-!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,.."

Transkript

1 STADGAR..1981:09:l5 Stadga. tqr samfiillighelslorening. bildad enlrgl lag n {1973 ll50) om forvahning av samtdll heter. Lagens bestemmelser om Jorvalrnrngen slall galla r den man Inle annar tramgsr av dessa stadgar. t I FIRMA Foreningens trrma a.,toj k rlgt'nleog samlaligh 1slo.enLng. I2 SAMFALLIGHETER Fofenrngen forvallai,9ef.e'llq9$in999c!r{. 91!i9!re!el gyqeetqs,.y;sar.. pq!!e!ingspletfer,.,vq!!etfg-!,99! jlrtng,-.a.ylo.pp..-99p st-a!l9rf-.i. aqh Sr.qrqlla!!!rul'ud- 9ek u!qr. DvsgrltdFp!41.Pn.,I:iunsd?l9n.2:9' 2]1' 4i11. 5!11 ecb -!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,.. crunderna FoR FORVALTNINGEN samfa igh ien{erna) sksllfiirvaltas ienlighet med vad som vid bildandel beslimts om doss{deras)endamel I ' MEDLEM Medlem i toreningen ar igere till fasligh l ellet dirmed jdmstilld egendom som hat d l isamlaltighel upptagen under S 2. ls STYRELSE Fdr lorenangen skallfinnas en srvrelse med s te i -----,,,,P9-!99,..,,,,, rommlrn satc, gamman3anning,dnst 5,/ Styrelsen skall besl6av l.gch. logst /...-ledamorer och...r suppleanter. 56 STYRELSE Styrelsdn valjs vid ordinarae f dr6ningsstemma Mandattiden ldr ledamor t..-.-?-----"- Ar och lor suppl anletl 3. Forsla g6ngenval 6ger rum skall ---:... ledamdrer vilpsp,endast elt et n Sremman uis r ordfdrande bland styteisens ledamdler' I dvrigt konsntuerar styfelsen si9 - B at STYNELSE kallclsc till ttjrcdfagningslist! Kallelse r'llstyrels sa.r"nanlrdde, vrllen slall r.nehelb updg.h om lorekon'mande aten den sralt lrllsidllas ledamolerna mrnsl... l9...dagalore sammantradel Supplea^ tefna skall inom samma tid tillstallas underattels om sammantrbdet och lofekommande:renden. Ledahot. som ar lorhindrad att nervara, skell genast meddela d na trll ord loranden, som har arl omedelban kalla suppl anl i ledamotens nell Suppleant som J rjbnsrgor ledamols slalle har.an an narvara vd sammantrad t men har el rostrair' : E

2 I E STYRELSE b.tlutl6rhrl proloioll Sryrersen ar besluitor ndr ka re se stelt i behorig ordning och minsl halva antale! slyrelseledsr.dler dr narvararde ulan hrnder hatav skall slyrelsesammanl'ade anses De horigen ullysl om samlliga otd nar e ledamoler intunnrl sig ti I sahmanlr'det Som slyr;lsens beslul galler de. dening om vilk n de tlesla roslande forenar sig Vid ka.6slelal avgors val genom lollning. I andra l1690r giiller den menrng som bllrtdes av Utan alt ha angrvits i kallelsen lar arende avgoras om mjnsl tve fedied lar ev slyrelseledamdlerna dr narvarande och ense om beslulel. F.Aga lar ulan hinder av besiammelserna i l6rsta slycket avg6res utan kallelse om samlliga ordinarie ledam6ler ar ense om beslulet. Oeh som deltaq I I avgdrafldel av arsnds ager antore reservation mol beslutel. SAdan rese.vanon skall anma as lore sammantrad ts sllrt Over airenden ivrlka slyre sen latlal besi!t skall laras prolokoll som upplar dal!m deltagande l danoter och suppleanler. korl beskrivning av arendel, slyrelsens bes!l sadt;ilorda res rvalroner Protokollet skall lusleras av ordioranden eller annan ledamol som vid tdrlall lor ordloranden lett sammanlrad l 5 9 STYFELSE 16rral nlng Styrelsen skall 1 torvalla sarntall,ghelen(e.na) och l6reningens tillgengar' 2 fdra redovisnrng aver 16feningens ralenskaper. 3 l6ra j{tneckn n9 6ver delagande rasligheter, dessas andelslal och egare 4 erligen rrll ordinarie slamma avge {6rualiningsberait lse 6ver 16reningens v rksarn' het och ekonomi, 5 ch lbr!alli ngen onlaiia' ilera sanla llghetei errer anna.s ar uppd lad pa ollka ver{s;mnersgrenai c.h.nei emmatnas a.delaf inte ar Lika stora i alla vefksanh ls_ grefarna fora sarsk d.edovisning i6r varje sadan -ofen 6 iavrgr lulrgora vad la,oe. loresktvef om sly'elsens handhava'de av l0rennge's I r0 REvtstoN For gransknrng av siyrelsens ldruallnrng skal m demmafna pa ordinare fdfenrngs- 2 revrsorer och 1... suppteanter Revisionsberattelse skalt 6verlamnas lllt styrelsen senast ve veckor t6r ordinarie slamme 11 MKENSKAPS. PERIOO Fdreningens r6kenskapsp riod omlattar licten 112 FORENTNGS- STIMMA Ordinarie st;rnrna skalt arli9 n hallas under m6nad pa 1id och plals som styrelsen bestamtner. Stvrelsen lan ner den linner del erlo.derligl ullysa extra stdmm& Om sl6mma skall godkdnna ul'taxering skarl slyrelsen bereda medlammarna tilltalls ai rran det kallelsealgard vldlagils la del av debiteringslangd, utvisende ctet b lopp som skall utlax ras. vad som bel6pef pa varie medlem och ndr belalning skall ske Fdre ordinarle slamma skall dessulom f6rvallningsberattelse och r visionsberenelse t6r den avst!tade rakenskapsperioden saml ulgills- och inkomststal finoas lillganglig t5r gransk ng under samma lrd

3 3 I 13 KALLELSE TILL 6TII, MA Ksll ls till sgmma skall ude.das av slyrels n ocb 3k genom sk!iftligt fieddelande Kallelseatgerd skall vidtas sonasl tv: veckor 16re sammsniriidel I kallelsen sk6ll angbs vilka erenden som skarr l6rekoftrna p! slamman och lemnas uppgill oh plals dar i 5 12 angivna handlingar -nnns lillgengliga Andfa meddelanden skall genom styrels ns t6.sorg bringas lill medl mmarnas kanne skriftligt neddelande!14 MOTIONEF Medlem kan genom motion vacka t6rs{ag r6rande lbreningens verksarnhet. Motion, som skall behandlas pa ordinarie sl6mma. skall vara styrelsen tillhanda senast under decerbe! Styrelsen skall bereda avgivna molioner och haila d m till9ao9l;ge f6r medlemmarna tjllsammans mgd f 6rvaltningsb rettels n 915 DAGORDNII{G VID OnOINARIE STAMMA 15 OISPOSITIOi AV VKASTNITIC t17 STIMMOaESLUT Vict ordinarie slernma skall t6iiande drenden behandlas: 1 val av ofdlorande f0r sldmman 2 val av tva iusteringsnan 3 sryrelsens och rewsorernas beratlelser 4 ansvarsirihet f6r styrelsen 5 lramstalinrngar iran styrelsen eller molioner kan medlemmarna 6 ersettning lillslyrelsen och revisorerna 7 styrelsens fdrslag till utgills- och inkomslslat saml debileringslangd 8 val av styrelse och styrelseordl6rande I val av reviso.er 10 traga om val av valberedning 11 6vriga iregor '12 meddelande av plats ddr slamdoprolokollel halles lill9angligl. Fdrdelninq av dverskotl skall ske elter medlemmarnas andeiar i samfalligheten(erna) Beslut fallas med acklamation om inte omrostning begars. i{raga om omr6sining m m geller 48, 49, 51 och 52 SS lagen om iowallning av samlallig- n6ler- Nar omr6sining t6retas s*all till protokollet anlecknas de omslandighel f angaende r6strat1, andelstal, ombud m m som har belyderse 16r bedomandel av rdslres!lla1 l Val skall ske rned sluha sedlar oln nagon begar del. C18 FLERA VERKSAM- HETSGRENAF Skall omrdstning ske iiraga som ber6r llera ve.ksamhelsgrenar gemensaml har vid tillempning av huvudlalsmeloden varje medlem en rost aven om han har del i tlera verksamhels9renar.

4 vict lltlempning rv and lsm tod n skrlt lmolsvarancls tallvarje medlems rosl lal lram' r5rnas pa t6ljande sall. F6rsl reduceras medlernnens r6st tal inoft vari6 verksam' hetsgren ilorhallande lill verksamhetsgrenens andsl i den gefiensamma verksamhel omrostningen avser. Derefler sammanlagges de reducerade rdsletalen ldr varje med_ lem. Verlsarnhelsgfenarnas anderar i vorksa nhet som er gemensam t6t samfalligheten (6rna) uig6r: ee.1..3q!f.9a 2?t..?, sa I s.!r \t sa.1..1!..9ch 9a 6 16E t r9 PROTOKOLLS- JUSlEnll{G NLLCAI{GLIG. HALLANDE stammoprolokollel skall jusleras inom tva veckof ellef stamma. och daretler ha las tillgdngligl ldr medlemmarna. Dessa sladgar har anlagrts vid samrnanlrade enligl dalum pa fdrsla srdan -I' 1 t /(, -! -n*v 2;a- Hans Adlerssco KOMMENTAR TILL STADGARNA vid henvisning till tagrum avser SFL legen (1973:1150) om ldrvalhing av samlalligh6_ ter i dess lydelse den 1 juli 1974 Tlll Ingr r3.n l lr 31 ni 12 SFL innshaller tvjngande regler t6r l6reningslbryaltningen och sladgarnas innehall Genom bestemmelser i sladgarne kan f6reningsmedlemmarna dock i vissa hanseend n ewika kdn SFL. ISFL anges ivilka silualionsr stadgarna lar innehallawikelser fran lagen SamfAlligheist6reni6gs firma 5kall innehalla ordat samfallighelsf6rening. Firman skall tydligt skilja sig lran andra hos lsnsstyrelsen Egistrerade annu bestaende samlalllghetst6r nangsiirmor (295 SFL) Samtallighetsl6renings andamal ar att t6rualta den samtallighet6r vilken den bildats Samlaillighetsl5rening tar ej driva verksamhet som ar trammande 16r det andamal som samfalligheten skall tlltgodos (18 S SFL) F6rvallningen ornlatlar even tasligh l som l6reningen Sger saml med6l som intlutil vid l6rsalining Alta sanfalllghels. skall angss uttdmmande och pa d 3adanl s6n att de kan iden' tilieras Om marksamtallighel ell r gemensamhetsanleggning blivit registrerad bdr regisrerbeteckningen aflges T 93 llt 5a SaralalriEhets endamal kan ha boslemrs vicl lenlmdterilorrannrng och lramgar i sa tatt av 16rrenningshandlinga.ns.,{r d6t vid 16raftning beslatrda dndamalel oklan e'er har det blivil inikluelll 6ller har nagot andamal inte ldreskrivils vid tdrrenning b6r grundsrna 16. t6rvaltningon preciseras l_sladgarna Sladgar som stnc,er rfol t6ritl_ ningsavg6rande kan komma en underlannas vid regislrering n Med deiagartastighet t6rstas lastighet som har det i semf:llighoi och med delaga lgaren sv detaggrtasiighet (1 5 2 styckor SFL) Medlehmana isamfallighelsl6rening urg6.es av d laqarna ' samlallighol {17 g SFL) Lagens beslammelser om laslighel eger motsvarande lillaimpning pa sadan iomlralt gruva, byggnad 6tlef annan anlaggning pa okr grund nalurreseruat som har del i sam' tiillighet enligl 1 S r styctel 3 elter 4 SFL D n som innehar t6slighel pa grund 3v tesramentariskt tdrordnande ulan an eganderiitl n tillkommer nagon anses vid lagens taltampning som faslighetens agare. som a96re a! natureserval anses den som forval- Innehavare av lomtriitl i lastighel som har del i samlallighel enllgl styckel 1 ellel 2 SFL sk.ll vid lilernpningen av d nn6 lag anses som dei,gare i tastighels:tgarens stelle (3 S SFL).

5 5 T!5 T!6 Styrelsen 16r samlalrigh ts{6rening skati besta rv n a er flera tedam6ter och ha sitr aale j der orl dar medlsmrnarnes trstigh ter elter huvuddeten av dessa tigg r Slyrelteledamot skall vara myndag (3O S SFL) men b6hover inre vara medtem. Nar skar dertlll ldretigger, ter tdnssryretsen f6rordna a siyre'sen ska besta av tjera r6clam0ref an som anges i stadgarna (31 S SFL). Styrelseledamot kan av d6n som utsett honom 3kitjas tran sitt uppdrag t6re utgengen av den trd 16r v,'ker han utsels t32 S SFLI. Har styrelselec,ahots uppdrag upph6rt 6 er ir styretsetedamot t6rhindrad at ul6va uppdragel och dr styrelsen ej anda be3tult6r, iar tanssryretsen tdrordna sysslornar i sadan tedamolsl; Finns av skal som nu sagts icke nagon styretsetedamot att lilt, ga, tar sysslomannen ensam handha f6renrngens angeiegenherer och fdretdda,br enrngen som styrels l3 5 SFL). Om ej annar 16tjer ev stadgarna s er av f6.eningsstammobeslul ter sryretsen utse serskild firmalecknare. Bemyndigande att teckna tirma kan av str tsen nar som hetst Alerkallas {34 S SFL). Uppgitt om l6reningen! postadress, om slyretseledarn6rernas tulstindiga narnn, bostads- c'ch posladress och telelon saht om firhalecknare om sadan utselts ska anmslas Iill lanssiyrelsen (26 S SFL) Aven andring dessa f6rha ancten skalt anmetas iil lansslyrelsen (39 5 SFL) TII!I?flr 9 Som styrelsens bestul gall r den mening om vilken vid styretsesarnmanlrade lest6 r6stande l6renar sig Vid tika r6stebt avg6rs vat genorn to ning tandra kagof ga e, cten menin9 som bitrades av ordloranden_ F6rsla stycket gatter ej, om ehnat tareskrives istadgarna (38 S SFL). Med ledamot evses av6n ijenslgdrende suddleent, Tredje stycker avser bla de konlakt tas brevtedes e er p r teteion. Slyre'sen \and-ar sahtattrgretens ange,rge'rt-eter i dlere.sstarhe'se neo oerna tao {s.l stadga'na ocl lorer rgsstarrmodestut, r oen mer bestutet et stnde, no( denn; lag (SFL) eller annan tdrtattning e er mot stadgarna (35 g SFL) Styrelseledamol tar ej laga befarning med angetzigenhet i vilken han har etr v:isenilrot inlresse som slride. mot ldreningens {36 S SFL) Styrelsen ar behdrig a t6fetriida toreningen i tbrhalande ti tredje lrlan. Samma beho.ighel lillkommer lirmalecknare. Styrersen och tirrnalecknaren fer dock ej utan sldd av sladgarna ejler tlirentngsslarnmobestul cvertata ellef s6ka intecknrng r fast egendom li r upplrla sadan egendom med nyrttanderal tor tangre rid an tem er (57 i SFL) Beslamrnelsed under punklen 5 dr endast avsedd tor tdreningar med ltera samfa,o_ heler elle. and'a ve.ks6nhersgrenar. i vitha meotenma,na ha, de tte, o \a a"oel; lal Besrarnmelsen anknyter till 41 S, 42 5, a5 S, 48 S och 60 S SFL Tlfl 110 Revisionen avser fakenskapsperiod. Ellersom reienskapspef rod tnte behdver sr:,mma overens fied styrelsens oandattid, ten styretsens tdruatlnrng kohma a revrderas I om- 0ehgar Av allmenna rallsregter lotjer alr ti revisor rnte far vatjas den som ingarl i styretsen undef den rdkenskadsderiod revisionen avser tlfl 12 Tiden ldr ordinane stamma bor bestdmmas sa ldngt efrer rikenskapsperiods ujgang ajt revrsorerf,a lar lrd atl revidera och avge revrsronsberatlelse och styretsen darette, tar tid att kalla till statnlna Om minst en ternledet av sam iga rdstberalligade medtemmar e er del mindre aitaj sorn kan vara bestaht i stadgarna, hos siyretsen begar a exlra idr nrngssramma srarr herlas och dirvid anger de drenden som ska behandtas. ah99er de1 slyretsen atl inorn en vecka katja ti sadan stamma alt halta sa snari del med iak agande av tofe, skrv n kattetse d *an ske. Sker det ej, u yser tansstyretsen stahma pa anmittan av medleh (47 S 3 sr SFL).

6 6 tr l13 tr l15 Ksltelss lilt foreningsstamma sker gsnom styrels ns lor3org I kell6l3efi anges vilk6 6r6nden 3om skall behandlas pa st5fiman Undenaler styrelssn atl unarda kallelse titl ordin.rie 16reningssliimma ienlighot med sladga.na3 l6resknhei skalr lanss!yre 3en pa snmdlan av medlem ullysa l6roningsslamma (47 E SFLI Sryrels n ar 3kyldig ati pa lsreningsslamma latnna de upplysninga. om l6r ntngens verksamhe! som mecllem beger och som kan vara av betydelse ldr h6dlemmarna (50 5 SFL). Over beslut som tatlas pa l6reningsslamma skall genom styrolsens lorsorg lbras protokoll, vilk t skall hallas tilbangligl 16r medlemmarna senast Na vecftor elter slah_ man (5O 5 2 3l SFL) Talan tir t6ras mot ullaxenng (46 S SFL) och slafimobeslul (53 S SFL) llr a rc tt!17 Om t6renangens verksamhet ar sadan attden inte ger ekonomiskl overskolt bor be' stammelsen utga. oen som undorlatit alt i ratt tid lullg6ra sin bidragsskyldighel lar dellaga i l6rhand' tingarna men ei ul6va r6stratl innan han fullgio.t vad han eltersan (44 S SFL) t lt! Medlem eller annan lar icke, sialv eller genom ombud elle. som oftbld dellaga i be_ handlingen av angelegenhet, var han 59er eu vasentligt intresse som sltider mol lir eningens (48 S SFL). lnnehavars av raxighel i det6garfaslighel tar ndnara och yttra sig vid behandling av kage som 16. hans ratt {44 S sfl) R6stberettigad medlem, som ar narvarande vid l6reningsstemma. har' oavselt om han eger en eller ll ra delaga'jastigheter, 9n rost (huvudlalsmetod) faga som har eko_ nomisk betydelse skall medlemmarnas r6sletal i stallel berdknas eller dejdgailastig' heternas endelstal, ofi m6dlem begar dot. oock tar rnedlems rdstetal el 6verstiga en lemledel av del sammanlagda r6sletalet 16r samlliga narvarande r6stberdltrgade medl6mmar (49 S SFL) (and lslalsmetodl. Meclterns r6strett kan uldvas genom ombud Ombud lar 6l l6relrida De. an en med' lem. Som slammans beslul galler den meninq l{ir vilken de llesta rdsletna avqlv ls Vid lika rdslelal avg6res val genom lotlning, medan iandra k6gor den menin giirer som biirades av ordloranden. Awitelse tren beslamm lserna orn ombud kan dock l6reskrivas i stadgarna (49 S SFL) F6r beslut an 6verlata el16r s6ka inlgckning irast egendom eller uppl6la sadan egen_ dom med nyltiandereix f6f lengre tid an tem ar iordtas mrnsl we lrediede ar av de av_ givna r6slerna. om ej annat l6reskriv s isttdga.na (515 SFL) Vid omrostning traga om andring av t6reningensladgar har varje roslbe'al gad meclleh. oavseil om han ager en eller flera d laga.lastigheler' en 6sl For bes ut om sadan endring fordras minst tva lredjsdelar av de avglvna rosterna F6resknves srenqare villlor i stadgarna skall dol garla Beslul om stadgedndring skall genom styrelsens lo.sorg genast anmalas 10f reg sl'ering vid anmalan skail logas tv6 bestyrkts avskritler av prolokoll 0!e' beslutel Be sturer ter ei till6mpas innan registrsring skell (52 S SFL). Angaende inneb6rden av nuvudlalsmetod och andelstalsmetod, se kommenlar n trlr Ndgra i lla sammanhang qodlagbara halipunkler 16r en iaml6rclse m llan sahi'l!rg net6'eller andra verksamhetsqrenar ner det g:iller inlresset och ansvatel geflen' 'ot,..srdmmeisamma atgarder lan knappasl uppstallas Orn del emellertid a, avgjorl hur Inrresser och ansvarel tot den gehensamma llgarden an lo'dela mellan verksamneisgre ' '- ) narna finns en nolrn t6r den angrvna jamlorersen 'lr Er sadanl avgd'ande kan aslad c,{/-744q4".4 ::ffi':"ffi:$,il:i:::."jj:,::x':i1""!:i,-?l'ti"ll,?j'1"1i1"",1 / otoo 1973: 160 s 57s)?lrr I tt lngaande lallganglighallande ev prolotoll6t 3. komm nlaren lill 515

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR TORSÅS KUSTMILJÖGRUPP. 01 Föreningens firma. 02 Föreningens ändamål. 03 Föreningens uppgifter

STADGAR FÖR TORSÅS KUSTMILJÖGRUPP. 01 Föreningens firma. 02 Föreningens ändamål. 03 Föreningens uppgifter STADGAR FÖR TORSÅS KUSTMILJÖGRUPP 01 Föreningens firma Föreningens firma är Torsås Kustmiljögrupp, som i fortsättningen benämns Kustmiljögruppen. Kustmiljögruppen skall återfinnas i det föreningsregister

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening

Åsnens fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer