens lorsorg lbras protokoll, vilk t skall hallas tilbangligl 16r medlemmarna senast Na vecftor elter slah_ man (5O 5 2 3l SFL) Talan tir t6ras mot ullaxenng (46 S SFL) och slafimobeslul (53 S SFL) llr a rc tt!17 Om t6renangens verksamhet ar sadan attden inte ger ekonomiskl overskolt bor be' stammelsen utga. oen som undorlatit alt i ratt tid lullg6ra sin bidragsskyldighel lar dellaga i l6rhand' tingarna men ei ul6va r6stratl innan han fullgio.t vad han eltersan (44 S SFL) t lt! Medlem eller annan lar icke, sialv eller genom ombud elle. som oftbld dellaga i be_ handlingen av angelegenhet, var han 59er eu vasentligt intresse som sltider mol lir eningens (48 S SFL). lnnehavars av raxighel i det6garfaslighel tar ndnara och yttra sig vid behandling av kage som 16. hans ratt {44 S sfl) R6stberettigad medlem, som ar narvarande vid l6reningsstemma. har' oavselt om han eger en eller ll ra delaga'jastigheter, 9n rost (huvudlalsmetod) faga som har eko_ nomisk betydelse skall medlemmarnas r6sletal i stallel berdknas eller dejdgailastig' heternas endelstal, ofi m6dlem begar dot. oock tar rnedlems rdstetal el 6verstiga en lemledel av del sammanlagda r6sletalet 16r samlliga narvarande r6stberdltrgade medl6mmar (49 S SFL) (and lslalsmetodl. Meclterns r6strett kan uldvas genom ombud Ombud lar 6l l6relrida De. an en med' lem. Som slammans beslul galler den meninq l{ir vilken de llesta rdsletna avqlv ls Vid lika rdslelal avg6res val genom lotlning, medan iandra k6gor den menin giirer som biirades av ordloranden. Awitelse tren beslamm lserna orn ombud kan dock l6reskrivas i stadgarna (49 S SFL) F6r beslut an 6verlata el16r s6ka inlgckning irast egendom eller uppl6la sadan egen_ dom med nyltiandereix f6f lengre tid an tem ar iordtas mrnsl we lrediede ar av de av_ givna r6slerna. om ej annat l6reskriv s isttdga.na (515 SFL) Vid omrostning traga om andring av t6reningensladgar har varje roslbe'al gad meclleh. oavseil om han ager en eller flera d laga.lastigheler' en 6sl For bes ut om sadan endring fordras minst tva lredjsdelar av de avglvna rosterna F6resknves srenqare villlor i stadgarna skall dol garla Beslul om stadgedndring skall genom styrelsens lo.sorg genast anmalas 10f reg sl'ering vid anmalan skail logas tv6 bestyrkts avskritler av prolokoll 0!e' beslutel Be sturer ter ei till6mpas innan registrsring skell (52 S SFL). Angaende inneb6rden av nuvudlalsmetod och andelstalsmetod, se kommenlar n trlr Ndgra i lla sammanhang qodlagbara halipunkler 16r en iaml6rclse m llan sahi'l!rg net6'eller andra verksamhetsqrenar ner det g:iller inlresset och ansvatel geflen' 'ot,..srdmmeisamma atgarder lan knappasl uppstallas Orn del emellertid a, avgjorl hur Inrresser och ansvarel tot den gehensamma llgarden an lo'dela mellan verksamneisgre ' '- ) narna finns en nolrn t6r den angrvna jamlorersen 'lr Er sadanl avgd'ande kan aslad c,{/-744q4".4 ::ffi':"ffi:$,il:i:::."jj:,::x':i1""!:i,-?l'ti"ll,?j'1"1i1"",1 / otoo 1973: 160 s 57s)?lrr I tt lngaande lallganglighallande ev prolotoll6t 3. komm nlaren lill 515

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening Stadgar 1988-03- 21 Stadgar för samfällighetsförening. bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inget annat framgår av

Läs mer

förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts

förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts ... ".-.....- STADGAR Sammanträdesdatum 1997 1().14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förva~ning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet Tegefjälls Samfällighetsförening Åre Org nr STADGAR Sammanträdesdatum 716414-9507 1986-03-04 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stenlidens samfällighetsförening stadgar

Stenlidens samfällighetsförening stadgar Stenlidens samfällighetsförening stadgar Sammanträdesdatum: 1981-09-02 Uppdaterad: 2015-12-07 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

STADGAR. Höllvikens vägförening nr 4

STADGAR. Höllvikens vägförening nr 4 STADGAR Höllvikens vägförening nr 4 ------------~========================~================-=--------------------ii_ STADGAR Samrnanträdesdatum 1998-06-23 och 1998-09-15 l (3) Stadgar för samfällighetsförening,enligt

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76.

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 1 FIRMA Föreningens firma är: Lötgärdets samfällighetsförening. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 3 GRUNDERNA FÖR

Läs mer

/ ~~~.~...!I~.r:::.r:: :-:~.~~.~.:-: ~_r::~~.~ ~.~_~[$...~y..~. ~~:?:~~

/ ~~~.~...!I~.r:::.r:: :-:~.~~.~.:-: ~_r::~~.~ ~.~_~[$...~y..~. ~~:?:~~ " STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354 STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

.ellagel.i.us.:.r.a.qi.+.ll.tgl'e!e.r..?y:-e9t4s 4e.!:...e.rsttqr.rii.4.etr l.-e.!:.--..-

.ellagel.i.us.:.r.a.qi.+.ll.tgl'e!e.r..?y:-e9t4s 4e.!:...e.rsttqr.rii.4.etr l.-e.!:.--..- . ors n r //.C2C,:-:./-Q-{3 Dolurn./ 2t/.--.(...,-..:*'.. bevi I i : d c I i O:le'rgöilorr,Js lörr rc0islrering ov ö nssr yrc I sen 7/v7 STADGAR Sammantrådesdalum 1980-09-10.Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningens firma är Täljö vägförening

Föreningens firma är Täljö vägförening 1 Stadgar för Täljö vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna godkända

Läs mer

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 STADGAR Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdesledare Per Hansson Ärende Stadgar för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3.

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2005-06-11 Sammanträdesledare Sven G Nilsson Ärende Kungsdalens Samfällighetsförening Organisationsnummer:716417-2673 2006-01-04 Registrerades i protokoll 2005-06-11

Läs mer

Föreningens firma är _ ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är _ ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida l (8) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2011-06-15 Sammanträdesledare Åke Uthas Ärende Stadgar för ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Protokoll samföllighetsföreni ng

Protokoll samföllighetsföreni ng ~ LANTMÄTERIMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Sida 1 (2) Protokoll samföllighetsföreni ng 2010-05-19 Ärendenummer AB062970 Sammanträdesledare KickiMan Ärende Sammanträde för att bilda RÄTTARBODA samfällighetsförening

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2008 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 1 STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING Lantmäterimyndigheten Stockholms län 2002-01-20 registrerade i protokoll 2001-05-10 intagna beslut om ändring av stadgar för Värmdöviks vägförening Stadgar för Värmdöviks

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) Stadgar för Vidja Vägförening Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Stadgar för Norra Havsängens Samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2.

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2. STADGAR Sammanträdesdatum 2012-10-03 Sammanträdesledare Linn Collin Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 Ärende Stadgar för RUTSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar (Sammanträdesdatum )

Stadgar (Sammanträdesdatum ) Stadgar (Sammanträdesdatum 1981-06-18) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift)

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Sammanträdesdatum 1985-11-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum

STADGAR. Sammanträdesdatum 1(8 STADGAR Sammanträdesdatum 2007-06-01 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning af samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672).

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672). Styrelsens förslag till STADGAR för Stora Frö Samfällighetsförening Dessa stadgar har antagits föreningsstämma den 26 oktober 2002. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål. Sida 1 (6) STADGAR 2005-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum

STADGAR Sammanträdesdatum STADGAR Sammanträdesdatum 2006-05-21 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål.

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål. Stadgar Sammanträdesdatum 1979-05-14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål STADGAR Sammanträdesdatum 1989-05-08 1 FIRMA Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing

Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing 2008 03 27 ~ ~ hr~ul om m~ndr~no r~cc~or (c~n~~r~vna ord. fleciofl) ~ö Rickeby,// ;.j~, f~) //é7.~jv,a~ ~~- 717903 3910 ~ / Li~jestrand 2007-11-26 Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing Stadgar för

Läs mer

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR FÖRORD INGRESS Dessa stadgar är en innehållsmässigt identisk men layoutmässigt förändrad version av de vid föreningens stämmor 1998 och 1999 antagna stadgar. Förändringarna är gjorda för att stadgarna

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Älgö ga:3 i Nacka kommun, bestående av en enskild väg samt en till vägen anslutande brygga.

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Älgö ga:3 i Nacka kommun, bestående av en enskild väg samt en till vägen anslutande brygga. 1 STADGAR Sammanträdesdatum 2016 03 14 Sammanträdesledare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stadgar för Gåsöområdets

Läs mer

Gemensamhetsanläggningarna har tillkommit genom anläggningsbeslut meddelat (Dnr 170/83). Önnered ga: 23-24

Gemensamhetsanläggningarna har tillkommit genom anläggningsbeslut meddelat (Dnr 170/83). Önnered ga: 23-24 STADGAR Sammanträdesdatum 91-04-18 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 11501 om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Föreningens firma är Målsryds Vägförening.

Föreningens firma är Målsryds Vägförening. STADGAR Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Den 15 mars 1991 beviljade länsstyrelsen i Norrbottens län registrering av föreningen. Stadgeändring 13, 15 vid extra årsmöte den 16 februari 1993 registrerat 29 juni 1993. Stadgeändring 6, 14 vid föreningsstämma

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade STADGAR Sammanträdesdatum 1991-10-01 reviderade 2012-11-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall

Läs mer

Föreningens firma är Alsjöns Samfällighetsförening. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lerums Kommun.

Föreningens firma är Alsjöns Samfällighetsförening. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lerums Kommun. REGISTRERINGSBEVIS STADGAR Org nr 71 79 02-4356 Datum 1998-04-15 Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län har denna dag verkställt registrering av Alsjöns Samfällighetsförening (med ändring enligt

Läs mer

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR (150621) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 1, SFL. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Oskarshamns kommun. Kalmar län.

Oskarshamns kommun. Kalmar län. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-03-02 Sammanträdesledare: Johan Håkansson Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Till ingressen Till 1 Till 2 SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

STADGAR. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Södernäs GA:1, GA:4 och GA:5.

STADGAR. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Södernäs GA:1, GA:4 och GA:5. Södernäs Vägförening P.L. Södernäs 139 50 VÄRMDÖ Org.nr 717904 4875 STADGAR Senaste ändringsdatum: 2003 09 30 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

HÖJDALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR

HÖJDALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR STADGAR FÖRORD INGRESS Dessa stadgar är en innehållsmässigt identisk men layoutmässigt förändrad version av de vid föreningens bildande antagna stadgarna. Förändringarna är gjorda för att stadgarna ska

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 Firma

Läs mer

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening Sida 1 av 8 Sammanträdesdatum 2012-03-28 STADGAR Sammanträdesledare Joachim Lindberg Ärende Stadgar för Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Stadgar, sammanträdesdatum

Stadgar, sammanträdesdatum Stadgar, sammanträdesdatum 1983.06.01. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Dessa stadgar har SvVF Årsstämma 2015 förelagts årsstämman 2014 och 2015 och blivit antagna 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2.

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2. Stadgar 1980-10-24 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Föreningens firma är Tibble samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Tibble s:34.

Föreningens firma är Tibble samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Tibble s:34. Sida 1 (1) STADGAR Sammanträdesdatum 2007-11-05 Sammanträdesledare Göran Ivarsson Ärende Stadgar för Tibble samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Föreningens firma är Hensviksö samfällighetsförening

Föreningens firma är Hensviksö samfällighetsförening Aktbilaga ST1 Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum 2014-03-27 Sammanträdesledare Johan Jepson Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Vånga Sund samfällighetsförening Org.nr:

Vånga Sund samfällighetsförening Org.nr: 2014-04-02 1 STADGAR Förslag 2014-05-07 Ärende Stadgar för Vånga Sund i Vånga enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar Kvarteret Gårdvarens Samfällighetsförening. Stadgar

Stadgar Kvarteret Gårdvarens Samfällighetsförening. Stadgar Stadgar Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Lantmäterimyndigheten Uppsala kommun Sida 1 (7)

Lantmäterimyndigheten Uppsala kommun Sida 1 (7) Sida 1 (7) STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Lennart Lillvreten Ärende Stadgar för Stenyxans samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Föreningen förvaltar Herresta ga:2, ga:3 och ga:4.

Föreningen förvaltar Herresta ga:2, ga:3 och ga:4. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2003-10-05 Sammanträdesledare Torbjörn Larsson Ärende Stadgar för Herresta samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer Sida 1 (11) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-07- 11 Sammanträdesledare Jan Andersson Ärende Stadgar för Engelsfors samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är Moränvägens Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Anläggningssamfällighet bildad vid beslut akt /214.

Föreningens firma är Moränvägens Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Anläggningssamfällighet bildad vid beslut akt /214. STADGAR Sammanträdesdatum 2004-10-27 Sammanträdesledare Anders Åkerlind Ärende Stadgar för Moränvägens Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Stadgar &o 1. Gislöv vägförening

Stadgar &o 1. Gislöv vägförening Stadgar &o 1 Gislöv vägförening STADGAR Sammantraderdatum 2001-07-31 Sammantraderedare Orvar Espert Ärende Stadgar för Gislövs vägförening enligt lagen (1973:1150) omförvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stadgar för Klinta samfällighetsförening

Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Ver. 100516 Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Firma Föreningens firma är Klinta samfällighetsförening. 2 Samfälligheten I enlighet med ett laga kraftvunnit förrättningsutlåtande av den 21 juli

Läs mer

Stadgar (avskrift av originalhandling)

Stadgar (avskrift av originalhandling) 1 Stadgar (avskrift av originalhandling) Sammanträdesdatum 1989-05-09 för Tröskvägens samfällighetsförening, organisationsnummer 716420-5671. 1989-09-27 beviljade länsstyrelsen i Stockholms län registrering

Läs mer

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011 Älvnäs vägförening Stadgar fastställda 2003 Reviderade 2011 2011-02-16 sid 1(4) Stadgar för Älvnäs vägförening Antagna vid ordinarie årsmöte 2002-03-12 samt vid extramöte 2002-08-28. Stadgar reviderade

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Hamnefjälls samfällighetsförening.

1 FIRMA Föreningens firma är Hamnefjälls samfällighetsförening. STADGAR Sammanträdesdatum 2008 12 15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Anläggningssamfällighet för vägar och vatten- och avloppsanläggning (gemensamhetsanläggning 1)

Anläggningssamfällighet för vägar och vatten- och avloppsanläggning (gemensamhetsanläggning 1) STADGAR För Örnekullens Samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Föreningens firma är Örsundsbrohus samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Salnecke ga:2

Föreningens firma är Örsundsbrohus samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Salnecke ga:2 Page 1 of 8 STADGAR Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess(deras) ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess(deras) ändamål. Stadgar för Sjöfruns samfällighetsförening (Org.nr. 717904-0253) Antagna 2000-04-26. Reviderade 2003-10-19. Reviderade 2004-03-14. Reviderade 2005-03-20. Reviderade 2007-03-11. Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer