Malmö högskola Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok"

Transkript

1 Ekonomiavdelningen

2 Innehållsförteckning KAPITEL 1 INLEDNING OCH SYFTE... 6 KAPITEL 2 OM MALMÖ HÖGSKOLA KORTA FAKTA ORGANISATIONSPLAN... 8 KAPITEL 3 STATENS EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERK INLEDNING AKTUELLA BESTÄMMELSER OCH DERAS INNEHÅLL... 9 KAPITEL 4 EKONOMIORGANISATION EKONOMIMODELLEN OMRÅDESPREFEKTENS/DEKANENS ANSVAR ATTESTORDNING OCH UTANORDNINGSREGLER EKONOMIFUNKTION REVISION OCH INTERN KONTROLL KAPITEL 5 KODPLAN KONTOPLAN OBJEKTPLAN Område Kostnadsställe Aktivitet, objekt, kostnadsbärare och profil Verksamhetskod Finansiärskod Motpartskod KAPITEL 6 BUDGET OCH RESURSFÖRDELNING HÖGSKOLANS BUDGETUNDERLAG STATENS RESURSFÖRDELNING HÖGSKOLANS RESURSFÖRDELNING HÖGSKOLANS RESURSFÖRDELNING HÖGSKOLANS BUDGET Gemensamma funktioner OH-beräkning/indirekta kostnader Lokalkostnader Internt köp/sälj FAKULTETERNAS BUDGET Fakulteternas budget Investeringsbudget BUDGETUPPFÖLJNING I EKONOMISYSTEMET KAPITEL 7 REDOVISNING REDOVISNINGENS SYFTE OCH PRINCIPER Förordning om myndigheters bokföring EKONOMISYSTEM BOKFÖRINGSORDER / OMFÖRING INTERNA FAKTUROR/INTERNA OMFÖRINGAR LÖNEKOSTNADER MELLAN ENHETER

3 7.6 AVSTÄMNINGAR Balansräkning Resultaträkning ARKIVERING AV REDOVISNINGSMATERIAL KAPITEL 8 HANTERING AV INDIREKTA KOSTNADER MODELL FÖR FULL KOSTNADSTÄCKNING LOKALKOSTNADER FÖRDELNINGSMETODIK KALKYLMODELLEN KAPITEL 9 INKÖP OCH UPPHANDLING KAPITEL 10 INBETALNINGAR/INTÄKTER STATSBUDGETANSLAGEN FORSKNINGSBIDRAG, GÅVOR OCH DONATIONSMEDEL Forskningsbidrag Diarieföring av externa forskningsbidrag UPPDRAGSVERKSAMHET Uppdragsutbildning Uppdragsforskning Avtal om uppdrag där högskolan utgör uppdragstagare AVGIFTER/PRISSÄTTNING Prissättning för kopior, avskrifter m.m Intern prissättning EU-PROJEKT KUNDFAKTURERING Fakturans innehåll Externa fakturor Kreditering KONTANTFÖRSÄLJNING BETALNINGSBEVAKNING OCH INKASSOVERKSAMHET Betalningsanstånd Dröjsmålsränta VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR INBETALNINGAR/INKOMSTER FINANSVERKSAMHETEN Bakgrund Medelsförvaltning Lånehantering Kassahållning Betalningsförmedling Ränteincitament Ränteberäkning Kassahantering STIPENDIER Allmänt (Skattemyndigheten) Skattebefriat eller inte? Konsekvens för den anställde Stipendium till universitet och högskola? (ESV) Regler vid Malmö Högskola

4 KAPITEL 11 LEVERANTÖRSFAKTUROR/UTBETALNINGAR BESTÄLLNING OCH LEVERANS Beställningsgodkännande Leverans LEVERANTÖRSFAKTUROR Betalningsvillkor Felaktig faktura Leverantörsfakturor avseende tjänster KREDITFAKTUROR LEVERANTÖRSREGISTER BETALNINGAR UTLANDSBETALNINGAR SWIFT/BIC Check BETALKORT Kort med individuell fakturering Kort med fakturering till högskolan RESERUTINER Reseförskott Reseräkning ERSÄTTNING TILLFÄLLIGA ARBETS-/UPPDRAGSTAGARE GÄSTFÖRELÄSARES RESOR REPRESENTATION Allmänt om representation Extern representation Intern representation Arbetsmåltid Representation i hemmet Enklare förtäring Måltider i samband med kurser och konferenser Jubileum och invigning Gåvor och uppvaktningar Godkännande Sanktion Underlag Redovisning av representationskostnader Lathund för beloppsgränser och kontering avseende extern och intern representation, gåvor m.m KAPITEL 12 ANLÄGGNINGSREDOVISNING MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR AVSKRIVNINGAR PÅGÅENDE ANLÄGGNING ANLÄGGNINGSTYPER OCH TILLHÖRANDE KONTON FÖRBRUKNINGSINVENTARIER AVYTTRING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FINANSIERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KAPITEL 13 PROJEKTEKONOMI PROJEKTKALKYLERING

5 13.2 BAKGRUND REGLERINGSBREV AVS BIDRAGSFINANSIERADE PROJEKT SAMFINANSIERING BOKFÖRING AV SAMFINANSIERING PROJEKTVÄRDERING OCH FÖRLUSTRISKBEDÖMNING PROJEKTVÄRDERING OCH FÖRLUSTRISKBEDÖMNING UPPDRAGSVERKSAMHET Uppdragsutbildning Uppdragsforskning AVTALSHANTERING AVTALSHANTERING PROJEKTAVSLUT PROJEKTAVSLUT PROJEKTAVSLUT PROJEKTAVSLUT KAPITEL 14 MERVÄRDESSKATT ALLMÄNT OM MOMS Omsättning Momsfri verksamhet UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKT Bibliotek Utbildning Uppdragsutbildning Varor och tjänster i samband med utbildning KOSTNADSREDUKTION INGÅENDE MOMS Begränsningar i avdragsrätten för ingående moms Inköp av vara från annat EU-land Inköp av vara från ett icke EU-land UTGÅENDE MOMS Försäljning av vara till annat EU-land Försäljning av vara till ett icke EU-land KAPITEL 15 ÅRSREDOVISNING, DELÅRSRAPPORT OCH BUDGETUNDERLAG ÅRSREDOVISNING Verksamhetsgrenar TERTIALRAPPORT MÅNADSBOKSLUT BILAGA 1 KONTOPLAN MED ANVISNINGAR

6 Kapitel 1 Inledning och syfte Malmö högskolas ekonomihandbok ska i sin helhet publiceras på vår webb. Vi har ambitionen att så långt möjligt skapa länkar till relevant information, både inom högskolan och till andra myndigheter som t ex Riksrevisionen, ESV och regeringskansliet. Uppdatering skall ske kontinuerligt, och ombesörjs av ekonomiavdelningen vid gemensam förvaltning. Den senaste uppdateringen framgår av ekonomihandbokens hemsida. Syftet med ekonomihandboken är att ge vägledning till personal som arbetar med ekonomiadministration på gemensamma förvaltningen och ute på områdena, så att högskolan får en rättvisande redovisning utifrån både externa och interna krav. Vi vill även förmedla en helhetssyn över högskolans ekonomiadministration. Handboken innehåller riktlinjer och information som skall vara till hjälp i det dagliga ekonomiarbetet. Avsikten är att beskriva hur och varför ekonomiadministrativa rutiner skall hanteras på ett bestämt sätt. Handboken innehåller i stort sett inga konkreta konteringsanvisningar. Dessa finns i ett separat dokument som även det publiceras på webben. Målgrupper för handboken är i första hand chefer och ekonomiadministrativ personal. 6

7 Kapitel 2 Om Malmö högskola 2.1 Korta fakta Adress Fakturaadress Malmö högskola S Malmö Malmö högskola Box S Malmö Organisationsnummer VAT-nummer SE Plusgironummer för inbetalningar (patientavgifter tandvård) Bankgiro och kontonummer för inbetalningar (bg) (kontonummer) (bg patientavgifter) (konto patientavgifter) Inbetalning från utlandet NORDEA (finns förtryckta etiketter) Inbetalning från utlandet SEB Pengar som koordineras EUR SWIFT/BIC NDEASESS IBAN SE SWIFT/BIC SEB IBAN SE Plusgironummer för utbetalningar Bankgiro och kontonummer för utbetalningar (bg) Betalningsvillkor leverantör 30 dagar netto Betalningsvillkor kund 30 dagar netto. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Blanketter Ekonomiadministrativa blanketter finnas tillgängliga i elektronisk form på högskolans webb under rubriken Medarbetare : Blanketter 7

8 2.2 Organisationsplan 8

9 Kapitel 3 Statens ekonomiadministrativa regelverk 3.1 Inledning Här berörs kortfattat de viktigaste ekonomiadministrativa bestämmelser som styr redovisningen vid högskolan. Bestämmelser angående verksamhet, organisation, lärartjänster, antagning och examination m.m. som inte direkt berör ekonomiadministrationen tas ej upp här. De flesta ekonomiadministrativa bestämmelserna finns att läsa i Ekonomistyrningsverkets EA-handbok. Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor samt regleringsbrev återfinns dock i Utbildningsväsendets författningsböcker, UFB, respektive Statsliggaren. Regleringsbrev finns också tillgängligt via Ekonomistyrningsverkets hemsida 3.2 Aktuella bestämmelser och deras innehåll Anslagsförordning I förordningen regleras myndigheternas dispositionsrätt till olika typer av anslag samt hur avräkning mot anslag och inkomsttitlar skall göras. Här regleras också anslagsmedlens utbetalning till myndigheterna samt i vilka fall återbetalningsskyldighet kan bli aktuell. Arkivlag, arkivförordning Här stadgas att myndighetens arkiv skall förvaras och ordnas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Avgiftsförordning Enligt denna förordning har alla myndigheter rätt att mot avgift tillhandahålla exempelvis kompendier, kurser och konferenser. I förordningen anges att avgifter skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Mer information finns under avsnittet om avgifter och prissättning i kapitel 9. Bokföringsförordning I bokföringsförordningen regleras bland annat myndigheternas löpande bokföring, rapporteringen till Hermes samt årsbokslutets innehåll och uppställningsform. Här anges också grunderna för periodisering samt hur olika poster i balansräkningen skall definieras. Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar Innehåller bestämmelser om beräkning och betalning av premier/förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen samt, såvitt gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning, enligt det statliga trygghetsavtalet. Samt när detta skall betalas till Statens tjänstepensionsverk. 9

10 Förordning om försäkringsskydd m m vid statliga tjänsteresor Enligt denna förordning skall myndigheten svara för att anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor. Förordning om förvaltning av statliga fastigheter m m Enligt denna förordning beslutar regeringen vilka myndigheter som får förvärva och förvalta fast egendom, tomträtter och byggnader. Förordning om hantering av statliga fordringar Här bestäms att en myndighet skall tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vid försäljning av varor och tjänster. Här finns också bestämmelser om fakturering, dröjsmålsränta, bevakning och indrivning. Högskolans rutiner och bestämmelser kring detta finns beskrivna i avsnitten om fakturering respektive betalningsbevakning och inkassoverksamhet i kapitel 9. Internrevisionsförordning (2006:1228) Omfattar förvaltningsmyndigheter under regeringen som skall ha internrevision inom myndigheten. Granskningen skall omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver. Malmö högskola omfattas av förordningen. Donationsförordning (1998:140) Innehåller villkor för mottagande av gåva eller donation, förvaltning av donation samt åtagande att förvalta stiftelse. Ytterligare information finns i avsnittet om bidrag, gåvor och donationsmedel, kapitel 9. Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt Här beskrivs hur myndigheten får rekvirera ingående mervärdesskatt. Ytterligare information finns i kapitel 12, som behandlar högskolans hantering av mervärdesskatt. Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) I FÅB finns bestämmelser om den resultatredovisning som ska ingå i myndighetens årsredovisning. I denna förordning regleras vilka delar som årsredovisning och delårsrapport ska bestå av samt vad budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning ska innehålla. Här bestäms också att årsredovisning och i förekommande fall delårsrapport skall skrivas under av myndighetens chef och styrelse samt de datum årsredovisning, delårsrapport, budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning senast skall lämnas till regeringen. Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor (4 kap) Förutom FÅB gäller för högskolans resultatredovisning även bestämmelserna i 4 kap i förordningen om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor. I detta kapitel formuleras bl a kraven på redovisning av intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar och fakulteter. Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning I denna förordning föreskrivs hur statliga myndigheter ska hantera sina betalningar och sin likviditet. 10

11 Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning Denna förordning föreskriver att varje myndighet skall ha en lokalförsörjningsplan som innehåller förteckning över ingångna hyresavtal med uppgift om ytor, löptider och hyreskostnader. Förordning om statliga myndigheters redovisningssystem Här specificeras vilka övergripande krav ett system för redovisning skall uppfylla. Förordning om statliga myndigheters riskhantering Enligt denna förordning skall varje myndighet sammanställa en riskanalys och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster. Förordning om överlåtelse av statens fasta egendom m m I denna förordning regleras försäljning av statens fastigheter, tomträtter och byggnader. Förordning om överlåtelse av statens lösa egendom Här anges att lös egendom får försäljas om den inte längre behövs för statens verksamhet eller om den blivit obrukbar. Vidare anges att denna försäljning skall genomföras affärsmässigt. Kapitalförsörjningsförordning Förordningen innehåller bestämmelser om finansiering av anläggningstillgångar och rörelsekapital, låne- och kreditramar, leasing samt likvida medel. Dessutom regleras hur över- eller underskott från avgiftsbelagd verksamhet får disponeras. Lag om offentlig upphandling I lagen om offentlig upphandling regleras köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, entreprenader eller tjänster i offentlig verksamhet. Lagen gäller för alla upphandlingar oavsett värde, men krav på annonsering, föreskrivna upphandlingsförfaranden, minsta anbudstider, europeiska standarder m m gäller för upphandlingar som minst uppgår till särskilda tröskelvärden. Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK) Denna förordning gäller de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen, och gäller alltså för Malmö högskola. Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att högskolan med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 myndighetsförordningen. Regleringsbrev Via regleringsbrevet tilldelar regeringen myndigheterna rätten att disponera anslag på statsbudgeten. I regleringsbrevet för universitet och högskolor anges gemensamma bestämmelser rörande verksamhet och återrapporteringskrav samt de särskilda åtaganden som skall genomföras. Enligt regleringsbrevet har universitet och högskolor dessutom rätt att mot avgift bedriva uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Räntelag I denna lag anges att dröjsmålsränta utgår från förfallodagen om den är bestämd i förväg. Om förfallodagen ej är bestämd i förväg utgår dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter kravets framställande. Här stadgas också att dröjsmålsränta beräknas efter en räntefot som motsvarar den av Riksbanken halvårsvis fastställda referensräntan plus 2 procentenheter. 11

12 Kapitel 4 Ekonomiorganisation 4.1 Ekonomimodellen Enligt 2 kap 10 i högskoleförordningen har högskolorna rätt att själva besluta om sin interna organisation. Inom Malmö högskola skall det inom varje område finnas erforderlig administrativ kompetens för att svara för vardaglig ekonomiadministration. Områdeschefen/dekanen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av området. 4.2 Områdesprefektens/dekanens ansvar Området/fakulteten är den enhet där verksamheten utförs och ansvar för personal, ekonomi och lokaler, skall finnas. Områdena rapporterar sitt ekonomiska och vetenskapliga resultat till olika externa och interna intressenter. Varje område skall vid årsbokslut och tertialbokslut ta fram resultaträkning och utfall per verksamhetsgren. Fördelning av anslag, räntor, gemensamma avgifter m.m. sker till området som helhet. Därefter ansvarar området för eventuell intern vidarefördelning. Området/fakulteten leds av en områdesstyrelse/fakultetsnämnd, och under denna av en områdeschef. Områdeschefens/dekanens ekonomiska ansvar innebär att se till att rutiner skapas så att redovisningen ordnas på ett sådant sätt att god intern kontroll uppnås och att bokföringsskyldigheten fullgörs för det egna området. Högskolan har inte något vinstintresse. Det betyder att vi på lång sikt inte skall redovisa varken över- eller underskott. Områdets styrelse/områdeschef skall beakta de regelverk och förordningar som gäller för verksamheten inom en statlig myndighet. 4.3 Attestordning och utanordningsregler Områdeschefen/dekanen har rätt att attestera/ beordra samtliga utbetalningar som avser områdets verksamhet. Motsvarande attesträtt inom gemensam förvaltning innehas av förvaltningschefen och chefen för administrativa avdelningen. Verksamheten inom ett område kan delas upp på flera kostnadsställen. Den som ges ansvaret för ett kostnadsställe kan också få rätt att göra beställningar och attestera/godkänna fakturor för dessa. Detsamma kan gälla projektansvariga. Ansvaret skall grundas på ett delegationsbeslut från områdeschefen. Befogenheten gäller så länge den ansvarige håller sig inom sin budget och respekterar de restriktioner som kan finnas i övrigt. Områdeschefen kan i efterhand godkänna beställningar utförda av någon som inte har rätt att beställa, s k toleransfullmakt. Områdeschefen beslutar om attestordning inom området. Beslutet skall vara skriftligt och ingå som en del i den attestordning för hela högskolan som skall finnas arkiverad hos registrator på den gemensamma förvaltningen. Den gemensamma attestordningen beslutas av rektor. Attestordningen skall omprövas och uppdateras med jämna mellanrum. 12

13 Det åligger den attestansvarige att: kontrollera att en inkommen faktura är utställd till det egna området och att fakturans uppgifter om vara/tjänst, kvantitet, kvalitet, pris och betalningsvillkor överensstämmer med både den gjorda beställningen och den faktiska leveransen förvissa sig om att kostnaden ligger inom ramen för budgeten och eventuella direktiv från områdesledningen meddela den som har att teckna utbetalningsbesked när utbetalningen bör äga rum, t ex om betalningsdag avviker från den som är angiven på fakturan se till att konteringen är korrekt med avseende på bl a bokförings- och skatteregler Rätten att teckna utbetalningsbesked, dvs slutligt disponera över medel som förvaltas av högskolan, ligger på områdeschefen (med ställföreträdande områdeschef som behörig ersättare), samt inom den gemensamma förvaltningen på chefen för administrativa avdelningen (med förvaltningschef som behörig ersättare). 4.4 Ekonomifunktion Ekonomifunktionen inom Malmö högskola består av administrativa avdelningen som ansvarar för det högskoleövergripande ekonomiarbetet. Kontaktpersoner inom Administrativa avdelningen är finns på följande länk: Adm.avdelning. Varje område har en eller flera ekonomer som hanterar det lokala ekonomiarbetet. Kontaktpersoner i ekonomiadministrativa frågor inom de olika områdena finns på följande länk: Kontaktpersoner områdena 4.5 Revision och intern kontroll Den dagliga bokföringen av olika ekonomiska händelser som äger rum inom organisationen och sammanställs i olika rapporter, t ex resultat- och balansräkning, utgör högskolans redovisning. Bokföringsförordningens 20 beskriver den bokföringsskyldiges ansvar. Genom rektors delegering av ansvar och befogenheter för ekonomiadministration till områdescheferna/dekanerna är det områdena som ansvarar för god intern kontroll. En grundläggande princip är att samma person inte får hantera en transaktion från början till slut. God intern kontroll innebär en väl genomtänkt fördelning av ansvar och befogenheter som gör att den som är anställd vet vilket ansvar och vilka befogenheter han/hon har själv, och vilket ansvar andra har. Revisionen vid Malmö högskola utförs av två av varandra oberoende organisationer, dels den externa revisionen som utförs av Riksrevisionen, och dels den interna revisionen, som utförs av internrevisionschefen i samarbete med Ernst & Young. 13

14 Den externa revisionens huvuduppgift är att uttala sig om den ekonomiska informationen ger en rättvisande bild. Riksrevisionen upprättar i samband med årsbokslutet en revisionsberättelse där de uttalar sig om huruvida redovisningen varit rättvisande. De skriver också en revisionspromemoria, alternativt en revisionsrapport, där de huvudsakligen tar upp sådant som högskolan ska förbättra. Riksrevisionen redovisar sin granskning till regeringen. Internrevisionen är en oberoende funktion som skall fungera som stöd för högskolans styrelse och ledning. Huvuduppgiften är att granska att den interna kontrollen och styrningen är ändamålsenliga samt att den ekonomiska redovisningsskyldigheten fullgörs. 14

15 Kapitel 5 Kodplan Kodplanen vid Malmö högskola består av en kontoplan och en objektplan. 5.1 Kontoplan Högskolans kontoplan grundar sig på BAS-planen för statliga myndigheter. Samtliga konton består av fyra positioner. Kontoklasserna har följande indelning: K-klass Benämning 1 Tillgångar 2 Skulder och EK 3 Intäkter 4 Personalkostnader 5 Driftskostnader 6 Övriga kostnader 7 Uppbörd och transfereringar 8 Finansiella poster samt OH Kontoplanen finns i ens bilaga 1. Samtliga konto finns även i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på KONTO. 5.2 Objektplan Förutom konto ingår följande objekt i kodsträngen: Namn Längd Term i Raindance Område 2 OMR Kostnadsställe 4 KST Aktivitet 6 AKTIV Objekt 6 OBJEKT Verksamhetskod 2 VERK Motpart 4 MOTP Finansiär 3 FIN Område Områdeskoden består av två positioner. Högskolan har följande områdeskoder: Kod i Raindance Område Förkortning Gemensamt verksamhetsstöd 10 Rektors stab 11 Bibliotek och IT BIT 12 Mah övergripande 13 15

16 Lärarande och samhälle LS 30 Hälsa och samhälle Kultur och samhälle Teknik och samhälle HS KS TS Odontologiska fakulteten OD Kostnadsställe Koddelen kostnadsställe består av fyra positioner. De två första är desamma som i områdeskoden. Vid högskolan finns för närvarande följande kostnadsställen: Kst Benämning Kst Benämning 1010 Stabsstöd 5000 KS gemensamt och ledning 1020 Plan- och lokalavd, Köp Sälj 5010 KS-GAS 1021 Plan- och lokalavdelningen 5020 Konst, kultur o kommunikation 1030 Ekonomiavdelningen 5030 Urbana studier 1040 Personalavdelningen 5040 Globala politiska studier 1070 Forsknings- och utbildningsavd 5060 Centrum för kompetensbreddning 1080 Studieadministrativa avdeln 5090 MIM 1081 Funktion studieadm 5091 CTA 1082 Funktion studenthälsan 5092 Malmös historia 1083 Funktion studiekarriär 6000 TS gemensamt och ledning 1084 Funktion funktionsnedsättning 6010 TS-GAS 1085 Funktion internationella 6030 IMP 1090 Innovation och utveckling 6040 DV 1110 Rektors kansli 6090 MEDEA 1150 Kommunikationsavdelningen 7000 OD Gemensamt och ledning 1210 Bibliotek 7001 OD Centrala projekt 1250 IT 7002 WHO Collaborating Centre 1300 Mah övergripande 7010 OD Kansli 3000 LS gemensamt och ledning 7011 OD Administration 3010 LS-GASPLUS 7012 OD Service 3020 Individ och samhälle 7013 OD Städ och Linne 3030 Kultur-språk-medier 7021 OD Grundutbildning 3040 Barn-unga-samhälle 7031 OD Forskarutbildning 3050 Natur-miljö-samhälle 7032 OD Kajm 3060 Skolutveckling och ledarskap 7033 OD vidareutbildning 3070 Idrottsvetenskap 7040 Tandvårdsnämnden 3080 Ruc-Regionalt utveckl.centrum 7050 Tandvårdscentral 3090 CPS 7085 Oral Diagnostik 3091 AKL 7086 Odontologisk röntgendiagnostik 4000 HS gemensamt och ledning 7087 Samhällsodontologi 4010 HS kansli 7088 Oral Biologi 4011 Strategiska projekt 7089 Oral Patologi 4054 Biofilmer 7091 Pedodonti 4055 Biomedicinsk vetenskap 7092 Ortodonti 4060 Vårdvetenskap 7093 Oral protetik 4065 Kriminologi 7094 Materialvetenskap o Teknologi 16

17 4070 Socialt arbete 7095 Klinisk bettfysiologi 4071 Sexologi 7096 Cariologi 4075 Hälsa och välfärd 7097 Endodonti 4080 Folkhälsovetenskap 7098 Parodontologi 4081 Juridik 7099 Käkkirurgi och oral medicin 4082 Psykiatrisk omvårdnad 4083 HARE 4084 Välfärdsstudier Aktivitet, objekt, kostnadsbärare och profil Aktivitet och objekt är direkta koddelar vilket innebär att de är konteringsbara. Aktivitet är obligatorisk koddel medan objekt är frivillig koddel. Kostnadsbärare är en indirekt koddel där bokföring genereras via koppling till Aktivitet eller Objekt. Profil är en indirekt koddel där bokföring genereras via koppling till Aktivitet. Grundutbildning/Forskning/Uppdragsutbildning/Tandvård och Övrigt Aktivitet Position 1 = Siffran 1 (Grundutbildning), 2 (Forskning/Forskarutbildning), 3 (Uppdragsutbildning), 4 (Tandvård) eller 6 (Övriga aktiviteter) Position 2 = Siffra 0-7 (Områdeskods 1:a siffra, 0=Områdesövergripande) Position 3-6 = Siffra (Aktivitet med numrering som anges lokalt) Objekt Objektkoden används om behov finns för t ex uppdelning i kurser Position 1 = Siffran 7 (Objekt) Position 2 = Siffra 0-7 (Områdeskods 1:a siffra, 0=Områdesövergripande) Position 3-6 = Siffra (Objekt med numrering som anges lokalt) Stödverksamhet Aktivitet Aktivitetskoderna är gemensamma för alla områden Position 1 = Siffran 9 (Stöd- och ledningsfunktioner) Position 2 = Siffra 1-6 (Boxtillhörighet) Position 3-6 = Siffra (Underaktivitet/-funktion med löpande numrering som anges centralt) Objekt Position 1 = Siffran 9 (Stöd- och ledningsfunktioner) Position 2 = Siffra 1-7 (Områdeskods 1:a siffra) Position 3-6 = Siffra (Projekt/objekt med numrering som anges lokalt) Kostnadsbärare En kostnadsbärare är en avgränsad verksamhet och den lägsta nivå på vilken samtliga intäkter och kostnader ska vara synliggjorda. En kostnadsbärare kan avse ett projekt/aktivitet, en grupp av projekt/aktiviteter, i vissa fall en avdelning eller forskargrupp, allt beroende på hur verksamheten indelas. 17

18 Profil Malmö högskola samlar sin vår verksamhet till åtta profiler. Profilerna omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning och samverkan. (All verksamhet vid högskolan ingår dock inte i en profil) Verksamhetskod Verksamhetskoden består av två positioner och anger vilken typ av verksamhet en intäkt eller kostnad avser. Verksamhetskod kan även förekomma på balanskonton. Malmö högskola har följande verksamhetskoder: 11 Grundutbildning, statsanslag 13 Tandvård 14 Övrig grundutbildning 21 Forskning, statsanslag 22 Forskarutbildning, statsanslag 31 Forskning, externa medel 32 Forskarutbildning, externa medel 41 Uppdragsutbildning, externa medel 42 Uppdragsforskning, externa medel 51 Försäljning 53 Försäljning, tandvård 91 Gemensamt 92 Grundutbildning OH 93 Uppdragsutb OH 94 Forskning OH 95 Tandvård OH Verksamhetsredovisningen är viktig för att kunna redovisa utfall per verksamhetsgren i högskolans årsredovisning. Uppgiften används även internt i olika uppföljningar och analyser av högskolans olika verksamheter, både på områdes- och central nivå Finansiärskod Finansiärkoden anger var högskolans intäkter kommer ifrån, d v s hur högskolans verksamhet finansieras. Samtliga intäkter vid Malmö högskola ska ha en finansiärkod med undantag för finansiella intäkter och interna intäkter. Koden består av tre positioner och nya finansiärkoder läggs upp av ekonomifunktionen. I Raindance är finansiären kopplad till motparten och behöver i de flesta fall inte anges manuellt utan kommer upp med automatik. Ett undantag när finansiären måste anges manuellt är när motpart och finansiär inte är samma part, till exempel vid ett EU-projekt som koordineras av Lunds universitet. Projektet finansieras av EU (finansiär) men pengarna kommer till oss från Lunds universitet (motpart). Finansiärerna är grupperade enligt nedan: 1xx Statsanslag 2xx Forskningsråd 3xx Övriga statliga finansiärer 4xx Stiftelser 5xx Företag 18

19 6xx Kommuner och landsting 7xx Utländska bidragsgivare 9xx Övriga finansiärer En fullständig förteckning över finansiärkoderna finns i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på FIN Motpartskod Motpartskoden har två funktioner, dels att eliminera interna transaktioner inom högskolan och dels att eliminera inomstatliga transaktioner på statsredovisningsnivå. De interna motparterna används vid interna köp/försäljningar mellan kostnadsställen inom högskolan. I resultaträkningsrapporter används de för att eliminera interna transaktioner på olika nivåer. Intern motpart finns i intervallet De interna motpartskoderna börjar alltid med siffran 9 och för område är det första positionerna i kostnadsstället. För områden är det 9 + första positionen i kostnadsstället + 2 sista positionerna i kostnadsstället. Exempel: Vid internt köp/försäljning mellan kostnadsställe 1050 Informationsavdelningen och 3000 LUT gemensamt och ledning, blir de interna motpartskoderna 9105 respektive Extern motpart används för att identifiera inomstatliga transaktioner. Denna motpart rapporteras till statsredovisningen och medför att svenska staten som koncern kan ta fram en rättvisande resultaträkning rensad från koncerninterna mellanhavanden. Extern motpart finns i intervallet Inomstatlig motpart börjar alltid med siffran 1. I Raindance registreras motparten på samtliga kunder i kundregistret och på statliga leverantörer i leverantörsregistret. Motparten följer sedan med automatik med till fakturans konteringsrad. Finansiär är obligatorisk vid externa intäkter. När man registrerar en bokföringsorder i huvudboken så måste man vid statliga transaktioner eller rättningar av fakturor på statliga kunder/leverantörer registrera motparten manuellt. I de fall då finansiär och motpart inte är desamma byter man radtyp och ändrar finansiären. Motparterna är grupperade enligt nedan: 1xxx 4xxx 5xxx 6xxx 7xxx 8xxx 9xxx Statliga motparter Stiftelser Svenska företag Kommuner och Landsting Utländska motparter Övriga motparter Interna motparter Förteckning över gällande motpartskoder finns i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på MOTP. 19

20 Kapitel 6 Budget och resursfördelning 6.1 Högskolans budgetunderlag Samtliga myndigheter ska i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), lämna ett budgetunderlag till regeringen senast den 1 mars varje år. Budgetunderlaget ska innehålla myndigheternas förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. Underlaget byggs upp dels från historiska data och dels från de underlag som lämnas in av fakulteterna. Anvisningar om hur budgetunderlaget ska se ut finns i FÅB, 9 kapitlet, samt framförallt i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till lagtexten. Budgetunderlaget bygger på samlade myndighetens/malmö högskolas samlade intäkter och kostnader. Budgeten består av verksamhet som dels lyder under statens resursfördelning (anslagsförordningen) dels verksamhet som lyder under avgiftsförordningen och donationsförordningen. Budgetunderlaget bygger på den strategiska planen och verksamhetsplanen. Till detta kommer även en redogörelse för finansiering och investeringsbehov som ska godkännas av regeringen. 6.2 Statens resursfördelning Varje universitet och högskola erhåller från regering och riksdag dels ett utbildningsuppdrag avseende grundutbildning och dels ett uppdrag avseende forskning och forskarutbildning för en treårsperiod. Det förekommer även s k särskilda uppdrag. Malmö högskola har ett sådant i form av att vi ska bedriva tandvård, det s k tandvårdsanslaget. Av uppdragen framgår målen för den verksamhet högskolan ska bedriva och de ersättningar som kan påräknas för detta. Observera att uppdragen är en planeringsförutsättning och kan komma att ändras antingen i samband med den årliga statsbudgeten eller i kompletteringspropositioner. Ersättning för grundutbildning räknas fram efter en prestationsmodell som bygger på antalet helårsstudenter och helårsprestationer upp till ett angivet takbelopp. Grundutbildningsanslaget bygger på att prestationer går att spara till kommande år. Anslagen till forskning och forskarutbildning styrs av antalet helårsstudenter samt indikatorer i form av antal citeringar i vetenskapliga tidskrifter och förmåga att dra in externa medel. Forskningsanslaget kan inte sparas i form av anslagssparande, utan den del som eventuellt inte förbrukas, resultatavräknas. 6.3 Högskolans resursfördelning Utifrån de uppdrag och den tilldelning högskolan fått från regeringen fattar högskolestyrelsen beslut om ett utbildningsuppdrag med ett angivet ersättningsbelopp och studentvolym till respektive fakultet, samt om fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning. Till Odontologiska fakulteten utgår också tandvårdsanslag till den kliniska verksamheten. 20

Malmö högskola 2014-06-09 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok

Malmö högskola 2014-06-09 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok 2014-06-09 Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning KAPITEL 1 INLEDNING OCH SYFTE... 6 KAPITEL 2 OM MALMÖ HÖGSKOLA... 7 2.1 KORTA FAKTA... 7 2.2 ORGANISATIONSPLAN... 8 KAPITEL 3 STATENS EKONOMIADMINISTRATIVA

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar Sid 1 (12) verksamhet och kundfordringar 2000-10-03 Bilaga 4.b 27 Ny kostnadskalkyl för 2001. 2001-02-07 Bilaga 4.a 4.3.2 4.7 Bilaga 4.a Bilaga 4.b 4.5.2 Bilaga 4.c 2001-05-18 22 4 20 22 27 12 13 28 12

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Full kostnadsredovisning på SOFI

Full kostnadsredovisning på SOFI SOFI Ante Farm 2010-02-18 Full kostnadsredovisning på SOFI 1. Inledning Stockholms universitet tillämpar sedan den 1 januari 2009 full kostnadsredovisning enligt en modell som har utvecklats av Sveriges

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet 1. Inledning... 3 2. Begrepp... 3 2.1 Kostnadsbärare... 3 2.2 Direkta kostnader... 3 2.3 Indirekta kostnader... 4 2.4 Full kostnadstäckning... 4

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 2 1988

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 2 1988 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN Nr 2 1988 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR VÄRNAMO KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1987-11-26, 270, att gälla fr o m 1988-01-01. Särtryck med kommentarer till

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor 2009-10-12 Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Projektledare: Anna Sjölander Projektgrupp: Malin Larsson Lewin Olof Jonsson Lars Thorell Christer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten

SUHF-modellen i verkligheten SUHF-modellen i verkligheten Stiftelser i samverkan medlemsmöte 2011-09-15 Ann-Kristin Mattsson SUHF/Indirekta kostnader/ann-kristin Mattsson 1 Finansiering 100% Finansiering 2010 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1 Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser

89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa redovisningen enligt lag om insyn

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN

Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN Innehåll Bakgrund / repetition Vad är på gång? Vad ändras? Hur förbereder vi oss? Svar på frågan: Hur påverkas jag? Vad går projektet ut på? Att byta ekonomisystem

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer