-!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,.."

Transkript

1 STADGAR..1981:09:l5 Stadga. tqr samfiillighelslorening. bildad enlrgl lag n {1973 ll50) om forvahning av samtdll heter. Lagens bestemmelser om Jorvalrnrngen slall galla r den man Inle annar tramgsr av dessa stadgar. t I FIRMA Foreningens trrma a.,toj k rlgt'nleog samlaligh 1slo.enLng. I2 SAMFALLIGHETER Fofenrngen forvallai,9ef.e'llq9$in999c!r{. 91!i9!re!el gyqeetqs,.y;sar.. pq!!e!ingspletfer,.,vq!!etfg-!,99! jlrtng,-.a.ylo.pp..-99p st-a!l9rf-.i. aqh Sr.qrqlla!!!rul'ud- 9ek u!qr. DvsgrltdFp!41.Pn.,I:iunsd?l9n.2:9' 2]1' 4i11. 5!11 ecb -!.1!lq r..9!9!9isi,. pelsg..listtr\lrr (8r..4:.,5q91 S )..,.,.. crunderna FoR FORVALTNINGEN samfa igh ien{erna) sksllfiirvaltas ienlighet med vad som vid bildandel beslimts om doss{deras)endamel I ' MEDLEM Medlem i toreningen ar igere till fasligh l ellet dirmed jdmstilld egendom som hat d l isamlaltighel upptagen under S 2. ls STYRELSE Fdr lorenangen skallfinnas en srvrelse med s te i -----,,,,P9-!99,..,,,,, rommlrn satc, gamman3anning,dnst 5,/ Styrelsen skall besl6av l.gch. logst /...-ledamorer och...r suppleanter. 56 STYRELSE Styrelsdn valjs vid ordinarae f dr6ningsstemma Mandattiden ldr ledamor t..-.-?-----"- Ar och lor suppl anletl 3. Forsla g6ngenval 6ger rum skall ---:... ledamdrer vilpsp,endast elt et n Sremman uis r ordfdrande bland styteisens ledamdler' I dvrigt konsntuerar styfelsen si9 - B at STYNELSE kallclsc till ttjrcdfagningslist! Kallelse r'llstyrels sa.r"nanlrdde, vrllen slall r.nehelb updg.h om lorekon'mande aten den sralt lrllsidllas ledamolerna mrnsl... l9...dagalore sammantradel Supplea^ tefna skall inom samma tid tillstallas underattels om sammantrbdet och lofekommande:renden. Ledahot. som ar lorhindrad att nervara, skell genast meddela d na trll ord loranden, som har arl omedelban kalla suppl anl i ledamotens nell Suppleant som J rjbnsrgor ledamols slalle har.an an narvara vd sammantrad t men har el rostrair' : E

2 I E STYRELSE b.tlutl6rhrl proloioll Sryrersen ar besluitor ndr ka re se stelt i behorig ordning och minsl halva antale! slyrelseledsr.dler dr narvararde ulan hrnder hatav skall slyrelsesammanl'ade anses De horigen ullysl om samlliga otd nar e ledamoler intunnrl sig ti I sahmanlr'det Som slyr;lsens beslul galler de. dening om vilk n de tlesla roslande forenar sig Vid ka.6slelal avgors val genom lollning. I andra l1690r giiller den menrng som bllrtdes av Utan alt ha angrvits i kallelsen lar arende avgoras om mjnsl tve fedied lar ev slyrelseledamdlerna dr narvarande och ense om beslulel. F.Aga lar ulan hinder av besiammelserna i l6rsta slycket avg6res utan kallelse om samlliga ordinarie ledam6ler ar ense om beslulet. Oeh som deltaq I I avgdrafldel av arsnds ager antore reservation mol beslutel. SAdan rese.vanon skall anma as lore sammantrad ts sllrt Over airenden ivrlka slyre sen latlal besi!t skall laras prolokoll som upplar dal!m deltagande l danoter och suppleanler. korl beskrivning av arendel, slyrelsens bes!l sadt;ilorda res rvalroner Protokollet skall lusleras av ordioranden eller annan ledamol som vid tdrlall lor ordloranden lett sammanlrad l 5 9 STYFELSE 16rral nlng Styrelsen skall 1 torvalla sarntall,ghelen(e.na) och l6reningens tillgengar' 2 fdra redovisnrng aver 16feningens ralenskaper. 3 l6ra j{tneckn n9 6ver delagande rasligheter, dessas andelslal och egare 4 erligen rrll ordinarie slamma avge {6rualiningsberait lse 6ver 16reningens v rksarn' het och ekonomi, 5 ch lbr!alli ngen onlaiia' ilera sanla llghetei errer anna.s ar uppd lad pa ollka ver{s;mnersgrenai c.h.nei emmatnas a.delaf inte ar Lika stora i alla vefksanh ls_ grefarna fora sarsk d.edovisning i6r varje sadan -ofen 6 iavrgr lulrgora vad la,oe. loresktvef om sly'elsens handhava'de av l0rennge's I r0 REvtstoN For gransknrng av siyrelsens ldruallnrng skal m demmafna pa ordinare fdfenrngs- 2 revrsorer och 1... suppteanter Revisionsberattelse skalt 6verlamnas lllt styrelsen senast ve veckor t6r ordinarie slamme 11 MKENSKAPS. PERIOO Fdreningens r6kenskapsp riod omlattar licten 112 FORENTNGS- STIMMA Ordinarie st;rnrna skalt arli9 n hallas under m6nad pa 1id och plals som styrelsen bestamtner. Stvrelsen lan ner den linner del erlo.derligl ullysa extra stdmm& Om sl6mma skall godkdnna ul'taxering skarl slyrelsen bereda medlammarna tilltalls ai rran det kallelsealgard vldlagils la del av debiteringslangd, utvisende ctet b lopp som skall utlax ras. vad som bel6pef pa varie medlem och ndr belalning skall ske Fdre ordinarle slamma skall dessulom f6rvallningsberattelse och r visionsberenelse t6r den avst!tade rakenskapsperioden saml ulgills- och inkomststal finoas lillganglig t5r gransk ng under samma lrd

3 3 I 13 KALLELSE TILL 6TII, MA Ksll ls till sgmma skall ude.das av slyrels n ocb 3k genom sk!iftligt fieddelande Kallelseatgerd skall vidtas sonasl tv: veckor 16re sammsniriidel I kallelsen sk6ll angbs vilka erenden som skarr l6rekoftrna p! slamman och lemnas uppgill oh plals dar i 5 12 angivna handlingar -nnns lillgengliga Andfa meddelanden skall genom styrels ns t6.sorg bringas lill medl mmarnas kanne skriftligt neddelande!14 MOTIONEF Medlem kan genom motion vacka t6rs{ag r6rande lbreningens verksarnhet. Motion, som skall behandlas pa ordinarie sl6mma. skall vara styrelsen tillhanda senast under decerbe! Styrelsen skall bereda avgivna molioner och haila d m till9ao9l;ge f6r medlemmarna tjllsammans mgd f 6rvaltningsb rettels n 915 DAGORDNII{G VID OnOINARIE STAMMA 15 OISPOSITIOi AV VKASTNITIC t17 STIMMOaESLUT Vict ordinarie slernma skall t6iiande drenden behandlas: 1 val av ofdlorande f0r sldmman 2 val av tva iusteringsnan 3 sryrelsens och rewsorernas beratlelser 4 ansvarsirihet f6r styrelsen 5 lramstalinrngar iran styrelsen eller molioner kan medlemmarna 6 ersettning lillslyrelsen och revisorerna 7 styrelsens fdrslag till utgills- och inkomslslat saml debileringslangd 8 val av styrelse och styrelseordl6rande I val av reviso.er 10 traga om val av valberedning 11 6vriga iregor '12 meddelande av plats ddr slamdoprolokollel halles lill9angligl. Fdrdelninq av dverskotl skall ske elter medlemmarnas andeiar i samfalligheten(erna) Beslut fallas med acklamation om inte omrostning begars. i{raga om omr6sining m m geller 48, 49, 51 och 52 SS lagen om iowallning av samlallig- n6ler- Nar omr6sining t6retas s*all till protokollet anlecknas de omslandighel f angaende r6strat1, andelstal, ombud m m som har belyderse 16r bedomandel av rdslres!lla1 l Val skall ske rned sluha sedlar oln nagon begar del. C18 FLERA VERKSAM- HETSGRENAF Skall omrdstning ske iiraga som ber6r llera ve.ksamhelsgrenar gemensaml har vid tillempning av huvudlalsmeloden varje medlem en rost aven om han har del i tlera verksamhels9renar.

4 vict lltlempning rv and lsm tod n skrlt lmolsvarancls tallvarje medlems rosl lal lram' r5rnas pa t6ljande sall. F6rsl reduceras medlernnens r6st tal inoft vari6 verksam' hetsgren ilorhallande lill verksamhetsgrenens andsl i den gefiensamma verksamhel omrostningen avser. Derefler sammanlagges de reducerade rdsletalen ldr varje med_ lem. Verlsarnhelsgfenarnas anderar i vorksa nhet som er gemensam t6t samfalligheten (6rna) uig6r: ee.1..3q!f.9a 2?t..?, sa I s.!r \t sa.1..1!..9ch 9a 6 16E t r9 PROTOKOLLS- JUSlEnll{G NLLCAI{GLIG. HALLANDE stammoprolokollel skall jusleras inom tva veckof ellef stamma. och daretler ha las tillgdngligl ldr medlemmarna. Dessa sladgar har anlagrts vid samrnanlrade enligl dalum pa fdrsla srdan -I' 1 t /(, -! -n*v 2;a- Hans Adlerssco KOMMENTAR TILL STADGARNA vid henvisning till tagrum avser SFL legen (1973:1150) om ldrvalhing av samlalligh6_ ter i dess lydelse den 1 juli 1974 Tlll Ingr r3.n l lr 31 ni 12 SFL innshaller tvjngande regler t6r l6reningslbryaltningen och sladgarnas innehall Genom bestemmelser i sladgarne kan f6reningsmedlemmarna dock i vissa hanseend n ewika kdn SFL. ISFL anges ivilka silualionsr stadgarna lar innehallawikelser fran lagen SamfAlligheist6reni6gs firma 5kall innehalla ordat samfallighelsf6rening. Firman skall tydligt skilja sig lran andra hos lsnsstyrelsen Egistrerade annu bestaende samlalllghetst6r nangsiirmor (295 SFL) Samtallighetsl6renings andamal ar att t6rualta den samtallighet6r vilken den bildats Samlaillighetsl5rening tar ej driva verksamhet som ar trammande 16r det andamal som samfalligheten skall tlltgodos (18 S SFL) F6rvallningen ornlatlar even tasligh l som l6reningen Sger saml med6l som intlutil vid l6rsalining Alta sanfalllghels. skall angss uttdmmande och pa d 3adanl s6n att de kan iden' tilieras Om marksamtallighel ell r gemensamhetsanleggning blivit registrerad bdr regisrerbeteckningen aflges T 93 llt 5a SaralalriEhets endamal kan ha boslemrs vicl lenlmdterilorrannrng och lramgar i sa tatt av 16rrenningshandlinga.ns.,{r d6t vid 16raftning beslatrda dndamalel oklan e'er har det blivil inikluelll 6ller har nagot andamal inte ldreskrivils vid tdrrenning b6r grundsrna 16. t6rvaltningon preciseras l_sladgarna Sladgar som stnc,er rfol t6ritl_ ningsavg6rande kan komma en underlannas vid regislrering n Med deiagartastighet t6rstas lastighet som har det i semf:llighoi och med delaga lgaren sv detaggrtasiighet (1 5 2 styckor SFL) Medlehmana isamfallighelsl6rening urg6.es av d laqarna ' samlallighol {17 g SFL) Lagens beslammelser om laslighel eger motsvarande lillaimpning pa sadan iomlralt gruva, byggnad 6tlef annan anlaggning pa okr grund nalurreseruat som har del i sam' tiillighet enligl 1 S r styctel 3 elter 4 SFL D n som innehar t6slighel pa grund 3v tesramentariskt tdrordnande ulan an eganderiitl n tillkommer nagon anses vid lagens taltampning som faslighetens agare. som a96re a! natureserval anses den som forval- Innehavare av lomtriitl i lastighel som har del i samlallighel enllgl styckel 1 ellel 2 SFL sk.ll vid lilernpningen av d nn6 lag anses som dei,gare i tastighels:tgarens stelle (3 S SFL).

5 5 T!5 T!6 Styrelsen 16r samlalrigh ts{6rening skati besta rv n a er flera tedam6ter och ha sitr aale j der orl dar medlsmrnarnes trstigh ter elter huvuddeten av dessa tigg r Slyrelteledamot skall vara myndag (3O S SFL) men b6hover inre vara medtem. Nar skar dertlll ldretigger, ter tdnssryretsen f6rordna a siyre'sen ska besta av tjera r6clam0ref an som anges i stadgarna (31 S SFL). Styrelseledamot kan av d6n som utsett honom 3kitjas tran sitt uppdrag t6re utgengen av den trd 16r v,'ker han utsels t32 S SFLI. Har styrelselec,ahots uppdrag upph6rt 6 er ir styretsetedamot t6rhindrad at ul6va uppdragel och dr styrelsen ej anda be3tult6r, iar tanssryretsen tdrordna sysslornar i sadan tedamolsl; Finns av skal som nu sagts icke nagon styretsetedamot att lilt, ga, tar sysslomannen ensam handha f6renrngens angeiegenherer och fdretdda,br enrngen som styrels l3 5 SFL). Om ej annar 16tjer ev stadgarna s er av f6.eningsstammobeslul ter sryretsen utse serskild firmalecknare. Bemyndigande att teckna tirma kan av str tsen nar som hetst Alerkallas {34 S SFL). Uppgitt om l6reningen! postadress, om slyretseledarn6rernas tulstindiga narnn, bostads- c'ch posladress och telelon saht om firhalecknare om sadan utselts ska anmslas Iill lanssiyrelsen (26 S SFL) Aven andring dessa f6rha ancten skalt anmetas iil lansslyrelsen (39 5 SFL) TII!I?flr 9 Som styrelsens bestul gall r den mening om vilken vid styretsesarnmanlrade lest6 r6stande l6renar sig Vid tika r6stebt avg6rs vat genorn to ning tandra kagof ga e, cten menin9 som bitrades av ordloranden_ F6rsla stycket gatter ej, om ehnat tareskrives istadgarna (38 S SFL). Med ledamot evses av6n ijenslgdrende suddleent, Tredje stycker avser bla de konlakt tas brevtedes e er p r teteion. Slyre'sen \and-ar sahtattrgretens ange,rge'rt-eter i dlere.sstarhe'se neo oerna tao {s.l stadga'na ocl lorer rgsstarrmodestut, r oen mer bestutet et stnde, no( denn; lag (SFL) eller annan tdrtattning e er mot stadgarna (35 g SFL) Styrelseledamol tar ej laga befarning med angetzigenhet i vilken han har etr v:isenilrot inlresse som slride. mot ldreningens {36 S SFL) Styrelsen ar behdrig a t6fetriida toreningen i tbrhalande ti tredje lrlan. Samma beho.ighel lillkommer lirmalecknare. Styrersen och tirrnalecknaren fer dock ej utan sldd av sladgarna ejler tlirentngsslarnmobestul cvertata ellef s6ka intecknrng r fast egendom li r upplrla sadan egendom med nyrttanderal tor tangre rid an tem er (57 i SFL) Beslamrnelsed under punklen 5 dr endast avsedd tor tdreningar med ltera samfa,o_ heler elle. and'a ve.ks6nhersgrenar. i vitha meotenma,na ha, de tte, o \a a"oel; lal Besrarnmelsen anknyter till 41 S, 42 5, a5 S, 48 S och 60 S SFL Tlfl 110 Revisionen avser fakenskapsperiod. Ellersom reienskapspef rod tnte behdver sr:,mma overens fied styrelsens oandattid, ten styretsens tdruatlnrng kohma a revrderas I om- 0ehgar Av allmenna rallsregter lotjer alr ti revisor rnte far vatjas den som ingarl i styretsen undef den rdkenskadsderiod revisionen avser tlfl 12 Tiden ldr ordinane stamma bor bestdmmas sa ldngt efrer rikenskapsperiods ujgang ajt revrsorerf,a lar lrd atl revidera och avge revrsronsberatlelse och styretsen darette, tar tid att kalla till statnlna Om minst en ternledet av sam iga rdstberalligade medtemmar e er del mindre aitaj sorn kan vara bestaht i stadgarna, hos siyretsen begar a exlra idr nrngssramma srarr herlas och dirvid anger de drenden som ska behandtas. ah99er de1 slyretsen atl inorn en vecka katja ti sadan stamma alt halta sa snari del med iak agande av tofe, skrv n kattetse d *an ske. Sker det ej, u yser tansstyretsen stahma pa anmittan av medleh (47 S 3 sr SFL).

6 6 tr l13 tr l15 Ksltelss lilt foreningsstamma sker gsnom styrels ns lor3org I kell6l3efi anges vilk6 6r6nden 3om skall behandlas pa st5fiman Undenaler styrelssn atl unarda kallelse titl ordin.rie 16reningssliimma ienlighot med sladga.na3 l6resknhei skalr lanss!yre 3en pa snmdlan av medlem ullysa l6roningsslamma (47 E SFLI Sryrels n ar 3kyldig ati pa lsreningsslamma latnna de upplysninga. om l6r ntngens verksamhe! som mecllem beger och som kan vara av betydelse ldr h6dlemmarna (50 5 SFL). Over beslut som tatlas pa l6reningsslamma skall genom styrolsens lorsorg lbras protokoll, vilk t skall hallas tilbangligl 16r medlemmarna senast Na vecftor elter slah_ man (5O 5 2 3l SFL) Talan tir t6ras mot ullaxenng (46 S SFL) och slafimobeslul (53 S SFL) llr a rc tt!17 Om t6renangens verksamhet ar sadan attden inte ger ekonomiskl overskolt bor be' stammelsen utga. oen som undorlatit alt i ratt tid lullg6ra sin bidragsskyldighel lar dellaga i l6rhand' tingarna men ei ul6va r6stratl innan han fullgio.t vad han eltersan (44 S SFL) t lt! Medlem eller annan lar icke, sialv eller genom ombud elle. som oftbld dellaga i be_ handlingen av angelegenhet, var han 59er eu vasentligt intresse som sltider mol lir eningens (48 S SFL). lnnehavars av raxighel i det6garfaslighel tar ndnara och yttra sig vid behandling av kage som 16. hans ratt {44 S sfl) R6stberettigad medlem, som ar narvarande vid l6reningsstemma. har' oavselt om han eger en eller ll ra delaga'jastigheter, 9n rost (huvudlalsmetod) faga som har eko_ nomisk betydelse skall medlemmarnas r6sletal i stallel berdknas eller dejdgailastig' heternas endelstal, ofi m6dlem begar dot. oock tar rnedlems rdstetal el 6verstiga en lemledel av del sammanlagda r6sletalet 16r samlliga narvarande r6stberdltrgade medl6mmar (49 S SFL) (and lslalsmetodl. Meclterns r6strett kan uldvas genom ombud Ombud lar 6l l6relrida De. an en med' lem. Som slammans beslul galler den meninq l{ir vilken de llesta rdsletna avqlv ls Vid lika rdslelal avg6res val genom lotlning, medan iandra k6gor den menin giirer som biirades av ordloranden. Awitelse tren beslamm lserna orn ombud kan dock l6reskrivas i stadgarna (49 S SFL) F6r beslut an 6verlata el16r s6ka inlgckning irast egendom eller uppl6la sadan egen_ dom med nyltiandereix f6f lengre tid an tem ar iordtas mrnsl we lrediede ar av de av_ givna r6slerna. om ej annat l6reskriv s isttdga.na (515 SFL) Vid omrostning traga om andring av t6reningensladgar har varje roslbe'al gad meclleh. oavseil om han ager en eller flera d laga.lastigheler' en 6sl For bes ut om sadan endring fordras minst tva lredjsdelar av de avglvna rosterna F6resknves srenqare villlor i stadgarna skall dol garla Beslul om stadgedndring skall genom styrelsens lo.sorg genast anmalas 10f reg sl'ering vid anmalan skail logas tv6 bestyrkts avskritler av prolokoll 0!e' beslutel Be sturer ter ei till6mpas innan registrsring skell (52 S SFL). Angaende inneb6rden av nuvudlalsmetod och andelstalsmetod, se kommenlar n trlr Ndgra i lla sammanhang qodlagbara halipunkler 16r en iaml6rclse m llan sahi'l!rg net6'eller andra verksamhetsqrenar ner det g:iller inlresset och ansvatel geflen' 'ot,..srdmmeisamma atgarder lan knappasl uppstallas Orn del emellertid a, avgjorl hur Inrresser och ansvarel tot den gehensamma llgarden an lo'dela mellan verksamneisgre ' '- ) narna finns en nolrn t6r den angrvna jamlorersen 'lr Er sadanl avgd'ande kan aslad c,{/-744q4".4 ::ffi':"ffi:$,il:i:::."jj:,::x':i1""!:i,-?l'ti"ll,?j'1"1i1"",1 / otoo 1973: 160 s 57s)?lrr I tt lngaande lallganglighallande ev prolotoll6t 3. komm nlaren lill 515

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer