Malmö högskola Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok"

Transkript

1 Ekonomiavdelningen

2 Innehållsförteckning KAPITEL 1 INLEDNING OCH SYFTE... 6 KAPITEL 2 OM MALMÖ HÖGSKOLA KORTA FAKTA ORGANISATIONSPLAN... 8 KAPITEL 3 STATENS EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERK INLEDNING AKTUELLA BESTÄMMELSER OCH DERAS INNEHÅLL... 9 KAPITEL 4 EKONOMIORGANISATION EKONOMIMODELLEN OMRÅDESPREFEKTENS/DEKANENS ANSVAR ATTESTORDNING OCH UTANORDNINGSREGLER EKONOMIFUNKTION REVISION OCH INTERN KONTROLL KAPITEL 5 KODPLAN KONTOPLAN OBJEKTPLAN Område Kostnadsställe Aktivitet, objekt, kostnadsbärare och profil Verksamhetskod Finansiärskod Motpartskod KAPITEL 6 BUDGET OCH RESURSFÖRDELNING HÖGSKOLANS BUDGETUNDERLAG STATENS RESURSFÖRDELNING HÖGSKOLANS RESURSFÖRDELNING HÖGSKOLANS RESURSFÖRDELNING HÖGSKOLANS BUDGET Gemensamma funktioner OH-beräkning/indirekta kostnader Lokalkostnader Internt köp/sälj FAKULTETERNAS BUDGET Fakulteternas budget Investeringsbudget BUDGETUPPFÖLJNING I EKONOMISYSTEMET KAPITEL 7 REDOVISNING REDOVISNINGENS SYFTE OCH PRINCIPER Förordning om myndigheters bokföring EKONOMISYSTEM BOKFÖRINGSORDER / OMFÖRING INTERNA FAKTUROR/INTERNA OMFÖRINGAR LÖNEKOSTNADER MELLAN ENHETER

3 7.6 AVSTÄMNINGAR Balansräkning Resultaträkning ARKIVERING AV REDOVISNINGSMATERIAL KAPITEL 8 HANTERING AV INDIREKTA KOSTNADER MODELL FÖR FULL KOSTNADSTÄCKNING LOKALKOSTNADER FÖRDELNINGSMETODIK KALKYLMODELLEN KAPITEL 9 INKÖP OCH UPPHANDLING KAPITEL 10 INBETALNINGAR/INTÄKTER STATSBUDGETANSLAGEN FORSKNINGSBIDRAG, GÅVOR OCH DONATIONSMEDEL Forskningsbidrag Diarieföring av externa forskningsbidrag UPPDRAGSVERKSAMHET Uppdragsutbildning Uppdragsforskning Avtal om uppdrag där högskolan utgör uppdragstagare AVGIFTER/PRISSÄTTNING Prissättning för kopior, avskrifter m.m Intern prissättning EU-PROJEKT KUNDFAKTURERING Fakturans innehåll Externa fakturor Kreditering KONTANTFÖRSÄLJNING BETALNINGSBEVAKNING OCH INKASSOVERKSAMHET Betalningsanstånd Dröjsmålsränta VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR INBETALNINGAR/INKOMSTER FINANSVERKSAMHETEN Bakgrund Medelsförvaltning Lånehantering Kassahållning Betalningsförmedling Ränteincitament Ränteberäkning Kassahantering STIPENDIER Allmänt (Skattemyndigheten) Skattebefriat eller inte? Konsekvens för den anställde Stipendium till universitet och högskola? (ESV) Regler vid Malmö Högskola

4 KAPITEL 11 LEVERANTÖRSFAKTUROR/UTBETALNINGAR BESTÄLLNING OCH LEVERANS Beställningsgodkännande Leverans LEVERANTÖRSFAKTUROR Betalningsvillkor Felaktig faktura Leverantörsfakturor avseende tjänster KREDITFAKTUROR LEVERANTÖRSREGISTER BETALNINGAR UTLANDSBETALNINGAR SWIFT/BIC Check BETALKORT Kort med individuell fakturering Kort med fakturering till högskolan RESERUTINER Reseförskott Reseräkning ERSÄTTNING TILLFÄLLIGA ARBETS-/UPPDRAGSTAGARE GÄSTFÖRELÄSARES RESOR REPRESENTATION Allmänt om representation Extern representation Intern representation Arbetsmåltid Representation i hemmet Enklare förtäring Måltider i samband med kurser och konferenser Jubileum och invigning Gåvor och uppvaktningar Godkännande Sanktion Underlag Redovisning av representationskostnader Lathund för beloppsgränser och kontering avseende extern och intern representation, gåvor m.m KAPITEL 12 ANLÄGGNINGSREDOVISNING MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR AVSKRIVNINGAR PÅGÅENDE ANLÄGGNING ANLÄGGNINGSTYPER OCH TILLHÖRANDE KONTON FÖRBRUKNINGSINVENTARIER AVYTTRING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FINANSIERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KAPITEL 13 PROJEKTEKONOMI PROJEKTKALKYLERING

5 13.2 BAKGRUND REGLERINGSBREV AVS BIDRAGSFINANSIERADE PROJEKT SAMFINANSIERING BOKFÖRING AV SAMFINANSIERING PROJEKTVÄRDERING OCH FÖRLUSTRISKBEDÖMNING PROJEKTVÄRDERING OCH FÖRLUSTRISKBEDÖMNING UPPDRAGSVERKSAMHET Uppdragsutbildning Uppdragsforskning AVTALSHANTERING AVTALSHANTERING PROJEKTAVSLUT PROJEKTAVSLUT PROJEKTAVSLUT PROJEKTAVSLUT KAPITEL 14 MERVÄRDESSKATT ALLMÄNT OM MOMS Omsättning Momsfri verksamhet UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKT Bibliotek Utbildning Uppdragsutbildning Varor och tjänster i samband med utbildning KOSTNADSREDUKTION INGÅENDE MOMS Begränsningar i avdragsrätten för ingående moms Inköp av vara från annat EU-land Inköp av vara från ett icke EU-land UTGÅENDE MOMS Försäljning av vara till annat EU-land Försäljning av vara till ett icke EU-land KAPITEL 15 ÅRSREDOVISNING, DELÅRSRAPPORT OCH BUDGETUNDERLAG ÅRSREDOVISNING Verksamhetsgrenar TERTIALRAPPORT MÅNADSBOKSLUT BILAGA 1 KONTOPLAN MED ANVISNINGAR

6 Kapitel 1 Inledning och syfte Malmö högskolas ekonomihandbok ska i sin helhet publiceras på vår webb. Vi har ambitionen att så långt möjligt skapa länkar till relevant information, både inom högskolan och till andra myndigheter som t ex Riksrevisionen, ESV och regeringskansliet. Uppdatering skall ske kontinuerligt, och ombesörjs av ekonomiavdelningen vid gemensam förvaltning. Den senaste uppdateringen framgår av ekonomihandbokens hemsida. Syftet med ekonomihandboken är att ge vägledning till personal som arbetar med ekonomiadministration på gemensamma förvaltningen och ute på områdena, så att högskolan får en rättvisande redovisning utifrån både externa och interna krav. Vi vill även förmedla en helhetssyn över högskolans ekonomiadministration. Handboken innehåller riktlinjer och information som skall vara till hjälp i det dagliga ekonomiarbetet. Avsikten är att beskriva hur och varför ekonomiadministrativa rutiner skall hanteras på ett bestämt sätt. Handboken innehåller i stort sett inga konkreta konteringsanvisningar. Dessa finns i ett separat dokument som även det publiceras på webben. Målgrupper för handboken är i första hand chefer och ekonomiadministrativ personal. 6

7 Kapitel 2 Om Malmö högskola 2.1 Korta fakta Adress Fakturaadress Malmö högskola S Malmö Malmö högskola Box S Malmö Organisationsnummer VAT-nummer SE Plusgironummer för inbetalningar (patientavgifter tandvård) Bankgiro och kontonummer för inbetalningar (bg) (kontonummer) (bg patientavgifter) (konto patientavgifter) Inbetalning från utlandet NORDEA (finns förtryckta etiketter) Inbetalning från utlandet SEB Pengar som koordineras EUR SWIFT/BIC NDEASESS IBAN SE SWIFT/BIC SEB IBAN SE Plusgironummer för utbetalningar Bankgiro och kontonummer för utbetalningar (bg) Betalningsvillkor leverantör 30 dagar netto Betalningsvillkor kund 30 dagar netto. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Blanketter Ekonomiadministrativa blanketter finnas tillgängliga i elektronisk form på högskolans webb under rubriken Medarbetare : Blanketter 7

8 2.2 Organisationsplan 8

9 Kapitel 3 Statens ekonomiadministrativa regelverk 3.1 Inledning Här berörs kortfattat de viktigaste ekonomiadministrativa bestämmelser som styr redovisningen vid högskolan. Bestämmelser angående verksamhet, organisation, lärartjänster, antagning och examination m.m. som inte direkt berör ekonomiadministrationen tas ej upp här. De flesta ekonomiadministrativa bestämmelserna finns att läsa i Ekonomistyrningsverkets EA-handbok. Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor samt regleringsbrev återfinns dock i Utbildningsväsendets författningsböcker, UFB, respektive Statsliggaren. Regleringsbrev finns också tillgängligt via Ekonomistyrningsverkets hemsida 3.2 Aktuella bestämmelser och deras innehåll Anslagsförordning I förordningen regleras myndigheternas dispositionsrätt till olika typer av anslag samt hur avräkning mot anslag och inkomsttitlar skall göras. Här regleras också anslagsmedlens utbetalning till myndigheterna samt i vilka fall återbetalningsskyldighet kan bli aktuell. Arkivlag, arkivförordning Här stadgas att myndighetens arkiv skall förvaras och ordnas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Avgiftsförordning Enligt denna förordning har alla myndigheter rätt att mot avgift tillhandahålla exempelvis kompendier, kurser och konferenser. I förordningen anges att avgifter skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Mer information finns under avsnittet om avgifter och prissättning i kapitel 9. Bokföringsförordning I bokföringsförordningen regleras bland annat myndigheternas löpande bokföring, rapporteringen till Hermes samt årsbokslutets innehåll och uppställningsform. Här anges också grunderna för periodisering samt hur olika poster i balansräkningen skall definieras. Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar Innehåller bestämmelser om beräkning och betalning av premier/förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen samt, såvitt gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning, enligt det statliga trygghetsavtalet. Samt när detta skall betalas till Statens tjänstepensionsverk. 9

10 Förordning om försäkringsskydd m m vid statliga tjänsteresor Enligt denna förordning skall myndigheten svara för att anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor. Förordning om förvaltning av statliga fastigheter m m Enligt denna förordning beslutar regeringen vilka myndigheter som får förvärva och förvalta fast egendom, tomträtter och byggnader. Förordning om hantering av statliga fordringar Här bestäms att en myndighet skall tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vid försäljning av varor och tjänster. Här finns också bestämmelser om fakturering, dröjsmålsränta, bevakning och indrivning. Högskolans rutiner och bestämmelser kring detta finns beskrivna i avsnitten om fakturering respektive betalningsbevakning och inkassoverksamhet i kapitel 9. Internrevisionsförordning (2006:1228) Omfattar förvaltningsmyndigheter under regeringen som skall ha internrevision inom myndigheten. Granskningen skall omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver. Malmö högskola omfattas av förordningen. Donationsförordning (1998:140) Innehåller villkor för mottagande av gåva eller donation, förvaltning av donation samt åtagande att förvalta stiftelse. Ytterligare information finns i avsnittet om bidrag, gåvor och donationsmedel, kapitel 9. Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt Här beskrivs hur myndigheten får rekvirera ingående mervärdesskatt. Ytterligare information finns i kapitel 12, som behandlar högskolans hantering av mervärdesskatt. Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) I FÅB finns bestämmelser om den resultatredovisning som ska ingå i myndighetens årsredovisning. I denna förordning regleras vilka delar som årsredovisning och delårsrapport ska bestå av samt vad budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning ska innehålla. Här bestäms också att årsredovisning och i förekommande fall delårsrapport skall skrivas under av myndighetens chef och styrelse samt de datum årsredovisning, delårsrapport, budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning senast skall lämnas till regeringen. Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor (4 kap) Förutom FÅB gäller för högskolans resultatredovisning även bestämmelserna i 4 kap i förordningen om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor. I detta kapitel formuleras bl a kraven på redovisning av intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar och fakulteter. Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning I denna förordning föreskrivs hur statliga myndigheter ska hantera sina betalningar och sin likviditet. 10

11 Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning Denna förordning föreskriver att varje myndighet skall ha en lokalförsörjningsplan som innehåller förteckning över ingångna hyresavtal med uppgift om ytor, löptider och hyreskostnader. Förordning om statliga myndigheters redovisningssystem Här specificeras vilka övergripande krav ett system för redovisning skall uppfylla. Förordning om statliga myndigheters riskhantering Enligt denna förordning skall varje myndighet sammanställa en riskanalys och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster. Förordning om överlåtelse av statens fasta egendom m m I denna förordning regleras försäljning av statens fastigheter, tomträtter och byggnader. Förordning om överlåtelse av statens lösa egendom Här anges att lös egendom får försäljas om den inte längre behövs för statens verksamhet eller om den blivit obrukbar. Vidare anges att denna försäljning skall genomföras affärsmässigt. Kapitalförsörjningsförordning Förordningen innehåller bestämmelser om finansiering av anläggningstillgångar och rörelsekapital, låne- och kreditramar, leasing samt likvida medel. Dessutom regleras hur över- eller underskott från avgiftsbelagd verksamhet får disponeras. Lag om offentlig upphandling I lagen om offentlig upphandling regleras köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, entreprenader eller tjänster i offentlig verksamhet. Lagen gäller för alla upphandlingar oavsett värde, men krav på annonsering, föreskrivna upphandlingsförfaranden, minsta anbudstider, europeiska standarder m m gäller för upphandlingar som minst uppgår till särskilda tröskelvärden. Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK) Denna förordning gäller de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen, och gäller alltså för Malmö högskola. Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att högskolan med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 myndighetsförordningen. Regleringsbrev Via regleringsbrevet tilldelar regeringen myndigheterna rätten att disponera anslag på statsbudgeten. I regleringsbrevet för universitet och högskolor anges gemensamma bestämmelser rörande verksamhet och återrapporteringskrav samt de särskilda åtaganden som skall genomföras. Enligt regleringsbrevet har universitet och högskolor dessutom rätt att mot avgift bedriva uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Räntelag I denna lag anges att dröjsmålsränta utgår från förfallodagen om den är bestämd i förväg. Om förfallodagen ej är bestämd i förväg utgår dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter kravets framställande. Här stadgas också att dröjsmålsränta beräknas efter en räntefot som motsvarar den av Riksbanken halvårsvis fastställda referensräntan plus 2 procentenheter. 11

12 Kapitel 4 Ekonomiorganisation 4.1 Ekonomimodellen Enligt 2 kap 10 i högskoleförordningen har högskolorna rätt att själva besluta om sin interna organisation. Inom Malmö högskola skall det inom varje område finnas erforderlig administrativ kompetens för att svara för vardaglig ekonomiadministration. Områdeschefen/dekanen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av området. 4.2 Områdesprefektens/dekanens ansvar Området/fakulteten är den enhet där verksamheten utförs och ansvar för personal, ekonomi och lokaler, skall finnas. Områdena rapporterar sitt ekonomiska och vetenskapliga resultat till olika externa och interna intressenter. Varje område skall vid årsbokslut och tertialbokslut ta fram resultaträkning och utfall per verksamhetsgren. Fördelning av anslag, räntor, gemensamma avgifter m.m. sker till området som helhet. Därefter ansvarar området för eventuell intern vidarefördelning. Området/fakulteten leds av en områdesstyrelse/fakultetsnämnd, och under denna av en områdeschef. Områdeschefens/dekanens ekonomiska ansvar innebär att se till att rutiner skapas så att redovisningen ordnas på ett sådant sätt att god intern kontroll uppnås och att bokföringsskyldigheten fullgörs för det egna området. Högskolan har inte något vinstintresse. Det betyder att vi på lång sikt inte skall redovisa varken över- eller underskott. Områdets styrelse/områdeschef skall beakta de regelverk och förordningar som gäller för verksamheten inom en statlig myndighet. 4.3 Attestordning och utanordningsregler Områdeschefen/dekanen har rätt att attestera/ beordra samtliga utbetalningar som avser områdets verksamhet. Motsvarande attesträtt inom gemensam förvaltning innehas av förvaltningschefen och chefen för administrativa avdelningen. Verksamheten inom ett område kan delas upp på flera kostnadsställen. Den som ges ansvaret för ett kostnadsställe kan också få rätt att göra beställningar och attestera/godkänna fakturor för dessa. Detsamma kan gälla projektansvariga. Ansvaret skall grundas på ett delegationsbeslut från områdeschefen. Befogenheten gäller så länge den ansvarige håller sig inom sin budget och respekterar de restriktioner som kan finnas i övrigt. Områdeschefen kan i efterhand godkänna beställningar utförda av någon som inte har rätt att beställa, s k toleransfullmakt. Områdeschefen beslutar om attestordning inom området. Beslutet skall vara skriftligt och ingå som en del i den attestordning för hela högskolan som skall finnas arkiverad hos registrator på den gemensamma förvaltningen. Den gemensamma attestordningen beslutas av rektor. Attestordningen skall omprövas och uppdateras med jämna mellanrum. 12

13 Det åligger den attestansvarige att: kontrollera att en inkommen faktura är utställd till det egna området och att fakturans uppgifter om vara/tjänst, kvantitet, kvalitet, pris och betalningsvillkor överensstämmer med både den gjorda beställningen och den faktiska leveransen förvissa sig om att kostnaden ligger inom ramen för budgeten och eventuella direktiv från områdesledningen meddela den som har att teckna utbetalningsbesked när utbetalningen bör äga rum, t ex om betalningsdag avviker från den som är angiven på fakturan se till att konteringen är korrekt med avseende på bl a bokförings- och skatteregler Rätten att teckna utbetalningsbesked, dvs slutligt disponera över medel som förvaltas av högskolan, ligger på områdeschefen (med ställföreträdande områdeschef som behörig ersättare), samt inom den gemensamma förvaltningen på chefen för administrativa avdelningen (med förvaltningschef som behörig ersättare). 4.4 Ekonomifunktion Ekonomifunktionen inom Malmö högskola består av administrativa avdelningen som ansvarar för det högskoleövergripande ekonomiarbetet. Kontaktpersoner inom Administrativa avdelningen är finns på följande länk: Adm.avdelning. Varje område har en eller flera ekonomer som hanterar det lokala ekonomiarbetet. Kontaktpersoner i ekonomiadministrativa frågor inom de olika områdena finns på följande länk: Kontaktpersoner områdena 4.5 Revision och intern kontroll Den dagliga bokföringen av olika ekonomiska händelser som äger rum inom organisationen och sammanställs i olika rapporter, t ex resultat- och balansräkning, utgör högskolans redovisning. Bokföringsförordningens 20 beskriver den bokföringsskyldiges ansvar. Genom rektors delegering av ansvar och befogenheter för ekonomiadministration till områdescheferna/dekanerna är det områdena som ansvarar för god intern kontroll. En grundläggande princip är att samma person inte får hantera en transaktion från början till slut. God intern kontroll innebär en väl genomtänkt fördelning av ansvar och befogenheter som gör att den som är anställd vet vilket ansvar och vilka befogenheter han/hon har själv, och vilket ansvar andra har. Revisionen vid Malmö högskola utförs av två av varandra oberoende organisationer, dels den externa revisionen som utförs av Riksrevisionen, och dels den interna revisionen, som utförs av internrevisionschefen i samarbete med Ernst & Young. 13

14 Den externa revisionens huvuduppgift är att uttala sig om den ekonomiska informationen ger en rättvisande bild. Riksrevisionen upprättar i samband med årsbokslutet en revisionsberättelse där de uttalar sig om huruvida redovisningen varit rättvisande. De skriver också en revisionspromemoria, alternativt en revisionsrapport, där de huvudsakligen tar upp sådant som högskolan ska förbättra. Riksrevisionen redovisar sin granskning till regeringen. Internrevisionen är en oberoende funktion som skall fungera som stöd för högskolans styrelse och ledning. Huvuduppgiften är att granska att den interna kontrollen och styrningen är ändamålsenliga samt att den ekonomiska redovisningsskyldigheten fullgörs. 14

15 Kapitel 5 Kodplan Kodplanen vid Malmö högskola består av en kontoplan och en objektplan. 5.1 Kontoplan Högskolans kontoplan grundar sig på BAS-planen för statliga myndigheter. Samtliga konton består av fyra positioner. Kontoklasserna har följande indelning: K-klass Benämning 1 Tillgångar 2 Skulder och EK 3 Intäkter 4 Personalkostnader 5 Driftskostnader 6 Övriga kostnader 7 Uppbörd och transfereringar 8 Finansiella poster samt OH Kontoplanen finns i ens bilaga 1. Samtliga konto finns även i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på KONTO. 5.2 Objektplan Förutom konto ingår följande objekt i kodsträngen: Namn Längd Term i Raindance Område 2 OMR Kostnadsställe 4 KST Aktivitet 6 AKTIV Objekt 6 OBJEKT Verksamhetskod 2 VERK Motpart 4 MOTP Finansiär 3 FIN Område Områdeskoden består av två positioner. Högskolan har följande områdeskoder: Kod i Raindance Område Förkortning Gemensamt verksamhetsstöd 10 Rektors stab 11 Bibliotek och IT BIT 12 Mah övergripande 13 15

16 Lärarande och samhälle LS 30 Hälsa och samhälle Kultur och samhälle Teknik och samhälle HS KS TS Odontologiska fakulteten OD Kostnadsställe Koddelen kostnadsställe består av fyra positioner. De två första är desamma som i områdeskoden. Vid högskolan finns för närvarande följande kostnadsställen: Kst Benämning Kst Benämning 1010 Stabsstöd 5000 KS gemensamt och ledning 1020 Plan- och lokalavd, Köp Sälj 5010 KS-GAS 1021 Plan- och lokalavdelningen 5020 Konst, kultur o kommunikation 1030 Ekonomiavdelningen 5030 Urbana studier 1040 Personalavdelningen 5040 Globala politiska studier 1070 Forsknings- och utbildningsavd 5060 Centrum för kompetensbreddning 1080 Studieadministrativa avdeln 5090 MIM 1081 Funktion studieadm 5091 CTA 1082 Funktion studenthälsan 5092 Malmös historia 1083 Funktion studiekarriär 6000 TS gemensamt och ledning 1084 Funktion funktionsnedsättning 6010 TS-GAS 1085 Funktion internationella 6030 IMP 1090 Innovation och utveckling 6040 DV 1110 Rektors kansli 6090 MEDEA 1150 Kommunikationsavdelningen 7000 OD Gemensamt och ledning 1210 Bibliotek 7001 OD Centrala projekt 1250 IT 7002 WHO Collaborating Centre 1300 Mah övergripande 7010 OD Kansli 3000 LS gemensamt och ledning 7011 OD Administration 3010 LS-GASPLUS 7012 OD Service 3020 Individ och samhälle 7013 OD Städ och Linne 3030 Kultur-språk-medier 7021 OD Grundutbildning 3040 Barn-unga-samhälle 7031 OD Forskarutbildning 3050 Natur-miljö-samhälle 7032 OD Kajm 3060 Skolutveckling och ledarskap 7033 OD vidareutbildning 3070 Idrottsvetenskap 7040 Tandvårdsnämnden 3080 Ruc-Regionalt utveckl.centrum 7050 Tandvårdscentral 3090 CPS 7085 Oral Diagnostik 3091 AKL 7086 Odontologisk röntgendiagnostik 4000 HS gemensamt och ledning 7087 Samhällsodontologi 4010 HS kansli 7088 Oral Biologi 4011 Strategiska projekt 7089 Oral Patologi 4054 Biofilmer 7091 Pedodonti 4055 Biomedicinsk vetenskap 7092 Ortodonti 4060 Vårdvetenskap 7093 Oral protetik 4065 Kriminologi 7094 Materialvetenskap o Teknologi 16

17 4070 Socialt arbete 7095 Klinisk bettfysiologi 4071 Sexologi 7096 Cariologi 4075 Hälsa och välfärd 7097 Endodonti 4080 Folkhälsovetenskap 7098 Parodontologi 4081 Juridik 7099 Käkkirurgi och oral medicin 4082 Psykiatrisk omvårdnad 4083 HARE 4084 Välfärdsstudier Aktivitet, objekt, kostnadsbärare och profil Aktivitet och objekt är direkta koddelar vilket innebär att de är konteringsbara. Aktivitet är obligatorisk koddel medan objekt är frivillig koddel. Kostnadsbärare är en indirekt koddel där bokföring genereras via koppling till Aktivitet eller Objekt. Profil är en indirekt koddel där bokföring genereras via koppling till Aktivitet. Grundutbildning/Forskning/Uppdragsutbildning/Tandvård och Övrigt Aktivitet Position 1 = Siffran 1 (Grundutbildning), 2 (Forskning/Forskarutbildning), 3 (Uppdragsutbildning), 4 (Tandvård) eller 6 (Övriga aktiviteter) Position 2 = Siffra 0-7 (Områdeskods 1:a siffra, 0=Områdesövergripande) Position 3-6 = Siffra (Aktivitet med numrering som anges lokalt) Objekt Objektkoden används om behov finns för t ex uppdelning i kurser Position 1 = Siffran 7 (Objekt) Position 2 = Siffra 0-7 (Områdeskods 1:a siffra, 0=Områdesövergripande) Position 3-6 = Siffra (Objekt med numrering som anges lokalt) Stödverksamhet Aktivitet Aktivitetskoderna är gemensamma för alla områden Position 1 = Siffran 9 (Stöd- och ledningsfunktioner) Position 2 = Siffra 1-6 (Boxtillhörighet) Position 3-6 = Siffra (Underaktivitet/-funktion med löpande numrering som anges centralt) Objekt Position 1 = Siffran 9 (Stöd- och ledningsfunktioner) Position 2 = Siffra 1-7 (Områdeskods 1:a siffra) Position 3-6 = Siffra (Projekt/objekt med numrering som anges lokalt) Kostnadsbärare En kostnadsbärare är en avgränsad verksamhet och den lägsta nivå på vilken samtliga intäkter och kostnader ska vara synliggjorda. En kostnadsbärare kan avse ett projekt/aktivitet, en grupp av projekt/aktiviteter, i vissa fall en avdelning eller forskargrupp, allt beroende på hur verksamheten indelas. 17

18 Profil Malmö högskola samlar sin vår verksamhet till åtta profiler. Profilerna omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning och samverkan. (All verksamhet vid högskolan ingår dock inte i en profil) Verksamhetskod Verksamhetskoden består av två positioner och anger vilken typ av verksamhet en intäkt eller kostnad avser. Verksamhetskod kan även förekomma på balanskonton. Malmö högskola har följande verksamhetskoder: 11 Grundutbildning, statsanslag 13 Tandvård 14 Övrig grundutbildning 21 Forskning, statsanslag 22 Forskarutbildning, statsanslag 31 Forskning, externa medel 32 Forskarutbildning, externa medel 41 Uppdragsutbildning, externa medel 42 Uppdragsforskning, externa medel 51 Försäljning 53 Försäljning, tandvård 91 Gemensamt 92 Grundutbildning OH 93 Uppdragsutb OH 94 Forskning OH 95 Tandvård OH Verksamhetsredovisningen är viktig för att kunna redovisa utfall per verksamhetsgren i högskolans årsredovisning. Uppgiften används även internt i olika uppföljningar och analyser av högskolans olika verksamheter, både på områdes- och central nivå Finansiärskod Finansiärkoden anger var högskolans intäkter kommer ifrån, d v s hur högskolans verksamhet finansieras. Samtliga intäkter vid Malmö högskola ska ha en finansiärkod med undantag för finansiella intäkter och interna intäkter. Koden består av tre positioner och nya finansiärkoder läggs upp av ekonomifunktionen. I Raindance är finansiären kopplad till motparten och behöver i de flesta fall inte anges manuellt utan kommer upp med automatik. Ett undantag när finansiären måste anges manuellt är när motpart och finansiär inte är samma part, till exempel vid ett EU-projekt som koordineras av Lunds universitet. Projektet finansieras av EU (finansiär) men pengarna kommer till oss från Lunds universitet (motpart). Finansiärerna är grupperade enligt nedan: 1xx Statsanslag 2xx Forskningsråd 3xx Övriga statliga finansiärer 4xx Stiftelser 5xx Företag 18

19 6xx Kommuner och landsting 7xx Utländska bidragsgivare 9xx Övriga finansiärer En fullständig förteckning över finansiärkoderna finns i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på FIN Motpartskod Motpartskoden har två funktioner, dels att eliminera interna transaktioner inom högskolan och dels att eliminera inomstatliga transaktioner på statsredovisningsnivå. De interna motparterna används vid interna köp/försäljningar mellan kostnadsställen inom högskolan. I resultaträkningsrapporter används de för att eliminera interna transaktioner på olika nivåer. Intern motpart finns i intervallet De interna motpartskoderna börjar alltid med siffran 9 och för område är det första positionerna i kostnadsstället. För områden är det 9 + första positionen i kostnadsstället + 2 sista positionerna i kostnadsstället. Exempel: Vid internt köp/försäljning mellan kostnadsställe 1050 Informationsavdelningen och 3000 LUT gemensamt och ledning, blir de interna motpartskoderna 9105 respektive Extern motpart används för att identifiera inomstatliga transaktioner. Denna motpart rapporteras till statsredovisningen och medför att svenska staten som koncern kan ta fram en rättvisande resultaträkning rensad från koncerninterna mellanhavanden. Extern motpart finns i intervallet Inomstatlig motpart börjar alltid med siffran 1. I Raindance registreras motparten på samtliga kunder i kundregistret och på statliga leverantörer i leverantörsregistret. Motparten följer sedan med automatik med till fakturans konteringsrad. Finansiär är obligatorisk vid externa intäkter. När man registrerar en bokföringsorder i huvudboken så måste man vid statliga transaktioner eller rättningar av fakturor på statliga kunder/leverantörer registrera motparten manuellt. I de fall då finansiär och motpart inte är desamma byter man radtyp och ändrar finansiären. Motparterna är grupperade enligt nedan: 1xxx 4xxx 5xxx 6xxx 7xxx 8xxx 9xxx Statliga motparter Stiftelser Svenska företag Kommuner och Landsting Utländska motparter Övriga motparter Interna motparter Förteckning över gällande motpartskoder finns i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på MOTP. 19

20 Kapitel 6 Budget och resursfördelning 6.1 Högskolans budgetunderlag Samtliga myndigheter ska i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), lämna ett budgetunderlag till regeringen senast den 1 mars varje år. Budgetunderlaget ska innehålla myndigheternas förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. Underlaget byggs upp dels från historiska data och dels från de underlag som lämnas in av fakulteterna. Anvisningar om hur budgetunderlaget ska se ut finns i FÅB, 9 kapitlet, samt framförallt i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till lagtexten. Budgetunderlaget bygger på samlade myndighetens/malmö högskolas samlade intäkter och kostnader. Budgeten består av verksamhet som dels lyder under statens resursfördelning (anslagsförordningen) dels verksamhet som lyder under avgiftsförordningen och donationsförordningen. Budgetunderlaget bygger på den strategiska planen och verksamhetsplanen. Till detta kommer även en redogörelse för finansiering och investeringsbehov som ska godkännas av regeringen. 6.2 Statens resursfördelning Varje universitet och högskola erhåller från regering och riksdag dels ett utbildningsuppdrag avseende grundutbildning och dels ett uppdrag avseende forskning och forskarutbildning för en treårsperiod. Det förekommer även s k särskilda uppdrag. Malmö högskola har ett sådant i form av att vi ska bedriva tandvård, det s k tandvårdsanslaget. Av uppdragen framgår målen för den verksamhet högskolan ska bedriva och de ersättningar som kan påräknas för detta. Observera att uppdragen är en planeringsförutsättning och kan komma att ändras antingen i samband med den årliga statsbudgeten eller i kompletteringspropositioner. Ersättning för grundutbildning räknas fram efter en prestationsmodell som bygger på antalet helårsstudenter och helårsprestationer upp till ett angivet takbelopp. Grundutbildningsanslaget bygger på att prestationer går att spara till kommande år. Anslagen till forskning och forskarutbildning styrs av antalet helårsstudenter samt indikatorer i form av antal citeringar i vetenskapliga tidskrifter och förmåga att dra in externa medel. Forskningsanslaget kan inte sparas i form av anslagssparande, utan den del som eventuellt inte förbrukas, resultatavräknas. 6.3 Högskolans resursfördelning Utifrån de uppdrag och den tilldelning högskolan fått från regeringen fattar högskolestyrelsen beslut om ett utbildningsuppdrag med ett angivet ersättningsbelopp och studentvolym till respektive fakultet, samt om fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning. Till Odontologiska fakulteten utgår också tandvårdsanslag till den kliniska verksamheten. 20

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2.

1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2. 1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2. Allmänt om projektredovisning...5 2.1 Sammanfattning... 5 2.2

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen i verkligheten Ann-Kristin Mattsson Januari 2011 Omslagsbild: Khafre Pyramid Giza Upphovsman: Daaaveee Ann-Kristin Mattsson, 2011 Första upplagan är tryckt i januari 2011 Utgiven av : Sveriges

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING

SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Oktober 2007 Sonja Hellström, Ann-Kristin Mattsson Uppdaterad

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK Redovisning 2 Redovisning och beskattning FAKTABOK 14 uppl Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Faktabok 2006, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB ISBN 978-91-47-11034-6 Redaktör:

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer